541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ"

Transkript

1

2 На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( Сл. гласник РС бр. 29/2013, 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број и Решења о образовању комисије за јавну набавку /1, припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку добара Набавка електро опреме, надзор над монтажом, испитивање и пуштање у рад и израда пројекта изведеног стања за транспортер са траком SU-2, SU-3, SU-4 BTD система, Tамнава исток, ЈН бр. 541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Назив и адреса наручиоца Рударски басен "Колубара" д.о.о., ул. Светог Саве бр. 1 - Лазаревац Интернет страница наручиоца Врста поступка и основ за примену Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда по члану 36. став 1. тачка 3. ЗЈН, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда је изузетна хитност изазвана непредвиђеним догађајима чије наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, због којих наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак. Предмет јавне набавке Набавка добара - Набавка електро опреме, надзор над монтажом, испитивање и пуштање у рад и израда пројекта изведеног стања за транспортер са траком SU- 2, SU-3, SU-4 BTD система, Tамнава исток. Циљ поступка Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци Контакт Контакт особе: Vojin Radić Е-маил :

3 Error! Bookmark not defined. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Опис предмета јавне набавке Набавка електро опреме, надзор над монтажом, испитивање и пуштање у рад и израда пројекта изведеног стања за транспортер са траком SU-2, SU-3, SU-4 BTD система, Tамнава исток. Назив и ознака из општег речника набавке Електронски,електромеханички и електротехнички материјал Набавка није обликована по партијама. Јавна набавка број:541/ с Page 3 of 94

4 ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА Елемент уговора о којем ће се преговарати је укупна понуђена цена. Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда са свим понуђачима који су доставили понуду. Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђачи који учествују у поступку преговарања и налазе се у истој просторији не дају своју коначну цену. Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законкског заступника понуђача. Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди. У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној понуди. Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета набавке. Наручилац је дужан да води записник о преговарању. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: РБ Колубара д.о.о. Лазаревац, Комерцијални сектор, служба набавке, ул.дише Ђурђевића бб,11560 Вреоциса назнаком:,,понуда за јавну набавку добра Набавка електро опреме, надзор над монтажом, испитивање и пуштање у рад и израда пројекта изведеног стања за транспортер са траком SU-2, SU-3, SU-4 BTD система, Tамнава исток, ЈН бр. 541 / С НЕ ОТВАРАТИ. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до до 11 часова. Јавно отварање понуда извршиће Комисија наручиоца одмах по истеку рока за достављање понуде, односно дана у 11,15 часова., у пословним просторијама на назначеној адреси ( Велика сала на спрату). Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

5 Error! Bookmark not defined. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ 1.Језик на коме понуда мора бити сачињена Понуда и сва документа која се прилажу уз понуду морају бити сачињена на српском језику или преведена на српски језик. 2. Понуда треба да садржи следеће: "Образац понуде" са Општим подацима о понуђачу, подизвођачима и свим учесницима у заједничкој понуди и следећим Комерцијалним условима: - Укупна вредност понуде без ПДВ-а, ПДВ, укупна врдност понуде са ПДВ-ом, - Рок испоруке опреме: не дужи од 135 дана од дана обостраног потписивања уговора, - Рок за надзор над монтажом, извођење радова, испитивање, пуштање у рад и израду пројекта изведеног стања; не дужи од 180 дана од дана обостраног потписивања уговора - Начин и услови плаћања: - за испоручена добра у року од 45 дана од дана испоруке добара и достављања уредно сачињене фактуре, за извршене услуге у року од 45 дана од дана извршене услуге (пуштања у рад). - Гарантни период; 24 месеца од дана пуштања у рад. - Паритет; ФЦО магацин Купца Назив произвођача и земља порекла, - Рок важења понуде: најмање 30 дана од датума отварање понуде, - Напомене понуђача, - Место и датум, - Печат и потпис понуђача или овлашћеног представника групе понуђача. Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни са следећим елементима: - Редни број, - Назив добра,тип,технички подаци - Понуђено одговарајуће добро - Назив произвођача и земља порекла, - Јединица мере, - Магацин Количина, - Јединичну цену са и без ПДВ-а, укупну вредност без ПДВ-а, ПДВ и укупну вредност са ПДВ-ом. Изјава у складу са чланом 75. став 2. ЗЈН; Изјава о независној понуди; Банкарска гаранција за озбиљност понуде Изјава понуђача о намери достављања банкарске гаранције за добро извршење посла Изјава понуђача о намери достављања банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном периоду Модел уговора Образац Доказ пословног капацитета Техничка спецификација Садржај прилога Јавна набавка број:541/ с Page 5 of 94

6 Error! Bookmark not defined. Сви обрасци који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и оверени од стране одговорног лица Понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, понуду могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или, чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла), који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце који су саставни део понуде, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу ( нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 3.Посебни захтеви у вези сачињавања понуде Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена. Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача. 4. Варијантна понуда Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 5.Партије Јавна набавка није обликована у више партија. 7. Захтеви од којих зависи прихватљивост понуда: -Рок испоруке опреме ;не дужи од 135 дана од дана обостраног потписивања уговора, -Рок за надзор над монтажом, извођење радова, испитивање, пуштање у рад и израду пројекта изведеног стања; не дужи од 180 дана од дана обостраног потписивања уговора - Начин и услови плаћања за испоручена добра у року од 45 дана од дана испоруке добара и достављања уредно сачињене фактуре, за извршене услуге у року од 45 дана од дана извршене услуге (пуштања у рад). Вредност исказана у динарима је утврђена на бази средњег курса еура Народне банке Србије који на дан отварања понуда ( ) износи 1 = динара. Уколико на дан испоруке добара, званичан средњи курс динара у односу на 1 ЕУР по курсној листи НБС одступи у односу на курсну листу НБС на дан отварања понуде, уговорне стране су сагласне да се корекција цене изврши за проценат одступања. До промене уговорене вредности може доћи само под условом уколико је испорука добара извршена у уговореном року. Уколико продавац не изврши испоруку добара у уговореном року, нема право да захтева повећање цене. Јавна набавка број:541/ с Page 6 of 94

7 Error! Bookmark not defined. Продавац је обавезан да добијени коефицијент умањења односно увећања примени, пре достављања фактуре Купцу и уз исту је уговорна страна дужна да приложи обрачун настале разлике. Понуђач у својој понуди не може захтевати авансно плаћање у било ком проценту, нити захтевати било који од инструмената обезбеђења плаћања. Паритет:FCO магацин Купца Важење понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуде. -Гарантни период: 24 месеца од дана пуштања у рад. 8.Самостално подношење понуде Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Наручилац је дужан да, у складу са чланом 87., став 5. ЗЈН, одбије све понуде које су поднете супротно наведеној забрани. 9.Заједничка понуда Понуду може поднети група понуђача. Понуђачи су дужни да уз понуду доставе споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 1. члану групе који ће бити носилац посла, односно поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем 2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор 3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења 4. понуђачу који ће издати рачун 5. рачуну на који ће бити извршено плаћање 6. обавеза сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова. 10.Учешће подизвођача Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50%. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у упутству како се доказује испуњеност услова. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености услова. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава Јавна набавка број:541/ с Page 7 of 94

8 Error! Bookmark not defined. преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу, наручилац ће омогућити добављачу да у року од пет дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 11.Изјава понуђача у складу са чланом 75., став 2. ЗЈН Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву којом потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је саставни део конкурсне документације. У случају подношења заједничке понуде образац копирати, попунити, потписати и оверити од стране сваког учесника у заједничкој понуди. 12.Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 13.Валута Понуђачи цене у понуди исказују у динарима на паритету на паритету FCO магацин Купца Измена, допуна и опозив понуде У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео саму понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији. У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Измену, допуну или опозив понуде, треба доставити на адресу: са назнаком: РБ Колубара д.о.о. Лазаревац Комерцијални сектор Дише Ђурђевића б. б Вреоци, - "Измена понуде за преговарачки поступак за јавну набавку добара Набавка електро опреме, надзор над монтажом, испитивање и пуштање у рад и израда пројекта изведеног стања за транспортер са траком SU-2, SU-3, SU-4 BTD система, Tамнава исток, ЈН бр. 541 / С или - "Допуна понуде за преговарачки поступак за јавну набавку добара Набавка електро опреме, надзор над монтажом, испитивање и пуштање у рад и израда пројекта изведеног стања за транспортер са траком SU-2, SU-3, SU-4 BTD система, Tамнава исток, ЈН бр. 541 / С или - "Опозив понуде за преговарачки поступак за јавну набавку добара Набавка електро опреме, надзор над монтажом, испитивање и пуштање у рад и израда пројекта изведеног стања за транспортер са траком SU-2, SU-3, SU-4 BTD система, Tамнава исток, ЈН бр. 541 / С Јавна набавка број:541/ с Page 8 of 94

9 Error! Bookmark not defined. 15.Преференцијали Понуђач је у обавези да наведе порекло добара у обрасцу понуде ради признавања преференцијала по одредбама члана 86. ЗЈН, уколико има понуђача који нуде добра страног порекла. Понуђач који нуди добра домаћег порекла треба да уз понуду достави уверење о домаћем пореклу робе, који издаје Привредна комора Србије, према правилнику о одређивању доказа на основу којег се утврђује да је понуду поднео домаћи понуђач и за одређивање добара домаћег порекла (Сл. гласник РС бр. 33 од године).. 16.Средства обезбеђења за озбиљност понуде - Понуђач или група понуђача, је у обавези да на име гаранције за озбиљност понуде, уз понуду достави гаранцију банке, која се издаје у висини од 2% од вредности Понуде без ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора имати важност најмање 1 (један) дан дуже од истека важности понуде. Наручилац задржава право да примљени инструмент озбиљности понуде уновчи у случајевима ако: -измени већ дату понуду после отварања понуда, -повуче понуду пре истека рока њене важности, -одбије да закључи уговор према поднетој и прихваћеној понуди -не достави захтевано средство обезбеђења за добро извршење посла. 17. Заштита података Наручилац је у обавези да чува све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописима утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 18. Информације у вези конкурсне документације Понуђач или група понуђача, може радним данима наручиоца.од понедељка до петка од 7,30 до 14,30 часова,у писаном облику на адресу: РБ "Колубара" д.о.о. - Лазаревац, Комерцијални сектор, Дише Ђурђевића б. б., Вреоци, са назнаком "Питања за комисију за ЈН број ЈН бр.541/ С или на маил: тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда, сходно члану 63., став 2. ЗЈН. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана примљеног писаног захтева за додатном информацијом или појашњењем, заинтересованом лицу достави одговор у писаном облику, као и да ту информацију објави на Порталу јавних набавки и интернет страници. Достављени одговори и појашњења постају саставни делови конкурсне документације. Комуникација у поступку јавне набавке се одвија на начин регулисан одредбама члана 20. ЗЈН. Наручилац може у било ком моменту пре истека рока за достављање понуда, било на сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица, да измени или допуни конкурсну документацију. Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужетку рока на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Јавна набавка број:541/ с Page 9 of 94

10 Error! Bookmark not defined. 19. Важење понуде Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуде. 20. Модел уговора Модел уговора се доставља уз понуду и исти треба да буде потписан и печатиран. 21. Додатна објашњења Наручилац може да захтева од понуђача или групе понуђача, додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача. Након отварања понуда није дозвољено достављање и пријем недостајућих доказа нити било каквих измена понуђених услова. 22. Рок за закључење уговора Уговор са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија биће закључен у року од 2 дана од дана доношења одлуке о додели уговора. 23. Негативна референца Наручилац ће приликом оцене понуда одбити понуду понуђача за кога поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. ЗЈН (правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа), тачка 2. ЗЈН (исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза),тачка 3. ЗЈН (исправа о наплаћеној уговорној казни), тачка 4. ЗЈН (рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року), тачка 6. ЗЈН (изјава о раскиду уговора, због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи), тачка 7. ЗЈН (доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача). Наручилац ће такође одбити понуду и ако поседује доказ из чл. 82. став 3. тачка1., који се односи на поступак који је спровео или Уговор који закључио други наручилац, ако је предмет јавне набавке истоврсан. Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврсан предмету конкретне јавне набавке, је дужан да уместо средства обезбеђења које је тражено у тачки 28. овог упутства, достави Изјаву понуђача о намерама банке, да ће доставити банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 15% вредности уговора без ПДВ-а, уколико уговор буде закључен. 24. Квалитет Понуђена добра морају одговарати квалитету,функцији и техничким карактеристикама датим у обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни или бити одговарајућа траженим добрима по квалитету,функцији и техничким карактеристикама. Понуда која не одговара квалитету,функцији и техничким карактеристикама захтеваним према обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни и конкурсној документацији, биће одбијена као неодговарајућа. Уколико Понуђач нуди одговарајућа добра дужан је да уз понуду достави интернет адресу на којој су доступне техничке карактеристике понуђених одговарајућих добара Јавна набавка број:541/ с Page 10 of 94

11 Error! Bookmark not defined. Приликом квалитативног пријема обавезна је документација која потврђује квалитет(фабрички атести произвођача или сертификати). Уколико је Продавац правно лице регистровано у Републици Србији, а нуди робу страног порекла,приликом испоруке робе,уз отпремни документ,мора доставити фотокопију JCI која служи као доказ да је земља порекла робе наведена у понуди и Уговору идентична земљи порекла испоручене робе. Напомена:приложити копију царинске фактуре приликом испоруке. 25. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 26. Избор између две понуде са истом најнижом понуђеном ценом У случају да два или више понуђача имају исту најнижу понуђену цену, биће одабрана понуда понуђача који је дао краћи рок испоруке, а ако је и рок испоруке исти биће одабрана понуда понуђача који је дао дужи гарантни период. 27. Захтев за заштиту права Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу на адресу: РБ Колубара" д.о.о. - Лазаревац, Комерцијални сектор, Дише Ђурђевића б. б., Вреоци, или на mail: Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке и против сваке радње наручиоца за коју понуђач има доказ да је супротна одредбама Закона о јавним набавкама. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. После доношења Одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема Одлуке. У случају да захтев поднесе лице које није учествовало у предметном поступку, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 ( десет ) дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки. Уз поднети захтев за заштиту права садржине прописане чланом 151. ЗЈН, подносилац захтева је у обавези да достави доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од ,00 динара на број жиро рачуна: , шифра плаћања 153 или 253, позив на број: , сврха: Републичка административна такса, корисник: Буџет Републике Србије за јавну набавку број 541 / С. 28.Средства обезбеђења за добро извршење посла Понуђач, чија понуда буде изабрана као најповољнија, се обавезује да у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора, Купцу преда гаранцију банке у износу 10% укупне вредности уговора без пореза на додату вредност (15% у случају из чл.83 став 12), са клаузулама "неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор", као гаранцију за добро извршење посла у уговореном року, квалитету и обиму. Bажност достављене банкарске гаранције за добро извршење посла мора бити 30 дана дужа од дана истека рока за коначно извршење посла. Јавна набавка број:541/ с Page 11 of 94

12 Error! Bookmark not defined. Обавезу из претходног става понуђач потврђује Изјавом о намери достављања банкарске гаранције за добро извршење посла" (Образац из конкурсне документације), коју доставља уз понуду. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност достављене банкарске гаранције за добро извршење посла се мора продужити. Купац ће уновчити гаранцију за добро извршење посла уколико: - продавац не изврши уговорне обавезе у уговореном року, квалитету и обиму - продавац не достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. Уколико Продавац не достави банкарску гаранцију у року који је предвиђен Уговором сматраће се да исти није ни закључен. 29. Средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном периоду Понуђач или група понуђача, чија је понуда изабрана као најповољнија, обавезује се да у тренутку примопредаје предмета уговора, Купцу преда банкарску гаранцију на износ 5% од укупне вредности уговора без пореза на додату вредност, са клаузулама "неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор", као гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду. Важност достављене банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужа од уговореног гарантног периода. Обавезу достављања банкарске гаранције као гаранције за отклањање грешака у гарантном периоду, понуђач потврђује Изјавом о намери достављања банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном периоду" (Образац из конкурсне документације), коју доставља уз понуду. Достављене банкарске гаранције, морају бити у оној валути, по којој је попуњен "Образац понуђене цене". Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност достављеног инструмента као гаранција за отклањање грешака у гарантном периоду ће се продужити за период који одреди Наручилац. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Јавна набавка број:541/ с Page 12 of 94

13 Error! Bookmark not defined. Понуда бр. од за јавну набавку добара- Набавка електро опреме, надзор над монтажом, испитивање и пуштање у рад и израда пројекта изведеног стања за транспортер са траком SU-2, SU-3, SU-4 BTD система, Tамнава исток, ЈН бр. 541 / С Општи подаци о понуђачу Назив понуђача: Адреса понуђача: Одговорно лице: Овлашћено лице за потписивање уговора: Особа за контакт: Телефон: Телефакс: е - маил: Број рачуна понуђача и назив банке: Шифра делатности Матични број: ПИБ: 1. Самостално 2. Са подизвођачем: Понуду подносим: Уколико се понуда подноси самостално означити број 1 уколико је заокружено 2 навести назив и седиште свих подизвођача напомена: унети процентуално учешће подизвођача у предметној јавној набавци уколико је заокружено 3 навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди 2.1. који у укупној вредности понуде учествује у делу у износу од динара што износи % вредности понуде који у укупној вредности понуде учествује у делу у износу од динара што износи % вредности понуде. 3. Заједнички са: Општи подаци о подизвођачу Назив подизвођача: Адреса подизвођача: Овлашћено лице: Особа за контакт: Јавна набавка број:541/ с Page 13 of 94

14 Error! Bookmark not defined. Телефон: Телефакс: е - маил: Број рачуна подизвођача и назив банке: Матични број: ПИБ: Општи подаци о учеснику у заједничкој понуди Назив понуђача: Адреса понуђача: Овлашћено лице: Особа за контакт: Телефон: Телефакс: е - маил: Број рачуна понуђача и назив банке: Шифра делатности: Матични број: ПИБ: Укупна вредност понуде без ПДВ: Порез на додату вредност (ПДВ): Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: Рок важења понуде (минимум 30 дана од дана отварања понуда): -Рок испоруке опреме; не дужи од 135 дана од дана обостраног потписивања уговора, -Рок за надзор над монтажом, извођење радова, испитивање, пуштање у рад и израду пројекта изведеног стања; не дужи од 180 дана од дана обостраног потписивања уговора Гарантни период: 24 месеца од дана пуштања у рад дана од дана отварања понуда дана од дана обостраног потписивања уговора, дана од дана обостраног потписивања уговора месеца од дана пуштања у рад Јавна набавка број:541/ с Page 14 of 94

15 Error! Bookmark not defined. Начин и рок плаћања: Паритет: Назив произвођача и земља порекла: Напомена: Датум: Место: - за испоручена добра у року од 45 дана од дана испоруке добара и достављања уредно сачињене фактуре, - за извршене услуге у року од 45 дана од дана извршене услуге (пуштања у рад), ФЦО магацин Купца 073 Понуђач или овлашћени представник групе понуђача М. П. (Потпис ) Подизвођач М. П. (Потпис ) Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели потребно је копирати табелу и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди. Уколико група понуђача подноси заједничку понуду део табеле Општи подаци о понуђачу треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у делу табеле Општи подаци о учеснику у заједничкој понуди``. Јавна набавка број:541/ с Page 15 of 94

16 Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни: Предмет понуде: Набавка електро опреме, надзор над монтажом, испитивање и пуштање у рад и израда пројекта изведеног стања за транспортер са траком SU-2, SU-3, SU-4 BTD система, Tамнава исток Понуђач: Број понуде: Датум: Р.Б Назив добра, тип, технички подаци Понуђено одговарајуће добро(назив,тип,технички подаци) Произвођач и земља порекла Јед. мер е Маг. Кол. Јед.цен а без ПДВ-а Јед.це на са ПДВом Укупна вредно ст без ПДВ-а Укупна вредност са ПДВ-ом Јавна набавка број:541/ Page 16 of 94

17 Р.Б Назив добра, тип, технички подаци Понуђено одговарајуће добро(назив,тип,технички подаци) Произвођач и земља порекла Јед. мер е Маг. Кол. Јед.цен а без ПДВ-а Јед.це на са ПДВом Укупна вредно ст без ПДВ-а Укупна вредност са ПДВ-ом ELEKTROPOSTROJENJE SA KARAKTERISTIKAMA I PO SPECIFIKACIJI DATOJ U PRILOGU (REDNI BROJ 1) I POSTOJEĆOJ TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI NARUČIOCA ZA TRANSPORTER KPL 3 SN OPREMA SA KARAKTERISTIKAMA I PO SPECIFIKACIJI DATOJ U PRILOGU (REDNI BROJ 2) I POSTOJEĆOJ TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI NARUČIOCA ZA TRANSPORTER KPL 3 Јавна набавка број:541/ с Page 17 of 94

18 Р.Б Назив добра, тип, технички подаци Понуђено одговарајуће добро(назив,тип,технички подаци) Произвођач и земља порекла Јед. мер е Маг. Кол. Јед.цен а без ПДВ-а Јед.це на са ПДВом Укупна вредно ст без ПДВ-а Укупна вредност са ПДВ-ом TRANSFORMATORI SA KARAKTERISTIKAMA I PO SPECIFIKACIJI DATOJ U PRILOGU (REDNI BROJ 3) I POSTOJEĆOJ TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI NARUČIOCA ZA TRANSPORTER KPL 3 MOTORI, OTKOČNICI, REDUKTORI SA KARAKTERISTIKAMA I PO SPECIFIKACIJI DATOJ U PRILOGU (REDNI BROJ 4) I POSTOJEĆOJ TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI NARUČIOCA ZA TRANSPORTER KPL 3 Јавна набавка број:541/ с Page 18 of 94

19 Р.Б Назив добра, тип, технички подаци Понуђено одговарајуће добро(назив,тип,технички подаци) Произвођач и земља порекла Јед. мер е Маг. Кол. Јед.цен а без ПДВ-а Јед.це на са ПДВом Укупна вредно ст без ПДВ-а Укупна вредност са ПДВ-ом NN OPREMA ( ORMANI, PULTEVI, KUTIJE) SA KARAKTERISTIKAMA I PO SPECIFIKACIJI DATOJ U PRILOGU (REDNI BROJ 5) I POSTOJEĆOJ TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI NARUČIOCA ZA TRANSPORTER KPL 3 PERIFERNA OPREMA SA KARAKTERISTIKAMA I PO SPECIFIKACIJI DATOJ U PRILOGU (REDNI BROJ 6) I POSTOJEĆOJ TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI NARUČIOCA ZA TRANSPORTER KPL 3 Јавна набавка број:541/ с Page 19 of 94

20 Р.Б Назив добра, тип, технички подаци Понуђено одговарајуће добро(назив,тип,технички подаци) Произвођач и земља порекла Јед. мер е Маг. Кол. Јед.цен а без ПДВ-а Јед.це на са ПДВом Укупна вредно ст без ПДВ-а Укупна вредност са ПДВ-ом KOMUNIKACIONA OPREMA SA KARAKTERISTIKAMA I PO SPECIFIKACIJI DATOJ U PRILOGU (REDNI BROJ 7) I POSTOJEĆOJ TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI NARUČIOCA ZA TRANSPORTER KPL 3 PROTIVPOŽARNA OPREMA SA KARAKTERISTIKAMA I PO SPECIFIKACIJI DATOJ U PRILOGU (REDNI BROJ 8) I POSTOJEĆOJ TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI NARUČIOCA ZA TRANSPORTER KPL 3 Јавна набавка број:541/ с Page 20 of 94

21 Р.Б Назив добра, тип, технички подаци Понуђено одговарајуће добро(назив,тип,технички подаци) Произвођач и земља порекла Јед. мер е Маг. Кол. Јед.цен а без ПДВ-а Јед.це на са ПДВом Укупна вредно ст без ПДВ-а Укупна вредност са ПДВ-ом KABLOVI SA KARAKTERISTIKAMA I PO SPECIFIKACIJI DATOJ U PRILOGU (REDNI BROJ 9) I POSTOJEĆOJ TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI NARUČIOCA ZA TRANSPORTER KPL 3 MONTAŽNI MATERIJAL SA KARAKTERISTIKAMA I PO SPECIFIKACIJI DATOJ U PRILOGU (REDNI BROJ 10) I POSTOJEĆOJ TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI NARUČIOCA ZA TRANSPORTER KPL 3 Јавна набавка број:541/ с Page 21 of 94

22 Р.Б Назив добра, тип, технички подаци Понуђено одговарајуће добро(назив,тип,технички подаци) Произвођач и земља порекла Јед. мер е Маг. Кол. Јед.цен а без ПДВ-а Јед.це на са ПДВом Укупна вредно ст без ПДВ-а Укупна вредност са ПДВ-ом RADOVI SA KARAKTERISTIKAMA I PO SPECIFIKACIJI DATOJ U PRILOGU (REDNI BROJ 11) I POSTOJEĆOJ TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI NARUČIOCA ZA TRANSPORTER KPL 3 Укупна вредност понуде без ПДВ-а: Дин. ПДВ: Дин. Укупно са ПДВ-ом: Дин Јавна набавка број:541/ с Page 22 of 94

23 Понуђач или овлашћени представник групе понуђача М.П Напомена: Комплетна опрема се интегрише и уграђује на машину по документацији за Погонску станицуsu2000уз неопходна прилагођења. Испорука опреме подразумева испоруку комплетно намонтране и испитане опреме u контејнерима са атестима, извештајма о испитивању и извођачком документацијом, спремне за уградњу на машину Потребно је да понуђач поседује референцу потписану и оверену од крајњег корисника о реализованом послу на рударским машинама (багерима или одлагачима или транспортерима)у последњеих 5 година. Јавна набавка број:541/ с Page 23 of 94

24 ПРИЛОГ: Спецификација Погонскe станицe СУ2, СУ3,СУ4 Р. БРОЈ ЗАХТЕВАНА ДОБРА ТИП ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ ПРОИЗВОЂАЧ ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ ЈМ КОЛИЧИНА 1. ELEKTROPROSTORIJE ELEKTROKONTEJNER+1 DIMENZIJE:D6200mmxŠ2000mmxV3100mm, KOMPLETSAKOSIMKROVOM,DUPLIMPODOM,DVOJA VRATA,IZOLOVANIMZIDOVIMA,OTVORIMAZA KABLOVE, POVRŠINSKIZAŠTIĆEN,USVEMUPREMACRTEŽUIOPISU UPROJEKTNOJDOKUMENTACIJI kpl 1 1. ( kpl 1 ) ELEKTROKONTEJNER+2 DIMENZIJE:D4200mmxŠ2000mmxV3100mm, KOMPLETSAKOSIMKROVOM,DUPLIMPODOM,DVOJA VRATA,IZOLOVANIMZIDOVIMA,OTVORIMAZA KABLOVE, POVRŠINSKIZAŠTIĆEN,( kpl 1 ) kpl 1 Јавна набавка број:541/ с Page 24 of 94

25 KOMANDNAKABINA+3 DIMENZIJE:D2600mmxŠ1560mmxV2600mm, KOMPLETSAKOSIMKROVOM,DUPLIMPODOM,JEDNIM VRATIMA,IZOLOVANIMZIDOVIMA,OTVORIMAZAKABLOVE, Kpl 1 POVRŠINSKIZAŠTIĆENA,USVEMUPREMACRTEŽUIOPISU UPROJEKTNOJDOKUMENTACIJI ( kpl 1 ) 2. +SN OPREMA -Srednje naponsko postrojenje treba isporučiti spremno za montažu i kompletno ožičeno, -Dostaviti atestnu dokumentaciju za ugrađenu opremu i postrojenje, - Dostaviti uputstvo za upotrebu i servisiranje - Isporučiti atestiranu zaštitnu opremu,atestiranu izolacionu prostirku, atestirane PP aparate i table za upozorenje H1 - DOVODNA ĆELIJA6kV SN ĆELIJA 12kVA, In=630A, Ik (3)=25kA, Ip =63kA, SF6 IZOLACIJA - NAPONSKI TRANSFORMATORI tip TJC SA MEHANIČKIM MIMIC DIJAGRAMOM SafePlus C 4. KABLOVSKI T-priključak 430 TB-630 EUROMOLD kpl 1 Јавна набавка број:541/ с Page 25 of 94

26 5. ODVODNICI PRENAPONA - Nazivni napon 12kV/15kV Za montažu uz kablovski priključak tipa 430 TB PB-5SA-15 EUROMOLD kpl 1 6. KABLOVSKA ZAVRŠNICA za kabal EpN 78 (3x95+3x25)mm 2 kpl 1 7. OSIGURACAUTOMATSKI3P,6A,BRZI ( kom 1 ) S203- B6,2CDS253001R H2-TRAFO ĆELIJA 250kVA SN ĆELIJA 12kVA, In=630A, Ik (3)=25kA, Ip =63kA, SF6 IZOLACIJA - STRUJNI TRANSFORMATORI - AMPERMETRI 8. - SA MEHANIČKIM MIMIC DIJAGRAMOM SafePlus F 9. KABLOVSKI T-priključak 430 TB-630 EUROMOLD ili odgovarajući. kpl KABLOVSKA ZAVRŠNICA za kabal EpN 78 (3x95+3x25)mm 2 kpl 1 Јавна набавка број:541/ с Page 26 of 94

27 11. Poluga za manipulaciju sa tropoložajnim rastavljačem kpl OSIGURACAUTOMATSKI2P,6A,TROMI ( kom 3 ) S202- C6,2CDS252001R RELEINTERFEJS,2C/O,6A,24VDC ( kom 2 ) G2R-2-SNDI24VDC OMRON kpl RELEINTERFEJS,G2R-2,PODNOZJE ( kom 2 ) P2RF-08-E OMRON kpl H3-TRAFO ĆELIJA 2.5MVA SN ĆELIJA 12kVA, In=630A, Ik (3)=25kA, Ip =63kA, SF6 IZOLACIJA - STRUJNI TRANSFORMATORI ZAŠTITNI RELE SIPROTEC 7SJ SA MEHANIČKIM MIMIC DIJAGRAMOM SafePlus V 16. KABLOVSKI T-priključak 430 TB-630 EUROMOLD ili odgovarajući. kpl KABLOVSKA ZAVRŠNICA za kabal EpN 78 (3x95+3x25)mm 2 kpl 1 Poluga za manipulaciju sa tropoložajnim rastavljačem kpl 1 Јавна набавка број:541/ с Page 27 of 94

28 19. OSIGURACAUTOMATSKI3P,6A,BRZI ( kom 1 ) S203- B6,2CDS253001R OSIGURACAUTOMATSKI2P,6A,TROMI ( kom 3 ) S202- C6,2CDS252001R RELEINTERFEJS,2C/O,6A,24VDC ( kom 2 ) G2R-2-SNDI24VDC OMRON kpl RELEINTERFEJS,G2R-2,PODNOZJE ( kom 2 ) P2RF-08-E OMRON kpl TRANSFORMATORI ULJNI TRANSFORMATOR 6±2x2.5%/0.4kV; 250kVA, SPREGA Dyn5 24. ULJNITRANSFORMATOR6±2x2.5%/0.690kV; 2500/2x1250kVA.,spregaDy11d0 ( kom 1 ) 4. MOTORI,OTKOČNICI,REDUKTORI 4.1. ELEKTROMOTORI Јавна набавка број:541/ с Page 28 of 94

29 ASINHRONIKRATKOSPOJENITROFAZNIMOTOR 500 KW sin 400 KW reg, 690 V 1490 o/min kućište IM B3, sa spojnicom za reduktor SOND 450 (Flender N-EUPEX tip P veličina 315. Otvor na strani reduktora D1=110H7, klin po DIN JS9. Kat. br. 2LC0101-4AF1199-0KA0-Z L1Q+L40) ( kom1 ) INKREMENTALNIENKODER,NAPAJANJE24VDC,1024 IMP/OBR ( kom 1 ) M3BP 355 LKA 4 HOG9D1024HTL (UGRADITIUMOTOR) 25. GREJAČMOTORA,0.4kW ( kom 1 ) DAVAČTEMEPERATURE USKLOPUMOTORA ABB kpl 3 TIP:Pt100U NAMOTAJUMOTORA ( kom 3 ) USKLOPUMOTORA DAVAČTEMEPERATURE TIP:Pt100ULEŽAJEVIMAMOTORA USKLOPUMOTORA ( kom 2 ) ASINHRONIKRATKOSPOJENITROFAZNIMOTOR, KW,58.5A,982o/min sa spojnicom ( kom 1 ) PTCSONDAU NAMOTAJUMOTORA PZKT200L-6 USKLOPUMOTORA ATBSEVER ili odgovarajući kpl 1 ( kom 1 ) 4.2. OTKOČNICI Јавна набавка број:541/ с Page 29 of 94

30 OTKOČNIK,NAPAJANJE3X400V, POTISNASILA2500N,HOD60mm EB SIILk2Zm 27. ( kom 3 ) INDIKATORPOLOŽAJAOTKOČNIKA Lk2(USKLOPUOTKOČNIK A) EMGELTMA kpl 1 ( kom 3 ) OTKOČNIK,NAPAJANJE3X400V, 28. POTISNASILA1250N,HOD60mm ( kom 1 ) INDIKATORPOLOŽAJAOTKOČNIKA ( kom 1 ) EB Lk2II Lk2(USKLOPUOTKOČNIK A) EMGELTMA kpl REDUKTORI GREJAČREDUKTORA,3x1kW ( kom 4 ) DAVAČTEMEPERATURE TIP:Pt100ULEŽAJEVIMAREDUKTORA 29. ( kom 8 ) kpl 1 DAVAČTEMEPERATURE TIP:Pt100ZATEMPERATURUULJAUREDUKTORU ( kom 4 ) DAVAČNIVOAULJAUREDUKTOR ( kom 4 ) DAVAČTEMEPERATURE 30. TIP:Pt100ZA TEMPERATURALEŽAJEVAPOG.BUBNJEVA ( kom 4 ) kpl 1 5.NNOPREMA(ORMANI,PULTEVI,KUTIJE) Јавна набавка број:541/ с Page 30 of 94

31 5.1. NN OPREMA -FREKVENTNI PRETVARAČI -Elektro orman treba isporučiti spreman za montažu i kompletno ožičeno, - Dostaviti atestnu dokumentaciju za ugrađenu opremu i postrojenje - Uputstvo za upotrebu i servisiranje za ugrađenu opremu FREKVENTNI PRETVARAC ABB, ACS VAC, 560kW, 590A, kuciste R11, IP21 ( kom. 4 ) OTPRONIKZAKOČENJE,R=2Ohm,Pd=18kW ACS A- 7+D150+E205+E208+E201+F2 50++G307+K454+L502+L508+ Q957+Q951+Q954+R700 BEGT R ABB kpl 1 ( kom.4 ) TERMOSTATOTPORNIKAZAKOČENJE USKLOPUOTPORNIKA GINOESSE ( kom.4 ) 5.2. NN OPREMA NN ORMANI,PULTEVI N1- ORMANRAZVODA400/230V Elektro orman treba isporučiti spreman za montažu i kompletno ožičeno, - Dostaviti atestnu dokumentaciju za ugrađenu opremu i postrojenje - Uputstvo za upotrebu i servisiranje za ugrađenu opremu Јавна набавка број:541/ с Page 31 of 94

32 ROš800v2000d600,RAL7035 ( kom 1 ) TS BAZA,PREDNJIPARš800v100 ( kom 1 ) TS BAZA,BOČNIPARv100d600 ( kom 1 ) TS Bočnipanel,š600v2000,par,RAL7035 ( kom1 ) KOMFORTRUČKAORMANA,RAL7035 ( kom 1 ) TS TS RITTAL kpl 1 UMETAKBRAVICESAPRITISKOM ( kom 1 ) TS DŽEPORMANAA4,RAL7035 ( kom 1 ) SZ FEP SVETILJKANEONSKAZAORMAN8W,220VAC ( kom 1 ) STRELASD TRANSFORMATOR400/230V,5kVA ( kom 1 ) ED5KVA,400/230 EMDELEKTRO kpl 1 PRENAPONSKAZASTITA230VAC ( kom 3) VAL-MS230/FM PHOENIX kpl 1 PRENAPONSKAZASTITA,24VAC/DC( kom 1 ) PT2-PE/S-24AC-ST PHOENIX kpl OSIGURACAUTOMATSKI3P,6A,BRZI ( kom 1 ) S203- B6,2CDS253001R POSTOLJERASTAVLJACA,3P,NV00,160A SAADAPTEROMZAŠINSKIRAZVOD ( kom 2 ) XLP00-A60/60-B-3BCbelow, 1SEP R OSIGURACNOZASTINV00125A ( kom 3) NV00,125A ETI kpl 1 OSIGURACNOZASTINV0080A ( kom 3) NV00,80A ETI kpl 1 POMOĆNIKONTAKTNOZAPOSTOLJEXLP ( kom 2) 1SEP407742R OSIGURACAUTOMATSKI2P,25A,TROMI ( kom 1 ) S202- C25,2CDS252001R0254 Јавна набавка број:541/ с Page 32 of 94

33 42. OSIGURACAUTOMATSKI2P,6A,TROMI ( kom 2 ) S202- C6,2CDS252001R OSIGURACAUTOMATSKI2P,16A,TROMI ( kom 8 ) S202- C16,2CDS252001R OSIGURACAUTOMATSKI2P,10A,TROMI ( kom 3 ) S202- C10,2CDS252001R POMOĆNIKONTAKT1NO+1NCZAAUT.OSIGURAČ ( kom 6 ) S2C- S/H6R,2CDS200922R SITOP,NAPAJANJE230/24VDC,5A ( kom 1 ) 6EP1333-1SL11 SIEMENS kpl KONTAKTORMOTORNI4kW9A VAC( kom 1 ) A ,1SBL141001R KONTAKTORMOTORNI90kW185A VAC ( kom 1 ) AF ,1SFL497001R RELEKONTROLEIZOLACIJEDO300VAC/DC ( kom 2 ) C SAR470020R SIGURNOSNIRELE24VDC/AC, 3NO+1NC+2NOSAKAŠNJENJEM ( kom 2 ) PNOZXV3.1P, PILZ kpl SIGURNOSNIRELE24VDC,proširenje3NO+1NO ( kom 2 ) PZEX4, PILZ kpl RELEASIMETRIJEFAZA, VAC ( kom 1 ) CM- MPS,1SVR430884R VOLTMETAR,0..500VAC,96x96 ( kom 1 ) VLM-1-500/ VOLTMETARSKAPREKLOPKA3POLŽAJAFAZAKAFAZI,3 POLOŽAJAFAZAKANULI,BEZNULTOGPOLOŽAJA ( kom 1 ) ONVN30PB,1SCA R5760 Јавна набавка број:541/ с Page 33 of 94

34 PREKIDACSNAGE3P,400A,65kA,3x400VAC ( kom 1 ) MEHANIČKABLOKADAIZMEĐUDVAPREKIDAČA ( kom 1 ) S5H400FEFR400,1SDA R1 OPERATORSKIMEHANIZAM,RUČICA,ZAMONTAŽUNA 1SDA043453R1 55. ( kom 1 ) 1SDA013869R1 VRATA,ZAFIKSNEILIPOMERLJIVEPREKIDAČE ( kom 1 ) 1SDA047551R1 ES-FRONTALNOPROŠIRNJEPRIKLJUČAKAPREKIDAČA ( kom 1 ) 1SDA013856R1 56. PREKIDACSNAGE3P,320A,35kA,3x400VAC( kom 1 ) POMOĆNIKONTAKTI,2PREKLOPNAKONTAKTA ( kom 1 ) S5N400FEFR320,1SDA R1 1SDA013856R1 MOTORNI_ZASTITNI_PREKIDAC_ A ( kom 1 ) MS450-25,1SAM450000R POMOĆNIKONTAKTI1N0+1NCZAMOT.ZAŠTITNIPREKIDAČ ( kom 1 ) HKF1-11,1SAM201901R STRUJNITRANSFORMATOR400/5A ( kom 1 ) CT- M3/400,2CSG221150R AMPERMETAR,INSTRUMNET,96x96 ( kom 3 ) SKALAZAAMERMETAR,0..400A ( kom 3 ) ATM2-A2-5/96,EG5043 SCL1/400,2CSM110279R STEZALJKA95mm 2 ( kom 4 ) VS95PA STROKOPLAST kpl STEZALJKA70mm 2 ( kom 4 ) VS70PA STROKOPLAST kpl 1 Јавна набавка број:541/ с Page 34 of 94

35 62. STEZALJKA16mm 2 ( kom 3 ) VS16PA STROKOPLAST kpl STEZALJKAPE16mm 2 ( kom 1 ) VS16PE STROJKOPLAST kpl 1 STEZALJKA4mm 2 ( kom 93 ) VS4PA STROJKOPLAST kpl STEZALJKAPE4mm 2 ( kom 6 ) VS4PE STROJKOPLAST kpl N2- ORMANRAZVODA400/230V Elektro orman treba isporučiti spreman za montažu i kompletno ožičeno, - Dostaviti atestnu dokumentaciju za ugrađenu opremu i postrojenje - Uputstvo za upotrebu i servisiranje za ugrađenu opremu 66. SROš800v2000d600,RAL7035 ( kom 1 ) BAZA,PREDNJIPARš800v100 ( kom 1 ) BAZA,BOČNIPARv100d600 ( kom 1 ) Bočnipanel,š600v2000,par,RAL7035 ( kom 1 ) KOMFORTRUČKAORMANA,RAL7035 ( kom 1 ) TS TS TS TS TS kpl 1 UMETAKBRAVICESAPRITISKOM ( kom 1 ) DŽEPORMANAA4,RAL7035 ( kom 1 ) SVETILJKANEONSKAZAORMAN8W,220VAC ( kom 1 ) SZ TS STRELASD-108 RITTAL FEP 67. POSTOLJERASTAVLJACA,3P,NV00,160A SAADAPTEROMZAŠINSKIRAZVOD ( kom 5 ) XLP00-A60/60-B-3BCbelow, 1SEP R0001 Јавна набавка број:541/ с Page 35 of 94

36 68. OSIGURACNOZASTINV00125A ( kom 3 ) NV00,125A ETI kpl OSIGURACNOZASTINV0063A ( kom 12 ) NV00,63A ETI kpl OSIGURACAUTOMATSKI1P,16A,TROMI ( kom 3 ) S201- C16,2CDS251001R OSIGURACAUTOMATSKI3P,10A,TROMI ( kom 3 ) S203- C10,2CDS253001R KONTAKTORMOTORNI11kW26A VAC ( kom 4 ) A ,1SBL241001R KONTAKTORMOTORNI4kW9A VAC ( kom 1 ) A ,1SBL141001R MOTORNI_ZASTITNI_PREKIDAC_ A ( kom 4 ) MS450-25,1SAM450000R MOTORNI_ZASTITNI_PREKIDAC_ A ( kom 1 ) MS116-4,1SAM250000R OSIGURACAUTOMATSKI1P,6A,TROMI ( kom 4 ) S201- C6,2CDS251001R POSTOLJERASTAVLJACA,3P,NV00,160ASAADAPTEROM ZAŠINSKIRAZVOD ( kom 1 ) XLP00-A60/60-B-3BCbelow, 1SEP R OSIGURACNOZASTINV0080A ( kom 3 ) NV00,80A ETI kpl 1 Јавна набавка број:541/ с Page 36 of 94

37 79. OSIGURACAUTOMATSKI3P,16A,TROMI ( kom 4 ) S203- C16,2CDS253001R POMOĆNIKONTAKT1NO+1NCZAAUT.OSIGURAČ ( kom 8 ) S2C- S/H6R,2CDS200922R KONTAKTORMOTORNI4kW9A VAC ( kom 6 ) A ,1SBL141001R KONTAKTORMOTORNI7.5kW16A VAC ( kom 4 ) A ,1SBL181001R MOTORNI_ZASTITNI_PREKIDAC_ A ( kom 1 ) MS ,1SAM250000R MOTORNI_ZASTITNI_PREKIDAC_ A ( kom 4 ) MS ,1SAM250000R MOTORNI_ZASTITNI_PREKIDAC_ A ( kom 4 ) MS ,1SAM250000R POMOĆNIKONTAKTI1N0+1NCZAMOT.ZAŠTITNIPREKIDAČ ( kom 1 ) HKF1-11,1SAM201901R KONTAKTORMOTORNI4kW9A VAC ( kom 4 ) A ,1SBL141001R STEZALJKA35mm 2 ( kom 4 ) VS35PA STROKOPLAST kpl 1 STEZALJKAPE35mm 2 ( kom 1 ) VS35PE STROKOPLAST kpl 1 STEZALJKA16mm 2 ( kom 24) VS16PA STROKOPLAST kpl 1 STEZALJKAPE16mm 2 ( kom 6 ) VS16PE STROJKOPLAST kpl 1 Јавна набавка број:541/ с Page 37 of 94

38 STEZALJKA6mm 2 ( kom 16 ) VS6PA STROJKOPLAST kpl 1 STEZALJKAPE6mm 2 ( kom 4 ) VS6PE STROJKOPLAST kpl 1 STEZALJKA4mm 2 ( kom 148 ) VS4PA STROJKOPLAST kpl 1 STEZALJKAPE4mm 2 ( kom 24 ) VS4PE STROJKOPLAST kpl N3- ORMANRAZVODA400/230V Elektro orman treba isporučiti spreman za montažu i kompletno ožičeno, - Dostaviti atestnu dokumentaciju za ugrađenu opremu i postrojenje - Uputstvo za upotrebu i servisiranje za ugrađenu opremu SROš800v2000d600,RAL7035 ( kom 1 ) BAZA,PREDNJIPARš800v100 ( kom 1 ) BAZA,BOČNIPARv100d600 ( kom 1 ) TS TS TS Bočnipanel,š600v2000,par,RAL7035 ( kom 1 ) KOMFORTRUČKAORMANA,RAL7035 ( kom 1 ) UMETAKBRAVICESAPRITISKOM ( kom 1 ) DŽEPORMANAA4,RAL7035 ( kom 1 ) SVETILJKANEONSKAZAORMAN8W,220VAC ( kom 1 ) TS TS TS SZ STRELASD-108 RITT FEP kpl PRENAPONSKAZASTITA,230VAC/DC ( kom 1 ) PT2-PE/S-230AC-ST PHOENIX kpl OSIGURACAUTOMATSKI2P,25A,TROMI ( kom 3 ) S202- C25,2CDS252001R0254 Јавна набавка број:541/ с Page 38 of 94

39 99. OSIGURACAUTOMATSKI2P,16A,TROMI TROMI ( kom 6 ) S202- C16,2CDS252001R OSIGURACAUTOMATSKI2P,10A,TROMI ( kom 2 ) S202- C10,2CDS252001R OSIGURACAUTOMATSKI2P,6A,TROMI ( kom 9 ) S202- C6,2CDS252001R POMOĆNIKONTAKT1NO+1NCZAAUT.OSIGURAČ ( kom 16 ) S2C- S/H6R,2CDS200922R KONTAKTORMOTORNI37kW75A VAC ( kom 1 ) A ,1SBL411001R RELEKONTROLEIZOLACIJEDO300VAC/DC ( kom 1 ) C SAR470020R MOTORNI_ZASTITNI_PREKIDAC_ A ( kom 1 ) MS495-63,1SAM550000R OSIGURACAUTOMATSKI3P,25A,TROMI ( kom 2 ) S203- C25,2CDS253001R OSIGURACAUTOMATSKI3P,16A,TROMI ( kom 1 ) S203- C16,2CDS253001R OSIGURACAUTOMATSKI3P,10A,TROMI ( kom 4 ) S203- C10,2CDS253001R KONTAKTORMOTORNI4kW9A VAC ( kom 4 ) A ,1SBL141001R KONTAKTORMOTORNI18.5kW37A VAC ( kom 1 ) A ,1SBL321001R8832 Јавна набавка број:541/ с Page 39 of 94

40 111. LATCHRELE,2NO,230VAC ( kom 1 ) E262C- 230,2CDE142000R RELEKONTAKTOR,230VAC,2N0+2NC ( kom 1 ) N22380,1SBH141001R POMOĆNIKONTAKTI1N0+1NCZAMOT.ZAŠTITNIPREKIDAČ ( kom 4 ) HKF1-11,1SAM201901R MOTORNI_ZASTITNI_PREKIDAC_ A ( kom 1 ) MS ,1SAM250000R MOTORNI_ZASTITNI_PREKIDAC_ A ( kom 1 ) MS ,1SAM250000R KONTAKTORMOTORNI7.5kW16A VAC ( kom 2 ) A ,1SBL181001R STEZALJKA70mm 2 ( kom 8 ) VS70PA STROKOPLAST kpl STEZALJKA35mm 2 ( kom 4) VS35PA STROKOPLAST kpl STEZALJKAPE35mm 2 ( kom 1 ) VS35PE STROKOPLAST kpl STEZALJKA16mm 2 ( kom 7 ) VS16PA STROKOPLAST kpl STEZALJKAPE16mm 2 ( kom 2 ) VS16PE STROJKOPLAST kpl STEZALJKA6mm 2 ( kom 15 ) VS6PA STROJKOPLAST kpl STEZALJKAPE6mm 2 ( kom 4 ) VS6PE STROJKOPLAST kpl STEZALJKA4mm 2 ( kom 126 ) VS4PA STROJKOPLAST kpl 1 Јавна набавка број:541/ с Page 40 of 94

41 125. STEZALJKAPE4mm 2 ( kom 27 ) VS4PE STROJKOPLAST kpl S1-ORMANUPRAVLJANJA Elektro orman treba isporučiti spreman za montažu i kompletno ožičeno, - Dostaviti atestnu dokumentaciju za ugrađenu opremu i postrojenje - Uputstvo za upotrebu i servisiranje za ugrađenu opremu SROš800v2000d600,RAL7035 ( kom 1 ) TS BAZA,PREDNJIPARš800v100 ( kom 1 ) TS BAZA,BOČNIPARv100d600 ( kom 1 ) TS Bočnipanel,š600v2000,par,RAL7035 ( kom 1 ) KOMFORTRUČKAORMANA,RAL7035 ( kom 1 ) TS TS RITTAL kpl 1 UMETAKBRAVICESAPRITISKOM ( kom 1 ) DŽEPORMANAA4,RAL7035 ( kom 1 ) TS SZ FEP SVETILJKANEONSKAZAORMAN8W,220VAC ( kom 1 ) STRELASD OSIGURACAUTOMATSKI2P,6A,TROMI ( kom 6 ) S202- C6,2CDS252001R POMOĆNIKONTAKT1NO+1NCZAAUT.OSIGURAČ (kom 5 ) S2C- S/H6R,2CDS200922R S7-300_PS307/10A,NAPAJANJE ( kom 1 ) 6ES7307-1KA01-0AA0 SIEMENS kpl 1 SITOP,NAPAJANJE230/24VDC,5A ( kom 1 ) 6EP1333-1SL11 SIEMENS kpl 1 HIRSCHM,OPTICKILINKMODUL,RS485 ( kom 2 ) OZDPROFI12M_P12 HIRSCHMANN kpl 1 Јавна набавка број:541/ с Page 41 of 94

42 132. RELEINTERFEJS,2C/O,6A,24VDC ( kom 32 ) RELEINTERFEJS,G2R-2,PODNOZJE ( kom 32 ) G2R-2-SNDI24VDC P2RF-08-E OMRON kpl S7-300_PS307/5A,NAPAJANJE ( kom 1 ) 6ES7307-1EA00-0AA0 SIEMENS kpl S7-300_CPU319-3DP/PN ( kom 1 ) 6ES7318-3EL00-0AB0 SIEMENS kpl 1 S7-300,Memorijskimodul4MB,3.3V,NFLASH ( kom 1 ) 6ES7953-8LM11-0AA0 SIEMENS kpl 1 S7-300_CP342-5_PROFIBUS ( kom 1 ) 6GK7342-5DA02-0XE0 SIEMENS kpl 1 OPERATORSKIPANELOP177B,SA256BOJA ( kom 1 ) 6AV6642-2DA01-1AX0 SIEMENS kpl 1 S7-300_SM321,DI32/24VDC ( kom 5 ) 6ES7321-1BL00-0AA0 SIEMENS kpl 1 S7-300_FM350-1,1xIENC ( kom 1 ) 6ES7350-1AH03-0AE0 SIEMENS kpl 1 S7-300_SM322,D032/24VDC,0.5A ( kom 1 ) 6ES7322-1BL00-0AA0 SIEMENS kpl 1 S7-300,PROFIBUSKONEKTOR ( kom 4 ) 6ES7972-0BA12-0XA0 SIEMENS kpl 1 S7-300,ŠINA830mm ( kom 1 ) 6ES7390-1AJ30-0AA0 SIEMENS kpl 1 S7-300,FRONTKON.20PINA ( kom 1 ) 6ES7392-1AJ00-0AA0 SIEMENS kpl 1 S7-300,FRONTKON.40PINA ( kom 8 ) 6ES7392-1AM00-0AA0 SIEMENS kpl STEZALJKA4mm 2 ( kom 278) VS4PA STROJKOPLAST kpl STEZALJKAPE4mm 2 ( kom 5 ) VS4PE STROJKOPLAST kpl 1 Јавна набавка број:541/ с Page 42 of 94

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације авио карата ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 14/2018 Април 2018 Page 1

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ IVСу бр. 20/2016-512-2 Дана: 11.03.2016. године. Ул. Устаничка бр. 14 Б Е О Г Р А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОСНОВНА ШКОЛА ДУШАН АДОВИЋ БО ул.краља Петра Првог 10,ПИБ 100627605, мат.бр. 07308906, тел: 030 432 469, 456 440, факс: 432 469 osdusanradovicbor@gmail.com КОНКУСНА ДОКУМНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

Læs mere

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ Петроварадин, Прерадовићева 2. www.vojvodinasume.rs Број:778/1д Дана:07.05.2014. године На основу члана 63 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/12) Комисија за провођење

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60.

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60. 1) 2) γ Слика 57. β Слика 57 Поред опруженог угла, приказан је још један угао пун угао (слика 58). q 1) 2) Слика 58. α β Краци Ох и Оу пуног угла β се поклапају и чине једну полуправу. 2.3. Кружна линија

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 28. март 2018. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ 1 НЕКЕ ИНФЕКТИВНЕ И ПАРАЗИТАРНЕ БОЛЕСТИ 0102 ХИВ/АИДС Наведено правило шифрирања односи се на дијагнозе B20 B24, а искључује шифру B23.0 Акутни синдром сиде. Шифре за

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-271-3/2017-04

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Бања Лука, март 2015. године Hа основу члана

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1. Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села ( Службени гласник Републике Српске, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2.

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН 2016. 1. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ.  Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује)

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) Образац 1 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ. Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ.  Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК о мерама откривања, спречавања ширења и сузбијања штетног

Læs mere

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 11000 БЕОГРАД, Ресавска 65 tel: 26 83 713; faks: 36 18 965 office@osb.org.rs www.osb.org.rs ТАКМИЧАРСКА 2016/17.ГОДИНА ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 34/2013 290 На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13.

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1. На основу члана 42. став 9. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05 и 109/05 испрaвка) Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

Финансијска функција

Финансијска функција Финансијска функција С А Д Р Ж А Ј: 1. ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА 3 1.1. Привредна кретања у Републици Србији 3 1.2. Тржиште осигурања у Републици Србији 4 2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 7 2.1. Врсте послова осигурања

Læs mere

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта -

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Улица Макс Планк 15 a 59423 Унна Немачка Телефон: +49(0)2303 33 247 0 Факс:

Læs mere

ГИС Града Бијељина Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина Корисничко упутство ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске САДРЖАЈ Приступ Геопорталу... 4 Геопортал кориснички

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК 105305 телефон: (011) 328-2736, телефакс: (011)

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство Пројекат подржали: Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Садржај Приступ Геопорталу... 1

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар 216. године Децембар 216. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014. СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР 1 У БАНАТУ КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.. НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА. Ул. Жарка

Læs mere

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија.

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија. Досије Година 2017 Број 2 ISSN 2217-5938 корупција С PE ЋНА НОВА 1984! надзор јавних финансија www.nadzor.org.rs ISSN 2217-5938 Број 2 2017 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач Топлички центар за демократију и људска

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Јун 217. године септембар 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH ОДБОР ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗА ПРИПРЕМУ ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА Преgсеgнuк лан САНУ ДУШАН НЕДЕЉКОВИЋI члан САНУ

Læs mere

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 198/24/18 Нa oснoву члaнa 35. стaв 3. тaчкa 17. Стaтутa mts банке а.д. Бeoгрaд на 198. редовној седници одржаној 19.01.2018. године, Извршни oдбoр као надлежни орган,

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Булевар краља Александра 73 Поштански фах 895, 11001 Београд Телефон (011) 3218-501 Телефакс (011) 3370-223 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2011. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД, aприл 2012. Издавач:

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

Др. Бранимир Малеш. О људским расама

Др. Бранимир Малеш. О људским расама Др. Бранимир Малеш О људским расама Београд 1936. год. Садржај: Антропологија Наука о човеку Циљеви антропологије Људске групе Морфолошке одлике Комплексија Телесна висина и телесне пропорције Глава и

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број:

Læs mere

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 163/24/17 На основу члана 35. 3.тачке 17. Статута mts банке а.д. Београд, Извршни одбор на својој 163. редовној седници одржаној дана 27.04.2017. године, утврђује:

Læs mere

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Информатор о раду Агрономског факултета у Чачку ажуриран у априлу 2017. год. 1. САДРЖАЈ 1. САДРЖАЈ... 1 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ

Læs mere

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006.

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. ISSN 2217-2726 О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБРЕНОВЦУ БРОЈ 17-18 ГОДИНА IV OБРЕНОВАЦ, април 2013. БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ СВАКА ДВА МЕСЕЦА Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. У

Læs mere

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом:

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Број:03-1022/3 Датум:21.04.2017. На основу члана 130. Статута Шумарског факултета а у вези члана 30. и члана 21.Правилника о докторским студијама, Декан Шумарског

Læs mere

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5 Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије САДРЖАЈ Генерални директор мр Александар Обрадовић Издавач Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина д.о.о. Нови Сад Директор

Læs mere