Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening"

Transkript

1 Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Maj 2014

2 Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1967 og senest revideret den 27. maj 2014 Navn og formål 1 Stk. 1. Grundejerforeningens navn er: "Nivåvænge Grundejerforening". Stk. 2. Grundejerforeningens område er matr. nr. 1 br af Nivågård by, Karlebo sogn samt matr. nr. 1 fc, 1 fd, 1 fe, 1 ff, 1 fg, 1 eb, 1 ec, 1 ed, 1 ee, 1 ef, 1 eg, 1 eh, 1 ei, 1 ek, 1 el, 1 em, 1 en, 1 eo, 1 ep, 1 eq, 1 er, 1 es, 1 et, 1 eu, 1 ev, 1 ex, 1 ey, 1 ez, 1 eæ, 1 eø, 1 fa, 1 fb og 1kz. Stk. 3. Grundejerforeningens hjemsted er Fredensborg Kommune. 2 Grundejerforeningen er stiftet på generalforsamling den 11. januar 1967 i henhold til deklaration tinglyst den 27. august 1966 på de i 1 nævnte matrikelnumre, bortset fra 1kz, der er kommet til senere. 3 Grundejerforeningen formål er at varetage medlemmernes fællesinteresser, herunder: 1) Administration af den fælles varmeforsyning 2) Administration af snerydning og renovation 3) Administration af deklarationens 5 om garager 4) Administration af deklarationens 8 angående manglende privat vedligeholdelse af bygninger 5) Anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer 6) Ansættelse af og tilsyn med personale 7) Vedligeholdelse af fælles stikledninger 8) Godkendelse af udvendige bygningsændringer 9) Forhandlinger med myndigheder, organisationer, virksomheder og privatpersoner 10) Behandling af andre sager der falder inden for grundejerforeningens interesseområde 4 Foreningen kan efter generalforsamlingens bestemmelse tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger. Foreningen er upolitisk. Medlemmer 5 Stk. 1. Som medlemmer skal og kan kun optages ejere af de i 1, stk. 2. nævnte parceller. Stk. 2. Såfremt en parcel ejes af flere i forening hæfter samtlige ejere solidarisk for forpligtelser over for foreningen. Den person, der er nævnt først på skødet, har medlemsretten, medmindre andet skriftligt er meddelt grundejerforeningen. Stk. 3. Medlemspligten indtræder samtidig med erhvervelsen af en af de ovennævnte parceller, uanset på hvilken måde dette sker. Indtrædende medlemmer opnår anpartsvis ret til foreningens formue, ligesom de umiddelbart indtræder i den tidligere ejers økonomiske forpligtelser over for foreningen, herunder pligten til at betale kontingent, varmebidrag og bidrag til afdrag og forrentning på evt. lån. 1

3 Stk. 4. Ophører et medlem med at være ejer af en parcel, bortfalder medlemsretten fra skæringsdagen, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent, a conto varmebidrag eller udbetaling af andel i foreningens formue. Stk. 5. Det påhviler såvel sælger som køber at give grundejerforeningen meddelelse om ejendommens overdragelse. Stk. 6. Den til enhver tid værende ejers forpligtelser over for grundejerforeningen er uafhængige af, om ejendommen helt eller delvis er udlejet. 6 Et medlem kan ikke ved retshandler råde over sin andel i foreningsformuen, ligesom medlemmets andel ikke kan gøres til genstand for særskilt retsforfølgning. 7 Bestyrelsen er berettiget til at lade foreningens vedtægter tinglyse på de enkelte ejendomme. Generalforsamlingen 8 Stk. 1. Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed. Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 15. marts og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Stk. 3. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen. Stk. 4. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. Stk. 5. På generalforsamlingen kan kun træffes afgørelser om emner, der er meddelt medlemmerne inden fristerne i vedtægterne. Stk. 6. Bestyrelsen udsender efter generalforsamlingen referat af generalforsamlingen med angivelse af de vedtagne beslutninger og de behandlede sager. Referatet underskrives af dirigenten og bestyrelsens formand. Bestyrelsen opbevarer en liste over husnumre for de på generalforsamlingen repræsenterede ejendomme, samt liste over fuldmagter. 9 Stk. 1. For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent 5. Forslag fra medlemmerne 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 7. Valg af suppleant (-er) til bestyrelsen 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Stk. 2. Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest otte dage inden den pågældende generalforsamling. 2

4 Stk. 3. Bestyrelsen udsender senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse meddelelse om indkomne forslag. Stk. 4. Årsregnskabet og varmeregnskabet udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen, dvs. senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 10 Stk. 1. Adgang til grundejerforeningens generalforsamlinger har kun foreningens medlemmer, deres samlever/ægtefælle, grundejerforeningens revisor samt eventuelt personer, der er indbudt af bestyrelsen. Stk. 2. Ved afstemning på grundejerforeningens generalforsamling har hver ejendom en stemme under forudsætning af, at medlemmet før generalforsamlingen ikke står i restance med kontingent. En ejer af flere ejendomme kan hverken personligt eller ved fuldmagt afgive mere end to stemmer. For ejendomme tilhørende grundejerforeningen kan der ikke afgives stemmer. Et stemmeberettiget medlem kan give et andet medlem fuldmagt til at stemme for sig. Dog kan en stemmeberettiget person højst repræsentere to ejendomme. Fuldmagter skal udstedes på navn og skal fremlægges inden generalforsamlingens start. Ved et medlems fravær kan dennes samlever/ægtefælle stemme uden særlig fuldmagt. 11 Stk. 1. På generalforsamlingen er simpelt flertal blandt de afgivne stemmer, jvf. 10, afgørende i alle grundejerforeningens anliggender, jvf. dog stk. 2. Stk. 2. Til vedtægtsændringer kræves at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt eller repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringsforslaget. Stk. 3. Er det fornødne antal stemmeberettigede medlemmer ikke mødt, kan en ny generalforsamling, indkaldt inden en måned, med simpelt flertal vedtage forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte. Stk. 4. Afstemningen er skriftlig, når bestyrelsen, 20 medlemmer eller mindst 1/3 af de stemmeberettigede kræver det. 12 Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det fornødent, eller når 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. Stk. 2. En sådan begæring skal indeholde motiveret forslag til dagsorden. Stk. 3. Bestyrelsen er herefter forpligtet til inden 14 dage at indkalde til generalforsamling med det i 8 stk. 2 nævnte varsel. Bestyrelsen 13 Stk. 1. Bestyrelsen består af fem medlemmer, der tillige med to suppleanter vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. Stk. 2. Bestyrelsen afgår efter tur i ulige årstal med tre medlemmer og en suppleant og i lige årstal med to medlemmer og en suppleant. Stk. 3. Genvalg kan finde sted. Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 3

5 Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og udarbejder referat fra bestyrelsesmøderne med angivelse af de vedtagne beslutninger og de behandlede sager. Stk. 6. Det godkendte referat offentliggøres. Stk. 7. Bestyrelsen kan i fornødent omfang antage lønnet arbejdskraft. Stk. 8. Bestyrelsen kan ansætte lønnet arbejdskraft til opsyn med og drift af varmecentralen, vedligeholdelse og renholdelse af de under bebyggelsen hørende private veje og fællesarealer. Stk. 9. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Stk. 10. Bestyrelsen kan til løsning af særlige opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet der dog altid skal deltage et bestyrelsesmedlem. Stk. 11. Foreningens korrespondance skal opbevares i foreningens arkiv. 14 Stk. 1. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende. Stk. 2. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens trufne beslutninger. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens godkendelse optage lån. Stk. 3. Bestyrelsen orienterer med passende mellemrum medlemmerne om foreningens virke. Stk. 4. Bestyrelsen er for så vidt angår fællesarealer, herunder veje, forpligtet til at tegne sædvanlig ansvarsforsikring. Bestyrelsen kan i øvrigt tegne de forsikringer som skønnes nødvendige. Stk. 5. Foreningen tegnes af formanden - i dennes fravær af næstformanden - sammen med et af bestyrelsens øvrige medlemmer. 15 Stk. 1. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsesmøder afholdes dog mindst en gang hvert kvartal. Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende. Stk. 3. Formanden - eller i dennes fravær næstformanden - leder bestyrelsesmøderne. Stk. 4. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, nedlægger sit hverv, bliver umyndiggjort eller lignende, indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen efter lodtrækning. Kontingent og regnskabsføring 16 Stk. 1. Til afholdelse af grundejerforeningens udgifter fastsættes kontingentet på generalforsamlingen med lige anparter på hver ejendom. Kontingentet fastlægges på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for 4

6 det kommende regnskabsår. I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen påligne medlemmerne et ekstra kontingent, der dog ikke må udgøre mere end 25 % af det ordinære kontingent, og en sådan overskridelse skal skriftligt motiveres over for medlemmerne. Stk. 2. Kontingentet indbetales som fastsat af bestyrelsen. 17 Stk. 1. Det påhviler kassereren eller en af bestyrelsen bemyndiget at varetage foreningens kasse og regnskabsmæssige funktioner. Stk. 2. Til afholdelse af småudgifter råder kassereren eller en af bestyrelsen bemyndiget over en kontant kassebeholdning, som normalt ikke må overstige kr ,00. Stk. 3. Foreningens øvrige likvide midler skal indestå på konti i pengeinstitut eller anbringes i danske statseller realkreditobligationer på en sådan måde, at de normalt afkaster bedst mulig rente. Kontiene skal lyde på foreningens navn. Foreningens konti skal have påtegning om, at der kun må hæves på dem af to af bestyrelsens medlemmer i forening. Stk. 4. Løbende indbetalinger fra medlemmerne skal ske som fastsat af bestyrelsen. Stk. 5. Foreningens udgiftsbilag skal bære godkendelsespåtegning af to af bestyrelsens medlemmer i forening. Stk. 6. Kassereren eller en af bestyrelsen bemyndiget skal føre et bogholderi og medlemskartotek. Dette skal ske i samråd med foreningens revisor. Bogholderi og kartotek skal holdes ajourført, således at der til enhver tid er oversigt over foreningens økonomiske forhold og over de enkelte medlemmers indbetalinger. Stk. 7. Bestyrelsen og revisor skal kontrollere at bogholderiet føres kontinuerligt og efter de givne forskrifter. Stk. 8. Regnskabet og varmeåret løber fra 1. januar til 31. december. Senest 1. februar skal årsregnskabet, herunder varmeregnskabet, være afsluttet og afleveret til revisionen. Regnskaberne skal med bilag senest den 15. februar tilbagesendes af revisoren og underskrives af den samlede bestyrelse. Årsregnskab og varmeregnskab udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen. 18 Stk. 1. Revisionen af foreningens regnskaber foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Stk. 2. Mindst en gang i årets løb skal revisor foretage eftersyn af foreningens likvide beholdninger og afstemme medlemsindbetalinger og restancer. Stk. 3. Ved årsregnskabet skal revisor desuden påse, at regnskabet giver et retvisende udtryk for foreningens værdier og forpligtelser. Stk. 4. Revisor skal føre en revisionsprotokol over de arbejder, der udføres. Revisor skal anføre de bemærkninger, denne måtte have. Revisionsprotokol skal forelægges på det førstkommende bestyrelsesmøde, og den skal underskrives af bestyrelsens medlemmer for at bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet. Stk. 5. Revisor har adgang til referater af generalforsamling og bestyrelsesmøder og skal påse, at de beslutninger, bestyrelsen træffer af økonomisk karakter, finder rigtigt udtryk i regnskabet. 5

7 Varmeforsyningen 19 Stk. 1. Grundejerforeningen driver den fælles varmecentral beliggende på fællesarealet. Stk. 2. Grundejerforeningen er forpligtet til hele året at levere varme til bebyggelsen "Nivåvænge" bestående af 137 gårdhuse. Stk. 3. Medlemmerne af grundejerforeningen er forpligtet til at aftage varme fra den fælles varmecentral og betale herfor i henhold til bestemmelserne nævnt nedenfor. Stk. 4. Grundejerforeningen er ejer af hovedledningerne for varmeforsyningen fra varmecentralen til stikledningerne. Ledningsnet og husinstallationer i øvrigt er grundejerforeningen uvedkommende. Stk. 5. Grundejerforeningen har ejers risiko og ansvar med hensyn til varmecentralen og det i stk. 4 nævnte hovedledningsnet og er herunder over for ejerne af de enkelte ejendomme ansvarlig for skader forvoldt af fejl ved denne installation eller ved dennes drift, reparation eller vedligeholdelse. Bestyrelsen er pligtig at dække risikoen ved en kombineret husejerforsikring, herunder brand-, svamp, vandskade- og husbukkeforsikring. Bestyrelsen skal endvidere dække ansvaret ved brug af varmeforsyningssystemet ved sædvanlig ansvarsforsikring. Stk. 6. Udvidelser i den enkelte ejendoms centralvarmeinstallation må kun udføres efter forud indhentet skriftlig godkendelse fra bestyrelsen. Enhver installation i strid med foranstående er bestyrelsen berettiget til at lade fjerne for den pågældende ejers regning. Stk. 7. Til afholdelse af driftsudgifterne ved den fælles varmecentral indbetaler medlemmerne periodiske acontobeløb til grundejerforeningen. Bestyrelsen fastsætter acontobeløbenes størrelse. Stk. 8. Såfremt et medlem ikke senest 14 dage efter forfaldstid har betalt skyldigt beløb, er bestyrelsen berettiget til med tre dages varsel at afbryde varmeforsyningen. Stk. 9. Ved varmeårets slutning lader bestyrelsen udarbejde et varmeregnskab med supplerende udregninger af priserne pr. MWh og varmeenhed. Varmeregnskabet udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen, jf. 9, stk. 4 med henblik på fremlæggelse til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling. Stk. 10. Tilbagebetaling eller efterbetaling i forhold til de indbetalte acontobeløb foretages i forbindelse med den almindelige opkrævning pr. 15. marts. Stk. 11. Udgifter til den fælles fjernvarmeinstallations drift og vedligeholdelse fordeles mellem medlemmerne, således at de faste udgifter herunder andel i varmemesterløn og administration samt vandforbrug, skatter, forsikringer, renter, afdrag og vedligeholdelser (henlæggelser) fordeles efter følgende fordelingstal: store huse med haveindgang (lille udhus) 84 andele store huse uden haveindgang (stort udhus) 81 andele huse på ca. 126 m2 70 andele huse på ca. 94 m2 52 andele huse på ca. 84 m2 44 andele 6

8 husene i blok 5 på ca m2 70 andele De variable omkostninger, herunder udgift til indkøb af energi, fordeles i henhold til de enkelte medlemmers varmeforbrug. Varmeforbruget konstateres ved målere installeret i samtlige ejendomme. Målerne aflæses elektronisk af grundejerforeningen pr. 31. december. I forbindelse med aflæsningen afleveres til hvert enkelt hus en skriftlig information om, at aflæsningen har fundet sted, og hvad måleren viste. I tilfælde af uenighed skal grundejerforeningen have besked senest en uge efter at medlemmet har fået information om aflæsningen. Målerne tilhører grundejerforeningen, der foretager vedligeholdelse og service på målerne. Eventuelle vedligeholdelsesomkostninger pålignes varmeregnskabet under faste omkostninger. I tilfælde hvor en ejendoms måler har været ude af drift, fastsætter bestyrelsen et rimeligt forbrug efter bedste skøn. Stk. 12. Fejl og uregelmæssigheder ved varmeforsyningen skal omgående meddeles til varmemesteren eller i dennes fravær til et medlem af bestyrelsen. Ejerne af de enkelte ejendomme er pligtige til at give grundejerforeningen eller de af bestyrelsen bemyndigede personer adgang til at efterse eller at reparere anlæggene, når som helst grundejerforeningen måtte ønske dette, og er efter de almindelige erstatningsregler over for grundejerforeningen ansvarlig for skade på anlæggene. Fællesanlæg 20 Stk. 1. Fællesarealer er de arealer, der ikke henhører under de enkelte ejendomme, men i deres helhed tilhører grundejerforeningen såsom: 1. Alle veje og stier inklusive arealerne langs bebyggelsen 2. Lokale, frilagte pladser 3. Det centrale fællesområde 4. De omkring bebyggelsen beliggende friarealer Stk. 2. De i stk. 1 omtalte fællesarealer beplantes og vedligeholdes på grundejerforeningens foranledning. Stk. 3. De enkelte grundejere er pålagt at vedligeholde og renholde de beplantede arealer mellem de enkelte ejendomme og stierne. Såfremt en grundejer ikke efterfølger dette pålæg, kan grundejerforeningen lade arbejdet udføre for grundejerens regning. Ordensbestemmelser 21 Stk. 1. De enkelte ejendomme må ikke ved ombygning ændres således at bygningernes udseende forandres, uden at bestyrelsens og Fredensborg kommunes skriftlige godkendelse heraf foreligger. Stk. 2. De enkelte bygninger må ikke males, så de derved adskiller sig fra bebyggelsens helhedspræg. Stk. 3. Skiltning i reklamemæssigt øjemed eller skæmmende skiltning må ikke finde sted på ejendommene. Stk. 4. Overtrædes de i stk. 1, 2 og 3 nævnte bestemmelser er bestyrelsen berettiget til at kræve ejendommen tilbageført til den før ombygningen foreliggende tilstand. Bestyrelsen kan i tilfælde af vægring lade arbejdet udføre for medlemmets regning. 22 Stk. 1. Der må ikke i gårdhaverne findes beplantning, der ved skygge eller kraftig vækst er til gene for naboerne. 7

9 Stk. 2. Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse heraf påbyde, at disse vækster beskæres eller om fornødent fældes for ejerens regning. 23 Stk. 1. Færdsel med motorkøretøjer, herunder knallert, må ikke finde sted på stierne. Stk. 2. Al parkering af lastbil, bus, flyttebil eller større fragtbiler er forbudt på fællesarealets parkeringsarealer. Herfra undtages dog parkering under af- og pålæsning. Stk. 3. Al henstilling og parkering af campingvogne, trailere, anhængere og påhængsvogne af enhver art er forbudt. Herfra undtages dog parkering under af- og pålæsning. Stk. 4. Al færdsel inden for grundejerforeningens område skal ske med størst mulig hensyntagen til gående og børn. Beslutningers bindende virkning 24 Stk. 1. De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nuværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne. Stk. 2. Evt. indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke opsættende virkning. Foreningens medlemmer skal, indtil endelig retsafgørelse foreligger, opfylde de pålagte pligter af økonomisk eller anden art. Foreningen er, uanset sagsanlæg eller senere appel, berettiget til at foretage retlige skridt til opfyldelse af forpligtelserne. Opløsning af grundejerforeningen 25 Stk. 1. Grundejerforeningen kan kun opløses ved beslutning på to umiddelbart på hinanden følgende generalforsamlinger. På hver af disse skal mindst 2/3 af medlemmerne være til stede, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer skal være afgivet for forslaget om grundejerforeningens opløsning. Stk. 2. Opløsning af grundejerforeningen kan ikke finde sted uden samtykke fra Fredensborg kommune. Stk. 3. Ved opløsning af grundejerforeningen opgøres foreningens formue og fordeles efter al skyldig gæld er betalt med lige store dele til medlemmerne. Ikrafttræden 26 Nærværende vedtægter træder i kraft den 1. januar

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NIVÅVÆNGE GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR NIVÅVÆNGE GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR NIVÅVÆNGE GRUNDEJERFORENING 1 2 vedtaget på Generalforsamlingen den 18. april 1967. Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Revideret på ekstraordinære generalforsamlinger 28. juni 1979,

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING 1. Foreningens navn er Snebærhavens Grundejerforening", og dens område er de parceller som er udstykket fra matr. nr. 9 bo Herstedøster by og sogn. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen for Hesselbjerg og Korshave område. 1. 2. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklarationer

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården

Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården Ajourført frem til 25. februar 2010 1 Navn og Omfang Foreningens navn er Grundejerforeningen Søgården, dens område er den syd for Kirke Værløsevej beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn 1 VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Kildegården. Dens område er de af deklaration tinglyst 15/10 1963 omfattende ejendomme, matr. nr. 6 z Greve

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 1 1.1 Grundejerforeningens navn er Bakkebjerg, og dens hjemsted er Gribskov Kommune, tidligere Græsted Gilleje Kommune. 1.2 Alle nuværende

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen BYHOLMENE. Strøby-, Nørby- og Vedbyholm hvidovre. Vedtaget Sidst ændret

Vedtægter. for. Grundejerforeningen BYHOLMENE. Strøby-, Nørby- og Vedbyholm hvidovre. Vedtaget Sidst ændret Grundejerforeningen Byholmene Vedtægter for Grundejerforeningen BYHOLMENE Strøby-, Nørby- og Vedbyholm 2650 hvidovre Vedtaget 06.05.1975 Sidst ændret 03.03.1998 1 Foreningens navn er: Byholmene. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Ejerlaugets navn er Sorgenfrivængets Ejerlaug. 1 Medlemmer er ifølge forpligtigelse i deklaration tinglyst 29. februar 1959 ejerne af de parceller, der er udstykket

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen»HJORTLUND«Vindinge

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen»HJORTLUND«Vindinge Grundejereningen»HJORTLUND«Vindinge 23. november 2012 Grundejereningen»HJORTLUND«Vindinge. 1. Foreningens navn er grundejereningen»hjortlund«. Dens hjemsted er Vindinge, Roskilde Kommune. Foreningen omfatter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK.

Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK. Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen KARBAK. Dens område omfatter foruden 64 parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket fra matr. nr. 49 A og 45 H samt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Blomsterhaven

Vedtægter for Grundejerforeningen Blomsterhaven Vedtægter for Grundejerforeningen Blomsterhaven Maj 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1 Grundejerforeningens område... 2 2 Medlemsret og -pligt... 2 3 Formål... 2 4 Hæftelser... 2 5 Kontingent... 2 6 Græsslåning,

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Traneparken". Dens område er matrikel nr. 4 ar og 4 as, Tranegilde by, Ishøj sogn, og parceller, der er udstykket herfra. Dens hjemsted er Ishøj kommune jf.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER. for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER. for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING 1 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Vesterlund Grundejerforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 1.3. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

RUDEHAVEN. Vedtægter

RUDEHAVEN. Vedtægter Vedtægter (Ændringer vedtaget 22.10.1957, 27.10.1958, 31.10.1960, 12.10.1963, 09.05.1972, 10.02.1973, 23.05.1989, 13.01.99 og 26.10.05). 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen med hjemsted i Holte,

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN 1 Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN (herefter omtalt som Foreningen) er stiftet den 13. juni 1979 og omfatter

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen Karmstensgård

Vedtægter. Grundejerforeningen Karmstensgård Vedtægter 1 stk. 1, Foreningens navn er Grundejerforeningen Karmstensgård, dens område er matr. nr. 2a af Udlejre by, Ølstykke Sogn og samtlige parceller, der udstykkes herfra. Dens hjemsted er Ølstykke

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingen

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingen VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingen 1. Navn, hjemsted og formål. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Vingen. Grundejerforeningens hjemsted er Helsingør Kommune. Grundejerforeningens område

Læs mere

VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ

VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Sandhøj. Dens område begrænses af følgende eksisterende eller projekterede veje: Sandhøjvej Smedegade ældre bebyggelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for "GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN" (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området )

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området ) VEDTÆGTER for "GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN" (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området ) Foreningens navn er "Grundejerforeningen Dønnergården". Dens område er parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Således vedtaget endeligt på den ekstraordinære generalforsamling den 2. april 2003. Godkendt af Ramsø Kommune den 6/8 2003. 1 Forslaget Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Marts 2011 Læg disse vedtægter i Deres skøde Husk at videregive dem til ny ejer 1 1 OMRÅDE Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMGÅRD. Dens område

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

Generalforsamlingen har indenfor de i loven fastsatte rammer den højeste myndighed i grundejerforeningens anliggender.

Generalforsamlingen har indenfor de i loven fastsatte rammer den højeste myndighed i grundejerforeningens anliggender. Vedtægter for Grundejerforeningen Nørhede Øst Revision November 2015. 1. Foreningens navn er: Nørhede Øst Grundejerforening. Alle ejere af parcellerne nummer 1 til 265, beliggende Gråstensborgvej, Kaprifolievej,

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Ejerlauget Båstrup Park

Vedtægter for Ejerlauget Båstrup Park Vedtægter for Ejerlauget Båstrup Park 1. Ejerlaugets navn, område og hjemsted 1. Ejerlaugets navn er Ejerlauget Båstrup Park. Ejerlaugets medlemmer er de følgende 5 områdeforeningen: Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN MIKKELHØJ

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN MIKKELHØJ Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN MIKKELHØJ 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mikkelhøj. Dens område er vejarealer, fællesarealer og parceller fra matr.nr. 21 a af Karrebæk by og sogn. Dens hjemsted

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998"

Vedtægter for Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998" 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Saloparken af 1998. Foreningen består af 6 beboergrupper, som er underlagt grundejerforeningens beslutninger.

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ Navn og formål. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gerbredgaard, Enø" 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes Bækkene og Havbakken,

Læs mere

Vedtægter FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN

Vedtægter FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN Grundejerforeningen Åsen 4700 Næstved Vedtægter FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN ************************************************************* 1 Navn og formål 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOGHVEDEMARKEN VEDTÆGTER

GRUNDEJERFORENINGEN BOGHVEDEMARKEN VEDTÆGTER Vedtægter for grundejerforeningen BOGHVEDEMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOGHVEDEMARKEN VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Boghvedemarken. Dens område er de I deklaration, lyst den 6.9.1977

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN MØLLESTENEN

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN MØLLESTENEN Anmelder: O.C. Huset A/S Matr.nr.: 1-dm, 1-dn, 1-o, 1-dp, 1-dq, 1-ey, 1-ec, Islandsgade 19 1-ed, 1-fa, 1-eø, 1-eæ, 1-ez, 1-fb, 1-ee, 4690 Haslev 1-fc, 1-ef, 1-fg, 1-ff, 1-fe, 1-fd, 1-dx, 1-dy, Tlf. 56

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål.

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål. Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Holbæk Kommune. Formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj

Grundejerforeningen Klithøj Vedtægter for Grundejerforeningen Klithøj. Dejret Klit, 8420 Knebel, Ebeltoft kommune. Grundejerforeningen er stiftet i forbindelse med varetagelse af medlemmernes fælles grundejer-interesser, såvel indadtil

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere