Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper"

Transkript

1 Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper 2. april

2 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende de to tilskudsordninger etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - tilskud søges gennem de lokale aktionsgrupper Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, marts 2012 Vejledningen træder i kraft den29. marts 2012, og erstatter den tidligere vejledning af juni Fotograf(er): istockphoto Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gl. Mønt København Websted: 2

3 Indhold KAPITEL Formålet med tilskudsordningerne LEADER-metoden Projekteffekter Om de lokale aktionsgrupper... 9 KAPITEL Hvem kan søge tilskud? Særligt for offentlige myndigheder: Særligt for bestyrelserne for de lokale aktionsgrupper Hvordan søger jeg om tilskud? Kvittering og tilladelse til igangsætning Prioritering af ansøgninger og beslutning om tilskud Hvad gives der tilskud til? Oversigt over tilskudsordninger og indsatsområder KAPITEL Indsatsområder Mikrovirksomheder uden for jordbrugserhvervet Turisme Diversificering på jordbrugsbedriften til ikke-jordbrugsaktiviteter Basale servicefaciliteter Små og mellemstore fødevarevirksomheder Fornyelse i landsbyer Natur- og kulturarv Kompetenceudvikling og informationskampagner KAPITEL

4 4.1. Samarbejdsprojekter Projekter på tværs af lokale aktionsgruppers geografiske områder Samspillet med tilskud fra øvrige puljer Søg projektinspiration KAPITEL 5: Betingelser for tilsagn Tilskudsberettigede projektudgifter Løn til personale Ikke tilskudsberettigede udgifter Finansiering af projekter Eksempler på projektfinansiering Projekter fra LAG er i mellemkommuner/grøn Vækst s 280 million kr. pulje Anden offentlig medfinansiering Frivilligt arbejde (kun i almennyttige projekter) Tilpasning af tilskud ved budgetafvigelser Indtægter Tilskuddets størrelse tilskudsprocenter Opretholdelse af projektet Udbudsregler Rimelige udgifter Princippet om armslængde Maksimum for tilskud fra EU ( de minimis -reglen) Skiltning og synliggørelse af projekter Behandling af ansøgninger i NaturErhvervstyrelsen

5 Oversigt over projektforløbet Tilsagnshaver, tilsagn og afslag på ansøgning KAPITEL Projektændringer Projektændring: Forlængelse af tilsagnsperioden Projektændring: Overdragelse af tilsagn Projektændring: ændring af budget og projektindhold Konsekvenser af manglende godkendelse af budgetændring Projektet opgives KAPITEL Afsluttende projektrapport Fakturering Udbetaling Nedsættelse af tilskuddet hvis der søges om udbetaling af mere og andet end, der fremgår af tilsagnet (3%-reglen) KAPITEL Underretningspligt Kontrol Bortfald af tilskud Force majeure Klageadgang Straffebestemmelser Offentliggørelse af persondata på NaturErhvervstyrelsens og Ministeriet for By, Bolig og 5

6 Landdistrikters hjemmeside Lovgrundlag Yderligere oplysninger BILAG 1: BESKRIVELSE AF UDGIFTS OG BUDGETTYPER BILAG 2: NORMTIMESATSER BILAG 3: EKSEMPLER PÅ HVORDAN RUBRIKKERNE VEDRØRENDE EFFEKTER UDFYLDES I ANSØGNINGSSKEMA OG UDBETALINGSANMODNING

7 KAPITEL Formålet med tilskudsordningerne Formålet med tilskudsordningerne er at fremme projekter, der skaber nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. Det skal i ansøgningen redegøres for At projektet vil skabe et antal nye lokale arbejdspladser i landdistrikterne, eller At projektet vil bidrage til at forbedre levevilkårene i landdistrikterne LEADER-metoden Fødevareministeriet involverer de lokale kræfter i arbejdet med at udvikle Danmarks landdistrikter og fiskeriområder gennem Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet. Det sker via 57 lokale aktionsgrupper (LAG) fordelt over hele landet. De lokale aktionsgrupper arbejder efter LEA- DER-metoden. Metoden sikrer, at lokale borgere har indflydelse på udviklingen, og skaber sammenhæng mellem de mange lokale udviklingstiltag. Desuden er et af målene at overføre viden og erfaringer fra landdistrikt til landdistrikt og fiskeriområde til fiskeriområde både nationalt og internationalt gennem netværk og fælles projekter. LEADER-metoden bygger på syv nøgleprincipper, som til sammen kan bidrage med lokal forankring, udblik til omverdenen, fornyelse og brug af lokale ressourcer. Principperne er: Områdebaserede lokale udviklingsstrategier Partnerskaber i form af lokale aktionsgrupper Bottom-up strategi Gennemførsel af innovative strategier Gennemførsel af samarbejdsprojekter Tværsektoriel tilgang Netværkssamarbejde mellem lokale partnerskaber Principperne tilfører en større nytteværdi i det enkelte projekt og den lokale aktionsgruppes arbejde generelt, som ikke nødvendigvis var fremkommet uden inddragelsen af den lokale aktionsgruppe og det deraf følgende samspil mellem aktørerne og mellem projekterne. Med LEADER-principperne kan 7

8 der skabes resultater, der ikke ellers ville være opnået. LEADER-metoden kan derfor mere end at støtte aktørerne i deres normale aktiviteter den kan tilføre en større nytteværdi, for eksempel ved at skabe netværk, der fremmer tværsektorielt og nyskabende samarbejde, og sætte projekterne ind i en større sammenhæng, der giver de bedste løsninger på de lokale udfordringer. Læs mere om LEADER-metoden her Projekteffekter Ansøgere til tilskud under tilskudsordningerne skal på ansøgningstidspunktet redegøre for, at projektet skaber nye arbejdspladser, (såfremt der søges under tilskudsordningen etablering af nye arbejdspladser) eller skaber attraktive levevilkår, (såfremt der søges under etablering af attraktive levevilkår). Projekter, der opnår tilskud under tilskudsordningerne, skal derudover bidrage til at opfylde målsætningerne i den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi og opnå effekter af betydning for udviklingen i landdistrikterne. Der skal derfor i ansøgningen redegøres for, hvordan projektet forventes at kunne bidrage til opfyldelse af målsætningerne i den lokale udvikling s- strategi. Der er således behov for at opgøre projekternes effekter: I ansøgningen skal ansøger oplyse de forventede effekter ved projektets afslutning. De skal angives i ansøgningsskemaet fx. med antal nye arbejdspladser. (Se bilag 3 om udfyldelse af ansøgningsskema). Der er stigende interesse for de opnåede effekter, og det er vigtigt at oplyse forventede effekter, som er realistiske Ved projektets afslutning skal ansøger i afsluttende projektrapport oplyse, om de opnåede effekter. Det vil sige de effekter, der reelt er opnået med projektet. Ansøger skal i afsluttende projektrapport udfylde både de forventede effekter på ansøgningstidspunkter (se ansøgningsskemaet) og de opnåede effekter ved afslutning af projektet. ( Hvis de reelle projekteffekter er mindre end de forventede effekter, skal tilskudsmodtager i afsluttende projektrapport give en fyldestgørende redegørelse, der indeholder de reelle begrundelser for, at de forventede effekter ikke er opnået. 8

9 1.4. Om de lokale aktionsgrupper Tilskudsordningerne Etablering af nye arbejdspladser og Etablering af attraktive levevi l- kår er en del af det danske landdistriktsprogram for perioden , der overordnet set har til formål at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. En lokal aktionsgruppe er en forening, som overordnet har til formål at skabe lokal udvikling og innovation ud fra et geografisk områdes behov og på tværs af sektorer. Udviklingen skal ske i bredt samspil med lokalsamfundet. Foreningen er åben for alle, som vil være med til at gøre en forskel og medvirke til at skabe nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i lokal området. Når foreningen er stiftet, er bestyrelsens første opgave at udarbejde en lokal udviklingsstrategi, der afdækker problemerne, styrkerne og behovene i området samt anviser løsninger og udstikker en udviklingsretning for aktionsgruppens arbejde. Når udviklingsstrategien er godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter tildeler ministeriet én gang årligt den lokale aktionsgruppe et budget, som kun den kan råde over til indstilling af projekter til ti l- skud. Udviklingsstrategien er omdrejningspunktet for aktionsgruppens arbejde og de projekter, den prioriterer at indstille til tilskud. Ansøgninger om tilskud sendes til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe i det område, hvor projektet skal gennemføres. Bestyrelsen foretager en prioritering af de indkomne ansøgninger og indstiller tilskudsbeløb eller tilskudsprocent til det enkelte projekt inden for rammerne af de to projektbekendtgørelser Etablering af nye arbejdspladser og Etablering af attraktive levevilkår. Kun projekter, der medvirker til at gennemføre målene i den lokale udviklingsstrategi, kan opnå tilsagn om tilskud. De ansøgninger, som bestyrelsen indstiller til tilskud, videresendes til Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen, som udfører en legalitetskontrol, inden styrelsen træffer endelig afgørelse og udsteder et tilsagn om tilskud. Ansøger kan læse mere om lokale aktionsgrupper og finde din lokale aktionsgruppe på. 9

10 Udover tilskudsordningerne Etablering af nye arbejdspladser og Etablering af attraktive levevilkår findes der en tilskudsordning Bæredygtig udvikling af fiskeriområder, der ligeledes medforvaltes af de lokale aktionsgrupper. Denne tilskudsordning er oprettet under Fiskeriudviklingsprogrammet. Ansøger kan finde yderligere oplysninger om Bæredygtig udvikling af fiskeriområder og de lokale aktionsgrupper på 10

11 KAPITEL Hvem kan søge tilskud? Følgende kan søge om tilskud til projekter: Foreninger Enkeltpersoner Virksomheder Organisationer Almennyttige sammenslutninger Offentlige myndigheder Særligt for offentlige myndigheder: Der kan ikke ydes tilsagn om tilskud til varetagelse af opgaver, som offentlige myndigheder normalt varetager, til offentlige myndigheder, herunder selvejende institutioner, der har indgået en driftsoverenskomst med en offentlig myndighed, statsfinansierede selvejende institutioner og selvejende institutioner, der modtager statsligt eller kommunalt tilskud, der dækker mere end halvdelen af driftsudgifterne. Eksempler på opgaver som offentlige myndigheder normalt varetager: Etablering, drift og udvikling af vandforsyning Etablering, drift og udvikling af spildevandsanlæg Etablering, drift og udvikling af infrastruktur Etablering, drift og udvikling af skoler Etablering, drift og udvikling af biblioteker Etablering, drift og udvikling af ældrepleje Etablering, drift og udvikling af daginstitutioner, herunder dagpleje Etablering, drift og udvikling af døgninstitutioner Etablering, drift og udvikling af sundhedssektor, herunder udrykningskøretøjer Særligt for bestyrelserne for de lokale aktionsgrupper Tilskud til kompetenceudvikling, informationskampagne samt analyser og undersøgelser ved gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi, (jf. 15, stk. 1, nr. 5 bekendtgørelse om tilskud til etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne og 15, stk. 1, nr. 6 i bekendtgørelse 11

12 om tilskud til etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne) kan kun søges af bestyrelserne for de lokale aktionsgrupper Hvordan søger jeg om tilskud? Ansøger skal indsende ansøgningen om tilskud på et særligt skema, som kan findes på NaturErhvervstyrelsen hjemmeside eller ved henvendelse til den lokale aktionsgruppe. Ansøger kan finde kontaktoplysninger for aktionsgruppen i eget geografisk område her: link. På er der en oversigt over alle aktionsgrupper i Danmark. Ansøgningsskemaet indeholder en række punkter, som ansøger skal udfylde, herunder: Generelle oplysninger om ansøgeren Kort resume af projektbeskrivelse Beskrivelse af hvordan projektet bidrager til at nå målene i udviklingsstrategien for den lokale aktionsgruppe i det geografiske område, hvor projektet gennemføres Projektperiodens varighed Statistikoplysninger Indsatsområder som der søges tilskud under Forventede effekter af projektet Projektbudget Finansiering af projektet, herunder finansieringsplan der muliggør mellemfinansiering Projektbeskrivelse Ansøgers underskrift Ansøger skal indsende ansøgningen til den lokale aktionsgruppe i eget område. Ansøger kan finde adressen på Kvittering og tilladelse til igangsætning Når bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har modtaget ansøgningen om tilskud, sender aktionsgruppen en kvittering for modtagelse til ansøger. Ansøger kan samtidig søge bestyrelsen om igangsætningstilladelse. Hvis bestyrelsen har givet ansøger tilladelse til at iværksætte 12

13 projektet, før der er opnået tilsagn om tilskud eller meddelt afslag, vil det fremgå af kvitteringsbrevet, og der vil fremgå et igangsætningstidspunkt. Igangsættelsestilladelsen betyder, at den lokale aktionsgruppe har givet tilladelse til, at projektholder kan igangsætte projektet for egen regning og risiko. Når NaturErhvervstyrelsen meddeler endeligt tilsagn om tilskud, så kan tilskudsberettigede projektudgifter, der er afholdt fra dato for igangsættelsestilladelsen, indgå i tilskudsgrundlaget. Resulterer ansøgningen derimod i et afslag fra aktionsgruppen eller NaturErhvervstyrelsen, må ansøger selv betale alle projektudgifterne. En igangsættelsestilladelse er således ikke en garanti for, at ansøger får tilskud til projektet. Datoen for igangsættelse kan tidligst være den dag, bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe modtager ansøgningen Prioritering af ansøgninger og beslutning om tilskud Ansøger bør altid kontakte den lokale aktionsgruppe i sit område, inden ansøgningen om tilskud sendes til den lokale aktionsgruppe. Det vil sikre, at ansøger ved, hvilke typer projekter, aktionsgruppen prioriterer. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe behandler de indkomne ansøgninger om tilskud. Ved behandlingen skal aktionsgruppen sikre, at ansøgningen ligger inden for rammerne af indsatsområderne i den lokale udviklingsstrategi og den relevante bekendtgørelse. Bestyrelsen prioriterer mellem ansøgningerne og indsender indstilling om godkendelse af projektet til NaturErhvervstyrelsen eller sender afslag til ansøgeren. Bestyrelsen kan indstille et lavere tilsagnsbeløb end det ansøgte. Når NaturErhvervstyrelsen har modtaget ansøgningerne om tilskud fra den lokale aktionsgruppe, udfører NaturErhvervstyrelsen legalitetskontrol og træffer endelig afgørelsen om tilsagn. Legalitetskontrol vil sige, at NaturErhvervstyrelsen kontroller, at projektet, hvortil der søges om tilskud til, opfylder betingelserne for tilskud i henhold til bekendtgørelserne på området, og at det i LAG ens indstilling er angivet, at projektet ligger inden for rammerne af de lokale udviklingsstrategier. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe skal sende erhvervsrettede projekter, hvor der er 13

14 søgt for mere end 1 mio. kr., i høring i det regionale vækstforum. Det regionale vækstforum kan komme med forslag til ændringer af projektet for at sikre koordination af erhvervsin d- satsen i området. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe beslutter, om forslagene fra det regionale vækstforum skal inddrages i afgørelsen. Der er udarbejdet en håndbog, der beskriver hvordan de lokale aktionsgrupper indstiller pr o- jekter til tilsagn om tilskud. Håndbogen findes på Hvad gives der tilskud til? Oversigt over tilskudsordninger og indsatsområder Der er 2 tilskudsordninger: Tilskudsordning vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne Tilskudsordning vedrørende etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne Inden for tilskudsordningerne er der følgende indsatsområder: Mikrovirksomheder uden for jordbrugserhvervet Turisme Diversificering på jordbrugsbedrifter til ikke-jordbrugsformål Basale servicefaciliteter Små og mellemstore fødevarevirksomheder Fornyelse i landsbyer Natur- og kulturarv Kompetenceudvikling (kun for lokale aktionsgrupper) Indsatsområderne kan findes i bekendtgørelsernes 15, stk

15 KAPITEL Indsatsområder Mikrovirksomheder uden for jordbrugserhvervet Formålet med indsatsområdet er at yde tilskud til at etablere nye arbejdspladser. Der er mulighed for at opnå tilskud til: Nyetablering og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder, der udbyder basale servicefaciliteter, kulturaktiviteter eller fritidsaktiviteter i landdistrikterne med henblik på skabe attraktive levevilkår i landdistrikterne Nyetablering og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder med henblik på at etablere nye arbejdspladser i landdistrikterne. Der er en betingelse for tilskud, at virksomheden: Har maksimalt 10 medarbejdere og Har en årlig omsætning under 2 mio. euro Ikke er en jordbrugsvirksomhed. Der kan således ydes tilskud til at etablere en ny mikrovirksomhed eller udvikling af en eksisterende mikrovirksomhed inden for alle sektorer, bortset fra virksomheder inden for jordbrugsproduktion. Som en tommelfingerregel kan udgifter til markedsføring maksimalt udgøre 20 % af de tilskudsberettigede udgifter. Ved udvikling af en mikrovirksomhed kan indgå udgifter til fx markedsføring, nye produkter, nyt image, ny emballage, nye metoder m.v. Eksempler på projekter hvortil der kan ydes tilskud: Etablering og udvikling af en lille butik (fx legetøjsbutik, blomsterhandler, bageri, café/restaurant, delikatesseforretning) Etablering og udvikling af værksteder (fx keramik) Etablering og udvikling af produktionsvirksomhed (dog ikke produktion inden for jordbrug) Etablering af servicevirksomhed (fx frisør, mekaniker, værksteder) Udvikling af eksisterende mikrovirksomheder baseret på nye/udviklede produkter el- 15

16 ler serviceydelser Som led i udvikling af en mikrovirksomhed kan markedsføring indgå som en mindre del projektet Som led i udvikling af en mikrovirksomhed kan indkøb og udvikling af specifikke IT - værktøjer indgå i projektet Eksempler på projekt hvortil der ikke kan ydes tilskud: Etablering og udvikling af en landbrugsbedrift Etablering og udvikling af en skovbrugsbedrift Etablering og udvikling af gartneri, planteskole o.l Turisme Formålet med indsatsområdet er at yde tilskud til at etablere nye arbejdspladser i landd i- strikterne. Der er mulighed for at opnå tilskud til: Udvikling af mindre turismeaktiviteter, Udvikling af rekreativ infrastruktur, Etablering af overnatningsmuligheder i mindre målestok, eller Markedsføring af turismeprodukter for området. Eksempler på projekter, hvortil der kan ydes tilskud: Udvikling og markedsføring af små turismeaktiviteter, herunder etablering af område- eller typespecifik turisme (f. eks. aktiviteter/faciliteter rettet mod golfturister, ø- turisme m.v.) Indkvartering i mindre målestok (maks. 10 værelser i projektet) Etablering og markedsføring af besøgshave ved herregård Etablering af bed and breakfast i regionen (maks. 10 værelser i projektet) Generelle markedsføringsaktiviteter om bestemte områder eller typer af turismea k- tiviteter (fx kanoture, campingferier, cykelferier) Eksempler på projekter hvortil der ikke kan ydes tilskud: Turismeaktiviteter på landbrugsbedrifter (henvises til indsatsområdet Diversifice- 16

17 ring på jordbrugsbedrifter Markedsføringsstøtte til specifikke producenter eller udbydere (fx en cykel- eller bådudlejning) Diversificering på jordbrugsbedriften til ikke-jordbrugsaktiviteter Formålet med indsatsområdet er at yde tilskud til at etablere nye arbejdspladser i landd i- strikterne. Der er mulighed for at opnå tilskud til: Nye aktiviteter på jordbrugsbedriften, der ikke er forbundet med egentlig jordbrugsvir k- somhed eller med forarbejdning af jordbrugsprodukter. Der er en betingelse for tilskud, at: Ansøger er ejer eller forpagter af en jordbrugsejendom eller medlem af bed riftens husholdning. Det vil sige, at ansøger skal være en jordbruger, landmand, minkavler, gartner, biavler eller lignende eller er medlem af husholdningen. Jordbrugsbedriften har et arbejdskraftbehov på mindst 415 timer pr. regnskabsår (se bilag 2 om beregning af normtimesatser). Behovet for arbejdskraft beregnes på grundlag af mekaniseringsgrad, staldforhold, arrondering (dvs. hvor godt bedriftens marker er b e- liggende omkring produktionsbygningerne) og øvrige driftsforhold. De støttede aktiviteter finder sted på selve jordbrugsejendommen Eksempler på projekter hvortil der kan ydes tilskud: Etablering og udvikling af gårdbutik med salg af kunsthåndværk Etablering og udvikling af gårdbutik med salg af egne og andres jordbrugsprodukter Etablering af bed and breakfast (max. 10 værelser i projektet) Etablering af tømmervirksomhed i jordbrugets bygninger Etablering af galleri, feriecenter, systue, advokatkontor eller skønhedsklinik i tomme produktionsbygninger Eksempler på projekter hvortil der ikke kan ydes tilskud: Aktiviteter, der omfatter primærproduktion eller forarbejdning af egne jordbrug s- produkter 17

18 Udvidelse/etablering af biavl Indkøb af maskiner der kan anvendes til den sædvanlige jordbrugsproduktion Forarbejdning af jordbrugsprodukter Basale servicefaciliteter Formålet med indsatsområdet er at yde tilskud til at etablere nye arbejdspladser og skabe attraktive levevilkår i landdistrikterne. Ved en basal servicefacilitet forstås alle former for almindelige servicetilbud rettet mod borgerne, jf. eksemplerne nedenfor. Med henblik på at etablere nye arbejdspladser i landdistrikterne er der mulighed for at opnå tilskud til: Etablering af nye eller bevarelse af lukningstruede servicefaciliteter af betydning for erhvervs-, fritids- eller kulturlivet i landdistrikterne Etablering af adgang til ny informations- og kommunikationsteknologi for virksomheder i landdistrikterne Med henblik på at skabe attraktive levevilkår i landdistrikterne er der mulighed for at opnå tilskud til: Etablering af nye eller bevarelse af lukningstruede servicefaciliteter af betydning for levevilkårene i landdistrikterne Etablering af adgang til ny informations- og kommunikationsteknologi Etablering af faciliteter til og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne, herunder for erhvervs-, kultur-, og fritidslivet i landdistrikterne og navnlig formidlingsrettede projekter, som involverer et bredt udsnit af den lokale befolkning i landdistrikterne Etablering af netværk, der kan styrke samarbejde og sociale relationer i landdi strikterne Eksempler på projekter hvortil der kan ydes tilskud for at skabe nye arbejdspladser: Etablering eller bevarelse af lukningstruede kontorfællesskaber Etablering eller bevarelse af lukningstruede tandlæge-, lægeklinik eller købmand hvor dette mangler i lokalområdet Etablering af internetforbindelse i virksomheder i udkantsområder Opretholdelse eller bevarelse af lukningstruede af privat minibus service 18

19 Etablering af erhvervsnet netværk for kunsthåndværkere. Fødevarenetværk henvises til Fødevareministeriets netværksordning Eksempler på projekter hvortil der kan ydes tilskud for at skabe attraktive levevilkår: Opsætning af hjertestarter i et forsamlingshus. Etablering af lokaler til lektiecafé Legepladser mv. der er tilgængelig døgnet rundt Etablering af et netværk om godt medborgerskab Etablering af netværk blandt unge/ældre/forældre eller lignende Etablering af faciliteter til fritidsaktiviteter Eksempler på projekter hvortil der ikke kan ydes tilskud: Tilskud til køb af dyr og etårige planter, hvor formålet med projektet har med landbrug eller produktion at gøre Såning og produktionsrettigheder Fødevarenetværk og andre erhvervsnetværk Projekter vedrørende en offentlig børnehave Små og mellemstore fødevarevirksomheder Formålet med indsatsområdet er at yde tilskud til at etablere nye arbejdspladser i landd i- strikterne. Der er mulighed for at opnå tilskud til: investering til nye maskiner og nyt udstyr til udvikling af fødevarevirksomheder Det er en betingelse for at opnå tilskud, at: Fødevarevirksomheden har maksimalt 250 ansatte og Omsætningen er på maksimalt 50 mio. euro årligt. Eksempler på projekter/omkostninger hvortil der kan ydes tilskud: Investering i nye maskiner og udstyr som understøtter udviklingen af forarbejdningsvirksomheden: Investering i mølle til forarbejdning af mel Investering i pølsemaskine til et slagteri 19

20 Investering i sorteringsmaskiner Investering i maskine til produktion af færdigretter Investering i udstyr, herunder IT software Generalomkostninger, der indgår i et projekt, herunder honorarer til arkitekter, ingeniører og konsulenter, i det omfang de er nødvendige til installation, opsætning eller lignende af maskiner og udstyr Eksempler på projekter/omkostninger hvortil der ikke ydes tilskud: Fremstilling af redskaber og udvikling af maskiner, der bruges i fødevarevirksomheder Nybyggeri og etablering af lokaler til forarbejdning. Produktion af dyrefoder eller skovbrugsprodukter Leje og leasing af nye maskiner og nyt udstyr mv. Simple genanskaffelsesinvesteringer Køb af brugt udstyr, med mindre der er meddelt tilladelse hertil fra NaturErhvervstyrelsen Markedsføring Fornyelse i landsbyer Formålet med indsatsområdet er at yde tilskud til at skabe attraktive levevilkår i landdistri k- terne. Enkeltpersoner og virksomheder kan ikke søge under dette indsatsområde. Der er mulighed for at opnå tilskud til: Renovering og sanering af bygningsmassen i landsbyerne, som er i overensstemmelse med udviklingsplanerne for det pågældende område Små miljøprojekter, herunder i parker og ved veje Der er en betingelse for at opnå tilskud, at: Landsbyen er en sammenhængende bebyggelse med højst indbyggere, optalt i henhold til Danmarks Statistik. Eksempler på projekter, hvortil der kan ydes tilskud: 20

21 Plantning af hække og blomsterkasser, hvis det indgår i et fornyelsesprojekt Renovering af landsbytorv Renovering af møllebygning Oprensning af landsbygadekær Forskønnelse af parker og vejkanter Eksempler på projekter hvortil der ikke kan ydes tilskud: Kloakering Infrastruktur Natur- og kulturarv Formålet med indsatsområdet er at yde tilskud til at skabe attraktive levevilkår i landdistrikterne. Der er mulighed for at opnå tilskud til: Bevarelse, genopretning, forbedring Formidling af natur- og kulturarv Rekreativ infrastruktur i forbindelse med naturarven Naturarv Indsatsområdet omfatter projekter om etablering, genetablering og opgradering af naturarven og om udvikling af områder med høj naturværdi. Indsatsområdet omfatter også projekter, der øger bevidsthed om naturarvens værdi, om forbedring af de rekreative værdier og adgang til naturarven. Eksempler på naturarvsprojekter, hvortil der kan ydes tilskud: Etablering af natursti, naturgenopretning, opsætning af shelters Afgræsningsarealer til opretholdelse af overdrev eller enge Kulturarv Indsatsområdet omfatter projekter forbundet med etablering, genskabelse og opgradering af kulturarven, fx kulturelle træk ved landsbyer og landdistrikternes landskab og bevarelse, genopretning og forbedring af kulturarven. Indsatsområdet omfatter desuden projekter til 21

22 fremme af anvendelse af materialer, teknikker og færdigheder baseret på tradition, udfors k- ning af deres potentiale for moderne anvendelser, samt spredning af kulturarven, aktioner til fremme af bevidsthed og udvikling af rekreative værdier. Eksempler på kulturarvsprojekter, hvortil der kan ydes tilskud Renovering af kulturhistoriske monumenter Afholdelse af historisk marked Afholdelse af Naturens Dag Kompetenceudvikling og informationskampagner Formålet med tilskudsordningerne er at etablere nye arbejdspladser og skabe attraktive levevilkår i landdistrikterne i forbindelse med gennemførelse af den lokale udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppes geografiske område. For at kunne gennemføre et udviklingsprojekt kan der være behov for at gennemføre kompetenceudvikling, analyser, informationskampagner m.v. Tilsvarende kan bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe vurdere, at der er behov for kompetenceudvikling, analyser, informationskampagner m.v. for at kunne nå målene i den lokale udviklingsstrategi. Der er således to muligheder for at yde tilskud til kompetenceudvikling, forundersøgelser og informationskampagner: Som en integreret del af et projekt søgt under ovenstående indsatsområder. I projektet kan indgå tilskud til kurser, undersøgelser, forundersøgelser og lignende, der er nødvendige for gennemførelse af selve projektet. Udgifterne kan udgøre en mindre del (maksimalt 15 %) af et tilskudsberettiget projekt og indgå som en integreret del af et etablerings- eller investeringsprojekt. Se indsatsområderne ovenfor Et selvstændigt projekt, som kun LAG-bestyrelsen kan søge, se nedenfor. Særligt for LAG-bestyrelser: Kompetenceudvikling, forundersøgelser og informationskampagner, som et selvstændigt pr o- jekt, som alene LAG-bestyrelsen kan søge. LAG-bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe vurderer om der er behov for kompetenceudvikling, analyser, informationskampagner m.v. for at kunne nå målene i den lokale udviklingsstrategi og kan søge om tilskud hertil. 22

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper 2. april 2012 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Bagerst i ansøgningsskemaet finder du en vejledning til udfyldelse af skemaet.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 UDBETALING LAG-midler LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 INDHOLD 1. Slides Processen Blanketterne Vejledningen 2. I gang med ansøgning om udb. 3. Individuel vejl. hvis nødvendig. LAG-Odder www.livogland.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Vejledning om tilskud til projekter vedrørende de to tilskudsordninger Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne

Vejledning om tilskud til projekter vedrørende de to tilskudsordninger Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne Vejledning om tilskud til projekter vedrørende de to tilskudsordninger Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne -søges gennem de lokale aktionsgrupper Februar 2008 Ministeriet

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold til bekendtgørelserne nr. 309 af 29. marts 2012 om tilskud til

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Egenfinansiering private midler Egenfinansiering offentlige nationale midler Egenfinansiering frivilligt arbejde Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Tilskud fra aktionsgrupper

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning Økologifremmeordningen

Vejledning Økologifremmeordningen Vejledning Økologifremmeordningen Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Økologifremmeordningen Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig udvikling i fiskeriområderne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING. - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas

INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING. - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas maj 2012 Kolofon INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING - om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 2. ansøgningsrunde 2014

Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 2. ansøgningsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 2. ansøgningsrunde 2014 Version 3 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn efterårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vejledning om tilskud til udvikling og demonstration. og vedrørende forarbejdning i fødevaresektoren

Vejledning om tilskud til udvikling og demonstration. og vedrørende forarbejdning i fødevaresektoren Vejledning om tilskud til udvikling og demonstration vedrørende det primære jordbrug og vedrørende forarbejdning i fødevaresektoren - demonstrationsprojekter December 2012 Kolofon Vejledning om tilskud

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014

Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Vejledning om tilsagn og udbetaling af tilskud til Natura 2000 projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold November 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til etablering af naturlige

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne M inisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I

Læs mere

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende Miljøteknologi Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere