Nukissiorfiit A/S April Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN"

Transkript

1 Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Byggesagen Oversigt over arbejder Projektmaterialet Projektorganisation AP Aftalegrundlag Bygherrens udbud Entreprenørens tilbud Entreprenørens sikkerhedsstillelse Forsikring Projektgennemgang og kvalitetssikring Ændringer i arbejdet Dagbod Bilag Byggeplads Generelt Bestemmelser, myndighedstilladelser og anmeldelser Overdragelse og aflevering Eksisterende forhold Hovedentreprenørens afsætninger Byggepladsens indretning Byggepladstegning Byggepladsens afgrænsning

2 Byggepladsens indhegning Aflukning Vagtordning Tyverisikring Skiltning Afskærmning/afspærring over for tredjemand Byggepladsens færdselsarealer Parkering Udendørs færdselsarealer Afdækning af huller i færdselsarealer Etablering af rækværk i færdselsarealer Belysning af færdselsarealer Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer Skurby og oplagsplads Skurforhold Oplagsplads Affaldshåndtering og affaldscontainer Belysning i skurby og på oplagsplads Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Oprydning og renhold i skurby og på oplagsplads Forbindingskasse Brandslukningsmateriel Arbejdsområder Afdækning af huller i arbejdsområder Etablering af rækværk i arbejdsområder Belysning i arbejdsområder Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Tekniske hjælpemidler Kraner og materielhejse Personelevator Stillads

3 4.11. Forsyning til byggeplads Vand og afløb El Telefon Drift af midlertidig- og permanent opvarmning: Særlige forhold ved bygninger i brug Arbejdsbetingelser generelt Tidsstyring Generelt Tidsplan Vejrligsdage Tro og love erklæring

4 2. Orientering 2.1. Generelt BIPS Basisbeskrivelse byggesag, publikation B201, udgave er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen. De projektspecifikke bestemmelser gælder frem for basisbeskrivelsen Byggesagen Omfatter udskiftning/ omlægning af hovedvandledninger, samt istandsættelse af ventilhuse i Tasiilaq. Hovedvandledning fra punkt 4 til punkt 47 lægges død, graves op og fjernes. De 2 brugere på denne ledning omlægges. Udskiftning/ ny hovedvandledning fra punkt 4 - punkt 5 - punkt 6 - punkt 7, samt udskiftning/ ny hovedvandledning fra punkt 6 punkt 47. Punkt 47 bliver til et ventilhus. Udskiftning/ ny hovedvandledning fra punkt 5 B-820. Istandsættelse af ventilhusene B-1170 og B-1171 indvendigt. (specielt isolering) Opførsel af miniventilhuse ved punkt 5. Flytning af ventilkasse 41 da den er meget udsat for overkørsel med tungt materiel fra RAL. Tilknyttet brugere og ledninger omlægges. Her skal opføres et miniventilhus Oversigt over arbejder Byggesagen udføres i hovedentreprise. Arbejdsbeskrivelsen er opdelt i hvert enkelt fag, som indgår i det samlede projekt Projektmaterialet Udbudsmaterialet omfatter: Udbudsskrivelse dateret april 2011 Nærværende byggesagsbeskrivelse SB dateret april 2011 Tro og love erklæring Arbejdsbeskrivelse SA dateret april 2011 Udbudskontrolplan dateret april 2011 Udbudstidsplan dateret april 2011 Tilbudslister dateret april 2011 Tegninger i henhold til tegningslister dateret april 2011 Eventuelle rettelsesblade til tilbudslister, beskrivelse, tegninger eller rettede og supplerende tegninger der udsendes inden tilbudsgivningen. Aktuelle basisbeskrivelser fra BIPS for hvert fag er gældende. (udsendes ikke) 4

5 Ved modtagelse af materialet bedes tilbudsgiver sikre at alt materialet er modtaget Projektorganisation Bygherre: Nukissiorfiit A/S Rene Nissen Erik Larsen Rådgivende ingeniør: Tegnestuen 2K Peter Ørum Hallberg 3. AP Aftalegrundlag Ad 1 Aftalegrundlag Aftalegrundlag for nærværende arbejde er AP95 Fælles betingelser for arbejder og leverancer i bygge og anlægsvirksomheder i Grønland. Jævnfør. AP 4, Udbudsskrivelse, denne Byggesagsbeskrivelse samt de af offentlige myndigheder, givne love, bekendtgørelser, vedtægter, reglementer, anordninger, mv., herunder forsyningsværkers- og arbejdstilsynets bestemmelser, gyldige for nærværende byggeopgave samt i øvrigt som angivet i udbudsmaterialet. Bortset fra ændringer ved indgåede kontrakter, skal alt arbejde udføres i overensstemmelse med beskrivelse og tegninger med mere. Evt. rettelsesblade, der udsendes i udbudsperioden er gældende i kontraktgrundlaget. Tilbudsgivere skal have gjort sig bekendt med arbejdsforholdene på stedet, hvorfor ukendskab hertil ikke kan begrunde krav om særskilt betaling. AP 95 inkl. bilag 1-6 er i sin helhed gældende for denne byggeopgave, idet dog nedennævnte tilføjelser, mv. gælder forud for det i AP 95 angivne. 3.2 Bygherrens udbud Ad 2 Bygherrens udbud Afgivelse af tilbud, betragtes som entreprenørens godkendelse af de i udbudstidsplanen angivne terminer for de enkelte arbejder, samt åbning af vandledninger og færdiggørelsesarbejder. 5

6 Ved bedømmelsen af afgivne tilbud, vil der udover hovedsummen blive taget hensyn til de økonomiske virkninger af enhedspriser og særpriser, samt til eventuelle forbehold. 3.3 Entreprenørens tilbud Ad 3 Entreprenørens tilbud Vedståelsesfristen for tilbud ændres til 30 arbejdsdage fra licitationen. 3.4 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Ad 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Bygherren kræver dokumentation for, at hovedentreprenøren kan stille sikkerhed inden arbejdet overdrages. Denne dokumentation skal foreligge senest 5 arbejdsdage efter påkrav. Bestemmelsen i AP pkt ændres til, at sikkerhed skal stilles senest 2 uger efter indgåelse af entreprisekontrakt. 3.5 Forsikring Ad 8 Forsikring Teksten i AP95 8 udgår, og erstattes af følgende tekst: Bygherren tegner sædvanlig brand og stormskadeforsikring. Uden at entreprenørens ansvar og risiko derved begrænses, tegner og betaler bygherren en kombineret entrepriseforsikring inkl. Brand- og stormskadeforsikring. For stormskadeforsikring, der tegnes sammen med brandforsikring, gælder selvrisiko i sædvanligt omfang. Selvrisikoen påhviler entreprenøren. Sikret under forsikringen er bygherren, entreprenøren og dennes underentreprenører. Entreprenørens arbejdsredskaber og andet grej er ikke dækket under forsikringen, og det forudsættes fortsat, at entreprenør og eventuelle underentreprenører har tegnet sædvanlig erhvervsansvarsforsikring. Det juridiske grundlag for forsikringen er forsikringsaftalen mellem bygherre og forsikringsselskabet, og entreprenøren kan ikke opnå dækning ud over, hvad der fremgår af forsikringsaftalen. Entreprenøren er berettiget til at kræve kopi af forsikringsaftalen. Entreprenøren skal inden kontraktunderskrivelse dokumentere at der er tegnet og betalt Ansvarsforsikring og lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. 6

7 3.6 Projektgennemgang og kvalitetssikring Ad 11 Projektgennemgang og kvalitetssikring. Stk. 1. Kvalitetssikring skal ske i henhold til udbudskontrolplaner udarbejdet for de enkelte fag. Formålet med disse kontrolplaner er at give entreprenøren indtryk af, i hvilket omfang bygherrens tilsyn vil kontrollere de enkelte arbejder. Kontrolplanerne kan ligeledes danne grundlag for entreprenørens kontrol og kvalitets-sikring af egne arbejder, ligesom de kan fungere som huskeliste for de udførende håndværkere. Efter arbejdets overdragelse skal omfang og systematisk dokumentation udarbejdes af entreprenør til byggeledelsens godkendelse. Dokumentation for udført kvalitetssikring skal udføres løbende og være tilgængeligt for tilsynet, ligesom materialet skal overdrages byggeledelsen ved byggeriets afslutning til brug ved 1 års gennemgang. Såfremt kvalitetssikringen eller dokumentation herfor er mangelfuld, vil der ske tilbageholdelse på 10 % af det pågældende arbejde, indtil dokumentation for korrekt udført kvalitetssikring er bragt i orden. Faser i kvalitetssikringen og dokumentation. Udførelsesfasen Kvalitetssikring i udførelsesfasen sker i henhold til entreprenørens kontrolplan. Når en kontrol er udført af entreprenøren og registreret i kontrolskemaet, skal kontrolskemaet med nummer registreres i kontrolplanen. I hele udførelsesfasen kræves der fremsendelse af foto dokumentation med digitale foto. Der skal foreligge fotodokumentation for samtlige arbejdsprocessor, detaljer og overblik. Tilsynet skal til enhver tid have adgang til at kontrollerer udførelsen i forhold til kontrolplanen og have adgang til dokumentationen. Samtlige kontrolskemaer skal opbevares af entreprenøren i 5 år. Afleveringsforretningen Samtidig med entreprisens aflevering skal entreprenøren - sammen med eventuelle andre krævede dokumentationer aflevere den endelige og ajourførte kontrolplan, som vedhæftes afleveringsprotokollen. 1-års eftersyn Eventuelle konstaterede mangler ved disse eftersyn vil blive sammenholdt med entreprenørens kontroldokumentation. 7

8 3.7 Ændringer i arbejdet Ad 14 Ændringer i arbejdet Stk. 4: Avance inklusiv administration på materialer ved ekstraarbejde er 10 % af fakturabeløb. Ekstraarbejder skal, for at blive honoreret, være aftalt jævnfør aftalesedler og registreret i byggemødereferater. Ved mængderegulerede arbejder skal opmåling forelægges tilsynet til godkendelse inden 10 arbejdsdage. Ekstraarbejder der ikke er godkendt anses udført på entreprenørens egen bekostning. Entreprenøren skal på bygherrens anmodning udarbejde overslag over ekstraarbejder før disse iværksættes. Under udførelse af ekstraarbejder skal entreprenøren løbende og ikke senere end 3 arbejdsdage aflevere dagrapporter over arbejdet med angivelse af materiel og navngivne mandskabstimer til tilsynets godkendelse. Alle ekstraarbejder afregnes til de i tilbud opgivne timesatser og enhedspriser. 3.8 Dagbod Ad 25 Dagbod Overskridelse af Udbudstidsplanens sanktionsgivende terminer medfører en dagbod på kr ,00 per kalenderdag. 3.9 Bilag 6 Ad Bilag 6 Regulering af entreprisesummen, pkt. 2 og 3. Kontraktens pålydende entreprisesum reguleres ikke, uanset byggeperiodens længde. 8

9 4. Byggeplads 4.1. Generelt Byggepladsindretning og placering aftales med de lokale myndigheder, men kan påregnes etableret i umiddelbar nærhed af byggepladsen. Arbejdet skal udføres i samarbejde med Nukissiorfiit Tasiilaq, så forbrugernes forsyningssikkerhed er i orden. Eventuelle midlertidige lukninger af strækninger skal meddeles til forbrugerne i henhold til Nukissiorfiits anvisninger Bestemmelser, myndighedstilladelser og anmeldelser Etablering af byggeplads og materialeoplag skal aftales og godkendes af de lokale myndigheder 4.3. Overdragelse og aflevering Entreprenøren skal foretage en registrering af de bygningsdele, der findes i eller grænser op til det arbejdsområde, der er knyttet til arbejdet. Eventuelle skader skal være registreret før arbejdets påbegyndelse. Fjeld- og græsarealer berørt af byggeprocessen retableres ved byggeriets afslutning. Entreprenøren indhenter kommunens godkendelse af retableringen. Affald bortskaffes på en af kommunen godkendt måde Eksisterende forhold De eksisterende forhold på byggepladsen fremgår af tegning og Entreprenørens skal aftale med Kommuneqarfik Sermersooq og Nukissiorfiit Tasiilaq, hvilke arealer byggepladsen kan indeholde. Entreprenøren indhenter ledningsoplysninger hos Nukissiorfiit i Tasiilaq, samt hos Kommuneqarfik Sermersooq Hovedentreprenørens afsætninger Hovedentreprenøren afsætter nødvendige hovedlinjer samt kote fikspunkter i forhold til eksisterende hovedvandledninger, ventilkasser og ventilhuse. Terræn koter vist i tegningsmaterialet er de faktiske koter. Entreprenøren har ansvaret for vedligeholdelsen af afsætningerne. Hovedentreprenøren afsætter og vedligeholder kote fikspunkter til brug for alle entreprenører, som angivet i tegningsmaterialet. Samtlige mål skal kontrolleres på stedet, eftersom der ikke forefindes opdateret tegningsmateriale. 9

10 4.6. Byggepladsens indretning Byggepladstegning Byggepladstegning udarbejdes efter kontraktindgåelse i samarbejde med de lokale myndigheder Byggepladsens afgrænsning Jf. ovenstående Byggepladsens indhegning Hovedentreprenøren etablerer, flytter, vedligeholder og fjerner evt. hegn. Etableringen finder sted i henhold til udbudstidsplanen Aflukning Hovedentreprenøren forestår den daglige åbning og aflukning af byggepladsen i samarbejde med Nukissiorfiit Tasiilaq Vagtordning Bygherren etablerer ikke vagtordning. Evt. vagtordningen påhviler hovedentreprenøren evt. hærværk mod bygningen alene er hovedentreprenørens ansvar Tyverisikring Bygherren etablerer ikke tyverisikring. Tyverisikringen påhviler hovedentreprenøren Skiltning Hovedentreprenøren leverer og opsætter følgende skilte (i det omfang det er påkrævet) i fælles færdsels og arbejdsområder ved byggeriets start og fjerner dem ved byggeriets afslutning: Skilte med teksten Hjelm påbudt. Skilte med teksten Uvedkommende ingen adgang Afskærmning/afspærring over for tredjemand Hovedentreprenøren opsætter, vedligeholder og fjerner skærme eller lignende til vejen og omkring arbejdsområderne i fornødent omfang til beskyttelse af færdslen omkring arbejdsområderne Byggepladsens færdselsarealer Parkering Aftales mellem hovedentreprenøren, Nukissiorfiit Tasiilaq og de lokale myndigheder Udendørs færdselsarealer Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer, omlægger og fjerner byggepladsveje og overkørsler i henhold til udbudstidsplan og byggepladstegning. 10

11 Afdækning af huller i færdselsarealer I færdselsarealer og på køreveje m.v., skal eventuelle huller og lunker udlignes med stabilt grus eller stålpladeafdækninger Etablering af rækværk i færdselsarealer Hovedentreprenøren opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker langs fælles færdselsarealer Belysning af færdselsarealer Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder og nedtager belysning af færdselsarealer i det omfang det er nødvendigt. Færdselsarealer på byggepladsen belyses fra lysmaster og i bygninger belyses med orienteringslys med minimum 25 lux. Byggepladsbelysningen styres af skumringsrelæer samt af kontakture med døgn-, ugeprogram og gangreserve. Elforbruget til belysning af færdselsarealer betales af bygherren Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Hovedentreprenøren forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger på byggepladsens færdselsarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer Hovedentreprenøren renholder færdselsarealer på byggepladsen for støv og lignende, også materialer/ affald som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør Skurby og oplagsplads Skurforhold Hovedentreprenøren etablerer, driver, vedligeholder og fjerner følgende skure, der stilles til rådighed for alle underentreprenører i hele byggeperioden: Skurvogne med toilet, bad, håndvaske, omklædningsfaciliteter samt spiseplads. Behøver ikke ligge på byggepladsen. Møde- og kontorskur til afholdelse af byggemøder mv. Skuret indeholder møderum mv. til passende personer samt separate kontorer. Skuret har toilet og håndvask. Der kan eventuelt anvises en anden lokalitet, der har de samme faciliteter. Hovedentreprenøren sørger for det daglige renhold af skure, og står for opfyldning af sæbe, toiletpapir og papirhåndklæder. Retablering af terræn efter skurby foretages af hovedentreprenøren Oplagsplads Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer og retablere oplagspladser. Der kan ikke påregnes oplagsplads i bygning. 11

12 Affaldshåndtering og affaldscontainer Hovedentreprenøren sørger for opstilling, tømning og mærkning af affaldscontainere i byggeperioden samt efterfølgende fjernelse. Affaldet opdeles mi henhold til Kommuneqarfik Sermersooq s retningslinjer. Bygningsaffaldet skal sorteres. Alle udgifter til bortskaffelse af affald fra de opstillede containere herunder miljø- og affaldsafgifter afholdes af hovedentreprenøren Belysning i skurby og på oplagsplads Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner belysning med minimum 25 lux på færdselsarealerne, i skurby og på oplagsplads Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Hovedentreprenøren forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Oprydning og renhold i skurby og på oplagsplads Påhviler hovedentreprenøren Forbindingskasse Hovedentreprenøren leverer forbindingskassen og har ansvaret for, at den til enhver tid indeholder de nødvendige rekvisitter jf. Arbejdstilsynets krav hertil. Forbindingskasse skal være tilgængelig, når der arbejdes på pladsen Brandslukningsmateriel Hovedentreprenøren leverer brandslukningsmateriel Arbejdsområder Afdækning af huller i arbejdsområder Afdækkes på forsvarlig måde af hovedentreprenøren Etablering af rækværk i arbejdsområder Hovedentreprenøren opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker i arbejdsområder. Der skal kun opstilles rækværk hvis arbejdsmiljøloven kræver det Belysning i arbejdsområder Jf. pkt og Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Hovedentreprenøren sørger for snerydning, afisning og grusning af arbejdsområder Tekniske hjælpemidler Kraner og materielhejse Hovedentreprenøren opstiller, vedligeholder og fjerner eventuelle kraner og materialehejs. 12

13 Personelevator Forefindes ikke Stillads Forefindes ikke Forsyning til byggeplads Vand og afløb Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyningen til byggebrug for alle entreprenører. Hovedentreprenøren tilslutter, vedligeholder og fjerner interimsvand og afløb til fælles skurvogne og møde- og kontorskur. Forsyningerne etableres i frostsikker udførelse af hovedentreprenøren, hvis de efter tidsplanen skal opretholdes i vinterhalvåret. Der skal opsættes bi måler for registrering af forbrug. Aflæsninger udføres af hovedentreprenøren og disse fremsendes til tilsynet. Vandforbrug og vandafledningsafgift betales af bygherren El Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug for alle entreprenører. Hovedentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyning til fælles skurvogne og møde- /kontorskur. Aflæsninger af byggestrømstavlen udføres af hovedentreprenøren og disse fremsendes til tilsynet. Elforbruget betales af bygherre. Hovedentreprenøren er ansvarlig for lovpligtigt eftersyn af elinstallationerne Telefon Hovedentreprenøren sørger for at der i hele byggeperioden er adgang til en telefonlinje (fastnet) til brug for nødopkald. (Mobiltelefon kan accepteres) Drift af midlertidig- og permanent opvarmning: Hovedentreprenøren eller dennes underentreprenør udfører og vedligeholder den midlertidige byggevarme til arbejdets aflevering. Bygherren betaler energiforbrug efter regning +5 % avance- eller administrationsbeløb tillagt. 13

14 4.12. Særlige forhold ved bygninger i brug Arbejdsbetingelser generelt Arbejdstidens omfang på byggepladsen er fri og bestemmes udelukkende af hovedentreprenøren i samarbejde med Nukissiorfiit Tasiilaq og kommunen. Hovedentreprenøren forestår administration af nøgler sammen med Nukissiorfiit Tasiilaq. 5. Tidsstyring 5.1. Generelt Overordnet tidsplan fremgår af udbudsmaterialet. Detaljeret tidsplan udarbejdes af hovedentreprenøren Tidsplan Entreprenørens aktivitets- og arbejdsplan fremsendes til byggeledelsen senest 7 arbejdsdage efter kontraktens indgåelse Vejrligsdage Vejrligsdage og spilddage skal være indeholdt i tilbuddet. 6. Tro og love erklæring Undertegnede tilbudsgiver erklærer på tro og love, at jeg ikke dags dato har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på mere end DKK At firmaet overholder: Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland og agter at overholde Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juli 2010 om lærlinge i bygge- og anlægsarbejder. Tro og love erklæring er vedlagt, denne skal underskrives og fremsendes sammen med tilbudslisterne. 14

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

Udarb.: Kontrol: Godk.:

Udarb.: Kontrol: Godk.: Kapitel : 1. Plan for Sikkerhed og Sundhed Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : Udarb.: Kontrol: Godk.: 0. Indholdsfortegnelse...1 1. Orientering om byggesagen...3 1.1. en...3 1.2. Oversigt over

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Dato : Dokument Byggesag Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/5. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 0. Indholdsfortegnelse...

Dato : Dokument Byggesag Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/5. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 0. Indholdsfortegnelse... Indholdsfortegnelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 1.2 en... 1 1.2.1 Generelt... 1 1.2.2 Entrepriser/arbejder...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Projektspecefik byggesag

Projektspecefik byggesag 1 af 23 Projektspecefik byggesag Beskrivelse - byggesag 2 af 23 Indholdsfortegnelse 1. Orientering 1.1 Generelt 1.2 Byggesagen 1.2.1 Generelt 1.2.2 Entrepriser/arbejder 1.2.3 Bygherreleverancer 1.3 Projektorganisation

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A041924 A041924-BSB VERSION UDGIVELSESDATO 21.05.2014 UDARBEJDET LRO

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 26.6.2015 Hovedentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang og udførelse 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Nybyg projekt PSS Plan for sikkerhed og sundhed Harrig Rådgivning 03-01-2016 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering

Læs mere

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 2014 Pr jo Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 1 af 4 Prjo Stamdata Sag Bygherre Entreprise Skolen i bymidten K.E.A Totalentreprise A/S Underentreprise Kontaktperson Jørgen juul jj@keatotal.dk

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Byggesagsbeskrivelse (BSB) Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Hovedprojekt 0. Indholdsfortegnelse Rev.dato : Side : 1/2 Udarbejdet: PT Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af B. nr Tasiilaq

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af B. nr Tasiilaq SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af B. nr 0955 1097 Tasiilaq 9. september 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT PLAN SIKKERHED OG SUNDHED

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT PLAN SIKKERHED OG SUNDHED TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT PLAN SIKKERHED OG SUNDHED Skorpeskolen Renovering af kloak Princip illustration Plan for sikkerhed og sundhed Dateret: 04.01.2017 LeanDesign ApS Skorpeskolen Renovering af

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND FAGENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE DATO: 2015-04-16 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/38 Udarbejdet: RDH Kontrolleret: CH Godkendt: MO Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vedr.: Vordingborg kommune, Skovhusevej Emne.: Udbudsbrev

Vedr.: Vordingborg kommune, Skovhusevej Emne.: Udbudsbrev Til de bydende. DONG Energy Sales & Distribution A/S Tekniker byen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 72 10 20 30 Fax +45 99 55 40 71 www.dongenergy.dk CVR-nr. 20 21 44 14 15. juni 2016 Vores ref. Mogens Thomsen

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

SB Illorput 2100 SÆRLIGE BETINGELSER. Illorput 2100 i Sarfannguit. for udførelsen af. Af 21. januar 2016

SB Illorput 2100 SÆRLIGE BETINGELSER. Illorput 2100 i Sarfannguit. for udførelsen af. Af 21. januar 2016 SB Illorput 2100 Af 21. januar 2016 SÆRLIGE BETINGELSER for udførelsen af Illorput 2100 i Sarfannguit INDHOLDSFORTEGNELSE SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 2 01. ORIENTERING OM OPGAVEN... 2 08.01 DEN FULDSTÆNDIGE

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014 Projektnavn: inano Center, laboratoriekompleks Bygherre: Aarhus Universitet Adresse: Gustav Wieds Vej 14 8000 Aarhus INANO-Center, Aarhus Projektet er udleveret af NCC. Projektet er udbudt i 2010 og er

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

Særlige betingelser (SB)

Særlige betingelser (SB) QEQQANI ILINIARNERTUUNNGORNIARFIK side 1 Køber og Bygherre: Dato: 20.05.2011 Grønlands Selvstyre Sag nr.: 07240 (SB) Vedr. Løst inventar til Qeqqani Ilinniarnertuungorniarfik, GU i Nuuk. tnt nuuk a/s postbox

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt AB92 Entreprisekontrakt Mellem Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft (herefter: bygherren) og [Entreprenør] [adr] Cvr. [cvr] (herefter: entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt vedrørende:

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer)

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) 1. Parterne Mellem og NCC Construction Danmark A/S (CVR-nr. 69894011) (CVR-nr. ) i det følgende kaldet NCC i det følgende kaldet entreprenøren

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal RÅDGIVENDE INGENIØRER Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal Storentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 07.09.2015 Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Multihal Aarhus. Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Multihal Aarhus. Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Multihal Aarhus Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus Oktober 2015 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Byggesag R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Byggesag R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.010 R2.00 2016-07-08 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende version

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT BYGGESAGSBESKRIVELSE

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT BYGGESAGSBESKRIVELSE TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT BYGGESAGSBESKRIVELSE Skorpeskolen Princip illustration Byggesagsbeskrivelse Dateret: 01.04.2017 Totalentreprise Dato : 01.04.2017 Byggesagsbeskrivelse Side : 1/22 Kapitel

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Dokument Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/25. Indholdsfortegnelse... 1

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Dokument Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/25. Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse Side : 1/25 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Byggesagen... 4 1.2.1 Generelt... 4 1.2.2 Entrepriser/arbejder... 4 1.3 Projektorganisation... 5 1.4 Projektmaterialet...

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE MIKAELLAURIDSEN.DK ENTREPRISE A/S

BYGGESAGSBESKRIVELSE MIKAELLAURIDSEN.DK ENTREPRISE A/S Entreprise BYGGESAGSBESKRIVELSE MIKAELLAURIDSEN.DK ENTREPRISE A/S Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: Mikael Lauridsen Kontrolleret: Erik Godkendt: Kaj Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 2 10. SIKKERHEDSORGANISATION...

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Blicherskolen ombygninger Dato : Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/18. Indholdsfortegnelse...

Blicherskolen ombygninger Dato : Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/18. Indholdsfortegnelse... Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 1.3 Byggesagen... 3 1.3.1 Generelt... 3 1.3.2 Entrepriser/arbejder... 3 1.3.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Tingbjerg Svømmehal Renovering

Tingbjerg Svømmehal Renovering fælles byggesagsbeskrivelse for Bygningsentreprise og Vandbehandlingsentreprise BSB - Byggesagsbeskrivelse Dato: 09.11.2015 Rev. dato: Nøhr & Sigsgaard / Hundsbæk & Henriksen / Teknologisk Institut Hovedentreprise

Læs mere

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege.

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Til tilbudsgiver 21.09.2016 Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Hermed fremsendes udbudsmateriale vedr. udskiftning af belysning,

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (TIL UDFYLDELSE) OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (TIL UDFYLDELSE) OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (TIL UDFYLDELSE) OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 05.07.2017 rev 00 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Afd. 3041 Remisevænget Nord Dato 9. marts 2012. Indholdsfortegnelse. 1.0 Sagens parter Side 1. 2.0 Orientering om sagen Side 2

Afd. 3041 Remisevænget Nord Dato 9. marts 2012. Indholdsfortegnelse. 1.0 Sagens parter Side 1. 2.0 Orientering om sagen Side 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Sagens parter Side 1 2.0 Orientering om sagen Side 2 3.0 Grundlag for tilbud og arbejdets udførelse Side 3 4.0 Administrative bestemmelser Side 6 5.0 Særlige byggepladsbestemmelser

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse Levering og montering af udvendig overvågning af skoler Fællesbetingelse Februar 2012 : Prangervej 7 DK-7000 Fredericia Danmark 20. februar 2012 FÆLLES BETINGELSER Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering Opgave formulering Indhold Opgave formulering... 1 Indledning... 3 Tilbudsfasen... 4 Jord... 4 Beton... 5 Afløb... 5 Elementer... 5 Hovedentreprise kalkulation... 5 Kontrahering... 5 Mobiliseringen...

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Kontrolordning for styret boring og gennempresning Paradigme for Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Januar 2012 SAB styret boring og gennempresning _ november 2011.doc Kontrolordningen for styret boring og

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Lovgivning Byggeriets parter og det færdige byggeri skal overholde gældende love, reglementer og miljøkrav, cirkulærer, normer og standarder,

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT-Plus Bolig, Poul Paghs Gade ENTREPRISEKONTRAKT

ENTREPRISEKONTRAKT-Plus Bolig, Poul Paghs Gade ENTREPRISEKONTRAKT ENTREPRISEKONTRAKT i henhold til AB 92 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management A/S 1 Parterne Undertegnede Plus Bolig, afd. 114 Poul Paghs Gade Vælg et element. I det følgende kaldet Bygherren

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT (AB92)

ENTREPRISEKONTRAKT (AB92) ENTREPRISEKONTRAKT (AB92) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset Frederiksberg Ejendomme Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/direktør Nicoline Holmblad og projektleder Ib Hørning, som er

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

VITAS TEGNESTUE. Plan for sikkerhed og sundhed Entreprise Trige Multihal

VITAS TEGNESTUE. Plan for sikkerhed og sundhed Entreprise Trige Multihal VITAS TEGNESTUE Plan for sikkerhed og sundhed Entreprise Trige Multihal 13bk1b, Gruppe 11: Jonas, Thomas, Martin, Mikkel 01-04-2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/20 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

alle leverancer og arbejder til fuld færdiggørelse af nedenstående arbejder til fast pris og fast tid i henhold til udbudsbrev og -materiale.

alle leverancer og arbejder til fuld færdiggørelse af nedenstående arbejder til fast pris og fast tid i henhold til udbudsbrev og -materiale. Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører HOVEDENTREPRISE TILBUDSLISTE DATO: 18. januar 2016 REVISIONSNR:

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

SB 14.02.2014. SÆRLIGE BETINGELSER For udførelse af samtlige entrepriser vedrørende. Daginstitution i Tasiilaq

SB 14.02.2014. SÆRLIGE BETINGELSER For udførelse af samtlige entrepriser vedrørende. Daginstitution i Tasiilaq Side 1 af 15 SB 14.02.2014 SÆRLIGE BETINGELSER For udførelse af samtlige entrepriser vedrørende tnt nuuk a/s postbox 189, 3900 Nuuk, sag nr. 12230 Inuplan A/S postbox 1024 3900 Nuuk, sag nr. 212.066.00

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

E/F Kallerupgård Dato: 6. februar 2013 Udskiftning af vinduer mv. BYGGESAGSBESKRIVELSE (BSB) Sag nr.:

E/F Kallerupgård Dato: 6. februar 2013 Udskiftning af vinduer mv. BYGGESAGSBESKRIVELSE (BSB) Sag nr.: INDHOLDSFORTEGNELSE 2.1 GENEREL BESKRIVELSE... 2 2.2 HOVEDORIENTERING... 2 2.3 OVERSIGT OVER ENTREPRISER/ARBEJDER... 2 2.4 PROJEKTMATERIALE... 2 2.5 PROJEKTORGANISATION... 2 2.6 TILBUD... 3 3. AB 92 MED

Læs mere

Til privat og erhverv

Til privat og erhverv Til privat og erhverv Tro mod fortiden til stede i nutiden Roager Tømrer og Snedker står for klassisk håndværk og kompromisløs kvalitet. Sammen med de nyeste tiltag inden for energi renovering og særligt

Læs mere

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 MAJ 2015 ESBJERG KOMMUNE ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 RÅDGIVERYDELSER 2015-2016 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92))

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset OMRÅDE: Kultur? Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/carsten Dencker Dir. tlf.: 3821 4356 Mail:

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33

H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33 H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33 Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø

Læs mere

Daginstitution i Tasiilaq Side 0 af 15 SB BILAG 7. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED For udførelse af samtlige entrepriser

Daginstitution i Tasiilaq Side 0 af 15 SB BILAG 7. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED For udførelse af samtlige entrepriser Daginstitution i Tasiilaq Side 0 af 15 PSS Udkast til PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED For udførelse af samtlige entrepriser Daginstitution i Tasiilaq tnt nuuk a/s postbox 189, 3900 Nuuk, sag nr. 12230 Inuplan

Læs mere

KONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE

KONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen KONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE VERSION JUNI 2016 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 22. april 2013 J.nr.: AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24 BILAG 1 ELLEKILDEHAVE, 3140 Ålsgårde BYGGESAGSBESKRIVELSE 2015.08.24 Totalrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende ingeniører A/S, Lille Kongensgade 34, 1074 København K Arkitekt: NOVA5 Arkitekter A/S, Æbeløgade

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere