Å R S B E R E T N I N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S B E R E T N I N G"

Transkript

1 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G

2 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til 13 i bekendtgørelse nr af 7. december 2006 om Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer 2

3 I. Indledning I 2006 modtog Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer i alt 75 nye sager, et fald på 7,4 % fra 2005, hvor nævnet modtog 81 sager. Nævnet afsluttede i sager, således at der ved årsskiftet henstod 51 uafsluttede sager. Af de 108 afsluttede sager er de 10 afvist ved beslutning af formand eller næstformand, og 24 sager er tilbagekaldt. Nævnet har afsluttet 74 sager ved kendelse, heraf er 6 sager afvist ved kendelse efter behandling i nævnet, og der er sket fuldstændig frifindelse i 10 sager. I langt størstedelen af de resterende afgjorte sager, hvor der er sket delvis frifindelse i 9 sager, er der pålagt bøder for i alt kr. Nævnets arbejde har i 2006 været præget af behandlingen af et meget stort antal sager, der i medfør af revisorlovens 19, stk. 4, er indbragt af Revisortilsynet. Nævnet modtog i klagesager fra Revisortilsynet, og i 2006 var 27 af de indkomne sager fra Revisortilsynet eller 36 % eller af de i 2006 indkomne sager. Af forskellige grunde har sagerne fra Revisortilsynet først været klar til nævnsbehandling i Der er i 2006 afsagt 24 kendelser vedrørende 25 Revisortilsynssager. Herudover er en række sager trukket tilbage, således at der den 31. december alene resterede 8 uafsluttede Revisortilsynssager. Behandlingen af Revisortilsynssagerne har arbejdsmæssigt været krævende, særligt fordi der var tale om et nyt område, hvor Disciplinærnævnets formandskab ønskede praksis fastlagt af plenum, hvorfor langt hovedparten af sagerne er behandlet af nævnet med deltagelse af alle medlemmerne. 3

4 II. DISCIPLINÆRNÆVNETS SAMMENSÆTNING PR : Formandskab: Formand: Næstformand: Næstformand: Dommer V.O. Rasmussen Dommer Lone Molsted Landsdommer Steen Taber Rasmussen Statsautoriserede revisorer: Poul Erik Gram Olsen, KPMG Kjeld Christian Bøg, Deloitte Ole Neerup, Ernst & Young Karl Erik Nielsen, Revisionfirmaet Leo Hansen Flemming Petersen, PricewaterhouseCoopers Finn Elkjær Nielsen, Mortensen & Beierholm Registrerede revisorer: Karin Hansen, ND Revision, Frederikssund Carl Sivesgaard, Revisor Team Nord Knud Erik Hedegaard, Partner Revision Hans Skriver, HS Revision Carsten Rosenvinge, ND Revision Danmark Per Plejdrup, RealVision Repræsentanter for regnskabsbrugerne: Advokat Lars Alexander Borke, Dansk Erhverv Juridisk konsulent Ulla Brandt, Dansk Erhverv Direktør Niels Erik Drøhse, Juridisk konsulent Lene Nielsen, Dansk Industri Afdelingsdirektør Bo Dam Klausen, Nordea Afdelingschef Susanne Schøtt Kristensen, Finansrådet Chefkonsulent Kristian Koktvedgaard, Dansk Industri Konsulent Morten Quist Fog, Dansk Industri Underdirektør Lars Wallberg, LD Regnskabschef Jens Bloch Behrendt, LD Fhv. chef for virksomhedsrelationer Birthe Werner Juridisk konsulent Mette Flensted Louring, ATP Nævnets adresse er: Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K Telefon: Sekretariatets åbningstid: Hverdage fra kl

5 III. Ændringer vedrørende Disciplinærnævnet Pr. 1. august 2006 blev Disciplinærnævnets daværende formand, administrerende dommer i Retten i Lyngby Torben Goldin, udnævnt til præsident ved Retten på Frederiksberg, og han ønskede i den anledning at fratræde som formand for nævnet. Til formand blev i stedet udpeget den ene af nævnets to næstformænd, dommer V. O. Rasmussen. Med virkning fra 21. december 2006 blev landsdommer Steen Taber Rasmussen udpeget som ny næstformand. Da Disciplinærnævnet ikke længere har tilknytningsforhold til Retten i Lyngby, er nævnet i slutningen af november 2006 flyttet til Kronprinsessegade 8, København K. Der er udstedt en ny forretningsorden, bekendtgørelse nr af 7. december 2006, som er optaget som bilag 2 til nærværende årsberetning. Den 12. december 2007 blev der blev udstedt en revideret intern instruks vedrørende Disciplinærnævnets arbejde og fordelingen af de enkelte sager mellem formandskabet og nævnets øvrige medlemmer. Instruksen, der er trådt i kraft den 1. januar 2007, ændrer hovedsagelig den hidtidige instruks således, at der nu arbejdes i 2 afdelinger, hvilket påregnes at medføre, at kun få sager vil blive behandlet i plenum. Instruksen er optaget som bilag 1 til nærværende årsberetning. 5

6 IV. Gennemgang af Disciplinærnævnets afgørelser i 2005 I modsætning til tidligere indeholder årsberetningen ikke en gennemgang af nævnets afgørelser i det forløbne år, idet der af praktiske grunde henvises til de på nævnets hjemmeside allerede offentliggjorte afgørelser. Der vil dog nedenfor blive gengivet de typiske præmisser i en sag, der af Revisortilsynet er indbragt for nævnet på grund af manglende kvalitetssikring, ligesom der vil blive omtalt to usædvanlige sager, en sag om rettighedsfrakendelse og en sag om bødemaksimum. I øvrigt henvises til Revisors Domssamling, hvor nævnets afgørelser er kommenteret, systematiseret og resumeret. Sag indbragt af Revisortilsynet I medfør af revisorlovens 15 er der af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nedsat et Revisortilsyn, der skal sikre, at den kvalitetskontrol, der er omhandlet i lovens 14, stk. 1 og stk. 2, gennemføres, og Revisortilsynet har i lovens 19, stk. 4, adgang til at indbringe en revisionsvirksomhed for Disciplinærnævnet, hvis virksomheden ikke har opstillet retningslinier for uafhængighed, jf. 11, stk. 4, eller der i øvrigt i forbindelse med udførelsen af kvalitetskontrol er fundet fejl eller mangler hos virksomheden, som efter Revisortilsynets opfattelse giver anledning til, at sagen bør indbringes for nævnet. Hovedparten af de sager, der af Revisortilsynet er indbragt for nævnet, har alene angået det forhold, at der ikke er tilvejebragt et kvalitetsstyringssystem. Hvor et sådant ikke har foreligget og/eller ikke været implementeret, har Disciplinærnævnet med få undtagelser sanktioneret dette med bøde på kr. Den helt overvejende del af sagerne angår små enkeltmandsvirksomheder. Nævnets kendelse af 13. november 2006 i sag 45/2005-R er et typisk eksempel på disse sager, og præmisserne i denne sag gengives derfor i det følgende: Kravet om etablering af et skriftligt kvalitetsstyringssystem har som anført af Revisortilsynet fremgået af nationale og internationale revisionsvejledninger og -standarder i mere end 10 år og fremgår nu af lov nr. 302 af 30. april 2003, der trådte i kraft 1. september Indklagede har erkendt, at indklagede i 2004 ikke havde etableret og implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetssikringssystem. Disciplinærnævnet lægger indklagedes erkendelse til grund. Indklagede har herved tilsidesat 2, stk. 2 og 11, stk. 4, i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Etablering og implementering af et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem er af afgørende betydning for enhver revisionsvirksomhed med henblik på at sikre virksomhedens - og dens revisorers - overholdelse af de gældende fundamentale regler om revisors habilitet samt kvaliteten af revisorers erklæringer. Manglende kvalitetsstyring må derfor anses som en grov tilsidesættelse af revisorlovgivningen. 6

7 Nævnet finder derfor, at indklagede i medfør af 20, stk. 4, i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer bør pålægges en bøde på kr. Det bemærkes herved, at oplysningen om, at indklagede efter første kontrolbesøg har indført et kontrolsystem, der er godkendt, ikke kan føre til en mildere sanktion. Nævnet henviser herved til det oven for anførte, hvorefter kravet om et skriftligt kvalitetsstyringssystem, der skal sikre niveauet i revisionsvirksomheder, har været gældende i mere end 10 år, og at eksistensen af et sådant system er af afgørende betydning for tilliden til revisors erklæringer. Rettighedsfrakendelse Ved lov nr. 234 af 29.april 2002, der trådte i kraft den 1. maj 2002, blev Revisornævnet nedlagt, dog således at sager indbragt før lovens ikrafttræden skulle færdiggøres af Revisornævnet. Revisornævnets kompetence til rettighedsfrakendelse overgik herefter til Disciplinærnævnet for Statsautoriserede Revisorer og Disciplinærnævnet for Registrerede Revisorer. Disse nævn og det nuværende Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer har ikke tidligere foretaget rettighedsfrakendelse. I sag 26/2005-R frakendte Disciplinærnævnet ved kendelse af 25. april 2006 den pågældende revisor, hvis beskikkelse i medfør af revisorlovens 6, stk. 1, nr. 1, jf. 3, stk. 1, nr. 6, var bortfaldet den 15. februar 2005, retten til at blive beskikket i 5 år fra kendelsens dato. Det hedder i kendelsen: Indklagede har således ved at afgive en revisionspåtegning uden forbehold på et ikke revideret årsregnskab overtrådt 6 i den dagældende lov om registrerede revisorer, jf. 30, stk. 4 i lov nr. 302 af 30. april 2003 om statsautoriserede og registrerede revisorer, samt 5 i den dagældende erklæringsbekendtgørelse nr. 745 af 21. august 2003, jf. nu bekendtgørelse nr af 22. december og groft tilsidesat god revisorskik. Indklagede er som ovenfor nævnt 3 gange tidligere af nævnet pålagt bøder for tilsidesættelse af god revisorskik. Afgørelserne fra 1999 og 2002 omhandlede tilsvarende forhold som det af nærværende klage omfattede, og i afgørelsen fra 2003 var der tale om overtrædelse af en forskrift, der tjener til at sikre det helt grundlæggende krav til revisor om uafhængighed. Da indklagede således gentagne gange groft har tilsidesat god revisorskik og vist fuldstændig manglende forståelse for revision, og nu på ny som ovenfor konstateret har tilsidesat de helt grundlæggende pligter, der påhviler en registreret revisor, finder nævnet grund til at antage, at indklagede ikke i fremtiden vil udøve virksomhed som registreret revisor på forsvarlig måde, jf. 20, stk. 2, i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Indklagede frakendes derfor retten til at blive beskikket som registreret revisor for en periode på 5 år fra kendelsens dato. Bødemaksimum 7

8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer afsagde den 22. marts 2006 kendelse i sagerne 33/2004-R og 12/2005-R, der blev behandlet sammen, og pålagde for første gang en revisor en maksimumbøde på kr. Disciplinærnævnet for Statsautoriserede Revisorer havde én gang tidligere brugt den gamle revisorlovs bødemaksimum på kr. Bøden blev udmålt i kendelse af 21. marts 2002 i sag S- 1/2001. Præmisserne vedrørende fastsættelsen af bøden var således: Ved fastsættelsen af bøden finder nævnet vedrørende klagepunkterne 2-4 navnlig at måtte hense til, at der er tale om erklæringer afgivet over for en offentlig myndighed i forbindelse med en ansøgning om tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed / bankvirksomhed. Henset hertil og til at indklagede ved sin manglende opfyldelse af sine pligter som revisor - herunder ved at forsyne selskabet med en blank påtegning på årsregnskabet for har været med til at sløre de faktiske økonomiske forhold i A/S., findes bøden at måtte fastsættes til kr. Revisornævnet stadfæstede ved kendelse af 21. november 2002 (sag nr ) afgørelsen, idet bødens størrelse under hensyn til karakteren af den udviste adfærd fandtes passende udmålt. Ved kendelsen af 22. marts 2006 pålagde nævnet maksimumbøden med følgende begrundelse: Ved fastsættelsen af den bøde, som indklagede i de 2 sager har forskyldt i medfør af 20, stk. 1, jf. 2, stk. 2, i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, har Disciplinærnævnet særligt henset til, at indklagede i et meget stort antal tilfælde har underskrevet regnskaber, som han ikke har revideret, og i hvilke der bl.a. ikke er taget forbehold, uanset at han vedrørende de 33 regnskaber i sag nr. 33/2004-R intet vidste om aktivernes værdi, og i de 2 regnskaber i sag nr. 12/2005-R ikke havde kontrolleret indtægterne. I alle regnskaberne var der således ikke noget belæg for at konkludere, at regnskaberne gav et retvisende billede af selskabernes aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Indklagede har herved afsløret en fundamental uvidenhed om, hvad det betyder at være offentlighedens tillidsrepræsentant og/eller en fuldstændig ligegyldighed herfor. Tilsidesættelsen af god revisorskik findes efter omfanget og grovheden således kvalificeret, at bøden fastsættes til kr. Både sagen om rettighedsfrakendelse og bødemaksimum blev behandlet i plenum. 8

9 BILAG 1 Intern Instruks for Disciplinærnævnet I medfør af 2, stk. 4, og 4 i bekendtgørelse nr. 130 af 28. februar 2005 om Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer har Formanden for Disciplinærnævnet efter drøftelse med nævnets medlemmer fastlagt følgende generelle retningslinier vedrørende Disciplinærnævnets arbejde og fordelingen af de enkelte sager mellem formandskabet og nævnets øvrige medlemmer: Almindelige bestemmelser 1 Disciplinærnævnets Formand fordeler sagerne mellem formandskabet, det samlede Disciplinærnævn og afdelingerne, jf. dog En sag afgøres af Disciplinærnævnets Formand (eller af en af næstformændene) alene, såfremt klagen klart a) ikke er omfattet af nævnets kompetence eller b) er indbragt af en klager, der ikke har retlig interesse i det forhold, klagen angår, jf. dog 19, stk. 5, i lov nr. 302 af 30. april 2003 om statsautoriserede og registrerede revisorer, eller c) på forhånd må skønnes åbenbart grundløs. 3 I sager, der ikke kan afgøres i medfør af 2, virker Disciplinærnævnet i 2 afdelinger, jf. dog 7: R 1. afdeling, der består af 2 registrerede revisorer, 1 statsautoriseret revisor og 3 brugerrepræsentanter samt 1 medlem af formandskabet. Denne afdeling behandler fortrinsvis sager mod registrerede revisorer. S 2. afdeling, der består af 2 statsautoriserede revisorer, 1 registreret revisor og 3 brugerrepræsentanter samt 1 medlem af formandskabet. Denne afdeling behandler fortrinsvis sager mod statsautoriserede revisorer. 4 Disciplinærnævnets sekretariatsopgaver, jf. 4, stk. 2 og 3, 8 samt 12, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 130 af 28. februar 2005, varetages af nævnets sekretariat. Stk. 2. Sekretariatet sørger for, at de nødvendige oplysninger til sagens behandling foreligger, og at de nødvendige undersøgelser så vidt muligt er foretaget, inden sagen behandles på et nævnsmøde. Stk. 3 Sekretariatet fastsætter frister, inden for hvilke parterne og andre skal afgive deres udtalelser. Fristerne kan på anmodning forlænges. Stk. 4. Sekretariatet sørger for, at parterne får kendskab til oplysninger fra modparten, når disse må anses af betydning for sagens afgørelse, medmindre dette findes at burde vige for afgørende hensyn til offentlige eller private interesser, herunder hensyn til klagers forretningsforhold eller økonomiske forhold. 5 Disciplinærnævnets Formand udpeger for hver sags vedkommende et af nævnets revisormedlemmer som førstvoterende. Stk. 2. Det tilstræbes, at alle revisormedlemmer får tildelt lige mange sager som førstvoterende, dog at sager vedrørende registrerede revisorer fortrinsvis tildeles et revisormedlem, der er registreret revisor, 9

10 og at sager vedrørende statsautoriserede revisorer fortrinsvis tildeles et revisormedlem, der er statsautoriseret revisor. Stk. 3. Den førstvoterende, der løbende modtager kopi af alle indlæg i sagen, assisterer sekretariatet under sagsforberedelsen, herunder med hensyn til valg af afgørelsesforum, jf. 2 og 3, og indhentelse af nødvendige, supplerende oplysninger o.l., jf. 4, stk. 2 Førstvoterende forelægger derudover sagen på nævnsmødet, forestår eventuelle afhøringer og bistår om fornødent formandskabet med udfærdigelse af afgørelsen i sagen. 6. Intet medlem af Disciplinærnævnet må deltage i behandlingen af en sag, i hvis udfald vedkommende har en individuel interesse, eller hvor der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Stk. 2. Ethvert medlem skal straks underrette Disciplinærnævnets Formand (eller den næstformand, der er formand i den pågældende sag)) om forhold, der vil kunne være omfattet af stk. 1. Det samlede nævn (plenum) 7 Formanden kan bestemme, at sager af meget principiel karakter og sager, hvor der opstår spørgsmål om sanktion i henhold til lov nr. 302 af 30. april 2003 om statsautoriserede og registrerede revisorer 20, stk. 2, samt sager efter samme lovs 23, skal behandles af det samlede Disciplinærnævn. Stk.2. Derudover behandler det samlede nævn sager, der er henvist til plenum af en af afdelingerne. 8 Det samlede Disciplinærnævn er beslutningsdygtigt, når mindst 9 medlemmer er til stede, heraf 1 medlem af formandskabet og i sager, der vedrører statsautoriserede revisorer, mindst 2 statsautoriserede revisorer, og i sager, der vedrører registrerede revisorer, mindst 2 registrerede revisorer. Stk. 2. Antallet af medvirkende revisorer skal altid svare til antallet af repræsentanter for regnskabsbrugerne. Afdelingerne 9 Sager, der ikke afgøres af det samlede nævn (eller af formandskabet alene, jf. 2), afgøres af en af Disciplinærnævnets 2 afdelinger. 10 Afdelingerne er sammensat som anført i 3. Stk. 2. Afdelingerne nysammensættes efter formandens bestemmelse for så vidt angår revisor- og brugermedlemmer hvert andet år i december, jf. dog 16, stk. 2, og skifter medlemmer pr. efterfølgende 1. januar. Stk. 3. I tilfælde af afdelingsskifte færdigbehandles en afdelings sager, der er optaget til afgørelse, så vidt muligt af den gamle afdelings medlemmer. 11 En afdeling er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, heraf et medlem af formandskabet er til stede, jf. dog 2, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 130 af 28. februar Stk. 2. Antallet af medvirkende revisorer skal altid svare til antallet af repræsentanter for regnskabsbrugerne. Stk. 3. Såfremt en sag afgøres af kun 3 medlemmer, forudsættes det, at sagen er af mindre omfang og er relativt ukompliceret. 12 En afdeling kan henvise en sag til afgørelse af det samlede nævn, såfremt sagen findes at henhøre under en i 7, stk. 1, omhandlet kategori. 13 Formanden i en sag træffer afgørelse om, hvorvidt der ved et medlems forfald skal indkaldes en suppleant. Stk. 2. Et medlem af en afdeling kan af Formanden for Disciplinærnævnet f.eks. i forfaldstilfælde blive anmodet om midlertidigt også at gøre tjeneste i en anden afdeling. 10

11 Møder 14 Der afholdes møder på de af Disciplinærnævnet vedtagne mødedage, eller når formanden bestemmer det. Stk. 2. Der tilstræbes afholdt mindst 5 møder pr. afdeling og 1 plenummøde pr. år. 15 Der udsendes senest 2 uger før en mødedag dagsorden via . Ikrafttræden og overgangsregler 16 Nærværende instruks træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Afdelingssammensætningen, som er oplyst i oktober 2006, har virkning indtil 31. december Stk. 3. Instruks med ikrafttræden den 15. december 2005 ophæves. Disciplinærnævnet for Statsautoriserede Revisorer og Registrerede Revisorer, den 12. december V. O. Rasmussen 11

12 BILAG 2 Bekendtgørelse nr af 7. december 2006 om Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer I medfør af 19, stk. 1 og 6, i lov nr. 302 af 30. april 2003 om statsautoriserede og registrerede revisorer, fastsættes: Kapitel 1 Disciplinærnævnets kompetence og organisation 1. Disciplinærnævnet behandler klager over, at en statsautoriseret eller registreret revisor ved udøvelsen af opgaver i henhold til 1, stk. 2, i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, tilsidesætter de pligter, som stillingen medfører. I sager, hvor Disciplinærnævnet for Statsautoriserede Revisorer eller Disciplinærnævnet for Registrerede Revisorer hidtil har været kompetent til at behandle overtrædelser af lov om statsautoriserede revisorer og lov om registrerede revisorer, afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før ikrafttrædelsen af lov nr. 302 af 30. april 2003, dog efter de hidtil gældende regler. Stk. 2. Klager over en revisors vederlag samt kollegiale sager kan ikke indbringes for Disciplinærnævnet. 2. Disciplinærnævnet består af en formand og 2 næstformænd, der alle skal være dommere, samt af 12 andre medlemmer, hvoraf 3 skal være statsautoriserede revisorer, 3 skal være registrerede revisorer og 6 er repræsentanter for regnskabsbrugerne. Stk. 2. For hvert medlem - bortset fra formanden og de 2 næstformænd - udpeges en suppleant. Stk. 3. Nævnets medlemmer og suppleanter udpeges af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for en periode af 4 år. Stk. 4. Formanden afgør ud fra en bedømmelse af den enkelte sag hvor mange og hvilke medlemmer, der skal deltage i sagens behandling. Antallet af revisorer skal altid svare til antallet af repræsentanter for regnskabsbrugerne. Stk. 5. Bortset fra sager, der afgøres af formanden alene i henhold til 7, skal der ved Disciplinærnævnets behandling af en sag, der vedrører statsautoriserede revisorer, mindst deltage 1 statsautoriseret revisor. Tilsvarende skal der ved nævnets behandling af en sag vedrørende registrerede revisorer mindst deltage 1 registreret revisor. I sager, hvor rettighedsfrakendelse kan komme på tale, jf. 20, stk. 2, i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, skal dog mindst medvirke 2 statsautoriserede henholdsvis registrerede revisorer. 3. Intet af nævnets medlemmer må deltage i behandlingen af en sag, når vedkommende efter retsplejelovens regler ville være inhabil som dommer. Stk. 2. Et medlem skal give nævnet meddelelse om omstændigheder, som vil kunne medføre den pågældendes inhabilitet, jf. stk. 1. Stk. 3. Spørgsmål om et medlems habilitet, bør så vidt muligt rejses, inden nævnets behandling af sagen begynder. Stk. 4. Disciplinærnævnet afgør selv, om et medlem kan deltage i en sags behandling. 4. Formanden tilrettelægger Disciplinærnævnets arbejde, herunder arbejdet i sekretariatet. Stk. 2. Tid, sted og dagsorden for nævnets møder fastsættes af formanden, der drager omsorg for mødernes indkaldelse. Er et møde offentligt, jf. 9, stk. 3, skal dette med mindst 3 dages varsel bekendtgøres - med angivelse af tid og sted for mødet - på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside på Disciplinærnævnets hjemmeside eller i Statstidende. Stk. 3. Over nævnets møder føres en protokol, der skal angive tid og sted for mødet, om mødet har været offentligt, hvilke medlemmer, der har deltaget, samt navnene på de personer, der har været til stede som 12

13 parter eller på disses vegne eller til deres bistand. Protokollen føres iøvrigt efter formandens nærmere bestemmelse i hver enkelt sag. Stk. 4. Formanden leder forhandlingerne på nævnets møder. Stk. 5. Formanden påser, at sagerne fremmes med tilbørlig hurtighed. Stk. 6. Fordelingen af de enkelte sager mellem formand og næstformænd bestemmes af formanden. Næstformændene varetager i de sager, der af formanden er overladt til dem, de beføjelser, der ved nærværende bekendtgørelse er tillagt formanden. Kapitel 2 Sagens forberedelse 5. Klage skal indgives skriftligt til Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer, Kronprinsessegade 8, st., 1703 København K. Stk. 2. Klagen skal indeholde en fremstilling af de forhold, der ønskes bedømt af nævnet. En klage skal være indgivet til Disciplinærnævnet senest 5 år efter, at den pligtstridige handling eller undladelse, som klagen vedrører, er ophørt. Stk. 3. Med klagen skal følge et gebyr på 500 kr. Medfølger gebyret ikke, fastsætter formanden en frist til betalingen, og sagen afvises, hvis betalingen ikke er sket senest ved fristens udløb. 6. Lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven gælder for nævnets virksomhed. 7. Formanden afviser klager, der ikke er omfattet af nævnets kompetence, herunder klager fra personer, der ikke har retlig interesse i det forhold, klagen angår, samt klager, der på forhånd må skønnes åbenbart grundløse. 8. Disciplinærnævnet skal sende kopi af klageskrivelsen med eventuelle bilag til den indklagede med opfordring om at udtale sig inden en nærmere fastsat frist. Samtidig skal indklagede have oplysning om, at der kan mødes for nævnet med en bisidder, eventuelt en advokat, og at klagen vil kunne behandles på det foreliggende grundlag, hvis indklagede ikke svarer i sagen. Stk. 2. Indklagedes udtalelse med eventuelle bilag forelægges for klageren. Finder formanden det påkrævet, skal parterne have lejlighed til at fremkomme med yderligere indlæg til en fastsat frist. Stk. 3. Formanden sørger for, at de nødvendige oplysninger til sagens behandling foreligger, og at de nødvendige undersøgelser er foretaget. På ethvert tidspunkt under sagens behandling kan der indhentes yderligere oplysninger. Stk. 4. Formanden sørger for, at parterne får kendskab til oplysninger fra modparten, når disse må anses af betydning for sagens afgørelse, medmindre afgørende hensyn til offentlige eller private interesser taler herimod, herunder hensyn til klientens forretningsforhold eller økonomiske forhold. Kapitel 3 Sagens afgørelse 9. Sagens parter har ret til at give møde for Disciplinærnævnet og afgive forklaring. Stk. 2. Formanden kan tillade, at andre personer indkaldes for at afgive forklaring for nævnet. Stk. 3. Disciplinærnævnets møder er ikke offentlige. Formanden kan efter parternes ønske tillade, at offentligheden får adgang til nævnets møder, medmindre dette vil kunne tilføje nogen unødig krænkelse, herunder ved at forretnings- eller driftshemmeligheder røbes. 10. En klage kan behandles ved skriftlig procedure, hvis ingen af parterne ønsker at møde for nævnet, og der er enighed blandt de medlemmer, der behandler sagen. 11. Disciplinærnævnets afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Stk. 2. En afgørelse skal begrundes og gengive mindretallets indstilling. 13

14 Stk. 3. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Kapitel 4 Offentliggørelse og beretning m.m. 12. Disciplinærnævnets afgørelser indføres i en dertil indrettet protokol og skal være underskrevet af formanden. Stk. 2. Disciplinærnævnets afgørelser sendes til sagens parter, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen Registrerede Revisorer FRR samt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Stk. 3. Disciplinærnævnet kan bestemme, at en afgørelse skal offentliggøres, og at det skal ske med navns nævnelse. Offentliggørelsen sker i Retsinformationsdatabasen, på nævnets hjemmeside eller begge steder. Den indklagedes ønske om, at afgørelsen skal offentliggøres, bør imødekommes. Stk. 4. Får klager helt eller delvis medhold, kan Disciplinærnævnet eller formanden på dets vegne træffe bestemmelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr. Det samme gælder, hvis klagen afvises. 13. Disciplinærnævnet udgiver en årlig beretning om sin virksomhed. 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 130 af 28. februar 2005 om Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 7. december 2006 Niels Henrik Englev /Jytte Heje Mikkelsen 14

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G

A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 1 Indhold Forord 4 1. Arbejdsretten 5 1.1. Kompetence 5 1.2. Sammensætning 5 1.2.1. Regelsættet 5 1.2.2. Arbejdsrettens formandskab 6 1.2.3.

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2007

ÅRSBERETNING for 2007 ÅRSBERETNING for 2007 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2007 København marts 2008 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7 3. Ankenævnets kompetence...9

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2005 - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2005. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2011 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2011 2.068 klager. Det er 27 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været stabilt med en svag faldende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

SORINSKRIVARIN Í FØROYUM

SORINSKRIVARIN Í FØROYUM SORINSKRIVARIN Í FØROYUM DOM Afsagt den 2. februar 2015 i sag nr. BS 1072/2012: A og B mod Lagmandens Kontor Tinganes 100 Tórshavn Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 3. september

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering 1. udgave, 1. oplag

Læs mere