NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER Grænseoverskridende fusion og spaltning... 1 Nye regler om revisionsudvalg... 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Grænseoverskridende fusion og spaltning... 1 Nye regler om revisionsudvalg... 5"

Transkript

1 NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Grænseoverskridende fusion og spaltning... 1 Nye regler om revisionsudvalg... 5 Grænseoverskridende fusion og spaltning Af advokat Jacob Christensen og advokat Shaina Jabbar Siden 1. juli 2007 er det blevet muligt for en række danske selskabstyper at foretage grænseoverskridende fusion og i visse tilfælde spaltning på tværs af landegrænserne inden for EU/EØS Indledning Med virkning fra 1. juli 2007 er der gennemført en lovændring, som gør det muligt for en række danske selskabstyper at gennemføre en fusion eller spaltning på tværs af landegrænserne inden for EU/EØS. Med lovændringen gennemføres Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 2005 om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar. I dansk selskabsret var udgangspunktet tidligere, at danske selskaber ikke kunne fusionere eller spalte på tværs af landegrænserne. Der har dog eksisteret en undtagelse fra dette udgangspunkt i form af særlige regler om det europæiske aktieselskab (SE-selskab), som siden 2004 har gjort det muligt for danske aktieselskaber at fusionere på tværs af landegrænserne inden for EU/EØS, hvis der som resultat af fusionen opstår et SE-selskab. Disse regler vil ikke blive nærmere omtalt her. For så vidt angår grænseoverskridende spaltninger er der på nuværende tidspunkt ikke vedtaget et EU-direktiv. Det følger imidlertid af EU-rettens etableringsfrihed, at der i medlems-landene skal gives mulighed for grænseoverskridende spaltning i samme omfang, som lovgivningen i de deltagende selskabers lande giver mulighed for national spaltning. Ved lovændringen er der indsat et nyt kapitel 15 a i aktieselskabsloven, som vedrører grænseoverskridende fusioner og spaltninger af aktieselskaber. Tilsvarende regler er indsat i anpartsselskabsloven og i lov om erhvervsdrivende virksomheder. Med 195 jurister og en samlet medarbejderstab på 345 er Plesner et af landets førende internationale advokatfirmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste advokatfirma det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning. 1

2 En grænseoverskridende spaltning af et dansk selskab er dog betinget af, at lovgivningen i de øvrige deltagende selskabers lande tillader grænseoverskridende spaltninger. Der vil således formentlig være visse grænseoverskridende spaltninger, som på denne baggrund ikke kan gennemføres. Det bemærkes, at de danske regler vedrørende grænseoverskridende fusioner og spaltninger kun regulerer de deltagende danske selskaber. Et udenlandsk deltagende selskab vil være underlagt lovgivningen i dets hjemland. De omfattede selskabstyper Muligheden for at gennemføre grænseoverskridende fusioner og spaltninger gælder for de danske selskabstyper, der hidtil har kunnet fusionere og spalte nationalt, det vil sige aktieselskaber, anpartsselskaber, kommanditaktieselskaber (partnerselskaber) og erhvervsdrivende virksomheder med begrænset ansvar (for eksempel andelsselskaber med begrænset ansvar, A.M.B.A.). Et dansk selskab kan dog alene deltage i en grænseoverskridende fusion eller spaltning med et selskab hjemmehørende i et andet EU-/EØS land, såfremt sidstnævnte selskab typemæssigt svarer til det deltagende danske selskab. De deltagende selskaber i en grænseoverskridende fusion eller spaltning skal således være sammenlignelige i struktur og karakteristika. Særlige krav og handlinger ved grænseoverskridende fusioner Da de danske regler for grænseoverskridende spaltning og fusion er udformet efter samme model, er der i det følgende alene refereret til de regler, der gælder for grænseoverskridende fusioner. I en grænseoverskridende fusion består den overordnede proces, ligesom i en national fusion, af følgende tre trin: 1 Dokumentudarbejdelse. 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens ("E&S") offentliggørelse af modtagelsen af fusions-planen og kreditorerklæringen i E&S' offentliggørelsessystem. 3 Anmeldelse og registrering af den endeligt vedtagne fusion i E&S' offentliggørelsessy-stem. Derudover gælder følgende yderligere betingelse, hvis opfyldelse er en forudsætning for 2

3 E&S' registrering af en grænseoverskridende fusion: 4 Efterfølgende attestudstedelse. Dokumentudarbejdelse (TRIN 1) De dokumenter, der skal udarbejdes ved en grænseoverskridende fusion, er de samme som ved en national fusion. Der skal blandt andet udarbejdes en fælles fusionsplan, som indeholder de nærmere vilkår for fusionen, samt en fusionsredegørelse, som begrunder og forklarer fusionen. Desuden skal en vurderingsmand udarbejde en kreditorerklæring, der udtaler sig om, hvorvidt kreditorerne i det enkelte selskab må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen. De indholdsmæssige krav til dokumenterne ved en grænseoverskridende fusion er i vidt omfang identiske med kravene til dokumenterne ved en national fusion. Der er dog en række væsentlige supplerende krav, som skal overholdes ved en grænseoverskridende fusion, hovedsageligt af hensyn til de deltagende selskabers kreditorer, medarbejdere og aktionærer. I forhold til de deltagende selskabers medarbejdere gælder der særlige komplicerede regler for, hvorledes medarbejderrepræsentation for eksempel i bestyrelse eller anden form for medarbejderindflydelse skal behandles, når selskaber med forskellig medarbejderindflydelse fusioneres. Disse regler kræver stillingtagen til en række ofte ganske komplekse spørgsmål, hvis nærmere beskrivelse falder udenfor rammerne af dette nyhedsbrev. E&S' offentliggørelse (TRIN 2) Processen vedrørende E&S' offentliggørelse af modtagelsen af fusionsplanen og kreditorerklæringen i en grænseoverskridende fusion er den samme som ved en national fusion. Anmeldelse og registrering i E&S (TRIN 3) Reglerne for vedtagelse af en grænseoverskridende fusion er de samme som for en national fusion. I forbindelse med anmeldelse af en grænseoverskridende fusion til registrering i E&S gælder en række supplerende krav, idet anmeldelsen blandt andet skal vedlægges eventuel myndighedsattest (jf. nærmere derom under TRIN 4) samt diverse erklæringer fra selskabets ledelse om aktionær- og medarbejderforhold. 3

4 E&S' registrering af den endeligt vedtagne grænseoverskridende fusion forudsætter, at den særlige procedure i TRIN 4 er iagttaget. Efterfølgende attestudstedelse (TRIN 4) Den efterfølgende attestudstedelse iværksættes efter E&S' modtagelse af anmeldelse om gennemførelse af den grænseoverskridende fusion. Attestproceduren, hvor et dansk selskab skal være det fortsættende selskab Når alle handlinger og formaliteter, der skal opfyldes forud for en grænseoverskridende fusion, er afsluttet af det fortsættende danske selskab, udsteder E&S en attest derom til det pågældende selskab. Tilsvarende attester for de øvrige deltagende selskaber skal udfærdiges af den eller de relevante registreringsmyndigheder i det land, hvor de pågældende selskaber har hjemsted og skal efter udfærdigelsen indsendes til E&S. Når E&S har modtaget disse attester, kan E&S registrere gennemførelsen af den grænseoverskridende fusion for det fortsættende danske selskab. Efter E&S' registrering underretter E&S registreringsmyndighederne i de lande, hvor de øvrige deltagende selskaber er registreret med henblik på sletning af disse. En grænseoverskridende fusion med et dansk selskab som det fortsættende selskab har virkning fra den dag, hvor E&S registrerer gennemførelsen af fusionen. Nationale fusioner har virkning fra vedtagelsestidspunktet. Det bemærkes, at reglerne for gennemførelse af en fusion med regnskabsmæssig virkning tilbage eller fremad i tid er de samme som for en national fusion. Attestproceduren, hvor et dansk selskab skal være det ophørende selskab Når alle handlinger og formaliteter, der skal opfyldes forud for en grænseoverskridende fusion, er afsluttet af det ophørende danske selskab, udsteder E&S en attest derom til det pågældende selskab. Denne attest skal herefter sendes til den kompetente registreringsmyndighed i det land, hvor det fortsættende selskab har hjemsted. E&S skal herefter modtage en attest fra den kompetente registreringsmyndighed i det fortsættende selskabs land, hvoraf det skal fremgå, at den pågældende myndighed har registreret gennemførelsen af den grænseoverskridende fusion. Efter E&S' modtagelse af denne underretning registrerer E&S, at det ophørende selskab er ophørt ved fusion. Ved en grænseoverskridende fusion, hvor det fortsættende selskab skal høre under uden- 4

5 landsk ret, vil det være den pågældende udenlandske selskabsret, der afgør, hvornår fusionen har virkning. Nye regler om revisionsudvalg Af advokat Zygmunt Auster og advokat Søren Toft Bjerreskov De nye regler om revisionsudvalg implemeterer EU-regler, som skal medvirke til at minimere finansielle risici, driftsmæssige risici og manglende overholdelse af forskrifter samt øge regnskabsaflæggelsens kvalitet Indledning Med vedtagelsen af den ny revisorlov vil bestyrelsen i børsnoterede selskaber fremover skulle etablere revisionsudvalg, som skal overvåge en række nærmere angivne forhold i forbindelse med aflæggelse af det børsnoterede selskabs årsregnskab. Den nye revisorlov gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF om (blandt andet) lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber. Reglerne om revisionsudvalg har virkning fra førstkommende ordinære generalforsamling, der afholdes efter den 31. december De omfattede virksomheder Reglerne om revisionsudvalg gælder for virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land. Virksomheder, som har værdipapirer noteret på OMX Den Nordiske Børs København A/S eller Dansk Autoriseret Markedsplads A/S, vil således være omfattet af reglerne. 1 Reglerne om revisionsudvalg gælder ikke for investeringsforeninger, specialforeninger og virksomheder, som er dattervirksomheder, hvis modervirksomheden er omfattet af kravene om etablering af revisionsudvalg. Reglerne forhindrer dog ikke de nævnte foreninger og virksomheder i af egen drift at etablere et revisionsudvalg. 1 Reglerne gælder ikke for virksomheder, som har værdipapirer optaget på First North, da First North ikke er et reguleret marked, men en alternativ markedsplads. 5

6 Undtagelser til kravet om etablering af revisionsudvalg De omfattede virksomheder kan som alternativ til at etablere et revisionsudvalg vælge som hidtil at lade den samlede bestyrelse udføre revisionsudvalgets funktioner, som nærmere beskrevet i det følgende. Dette forudsætter, at ingen bestyrelsesmedlemmer samtidig er medlem af direktionen, og at mindst ét bestyrelsesmedlem kan anses for uafhængigt og har kvalifikationer inden for revision eller regnskabsvæsen. Visse mindre virksomheder kan ligeledes fortsætte med at lade den samlede bestyrelse udføre revisionsudvalgets funktioner, uden at de ovenfor nævnte krav i den forbindelse skal opfyldes. Det er for sådanne virksomheder alene et krav, at bestyrelsesformanden ikke samtidig er medlem af direktionen. Mindre virksomheder er i denne forbindelse virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to ud af følgende tre størrelser (i) et antal heltidsbeskæftigede på 250 medarbejdere, (ii) en balance på EUR 43 mio., eller (iii) en nettoomsætning på EUR 50 mio. Såfremt den samlede bestyrelse udøver revisionsudvalgets funktioner, skal dette fremgå af årsrapporten. Revisionsudvalgets medlemmer Revisionsudvalget skal bestå af bestyrelsesmedlemmer, der ikke samtidigt indgår i virksomhedens direktion. Mindst ét medlem af revisionsudvalget skal både være uafhængigt af virksomheden og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Et medlem vil som udgangspunkt ikke blive anset for uafhængigt, hvis medlemmet er eller inden for de seneste 5 år har været direktør/ledende medarbejder i selskabet eller et associeret selskab, er direktør i et selskab, hvor der er krydsende bestyrelsesrepræsentation med sel- 6

7 skabet, har modtaget større vederlag fra selskabet eller et associeret selskab i anden egenskab end som menigt bestyrelsesmedlem, repræsenterer en kontrollerende aktionærs interesser, er i nær familie med personer, som ikke betragtes som uafhængige, er eller inden for de seneste 3 år har været ansat eller partner hos ekstern revisor, eller inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation med selskabet eller et associeret selskab. Som eksempel på en væsentlig forretningsrelation kan nævnes partner, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er i kraft af deres ansættelse i virksomheden ikke uafhængige og kan derfor ikke kvalificeres som uafhængigt medlem af revisionsudvalget. Det uafhængige medlems kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision kan være opnået gennem særlig uddannelse, gennem vedkommendes nuværende eller tidligere ledelsesfunktioner eller gennem deltagelse i revisionsudvalgsarbejde. Det vil sædvanligvis være tilstrækkeligt, hvis det uafhængige medlem er statsautoriseret eller registreret revisor eller har andre tilsvarende kvalifikationer, eller hvis medlemmet i børsnoterede virksomheder har eller har haft ledelsesansvar for aflæggelse af årsregnskaber opnået som økonomidirektør, ansvar for ledelse af en intern revisionsfunktion, erfaring fra medlemskab af revisionsudvalg, anden erfaring med overvågning af regnskabsaflæggelse og revision af regnskaber, eller anden tilsvarende relevant erfaring. 7

8 Det bemærkes, at virksomhedens revisor ikke må være involveret i virksomhedens beslutningstagning. Virksomhedens revisor kan derfor naturligvis ikke sidde i virksomhedens bestyrelse og dermed heller ikke i bestyrelsens revisionsudvalg. Virksomhederne vil således formentlig opleve visse udfordringer med at sikre sig de fornødne kompetencer til posterne i revisionsudvalget. Formål, opgaver og ansvar Baggrunden for de nye regler er, at revisionsudvalg og et effektivt internt kontrolsystem skal medvirke til at minimere finansielle risici, driftsmæssige risici og manglende overholdelse af forskrifter samt øge regnskabsaflæggelsens kvalitet. Endvidere følger det af revisorloven, at revisionsudvalget som minimum skal have følgende opgaver: (i) at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, (ii) at overvåge om virksomhedens interne kontrolsystemer, eventuelle interne revision og risikostyringssystemer fungerer effektivt, (iii) at overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v., og (iv) at overvåge og kontrollere revisors uafhængighed, herunder særligt leveringen af yderligere tjenesteydelser til virksomheden. Formålet med reglerne og revisionsudvalgets opgaver fremgår således af det bagvedliggende direktiv og loven. Det er imidlertid mindre klart, hvordan revisionsudvalget skal udføre disse opgaver, og hvilket eventuelt skærpet ansvar, der er forbundet med en post i revisionsudvalget. Det står klart, at revisoren eller revisionsfirmaet på ingen måde bør være underordnet revisionsudvalget. Det er således formentlig ikke hensigten, at revisionsudvalget skal have en selvstændig bemyndigelse i forhold til virksomhedens revisor. For at kunne udføre sine opgaver skal udvalget dog have adgang til oplysninger, og loven indeholder ikke nogen retningslinjer for, i hvilket omfang revisionsudvalget kan forlange sådanne oplysninger fra revisor. Udvalgets selvstændige kompetencer i relation til virksomhedens økonomi- og finansfunktion er ej heller beskrevet. 8

9 Som udgangspunkt rækker revisionsudvalgets beføjelser i de enkelte sager ikke længere end bestyrelsens og kan alene udøves gennem bestyrelsen. Selvom det ikke er beskrevet i loven, må det dog antages, at bestyrelsen i forbindelse med udvalgets nedsættelse i fornødent omfang kan delegere kompetence til at undersøge og træffe afgørelse i enkelte sager. Adgangen til oplysninger og videreformidlingen af disse til den samlede bestyrelse hænger nøje sammen med medlemmernes ansvar. Etableringen af revisionsudvalg ændrer ikke på, at der fortsat påhviler de enkelte bestyrelsesmedlemmer et individuelt ansvar. Således vil de enkelte medlemmer af revisionsudvalget kunne pådrage sig et ansvar, hvis de har handlet ansvarspådragende i forbindelse med udførelsen af opgaverne i revisionsudvalget. Revisorlovens forarbejder indeholder følgende bemærkninger om ansvaret for det sagkyndige medlem af revisionsudvalget: "Der gælder ikke en særlig ansvarsnorm for medlemmet, der har særlig regnskabs- og revisionsmæssig kompetence, og denne har således ikke et øget ansvar i forhold til andre medlemmer af revisionsudvalget eller bestyrelsen. Dog vil et sådant bestyrelsesmedlem i visse tilfælde kunne drages til ansvar for eventuelle manglende handlinger på et tidligere tidspunkt end de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som ikke besidder den specifikke sagkundskab. Dette skyldes det generelle forhold, at en person med en specifik sagkundskab i konkrete situationer vil kunne have en viden, som gør, at personen burde have handlet tidligere end de øvrige bestyrelsesmedlemmer." Det er altså ikke ganske klart, hvilken ansvarsnorm, der gælder for det sagkyndige medlem, men bemærkningerne antyder, at det sagkyndige medlem i praksis vil få et skærpet ansvar. Afslutning De nye regler om revisionsudvalg fastlægger hvilke virksomheder, der er omfattet af reglerne, og indeholder detaljerede bestemmelser om revisionsudvalgets medlemmer og opgaver. Reglerne vil givetvis i overensstemmelse med formålet skabe større fokus omkring klarlægning og håndtering af en virksomheds finansielle risici, driftsmæssige risici og fremme overholdelse af forskrifter samt øge regnskabsaflæggelsens kvalitet. De nye regler er ikke ganske klare for så vidt angår revisionsudvalgets bemyndigelse og det ansvar, som for det sagkyndige medlems vedkommende er forbundet med udførelsen af opgaverne i revisionsudvalget. 9

10 Fremtidig praksis vil forhåbentlig klargøre, hvorledes de nye regler skal fortolkes på disse punkter. Kontakt vores advokater på telefon , eller på nedenstående adresser: Advokat, partner Carsten Tvede-Møller Advokat, partner Steen E. Christensen Advokat, partner Mikael Rosenmejer Advokat, partner Pernille Bigaard Advokat, partner Michael Vilhelm Nielsen Advokat, partner Michael Ziegler Advokat, partner Zygmunt Auster Advokat, partner Jens Zilstorff Advokat, partner Frants Dalgaard-Knudsen Advokat, partner Jacob Christensen Advokat, partner Peter Bang Advokat, associeret partner Michala Roepstorff Advokat, associeret partner Andreas Kærsgaard Mylin Advokat, associeret partner Vivi Klink Larsen Advokat Anna Gentschein Advokat Frederik Lassen Advokat Nina Christine Boserup Advokat Jacob Ørskov Rasmussen Advokat Anders Hoffmann Larsen Advokat Kristian Gustav Andersson Advokat Niels Aagaard Pedersen Advokat Peter Dianati Advokat Rasmus Reichhardt Svendsen Advokat Shaina Jabbar Advokat Allan Vistisen Advokat Jeppe Reipurth Advokat Patrick Dabrowski Advokat Jonas Per Nielsen Advokat Niels Liebach Advokat Lene Hartvigsen Advokat Søren Toft Bjerreskov Advokat Steen Rehné Mathiesen Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed. 10

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere