Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse"

Transkript

1 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei ( ) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål er at medvirke til at udvikle pigers og unge kvinders evne til at møde den verden, vi til enhver tid færdes i. Formålet med et uddannelsessystem er at sikre medlemmernes muligheder for at dygtiggøre sig og opnå de spejderfaglige og personlige kompetencer, der tilsammen skaber muligheder for vækst for den enkelte og for De grønne pigespejdere. Læring hos De grønne pigespejdere er forstået som: anvendelse af det, vi hver især ved, kan, holder af og har erfaret, så vi sammen kan løse opgaver til fælles gavn. De grønne pigespejdere tilbyde en lederuddannelse, der bygger på den enkeltes egen medvirken i sammensætningen ved hjælp af moduler, og som er fleksibel med hensyn til varighed og indhold men som samtidig foregår i nært samarbejde med en støttende mentor. Men også en uddannelse, som aldrig bliver helt færdig for der bliver ved med at komme nye og aktuelle emner ind, mens andre fader ud i historien. Uddannelsesstyregruppen 2 Uddannelsesparlør Formål Det der ønskes opnået og som er hensigten med at opnå målet. Formålet er svaret på: Hvorfor gør vi det her? Funktion Instruktør Kompetence Kompetenceniveau opleve lære udvikle formidle Kursus Kursusbevis Den samling af opgaver en person udfører eller skal til at udføre, f.eks. tropleder, gruppeleder, projektleder, regionsassistent, agiteammedlem osv. Person der underviser i et modul. Der udbydes et uddannelsesforløb for instruktører. En direkte eller indirekte erhvervet kvalifikation eller myndighed. Opleve: være med til noget/prøve noget. Lære: få viden om eller øvelse i noget. Udvikle: forbedre en evne til eller viden om noget. Formidle: være i stand til at videregive viden/kendskab/holdninger. Afgrænset periode med et samlet udbud af flere forskellige moduler. F.eks. en weekend med 10 forskellige moduler. Kan kun rekvireres og udstedes af trænere uddannet hos De grønne pigespejdere. Februar /2005 Side 1 af 5

2 Køkkenbordskursus Logbog Er betegnelsen for et kursus med begrænset deltagerantal, f.eks. holdt omkring et køkkenbord, hvilket vil sige, at det er præget af intimitet med store muligheder for dialog. Personlig bog eller dokument hvori hvert medlem under uddannelse hos De grønne pigespejdere kan beskrive deres uddannelsesplaner, forløb og andre overvejelser Oprindelig en skibsjournal/dagbog til optegnelser om fartøjets fart, kurs, vejrforhold m.m. Mentor Merit Modul Mål Mere erfaren rådgiver og vejleder som skal støtte den enkelte leder i faglig og personlig udvikling. Godkendelse af kompetencer erhvervet og dokumenteret andet steds fra. Godkendelsen varetages af uddannelseskonsulenten. Selvstændig del af et større hele. Et modul er en del af et uddannelsesforløb eller kursus. Det man gerne vil opnå. Målet med et modul kan f.eks. være at kunne anvende en bestemt viden. Målet er svaret på: Hvad skal det ende med? Tema Træner Træning Grønt, Pigeliv, Spejder, Kristen, Omverden og Ledelse. Er de temaer alle modulerne er inddelt i. En person, der har gennemført uddannelsesforløbet for trænere og dermed, har kompetence til at være hovedansvarlig for afholdelse af kurser. Begrebet træning dækker alle de situationer hvor man øver sig i noget. Tidligere har ordet hos De grønne pigespejdere været anvendt om det vi nu kalder kursus. Uddannelse Uddannelsesforløb Uddannelsestilbud Det rum (tid, sted, forsamling) hvori læring med et bestemt formål finder sted. Uddannelse kan altså være en kombination af kursus, træningsperiode og egen refleksion o.m.a. Et forløb sammensat af et antal kerne-, valg- og XX-moduler rettet mod en bestemt funktion i korpset. F.eks. uddannelsesforløb for tropledere. Valgmoduler rettet mod en defineret målgruppe. F.eks. uddannelsestilbud til unge ledere. 3 WAGGGS grundlæggende principper for pigespejderarbejde Alt pigespejderarbejde inden for WAGGGS tilrettelægges i overensstemmelse med WAGGGS overordnede opgave, at give piger og unge kvinder mulighed for at udvikle sig som ansvarlige verdensborgere. Februar /2005 Side 2 af 5

3 Dette mål opnås gennem arbejde med de fundamentale principper: spejderløfte og spejderlov. Learning by doing eller action learning, patruljesystemet, og børn leder børn. Læring gennem udfordring, oplevelse og leg: Aktiviteter og uddannelse hænger sammen, forstået sådan, at uddannelsen begynder på første medlemsdag. Gennem en piges/kvindes spejdertid foregår der en løbende udvikling via daglige aktiviteter og kurser, der med tiden tager form af uddannelse mod at varetage lederopgaver i organisationen. 3.1 WAGGGS principper for træning og uddannelse WAGGGS beskriver målene med træning som: Træning/uddannelse bygger på en proces af engagement handling refleksion evaluering som sætter en person i stand til at Implementere og promovere pigespejdernes fundamentale principper Forstå den ånd og den unikke baggrund for uddannelse, som pigespejderarbejdet tilbyder Arbejde for løbende opgradering og kvalitetsfremgang for pigespejderarbejdet Acceptere træning som en fortsat proces for at opnå viden, holdninger, værdier, færdigheder Anvende patruljesystemet til udvikling af den enkelte og gruppen Sikre at pigespejderarbejdet er sjovt i overensstemmelse med grundlæggerens ideer Medlemsorganisationernes uddannelsesstruktur kan forelægges WAGGGS for at opnå international godkendelse. Uddannelsesstrukturen bør løbende ajourføres og godkendes på ny. 4 De grønne pigespejderes principper for læring og uddannelse De grønne pigespejderes principper bygger på WAGGGS principper, specielt: Learning by doing, hvor man lærer ved at prøve og øve sig i færdigheder, først for at indlære senere for at eksperimentere med nye veje. Børn leder børn, hvor der skal fokuseres særligt på de yngste ledere, så de styrkes til at mestre opgaven. I tilrettelæggelsen af en læringsproces skal man gøre sig mange overvejelser: Hvilken målgruppe er der tale om - Hvilke forventninger kan målgruppen have? - Hvilke forkundskaber kan målgruppen have? Hvilke metoder matcher bedst indhold og målgruppe? Hvordan evalueres læringen, så det via refleksion kan resultere i en fortsat udvikling af indhold og metoder i forhold til målgruppen? 5 Uddannelse opbygget af moduler Det har været ønsket at udvikle et uddannelsessystem, der kunne tilpasses de individuelle behov og ønsker, som den enkelte ledere har, samtidigt med at der tages hensyn til de kundskaber og erfaringer, som lederen allerede besidder. Det har derfor været naturligt at tænke nyt i forhold til, hvordan et sådant system kunne se ud og dernæst fungere for den enkelte og for De grønne pigespejdere. De forskellige uddannelsesforløb er opbygget af et antal kerne- og valgmoduler. Der er rige muligheder for at tilpasse den individuelle uddannelsesplan i forhold til lederens allerede erhvervede kompetencer, idet uddannelseskonsulenten kan dispensere i forhold til kernemodulernes indhold, såfremt lederen kan dokumentere allerede erhvervede færdigheder. Februar /2005 Side 3 af 5

4 Uddannelsessystemet er derfor meget fleksibelt, idet den enkelte leder i samråd med sin mentor kan sammensætte sin uddannelse indenfor nogle givne rammer. På denne måde skabes grundlaget for en løbende udvikling både spejdermæssigt og personligt i en naturlig fortløbende efteruddannelse. En ny dimension i uddannelsen er, at uddannelsesforløbene vil blive meget forskellige. Eksempelvis er det muligt for 3 gruppeledere at have gennemført 3 forskellige uddannelser i forhold til samme lederopgave. Udbuddet af moduler og sammensætning af moduler vil løbende blive udviklet, så ledere hos De grønne pigespejdere til stadighed oplever, at korpset tilbyder en ajourført uddannelse. 5.1 Modulerne Modulerne til De grønne pigespejderes uddannelse opdeles i tre: kerne-, valg- og XX-moduler. Det samme modul kan godt være kernemodul til ét uddannelsesforløb og valgmodul eller XXmodul til et andet. For hver uddannelse er beskrevet et anbefalet uddannelsesforløb, herunder hvilke/hvor mange moduler af hver slags, man skal gennemføre Kernemodulerne Obligatoriske moduler om grundlæggende emner. Hvis en leder skal uddannes til varetagelse af en bestemt funktion, hører der nogle ganske bestemte kernemoduler til hendes uddannelse. Eksempler: Korpsets opbygning, Værdier og formål, Programstof, Forkyndelse, Planlægning på et passende niveau Valgmodulerne Valgfrie moduler om grundlæggende og videregående emner, som er rettet mod det "job" (også uden titel), deltageren skal udfylde i korpset. Det være sig mentor, tropleder, gruppeassistent, natløbsplanlægger eller seniorspejder-og-flokledervikar. Hvis en leder skal uddannes til varetagelse af en bestemt funktion, skal hun som minimum vælge et bestemt antal valgmoduler til sin uddannelse. Antallet og evt. udvalget er nærmere beskrevet under det enkelte "Uddannelsesforløb". Valgmoduler kan også bruges som efteruddannelse i emner relevante for spejder-jobbet. Eksempler: 100 ideer til flokken, Mødeledelse, Natløbskursus, Supervision XX-modulerne Indholdet i XX-moduler er rettet mod deltagerens egen personlige udvikling og/eller interesser og har ikke direkte relevans for hendes lederjob - udover at det bør være en selvfølge, at en leder bliver inspireret og udvikler sig... XX-moduler er også efteruddannelse, men på det personlige plan. Eksempler: Assertionstræning, Chokoladekursus, Kompetenceafklaring De seks temaer Alle modulerne i uddannelsessystemet et tematiseret efter Grønt, Pigeliv, Spejder, Kristen, Omverden og Ledelse. 5.2 Merit At få merit betyder at få godskrevet noget af den planlagte uddannelse på baggrund af en ansøgning herom til uddannelseskonsulenten. Når man søger om merit, skal man vedlægge dokumentation for den del af uddannelsen, der søges merit for. Eksempelvis kan en lærer søge merit for den del af instruktøruddannelsen, der omhandler brug af AV-udstyr i den udstrækning, det er gennemført i forhold til uddannelsesplanen for lærere. Februar /2005 Side 4 af 5

5 6 Mentorordningen Når en leder bliver udnævnt til en ny funktion, bliver der samtidigt udnævnt en mentor for den pågældende leder. Det er nærmeste øvre ledelse, der ansvaret for at udnævne den pågældende leder og samtidigt sikre, at der udnævnes en mentor for den aktuelle leder. En mentor er en pålidelig og mere erfaren grøn pigespejder, der skal støtte lederen i at få planlagt og gennemført et uddannelsesforløb, der er med til at sikre, at lederen bliver rustet til sine opgaver på bedste vis. Mentor kan være fra samme gruppe, men det er ikke en betingelse. Mentor behøver ikke være aktiv leder, men skal være ajour med hensyn til korpsets aktuelle politik, uddannelse samt aktiviteter. Der findes i korpset en uddannelse for mentorer. Det er vigtigt i hver enkelt situation at få fundet den rigtige mentor i forhold til den aktuelle leder, netop fordi det er vigtigt, at kemien er i orden mellem de to, der kommer til at arbejde tæt sammen. Der aftales samtaler mellem leder og mentor med passende interval. Det er lederen selv, der har hovedansvaret for at gennemføre uddannelsesplanen. Mentors opgave er at fastholde lederen i uddannelsesplanen og guide lederen igennem samt at være sparringspartner i en stadig udvikling. 6.1 Logbog Logbogen er et redskab, der bruges til at beskrive hvor lederen har sit udgangspunkt, hvilken kurs der er valgt, og hvilket mål der arbejdes frem mod. I logbogen nedskrives oplevelser, erfaringer, undren og andet af betydning for lederen. Logbogen tænkes som en hjælp til at få overblik over det daglige arbejde og uddannelsen. Logbogen er lederens, og den anvendes i fællesskab med mentor i bestræbelserne for at nå et fornemt resultat. Februar /2005 Side 5 af 5

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Et personligt afklaringsværktøj til medarbejdere i staten Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: Hvad har du med? 5 Dine kompetencer 6 Dit

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Vejledningen er udarbejdet af Metalindustriens uddannelsesudvalg i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsskoler/amu-centre samt eksterne konsulenter

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KONSULENT OG VEJLEDER

KONSULENT OG VEJLEDER LÆREREN SOM Social- og Sundhedssskolen, Århus KONSULENT OG VEJLEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU VÆRKTØJSKASSE TUP-PROJEKT 4-20/106718 1 LÆREREN SOM KONSULENT OG VEJ- LEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU Social- og Sundhedsskolen,

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

Vejledning om kompetenceudvikling. Danmarks Apotekerforening

Vejledning om kompetenceudvikling. Danmarks Apotekerforening Vejledning om kompetenceudvikling 2006 Danmarks Apotekerforening Farmakonomforeningen Dansk Farmaceutforening Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Kompetenceudvikling...4 Kompetence...4 Kompetenceudvikling...4

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Inspirationskatalog. til AMU-uddannelsen Den personlige uddannelses- og jobplan

Inspirationskatalog. til AMU-uddannelsen Den personlige uddannelses- og jobplan Inspirationskatalog til AMU-uddannelsen Den personlige uddannelses- og jobplan Udarbejdet for Industriens Uddannelser af FLORIS Consult 11-04-2013 FLORIS Consult Kålagervej 28 2300 København S 32 97 97

Læs mere