Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM"

Transkript

1 Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt deres medarbejdere. Der findes en lang række mulige tiltag, der har til formålet at få sygefraværet ned. Dansk Erhverv har gennemført en undersøgelse for at kortlægge, hvilke tiltag virksomhederne bruger, og hvilke tiltag der vurderes at have har størst effekt. Undersøgelsen er gennemført blandt 100 af Dansk Erhverv medlemsvirksomheder med mindst 30 ansatte. Alle virksomhederne har en størrelse, som gør at de i væsentligt omfang vil have konkrete oplever sygefravær og har mulighed for at lave tiltag, som kan modvirke det. Hovedresultaterne er: - Omfanget af langtidssygdom er steget det seneste år og det er især de årig som generelt er syge. - 4 ugers sygefraværssamtalen og det at føre fraværsstatistik er de oftest anvendte initiativer for at nedbringe sygefraværet. - Gennemførelse af sygefraværssamtale ved hyppigt kortvarigt sygefravær og muligheden for at kunne tage en feriefridag en dags varsel er de initiativer, som virker bedst ifølge virksomhederne. - Virksomheder kontakter ofte syge medarbejdere. Den vigtigste årsag er for at vise omsorg. Langtidssygdom er steget, kortere sygefravær uændret Som det fremgår i den nedenstående figur har 34 pct. af virksomhederne oplevet en stigning i langtidssygdom blandt deres medarbejdere. Det er kun 18 pct., som har oplevet den er faldet. Det korte sygefravær må anses for at have været uændret, idet 20 pct. har oplevet en stigning, men samtidig har 22 pct. oplevet et fald. Der er 57 pct. af virksomhederne, som ikke har oplevet en ændring af det korte sygefravær. Er sygefraværet ændret igennem de seneste år? Det korte sygefravær Langtidssygefravær (mere end 21 dage) 20% 34% 57% 48% 22% 18% 1% 0% Steget Uændret / ingen påvirkning Faldet MJC/MMM Side 1/11 Dato: 2. juni 2014

2 Virksomhedernes tiltag for at modvirke sygefraværet Det er dyrt for virksomhederne at have syge medarbejdere, og derfor har mange virksomheder gjort en aktiv indsats for at modvirke sygefravær, blandt andet ved at indføre en række tiltag, som er oplistet i nedenstående figur, der viser hvor stor en procentdel af virksomhederne i undersøgelsen, der har gennemført det. Langt størstedelen af virksomhederne gennemfører 4 ugers sygefraværssamtale og fører fraværsstatistik. Omkring otte ud af ti virksomhederne har gjort det muligt at tage en feriefridag med dags varsel, tilbyder delvis sygemelding og anvender mulighedserklæringer. Omkring syv ud af ti virksomheder gennemfører fraværssamtaler ved hyppigt kortvarigt fravær og har udformet en sygefraværspolitik eller retningslinjer for sygefravær. Andre initiativer som over halvdelen af virksomhederne bruger, er at tilbyde ændrede arbejdsopgaver, at give mulighed for at arbejde hjemmefra, at have fokus på gravide og deres arbejdsforhold, at vurdere om der er forhold i arbejdet, der kan være til skade for graviditeten og generelt at have fokus på sygefravær via personalemøder, intranet og lign. Tager virksomheden nogle af følgende initiativer for at nedbringe sygefraværet? Ja Nej Gennemfører den lovpligtige sygefraværssamtale (4 ugers samtalen) Fører fraværsstatistik Har mulighed for at tage feriefridage med dags varsel Anvender mulighedserklæringer Tilbyder delvis sygemelding Gennemfører fraværssamtale ved hyppigt kortvarigt fravær Har udformet en sygefraværspolitik eller retningslinjer for sygefravær Tilbyder ændrede arbejdsopgaver Har mulighed for at arbejde hjemmefra 87% 85% 81% 77% 76% 74% 72% 68% 65% Har fokus på gravide og deres arbejdsforhold Vurderer om der er forhold i arbejdet, der kan være til skade for graviditet Har generelt fokus på sygefravær via personalemøder, intranet og lign. Træning og undervisning af virksomhedens ledere i syge- og fraværssamtaler Har sygefravær som fast punkt til medarbejdersamtaler Anvender 1. dagserklæringer ved hyppigt kortvarigt fravær 14% 29% 51% 63% 61% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Side 2/11

3 I undersøgelsen er virksomhederne blevet bedt om, at vurdere, i hvilket omfang en række tiltag vil nedbringe sygefraværet, enten ud fra deres egne erfaringer eller, hvis de ikke har indført tiltaget, deres generelle vurdering. Det tiltag, der vurderes at have størst effekt, er at gennemføre fraværssamtaler. Der er en lang række tiltag, som et flertal af virksomhederne vurderer i høj eller nogen grad nedbringer sygefraværet, herunder mulighed for at tage feriefridag med dags varsel, fraværsstatistik, retningslinjer for sygefravær, brug af delvis sygemelding/raskmeldinger og at tilbyde ændrede arbejdsopgaver, hvis en person har svært ved at passe sit normale job som følge af sygdom. Derimod er der ikke så stor tiltro til, at en særlig graviditetspolitik vil have større effekt i forhold til at nedbringe sygefravær. I hvilket omfang vurderer du, at følgende initiativer i dag nedbringer sygefraværet på din virksomhed, eller ville kunne gøre det, hvis de blev indført? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Gennemfører fraværssamtale ved hyppigt kortvarigt fravær Har mulighed for at tage feriefridag med dags varsel Fører fraværsstatistik Gennemfører den lovpligtige sygefraværssamtale (4 ugers samtalen) Har generelt fokus på sygefravær via personalemøder, intranet og lign. Har sygefravær som fast punkt til medarbejdersamtaler Har udformet en sygefraværspolitik eller retningslinjer for sygefravær Tilbyder delvis sygemelding Har mulighed for at arbejde hjemmefra Træning og undervisning af virksomhedens ledere i syge- og fraværssamtaler Anvender 1. dagserklæringer ved hyppigt kortvarigt fravær Tilbyder ændrede arbejdsopgaver Anvender mulighedserklæringer Har udformet en særlig graviditetspolitik 0% 20% 40% 60% 80% 100% Delvise syge/raskmeldinger Virksomhederne i undersøgelsen er blevet bedt om at vurdere effekterne af delvise syge/raskmeldinger, der som ovenfor vist i et vist omfang vurderes at kunne reducere sygefraværet på en arbejdsplads. Otte ud af ti virksomhederne vurderer at delvise rask-/sygemeldinger bidrager væsentlig ( i høj grad eller i nogen grad ) til at fastholde sygemeldte i jobbet. Det er kun 6 pct. som mener, at det slet ikke har en effekt. Det er illustreret grafisk i figuren nedenfor: Side 3/11

4 I hvilket omfang vurderer du, at delvise rask-/sygemeldinger bidrager til at fastholde sygemeldte i jobbet? 41% 40% Kilde: Dansk Erhverv, n=100 7% 6% 6% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Virksomhederne blev spurgt uddybende omkring hvorvidt de har oplevet nogle barrierer imod at bruge delvise rask-/sygemeldinger. Her svarer næsten hver tredje, at det er vanskeligt at finde anden beskæftigelse/jobfunktion på deltid i virksomheden. Samtidig er det ca. hver fjerde som svarer, at det er vanskeligt at finde vikarer på deltid og at lægens kommetarer er for ukonkrete og svære at bruge. Dog svarer lidt over hver fjerde, at de ikke oplever nogen barrierer imod at bruge delvise raks-/sygemeldinger. Har din virksomhed oplevet nogle af følgende som barrierer for at bruge delvise rask- /sygemeldinger? (Markér gerne flere) Det er vanskeligt at finde anden beskæftigelse/jobfunktion på deltid i virksomheden Jeg ser ingen barrierer for brugen af delvis rask- /sygemeldninger Det er vanskeligt at finde vikarer på deltid Lægens kommentarer er for ukonkrete og svære at bruge 27% 31% Kommunens sagsbehandling er for langsom Kommunen delvis raskmelder sygemeldte, som virksomheden ikke kan beskæftige i en anden jobfunktion Virksomheden mangler viden om, hvad delvis rask- /sygemeldinger er Modstand blandt øvrige medarbejdere Andet 5% 5% 10% 9% 16% 18% Kilde: Dansk Erhverv, n=100 Anm: Det har været muligt at opgive flere svar Side 4/11

5 Offentlige tiltag kan nedbringe sygefraværet Virksomhederne er blevet bedt om at vurdere hvorvidt en række tiltag fra det offentlige side, såsom at ændre regler eller procedurer vil gøre det nemmere for virksomhederne at nedbringe sygefraværet. Som vist i den nedenstående figur mener et flertal af virksomhederne at ensartede procedurer omkring sygdom og sygefravær i de forskellige kommuner, en fast kontakt person i kommunen i forbindelse med sygdom og sygefravær og at der udarbejdes en læsbar oversigt over vejen igennem systemet og de forskellige aktører, der er på banen i forbindelse med langtidssygefravær, så de kan se, hvor de kan bidrage vil være en væsentlig hjælp ( i høj grad eller i nogen grad ) til virksomhederne i forhold til at nedbringe sygefraværet. Vurderer du, at de følgende tiltag fra det offentliges side ville hjælpe virksomheden med at nedbringe sygefraværet? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, i mindre grad Nej, slet ikke Ensartede procedurer omkring sygdom og sygefravær i de forskellige kommuner Fast kontaktperson i kommunen i forbindelse med sygdom og sygefravær At der udarbejdes en læsbar oversigt over "vejen igennem systemet" og de forskellige aktører, der er på banen i forbindelse med langssygefravær, så I kan se, hvor I kan At virksomheden får ret til at vide, hvad medarbejderen fejler At kommunen løbende orienterer virksomheden om, hvor den ansattes "sag står" Bedre skatteregler i forbindelse med forebyggende tiltag Bedre oplysning og rådgivning fra kommunen i forbindelse med langtidssygdom Anden samarbejdspartner end kommunen som koordinator på opfølgningsindsatsen 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sygefravær i forskellige medarbejdergrupper For bedre at kunne vælge hvilke tiltag virksomhederne skal indføre, er det vigtigt at have oplysninger om hvilke grupper, der er mest syge. Derfor er virksomhederne blevet bedt om at vurdere, hvilken gruppe af deres medarbejdere, der har det højeste sygefravær. Næsten hver tredje virksomhed mener, at det er medarbejderne i aldersgruppen år, som har det højeste sygefravær. Til sammenligning er det næsten en ud af ti af virksomhederne, som mener det er medarbejderne i aldersgruppen 50 år og derover, som er mest syge. Hver femte virksomhed mener ikke, at der er forskel på medarbejdere uanset aldersgruppe. Side 5/11

6 Hvilken aldersgruppe vurderer du har det højeste sygefravær blandt virksomhedens medarbejdere? 31% 16% 21% 8% 20% 4% årige årige årige 50 årige og derover Ingen forskel Virksomhederne er ligeledes blevet bedt om at vurdere hvilken medarbejdergruppe, som har det højeste sygefravær. Resultatet viser at det er over hver tredje virksomheder ikke mener, at der er forskel mellem grupperne. Hver fjerde virksomhed mener, at det især er medarbejdere uden høj grad af ansvar og indflydelse på eget arbejde, som bliver mest syge. I modsætning er der 12 pct. som mener, at det især er medarbejdere med høj grad af ansvar og indflydelse på eget arbejde, som er mest syge. Det er formentlig udtryk for, at nogle virksomheder har størst problemer med et nøglepersonnel der er stresset og presset og derfor lettere bukker under for sygdom, mens udfordringen i andre virksomheder snarere er at de generelle medarbejdere på gulvet i for høj grad melder sig syge. Hvilken af følgende grupper vurderer du har det højeste fravær? Ingen forskel Medarbejdere uden høj grad af ansvar og indflydelse på eget arbejde Medarbejdere med høj grad af ansvar og indflydelse på eget arbejde Rygere 6% 12% 36% Gravide Overvægtige 5% 5% Fleksjobbere Deltidsansatte Vikarer Elever 1% 1% 0% 0% 8% Side 6/11

7 Kontakt til de syge medarbejdere Mange virksomheder vil gerne vide, hvad syge medarbejdere fejler. Det vil både gøre det lettere at forudsige hvor lang tid personen vil være væk, og evt. at finde muligheder for at hjælpe personen tilbage i arbejde hurtigere. I undersøgelsen vurderer 61 pct. af virksomhederne, at det vil øge virksomheden muligheder væsentligt ( i høj grad og i nogen grad ) for at få de sygemeldte tilbage i arbejde, hvis de fik større viden om, hvad de sygemeldte fejler. Hver tiende mener ikke, at det vil hjælpe. Det afspejler naturligvis, hvilke typer sygdomsproblemer der er fremherskende i en given virksomhed. Ville det øge virksomhedens muligheder for at hjælpe sygemeldte tilbage i arbejde, hvis virksomheden fik større viden om, hvad sygemeldte fejler? 27% 34% 29% 9% 1% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, men i kun i mindre grad Nej, slet ikke Som vist i overstående figur mener hovedparten af virksomhederne, at det ville øge muligheden for at få de sygemeldte tilbage i arbejde, hvis de vidste hvad de fejler. Derfor er det ikke overraskende at halvdelen af virksomhederne kontakter de sygemeldte hver gang efter en vis sygeperiode, som vist i figuren nedenfor. Hver fjerde virksomhed kontakter ofte deres medarbejdere efter en vis sygeperiode, imens kun 7 pct. sjældent gør det og der er ingen virksomheder, som aldrig kontakter deres medarbejdere efter en vis sygeperiode. Hvor ofte kontakter virksomheden medarbejdere efter en vis sygeperiode? 50% 24% 19% 7% 0% 0% Hver gang Ofte Af og til Sjældent Aldrig Side 7/11

8 Kontakten til syge medarbejdere tjener flere formål. Langt hovedparten, 85 pct. af virksomhederne, har givet udtryk for at de gør det for at vise omsorg. 70 pct. gør det ydermere for at finde ud af, hvornår medarbejderen vender tilbage og tre ud af fem gør det for at høre om, der skal træffes særlige foranstaltninger på arbejdspladsen, for at medarbejderen kan vende tilbage. Lidt over halvdelen gør det også for at aftale håndtering af arbejdsopgaver, mens medarbejderen er sygemeldt og for at opnå viden om, hvilke arbejdsfunktioner medarbejderen kan udføre trods sygdom. Lidt over hver fjerde virksomhed gør det for at udbede om en lægeerklæring. Hvad er formålet med at kontakte den sygemeldte? (Markér gerne flere) Udvise omsorg 85% Høre hvornår medarbejderen vender tilbage 70% Høre om der skal træffes særlige foranstaltninger på arbejdspladsen, for at medarbejderen kan vende tilbage Aftale håndtering af arbejdsopgaver, mens medarbejderen er sygemeldt Opnå viden om, hvilke arbejdsfunktioner medarbejderen kan udføre trods sygdom 55% 55% 61% Indkalde til samtale om mulighedserklæring 44% Udbede en lægeerklæring 28% Andet 0% 4% Nogle virksomheder kontakter også de gravide medarbejdere for at høre om de kan gøre noget for at muliggøre arbejdet. I undersøgelsen er det næsten hver tredje virksomheder, som kontakter de gravide, imens det næsten er hver fjerde, som ikke gør. Det har ikke været relevant for næsten halvdelen af virksomhederne i undersøgelsen. Ser man derfor alene på dem, det har været relevant for, er det lige over halvdelen som kontakter sygemeldte gravide for at høre, om det vil være muligt at gøre noget så de kan genoptage arbejdet. Kontakter I også sygemeldte gravide for at høre om I kan gøre noget for at muliggøre arbejdet? 47% 30% 23% Ja Nej Har ikke været relevant Side 8/11

9 Sygemelding i opsigelsesperioden Når en medarbejder bliver opsagt på sin arbejdsplads, så forsvinder lysten og motivationen til at arbejde naturligvis en smule og der kan derfor være en tendens til at melde sig syg. Medarbejderen får dog stadigvæk løn og har derfor pligt at passe sit job i opsigelsesperioden. For at se hvor udbredt sygemeldinger i opsigelsesperioden er, er virksomhederne blevet spurgt til, om de oplever større sygefravær hos medarbejdere, som er blevet sagt op. Hver tiende virksomhed oplever at medarbejdere er syge hver gang efter opsigelse og næsten hver tredje svarer at de ofte er syge. Det er dog også hver femte som mener, at det er sjældent og hver tiende virksomhed oplever det aldrig. Hvor ofte er medarbejdere sygemeldt umiddelbart efter, at de er opsagt? 10% 30% 19% 9% 5% Hver gang Ofte Af og til Sjældent Aldrig Kilde: Dansk Erhverv medlemsundersøgelse, maj 2014, n=96 (kun respondenter som har opsagt medarbejder inden for de sidste fem år) Medarbejderne i virksomhederne har i gennemsnit 6 sygedage om året. Som vist i nedenstående figur, hvor besvarelserne er blevet inddelt i intervaller, at har over halvdelen af virksomhederne svaret, at deres medarbejdere i gennemsnit har 6 dage eller der under. 7 pct. af virksomhederne svarer, at deres medarbejdere i gennemsnit har over dage 12 dages sygefravær i løbet af i år. Hvor mange sygedage har den gennemsnitlige medarbejder årligt? 24% 30% 22% 14% 3% 7% 0-3,0 3,1-6,0 6,1-9,0 9,1-12,0 Over 12 Side 9/11

10 I det ovenfor viste spørgsmål omkring hvilken medarbejdergruppe som har det højeste sygefravær, var der kun 5 pct. som svarede gravide. I undersøgelsen er virksomheder dog alligevel blevet bedt om at vurdere hvor mange sygedage, en gravid har efter de er blevet bekendt med graviditeten. Virksomhederne svarer, at en gravid i gennemsnit har 28 dages sygefravær, idet mange dog svarer ved ikke. Det er lidt over hver tiende af alle virksomhederne, som oplever at gravide har mellem 0 og 15 sygedage, mens mange oplever væsentligt flere sygedage nogle på over to måneder. Hvor mange sygedage har en gravid i gennemsnit fra I bliver bekendt med graviditeten? 78% 13% 3% 0% 3% 1% 3% Over 75 Kilde: Dansk Erhverv medlemsundersøgelse, maj 2014, n=79 (kun virksomheder, som indenfor de seneste 5 år har haft gravide ansat) For nemt at få lægeerklæringer Som vist tidligere var det omkring hver fjerde virksomhed, som kontaktede de sygemeldte medarbejdere efter en vis periode for at udbede sig en lægeerklæring. Derfor er det afgørende for erhvervslivet at en lægeerklæring giver en rimelig afspejling af, hvorvidt en person reelt er ude af stand til at varetage arbejdsfunktioner, eller ej. Hovedparten af virksomhederne, 64 pct., mener at det generelt er for nemt at få en lægeerklæring. Hver fjerde virksomheder svarer, at det er til tilpas nemt/svært og kun 1 pct. af virksomhederne, som mener at det er for svært. Hvor nemt eller svært vurderer du, at det generelt er for en medarbejder at skaffe en lægeerklæring? 64% 1% 9% For nemt Tilpas For svært Side 10/11

11 Om analysen Analysen er baseret på en internetbaseret medlemsundersøgelse, som blev gennemført i maj 2014 i blandt Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder med over 30 ansatte. Der er i alt indsamlet 100 besvarelser, svarende til, at lidt over hver ottende der fik tilsendt undersøgelsen har besvaret den. Side 11/11

Sygefravær i danske virksomheder

Sygefravær i danske virksomheder Sygefravær i danske virksomheder MMM, februar 2012 1 Mange virksomheder arbejder målrettet på at modvirke sygefravær blandt medarbejderne. Sygefraværet koster hvert år milliarder i tabt arbejde, og især

Læs mere

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag Notat Sundhed på arbejdspladsen Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Medarbejderens sundhed har stor betydning for en arbejdsgiver, da det har betydning for hvor mange sygedage de vil tage i løbet af et år,

Læs mere

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76%

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76% Notat Rygning i erhvervslivet Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Rygning bliver stadig mindre udbredt blandt danskerne, og mange steder er det ikke længere tilladt at ryge. Dansk Erhverv har i juni 2014 undersøgt,

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Gode råd om. Sygefravær. Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Sygefravær. Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Sygefravær Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service Sygefravær 2006 Gode Råd om Sygefravær Det betaler sig at stille skarpt på medarbejderens sygefravær.

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold Sygefraværspolitik for Koncernservice December 2009 Indhold Kapitel 1 1. Indledning... 2 Kapitel 2 2. Formål med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel 3 3. Intentionen med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel

Læs mere

Notat. Hjemmearbejde/distancearbejde. Hjemmearbejdspladser er meget udbredt

Notat. Hjemmearbejde/distancearbejde. Hjemmearbejdspladser er meget udbredt Notat Hjemmearbejde/distancearbejde Hjemmearbejde/distancearbejde er udbredt blandt virksomhederne i Danmark. Det kan være med til at give medarbejderne en større fleksibilitet ved evt. syge børn eller

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Den gode dialog om sygefravær modellen

Den gode dialog om sygefravær modellen Den gode dialog om sygefravær 1-5-15 modellen OKTOBER 2015 Den gode dialog om sygefravær I MT Højgaard ønsker vi at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer sundhed og trivsel i det daglige arbejde. Det gør

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Skovvangen Visioner for nedbringelse af sygefravær - at minimere sygefraværet i alle afdelinger - at yde omsorg for hinanden i hverdagen - at vise interesse og

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Sygefravær og trivsel 2015

Sygefravær og trivsel 2015 Personaleinformation Sygefravær og trivsel 2015 - hvad taler lederen med den sygemeldte om? (1-5 - 15) Velkommen til Sygehus Lillebælt HR-afdelingen Sygefravær & Trivsel 2015 Sygefravær & trivsel 2015

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Halvdelen har sundhedstiltag. Halvdelen bruger sundhedstilbuddene

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Halvdelen har sundhedstiltag. Halvdelen bruger sundhedstilbuddene Notat Sundhed på arbejdspladsen Sundhed er et tema, der har stor betydning både for den enkelte selv, fra et arbejdsgiversynspunkt virksomhed, og samfundet som helhed. Set fra erhvervslivets synspunkt

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF Sygefraværet skal ned - Jette Høy/FTF - juni 2008 Sygefraværet skal ned Konference MED/SU-hovedudvalg Konsulent Jette Høy FTF Fakta om sygefravær Specielt det langvarige sygefravær er stigende Sygefraværet

Læs mere

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet Sygefraværssamtaler Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 Sygefraværssamtaler Lederen skal: - Afholde samtalen senest 4 uger efter 1. sygedag -Indkalde medarbejderen til personlig samtale (pr. tlf., brev,

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte)

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte) Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser 2005. (virksomheder med mindst 10 ansatte) 1 Hovedresultater vedrørende sundhedsfremmeordninger generelt Næsten alle virksomheder

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Sygefraværspolitik. For Psykiatri og Social. Region Midtjylland. Region Midtjylland. Psykiatri & Social

Sygefraværspolitik. For Psykiatri og Social. Region Midtjylland. Region Midtjylland. Psykiatri & Social Sygefraværspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social Sygefraværspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning I Psykiatri og Social stræber

Læs mere

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge 3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge som er målrettet arbejdsgiveren www.regionmidtjylland.dk Intentioner i ændringerne i Lov om sygedagpenge Fokus på at den sygemeldte bevarer tilknytningen

Læs mere

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis?

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? Workshop nr. 120 AM 2010 Mandag den 8. november kl. 11.00 12.30 Dagens temaer Lovgivning Krav om sygesamtalen indenfor 4 uger Fastholdelsesplan

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

Sygemeldt hvad nu...?

Sygemeldt hvad nu...? Guide til den svære samtale Sygemeldt hvad nu...? Gode råd til sygefraværspolitik Spil en aktiv rolle ved langtidssygemeldinger Forslag til hvordan en samtale ved sygemeldinger forberedes og gennemføres

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Nye sygedagpengeregler

Nye sygedagpengeregler Nye sygedagpengeregler 23. sep. 09 Nye sygedagpengeregler Hvad betyder de for min virksomhed? Nye regler - hvorfor En del af regeringens treparts aftale om sygefravær En tidlig indsats øger syges chance

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb.

29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb. 29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb.dk 09.03.2012 Side 1 Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Socialrådgiver

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

SYGEFRAVÆRET ER PÅ VEJ NED I PRIVATE VIRKSOMHEDER

SYGEFRAVÆRET ER PÅ VEJ NED I PRIVATE VIRKSOMHEDER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 SYGEFRAVÆRET ER PÅ VEJ NED I PRIVATE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Ved at sætte målrettet ind mod sygefravær er det lykkes

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag

Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag Personalepolitiske retningslinjer Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag Indledning Det er i alles interesse, at der gøres en målrettet og vedvarende indsats for at begrænse sygefravær,

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Arbejdsmiljø og fravær En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med fraværet

Arbejdsmiljø og fravær En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med fraværet Arbejdsmiljø og fravær En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med fraværet Lederne Februar 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenfatning... 3 Fraværets omfang... 5 Udviklingen i fraværet...

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær.

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær. Analyse og aktiviteter i relation til sygefravær Byrådet har på budgetseminaret i august 2012 fokus på sygefravær og mulighederne for at nedbringe sygefraværet til gavn for de sygemeldte og arbejdspladserne.

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Chefer svigter sygemeldte

Chefer svigter sygemeldte Chefer Flertal efterlyser svigter brud med blokpolitik sygemeldte Hver tredje lønmodtager ramt af længevarende sygdom kritiserer virksomheden for at gøre et dårligt stykke arbejde, for at få dem tilbage

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet ANALYSENOTAT Konsekvenser af besparelser på skoleområdet 1. februar 2012 Otte ud af 10 lærere på besparelsesramte skoler vurderer, at kvaliteten i folkeskolen er blevet lavere som en konsekvens af besparelserne.

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær Allerød Kommune Personale Formål Allerød kommune har den holdning at sygdom ikke kun er en privat sag. Sygdom har ikke alene konsekvenser for

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR INDHOLD 1. SYGEMELDING... 3 Varighedserklæring og mulighedserklæring... 3 2.

Læs mere

Samtalekoncept. Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus

Samtalekoncept. Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus Sydvestjysk Sygehus Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 De sociale institutioner

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 De sociale institutioner Region Syddanmark Sygefravær 2012 De sociale institutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 3 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet { CREAT- EDATE \@ 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Retningslinier for håndtering af sygdom

Retningslinier for håndtering af sygdom 2011 Retningslinier for håndtering af sygdom Lene Anitta Kærgaard Banedanmark 24 08 2011 INDHOLD Forord...3 Hv orfor arbejde med fravær?...4 Hå ndtering af sygemeldte medarbejdere...4 Me darbejderens 1.

Læs mere