Betænkning. etablering af en videregående erhvervsuddannelse for hotelog restaurantledere. BETÆNKNING NR. 834 Februar 1978

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. etablering af en videregående erhvervsuddannelse for hotelog restaurantledere. BETÆNKNING NR. 834 Februar 1978"

Transkript

1 Betænkning om etablering af en videregående erhvervsuddannelse for hotelog restaurantledere BETÆNKNING NR. 834 Februar 1978

2 ISBN Stougaard Jensen / København Ha bet.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitell. INDLEDNING Side 1. 1 Baggrund for nærværende forslag til videre- 1 gående erhvervsuddannelse 1.2 Arbejdsgruppens nedsættelse Arbejdsgruppens kommissorium og medlems- 3 kreds 1.4 Resume af udvalgets forslag Beskrivelse af målgruppen Uddannelsens opbygning 5 Kapitel 2. ARBEJDSGRUPPENS ARBEJDE Møder Materialer 8 Kapitel 3. KORT OM TILSVARENDE UDDANNELSESTILBUD 10 INDEN FOR BRANCHEN I ANDRE LANDE 3. 1 Skandinavien Norge Sverige Finland Island Schweiz 14 Kapitel 4. KORT OM NUVÆRENDE UDDANNELSESTILBUD INDEN FOR BRANCHEN 4. 1 Grunduddannelser EFG-uddannelserne Lærlinge-uddannelsen 4.2 Efter- og videreuddannelser Kapitel 5. BESKRIVELSE AF KRAVENE TIL "LEDERE" I HOTEL- OG RESTAURANTBRANCHEN 5. 1 Beskrivelse af kundernes efterspørgselsmønstre 5. 2 Arbejdsopgaver for medarbejdere med ledende funktioner inden for hotel- og restaurantbranchen

4 Side 5. 3 Det kvantitative behov for en videregående brancheuddanne lse 43 Kapital 6. UDVALGETS FORSLAG Uddannelsens formål 6. 2 Uddannelsens opbygning og indhold 6. 3 Adgangsbetingelser 6.4 Relationer til beslægtede uddannelsesområder 6. 5 Uddannelsens praktiske gennemførelse 6. 6 Lærerkvalifikationer og -rekruttering 6. 7 Uddannelsens placering 6.8 Undervisningsmaterialer 6. 9 Evaluering Eksamen ved de enkelte moduler Hovedopgave Censorer Bevis b. 10 Uddannelsesbetegnelse K tpitel 7. UDDANNELSENS ETABLERING OG STYRING 7. 1 Uddannelsens etablering 7.2 Uddannelsens styring Kapitel 8. ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED UDVALGETS 59 FORSLAG 8. 1 Anlægsøkonomi ske konsekvenser Driftsøkonomiske konsekvenser 59 Kapitel 9- AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER OG INDSTILLING bl APPENDIX A 1: A: LÆREPLANER Læreplaner til 1. del Dansk Kommunikation Matematik Regnskabslære 62 bi

5 Side Engelsk 69 Tysk 70 Fransk 71 Nationaløkonomi 72 Virksomhedsøkonomi 73 Organisation 75 Afsætningslære 77 A 2: A 3: Læreplaner til 2. del Personaleledelse 79 Erhvervsjura 82 Markedsføring Salgsorganisation og markedstilpasning 84 - Reklame og markedsvurdering 86 Regnskabsvæsen - Intern regnskabsvæsen 89 - Ekstern regnskabsvæsen 91 Læreplaner til 3. del Fysisk/teknisk planlægning 93 Indkøb/varelære 94 Branchejura 95 Brancheøkonomi 96 Branchens markedsføring 98 Hoteladministration/ -ledelse 1 00 APPENDIX B: LITTERATURFORTEGNELSE 101

6

7 - 1 - Kapitel 1. INDLEDNING 1. 1 Baggrund for nærværende forslag til videregående erhvervsuddannelse Samfundets udvikling med øget fritid, øget velstand, længere ferie, øget kontakt over grænserne, internationale markedsdannelser m. v. har betydet store ændringer i de vilkår og de muligheder, hvorunder hotel- og restaurantbranchen har udviklet sig. Igennem de seneste 10 år har tanken om at etablere videregående uddannelsestilbud for branchens nuværende og potentielle medarbejdere da også givet sig udtryk i overvejelser og forsøg med sådanne uddannelsestilbud. Der har således været arbejdet med tankerne om oprettelse af en hotelhøjskole efter schweizisk mønster. Der har i en 3-årig periode været gennemført forsøg med en hotelleder-uddannelse ved specialskolerne i København i et samarbejde mellem Centralforeningen af hotelværter og restauratører i Danmark (CHR) og Foreningen af Hotel- og restaurantledere (FHR), som ligeledes har taget initiativer på specielt efteruddannelse sområdet, ligesom der nu senest i regi af Nordisk Ministerråd af Dansk Management-Center arbejdes med en fælles-nordisk topleder-uddannelse. Arbejdsgruppen har derfor haft et vist materiale og visse erfaringer at bygge på i sit arbejde. En væsentlig ting er imidlertid også den mærkbare ændring, der kan spores i branchens indstilling til spørgsmålet om videreuddannelse. En kraftig international konkurrence og de stærkt svingende økonomiske konjunkturer har måske også bidraget til en erkendelse af et behov for en god teoretisk baggrund ved siden af den faglige for ledelsen af en virksomhed i hotel- og re staurant branchen Arbejdsgruppens nedsættelse Arbejdsgruppen vedrørende etablering af en videregående erhvervsuddannelse inden for hotel- og restaurantområdet blev nedsat af Direktoratet for erhvervsuddannelse rne september Arbejds-

8 - 2 - gruppen fik til opgave at analysere behovet for en kortere videregående uddannelse for medarbejdere til varetagelse af administrative og ledelsesmæssige funktioner på mellemleder-/ lederniveau. Arbejdsgruppens nedsættelse var også aktualiseret af fremkomsten af "Rapport om etablering af korte videregående uddannelsestilbud", hvori området inden for hotel og restaurant nævnes som en branche, hvor der skønnes at være behov for en sådan uddannelse. Den nævnte rapport må ses som resultatet af overvejelser om etablering af alternative uddannelsestilbud for personer med en studieforberedende uddannelse, men som på grund af bl. a. adgangsreguleringen til de langvarige videregående uddannelser måske ikke kan få opfyldt et ønske om en videregående uddannelse. Arbejdsgruppen har imidlertid fra starten principielt ønsket at rekrutteringsgrundlaget for en videregående brancheuddannelse omfattede 3 grupper af personer: - personer, der på baggrund af en studieforberedende uddannelse (studentereksamen, HF o. lign. ), ønsker en videregående brancherelateret erhvervsuddannelse - personer, der på baggrund af en erhvervsfaglig uddannelse, ønsker at kvalificere sig yderligere inden for deres branche til varetagelse af funktioner på mellemleder- / lederniveau - personer, der parallelt med en erhvervsbe skæftigelse, har behov for videre- og efteruddannelse med henblik på at kvalificere sig til varetagelse af specifikke funktioner inden for branchen. Det har endvidere været naturligt for arbejdsgruppen at overveje, om eksisterende uddannelsestilbud eventuelt kunne tilgodese de nævnte gruppers uddannelsesbehov. Efter en analyse af de discipliner, der skal indgå i en videregående hotel- og restaurantlederuddannelse, skønner arbejdsgruppen imidlertid, at der er behov for opbygning af en uddannelse, der er brancherelateret i et vist omfang. Bestående uddannelsestilbud som

9 - 3 - HA- eller HD-uddannelserne, Merkonom-uddannelsen eller cand. mere. -uddannelsen mener arbejdsgruppen ikke i tilstrækkeligt omfang imødekommer dette behov for branche-relatering Arbejdsgruppens kommissorium og medlemskreds Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra følgende kommissorium: "I forbindelse med planlægningen af de korte videregående uddannelser, jf. den foreløbige rapport herom fra sektorrådet for de videregående uddannelser, er det besluttet at søge udarbejdet en plan for uddannelser inden for hotel- og restaurantområdet for medarbejdere til administrative/økonomiske ledelse sfunktioner. Arbejdsgruppen anmodes om: 1. a_t_ undersøge behovet for sådanne uddannelser 2. a_t_ stille forslag til uddannelsesstruktur og -indhold. I forbindelse med strukturovervejelserne bør det undersøges, om det er muligt at tilpasse sådanne uddannelser i den eksisterende uddannelsesstruktur, f. eks. inden for handels- og kontorområdet. Gruppen skal i sit arbejde tage udgangspunkt i de allerede etablerede grunduddannelser inden for efg og tilsvarende andre merkantile uddannelser. 3. a_t_ udarbejde oplæg omfattende en uddannelsesplan, emneområde og målbeskrivelser samt angive eventuelle overgangsregler f ra eksisterende uddannelsesformer. Som det fremgår af den foreløbige rapport om korte videregående uddannelser, skal der ved udbygningen af disse uddannelser bl. a. tages hensyn til en geografisk spredning af uddannelsestilbudene. 4. a_t_ overveje, ved hvilke uddannelsesinstitutioner en sådan undervisning vil kunne finde sted. 5. a_t_ redegøre for, hvilke kvalifikationskrav der må stilles til lærere, der skal varetage undervisningsopgaverne. 6. at_ afgive et skøn over de med undervisningen forbundne udgifter Det forventes, at arbejdsgruppen kan aflevere indstilling inden den 1. februar 1978.

10 - 4 - Til medlemmer af arbejdsgruppen beskikkedes følgende: 1. 4 Resume af udvalgets forslag Direktør Bente Hjorth Gentofte Hotel, Gentofte Direktør JBrg Larsen Hotel "S. A. S. Globetrotter Hotel", København Forstander S. A. Mariager Restaurationsindustriens lærlinge skole, Kbhvn. Hotelejer Eric Nedergaard Hotel "Absalon", København Inspektør Peter Reventlow Specialskolerne i København, København Sekretær Ole Mørch Thor H. K. -Forbundet, København Direktør Sv. Wolff-Jacobsen Centralforeningen af hotelværter og restauratører i Danmark, København (formand for arbejdsgruppen) Studielektor Ole Habæk Direktoratet for erhvervsuddannelserne, Kbhvn. (sekretær for arbejdsgruppen) Beskrivelse af målgruppen I den under afsnit 1. 2 nævnte rapport om etablering af korte videregående uddannelser anføres: Uddannelsessøgende kan i denne forbindelse både være l) unge, der har fået en erhvervsforberedende grunduddannelse Z) unge med studentereksamen eller HF 3) og andre unge samt 4) voksne, som efter en del år med erhvervsarbejde eller anden beskæftigelse ønsker at supplere deres uddannelse eller at få en uddannelse, hvis de hidtil ikke har gennemført nogen. På denne baggrund har arbejdsgruppen udarbejdet en uddannelsesstruktur og et uddannelsesindhold for personer inden for hotel- og restauranterhvervet til varetagelse af administrative/ økonomiske ledelsesfunktioner på mellemleder-/ lederniveau. Uddannelsen i- mødekommer behovet for et sammenhængende, længerevarende erhvervsuddannelse sforløb for personer med en studentereksamen eller tilsvarende samt imødekommer behovet for videreuddannelse

11 - 5 - af personer med en erhvervsfaglig uddannelse. De erhvervsbe skæftigedes behov for videre- og efteruddannelse gennem kortvarige, intensive specialkurser kan ligeledes dækkes af uddannelsens enkelt-module r Uddannelsens opbygning Arbejdsgruppen har haft som intention at etablere et uddannelsestilbud, der er et fuldt dækkende alternativ til de udenlandske brancheskoler, og man foreslår, at der etableres en integreret og fleksibel mod\ilopbygget uddannelse med de enkelte moduler grupperet i en grundlæggende erhvervsorienteret 1. -del samt en branche-relateret 2. og 3. del. Uddannelsen omfatter ialt ca timers teori + praktikperiode. For studerende uden en erhvervsfaglig uddannelse kræves endvidere 1 2 måneders relevant praktik forud for de branche-specifikke moduler i uddannelsens 3. -del.

12 - 6 - Traditionelt har videreuddannelse og efteruddannelse formelt været ret skarpt adskilte i uddannelsessystemet, uden at man i praksis kan sige, hvornår det reelt er videreuddannelse, og hvornår det er efteruddannelse. Forslaget til en integreret fleksibel modulstruktur imødekommer behovet for en egentlig videreuddannelse sanatidig med, at de enkelte moduler kan tages som ajourføring af uddannelse. En sådan integration vil endvidere imødekomme såvel et krav om et sammenhængende, længerevarende uddannelsesforløb som et krav om korte, intensive specialkurser. Kravet til en sådan modulstruktur må være, at modulerne består af velafgrænsede, faglige stofområder med så få bindinger mellem de enkelte moduler som muligt. Et uddannelsesforløb kan da enten bestå i en fortløbende rækkefølge af moduler, eller af specielt udvalgte moduler, der supplerer ens viden på et snævrere område. Det er væsentligt at bemærke, at kursusdeltagere har adgang til at følge enkeltmoduler efter ønske og behov, når de, ior det enkelte modul fastsatte adgangsbetingelser, er opfyldt. Man er således ikke forpligtet til at følge et helt speciale, men kan va;lge netop det modul, man er interesseret i. Endvidere kan kursusdeltageren sammensætte en uddannelse gennem individuelt tilvalg af en række enkeltmoduler efter behov og interesse. Som det ses af nedenstående tabel beskæftiger man i branchen ca personer fordelt på forskellige grupper af medarbejdere. Af disse skønnes at varetage funktioner på et niveau, hvor den foreslåede uddannelse vil være relevant. Re stauratører/hotelværte r m. fl. Ledere (ansatte mellemledere) Serveringspersonale m.v. Køkkenpersonale m.v. Ufaglært hjælpepersonale m.v. Hotelreception sper sonale Antal ca

13 - 7 - Antal ca. Deltidsbeskæftigede lz.ooo Musikere 800 Øvrige (adm. personale, lager per sonale o. 1. ) _ c. a _A O j Tabel 1. Antal beskæftigede i hotel- og restaurantbranchen Omsætningen i branchen androg i L976 skønsmæssigt ca. 7 mia kr. Det har været et uomgængeligt krav, at uddannelsesstrukturen skulle imødekomme behovet for, at den enkelte individuelt kan følge enkeltmoduler efter ønske og behov, når blot de for det enkelte modul gældende adgangsbetingelser er opfyldt. Arbejdsgruppen har endvidere ønsket, at uddannelsens enkelte moduler i den udstrækning det er muligt udgøres af bestående uddannelser. På den måde sikres en større mulighed for at dele af den samlede uddannelse kan følges i kursusdeltagerens bopælsområde, ligesom beskæftigelsesmulighederne er væsentligt forøgede, når en stor del af uddannelsen er "en generel videregående erhvervsuddannelse". En branche specialisering kan derfor ske, efter at den generelle erhvervskompetence er opnået, hvilket imødekommer behovet for fleksibilitet.

14 - 8 - Kapitel 2 ARBEJDSGRUPPENS ARBEJDE Arbejdsgruppens første møde blev afholdt 12. oktober 1977, og man har i alt holdt 6 møder, heraf 1 som Z-dages møde. Af hensyn til ønsket om at kunne iværksætte forsøg med uddannelsen fra september 1978 og det deraf følgende krav om tid til detailplanlægning, lærerekruttering, erhvervsorientering m. v., har arbejdsgruppen arbejdet intensivt med henblik på at kunne aflevere betænkning ultimo januar Parallelt med nærværende arbejdsgruppe har en anden gruppe arbejdet med et forslag til etablering af en lederuddannelse inden :or rejseliv sområdet. Via et fælles sekretariat har der løbende været kontakt mellem de 2 grupper om de to uddannelsers struktur og uddannelse s indhold. Arbejdsgrupperne overvejede på et tidspunkt at afgive fælles betænkning, men har valgt at overlade til de besluttende myndigheder at vurdere, om man ønsker en fælles uddannelse med en specialiseringsmulighed gennem retningsvalg i uddannelsens sidste del, elier om man ønsker to uddannelser med ca. 70% fælles uddannelseselementer. Det bemærkes, at disse uddannelseselementer tillige er fælles med højere handelseksamen og enkelte moduler i merkonomuddannelsen. Z. 2 Materiale r Arbejdsgruppen har i sit arbejde bl. a. haft stor glæde af en rapport om branchens struktur og skønnede uddannelsesbehov, udarbejdet af Dansk Management Center for Nordisk Ministerråd om lederuddannelses-behovet inden for hotel- og restaurantområdet i Norden. Derudover er en rapport udarbejdet af 2 cand. me rc.- studerende ved Handelshøjskolen i Århus om turistuddannelser, indgået i arbejdsgruppens overvejelser.

15 - 9 - Endvidere er rapporter, brochurer m.v. om uddannelser inden for branchen i såvel Danmark, Øvrige Norden, Øvrige Europa som i USA (Cornell) indgået i arbejdsgruppens overvejelser. Der henvises i øvrigt til oversigten i Appendix B i betænkningen.

16 Kapitel 3. KORT OM TILSVARENDE UDDANNELSESTILBUD INDEN FOR BRANCHEN I ANDRE LANDE 3. 1 Skandinavien I det følgende vil der kort blive redegjort for de eksisterende basisuddannelser inden for hotel- og restaurantbranchen i hvert af de nordiske lande, samt for brancherelaterede, videregående uddannelser og efteruddannelse stilbud Norne Basisuddannelserne i Norge afviger ikke væsentligt fra den danske basisuddannelse og den svenske e rhvervslinie pä gymnasieniveau. Såvel kokke- som tjeneruddannelsen er af 3 års varighed, og indholdet ; den teoretiske undervisning er stærkt fagligt orienteret som i Danmark. Derudover findes der formaliserede uddannelser for etage- og reception som rådet. På Norsk Hotelfagskole i Stavanger findes en teoretisk lederuddannelse, som blandt andet giver mulighed for at opnå hotel- og restaurantbrev. Undervisningen er delt O-J i 3 trin af henholdsvis ca. 18, 36 og 18 ugers varighed, ialt 4 semestres varighed. Undervisningen omfatter bedriftsadministration, personaleadministration, juridiske og sociale forhold, økonomi, markedsføring, bedrift splanlægning, kontrol, turistgeografi og sprog. Endvidere undervises der i databehandling, sociologi, turisme, samfærdsel, miljøværn og undervisningslære. En række af fagene er valgfrie. Uddannelsen kan frekventere s af personer fra samtlige grunduddannelseslinier, såfremt de opfylder adgangsbetingelsernes krav om såvel faglig som teoretisk baggrund. På Hedmark/Oppland Distriktshøy skole findes en 2-årig uddannelse for rejselivsnær ingen. Uddannelsen giver ikke nogen formel kompetence for hotel- og restaurantbranchen og giver ikke i sig selv adgang til hotel- og restaurantbrev. Uddannelsen er en fortsættelse af gymnasieuddannelsen og omfatter fag som bedriftsøkonomi, or-

17 ganisation, markedsføring, samfundsøkonomi, retslaere, statistik, samfundsplanlægning, rejselivsgeografi og samfærdsel. De ovennævnte videreuddannelsesinstitutioner og brancheorganisationerne gennemfører forskellige efteruddannelsesaktiviteter, bestående af kursustilbud, deltagelse i gæsteforelæsninger og arbejde i erfa-grupper. Kurser og deltagelse i gæsteforelæsninger har sædvanligvis en varighed af 1-3 dage og falder traditionelt under de mere ledelse sværktøjsprægede emner som beskrevet under videreuddannelserne. Der foregår ikke nogen egentlig koordination mellem udbydernes aktiviteter, og disse er ikke sat i sammenhæng Sverige På den nye erhvervslinie på gymnasieniveau gives gennem en Z-årig basisuddannelse specialfag for eksempelvis kokke- og tjenerniveauet gennem den "livsmedeltekniska" linie. Udover erhvervsrettede fag undervises blandt andet i sprog og grundlæggende samfundsmæssige emner, ligesom et begrænset antal tilvalgstimer forefindes. For f.eks. tjenerniveauet findes som hovedfag således arbejdsteknik med 370 og 470 timer i 2 undervisningsterminer, mens teorigennemgangen ligger på mellem 40 og 100 timer pr. undervisningstermin. Denne form ligger således tæt op af den danske EFG-uddannelse som beskrevet ovenfor. Teoretisk set eksisterer den gamle lærlingeordning endnu som en mulighed, med blandt andet et krav om 1/5 tid på virksomheden afsat til teorigennemgang, men kun meget få udnytter denne mulighed. Endelig eksisterer også en mulighed for at aflægge en fagprøve efter et 24-ugers kursus for personer med blandt andet mindst 6 års praktisk erfaring (blandt andet "hovirnastare-prøve"). Kun få udnytter dette tilbud i dag. På Kristinebergs Gymnasium findes der en 1-årig uddannelse, som har til formål at give deltagerne de kundskaber, som - udover praktisk erfaring - er nødvendige for at bestride stillinger på højere niveau inden for faget.

18 Undervisningen omfatter emner som virksomhedens målsætning og opbygning, regnskabsføring, indkøb, salg, reklame og marketing. Et formaliseret efteruddannelse s system eksisterer endnu ikke i Sverige, men brancheforeningen star bag et forholdsvist stort antal korte 1-5 dages kurser inden for budgettering, marketing o. lign. Disse Kurser er dog af forholdsvis elementær karakter og bygger blandt andet på det praktiske brancheomarbejdede grundmateriale fra SAF. Sammenlignet med det totale antal ledere inden for branchen i Sverige, er det ialt kun relativt få procent, der frekventerer sådanne korte kurser Finland Den normale basisuddannelse inden for hotel- og restaurantbranchen i Finland foregår på faglige skoler ("yrkesskolor"). Grundkursus for restaurationsbranchen (kok og tjener) tager lait 2 år og finder sted på 33 forskellige fagskoler i Finland. Første år centrerer sig om køkkenforholdene, mens andet år centrerer sig om tjenersiden. Af teoretiske emner indgår blandt andet madlavningsteknik, serveringsteknik, hygiejne, kemi, matematik og sprog. En anden studielinie for kokke foregår over 2 år på over 70 steder i Finland. En særskilt studielinie for serveringspersonale findes med både 1- og 2-årig basisuddannelsesperiode. Af teoretiske fag indgår blandt andet et lille antal timer i principper for kalkulering. Endvidere findes der specielle hotel- og restaurantskoler i 8 byer, hvor der findes 2-årige studielinier for serveringspersonale, køkkenpersonale og hotelpersonale, ligesom der i Rovaniemi desuden findes specielle basisuddannelser for restaurantkasserere o. lign.. Desuden må nævnes specielle kurser for nær ing søkonomi i Helsinki og kurser for oldfruer. Der er i Finland oprettet 28 træningscentre, hvor der gives en 9-12 måneders uddannelse for personale til hotel- og restaurantfaget. Træningscentrene råder tilsammen over skolepladser, og deltagerne oppebærer løn under uddannelsen.

19 Endelig eksisterer der stadigvæk formelle lærlingeuddannelser i begrænset omfang med uddannelseslængder (incl. den praktiske del) på 3 år for kokke og hotelpersonale og 2 år for tjenere. På hotel- og restaurantinstituttet (Hotelli- ja ravintolaopisto) i Helsinki findes ganske omfattende muligheder for formel videregående træning for hotel- og restaurantpersonale med enten studentereksamen eller i særlige tilfælde lang praktisk erfaring (3-5 år) og andre kvalifikationer. Det første trin i den videregående uddannelse er et 9-måneders kursus i arbejdsledelse. Efter denne uddannelse og praktisk erfaring anses personer for teoretisk kvalificerede til stillinger som receptionschef, inspektør, restaurantchef, etc. I øjeblikket kan ca. 130 personer deltage pr. år. Efter denne uddannelse kan egnede kandidater gennemgå yderligere en 9-måneders virksomhedsledelse suddannelse (efter et minimum af 3 måneders praktikperiode ind imellem). Personer med denne uddannelse bag sig anses også for teoretisk kvalificerede til stillinger som afdelingschef, hotelchef, etc.. I øjeblikket kan ca. 65 personer pr. år gennemgå denne uddannelse. Mens kurset i arbejdsledelse fortrinsvis omfatter produktionsteknik og blandt andet elementær markedsføring, bogføring og arbejdspsykologi, har det videregående virksomhedsledelse skur sus relativt flere timer i områder som marketingplanlægning, økonomisk planlægning, EDB, skattelære, personaleadministration m.v. Tilsvarende gives på samme institut en række kurser for personer med god praktisk baggrund i branchen. Disse kurser omfatter blandt andet: arbejdslederkurser på 4x2 uger for køkken-, restaurant- og receptionschefer, samt kortere kurser på 2-4 dages varighed på mellemlederniveau m. m. inden for områder som markedsføring, bogføring, budgettering, personaleledelse o. lign. på et forholdsvist enkelt plan.

20 Island Pa Island overtog den nyoprettede hotel- og restaurantskole i 1971 ansvaret for lærlingeuddannelsen for kokke og tjenere. Disse uddannelser tager 4 år for kokke og 3 är for tjenere incl. praktikperioder Ligeledes afholder skolen kurser for nært be slægtede områder, eksempelvis skibsfartens og fiskeriets særlige behov for tilsvarende brancheuddannelse. Et formaliseret videreuddannelse s system fungerer ikke i Island, grundet blandt andet landets størrelse. Dog afholder blandt andet det islandske managementselskab (Stjornunarfelag Islands) visse se rviceoriente rede korte kurser, men deciderede brancherelevante kurser afholdes ikke. 3 2 Schweiz Der har i branchen hidtil hersket en opfattelse af, at man i Europa fandt de bedste skoler for hoteluddannelse i Schweiz. Som nævnt har det været arbejdsgruppens målsætning at etablere en dansk uddannelse, der kvalitetsmæssigt vil kunne udgøre et fuldgyldigt alternativ til hoteluddannelser i udlandet, herunder Schweiz (Lausanne og Luzern m. fl. ). Det må derfor være rimeligt på dette sted at give en kort beskrivelse af disse uddannelser i Schweiz. Hotelskolerne i Schweiz tilbyder brede og differentierede uddannelsesmuligheder for medarbejdere på alle niveauer i branchen. Uddannelserne grupperes i 1. Basis-uddannelse 2. Uddannelse for mellemledere 3. Uddannelse for topledere 4. Autorisations-kurser Af relevans for nærværende betænkning kan alene peges på 2) og 3), hvorfor der kort omstående skal orienteres om indholdet i disse uddannelser.

21 ad 2) Der afholdes f. eks. kurser i "Organisation og Personaleledelse" "Ledelse sproblemer" "Instruktionsmetoder" samt en række rent faglige discipliner som "Dybfrysning" "Wine and liquors" o. lign. ad 3) Disse uddannelser, der tilbydes i form af seminarer, internatkurser, studiekredse o. lign. for ledere og mellemledere, omfatter discipliner som: 1. Etablering og finansiering af virksomheden (30 lektioner) - valg af virksomhedsform - valg af beliggenhed - organisationsopbygning - fremskaffelse af kapital - bygningerne som vurderingsgrundlag 2. Personaleproblemer (80 lektioner) - personalepsykologi - personalerekruttering - personaleudvælgelse - ansættelsesvilkår - personaleadministration - retningslinier for arbejdets gennemførelse - introduktion af nye medarbejdere - personaleledelse - interne informationssystemer - sikkerhedsregler 3. Grundlæggende management (88 lektioner) - virksomhedspolitikken - generelle management-opgaver - indkøb og lager - tekniske installationer

22 organisation - administrative opgaver - produktion - sal g - afsætningsforøgelse - reklame - service 4. Økonomisk styring (26 lektioner) - økonomi-systeme r - lovgivningens regler om økonomi og prisfastsættelse - omkostninger og indtægter - vejledende priser og karteller - hotelledelse - turisttrafik - økonomi (data og vurdering) 5. Finansiering og bogholderi (74 lektioner) - bogføring - lageropgørelse - kalkulation - regnskabsvurdering - regnskabet som styringsgrundlag - fastlæggelse af kreditbetingelser - valg af egne betalingsvilkår - likviditetsplacering 6. Afgifts- og skattespørgsmål samt forsikring (24 lektioner) - introduktion om afgifter og skatter - indkomst- og formuebeskatning - ejendomsbeskatning - bogføringsregler - en skattesags gang - sociale forsikringer - privatforsikringer, gruppeforsikringer

23 XJ Erhvervsjura (28 lektioner) - salgskontrakter (-aftaler) - arbejdsaftaler - kollektive overenskomster - lovgivningen på de industrielle, håndværksmæssige og handelsmæssige områder - lovgivningen på hotelområdet - rettigheder og pligter ved kaution - ægteskabslovgivning og arveret.

24 Kapital 4. KORT OM NUVÆRENDE UDDANNELSESTILBUD INDEN FOR BRANCHEN 4. I Grunduddannelser EFG-uddannelserne For hotel- og restaurantbranchens potentielle ledere er 2 hovedområder inden for de erhvervsfaglige grunduddannelser (EFG) relevante, nemlig levnedsmiddelområdet og handels- og kontorområdet. Begge retninger indgår derfor i arbejdsgruppens forslag til uddannelsesstruktur i kapitel 6. Levnedsmiddelområdets EFG Basisår (l.del). EFG indledes inden for hvert område med et ererhve rvsforbe redende basisar, som foregår på en erhvervsskole. I basisåret gives en bred orientering om områdets uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, samtidig med, at eleven gennem en elementær praktisk indøvelse får et indtryk af de faglige krav, der er forbundet med de forekommende uddannelsestilbud. 1 løbet af basisåret skal eleven - under vejledning - gradvist finde frem til den uddannelsesretning, som er forenelig med elevens evner og interesser. Foruden den rent faglige undervisning (retning sfag) indgår også almene fag (fællesfag) i skoleundervisningen. De sigter mod at give eleven et begreb om, hvad en virksomhed er, hvordan den fungerer, og om erhvervslivets betydning i samfundet i dag. De almene fag har desuden til formål at give eleven bedre mulighed for at kunne vurdere og tage stilling til erhvervsmæssige og samfundsmæssige problemer. Basisuddannelsen (l.del), som varer 40 uger. gennemføres som fagskoleundervisning og består af 2 trin:

25 Trin uger Basisuddannelsen starter med et fælleskursus. Her gives en generel orientering om faglig uddannelse m.m. inden for levnedsmiddelområdet. Der undervises i fællesfag, f.eks. samfundsfag, dansk, regning og fremmedsprog. Der er mulighed for yderligere undervisning i fællesfag (tilvalgsfag), som eleven kan vælge imellem inden for givne rammer, f.eks. maskinskrivning, psykologi og musiske fag. Retningsfag, f.eks. tilberedning af levnedsmidler, ernæringslære og hygiejne udgør en vigtig del af fælleskurset. Det er formålet med dette kursus, at eleven dels opnår nogle faglige kundskaber og færdigheder ved beskæftigelse med levnedsmidler, der skal tilberedes og serveres for andre, dels opnår et sikrere valg til trin 2. Trin uger Ved afslutning af fælleskurset kan eleven vælge en af følgende 3 linier: 1. Tilberedning, salg, service, hvor der undervises i de omtalte fællesfag og i retningsfag som f.eks. levnedsmiddelkendskab, tilberedning af levnedsmidler, salg, service og hygiejne. 2. Procesindustri, nvor der undervises i fællesfag og i retningsfag som f.eks. produktionsgang og -kontrol, råvareprodukter, kemi, hygiejne og mikrobiologi. 3. Kødindustri, hvor der undervises i fællesfag og i retningsfag som f.eks. produktionsgang, råvareprodukter, slagtning og hygiejne. Fællesfag (herunder tilvalgsfag) og retningsfag (praktisk arbejde med tilhørende teori) fordeler sig på basisåret på følgende måde:

26 Fællesfag og tilvalgsfag 560 timer Praktisk arbejde med tilhörende teori 880 timer 40 uger a 36 timer 1440 timer Pa en uge a 36 timer fordeler undervisningen sig sådan: Den faglige En meget væsentlig del af 2. dels-uddannelsen er specialisering praktikopholdene på en virksomhed, hvor man læ- (2. del) rer sit arbejde at kende og efterhånden opnar faglig dygtighed og rutine inden for faget. I 2. dels-uddannelsen veksles der mellem praktikophold og skoleundervisning. Nedenstående en beskrivelse af 2. dels-uddannelsens indhold i henholdsvis kokke-uddannelsen og i tjener-uddannelsen. Kokke-uddanneIsen 2. del, trin 1 (2o uger) Undervisningen omfatter følgende områder: 1) Varekundskab 2) Tilberedning (varm grundtilberedning) 3) Kold tilberedning (grundtilberedning) 4) Køkkenteoripraktik omfattende: Arbejdshygiejne Næringsstoffernes køkkenmæssige egenskaber Køkkenindretning Arbejdsgang

Betænkning. etablering af en videregående erhvervsuddannelse inden for rejselivsområdet. BETÆNKNING NR. 836 Februar 1978

Betænkning. etablering af en videregående erhvervsuddannelse inden for rejselivsområdet. BETÆNKNING NR. 836 Februar 1978 Betænkning om etablering af en videregående erhvervsuddannelse inden for rejselivsområdet BETÆNKNING NR. 836 Februar 1978 ISBN 87-503-2546-9 Stougaard Jensen/København Ha 12-225-bet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddannelser på InnoVest

Uddannelser på InnoVest Uddannelser på InnoVest Forslag om organisering og aftaler mellem ansvarlige parter for perioden 2014-2016 Version 2.0 (Godkendt af VidenUdvalget den 17 sep. 2014) 1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 23. april 1992 om uddannelsen som aalisakkerisuuneq (fiskeindustritekniker).

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 23. april 1992 om uddannelsen som aalisakkerisuuneq (fiskeindustritekniker). Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 23. april 1992 om uddannelsen som aalisakkerisuuneq (fiskeindustritekniker). I medfør af 1, stk. 3 i landstingsforordning nr. 1 af 4. maj 1990 om erhvervsuddannelse,

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Talenter i erhvervsuddannelserne

Talenter i erhvervsuddannelserne Talenter i erhvervsuddannelserne Rammer og muligheder Gert Nielsen Oplæg på Talentvejskonference, marts 2015 Side 1 4 klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling.

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling. Undervisningsministeriet Vester Voldgade 123 1552 København V. 1) Uddannelsens formål og hvilken erhvervsfaglig fællesindgang eller fællesindgange uddannelsen agtes tilknyttet. 2) De beskæftigelsesområder,

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016 Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status ultimo oktober 2016 Igangsatte initiativer i forhold til den indgåede partnerskabsaftale Med afsæt

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. onsdag den 28. oktober 2009 kl på Thise Mejeri

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. onsdag den 28. oktober 2009 kl på Thise Mejeri Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg onsdag den 28. oktober 2009 kl. 13.00 på Thise Mejeri Der forelå afbud fra Lars Kaae Mødets dagsorden var følgende: 1. Godkendelse

Læs mere

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM)

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) 1 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, der sætter en stor ære i høj faglighed og i at uddanne de studerende

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2 Uddannelsesudvalget (2. samling) L 56 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 www.uvm.dk

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Politisk kommunikation. Ellers er der generelt alt for få lektioner på alle moduler.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Tag en uddannelse som serviceøkonom

Tag en uddannelse som serviceøkonom Tag en uddannelse som serviceøkonom Velkommen til Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen er en erhvervsskole med speciale inden for hotel-, restaurant- og køkkenområdet. Herudover består

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

I medfør af 1 og 6 i landstingsforordning nr. 1 af 4. maj 1990 om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning fastsættes:

I medfør af 1 og 6 i landstingsforordning nr. 1 af 4. maj 1990 om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning fastsættes: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. maj 1991 om styrelsen af erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 1 og 6 i landstingsforordning nr. 1 af 4. maj 1990 om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Notat om. 4. september 2003. rapport om tolkebistand i retssager:

Domstolsstyrelsen. Notat om. 4. september 2003. rapport om tolkebistand i retssager: Domstolsstyrelsen Administrationskontoret CER10667/Sagsbeh. CER J.nr. 02.01.01.2001-7.246 rapport om tolkebistand i retssager: Notat om 4. september 2003 Nedenfor redegøres for hovedindholdet af de forslag

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

10. klasse på Giersings Realskole

10. klasse på Giersings Realskole 10. klasse på Giersings Realskole Et skoleår i 10. klasse på Giersings Realskole er en god idé, hvis du har brug for... at tænke dig om at blive mere moden og selvstændig en faglig ballast, så du kan komme

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Kortere Videregående Uddannelser KVU Erhvervsakademi Sjælland Campus Roskilde August 2011 Manual til praktikophold. Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klageren, der er født i 1940, er merkonom i revision, regnskabsvæsen og organisation.

Det fremgår af sagen, at klageren, der er født i 1940, er merkonom i revision, regnskabsvæsen og organisation. Side 1 af 6 Kendelse af 30. december 1996. 96-24.714. Ikke optaget i Revisorregistret på grund af manglende teoretisk og praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 4 og 1, stk. 2, nr. 4

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Handelsøkonom AKADEMICENTRET ZBC. Praktikforløbet på 3. og 4. semester. Orientering til virksomhederne

Handelsøkonom AKADEMICENTRET ZBC. Praktikforløbet på 3. og 4. semester. Orientering til virksomhederne Handelsøkonom Praktikforløbet på 3. og 4. semester Orientering til virksomhederne AKADEMICENTRET ZBC Det er det, fordi: Hvorfor er det en god idé at have en handelsøkonomstuderende i praktik? det giver

Læs mere