Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper"

Transkript

1 Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper 2. april

2 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende de to tilskudsordninger etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - tilskud søges gennem de lokale aktionsgrupper Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, marts 2012 Vejledningen træder i kraft den29. marts 2012, og erstatter den tidligere vejledning af juni Fotograf(er): istockphoto Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gl. Mønt København Websted: 2

3 Indhold KAPITEL Formålet med tilskudsordningerne LEADER-metoden Projekteffekter Om de lokale aktionsgrupper... 9 KAPITEL Hvem kan søge tilskud? Særligt for offentlige myndigheder: Særligt for bestyrelserne for de lokale aktionsgrupper Hvordan søger jeg om tilskud? Kvittering og tilladelse til igangsætning Prioritering af ansøgninger og beslutning om tilskud Hvad gives der tilskud til? Oversigt over tilskudsordninger og indsatsområder KAPITEL Indsatsområder Mikrovirksomheder uden for jordbrugserhvervet Turisme Diversificering på jordbrugsbedriften til ikke-jordbrugsaktiviteter Basale servicefaciliteter Små og mellemstore fødevarevirksomheder Fornyelse i landsbyer Natur- og kulturarv Kompetenceudvikling og informationskampagner KAPITEL

4 4.1. Samarbejdsprojekter Projekter på tværs af lokale aktionsgruppers geografiske områder Samspillet med tilskud fra øvrige puljer Søg projektinspiration KAPITEL 5: Betingelser for tilsagn Tilskudsberettigede projektudgifter Løn til personale Ikke tilskudsberettigede udgifter Finansiering af projekter Eksempler på projektfinansiering Projekter fra LAG er i mellemkommuner/grøn Vækst s 280 million kr. pulje Anden offentlig medfinansiering Frivilligt arbejde (kun i almennyttige projekter) Tilpasning af tilskud ved budgetafvigelser Indtægter Tilskuddets størrelse tilskudsprocenter Opretholdelse af projektet Udbudsregler Rimelige udgifter Princippet om armslængde Maksimum for tilskud fra EU ( de minimis -reglen) Skiltning og synliggørelse af projekter Behandling af ansøgninger i NaturErhvervstyrelsen

5 Oversigt over projektforløbet Tilsagnshaver, tilsagn og afslag på ansøgning KAPITEL Projektændringer Projektændring: Forlængelse af tilsagnsperioden Projektændring: Overdragelse af tilsagn Projektændring: ændring af budget og projektindhold Konsekvenser af manglende godkendelse af budgetændring Projektet opgives KAPITEL Afsluttende projektrapport Fakturering Udbetaling Nedsættelse af tilskuddet hvis der søges om udbetaling af mere og andet end, der fremgår af tilsagnet (3%-reglen) KAPITEL Underretningspligt Kontrol Bortfald af tilskud Force majeure Klageadgang Straffebestemmelser Offentliggørelse af persondata på NaturErhvervstyrelsens og Ministeriet for By, Bolig og 5

6 Landdistrikters hjemmeside Lovgrundlag Yderligere oplysninger BILAG 1: BESKRIVELSE AF UDGIFTS OG BUDGETTYPER BILAG 2: NORMTIMESATSER BILAG 3: EKSEMPLER PÅ HVORDAN RUBRIKKERNE VEDRØRENDE EFFEKTER UDFYLDES I ANSØGNINGSSKEMA OG UDBETALINGSANMODNING

7 KAPITEL Formålet med tilskudsordningerne Formålet med tilskudsordningerne er at fremme projekter, der skaber nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. Det skal i ansøgningen redegøres for At projektet vil skabe et antal nye lokale arbejdspladser i landdistrikterne, eller At projektet vil bidrage til at forbedre levevilkårene i landdistrikterne LEADER-metoden Fødevareministeriet involverer de lokale kræfter i arbejdet med at udvikle Danmarks landdistrikter og fiskeriområder gennem Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet. Det sker via 57 lokale aktionsgrupper (LAG) fordelt over hele landet. De lokale aktionsgrupper arbejder efter LEA- DER-metoden. Metoden sikrer, at lokale borgere har indflydelse på udviklingen, og skaber sammenhæng mellem de mange lokale udviklingstiltag. Desuden er et af målene at overføre viden og erfaringer fra landdistrikt til landdistrikt og fiskeriområde til fiskeriområde både nationalt og internationalt gennem netværk og fælles projekter. LEADER-metoden bygger på syv nøgleprincipper, som til sammen kan bidrage med lokal forankring, udblik til omverdenen, fornyelse og brug af lokale ressourcer. Principperne er: Områdebaserede lokale udviklingsstrategier Partnerskaber i form af lokale aktionsgrupper Bottom-up strategi Gennemførsel af innovative strategier Gennemførsel af samarbejdsprojekter Tværsektoriel tilgang Netværkssamarbejde mellem lokale partnerskaber Principperne tilfører en større nytteværdi i det enkelte projekt og den lokale aktionsgruppes arbejde generelt, som ikke nødvendigvis var fremkommet uden inddragelsen af den lokale aktionsgruppe og det deraf følgende samspil mellem aktørerne og mellem projekterne. Med LEADER-principperne kan 7

8 der skabes resultater, der ikke ellers ville være opnået. LEADER-metoden kan derfor mere end at støtte aktørerne i deres normale aktiviteter den kan tilføre en større nytteværdi, for eksempel ved at skabe netværk, der fremmer tværsektorielt og nyskabende samarbejde, og sætte projekterne ind i en større sammenhæng, der giver de bedste løsninger på de lokale udfordringer. Læs mere om LEADER-metoden her Projekteffekter Ansøgere til tilskud under tilskudsordningerne skal på ansøgningstidspunktet redegøre for, at projektet skaber nye arbejdspladser, (såfremt der søges under tilskudsordningen etablering af nye arbejdspladser) eller skaber attraktive levevilkår, (såfremt der søges under etablering af attraktive levevilkår). Projekter, der opnår tilskud under tilskudsordningerne, skal derudover bidrage til at opfylde målsætningerne i den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi og opnå effekter af betydning for udviklingen i landdistrikterne. Der skal derfor i ansøgningen redegøres for, hvordan projektet forventes at kunne bidrage til opfyldelse af målsætningerne i den lokale udvikling s- strategi. Der er således behov for at opgøre projekternes effekter: I ansøgningen skal ansøger oplyse de forventede effekter ved projektets afslutning. De skal angives i ansøgningsskemaet fx. med antal nye arbejdspladser. (Se bilag 3 om udfyldelse af ansøgningsskema). Der er stigende interesse for de opnåede effekter, og det er vigtigt at oplyse forventede effekter, som er realistiske Ved projektets afslutning skal ansøger i afsluttende projektrapport oplyse, om de opnåede effekter. Det vil sige de effekter, der reelt er opnået med projektet. Ansøger skal i afsluttende projektrapport udfylde både de forventede effekter på ansøgningstidspunkter (se ansøgningsskemaet) og de opnåede effekter ved afslutning af projektet. ( Hvis de reelle projekteffekter er mindre end de forventede effekter, skal tilskudsmodtager i afsluttende projektrapport give en fyldestgørende redegørelse, der indeholder de reelle begrundelser for, at de forventede effekter ikke er opnået. 8

9 1.4. Om de lokale aktionsgrupper Tilskudsordningerne Etablering af nye arbejdspladser og Etablering af attraktive levevi l- kår er en del af det danske landdistriktsprogram for perioden , der overordnet set har til formål at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. En lokal aktionsgruppe er en forening, som overordnet har til formål at skabe lokal udvikling og innovation ud fra et geografisk områdes behov og på tværs af sektorer. Udviklingen skal ske i bredt samspil med lokalsamfundet. Foreningen er åben for alle, som vil være med til at gøre en forskel og medvirke til at skabe nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i lokal området. Når foreningen er stiftet, er bestyrelsens første opgave at udarbejde en lokal udviklingsstrategi, der afdækker problemerne, styrkerne og behovene i området samt anviser løsninger og udstikker en udviklingsretning for aktionsgruppens arbejde. Når udviklingsstrategien er godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter tildeler ministeriet én gang årligt den lokale aktionsgruppe et budget, som kun den kan råde over til indstilling af projekter til ti l- skud. Udviklingsstrategien er omdrejningspunktet for aktionsgruppens arbejde og de projekter, den prioriterer at indstille til tilskud. Ansøgninger om tilskud sendes til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe i det område, hvor projektet skal gennemføres. Bestyrelsen foretager en prioritering af de indkomne ansøgninger og indstiller tilskudsbeløb eller tilskudsprocent til det enkelte projekt inden for rammerne af de to projektbekendtgørelser Etablering af nye arbejdspladser og Etablering af attraktive levevilkår. Kun projekter, der medvirker til at gennemføre målene i den lokale udviklingsstrategi, kan opnå tilsagn om tilskud. De ansøgninger, som bestyrelsen indstiller til tilskud, videresendes til Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen, som udfører en legalitetskontrol, inden styrelsen træffer endelig afgørelse og udsteder et tilsagn om tilskud. Ansøger kan læse mere om lokale aktionsgrupper og finde din lokale aktionsgruppe på. 9

10 Udover tilskudsordningerne Etablering af nye arbejdspladser og Etablering af attraktive levevilkår findes der en tilskudsordning Bæredygtig udvikling af fiskeriområder, der ligeledes medforvaltes af de lokale aktionsgrupper. Denne tilskudsordning er oprettet under Fiskeriudviklingsprogrammet. Ansøger kan finde yderligere oplysninger om Bæredygtig udvikling af fiskeriområder og de lokale aktionsgrupper på 10

11 KAPITEL Hvem kan søge tilskud? Følgende kan søge om tilskud til projekter: Foreninger Enkeltpersoner Virksomheder Organisationer Almennyttige sammenslutninger Offentlige myndigheder Særligt for offentlige myndigheder: Der kan ikke ydes tilsagn om tilskud til varetagelse af opgaver, som offentlige myndigheder normalt varetager, til offentlige myndigheder, herunder selvejende institutioner, der har indgået en driftsoverenskomst med en offentlig myndighed, statsfinansierede selvejende institutioner og selvejende institutioner, der modtager statsligt eller kommunalt tilskud, der dækker mere end halvdelen af driftsudgifterne. Eksempler på opgaver som offentlige myndigheder normalt varetager: Etablering, drift og udvikling af vandforsyning Etablering, drift og udvikling af spildevandsanlæg Etablering, drift og udvikling af infrastruktur Etablering, drift og udvikling af skoler Etablering, drift og udvikling af biblioteker Etablering, drift og udvikling af ældrepleje Etablering, drift og udvikling af daginstitutioner, herunder dagpleje Etablering, drift og udvikling af døgninstitutioner Etablering, drift og udvikling af sundhedssektor, herunder udrykningskøretøjer Særligt for bestyrelserne for de lokale aktionsgrupper Tilskud til kompetenceudvikling, informationskampagne samt analyser og undersøgelser ved gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi, (jf. 15, stk. 1, nr. 5 bekendtgørelse om tilskud til etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne og 15, stk. 1, nr. 6 i bekendtgørelse 11

12 om tilskud til etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne) kan kun søges af bestyrelserne for de lokale aktionsgrupper Hvordan søger jeg om tilskud? Ansøger skal indsende ansøgningen om tilskud på et særligt skema, som kan findes på NaturErhvervstyrelsen hjemmeside eller ved henvendelse til den lokale aktionsgruppe. Ansøger kan finde kontaktoplysninger for aktionsgruppen i eget geografisk område her: link. På er der en oversigt over alle aktionsgrupper i Danmark. Ansøgningsskemaet indeholder en række punkter, som ansøger skal udfylde, herunder: Generelle oplysninger om ansøgeren Kort resume af projektbeskrivelse Beskrivelse af hvordan projektet bidrager til at nå målene i udviklingsstrategien for den lokale aktionsgruppe i det geografiske område, hvor projektet gennemføres Projektperiodens varighed Statistikoplysninger Indsatsområder som der søges tilskud under Forventede effekter af projektet Projektbudget Finansiering af projektet, herunder finansieringsplan der muliggør mellemfinansiering Projektbeskrivelse Ansøgers underskrift Ansøger skal indsende ansøgningen til den lokale aktionsgruppe i eget område. Ansøger kan finde adressen på Kvittering og tilladelse til igangsætning Når bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har modtaget ansøgningen om tilskud, sender aktionsgruppen en kvittering for modtagelse til ansøger. Ansøger kan samtidig søge bestyrelsen om igangsætningstilladelse. Hvis bestyrelsen har givet ansøger tilladelse til at iværksætte 12

13 projektet, før der er opnået tilsagn om tilskud eller meddelt afslag, vil det fremgå af kvitteringsbrevet, og der vil fremgå et igangsætningstidspunkt. Igangsættelsestilladelsen betyder, at den lokale aktionsgruppe har givet tilladelse til, at projektholder kan igangsætte projektet for egen regning og risiko. Når NaturErhvervstyrelsen meddeler endeligt tilsagn om tilskud, så kan tilskudsberettigede projektudgifter, der er afholdt fra dato for igangsættelsestilladelsen, indgå i tilskudsgrundlaget. Resulterer ansøgningen derimod i et afslag fra aktionsgruppen eller NaturErhvervstyrelsen, må ansøger selv betale alle projektudgifterne. En igangsættelsestilladelse er således ikke en garanti for, at ansøger får tilskud til projektet. Datoen for igangsættelse kan tidligst være den dag, bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe modtager ansøgningen Prioritering af ansøgninger og beslutning om tilskud Ansøger bør altid kontakte den lokale aktionsgruppe i sit område, inden ansøgningen om tilskud sendes til den lokale aktionsgruppe. Det vil sikre, at ansøger ved, hvilke typer projekter, aktionsgruppen prioriterer. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe behandler de indkomne ansøgninger om tilskud. Ved behandlingen skal aktionsgruppen sikre, at ansøgningen ligger inden for rammerne af indsatsområderne i den lokale udviklingsstrategi og den relevante bekendtgørelse. Bestyrelsen prioriterer mellem ansøgningerne og indsender indstilling om godkendelse af projektet til NaturErhvervstyrelsen eller sender afslag til ansøgeren. Bestyrelsen kan indstille et lavere tilsagnsbeløb end det ansøgte. Når NaturErhvervstyrelsen har modtaget ansøgningerne om tilskud fra den lokale aktionsgruppe, udfører NaturErhvervstyrelsen legalitetskontrol og træffer endelig afgørelsen om tilsagn. Legalitetskontrol vil sige, at NaturErhvervstyrelsen kontroller, at projektet, hvortil der søges om tilskud til, opfylder betingelserne for tilskud i henhold til bekendtgørelserne på området, og at det i LAG ens indstilling er angivet, at projektet ligger inden for rammerne af de lokale udviklingsstrategier. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe skal sende erhvervsrettede projekter, hvor der er 13

14 søgt for mere end 1 mio. kr., i høring i det regionale vækstforum. Det regionale vækstforum kan komme med forslag til ændringer af projektet for at sikre koordination af erhvervsin d- satsen i området. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe beslutter, om forslagene fra det regionale vækstforum skal inddrages i afgørelsen. Der er udarbejdet en håndbog, der beskriver hvordan de lokale aktionsgrupper indstiller pr o- jekter til tilsagn om tilskud. Håndbogen findes på Hvad gives der tilskud til? Oversigt over tilskudsordninger og indsatsområder Der er 2 tilskudsordninger: Tilskudsordning vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne Tilskudsordning vedrørende etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne Inden for tilskudsordningerne er der følgende indsatsområder: Mikrovirksomheder uden for jordbrugserhvervet Turisme Diversificering på jordbrugsbedrifter til ikke-jordbrugsformål Basale servicefaciliteter Små og mellemstore fødevarevirksomheder Fornyelse i landsbyer Natur- og kulturarv Kompetenceudvikling (kun for lokale aktionsgrupper) Indsatsområderne kan findes i bekendtgørelsernes 15, stk

15 KAPITEL Indsatsområder Mikrovirksomheder uden for jordbrugserhvervet Formålet med indsatsområdet er at yde tilskud til at etablere nye arbejdspladser. Der er mulighed for at opnå tilskud til: Nyetablering og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder, der udbyder basale servicefaciliteter, kulturaktiviteter eller fritidsaktiviteter i landdistrikterne med henblik på skabe attraktive levevilkår i landdistrikterne Nyetablering og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder med henblik på at etablere nye arbejdspladser i landdistrikterne. Der er en betingelse for tilskud, at virksomheden: Har maksimalt 10 medarbejdere og Har en årlig omsætning under 2 mio. euro Ikke er en jordbrugsvirksomhed. Der kan således ydes tilskud til at etablere en ny mikrovirksomhed eller udvikling af en eksisterende mikrovirksomhed inden for alle sektorer, bortset fra virksomheder inden for jordbrugsproduktion. Som en tommelfingerregel kan udgifter til markedsføring maksimalt udgøre 20 % af de tilskudsberettigede udgifter. Ved udvikling af en mikrovirksomhed kan indgå udgifter til fx markedsføring, nye produkter, nyt image, ny emballage, nye metoder m.v. Eksempler på projekter hvortil der kan ydes tilskud: Etablering og udvikling af en lille butik (fx legetøjsbutik, blomsterhandler, bageri, café/restaurant, delikatesseforretning) Etablering og udvikling af værksteder (fx keramik) Etablering og udvikling af produktionsvirksomhed (dog ikke produktion inden for jordbrug) Etablering af servicevirksomhed (fx frisør, mekaniker, værksteder) Udvikling af eksisterende mikrovirksomheder baseret på nye/udviklede produkter el- 15

16 ler serviceydelser Som led i udvikling af en mikrovirksomhed kan markedsføring indgå som en mindre del projektet Som led i udvikling af en mikrovirksomhed kan indkøb og udvikling af specifikke IT - værktøjer indgå i projektet Eksempler på projekt hvortil der ikke kan ydes tilskud: Etablering og udvikling af en landbrugsbedrift Etablering og udvikling af en skovbrugsbedrift Etablering og udvikling af gartneri, planteskole o.l Turisme Formålet med indsatsområdet er at yde tilskud til at etablere nye arbejdspladser i landd i- strikterne. Der er mulighed for at opnå tilskud til: Udvikling af mindre turismeaktiviteter, Udvikling af rekreativ infrastruktur, Etablering af overnatningsmuligheder i mindre målestok, eller Markedsføring af turismeprodukter for området. Eksempler på projekter, hvortil der kan ydes tilskud: Udvikling og markedsføring af små turismeaktiviteter, herunder etablering af område- eller typespecifik turisme (f. eks. aktiviteter/faciliteter rettet mod golfturister, ø- turisme m.v.) Indkvartering i mindre målestok (maks. 10 værelser i projektet) Etablering og markedsføring af besøgshave ved herregård Etablering af bed and breakfast i regionen (maks. 10 værelser i projektet) Generelle markedsføringsaktiviteter om bestemte områder eller typer af turismea k- tiviteter (fx kanoture, campingferier, cykelferier) Eksempler på projekter hvortil der ikke kan ydes tilskud: Turismeaktiviteter på landbrugsbedrifter (henvises til indsatsområdet Diversifice- 16

17 ring på jordbrugsbedrifter Markedsføringsstøtte til specifikke producenter eller udbydere (fx en cykel- eller bådudlejning) Diversificering på jordbrugsbedriften til ikke-jordbrugsaktiviteter Formålet med indsatsområdet er at yde tilskud til at etablere nye arbejdspladser i landd i- strikterne. Der er mulighed for at opnå tilskud til: Nye aktiviteter på jordbrugsbedriften, der ikke er forbundet med egentlig jordbrugsvir k- somhed eller med forarbejdning af jordbrugsprodukter. Der er en betingelse for tilskud, at: Ansøger er ejer eller forpagter af en jordbrugsejendom eller medlem af bed riftens husholdning. Det vil sige, at ansøger skal være en jordbruger, landmand, minkavler, gartner, biavler eller lignende eller er medlem af husholdningen. Jordbrugsbedriften har et arbejdskraftbehov på mindst 415 timer pr. regnskabsår (se bilag 2 om beregning af normtimesatser). Behovet for arbejdskraft beregnes på grundlag af mekaniseringsgrad, staldforhold, arrondering (dvs. hvor godt bedriftens marker er b e- liggende omkring produktionsbygningerne) og øvrige driftsforhold. De støttede aktiviteter finder sted på selve jordbrugsejendommen Eksempler på projekter hvortil der kan ydes tilskud: Etablering og udvikling af gårdbutik med salg af kunsthåndværk Etablering og udvikling af gårdbutik med salg af egne og andres jordbrugsprodukter Etablering af bed and breakfast (max. 10 værelser i projektet) Etablering af tømmervirksomhed i jordbrugets bygninger Etablering af galleri, feriecenter, systue, advokatkontor eller skønhedsklinik i tomme produktionsbygninger Eksempler på projekter hvortil der ikke kan ydes tilskud: Aktiviteter, der omfatter primærproduktion eller forarbejdning af egne jordbrug s- produkter 17

18 Udvidelse/etablering af biavl Indkøb af maskiner der kan anvendes til den sædvanlige jordbrugsproduktion Forarbejdning af jordbrugsprodukter Basale servicefaciliteter Formålet med indsatsområdet er at yde tilskud til at etablere nye arbejdspladser og skabe attraktive levevilkår i landdistrikterne. Ved en basal servicefacilitet forstås alle former for almindelige servicetilbud rettet mod borgerne, jf. eksemplerne nedenfor. Med henblik på at etablere nye arbejdspladser i landdistrikterne er der mulighed for at opnå tilskud til: Etablering af nye eller bevarelse af lukningstruede servicefaciliteter af betydning for erhvervs-, fritids- eller kulturlivet i landdistrikterne Etablering af adgang til ny informations- og kommunikationsteknologi for virksomheder i landdistrikterne Med henblik på at skabe attraktive levevilkår i landdistrikterne er der mulighed for at opnå tilskud til: Etablering af nye eller bevarelse af lukningstruede servicefaciliteter af betydning for levevilkårene i landdistrikterne Etablering af adgang til ny informations- og kommunikationsteknologi Etablering af faciliteter til og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne, herunder for erhvervs-, kultur-, og fritidslivet i landdistrikterne og navnlig formidlingsrettede projekter, som involverer et bredt udsnit af den lokale befolkning i landdistrikterne Etablering af netværk, der kan styrke samarbejde og sociale relationer i landdi strikterne Eksempler på projekter hvortil der kan ydes tilskud for at skabe nye arbejdspladser: Etablering eller bevarelse af lukningstruede kontorfællesskaber Etablering eller bevarelse af lukningstruede tandlæge-, lægeklinik eller købmand hvor dette mangler i lokalområdet Etablering af internetforbindelse i virksomheder i udkantsområder Opretholdelse eller bevarelse af lukningstruede af privat minibus service 18

19 Etablering af erhvervsnet netværk for kunsthåndværkere. Fødevarenetværk henvises til Fødevareministeriets netværksordning Eksempler på projekter hvortil der kan ydes tilskud for at skabe attraktive levevilkår: Opsætning af hjertestarter i et forsamlingshus. Etablering af lokaler til lektiecafé Legepladser mv. der er tilgængelig døgnet rundt Etablering af et netværk om godt medborgerskab Etablering af netværk blandt unge/ældre/forældre eller lignende Etablering af faciliteter til fritidsaktiviteter Eksempler på projekter hvortil der ikke kan ydes tilskud: Tilskud til køb af dyr og etårige planter, hvor formålet med projektet har med landbrug eller produktion at gøre Såning og produktionsrettigheder Fødevarenetværk og andre erhvervsnetværk Projekter vedrørende en offentlig børnehave Små og mellemstore fødevarevirksomheder Formålet med indsatsområdet er at yde tilskud til at etablere nye arbejdspladser i landd i- strikterne. Der er mulighed for at opnå tilskud til: investering til nye maskiner og nyt udstyr til udvikling af fødevarevirksomheder Det er en betingelse for at opnå tilskud, at: Fødevarevirksomheden har maksimalt 250 ansatte og Omsætningen er på maksimalt 50 mio. euro årligt. Eksempler på projekter/omkostninger hvortil der kan ydes tilskud: Investering i nye maskiner og udstyr som understøtter udviklingen af forarbejdningsvirksomheden: Investering i mølle til forarbejdning af mel Investering i pølsemaskine til et slagteri 19

20 Investering i sorteringsmaskiner Investering i maskine til produktion af færdigretter Investering i udstyr, herunder IT software Generalomkostninger, der indgår i et projekt, herunder honorarer til arkitekter, ingeniører og konsulenter, i det omfang de er nødvendige til installation, opsætning eller lignende af maskiner og udstyr Eksempler på projekter/omkostninger hvortil der ikke ydes tilskud: Fremstilling af redskaber og udvikling af maskiner, der bruges i fødevarevirksomheder Nybyggeri og etablering af lokaler til forarbejdning. Produktion af dyrefoder eller skovbrugsprodukter Leje og leasing af nye maskiner og nyt udstyr mv. Simple genanskaffelsesinvesteringer Køb af brugt udstyr, med mindre der er meddelt tilladelse hertil fra NaturErhvervstyrelsen Markedsføring Fornyelse i landsbyer Formålet med indsatsområdet er at yde tilskud til at skabe attraktive levevilkår i landdistri k- terne. Enkeltpersoner og virksomheder kan ikke søge under dette indsatsområde. Der er mulighed for at opnå tilskud til: Renovering og sanering af bygningsmassen i landsbyerne, som er i overensstemmelse med udviklingsplanerne for det pågældende område Små miljøprojekter, herunder i parker og ved veje Der er en betingelse for at opnå tilskud, at: Landsbyen er en sammenhængende bebyggelse med højst indbyggere, optalt i henhold til Danmarks Statistik. Eksempler på projekter, hvortil der kan ydes tilskud: 20

21 Plantning af hække og blomsterkasser, hvis det indgår i et fornyelsesprojekt Renovering af landsbytorv Renovering af møllebygning Oprensning af landsbygadekær Forskønnelse af parker og vejkanter Eksempler på projekter hvortil der ikke kan ydes tilskud: Kloakering Infrastruktur Natur- og kulturarv Formålet med indsatsområdet er at yde tilskud til at skabe attraktive levevilkår i landdistrikterne. Der er mulighed for at opnå tilskud til: Bevarelse, genopretning, forbedring Formidling af natur- og kulturarv Rekreativ infrastruktur i forbindelse med naturarven Naturarv Indsatsområdet omfatter projekter om etablering, genetablering og opgradering af naturarven og om udvikling af områder med høj naturværdi. Indsatsområdet omfatter også projekter, der øger bevidsthed om naturarvens værdi, om forbedring af de rekreative værdier og adgang til naturarven. Eksempler på naturarvsprojekter, hvortil der kan ydes tilskud: Etablering af natursti, naturgenopretning, opsætning af shelters Afgræsningsarealer til opretholdelse af overdrev eller enge Kulturarv Indsatsområdet omfatter projekter forbundet med etablering, genskabelse og opgradering af kulturarven, fx kulturelle træk ved landsbyer og landdistrikternes landskab og bevarelse, genopretning og forbedring af kulturarven. Indsatsområdet omfatter desuden projekter til 21

22 fremme af anvendelse af materialer, teknikker og færdigheder baseret på tradition, udfors k- ning af deres potentiale for moderne anvendelser, samt spredning af kulturarven, aktioner til fremme af bevidsthed og udvikling af rekreative værdier. Eksempler på kulturarvsprojekter, hvortil der kan ydes tilskud Renovering af kulturhistoriske monumenter Afholdelse af historisk marked Afholdelse af Naturens Dag Kompetenceudvikling og informationskampagner Formålet med tilskudsordningerne er at etablere nye arbejdspladser og skabe attraktive levevilkår i landdistrikterne i forbindelse med gennemførelse af den lokale udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppes geografiske område. For at kunne gennemføre et udviklingsprojekt kan der være behov for at gennemføre kompetenceudvikling, analyser, informationskampagner m.v. Tilsvarende kan bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe vurdere, at der er behov for kompetenceudvikling, analyser, informationskampagner m.v. for at kunne nå målene i den lokale udviklingsstrategi. Der er således to muligheder for at yde tilskud til kompetenceudvikling, forundersøgelser og informationskampagner: Som en integreret del af et projekt søgt under ovenstående indsatsområder. I projektet kan indgå tilskud til kurser, undersøgelser, forundersøgelser og lignende, der er nødvendige for gennemførelse af selve projektet. Udgifterne kan udgøre en mindre del (maksimalt 15 %) af et tilskudsberettiget projekt og indgå som en integreret del af et etablerings- eller investeringsprojekt. Se indsatsområderne ovenfor Et selvstændigt projekt, som kun LAG-bestyrelsen kan søge, se nedenfor. Særligt for LAG-bestyrelser: Kompetenceudvikling, forundersøgelser og informationskampagner, som et selvstændigt pr o- jekt, som alene LAG-bestyrelsen kan søge. LAG-bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe vurderer om der er behov for kompetenceudvikling, analyser, informationskampagner m.v. for at kunne nå målene i den lokale udviklingsstrategi og kan søge om tilskud hertil. 22

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper 2. april 2012 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1836 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2314 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 310 af 29/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016

BEK nr 310 af 29/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 BEK nr 310 af 29/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-74 Senere

Læs mere

LAG Fanø-Varde Workshop 5. og 6. maj 2015

LAG Fanø-Varde Workshop 5. og 6. maj 2015 LAG Fanø-Varde Workshop 5. og 6. maj 2015 Aftenens program Præsentationsrunde (v. alle) Landdistriktsprogram og LAG Fanø-Varde - budget, udviklingsstrategi, indsatsområder mv. (v. Hanne) Retningslinjer

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Vejledning om tilskud til projekter vedrørende de to tilskudsordninger Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne

Vejledning om tilskud til projekter vedrørende de to tilskudsordninger Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne Vejledning om tilskud til projekter vedrørende de to tilskudsordninger Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne -søges gennem de lokale aktionsgrupper Juni 2008 Ministeriet

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG LAG Djursland din lokale aktionsgruppe Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG Landdistriktsprogrammet 2007-2009 Akse 1 Erhverv Jordbrugsog Fødevaresektoren 142 mio. kr. pr. år i 2007 og 2008 156 mio.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Bagerst i ansøgningsskemaet finder du en vejledning til udfyldelse af skemaet.

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv UDKAST Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, 4,

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

BEK nr 309 af 29/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016

BEK nr 309 af 29/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 BEK nr 309 af 29/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 1012-74

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

Natur- og miljøprojekter

Natur- og miljøprojekter Natur- og miljøprojekter Formålet med ordningen er at yde tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af natur- og miljøprojekter. Om tilskuddet Hvem kan søge? Ordningen

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

Præsentation og drøftelse af udkast til reviderede LAG-bekendtgørelser og ny vejledning. v/ Netværkscentret

Præsentation og drøftelse af udkast til reviderede LAG-bekendtgørelser og ny vejledning. v/ Netværkscentret Præsentation og drøftelse af udkast til reviderede LAG-bekendtgørelser og ny vejledning v/ Netværkscentret Formålet med mødet: Præsentation og drøftelse af udkast til nye LAG-bekendtgørelser Præsentation

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12.

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12. Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter Glamsbjerg den 12. marts 2009 1 Disposition Velfærdsministeriets pulje til områdefornyelse

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

LAG Lokal AktionsGruppe

LAG Lokal AktionsGruppe Haderslev Tønder Aganda Om LAG Haderslev-Tønder Udviklingsstrategi og indsatsområder Hvordan søger man tilskud? PROMIS Prioriteringskriterier Hvordan gennemfører man et LAG-projekt? Spørgsmål God arbejdslyst

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter ANSØGER A. Ansøger Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver. Det er dig som

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold til bekendtgørelserne nr. 254 af 31. marts 2009 om tilskud til

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 15-0366644 Dato: 15. december 2015 CVR-nr.: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Etablering

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger ANSØGER a) Ansøger Udfyld felterne. Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver.

Læs mere

Vejledning om tilskud til projekter vedrørende de to tilskudsordninger Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne

Vejledning om tilskud til projekter vedrørende de to tilskudsordninger Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne Vejledning om tilskud til projekter vedrørende de to tilskudsordninger Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne -søges gennem de lokale aktionsgrupper Februar 2008 Ministeriet

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Indhold 1. Formålet med Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje...3

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren I medfør af 2, nr. 1, litra a, nr. 2 litra b og c, 3, 5, 7, stk. 4, og 13, stk.1 i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling

Læs mere

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt LAG Odder-Hedensted Søg støtte til dine projekter vedrørende jobog vækstskabende erhvervsudvikling, samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne hos LAG Odder-Hedensted! LAG Odder-Hedensted er

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Hoovercraft-Park.Dk Aps Skolevej 9 4930 Maribo LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36448296 J. nr. MLGP-E-15-0333 Den 15. december 2015

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Håndbog 2 for lokale aktionsgrupper om indstilling af projekter

Håndbog 2 for lokale aktionsgrupper om indstilling af projekter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Håndbog 2 for lokale aktionsgrupper om indstilling af projekter Februar 2009 Kolofon Håndbog for lokale aktionsgrupper om indstilling af projekter

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 2, og 9, stk.

Læs mere

Farvekoder: Egenfinansiering private midler: Egenfinansiering nationale offentlige midler: Egenfinansiering frivilligt arbejde:

Farvekoder: Egenfinansiering private midler: Egenfinansiering nationale offentlige midler: Egenfinansiering frivilligt arbejde: Farvekoder: Egenfinansiering private midler: Egenfinansiering nationale offentlige midler: Egenfinansiering frivilligt arbejde: Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet: Tilskud

Læs mere

Farvekoder: Egenfinansiering private midler: Egenfinansiering offentlige nationale midler: Egenfinansiering frivilligt arbejde:

Farvekoder: Egenfinansiering private midler: Egenfinansiering offentlige nationale midler: Egenfinansiering frivilligt arbejde: Farvekoder: Egenfinansiering private midler: Egenfinansiering offentlige nationale midler: Egenfinansiering frivilligt arbejde: Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet: Tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne ANSØGNINSSKEMA OM TILSKUD TIL PROJEKTER vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold til bekendtgørelserne nr. 309 af 29. marts 2012 om tilskud til

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Egenfinansiering private midler Egenfinansiering offentlige nationale midler Egenfinansiering frivilligt arbejde Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Tilskud fra aktionsgrupper

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk NOTAT Landdistriktsprogrammet 2007-2013 - organisering

Læs mere

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter:

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter: Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Center for Projekttilskud J.nr.: 32313-P-13-200M-0038 Ref.: Jette Matzen Nielsen Dato: 28-11-2013 Afgørelse på ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Egenfinansiering private midler Egenfinansiering offentlige nationale midler Egenfinansiering frivilligt arbejde Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Tilskud fra aktionsgrupper

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 UDBETALING LAG-midler LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 INDHOLD 1. Slides Processen Blanketterne Vejledningen 2. I gang med ansøgning om udb. 3. Individuel vejl. hvis nødvendig. LAG-Odder www.livogland.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) BEK nr 1366 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8621-000001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere