Paneldebat konklusion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Paneldebat konklusion"

Transkript

1 Paneldebat konklusion Vingstedskurset 27. august 2014 Hvordan optimerer vi den danske hørerehabilitering? Danmark har den højeste andel af udleverede høreapparater pr. indbygger. Danmark er det land, der anvender flest offentlige midler på høreapparater. Danmark decentraliserer i stigende grad høreapparatbehandlingen. Udfordring til paneldeltagerne: Majbritt Garbul Tobberup, formand for Høreforeningen Pia Juul Andersen, formand for DØNHU Danske Øre-, Næse-, Halslægers Organisation Rikke Schnack-Petersen, formand DMAS Dansk Medicinsk Audiologiske Selskab Ole Arndal, DTHS Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner Nikolai Bisgaard, Vice President, IPR & Industry Relations, GN ReSound as Michael V. Westermann, PAKS - Privatpraktiserende Audiologiste Klinikkers Sammenslutning Giv 2 konkrete anbefalinger til, hvordan vi i Danmark kan optimere hørerehabiliteringen, og dermed få størst mulig effekt af de anvendte offentlige midler.

2 Vingstedkursus 2014 for medarbejdere ved kommunikationscentre dannede den ydre ramme om den spændende paneldebat. Mere end hundrede engagerede medarbejdere fra landets kommunikationscentre fulgte debatten, der blev ledet af Søren Hougaard, Generalsekretær EHIMA Opgaven for Søren Hougaard, som ordstyrer var, at søge at opnå konsensus i panelet om 2-3 anbefalinger til de ansvarlige aktører i den danske hørerehabilitering På de følgende sider finder du Søren Hougaards opsummering af debatten med konkrete anbefalinger og synspunkter samt et mere uddybende referat fra debatten. Kursusudvalget: Anne-Mette Flinch, Institut for Syn og Hørelse, Region Nordjylland Stine Borges, Specialundervisning, Slagelse Kommune Maiken Hansen, Specialundervisning for Voksne, Københavns Kommune Jan Hoedt,, Region Syddanmark siger tak til Søren Hougaard og panelet.

3 Nedenstående har to dele: et forsøg på konklusion og derefter et referat af selve debatten ( råmaterialet til konklusionen) Fælles områder, hvor der var en form for bred enighed (ikke nødvendigvis 100%) Der var to områder, som der var meget bred enighed om: A: Der skal være et højt niveau af kvalitet i det samlede rehabiliteringstilbud B: Rehabiliteringen skal fokusere på og tage udgangspunkt i det hele menneske og ikke kun ørerne. Hvordan når vi så frem til det? Her strittede forslagene i mange retninger, men der var trods alt forslag, som der var relativt bred enighed om. Hovedpunkt 1 Rehabiliteringsforløbet har 3 væsentlige faser Forberedelse HA tilpasning Opfølgning Det blev af mange fremhævet, at både første og tredje fase var underprioriterede, og at der var opstået en bred opfattelse af at når man bare havde fået et par høreapparater på ørerne, så var alt OK. Lad os se på de tre faser enkeltvis: Forberedelse Mange mener, at ørelægen er det naturlige første skridt, men i stedet for at henvise direkte til høreapparatbehandling, skulle ørelægen kunne henvise til en indledende, orienterende samtale på et Kommunikationscenter. Dette er formentlig mest relevant for førstegangsbrugere. En indledende orientering, som både skal være mundtlig og skriftlig, kunne opfylde mange formål: Få skabt mere realistiske forventninger (et høreapparat giver ikke normal hørelse). Fortælle om skelnetab, mm. Fjerne brugerens forvirring over Hørejunglen og mindske usikkerhed og berøringsangst Få tid til at se på det hele menneske, dvs spørge ind til bl.a. psyko-sociale og kognitive forhold. (Brugbare interviewskemaer findes f.eks. fra Ida Institute) Bidrage til mulig nedbringelse af antallet af skuffeapparater

4 Orientere om systemet i Danmark med frit valg mellem offentlig og privat høreapparatudlevering. Evt så neutralt som muligt opridse fordele og ulemper (Eksempler: offentlige fordele: gratis, stor tværfaglighed. Ulemper: ventelister, evt rejsetid. Private fordele: geografisk nærhed, kortere ventetid, mere personlig betjening, man er kunde og ikke patient. Ulemper: Typisk egenbetaling i et eller andet omfang). Orientere om fase 3, opfølgning, som er gratis for alle på kommunikationscentrene. Høreforeningen ytrede ønske om genindførelse af den gamle ordning, hvor folk også skal forbi ørelægen når man skal have nye høreapparater, bla. for at sikre at borgeren får mulighed for frit valg i behandlingen, og får revurderet sin hørelse rent lægefagligt. DMAS er fuldstændig enig med Høreforeningen: genhenvisningskravet bør genindføres, så man sikrer ny lægefaglig vurdering. Tilpasning af høreapparater Enighed om at danskerne skal have frit valg mellem det offentlige og de private tilbud. Kvaliteten skal være i højsædet. Fagligheden skal dokumenteres, tilfredshedsundersøgelser skal gennemføres, både i offentligt og privat regi. Gerne følge DELTAs anbefaling til Sundhedsstyrelsen om at efterkontrol med spørgeskemaer bør administreres centralt. Ventetiden holdes nede. Under dette punkt fremkom ønsker om en opgradering af den nuværende audiologiassistent uddannelse. Gerne til Bachelor niveau. Dermed ville vi undgå den nuværende situation, hvor audiologiassistent titlen er en blindgyde som der ikke kan bygges ovenpå. Gerne hente inspiration i den tyske uddannelse til Hörgeräteakustiker, evt. via SDU. (Se Jan Hoedt kommentar nederst i referatet). Hvis audiologiassistentuddannelsen opgraderes, skal de nuværende audiologiassistenter tilbydes opgraderingskurser. Det skal bemærkes, at lige som uddannelsen til audiologiassistent har sine mangler, så har Bachelor uddannelsen på SDU det også. At have to ikke-optimale uddannelser skaber forvirring. Der burde arbejdes på en slags sammensmeltning af de to, hvilket kræver at SDE og SDU finder sammen i en konstruktiv dialog. Opfølgning Denne fase 3 bør indeholde flere elementer Efterkontrol af tilpasningen med evt deraf følgende finjustering af høreapparaterne. Rent fag-logisk burde dette foregå der, hvor man fik apparaterne tilpasset. Ideelt af samme person som tilpassede høreapparaterne. Bredere kontrol af udbyttet med inddragelse af brugerens hele situation. Mest logisk på kommunikationscentrene. Tilbud om uddannelse, hvis nødvendigt. Kommunikationscentret. Analyse af behov for andre hjælpemidler. Kommunikationscentret.

5 Der burde indføres en meddelelsespligt fra høreklinik (både offentlig og privat) til kommunikationscenter, når der er udleveret høreapparat(er). Et klart ønske fra Høreforeningen. En effektiv opfølgning efter ensartede retningslinjer for hele landet ville kunne have fantastisk effekt: Større brugertilfredshed og udbytte Færre skuffeapparater (som er en fordel for brugerne og en økonomisk fordel for samfundet) Der var total enighed om, at opfølgningsfasen i Danmark er langtfra optimal og utvivlsomt er en medvirkende årsag til dårlig brugertilfredshed og de mange skuffeapparater. Det fremkom dels via utallige indlæg fra både panelet og salen, dels er det videnskabeligt veldokumenteret, jfr. Anette Lykke Hindhede i Danmark og Jorun Solheim i Norge. Panelet fra venstre mod højre: Pia Juul Andersen, Rikke Schnack-Peteresen, Ole Arndal, Majbritt Garbul Tobberup, Michael V. Westermann og Nikolai Bisgaard

6 Hovedpunkt 2 Der bør være én dør ind til høre-rehabiliteringen (set fra brugerens synspunkt) Der var udbredt enighed om, at det danske høre-rehabiliteringssystem, samlet set, forekommer de fleste borgere temmelig uoverskueligt, som en jungle eller labyrint. Folk møder op komplet forvirrede over helt simple ting som hvor skal jeg gå hen? og folk kender ikke hverken deres rettigheder eller muligheder. Og junglen er kun blevet endnu mere uoverskuelig de senere år. Hvis man, billedlig talt, kunne have dels én dør ind til høre-rehabiliteringen, og derefter en slags lysende sti som brugeren kunne følge, så ville meget være opnået. Der fremkom flere bud på, hvor denne dør kunne være: DØNHO ser det som en god mulighed at ørelægen er døren, og dermed første station. Ørelægen kan foretage den nødvendige diagnostik og hvis vedkommende har en aftale med regionen tilbyde høreapparattilpasning som er neutral og ikke bundet op på bestemte brands. Med minimal ventetid, og borgeren skal ikke sendes andre steder hen. PAKS mener, at private forhandlere kunne være indgangsdøren for voksne borgere med ukomplicerede hørenedsættelser. En fordel med udbredt geografisk tilstedeværelse. Brugertilfredsheden med de privates tilbud er veldokumenteret i EuroTrak Formanden for DMAS havde en vision (inspireret af Røjskærs bog fra 1975) om ét hus med både læger der udreder, teknikere der måler, hørepædagoger der tager sig af rehabiliteringen, og ingeniører, der tager sig af teknik. Alt under ét tag, med én fælles kasse til at betale. For at løse det geografiske problem, forestiller DMAS sig at man ikke kun arbejder i store centrale centre, men også har satellitter til de ukomplicerede høretab. DMAS er enig med DØNHO om, at indgangsporten også til én samlet hørecentral bør være de praktiserende ørelæger. Det blev anført (Ole Arndal) at det ville kræve en fysisk flytning af diverse institutioner, f.eks. kunne et kommunikationscenter flytte ind i samme bygning som en audiologisk afdeling. Sille Meulengracht nævnte, at hørepædagoger jo godt kan sidde på en audiologisk afdeling, selv om de betales af kommunerne. Høreforeningen ser også ørelægen som den mest oplagte dør, forudsat at vedkommende ikke samtidig er privat forhandler af høreapparater. Samtidig foreslår Høreforeningen bedre sammenhæng i rehabiliteringen ved at indføre en meddelelsespligt fra høreklinik (offentlig og privat) til kommunikationscenter. Forsøg på konklusion: Det er klart, at man ikke på én og samme tid kan samle hele høre-rehabiliteringen i ét fysisk hus, og samtidig have et system med frit borgervalg mellem offentlig og privat. Men det forhindrer ikke det offentlige i at arbejde for DMAS vision om ét hus for så vidt angår det offentlige tilbud. Det i sig selv ville løse mange problemer. Dernæst må man sige, at én dør godt kan føre ind i et system, hvor der efterfølgende er flere rum, man kan gå ind i. Altså: hvis ørelægen er den ene dør ind til systemet, så kan vedkommende sende

7 borgeren til en indledende samtale på et kommunikationscenter, og derefter kan borgeren på et veloplyst grundlag foretage sit valg. Vigtigt er, at det for borgeren fremstår lysende klart, hvilken vej det nu er man skal gå fremover. Den lysende sti. Set fra en privat forhandlers synspunkt tilbyder de en lysende sti: kom ind til os og vi rådgiver og guider hele vejen. De private overlever ikke i junglen, hvis ikke kunden føler sig godt hjulpet. I det lys forekommer det problematisk, at ørelægen som første dør og det obligatoriske indgangsled har et økonomisk incitament til at sælge høreapparater, hvis denne også er leverandør af høreapparater. For en stor del af deltagerne ved mødet forekommer dette åbenlyst problematisk i forhold til en neutral rådgivnings- og oplysningsfunktion. (Her tænkes primært på de ørelæger, som er rene forhandlere og ikke dem, der udleverer HA ifølge overenskomst baseret aftale). Det var de to hovedpunkter fra debatten. Men herudover fremkom diverse enkeltstående ideer, som er værd at nævne: Ole Arndal: Det ville være interessant og gavnligt for alle parter, hvis vi i Danmark kunne afholde en konference à la NAS, med deltagelse af alle aktører i den danske høre-rehabilitering. Burde være en win-win for alle grupper, både fagfolk og industrien, samt skabe en bedre forståelse mellem fagområderne og dermed grobund for samarbejde. Nikolai Bisgaard: Der burde afsættes tid på de audiologiske afdelinger til forskning. Danmark lå tidligere fornemt i feltet på dette område, men det er blevet voldsomt nedprioriteret de seneste år. Mikael Westermann: Man kunne overveje muligheden af at anvende tele-audiologi i tyndt befolkede områder. Jan Hoedt: Kunne DØNHO lave en form for standardisering af henvisningerne? Pia: arbejdet er i gang, bl.a. med et forsøg i Næstved.

8 Uddybende referat Oplæg fra paneldeltagerne: Pia Juul Andersen 1. DØNHO vil gerne have flere overenskomstmæssige aftaler om at ørelæger behandler med HA (altså udliciterede puljepatienter, ikke privatsalg.) DØNHO synes, at ordningen der er etableret i Region Hovedstaden vil være en god løsning. Den er uden betaling for patienterne og det kan minimere ventetiden. Regionen stiller krav om kort ventetid og tilfredshed, og der er styr over økonomi og aftaler. Ørelæger kan være neutrale, ikke kun tilbyde enkelte brands. Fagligheden skal dokumenteres, tilfredshedsundersøgelser skal gennemføres. Ventetiden holdes nede. Ørelægens oprindelige rolle er ikke ændret nævneværdigt med den nye overenskomst-baserede aftale, og ørelægernes såkaldte dobbeltrolle er med den nye lovgivning stærkt minimeret. Det har historisk set været meget attraktivt at sælge HA, men det er ikke den rolle DØNHO ønsker deres medlemmer skal have. Med de ny overenskomstaftaler er det økonomiske incitament meget dæmpet. 2. Man bør finde midler mod skuffeapparater. Alt for stort spild. Rikke Schack P, DMAS 1. Optimal Hørerehabilitering: se Røjskærs bog fra 1975 Vision: ét hus med både læger der udreder, teknikere der måler, hørepædagoger der tager sig af rehabiliteringen, og ingeniører, der tager sig af teknik. Alt under ét tag. Det offentlige skulle i dag tilbyde netop dette: at alle var under samme tag med én fælles kasse til at betale. Men ikke kun store centrale centre. Også satellitter til mere simple høretab. Hvis et sådant audiologisk center skal kunne udrede og behandle de komplekse hørenedsættelser, er de afhængige af tæt kontakt til samarbejdspartnere fra mange forskellige specialer på sygehuset: ørekirurg, børnelæger, radiologi, øjenlæger, reumatologer, genetikere, anæstesi, osv. 2. Der skal mere vejledning til inden høreapparatbehandling, så patienten klædes på. Der bør udarbejdes skriftligt materiale, inden man får hjælp. Pengene vil være givet godt ud. Vi skal give patienten tid og ordentlig vejledning, inden man tilpasser dem med høreapparater. I dag er der ikke tid til diskussion, før der er fundet en løsning og det er et kæmpe problem. Ole Arndal, DTHS 1. Det er ikke kun audiometriske data, der skal afgøre om man skal have HA. Det bør undersøges nærmere inden, hvilke problemer folk egentlig har. Se på det hele menneske. Ville minimere andelen af skuffeapparater. Evt bruge interviewskemaer som Ida Institute har lavet

9 2. Lave dansk kongres à la NAS. Fælles møde for alle faggrupper. Vil styrke faget som helhed og give en større fælles forståelse mellem faggrupperne. Evt med fagspecifikke spor. Majbritt Garbul Tobberup, Høreforeningen 1. Alt for mange forskelle fra kommune til kommune, region til region. Total forvirring for de hørehæmmede. Fagligheden på kommunikationscentrene er truet, det er ikke OK. Høreforeningen er stadig for én dør. Høreforeningen så gerne en 3-trinsraket med a) forberedelse, b) tilpasning, c) efterkontrol og uddannelse. Specielt det første trin er helt fraværende. Jfr Rikke Schacks ønsker. Den indledende forsamtale måske nok mest vigtig for førstegangsbrugere. 2. Høreforeningen er helt OK med at der er frit valg, privat og offentligt, når bare kvaliteten er i orden. Høreforeningen er imod ørelægernes dobbeltrolle. Mikael Westermann, PAKS 1. Fordele opgaverne, så dem der har mest forstand på det gør det de er bedst til og til laveste pris. Udnytte ressourcerne bedst muligt. F.eks. skal hospitalerne tage sig af komplicerede høretab, børn, CI, osv. Ørelægerne bør kun diagnosticere, ikke sælge. Private forhandlere tage sig af de mere simple høretab. Brugertilfredshed med behandlingen i det private er fin, jfr EuroTrak 2012 (Anovum/EHIMA). 2. Kortere ventetider hos speciallægerne. Der mangler samarbejdsvilje. Nikolai Bisgaard, GN Resound 1. Almindelige alderdomshøretab o.lign behøver ikke på audiologisk afd. Vigtigt at der er lokale tilbud så man ikke skal 40 km med bussen. Kvaliteten skal være i orden, dvs uddannelsen af de der udleverer HA, skal være bedre end den er i dag. Vi bruger ca 900 mill kr om året på hørelse. De skal bruges bedst muligt. 2. De audiologiske læger burde også have mere tid til forskning. Forskningen sakker håbløst bagud i DK. Hvis man lagde flere borgere med ukomplicerede høretab ud til private aktører, ville det frigøre ressourcer til brug for forskning. Diskussion i panelet: Ørelæger: Pia: Aftalen med Region Hovedstaden er ikke en privatbutik aftale. Mikael: Aftalen med ørelægerne har aldrig været udbudt, der er ingen konkurrence, og det er for dyrt. Ørelægerne får alt for meget for opgaven. Pia: Beløbet er fastlagt af regionerne, og er billigere end de audiologiske afdelinger. Majbritt

10 Høreforeningen vil gerne se aftalen. Pia og Mikael ikke enige om prisen hos ørelægerne. Én dør: Nikolai: Behov for et netværk af private høreklinikker og for at uddanne folk til det første møde med mennesker + tid + indblik i livssituation, tror jeg de vil være glade for + hjælpemidler. Der er behov for en helhedsløsning, vil være interessant med et mere enhedsorienteret system med fokus på kvalitet. Rikke: Der skal foreligge en høreprøve, men den skal også vurderes, grundigt. Skal patienten videre-udredes? Bedste én dør: egen ørelæge. Måske skal denne visitere til en forsamtale på kommunikationscenter. Pia: hele løsningen skal ligge ét samlet sted. De ældre vil ikke kostes rundt. Ole: det kræver så at vi skal flyttes fysisk. F.eks. kan kommunikationscentret ligge hos audiologisk afdeling på sygehusene. Debat med salen inddraget: Henrik Mors, Næstved Vi må kunne gøre det regerende kaos bedre. Vi bruger meget tid på bare at fortælle folk, hvor de skal gå hen. Vejledning inden er vigtig! Og tid er vigtig. Ikke kun hørekurven, også det psykiske, sociale, kognitive bred faglig indsats. Henrik Vestergaard, Næstved: Små høretab skal ikke undervurderes, men måske alligevel overveje graduerede tilskud efter alvoren af høretabet? Sille Meulengracht, Odense CRS Vejledning omkring forventninger, skelnetab, osv. Ville give færre skuffeapparater. Ét hus er måske ikke praktisk muligt, men bedre samarbejde. Og vi kunne jo godt sidde på audiologisk afdeling, selv om vi betales af kommunikationscenter/crs Alis Kamstrup, Viborg/Skive Der bruges flere penge til HA, men færre penge til rehabilitering. Hvor meget rehabilitering får borgere i en privat klinik? På en audiologisk afd? Ofte meget lidt. Laura Velander, Vejle HA er ikke som briller, men vi behandler snart folk som om de var. De får nogle dimser, værsgo, og så ud i livet. Mette Grønlund, Viborg/Skive Behandlingen slutter ikke med udlevering af HA. Det er faktisk der, den begynder. Vi bør kun give HA til folk, der ønsker at få dem, dvs er motiverede til HA brug. Nikolai: mindre støtte til milde høretab en dårlig ide. Vi ved jo, at hvis du berøves auditiv stimulation, så mister hjernen plasticitet for mange firsårige er opgaven med HA for mærkelig. Jo

11 yngre folk er, jo bedre er de til at acceptere HA. Derfor synes vi ikke, tilskud skal være mindre. Folk skal tværtimod tilskyndes til at bruge HA og det er ikke for at sælge! Søren Hougaard: differentieret tilskud ville nemt blive baseret på audiogrammet, som alle er enige om ikke er tilstrækkeligt. Julie Laustrup, Hovedstaden Har skrevet speciale om skuffeapparater. Hovedgrund: manglende pædagogisk opfølgning. Og der ligger anbefalinger klar. Ole Arndal Bedre da amterne både havde audiologisk afdeling og kommunikationscentrene. Det gav god mulighed for samarbejde. Mikael Westermann: måske skal vi til at bruge tele-audiologi i yderområder? Mette Grønlund: mange private forhandlere ønsker ikke pjecer fra kommunikationscentrene, og oplyser ikke om dem. Skuffeapparater: mange skyldes manglende info og opfølgning. Majken Hansen: CSV Kbh Har også lavet brochurer, men de private forhandlere vil ikke have dem. De oplever kommunikationscentrene som konkurrenter. Borgerne gidsler i hørejunglen. Mere samarbejde!! Mikael Westermann: PAKS arbejder på at gøre det til et krav for alle medlemmer, at de udleverer sådanne brochurer. Sille Meulengracht: hvad menes med bedre uddannelse af audiologiassistenterne? Nikolai Bisgaard: de nye fra Syddansk er OK. Det er den gamle audiologiassistent uddannelse, der savner en opgradering. Tyskland er en slags forbillede. Ole Arndal: og eksisterende audiologiassistenter skal også opgraderes. Jan Hoedt: Med sit halve års praktik i klinikkerne uddanner SDUs BA i Teknisk Audiologi jo de studerende direkte til at varetage også audiologiassistenternes områder på et fagligt højere grundlag. Jan Hoedt: kunne DØNHO lave en slags standardisering af henvisningerne? Pia: der er tiltag i gang. Forsøg i Næstved, som kører godt. Pia tager det op på møde i DØNHO. Anne-Mette Flinch: Der er så meget andet end høreapparater. Hele området med hjælpemidler. Det kan man nok ikke lægge ind hos en privat forhandler. Ofte kommer borgeren ind med en pose fra den lokale forhandler, vi skal sørge for, at kommunen betaler. Der er ikke puttet hørekurve i posen, måske skal borgeren først udredes. Nogle gange har folk kun haft deres HA i en uge og sagen er ikke oplyst eller fulgt til dørs. Der mangler noget retssikkerhed her og et væsentlighedskriterie, om de overhovedet skal have hjælpemidler. Derfor er jeg nervøs for at samle for meget i de private butikker. Det virker ind imellem som om det kniber med etikken.

12 Majbrit Garbul Tobberup: Der bør være en pligt til at meddele kommunikationscentret, at en borger har fået høreapparat. Jeg fik i tidernes morgen et brev fra Henrik Mors om, at vi skulle snakke hjælpemidler: Så kører fantasien er det et forhøjet toiletsæde? Jeg vidste jo ikke noget. Det er SÅ vigtigt, at brugerne kommer ud til jer i kommunikationscentrene. De skal vide, at I eksisterer. Det kan vi vel blive enige om i dag! Konklusionen er bl.a. sendt til Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Danske Tale-,Høre- og Synsinstitutioner (DTHS) samt naturligvis til paneldeltagerne og deltagerne på Vingstedkursus Dokumentet kan frit distribueres og citeres. Yderligere information Jan Hoedt, tl el. mail:

Foreningen af Speciallæger: Der er mulighed for at forkorte ventelisterne

Foreningen af Speciallæger: Der er mulighed for at forkorte ventelisterne Side 1 af 5 ƒsundhed Foreningen af Speciallæger: Der er mulighed for at forkorte ventelisterne DEBAT kl. 3:55 1 kommentar DEBAT: Ventetiderne til de audiologiske afdelinger kan reduceres markant, hvis

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Kvalitetsmodel Forslag 1 Etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling til borgere med ukomplicerede høretab Etablering af et kommunalt tilbud, som sikrer borgerne et reelt frit valg mellem offentlig

Læs mere

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE Forkortet udgave nov. 2010 HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE - kendskab til og tilfredshed med den kommunale høreomsorg blandt brugere af høreapparat - Udarbejdet af sundhedskonsulent Åse Skytte, SundhedscenterStruer.

Læs mere

Hvis du skal ha høreapparat

Hvis du skal ha høreapparat Hvis du skal ha høreapparat Vejen til bedre hørelse - offentlig eller privat behandling Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION HAR DU PROBLEMER MED AT HØRE - så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det

Læs mere

Reform af tilskuddet til høreapparater

Reform af tilskuddet til høreapparater Sundhedsudvalget 2010-11 (Omtryk) SUU alm. del Bilag 71 Offentligt Reform af tilskuddet til høreapparater Et forslag fra Dansk HøreCenter Foretræde i Folketingets Sundhedsudvalg den 24. november 2010 ved

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab August 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilskud til privat behandling for høretab 13. august 2012 RN A307/12

Læs mere

Forebyggelsesudvalget 1. april 2014

Forebyggelsesudvalget 1. april 2014 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 94 Bilag 16 Offentligt HØPAs foretræde ved Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1. april 2014 OPLÆG VED FORMAND, CAND.MED., BJARNE HANSEN Høreapparatbehandlingen

Læs mere

Høringssvar fra Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning til høringsudgaven af Evaluering af høreappartsområdet på baggrund af L59

Høringssvar fra Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning til høringsudgaven af Evaluering af høreappartsområdet på baggrund af L59 Høringssvar fra Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning til høringsudgaven af Evaluering af høreappartsområdet på baggrund af L59 PAKS arbejder for, at sikre fri og enkel adgang til moderne, personlige

Læs mere

Høreapparater, facts og udfordringer for branchen

Høreapparater, facts og udfordringer for branchen Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU Alm.del Bilag 419 Offentligt Høreapparater, facts og udfordringer for branchen Dansk HøreCenters foretræde for Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Læs mere

Reform af tilskuddet til høreapparater

Reform af tilskuddet til høreapparater Socialudvalget 2010-11 L 28 Bilag 18 Offentligt Reform af tilskuddet til høreapparater Et forslag fra Dansk HøreCenter Foretræde i Folketingets Socialudvalg den 18. november 2010 ved direktør Niels Lodman

Læs mere

Hørevejledning flytter

Hørevejledning flytter Hørevejledning flytter Hvor skal jeg henvende mig, når der er noget galt med min hørelse eller mit høreapparat? Den 01.02.12 flytter Høreteamet fra Skovvangsvej 97 til P.P. Ørumsgade 11, bygning 11 Hvordan

Læs mere

Høreteknologiske muligheder (arbejdstitel)

Høreteknologiske muligheder (arbejdstitel) 28. maj 2013 Høreteknologiske muligheder (arbejdstitel) Introduktion Den 21. maj 2013 samlede Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) repræsentanter fra videninstitutioner, regioner, høreapparatvirksomheder,

Læs mere

Vejledning om høreapparatbehandling

Vejledning om høreapparatbehandling 1 af 7 2009-07-29 14:52 Den fulde tekst Vejledning om høreapparatbehandling 1. Formål med vejledningen Retningslinjer for god høreapparatbehandling Sundhedsstyrelsens formål med denne vejledning er at

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

Høreomsorgen i Danmark Vurderinger og holdninger blandt personer med høretab

Høreomsorgen i Danmark Vurderinger og holdninger blandt personer med høretab Høreomsorgen i Danmark Vurderinger og holdninger blandt personer med høretab Januar 2007 Jonas Markus Lindstad CASA Høreomsorgen i Danmark Vurderinger og holdninger blandt personer med høretab Januar 2007

Læs mere

Aarhus Kommunes Høreteam

Aarhus Kommunes Høreteam Aarhus Kommunes Høreteam Oplysning om: Høreapparater og Høretekniske hjælpemidler Hvordan får du høreapparat? Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre, næse- og halssygdomme.

Læs mere

Garanti, reparation, justering, udskiftning

Garanti, reparation, justering, udskiftning 1 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering af høreapparatet samt tilpasning, justering og vejledning

Læs mere

hørehæmmede i Kolding Kommune

hørehæmmede i Kolding Kommune Vejledning til Vejledning til hørehæmmede i Kolding Kommune i Kolding Kommune Marts 2012 Februar 2009 Dagligdagen med høreapparat Høreomsorgen varetages af social- og sundhedspersonalet i Kolding Kommune.

Læs mere

Center for Kommunikation - Herning Høreafdelingen. Stine Borges Tinnituskonsulent Audiologopæd, cand. mag.

Center for Kommunikation - Herning Høreafdelingen. Stine Borges Tinnituskonsulent Audiologopæd, cand. mag. Center for Kommunikation - Herning Høreafdelingen Stine Borges Tinnituskonsulent Audiologopæd, cand. mag. Håndtering af tinnitus Hvilke ting i forhold til min tinnitus har jeg selv indflydelse på? Hvad

Læs mere

Høreapparat til børn. Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E. Patientinformation

Høreapparat til børn. Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E. Patientinformation Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Høreapparat til børn Audiologisk afdeling Audiologisk afdeling har to afsnit: et lægeligt

Læs mere

Høringssvar fra SFR ØNH inkl. audiologien vedr. Udkast til rapport til evaluering af høreapparatsområdet

Høringssvar fra SFR ØNH inkl. audiologien vedr. Udkast til rapport til evaluering af høreapparatsområdet SFR ØNH inkl. audiologien Til: Region Hovestaden Center for Sundhed Att. Niels Erik Jørgensen Blegdamsvej 9 2100 København Ø Opgang 11, 4. sal Afsnit 11.04 Telefon 35455685 Direkte 35455685 Web www.rigshospitalet.dk

Læs mere

I spørgsmål S bliver vi spurgt, hvorfor regeringen ikke tidligere har taget initiativ til at gennemgå tilskudsordningen på høreapparatområdet.

I spørgsmål S bliver vi spurgt, hvorfor regeringen ikke tidligere har taget initiativ til at gennemgå tilskudsordningen på høreapparatområdet. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 187 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir, samråd den 24. november, SUU Spørgsmål Q: Regeringen har med sin genopretningsplan besluttet at nedsætte

Læs mere

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi?

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 37 Offentligt Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark står overfor

Læs mere

Hvad er et kommunikationscenter?

Hvad er et kommunikationscenter? Hvad er et kommunikationscenter? Et kommunikationscenter hjælper personer med nedsat tale-, høre- eller synsevne. Hjælper personer med tale- og kommunikationsvanskeligheder fx på grund af erhvervet hjerneskade,

Læs mere

Vejledning for høreapparatbrugere

Vejledning for høreapparatbrugere Kommunikationscentret Vejledning for høreapparatbrugere 1 2 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering

Læs mere

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Rapport IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Udført for Sundheds- og Ældreministeriet Sagsnr.: T210070 Side 1 af 14 16. november 2015 DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

Høreforeningens høringssvar vedrørende evaluering af høreapparatområdet på baggrund af L 59 - høringsudgave

Høreforeningens høringssvar vedrørende evaluering af høreapparatområdet på baggrund af L 59 - høringsudgave 1 Høreforeningens høringssvar vedrørende evaluering af høreapparatområdet på baggrund af L 59 - høringsudgave Høreforeningen har modtaget høringsudgaven af evaluering af høreapparatområdet på baggrund

Læs mere

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet.

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet. Åben træffetid (TT) Borgere, der efter afsluttet tilpasning af høreapparat oplever problemer med apparat eller øreprop. Borgere, der har behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med hørenedsættelse.

Læs mere

FREMTIDENS HØREREHABILITERING I DANMARK. Visioner for verdens bedste hjælp til personer med høretab

FREMTIDENS HØREREHABILITERING I DANMARK. Visioner for verdens bedste hjælp til personer med høretab FREMTIDENS HØREREHABILITERING I DANMARK Visioner for verdens bedste hjælp til personer med høretab September 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 4 Et fragmenteret system 4 Behov for et nyt system 4 MÅL

Læs mere

Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D

Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D Oplysning om: Høreapparater Tlf.: 87133457, 89401085, 87133593 kl. 8-9.30 mandag - fredag Høretekniske hjælpemidler Tlf.: 87133578, kl. 8-9 mandag-torsdag

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Guide. Sådan får du hjælp. Dårlig hørelse? sider. Gode råd Test din hørelse. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Sådan får du hjælp. Dårlig hørelse? sider. Gode råd Test din hørelse. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 1 6 Dårlig hørelse? sider Sådan får du hjælp Gode råd Test din hørelse Hørelse INDHOLD I DETTE HÆFTE: Hallo! Det er farligt

Læs mere

Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D. Høreapparater. Høretekniske hjælpemidler

Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D. Høreapparater. Høretekniske hjælpemidler Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D Folder om Høreapparater Tlf.: 87133457, 89401085, 87133593 kl. 08.00-09.30 mandag-fredag og Høretekniske hjælpemidler Tlf.: 87133578, kl. 08.00-09.00

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

L94 Sundhedspersonales dobbeltroller

L94 Sundhedspersonales dobbeltroller Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 94 Bilag 6 Offentligt L94 Sundhedspersonales dobbeltroller Dansk HøreCenters Foretræde for Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Torsdag den 23. januar

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Eva N.G. Pedersen Juni 2006 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Baggrund

Læs mere

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 VEJLEDNING HOVEDKONTOR: CENTER FOR KOMMUNIKATION Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf.: 96 28 49 00, Fax:

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Høringssvar ifm evt lukning af Middelfart Sygehus

Høringssvar ifm evt lukning af Middelfart Sygehus Høringssvar ifm evt lukning af Middelfart Sygehus I forbindelse med Budget 2016 har Region Syddanmark sendt et sparekatalog i høring, som bl.a. omhandler en lukning af Middelfart Sygehus. Som privatperson

Læs mere

REFERAT. Økonomi- og Planlægningsafdelingen. Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup. Telefon 38 63 38 63 Direkte 38 63 21 09. Web www.glostruphospital.

REFERAT. Økonomi- og Planlægningsafdelingen. Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup. Telefon 38 63 38 63 Direkte 38 63 21 09. Web www.glostruphospital. Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt Råd Oto-Rhino-Laryngologi inkl. Audiologi Dato: 19. april 2014 Kl.: 13.30 15.30 Sted: Biblioteket, afsnit 2074, Rigshospitalet Deltagere:

Læs mere

Notat fra NAS årsmødet 22.9.2011

Notat fra NAS årsmødet 22.9.2011 Notat fra NAS årsmødet 22.9.2011 Generalforsamling Claes Möller bød velkommen og takkede repræsentanterne for at møde op, da foreningen ikke er noget uden medlemmernes interesse. Generalforsamlingen forløb

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET ØNH-klinikken Øresund Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET ØNH-klinikken Øresund Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 ØNH-klinikken Øresund Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Blev spurgt til vores e-mailadresse

Læs mere

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg.

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg. N O T A T 08-01-2009 Ny model for udvidet frit sygehusvalg Budskaber I en situation med stigende knaphed på uddannet personale er det yderst tvivlsomt, om alle patienter fremover kan behandles indenfor

Læs mere

Det usynlige handicap

Det usynlige handicap Det usynlige handicap Søren Hougaard, generalsekretær, EHIMA 1 % med hørenedsættelse Måske 50% hvis vi målte Anovum 2012 - Pa ge 2 Både her og der 3 Owners: Was any part or all of your hearing aid(s) paid

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Specialrådgivningen til børn og unge med høretab

Specialrådgivningen til børn og unge med høretab Specialrådgivningen til børn og unge med høretab Landsdækkende tilbud om bl.a. rådgivning, udredning, materialeproduktion og kurser Center for Høretab I denne pjece kan du læse en kort præsentation af

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen.

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen. Danske Handicaporganisationer Kolding v/ formand Ida Merethe Jørgensen Mobil: 61867915 E-mail: idjo50@hotmail.com Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/kolding Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts

Læs mere

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014 Menièretræf Herning d. 15.03.2014 Tilbud til menièreramte fra kommunikationscenter Program: Præsentation Center for Kommunikation Pædagogiske tilbud Andre rehabiliteringstilbud - Serviceloven - Hjælpemidler

Læs mere

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum? Absolut fint! En god mor skærmen sit barn med et tyndt klæde så barnet kan få ro til amningen.

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum? Absolut fint! En god mor skærmen sit barn med et tyndt klæde så barnet kan få ro til amningen. Region Nordjylland Anny Winther (Venstre) Jeg vil langt hellere forebygge at de komplicerede forløb og jeg tror det er billigere og moren kommer hurtigere til hægterne igen. samfundsborger hvis deres forældreskab

Læs mere

Mærkesager

Mærkesager Mærkesager 2015-2019 Høreforeningen arbejder for bedre livsvilkår for mennesker, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret. Mærkesagerne afspejler foreningens politiske prioriteringer og er

Læs mere

Høringssvar om målgrupper og indsatser på det højt specialiserede specialundervisningsområde

Høringssvar om målgrupper og indsatser på det højt specialiserede specialundervisningsområde Socialstyrelsen Kontoret for kognitive handicap og hjerneskader Att. Sanne Dragholm, kontorchef Den 7. september 2015 Høringssvar om målgrupper og indsatser på det højt specialiserede specialundervisningsområde

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Referat fra TR-Netværksmøde Region Syddanmark d. 26. november 2012

Referat fra TR-Netværksmøde Region Syddanmark d. 26. november 2012 Referat fra TR-Netværksmøde Region Syddanmark d. 26. november 2012 Ordstyrer: Trine T. Henriksen Referent: Richard G. Little Referatet er godkendt. 2. Runde med nyt siden sidst Regin S. Hansen fortæller

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Høringsfrist: Den 12. februar 2015. Følgende parter har indgivet høringssvar: Høringsvar fra

Høringsfrist: Den 12. februar 2015. Følgende parter har indgivet høringssvar: Høringsvar fra Høringssvar: Faglig udmelding til speciallæger i øre-, næse- og halssygdomme om udredning og henvisning af patienter med hørenedsættelse med henblik på høreapparatbehandling Høringsfrist: Den 12. februar

Læs mere

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud.

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud. Referat af møde i udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering med kommende udbydere af FKB 2752. Mødet afholdt den. 29. september 2009 fra kl. 10-13 Industriens uddannelser, Store Mødelokale på 4 sal

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Lektor Ole Goldbech Vestergårdsvej 7 DK - 3630 Jægerspris +45 47 52 33 36 ole.goldbech@skolekom.dk 28. maj 2004 Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Evalueringen omfatter dels

Læs mere

Høreteknologiske muligheder

Høreteknologiske muligheder 11. juni 2013 ml/jw Høreteknologiske muligheder Notat fra Akademiet for de Tekniske Videnskaber Introduktion Den 21. maj 2013 samlede Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) repræsentanter fra videninstitutioner,

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Kommunale kræftvejledere Kræftens Bekæmpelse. Kommunale kræftvejledere

Kommunale kræftvejledere Kræftens Bekæmpelse. Kommunale kræftvejledere Kommunale kræftvejledere Kræftens Bekæmpelse Kommunale kræftvejledere Kommunale kræftvejledere Fordi: det kan give alle kræftpatienter et sammenhængende og relevant tilbud, som tager afsæt i de aktiviteter,

Læs mere

Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse. Koordinator for sorggrupper for børn og unge

Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse. Koordinator for sorggrupper for børn og unge Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse d Koordinator for sorggrupper for børn og unge Børn og unge, som mister, har brug for sorggrupper Hvert år mister 4.000 danske børn og unge én af deres forældre.

Læs mere

Giv glæden ved hørelse videre

Giv glæden ved hørelse videre Samarbejdspartner: Lions Club Søllerød Giv glæden ved hørelse videre Siemens Høreapparater og Lions Club Søllerød indsamler nu brugte bag-øret høreapparater og giver dem videre til hørehæmmede på Sri Lanka.

Læs mere

Hvad er. Cochlear Implant?

Hvad er. Cochlear Implant? Hvad er Cochlear Implant? Hvad er Cochlear Implant? Et Cochlear Implant er et et avanceret høreapparat, der er beregnet til give øget lydopfattelse og mulighed for større taleforståelse hos børn og voksne

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab

Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab Nyreforeningens pårørendeudvalg vil forbedre informationen mellem sygehus, patient og de pårørende, såvel som de ønsker at udvikle

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Systematisering af indsatsen for patienter med kroniske lidelser I KOL som eksempel

Systematisering af indsatsen for patienter med kroniske lidelser I KOL som eksempel Praksisudvikling Systematisering af indsatsen for patienter med kroniske lidelser I KOL som eksempel Af Sif Kielgast, Tina Fischer og Lotte Ernst Biografi Sif Kielgast er praktiserende læge samt lægefaglig

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

RELATIONERS BETYDNING FOR TRIVSEL & FORANDRING

RELATIONERS BETYDNING FOR TRIVSEL & FORANDRING RELATIONERS BETYDNING FOR TRIVSEL & FORANDRING Hvordan støtter vi bedst os selv og hinanden med at fastholde ny adfærd og nye hørestrategier? Anne Mette Paarup Kristensen, Hørekonsulent i HF Hvad gør åbne

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Høringssvar vedr. National Klinisk Retningslinje for KOL-Rehabilitering

Høringssvar vedr. National Klinisk Retningslinje for KOL-Rehabilitering Sundhedsstyrelsen Sygehuse og Beredskab syb@sst.dk Østerbro, 12. marts 2014 Høringssvar vedr. National Klinisk Retningslinje for KOL-Rehabilitering Danmarks Lungeforening takker for muligheden for at give

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Forbered dig på dit besøg

Forbered dig på dit besøg Forbered dig på dit besøg Dette har du brug for at vide, inden dit besøg hos os Dit første besøg Hvis du aldrig har besøgt en hørespecialist, ved du sandsynligvis ikke, hvad du kan forvente. En besøg hos

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Patientstøtte & Lokal Indsats Kræftens Bekæmpelse Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden

Læs mere

PLO Analyse Stort fald i andelen af gruppe 2-patienter

PLO Analyse Stort fald i andelen af gruppe 2-patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 14. november 2017 PLO Analyse Stort fald i andelen af gruppe 2-patienter Hovedbudskaber Der er ca. 16.000 gruppe 2-sikrede patienter i Danmark. Det er 75. pct. færre

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Rapportering for 2014 vedrørende aftale mellem AMGROS, Danske Regioner og DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium TAL

Rapportering for 2014 vedrørende aftale mellem AMGROS, Danske Regioner og DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium TAL Årsrapport 2014 DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Danske Regioner Marts 2015 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24 5000

Læs mere

Støtte til kropsbårne hjælpemidler

Støtte til kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard for Støtte til kropsbårne hjælpemidler Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Velfærdsteknologi Vejen kommune drømme og forventninger! Den 13.11 afholdt Vejen Kommune temadag omkring velfærdsteknologi. Dagens overskrift lød: Drømme

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD

VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD via.dk/efter-og-videreuddannelse VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD - nutidens talepædagog VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD I Danmark findes to veje til at kvalificere sig til at søge et job som logopæd. Enten kan man

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Høreapparater undervisning - instruktion

Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Hvad indgår i Høreapparater + ørepropper Undervisning om høreapparaters muligheder

Læs mere

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af offentligt praktiksted

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af offentligt praktiksted for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, audiologispecialet. audiometrist og audiologiassistent Består af: Ansøgningsskema til udfyldelse Bilag 1: Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet Bilag

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 38 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 38 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 38 Offentligt Ministeriet for sundhed og forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Sendt pr. email til: sum@sum.dk spok@sum.dk København den: 19102012 Med henvisning

Læs mere

Systematisk hjerterehabilitering

Systematisk hjerterehabilitering PROJEKTBESKRIVELSE Skrevet af: Svend Juul Jørgensen, Ulla Axelsen og Michael Daugbjerg Systematisk hjerterehabilitering Baggrund... 2 Formål... 3 Projektmål... 3 Succeskriterier... 3 Strategiske overvejelser...

Læs mere