Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings- og vedligeholdelsesvejledning"

Transkript

1 Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse (0/008) DK

2 Indholdsfortegnelse Generelt Sikkerhed Om denne vejledning Produktets anvendelse Anvisningernes opbygning Følg disse anvisninger Værktøj, materialer og hjælpemidler ortskaffelse Produktbeskrivelse Hovedkomponenter i Logano S05(T) Oliebrænderens hovedkomponenter Tekniske data Tekniske data til Logano S05(T) rænderblandesystem rænderrør Indstillingsværdier og dysebestykning Leveringsomfang Logano S Logano S Logano S05T Logano S05T Opstilling af kedlen Anbefalet vægafstand Forberedelse af kedlen til opretning Opretning af kedlen Transport af kedel Transport af Logano S05(T) med kedelvogn Løft og bær Logano S Tilslutning af varmeanlægget Etablering af forbrændingsluft-røggastilslutning Kondensafløb Anvisninger vedrørende tilslutning af kedlen til rørsystemet Fyldning af anlægget samt tæthedskontrol Manuelle indstillingsmuligheder ved 3-vejs-ventil og pumpe til Logano S05T Kontrol og tilslutning af olieforsyning Eltilslutning Eltilslutning af instrumentpanel Montering af betjeningsenhed RC Tilslutning af funktionsmoduler Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

3 Indholdsfortegnelse 8. Montering af kappen Justering af den drejelige holder til basiscontrolleren Ibrugtagning af kedlen Tilkobling af varmeanlægget Udluftning af olieledningen Opstart af brænderen Registrering eller korrektion af måleværdier Kontrol af kedlens røggasledning for tæthed Opstartsprotokol etjening af basiscontroller Logamatic C etjeningselementer på C Til- og frakobling Maksimal kedeltemperatur for varmedriften Nominel værdi for varmt vand Statusindikator og fejldiagnose Nulstilling af vedligeholdelsesinterval rænderfunktioner Udførelse af røggastest Valg af manuel drift Indstilling af parametre Afbrydelse af varmeanlægget Afbrydelse af anlægget via instrumentpanelet Afbrydelse af anlægget i nødstilfælde Eftersyn og service på anlægget Generelle anvisninger Eftersyn og vedligeholdelse af brænder og kedel Rengøring af kedlen med rensebørster Vådrengøring af kedlen Rengøring af vandlås Kontrol af varmeanlæggets tryk Udførelse af supplerende vedligeholdelsesarbejde Kontrol af kedlens røggasledning for tæthed Eftersyns- og serviceprotokol Drift af digital kontrolkasse SAFe Programafvikling Driftsindikator Nøddrift Projektering af olieinstallationen Dimensionering af olieforsyningsledninger Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes. 3

4 Indholdsfortegnelse 4. Kontrol af vakuum Kontrol af sugeledning for tæthed Antihæveventil Visning af driftsmeldinger Indstilling af pumpemodulation - restløftehøjde Stikordsregister Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

5 Generelt Generelt Under installation, drift og servicering skal den aktuelle lovgivning samt evt. lokale forskrifter overholdes. emærk angivelserne på kedlens typeplade. De skal til enhver tid overholdes. Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin driftsfunktion de europæiske direktiver samt eventuelle supplerende, nationale krav. Overensstemmelsen bekræftes med CE-mærket. Produktets overensstemmelseserklæring kan downloades på internettet på eller kan rekvireres hos den nærmeste uderus-afdeling. Anvendelsesforhold og tidskonstanter Kedelstørrelse kw 9 7 maksimalt till. fremløbstemperatur C maksimalt driftsovertryk bar 3 3 (kedel) maksimalt driftsovertryk bar 0 0 (Varmtvandsbeholder) Temperaturregulator s < < Termostat/ s <, <, overkogssikring Strømtype 30 VAC, 50 Hz, 0 A IP 40 Tab. Anvendelsesforhold og tidskonstanter Land Danmark rændstoffer Fyringsolie EL svovlfattig efter DIN (S < 50 ppm) emærkning Logano plus S05(T) kan kun anvendes med det anførte brændstof. Land Østrig rændstoffer Fyringsolie EL svovlfattig (S < 50 ppm) emærkning Logano plus S05(T) kan kun anvendes med det anførte brændstof. Kravene i henhold til art. 5 a -VG vedrørende emission og virkningsgrad opfyldes. Land Schweiz rændstoffer Økofyringsolie svovlfattig (S < 50 ppm) Logano plus S05(T) kan kun anvendes med det anførte brændstof. elastningerne, som er angivet i tabellen "Tekniske data", er nominelle belastninger. emærkning I praksis ligger nogle af de anførte værdier under de gældende værdier for LRV-forskrifterne, der dermed overholdes. Kedlerne er afprøvet i henhold til kravene i Luftreinhaltungsverordnung (LRV, bilag 4) samt kontrolleret og godkendt efter vejledningen til brandpolitiforskrifterne for VKF. Røggassystemerne er kontrolleret af VKF. Tab. rændstoffer og bemærkninger Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes. 5

6 Sikkerhed Sikkerhed. Om denne vejledning Den foreliggende monterings- og vedligeholdelsesvejledning indeholder vigtige informationer om sikker og korrekt montering, opstart og vedligeholdelse af de følgende kompakte kondenserende oliekedler: Logano plus S05-9 Logano plus S05-7 Logano plus S05T - 9 Logano plus S05T - 7 T-varianterne er udstyret med en varmtvandsbeholder Logalux S35. Monterings- og vedligeholdelsesvejledningen henvender sig til fagmanden, der på grundlag af sin faguddannelse og erfaring har kendskab til varmeanlæg. Med henblik på at opnå bedre overskuelighed er der indført forkortelser i dette dokument til de kompakte oliekedelvarianter Logano plus S05(T) - 9 samt den kompakte oliekedel Logano plus S05(T) - 7. Der findes en forklaring til forkortelserne i Tab. 3. Hvis der er forskel på varianterne, nævnes det specifikt i teksten. Varmtvandsbeholderen Logalux S35 kaldes kun varmtvandsbeholder i teksten. Overhold monterings- og vedligeholdelsesvejledningen til varmtvandsbeholderen. I dette dokument omtales blandt andet tilbehør, som kan anvendes til installation af Logano S05(T). Følg de tilhørende monteringsvejledninger ved montering af tilbehøret. Forklaring til forkortelserne for varianterne: Tab. 3 Forkortelser for varianterne Denne forkortelse anvendes, hvis det kun er kedlen uden integreret varmtvandsbeholder, der beskrives i teksten. Varianter eskrivelse Forkortelse Logano plus S05-9 Logano plus S05-7 Logano plus S05T - 9 Logano plus S05T - 7 Kedel Kedel Kedelunit Kedelunit Logano S05 Logano S05T Denne forkortelse anvendes, hvis det kun er varmecentralen med integreret varmtvandsbeholder, der beskrives i teksten. 3 Denne forkortelse anvendes, hvis alle varianter beskrives i teksten.. Produktets anvendelse Forkortelse Logano S05(T) 3 Logano S05(T) er konstrueret til opvarmning af anlægs- og brugsvand til f.eks. en- eller flerfamiliehuse. Ved Logano S05(T) anvendes instrumentpanelet Logamatic MC0. I instrumentpanelet Logamatic MC0 er basiscontrolleren Logamatic C0 integreret. Til de leverede dele hører også betjeningsenheden RC35. Den fuldautomatiske brænder er i overensstemmelse med kravene i DIN EN 30 og DIN EN 67. Hver brænder er kontrolleret i varm tilstand på fabrikken og forindstillet til den nominelle kedelydelse, så du kun skal kontrollere brænderindstillingerne ved den første opstart og evt. justere dem/tilpasse dem til de lokale forhold. 6 Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

7 Sikkerhed.3 Anvisningernes opbygning Der skelnes mellem to fareniveauer, der markeres med signalord: ADVARSEL! FORSIGTIG! LIVSFARE Angiver en fare, som produktet muligvis kan forårsage, og som kan medføre alvorlig legemsbeskadigelse eller endda død, hvis den ignoreres. FARE FOR PERSONSKADER/SKADER PÅ ANLÆGGET Henviser til en potentielt farlig situation, der kan medføre middelsvære eller lette personskader eller materielle skader. Øvrige symboler til angivelse af farer og anvisninger til brugeren: ADVARSEL! LIVSFARE på grund af elektrisk strøm. Her får du tips og nyttige oplysninger, som kan bruges til optimal indstilling og brug af anlægget..4 Følg disse anvisninger ADVARSEL! Anvend kun originalt uderus-tilbehør samt originale reservedele til kedlen. For skader, som opstår på grund af reservedele, som ikke er leveret af uderus, giver uderus ingen garanti. LIVSFARE På grund af elektrisk strøm, når anlægget er åbnet. Før kedlen åbnes: Sluk for varmeanlægget med nødafbryderen, eller afbryd det fra strømnettet via sikringen. Sørg for, at varmeanlægget ikke kan startes op ved en fejltagelse. FORSIGTIG! FORSIGTIG! ADVARSEL! FORSIGTIG! SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af ukorrekt montering. Ved etablering og drift af fyringsanlægget skal de tekniske regler samt de gældende bygningsmæssige og lovmæssige bestemmelser overholdes. SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af utilstrækkelig rengøring og vedligeholdelse. Rengøring og vedligeholdelse skal udføres en gang om året. Kontrollér ved den lejlighed, at hele fyringsanlægget fungerer korrekt. Afhjælp straks mangler for at forebygge skader på anlægget. SUNDHEDSFARE på grund af forurenet brugsvand. Montér og rengør varmtvandsbeholderen hygiejnisk korrekt efter den aktuelle tekniske standard ved monterings- og vedligeholdelsesarbejde KEDELSKADER OG DRIFTSFEJL På grund af manglende eller utilstrækkelige åbninger til forbrændingsluft og ventilation i opstillingsrummet. Ved rumluftuafhængig drift er forbrændingsluftforsyningen sikret ved korrekt installation af forbrændingsluftrøggassystemet, som er godkendt til kedlen. Det er ikke nødvendigt med en ventilationsåbning i opstillingsrummet. Ved rumluftuafhængig drift kan utilstrækkelig forsyning af forbrændingsluft føre til driftsfejl. Når varmeanlægget startes op, må åbningerne til den tilførte luft ikke være lukkede. Tværsnittet for åbningerne til den tilførte luft, skal svare til de foreskrevne mål. Hvis åbningerne til den tilførte luft ikke svarer til kravene, må varmeanlægget ikke startes op. Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes. 7

8 Sikkerhed KEDELSKADER OG DRIFTSFEJL FORSIGTIG! På grund af lukket eller utilstrækkelig åbning for kondensafløbet. Kondensafløbet må hverken ændres eller lukkes. RANDFARE ADVARSEL! på grund af brændbare materialer eller væsker. Sørg for, at der ikke er brændbare materialer eller væsker i opstillingsrummet, før arbejdet påbegyndes. SKADE PÅ RÆNDEREN FORSIGTIG! på grund af forurenet forbrændingsluft. Undgå kraftig forekomst af støv. SKADE PÅ KOMPONENTER FORSIGTIG! på grund af ukorrekt reparation. Udfør ikke vedligeholdelsesarbejde på komponenter med sikkerhedstekniske funktioner..5 Værktøj, materialer og hjælpemidler Til montering og vedligeholdelse af kedlen kræves der standardværktøj til varme-, vand- og gasinstallation. Desuden er det hensigtsmæssigt med følgende: uderus Kedelvogn eller sækkevogn med rem til fastspænding.6 ortskaffelse ortskaf kedlens emballage miljømæssigt korrekt. ortskaf varmeanlæggets komponenter (f. eks. kedlen eller instrumentpanelet), som udskiftes, miljømæssigt korrekt på et autoriseret sted. 8 Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

9 Produktbeskrivelse 3 3 Produktbeskrivelse De kompakte kompenserende oliekedler Logano S05-9 og Logano S05-7 (fig., til venstre) monteres standardmæssigt med brænder, instrumentpanel og forskellige ekstrakomponenter. De kompakte kondenserende oliekedler Logano S05T - 9 og Logano S05T - 7 (fig., til højre) består af den respektive kompakte oliekedel med en varmtvandsbeholder Logalux S35. Enheden (kedelunitten) er også monteret komplet inklusive kedel-beholder-forbindelsesledningen Fig. Logano S05(T); til venstre kompakt oliekedel, til højre kedelunit. Kabinetforside Instrumentpanel Logamatic MC0 3 Trykkontakt 4 Sikkerhedsventil 5 Automatisk udlufter 6 Manometer 7 Oliestophane. (Dette er ikke en smelteventil) 8 Kabinet 9 Varmtvandsbeholder Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes. 9

10 3 Produktbeskrivelse 3. Hovedkomponenter i Logano S05(T) Kedelblok af stål med isolering (fig. 4, [3], side ) og oliebrænder (fig. 3, side ). Alle overflader, der kommer i berøring med røggas, er af korrosionsresistent rustfrit stål. Kedelblokken overfører varmen, som produceres af oliebrænderen, til anlægsvandet. Kabinet (fig., [8, side 9) og kabinetforside (fig., [], side 9). Kabinettet og kabinetforsiden reducerer energitabet. Instrumentpanel (fig. ). Instrumentpanelet Logamatic MC0 med integreret basiscontroller Logamatic C0 bruges til overvågning og styring af alle kedlens elektriske komponenter. Nærmere informationer om betjening af basiscontroller Logamatic C0 kan læses i kapitel 0 "etjening af basiscontroller Logamatic C0", side 5. Integreret varmtvandsbeholder Logalux S35 (fig., [9], side 9) ved Logano S05T med isolering af CFC-frit, hårdt skum af polyuretan. Varmtvandsbeholderen er udstyret med en varmespiral. Varmespiralen overfører varmen fra anlægsvandet til brugsvandet. eholderens indhold opvarmes ensartet. Øvrige komponenter: Trykkontakt (fig., [3], side 9), Sikkerhedsventil (fig., [4], side 9), Automatisk udlufter (fig., [5], side 9), Manometer (fig., [6], side 9), Oliestophane (fig., [7], side 9). Fig. Instrumentpanel Logamatic MC0 med basiscontroller Logamatic C0 0 Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

11 Produktbeskrivelse 3 3. Oliebrænderens hovedkomponenter læser (fig. 3, []) Forbrændingslufttilslutning (fig. 3, []) Oliepumpemotor (fig. 3, [8]) Totrinsoliepumpe med magnetventil og olietilslutningsslanger (fig. 3, [9]). Digital kontrolkasse SAFe 30 (fig. 3, [4]). Kontrolkassen udfører opstarten og overvågningen af oliebrænderen og kedlens sikkerhedsfunktioner. Strømstik til strømforsyningen til SAFe 30 (fig. 3, [3]) US-ledning til kommunikation mellem instrumentpanel Logamatic MC0 og SAFe 30 og følerledninger til kedelfremløbs- og røggasføleren (fig. 3, [5]). Tændtransformeren (fig. 3, [7]) Fig Hovedkomponenter - oliebrænder Forbrændingsluftblæser Forbrændingslufttilslutning 3 Strømstik 4 Digital kontrolkasse SAFe 30 5 US-ledning og følerledninger 6 rænderdør 7 Tændtransformer 8 Oliepumpemotor 9 Oliepumpe med magnetventil Oliefilter med udluftning (fig. 4, []) rænderrør (fig. 4, []) Isolering (fig. 4, [3]) landesystem (fig. 4, [4]) 3 4 Fig. 4 rænder på serviceposition Oliefilter med udluftning rænderrør 3 Isolering 4 landesystem Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

12 4 Tekniske data 4 Tekniske data 4. Tekniske data til Logano S05(T) RK VK AKO 35 Fig. 5 Dimensioner for Logano S05 (mål i mm) H AA = højde røggastilslutning H R = højde instrumentpanel Højderne H AA og HR kan findes i tab. 4, "Dimensioner og tekniske data", side 4. VK RK AKO = = = Fremløb kedel G * Returledning kedel G * med T-stykke til ekspansionsbeholder G ¾ (udvendigt gevind, flad pakning) Kondensudløb * Indvendigt gevind omløber Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

13 Tekniske data 4 EK AG RK VK AKO AW EZ Fig. 6 Dimensioner for Logano S05T og Logano S05 med varmtvandsbeholder S35/S60 (mål i mm) H AA = højde røggastilslutning H R = højde instrumentpanel H S = højde varmtvandsbeholder H AKO = højde kondensatudløb Højderne H AA, HR, HS og H AKO kan findes i tab. 4, "Dimensioner og tekniske data", side 4. VK RK EK EZ AW AG AKO = = = = = = = Fremløb kedel G * Returledning kedel G * Indgang koldt vand G ¾* Indgang cirkulation G ¾* Udgang varmt vand G ¾* Tilslutning ekspansionsbeholder G ¾ (udvendigt gevind flad pakning) Kondensudløb * Indvendigt gevind omløber Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes. 3

14 4 Tekniske data Dimensioner og tekniske data for Logano S05(T) Kedelstørrelse 9 kw 7 kw Nominel varmeydelse./. Trin kw /9 9/7 Varmeeffekt./. Trin kw /9 9/7 Kedlens totallængde mm Kedelkroppens længde mm Kedelkroppens bredde mm Transport kedlens højde mm Højde røggastilslutning H AA,, 3, 4 Logano S05 mm Logano S05 med kedelbundramme mm Logano S05T og Logano S05 med S35 mm Logano S05 med S60 mm Højde instrumentpanel H R,, 3, 4 Logano S05 mm Logano S05 med kedelbundramme 0 mm mm Logano S05 med kedelbundramme 300 mm mm Logano S05T og Logano S05 med S35 mm Logano S05 med S60 mm 8 8 Højde varmtvandsbeholder H S S35 mm S60 mm Opstillingsrummets minimumhøjde 3, 4 mm / /55 4 Afstand stilleskruer mm Fyrboksens længde mm Fyrboksens diameter mm rænderdørens dybde mm Højde udgang kondensat H AKO mm maks. 35 / / maks. 35 / / Vægt netto, 3, 4 kg 5 /30 3 / /30 3 /40 4 Kedelvandsindhold l 5,5 48,5 Røggastemperatur 5./. Trin 75/60 C 58/6 67/7 Røggastemperatur 5./. Trin 50/30 C 36/39 38/4 Røggasvolumen kg/s 0,008 0,0 Disponibelt transporttryk Pa Modstand på røggassiden mbar 0,4 0,4 Vandmodstand (ΔT ved 0 K) mbar 45 9 Maksimalt till. fremløbstemperatur (ST) C Till. driftsovertryk (kedel) bar 3 3 Varmtvandsbeholderindhold (brugsvand) 3, 4 l 35 3 / /60 4 Varmtvandsindhold 3, 4 l 6,96 3 /9,09 4 6,96 3 /9,09 4 Maksimal driftstemperatur 3, 4 Varmtvandssiden rugsvandssiden C C Ydelsestal 3, 4 NL,5 3 /,8 4,5 3 /,0 4 DIN-Registrerings-nr. 09/000-3MC 09/000-3MC (varmtvandsbeholder) 3, 4 CE-mærkning 0 95 CE-0085S Tab. 4 Dimensioner og tekniske data Kompakt oliekedel Logano S05 Kompakt oliekedel Logano S05 med kedelbundramme 3 Kompakt oliekedel Logano S05T (Kedelunit) og kompakt oliekedel Logano S05 med varmtvandsbeholder S35 4 Kompakt oliekedel Logano S05 med varmtvandsbeholder S60 5 Efter DIN EN 303. Overhold de nationale bestemmelser og direktiver. Vægt med emballage ca. 6 8% højere. 4 Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

15 Tekniske data 4 4. rænderblandesystem Fig. 7 landesystem Ø A,, C Fig. 8 landesystem mål "X" Fig. 9 Tændelektrode mål "L" rændertype landesystem Tændelektrode Materialenr. Ø A i mm Ø i mm Ø C i mm X i mm Z ,0,0 5,0,5 5 Z ,5, 5,8,0 50 Tab. 5 Tekniske data brændertyper - blandesystem og tændelektrode L i mm 4.3 rænderrør C Fig. 0 rænderrør rændertype Materialenr. rænderrør Ø A i mm Ø i mm Z D69/L4 4 x,5 x 69 Z D83/L4/3,0/,5 x 3 6 x,5 83 Tab. 6 Tekniske data brænderrør Ø C i mm Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes. 5

16 4 Tekniske data 4.4 Indstillingsværdier og dysebestykning Indstillinsværdier, dysebestykning rændertype Z.0-9 Z.0-7 Nominel kedelydelse./. Trin kw /9 9/7 rænderydelse./. Trin kw,0/9,0 9,0/7,0 Dysetype Danfoss 0,35 gph 80 HR Danfoss 0,45 gph 60 HFD Olietryk bar. trin. trin 6,0-8,0 5,0-0,0 8,0 -,0 6,0 -,0 Oliekapacitet./. Trin kg/h 0,9/,6,6/,3 Statisk tryk blæser. trin. trin mbar 4,5-6,5,0-6,5 7,5-0,5 5-9 CO -værdi % 3,3-3,8 3,3-3,8 CO-værdi ppm < 50 < 50 Flammeføler-strøm ma > 50 > 50 Tændelektrode mål "L" mm 5,0 50,0 Mål "X" mm,5,0 Tab. 7 Indstillingsværdier og dysebestykning Anbefales: rug udelukkende dysetyperne, som er angivet her. Alle informationer refererer til en indsugningslufttemperatur på 0 C og en opstillingshøjde på m over havets overflade. 6 Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

17 Leveringsomfang 5 5 Leveringsomfang De leverede dele til de kompakte oliekedler Logano S05(T) - 9 og Logano S05(T) - 7 er ikke identiske. Komponenterne til de forskellige udgaver vises enkeltvis nedenfor. De leverede modellers komponenter er efterfølgende anført enkeltvist. Kontrollér emballage for at den ikke er beskadiget. Kontrollér ved modtagelsen, at leverancen er komplet. 5. Logano S05-9 Komponent Antal Emballage Kompakt kedel kasse på - Med monteret instrumentpanel palle - Med kondensat-afløbssæt - Og tekniske dokumentationer betjeningsenhed RC35 kasse - Med tekniske dokumentationer Udeføler - Med tekniske dokumentationer folieemballage Tab. 8 Leveringsomfang Logano S05-9 Vedlagt separat. 5. Logano S05-7 Komponent Antal Emballage Kompakt kedel kasse på - Med monteret instrumentpanel palle - Med kondensat-afløbssæt - Og tekniske dokumentationer betjeningsenhed RC35 kasse - Med tekniske dokumentationer Udeføler folieemballage - Med tekniske dokumentationer Tab. 9 Leveringsomfang Logano S05-7 Vedlagt separat. 5.3 Logano S05T - 9 Komponent Antal Emballage Kompakt kedel kasse på - Med varmtvandsbeholder Logalux S35 palle - Med monteret instrumentpanel - Med kondensat-afløbssæt - Og tekniske dokumentationer betjeningsenhed RC35 kasse - Med tekniske dokumentationer Udeføler - Med tekniske dokumentationer Tab. 0 Leveringsomfang Logano S05T - 9 Vedlagt separat. 5.4 Logano S05T - 7 folieemballa ge Komponent Antal Emballage Kompakt kedel kasse på - Med varmtvandsbeholder Logalux S35 palle - Med monteret instrumentpanel - Med kondensat-afløbssæt - Og tekniske dokumentationer betjeningsenhed RC35 kasse - Med tekniske dokumentationer Udeføler folieemballage - Med tekniske dokumentationer Tab. Leveringsomfang Logano S05T - 7 Vedlagt separat. emærk, at komponenterne til den udetemperaturstyrede regulering leveres med i separate emballageenheder. Afhængigt af modellerne (med og uden varmtvandsbeholder) hører rørgruppen og/eller kedelfødderne med til de leverede dele. Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes. 7

18 6 Opstilling af kedlen 6 Opstilling af kedlen Dette kapitel forklarer, hvordan LoganoS05(T) opstilles korrekt. FORSIGTIG! SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af frost. Stil kedlen op i et frostsikkert rum. * KEDELSKADER FORSIGTIG! på grund af forurenet forbrændingsluft. rug aldrig klorholdige rengøringsmidler og stoffer, der indeholder halogenkulbrinter, i opstillingsrummet ved rumluftafhængig drift (f.eks. i spraydåser, opløsnings- og rengøringsmidler, maling, lim). Undgå kraftigt forekomst af støv i området for kedlens luftindsugningsåbning. 6. Anbefalet vægafstand Opstillingsfladen skal være jævn og vandret. Ved opstilling af Logano S05T skal der være en minimumhøjde i opstillingsrummet (se kapitel4 Tekniske data, tab. 4, side 4), så Logano S05T kan tilsluttes uden problemer. Overhold den anbefalede afstand til væggen ved opstilling af kedlen (mål i parentes = minimummål) (fig. ), så monterings-, vedligeholdelses- og servicearbejdet kan gøres lettere. Hvis afstanden til væggen er mindre end de anbefalede mål, kan vedligeholdelsesarbejdet kun udføres med vanskeligheder. Fig. Opstillingsrum med kedel (mål i mm) * Nødvendig til udskiftning af pumpen Neutralisation bag kedlen Neutralisation på siden af kedlen 8 Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

19 Opstilling af kedlen 6 6. Forberedelse af kedlen til opretning Afhængigt af kombinationen med en varmtvandsbeholder er der tre muligheder for at oprette Logano S05.. Logano S05 stående på gulvet med varmtvandsbeholderen ved siden af.. Montering af Logano S05 på kedelbundramme (højde 0 mm). 3. Montering af Logano S05 på en varmtvandsbeholder. 4. Montering af Logano S05 på kedelbundramme (højde 300 mm). Arbejdet, som beskrives efterfølgende, skal udføres, før Logano S05 kan oprettes endeligt. 6.. Montering af fodskruer ved Logano S05 stående på gulvet Hvis Logano S05 står direkte på gulvet som f.eks. ved den viste Logalux S35, skal der skrues fire fodskruer ind i kedlens traverser. Montering af fodskruer med kedelvogn Vip kedlen bagud med kedelvognen (fig. ). Skru fodskruerne 5 0 mm ind i traversernes gevindboringer (se fig. 3). Sæt forsigtigt kedlen ned. Montering af fodskruer uden kedelvogn Vip kedlen til siden eller bagud, så en hjælper kan skrue fodskruerne ind (fig. 3). Fig. Montering af fodskruer med kedelvogn Fig. 3 Montering af fodskruer uden kedelvogn Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes. 9

20 6 Opstilling af kedlen 6.. Montering af Logano S05 på kedelbundramme eller på en varmtvandsbeholder Hvis Logano S05 monteres på en kedelbundramme som f.eks. ved den viste varmtvandsbeholder Logalux S60 eller på en varmtvandsbeholder, er fodskruerne allerede monteret i kedelbundrammen eller varmtvandsbeholderen. Gå frem som beskrevet efterfølgende: Løft kedlen op på varmtvandsbeholderen eller kedelbundrammen, og montér den (fig. 4). Skru grundrammens tværstiver fast med opstillingspladens lasker (fig. 4). Hvis Logano S05 monteres på en varmtvandsbeholder, er skruerne til varmekredsføringen vedlagt. Hvis Logano S05 monteres på en kedelbundramme, ligger skruerne sammen med kedelbundrammen. 6.3 Opretning af kedlen Ved hjælp af fodskruerne (fig. 5, []) kan eventuelle ujævnheder i fundamentet eller opstillingsfladen udlignes, så kedlen justeres. rug løfteudstyret (fig. 5, []) på grundrammen til transport af kedlen til den endelige placering. Når kedlen står på den endelige placering, skal beklædningsforsiden anbringes og skrues på igen. Fig. 4 Løft kedlen op på varmtvandsbeholderen eller kedelbundrammen, og montér den 3 Opret kedlen vandret og lodret ved hjælp af et vaterpas (fig. 5, [3]), så der ikke kan samle sig luft i kedlen (fig. 5). Fig. 5 Opretning af kedlen med fodskruer og vaterpas Løfteudstyr Fodskrue 3 Vaterpas 0 Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

21 Transport af kedel 7 7 Transport af kedel I dette kapitel beskrives det, hvordan kedlen Logano S05(T) kan transporteres sikkert, uden at den beskadiges. FARE FOR PERSONSKADER FORSIGTIG! på grund af ukorrekt sikret kedel. rug egnede transportmidler til transport af kedlen, f.eks. en kedelvogn, en sækkevogn med rem til fastspænding, en trappe- eller trinvogn. Sørg for, at kedlen ikke kan falde af under transporten på transportmidlet. SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af stød og slag. FORSIGTIG! De leverede dele til Logano S05(T) indeholder komponenter, som ikke tåler stød. eskyt alle komponenter mod stød og slag ved videre transport. emærk transportmærkningerne på emballageenhederne. SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af tilsmudsning. FORSIGTIG! Hvis kedlen og varmtvandsbeholderen er monteret og ikke startes op, skal følgende overholdes: eskyt kedlens tilslutninger mod tilsmudsning ved at lade beskyttelseskapperne sidde på tilslutningerne. Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

22 7 Transport af kedel 7. Transport af Logano S05(T) med kedelvogn Logano S05(T) transporteres komplet med emballagen og transportpallen. Du kan bestille kedelvognen hos uderus. Stil kedelvognen på kedlens bagside. Fastgør kedlen med en rem til kedelvognen (fig. 6). Transportér kedlen til opstillingsstedet med kedelvognen (fig. 6). Fjern emballagen, og bortskaf den. Løft kedlen af transportpallen. Fig. 6 Transport af Logano S05(T) med emballage, transportpalle og rem Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

23 Transport af kedel 7 7. Løft og bær Logano S05 Logano S05 kan holdes forneden på løftehåndtag på grundrammen, når den løftes og bæres og transporteres til opstillingsstedet (fig. 8, []). SKADER PÅ ANLÆGGET FORSIGTIG! ved forkert løft og transport. Løft og bær kun kedlen på de dertil beregnede løftehåndtag (fig. 8, []). Vær altid to personer til at løfte og bære kedlen. For at kunne løfte og bære Logano S05 skal beklædningens forkappe og sidekapperne afmonteres. Løsn sikringsskruerne, og tag beklædningens forkappe af (fig. 7). Løsn sikringsskruerne, og tag sidekapperne af (fig. 7). ær kedlen på løftehåndtagene på grundrammen (fig. 8, []), og bær den til opstillingsstedet. Fig. 7 Tag kabinetforsiden og sidekapperne af Fig. 8 Løft og transport af kedlen Håndtag Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes. 3

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt oliefyr Logano plus GB35(T) - 8 Logano G35(T) - 25 Til installatøren Læs dette før montering og vedligeholdelse. 7 747 020 405-08/2007 DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25. 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25. 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano plus SB105(T) - 19 Logano plus SB105(T) Kompakt kondenserende oliekedel. Til brugeren

Betjeningsvejledning. Logano plus SB105(T) - 19 Logano plus SB105(T) Kompakt kondenserende oliekedel. Til brugeren etjeningsvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S105(T) - 19 Logano plus S105(T) - 27 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 648 078 (04/2010) DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning LT Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 0 647 09/006 DK Indholdsfortegnelse Generelt...................................................

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB25 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 09 959-03/2007 DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Servicevejledning Funktionsmodul FM445 LAP-modul Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde 6 720 617 615-06/2006 DK Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Betjeningsvejledning Kondenserende kedel Logano plus GB402 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Forord Forord Kære kunde! Varme er vores element, og det har det

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren 6304 6648 11/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 6304 4037 06/00 DK Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Varmtvandsbeholder Logalux S35 og S60 Læs dette før montering og vedligeholdelse Forord Om denne vejledning Denne monterings-

Læs mere

Monteringsvejledning. Logamax plus GB162-80/100. Installationssæt. Til installatøren. Skal læses omhyggeligt før montering (02/2008) DK

Monteringsvejledning. Logamax plus GB162-80/100. Installationssæt. Til installatøren. Skal læses omhyggeligt før montering (02/2008) DK Monteringsvejledning Installationssæt Logamax plus GB6-80/00 Til installatøren Skal læses omhyggeligt før montering 6 70 64 739 (0/008) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forskrifter 3. Om denne

Læs mere

Monteringsvejledning. Moduler til instrumentpaneler Logamatic 4000 FM441 FM446 FM456 FM442 FM447 FM457 FM443 FM448 FM458 FM444 FM451 FM445 FM455

Monteringsvejledning. Moduler til instrumentpaneler Logamatic 4000 FM441 FM446 FM456 FM442 FM447 FM457 FM443 FM448 FM458 FM444 FM451 FM445 FM455 Monteringsvejledning Moduler til instrumentpaneler Logamatic 4000 7 747 012 082-01.1RS FM441 FM446 FM456 FM442 FM447 FM457 FM443 FM448 FM458 FM444 FM451 FM445 FM455 Til installatøren Skal læses omhyggeligt

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Til installatøren Monteringsvejledning Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 Skal læses omhyggeligt før montering Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 9 7 1 A2 5 A1 B2 8 B1 6 C2 2 10 3 C1 C1 4 A2 C2 B2 B1 A1

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Bivalent varmtvandsbeholder SM300/1 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 011 645-09/006 DK Indholdsfortegnelse 1 Generelt...................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Væghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 80/100 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening Forord Kære kunde! Denne vejledning er beregnet til væghængte kondenserende

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 7 747 000 053 02/2005 DK Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Neutraliseringsenhed NE 0.1 Læs dette før montering og vedligeholdelse 1 Generelt 1 Generelt Neutraliseringsenheden

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CM3 Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-brænder (29

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828.

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828. 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kondenserende kedel Logano plus SB735 Til installatøren Læs vejledningen før installation og servicearbejde 6 70 68 03-0/008 DK Indholdsfortegnelse Generelt...................................................

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOCROSSAL 200 Type CM2 Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-brænder 6/2009

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

6 720 648 053-00.2T. Kondenserende kedel Uni Condens 6000F. Effektområde 800-1200 kw. Betjeningsvejledning 6 720 803 626 (2012/03) DK

6 720 648 053-00.2T. Kondenserende kedel Uni Condens 6000F. Effektområde 800-1200 kw. Betjeningsvejledning 6 720 803 626 (2012/03) DK 6 720 648 053-00.2T Kondenserende kedel Effektområde 800-1200 kw Betjeningsvejledning DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1 Symbolforklaring..............................

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

VIESMANN. Montagevejledning VITOMAX 200-HW. til servicefirmaet. Vitomax 200-HW Type M72A Olie/gas-højtrykskedel Nominel varmeydelse 2,3 til 6,0 MW

VIESMANN. Montagevejledning VITOMAX 200-HW. til servicefirmaet. Vitomax 200-HW Type M72A Olie/gas-højtrykskedel Nominel varmeydelse 2,3 til 6,0 MW Montagevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitomax 200-HW Type M72A Olie/gas-højtrykskedel Nominel varmeydelse 2,3 til 6,0 MW VITOMAX 200-HW 9/2011 Sikkerhedsinformationer Overhold disse sikkerhedshenvisninger

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

/2006 DK

/2006 DK 7 747 000 437 02/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Støbejernskedel Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Servicehåndbog. Kedel med reguleringssystem. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 010 260 (02/2007) DA

Servicehåndbog. Kedel med reguleringssystem. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 010 260 (02/2007) DA Servicehåndbog Kedel med reguleringssystem EMS Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 010 260 (02/2007) DA Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning SunLine Unit Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Milton Gas/Sol varme unit Milton SunLine Unit 210 6 720 642 672 (04/2010) DK 6 720 642 670-07.1TD Indholdsfortegnelse 1 Generelle

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 80/00 Læs dette omhyggeligt før montering og service Produktbeskrivelse Produktbeskrivelse 5 4

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser fås på forespørgsel VITOMAX 100-LW Type M148 Olie/gas-lavtrykskedel

Læs mere

Oliefyret kedelunit Logano plus GB135 Logano G135. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] [ Buderus ] Højere komfort. Varme er vort element

Oliefyret kedelunit Logano plus GB135 Logano G135. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] [ Buderus ] Højere komfort. Varme er vort element [ Luft ] [ Vand ] Oliefyret kedelunit Logano plus GB135 Logano G135 [ Jord ] [ Buderus ] Højere komfort Varme er vort element Valget er dit: Logano plus GB135, eller Logano G135 Kompakt, højeffektiv, Innovativ

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK 6720803559-00.1Wo Bufferbeholder Installations- og vedligeholdelsesvejledning DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V C 8 5 C bar C 8 C 8 SBP Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V Technik zum Wohlfühlen Dansk Bufferbeholder med varmeflange og varmepumpe-kompaktinstallation Brugs- og monteringsvejledning SBP Komfort

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Logano plus GB 302 Kondenserende gaskedel. Læs vejledningen før kedlen tages i brug

/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Logano plus GB 302 Kondenserende gaskedel. Læs vejledningen før kedlen tages i brug 6302 7321 11/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Logano plus GB 302 Kondenserende gaskedel Læs vejledningen før kedlen tages i brug Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder gældende europæiske

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning æghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 15/25/35/45/25 Combi/25 Combi Plus Til brugeren 6 720 615 581 (12/2008) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW. Planlægningsvejledning

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW. Planlægningsvejledning VIESMANN VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW Planlægningsvejledning VITOMAX 200-HW Type M236 Olie/gas-højtrykskedel i henhold

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CR3B Kondenserende gaskedel til naturgas og F-gas 5/2013 En kort oversigt

Læs mere

Servicevejledning Funktionsmodul

Servicevejledning Funktionsmodul Servicevejledning Funktionsmodul FM458 Strategimodul Til installatøren Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde. 7 747 017 386-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed.....................................

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere