Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug"

Transkript

1 Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Ejerlaugets navn er Sorgenfrivængets Ejerlaug. 1 Medlemmer er ifølge forpligtigelse i deklaration tinglyst 29. februar 1959 ejerne af de parceller, der er udstykket fra matrikel nr. 20 cq af Virum by og sogn. 2 3 Ejerlaugets formål er at varetage medlemmernes fællesinteresser, herunder de opgaver, som forannævnte deklaration og andre deklarationer pålægger det, hvoraf særlig nævnes levering af varme fra den fælles varmecentral, vedligeholdelse, rensning og pasning af varmecentralen og de fælles ledninger, indkøb af brændsel, ansættelse af og tilsyn med varmemester, udfærdigelse af varmeregnskab og indkrævning af varmebidrag hos medlemmerne, samt i øvrigt de opgaver, som følger af fællesskabet eller måtte blive pålagt på generalforsamlingen. Udgifterne til ejendommens forsyning med varme og varmt vand, herunder udgifterne til driften af ejendommen matrikel nr. 20 cq af Virum by og sogn og det fælles varmeanlæg, tilsyn hermed, udfærdigelse af varmeregnskab m. v., opgøres og fordeles på de enkelte ejendomme efter varmeingeniørfirmaets beregning, for forbrugets vedkommende efter måler. 4 Varmeregnskabsåret løber fra 1. juni til 31. maj. På den årlige generalforsamling fastsættes størrelsen af det månedlige a' conto varmebidrag. Bestyrelsen kan dog forhøje eller nedsætte a' conto beløbet på grundlag af den enkelte grundejers gennemsnitlige årlige varmeforbrug. A' conto beløb forfalder forud hver den 1. i måneden og skal være indbetalt senest den 10. i måneden efter bestyrelsens anvisning. Er der ikke betalt senest 1 måned efter forfald, kan bestyrelsen kræve morarenter. Såfremt der fortsat ikke betales, overgives det skyldige beløb med påløbne renter med 8 dages varsel til inkasso. Er det skyldige beløb inklusive omkostninger ikke betalt senest 1 måned efter at beløbet er sendt til inkasso, er bestyrelsen berettiget til at afbryde tilførslen af varme og varmt vand. Varmeregnskab, herunder fordeling af udgifter på de enkelte ejendomme, fremsendes 1 gang årligt. Medlemmernes efterbetaling af skyldige beløb skal ske senest 1 måned efter påkrav. Tilbagebetaling af medlemmernes tilgodehavende sker 1 måned senere. For skyldige beløb følges reglerne i stk. 3. Da varme- og varmtvandsanlægget fra bygherrens side alene er projekteret på grundlag af de ved overdragelsen værende radiatorer og varmtvandshaner m.v., vil enhver ændring i husenes anlæg kræve bestyrelsens enstemmige samtykke. Enhver installation i strid med foranstående er bestyrelsen berettiget til at lade fjerne af en fagmand for den pågældende ejers regning. 5 6 Samtlige ejendomme er tilsluttet fælles radio- og fjernsynsantenneanlæg, og enhver yderligere installation af udendørs antenne m.v. på de enkelte huse er ikke tilladt. Installationer, der udføres i strid med stk. 1 er bestyrelsen berettiget og forpligtet til at lade fjerne af en fagmand for ejerens regning.

2 Foran husene må kun opstilles de af myndighederne krævede genstande, såsom beholdere til renovation m.v. Bestyrelsen er forpligtet til at lade eventuelle genstande opsat i strid hermed fjerne. Ejerlauget afholder udgiften til ejendommenes dagrenovation. 2 7 Ejerlauget er berettiget til at lade foretage aflæsning af varme- og varmtvandsmålere, pasning og kontrol af de i de enkelte ejendomme installerede fællesanlæg og kontrol i øvrigt med de ejerne pålagte forpligtigelser i henhold til vedtægterne, jfr. bl. a. 5 og 6. Til dækning af Ejerlaugets udgifter bortset fra udgifter til varme, betales et månedligt kontingent som fastsættes på den årlige generalforsamling. Ændring i kontingentets størrelse skal ske ved generalforsamlingsbeslutning. Kontingentet indbetales sammen med varmebidraget hver måned efter bestyrelsens anvisning. Ved kontingentrestance følges reglerne i 4, stk Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. oktober til 15. november og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Samtidig med indkaldelsen fremsendes de reviderede regnskaber til samtlige medlemmer tillige med dagsorden. Dagsorden skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning. 3. Regnskaberne fremlægges til godkendelse. 4. Forelæggelse af budget til orientering 5. Fastsættelse af det månedlige laugskontingent og à conto varmebidrag 6. Valg i henhold til Indkomne forslag. 8. Eventuelt. 10 Adgang til og stemmeret ved Ejerlaugets møder og generalforsamling har kun de medlemmer og deres ægtefæller/samlever, der ugedagen før generalforsamlingen eller mødet ikke står i restance med kontingent eller varmebidrag. Kvittering kan i tvivlstilfælde af bestyrelsen forlanges forevist. Hver ejendom har én stemme. Et mødeberettiget medlem kan give et andet medlem fuldmagt til at møde og stemme for sig. Sådanne fuldmagter må forelægges bestyrelsen forinden mødet eller generalforsamlingen afholdes. 11 Regnskabsåret løber fra 1. juni til 31. maj. Senest 15. september skal regnskabet, herunder varmeregnskabet, være afsluttet og afleveret til revisionen. Regnskaberne skal med bilag senest den 30. september tilbagesendes og underskrives af den samlede bestyrelse forinden den ordinære generalforsamling.

3 3 12 Generalforsamlingen er Ejerlaugets højeste myndighed. Simpel majoritet blandt de mødte medlemmer i henhold til 10 er afgørende i alle Ejerlaugets anliggender. Til vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt eller lovligt repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af disse stemmer for ændringsforslaget. Er det fornødne antal medlemmer ikke mødt, kan ny generalforsamling, indkaldt skriftligt med 14 dages varsel, inden en måned med 2/3 majoritet vedtage forslaget uden hensyn til antallet af de mødende. Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, må være indgivet skriftligt med motivering til bestyrelsen senest 8 dage inden generalforsamlingen. 13 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. En sådan begæring skal indeholde motiveret forslag til dagsordenen. Bestyrelsen er herefter forpligtet til inden én måned at indkalde til generalforsamling. Dette skal ske skriftligt og med 14 dages varsel. 14 Til at lede Ejerlaugets anliggender vælger generalforsamlingen en bestyrelse bestående af 5 medlemmer for 2 år ad gangen. Af bestyrelsens medlemmer er i ulige år 2 medlemmer og i lige år 3 medlemmer på valg. Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges. Endvidere vælges en revisor for ét år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kassereren oppebærer et prisindeksreguleret årligt vederlag, der fastsættes af bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse er ulønnet. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse og er legitimeret til med bindende virkning for samtlige medlemmer at foretage enhver for opfyldelse af Ejerlaugets formål nødvendige dispositioner, herunder også ansættelse af medhjælp til varmecentralens drift m.v. Bestyrelsen skal, forinden den foretager dispositioner, der væsentligt forøger udgifterne for medlemmerne, forelægge spørgsmålet herom for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og erhverve dennes godkendelse. Optagelse af lån kan kun ske i henhold til generalforsamlingens beslutning. For sådanne af generalforsamlingen godkendte lån hæfter medlemmerne solidarisk. Bestyrelsens beslutninger træffes på bestyrelsesmøder, i hvilke et flertal af bestyrelsens medlemmer skal deltage, for at gyldig beslutning kan tages. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen tegnes af formanden og næstformanden i fællesskab, eller af én af disse i forening med et andet medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen er selvsupplerende. Kassereren foretager de fornødne udbetalinger. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 1500,-, resten skal henstå på konto i pengeinstitut. 15 Kassereren skal altid have regnskabet i en sådan orden, at bestyrelsen eller revisionen til enhver tid kan kontrollere dette. Kassebeholdningen skal stedse holdes afsondret og individualiseret.

4 4 Sekretæren skal på hvert bestyrelsesmøde, der afholdes, så ofte det skønnes nødvendigt, og ligeledes ved alle generalforsamlinger og møder optage referat af de tagne beslutninger, ligesom han er pligtig til at notere hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er mødt. Referatet skal hver gang underskrives af de mødende bestyrelsesmedlemmer. Referatet af generalforsamlingen skal godkendes og underskrives af dirigenten og formanden. 16 Revisionen af Ejerlauget regnskaber, herunder eftersyn af kassebeholdning, indestående i pengeinstitut samt Ejerlaugets eventuelle øvrige formue foretages af den af generalforsamlingen valgte revisor. 17 Enhver form for erhvervsvirksomhed samt skiltning fra eller på ejendomme kræver bestyrelsens skriftlige samtykke. Skønner bestyrelsen efter fremsat begæring fra en grundejer, at et eller flere træer i en ejendom ved skygge eller rodnet er til væsentlig gene for nabohaverne, kan den påbyde, at det eller de pågældende træer beskæres eller om fornødent fældes for ejerens regning Ejerlauget har en ejers risiko og ansvar med hensyn til alle fællesanlæg. Bestyrelsen tegner de forsikringer, der skønnes nødvendige. I tilfælde af ejerskifte indtræder køberen i enhver henseende i sælgerens rettigheder og forpligtigelser over for Ejerlauget, og sælgeren har herefter ikke noget krav mod dette Opløsning af Ejerlauget kan, så længe der i ejendommen indestår lån fra kredit- eller hypotekforeninger eller tilsvarende kreditinstitutioner eller statslån, ikke finde sted uden samtykke fra samtlige de pågældende långivere samt den påtaleberettigede ifølge den i 2 nævnte servitut. I øvrigt kan Ejerlauget kun opløses i henhold til beslutning på 2 umiddelbart på hinanden følgende generalforsamlinger. På hver af disse skal mindst 2/3 af medlemmerne være tilstede, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer skal være afgivet for forslaget om Ejerlauget opløsning. Ved opløsning af Ejerlauget opgøres Ejerlaugets formue og fordeles - efter at al skyldig gæld er betalt - med lige store anparter blandt medlemmerne. Disse vedtægter er lovligt vedtaget på en den 28. oktober 1998 afholdt generalforsamling. Ejerlaugets oprindelige vedtægter er vedtaget på en den 22. juni 1959 afholdt generalforsamling og ændret senere: den 12. februar 1964, den 11. november 1965, den 25. oktober 1971, den 1. januar 1977 og den 24. oktober 1990.

5 5 Allonge til vedtægter af 28. oktober 1998 Tidligere 4, stk. 3, første sætning, der lød således: A' conto beløb forfalder forud hver den 1. i måneden og skal være indbetalt senest den 10. i måneden efter bestyrelsens anvisning. ændres til følgende: A' conto beløb forfalder forud hver den 1. i måneden og skal være indbetalt senest den 5. i måneden efter bestyrelsens anvisning. Denne vedtægtsændring er vedtaget på en den 29. oktober 2008 afholdt generalforsamling.

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Maj 2014 Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1967 og senest revideret den 27. maj 2014 Navn og formål 1 Stk.

Læs mere

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Lund d. 16. august 2008 Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Revideret på grundejerforeningens generalforsamling d. 16. august 2008 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Anhøj 2

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EJERLAUGET SLETTEBJERGET 1 20, 3400 Hillerød. -o0o- Medlemskab

VEDTÆGTER. for. EJERLAUGET SLETTEBJERGET 1 20, 3400 Hillerød. -o0o- Medlemskab VEDTÆGTER for EJERLAUGET SLETTEBJERGET 1 20, 3400 Hillerød -o0o- Medlemskab 1 Ret og pligt til medlemskab har de til enhver tid værende ejere af ejendommene matr.nr. 9 aø til og med 9 bt Hammersholt by,

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter for. Vedtægt og deklaration. April 2003 5.1.1. Navn og formål

VEDTÆGTER. Vedtægter for. Vedtægt og deklaration. April 2003 5.1.1. Navn og formål Vedtægter for Vedtaget på generalforsamlingen den 27. september 1972 med senere ændringer vedtaget på generalforsamlinger, senest den 21. september 1995. Kap. 1. Navn og formål Navn og formål 1. 1. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål Indholdsfortegnelse 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens formål 3. Medlemmerne 4. Grundejerforeningens virksomhed, ansvar og risiko 5. Regnskabet 6 Grundejerforeningens udgifter 7. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN J.nr.: 65-38847 MØDERET FOR HØJESTERET Mæglergaarden Frederiksgade 1 5700 Svendborg Laurahus Kompagnistræde 20A, 1. 1208 København K Tlf. 70 25 21 15 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN Foreningens

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager Vedtægter for Grundejerforeningen Vestergård, Revideret 21. februar, 2012 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Vestergård,. 2 Formål og opgaver Stk. 1 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere