Paneldebat konklusion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Paneldebat konklusion"

Transkript

1 Paneldebat konklusion Vingstedskurset 27. august 2014 Hvordan optimerer vi den danske hørerehabilitering? Danmark har den højeste andel af udleverede høreapparater pr. indbygger. Danmark er det land, der anvender flest offentlige midler på høreapparater. Danmark decentraliserer i stigende grad høreapparatbehandlingen. Udfordring til paneldeltagerne: Majbritt Garbul Tobberup, formand for Høreforeningen Pia Juul Andersen, formand for DØNHU Danske Øre-, Næse-, Halslægers Organisation Rikke Schnack-Petersen, formand DMAS Dansk Medicinsk Audiologiske Selskab Ole Arndal, DTHS Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner Nikolai Bisgaard, Vice President, IPR & Industry Relations, GN ReSound as Michael V. Westermann, PAKS - Privatpraktiserende Audiologiste Klinikkers Sammenslutning Giv 2 konkrete anbefalinger til, hvordan vi i Danmark kan optimere hørerehabiliteringen, og dermed få størst mulig effekt af de anvendte offentlige midler.

2 Vingstedkursus 2014 for medarbejdere ved kommunikationscentre dannede den ydre ramme om den spændende paneldebat. Mere end hundrede engagerede medarbejdere fra landets kommunikationscentre fulgte debatten, der blev ledet af Søren Hougaard, Generalsekretær EHIMA Opgaven for Søren Hougaard, som ordstyrer var, at søge at opnå konsensus i panelet om 2-3 anbefalinger til de ansvarlige aktører i den danske hørerehabilitering På de følgende sider finder du Søren Hougaards opsummering af debatten med konkrete anbefalinger og synspunkter samt et mere uddybende referat fra debatten. Kursusudvalget: Anne-Mette Flinch, Institut for Syn og Hørelse, Region Nordjylland Stine Borges, Specialundervisning, Slagelse Kommune Maiken Hansen, Specialundervisning for Voksne, Københavns Kommune Jan Hoedt,, Region Syddanmark siger tak til Søren Hougaard og panelet.

3 Nedenstående har to dele: et forsøg på konklusion og derefter et referat af selve debatten ( råmaterialet til konklusionen) Fælles områder, hvor der var en form for bred enighed (ikke nødvendigvis 100%) Der var to områder, som der var meget bred enighed om: A: Der skal være et højt niveau af kvalitet i det samlede rehabiliteringstilbud B: Rehabiliteringen skal fokusere på og tage udgangspunkt i det hele menneske og ikke kun ørerne. Hvordan når vi så frem til det? Her strittede forslagene i mange retninger, men der var trods alt forslag, som der var relativt bred enighed om. Hovedpunkt 1 Rehabiliteringsforløbet har 3 væsentlige faser Forberedelse HA tilpasning Opfølgning Det blev af mange fremhævet, at både første og tredje fase var underprioriterede, og at der var opstået en bred opfattelse af at når man bare havde fået et par høreapparater på ørerne, så var alt OK. Lad os se på de tre faser enkeltvis: Forberedelse Mange mener, at ørelægen er det naturlige første skridt, men i stedet for at henvise direkte til høreapparatbehandling, skulle ørelægen kunne henvise til en indledende, orienterende samtale på et Kommunikationscenter. Dette er formentlig mest relevant for førstegangsbrugere. En indledende orientering, som både skal være mundtlig og skriftlig, kunne opfylde mange formål: Få skabt mere realistiske forventninger (et høreapparat giver ikke normal hørelse). Fortælle om skelnetab, mm. Fjerne brugerens forvirring over Hørejunglen og mindske usikkerhed og berøringsangst Få tid til at se på det hele menneske, dvs spørge ind til bl.a. psyko-sociale og kognitive forhold. (Brugbare interviewskemaer findes f.eks. fra Ida Institute) Bidrage til mulig nedbringelse af antallet af skuffeapparater

4 Orientere om systemet i Danmark med frit valg mellem offentlig og privat høreapparatudlevering. Evt så neutralt som muligt opridse fordele og ulemper (Eksempler: offentlige fordele: gratis, stor tværfaglighed. Ulemper: ventelister, evt rejsetid. Private fordele: geografisk nærhed, kortere ventetid, mere personlig betjening, man er kunde og ikke patient. Ulemper: Typisk egenbetaling i et eller andet omfang). Orientere om fase 3, opfølgning, som er gratis for alle på kommunikationscentrene. Høreforeningen ytrede ønske om genindførelse af den gamle ordning, hvor folk også skal forbi ørelægen når man skal have nye høreapparater, bla. for at sikre at borgeren får mulighed for frit valg i behandlingen, og får revurderet sin hørelse rent lægefagligt. DMAS er fuldstændig enig med Høreforeningen: genhenvisningskravet bør genindføres, så man sikrer ny lægefaglig vurdering. Tilpasning af høreapparater Enighed om at danskerne skal have frit valg mellem det offentlige og de private tilbud. Kvaliteten skal være i højsædet. Fagligheden skal dokumenteres, tilfredshedsundersøgelser skal gennemføres, både i offentligt og privat regi. Gerne følge DELTAs anbefaling til Sundhedsstyrelsen om at efterkontrol med spørgeskemaer bør administreres centralt. Ventetiden holdes nede. Under dette punkt fremkom ønsker om en opgradering af den nuværende audiologiassistent uddannelse. Gerne til Bachelor niveau. Dermed ville vi undgå den nuværende situation, hvor audiologiassistent titlen er en blindgyde som der ikke kan bygges ovenpå. Gerne hente inspiration i den tyske uddannelse til Hörgeräteakustiker, evt. via SDU. (Se Jan Hoedt kommentar nederst i referatet). Hvis audiologiassistentuddannelsen opgraderes, skal de nuværende audiologiassistenter tilbydes opgraderingskurser. Det skal bemærkes, at lige som uddannelsen til audiologiassistent har sine mangler, så har Bachelor uddannelsen på SDU det også. At have to ikke-optimale uddannelser skaber forvirring. Der burde arbejdes på en slags sammensmeltning af de to, hvilket kræver at SDE og SDU finder sammen i en konstruktiv dialog. Opfølgning Denne fase 3 bør indeholde flere elementer Efterkontrol af tilpasningen med evt deraf følgende finjustering af høreapparaterne. Rent fag-logisk burde dette foregå der, hvor man fik apparaterne tilpasset. Ideelt af samme person som tilpassede høreapparaterne. Bredere kontrol af udbyttet med inddragelse af brugerens hele situation. Mest logisk på kommunikationscentrene. Tilbud om uddannelse, hvis nødvendigt. Kommunikationscentret. Analyse af behov for andre hjælpemidler. Kommunikationscentret.

5 Der burde indføres en meddelelsespligt fra høreklinik (både offentlig og privat) til kommunikationscenter, når der er udleveret høreapparat(er). Et klart ønske fra Høreforeningen. En effektiv opfølgning efter ensartede retningslinjer for hele landet ville kunne have fantastisk effekt: Større brugertilfredshed og udbytte Færre skuffeapparater (som er en fordel for brugerne og en økonomisk fordel for samfundet) Der var total enighed om, at opfølgningsfasen i Danmark er langtfra optimal og utvivlsomt er en medvirkende årsag til dårlig brugertilfredshed og de mange skuffeapparater. Det fremkom dels via utallige indlæg fra både panelet og salen, dels er det videnskabeligt veldokumenteret, jfr. Anette Lykke Hindhede i Danmark og Jorun Solheim i Norge. Panelet fra venstre mod højre: Pia Juul Andersen, Rikke Schnack-Peteresen, Ole Arndal, Majbritt Garbul Tobberup, Michael V. Westermann og Nikolai Bisgaard

6 Hovedpunkt 2 Der bør være én dør ind til høre-rehabiliteringen (set fra brugerens synspunkt) Der var udbredt enighed om, at det danske høre-rehabiliteringssystem, samlet set, forekommer de fleste borgere temmelig uoverskueligt, som en jungle eller labyrint. Folk møder op komplet forvirrede over helt simple ting som hvor skal jeg gå hen? og folk kender ikke hverken deres rettigheder eller muligheder. Og junglen er kun blevet endnu mere uoverskuelig de senere år. Hvis man, billedlig talt, kunne have dels én dør ind til høre-rehabiliteringen, og derefter en slags lysende sti som brugeren kunne følge, så ville meget være opnået. Der fremkom flere bud på, hvor denne dør kunne være: DØNHO ser det som en god mulighed at ørelægen er døren, og dermed første station. Ørelægen kan foretage den nødvendige diagnostik og hvis vedkommende har en aftale med regionen tilbyde høreapparattilpasning som er neutral og ikke bundet op på bestemte brands. Med minimal ventetid, og borgeren skal ikke sendes andre steder hen. PAKS mener, at private forhandlere kunne være indgangsdøren for voksne borgere med ukomplicerede hørenedsættelser. En fordel med udbredt geografisk tilstedeværelse. Brugertilfredsheden med de privates tilbud er veldokumenteret i EuroTrak Formanden for DMAS havde en vision (inspireret af Røjskærs bog fra 1975) om ét hus med både læger der udreder, teknikere der måler, hørepædagoger der tager sig af rehabiliteringen, og ingeniører, der tager sig af teknik. Alt under ét tag, med én fælles kasse til at betale. For at løse det geografiske problem, forestiller DMAS sig at man ikke kun arbejder i store centrale centre, men også har satellitter til de ukomplicerede høretab. DMAS er enig med DØNHO om, at indgangsporten også til én samlet hørecentral bør være de praktiserende ørelæger. Det blev anført (Ole Arndal) at det ville kræve en fysisk flytning af diverse institutioner, f.eks. kunne et kommunikationscenter flytte ind i samme bygning som en audiologisk afdeling. Sille Meulengracht nævnte, at hørepædagoger jo godt kan sidde på en audiologisk afdeling, selv om de betales af kommunerne. Høreforeningen ser også ørelægen som den mest oplagte dør, forudsat at vedkommende ikke samtidig er privat forhandler af høreapparater. Samtidig foreslår Høreforeningen bedre sammenhæng i rehabiliteringen ved at indføre en meddelelsespligt fra høreklinik (offentlig og privat) til kommunikationscenter. Forsøg på konklusion: Det er klart, at man ikke på én og samme tid kan samle hele høre-rehabiliteringen i ét fysisk hus, og samtidig have et system med frit borgervalg mellem offentlig og privat. Men det forhindrer ikke det offentlige i at arbejde for DMAS vision om ét hus for så vidt angår det offentlige tilbud. Det i sig selv ville løse mange problemer. Dernæst må man sige, at én dør godt kan føre ind i et system, hvor der efterfølgende er flere rum, man kan gå ind i. Altså: hvis ørelægen er den ene dør ind til systemet, så kan vedkommende sende

7 borgeren til en indledende samtale på et kommunikationscenter, og derefter kan borgeren på et veloplyst grundlag foretage sit valg. Vigtigt er, at det for borgeren fremstår lysende klart, hvilken vej det nu er man skal gå fremover. Den lysende sti. Set fra en privat forhandlers synspunkt tilbyder de en lysende sti: kom ind til os og vi rådgiver og guider hele vejen. De private overlever ikke i junglen, hvis ikke kunden føler sig godt hjulpet. I det lys forekommer det problematisk, at ørelægen som første dør og det obligatoriske indgangsled har et økonomisk incitament til at sælge høreapparater, hvis denne også er leverandør af høreapparater. For en stor del af deltagerne ved mødet forekommer dette åbenlyst problematisk i forhold til en neutral rådgivnings- og oplysningsfunktion. (Her tænkes primært på de ørelæger, som er rene forhandlere og ikke dem, der udleverer HA ifølge overenskomst baseret aftale). Det var de to hovedpunkter fra debatten. Men herudover fremkom diverse enkeltstående ideer, som er værd at nævne: Ole Arndal: Det ville være interessant og gavnligt for alle parter, hvis vi i Danmark kunne afholde en konference à la NAS, med deltagelse af alle aktører i den danske høre-rehabilitering. Burde være en win-win for alle grupper, både fagfolk og industrien, samt skabe en bedre forståelse mellem fagområderne og dermed grobund for samarbejde. Nikolai Bisgaard: Der burde afsættes tid på de audiologiske afdelinger til forskning. Danmark lå tidligere fornemt i feltet på dette område, men det er blevet voldsomt nedprioriteret de seneste år. Mikael Westermann: Man kunne overveje muligheden af at anvende tele-audiologi i tyndt befolkede områder. Jan Hoedt: Kunne DØNHO lave en form for standardisering af henvisningerne? Pia: arbejdet er i gang, bl.a. med et forsøg i Næstved.

8 Uddybende referat Oplæg fra paneldeltagerne: Pia Juul Andersen 1. DØNHO vil gerne have flere overenskomstmæssige aftaler om at ørelæger behandler med HA (altså udliciterede puljepatienter, ikke privatsalg.) DØNHO synes, at ordningen der er etableret i Region Hovedstaden vil være en god løsning. Den er uden betaling for patienterne og det kan minimere ventetiden. Regionen stiller krav om kort ventetid og tilfredshed, og der er styr over økonomi og aftaler. Ørelæger kan være neutrale, ikke kun tilbyde enkelte brands. Fagligheden skal dokumenteres, tilfredshedsundersøgelser skal gennemføres. Ventetiden holdes nede. Ørelægens oprindelige rolle er ikke ændret nævneværdigt med den nye overenskomst-baserede aftale, og ørelægernes såkaldte dobbeltrolle er med den nye lovgivning stærkt minimeret. Det har historisk set været meget attraktivt at sælge HA, men det er ikke den rolle DØNHO ønsker deres medlemmer skal have. Med de ny overenskomstaftaler er det økonomiske incitament meget dæmpet. 2. Man bør finde midler mod skuffeapparater. Alt for stort spild. Rikke Schack P, DMAS 1. Optimal Hørerehabilitering: se Røjskærs bog fra 1975 Vision: ét hus med både læger der udreder, teknikere der måler, hørepædagoger der tager sig af rehabiliteringen, og ingeniører, der tager sig af teknik. Alt under ét tag. Det offentlige skulle i dag tilbyde netop dette: at alle var under samme tag med én fælles kasse til at betale. Men ikke kun store centrale centre. Også satellitter til mere simple høretab. Hvis et sådant audiologisk center skal kunne udrede og behandle de komplekse hørenedsættelser, er de afhængige af tæt kontakt til samarbejdspartnere fra mange forskellige specialer på sygehuset: ørekirurg, børnelæger, radiologi, øjenlæger, reumatologer, genetikere, anæstesi, osv. 2. Der skal mere vejledning til inden høreapparatbehandling, så patienten klædes på. Der bør udarbejdes skriftligt materiale, inden man får hjælp. Pengene vil være givet godt ud. Vi skal give patienten tid og ordentlig vejledning, inden man tilpasser dem med høreapparater. I dag er der ikke tid til diskussion, før der er fundet en løsning og det er et kæmpe problem. Ole Arndal, DTHS 1. Det er ikke kun audiometriske data, der skal afgøre om man skal have HA. Det bør undersøges nærmere inden, hvilke problemer folk egentlig har. Se på det hele menneske. Ville minimere andelen af skuffeapparater. Evt bruge interviewskemaer som Ida Institute har lavet

9 2. Lave dansk kongres à la NAS. Fælles møde for alle faggrupper. Vil styrke faget som helhed og give en større fælles forståelse mellem faggrupperne. Evt med fagspecifikke spor. Majbritt Garbul Tobberup, Høreforeningen 1. Alt for mange forskelle fra kommune til kommune, region til region. Total forvirring for de hørehæmmede. Fagligheden på kommunikationscentrene er truet, det er ikke OK. Høreforeningen er stadig for én dør. Høreforeningen så gerne en 3-trinsraket med a) forberedelse, b) tilpasning, c) efterkontrol og uddannelse. Specielt det første trin er helt fraværende. Jfr Rikke Schacks ønsker. Den indledende forsamtale måske nok mest vigtig for førstegangsbrugere. 2. Høreforeningen er helt OK med at der er frit valg, privat og offentligt, når bare kvaliteten er i orden. Høreforeningen er imod ørelægernes dobbeltrolle. Mikael Westermann, PAKS 1. Fordele opgaverne, så dem der har mest forstand på det gør det de er bedst til og til laveste pris. Udnytte ressourcerne bedst muligt. F.eks. skal hospitalerne tage sig af komplicerede høretab, børn, CI, osv. Ørelægerne bør kun diagnosticere, ikke sælge. Private forhandlere tage sig af de mere simple høretab. Brugertilfredshed med behandlingen i det private er fin, jfr EuroTrak 2012 (Anovum/EHIMA). 2. Kortere ventetider hos speciallægerne. Der mangler samarbejdsvilje. Nikolai Bisgaard, GN Resound 1. Almindelige alderdomshøretab o.lign behøver ikke på audiologisk afd. Vigtigt at der er lokale tilbud så man ikke skal 40 km med bussen. Kvaliteten skal være i orden, dvs uddannelsen af de der udleverer HA, skal være bedre end den er i dag. Vi bruger ca 900 mill kr om året på hørelse. De skal bruges bedst muligt. 2. De audiologiske læger burde også have mere tid til forskning. Forskningen sakker håbløst bagud i DK. Hvis man lagde flere borgere med ukomplicerede høretab ud til private aktører, ville det frigøre ressourcer til brug for forskning. Diskussion i panelet: Ørelæger: Pia: Aftalen med Region Hovedstaden er ikke en privatbutik aftale. Mikael: Aftalen med ørelægerne har aldrig været udbudt, der er ingen konkurrence, og det er for dyrt. Ørelægerne får alt for meget for opgaven. Pia: Beløbet er fastlagt af regionerne, og er billigere end de audiologiske afdelinger. Majbritt

10 Høreforeningen vil gerne se aftalen. Pia og Mikael ikke enige om prisen hos ørelægerne. Én dør: Nikolai: Behov for et netværk af private høreklinikker og for at uddanne folk til det første møde med mennesker + tid + indblik i livssituation, tror jeg de vil være glade for + hjælpemidler. Der er behov for en helhedsløsning, vil være interessant med et mere enhedsorienteret system med fokus på kvalitet. Rikke: Der skal foreligge en høreprøve, men den skal også vurderes, grundigt. Skal patienten videre-udredes? Bedste én dør: egen ørelæge. Måske skal denne visitere til en forsamtale på kommunikationscenter. Pia: hele løsningen skal ligge ét samlet sted. De ældre vil ikke kostes rundt. Ole: det kræver så at vi skal flyttes fysisk. F.eks. kan kommunikationscentret ligge hos audiologisk afdeling på sygehusene. Debat med salen inddraget: Henrik Mors, Næstved Vi må kunne gøre det regerende kaos bedre. Vi bruger meget tid på bare at fortælle folk, hvor de skal gå hen. Vejledning inden er vigtig! Og tid er vigtig. Ikke kun hørekurven, også det psykiske, sociale, kognitive bred faglig indsats. Henrik Vestergaard, Næstved: Små høretab skal ikke undervurderes, men måske alligevel overveje graduerede tilskud efter alvoren af høretabet? Sille Meulengracht, Odense CRS Vejledning omkring forventninger, skelnetab, osv. Ville give færre skuffeapparater. Ét hus er måske ikke praktisk muligt, men bedre samarbejde. Og vi kunne jo godt sidde på audiologisk afdeling, selv om vi betales af kommunikationscenter/crs Alis Kamstrup, Viborg/Skive Der bruges flere penge til HA, men færre penge til rehabilitering. Hvor meget rehabilitering får borgere i en privat klinik? På en audiologisk afd? Ofte meget lidt. Laura Velander, Vejle HA er ikke som briller, men vi behandler snart folk som om de var. De får nogle dimser, værsgo, og så ud i livet. Mette Grønlund, Viborg/Skive Behandlingen slutter ikke med udlevering af HA. Det er faktisk der, den begynder. Vi bør kun give HA til folk, der ønsker at få dem, dvs er motiverede til HA brug. Nikolai: mindre støtte til milde høretab en dårlig ide. Vi ved jo, at hvis du berøves auditiv stimulation, så mister hjernen plasticitet for mange firsårige er opgaven med HA for mærkelig. Jo

11 yngre folk er, jo bedre er de til at acceptere HA. Derfor synes vi ikke, tilskud skal være mindre. Folk skal tværtimod tilskyndes til at bruge HA og det er ikke for at sælge! Søren Hougaard: differentieret tilskud ville nemt blive baseret på audiogrammet, som alle er enige om ikke er tilstrækkeligt. Julie Laustrup, Hovedstaden Har skrevet speciale om skuffeapparater. Hovedgrund: manglende pædagogisk opfølgning. Og der ligger anbefalinger klar. Ole Arndal Bedre da amterne både havde audiologisk afdeling og kommunikationscentrene. Det gav god mulighed for samarbejde. Mikael Westermann: måske skal vi til at bruge tele-audiologi i yderområder? Mette Grønlund: mange private forhandlere ønsker ikke pjecer fra kommunikationscentrene, og oplyser ikke om dem. Skuffeapparater: mange skyldes manglende info og opfølgning. Majken Hansen: CSV Kbh Har også lavet brochurer, men de private forhandlere vil ikke have dem. De oplever kommunikationscentrene som konkurrenter. Borgerne gidsler i hørejunglen. Mere samarbejde!! Mikael Westermann: PAKS arbejder på at gøre det til et krav for alle medlemmer, at de udleverer sådanne brochurer. Sille Meulengracht: hvad menes med bedre uddannelse af audiologiassistenterne? Nikolai Bisgaard: de nye fra Syddansk er OK. Det er den gamle audiologiassistent uddannelse, der savner en opgradering. Tyskland er en slags forbillede. Ole Arndal: og eksisterende audiologiassistenter skal også opgraderes. Jan Hoedt: Med sit halve års praktik i klinikkerne uddanner SDUs BA i Teknisk Audiologi jo de studerende direkte til at varetage også audiologiassistenternes områder på et fagligt højere grundlag. Jan Hoedt: kunne DØNHO lave en slags standardisering af henvisningerne? Pia: der er tiltag i gang. Forsøg i Næstved, som kører godt. Pia tager det op på møde i DØNHO. Anne-Mette Flinch: Der er så meget andet end høreapparater. Hele området med hjælpemidler. Det kan man nok ikke lægge ind hos en privat forhandler. Ofte kommer borgeren ind med en pose fra den lokale forhandler, vi skal sørge for, at kommunen betaler. Der er ikke puttet hørekurve i posen, måske skal borgeren først udredes. Nogle gange har folk kun haft deres HA i en uge og sagen er ikke oplyst eller fulgt til dørs. Der mangler noget retssikkerhed her og et væsentlighedskriterie, om de overhovedet skal have hjælpemidler. Derfor er jeg nervøs for at samle for meget i de private butikker. Det virker ind imellem som om det kniber med etikken.

12 Majbrit Garbul Tobberup: Der bør være en pligt til at meddele kommunikationscentret, at en borger har fået høreapparat. Jeg fik i tidernes morgen et brev fra Henrik Mors om, at vi skulle snakke hjælpemidler: Så kører fantasien er det et forhøjet toiletsæde? Jeg vidste jo ikke noget. Det er SÅ vigtigt, at brugerne kommer ud til jer i kommunikationscentrene. De skal vide, at I eksisterer. Det kan vi vel blive enige om i dag! Konklusionen er bl.a. sendt til Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Danske Tale-,Høre- og Synsinstitutioner (DTHS) samt naturligvis til paneldeltagerne og deltagerne på Vingstedkursus Dokumentet kan frit distribueres og citeres. Yderligere information Jan Hoedt, tl el. mail:

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Hvis du skal ha høreapparat

Hvis du skal ha høreapparat Hvis du skal ha høreapparat Vejen til bedre hørelse - offentlig eller privat behandling Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION HAR DU PROBLEMER MED AT HØRE - så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det

Læs mere

Hørevejledning flytter

Hørevejledning flytter Hørevejledning flytter Hvor skal jeg henvende mig, når der er noget galt med min hørelse eller mit høreapparat? Den 01.02.12 flytter Høreteamet fra Skovvangsvej 97 til P.P. Ørumsgade 11, bygning 11 Hvordan

Læs mere

Høreomsorgen i Danmark Vurderinger og holdninger blandt personer med høretab

Høreomsorgen i Danmark Vurderinger og holdninger blandt personer med høretab Høreomsorgen i Danmark Vurderinger og holdninger blandt personer med høretab Januar 2007 Jonas Markus Lindstad CASA Høreomsorgen i Danmark Vurderinger og holdninger blandt personer med høretab Januar 2007

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

Center for Kommunikation - Herning Høreafdelingen. Stine Borges Tinnituskonsulent Audiologopæd, cand. mag.

Center for Kommunikation - Herning Høreafdelingen. Stine Borges Tinnituskonsulent Audiologopæd, cand. mag. Center for Kommunikation - Herning Høreafdelingen Stine Borges Tinnituskonsulent Audiologopæd, cand. mag. Håndtering af tinnitus Hvilke ting i forhold til min tinnitus har jeg selv indflydelse på? Hvad

Læs mere

Aarhus Kommunes Høreteam

Aarhus Kommunes Høreteam Aarhus Kommunes Høreteam Oplysning om: Høreapparater og Høretekniske hjælpemidler Hvordan får du høreapparat? Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre, næse- og halssygdomme.

Læs mere

Det usynlige handicap

Det usynlige handicap Det usynlige handicap Søren Hougaard, generalsekretær, EHIMA 1 % med hørenedsættelse Måske 50% hvis vi målte Anovum 2012 - Pa ge 2 Både her og der 3 Owners: Was any part or all of your hearing aid(s) paid

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Høringsfrist: Den 12. februar 2015. Følgende parter har indgivet høringssvar: Høringsvar fra

Høringsfrist: Den 12. februar 2015. Følgende parter har indgivet høringssvar: Høringsvar fra Høringssvar: Faglig udmelding til speciallæger i øre-, næse- og halssygdomme om udredning og henvisning af patienter med hørenedsættelse med henblik på høreapparatbehandling Høringsfrist: Den 12. februar

Læs mere

Guide. Sådan får du hjælp. Dårlig hørelse? sider. Gode råd Test din hørelse. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Sådan får du hjælp. Dårlig hørelse? sider. Gode råd Test din hørelse. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 1 6 Dårlig hørelse? sider Sådan får du hjælp Gode råd Test din hørelse Hørelse INDHOLD I DETTE HÆFTE: Hallo! Det er farligt

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Vingstedkursus. for medarbejdere i hørerehabiliteringen ved kommunikationscentre. Vingstedscentret 2. - 3. september 2015

Vingstedkursus. for medarbejdere i hørerehabiliteringen ved kommunikationscentre. Vingstedscentret 2. - 3. september 2015 Vingstedkursus for medarbejdere i hørerehabiliteringen ved kommunikationscentre Vingstedscentret 2. - 3. september 2015 Hovedforedrag: Cognitive spare capacity for communication v. Mary Rudner, Professor

Læs mere

I spørgsmål S bliver vi spurgt, hvorfor regeringen ikke tidligere har taget initiativ til at gennemgå tilskudsordningen på høreapparatområdet.

I spørgsmål S bliver vi spurgt, hvorfor regeringen ikke tidligere har taget initiativ til at gennemgå tilskudsordningen på høreapparatområdet. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 187 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir, samråd den 24. november, SUU Spørgsmål Q: Regeringen har med sin genopretningsplan besluttet at nedsætte

Læs mere

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014 Menièretræf Herning d. 15.03.2014 Tilbud til menièreramte fra kommunikationscenter Program: Præsentation Center for Kommunikation Pædagogiske tilbud Andre rehabiliteringstilbud - Serviceloven - Hjælpemidler

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse Hørelse for livet Beskyt din hørelse Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse 3 Din hørelse er vigtig Gennem hele livet bliver vi konstant udsat for forskellige lyde - i skolen, derhjemme, på

Læs mere

Hvad er et kommunikationscenter?

Hvad er et kommunikationscenter? Hvad er et kommunikationscenter? Et kommunikationscenter hjælper personer med nedsat tale-, høre- eller synsevne. Hjælper personer med tale- og kommunikationsvanskeligheder fx på grund af erhvervet hjerneskade,

Læs mere

Giv glæden ved hørelse videre

Giv glæden ved hørelse videre Samarbejdspartner: Lions Club Søllerød Giv glæden ved hørelse videre Siemens Høreapparater og Lions Club Søllerød indsamler nu brugte bag-øret høreapparater og giver dem videre til hørehæmmede på Sri Lanka.

Læs mere

Rapportering for 2014 vedrørende aftale mellem AMGROS, Danske Regioner og DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium TAL

Rapportering for 2014 vedrørende aftale mellem AMGROS, Danske Regioner og DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium TAL Årsrapport 2014 DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Danske Regioner Marts 2015 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24 5000

Læs mere

Behandlingsredskaber og hjælpemidler

Behandlingsredskaber og hjælpemidler Behandlingsredskaber og hjælpemidler - til fagpersoner på sygehuse, i kommuner og praktiserende speciallæger i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk Behandlingsredskaber, hjælpemidler og træningsredskaber

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET

Læs mere

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 VEJLEDNING HOVEDKONTOR: CENTER FOR KOMMUNIKATION Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf.: 96 28 49 00, Fax:

Læs mere

28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland

28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland 28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland nr. A B C D E Region Midtjyllands generelle rettelser til annonceringsmaterialet Region Midtjylland

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes

INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes HØREAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD H 1 Telefontræffetid... 3 H 2 Åben træffetid... 4 H 3 Grundkursus for hørehæmmede og pårørende... 5 H 4 Undervisning i forbindelse med udlevering af høreapparat

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Audiologiassistentuddannelsen. uddannelsen Status og perspektivering December 2005

Audiologiassistentuddannelsen. uddannelsen Status og perspektivering December 2005 Audiologiassistentuddannelsen uddannelsen Status og perspektivering December 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 ResumÉ...4 Arbejdsgruppens anbefalinger...4 Afrunding...5 Kapitel 1...6 Baggrund

Læs mere

Høreapparater undervisning - instruktion

Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Hvad indgår i Høreapparater + ørepropper Undervisning om høreapparaters muligheder

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr.

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr. Oplæg til Socialudvalget den 2. april 2014 Forslag om, at Job og Aktiv udbyder Tale- Høreydelser til voksne fra 1. januar 2015. Tale- og Høreområdet er en del af den pakke, som FMK køber hos CRS-Odense.

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Hvordan kommer vi videre?

Hvordan kommer vi videre? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 340 Offentligt Hvordan kommer vi videre? For at føre sagen videre tilbyder Osteoporoseforeningen sammen med førende osteoporoseeksperter et

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

*Visioner for Høreforeningens ungdomsarbejde*

*Visioner for Høreforeningens ungdomsarbejde* Dagsorden til ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 15. oktober 2013 kl. 17 20 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Program for netværksmøde vedr. Høretekniske hjælpemidler DTHS netværksgruppe

Program for netværksmøde vedr. Høretekniske hjælpemidler DTHS netværksgruppe Program for netværksmøde vedr. Høretekniske hjælpemidler DTHS netværksgruppe Tid og sted: 23.marts 2011, kl. 9.30 til 24. marts 2011 kl. 15.30 Fredericia Vandrerhjem, Vestre Ringvej 98, 7000 Fredericia.

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Preben Cramon, sundhedsfaglig chef Region Sjælland Annette Palle Andersen, programchef Broen til bedre sundhed Mulighederne En fælles udfordring! Socio-økonomisk

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Patientforløb - Kronikerprogram Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Hvad har I at arbejde med? * patienten * hospitalerne * praktiserende læger * kommunen * jer selv Hvorfor er kvaliteten

Læs mere

DELTA En del af høreomsorgen

DELTA En del af høreomsorgen DELTA En del af høreomsorgen Høreforeningen, Kolding, 25. november 2012 Carsten Daugaard, Seniorkonsulent DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24 5000 Odense C Tlf. 72 19 41 00 cd@delta.dk

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Din hørelse er dyrebar

Din hørelse er dyrebar Beskyt din hørelse 3 Din hørelse er dyrebar Igennem livet bliver vi bombarderet med en konstant strøm af lyde i skolen, derhjemme, på arbejdet og når vi færdes ude. Og nogle gange bliver disse lyde så

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse. Udredningen foregår på

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse 0 1 års rapport 1 års rapport - Find vej i hørejunglen, med netværksgruppen som GPS http://www.hoereforeningen.dk/netvaerksgrupper Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Tværfaglige konsultationer

Tværfaglige konsultationer Tværfaglige konsultationer Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Børneafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Baggrund Sjældne rapport 2001 Klinik for Sjældne

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008

Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008 Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008 Tilstede: Karsten (OIK) Louise, Jesper, Nikolaj (SOV) Anita (Syddanmark) Peter, Kenneth (Nordjylland) Thomas (Midtjylland) Johnny (KBH) Afbud: Ingen Ad.1. Ad.2. Ad.3.

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Folketinget, Christiansborg DK-1240 København K Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja, Ditte, Peter, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose Fraværende: Mathilde

Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja, Ditte, Peter, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose Fraværende: Mathilde Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 16/11 2014 klokken 12-15. Sted: DJ s lokaler på Gammel Strand 42, 1202 København K Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip,

Læs mere

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover.

Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. 1 Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. Med henblik på at analysere tandreguleringsområdet i Danmark, herunder organisering, rekruttering og fastholdelse af specialtandlæger, behovet

Læs mere

Lær at danne lyd efter total laryngectomi

Lær at danne lyd efter total laryngectomi Kommunikationscentret - Region Hovedstaden Lær at danne lyd efter total laryngectomi Denne pjece forsøger at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med bortoperation af struben.

Læs mere

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere