Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings- og vedligeholdelsesvejledning"

Transkript

1 Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse (0/008) DK

2 Indholdsfortegnelse Generelt Sikkerhed Om denne vejledning Produktets anvendelse Anvisningernes opbygning Følg disse anvisninger Værktøj, materialer og hjælpemidler ortskaffelse Produktbeskrivelse Hovedkomponenter i Logano S05(T) Oliebrænderens hovedkomponenter Tekniske data Tekniske data til Logano S05(T) rænderblandesystem rænderrør Indstillingsværdier og dysebestykning Leveringsomfang Logano S Logano S Logano S05T Logano S05T Opstilling af kedlen Anbefalet vægafstand Forberedelse af kedlen til opretning Opretning af kedlen Transport af kedel Transport af Logano S05(T) med kedelvogn Løft og bær Logano S Tilslutning af varmeanlægget Etablering af forbrændingsluft-røggastilslutning Kondensafløb Anvisninger vedrørende tilslutning af kedlen til rørsystemet Fyldning af anlægget samt tæthedskontrol Manuelle indstillingsmuligheder ved 3-vejs-ventil og pumpe til Logano S05T Kontrol og tilslutning af olieforsyning Eltilslutning Eltilslutning af instrumentpanel Montering af betjeningsenhed RC Tilslutning af funktionsmoduler Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

3 Indholdsfortegnelse 8. Montering af kappen Justering af den drejelige holder til basiscontrolleren Ibrugtagning af kedlen Tilkobling af varmeanlægget Udluftning af olieledningen Opstart af brænderen Registrering eller korrektion af måleværdier Kontrol af kedlens røggasledning for tæthed Opstartsprotokol etjening af basiscontroller Logamatic C etjeningselementer på C Til- og frakobling Maksimal kedeltemperatur for varmedriften Nominel værdi for varmt vand Statusindikator og fejldiagnose Nulstilling af vedligeholdelsesinterval rænderfunktioner Udførelse af røggastest Valg af manuel drift Indstilling af parametre Afbrydelse af varmeanlægget Afbrydelse af anlægget via instrumentpanelet Afbrydelse af anlægget i nødstilfælde Eftersyn og service på anlægget Generelle anvisninger Eftersyn og vedligeholdelse af brænder og kedel Rengøring af kedlen med rensebørster Vådrengøring af kedlen Rengøring af vandlås Kontrol af varmeanlæggets tryk Udførelse af supplerende vedligeholdelsesarbejde Kontrol af kedlens røggasledning for tæthed Eftersyns- og serviceprotokol Drift af digital kontrolkasse SAFe Programafvikling Driftsindikator Nøddrift Projektering af olieinstallationen Dimensionering af olieforsyningsledninger Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes. 3

4 Indholdsfortegnelse 4. Kontrol af vakuum Kontrol af sugeledning for tæthed Antihæveventil Visning af driftsmeldinger Indstilling af pumpemodulation - restløftehøjde Stikordsregister Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

5 Generelt Generelt Under installation, drift og servicering skal den aktuelle lovgivning samt evt. lokale forskrifter overholdes. emærk angivelserne på kedlens typeplade. De skal til enhver tid overholdes. Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin driftsfunktion de europæiske direktiver samt eventuelle supplerende, nationale krav. Overensstemmelsen bekræftes med CE-mærket. Produktets overensstemmelseserklæring kan downloades på internettet på eller kan rekvireres hos den nærmeste uderus-afdeling. Anvendelsesforhold og tidskonstanter Kedelstørrelse kw 9 7 maksimalt till. fremløbstemperatur C maksimalt driftsovertryk bar 3 3 (kedel) maksimalt driftsovertryk bar 0 0 (Varmtvandsbeholder) Temperaturregulator s < < Termostat/ s <, <, overkogssikring Strømtype 30 VAC, 50 Hz, 0 A IP 40 Tab. Anvendelsesforhold og tidskonstanter Land Danmark rændstoffer Fyringsolie EL svovlfattig efter DIN (S < 50 ppm) emærkning Logano plus S05(T) kan kun anvendes med det anførte brændstof. Land Østrig rændstoffer Fyringsolie EL svovlfattig (S < 50 ppm) emærkning Logano plus S05(T) kan kun anvendes med det anførte brændstof. Kravene i henhold til art. 5 a -VG vedrørende emission og virkningsgrad opfyldes. Land Schweiz rændstoffer Økofyringsolie svovlfattig (S < 50 ppm) Logano plus S05(T) kan kun anvendes med det anførte brændstof. elastningerne, som er angivet i tabellen "Tekniske data", er nominelle belastninger. emærkning I praksis ligger nogle af de anførte værdier under de gældende værdier for LRV-forskrifterne, der dermed overholdes. Kedlerne er afprøvet i henhold til kravene i Luftreinhaltungsverordnung (LRV, bilag 4) samt kontrolleret og godkendt efter vejledningen til brandpolitiforskrifterne for VKF. Røggassystemerne er kontrolleret af VKF. Tab. rændstoffer og bemærkninger Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes. 5

6 Sikkerhed Sikkerhed. Om denne vejledning Den foreliggende monterings- og vedligeholdelsesvejledning indeholder vigtige informationer om sikker og korrekt montering, opstart og vedligeholdelse af de følgende kompakte kondenserende oliekedler: Logano plus S05-9 Logano plus S05-7 Logano plus S05T - 9 Logano plus S05T - 7 T-varianterne er udstyret med en varmtvandsbeholder Logalux S35. Monterings- og vedligeholdelsesvejledningen henvender sig til fagmanden, der på grundlag af sin faguddannelse og erfaring har kendskab til varmeanlæg. Med henblik på at opnå bedre overskuelighed er der indført forkortelser i dette dokument til de kompakte oliekedelvarianter Logano plus S05(T) - 9 samt den kompakte oliekedel Logano plus S05(T) - 7. Der findes en forklaring til forkortelserne i Tab. 3. Hvis der er forskel på varianterne, nævnes det specifikt i teksten. Varmtvandsbeholderen Logalux S35 kaldes kun varmtvandsbeholder i teksten. Overhold monterings- og vedligeholdelsesvejledningen til varmtvandsbeholderen. I dette dokument omtales blandt andet tilbehør, som kan anvendes til installation af Logano S05(T). Følg de tilhørende monteringsvejledninger ved montering af tilbehøret. Forklaring til forkortelserne for varianterne: Tab. 3 Forkortelser for varianterne Denne forkortelse anvendes, hvis det kun er kedlen uden integreret varmtvandsbeholder, der beskrives i teksten. Varianter eskrivelse Forkortelse Logano plus S05-9 Logano plus S05-7 Logano plus S05T - 9 Logano plus S05T - 7 Kedel Kedel Kedelunit Kedelunit Logano S05 Logano S05T Denne forkortelse anvendes, hvis det kun er varmecentralen med integreret varmtvandsbeholder, der beskrives i teksten. 3 Denne forkortelse anvendes, hvis alle varianter beskrives i teksten.. Produktets anvendelse Forkortelse Logano S05(T) 3 Logano S05(T) er konstrueret til opvarmning af anlægs- og brugsvand til f.eks. en- eller flerfamiliehuse. Ved Logano S05(T) anvendes instrumentpanelet Logamatic MC0. I instrumentpanelet Logamatic MC0 er basiscontrolleren Logamatic C0 integreret. Til de leverede dele hører også betjeningsenheden RC35. Den fuldautomatiske brænder er i overensstemmelse med kravene i DIN EN 30 og DIN EN 67. Hver brænder er kontrolleret i varm tilstand på fabrikken og forindstillet til den nominelle kedelydelse, så du kun skal kontrollere brænderindstillingerne ved den første opstart og evt. justere dem/tilpasse dem til de lokale forhold. 6 Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

7 Sikkerhed.3 Anvisningernes opbygning Der skelnes mellem to fareniveauer, der markeres med signalord: ADVARSEL! FORSIGTIG! LIVSFARE Angiver en fare, som produktet muligvis kan forårsage, og som kan medføre alvorlig legemsbeskadigelse eller endda død, hvis den ignoreres. FARE FOR PERSONSKADER/SKADER PÅ ANLÆGGET Henviser til en potentielt farlig situation, der kan medføre middelsvære eller lette personskader eller materielle skader. Øvrige symboler til angivelse af farer og anvisninger til brugeren: ADVARSEL! LIVSFARE på grund af elektrisk strøm. Her får du tips og nyttige oplysninger, som kan bruges til optimal indstilling og brug af anlægget..4 Følg disse anvisninger ADVARSEL! Anvend kun originalt uderus-tilbehør samt originale reservedele til kedlen. For skader, som opstår på grund af reservedele, som ikke er leveret af uderus, giver uderus ingen garanti. LIVSFARE På grund af elektrisk strøm, når anlægget er åbnet. Før kedlen åbnes: Sluk for varmeanlægget med nødafbryderen, eller afbryd det fra strømnettet via sikringen. Sørg for, at varmeanlægget ikke kan startes op ved en fejltagelse. FORSIGTIG! FORSIGTIG! ADVARSEL! FORSIGTIG! SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af ukorrekt montering. Ved etablering og drift af fyringsanlægget skal de tekniske regler samt de gældende bygningsmæssige og lovmæssige bestemmelser overholdes. SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af utilstrækkelig rengøring og vedligeholdelse. Rengøring og vedligeholdelse skal udføres en gang om året. Kontrollér ved den lejlighed, at hele fyringsanlægget fungerer korrekt. Afhjælp straks mangler for at forebygge skader på anlægget. SUNDHEDSFARE på grund af forurenet brugsvand. Montér og rengør varmtvandsbeholderen hygiejnisk korrekt efter den aktuelle tekniske standard ved monterings- og vedligeholdelsesarbejde KEDELSKADER OG DRIFTSFEJL På grund af manglende eller utilstrækkelige åbninger til forbrændingsluft og ventilation i opstillingsrummet. Ved rumluftuafhængig drift er forbrændingsluftforsyningen sikret ved korrekt installation af forbrændingsluftrøggassystemet, som er godkendt til kedlen. Det er ikke nødvendigt med en ventilationsåbning i opstillingsrummet. Ved rumluftuafhængig drift kan utilstrækkelig forsyning af forbrændingsluft føre til driftsfejl. Når varmeanlægget startes op, må åbningerne til den tilførte luft ikke være lukkede. Tværsnittet for åbningerne til den tilførte luft, skal svare til de foreskrevne mål. Hvis åbningerne til den tilførte luft ikke svarer til kravene, må varmeanlægget ikke startes op. Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes. 7

8 Sikkerhed KEDELSKADER OG DRIFTSFEJL FORSIGTIG! På grund af lukket eller utilstrækkelig åbning for kondensafløbet. Kondensafløbet må hverken ændres eller lukkes. RANDFARE ADVARSEL! på grund af brændbare materialer eller væsker. Sørg for, at der ikke er brændbare materialer eller væsker i opstillingsrummet, før arbejdet påbegyndes. SKADE PÅ RÆNDEREN FORSIGTIG! på grund af forurenet forbrændingsluft. Undgå kraftig forekomst af støv. SKADE PÅ KOMPONENTER FORSIGTIG! på grund af ukorrekt reparation. Udfør ikke vedligeholdelsesarbejde på komponenter med sikkerhedstekniske funktioner..5 Værktøj, materialer og hjælpemidler Til montering og vedligeholdelse af kedlen kræves der standardværktøj til varme-, vand- og gasinstallation. Desuden er det hensigtsmæssigt med følgende: uderus Kedelvogn eller sækkevogn med rem til fastspænding.6 ortskaffelse ortskaf kedlens emballage miljømæssigt korrekt. ortskaf varmeanlæggets komponenter (f. eks. kedlen eller instrumentpanelet), som udskiftes, miljømæssigt korrekt på et autoriseret sted. 8 Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

9 Produktbeskrivelse 3 3 Produktbeskrivelse De kompakte kompenserende oliekedler Logano S05-9 og Logano S05-7 (fig., til venstre) monteres standardmæssigt med brænder, instrumentpanel og forskellige ekstrakomponenter. De kompakte kondenserende oliekedler Logano S05T - 9 og Logano S05T - 7 (fig., til højre) består af den respektive kompakte oliekedel med en varmtvandsbeholder Logalux S35. Enheden (kedelunitten) er også monteret komplet inklusive kedel-beholder-forbindelsesledningen Fig. Logano S05(T); til venstre kompakt oliekedel, til højre kedelunit. Kabinetforside Instrumentpanel Logamatic MC0 3 Trykkontakt 4 Sikkerhedsventil 5 Automatisk udlufter 6 Manometer 7 Oliestophane. (Dette er ikke en smelteventil) 8 Kabinet 9 Varmtvandsbeholder Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes. 9

10 3 Produktbeskrivelse 3. Hovedkomponenter i Logano S05(T) Kedelblok af stål med isolering (fig. 4, [3], side ) og oliebrænder (fig. 3, side ). Alle overflader, der kommer i berøring med røggas, er af korrosionsresistent rustfrit stål. Kedelblokken overfører varmen, som produceres af oliebrænderen, til anlægsvandet. Kabinet (fig., [8, side 9) og kabinetforside (fig., [], side 9). Kabinettet og kabinetforsiden reducerer energitabet. Instrumentpanel (fig. ). Instrumentpanelet Logamatic MC0 med integreret basiscontroller Logamatic C0 bruges til overvågning og styring af alle kedlens elektriske komponenter. Nærmere informationer om betjening af basiscontroller Logamatic C0 kan læses i kapitel 0 "etjening af basiscontroller Logamatic C0", side 5. Integreret varmtvandsbeholder Logalux S35 (fig., [9], side 9) ved Logano S05T med isolering af CFC-frit, hårdt skum af polyuretan. Varmtvandsbeholderen er udstyret med en varmespiral. Varmespiralen overfører varmen fra anlægsvandet til brugsvandet. eholderens indhold opvarmes ensartet. Øvrige komponenter: Trykkontakt (fig., [3], side 9), Sikkerhedsventil (fig., [4], side 9), Automatisk udlufter (fig., [5], side 9), Manometer (fig., [6], side 9), Oliestophane (fig., [7], side 9). Fig. Instrumentpanel Logamatic MC0 med basiscontroller Logamatic C0 0 Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

11 Produktbeskrivelse 3 3. Oliebrænderens hovedkomponenter læser (fig. 3, []) Forbrændingslufttilslutning (fig. 3, []) Oliepumpemotor (fig. 3, [8]) Totrinsoliepumpe med magnetventil og olietilslutningsslanger (fig. 3, [9]). Digital kontrolkasse SAFe 30 (fig. 3, [4]). Kontrolkassen udfører opstarten og overvågningen af oliebrænderen og kedlens sikkerhedsfunktioner. Strømstik til strømforsyningen til SAFe 30 (fig. 3, [3]) US-ledning til kommunikation mellem instrumentpanel Logamatic MC0 og SAFe 30 og følerledninger til kedelfremløbs- og røggasføleren (fig. 3, [5]). Tændtransformeren (fig. 3, [7]) Fig Hovedkomponenter - oliebrænder Forbrændingsluftblæser Forbrændingslufttilslutning 3 Strømstik 4 Digital kontrolkasse SAFe 30 5 US-ledning og følerledninger 6 rænderdør 7 Tændtransformer 8 Oliepumpemotor 9 Oliepumpe med magnetventil Oliefilter med udluftning (fig. 4, []) rænderrør (fig. 4, []) Isolering (fig. 4, [3]) landesystem (fig. 4, [4]) 3 4 Fig. 4 rænder på serviceposition Oliefilter med udluftning rænderrør 3 Isolering 4 landesystem Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

12 4 Tekniske data 4 Tekniske data 4. Tekniske data til Logano S05(T) RK VK AKO 35 Fig. 5 Dimensioner for Logano S05 (mål i mm) H AA = højde røggastilslutning H R = højde instrumentpanel Højderne H AA og HR kan findes i tab. 4, "Dimensioner og tekniske data", side 4. VK RK AKO = = = Fremløb kedel G * Returledning kedel G * med T-stykke til ekspansionsbeholder G ¾ (udvendigt gevind, flad pakning) Kondensudløb * Indvendigt gevind omløber Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

13 Tekniske data 4 EK AG RK VK AKO AW EZ Fig. 6 Dimensioner for Logano S05T og Logano S05 med varmtvandsbeholder S35/S60 (mål i mm) H AA = højde røggastilslutning H R = højde instrumentpanel H S = højde varmtvandsbeholder H AKO = højde kondensatudløb Højderne H AA, HR, HS og H AKO kan findes i tab. 4, "Dimensioner og tekniske data", side 4. VK RK EK EZ AW AG AKO = = = = = = = Fremløb kedel G * Returledning kedel G * Indgang koldt vand G ¾* Indgang cirkulation G ¾* Udgang varmt vand G ¾* Tilslutning ekspansionsbeholder G ¾ (udvendigt gevind flad pakning) Kondensudløb * Indvendigt gevind omløber Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes. 3

14 4 Tekniske data Dimensioner og tekniske data for Logano S05(T) Kedelstørrelse 9 kw 7 kw Nominel varmeydelse./. Trin kw /9 9/7 Varmeeffekt./. Trin kw /9 9/7 Kedlens totallængde mm Kedelkroppens længde mm Kedelkroppens bredde mm Transport kedlens højde mm Højde røggastilslutning H AA,, 3, 4 Logano S05 mm Logano S05 med kedelbundramme mm Logano S05T og Logano S05 med S35 mm Logano S05 med S60 mm Højde instrumentpanel H R,, 3, 4 Logano S05 mm Logano S05 med kedelbundramme 0 mm mm Logano S05 med kedelbundramme 300 mm mm Logano S05T og Logano S05 med S35 mm Logano S05 med S60 mm 8 8 Højde varmtvandsbeholder H S S35 mm S60 mm Opstillingsrummets minimumhøjde 3, 4 mm / /55 4 Afstand stilleskruer mm Fyrboksens længde mm Fyrboksens diameter mm rænderdørens dybde mm Højde udgang kondensat H AKO mm maks. 35 / / maks. 35 / / Vægt netto, 3, 4 kg 5 /30 3 / /30 3 /40 4 Kedelvandsindhold l 5,5 48,5 Røggastemperatur 5./. Trin 75/60 C 58/6 67/7 Røggastemperatur 5./. Trin 50/30 C 36/39 38/4 Røggasvolumen kg/s 0,008 0,0 Disponibelt transporttryk Pa Modstand på røggassiden mbar 0,4 0,4 Vandmodstand (ΔT ved 0 K) mbar 45 9 Maksimalt till. fremløbstemperatur (ST) C Till. driftsovertryk (kedel) bar 3 3 Varmtvandsbeholderindhold (brugsvand) 3, 4 l 35 3 / /60 4 Varmtvandsindhold 3, 4 l 6,96 3 /9,09 4 6,96 3 /9,09 4 Maksimal driftstemperatur 3, 4 Varmtvandssiden rugsvandssiden C C Ydelsestal 3, 4 NL,5 3 /,8 4,5 3 /,0 4 DIN-Registrerings-nr. 09/000-3MC 09/000-3MC (varmtvandsbeholder) 3, 4 CE-mærkning 0 95 CE-0085S Tab. 4 Dimensioner og tekniske data Kompakt oliekedel Logano S05 Kompakt oliekedel Logano S05 med kedelbundramme 3 Kompakt oliekedel Logano S05T (Kedelunit) og kompakt oliekedel Logano S05 med varmtvandsbeholder S35 4 Kompakt oliekedel Logano S05 med varmtvandsbeholder S60 5 Efter DIN EN 303. Overhold de nationale bestemmelser og direktiver. Vægt med emballage ca. 6 8% højere. 4 Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

15 Tekniske data 4 4. rænderblandesystem Fig. 7 landesystem Ø A,, C Fig. 8 landesystem mål "X" Fig. 9 Tændelektrode mål "L" rændertype landesystem Tændelektrode Materialenr. Ø A i mm Ø i mm Ø C i mm X i mm Z ,0,0 5,0,5 5 Z ,5, 5,8,0 50 Tab. 5 Tekniske data brændertyper - blandesystem og tændelektrode L i mm 4.3 rænderrør C Fig. 0 rænderrør rændertype Materialenr. rænderrør Ø A i mm Ø i mm Z D69/L4 4 x,5 x 69 Z D83/L4/3,0/,5 x 3 6 x,5 83 Tab. 6 Tekniske data brænderrør Ø C i mm Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes. 5

16 4 Tekniske data 4.4 Indstillingsværdier og dysebestykning Indstillinsværdier, dysebestykning rændertype Z.0-9 Z.0-7 Nominel kedelydelse./. Trin kw /9 9/7 rænderydelse./. Trin kw,0/9,0 9,0/7,0 Dysetype Danfoss 0,35 gph 80 HR Danfoss 0,45 gph 60 HFD Olietryk bar. trin. trin 6,0-8,0 5,0-0,0 8,0 -,0 6,0 -,0 Oliekapacitet./. Trin kg/h 0,9/,6,6/,3 Statisk tryk blæser. trin. trin mbar 4,5-6,5,0-6,5 7,5-0,5 5-9 CO -værdi % 3,3-3,8 3,3-3,8 CO-værdi ppm < 50 < 50 Flammeføler-strøm ma > 50 > 50 Tændelektrode mål "L" mm 5,0 50,0 Mål "X" mm,5,0 Tab. 7 Indstillingsværdier og dysebestykning Anbefales: rug udelukkende dysetyperne, som er angivet her. Alle informationer refererer til en indsugningslufttemperatur på 0 C og en opstillingshøjde på m over havets overflade. 6 Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

17 Leveringsomfang 5 5 Leveringsomfang De leverede dele til de kompakte oliekedler Logano S05(T) - 9 og Logano S05(T) - 7 er ikke identiske. Komponenterne til de forskellige udgaver vises enkeltvis nedenfor. De leverede modellers komponenter er efterfølgende anført enkeltvist. Kontrollér emballage for at den ikke er beskadiget. Kontrollér ved modtagelsen, at leverancen er komplet. 5. Logano S05-9 Komponent Antal Emballage Kompakt kedel kasse på - Med monteret instrumentpanel palle - Med kondensat-afløbssæt - Og tekniske dokumentationer betjeningsenhed RC35 kasse - Med tekniske dokumentationer Udeføler - Med tekniske dokumentationer folieemballage Tab. 8 Leveringsomfang Logano S05-9 Vedlagt separat. 5. Logano S05-7 Komponent Antal Emballage Kompakt kedel kasse på - Med monteret instrumentpanel palle - Med kondensat-afløbssæt - Og tekniske dokumentationer betjeningsenhed RC35 kasse - Med tekniske dokumentationer Udeføler folieemballage - Med tekniske dokumentationer Tab. 9 Leveringsomfang Logano S05-7 Vedlagt separat. 5.3 Logano S05T - 9 Komponent Antal Emballage Kompakt kedel kasse på - Med varmtvandsbeholder Logalux S35 palle - Med monteret instrumentpanel - Med kondensat-afløbssæt - Og tekniske dokumentationer betjeningsenhed RC35 kasse - Med tekniske dokumentationer Udeføler - Med tekniske dokumentationer Tab. 0 Leveringsomfang Logano S05T - 9 Vedlagt separat. 5.4 Logano S05T - 7 folieemballa ge Komponent Antal Emballage Kompakt kedel kasse på - Med varmtvandsbeholder Logalux S35 palle - Med monteret instrumentpanel - Med kondensat-afløbssæt - Og tekniske dokumentationer betjeningsenhed RC35 kasse - Med tekniske dokumentationer Udeføler folieemballage - Med tekniske dokumentationer Tab. Leveringsomfang Logano S05T - 7 Vedlagt separat. emærk, at komponenterne til den udetemperaturstyrede regulering leveres med i separate emballageenheder. Afhængigt af modellerne (med og uden varmtvandsbeholder) hører rørgruppen og/eller kedelfødderne med til de leverede dele. Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes. 7

18 6 Opstilling af kedlen 6 Opstilling af kedlen Dette kapitel forklarer, hvordan LoganoS05(T) opstilles korrekt. FORSIGTIG! SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af frost. Stil kedlen op i et frostsikkert rum. * KEDELSKADER FORSIGTIG! på grund af forurenet forbrændingsluft. rug aldrig klorholdige rengøringsmidler og stoffer, der indeholder halogenkulbrinter, i opstillingsrummet ved rumluftafhængig drift (f.eks. i spraydåser, opløsnings- og rengøringsmidler, maling, lim). Undgå kraftigt forekomst af støv i området for kedlens luftindsugningsåbning. 6. Anbefalet vægafstand Opstillingsfladen skal være jævn og vandret. Ved opstilling af Logano S05T skal der være en minimumhøjde i opstillingsrummet (se kapitel4 Tekniske data, tab. 4, side 4), så Logano S05T kan tilsluttes uden problemer. Overhold den anbefalede afstand til væggen ved opstilling af kedlen (mål i parentes = minimummål) (fig. ), så monterings-, vedligeholdelses- og servicearbejdet kan gøres lettere. Hvis afstanden til væggen er mindre end de anbefalede mål, kan vedligeholdelsesarbejdet kun udføres med vanskeligheder. Fig. Opstillingsrum med kedel (mål i mm) * Nødvendig til udskiftning af pumpen Neutralisation bag kedlen Neutralisation på siden af kedlen 8 Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

19 Opstilling af kedlen 6 6. Forberedelse af kedlen til opretning Afhængigt af kombinationen med en varmtvandsbeholder er der tre muligheder for at oprette Logano S05.. Logano S05 stående på gulvet med varmtvandsbeholderen ved siden af.. Montering af Logano S05 på kedelbundramme (højde 0 mm). 3. Montering af Logano S05 på en varmtvandsbeholder. 4. Montering af Logano S05 på kedelbundramme (højde 300 mm). Arbejdet, som beskrives efterfølgende, skal udføres, før Logano S05 kan oprettes endeligt. 6.. Montering af fodskruer ved Logano S05 stående på gulvet Hvis Logano S05 står direkte på gulvet som f.eks. ved den viste Logalux S35, skal der skrues fire fodskruer ind i kedlens traverser. Montering af fodskruer med kedelvogn Vip kedlen bagud med kedelvognen (fig. ). Skru fodskruerne 5 0 mm ind i traversernes gevindboringer (se fig. 3). Sæt forsigtigt kedlen ned. Montering af fodskruer uden kedelvogn Vip kedlen til siden eller bagud, så en hjælper kan skrue fodskruerne ind (fig. 3). Fig. Montering af fodskruer med kedelvogn Fig. 3 Montering af fodskruer uden kedelvogn Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes. 9

20 6 Opstilling af kedlen 6.. Montering af Logano S05 på kedelbundramme eller på en varmtvandsbeholder Hvis Logano S05 monteres på en kedelbundramme som f.eks. ved den viste varmtvandsbeholder Logalux S60 eller på en varmtvandsbeholder, er fodskruerne allerede monteret i kedelbundrammen eller varmtvandsbeholderen. Gå frem som beskrevet efterfølgende: Løft kedlen op på varmtvandsbeholderen eller kedelbundrammen, og montér den (fig. 4). Skru grundrammens tværstiver fast med opstillingspladens lasker (fig. 4). Hvis Logano S05 monteres på en varmtvandsbeholder, er skruerne til varmekredsføringen vedlagt. Hvis Logano S05 monteres på en kedelbundramme, ligger skruerne sammen med kedelbundrammen. 6.3 Opretning af kedlen Ved hjælp af fodskruerne (fig. 5, []) kan eventuelle ujævnheder i fundamentet eller opstillingsfladen udlignes, så kedlen justeres. rug løfteudstyret (fig. 5, []) på grundrammen til transport af kedlen til den endelige placering. Når kedlen står på den endelige placering, skal beklædningsforsiden anbringes og skrues på igen. Fig. 4 Løft kedlen op på varmtvandsbeholderen eller kedelbundrammen, og montér den 3 Opret kedlen vandret og lodret ved hjælp af et vaterpas (fig. 5, [3]), så der ikke kan samle sig luft i kedlen (fig. 5). Fig. 5 Opretning af kedlen med fodskruer og vaterpas Løfteudstyr Fodskrue 3 Vaterpas 0 Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

21 Transport af kedel 7 7 Transport af kedel I dette kapitel beskrives det, hvordan kedlen Logano S05(T) kan transporteres sikkert, uden at den beskadiges. FARE FOR PERSONSKADER FORSIGTIG! på grund af ukorrekt sikret kedel. rug egnede transportmidler til transport af kedlen, f.eks. en kedelvogn, en sækkevogn med rem til fastspænding, en trappe- eller trinvogn. Sørg for, at kedlen ikke kan falde af under transporten på transportmidlet. SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af stød og slag. FORSIGTIG! De leverede dele til Logano S05(T) indeholder komponenter, som ikke tåler stød. eskyt alle komponenter mod stød og slag ved videre transport. emærk transportmærkningerne på emballageenhederne. SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af tilsmudsning. FORSIGTIG! Hvis kedlen og varmtvandsbeholderen er monteret og ikke startes op, skal følgende overholdes: eskyt kedlens tilslutninger mod tilsmudsning ved at lade beskyttelseskapperne sidde på tilslutningerne. Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

22 7 Transport af kedel 7. Transport af Logano S05(T) med kedelvogn Logano S05(T) transporteres komplet med emballagen og transportpallen. Du kan bestille kedelvognen hos uderus. Stil kedelvognen på kedlens bagside. Fastgør kedlen med en rem til kedelvognen (fig. 6). Transportér kedlen til opstillingsstedet med kedelvognen (fig. 6). Fjern emballagen, og bortskaf den. Løft kedlen af transportpallen. Fig. 6 Transport af Logano S05(T) med emballage, transportpalle og rem Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes.

23 Transport af kedel 7 7. Løft og bær Logano S05 Logano S05 kan holdes forneden på løftehåndtag på grundrammen, når den løftes og bæres og transporteres til opstillingsstedet (fig. 8, []). SKADER PÅ ANLÆGGET FORSIGTIG! ved forkert løft og transport. Løft og bær kun kedlen på de dertil beregnede løftehåndtag (fig. 8, []). Vær altid to personer til at løfte og bære kedlen. For at kunne løfte og bære Logano S05 skal beklædningens forkappe og sidekapperne afmonteres. Løsn sikringsskruerne, og tag beklædningens forkappe af (fig. 7). Løsn sikringsskruerne, og tag sidekapperne af (fig. 7). ær kedlen på løftehåndtagene på grundrammen (fig. 8, []), og bær den til opstillingsstedet. Fig. 7 Tag kabinetforsiden og sidekapperne af Fig. 8 Løft og transport af kedlen Håndtag Logano plus S05(T) - Ret til ændringer forbeholdes. 3

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning LT Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 0 647 09/006 DK Indholdsfortegnelse Generelt...................................................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Servicevejledning Funktionsmodul

Servicevejledning Funktionsmodul Servicevejledning Funktionsmodul FM458 Strategimodul Til installatøren Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde. 7 747 017 386-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed.....................................

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning æghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 15/25/35/45/25 Combi/25 Combi Plus Til brugeren 6 720 615 581 (12/2008) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

VIESMANN. Datablad VITOROND 200. Lavtemperatur-olie-/gaskedel. 125 til 270 kw. Best.nr. og priser: Se prislisten. Type VD2A

VIESMANN. Datablad VITOROND 200. Lavtemperatur-olie-/gaskedel. 125 til 270 kw. Best.nr. og priser: Se prislisten. Type VD2A VIESMANN VITOROND 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 125 til 270 kw Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOROND 200 Type VD2A Som blok eller som løse elementer Lavtemperatur-olie-/gaskedel Tretrækskedel

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Monterings- og servicevejledning

Monterings- og servicevejledning Monterings- og servicevejledning Rumcontroller RC20 Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde 7 747 006 251 08/2006 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og

Læs mere

VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw

VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw Datablad est.nr. og priser: se prislisten VITOLADENS 300-T Type VW3 Dybtemperatur-oliekedel med kondenserende oliekedelvarmeveksler

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Logano plus SB325. Installations- og vedligeholdelsesvejledning for installatøren. Skal læses omhyggeligt igennem før installation og service.

Logano plus SB325. Installations- og vedligeholdelsesvejledning for installatøren. Skal læses omhyggeligt igennem før installation og service. Kondenserende kedel 6 720 804 354-00.1ITL Installations- og vedligeholdelsesvejledning for installatøren Logano plus SB325 6 720 806 326 (2012/07) DK Skal læses omhyggeligt igennem før installation og

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 90 til 560 kw

VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 90 til 560 kw VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 90 til 560 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOPLEX 200 Type SX2A Lavtemperatur-olie-/gaskedel Tretrækskedel Til drift med glidende kedelvandstemperatur.

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Et kig ind i lager - og fyrrum

Et kig ind i lager - og fyrrum Pillelager og fyrrum Et kig ind i lager - og fyrrum Hvordan kommer mit varmesystem til at se ud? HDG sugesystem med HDG udmadersnegl Kedlens små dimensioner gør det muligt at opstille den selv på trange

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren Servicevejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Forord Apparatet opfylder de grundlæggende krav

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brændstofcellesystem VeGA Servicehæfte Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Figur Figur 5 Figur 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehæfte VeGA Serienummer VeGA

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere