Sygefravær i danske virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygefravær i danske virksomheder"

Transkript

1 Sygefravær i danske virksomheder MMM, februar

2 Mange virksomheder arbejder målrettet på at modvirke sygefravær blandt medarbejderne. Sygefraværet koster hvert år milliarder i tabt arbejde, og især spidsbelastningsperioder kan sygdom påvirke en virksomheds drift. Der findes en lang række tiltag, som er blevet indført nogle steder med det formål at modvirke sygefravær. Dansk Erhverv har gennemført en stor medlemsundersøgelse for at kortlægge, hvad virksomheder gør for at komme sygefraværet til livs, hvilke tiltag der opfattes som mest virkningsfulde, og hvilke udfordringer erhvervslivet i øvrigt møder i forhold til sygefraværet. Undersøgelsen er gennemført blandt 151 medlemsvirksomheder, der alle har mindst 30 ansatte, og de fleste væsentligt flere. Dermed er der indsamlet svar fra virksomheder, der alle har en størrelse som gør, at de har mange konkrete erfaringer med sygefravær blandt medarbejderne, og er i stand til at vurdere en lang række forskellige tiltag, som anvendes nogle steder for at reducere sygefraværet. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen gennemgås i det følgende. Sammenfatning Blandt de mest hyppigt anvendte tiltag imod sygefravær er det at føre sygefraværsstatistik, gennemføre 4 ugers sygefraværssamtalen, benytte delvise rask-sygemeldinger, samt at give mulighed for at tage feriefridag med dagsvarsel, at arbejde hjemme og at gennemføre samtaler ved kortvarigt, men hyppigt sygefravær. Virksomhederne vurderer, at de mest effektive tiltag i forhold til at begrænse sygefraværet er fraværssamtaler ved hyppig kortvarig sygdom, delvise rask/sygemeldinger, muligheden for feriefridag med dags varsel, mulighed for at arbejde hjemmefra, samt det at føre sygefraværsstatistik og at gennemføre 4 ugers sygefraværssamtaler. Oplevelsen i erhvervslivet er, at krisen har fået det kortvarige sygefravær til at falde, men ikke påvirket langtidssygefraværet. Det kunne tyde på, at folk på grund af krisen er blevet mere bekymrede for at miste arbejdet, hvis de ofte sygemelder sig, eller at virksomheder allerede har afskediget folk, der skiller sig ud med særlig højt kortvarigt sygefravær. De medarbejdergrupper der oftest har sygefravær er personer i alderen år, gravide, overvægtige samt kvinder der tager børns første sygedag. Virksomhederne vurderer, at en række regelændringer og procedureændringer i det offentlige kunne hjælpe erhvervslivet med at begrænse sygefraværet. Især efterspørges det at få ret til at vide, hvad en medarbejder fejler. Virksomhederne giver udtryk for, at det ville hjælpe dem til bedre at finde ordninger, så syge ansatte hurtigere kan komme tilbage på arbejdet. Mange virksomheder tager kontakt til syge medarbejdere efter et sygdomsforløb af en vis varighed. Det handler især om at udvise omsorg og afklare, hvornår vedkommende er klar til at vende tilbage. I hvert tredje virksomhed oplever man, at medarbejdere ofte melder sig syge i en opsigelsesperiode. I alt mener 62 pct. af virksomhederne i undersøgelsen, at det er for let at få en lægeerklæring. Det vidner om, at mange læger er for hurtige til at give en lægeerklæring, selvom en person ret beset godt kunne komme på arbejde. 2

3 Virksomhedernes tiltag for at modvirke sygefravær Sygefravær er dyrt for virksomheder, og derfor gør mange en indsats for at gennemføre tiltag, der kan modvirke sygdom blandt medarbejdere. I spørgeskemaundersøgelsen bliver det afdækket, hvor udbredte en række forskellige tiltag er blandt danske virksomheder. Det er vist som en oversigt i den nedenstående figur. Langt de fleste virksomheder fører sygefraværsstatistik og gennemfører 4 ugers sygefraværssamtalen. Godt otte ud af ti anvender også delvis sygemelding/gradvis tilbagemelding hvis det kan lade sig gøre, og giver mulighed for at tage en feriefridag med dags varsel. Omkring syv ud af ti virksomheder giver mulighed for at arbejde hjemme, og gennemfører fraværssamtaler ved kortvarigt, men hyppigt fravær. Andre initiativer som anvendes af mere end halvdelen af virksomhederne i undersøgelsen er at udforme en sygefraværspolitik eller retningslinjer, at anvende mulighedserklæringer og at have et generelt fokus på sygefravær via intranet, på personalemøder og lignende. Derimod er det kun godt hver fjerde af de adspurgte virksomheder, som giver mulighed for omplacering under sygeperioden, giver sine ledere træning i syge- og fraværssamtaler, og har sygefravær som et fast punkt til medarbejdersamtaler. Godt hver sjette anvender 1. dagserklæringer ved hyppigt kortvarigt sygefravær. Figur 1 Tager virksomheden nogle af følgende initiativer for at nedbringe sygefraværet? Ja Nej Ved ikke Fører fraværsstatistik Gennemfører den lovpligtige sygefraværssamtale (4 ugers samtalen) Tilbyder delvis sygemelding/gradvis tilbagevenden Har mulighed for at tage feriefridag med dags varsel Har mulighed for at arbejde hjemmefra Gennemfører fraværssamtale ved hyppigt kortvarigt fravær Har udformet en sygefraværspolitik eller retningsliner for sygefravær Anvender mulighedserklæringer Har generelt fokus på sygefravær via personalemøder, intranet og lign. Omplacering under sygeperioden Træning og undervisning af virksomhedens ledere i syge- og fraværssamtaler Har sygefravær som fast punkt til medarbejdersamtaler Anvender 1. dagserklæringer ved hyppigt kortvarigt fravær 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2012, n=

4 Virksomhederne har i undersøgelsen evalueret, hvilken effekt de samme tiltag har på sygefraværet. De er blevet bedt om at tage udgangspunkt i deres egne erfaringer, og såfremt de ikke anvender det pågældende tiltag så at vurdere hvilken effekt de tror det ville få. Dette er vist som en oversigt nedenfor, og gennemgås mere detaljeret efterfølgende. Figur 2 I hvilket omfang vurderer du, at følgende initiativer i dag nedbringer sygefraværet på din virksomhed, eller ville kunne gøre det, hvis de blev indført? Gennemførelse af fraværssamtale ved hyppigt kortvarigt fravær Tilbud om delvis sygemelding/gradvis tilbagevenden Mulighed for at tage feriefridag med dags varsel Mulighed for at arbejde hjemmefra Føre fraværsstatistik Gennemførelse af den lovpligtige sygefraværssamtale (4 ugers samtalen) Generelt fokus på sygefravær via personalemøder, intranet og lign. Sygefravær som fast punkt til medarbejdersamtaler Udformning af sygefraværspolitik eller retningsliner for sygefravær Træning og undervisning af virksomhedens ledere i syge- og fraværssamtaler Anvendelse af mulighedserklæringer Omplacering under sygeperioden Anvendelse af 1. dagserklæringer ved hyppigt kortvarigt fravær 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2012, n= Det tiltag, der er størst tiltro til har en effekt på sygefraværet, er at tage fraværssamtaler ved kortvarig, men hyppig sygdom. Desuden vurderer en del, at det vil reducere sygefraværet hvis man tilbyder delvis sygemelding/raskmelding, mulighed for at tage en feriefridag med dags varsel, mulighed for at arbejde hjemmefra, fører sygefraværsstatistik, og gennemfører den lovpligtige sygefraværssamtale efter 4 ugers sygdom. Der er også mange virksomheder, der vurderer at det har en effekt på sygefraværet at have et generelt fokus på problemet fx via intranettet eller på personalemøder, at have det som fast punkt på medarbejdersamtaler, og at udforme retningslinjer eller en politik for sygefravær. Det er færre virksomheder, der peger på træning af ledere til sygefraværssamtaler og mulighedserklæringer som tiltag der kan begrænse sygefraværet, ligesom tiltroen til omplacering under sygeperioden og 1. dagserklæringer er noget mindre. Disse svar gennemgås mere detaljeret i det følgende. Bemærk, at spørgsmålet er stillet til alle virksomheder i undersøgelsen. De virksomheder, der ikke selv anvender det viste tiltag, er blevet bedt om at vurdere, i hvilket omfang de vurderer tiltaget ville få en effekt i forhold til at nedbringe sygefraværet, såfremt det blev indført. 4

5 Retningslinjer eller sygefraværspolitik I alt er det 64 pct. af virksomhederne i undersøgelsen, der har en sygefraværspolitik eller retningslinjer for sygefravær. Som det fremgår af figur 3 nedenfor har 16 pct. af virksomhederne angivet, at de mener det i høj grad har en effekt på sygefraværet, og 39 pct. i nogen grad. Desuden vurderer 30 pct., at det i mindre grad påvirker sygefraværet, 11 pct. at det slet ikke har nogen effekt, og yderligere 4 pct. har svaret ved ikke. Figur 3 I hvilket omfang har retningslinjer eller egentlig sygefraværspolitik en effekt på sygefraværet 39% 30% 16% 11% 4% Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2012, n=148 Dermed er det over halvdelen af virksomhederne i undersøgelsen, som enten i høj eller nogen grad vurderer at en sygefraværspolitik har en effekt på sygefraværet. Fraværsstatistik Ud af virksomhederne i undersøgelsen fører 92 pct. fraværsstatistik. Som vist i figuren nedenfor mener 23 pct. at det i høj grad og 41 pct. at det i nogen grad har en effekt på fraværet. 28 pct. mener kun i mindre grad det har en effekt, og 7 pct. at det slet ikke påvirker sygefraværet. Figur 4 I hvilket omfang har fraværsstatistik en effekt på sygefraværet 41% 23% 28% 7% 1% Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2012, n=145 5

6 Dermed er det knap hver to ud af tre virksomheder, der vurderer at sygefraværsstatistik i høj eller nogen grad vil have en effekt på at nedbringe sygefraværet. 4-ugers samtalen Det er 85 pct. af virksomhederne, der gennemfører 4-ugerssamtalen, dvs. en samtale som skal afholdes med syge medarbejdere inden for de første 4 uger af et længerevarende sygdomsforløb. Som det ses i figuren nedenfor mener 21 pct. at det i høj grad og 39 pct. at det i nogen grad påvirker sygefraværet. Dermed er det seks ud af ti virksomheder, der i høj eller nogen grad vurderer at samtalen reducerer sygefraværet, mens 24 pct. kun mener det i mindre grad har en effekt, og 11 pct. at det slet ikke har nogen effekt på sygefraværet. Figur 4 I hvilket omfang har 4-ugers samtalen en effekt på sygefraværet 39% 21% 24% 11% 5% Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2012, n=149 Fraværssamtale ved hyppigt kortvarigt fravær Det er 68 pct. af virksomhederne i undersøgelsen, der holder fraværssamtaler ved kortvarigt, men hyppigt sygefravær. 34 pct. vurderer at det i høj grad reducerer sygefraværet, og 41 pct. at det i nogen grad mindsker sygefraværet på arbejdspladsen. Derimod mener 15 pct. at det kun i mindre grad reducerer sygefraværet, og 5 pct. at det slet ingen effekt har. Samlet set er det således tre ud af fire virksomheder, som vurderer at det har en væsentlig effekt (i høj eller i nogen grad) på sygefraværet, hvis man sætter ind med fraværssamtaler ved kortvarigt, men hyppigt sygefravær. Figur 5 I hvilket omfang har fraværssamtaler ved hyppigt kortvarigt sygefravær en effekt på sygefraværet 34% 41% 15% 5% 5% Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2012, n=145 6

7 Træning af ledere til fraværssamtaler I alt 25 pct. af virksomhederne i undersøgelsen træner deres ledere til at tage fraværssamtaler. Som vist grafisk mener 15 pct., at det i høj grad påvirker sygefraværet, og 30 pct. svarer i nogen grad. Dermed er det lidt færre end hver anden virksomhed, der vurderer at det vil have en væsentlig effekt i forhold til at nedbringe sygefraværet at træne ledere til at tage fraværssamtaler. 32 pct. mener kun det i mindre grad har en effekt, og 8 pct. tror slet ikke det virker. Figur 6 I hvilket omfang har træning af ledere til fraværssamtaler en effekt på sygefraværet 30% 32% 15% 15% 8% Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2012, n=145 Mulighedserklæringer Ud af virksomhederne i undersøgelsen anvender 57 pct. mulighedserklæringer, det vil sige en aftale mellem den syge medarbejder og arbejdsgiver om, hvad man trods sygdom kan udføre af arbejdsopgaver. Det er 10 pct. af virksomhederne der mener, at det i høj grad reducerer sygefraværet, og 34 pct. at det i nogen grad gør det. Desuden mener 28 pct. at det i mindre grad har en effekt på sygefraværet, mens 12 pct. slet ikke mener, at det har en effekt. Dermed er det lidt under halvdelen af virksomhederne, der anslår at mulighedserklæringer i væsentligt omfang påvirker sygefraværet. Figur 7 I hvilket omfang har mulighedserklæringer en effekt på sygefraværet 34% 28% 10% 12% 17% Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2012, n=145 7

8 1. dagserklæringer Kun 16 pct. af virksomhederne bruger 1. dagserklæringer. Hvis en arbejdsgiver ikke finder et sygefravær veldokumenteret, kan man kræve at der fremover anvendes såkaldte 1. dagserklæringer, dvs. lægeerklæring allerede ved første sygedag. 30 pct. af virksomhederne har svaret ved ikke, hvilket vidner om, at mange ikke er bevidste om muligheden for at bruge førstedagserklæringer. I alt 8 pct. mener, at det i høj grad og 26 pct. at det i nogen grad modvirker sygefravær. 23 pct. af virksomhederne tror kun at det i nogen grad er tilfældet, og 12 pct. svarer, at 1. dagserklæringer efter deres opfattelse slet ikke reducerer sygefravær. Samlet set er det således kun godt hver tredje virksomhed, der mener at 1. dagserklæringer er en væsentlig hjælp til at undgå sygefravær, måske fordi de fleste virksomheder ikke har medarbejdere, der skulker med ubegrundede sygemeldinger. Det kan dog også hænge sammen med, at man generelt tror at det alligevel er alt for let at få en lægeerklæring på sygdom. Figur 8 I hvilket omfang har 1. dagserklæringer en effekt på sygefraværet 26% 23% 30% 8% 12% Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2012, n=145 Sygefravær som fast punkt til medarbejdersamtaler Det er godt hver fjerde virksomhed i undersøgelsen, 24 pct., der har sygefravær som et fast punkt til medarbejdersamtaler. Blandt alle virksomhederne vurderer 17 pct., at tiltaget i høj grad har eller ville have en effekt på sygefraværet, og 36 pct. har svaret i nogen grad. Figur 9 I hvilket omfang har det en effekt på sygefraværet at have det som fast punkt til medarbejdersamtaler 36% 25% 17% 10% 12% Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2012, n=146 8

9 Dermed er det over halvdelene af virksomhederne der mener, at vil have en betydelig effekt på sygefraværet at have det som fast punkt ved medarbejdersamtaler. Det er interessant set i lyset af, at langt færre faktisk benytter det. Hver fjerde virksomhed har svaret, at det kun i mindre grad vil have en effekt, og hver tiende mener slet ikke det vil have betydning for sygefraværet Hjemmearbejde I folkeskolen er hjemmearbejde noget, eleverne hader at få for, men på arbejdspladsen kan det være med til at modvirke sygdom, fordi man undgår at skulle uden for en dør for at løse arbejdsopgaver, eller kan passe syge børn og samtidig løse sine arbejdsopgaver. I alt giver 72 pct. af virksomhederne i undersøgelsen medarbejdere mulighed for at arbejde hjemme. Det er 27 pct. af virksomhederne, der vurderer at hjemmearbejde i høj grad modvirker sygefravær, og 38 pct. mener, at det i nogen grad gør det. 9 pct. mener at det i mindre grad kan reducere sygefraværet, mens 20 pct. slet ikke mener det vil have den effekt. Det skal ses i lyset af, at ikke alle arbejdspladser har arbejdsopgaver, medarbejderne meningsfyldt kan laves som hjemmearbejde. Det gælder eksempelvis de ansatte i mange detailhandelskæder. Figur 10 I hvilket omfang har mulighed for hjemmearbejde en effekt på sygefraværet 38% 27% 20% 9% 6% Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2012, n=142 Feriefridag med dags varsel Et andet tiltag, der kan nedbringe sygefraværet, er at give medarbejdere mulighed for at tage en feriefridag med dags varsel. Dermed kan de få et pusterum, hvis de føler sig stressede, eller har aktuelle problemer eller skavanker, de har brug for at pleje, inden det bliver til en egentlig sygemelding. Det benytter 78 pct. af virksomhederne sig af. Som det fremgår af figur 11 nedenfor vurderer 27 pct. af virksomhederne i undersøgelsen, at det i høj grad er med til at nedbringe sygefravær, og 35 pct. mener at det i nogen grad nedbringer sygefraværet. Hver femte virksomhed tror dog at det kun i mindre grad vil have en effekt på sygefraværet, og 13 pct. mener slet ikke det vil have en effekt. 9

10 Figur 11 I hvilket omfang har mulighed for at tage en feriefridag med dags varsel en effekt på sygefraværet 35% 27% 20% 13% 6% Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2012, n=142 Generelt fokus på sygefravær Godt halvdelen, 52 pct. af virksomhederne, har et generelt fokus på sygefravær. Det gælder eksempelvis på intranet, ved personalemøder og lignende. Som det ses i den nedenstående figur mener 20 pct. af det i høj grad er med til at reducere sygefraværet, og 38 pct. mener at det i nogen grad har denne effekt. Dermed er det sammenlagt 58 pct. af virksomheder, der ser et generelt fokus som et effektivt redskab til at undgå sygefravær. Figur 12 I hvilket omfang har et generelt fokus på sygefravær en effekt i forhold til at nedbringe det 38% 20% 28% 9% 6% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2012, n=145 10

11 Delvis rask/sygemelding Otte ud af ti virksomheder tilbyder medarbejdere, at de kan have en delvis rask/sygemelding. I alt mener 28 pct., at det i høj grad er med til at modvirke sygefraværet, og 37 pct. vurderer at det i nogen grad fører til et lavere sygefravær. Dermed er det godt to ud af tre virksomheder, der ser delvise rask/sygemeldinger som et effektivt redskab til at modvirke sygefravær. Figur 13 I hvilket omfang har delvise rask/sygemeldinger en effekt på sygefraværet 37% 28% 23% 4% 8% Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2012, n=144 Virksomhederne er blevet spurgt uddybende til, hvilke barrierer de har oplevet for brugen af delvis rask/sygemeldinger. Eftersom der har været forlydender om en del besværligheder med at bruge ordningen, er det relevant at få klarlagt nærmere. Figur 14 Har din virksomhed oplevet nogle af følgende som barrierer for at bruge delvise rask-/sygemeldinger? Jeg ser ingen barrierer for brugen af delvis rask-/sygemeldinger Lægens kommentarer er for ukonkrete og svære at bruge Det er vanskeligt at finde anden beskæftigelse/jobfunktion på deltid i virksomheden Kommunen delvis raskmelder sygemeldte, som virksomheden ikke kan beskæftige i en anden jobfunktion Kommunens sagsbehandling er for langsom Virksomheden mangler viden om, hvad delvis rask-/sygemeldinger er Det er vanskeligt at finde vikarer på deltid 11% 9% 7% 6% 27% 27% 36% Modstand blandt øvrige medarbejdere 3% Andet 1% Ved ikke 23% Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2012, n=151 Anm.: Det har været muligt at opgive flere svar 11

12 I alt 80 pct. af virksomhederne benytter sig af delvise rask/sygemeldinger, men det er kun 36 pct. som slet ikke oplever nogle barrierer for at bruge ordningen, jf. den ovenstående figur. Som vist grafisk oplever godt hver fjerde virksomhed, at lægens kommentarer er for ukonkrete og svære at bruge. Ligeså mange oplever, at det er vanskeligt at finde en anden jobfunktion på deltid, som personen kan udføre så længe man er delvist sygemeldt, og yderligere 11 pct. at kommunen delvis raskmelder syge, som virksomheden ikke umiddelbart kan bruge i andre jobfunktioner. En mindre andel af virksomhederne oplever desuden problemer med langsom sagsbehandling i kommunen, at det er vanskeligt at finde vikarer på deltid, og at der vil være modstand blandt medarbejderne imod delvise raskmeldinger. Desuden mangler 7 pct. af virksomhederne viden om, hvad der mere bestemt ligger i en delvis rask/sygemelding. Selvom der ikke samlet set lader til at være nogen omfattende problemer, der vanskeliggør af delvise rask/sygemeldinger, oplever en del virksomheder altså alligevel besværligheder. De fleste læger og kommuner tilsyneladende er gode samarbejdspartnere i forhold til delvise rask/sygemeldinger, men godt hver fjerde virksomhed angiver alligevel som ovenfor nævnt, at lægens kommentarer er for ukonkrete og dermed svære at bruge. Der er altså plads til forbedringer i forhold til brugen af delvise rask/sygemeldinger. Omplacering under sygdomsperioden Det er godt hver fjerde virksomhed i undersøgelsen, 27 pct., der anvender omplacering under sygdomsperioden. I alt 8 pct. af virksomhederne mener det i høj grad er med til at mindske sygefraværet, og 27 pct. opfatter det som tiltag, der i nogen grad har eller ville få denne effekt. En lidt større andel er skeptiske over for hvor effektiv omplacering er. 28 pct. mener kun det i mindre grad reducerer sygefravær, og 15 pct. tror slet ikke det gør. Ydermere svarer 22 pct. ved ikke, hvilket formentlig dækker over, at det er et tiltag mange virksomheder ikke har kendskab til eller ikke konkret har overvejet at bruge. Figur 15 I hvilket omfang har omplacering under sygdomsperioden en effekt på sygefraværet 27% 28% 22% 15% 8% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2012, n=144 Krisen har fået sygefraværet til at falde Siden krisens begyndelse er tendensen samlet set, at det korte sygefravær er faldet, mens langtidssygefraværet lader til at være uændret. Det er illustreret i figur pct. af virksomhederne har oplevet en stigning i det korte sygefravær og 27 pct. et fald. Hvad langtidssygefraværet angår, har 10 pct. oplevet en stigning og 9 pct. et fald. 12

13 Figur 16 Hvordan har krisen efter din vurdering påvirket følgende forhold blandt medarbejderne? 74% 64% Det korte sygefravær Langtidssygefravær (mere end 21 dage) 27% 5% 10% 9% 5% 6% Steget Uændret / Ingen påvirkning Faldet Ved ikke Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2012, n=146, 148 Meget tyder således på, at krisen har fået ansatte til at tage sig lidt mere sammen og blive mindre tilbøjelige til at tage sygedage ved mindre skavanker, fordi risikoen for fyringer er blevet større. Det hænger formentlig også sammen med, at mange virksomheder har effektiviseret forretningen på grund af krisen og som led i besparelser og effektiviseringer afskediget de personer, der har performet dårligst, herunder folk der har haft højere sygefravær. Langtidssygefraværet er givetvis upåvirket af krisen, fordi det hænger sammen med alvorligere forhold, og derfor ikke reduceres af at man føler et større pres for at præstere på arbejde. Sygefravær i bestemte medarbejdergrupper Virksomhederne i undersøgelsen er blevet spurgt om, hvilken aldersgruppe sygefraværet er højest inden for. 29 pct. af virksomhederne oplever ikke, at der er nogen forskel, og yderligere 9 pct. har svært ved at vurdere det og svarer ved ikke. Den aldersgruppe flest virksomheder har peget på som havende det højeste sygefravær er de årige. Det må formodes at hænge sammen med, at børnefamilier ofte får sygdom både i forbindelse med barns sygedag, og måske fordi børnene ofte henter sygdomme med hjem fra daginstitutionerne. Den aldersgruppe som færrest virksomheder har angivet som havende det højeste sygefravær er 50+ årige, efterfulgt af aldersgruppen årige. De yngste medarbejdere på år vurderes af 17 pct. af virksomhederne at være den aldersgruppe, hvor sygefraværet er højest. Figur 17 Hvilken aldersgruppe vurderer du har det højeste sygefravær blandt virksomhedens medarbejdere? 28% 29% 17% 11% 5% 9% årige årige årige 50-årige og derover Ingen forskel Ved ikke Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2012, n=151 13

14 Hvis man fraregner de virksomheder, der ikke oplever nogen forskel eller svarer ved ikke, bliver billedet tydeligere. Ser man således alene på virksomheder, som oplever at en bestemt aldersgruppe har et særligt højt sygefravær, er det næsten halvdelen som peger på aldersgruppen årige, og godt hver fjerde som peger på årige. Derimod er det 18 pct. af virksomhederne der oplever, at personer i aldersgruppen år har et særligt højt sygefravær, og 9 pct. i aldersgruppen 50 år og ældre. Figur 18 Aldersgruppe med det højeste sygefravær, kun vist virksomheder der oplever at en bestemt aldersgruppe har særlig højt sygefravær 46% 27% 18% 9% årige årige årige 50-årige og derover Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2012, n=151 Anm.: Kun vist for virksomheder, der oplever at nogle bestemte aldersgrupper har højere sygdom end andre Med andre ord lader det til, at de lidt ældre, etablerede medarbejdere typisk har lavere sygefravær end deres yngre kolleger. Det varierer dog fra virksomhed til virksomhed. Det er erfaringsmæssigt ikke blot bestemte aldersgrupper, men også bestemte medarbejdergrupper mere generelt, som har særligt højt eller lavt sygefravær. Dette er blevet afdækket yderligere i undersøgelsen, hvor virksomhederne har bedømt hvorvidt bestemte medarbejdergrupper alt i alt har særlig højt, lavt eller normalt sygefravær. Resultaterne er vist som en oversigt i den nedenstående figur 19. Som det fremgår, oplever virksomhederne samlet set, at der er et særlig højt sygefravær blandt gravide, overvægtige, rygere, kvinder der tager børns første sygedag samt fleksjobbere og personer uden større indflydelse på deres eget arbejde. Der er et særlig lavt sygefravær blandt vikarer, medarbejdere med stor indflydelse for deres eget arbejde, mænd som tager barnets første sygedag, vikarer og deltidsansatte eller freelancere. Især skiller medarbejdere, der har stor indflydelse på deres eget arbejde og vikarer sig ud som havende et lavt sygefravær. Gravide og kvinder med børn der tager barns første sygedag samt overvægtige som persongrupper, der har særligt højt sygefravær. 14

15 Figur 19 Hvordan vurderer du det gennemsnitlige sygefravær inden for de følgende medarbejdergrupper? Særlig højt Normalt Særlig lavt Ved ikke/ingen ansatte i gruppen Gravide 30% 47% 4% 19% 26% Kvinder, som tager barnets første sygedag 24% 66% 7% 3% 17% Overvægtige 19% 56% 5% 20% 15% Netto Medarbejdere uden høj grad af ansvar og indflydelse på eget arbejde 20% 64% 10% 5% 10% Rygere 16% 61% 7% 16% 9% Fleksjobbere 15% 36% 9% 41% 6% Elever 3% 50% 9% 39% -6% Deltidsansatte, freelancere 7% 46% 20% 28% -13% Mænd, som tager barnets første sygedag 9% 64% 23% 4% -13% Vikarer 1% 36% 20% 43% -19% Medarbejdere med høj grad af ansvar og indflydelse på eget arbejde 2% 33% 64% 1% -61% Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2012, n= Anm.: Nettotal er andelen som oplever, at medarbejdergruppen har særligt højt sygefravær, fratrukket andelen som mener den har særlig lavt sygefravær Det offentliges rolle i forhold til at modvirke sygefravær Som det fremgik i figur 1 ovenfor har mange virksomheder indført tiltag, der skal modvirke sygefravær blandt de ansatte. Det offentlige kunne tilsvarende gennemføre en del tiltag, herunder ændre regler og procedurer, for at give virksomhederne bedre muligheder for at nedbringe sygefraværet. Virksomhederne i spørgeskemaundersøgelsen er blevet bedt om at evaluere effekten af en række tiltag, som det offentlige har mulighed for at gennemføre. Svarene er vist i figur 20. Et flertal af virksomhederne mener, at det ville være en væsentlig hjælp ( i høj grad eller i nogen grad ) at få lov til at få at vide, hvad en medarbejder fejler. Som det er i dag, må en virksomhed ikke udspørge medarbejdere nærmere om deres sygdom. Derudover vurderer 46 pct. at bedre skatteregler i forbindelse med forebyggende tiltag i høj grad eller i nogen grad ville være en væsentlig hjælp i forhold til at forebygge sygdom, og 45 pct. mener tilsvarende at en fast kontaktperson i kommunen i nogen eller i høj grad ville hjælpe dem med at mindske sygefraværet. Ydermere vurderer 44 pct. af virksomhederne, at bedre oplysning og rådgivning fra kommunen ved langtidssygdom i nogen eller i høj grad vil hjælpe virksomheden med at nedbringe sygefraværet, og 42 pct. af virksomhederne i undersøgelsen vurderer, at de i nogen grad eller i høj grad ville have betydelig gavn af mere ensartede procedurer omkring sygdom og sygefravær i de forskellige kommuner. Derimod er det kun 19 pct., som i væsentligt omfang (i nogen grad eller i høj grad) har angivet, at det ville give dem mulighed for at reducere sygefraværet, hvis man fik en anden samarbejdspartner end kommunen i forhold til at koordinere en opfølgningsindsats efter sygdom. 15

16 Figur 20 Vurderer du, at de følgende tiltag fra det offentliges side ville hjælpe virksomheden med at nedbringe sygefraværet? Andel, som svarer i høj grad eller i nogen grad Ja i høj grad Ja i nogen grad Ja men i mindre grad Nej slet ikke Ved ikke At virksomheden får ret til at vide, hvad medarbejderen fejler Bedre skatteregler i forbindelse med forebyggende tiltag Fast kontaktperson i kommunen i forbindelse med sygdom og sygefravær Ensartede procedurer omkring sygdom og sygefravær i de forskellige kommuner Bedre oplysning og rådgivning fra kommunen i forbindelse med langtidssygdom Anden samarbejdspartner end kommunen som koordinator på opfølgningsindsatsen 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2012, n=151 Anm.: Der er vist andelen, der har svaret i høj grad eller i nogen grad. I mindre grad, slet ikke, ved ikke svar ej vist Undersøgelsen viser med andre ord, at erhvervslivet vil kunne få gavn af en lang række tiltag og regelændringer, som det offentlige uden større besvær eller udgifter vil kunne gennemføre. Kontakt til syge medarbejdere Mange virksomheder vil gerne vide, hvad deres medarbejdere fejler ved sygdom. En udbredt misforståelse er, at dette er en form for kontrol med vedkommende. Ofte er det snarere udtryk for, at man gerne vil finde ud af, hvordan man bedst muligt kan hjælpe den syge tilbage i arbejde. Vil det fx være en fordel at omlægge arbejdsopgaver i en kort periode, vil medarbejderen kunne løse nogle opgaver ved en delvis raskmelding eller kan virksomheden gøre andet for at få medarbejderen hurtigere tilbage, fx tage særlige hensyn i en overgangsperiode? Dette fremgår klart i undersøgelsen, hvor virksomhederne er blevet spurgt om, hvorvidt det ville øge deres mulighede for at hjælpe sygemeldte tilbage i arbejde, hvis de fik mere viden om, hvad de fejler. Som vist i figur 21 har de fleste virksomheder svaret bekræftende på dette. Figur 21 Ville det øge virksomhedens muligheder for at hjælpe sygemeldte tilbage i arbejde, hvis virksomheden fik større viden om, hvad sygemeldte fejler? 21% 38% 28% 8% 5% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, men kun i mindre grad Nej, slet ikke Ved ikke Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2012, n=151 16

17 I alt mener 21 pct. af virksomhederne at det i høj grad, og 38 pct. at det i nogen grad, ville blive lettere at hjælpe sygemeldte tilbage i arbejdet hvis man fik mere at vide om sygdommen. Dermed er det således godt tre ud af fem virksomheder, der vurderer at det ville være en værdifuld hjælp i forhold til at få medarbejdere tilbage efter et sygdomsforløb, at få mere viden om hvad de fejler. I det lys er det ikke overraskende, at 42 pct. af virksomhederne i undersøgelsen har angivet, at de altid kontakter en medarbejder efter en sygdomsperiode af en vis længde, og 24 pct. gør det ofte. Det er vist i den nedenstående figur. Kun 1 pct. af virksomhederne vil aldrig vælge at kontakte en sygemeldt medarbejder, og 23 pct. gør det kun af og til. Dermed er det normalt i de fleste virksomheder, at man regelmæssigt vælger at tage kontakt til en ansat, som har været syg i et stykke tid. Figur 22 Hvor ofte kontakter virksomheden medarbejdere efter en vis sygeperiode? Hver gang 42% Ofte 24% Af og til 23% Sjældent 11% Aldrig 1% Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2012, n=151 Det at kontakte en sygemeldt medarbejder kan tjene flere formål. For at belyse nærmere hvilke motiver der vejer tungest hos virksomheder, er der i undersøgelsen stillet spørgsmål om, hvilke årsager der typisk ligger bag at man kontakter sygemeldte. Svarene er vist i den nedenstående figur 23. Som det fremgår, handler kontakten næsten altid om at udvise omsorg og finde ud af, hvornår eller hvordan medarbejderen har mulighed for at vende tilbage til arbejdet. Godt halvdelen af virksomhederne tager også kontakt for at aftale håndtering af arbejdsopgaver under sygdomsforløbet, eller undersøge hvilke arbejdsopgaver medarbejderen evt. kan udføre trods sygdommen. Derudover har 41 pct. af de adspurgte virksomheder angivet, at de kontakter medarbejdere for at indkalde til sygefraværssamtale, 36 pct. gør det for at indkalde til samtaler om mulighedserklæringer, 35 pct. for at få mere viden om, hvad den ansatte fejler, og 22 pct. for at bede om en lægeerklæring. 17

18 Figur 23 Hvad er formålet med at kontakte den sygemeldte? (Markér gerne flere) Udvise omsorg 91% Høre hvordan/hvornår medarbejderen vender tilbage 83% Aftale håndtering af arbejdsopgaver, mens medarbejderen er sygemeldt 55% Opnå viden om, hvilke arbejdsfunktioner medarbejderen kan udføre trods sygdom 46% Indkalde til sygefraværssamtale 41% Indkalde til samtale om mulighedserklæring 36% Opnå viden om, hvad medarbejderen fejler 35% Udbede en lægeerklæring 22% Andet 2% Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2012, n=151. Anm.: Det har været muligt at opgive flere svar, derfor summerer det ikke til 100 pct. Mens 91 pct. af virksomhederne kontakter medarbejdere for at udvise omsorg og 83 pct. for at høre nærmere om, hvordan eller hvornår medarbejderen kan vende tilbage, er det kun 35 pct. der blandt andet gør det for at opnå viden om, hvad medarbejderen fejler. Kontakten til syge medarbejdere handler dermed for de fleste virksomheders vedkommende mest af alt om omsorg og at planlægge arbejdet hensigtsmæssig under og efter sygefraværet. Sygemeldinger i opsigelsesperioden Når man er blevet afskediget far sit jobforsvinder arbejdsmotivationen forståeligt nok i mange tilfælde, og det kan for nogle måske virke tillokkende at melde sig syg, selvom man ikke er det. Men man får løn i opsigelsesperioden, og det forventes derfor rimeligt nok, at man alligevel gør sin pligt frem til sidste arbejdsdag. For at undersøge, hvor udbredt sygemeldinger i opsigelsesperioden er, har Dansk Erhverv i medlemsundersøgelsen spurgt virksomhederne om hvor ofte de oplever, at medarbejdere melder sig syge i opsigelsesperioden. Svarene er vist i figur 24 nedenfor. Mens det kun er i 3 pct. af virksomhederne i undersøgelsen, at medarbejdere altid melder sig syge efter en afskedigelse, oplever 31 pct., at det ofte sker. Dermed er det i godt hver tredje virksomhed udbredt, at medarbejdere melder sig syge i opsigelsesperioden. I 9 pct. af virksomhederne sker det aldrig, og i resten sker det af og til (24 pct.) eller sjældent (27 pct.) 18

19 Figur 24 Hvor ofte er medarbejdere sygemeldt umiddelbart efter, at de er opsagt? Hver gang 3% Ofte 31% Af og til 24% Sjældent 27% Aldrig 9% Ved ikke 7% Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2012, n=147 Anm.: Spørgsmål kun stillet til virksomheder, der har opsagt medarbejdere inden for de seneste 5 år Arbejdsmiljøets betydning En del sygefravær skyldes forhold i arbejdsmiljøet. Det kan både være psykiske forhold som fx stress og fysiske forhold som indeklimaet. I undersøgelsen er der stillet spørgsmål om, hvor ofte medarbejdere giver udtryk for, at sygdommen skyldes forhold i det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø. Som det ses i figur 25 oplever 5 pct. af virksomhederne ofte, og 25 pct. af og til, at medarbejdere melder ud at deres sygefraværs skyldes arbejdsmiljøet. I 53 pct. af virksomhederne er det sjældent, og i 17 pct. sker det aldrig. Figur 25 Hvor ofte giver medarbejderne udtryk for, at deres sygefravær skyldes forhold i det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø (fx stress, dårligt indeklima, dårlige fysiske arbejdsbetingelser) 53% 25% 17% 5% 1% Ofte Af og til Sjældent Aldrig Ved ikke Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2012, n=151 Anm.: Ingen svarede altid 19

20 Det er velkendt, at arbejdsmiljøet spiller en betydelig rolle for sygefravær. Hvis der er et godt arbejdsklima både fysisk og psykisk giver det tilfredse og motiverede medarbejdere, og er der fx dårligere forhold mellem kolleger eller stress, eller træk og kulde, giver det sygefravær. Samlet set viser undersøgelsen således, at selvom det kun er 5 pct. af virksomhederne, som ofte oplever at forhold i arbejdsmiljøet skyldes sygefravær, så er det også kun 17 pct. der aldrig får sygemeldinger på grund af fysisk eller psykisk arbejdsmiljø. For nemt at få en lægeerklæring En arbejdsgiver kan kræve dokumentation for sygdom i form af lægeerklæringer. For at undersøge, hvor godt dette system fungerer, er virksomhederne i undersøgelsen blevet spurgt om, hvor nemt eller svært de generelt vurderer det er for medarbejdere af få en lægeerklæring. Svarene er vist i den nedenstående figur. Figur 26 Hvor nemt eller svært vurderer du, at det generelt er for en medarbejder at skaffe en lægeerklæring? 62% 28% 3% 8% For nemt Tilpas For svært Ved ikke Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2012, n=151 Som det ses, mener 62 pct. af virksomhederne, at det i dag er for nemt at skaffe en lægeerklæring. 3 pct. mener, det er for svært. Opfattelsen i erhvervslivet er altså, at det er alt for nemt at få en lægeerklæring om at man er syg, selvom man reelt godt kunne arbejde. 20

21 Fakta om spørgeskemaundersøgelsen Medlemsundersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar Et tilfældigt udsnit af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder med mindst 30 ansatte fået tilsendt et spørgeskema, og 151 har valgt at deltage i undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 20. Virksomhederne i undersøgelsen har alle en vis størrelse, og har derfor erfaringer med sygefravær. Fordelingen på antal ansatte i de virksomheder der har besvaret spørgeskemaet er vist uddybende i den nedenstående figur. Figur 27 Fordeling på antal ansatte i virksomheden Antal ansatte eller derover Andel af virksomheder i undersøgelsen 31 pct. 31 pct. 38 pct. Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2012, n=151 De fleste af disse virksomheder oplever, at den gennemsnitlige medarbejder har et relativt lavt antal sygedage. Enkelte oplever dog, at den typiske medarbejder i gennemsnit har mere end 10 sygedage på et år. Det er vist i figur 28. Figur 28 Hvor mange sygedage har den gennemsnitlige medarbejder årligt? 65% 32% 3% 1% 0-5 dage 6-10 dage dage dage Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, januar 2012, n=151 21

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag Notat Sundhed på arbejdspladsen Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Medarbejderens sundhed har stor betydning for en arbejdsgiver, da det har betydning for hvor mange sygedage de vil tage i løbet af et år,

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold Sygefraværspolitik for Koncernservice December 2009 Indhold Kapitel 1 1. Indledning... 2 Kapitel 2 2. Formål med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel 3 3. Intentionen med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel

Læs mere

Notat. Hjemmearbejde/distancearbejde. Hjemmearbejdspladser er meget udbredt

Notat. Hjemmearbejde/distancearbejde. Hjemmearbejdspladser er meget udbredt Notat Hjemmearbejde/distancearbejde Hjemmearbejde/distancearbejde er udbredt blandt virksomhederne i Danmark. Det kan være med til at give medarbejderne en større fleksibilitet ved evt. syge børn eller

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF Sygefraværet skal ned - Jette Høy/FTF - juni 2008 Sygefraværet skal ned Konference MED/SU-hovedudvalg Konsulent Jette Høy FTF Fakta om sygefravær Specielt det langvarige sygefravær er stigende Sygefraværet

Læs mere

Den gode dialog om sygefravær modellen

Den gode dialog om sygefravær modellen Den gode dialog om sygefravær 1-5-15 modellen OKTOBER 2015 Den gode dialog om sygefravær I MT Højgaard ønsker vi at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer sundhed og trivsel i det daglige arbejde. Det gør

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet ANALYSENOTAT Konsekvenser af besparelser på skoleområdet 1. februar 2012 Otte ud af 10 lærere på besparelsesramte skoler vurderer, at kvaliteten i folkeskolen er blevet lavere som en konsekvens af besparelserne.

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Halvdelen har sundhedstiltag. Halvdelen bruger sundhedstilbuddene

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Halvdelen har sundhedstiltag. Halvdelen bruger sundhedstilbuddene Notat Sundhed på arbejdspladsen Sundhed er et tema, der har stor betydning både for den enkelte selv, fra et arbejdsgiversynspunkt virksomhed, og samfundet som helhed. Set fra erhvervslivets synspunkt

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Sygefraværspolitik. For Psykiatri og Social. Region Midtjylland. Region Midtjylland. Psykiatri & Social

Sygefraværspolitik. For Psykiatri og Social. Region Midtjylland. Region Midtjylland. Psykiatri & Social Sygefraværspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social Sygefraværspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning I Psykiatri og Social stræber

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76%

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76% Notat Rygning i erhvervslivet Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Rygning bliver stadig mindre udbredt blandt danskerne, og mange steder er det ikke længere tilladt at ryge. Dansk Erhverv har i juni 2014 undersøgt,

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR INDHOLD 1. SYGEMELDING... 3 Varighedserklæring og mulighedserklæring... 3 2.

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Gode råd om. Sygefravær. Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Sygefravær. Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Sygefravær Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service Sygefravær 2006 Gode Råd om Sygefravær Det betaler sig at stille skarpt på medarbejderens sygefravær.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge 3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge som er målrettet arbejdsgiveren www.regionmidtjylland.dk Intentioner i ændringerne i Lov om sygedagpenge Fokus på at den sygemeldte bevarer tilknytningen

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Sygefravær og trivsel 2015

Sygefravær og trivsel 2015 Personaleinformation Sygefravær og trivsel 2015 - hvad taler lederen med den sygemeldte om? (1-5 - 15) Velkommen til Sygehus Lillebælt HR-afdelingen Sygefravær & Trivsel 2015 Sygefravær & trivsel 2015

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte)

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte) Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser 2005. (virksomheder med mindst 10 ansatte) 1 Hovedresultater vedrørende sundhedsfremmeordninger generelt Næsten alle virksomheder

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

Har du indenfor de seneste par år oplevet ændringer i åbningstiderne i dine børns daginstitutioner/sfo? 57% 22% 13%

Har du indenfor de seneste par år oplevet ændringer i åbningstiderne i dine børns daginstitutioner/sfo? 57% 22% 13% Notat Åbningstider i daginstitutioner Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Børneforældre har brug for at få deres børn passet mens de er på arbejde. Imidlertid oplever mange, at indskrænkninger i daginstitutionernes

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og praksis DISCUS A/S HOVEDKONKLUSIONER

Undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og praksis DISCUS A/S HOVEDKONKLUSIONER HOVEDKONKLUSIONER Om sygefraværspolitikker Følgende konklusioner bygger på undersøgelsens kvalitative data fra dobbeltinterviews med 12 centrale personalechefer og 12 næstformænd i hovedmed: Alle 10 kommuner

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag

Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag Personalepolitiske retningslinjer Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag Indledning Det er i alles interesse, at der gøres en målrettet og vedvarende indsats for at begrænse sygefravær,

Læs mere

Arbejdsmiljø og fravær En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med fraværet

Arbejdsmiljø og fravær En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med fraværet Arbejdsmiljø og fravær En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med fraværet Lederne Februar 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenfatning... 3 Fraværets omfang... 5 Udviklingen i fraværet...

Læs mere

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Skovvangen Visioner for nedbringelse af sygefravær - at minimere sygefraværet i alle afdelinger - at yde omsorg for hinanden i hverdagen - at vise interesse og

Læs mere

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis?

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? Workshop nr. 120 AM 2010 Mandag den 8. november kl. 11.00 12.30 Dagens temaer Lovgivning Krav om sygesamtalen indenfor 4 uger Fastholdelsesplan

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Handel 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q Tre fjerdedele bruger deres sundhedsforsikringer

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Ældre er en attraktiv arbejdskraft

Ældre er en attraktiv arbejdskraft Ældre er en attraktiv arbejdskraft AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME På arbejdsmarkedet er der ofte fokus på de fremadstormende

Læs mere

SYGEFRAVÆRET ER PÅ VEJ NED I PRIVATE VIRKSOMHEDER

SYGEFRAVÆRET ER PÅ VEJ NED I PRIVATE VIRKSOMHEDER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 SYGEFRAVÆRET ER PÅ VEJ NED I PRIVATE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Ved at sætte målrettet ind mod sygefravær er det lykkes

Læs mere

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet Sygefraværssamtaler Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 Sygefraværssamtaler Lederen skal: - Afholde samtalen senest 4 uger efter 1. sygedag -Indkalde medarbejderen til personlig samtale (pr. tlf., brev,

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q Tre fjerdedele bruger deres sundhedsforsikringer 6 q

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Industri, råstofindvindinding og forsyningsvirksomhed 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q

Læs mere

Sygemeldt hvad nu...?

Sygemeldt hvad nu...? Guide til den svære samtale Sygemeldt hvad nu...? Gode råd til sygefraværspolitik Spil en aktiv rolle ved langtidssygemeldinger Forslag til hvordan en samtale ved sygemeldinger forberedes og gennemføres

Læs mere

29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb.

29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb. 29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb.dk 09.03.2012 Side 1 Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Socialrådgiver

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere