Pædagogisk vision for Campus Kujalleq

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk vision for Campus Kujalleq"

Transkript

1 Pædagogisk vision for Campus Kujalleq 1. Indledning 2. Det lærende individ 3. Elever og lærere 3.1. Elevernes naturlige socialisering 3.2. It og kommunikation i almindelighed 4. Lærere og øvrige personale 4.1. Lærernes indbyrdes relationer og samarbejde med øvrige personale 4.2. Pædagogisk udvikling 4.3. Uddannelse og kurser 4.4. It og kommunikation 5. Elever og øvrige personale 5.1. Eleverne som aktiv i det lærende fællesskab 5.2. Elevernes sociale liv 6. Fysiske rum og materiel kultur i det lærende fællesskab 7. Campus Kujalleq: Det lærende fællesskab og omverden Side 1 af 12

2 1. Indledning Pædagogik er et bredt begreb, som refererer til læring, herunder teorier og værdier knyttet til denne. Bogstaveligt talt betegner vision noget, man ser for sig. I den pædagogiske vision for Campus Kujalleq er begreberne pædagogik og vision koblet således, at der defineres en række ideale principper knyttet til læring, som vedrører alle aspekter af uddannelsesinstitutionens aktiviteter, og samtidig tegnes et billede, der fungerer som pejlemærke for indfrielsen af det pædagogiske grundlag. Visionen er med andre ord et billede af en ønskværdig udvikling, en udvikling som personer knyttet til Campus Kujalleq skal have sig for øje i daglig praksis. De behandlede emner nedenfor er, ifølge den beskrevne forståelse af en vision, forholdsvis overordnede. Med henblik på at få fuldt udbytte, skal den pædagogiske vision for Campus Kujalleq sammenholdes med nyhedsbreve og uddannelsesinstitutionens på givet tidspunkt aktuelle strategi. 2. Det lærende individ Campus Kujalleqs pædagogiske vision bygger på det grundprincip, at individet er i fortløbende læreproces og ejer naturlig lyst til meningsfuld udfoldelse og udvikling. Tænkning, følelse og fantasi er sideordnede størrelser 1. Det gælder grundlæggende om at forstå og anerkende individet i dets helhed, det vil sige betragte det enkelte menneske som en enhed af tavs (kropslig) og eksplicit (intellektuel) viden. Visionen har for øje at møde ethvert menneske i dets såvel individuelle som kulturelle særegenhed 2 og baggrund heraf understøtte og stimulere læring, der kan lede til nye kvalifikationer, kompetencer og ekspertiser. En central værdi i den pædagogiske vision lyder, at ethvert individ er i besiddelse af de grundlæggende egenskaber og evner til myndigt og ansvarligt at kunne forvalte eget liv på såvel 1 Søren Kierkegaard: Afsluttende Uvidenskabelig Efterskrift til Philosophiske Smuler, Samlede værker, 3. udgave, bd. 10, Inspireret af Søren Kierkegaard: Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed. En ligefrem Meddelelse, Rapport til Historien. Side 2 af 12

3 Campus Kujalleq som i et omgivende demokratiske samfund. Personalet på Campus Kujalleq skal i en kritisk dannelsestradition tilskynde elevernes udvikling i retning af denne værdi. Eleven er Campus Kujalleqs centrale aktør og anskues som udgangs- og omdrejningspunkt for al læring genereret på stedet. I overensstemmelse med grundprincippet er indfaldsvinklen til eleven positiv og konstruktiv, hvilket betyder, at elevens potentialer er udgangspunkt for det videre pædagogisk/didaktiske virke. Eleverne skal mødes i en positiv ånd, hvor der primært er fokus på deres styrker, og med hensyn til elevernes svagheder skal arbejdet foregå i et trygt læringsmiljø. En forudsætning for realisering af visionen er en høj grad af selvledelse. Dette forudsætter blandt andet, at det lærende individ har medindflydelse på, og ansvar for, udvikling af egne arbejds- og læringsområder, en udvikling der finder sted inden for tydeligt definerede rammer. 1 Elev C A Øvrige personale 3 B Lærer 2 Figur 1. Campus Kujalleq: Det lærende fællesskab. Side 3 af 12

4 Respekten for individuel særegenhed medfører stor forskellighed, som igen udgør en kompleks mangfoldighed af viden- og erfaringsområder. Visionen har sigte på at tilvejebringe tid og rum og formulere rammer, så områderne kreativt befrugter hinanden, og Campus Kujalleq som helhed bliver et dynamisk lærende fællesskab. Med andre ord er der fokus på at skabe studieog arbejdsmiljøer, hvor forskelle betragtes som muligheder for såvel individuel berigelse som fælles læring. Figur 1 viser Campus Kujalleq som en helhed, der består af tre grupper: Elev, lærer og øvrige personale 3. Figuren illustrerer i form af spiraler seks tilgrundliggende læringsrelationer i Campus Kujalleq. Spiral 1, 2 og 3 viser relationer inden for hver af de tre grupper, mens spiral A, B og C viser relationerne mellem grupperne. Socialisering Eksternalisering Internalisering Kombinering Figur 2. Spiral-modellen 4 Figur 2 viser en læringsspiral i nærbillede. De fire bokse repræsenterer forskellige former for læring, hvor mødet mellem tavs og eksplicit viden fortsat genererer ny viden i uafsluttet proces. Det er visionen, at alle læreprocesser på Campus Kujalleq i al væsentlighed kan forstås på baggrund af denne model. 3 Øvrige personale dækker over en række forskellige arbejdsfunktioner: Ledelse, herunder pædagogisk ledelse, administrativt ansatte, kontorpersonale, TAP mm. 4 Figur 2 stammer fra Nonaka, Ikujiro og Takeuchi, Hirotaka: The Knowledge-Creating Company, p. 62 ff, Se også Nonaka, Ikujiro og Teece, David (ed.): Managing Industrial Knowledge. Creation, Transfer and Utilization, p , Side 4 af 12

5 3. Elever og lærere Campus Kujalleqs pædagogiske vision har for øje, at eleverne når højst mulige faglighed og sættes i udvikling mod at blive myndige, selvstændigt og kritisk tænkende individer. Lærergerningen har til formål at understøtte og stimulere både den faglige udvikling og den demokratiske dannelsesproces. Det er visionen, at alle lærere, uanset anciennitet og aktuel kunnen, af iboende lyst efterstræber stadig flere, og stadig mere nuancerede, kompetencer og løbende opbygger intuitive ekspertiser i deres daglige virke som undervisere. Intuitiv ekspertise er ubevidst men gennemtrængende helhedsforståelse af en given, konkret undervisningssituation og adækvat handling i forhold til denne 5. Visionen har som antagelse, at mødet med eleven i dennes individuelle og kulturelle særegenhed indbefatter elevaktiverende didaktik og pædagogik. Den enkelte lærer skal definere metoder på baggrund af individuelle præferencer og styrker og såvel opfordres som opmuntres til at eksplicitere sine særlige færdigheder i relevante fora (se Pædagogisk udvikling nedenfor). Eleverne skal stimuleres til at betragte deres uddannelse som en helhed, det vil sige se den naturlige sammenhæng mellem de enkelte fag og relevansen i flerfagligt arbejde, hertil uddannelsens relevans for samfundet som helhed. Socialisering er synonym med tavs viden, som dækker over en lang række videnformer, der kommer til udtryk i kropssprog og indarbejdet praksis, og er svær at eksplicitere. En forudsætning for, at læreren kan møde eleven i dennes individuelle og kulturelle særegenhed, er empati, som indbefatter et fokus på individet som emotionelt og kropsligt væsen 6. Generelt gælder, at toneangivende kultur har stor indflydelse på 5 H. og S. Dreyfus: Intuitiv ekspertise. Den bristede drøm om tænkende maskiner. 6 Empati betyder ordret ind-følelse, hvilket er noget andet end sympati, der betyder med-følelse. Sympati er i højere grad defineret som tavs viden, idet termen ikke i samme grad som med empati fordrer intellektuelt arbejde Side 5 af 12

6 socialiseringens former; derfor er det ifølge den pædagogiske vision vigtigt, at læreren har kendskab til denne kulturs særegenhed. Vellykket socialisering er forudsætning for, at genuin læring kan finde sted, og kommer til udtryk i elevens tillid til læreren som klasseleder 7 og faglig autoritet. Eksternalisering er eksplicitering af tavs viden, hvor sidstnævnte finder sprogligt udtryk. Elever og lærer mødes i dialog og når til enighed om formål og mål med undervisningen, eleverne omsætter eksisterende viden til ord og begreber, og lærerens didaktiske overvejelser kommer til udtryk som refleksion over egen praksis. Kombinering dækker over eksplicit viden på et højere niveau. Eksisterende eksplicit viden nedbrydes og omformes til ny eksplicit viden. Eleven når et højere fagligt abstraktionsniveau, og lærerens refleksioner over praksis finder midlertidigt klimaks - han sammenholder egne erfaringer med andre læreres refleksioner og teoretisk viden på området. Internalisering vedrører indarbejdelse af eksplicit viden (learning by doing) i den konkrete undervisningspraksis. Eleverne anvender deres faglige viden på bestemte emner, og læreren har opnået en ny grad af intuitiv ekspertise, som implementeres i undervisningen. Der opstår behov for justering af klassens socialisering, og vi befinder os, hvor vi begyndte i spiralen, blot på et højere læringsniveau, både hvad angår elever og lærere. i forholdet til det andet individ. Empati indbefatter dog også eksplicit viden, idet læreren her skal forstå eleven, herunder forholde sig reflekteret til elevens værdier og kulturelt betingede adfærd. 7 Læreren praktiserer ikke blot selvledelse han er også leder for den enkelte elev og for klassen som helhed og har med henblik på socialisering til formål at skabe et tilgrundliggende tillidsforhold til eleverne. Hvad angår klasseledelse udgør lærer og elever som helhed et lærende fællesskab, der opbygges på baggrund af fælles erfaringer. Som underviser forsøger læreren inden for klassehelheden at bibringe eleverne faktuel viden og stimulere eleverne til selvstændig videntilegnelse. Eksternalisering indbefatter tavs viden i samspil med eksplicit viden, hvilket betyder, at der begynder at blive sat ord på den fælles erfaring og refleksion over denne opstår. Med andre ord artikuleres viden ved hjælp af billeder, symboler, metaforer og sprog. I forhold til klasserumskultur kan spørgsmål lyde: Hvad er det vi gør i klassen, siden vi har den gældende kultur i klassen? Hvad virker, hvad ikke?. Der kan i fællesskab defineres retningslinjer eller regler for klassekulturen, og der kan løbende ske formativ evaluering, som indbefatter såvel lærer som elev. Side 6 af 12

7 3.1. Elevernes naturlige socialisering Eleverne gennemlever naturlig socialisering, hvori den pædagogisk kvalificerede socialisering i form af klasseledelse efter alt at dømme højst har supplerende, eller en mindre korrigerende, effekt. Læreren skal med udgangspunkt i den pædagogiske visions værdigrundlag nøje overveje, i hvor vid udstrækning han enten skal eller kan bryde ind i det sociale liv, eleverne fører uden for undervisningstiden. Den naturlige socialisering er imidlertid i sig selv en læreproces, der har stor betydning for en given klasses rent faglige læringsudbytte. Det er derfor vigtigt at læreren, og i det omfang det er etisk forsvarligt, også stimulerer elevernes mere uformelle samværsformer i gunstig retning. På Campus Kujalleq finder en sådan stimulering blandt andet sted på følgende områder: Introforløbet for nye klasserne består af en række socialiserende tiltag, typisk uden større faglig tyngde, som læreren er med til at planlægge og lede. Introforløbet er af stor vigtighed, da det som udgangspunkt må antages, at flere af eleverne i en ny klasse ikke kender nærmere til hinanden. Hertil skal der igen være fokus på naturlig socialisering, når væsentlige ændringer sker i klassestrukturen, og klassen består af nye elever. Studieturen, og aktiviteterne i forbindelse med den, har en særlig positiv betydning for det almindelige sociale liv hos eleverne. Læreren kan i den sammenhæng med fordel træne eleverne i at lede, planlægge og organisere, herunder skabe rammer for selvorganiserede aktiviteter. Endvidere er selve studieturen vigtig med hensyn til stimulering til videreuddannelse, idet eleverne møder grønlandske studerende i Danmark og besøger deres uddannelsesinstitutioner. Endelig har studieturen en værdifuld dannelsesfunktion, idet eleverne på denne stifter bekendtskab med en større omverden, som sætter grønlandsk kultur og samfund i relief It og kommunikation i almindelighed Lærerens kommunikation med eleverne foregår både digitalt og face to face. Da de to kommunikationstyper har forskellige styrker, den ene kan ikke erstatte den anden, er det lærerens opgave at skabe fordelagtig balance i anvendelsen af de to typer kommunikation. Side 7 af 12

8 Lærerens digitale kommunikation med elever finder alene sted via Lectio i form af eksempelvis skemaer, lektier, studieplaner, meddelelser, daglige ændringer mm. Det er lærerens ansvar, at eleverne ved, hvor hans informationer på Lectio-platformen befinder sig, og at eleverne tilligemed forstår disse informationer. 4. Lærere og øvrige personale Med henblik på at virkeliggøre visionen om, at alle ansatte af iboende lyst efterstræber stadig mere kunnen og kundskab, skal der udvikles effektive ledelses- og kommunikationsformer, som understøtter, stimulerer og rammesætter denne lyst Lærernes indbyrdes relationer og samarbejde med øvrige personale Praksisfællesskaber 8 skabes over tid, er bagudrettede af natur, og ledes af et ikke nærmere ekspliciteret værdi- og normsæt. Følgelig motiveres medarbejdere til gennemgribende refleksion over etableret praksis, så denne er i overensstemmelse med visionens pædagogiske principper - og i fortsat udvikling. Med hensyn til relationen mellem lærer og studievejledning er det visionen at sikre og udbygge kommunikation mellem studievejledere og lærere, så sidstnævnte er optimalt rustede til at støtte og hjælpe elevens eller klassens særlige behov og ønsker Pædagogisk udvikling Campus Kujalleq er et lærende fællesskab, hvorfor der opmuntres til dannelse af innovativt orienterede praksisfællesskaber. Disse drives af individuel lyst, har fremadrettet fokus på kreativ udvikling inden for afgrænsede områder og er kendetegnet ved en høj grad af selvledelse. Det er en del af visionen at skabe mulighed for, at praksisfællesskaber på baggrund af visionens grundprincip om det lærende individ udvikler kvalitative optikker og metoder inden for det humanistiske område, så 8 Etienne Wenger: Communities of Practice. Learning, Meaning, and Identity, Cambridge University Press Side 8 af 12

9 der opstår balance, og på sigt samspil, mellem disse og eksisterende overvejende kvantitativt forankrede procedurer 9. Campus Kujalleq vil bidrage med løsninger til opgaven at eksplicitere læreres individuelt forankrede praksiskompetencer og intuitive ekspertiser og i forlængelse heraf videndele disse. Løsningen af denne opgave forudsætter et nært samarbejde mellem lærere og pædagogisk ledelse. Pædagogisk ledelse opsamler og kombinerer lærernes bidrag, så disse fremstår som alment tilgængelig, eksplicit viden for personalet som helhed. Det er en pædagogisk vision at oprette faggrupper, der styrker lærernes faglighed blandt andet ved hjælp af sparring og relevant inddragelse af fagkonsulenter. Generering af viden på tværs af fagene er af stor vigtighed, hvorfor overordnede retningslinjer for faggruppernes virke skal respekteres og følges. Med henblik på at styrke lærernes generalistviden, og samtidig understøtte lærernes almindelige socialisering, skal der etableres fora for videndeling og sparring på tværs af faggrupperne Uddannelse og kurser Gennem uddannelse og kursusvirksomhed skal sikres generel mulighed for fortløbende opkvalificering af personalet som helhed. Med henblik på at fastholde nye lærere, skal disse tilbydes nylærerkurser og andre tiltag som kan medvirke til en god introduktion Det er visionen, at Campus Kujalleq skal have en pædagogikum-uddannelse af højeste kvalitet. Der er følgelig fokus på udbud af pædagogikumvejleder-kurser og kursuslederkurser. Medarbejderstaben skal sikres opkvalificering, således at alle har de formelle kompetencer som kræves til varetagelsen af den stilling, vedkommende er ansat i. Desuden skal medarbejdere sikres løbende relevant efter- og videreuddannelse i det omfang der er ressourcer til det. 9 Med kvantitative procedurer tænkes på metoder, der agerer på baggrund af blandt andet fraværsprocenter, karakterer og antal gennemførte uddannelser. Side 9 af 12

10 4.4. It og kommunikation Det er visionen, at alle arbejder for optimal kommunikation og sikrer størst mulig klarhed i deres kommunikative bestræbelser, herunder formulerer sig utvetydigt og velbegrundet. Med hensyn til elektroniske kommunikationsveje skal det være tydeligt for alle, hvilken type kommunikation, der finder sted på forskellige digitale fora. Samtlige ansatte, og elever, på Campus Kujalleq skal sikres viden om, herunder formål med, it, samt løbende have opkvalificeret deres it-kompetencer. Det er visionen, at it skal være under fortsat udvikling. Personalet skal løbende holdes ajour med denne og tilbydes kurser i udnyttelse af de nyeste tiltag på det digitale område. Med henblik på blandt andet fastholdelse af undervisere, skal nyansatte have grundig introduktion til Campus Kujalleqs elektroniske kommunikationsveje og it-systemer i almindelighed. Personalets interne digitale kommunikation i form af beskeder og dokumentudveksling sker via Outlook. Digital kommunikation kan ikke erstatte face to face-kommunikation, og det er af generel vigtighed, at personalet oparbejder reflekteret viden om, hvilken kommunikationstype, der i en given situation med fordel kan benyttes. Med henblik på at styrke lærernes flerfaglige overblik, herunder gøre det muligt for den enkelte lærer at inddrage undervist materiale fra andre fag i egen undervisning, er det ifølge visionen af central betydning, at Lectio indeholder detaljerede studieplaner. 5. Elever og øvrige personale Generelt skal personalet levendegøre den pædagogiske visions menneskesyn i den konkrete omgang med eleven, herunder udtrykke sig let forståeligt i såvel tale som skrift. Med hensyn til at fremme elevens iboende lyst til læring, skal studievejledningen fremstå som et indbydende sted, hvor eleven uforpligtende kan dukke op og drøfte studierelevante emner og spørgsmål. Side 10 af 12

11 Det er visionen, at Campus Kujalleq er en uddannelsesinstitution med mindst muligt fravær, både hvad angår fysisk fremmøde og aflevering af opgaver. I den anledning skal ske hurtig opfølgning på enhver form for fravær. Som sidestykke til lærerens elevaktiverende pædagogik og didaktik, der har til formål at stimulere elevens lyst til at lære og dermed øge såvel fysisk tilstedeværelse som antallet af afleveringer, skal administrationen møde eleven i øjenhøjde og klart og utvetydigt formidle konsekvenserne af for stort fravær Eleverne som aktiv i det lærende fællesskab Eleverne skal opmuntres og stimuleres til at oprette elevråd, som konstruktivt bidrager til det lærende fællesskab. En vigtig forudsætning for at dette kan ske er som nævnt, at personalet møder eleven i positiv ånd og anskuer denne som et ansvarligt og myndigt individ Elevernes sociale liv Vedrørende aktiviteter knyttet til studietur, skal kontorpersonale og relevante administrative personer i samarbejde med lærerne understøtte elevernes socialisering ved blandt andet at stimulere dem til at handle selvstændigt for elevfællesskabets bedste. 6. Fysiske rum og materiel kultur i det lærende fællesskab De materielle rum og rammer for det lærende fællesskab skal være attraktive og fremme elevernes, samt lærernes og det øvrige personales, iboende lyst til læring og meningsfuld udfoldelse. Ifølge den pædagogiske vision er alle fællesarealer for elever og lærere potentielle læringsmiljøer. Med henblik på at udfordre indarbejdet undervisningspraksis, og i samme skabe Side 11 af 12

12 mulighed for pædagogisk innovation, skal arealer, som ikke traditionelt anvendes til undervisning, fremstå, så de indbyder til nye, kreative undervisningsformer. Lærere skal have en rig variation af såvel fysiske som digitale undervisningsartefakter, der ansporer til didaktisk og pædagogisk nytænkning. 7. Campus Kujalleq: Det lærende fællesskab og omverden Den pædagogiske vision har fokus på, at Campus Kujalleq som helhed forbliver et åbent system, der holder sig ajour med det omgivende samfunds aktuelle og fremtidige behov og i kraft af at være forbilledligt videncenter målrettet og konstruktivt interagerer med omverdenen. Eleverne skal sikres optimalt kendskab til videreuddannelse, hvorfor gode relationer til højere læreanstalter skal styrkes og udvikles. Campus Kujalleq har for øje at vedligeholde og styrke læreres og øvrige personales pædagogiske samarbejde, hertil det administrative samarbejde, med relevante institutioner, heriblandt grønlandske uddannelsesinstitutioner og Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling. Campus Kujalleqs virtuelle ansigt udadtil er en hjemmeside (http://cak.gl/), som skal justeres i takt med uddannelsesinstitutionens udvikling. Side 12 af 12

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Visionens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Vision for alle børn og unges læring, udvikling

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus Sprogpakkens 6-dages kursus Introduktion og præsentation 1. dag 1 Introduktion og præsentation Velkomst Præsentation af deltagerne Praktiske informationer om kurset Evaluering Sprogpakkens baggrund 6-dages

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Pædagogisk og didaktisk grundlag for undervisning og læring

Pædagogisk og didaktisk grundlag for undervisning og læring Pædagogisk og didaktisk grundlag for undervisning og læring 2014 Pædagogisk og didaktisk grundlag for Teknisk Skole Silkeborg Bemærk: Oplæg til drøftelse Indledning Målet for vores uddannelser på TSS er

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis Aktionslæring som metode til at udvikle praksis Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis individuals learn only when they wish to do so Reg Revans, 1982 Hvad er AL? At udvikle sin kompetence

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser :

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Livstrampolinen. Hellerup Skoles værdigrundlag Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 6 og 9 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Evaluering af modul:

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Faglig identitet. Thomas Binderup

Faglig identitet. Thomas Binderup Faglig identitet Thomas Binderup Historielæreren er betroet en vigtig opgave, nemlig at sikre en god start på den mere formelle kvalificering af elevernes historiebevidsthed, demokratiske dannelse og livslange

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Uddannelsesplan for Gjellerupskolen

Uddannelsesplan for Gjellerupskolen Uddannelsesplan for Gjellerupskolen Grundoplysninger: Gjellerupskolen Skolebakken 4 7400 Herning Herning Kommune Telefon: 96287150 Skoleleder: Erik Tangen Søgaard - gjees@herning.dk Pædagogisk viceskoleleder/praktikansvarlig:

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Fælles Pædagogisk Didaktisk Grundlag, UC Diakonissestiftelsen Social- og Sundhedsuddannelsen

Fælles Pædagogisk Didaktisk Grundlag, UC Diakonissestiftelsen Social- og Sundhedsuddannelsen rev. d. 10.2.2016 Pædagogisk Råd Fælles Pædagogisk Didaktisk Grundlag, UC Diakonissestiftelsen Social- og Sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen på UC Diakonissestiftelsen udvikler sig kontinuerligt

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage

Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage Studieordning for kursus i medborgerskab ved danskuddannelserne for voksne udlændinge 2 x 2 dage Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, december 2009 Indhold Kursus i medborgerskab ved

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil.

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil. Praktikskole: Praktikniveau: Den danske Design- og Håndværksefterskole Skolebyen 11 6900 Skjern 97 35 40 44 dhe@dhe.dk 3. niveau Skolens værdigrundlag Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Pædagogisk værdigrundlag i Radiografuddannelsen. University College Lillebælt og Region Syddanmark

Pædagogisk værdigrundlag i Radiografuddannelsen. University College Lillebælt og Region Syddanmark Pædagogisk værdigrundlag i Radiografuddannelsen University College Lillebælt og Region Syddanmark Oktober 2016 1. Baggrund Det pædagogiske værdigrundlag er blevet til i et samarbejde mellem Radiografuddannelsen

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg Klinisk uddannelsessted: Modul: Navn og hold: Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Formålet med evalueringen og dette spørgeskema er,

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Visionen Tranegård vil både i skole og fritid danne og uddanne hele mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld og udbytterig kort sagt give lærelyst og erhvervskompetence.

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 12 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Hold: Navn: Evalueringen

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Den inkluderende skole FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Disposition Baggrund og værdier Forståelse af inklusion Et inkluderende læringsmiljø Forudsætninger kompetencer og viden En kompleks og fælles

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet gældende fra 1. august 2013 Indhold Formål med kvalitetsarbejdet............................... 4 Vision for uddannelse og læring

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Modul: Navn og hold: Formålet med evalueringen og dette spørgeskema er,

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere