Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper"

Transkript

1 Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper 2. april

2 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende de to tilskudsordninger etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - tilskud søges gennem de lokale aktionsgrupper Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, marts 2012 Vejledningen træder i kraft den29. marts 2012, og erstatter den tidligere vejledning af juni Fotograf(er): istockphoto Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gl. Mønt København Websted: 2

3 Indhold KAPITEL Formålet med tilskudsordningerne LEADER-metoden Projekteffekter Om de lokale aktionsgrupper... 9 KAPITEL Hvem kan søge tilskud? Særligt for offentlige myndigheder: Særligt for bestyrelserne for de lokale aktionsgrupper Hvordan søger jeg om tilskud? Kvittering og tilladelse til igangsætning Prioritering af ansøgninger og beslutning om tilskud Hvad gives der tilskud til? Oversigt over tilskudsordninger og indsatsområder KAPITEL Indsatsområder Mikrovirksomheder uden for jordbrugserhvervet Turisme Diversificering på jordbrugsbedriften til ikke-jordbrugsaktiviteter Basale servicefaciliteter Små og mellemstore fødevarevirksomheder Fornyelse i landsbyer Natur- og kulturarv Kompetenceudvikling og informationskampagner KAPITEL

4 4.1. Samarbejdsprojekter Projekter på tværs af lokale aktionsgruppers geografiske områder Samspillet med tilskud fra øvrige puljer Søg projektinspiration KAPITEL 5: Betingelser for tilsagn Tilskudsberettigede projektudgifter Løn til personale Ikke tilskudsberettigede udgifter Finansiering af projekter Eksempler på projektfinansiering Projekter fra LAG er i mellemkommuner/grøn Vækst s 280 million kr. pulje Anden offentlig medfinansiering Frivilligt arbejde (kun i almennyttige projekter) Tilpasning af tilskud ved budgetafvigelser Indtægter Tilskuddets størrelse tilskudsprocenter Opretholdelse af projektet Udbudsregler Rimelige udgifter Princippet om armslængde Maksimum for tilskud fra EU ( de minimis -reglen) Skiltning og synliggørelse af projekter Behandling af ansøgninger i NaturErhvervstyrelsen

5 Oversigt over projektforløbet Tilsagnshaver, tilsagn og afslag på ansøgning KAPITEL Projektændringer Projektændring: Forlængelse af tilsagnsperioden Projektændring: Overdragelse af tilsagn Projektændring: ændring af budget og projektindhold Konsekvenser af manglende godkendelse af budgetændring Projektet opgives KAPITEL Afsluttende projektrapport Fakturering Udbetaling Nedsættelse af tilskuddet hvis der søges om udbetaling af mere og andet end, der fremgår af tilsagnet (3%-reglen) KAPITEL Underretningspligt Kontrol Bortfald af tilskud Force majeure Klageadgang Straffebestemmelser Offentliggørelse af persondata på NaturErhvervstyrelsens og Ministeriet for By, Bolig og 5

6 Landdistrikters hjemmeside Lovgrundlag Yderligere oplysninger BILAG 1: BESKRIVELSE AF UDGIFTS OG BUDGETTYPER BILAG 2: NORMTIMESATSER BILAG 3: EKSEMPLER PÅ HVORDAN RUBRIKKERNE VEDRØRENDE EFFEKTER UDFYLDES I ANSØGNINGSSKEMA OG UDBETALINGSANMODNING

7 KAPITEL Formålet med tilskudsordningerne Formålet med tilskudsordningerne er at fremme projekter, der skaber nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. Det skal i ansøgningen redegøres for At projektet vil skabe et antal nye lokale arbejdspladser i landdistrikterne, eller At projektet vil bidrage til at forbedre levevilkårene i landdistrikterne LEADER-metoden Fødevareministeriet involverer de lokale kræfter i arbejdet med at udvikle Danmarks landdistrikter og fiskeriområder gennem Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet. Det sker via 57 lokale aktionsgrupper (LAG) fordelt over hele landet. De lokale aktionsgrupper arbejder efter LEA- DER-metoden. Metoden sikrer, at lokale borgere har indflydelse på udviklingen, og skaber sammenhæng mellem de mange lokale udviklingstiltag. Desuden er et af målene at overføre viden og erfaringer fra landdistrikt til landdistrikt og fiskeriområde til fiskeriområde både nationalt og internationalt gennem netværk og fælles projekter. LEADER-metoden bygger på syv nøgleprincipper, som til sammen kan bidrage med lokal forankring, udblik til omverdenen, fornyelse og brug af lokale ressourcer. Principperne er: Områdebaserede lokale udviklingsstrategier Partnerskaber i form af lokale aktionsgrupper Bottom-up strategi Gennemførsel af innovative strategier Gennemførsel af samarbejdsprojekter Tværsektoriel tilgang Netværkssamarbejde mellem lokale partnerskaber Principperne tilfører en større nytteværdi i det enkelte projekt og den lokale aktionsgruppes arbejde generelt, som ikke nødvendigvis var fremkommet uden inddragelsen af den lokale aktionsgruppe og det deraf følgende samspil mellem aktørerne og mellem projekterne. Med LEADER-principperne kan 7

8 der skabes resultater, der ikke ellers ville være opnået. LEADER-metoden kan derfor mere end at støtte aktørerne i deres normale aktiviteter den kan tilføre en større nytteværdi, for eksempel ved at skabe netværk, der fremmer tværsektorielt og nyskabende samarbejde, og sætte projekterne ind i en større sammenhæng, der giver de bedste løsninger på de lokale udfordringer. Læs mere om LEADER-metoden her Projekteffekter Ansøgere til tilskud under tilskudsordningerne skal på ansøgningstidspunktet redegøre for, at projektet skaber nye arbejdspladser, (såfremt der søges under tilskudsordningen etablering af nye arbejdspladser) eller skaber attraktive levevilkår, (såfremt der søges under etablering af attraktive levevilkår). Projekter, der opnår tilskud under tilskudsordningerne, skal derudover bidrage til at opfylde målsætningerne i den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi og opnå effekter af betydning for udviklingen i landdistrikterne. Der skal derfor i ansøgningen redegøres for, hvordan projektet forventes at kunne bidrage til opfyldelse af målsætningerne i den lokale udvikling s- strategi. Der er således behov for at opgøre projekternes effekter: I ansøgningen skal ansøger oplyse de forventede effekter ved projektets afslutning. De skal angives i ansøgningsskemaet fx. med antal nye arbejdspladser. (Se bilag 3 om udfyldelse af ansøgningsskema). Der er stigende interesse for de opnåede effekter, og det er vigtigt at oplyse forventede effekter, som er realistiske Ved projektets afslutning skal ansøger i afsluttende projektrapport oplyse, om de opnåede effekter. Det vil sige de effekter, der reelt er opnået med projektet. Ansøger skal i afsluttende projektrapport udfylde både de forventede effekter på ansøgningstidspunkter (se ansøgningsskemaet) og de opnåede effekter ved afslutning af projektet. ( Hvis de reelle projekteffekter er mindre end de forventede effekter, skal tilskudsmodtager i afsluttende projektrapport give en fyldestgørende redegørelse, der indeholder de reelle begrundelser for, at de forventede effekter ikke er opnået. 8

9 1.4. Om de lokale aktionsgrupper Tilskudsordningerne Etablering af nye arbejdspladser og Etablering af attraktive levevi l- kår er en del af det danske landdistriktsprogram for perioden , der overordnet set har til formål at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. En lokal aktionsgruppe er en forening, som overordnet har til formål at skabe lokal udvikling og innovation ud fra et geografisk områdes behov og på tværs af sektorer. Udviklingen skal ske i bredt samspil med lokalsamfundet. Foreningen er åben for alle, som vil være med til at gøre en forskel og medvirke til at skabe nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i lokal området. Når foreningen er stiftet, er bestyrelsens første opgave at udarbejde en lokal udviklingsstrategi, der afdækker problemerne, styrkerne og behovene i området samt anviser løsninger og udstikker en udviklingsretning for aktionsgruppens arbejde. Når udviklingsstrategien er godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter tildeler ministeriet én gang årligt den lokale aktionsgruppe et budget, som kun den kan råde over til indstilling af projekter til ti l- skud. Udviklingsstrategien er omdrejningspunktet for aktionsgruppens arbejde og de projekter, den prioriterer at indstille til tilskud. Ansøgninger om tilskud sendes til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe i det område, hvor projektet skal gennemføres. Bestyrelsen foretager en prioritering af de indkomne ansøgninger og indstiller tilskudsbeløb eller tilskudsprocent til det enkelte projekt inden for rammerne af de to projektbekendtgørelser Etablering af nye arbejdspladser og Etablering af attraktive levevilkår. Kun projekter, der medvirker til at gennemføre målene i den lokale udviklingsstrategi, kan opnå tilsagn om tilskud. De ansøgninger, som bestyrelsen indstiller til tilskud, videresendes til Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen, som udfører en legalitetskontrol, inden styrelsen træffer endelig afgørelse og udsteder et tilsagn om tilskud. Ansøger kan læse mere om lokale aktionsgrupper og finde din lokale aktionsgruppe på. 9

10 Udover tilskudsordningerne Etablering af nye arbejdspladser og Etablering af attraktive levevilkår findes der en tilskudsordning Bæredygtig udvikling af fiskeriområder, der ligeledes medforvaltes af de lokale aktionsgrupper. Denne tilskudsordning er oprettet under Fiskeriudviklingsprogrammet. Ansøger kan finde yderligere oplysninger om Bæredygtig udvikling af fiskeriområder og de lokale aktionsgrupper på 10

11 KAPITEL Hvem kan søge tilskud? Følgende kan søge om tilskud til projekter: Foreninger Enkeltpersoner Virksomheder Organisationer Almennyttige sammenslutninger Offentlige myndigheder Særligt for offentlige myndigheder: Der kan ikke ydes tilsagn om tilskud til varetagelse af opgaver, som offentlige myndigheder normalt varetager, til offentlige myndigheder, herunder selvejende institutioner, der har indgået en driftsoverenskomst med en offentlig myndighed, statsfinansierede selvejende institutioner og selvejende institutioner, der modtager statsligt eller kommunalt tilskud, der dækker mere end halvdelen af driftsudgifterne. Eksempler på opgaver som offentlige myndigheder normalt varetager: Etablering, drift og udvikling af vandforsyning Etablering, drift og udvikling af spildevandsanlæg Etablering, drift og udvikling af infrastruktur Etablering, drift og udvikling af skoler Etablering, drift og udvikling af biblioteker Etablering, drift og udvikling af ældrepleje Etablering, drift og udvikling af daginstitutioner, herunder dagpleje Etablering, drift og udvikling af døgninstitutioner Etablering, drift og udvikling af sundhedssektor, herunder udrykningskøretøjer Særligt for bestyrelserne for de lokale aktionsgrupper Tilskud til kompetenceudvikling, informationskampagne samt analyser og undersøgelser ved gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi, (jf. 15, stk. 1, nr. 5 bekendtgørelse om tilskud til etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne og 15, stk. 1, nr. 6 i bekendtgørelse 11

12 om tilskud til etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne) kan kun søges af bestyrelserne for de lokale aktionsgrupper Hvordan søger jeg om tilskud? Ansøger skal indsende ansøgningen om tilskud på et særligt skema, som kan findes på NaturErhvervstyrelsen hjemmeside eller ved henvendelse til den lokale aktionsgruppe. Ansøger kan finde kontaktoplysninger for aktionsgruppen i eget geografisk område her: link. På er der en oversigt over alle aktionsgrupper i Danmark. Ansøgningsskemaet indeholder en række punkter, som ansøger skal udfylde, herunder: Generelle oplysninger om ansøgeren Kort resume af projektbeskrivelse Beskrivelse af hvordan projektet bidrager til at nå målene i udviklingsstrategien for den lokale aktionsgruppe i det geografiske område, hvor projektet gennemføres Projektperiodens varighed Statistikoplysninger Indsatsområder som der søges tilskud under Forventede effekter af projektet Projektbudget Finansiering af projektet, herunder finansieringsplan der muliggør mellemfinansiering Projektbeskrivelse Ansøgers underskrift Ansøger skal indsende ansøgningen til den lokale aktionsgruppe i eget område. Ansøger kan finde adressen på Kvittering og tilladelse til igangsætning Når bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har modtaget ansøgningen om tilskud, sender aktionsgruppen en kvittering for modtagelse til ansøger. Ansøger kan samtidig søge bestyrelsen om igangsætningstilladelse. Hvis bestyrelsen har givet ansøger tilladelse til at iværksætte 12

13 projektet, før der er opnået tilsagn om tilskud eller meddelt afslag, vil det fremgå af kvitteringsbrevet, og der vil fremgå et igangsætningstidspunkt. Igangsættelsestilladelsen betyder, at den lokale aktionsgruppe har givet tilladelse til, at projektholder kan igangsætte projektet for egen regning og risiko. Når NaturErhvervstyrelsen meddeler endeligt tilsagn om tilskud, så kan tilskudsberettigede projektudgifter, der er afholdt fra dato for igangsættelsestilladelsen, indgå i tilskudsgrundlaget. Resulterer ansøgningen derimod i et afslag fra aktionsgruppen eller NaturErhvervstyrelsen, må ansøger selv betale alle projektudgifterne. En igangsættelsestilladelse er således ikke en garanti for, at ansøger får tilskud til projektet. Datoen for igangsættelse kan tidligst være den dag, bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe modtager ansøgningen Prioritering af ansøgninger og beslutning om tilskud Ansøger bør altid kontakte den lokale aktionsgruppe i sit område, inden ansøgningen om tilskud sendes til den lokale aktionsgruppe. Det vil sikre, at ansøger ved, hvilke typer projekter, aktionsgruppen prioriterer. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe behandler de indkomne ansøgninger om tilskud. Ved behandlingen skal aktionsgruppen sikre, at ansøgningen ligger inden for rammerne af indsatsområderne i den lokale udviklingsstrategi og den relevante bekendtgørelse. Bestyrelsen prioriterer mellem ansøgningerne og indsender indstilling om godkendelse af projektet til NaturErhvervstyrelsen eller sender afslag til ansøgeren. Bestyrelsen kan indstille et lavere tilsagnsbeløb end det ansøgte. Når NaturErhvervstyrelsen har modtaget ansøgningerne om tilskud fra den lokale aktionsgruppe, udfører NaturErhvervstyrelsen legalitetskontrol og træffer endelig afgørelsen om tilsagn. Legalitetskontrol vil sige, at NaturErhvervstyrelsen kontroller, at projektet, hvortil der søges om tilskud til, opfylder betingelserne for tilskud i henhold til bekendtgørelserne på området, og at det i LAG ens indstilling er angivet, at projektet ligger inden for rammerne af de lokale udviklingsstrategier. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe skal sende erhvervsrettede projekter, hvor der er 13

14 søgt for mere end 1 mio. kr., i høring i det regionale vækstforum. Det regionale vækstforum kan komme med forslag til ændringer af projektet for at sikre koordination af erhvervsin d- satsen i området. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe beslutter, om forslagene fra det regionale vækstforum skal inddrages i afgørelsen. Der er udarbejdet en håndbog, der beskriver hvordan de lokale aktionsgrupper indstiller pr o- jekter til tilsagn om tilskud. Håndbogen findes på Hvad gives der tilskud til? Oversigt over tilskudsordninger og indsatsområder Der er 2 tilskudsordninger: Tilskudsordning vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne Tilskudsordning vedrørende etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne Inden for tilskudsordningerne er der følgende indsatsområder: Mikrovirksomheder uden for jordbrugserhvervet Turisme Diversificering på jordbrugsbedrifter til ikke-jordbrugsformål Basale servicefaciliteter Små og mellemstore fødevarevirksomheder Fornyelse i landsbyer Natur- og kulturarv Kompetenceudvikling (kun for lokale aktionsgrupper) Indsatsområderne kan findes i bekendtgørelsernes 15, stk

15 KAPITEL Indsatsområder Mikrovirksomheder uden for jordbrugserhvervet Formålet med indsatsområdet er at yde tilskud til at etablere nye arbejdspladser. Der er mulighed for at opnå tilskud til: Nyetablering og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder, der udbyder basale servicefaciliteter, kulturaktiviteter eller fritidsaktiviteter i landdistrikterne med henblik på skabe attraktive levevilkår i landdistrikterne Nyetablering og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder med henblik på at etablere nye arbejdspladser i landdistrikterne. Der er en betingelse for tilskud, at virksomheden: Har maksimalt 10 medarbejdere og Har en årlig omsætning under 2 mio. euro Ikke er en jordbrugsvirksomhed. Der kan således ydes tilskud til at etablere en ny mikrovirksomhed eller udvikling af en eksisterende mikrovirksomhed inden for alle sektorer, bortset fra virksomheder inden for jordbrugsproduktion. Som en tommelfingerregel kan udgifter til markedsføring maksimalt udgøre 20 % af de tilskudsberettigede udgifter. Ved udvikling af en mikrovirksomhed kan indgå udgifter til fx markedsføring, nye produkter, nyt image, ny emballage, nye metoder m.v. Eksempler på projekter hvortil der kan ydes tilskud: Etablering og udvikling af en lille butik (fx legetøjsbutik, blomsterhandler, bageri, café/restaurant, delikatesseforretning) Etablering og udvikling af værksteder (fx keramik) Etablering og udvikling af produktionsvirksomhed (dog ikke produktion inden for jordbrug) Etablering af servicevirksomhed (fx frisør, mekaniker, værksteder) Udvikling af eksisterende mikrovirksomheder baseret på nye/udviklede produkter el- 15

16 ler serviceydelser Som led i udvikling af en mikrovirksomhed kan markedsføring indgå som en mindre del projektet Som led i udvikling af en mikrovirksomhed kan indkøb og udvikling af specifikke IT - værktøjer indgå i projektet Eksempler på projekt hvortil der ikke kan ydes tilskud: Etablering og udvikling af en landbrugsbedrift Etablering og udvikling af en skovbrugsbedrift Etablering og udvikling af gartneri, planteskole o.l Turisme Formålet med indsatsområdet er at yde tilskud til at etablere nye arbejdspladser i landd i- strikterne. Der er mulighed for at opnå tilskud til: Udvikling af mindre turismeaktiviteter, Udvikling af rekreativ infrastruktur, Etablering af overnatningsmuligheder i mindre målestok, eller Markedsføring af turismeprodukter for området. Eksempler på projekter, hvortil der kan ydes tilskud: Udvikling og markedsføring af små turismeaktiviteter, herunder etablering af område- eller typespecifik turisme (f. eks. aktiviteter/faciliteter rettet mod golfturister, ø- turisme m.v.) Indkvartering i mindre målestok (maks. 10 værelser i projektet) Etablering og markedsføring af besøgshave ved herregård Etablering af bed and breakfast i regionen (maks. 10 værelser i projektet) Generelle markedsføringsaktiviteter om bestemte områder eller typer af turismea k- tiviteter (fx kanoture, campingferier, cykelferier) Eksempler på projekter hvortil der ikke kan ydes tilskud: Turismeaktiviteter på landbrugsbedrifter (henvises til indsatsområdet Diversifice- 16

17 ring på jordbrugsbedrifter Markedsføringsstøtte til specifikke producenter eller udbydere (fx en cykel- eller bådudlejning) Diversificering på jordbrugsbedriften til ikke-jordbrugsaktiviteter Formålet med indsatsområdet er at yde tilskud til at etablere nye arbejdspladser i landd i- strikterne. Der er mulighed for at opnå tilskud til: Nye aktiviteter på jordbrugsbedriften, der ikke er forbundet med egentlig jordbrugsvir k- somhed eller med forarbejdning af jordbrugsprodukter. Der er en betingelse for tilskud, at: Ansøger er ejer eller forpagter af en jordbrugsejendom eller medlem af bed riftens husholdning. Det vil sige, at ansøger skal være en jordbruger, landmand, minkavler, gartner, biavler eller lignende eller er medlem af husholdningen. Jordbrugsbedriften har et arbejdskraftbehov på mindst 415 timer pr. regnskabsår (se bilag 2 om beregning af normtimesatser). Behovet for arbejdskraft beregnes på grundlag af mekaniseringsgrad, staldforhold, arrondering (dvs. hvor godt bedriftens marker er b e- liggende omkring produktionsbygningerne) og øvrige driftsforhold. De støttede aktiviteter finder sted på selve jordbrugsejendommen Eksempler på projekter hvortil der kan ydes tilskud: Etablering og udvikling af gårdbutik med salg af kunsthåndværk Etablering og udvikling af gårdbutik med salg af egne og andres jordbrugsprodukter Etablering af bed and breakfast (max. 10 værelser i projektet) Etablering af tømmervirksomhed i jordbrugets bygninger Etablering af galleri, feriecenter, systue, advokatkontor eller skønhedsklinik i tomme produktionsbygninger Eksempler på projekter hvortil der ikke kan ydes tilskud: Aktiviteter, der omfatter primærproduktion eller forarbejdning af egne jordbrug s- produkter 17

18 Udvidelse/etablering af biavl Indkøb af maskiner der kan anvendes til den sædvanlige jordbrugsproduktion Forarbejdning af jordbrugsprodukter Basale servicefaciliteter Formålet med indsatsområdet er at yde tilskud til at etablere nye arbejdspladser og skabe attraktive levevilkår i landdistrikterne. Ved en basal servicefacilitet forstås alle former for almindelige servicetilbud rettet mod borgerne, jf. eksemplerne nedenfor. Med henblik på at etablere nye arbejdspladser i landdistrikterne er der mulighed for at opnå tilskud til: Etablering af nye eller bevarelse af lukningstruede servicefaciliteter af betydning for erhvervs-, fritids- eller kulturlivet i landdistrikterne Etablering af adgang til ny informations- og kommunikationsteknologi for virksomheder i landdistrikterne Med henblik på at skabe attraktive levevilkår i landdistrikterne er der mulighed for at opnå tilskud til: Etablering af nye eller bevarelse af lukningstruede servicefaciliteter af betydning for levevilkårene i landdistrikterne Etablering af adgang til ny informations- og kommunikationsteknologi Etablering af faciliteter til og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne, herunder for erhvervs-, kultur-, og fritidslivet i landdistrikterne og navnlig formidlingsrettede projekter, som involverer et bredt udsnit af den lokale befolkning i landdistrikterne Etablering af netværk, der kan styrke samarbejde og sociale relationer i landdi strikterne Eksempler på projekter hvortil der kan ydes tilskud for at skabe nye arbejdspladser: Etablering eller bevarelse af lukningstruede kontorfællesskaber Etablering eller bevarelse af lukningstruede tandlæge-, lægeklinik eller købmand hvor dette mangler i lokalområdet Etablering af internetforbindelse i virksomheder i udkantsområder Opretholdelse eller bevarelse af lukningstruede af privat minibus service 18

19 Etablering af erhvervsnet netværk for kunsthåndværkere. Fødevarenetværk henvises til Fødevareministeriets netværksordning Eksempler på projekter hvortil der kan ydes tilskud for at skabe attraktive levevilkår: Opsætning af hjertestarter i et forsamlingshus. Etablering af lokaler til lektiecafé Legepladser mv. der er tilgængelig døgnet rundt Etablering af et netværk om godt medborgerskab Etablering af netværk blandt unge/ældre/forældre eller lignende Etablering af faciliteter til fritidsaktiviteter Eksempler på projekter hvortil der ikke kan ydes tilskud: Tilskud til køb af dyr og etårige planter, hvor formålet med projektet har med landbrug eller produktion at gøre Såning og produktionsrettigheder Fødevarenetværk og andre erhvervsnetværk Projekter vedrørende en offentlig børnehave Små og mellemstore fødevarevirksomheder Formålet med indsatsområdet er at yde tilskud til at etablere nye arbejdspladser i landd i- strikterne. Der er mulighed for at opnå tilskud til: investering til nye maskiner og nyt udstyr til udvikling af fødevarevirksomheder Det er en betingelse for at opnå tilskud, at: Fødevarevirksomheden har maksimalt 250 ansatte og Omsætningen er på maksimalt 50 mio. euro årligt. Eksempler på projekter/omkostninger hvortil der kan ydes tilskud: Investering i nye maskiner og udstyr som understøtter udviklingen af forarbejdningsvirksomheden: Investering i mølle til forarbejdning af mel Investering i pølsemaskine til et slagteri 19

20 Investering i sorteringsmaskiner Investering i maskine til produktion af færdigretter Investering i udstyr, herunder IT software Generalomkostninger, der indgår i et projekt, herunder honorarer til arkitekter, ingeniører og konsulenter, i det omfang de er nødvendige til installation, opsætning eller lignende af maskiner og udstyr Eksempler på projekter/omkostninger hvortil der ikke ydes tilskud: Fremstilling af redskaber og udvikling af maskiner, der bruges i fødevarevirksomheder Nybyggeri og etablering af lokaler til forarbejdning. Produktion af dyrefoder eller skovbrugsprodukter Leje og leasing af nye maskiner og nyt udstyr mv. Simple genanskaffelsesinvesteringer Køb af brugt udstyr, med mindre der er meddelt tilladelse hertil fra NaturErhvervstyrelsen Markedsføring Fornyelse i landsbyer Formålet med indsatsområdet er at yde tilskud til at skabe attraktive levevilkår i landdistri k- terne. Enkeltpersoner og virksomheder kan ikke søge under dette indsatsområde. Der er mulighed for at opnå tilskud til: Renovering og sanering af bygningsmassen i landsbyerne, som er i overensstemmelse med udviklingsplanerne for det pågældende område Små miljøprojekter, herunder i parker og ved veje Der er en betingelse for at opnå tilskud, at: Landsbyen er en sammenhængende bebyggelse med højst indbyggere, optalt i henhold til Danmarks Statistik. Eksempler på projekter, hvortil der kan ydes tilskud: 20

21 Plantning af hække og blomsterkasser, hvis det indgår i et fornyelsesprojekt Renovering af landsbytorv Renovering af møllebygning Oprensning af landsbygadekær Forskønnelse af parker og vejkanter Eksempler på projekter hvortil der ikke kan ydes tilskud: Kloakering Infrastruktur Natur- og kulturarv Formålet med indsatsområdet er at yde tilskud til at skabe attraktive levevilkår i landdistrikterne. Der er mulighed for at opnå tilskud til: Bevarelse, genopretning, forbedring Formidling af natur- og kulturarv Rekreativ infrastruktur i forbindelse med naturarven Naturarv Indsatsområdet omfatter projekter om etablering, genetablering og opgradering af naturarven og om udvikling af områder med høj naturværdi. Indsatsområdet omfatter også projekter, der øger bevidsthed om naturarvens værdi, om forbedring af de rekreative værdier og adgang til naturarven. Eksempler på naturarvsprojekter, hvortil der kan ydes tilskud: Etablering af natursti, naturgenopretning, opsætning af shelters Afgræsningsarealer til opretholdelse af overdrev eller enge Kulturarv Indsatsområdet omfatter projekter forbundet med etablering, genskabelse og opgradering af kulturarven, fx kulturelle træk ved landsbyer og landdistrikternes landskab og bevarelse, genopretning og forbedring af kulturarven. Indsatsområdet omfatter desuden projekter til 21

22 fremme af anvendelse af materialer, teknikker og færdigheder baseret på tradition, udfors k- ning af deres potentiale for moderne anvendelser, samt spredning af kulturarven, aktioner til fremme af bevidsthed og udvikling af rekreative værdier. Eksempler på kulturarvsprojekter, hvortil der kan ydes tilskud Renovering af kulturhistoriske monumenter Afholdelse af historisk marked Afholdelse af Naturens Dag Kompetenceudvikling og informationskampagner Formålet med tilskudsordningerne er at etablere nye arbejdspladser og skabe attraktive levevilkår i landdistrikterne i forbindelse med gennemførelse af den lokale udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppes geografiske område. For at kunne gennemføre et udviklingsprojekt kan der være behov for at gennemføre kompetenceudvikling, analyser, informationskampagner m.v. Tilsvarende kan bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe vurdere, at der er behov for kompetenceudvikling, analyser, informationskampagner m.v. for at kunne nå målene i den lokale udviklingsstrategi. Der er således to muligheder for at yde tilskud til kompetenceudvikling, forundersøgelser og informationskampagner: Som en integreret del af et projekt søgt under ovenstående indsatsområder. I projektet kan indgå tilskud til kurser, undersøgelser, forundersøgelser og lignende, der er nødvendige for gennemførelse af selve projektet. Udgifterne kan udgøre en mindre del (maksimalt 15 %) af et tilskudsberettiget projekt og indgå som en integreret del af et etablerings- eller investeringsprojekt. Se indsatsområderne ovenfor Et selvstændigt projekt, som kun LAG-bestyrelsen kan søge, se nedenfor. Særligt for LAG-bestyrelser: Kompetenceudvikling, forundersøgelser og informationskampagner, som et selvstændigt pr o- jekt, som alene LAG-bestyrelsen kan søge. LAG-bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe vurderer om der er behov for kompetenceudvikling, analyser, informationskampagner m.v. for at kunne nå målene i den lokale udviklingsstrategi og kan søge om tilskud hertil. 22

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2015 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Maj 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Udarbejdet af: Ministeriet

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012

De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012 De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012 Februar 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 3 Lokale aktionsgrupper filosofi og organisering... 3 Målsætninger... 3 Hvorfor

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Tillæg under økologisk arealtilskud... 8 Økologisk

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner NaturErhvervstyrelsen Den 24. juni 2014 Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1 (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med loven er at skabe

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere