basiskemi b Helge Mygind Ole Vesterlund nielsen Vibeke Axelsen Notatark HAAse & søns forlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "basiskemi b Helge Mygind Ole Vesterlund nielsen Vibeke Axelsen Notatark HAAse & søns forlag"

Transkript

1 basiskemi b Helge Mygind Ole Vesterlund nielsen Vibeke Axelsen Notatark HAAse & søns forlag

2 Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen og Vibeke Axelsen: Basiskemi B. Notatark forfatterne og Haase & Søns Forlag as 2010 Forside og typografisk tilrettelæggelse: Carsten Valentin, Valentin Design Sat med Legacy Serif og Legacy Sans 1. udgave 2010 ISBN Haase & Søns Forlag as Titler i serien BASISKEMI Basiskemi C Basiskemi C. facit Basiskemi b Basiskemi b. facit Basiskemi A Basiskemi A. facit Basiskemi xperimenter Facit til grundbøgernes opgaver udgives kun som e-hæfter (pdf), men kan også ses på haase.dk. Her kan dette og systemets øvrige notat ark frit downloades. BASISKEMI forventes at foreligge færdigudgivet i For yderligere information om endnu ikke udkomne titler henvises til forlagets hjemmeside.

3 Om notatark Dette hæfte indeholder notatark til opsamlingerne i Basiskemi B s ni kapitler. Vær opmærksom på, at opsamlingerne rækker ud over kerne stoffet på kemi B, og at begreberne derfor bør udvælges i samråd med læreren. En opsamling går ud på dels at træne kapitlets nye begreber, dels at besvare ti spørgsmål, hvor de nye begreber skal anvendes i en sammenhæng. Begreberne skal gerne sidde fast. Ved at arbejde aktivt med notatarkene i dette hæfte kan du træne stoffet en ekstra gang. Når du samler dine ark i løbset af året, vil du samtidig på få sider have en oversigt over stoffet i Basiskemi B. Sammenholdt med notatarkene fra Basiskemi C vil du dermed få en forestilling om, hvad der forventes til eksamen på kemi B i forhold til kernestoffet. Opsamlingerne kan også indgå som en del af selve undervisningen, fx ved at man hjemmefra forbereder sig på begreberne og i klassen arbejder videre med spørgsmålene, enten i grupper, ved fremlæggelse og/eller diskussion af besvarelser i matrixgruppe, svarbazar el. lign. For at få det fulde udbytte er det under alle omstændigheder en god idé at koble et skriftligt arbejde med notatarkene til en grundig mundtlig diskussion, så både den skriftlige og mundtlige faglighed trænes.

4 Notatark B1a Forklar begreberne KEMISKE reaktioners HASTIgHEDEr reaktionshastighed enheden m/s gennemsnitlig reaktionshastighed hastighedsudtryk øjeblikkelig reaktionshastighed hastighedskonstant reaktionsmekanisme elementarreaktion unimolekylær bimolekylær energiprofil aktiveringsenergi katalysator inhibitor

5 Notatark B1b Brug begreberne KEMISKE reaktioners HASTIgHEDEr 1. Definer reaktionshastigheden for en kemisk reaktion, og angiv enheden for reaktionshastigheden: 2. Forklar forskellen på at bestemme reaktionshastighed ud fra omdannelsen af reaktanter eller ud fra dannelsen af produkter: 3. Forklar forskellen på gennemsnitlig reaktionshastighed og øjeblikkelig reaktionshastighed. Forklar også, hvorledes de kan bestemmes, fx ud fra en grafisk afbildning af koncentration som funktion af tiden: 4. Forklar, hvorfor faktorer som reaktanternes stofmængdekoncentration, overfladeareal og temperatur har indflydelse på en kemisk reaktions hastighed: 5. Forklar, hvad man forstår ved en reaktions hastighedsudtryk, og hvordan man kan finde frem til hastighedsudtrykket: 6. Forklar, hvilken betydning aktiveringsenergi har for en kemisk reaktions hastighed: 7. Tegn en skitse af en energiprofil for en kemisk reaktion, og angiv aktiveringsenergien på denne skitse: 8. Forklar, hvad der forstås ved en reaktionsmekanisme og bimolekylære henholdsvis unimolekylære elementarreaktioner: 9. Forklar, hvilken betydning en katalysator har på en kemisk reaktions hastighed, og giv eksempler på forskellige typer af katalysatorer: 10. Forklar, hvilken betydning en inhibitor har på en kemisk reaktions hastighed:

6 Notatark B2a Forklar begreberne KEMISK LIgEVægT dynamisk ligevægt reaktionsbrøk ligevægtsloven indgreb i ligevægt Le Chateliers princip partialtryk Daltons lov stofmængdebrøk homogen ligevægt heterogen ligevægt ligevægtskonstant fordelingsligevægt opløselighedsprodukt destillation Henrys lov

7 Notatark B2b Brug begreberne KEMISK LIgEVægT 1. Forklar, hvad der forstås ved, at en reaktionsblanding er i en dynamisk ligevægt: 2. Opskriv ligevægtsloven for en homogen ligevægt (fx Ag + (aq) + 2NH 3 (aq) Ag(NH 3 ) 2+ (aq)), og forklar, hvad der forstås ved reaktionsbrøk og ligevægtskonstant: 3. Find enheden for en given ligevægtskonstant ud fra ligevægtsloven, og forklar betydningen af, om K er stor eller lille. Hvilken enhed vil K c fx have for ligevægten i punkt 2? 4. Opskriv ligevægtsloven for heterogene ligevægte som fx: Ca(OH) 2 (s) Ca 2+ (aq) + 2OH (aq), I 2 (aq) I 2 (heptan) og N 2 (g) N 2 (aq): 5. Forklar, hvad man forstår ved partialtrykket for en gas, og gør rede for Daltons lov: 6. Formuler Le Chateliers princip, og anvend på kvalitativt grundlag dette til forklaring af forskydninger ved indgreb i et ligevægtssystem: 7. giv eksempler på mulige indgreb i og deraf følgende forskydninger for et ligevægtssystem, fx for ligevægten: Ag + (aq) + 2CN (aq) Ag(CN) 2 (aq): 8. Forklar, hvilken betydning en ændring af temperaturen har på ligevægtskonstanten for en ligevægt, fx: CH 4 (g) + H 2 O(g) CO(g) + 3H 2 (g) (reaktionen er endoterm mod højre): 9. Foretag en beregning på en forskydning ved et indgreb i et ligevægtssystem: 10. Forklar, hvordan man laver en destillation:

8 Notatark B3a Forklar begreberne SyrE-BASErEAKTIONEr hydron korresponderen de syre-basepar amfolyt vands ionprodukt autohydronolyse ph-værdi poh-værdi styrkekonstant styrkeeksponent polyhydron syre puffersystem pufferligning syrebrøk/ basebrøk bjerrumdiagram titrerkurve

9 Notatark B3b Brug begreberne SyrE-BASErEAKTIONEr 1. Opskriv et reaktionsskema for henholdsvis en syres (fx NH 4+ ) og en bases (fx NH 3 ) reaktion med vand og, ved hjælp af ligevægtsloven, styrkekonstanten for syren og basen: 2. Vurder syrers og basers styrke ud fra værdien af deres styrkekonstanter eller styrkeeksponenter: 3. Forklar, hvad man forstår ved et korresponderende syre-basepar. Forklar også sammenhængen mellem det korrespon derende syre-basepars styrkekonstanter og sammenhængen mellem deres styrkeeksponenter: 4. Beregn den aktuelle stofmængdekoncentration af oxonium i en opløsning af ethansyre (fx 0,015 m CH 3 COOH) og i en opløsning af ammoniak (fx 0,025 m NH 3 ): 5. Beregn ph i opløsninger af stærke, middelstærke henholdsvis svage syrer og baser: 6. Forklar, hvad man forstår ved et puffersystem, og hvorledes man beregner ph for en pufferopløsning: 7. Beregn ph-ændringen ved tilsætning af en kendt stof mængde stærk syre eller stærk base til et kendt puffersystem: 8. Optegn et bjerrumdiagram for en vilkårlig syre (mono-, di- eller trihydron), og forklar, hvorledes diagrammet kan bruges til at skitsere fordelingen af syreform og baseform for et korresponderende syre-basepar ved en given ph-værdi: 9. Forklar, hvorledes man ud fra en titrerkurve for en ikke-stærk syre kan finde syrens pk s -værdi(er): 10. Skitsér ved hjælp af beregninger en titrerkurve for en given syres titrering med en stærk base:

10 Notatark B4a Forklar begreberne CArBONHyDrIDErNE carbonhydrid alifatisk aromatisk intermolekylære bindinger londonbinding elementaranalyse empirisk formel radikaldannelse kædereaktion additionsreaktion dipoldipolbinding forbrændingsreaktion substitutionsreaktion eliminationsreaktion polymerisation

11 Notatark B4b Brug begreberne CArBONHyDrIDErNE 1. Tegn strukturformler for eksempler på alifatiske, cycliske og aromatiske carbonhydrider, og navngiv de tegnede eksempler: 2. Forklar forskellen på kovalente bindinger og intermolekylære bindinger: 3. Beskriv dannelsen af dipol-dipolbindinger og londonbindinger: 4. Forklar, hvorledes intermolekylære bindinger har indflydelse på stoffers kogepunkt: 5. Forklar forskellen på fuldstændig og ufuldstændig forbrændingsreaktion, og opskriv eksempler på reaktionsskemaer for begge typer: 6. gør rede for, hvorledes man udfører en elementaranalyse på et kemisk stof, og hvorledes man ud fra elementaranalysens resultater kan beregne den empiriske formel for det pågældende stof: 7. Opskriv reaktionsskemaer med strukturformler for hver af følgende reaktionstyper: substitutionsreaktion, additionsreaktion og eliminationsreaktion: 8. Forklar reaktionsmekanismen for en substitutionsreaktion, som forløber via radikaldannelse og kædereaktion: 9. giv et eksempel på, hvorledes en additionspolymerisation kan forløbe via radikaldannelse efterfulgt af kædereaktion, og vis, hvordan kædereaktionen kan afsluttes: 10. giv eksempler på forskellige plastictypers opbygning og anvendelsesområde:

12 Notatark B5a Forklar begreberne KArAKTErISTISKE grupper Og STOFKLASSEr karakteristisk gruppe stofklasse primær/ sekundær/ tertiær alkohol oxoforbindelse carboxylsyre ester amin hydrogenbinding kondensation hydrolyse konjugerede dobbeltbindinger chromofor gruppe hydroxyforbindelser absorptionsspektrum Lambert- Beers lov

13 Notatark B5b Brug begreberne KArAKTErISTISKE grupper Og STOFKLASSEr 1. Tegn strukturformler for eksempler på molekyler tilhørende stofklasserne alkoholer, aldehyder, ketoner, carboxylsyrer, estere og aminer, og marker og navngiv de karakteristiske grupper i molekylerne. 2. Navngiv eksempler på molekyler tilhørende stofklasserne alkoholer, aldehyder, ketoner, carboxylsyrer, estere og aminer. Navngiv fx eksemplerne fra 1: 3. Forklar, hvordan man navngiver organiske molekyler, der indeholder en eller flere karakteristiske grupper: 4. gør rede for, hvad der forstås ved hydrogenbindinger, og hvilken betydning de har for stoffernes fysiske egenskaber: 5. Forklar, hvilke typer alkoholer og oxoforbindelser der kan oxideres under milde reaktionsomstændigheder, og gør rede for, hvilke produkter der dannes ved en sådan oxidation: 6. Forklar med dine egne ord, hvad man forstår ved en kondensationsreaktion og en hydrolysereaktion, og skriv eksempler på reaktionsskemaer for begge: 7. Forklar, hvilke oplysninger man kan få om et organisk stofs opbygning ved at udføre eksperimentelle undersøgelser med a) et mildt oxidationsmiddel (fx dichromat i sur opløsning), b) en opløsning af 2,4-dinitrophenylhydrazin, c) Tollens reagens og d) universalindikatorpapir: 8. Forklar, hvad der forstås ved konjugerede dobbeltbindinger, og hvilken betydning disse samt chromofore henholdsvis auxochrome grupper har for dannelse af farvede stoffer: 9. Forklar sammenhængen mellem de fysiske størrelser i Lambert-Beers lov: 10. Forklar, hvordan man kan bestemme koncentrationen af et farvet stof i en opløsning ved en spektrofotometrisk analyse:

14 Notatark B6a Forklar begreberne ISOMErI strukturisomeri kædeisomeri stillingsisomeri funktionsisomeri stereoisomeri geometrisk isomeri spejlbilledisomeri diastereomeri Z,E-system fischerprojektion R,S-system optisk aktivitet asymmetrisk carbonatom racemisk blanding asymmetrisk syntese

15 Notatark B6b Brug begreberne ISOMErI 1. Forklar forskellen på strukturisomeri og stereoisomeri: 2. Tegn strukturformler for eksempler på molekyler, som er henholdsvis kædeisomere, stillingsisomere og funktionsisomere: 3. gør rede for opbygningen af molekyler, hvor der kan forekomme geometrisk isomeri, og forklar principperne i brugen af Z,E-systemet ved navngivning af disse molekyler: 4. Tegn strukturformler for to Z,E-isomere molekyler og navngiv dem: 5. gør rede for opbygningen af molekyler, hvor der kan forekomme spejlbilledisomeri, og forklar, hvordan en fischerprojektion skal forstås: 6. Forklar principperne i brugen af R,S-systemet ved navngivning af spejlbilledisomere molekyler: 7. Forklar, hvordan man eksperimentelt kan undersøge, om et stof er optisk aktivt: 8. Begrund, hvorfor en racemisk blanding ikke drejer planpolariseret lys: 9. gør rede for, hvilke principper der ligger bag asymmetrisk syntese: 10. Forklar, hvad man forstår ved diastereomere molekyler:

16 Notatark B7a Forklar begreberne KOSTEN KEMISK SET carbohydrat monosaccharid d- og l-form α- og b-form aldo- og ketohexose disaccharid polysaccharid mættet og umættet fedt iodtal forsæbningstal syretal aminosyre protein fysiologisk brændværdi

17 Notatark B7b Brug begreberne KOSTEN KEMISK SET 1. Forklar den grundlæggende opbygning af et carbohydrat, gør rede for forskellen på et monosaccharid, et disaccha rid og et polysaccharid, og giv eksempler på carbo hydrater af de tre sidstnævnte typer: 2. Forklar, hvorledes man skelner mellem d-formen og l-formen af et monosaccharid: 3. Forklar forskellen på, om en hexose er en aldoform eller en ketoform, og forklar, hvordan ringslutningen foregår: 4. Forklar forskellen på opbygningen af fx glucose på α- og b-form, og forklar, hvilken betydning det får for en polysaccharidkædes rumlige struktur, om den er opbygget af α-glucoseenheder eller b-glucoseenheder: 5. gør rede for, hvordan man udfører Fehlings prøve på carbohydrater, og forklar, hvad en sådan undersøgelse fortæller om carbohydraterne: 6. Opskriv et reaktionsskema for dannelsen af et triglycerid ud fra propan-1,2,3-triol og tre fedtsyrer, og anfør reaktions type: 7. Forklar, hvilke oplysninger der fås om et fedtstof ved bestemmelse af dets iodtal, dets forsæbningstal og dets syretal: 8. Forklar strukturen af en aminosyre, hvordan en peptidbinding dannes ved kondensation af to aminosyrer, og skitsér strukturen for et protein: 9. Forklar, hvordan en ideel kost bør sammensættes med hensyn til protein, fedt og kulhydrat, og hvad der forstås ved disse stoffers fysiologiske brændværdi: 10. gør rede for carbohydraters, triglyceriders og proteiners fysiske egenskaber, som fx smeltepunkt og opløselighedsforhold, ved at betragte stoffernes strukturformler:

18 Notatark B8a Forklar begreberne uorganisk KEMI kompleks ligand koordinationstal

19 Notatark B8b (1/3) Brug begreberne uorganisk KEMI 1. Forklar opbygningen af en kompleks-ion med angivelse af central metalion, ligander og koordinationstal, fx kompleks ionen Fe(H 2 O) 6 3+ : 2. Svar på spørgsmål a) d) for hvert af metallerne calcium, jern, nikkel og kobber. a) giv et sammendrag af metallets naturlige forekomst: kobber nikkel jern calcium b) Saml et udvalg af vigtige kemiske forbindelser med metallet, og giv en kort begrundelse for udvalget: kobber nikkel jern calcium c) giv en oversigt over metallets anvendelsesområder: kobber nikkel jern calcium

20 Notatark B8b (2/3) Brug begreberne uorganisk KEMI d) giv en oversigt over metallets biologiske betydning: kobber nikkel jern calcium 3. Svar på spørgsmål a) f) for hvert af halogenerne fluor, chlor, brom og iod. a) Forklar, hvordan intermolekylære bindinger har indflydelse på halogenets fysiske egenskaber som smeltepunkt og kogepunkt: iod brom chlor fluor b) giv en oversigt over halogenets kemiske egenskaber, fx deltagelse i syre-basereaktioner og redoxreaktioner: iod brom chlor fluor c) giv et sammendrag af halogenets naturlige fore komst: chlor fluor

21 Notatark B8b (3/3) Brug begreberne uorganisk KEMI iod brom d) Saml et udvalg af vigtige kemiske forbindelser for halogenet, og giv en kort begrundelse for udvalget: iod brom chlor fluor e) giv et sammendrag af halogenets anvendelsesområder: iod brom chlor fluor f) giv et sammendrag af halogenets biologiske betydning: iod brom chlor fluor

22 Notatark B9a Forklar begreberne VIgTIgE uorganiske NITrOgENFOrBINDELSEr plantenæringsstoffer syntesegas afsvovling oxiderende syre nitrogenkredsløb rodzone nitrifikation ionbytning udvaskning denitrifikation biologisk N-binding anaerob nitrosaminer

23 Notatark B9b Brug begreberne VIgTIgE uorganiske NITrOgENFOrBINDELSEr 1. Forklar, hvorfor planter har brug for at optage nitrogen som næringsstof, og angiv, i hvilke kemiske forbindelser nitrogen skal indgå, for at det kan optages af planterne: 2. Forklar, ud fra fx et bjerrumdiagram, hvorfor ammoniak så godt som fuldstændigt vil omdannes til ammonium i jordvand med ph = 7: 3. Skitsér hovedtrækkene i et produktionsanlæg til fremstilling af ammoniak: 4. Forklar, ud fra ligevægtsbetragtninger, hvilke eksperimentelle betingelser der vil være mest optimale for produktion af ammoniak ved den exoterme reaktion mellem dihydrogen og dinitrogen, og angiv forhold, som betyder, at man i praksis anvender lidt andre produktionsbetingelser: 5. Skitsér hovedtrækkene i fremstillingen af salpetersyre ud fra ammoniak: 6. Begrund, hvorfor salpetersyre kaldes en oxiderende syre, og opstil et reaktionsskema for en redoxreaktion med nitrat som oxidationsmiddel: 7. Forklar, hvordan man eksperimentelt kan påvise nitrat i en opløsning: 8. Skitsér nitrogenomsætningen i rodzonen, og inddrag herunder begreberne nitrifikation og denitrifikation: 9. gør rede for, hvorfra danskernes indtagelse af nitrat hovedsagelig kommer, og forklar, hvorfor det kan være et problem med stort nitratindtag: 10. Skitsér problemer ved nitratforurening, og anfør begrundelser for, at dette fænomen er aftagende i Danmark:

Kemi B 2a3ax 2012. Der er 14 elever, som skal til eksamen: Nogle fra 2a, nogle fra 3a og nogle fra 3x

Kemi B 2a3ax 2012. Der er 14 elever, som skal til eksamen: Nogle fra 2a, nogle fra 3a og nogle fra 3x Kemi B 2a3ax 2012 Der er 14 elever, som skal til eksamen: Nogle fra 2a, nogle fra 3a og nogle fra 3x De har læst kemi C efter forskellige lærebogssystemer På Kemi B har vi brugt H Mygind Basiskemi B, 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Kemi B Lars Peter Busch

Læs mere

Eksamensopgaver. Kemi B DER KAN OPSTÅ ÆNDRINGER I DE ENDELIGE SPØRGSMÅL

Eksamensopgaver. Kemi B DER KAN OPSTÅ ÆNDRINGER I DE ENDELIGE SPØRGSMÅL Eksamensopgaver Kemi B DER KAN OPSTÅ ÆNDRINGER I DE ENDELIGE SPØRGSMÅL 1. Redoxreaktioner Du skal inddrage eksperimentet Redoxreaktioner og de vedlagte bilag. Redegør for begreberne oxidation, reduktion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2016/17 Institution Thy-Mors HF & VUC, Nykøbing afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi B Gunnsteinn Agnar Jakobsson, kemi tfj-keb Holdet er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Kemi B Merete Tryde

Læs mere

Gør rede for begrebet reaktionshastighed. Kom herunder ind på de faktorer, der påvirker reaktionshastigheden.

Gør rede for begrebet reaktionshastighed. Kom herunder ind på de faktorer, der påvirker reaktionshastigheden. 1 Reaktionshastighed Gør rede for begrebet reaktionshastighed. Kom herunder ind på de faktorer, der påvirker reaktionshastigheden. Bilaget samt eksperimentet Reaktionshastighed skal inddrages i din gennemgang.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau HF & VUC Nordsjælland - Hillerød afdeling HF-e Kemi B Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution EUC Syd Tønder Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Kemi B Frank Heiden og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin VIN 2014 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF/HFe Kemi B Niels Johansson NkeB114V

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintereksamen 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Kemi B Gerda

Læs mere

Kemi B (3ckebeh11308) - juni Eksamensspørgsmål. HF & VUC Nordsjælland

Kemi B (3ckebeh11308) - juni Eksamensspørgsmål. HF & VUC Nordsjælland Kemi B (3ckebeh11308) - juni 2014 - Eksamensspørgsmål HF & VUC Nordsjælland 1. Redox reaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse Redegør for begreberne oxidation, reduktion og oxidationstal. Forklar konsekvenserne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin SOM 2014 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF/HFe Kemi B Niels Johansson NkeB114

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy Mors VUC & HF Hfe Kemi C-B Gunnsteinn Agnar

Læs mere

Spørgsmål 1 Kemisk ligevægt

Spørgsmål 1 Kemisk ligevægt Spørgsmål 1 Kemisk ligevægt Du skal redegøre for den teori der ligger op til forståelsen af eksperimentet Indgreb i et ligevægtssystem. Du skal som minimum inddrage begreberne: Reversibel og irreversibel

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag: Jeg ønsker at gå til eksamen i nedennævnte eksaminationsgrundlag (pensum), som skolen har lavet. Du skal ikke foretage dig yderligere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1keb15e 0814 Ke

Undervisningsbeskrivelse for: 1keb15e 0814 Ke Undervisningsbeskrivelse for: 1keb15e 0814 Ke Fag: Kemi C->B, STX Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Kemi B enkeltfag Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Jacob Juhl Gjerluf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2014-januar 2015 Institution KVUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi B Jesper Møller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kemi B Elisabeth Møller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin vinter 2014/15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx kemi B Jan Pedersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Københavns

Læs mere

Eksamensopgaver i kemi b uden bilag (med forbehold for censors godkendelse)

Eksamensopgaver i kemi b uden bilag (med forbehold for censors godkendelse) Eksamensopgaver i kemi b uden bilag (med forbehold for censors godkendelse) Jern korrosion 1 redoxreaktioner 1. Metallers generelle egenskaber. Stikord: malm, tilstandsform, formbarhed, bindingstype, kuglepakning,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Kemi B Anja Skaar Jacobsen

Læs mere

Eksperimenter: Forsøg med natron (journal) Propan-1-ol og propan-2-ol s kogepunkter (journal)

Eksperimenter: Forsøg med natron (journal) Propan-1-ol og propan-2-ol s kogepunkter (journal) Undervisningsbeskrivelse for 2g (Pia Lassen) Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12/13 Institution Thisted Gymnasium og FH Uddannelse stx Fag og niveau Kemi B

Læs mere

EKSAMENSSPØRGSMÅL 2x Ke/s 2015 med Jørgen Mogensen

EKSAMENSSPØRGSMÅL 2x Ke/s 2015 med Jørgen Mogensen EKSAMENSSPØRGSMÅL 2x Ke/s 2015 med Jørgen Mogensen Eksamensdato: Tirsdag den 2. juni 2015 Antal elever: 2 Information til elever: Nedenfor er eksamensspørgsmålene anført. Der er 8 forskellige. Bilag til

Læs mere

Kemi B (3bkebeh1120) - maj 2013 - Eksamensspørgsmål. HF & VUC Nordsjælland

Kemi B (3bkebeh1120) - maj 2013 - Eksamensspørgsmål. HF & VUC Nordsjælland Kemi B (3bkebeh1120) - maj 2013 - Eksamensspørgsmål HF & VUC Nordsjælland 1. Redox reaktioner Øvelse: Reduktion af permanganat Oxidation, reduktion og oxidationstal. Forklar dine iagttagelser når du placerer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnens HF & VUC HFe Kemi C B Eva Egeberg Hold

Læs mere

Dette er eksamensspørgsmålene uden bilag, som de indtil videre ser ud.

Dette er eksamensspørgsmålene uden bilag, som de indtil videre ser ud. Kemi B, mundtlig eksamen (ER) Dette er eksamensspørgsmålene uden bilag, som de indtil videre ser ud. Der kan komme større eller mindre ændringer i spørgsmålene, hvis censor har indsigelser mod dem. Spørgsmål

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnens HF & VUC HF/HFe Kemi C B Peter Ingvardsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-maj 2013 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin December 14 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold GS Kemi C + B Ole Plam (OPL) 14kemb41

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnens HF & VUC HF/HFe Kemi C B Peter Ingvardsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj.juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus htx

Læs mere

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Marts.-Maj., 2015 Institution KVUC Uddannelse GSK Fag og niveau Kemi B Lærer(e) Jørgen Holm og Lars Jørgen Buch Laursen Hold g1keb215 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Helge Mygind Ole Vesterlund Niel sen Vibeke A xelsen. Notatark

Helge Mygind Ole Vesterlund Niel sen Vibeke A xelsen. Notatark BASISKEMI C Helge Mygind Ole Vesterlund Niel sen Vibeke A xelsen Notatark HAAse & Søns forlag Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen og Vibeke Axelsen: Basiskemi C. Notatark forfatterne og Haase & Søns Forlag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2016 VUC Vest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse SsS s. 1/6

Undervisningsbeskrivelse SsS s. 1/6 Undervisningsbeskrivelse SsS s. 1/6 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Kemi C-B

Læs mere

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin dec 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

Eksamensspørgsmål kemib VUC Vejle 16. juni og 17. juni 2014. Spørgsmål:

Eksamensspørgsmål kemib VUC Vejle 16. juni og 17. juni 2014. Spørgsmål: Spørgsmål: 1. og 12. Syrer og baser, herunder øvelsen Bestemmelse af phosphorsyreindhold i cola. 2. og 13. Syrer og baser, herunder demonstrationsforsøget Phosphatpuffer 3. og 14. Syrer og baser, herunder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forløb: 9/7-2010 9/8-2012, Eksamen: 15/8-2012 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-maj 2014 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Gastro-science

Læs mere

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag)

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) 1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) Fremstilling af jern i højovn ud fra hæmatit Støbejern, stål og smedejern og legeringer. BOS(basisk oxygen stålfremstilling) Opskriv og afstem

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 12/13 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 2mKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 13 - juni 15 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Hillerød-afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi BA Nis Bærentsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Skive-Viborg HF & VUC, Viborg afd. Uddannelse Stx Fag og niveau Kemi B (løft fra

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2011 Studenterkurset

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Københavns

Læs mere

Spørgsmål 1 Struktur og egenskaber

Spørgsmål 1 Struktur og egenskaber Spørgsmål 1 Struktur og egenskaber Der ønskes en gennemgang af de forskellige former for intermolekylære bindinger, samt deres betydning for stoffernes fysiske og kemiske egenskaber. Inddrag øvelsen Carbonhydrider

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 11 Københavns tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Københavns Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 11/12 Eksamen juni 2012 Institution HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kemi A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Gsk Kemi CB Mette Lillistone 12KECB11

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Københavns

Læs mere

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse VU Vestegnen hfe Fag og niveau Kemi 0- Hold Eksaminator 1ke80 Michael Sass

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-maj 2013 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole - Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 16/17 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Kemi A Ruth Bluhm 3 KeA Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Kemisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2014-2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kemi B Anders Mejer Kristensen Hold 23615 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Skive-Viborg HF & VUC, Viborg afd. Uddannelse Stx Fag og niveau Kemi B (løft fra

Læs mere

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag)

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) 1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) Fremstilling af jern i højovn ud fra hæmatit Støbejern, stål og smedejern og legeringer. BOS(basisk oxygen stålfremstilling) Opskriv og afstem

Læs mere

Oliekemi - intro til organisk kemi. Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO (Sundhed) Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger.

Oliekemi - intro til organisk kemi. Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO (Sundhed) Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-maj 2015 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2016 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Kemi A Trille Hertz Quist 3 kea Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2014 - Maj 2014 Institution VUC Hvidovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Kemi B Mohammed

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 14/15 + 15/16 Institution Teknisk Gymnasium Viby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi B Line Vestergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kemi B (stx bekendtgørelse)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Vid gymnasier/viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi B Hanne Lind

Læs mere

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag.

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag. VUC Århus, 17. maj. 2011 Kære alle kursister på holdene ke02da1c (kemi C flex, helårsholdet) og ke05da1c (kemi C flex, halvårsholdet) På de næste mange sider vil I kunne se Jeres kommende eksamensopgaver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg, Viborg afd. Stx Kemi B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 15/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 2mKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 15/16, eksamen maj-juni 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi B, stx-bekendtgørelsen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Undervisningen afsluttes maj-juni 12/13 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Sommereksamen 2013-14 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Teknisk Gymnasium (htx) Kemi A - valghold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 14 - juni 16 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 08 Institution Odense Katedrealskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/ stx Kemi B Per Pedersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09 Institution Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Hfe/2-årig Hf, stx Kemi CB Jane

Læs mere

10. juni 2016 Kemi C 325

10. juni 2016 Kemi C 325 Grundstoffer og Det Periodiske System Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Forklar hvad der forstås med begrebet grundstoffer kontra kemiske forbindelser. Atomer er placeret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Eksamen maj-juni 2016, skoleåret 2015/16 Institution Uddannelse Kolding VUC Hfe Fag og niveau Kemi B, stx-bekendtgørelsen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Undervisningen afsluttes maj-juni, skoleår 13/14 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Klavs Thormod og Inge Colliander Petersen

Klavs Thormod og Inge Colliander Petersen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 14/15, eksamen maj-juni 2015 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi B, stx-bekendtgørelsen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 HTX -

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern HTX Kemi

Læs mere

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C december 2016 Helsingør. Spørgsmål 1. Grundstoffer og det periodiske system

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C december 2016 Helsingør. Spørgsmål 1. Grundstoffer og det periodiske system EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C december 2016 Helsingør Øvelse: Opløsningsmidlers egenskaber Spørgsmål 1 Grundstoffer og det periodiske system Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Grundstofferne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HFE Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Marianne Engberg-Pedersen

Læs mere