Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening"

Transkript

1 Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Maj 2014

2 Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1967 og senest revideret den 27. maj 2014 Navn og formål 1 Stk. 1. Grundejerforeningens navn er: "Nivåvænge Grundejerforening". Stk. 2. Grundejerforeningens område er matr. nr. 1 br af Nivågård by, Karlebo sogn samt matr. nr. 1 fc, 1 fd, 1 fe, 1 ff, 1 fg, 1 eb, 1 ec, 1 ed, 1 ee, 1 ef, 1 eg, 1 eh, 1 ei, 1 ek, 1 el, 1 em, 1 en, 1 eo, 1 ep, 1 eq, 1 er, 1 es, 1 et, 1 eu, 1 ev, 1 ex, 1 ey, 1 ez, 1 eæ, 1 eø, 1 fa, 1 fb og 1kz. Stk. 3. Grundejerforeningens hjemsted er Fredensborg Kommune. 2 Grundejerforeningen er stiftet på generalforsamling den 11. januar 1967 i henhold til deklaration tinglyst den 27. august 1966 på de i 1 nævnte matrikelnumre, bortset fra 1kz, der er kommet til senere. 3 Grundejerforeningen formål er at varetage medlemmernes fællesinteresser, herunder: 1) Administration af den fælles varmeforsyning 2) Administration af snerydning og renovation 3) Administration af deklarationens 5 om garager 4) Administration af deklarationens 8 angående manglende privat vedligeholdelse af bygninger 5) Anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer 6) Ansættelse af og tilsyn med personale 7) Vedligeholdelse af fælles stikledninger 8) Godkendelse af udvendige bygningsændringer 9) Forhandlinger med myndigheder, organisationer, virksomheder og privatpersoner 10) Behandling af andre sager der falder inden for grundejerforeningens interesseområde 4 Foreningen kan efter generalforsamlingens bestemmelse tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger. Foreningen er upolitisk. Medlemmer 5 Stk. 1. Som medlemmer skal og kan kun optages ejere af de i 1, stk. 2. nævnte parceller. Stk. 2. Såfremt en parcel ejes af flere i forening hæfter samtlige ejere solidarisk for forpligtelser over for foreningen. Den person, der er nævnt først på skødet, har medlemsretten, medmindre andet skriftligt er meddelt grundejerforeningen. Stk. 3. Medlemspligten indtræder samtidig med erhvervelsen af en af de ovennævnte parceller, uanset på hvilken måde dette sker. Indtrædende medlemmer opnår anpartsvis ret til foreningens formue, ligesom de umiddelbart indtræder i den tidligere ejers økonomiske forpligtelser over for foreningen, herunder pligten til at betale kontingent, varmebidrag og bidrag til afdrag og forrentning på evt. lån. 1

3 Stk. 4. Ophører et medlem med at være ejer af en parcel, bortfalder medlemsretten fra skæringsdagen, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent, a conto varmebidrag eller udbetaling af andel i foreningens formue. Stk. 5. Det påhviler såvel sælger som køber at give grundejerforeningen meddelelse om ejendommens overdragelse. Stk. 6. Den til enhver tid værende ejers forpligtelser over for grundejerforeningen er uafhængige af, om ejendommen helt eller delvis er udlejet. 6 Et medlem kan ikke ved retshandler råde over sin andel i foreningsformuen, ligesom medlemmets andel ikke kan gøres til genstand for særskilt retsforfølgning. 7 Bestyrelsen er berettiget til at lade foreningens vedtægter tinglyse på de enkelte ejendomme. Generalforsamlingen 8 Stk. 1. Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed. Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 15. marts og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Stk. 3. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen. Stk. 4. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. Stk. 5. På generalforsamlingen kan kun træffes afgørelser om emner, der er meddelt medlemmerne inden fristerne i vedtægterne. Stk. 6. Bestyrelsen udsender efter generalforsamlingen referat af generalforsamlingen med angivelse af de vedtagne beslutninger og de behandlede sager. Referatet underskrives af dirigenten og bestyrelsens formand. Bestyrelsen opbevarer en liste over husnumre for de på generalforsamlingen repræsenterede ejendomme, samt liste over fuldmagter. 9 Stk. 1. For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent 5. Forslag fra medlemmerne 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 7. Valg af suppleant (-er) til bestyrelsen 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Stk. 2. Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest otte dage inden den pågældende generalforsamling. 2

4 Stk. 3. Bestyrelsen udsender senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse meddelelse om indkomne forslag. Stk. 4. Årsregnskabet og varmeregnskabet udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen, dvs. senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 10 Stk. 1. Adgang til grundejerforeningens generalforsamlinger har kun foreningens medlemmer, deres samlever/ægtefælle, grundejerforeningens revisor samt eventuelt personer, der er indbudt af bestyrelsen. Stk. 2. Ved afstemning på grundejerforeningens generalforsamling har hver ejendom en stemme under forudsætning af, at medlemmet før generalforsamlingen ikke står i restance med kontingent. En ejer af flere ejendomme kan hverken personligt eller ved fuldmagt afgive mere end to stemmer. For ejendomme tilhørende grundejerforeningen kan der ikke afgives stemmer. Et stemmeberettiget medlem kan give et andet medlem fuldmagt til at stemme for sig. Dog kan en stemmeberettiget person højst repræsentere to ejendomme. Fuldmagter skal udstedes på navn og skal fremlægges inden generalforsamlingens start. Ved et medlems fravær kan dennes samlever/ægtefælle stemme uden særlig fuldmagt. 11 Stk. 1. På generalforsamlingen er simpelt flertal blandt de afgivne stemmer, jvf. 10, afgørende i alle grundejerforeningens anliggender, jvf. dog stk. 2. Stk. 2. Til vedtægtsændringer kræves at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt eller repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringsforslaget. Stk. 3. Er det fornødne antal stemmeberettigede medlemmer ikke mødt, kan en ny generalforsamling, indkaldt inden en måned, med simpelt flertal vedtage forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte. Stk. 4. Afstemningen er skriftlig, når bestyrelsen, 20 medlemmer eller mindst 1/3 af de stemmeberettigede kræver det. 12 Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det fornødent, eller når 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. Stk. 2. En sådan begæring skal indeholde motiveret forslag til dagsorden. Stk. 3. Bestyrelsen er herefter forpligtet til inden 14 dage at indkalde til generalforsamling med det i 8 stk. 2 nævnte varsel. Bestyrelsen 13 Stk. 1. Bestyrelsen består af fem medlemmer, der tillige med to suppleanter vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. Stk. 2. Bestyrelsen afgår efter tur i ulige årstal med tre medlemmer og en suppleant og i lige årstal med to medlemmer og en suppleant. Stk. 3. Genvalg kan finde sted. Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 3

5 Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og udarbejder referat fra bestyrelsesmøderne med angivelse af de vedtagne beslutninger og de behandlede sager. Stk. 6. Det godkendte referat offentliggøres. Stk. 7. Bestyrelsen kan i fornødent omfang antage lønnet arbejdskraft. Stk. 8. Bestyrelsen kan ansætte lønnet arbejdskraft til opsyn med og drift af varmecentralen, vedligeholdelse og renholdelse af de under bebyggelsen hørende private veje og fællesarealer. Stk. 9. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Stk. 10. Bestyrelsen kan til løsning af særlige opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet der dog altid skal deltage et bestyrelsesmedlem. Stk. 11. Foreningens korrespondance skal opbevares i foreningens arkiv. 14 Stk. 1. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende. Stk. 2. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens trufne beslutninger. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens godkendelse optage lån. Stk. 3. Bestyrelsen orienterer med passende mellemrum medlemmerne om foreningens virke. Stk. 4. Bestyrelsen er for så vidt angår fællesarealer, herunder veje, forpligtet til at tegne sædvanlig ansvarsforsikring. Bestyrelsen kan i øvrigt tegne de forsikringer som skønnes nødvendige. Stk. 5. Foreningen tegnes af formanden - i dennes fravær af næstformanden - sammen med et af bestyrelsens øvrige medlemmer. 15 Stk. 1. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsesmøder afholdes dog mindst en gang hvert kvartal. Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende. Stk. 3. Formanden - eller i dennes fravær næstformanden - leder bestyrelsesmøderne. Stk. 4. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, nedlægger sit hverv, bliver umyndiggjort eller lignende, indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen efter lodtrækning. Kontingent og regnskabsføring 16 Stk. 1. Til afholdelse af grundejerforeningens udgifter fastsættes kontingentet på generalforsamlingen med lige anparter på hver ejendom. Kontingentet fastlægges på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for 4

6 det kommende regnskabsår. I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen påligne medlemmerne et ekstra kontingent, der dog ikke må udgøre mere end 25 % af det ordinære kontingent, og en sådan overskridelse skal skriftligt motiveres over for medlemmerne. Stk. 2. Kontingentet indbetales som fastsat af bestyrelsen. 17 Stk. 1. Det påhviler kassereren eller en af bestyrelsen bemyndiget at varetage foreningens kasse og regnskabsmæssige funktioner. Stk. 2. Til afholdelse af småudgifter råder kassereren eller en af bestyrelsen bemyndiget over en kontant kassebeholdning, som normalt ikke må overstige kr ,00. Stk. 3. Foreningens øvrige likvide midler skal indestå på konti i pengeinstitut eller anbringes i danske statseller realkreditobligationer på en sådan måde, at de normalt afkaster bedst mulig rente. Kontiene skal lyde på foreningens navn. Foreningens konti skal have påtegning om, at der kun må hæves på dem af to af bestyrelsens medlemmer i forening. Stk. 4. Løbende indbetalinger fra medlemmerne skal ske som fastsat af bestyrelsen. Stk. 5. Foreningens udgiftsbilag skal bære godkendelsespåtegning af to af bestyrelsens medlemmer i forening. Stk. 6. Kassereren eller en af bestyrelsen bemyndiget skal føre et bogholderi og medlemskartotek. Dette skal ske i samråd med foreningens revisor. Bogholderi og kartotek skal holdes ajourført, således at der til enhver tid er oversigt over foreningens økonomiske forhold og over de enkelte medlemmers indbetalinger. Stk. 7. Bestyrelsen og revisor skal kontrollere at bogholderiet føres kontinuerligt og efter de givne forskrifter. Stk. 8. Regnskabet og varmeåret løber fra 1. januar til 31. december. Senest 1. februar skal årsregnskabet, herunder varmeregnskabet, være afsluttet og afleveret til revisionen. Regnskaberne skal med bilag senest den 15. februar tilbagesendes af revisoren og underskrives af den samlede bestyrelse. Årsregnskab og varmeregnskab udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen. 18 Stk. 1. Revisionen af foreningens regnskaber foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Stk. 2. Mindst en gang i årets løb skal revisor foretage eftersyn af foreningens likvide beholdninger og afstemme medlemsindbetalinger og restancer. Stk. 3. Ved årsregnskabet skal revisor desuden påse, at regnskabet giver et retvisende udtryk for foreningens værdier og forpligtelser. Stk. 4. Revisor skal føre en revisionsprotokol over de arbejder, der udføres. Revisor skal anføre de bemærkninger, denne måtte have. Revisionsprotokol skal forelægges på det førstkommende bestyrelsesmøde, og den skal underskrives af bestyrelsens medlemmer for at bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet. Stk. 5. Revisor har adgang til referater af generalforsamling og bestyrelsesmøder og skal påse, at de beslutninger, bestyrelsen træffer af økonomisk karakter, finder rigtigt udtryk i regnskabet. 5

7 Varmeforsyningen 19 Stk. 1. Grundejerforeningen driver den fælles varmecentral beliggende på fællesarealet. Stk. 2. Grundejerforeningen er forpligtet til hele året at levere varme til bebyggelsen "Nivåvænge" bestående af 137 gårdhuse. Stk. 3. Medlemmerne af grundejerforeningen er forpligtet til at aftage varme fra den fælles varmecentral og betale herfor i henhold til bestemmelserne nævnt nedenfor. Stk. 4. Grundejerforeningen er ejer af hovedledningerne for varmeforsyningen fra varmecentralen til stikledningerne. Ledningsnet og husinstallationer i øvrigt er grundejerforeningen uvedkommende. Stk. 5. Grundejerforeningen har ejers risiko og ansvar med hensyn til varmecentralen og det i stk. 4 nævnte hovedledningsnet og er herunder over for ejerne af de enkelte ejendomme ansvarlig for skader forvoldt af fejl ved denne installation eller ved dennes drift, reparation eller vedligeholdelse. Bestyrelsen er pligtig at dække risikoen ved en kombineret husejerforsikring, herunder brand-, svamp, vandskade- og husbukkeforsikring. Bestyrelsen skal endvidere dække ansvaret ved brug af varmeforsyningssystemet ved sædvanlig ansvarsforsikring. Stk. 6. Udvidelser i den enkelte ejendoms centralvarmeinstallation må kun udføres efter forud indhentet skriftlig godkendelse fra bestyrelsen. Enhver installation i strid med foranstående er bestyrelsen berettiget til at lade fjerne for den pågældende ejers regning. Stk. 7. Til afholdelse af driftsudgifterne ved den fælles varmecentral indbetaler medlemmerne periodiske acontobeløb til grundejerforeningen. Bestyrelsen fastsætter acontobeløbenes størrelse. Stk. 8. Såfremt et medlem ikke senest 14 dage efter forfaldstid har betalt skyldigt beløb, er bestyrelsen berettiget til med tre dages varsel at afbryde varmeforsyningen. Stk. 9. Ved varmeårets slutning lader bestyrelsen udarbejde et varmeregnskab med supplerende udregninger af priserne pr. MWh og varmeenhed. Varmeregnskabet udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen, jf. 9, stk. 4 med henblik på fremlæggelse til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling. Stk. 10. Tilbagebetaling eller efterbetaling i forhold til de indbetalte acontobeløb foretages i forbindelse med den almindelige opkrævning pr. 15. marts. Stk. 11. Udgifter til den fælles fjernvarmeinstallations drift og vedligeholdelse fordeles mellem medlemmerne, således at de faste udgifter herunder andel i varmemesterløn og administration samt vandforbrug, skatter, forsikringer, renter, afdrag og vedligeholdelser (henlæggelser) fordeles efter følgende fordelingstal: store huse med haveindgang (lille udhus) 84 andele store huse uden haveindgang (stort udhus) 81 andele huse på ca. 126 m2 70 andele huse på ca. 94 m2 52 andele huse på ca. 84 m2 44 andele 6

8 husene i blok 5 på ca m2 70 andele De variable omkostninger, herunder udgift til indkøb af energi, fordeles i henhold til de enkelte medlemmers varmeforbrug. Varmeforbruget konstateres ved målere installeret i samtlige ejendomme. Målerne aflæses elektronisk af grundejerforeningen pr. 31. december. I forbindelse med aflæsningen afleveres til hvert enkelt hus en skriftlig information om, at aflæsningen har fundet sted, og hvad måleren viste. I tilfælde af uenighed skal grundejerforeningen have besked senest en uge efter at medlemmet har fået information om aflæsningen. Målerne tilhører grundejerforeningen, der foretager vedligeholdelse og service på målerne. Eventuelle vedligeholdelsesomkostninger pålignes varmeregnskabet under faste omkostninger. I tilfælde hvor en ejendoms måler har været ude af drift, fastsætter bestyrelsen et rimeligt forbrug efter bedste skøn. Stk. 12. Fejl og uregelmæssigheder ved varmeforsyningen skal omgående meddeles til varmemesteren eller i dennes fravær til et medlem af bestyrelsen. Ejerne af de enkelte ejendomme er pligtige til at give grundejerforeningen eller de af bestyrelsen bemyndigede personer adgang til at efterse eller at reparere anlæggene, når som helst grundejerforeningen måtte ønske dette, og er efter de almindelige erstatningsregler over for grundejerforeningen ansvarlig for skade på anlæggene. Fællesanlæg 20 Stk. 1. Fællesarealer er de arealer, der ikke henhører under de enkelte ejendomme, men i deres helhed tilhører grundejerforeningen såsom: 1. Alle veje og stier inklusive arealerne langs bebyggelsen 2. Lokale, frilagte pladser 3. Det centrale fællesområde 4. De omkring bebyggelsen beliggende friarealer Stk. 2. De i stk. 1 omtalte fællesarealer beplantes og vedligeholdes på grundejerforeningens foranledning. Stk. 3. De enkelte grundejere er pålagt at vedligeholde og renholde de beplantede arealer mellem de enkelte ejendomme og stierne. Såfremt en grundejer ikke efterfølger dette pålæg, kan grundejerforeningen lade arbejdet udføre for grundejerens regning. Ordensbestemmelser 21 Stk. 1. De enkelte ejendomme må ikke ved ombygning ændres således at bygningernes udseende forandres, uden at bestyrelsens og Fredensborg kommunes skriftlige godkendelse heraf foreligger. Stk. 2. De enkelte bygninger må ikke males, så de derved adskiller sig fra bebyggelsens helhedspræg. Stk. 3. Skiltning i reklamemæssigt øjemed eller skæmmende skiltning må ikke finde sted på ejendommene. Stk. 4. Overtrædes de i stk. 1, 2 og 3 nævnte bestemmelser er bestyrelsen berettiget til at kræve ejendommen tilbageført til den før ombygningen foreliggende tilstand. Bestyrelsen kan i tilfælde af vægring lade arbejdet udføre for medlemmets regning. 22 Stk. 1. Der må ikke i gårdhaverne findes beplantning, der ved skygge eller kraftig vækst er til gene for naboerne. 7

9 Stk. 2. Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse heraf påbyde, at disse vækster beskæres eller om fornødent fældes for ejerens regning. 23 Stk. 1. Færdsel med motorkøretøjer, herunder knallert, må ikke finde sted på stierne. Stk. 2. Al parkering af lastbil, bus, flyttebil eller større fragtbiler er forbudt på fællesarealets parkeringsarealer. Herfra undtages dog parkering under af- og pålæsning. Stk. 3. Al henstilling og parkering af campingvogne, trailere, anhængere og påhængsvogne af enhver art er forbudt. Herfra undtages dog parkering under af- og pålæsning. Stk. 4. Al færdsel inden for grundejerforeningens område skal ske med størst mulig hensyntagen til gående og børn. Beslutningers bindende virkning 24 Stk. 1. De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nuværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne. Stk. 2. Evt. indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke opsættende virkning. Foreningens medlemmer skal, indtil endelig retsafgørelse foreligger, opfylde de pålagte pligter af økonomisk eller anden art. Foreningen er, uanset sagsanlæg eller senere appel, berettiget til at foretage retlige skridt til opfyldelse af forpligtelserne. Opløsning af grundejerforeningen 25 Stk. 1. Grundejerforeningen kan kun opløses ved beslutning på to umiddelbart på hinanden følgende generalforsamlinger. På hver af disse skal mindst 2/3 af medlemmerne være til stede, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer skal være afgivet for forslaget om grundejerforeningens opløsning. Stk. 2. Opløsning af grundejerforeningen kan ikke finde sted uden samtykke fra Fredensborg kommune. Stk. 3. Ved opløsning af grundejerforeningen opgøres foreningens formue og fordeles efter al skyldig gæld er betalt med lige store dele til medlemmerne. Ikrafttræden 26 Nærværende vedtægter træder i kraft den 1. januar

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Ejerlaugets navn er Sorgenfrivængets Ejerlaug. 1 Medlemmer er ifølge forpligtigelse i deklaration tinglyst 29. februar 1959 ejerne af de parceller, der er udstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Traneparken". Dens område er matrikel nr. 4 ar og 4 as, Tranegilde by, Ishøj sogn, og parceller, der er udstykket herfra. Dens hjemsted er Ishøj kommune jf.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Teglgården. Området er sommerhusparceller og fælles områder, udstykket fra matr. Nr. 44a m.fl. Hejls by

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN MØLLESTENEN

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN MØLLESTENEN Anmelder: O.C. Huset A/S Matr.nr.: 1-dm, 1-dn, 1-o, 1-dp, 1-dq, 1-ey, 1-ec, Islandsgade 19 1-ed, 1-fa, 1-eø, 1-eæ, 1-ez, 1-fb, 1-ee, 4690 Haslev 1-fc, 1-ef, 1-fg, 1-ff, 1-fe, 1-fd, 1-dx, 1-dy, Tlf. 56

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER. for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN"

VEDTÆGTER. for Grundejerforeningen MOSEPARKEN VEDTÆGTER for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN" V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen MOSEPARKEN 1. Foreningens navn er grundejerforeningen Moseparken. Dens område er de i deklaration, lyst den 20/8

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø

VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Strandgården, Enø", og dens område er det på ved-hæftede plan viste areal, omfattende 113 parceller, vejarealer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975,juni 1984, maj 2011 og maj 2014.

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting.

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. VEDTÆGTER FOR Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. Foreningens hjemmesideadresse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EJERLAUGET SLETTEBJERGET 1 20, 3400 Hillerød. -o0o- Medlemskab

VEDTÆGTER. for. EJERLAUGET SLETTEBJERGET 1 20, 3400 Hillerød. -o0o- Medlemskab VEDTÆGTER for EJERLAUGET SLETTEBJERGET 1 20, 3400 Hillerød -o0o- Medlemskab 1 Ret og pligt til medlemskab har de til enhver tid værende ejere af ejendommene matr.nr. 9 aø til og med 9 bt Hammersholt by,

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter for. Vedtægt og deklaration. April 2003 5.1.1. Navn og formål

VEDTÆGTER. Vedtægter for. Vedtægt og deklaration. April 2003 5.1.1. Navn og formål Vedtægter for Vedtaget på generalforsamlingen den 27. september 1972 med senere ændringer vedtaget på generalforsamlinger, senest den 21. september 1995. Kap. 1. Navn og formål Navn og formål 1. 1. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker

Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker 1 Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker Foreningens navn er Grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker af 1970 1 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under retten i Randers, der er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen FJORDGLIMTSVEJ". 2. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Retten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere