Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings- og vedligeholdelsesvejledning"

Transkript

1 Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse (0/008) DK

2 Indholdsfortegnelse Generelt Sikkerhed Om denne vejledning Produktets anvendelse Anvisningernes opbygning Følg disse anvisninger Værktøj, materialer og hjælpemidler ortskaffelse Produktbeskrivelse Hovedkomponenter i Logano S05(T) Oliebrænderens hovedkomponenter Tekniske data Tekniske data til Logano S05(T) rænderblandesystem rænderrør Indstillingsværdier og dysebestykning Leveringsomfang Logano S Logano S Logano S05T Logano S05T Opstilling af kedlen Anbefalet vægafstand Forberedelse af kedlen til opretning Opretning af kedlen Transport af kedel Transport af Logano S05(T) med kedelvogn Løft og bær Logano S Tilslutning af varmeanlægget Etablering af forbrændingsluft-røggastilslutning Kondensafløb Anvisninger vedrørende tilslutning af kedlen til rørsystemet Fyldning af anlægget samt tæthedskontrol Manuelle indstillingsmuligheder ved 3-vejs-ventil og pumpe til Logano S05T Kontrol og tilslutning af olieforsyning Eltilslutning Eltilslutning af instrumentpanel Montering af betjeningsenhed RC Tilslutning af funktionsmoduler Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

3 Indholdsfortegnelse 8. Montering af kappen Justering af den drejelige holder til basiscontrolleren Ibrugtagning af kedlen Tilkobling af varmeanlægget Udluftning af olieledningen Opstart af brænderen Registrering eller korrektion af måleværdier Kontrol af kedlens røggasledning for tæthed Opstartsprotokol etjening af basiscontroller Logamatic C etjeningselementer på C Til- og frakobling Maksimal kedeltemperatur for varmedriften Nominel værdi for varmt vand Statusindikator og fejldiagnose Nulstilling af vedligeholdelsesinterval rænderfunktioner Udførelse af røggastest Valg af manuel drift Indstilling af parametre Afbrydelse af varmeanlægget Afbrydelse af anlægget via instrumentpanelet Afbrydelse af anlægget i nødstilfælde Eftersyn og service på anlægget Generelle anvisninger Eftersyn og vedligeholdelse af brænder og kedel Rengøring af kedlen med rensebørster Vådrengøring af kedlen Rengøring af vandlås Kontrol af varmeanlæggets tryk Udførelse af supplerende vedligeholdelsesarbejde Kontrol af kedlens røggasledning for tæthed Eftersyns- og serviceprotokol Drift af digital kontrolkasse SAFe Programafvikling Driftsindikator Nøddrift Projektering af olieinstallationen Dimensionering af olieforsyningsledninger Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes. 3

4 Indholdsfortegnelse 4. Kontrol af vakuum Kontrol af sugeledning for tæthed Antihæveventil Visning af driftsmeldinger Indstilling af pumpemodulation - restløftehøjde Stikordsregister Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

5 Generelt Generelt Under installation, drift og servicering skal den aktuelle lovgivning samt evt. lokale forskrifter overholdes. emærk angivelserne på kedlens typeplade. De skal til enhver tid overholdes. Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin driftsfunktion de europæiske direktiver samt eventuelle supplerende, nationale krav. Overensstemmelsen bekræftes med CE-mærket. Produktets overensstemmelseserklæring kan downloades på internettet på eller kan rekvireres hos den nærmeste uderus-afdeling. Anvendelsesforhold og tidskonstanter Kedelstørrelse kw 9 7 maksimalt till. fremløbstemperatur C maksimalt driftsovertryk bar 3 3 (kedel) maksimalt driftsovertryk bar 0 0 (Varmtvandsbeholder) Temperaturregulator s < < Termostat/ s <, <, overkogssikring Strømtype 30 VAC, 50 Hz, 0 A IP 40 Tab. Anvendelsesforhold og tidskonstanter Land Danmark rændstoffer Fyringsolie EL svovlfattig efter DIN (S < 50 ppm) emærkning Logano plus S05(T) kan kun anvendes med det anførte brændstof. Land Østrig rændstoffer Fyringsolie EL svovlfattig (S < 50 ppm) emærkning Logano plus S05(T) kan kun anvendes med det anførte brændstof. Kravene i henhold til art. 5 a -VG vedrørende emission og virkningsgrad opfyldes. Land Schweiz rændstoffer Økofyringsolie svovlfattig (S < 50 ppm) Logano plus S05(T) kan kun anvendes med det anførte brændstof. elastningerne, som er angivet i tabellen "Tekniske data", er nominelle belastninger. emærkning I praksis ligger nogle af de anførte værdier under de gældende værdier for LRV-forskrifterne, der dermed overholdes. Kedlerne er afprøvet i henhold til kravene i Luftreinhaltungsverordnung (LRV, bilag 4) samt kontrolleret og godkendt efter vejledningen til brandpolitiforskrifterne for VKF. Røggassystemerne er kontrolleret af VKF. Tab. rændstoffer og bemærkninger Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes. 5

6 Sikkerhed Sikkerhed. Om denne vejledning Den foreliggende monterings- og vedligeholdelsesvejledning indeholder vigtige informationer om sikker og korrekt montering, opstart og vedligeholdelse af de følgende kompakte kondenserende oliekedler: Logano plus S05-9 Logano plus S05-7 Logano plus S05T - 9 Logano plus S05T - 7 T-varianterne er udstyret med en varmtvandsbeholder Logalux S35. Monterings- og vedligeholdelsesvejledningen henvender sig til fagmanden, der på grundlag af sin faguddannelse og erfaring har kendskab til varmeanlæg. Med henblik på at opnå bedre overskuelighed er der indført forkortelser i dette dokument til de kompakte oliekedelvarianter Logano plus S05(T) - 9 samt den kompakte oliekedel Logano plus S05(T) - 7. Der findes en forklaring til forkortelserne i Tab. 3. Hvis der er forskel på varianterne, nævnes det specifikt i teksten. Varmtvandsbeholderen Logalux S35 kaldes kun varmtvandsbeholder i teksten. Overhold monterings- og vedligeholdelsesvejledningen til varmtvandsbeholderen. I dette dokument omtales blandt andet tilbehør, som kan anvendes til installation af Logano S05(T). Følg de tilhørende monteringsvejledninger ved montering af tilbehøret. Forklaring til forkortelserne for varianterne: Tab. 3 Forkortelser for varianterne Denne forkortelse anvendes, hvis det kun er kedlen uden integreret varmtvandsbeholder, der beskrives i teksten. Varianter eskrivelse Forkortelse Logano plus S05-9 Logano plus S05-7 Logano plus S05T - 9 Logano plus S05T - 7 Kedel Kedel Kedelunit Kedelunit Logano S05 Logano S05T Denne forkortelse anvendes, hvis det kun er varmecentralen med integreret varmtvandsbeholder, der beskrives i teksten. 3 Denne forkortelse anvendes, hvis alle varianter beskrives i teksten.. Produktets anvendelse Forkortelse Logano S05(T) 3 Logano S05(T) er konstrueret til opvarmning af anlægs- og brugsvand til f.eks. en- eller flerfamiliehuse. Ved Logano S05(T) anvendes instrumentpanelet Logamatic MC0. I instrumentpanelet Logamatic MC0 er basiscontrolleren Logamatic C0 integreret. Til de leverede dele hører også betjeningsenheden RC35. Den fuldautomatiske brænder er i overensstemmelse med kravene i DIN EN 30 og DIN EN 67. Hver brænder er kontrolleret i varm tilstand på fabrikken og forindstillet til den nominelle kedelydelse, så du kun skal kontrollere brænderindstillingerne ved den første opstart og evt. justere dem/tilpasse dem til de lokale forhold. 6 Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

7 Sikkerhed.3 Anvisningernes opbygning Der skelnes mellem to fareniveauer, der markeres med signalord: ADVARSEL! FORSIGTIG! LIVSFARE Angiver en fare, som produktet muligvis kan forårsage, og som kan medføre alvorlig legemsbeskadigelse eller endda død, hvis den ignoreres. FARE FOR PERSONSKADER/SKADER PÅ ANLÆGGET Henviser til en potentielt farlig situation, der kan medføre middelsvære eller lette personskader eller materielle skader. Øvrige symboler til angivelse af farer og anvisninger til brugeren: ADVARSEL! LIVSFARE på grund af elektrisk strøm. Her får du tips og nyttige oplysninger, som kan bruges til optimal indstilling og brug af anlægget..4 Følg disse anvisninger ADVARSEL! Anvend kun originalt uderus-tilbehør samt originale reservedele til kedlen. For skader, som opstår på grund af reservedele, som ikke er leveret af uderus, giver uderus ingen garanti. LIVSFARE På grund af elektrisk strøm, når anlægget er åbnet. Før kedlen åbnes: Sluk for varmeanlægget med nødafbryderen, eller afbryd det fra strømnettet via sikringen. Sørg for, at varmeanlægget ikke kan startes op ved en fejltagelse. FORSIGTIG! FORSIGTIG! ADVARSEL! FORSIGTIG! SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af ukorrekt montering. Ved etablering og drift af fyringsanlægget skal de tekniske regler samt de gældende bygningsmæssige og lovmæssige bestemmelser overholdes. SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af utilstrækkelig rengøring og vedligeholdelse. Rengøring og vedligeholdelse skal udføres en gang om året. Kontrollér ved den lejlighed, at hele fyringsanlægget fungerer korrekt. Afhjælp straks mangler for at forebygge skader på anlægget. SUNDHEDSFARE på grund af forurenet brugsvand. Montér og rengør varmtvandsbeholderen hygiejnisk korrekt efter den aktuelle tekniske standard ved monterings- og vedligeholdelsesarbejde KEDELSKADER OG DRIFTSFEJL På grund af manglende eller utilstrækkelige åbninger til forbrændingsluft og ventilation i opstillingsrummet. Ved rumluftuafhængig drift er forbrændingsluftforsyningen sikret ved korrekt installation af forbrændingsluftrøggassystemet, som er godkendt til kedlen. Det er ikke nødvendigt med en ventilationsåbning i opstillingsrummet. Ved rumluftuafhængig drift kan utilstrækkelig forsyning af forbrændingsluft føre til driftsfejl. Når varmeanlægget startes op, må åbningerne til den tilførte luft ikke være lukkede. Tværsnittet for åbningerne til den tilførte luft, skal svare til de foreskrevne mål. Hvis åbningerne til den tilførte luft ikke svarer til kravene, må varmeanlægget ikke startes op. Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes. 7

8 Sikkerhed KEDELSKADER OG DRIFTSFEJL FORSIGTIG! På grund af lukket eller utilstrækkelig åbning for kondensafløbet. Kondensafløbet må hverken ændres eller lukkes. RANDFARE ADVARSEL! på grund af brændbare materialer eller væsker. Sørg for, at der ikke er brændbare materialer eller væsker i opstillingsrummet, før arbejdet påbegyndes. SKADE PÅ RÆNDEREN FORSIGTIG! på grund af forurenet forbrændingsluft. Undgå kraftig forekomst af støv. SKADE PÅ KOMPONENTER FORSIGTIG! på grund af ukorrekt reparation. Udfør ikke vedligeholdelsesarbejde på komponenter med sikkerhedstekniske funktioner..5 Værktøj, materialer og hjælpemidler Til montering og vedligeholdelse af kedlen kræves der standardværktøj til varme-, vand- og gasinstallation. Desuden er det hensigtsmæssigt med følgende: uderus Kedelvogn eller sækkevogn med rem til fastspænding.6 ortskaffelse ortskaf kedlens emballage miljømæssigt korrekt. ortskaf varmeanlæggets komponenter (f. eks. kedlen eller instrumentpanelet), som udskiftes, miljømæssigt korrekt på et autoriseret sted. 8 Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

9 Produktbeskrivelse 3 3 Produktbeskrivelse De kompakte kompenserende oliekedler Logano S05-9 og Logano S05-7 (fig., til venstre) monteres standardmæssigt med brænder, instrumentpanel og forskellige ekstrakomponenter. De kompakte kondenserende oliekedler Logano S05T - 9 og Logano S05T - 7 (fig., til højre) består af den respektive kompakte oliekedel med en varmtvandsbeholder Logalux S35. Enheden (kedelunitten) er også monteret komplet inklusive kedel-beholder-forbindelsesledningen Fig. Logano S05(T); til venstre kompakt oliekedel, til højre kedelunit. Kabinetforside Instrumentpanel Logamatic MC0 3 Trykkontakt 4 Sikkerhedsventil 5 Automatisk udlufter 6 Manometer 7 Oliestophane. (Dette er ikke en smelteventil) 8 Kabinet 9 Varmtvandsbeholder Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes. 9

10 3 Produktbeskrivelse 3. Hovedkomponenter i Logano S05(T) Kedelblok af stål med isolering (fig. 4, [3], side ) og oliebrænder (fig. 3, side ). Alle overflader, der kommer i berøring med røggas, er af korrosionsresistent rustfrit stål. Kedelblokken overfører varmen, som produceres af oliebrænderen, til anlægsvandet. Kabinet (fig., [8, side 9) og kabinetforside (fig., [], side 9). Kabinettet og kabinetforsiden reducerer energitabet. Instrumentpanel (fig. ). Instrumentpanelet Logamatic MC0 med integreret basiscontroller Logamatic C0 bruges til overvågning og styring af alle kedlens elektriske komponenter. Nærmere informationer om betjening af basiscontroller Logamatic C0 kan læses i kapitel 0 "etjening af basiscontroller Logamatic C0", side 5. Integreret varmtvandsbeholder Logalux S35 (fig., [9], side 9) ved Logano S05T med isolering af CFC-frit, hårdt skum af polyuretan. Varmtvandsbeholderen er udstyret med en varmespiral. Varmespiralen overfører varmen fra anlægsvandet til brugsvandet. eholderens indhold opvarmes ensartet. Øvrige komponenter: Trykkontakt (fig., [3], side 9), Sikkerhedsventil (fig., [4], side 9), Automatisk udlufter (fig., [5], side 9), Manometer (fig., [6], side 9), Oliestophane (fig., [7], side 9). Fig. Instrumentpanel Logamatic MC0 med basiscontroller Logamatic C0 0 Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

11 Produktbeskrivelse 3 3. Oliebrænderens hovedkomponenter læser (fig. 3, []) Forbrændingslufttilslutning (fig. 3, []) Oliepumpemotor (fig. 3, [8]) Totrinsoliepumpe med magnetventil og olietilslutningsslanger (fig. 3, [9]). Digital kontrolkasse SAFe 30 (fig. 3, [4]). Kontrolkassen udfører opstarten og overvågningen af oliebrænderen og kedlens sikkerhedsfunktioner. Strømstik til strømforsyningen til SAFe 30 (fig. 3, [3]) US-ledning til kommunikation mellem instrumentpanel Logamatic MC0 og SAFe 30 og følerledninger til kedelfremløbs- og røggasføleren (fig. 3, [5]). Tændtransformeren (fig. 3, [7]) Fig Hovedkomponenter - oliebrænder Forbrændingsluftblæser Forbrændingslufttilslutning 3 Strømstik 4 Digital kontrolkasse SAFe 30 5 US-ledning og følerledninger 6 rænderdør 7 Tændtransformer 8 Oliepumpemotor 9 Oliepumpe med magnetventil Oliefilter med udluftning (fig. 4, []) rænderrør (fig. 4, []) Isolering (fig. 4, [3]) landesystem (fig. 4, [4]) 3 4 Fig. 4 rænder på serviceposition Oliefilter med udluftning rænderrør 3 Isolering 4 landesystem Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

12 4 Tekniske data 4 Tekniske data 4. Tekniske data til Logano S05(T) RK VK AKO 35 Fig. 5 Dimensioner for Logano S05 (mål i mm) H AA = højde røggastilslutning H R = højde instrumentpanel Højderne H AA og HR kan findes i tab. 4, "Dimensioner og tekniske data", side 4. VK RK AKO = = = Fremløb kedel G * Returledning kedel G * med T-stykke til ekspansionsbeholder G ¾ (udvendigt gevind, flad pakning) Kondensudløb * Indvendigt gevind omløber Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

13 Tekniske data 4 EK AG RK VK AKO AW EZ Fig. 6 Dimensioner for Logano S05T og Logano S05 med varmtvandsbeholder S35/S60 (mål i mm) H AA = højde røggastilslutning H R = højde instrumentpanel H S = højde varmtvandsbeholder H AKO = højde kondensatudløb Højderne H AA, HR, HS og H AKO kan findes i tab. 4, "Dimensioner og tekniske data", side 4. VK RK EK EZ AW AG AKO = = = = = = = Fremløb kedel G * Returledning kedel G * Indgang koldt vand G ¾* Indgang cirkulation G ¾* Udgang varmt vand G ¾* Tilslutning ekspansionsbeholder G ¾ (udvendigt gevind flad pakning) Kondensudløb * Indvendigt gevind omløber Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes. 3

14 4 Tekniske data Dimensioner og tekniske data for Logano S05(T) Kedelstørrelse 9 kw 7 kw Nominel varmeydelse./. Trin kw /9 9/7 Varmeeffekt./. Trin kw /9 9/7 Kedlens totallængde mm Kedelkroppens længde mm Kedelkroppens bredde mm Transport kedlens højde mm Højde røggastilslutning H AA,, 3, 4 Logano S05 mm Logano S05 med kedelbundramme mm Logano S05T og Logano S05 med S35 mm Logano S05 med S60 mm Højde instrumentpanel H R,, 3, 4 Logano S05 mm Logano S05 med kedelbundramme 0 mm mm Logano S05 med kedelbundramme 300 mm mm Logano S05T og Logano S05 med S35 mm Logano S05 med S60 mm 8 8 Højde varmtvandsbeholder H S S35 mm S60 mm Opstillingsrummets minimumhøjde 3, 4 mm / /55 4 Afstand stilleskruer mm Fyrboksens længde mm Fyrboksens diameter mm rænderdørens dybde mm Højde udgang kondensat H AKO mm maks. 35 / / maks. 35 / / Vægt netto, 3, 4 kg 5 /30 3 / /30 3 /40 4 Kedelvandsindhold l 5,5 48,5 Røggastemperatur 5./. Trin 75/60 C 58/6 67/7 Røggastemperatur 5./. Trin 50/30 C 36/39 38/4 Røggasvolumen kg/s 0,008 0,0 Disponibelt transporttryk Pa Modstand på røggassiden mbar 0,4 0,4 Vandmodstand (ΔT ved 0 K) mbar 45 9 Maksimalt till. fremløbstemperatur (ST) C Till. driftsovertryk (kedel) bar 3 3 Varmtvandsbeholderindhold (brugsvand) 3, 4 l 35 3 / /60 4 Varmtvandsindhold 3, 4 l 6,96 3 /9,09 4 6,96 3 /9,09 4 Maksimal driftstemperatur 3, 4 Varmtvandssiden rugsvandssiden C C Ydelsestal 3, 4 NL,5 3 /,8 4,5 3 /,0 4 DIN-Registrerings-nr. 09/000-3MC 09/000-3MC (varmtvandsbeholder) 3, 4 CE-mærkning 0 95 CE-0085S Tab. 4 Dimensioner og tekniske data Kompakt oliekedel Logano S05 Kompakt oliekedel Logano S05 med kedelbundramme 3 Kompakt oliekedel Logano S05T (Kedelunit) og kompakt oliekedel Logano S05 med varmtvandsbeholder S35 4 Kompakt oliekedel Logano S05 med varmtvandsbeholder S60 5 Efter DIN EN 303. Overhold de nationale bestemmelser og direktiver. Vægt med emballage ca. 6 8% højere. 4 Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

15 Tekniske data 4 4. rænderblandesystem Fig. 7 landesystem Ø A,, C Fig. 8 landesystem mål "X" Fig. 9 Tændelektrode mål "L" rændertype landesystem Tændelektrode Materialenr. Ø A i mm Ø i mm Ø C i mm X i mm Z ,0,0 5,0,5 5 Z ,5, 5,8,0 50 Tab. 5 Tekniske data brændertyper - blandesystem og tændelektrode L i mm 4.3 rænderrør C Fig. 0 rænderrør rændertype Materialenr. rænderrør Ø A i mm Ø i mm Z D69/L4 4 x,5 x 69 Z D83/L4/3,0/,5 x 3 6 x,5 83 Tab. 6 Tekniske data brænderrør Ø C i mm Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes. 5

16 4 Tekniske data 4.4 Indstillingsværdier og dysebestykning Indstillinsværdier, dysebestykning rændertype Z.0-9 Z.0-7 Nominel kedelydelse./. Trin kw /9 9/7 rænderydelse./. Trin kw,0/9,0 9,0/7,0 Dysetype Danfoss 0,35 gph 80 HR Danfoss 0,45 gph 60 HFD Olietryk bar. trin. trin 6,0-8,0 5,0-0,0 8,0 -,0 6,0 -,0 Oliekapacitet./. Trin kg/h 0,9/,6,6/,3 Statisk tryk blæser. trin. trin mbar 4,5-6,5,0-6,5 7,5-0,5 5-9 CO -værdi % 3,3-3,8 3,3-3,8 CO-værdi ppm < 50 < 50 Flammeføler-strøm ma > 50 > 50 Tændelektrode mål "L" mm 5,0 50,0 Mål "X" mm,5,0 Tab. 7 Indstillingsværdier og dysebestykning Anbefales: rug udelukkende dysetyperne, som er angivet her. Alle informationer refererer til en indsugningslufttemperatur på 0 C og en opstillingshøjde på m over havets overflade. 6 Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

17 Leveringsomfang 5 5 Leveringsomfang De leverede dele til de kompakte oliekedler Logano S05(T) - 9 og Logano S05(T) - 7 er ikke identiske. Komponenterne til de forskellige udgaver vises enkeltvis nedenfor. De leverede modellers komponenter er efterfølgende anført enkeltvist. Kontrollér emballage for at den ikke er beskadiget. Kontrollér ved modtagelsen, at leverancen er komplet. 5. Logano S05-9 Komponent Antal Emballage Kompakt kedel kasse på - Med monteret instrumentpanel palle - Med kondensat-afløbssæt - Og tekniske dokumentationer betjeningsenhed RC35 kasse - Med tekniske dokumentationer Udeføler - Med tekniske dokumentationer folieemballage Tab. 8 Leveringsomfang Logano S05-9 Vedlagt separat. 5. Logano S05-7 Komponent Antal Emballage Kompakt kedel kasse på - Med monteret instrumentpanel palle - Med kondensat-afløbssæt - Og tekniske dokumentationer betjeningsenhed RC35 kasse - Med tekniske dokumentationer Udeføler folieemballage - Med tekniske dokumentationer Tab. 9 Leveringsomfang Logano S05-7 Vedlagt separat. 5.3 Logano S05T - 9 Komponent Antal Emballage Kompakt kedel kasse på - Med varmtvandsbeholder Logalux S35 palle - Med monteret instrumentpanel - Med kondensat-afløbssæt - Og tekniske dokumentationer betjeningsenhed RC35 kasse - Med tekniske dokumentationer Udeføler - Med tekniske dokumentationer Tab. 0 Leveringsomfang Logano S05T - 9 Vedlagt separat. 5.4 Logano S05T - 7 folieemballa ge Komponent Antal Emballage Kompakt kedel kasse på - Med varmtvandsbeholder Logalux S35 palle - Med monteret instrumentpanel - Med kondensat-afløbssæt - Og tekniske dokumentationer betjeningsenhed RC35 kasse - Med tekniske dokumentationer Udeføler folieemballage - Med tekniske dokumentationer Tab. Leveringsomfang Logano S05T - 7 Vedlagt separat. emærk, at komponenterne til den udetemperaturstyrede regulering leveres med i separate emballageenheder. Afhængigt af modellerne (med og uden varmtvandsbeholder) hører rørgruppen og/eller kedelfødderne med til de leverede dele. Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes. 7

18 6 Opstilling af kedlen 6 Opstilling af kedlen Dette kapitel forklarer, hvordan LoganoS05(T) opstilles korrekt. FORSIGTIG! SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af frost. Stil kedlen op i et frostsikkert rum. * KEDELSKADER FORSIGTIG! på grund af forurenet forbrændingsluft. rug aldrig klorholdige rengøringsmidler og stoffer, der indeholder halogenkulbrinter, i opstillingsrummet ved rumluftafhængig drift (f.eks. i spraydåser, opløsnings- og rengøringsmidler, maling, lim). Undgå kraftigt forekomst af støv i området for kedlens luftindsugningsåbning. 6. Anbefalet vægafstand Opstillingsfladen skal være jævn og vandret. Ved opstilling af Logano S05T skal der være en minimumhøjde i opstillingsrummet (se kapitel4 Tekniske data, tab. 4, side 4), så Logano S05T kan tilsluttes uden problemer. Overhold den anbefalede afstand til væggen ved opstilling af kedlen (mål i parentes = minimummål) (fig. ), så monterings-, vedligeholdelses- og servicearbejdet kan gøres lettere. Hvis afstanden til væggen er mindre end de anbefalede mål, kan vedligeholdelsesarbejdet kun udføres med vanskeligheder. Fig. Opstillingsrum med kedel (mål i mm) * Nødvendig til udskiftning af pumpen Neutralisation bag kedlen Neutralisation på siden af kedlen 8 Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

19 Opstilling af kedlen 6 6. Forberedelse af kedlen til opretning Afhængigt af kombinationen med en varmtvandsbeholder er der tre muligheder for at oprette Logano S05.. Logano S05 stående på gulvet med varmtvandsbeholderen ved siden af.. Montering af Logano S05 på kedelbundramme (højde 0 mm). 3. Montering af Logano S05 på en varmtvandsbeholder. 4. Montering af Logano S05 på kedelbundramme (højde 300 mm). Arbejdet, som beskrives efterfølgende, skal udføres, før Logano S05 kan oprettes endeligt. 6.. Montering af fodskruer ved Logano S05 stående på gulvet Hvis Logano S05 står direkte på gulvet som f.eks. ved den viste Logalux S35, skal der skrues fire fodskruer ind i kedlens traverser. Montering af fodskruer med kedelvogn Vip kedlen bagud med kedelvognen (fig. ). Skru fodskruerne 5 0 mm ind i traversernes gevindboringer (se fig. 3). Sæt forsigtigt kedlen ned. Montering af fodskruer uden kedelvogn Vip kedlen til siden eller bagud, så en hjælper kan skrue fodskruerne ind (fig. 3). Fig. Montering af fodskruer med kedelvogn Fig. 3 Montering af fodskruer uden kedelvogn Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes. 9

20 6 Opstilling af kedlen 6.. Montering af Logano S05 på kedelbundramme eller på en varmtvandsbeholder Hvis Logano S05 monteres på en kedelbundramme som f.eks. ved den viste varmtvandsbeholder Logalux S60 eller på en varmtvandsbeholder, er fodskruerne allerede monteret i kedelbundrammen eller varmtvandsbeholderen. Gå frem som beskrevet efterfølgende: Løft kedlen op på varmtvandsbeholderen eller kedelbundrammen, og montér den (fig. 4). Skru grundrammens tværstiver fast med opstillingspladens lasker (fig. 4). Hvis Logano S05 monteres på en varmtvandsbeholder, er skruerne til varmekredsføringen vedlagt. Hvis Logano S05 monteres på en kedelbundramme, ligger skruerne sammen med kedelbundrammen. 6.3 Opretning af kedlen Ved hjælp af fodskruerne (fig. 5, []) kan eventuelle ujævnheder i fundamentet eller opstillingsfladen udlignes, så kedlen justeres. rug løfteudstyret (fig. 5, []) på grundrammen til transport af kedlen til den endelige placering. Når kedlen står på den endelige placering, skal beklædningsforsiden anbringes og skrues på igen. Fig. 4 Løft kedlen op på varmtvandsbeholderen eller kedelbundrammen, og montér den 3 Opret kedlen vandret og lodret ved hjælp af et vaterpas (fig. 5, [3]), så der ikke kan samle sig luft i kedlen (fig. 5). Fig. 5 Opretning af kedlen med fodskruer og vaterpas Løfteudstyr Fodskrue 3 Vaterpas 0 Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

21 Transport af kedel 7 7 Transport af kedel I dette kapitel beskrives det, hvordan kedlen Logano S05(T) kan transporteres sikkert, uden at den beskadiges. FARE FOR PERSONSKADER FORSIGTIG! på grund af ukorrekt sikret kedel. rug egnede transportmidler til transport af kedlen, f.eks. en kedelvogn, en sækkevogn med rem til fastspænding, en trappe- eller trinvogn. Sørg for, at kedlen ikke kan falde af under transporten på transportmidlet. SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af stød og slag. FORSIGTIG! De leverede dele til Logano S05(T) indeholder komponenter, som ikke tåler stød. eskyt alle komponenter mod stød og slag ved videre transport. emærk transportmærkningerne på emballageenhederne. SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af tilsmudsning. FORSIGTIG! Hvis kedlen og varmtvandsbeholderen er monteret og ikke startes op, skal følgende overholdes: eskyt kedlens tilslutninger mod tilsmudsning ved at lade beskyttelseskapperne sidde på tilslutningerne. Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

22 7 Transport af kedel 7. Transport af Logano S05(T) med kedelvogn Logano S05(T) transporteres komplet med emballagen og transportpallen. Du kan bestille kedelvognen hos uderus. Stil kedelvognen på kedlens bagside. Fastgør kedlen med en rem til kedelvognen (fig. 6). Transportér kedlen til opstillingsstedet med kedelvognen (fig. 6). Fjern emballagen, og bortskaf den. Løft kedlen af transportpallen. Fig. 6 Transport af Logano S05(T) med emballage, transportpalle og rem Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

23 Transport af kedel 7 7. Løft og bær Logano S05 Logano S05 kan holdes forneden på løftehåndtag på grundrammen, når den løftes og bæres og transporteres til opstillingsstedet (fig. 8, []). SKADER PÅ ANLÆGGET FORSIGTIG! ved forkert løft og transport. Løft og bær kun kedlen på de dertil beregnede løftehåndtag (fig. 8, []). Vær altid to personer til at løfte og bære kedlen. For at kunne løfte og bære Logano S05 skal beklædningens forkappe og sidekapperne afmonteres. Løsn sikringsskruerne, og tag beklædningens forkappe af (fig. 7). Løsn sikringsskruerne, og tag sidekapperne af (fig. 7). ær kedlen på løftehåndtagene på grundrammen (fig. 8, []), og bær den til opstillingsstedet. Fig. 7 Tag kabinetforsiden og sidekapperne af Fig. 8 Løft og transport af kedlen Håndtag Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes. 3

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................3 1.1 Denne vejlednings indhold..................

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00)

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) Generelle sikkerhedshenvisninger Installation af anlægget Checkliste for idrifttagning: El-installation: Varmeanlæg må kun installeres af et varmeinstallatørfirma

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service 6 70 64 97 (09/007) DK

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

LA 17TU LA 25TU LA 40TU

LA 17TU LA 25TU LA 40TU LA 17TU LA 25TU LA 40TU Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft-til-vand varmepumpe til udendørs opstilling Best.-nr.: 452163.66.10 FD 9002 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

BETJENING OG INSTALLATION

BETJENING OG INSTALLATION BEJENING OG INSALLAION Luft vand-varmepumpe»» WPL AS»» WPL A»» WPL AS INDHOLD BEJENING. Generel vejledning. Sikkerhedsanvisninger. Andre markeringer i denne dokumentation. Måleenheder. Effektdata iht.

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere