Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901"

Transkript

1 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr

2

3 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1. januar 2013 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Definitioner... page 4 Hvem kan tegne forsikringen?... page 4 Hvem er dækket af forsikringen?... page 4 Hvilke rejser er dækket af forsikringen?... page 4 Hvor dækker forsikringen?..... page 4 Særlige bestemmelser for krigs- og risikozoner... page 4 Hvornår dækker forsikringen?... page 4 Forsikringspolice og betingelser... page 4 Kroniske eller eksisterende sygdomme..... page 4 Forsikringssum... page 4 Præmie..... page 4 Hvad forstås ved et skadetilfælde?... page 4 Videregivelse af oplysninger... page 5 Kapitel 2 Dækninger Sygdom og transport 1 Sygdom..... page 5 2 Syge- og hjemtransport..... page 6 3 Sygeledsagelse og tilkaldelse... page 7 4 Hjemkaldelse..... page 8 5 Erstatningsperson... page 8 6 Lægelig fejlbehandling... page timers alarmcentral... page 9 8 Bagage... page 9 9 Bagageforsinkelse... page Ulykke... page Overfald..... page Privatansvar... page Global juridisk assistance..... page Sikkerhedsstillelse... page 14 WorldRescue 15 Eftersøgning og redning... page Evakuering..... page Behandling hos psykolog i bopælslandet... page Krisepsykologisk behandling... page Krisehjælp til pårørende..... page Europæiskes WorldRescue beredskab... page Krigs- og risikozone..... page 17 Kapitel 3 Generelle bestemmelser 22 Generelle undtagelser... page 23 Præmiens betaling..... page 24 Svigagtige og urigtige oplysninger... page 25 Klager... page 26 Forsikringsaftalen..... page 27 Dobbeltforsikring... page 28 Overdragelse af erstatningskrav..... page 29 Regres... page 30 Værneting og lovvalg... page 31 Definitioner... page

4 Der kan ikke tegnes dækning for rejser til lande/område der ved afrejsen er karakteriseret som krigszone. For dækning i krigs- og risikozoner, se pkt. 21. Kapitel 1 indledende bestemmelser Definitioner Ord der i teksten er angivet med kursiv er defineret under punkt 31. Hvem kan tegne forsikringen? Forsikringen kan tegnes af virksomheder, foreninger, organisationer og enkeltpersoner med adresse i Danmark, med mindre andet forinden tegning er skriftligt godkendt af Europæiske. Virksomheden, organisationen eller enkeltpersonen benævnes herefter forsikringstageren. Forsikringen ophører ved hjemkomst til bopælen eller arbejdspladsen i bopælslandet, dog aldrig senere end ved forsikringsperiodens udløb. Hvem er dækket af forsikringen? Den eller de personer der står anført på forsikringspolicen benævnes herefter sikrede. Sikrede skal i bopælslandet være berettiget til ydelser i henhold til gældende lov om offentlig sygesikring eller privattegnet sygeforsikring. Europæiske dæknings- og erstatningspligt forudsætter til enhver tid en gældende og betalt forsikring. Forsikringen dækker ikke under transport mellem sikredes bopæl og arbejdsplads. Såfremt sikrede forsinkes under hjemrejsen uden egen skyld, forlænges forsikringsperioden med indtil 48 timer uden tillægspræmie. Hvilke rejser er dækket af forsikringen? Forsikringen omfatter erhvervsrejser samt ferierejser, der afholdes i kombination med erhvervsrejser. Forsikringspolice og -betingelser Forsikringens dækninger fremgår af kapitel 2. Kun ved at gennemlæse nedenstående forsikringsbetingelser sammenholdt med policen, får man et fuldstændigt billede af, hvad og hvor meget forsikringen dækker. Er en skadeudgift ikke medtaget under punkterne; Hvilke udgifter dækker forsikringen?, betyder det, at udgiften ikke er dækket af forsikringen. Kroniske eller eksisterende sygdomme Hvis sikrede har en kronisk eller eksisterende sygdom, der kunne kræve behandling under rejsen, gælder der særlige regler. Sikredes helbredstilstand kan betyde, at sikrede ikke er dækket i forhold til den kroniske eller eksisterende sygdom. Det er vigtigt, at sikrede inden udrejsen finder ud af, om der er dækning og evt. får et bindende forhåndstilsagn fra Europæiske. Forsikringen kan tegnes for en periode på maksimalt 12 måneder. Hvornår dækker forsikringen? Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor sikrede forlader bopælen eller arbejdspladsen i bopælslandet for at påbegynde rejsen, dog aldrig tidligere end ved forsikringsperiodens ikrafttrædelse. Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker kun i de geografiske områder, der er anført på policen. Norden; Grønland, Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige. Europa; Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrig, Grækenland, Holland, Hviderusland, Irland, Italien, Kosovo, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland (indtil Ural), San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. Hele verden, inkl. Europa; Forsikringssum De i betingelserne anførte forsikringssummer og delsummer for de enkelte dækninger danner grænsen for Europæiskes erstatningspligt for alle de i forsikringsperioden indtrædende skadetilfælde under de respektive dækninger. Særlige bestemmelser for krigs- og risikozoner Europæiske udarbejder og opdaterer løbende en krigsog risikoliste med angivelse af lande/områder med uroligheder. Krigs- og risikolisten er opdelt i en krigszone og risikozone. Lande/områder påført under krigszone kan ses på og lande/områder påført under risikozone kan oplyses ved at kontakte Europæiske. Ved rejser til lande/områder påført under risikozone, skal der betales en tillægspræmie på 100 %. Såfremt Europæiske inden afrejsen, ikke er blevet oplyst om rejse til område klassificeret som risikozone og/eller dertilhørende præmietillæg ikke er betalt inden afrejse, vil forsikringen ikke dække skader opstået mens sikrede opholder sig i pågældende risikozone. Præmie Præmien beregnes på baggrund af det valgte dækningsområde samt antal af sikredes rejsedage. Såvel udrejse- som hjemkomstdag skal medregnes som en rejsedag. 4 Hvad forstås ved et skadetilfælde? Et skadetilfælde er en eller flere hændelser, der sker på samme tid eller i forlængelse af hinanden, og som udspringer af samme skadeårsag.

5 Forsikringen dækker ikke udgifter til behandling, der foretages efter, at forsikringen er ophørt. Dette gælder uanset årsagen til ophøret , eller konsultation hos psykolog eller psykiater i bopælslandet og/eller udlandet med op til DKK i tilfælde, hvor sikrede har været indlagt på hospital, eller hvor sikrede har været udsat for voldtægt, overfald, røveri eller lignende traumatiske oplevelser på rejsen. Det er en betingelse, at der foreligger ordination fra egen læge eller behandlende læge, og at behandlingen er godkendt af Europæiskes læge. Videregivelse af oplysninger I tilfælde af en skade videregiver Europæiske de af sikrede/forsikringstager afgivne oplysninger sammen med policens dækningsomfang til Europæiskes internationale netværk, herunder vores alarmcentral og servicekontorer. I tilfælde af eftersøgning og/eller redning kan oplysningerne endvidere videregives til Udenrigsministeriet. Dette sker for at tilsikre den optimale hjælp under rejsen. Tandbehandling g) tandbehandling med op til DKK Tandbehandlingen skal påbegyndes i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i bopælslandet. Der er tale om en engangsudgift dvs. forsikringen dækker ikke fornyet behandling, der kan relateres til samme tandskade. Europæiskes læge har ret til at søge oplysninger om sikredes helbredstilstand og behandling hos de læger og hospitaler, der har behandlet den sikrede, og til om nødvendigt at drøfte forhold med disse, som er oplyst over for Europæiske. Europæiske garanterer fuld diskretion med sådanne oplysninger. Sikrede er på anmodning forpligtet til at underskrive en såkaldt medical release. Fødsel og behandling af ufødt barn Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til h) fødsel indtil 4 uger før forventet fødselstidspunkt samt behandling af det/de for tidligt fødte barn/ børn, herunder hospitalsindlæggelse, hotelophold og fortæring i forbindelse hermed, i) behandling af akut sygdom hos ufødt/e barn/børn opstået på erhvervsrejsen indtil 4 uger før forventet fødsel. Hotelophold og fortæring Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til j) lægeordineret hotelophold samt fortæring med op til DKK pr. døgn efter godkendelse af Europæiske, dersom behandling, der ellers ville kræve hospitalsindlæggelse, herved kan foregå ambulant, k) hotelophold samt fortæring med op til DKK pr. døgn efter godkendelse af Europæiske efter endt behandling og indtil hjemrejse eller hjemtransport kan finde sted, l) hotelophold og fortæring med op til DKK pr. døgn efter godkendelse af Europæiske, indtil den planlagte rejserute i henhold til pkt. 2.2 g kan genoptages. Diverse udgifter m) kontakt til Europæiske herunder AlarmCentral og servicekontorer i hele verden, n) telefonopkald, aviser, bøger, blade og adgang til internettet med op til DKK 500 pr. påbegyndt uge ved hospitalsindlæggelse, som varer ud over 24 timer. Disse udgifter skal ikke dokumenteres, o) en eventuel forlængelse af denne rejseforsikring i tilfælde, hvor sikredes hjemkomst forsinkes ud over forsikringsperioden. p) forlængelse af visum, såfremt indlæggelse eller behandling forhindrer sikrede i at hjemrejse planmæssigt. 1.3 Særlig betingelse vedrørende tandbehandling Er sikredes tænder ud fra en tandlægelig vurdering væsentligt dårligere end hos personer på samme alder, Europæiske har ret til at kræve, at sikrede lader sig undersøge af Europæiskes læge eller en læge udpeget af Europæiske, herunder retten til at få foretaget en såkaldt second opinion. Ved dødsfald har Europæiske ret til at kræve obduktion. Europæiske vil i så fald betale alle omkostninger til dette. Såfremt de efterladte modsætter sit obduktion, fortabes retten til erstatning. Kapitel 2 Dækninger 1 Sygdom 1.0 Forsikringssum - Ubegrænset 1.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker skadetilfælde som følge af akut sygdom eller tilskadekomst opstået på erhvervsrejsen. 1.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til a) behandling hos læge med autorisation i det land, hvor sikrede bliver behandlet (behandlende læge), b) hospitalsindlæggelse på to-sengsstue ( semi-private ) med mindre andet er godkendt af Europæiskes læge c) hospitalsindlæggelse på intensiv afdeling, hvor dette er ordineret af Europæiskes læge eller aftalt mellem behandlende læge og Europæiskes læge, d) levering af screenet blod, såfremt Europæiskes læge skønner, at dette er nødvendigt, samt overvågning på stedet af, at sikrede modtager det screenede blod, såfremt Europæiskes læge skønner, at dette er nødvendigt, e) lægeordineret medicin, f) behandling hos fysioterapeut, ergoterapeut, kiropraktor, ostepat eller akupunktør med op til DKK 5

6 fordi de berørte tænder inden skaden var svækket af fyldninger, rodbehandling eller sygdomme i tænderne, det omliggende væv eller kæben, har Europæiske ret til at nedsætte erstatningen eller lade dækning for udgifter til tandbehandling bortfalde. g) til rekreations-, kur- eller wellnessophold, h) til behandling og hospitalsindlæggelse i udlandet, når Europæiskes læge har vurderet, at behandlingen kan vente, til sikrede er kommet hjem til bopælslandet, i) til fortsat behandling og hospitalsindlæggelse, når sikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når Europæiske har besluttet hjemtransporten, j) i forbindelse med en hjemtransport arrangeret af sikrede selv, som Europæiske ikke ville have haft, hvis Europæiske havde formidlet hjemtransporten, k) til plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer samt behandling af følgesygdomme eller komplikationer i forbindelse hermed, medmindre behandlingen godkendes af Europæiskes læge, l) der påløber som følge af, at sikrede ikke følger behandlende læges og/eller Europæiskes læges anvisninger, m) til at anskaffe, erstatte, udskifte eller reparere proteser, implantater, briller, kontaktlinser, høreapparater eller andre hjælpemidler. 1.4 Behandlingskvalitet Europæiske godkender kun behandling som foregår efter metoder med dokumenteret effekt og som er godkendt af de offentlige sundhedsmyndigheder i det land hvor behandling udføres. Desuden er det en forudsætning og en betingelse, at det skal være overvejende sandsynligt at behandlingen væsentligt kan kurere sygdommen eller tilskadekomsten, eller væsentligt kan forbedre helbredstilstanden, efter sygdommen eller tilskadekomsten. Behandlende læger, speciallæger, tandlæger og andet sundhedspersonale skal have autorisation i det land, hvori der praktiseres. 1.5 Specielt for fysioterapi/ergoterapi /kiropraktik/osteopati/akupunktur Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at Europæiske modtager original erklæring fra såvel lokalt praktiserende henvisende læge samt fra behandlende fysioterapeut/ergoterapeut/kiropraktor/osteopat eller akupunktør. Alle behandlinger skal udføres af godkendt behandler indenfor hver behandlingsform. For akupunktur specifikt gælder, at behandlingen kun dækkes hvis den er udført af læge, eller af en behandler der kan sidestilles med en godkendt Registreret Alternativ Behandler (RAB) i Danmark 1.6 Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter a) til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste 2 måneder før afrejsen har medført hospitalsindlæggelse, vurdering, udredning eller behandling hos læge, fysioterapeut, kiropraktor eller anden af myndighederne godkendt sundhedsmedarbejder, eller ændret medicinering. b) til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis sikrede ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selv om sikrede burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret, er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling, er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering, udredning eller behandling, er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste 2 måneder, eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg, c) til kontrol og behandling, herunder medicin, til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret, d) til et før afrejsen kendt behandlingsbehov, e) til behandling af HIV- eller AIDS-diagnosticerede patienter, uanset årsagen til behandlingen, f) til behandling eller ophold efter hjemkomst til bopælslandet, (se dog pkt. 1.2 f om konsultation hos psykolog og 1.2 g om tandbehandling), I tilfælde af skade krav til dokumentation Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at sikrede a) fra behandlende læge på stedet fremskaffer lægeerklæring med diagnose, samt at sikrede på anmodning giver Europæiskes læge adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb, b) indsender skadeanmeldelse i udfyldt stand med originalbilag for de udgifter, der ønskes refunderet. 2 Syge- og hjemtransport 2.0 Forsikringssum ubegrænset 2.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker i tilfælde af, at sikrede rammes af akut sygdom eller tilskadekomst omfattet af dækningen Sygdom. 2.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til a) transport til behandlingsstedet, b) overflytning til nærmeste egnede behandlingssted, når Europæiskes læge efter kontakt til behandlende læge vurderer, at overflytning er nødvendig og forsvarlig, c) hjemtransport til bopæl/hospital i bopælslandet. Europæiskes læge vurderer efter kontakt med behandlende læge om en hjemtransport er nødvendig og forsvarlig. Europæiske afgør efter lægelig bedømmelse af sikredes tilstand, hvilken form for transport der skal benyttes samt hvornår hjemtransporten skal finde sted, d) ledsagelse ordineret af Europæiskes læge, e) hjemtransport ved dødsfald til en bedemand i bopælslandet, herunder udgifter til lovbefalede foranstaltninger, som f.eks. balsamering og zinkkiste, eller udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet efter de pårørendes ønske, dog max. med et beløb svarende til, hvad en hjemtransport af afdøde ville koste. Europæiske kan dog kræve, at afdøde hjemtransporteres, bl.a. med henblik på obduktion.

7 f) hjemsendelse af almindelig rejsebagage sikrede måtte efterlade i udlandet som følge af en hjemtransport c) indsender udfyldt skadeanmeldelse med originalbilag for de udgifter, der ønskes refunderet. Forpasset hjem- og vidererejse Har sikrede, som følge af et dækningsberettiget skadetilfælde, ikke været i stand til at følge den fastlagte rejserute eller hjemrejse som planlagt, og er sikrede ikke blevet hjemtransporteret, dækker forsikringen ekstraudgifter til g) enten indhentning af fastlagt rejserute til det sted, sikrede i henhold til den fastlagte rejserute skulle befinde sig eller h) hjemrejse til bopælslandet. Sygeledsagelse og tilkaldelse 3.0 Forsikringssum - ubegrænset 3.1 For hvilke personer dækkes udgifter? Op til i alt 3 personer efter sikredes eget valg enten som sygeledsager og/eller som tilkaldt. 3.2 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Sygeledsagelse Forsikringen dækker skadetilfælde omfattet af dækningen Sygdom, hvor sikrede a) er hospitalsindlagt på grund af akut sygdom eller tilskadekomst, b) rammes af livstruende sygdom/tilskadekomst, c) afgår ved døden, d) skal hjemtransporteres, e) ikke kan følge den fastlagte rejserute.a) Europæiskes rettigheder ved transport til behandling Europæiske har ret til at kræve sikrede hjemtransporteret til behandling i hjemlandet og lade behandling afvente hjemkomsten. Endvidere har Europæiske ret til at kræve sikrede overført til andet egnet behandlingssted. Europæiskes lægekonsulent afgør, eventuelt i samråd med behandlende læge, om transporten er nødvendig og/eller forsvarlig. Tilkaldelse Forsikringen dækker skadetilfælde omfattet af dækningen Sygdom, hvor sikrede d) er hospitalsindlagt i mindst 5 døgn på grund af akut sygdom eller tilskadekomst, e) rammes af livstruende sygdom/tilskadekomst, f) afgår ved døden. Forsinkelse og restriktioner Europæiske kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller restriktioner i forbindelse med transporten grundet vejret, mekaniske problemer, restriktioner fra offentlige myndigheder eller fra piloten eller andre forhold, som Europæiske ikke har indflydelse på 3.3 Særlig bestemmelse Ved kørsel i egen bil dækkes dokumenterede udgifter til brændstof, færge samt bro- og vejafgift i det omfang disse ikke overstiger de udgifter, Europæiske ville have haft i forbindelse med en lignende transport/rejse. Hvilke udgifter dækker forsikringen? Tilkaldelse Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til a) transport fra bopælen ud til sikrede og retur til bopælen, b) hotelophold med op til DKK pr. dag pr. person, c) kost og lokaltransport med op til DKK 250 pr. dag pr. person, d) køb af en Europæiske rejseforsikring under tilkaldelsen. e) udstedelse eller forlængelse af visum for tilkaldte. 2.5 Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter a) til transport med ambulancefly i tilfælde, hvor transport efter vurdering fra Europæiskes læge kan finde sted på en anden lægelig forsvarlig måde, b) til transport arrangeret af sikrede, hvor Europæiskes læge ikke anser transporten for nødvendig og forsvarlig, c) til hjemtransport som følge af sikredes frygt for smittefare, d) til hjemrejse, hjemtransport eller indhentning af fastlagt rejserute arrangeret af sikrede selv, som Europæiske ikke ville have haft, hvis Europæiske havde formidlet transporten Sygeledsagelse Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til f) transport - maksimalt samme transportklasse som sikrede - dog ikke ambulancefly, i tilfælde hvor sikrede skal transporteres til egnet behandlingssted eller hjemtransporteres, g) hjemrejse til bopælen eller indhentning af fastlagt rejserute efter endt sygeledsagelse enten ved sikredes udskrivelse fra hospital på opholdsstedet eller hjemkomst til bopæl/hospital i bopælslandet, h) ophold med op til DKK pr. dag pr. person, i) kost og lokaltransport med op til DKK 250 pr. dag pr. person, j) ekstraudgifter til forlængelse af eksisterende forsikring hos Europæiske eller køb af en Europæiske rejseforsikring i sygeledsagelsens varighed. k) udstedelse eller forlængelse af visum for sygeledsager. I tilfælde af skade krav til dokumentation Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, a) at sikrede fra behandlende læge fremskaffer lægeerklæring indeholdende diagnose samt lægens attestation af, at erhvervsrejsen ikke kan gennemføres som planlagt. b) efter anmodning giver Europæiskes læge adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb, 7

8 3.4 Undtagelser Forsikringen dækker ikke a) tilkaldelse, hvis sikrede skal hjemtransporteres inden for 3 døgn fra tilkaldtes udrejse fra bopælen, b) udgifter til transport arrangeret af sikrede, sygeledsager eller tilkaldte, som Europæiske ikke ville have haft, hvis Europæiske havde formidlet transporten. 3.5 kommer til bopælslandet mindre end 12 timer fra det planlagte ankomsttidspunkt, b) i de tilfælde, hvor den person, som giver anledning til rejseafbrydelse, har deltaget i samme rejse som sikrede og er blevet hjemtransporteret. c) udgifter til hjemrejse arrangeret af sikrede selv, som Europæiske ikke ville have haft, hvis Europæiske havde formidlet transporten. I tilfælde af skade krav til dokumentation Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at sikrede indsender udfyldt skadesanmeldelse samt original dokumentation for alle afholdte udgifter til ophold, fortæring og transport for de personer, der har været sygeledsagere/på tilkald Hjemkaldelse 4.0 Forsikringssum ubegrænset 4.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker i tilfælde af, at sikrede a) kaldes til bopælslandet på grund af dødsfald, en livstruende akut forværring i en eksisterende lidelse eller akut opstået alvorlig sygdom/tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse blandt sikredes ægtefælle, børn, samlever, der er registreret på samme adresse som sikrede, papbørn, plejebørn, svigerbørn, børnebørn, forældre, plejeforældre, bedsteforældre, svigerforældre, søskende, papsøskende, plejesøskende, svigerinder og svogre, b) informeres om væsentlige og akutte begivenheder i sikredes private forhold i bopælslandet, såsom brand, indbrud eller oversvømmelse i sikredes hjem, og forudsat, at en sådan begivenhed kræver sikredes personlige og øjeblikkelige tilstedeværelse samt ikke kunne forudses/forventes ved sikredes afrejse fra bopælslandet og forudsat, at hjemrejsen er godkendt af Europæiske I tilfælde af skade krav til dokumentation a) I tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald skal sikrede fremskaffe lægeerklæring eller kopi af dødsattest fra den læge eller det hospital, der har tilset sikredes familie i bopælslandet. b) I tilfælde af indbrud, brand el.lign., der kræver sikredes tilstedeværelse, skal sikrede fremskaffe politirapport samt dokumentere, at tilstedeværelsen var påkrævet. c) Sikrede skal indsende udfyldt skadeanmeldelse med original dokumentation for afholdte udgifter 5 Erstatningsperson Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til a) transport til bopælslandet med samme transportform/klasse, som sikrede har valgt på den oprindelige rejse, dog maksimalt rutefly, b) returrejse til det sted, hvor sikrede befandt sig på tidspunktet for hjemkaldelsen samt efterfølgende hjemrejse til bopælslandet med samme transportform/klasse, som sikrede har valgt på den oprindelige rejse, dog maksimalt rutefly. Returrejse skal foretages senest 14 dage efter hjemkaldelsen. Særlige bestemmelse a) Det er en forudsætning, at kriterierne i pkt. 4.1 er opfyldt på hjemrejsetidspunktet. b) Ved kørsel i egen bil dækkes dokumenterede udgifter til brændstof, færge samt bro- og vejafgift i det omfang disse ikke overstiger de udgifter, Europæiske ville have haft i forbindelse med en lignende transport/rejse. 5.0 Forsikringssum DKK Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker i tilfælde af, at sikrede a) bliver uarbejdsdygtig i mindst 5 sammenhængende dage som følge af alvorlig akut sygdom/tilskadekomst eller afgår ved døden. Det er en betingelse, at hændelsen er omfattet af dækningen Sygdom, b) hjemkaldes i henhold til dækningen Hjemkaldelse. 5.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til a) transport af erstatningsperson ud til det sted, hvor sikrede befinder/befandt sig samt efterfølgende returrejse til bopælslandet med samme transportform/ klasse, som sikrede har valgt på den oprindelige rejse, dog maksimalt rutefly. I skadetilfælde nævnt under pkt. 5.1 a), dækker forsikringen endvidere rimelige og nødvendige ekstraudgifter til b) sikredes hjemrejse til bopælslandet med samme transportform/klasse, som sikrede har valgt på den oprindelige rejse, dog maksimalt rutefly. Det er dog en forudsætning, at det vil medføre et hjemkomsttidspunkt, der ligger mindst 2 døgn før planlagt hjemkomst. 5.3 Særlige bestemmelse a) Ved kørsel i egen bil dækkes dokumenterede udgifter til brændstof, færge samt bro- og vejafgift i det omfang disse ikke overstiger de udgifter, Europæiske ville have haft i forbindelse med en lignende transport/rejse. b) Det er en forudsætning, at erstatningspersonen udsendes med henblik på at overtage og/eller fuldføre sikredes arbejdsopgave. 5.4 Undtagelse Forsikringen dækker ikke udgifter til rejse arrangeret af sikrede selv, som Europæiske ikke ville have haft, hvis Europæiske havde formidlet transporten. 4.4 Undtagelser Forsikringen dækker ikke a) hvis sikrede i forhold til den oprindelige rejseplan 8

9 5.5 I tilfælde af skade krav til dokumentation a) Sikrede skal fremskaffe lægeerklæring fra behandlende læge på stedet, hvoraf det skal fremgå, at sikrede ikke kan udøve det af forsikringstageren anviste arbejde på grund af sygdom eller tilskadekomst. Lægeerklæringen skal ligeledes indeholde oplysning om diagnose og varighed af den forventede uarbejdsdygtighed. b) Originaldokumentation for ekstraudgifterne til transporten skal tilsendes Europæiske. 6 Lægelig fejlbehandling 6.0 Forsikringssum DKK Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker skadetilfælde omfattet af dækningen Sygdom, hvor en på stedet autoriseret læge foretager behandling, der giver ret til erstatning efter kapitel 3 og 4 i Lov om klage og erstatningsadgang inden for Sundhedsvæsenet. 6.2 Hvad dækker forsikringen? Forsikringen giver ret til godtgørelse for varigt mén der opstår som direkte følge af en dokumenteret lægelig fejlbehandling foretaget af en autoriseret læge under hospitalsindlæggelse eller ambulant behandling. Godtgørelsen udgør differencen mellem det aktuelle mén, og det mén, som under alle omstændigheder ville have været resultatet efter korrekt behandling. Erstatningsansvaret fastlægges efter Lov om klage og erstatningsadgang indenfor Sundhedsvæsenets kapitel 3 og 4. Godtgørelse udmåles efter 4 efter gældende dansk lov om erstatningsansvar. og alvorlig sygdom eller tilskadekomst, samt råd og vejledning om lægebehandling, medicin ordineret af behandlende læge samt egnede hospitaler, læger og tandlæger i udlandet. 8 Bagage 6.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke a) fejlbehandling, der er udført af andet sundhedspersonale end uddannede og på stedet autoriserede læger, b) varigt mén, der opstår som direkte og forventelig følge af sygdom eller tilskadekomst, c) hvor sikrede har givet sin accept til behandling på trods af advarsler fra Europæiskes læge om, at den tilbudte behandling ikke opfylder kriterierne for anerkendte og af Europæiskes læge godkendte behandlingsprincipper. 6.4 I tilfælde af skade krav til dokumentation Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at sikrede a) på anmodning giver Europæiskes læge adgang til alle relevante sygejournaler, røntgen- og skanningsundersøgelser samt oplysninger om tidligere sygdomsforløb, b) fra behandlende læge på stedet fremskaffer lægeerklæring med diagnose, c) indsender udfyldt skadeanmeldelse timers alarmcentral 7.0 Forsikringssum ubegrænset 7.1 Hvad dækker forsikringen? Forsikringen giver under erhvervsrejsen sikrede adgang til Europæiskes 24 timers alarmcentral ved både lettere 8.0 Forsikringssum DKK Hvilke genstande er omfattet af forsikringen? Erhvervsmæssige eller private genstande, som sikrede medbringer eller erhverver på erhvervsrejsen, herunder rede penge, kreditkort, billetter og pas. 8.2 Hvilke genstande er ikke omfattet af forsikringen? vareprøver, handelsvarer og kollektioner, både, alle former for surfing udstyr, campingvogne, anhængere, cykler, motorkøretøjer og lignende transportmidler samt tilhørende nøgler, genstande sikrede låner eller lejer på rejsen, kontaktlinser, proteser, tv-apparater, køleskabe og møbler tilbehør til ovennævnte. 8.3 Hvilke skader dækker forsikringen? Se skema nedenfor. En enkelt genstand dækkes maksimalt med op til 50% af forsikringssummen. 8.4 Særlig bestemmelse om dækning af udstyr a) en enkelt genstand med tilbehør erstattes maksimalt med DKK , b) under flytransport, bustransport og/eller togtransport er pc-udstyr, tablets, GPS-udstyr, mobiltelefoner, ure, briller, solbriller, dykkercomputere, fotoudstyr, videoudstyr samt audioudstyr, herunder transportable musikafspillere alene dækket, såfremt disse medtages som håndbagage, c) rede penge, kreditkort, billetter og lignende værdigenstande dækkes maksimalt med DKK i alt og dækkes alene som følge af brand, tyveri fra aflåst hotelværelse og/eller aflåst safety box (dog kun hvis der er tydelige tegn på voldelig opbrydning) eller tyveri af værdier, der bæres på eller af sikrede, og kun såfremt tyveriet bemærkes i gerningsøjeblikket, d) Fotoudstyr, videoudstyr og computerudstyr betragtes i denne forsikring hver for sig som en enkelt genstand, og dækkes således hver især med op til 50% af forsikringssummen. e) smykker dækkes med 50 % af forsikringssummen, dog maksimalt DKK i alt og erstattes alene som følge af brand, tyveri fra aflåst hotelværelse og/ eller aflåst safety box (dog kun hvis der er tydelige tegn på voldelig opbrydning) eller røveri. f) tyveri fra aflåst motorkøretøj dækkes med 50 % af forsikringssummen. Det er dog en betingelse, at motorkøretøjet viser synlige tegn på at være brudt op ved anvendelse af vold. 8.5 Undtagelser Forsikringen dækker ikke a) slitage eller gradvis forringelse, ridser, skrammer samt ramponering af barne-/klapvogne, kufferter, tasker eller anden emballage, hvis brugsværdien i væsentlig grad er uforandret, 9

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER 1 Indledende betingelser Hvem kan købe rejseforsikringen? Rejseforsikringen kan tegnes af ferie- og studierejsende, som rejser med Lisa Sprogrejser. Rejsende kan

Læs mere

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 DK 1790 Copenhagen V CVR No. : 62940514 Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Phone: +45 33 25 25 25 www.erv.dk Kapitel 1 Indledende betingelser Hvem

Læs mere

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie Feriedækning Verden Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie FERIEDÆKNING VERDEN Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 810-FERIE I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1.

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Forsikringsbetingelser nr. 59 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 01.04.07 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 200 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER

Læs mere

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231 Udstationering Forsikringsbetingelser nr. 231 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor man får brug

Læs mere

ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder

ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 800 I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark ERHVERVSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 800 I henhold til

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 810

Erhvervsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 810 Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 810 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor man

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 00801

Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 00801 Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 00801 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2010 Cirkulære af 21. december 2010 Perst. nr. 050-10 J.nr. 10-5414-49 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Flex Business erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Indholdsfortegnelse: Afsnit A - Fællesbetingelser Side 3 Afsnit

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring fra Bupa Global Travel er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

Til rejser i Europa i bus Maksimalt 1 måned

Til rejser i Europa i bus Maksimalt 1 måned BUSRE jseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 759 Til rejser i Europa i bus Maksimalt 1 måned s i k k e r h e d u d o v e r a l l e g r æ n s e r Betingelser nr. 759 Kære Gouda-kunde Dette hæfte består

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad. FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad. I henhold til dansk forsikringslovgivning Fælles bestemmelser Sådan læser du forsikringsbetingelserne Definitioner Hvem er

Læs mere

Oversigt over ændringer på Erhvervsrejseforsikring

Oversigt over ændringer på Erhvervsrejseforsikring Oversigt over ændringer på Erhvervsrejseforsikring Indledende oversigt Forsikringsbetingelser nr. 810 Gyldig fra den 1. januar 2009 Forsikringsbetingelser nr. 00801 Gyldig fra den 1. januar 2013 Følgende

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING MV.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort...

Læs mere

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Kære AIG-kunde På de efterfølgende sider finder du en samlet oversigt

Læs mere

Vi er med dig. Forretningsrejse

Vi er med dig. Forretningsrejse Vi er med dig overalt Forretningsrejse Ændringsliste 2014 Ændringer til Betingelserne Artikel Fra 2013 Til 2014 1.1 Forsikringen kan tegnes af virksomheder, organisationer og foreninger (forsikringstager),

Læs mere

SKOLE- OG UNGDOMS- REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Rejseråd og vejledning Før rejsen side 3 Under rejsen side 5

SKOLE- OG UNGDOMS- REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Rejseråd og vejledning Før rejsen side 3 Under rejsen side 5 SKOLE- OG UNGDOMS- REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Rejseråd og vejledning Før rejsen side 3 Under rejsen side 5 Hvis du får brug for hjælp Under rejsen side 7 Efter rejsen side 9 Betingelser side

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om sundhedskort og udrejsested...

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015 Rejseforsikring Betingelser Rejseforsikring MasterCard Gold Nr. 5015 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Rejseperiode...

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Forretningsrejse Gældende fra 2015 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 34 Ordliste 2 3 DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Forretningsrejse Alle dækninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77

Læs mere

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT Gouda Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Gouda Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne

Læs mere

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr.

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr. FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring Bemærk Dette er forsikringsvilkårene for rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Det er ikke sikkert, at rejseforsikringen i de trykte forsikringsvilkår du har, har samme nummerrækkefølge, som svarer

Læs mere

Skole- og ungdoms rejseforsikring Rejseråd og forsikringsbetingelser

Skole- og ungdoms rejseforsikring Rejseråd og forsikringsbetingelser Skole- og ungdoms rejseforsikring Rejseråd og forsikringsbetingelser MÅSKE DEN KORTESTE MEN HELT SIKKERT DEN VIGTIGSTE BOG TIL REJSEN 27 sider. Ikke engang nok læsestof til en tur fra den ene ende af landet

Læs mere

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax.

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax. [1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikring FERIEREJSEFORSIKRING Verden hhv. 89.0.01.620-0005 360 og 89.0.01.620-0006 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning Dækningssum 360 DKK Dækningssum

Læs mere

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden)

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden) Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne omfatter produkterne plus, total og tillæg for hjemtransport. På din billet/faktura

Læs mere

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 VIGTIGT! Hvis du rejser uden for Europa eller rejser mere end 1 måned i Europa eller lande som ikke er omfattede af Sundhedskortet. Hvis du har en kronisk sygdom En

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011

ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011 ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Studenterforsikring Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Fuldstændige betingelser Europ Assistance Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit

Læs mere

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser.

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser. Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) På din billet/faktura vil det fremgå hvilket produkt

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen i kraft? Side 4 Hvor dækker forsikringen? Side 5 Rejseservice Side 6 Sydbank MasterCard Business

Læs mere

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER FORSIKRINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2006 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE DÆKNINGSOVERSIGT SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN

Læs mere

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser,

Læs mere