Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272"

Transkript

1 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272

2 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver... 4 Arbejdspladsvurdering af hjemmearbejde, sygdomsfravær og generel tilfredshed med hjemmearbejde... 6 Ledelse og hjemmearbejde... 9 Afsluttende bemærkninger Side 1 af 10

3 Analyse af hjemmearbejde Hovedkonklusioner 86 % af medlemmerne har hjemmearbejdsplads eller mulighed for at arbejde hjemme. Det er uændret i forhold til 2004 målingen Markant flere arbejder ved køkkenbord/stuebord i 2011 i forhold til Omkring to tredjedele betaler selv indretningen af hjemmearbejdspladsen. Dette er uændret i forhold til 2004 målingen. 20 % af respondenterne arbejder kun hjemmefra. Det er et lille fald i forhold til 2004 målingen, hvor 27 % tilkendegav, at de udelukkende arbejdede hjemmefra. Godt og vel en ud af ti har en konkret aftale med arbejdsgiver om, hvor meget man må arbejde hjemmefra. Det er en stigning i forhold til 2004 målingen. Det kniber stadig gevaldigt med at få gennemført en arbejdspladsvurdering af hjemmearbejdspladsen. Kun 3 % har fået gennemført en APV. Det er uændret i forhold til 2004 målingen. Halvdelen af medlemmerne mener, at hjemmearbejde har forbedret sammenhængen mellem familieliv og arbejdsliv. Dog er der 7 %, der mener, at hjemmearbejde forværrer sammenhængen. Resultatet er uændret i forhold til Færre medlemmer (7 %) tilkendegiver at de er mere stressede grundet hjemmearbejde, end de var i 2004 (13 %). En fjerdedel har fornemmelsen af aldrig at have fri grundet muligheden for at arbejde hjemme. Tre ud af fire arbejder indimellem hjemme, selvom de egentlige er syge. Det er uændret i forhold til Medlemmerne er både blevet mere tilfredse og mere utilfredse med muligheden for at arbejde hjemme i 2011 i forhold til % er tilfredse/meget tilfredse med hjemmearbejdet i 2011, hvor andelen i 2004 var 81 %. 7 % er meget utilfredse/utilfredse med muligheden for at arbejde hjemme i 2011, hvor andelen i 2004 var 2 %. Blandt respondenter med ledelsesansvar tilkendegiver seks ud af ti, at hjemmearbejde er blevet mere udbredt i deres virksomhed end for tre år siden. Det er samme niveau som 2004 målingen. Indledning Business Danmark gennemførte i 2004 en undersøgelse blandt medlemmerne om deres mulighed for at arbejde hjemme og hjemmearbejdspladser. Foreningens arbejdsmiljøpolitiske udvalg ønsker at gennemføre undersøgelsen igen med det formål at spotte evt. ændringer i forhold til 2004 målingen. Hjemmearbejde er meget udbredt blandt medlemmerne af Business Danmark, som resultaterne i denne rapportviser. Andre faggrupper end sælgere og marketingansatte vil ganske givet ikke have samme mulighed for hjemmearbejde, hvorfor undersøgelsens resultater ikke kan overføres til hele det danske arbejdsmarked. Side 2 af 10

4 Metode Undersøgelsen er sendt til Business Danmarks medlemspanel 15. december 2011, og en påmindelsesmail blev udsendt 20. december Undersøgelsen er gennemført som et elektronisk kvantitativt spørgeskema. Undersøgelsens svarprocent fremgår af nedenstående tabel. Tabel 1. Undersøgelsens svarprocent Antal Procent Bruttoliste ,0 Kan ikke leveres/fejl 49 2,5 Nettoliste ,5 Intet svar ,7 Ønsker ikke at deltage 55 2,9 Ufuldstændige besvarelser 30 1,6 Gennemførte interviews ,9 Undersøgelsen er underrepræsenteret blandt yngre medlemmer og kvinder. Vi har gennemgået datamaterialet og vurderer, at denne skævvridning har en forholdsvis lille bias på resultaterne. Vi har derfor valgt ikke at veje datamaterialet for at beholde den naturlige vægtning. Udbredelse og type af hjemmearbejde Vi har spurgt medlemmerne i både 2004 og 2011, om de har hjemmearbejdsplads og/eller mulighed for at arbejde hjemme. Figur 1. Har medlemmerne en hjemmearbejdsplads/mulighed for at arbejde hjemme? Mulighed for at arbejde hjemme % 84% 14% 16% Statistisk set kan der ikke observeres forskel i udbredelsen af hjemmearbejde, når vi kigger på de to år. Vi må formode, at udbredelsen af hjemmearbejde blandt Business Danmarks medlemmer derfor hverken har været stigende eller faldende i perioden. De medlemmer, der har mulighed for at arbejde hjemme, har tilkendegivet hvilken type af hjemmearbejdsplads, de bruger. Side 3 af 10

5 Tabel 2. Hjemmearbejspladstype Egentligt kontor som kun bruges til arbejde 22 % 25 % Værelse/kontor, der også benyttes til andet 52 % 65 % end arbejde Arbejder ved køkkenbord/stuebord eller lignende 26 % 10 % Her kan observeres en signifikant forskel i 2011 i forhold til Markant flere tilkendegiver i 2011, at de arbejder ved køkkenbord/stuebord eller lignende i forhold til Andelen af medlemmer, der benytter et egentligt kontor i hjemmet, er stort set konstant, mens andelen, der benytter et værelse/kontor, som også bruges til andre formål, er faldet. Vi har belyst, hvem der har betalt for indretningen af hjemmearbejdspladsen. Tabel 3. Finansieringen af hjemmearbejdspladsen Indretning betalt fuldt ud af arbejdsgiveren 6 % 9 % Indretning delvist betalt af arbejdsgiveren 22 % 26 % Har selv betalt for indretningen 72 % 65 % Selvom det umiddelbart ser ud som om, at egenbetalingen er steget fra 2004 til 2011, så er forskellen ikke statistisk signifikant. Vi må formode, at finansieringen af hjemmearbejdspladser har været uændret i perioden. Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver Næsten ni ud af ti medlemmer har mulighed for at arbejde hjemme. Vi har spurgt de respondenter, der har mulighed for at arbejde hjemme, hvor ofte hjemmearbejde forekommer. Tabel 4. Hvor ofte arbejder man hjemmefra Arbejder kun hjemmefra 20 % 27 % Fast én eller flere hele dage om ugen 19 % 21 % Hele dage en gang imellem 16 % 16 % En eller flere halve dage hver uge 8 % 9 % Halve dage en gang i mellem 9 % 10 % Kun om aftenen og i weekenden 16 % 15 % Arbejder meget sjældent hjemme 12 % 2 % Forskellene mellem årene er signifikant. Vi kan se, at der er markant færre personer i 2011, der kun arbejder hjemmefra i forhold til I den anden ende kan vi se, at der er markant flere, der tilkendegiver, at de meget sjældent arbejder hjemmefra i 2011 i forhold til Side 4 af 10

6 Vi har belyst, om medlemmer, der har mulighed for hjemmearbejde, har en konkret aftale med deres arbejdsgiver om, hvor mange timer de maksimalt må arbejde hjemmefra i stedet for at møde på arbejdspladsen 1. Figur 2. Retningslinjer for tidsforbrug på hjemmearbejde Findes der en konkret aftale mellem lønmodtager og arbejdsgiver om, hvor mange timer man må arbejde hjemmefra? 9% 3% 91% 97% Forskellen mellem 2004 og 2011 er signifikant. Det kunne tyde på, at der i højere grad er kommet retningslinjer for, hvor mange timer man må bruge på hjemmearbejde. I 2011 har 7 % af respondenterne en skriftlig aftale med arbejdsgiveren, og 2 % har en mundtlig aftale med arbejdsgiveren. Blandt de respondenter, der ikke har en konkret aftale med arbejdsgiveren, tilkendegiver 96 %, at dette ikke volder nogen problemer. Blandt de sidste 4 % er langt størstedelen uenige med arbejdsgiver om arbejdstidsforbruget i hjemmet. Blandt dem, der har en konkret aftale med arbejdsgiver, har 98 % ikke oplevet sanktioner/irettesættelser, fordi aftalerne er blevet brudt 2. Vi har spurgt medlemmerne om, hvilke arbejdsopgaver de udfører hjemmefra. Tabel 5. Arbejdsopgaver der udføres hjemmefra Planlægning af kundebesøg 73 % 81 % Telefonisk kontakt til kunder 71 % 76 % Telefonsalg 36 % 37 % Kørselsregnskab 27 % 36 % Administrative opgaver 82 % 80 % Opfølgning på kundebesøg 69 % 79 % Tilbudsskrivning 70 % 70 % Andet 12 % 19 % 1 Svarmulighederne har været forskellige i de to målte år. Derfor skal man være påpasselig med en direkte sammenligning. I 2004 har respondenterne kunnet svare ja eller nej, og i 2011 har svarkategorierne været ja, en skriftlig aftale,, en mundtlig aftale eller. 2 De resterende 2 % dækker kun over en enkelt respondent. Side 5 af 10

7 Arbejdspladsvurdering af hjemmearbejde, sygdomsfravær og generel tilfredshed med hjemmearbejde Det halter stadig med at få gennemført arbejdspladsvurdering af hjemmearbejdspladsen, som nedenstående figur viser. Figur 3. APV af hjemmearbejdsplads 10 Har du fået arbejdspladsvurderet din hjemmearbejdsplads (Udarbejdet APV)? 97% 98% 8 6 3% 2% Forskellen mellem 2004 og 2011 er ikke signifikant. Der er heller ingen signifikante forskelle, når vi ser på hjemmearbejdspladstyper. Man kunne have en formodning om, at respondenter, der har fået opstillet et egentligt hjemmekontor betalt af arbejdsgiveren, i større grad ville have fået gennemført en APV, men der er ikke noget, der indikerer, at denne type adskiller sig fra de øvrige respondenter. Medlemmerne mener, at muligheden for hjemmearbejde forbedrer sammenhængen mellem familieliv og arbejdsliv. Tabel 6. Sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Det har forbedret sammenhængen mellem familieliv og arbejdsliv Det har ikke påvirket sammenhængen mellem familieliv og arbejdsliv Det har forværret sammenhængen mellem familieliv og arbejdsliv 50 % 47 % 43 % 43 % 7 % 10 % Holdningen til sammenhængen mellem familieliv og arbejdsliv er statistisk set - uændret, når vi sammenligner de to målte år. Vi har også undersøgt, om medlemmerne føler sig mere eller mindre stresset af at have mulighed for at arbejde hjemme. Resultatet fremgår af skemaet på næste side. Side 6 af 10

8 Tabel 7. Hjemmearbejde og stressniveau Jeg er generelt mindre stresset, som følge af muligheden for at arbejde hjemme Muligheden for at arbejde hjemme, har ikke påvirket mit stressniveau. Jeg er generelt mere stresset, som følge af muligheden for at arbejde hjemme 46 % 46 % 47 % 41 % 7 % 13 % Forskellen mellem 2004 og 2011 er signifikant. Vi formoder derfor, at medlemmerne over tid er blevet mindre stresset ved at have mulighed for at arbejde hjemmefra. Selvom medlemmerne giver udtryk for, at de ikke føler sig stresset grundet hjemmearbejde, så mener 25 % af respondenterne, at hjemmearbejde giver fornemmelsen af aldrig at have fri. Figur 4. Hjemmearbejde og oplevelsen af at holde fri fra arbejde 8 Har du på fornemmelsen af aldrig at have fri, fordi du har mulighed for at arbejde hjemme? 75% 69% 6 25% 31% Forskellen mellem 2004 og 2011 er ikke signifikant. I 2011 tilkendegiver 77 % af respondenterne, at de føler større arbejdsglæde, fordi de har mulighed for at arbejde hjemme. Det er stort set uændret i forhold til 2004, hvor andelen var 73 %. Vi har belyst, om muligheden for at arbejde hjemme har påvirket medlemmernes sygefravær. Tabel 8. Hjemmearbejde og sygefravær, jeg er mindre syg 15 % 14 %, jeg er mere syg 0 % 0 %, muligheden for at arbejde hjemme har ikke påvirket mit sygefravær 85 % 86 % Der er ingen markant forskel på de to belyste år. Side 7 af 10

9 Når medlemmerne er syge, er det trefjerdedele, der i mindre eller større grad arbejder hjemmefra, selvom de egentligt er syge. Figur 5. Arbejder man hjemmefra under sygdom? 8 Arbejder du indimellem hjemme, selvom du egentlig er syg/sygemeldt? 72% 75% 6 28% 25% Statistisk set er der ingen ændringer i 2011 i forhold til Vi har i 2011 spurgt respondenterne, om de tjekker deres arbejdsmail, selvom de er sygemeldte. 9 % tilkendegiver, at de ikke tjekker deres arbejdsmail under sygefravær, mens de resterende 91 % er på arbejdsmail, selvom de er syge. Ud af de 91 % er det næsten halvdelen, der svarer, at de altid tjekker arbejdsmail, selvom de er fraværende grundet sygdom, mens de resterende falder i grupperingerne ofte (24 %), en gang imellem (17 %) og sjældent (6 %). Selvom de fleste arbejder hjemmefra, når de er syge, herunder også tjekker arbejdsmail, så er det kun to tredjedele, der synes det er i orden at arbejde hjemmefra, selvom man er syg. Medlemmerne er generelt godt tilfredse med muligheden for at arbejde hjemme, som nedenstående skema viser. Tabel 9. Tilfredshed med muligheden for at arbejde hjemme Meget utilfreds 5 % 0 % Utilfreds 2 % 2 % Hverken eller 7 % 17 % Tilfreds 35 % 56 % Meget tilfreds 51 % 25 % Forskellen mellem årene er signifikant. Medlemmerne udviser både større tilfredshed og større utilfredshed med muligheden for hjemmearbejde i Side 8 af 10

10 Ledelse og hjemmearbejde Respondenter med ledelsesansvar har fået et par tillægsspørgsmål om deres syn på hjemmearbejdspladser og effekten af hjemmearbejde. Vi har først spurgt respondenter med ledelsesansvar, om hjemmearbejde er mere udbredt i deres virksomhed i dag end for tre år siden. Figur 6. Udbredelsen af hjemmearbejde 8 6 Er hjemmearbejde mere udbredt i din virksomhed i dag end for tre år siden? 61% 68% 39% 32% Grundet spørgsmålsformuleringen skal man ikke tolke ovenstående som et fald i brugen af hjemmearbejdspladser i 2011 i forhold til Ovenstående resultat er nok mere et udtryk for, at stigningen i brugen af hjemmearbejde ikke er så markant i 2011, som den var i Derudover er forskellen mellem årene ikke statistisk signifikant, så vi kan ikke umiddelbart konkludere, om der er en forskel mellem de to år. Dog virker det sikkert, at der stadig kommer flere hjemmearbejdspladser og mulighed for hjemmearbejde i de danske virksomheder. Vi har spurgt de ledere som tilkendegiver, at hjemmearbejde i dag er mere udbredt end for tre år siden, om dette har påvirket deres mulighed for at udøve ledelse. Tabel 10. Hjemmearbejde og lederens mulighed for at udøve ledelse , det er blevet lettere at udøve ledelse 15 % 8 %, det er blevet sværere at udøve ledelse 15 % 9 %, det har ikke ændret mine muligheder for at udøve ledelse 70 % 83 % Forskellen mellem de to år er ikke signifikant. Vi kan derfor ikke konkludere, at ledernes opfattelse af muligheden for at udøve ledelse grundet hjemmearbejde har ændret sig siden Vi har i 2011 spurgt ledere, der mener, at udbredelsen af hjemmearbejde er stigende, om det har haft en påvirkning af effektiviteten blandt medarbejderne. Side 9 af 10

11 Tabel 11. Hjemmearbejde og medarbejdernes effektivitet Procent 2011, mine medarbejderes effektivitet er blevet forringet 2 %, mine medarbejderes effektivitet er blevet højere 38 %, mine medarbejderes effektivitet er uændret 50 % Ved ikke 10 % Grundet spørgeteknikken kan spørgsmålet ikke sammenlignes med 2004 undersøgelsen. Baseret på resultatet i 2011 er der ikke noget, der tyder på, at virksomhederne mister arbejdstimer ved at tillade hjemmearbejde. Tværtimod mener 40 % af lederne, at deres medarbejdere er blevet mere effektive grundet hjemmearbejde. Afsluttende bemærkninger I forhold til 2004 målingen virker det som om, medlemmerne har vænnet sig til hjemmearbejdet. Færre medlemmer føler sig stresset grundet muligheden for at arbejde hjemmefra og arbejdsglæden og tilfredsheden med hjemmearbejdet er stadig højt. Sikringen af det fysiske arbejdsmiljø på hjemmearbejdspladsen halter stadig gevaldigt. Stort set ingen af de adspurgte medlemmer, har fået foretaget en APV af deres hjemmearbejdsplads. Side 10 af 10

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse Danmarks Evalueringsinstitut Design: BGRAPHIC Foto: Søren Svendsen (forside), Mette Bendixsen, Thomas Søndergaard

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

Politireformen år ét

Politireformen år ét Politireformen år ét Befolkningens syn på politiet i december 2007 Af Flemming Balvig & Lars Holmberg August 2008 Københavns Universitet / Rigspolitiet Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og overordnede

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Psykisk arbejdsmiljø og helbred NR. 4 - Maj 2012 Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 Københavns Kommune Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 2. TRIVSEL I TINGBJERG... 4 2.1 Beboernes baggrund for at flytte til området... 4 2.2 Generel trivsel i boligområdet... 5 2.3 Beboernes

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND MICHAEL FESTER Titel Rideklubber i Danmark En undersøgelse af foreningerne i Dansk Ride Forbund Forfatter Michael Fester Øvrige

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Gymnasielærernes efteruddannelse Spørgeskemaundersøgelse 2013

Gymnasielærernes efteruddannelse Spørgeskemaundersøgelse 2013 Gymnasielærernes efteruddannelse Spørgeskemaundersøgelse 2013 Indledning Fagligt og pædagogisk ajourførte lærere sikrer høj kvalitet i undervisningen. Og efteruddannelse giver lærerne nye tilgange til

Læs mere

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet 23. december 2003 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet Udarbejdet af Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater...2

Læs mere

Travlhed i danskernes hverdag

Travlhed i danskernes hverdag Syddansk Universitet Aflevering d. 9. oktober 2008 Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi Metode Travlhed i danskernes hverdag Sofie Pedersen 230584-XXXX Lars Munksgaard Toft 070684-XXXX Morten Tønsberg

Læs mere

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler Forfatter:

Læs mere