Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901"

Transkript

1 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr

2

3 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1. januar 2013 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Definitioner... page 4 Hvem kan tegne forsikringen?... page 4 Hvem er dækket af forsikringen?... page 4 Hvilke rejser er dækket af forsikringen?... page 4 Hvor dækker forsikringen?..... page 4 Særlige bestemmelser for krigs- og risikozoner... page 4 Hvornår dækker forsikringen?... page 4 Forsikringspolice og betingelser... page 4 Kroniske eller eksisterende sygdomme..... page 4 Forsikringssum... page 4 Præmie..... page 4 Hvad forstås ved et skadetilfælde?... page 4 Videregivelse af oplysninger... page 5 Kapitel 2 Dækninger Sygdom og transport 1 Sygdom..... page 5 2 Syge- og hjemtransport..... page 6 3 Sygeledsagelse og tilkaldelse... page 7 4 Hjemkaldelse..... page 8 5 Erstatningsperson... page 8 6 Lægelig fejlbehandling... page timers alarmcentral... page 9 8 Bagage... page 9 9 Bagageforsinkelse... page Ulykke... page Overfald..... page Privatansvar... page Global juridisk assistance..... page Sikkerhedsstillelse... page 14 WorldRescue 15 Eftersøgning og redning... page Evakuering..... page Behandling hos psykolog i bopælslandet... page Krisepsykologisk behandling... page Krisehjælp til pårørende..... page Europæiskes WorldRescue beredskab... page Krigs- og risikozone..... page 17 Kapitel 3 Generelle bestemmelser 22 Generelle undtagelser... page 23 Præmiens betaling..... page 24 Svigagtige og urigtige oplysninger... page 25 Klager... page 26 Forsikringsaftalen..... page 27 Dobbeltforsikring... page 28 Overdragelse af erstatningskrav..... page 29 Regres... page 30 Værneting og lovvalg... page 31 Definitioner... page

4 Der kan ikke tegnes dækning for rejser til lande/område der ved afrejsen er karakteriseret som krigszone. For dækning i krigs- og risikozoner, se pkt. 21. Kapitel 1 indledende bestemmelser Definitioner Ord der i teksten er angivet med kursiv er defineret under punkt 31. Hvem kan tegne forsikringen? Forsikringen kan tegnes af virksomheder, foreninger, organisationer og enkeltpersoner med adresse i Danmark, med mindre andet forinden tegning er skriftligt godkendt af Europæiske. Virksomheden, organisationen eller enkeltpersonen benævnes herefter forsikringstageren. Forsikringen ophører ved hjemkomst til bopælen eller arbejdspladsen i bopælslandet, dog aldrig senere end ved forsikringsperiodens udløb. Hvem er dækket af forsikringen? Den eller de personer der står anført på forsikringspolicen benævnes herefter sikrede. Sikrede skal i bopælslandet være berettiget til ydelser i henhold til gældende lov om offentlig sygesikring eller privattegnet sygeforsikring. Europæiske dæknings- og erstatningspligt forudsætter til enhver tid en gældende og betalt forsikring. Forsikringen dækker ikke under transport mellem sikredes bopæl og arbejdsplads. Såfremt sikrede forsinkes under hjemrejsen uden egen skyld, forlænges forsikringsperioden med indtil 48 timer uden tillægspræmie. Hvilke rejser er dækket af forsikringen? Forsikringen omfatter erhvervsrejser samt ferierejser, der afholdes i kombination med erhvervsrejser. Forsikringspolice og -betingelser Forsikringens dækninger fremgår af kapitel 2. Kun ved at gennemlæse nedenstående forsikringsbetingelser sammenholdt med policen, får man et fuldstændigt billede af, hvad og hvor meget forsikringen dækker. Er en skadeudgift ikke medtaget under punkterne; Hvilke udgifter dækker forsikringen?, betyder det, at udgiften ikke er dækket af forsikringen. Kroniske eller eksisterende sygdomme Hvis sikrede har en kronisk eller eksisterende sygdom, der kunne kræve behandling under rejsen, gælder der særlige regler. Sikredes helbredstilstand kan betyde, at sikrede ikke er dækket i forhold til den kroniske eller eksisterende sygdom. Det er vigtigt, at sikrede inden udrejsen finder ud af, om der er dækning og evt. får et bindende forhåndstilsagn fra Europæiske. Forsikringen kan tegnes for en periode på maksimalt 12 måneder. Hvornår dækker forsikringen? Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor sikrede forlader bopælen eller arbejdspladsen i bopælslandet for at påbegynde rejsen, dog aldrig tidligere end ved forsikringsperiodens ikrafttrædelse. Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker kun i de geografiske områder, der er anført på policen. Norden; Grønland, Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige. Europa; Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrig, Grækenland, Holland, Hviderusland, Irland, Italien, Kosovo, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland (indtil Ural), San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. Hele verden, inkl. Europa; Forsikringssum De i betingelserne anførte forsikringssummer og delsummer for de enkelte dækninger danner grænsen for Europæiskes erstatningspligt for alle de i forsikringsperioden indtrædende skadetilfælde under de respektive dækninger. Særlige bestemmelser for krigs- og risikozoner Europæiske udarbejder og opdaterer løbende en krigsog risikoliste med angivelse af lande/områder med uroligheder. Krigs- og risikolisten er opdelt i en krigszone og risikozone. Lande/områder påført under krigszone kan ses på og lande/områder påført under risikozone kan oplyses ved at kontakte Europæiske. Ved rejser til lande/områder påført under risikozone, skal der betales en tillægspræmie på 100 %. Såfremt Europæiske inden afrejsen, ikke er blevet oplyst om rejse til område klassificeret som risikozone og/eller dertilhørende præmietillæg ikke er betalt inden afrejse, vil forsikringen ikke dække skader opstået mens sikrede opholder sig i pågældende risikozone. Præmie Præmien beregnes på baggrund af det valgte dækningsområde samt antal af sikredes rejsedage. Såvel udrejse- som hjemkomstdag skal medregnes som en rejsedag. 4 Hvad forstås ved et skadetilfælde? Et skadetilfælde er en eller flere hændelser, der sker på samme tid eller i forlængelse af hinanden, og som udspringer af samme skadeårsag.

5 Forsikringen dækker ikke udgifter til behandling, der foretages efter, at forsikringen er ophørt. Dette gælder uanset årsagen til ophøret , eller konsultation hos psykolog eller psykiater i bopælslandet og/eller udlandet med op til DKK i tilfælde, hvor sikrede har været indlagt på hospital, eller hvor sikrede har været udsat for voldtægt, overfald, røveri eller lignende traumatiske oplevelser på rejsen. Det er en betingelse, at der foreligger ordination fra egen læge eller behandlende læge, og at behandlingen er godkendt af Europæiskes læge. Videregivelse af oplysninger I tilfælde af en skade videregiver Europæiske de af sikrede/forsikringstager afgivne oplysninger sammen med policens dækningsomfang til Europæiskes internationale netværk, herunder vores alarmcentral og servicekontorer. I tilfælde af eftersøgning og/eller redning kan oplysningerne endvidere videregives til Udenrigsministeriet. Dette sker for at tilsikre den optimale hjælp under rejsen. Tandbehandling g) tandbehandling med op til DKK Tandbehandlingen skal påbegyndes i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i bopælslandet. Der er tale om en engangsudgift dvs. forsikringen dækker ikke fornyet behandling, der kan relateres til samme tandskade. Europæiskes læge har ret til at søge oplysninger om sikredes helbredstilstand og behandling hos de læger og hospitaler, der har behandlet den sikrede, og til om nødvendigt at drøfte forhold med disse, som er oplyst over for Europæiske. Europæiske garanterer fuld diskretion med sådanne oplysninger. Sikrede er på anmodning forpligtet til at underskrive en såkaldt medical release. Fødsel og behandling af ufødt barn Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til h) fødsel indtil 4 uger før forventet fødselstidspunkt samt behandling af det/de for tidligt fødte barn/ børn, herunder hospitalsindlæggelse, hotelophold og fortæring i forbindelse hermed, i) behandling af akut sygdom hos ufødt/e barn/børn opstået på erhvervsrejsen indtil 4 uger før forventet fødsel. Hotelophold og fortæring Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til j) lægeordineret hotelophold samt fortæring med op til DKK pr. døgn efter godkendelse af Europæiske, dersom behandling, der ellers ville kræve hospitalsindlæggelse, herved kan foregå ambulant, k) hotelophold samt fortæring med op til DKK pr. døgn efter godkendelse af Europæiske efter endt behandling og indtil hjemrejse eller hjemtransport kan finde sted, l) hotelophold og fortæring med op til DKK pr. døgn efter godkendelse af Europæiske, indtil den planlagte rejserute i henhold til pkt. 2.2 g kan genoptages. Diverse udgifter m) kontakt til Europæiske herunder AlarmCentral og servicekontorer i hele verden, n) telefonopkald, aviser, bøger, blade og adgang til internettet med op til DKK 500 pr. påbegyndt uge ved hospitalsindlæggelse, som varer ud over 24 timer. Disse udgifter skal ikke dokumenteres, o) en eventuel forlængelse af denne rejseforsikring i tilfælde, hvor sikredes hjemkomst forsinkes ud over forsikringsperioden. p) forlængelse af visum, såfremt indlæggelse eller behandling forhindrer sikrede i at hjemrejse planmæssigt. 1.3 Særlig betingelse vedrørende tandbehandling Er sikredes tænder ud fra en tandlægelig vurdering væsentligt dårligere end hos personer på samme alder, Europæiske har ret til at kræve, at sikrede lader sig undersøge af Europæiskes læge eller en læge udpeget af Europæiske, herunder retten til at få foretaget en såkaldt second opinion. Ved dødsfald har Europæiske ret til at kræve obduktion. Europæiske vil i så fald betale alle omkostninger til dette. Såfremt de efterladte modsætter sit obduktion, fortabes retten til erstatning. Kapitel 2 Dækninger 1 Sygdom 1.0 Forsikringssum - Ubegrænset 1.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker skadetilfælde som følge af akut sygdom eller tilskadekomst opstået på erhvervsrejsen. 1.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til a) behandling hos læge med autorisation i det land, hvor sikrede bliver behandlet (behandlende læge), b) hospitalsindlæggelse på to-sengsstue ( semi-private ) med mindre andet er godkendt af Europæiskes læge c) hospitalsindlæggelse på intensiv afdeling, hvor dette er ordineret af Europæiskes læge eller aftalt mellem behandlende læge og Europæiskes læge, d) levering af screenet blod, såfremt Europæiskes læge skønner, at dette er nødvendigt, samt overvågning på stedet af, at sikrede modtager det screenede blod, såfremt Europæiskes læge skønner, at dette er nødvendigt, e) lægeordineret medicin, f) behandling hos fysioterapeut, ergoterapeut, kiropraktor, ostepat eller akupunktør med op til DKK 5

6 fordi de berørte tænder inden skaden var svækket af fyldninger, rodbehandling eller sygdomme i tænderne, det omliggende væv eller kæben, har Europæiske ret til at nedsætte erstatningen eller lade dækning for udgifter til tandbehandling bortfalde. g) til rekreations-, kur- eller wellnessophold, h) til behandling og hospitalsindlæggelse i udlandet, når Europæiskes læge har vurderet, at behandlingen kan vente, til sikrede er kommet hjem til bopælslandet, i) til fortsat behandling og hospitalsindlæggelse, når sikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når Europæiske har besluttet hjemtransporten, j) i forbindelse med en hjemtransport arrangeret af sikrede selv, som Europæiske ikke ville have haft, hvis Europæiske havde formidlet hjemtransporten, k) til plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer samt behandling af følgesygdomme eller komplikationer i forbindelse hermed, medmindre behandlingen godkendes af Europæiskes læge, l) der påløber som følge af, at sikrede ikke følger behandlende læges og/eller Europæiskes læges anvisninger, m) til at anskaffe, erstatte, udskifte eller reparere proteser, implantater, briller, kontaktlinser, høreapparater eller andre hjælpemidler. 1.4 Behandlingskvalitet Europæiske godkender kun behandling som foregår efter metoder med dokumenteret effekt og som er godkendt af de offentlige sundhedsmyndigheder i det land hvor behandling udføres. Desuden er det en forudsætning og en betingelse, at det skal være overvejende sandsynligt at behandlingen væsentligt kan kurere sygdommen eller tilskadekomsten, eller væsentligt kan forbedre helbredstilstanden, efter sygdommen eller tilskadekomsten. Behandlende læger, speciallæger, tandlæger og andet sundhedspersonale skal have autorisation i det land, hvori der praktiseres. 1.5 Specielt for fysioterapi/ergoterapi /kiropraktik/osteopati/akupunktur Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at Europæiske modtager original erklæring fra såvel lokalt praktiserende henvisende læge samt fra behandlende fysioterapeut/ergoterapeut/kiropraktor/osteopat eller akupunktør. Alle behandlinger skal udføres af godkendt behandler indenfor hver behandlingsform. For akupunktur specifikt gælder, at behandlingen kun dækkes hvis den er udført af læge, eller af en behandler der kan sidestilles med en godkendt Registreret Alternativ Behandler (RAB) i Danmark 1.6 Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter a) til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste 2 måneder før afrejsen har medført hospitalsindlæggelse, vurdering, udredning eller behandling hos læge, fysioterapeut, kiropraktor eller anden af myndighederne godkendt sundhedsmedarbejder, eller ændret medicinering. b) til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis sikrede ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selv om sikrede burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret, er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling, er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering, udredning eller behandling, er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste 2 måneder, eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg, c) til kontrol og behandling, herunder medicin, til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret, d) til et før afrejsen kendt behandlingsbehov, e) til behandling af HIV- eller AIDS-diagnosticerede patienter, uanset årsagen til behandlingen, f) til behandling eller ophold efter hjemkomst til bopælslandet, (se dog pkt. 1.2 f om konsultation hos psykolog og 1.2 g om tandbehandling), I tilfælde af skade krav til dokumentation Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at sikrede a) fra behandlende læge på stedet fremskaffer lægeerklæring med diagnose, samt at sikrede på anmodning giver Europæiskes læge adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb, b) indsender skadeanmeldelse i udfyldt stand med originalbilag for de udgifter, der ønskes refunderet. 2 Syge- og hjemtransport 2.0 Forsikringssum ubegrænset 2.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker i tilfælde af, at sikrede rammes af akut sygdom eller tilskadekomst omfattet af dækningen Sygdom. 2.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til a) transport til behandlingsstedet, b) overflytning til nærmeste egnede behandlingssted, når Europæiskes læge efter kontakt til behandlende læge vurderer, at overflytning er nødvendig og forsvarlig, c) hjemtransport til bopæl/hospital i bopælslandet. Europæiskes læge vurderer efter kontakt med behandlende læge om en hjemtransport er nødvendig og forsvarlig. Europæiske afgør efter lægelig bedømmelse af sikredes tilstand, hvilken form for transport der skal benyttes samt hvornår hjemtransporten skal finde sted, d) ledsagelse ordineret af Europæiskes læge, e) hjemtransport ved dødsfald til en bedemand i bopælslandet, herunder udgifter til lovbefalede foranstaltninger, som f.eks. balsamering og zinkkiste, eller udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet efter de pårørendes ønske, dog max. med et beløb svarende til, hvad en hjemtransport af afdøde ville koste. Europæiske kan dog kræve, at afdøde hjemtransporteres, bl.a. med henblik på obduktion.

7 f) hjemsendelse af almindelig rejsebagage sikrede måtte efterlade i udlandet som følge af en hjemtransport c) indsender udfyldt skadeanmeldelse med originalbilag for de udgifter, der ønskes refunderet. Forpasset hjem- og vidererejse Har sikrede, som følge af et dækningsberettiget skadetilfælde, ikke været i stand til at følge den fastlagte rejserute eller hjemrejse som planlagt, og er sikrede ikke blevet hjemtransporteret, dækker forsikringen ekstraudgifter til g) enten indhentning af fastlagt rejserute til det sted, sikrede i henhold til den fastlagte rejserute skulle befinde sig eller h) hjemrejse til bopælslandet. Sygeledsagelse og tilkaldelse 3.0 Forsikringssum - ubegrænset 3.1 For hvilke personer dækkes udgifter? Op til i alt 3 personer efter sikredes eget valg enten som sygeledsager og/eller som tilkaldt. 3.2 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Sygeledsagelse Forsikringen dækker skadetilfælde omfattet af dækningen Sygdom, hvor sikrede a) er hospitalsindlagt på grund af akut sygdom eller tilskadekomst, b) rammes af livstruende sygdom/tilskadekomst, c) afgår ved døden, d) skal hjemtransporteres, e) ikke kan følge den fastlagte rejserute.a) Europæiskes rettigheder ved transport til behandling Europæiske har ret til at kræve sikrede hjemtransporteret til behandling i hjemlandet og lade behandling afvente hjemkomsten. Endvidere har Europæiske ret til at kræve sikrede overført til andet egnet behandlingssted. Europæiskes lægekonsulent afgør, eventuelt i samråd med behandlende læge, om transporten er nødvendig og/eller forsvarlig. Tilkaldelse Forsikringen dækker skadetilfælde omfattet af dækningen Sygdom, hvor sikrede d) er hospitalsindlagt i mindst 5 døgn på grund af akut sygdom eller tilskadekomst, e) rammes af livstruende sygdom/tilskadekomst, f) afgår ved døden. Forsinkelse og restriktioner Europæiske kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller restriktioner i forbindelse med transporten grundet vejret, mekaniske problemer, restriktioner fra offentlige myndigheder eller fra piloten eller andre forhold, som Europæiske ikke har indflydelse på 3.3 Særlig bestemmelse Ved kørsel i egen bil dækkes dokumenterede udgifter til brændstof, færge samt bro- og vejafgift i det omfang disse ikke overstiger de udgifter, Europæiske ville have haft i forbindelse med en lignende transport/rejse. Hvilke udgifter dækker forsikringen? Tilkaldelse Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til a) transport fra bopælen ud til sikrede og retur til bopælen, b) hotelophold med op til DKK pr. dag pr. person, c) kost og lokaltransport med op til DKK 250 pr. dag pr. person, d) køb af en Europæiske rejseforsikring under tilkaldelsen. e) udstedelse eller forlængelse af visum for tilkaldte. 2.5 Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter a) til transport med ambulancefly i tilfælde, hvor transport efter vurdering fra Europæiskes læge kan finde sted på en anden lægelig forsvarlig måde, b) til transport arrangeret af sikrede, hvor Europæiskes læge ikke anser transporten for nødvendig og forsvarlig, c) til hjemtransport som følge af sikredes frygt for smittefare, d) til hjemrejse, hjemtransport eller indhentning af fastlagt rejserute arrangeret af sikrede selv, som Europæiske ikke ville have haft, hvis Europæiske havde formidlet transporten Sygeledsagelse Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til f) transport - maksimalt samme transportklasse som sikrede - dog ikke ambulancefly, i tilfælde hvor sikrede skal transporteres til egnet behandlingssted eller hjemtransporteres, g) hjemrejse til bopælen eller indhentning af fastlagt rejserute efter endt sygeledsagelse enten ved sikredes udskrivelse fra hospital på opholdsstedet eller hjemkomst til bopæl/hospital i bopælslandet, h) ophold med op til DKK pr. dag pr. person, i) kost og lokaltransport med op til DKK 250 pr. dag pr. person, j) ekstraudgifter til forlængelse af eksisterende forsikring hos Europæiske eller køb af en Europæiske rejseforsikring i sygeledsagelsens varighed. k) udstedelse eller forlængelse af visum for sygeledsager. I tilfælde af skade krav til dokumentation Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, a) at sikrede fra behandlende læge fremskaffer lægeerklæring indeholdende diagnose samt lægens attestation af, at erhvervsrejsen ikke kan gennemføres som planlagt. b) efter anmodning giver Europæiskes læge adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb, 7

8 3.4 Undtagelser Forsikringen dækker ikke a) tilkaldelse, hvis sikrede skal hjemtransporteres inden for 3 døgn fra tilkaldtes udrejse fra bopælen, b) udgifter til transport arrangeret af sikrede, sygeledsager eller tilkaldte, som Europæiske ikke ville have haft, hvis Europæiske havde formidlet transporten. 3.5 kommer til bopælslandet mindre end 12 timer fra det planlagte ankomsttidspunkt, b) i de tilfælde, hvor den person, som giver anledning til rejseafbrydelse, har deltaget i samme rejse som sikrede og er blevet hjemtransporteret. c) udgifter til hjemrejse arrangeret af sikrede selv, som Europæiske ikke ville have haft, hvis Europæiske havde formidlet transporten. I tilfælde af skade krav til dokumentation Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at sikrede indsender udfyldt skadesanmeldelse samt original dokumentation for alle afholdte udgifter til ophold, fortæring og transport for de personer, der har været sygeledsagere/på tilkald Hjemkaldelse 4.0 Forsikringssum ubegrænset 4.1 Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker i tilfælde af, at sikrede a) kaldes til bopælslandet på grund af dødsfald, en livstruende akut forværring i en eksisterende lidelse eller akut opstået alvorlig sygdom/tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse blandt sikredes ægtefælle, børn, samlever, der er registreret på samme adresse som sikrede, papbørn, plejebørn, svigerbørn, børnebørn, forældre, plejeforældre, bedsteforældre, svigerforældre, søskende, papsøskende, plejesøskende, svigerinder og svogre, b) informeres om væsentlige og akutte begivenheder i sikredes private forhold i bopælslandet, såsom brand, indbrud eller oversvømmelse i sikredes hjem, og forudsat, at en sådan begivenhed kræver sikredes personlige og øjeblikkelige tilstedeværelse samt ikke kunne forudses/forventes ved sikredes afrejse fra bopælslandet og forudsat, at hjemrejsen er godkendt af Europæiske I tilfælde af skade krav til dokumentation a) I tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald skal sikrede fremskaffe lægeerklæring eller kopi af dødsattest fra den læge eller det hospital, der har tilset sikredes familie i bopælslandet. b) I tilfælde af indbrud, brand el.lign., der kræver sikredes tilstedeværelse, skal sikrede fremskaffe politirapport samt dokumentere, at tilstedeværelsen var påkrævet. c) Sikrede skal indsende udfyldt skadeanmeldelse med original dokumentation for afholdte udgifter 5 Erstatningsperson Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til a) transport til bopælslandet med samme transportform/klasse, som sikrede har valgt på den oprindelige rejse, dog maksimalt rutefly, b) returrejse til det sted, hvor sikrede befandt sig på tidspunktet for hjemkaldelsen samt efterfølgende hjemrejse til bopælslandet med samme transportform/klasse, som sikrede har valgt på den oprindelige rejse, dog maksimalt rutefly. Returrejse skal foretages senest 14 dage efter hjemkaldelsen. Særlige bestemmelse a) Det er en forudsætning, at kriterierne i pkt. 4.1 er opfyldt på hjemrejsetidspunktet. b) Ved kørsel i egen bil dækkes dokumenterede udgifter til brændstof, færge samt bro- og vejafgift i det omfang disse ikke overstiger de udgifter, Europæiske ville have haft i forbindelse med en lignende transport/rejse. 5.0 Forsikringssum DKK Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker i tilfælde af, at sikrede a) bliver uarbejdsdygtig i mindst 5 sammenhængende dage som følge af alvorlig akut sygdom/tilskadekomst eller afgår ved døden. Det er en betingelse, at hændelsen er omfattet af dækningen Sygdom, b) hjemkaldes i henhold til dækningen Hjemkaldelse. 5.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til a) transport af erstatningsperson ud til det sted, hvor sikrede befinder/befandt sig samt efterfølgende returrejse til bopælslandet med samme transportform/ klasse, som sikrede har valgt på den oprindelige rejse, dog maksimalt rutefly. I skadetilfælde nævnt under pkt. 5.1 a), dækker forsikringen endvidere rimelige og nødvendige ekstraudgifter til b) sikredes hjemrejse til bopælslandet med samme transportform/klasse, som sikrede har valgt på den oprindelige rejse, dog maksimalt rutefly. Det er dog en forudsætning, at det vil medføre et hjemkomsttidspunkt, der ligger mindst 2 døgn før planlagt hjemkomst. 5.3 Særlige bestemmelse a) Ved kørsel i egen bil dækkes dokumenterede udgifter til brændstof, færge samt bro- og vejafgift i det omfang disse ikke overstiger de udgifter, Europæiske ville have haft i forbindelse med en lignende transport/rejse. b) Det er en forudsætning, at erstatningspersonen udsendes med henblik på at overtage og/eller fuldføre sikredes arbejdsopgave. 5.4 Undtagelse Forsikringen dækker ikke udgifter til rejse arrangeret af sikrede selv, som Europæiske ikke ville have haft, hvis Europæiske havde formidlet transporten. 4.4 Undtagelser Forsikringen dækker ikke a) hvis sikrede i forhold til den oprindelige rejseplan 8

9 5.5 I tilfælde af skade krav til dokumentation a) Sikrede skal fremskaffe lægeerklæring fra behandlende læge på stedet, hvoraf det skal fremgå, at sikrede ikke kan udøve det af forsikringstageren anviste arbejde på grund af sygdom eller tilskadekomst. Lægeerklæringen skal ligeledes indeholde oplysning om diagnose og varighed af den forventede uarbejdsdygtighed. b) Originaldokumentation for ekstraudgifterne til transporten skal tilsendes Europæiske. 6 Lægelig fejlbehandling 6.0 Forsikringssum DKK Hvilke skadetilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker skadetilfælde omfattet af dækningen Sygdom, hvor en på stedet autoriseret læge foretager behandling, der giver ret til erstatning efter kapitel 3 og 4 i Lov om klage og erstatningsadgang inden for Sundhedsvæsenet. 6.2 Hvad dækker forsikringen? Forsikringen giver ret til godtgørelse for varigt mén der opstår som direkte følge af en dokumenteret lægelig fejlbehandling foretaget af en autoriseret læge under hospitalsindlæggelse eller ambulant behandling. Godtgørelsen udgør differencen mellem det aktuelle mén, og det mén, som under alle omstændigheder ville have været resultatet efter korrekt behandling. Erstatningsansvaret fastlægges efter Lov om klage og erstatningsadgang indenfor Sundhedsvæsenets kapitel 3 og 4. Godtgørelse udmåles efter 4 efter gældende dansk lov om erstatningsansvar. og alvorlig sygdom eller tilskadekomst, samt råd og vejledning om lægebehandling, medicin ordineret af behandlende læge samt egnede hospitaler, læger og tandlæger i udlandet. 8 Bagage 6.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke a) fejlbehandling, der er udført af andet sundhedspersonale end uddannede og på stedet autoriserede læger, b) varigt mén, der opstår som direkte og forventelig følge af sygdom eller tilskadekomst, c) hvor sikrede har givet sin accept til behandling på trods af advarsler fra Europæiskes læge om, at den tilbudte behandling ikke opfylder kriterierne for anerkendte og af Europæiskes læge godkendte behandlingsprincipper. 6.4 I tilfælde af skade krav til dokumentation Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at sikrede a) på anmodning giver Europæiskes læge adgang til alle relevante sygejournaler, røntgen- og skanningsundersøgelser samt oplysninger om tidligere sygdomsforløb, b) fra behandlende læge på stedet fremskaffer lægeerklæring med diagnose, c) indsender udfyldt skadeanmeldelse timers alarmcentral 7.0 Forsikringssum ubegrænset 7.1 Hvad dækker forsikringen? Forsikringen giver under erhvervsrejsen sikrede adgang til Europæiskes 24 timers alarmcentral ved både lettere 8.0 Forsikringssum DKK Hvilke genstande er omfattet af forsikringen? Erhvervsmæssige eller private genstande, som sikrede medbringer eller erhverver på erhvervsrejsen, herunder rede penge, kreditkort, billetter og pas. 8.2 Hvilke genstande er ikke omfattet af forsikringen? vareprøver, handelsvarer og kollektioner, både, alle former for surfing udstyr, campingvogne, anhængere, cykler, motorkøretøjer og lignende transportmidler samt tilhørende nøgler, genstande sikrede låner eller lejer på rejsen, kontaktlinser, proteser, tv-apparater, køleskabe og møbler tilbehør til ovennævnte. 8.3 Hvilke skader dækker forsikringen? Se skema nedenfor. En enkelt genstand dækkes maksimalt med op til 50% af forsikringssummen. 8.4 Særlig bestemmelse om dækning af udstyr a) en enkelt genstand med tilbehør erstattes maksimalt med DKK , b) under flytransport, bustransport og/eller togtransport er pc-udstyr, tablets, GPS-udstyr, mobiltelefoner, ure, briller, solbriller, dykkercomputere, fotoudstyr, videoudstyr samt audioudstyr, herunder transportable musikafspillere alene dækket, såfremt disse medtages som håndbagage, c) rede penge, kreditkort, billetter og lignende værdigenstande dækkes maksimalt med DKK i alt og dækkes alene som følge af brand, tyveri fra aflåst hotelværelse og/eller aflåst safety box (dog kun hvis der er tydelige tegn på voldelig opbrydning) eller tyveri af værdier, der bæres på eller af sikrede, og kun såfremt tyveriet bemærkes i gerningsøjeblikket, d) Fotoudstyr, videoudstyr og computerudstyr betragtes i denne forsikring hver for sig som en enkelt genstand, og dækkes således hver især med op til 50% af forsikringssummen. e) smykker dækkes med 50 % af forsikringssummen, dog maksimalt DKK i alt og erstattes alene som følge af brand, tyveri fra aflåst hotelværelse og/ eller aflåst safety box (dog kun hvis der er tydelige tegn på voldelig opbrydning) eller røveri. f) tyveri fra aflåst motorkøretøj dækkes med 50 % af forsikringssummen. Det er dog en betingelse, at motorkøretøjet viser synlige tegn på at være brudt op ved anvendelse af vold. 8.5 Undtagelser Forsikringen dækker ikke a) slitage eller gradvis forringelse, ridser, skrammer samt ramponering af barne-/klapvogne, kufferter, tasker eller anden emballage, hvis brugsværdien i væsentlig grad er uforandret, 9

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER 1 Indledende betingelser Hvem kan købe rejseforsikringen? Rejseforsikringen kan tegnes af ferie- og studierejsende, som rejser med Lisa Sprogrejser. Rejsende kan

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 DK 1790 Copenhagen V CVR No. : 62940514 Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Phone: +45 33 25 25 25 www.erv.dk Kapitel 1 Indledende betingelser Hvem

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Forsikringsbetingelser nr. 59 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 01.04.07 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1. januar 2013

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie Feriedækning Verden Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie FERIEDÆKNING VERDEN Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 810-FERIE I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1.

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie Feriedækning Verden Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie FERIEDÆKNING VERDEN Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 810-FERIE I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1.

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231 Udstationering Forsikringsbetingelser nr. 231 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor man får brug

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder

ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder ERHVERVSREJSEFORSIKRING Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 800 I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark ERHVERVSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 800 I henhold til

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 200 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER

Læs mere

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231 Udstationering Forsikringsbetingelser nr. 231 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor man får brug

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 810

Erhvervsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 810 Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 810 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor man

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 00801

Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 00801 Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 00801 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2015 Cirkulære af 15. april 2015 Modst. nr. 012-15 J.nr. 2015-1756-0085 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 811 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

SENIORREJSEFORSIKRING

SENIORREJSEFORSIKRING SENIORREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 761 Til rejser i hele verden for rejsende, der er fyldt 70 år Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning Denne forsikring dækker kun, når du har fået

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40.

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40. ihi Bupa udstationering ændringsliste 2013 DKK Ændringer til dækninger Fra 2012 Til 2013 Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge Transport ved alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst til egnet

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Skole- og ungdomsrejseforsikring

Skole- og ungdomsrejseforsikring Skole- og ungdomsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 808 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 III. Forsikringsbetingelser 6 1. Sygdom 6 2. Hjemtransport 7

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring fra Bupa Global Travel er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis

Læs mere

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2010 Cirkulære af 21. december 2010 Perst. nr. 050-10 J.nr. 10-5414-49 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Oversigt over ændringer på Udstationeringsforsikring

Oversigt over ændringer på Udstationeringsforsikring Oversigt over ændringer på Udstationeringsforsikring Indledende oversigt Gammel tekst Gyldig fra den 1. januar 2009 Gyldig fra den 1. januar 2013 Kapitel 1 - Punkt 1.2: Hvem kan tegne forsikringen? Forsikringen

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

UNGDOMSREJSEFORSIKRING

UNGDOMSREJSEFORSIKRING UNGDOMSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 741 Til rejser i hele verden For rejsende under 35 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER

Læs mere

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Flex Business erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Indholdsfortegnelse: Afsnit A - Fællesbetingelser Side 3 Afsnit

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ÅRSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 721 Til ferierejser i Europa af maksimalt 1 måneds varighed For rejsende, der er dækket af det gule kort Denne forsikring er en tillægsforsikring til rejsende

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2017

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2017 DIF og DGI Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Policen gælder fra: 1. januar 2017. Policen er ændret og afløser samtidig tidligere policer med samme policenr. i Tryg. Præmien forfalder: 1. januar. Dækningsomfang:

Læs mere

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565 Rejseforsikring Forsikringsbetingelser 565 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Limpopo/Diana -kunde 3 Afsnit A: forsikringssummer for rejser i EU/EØS 4 Afsnit B: forsikringssummer for rejser i

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Flex business. Forsikringsbetingelser 770

Flex business. Forsikringsbetingelser 770 Flex business Forsikringsbetingelser 770 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Afsnit A Indledende bestemmelser 3 Afsnit B Forhold i skadetilfælde 3 Afsnit C Forsikringsbetingelser 5 Grunddækning 5 1.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad. FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad. I henhold til dansk forsikringslovgivning Fælles bestemmelser Sådan læser du forsikringsbetingelserne Definitioner Hvem er

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING I EUROPA INKL. AFBESTILLING FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST

ÅRSREJSEFORSIKRING I EUROPA INKL. AFBESTILLING FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST ÅRSREJSEFORSIKRING I EUROPA INKL. AFBESTILLING FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST Ring 24 timer i døgnet til vores AlarmCentral: +45 70 10 90 30 eller kontakt

Læs mere

Ansøgning om udstationeringsforsikring 2015

Ansøgning om udstationeringsforsikring 2015 Ansøgning om udstationeringsforsikring 2015 Denne ansøgning udfyldes med generelle oplysninger og de forsikringsdækninger du ønsker. Ansøgningen består af i alt 5 sider, som alle skal indleveres samlet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 30202B Gyldig fra 1. januar 2015 Når du læser betingelserne skal du huske at: 1. Alle ord markeret med

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016 DGI og DIF c/o DIF, Att. Willy Rasmussen Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Ikrafttrædelse: 1. januar 2016 Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme policenr. i Tryg. Forfald: 1. januar.

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011

ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011 ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt

Læs mere

Vi er med dig. Forretningsrejse

Vi er med dig. Forretningsrejse Vi er med dig overalt Forretningsrejse Ændringsliste 2014 Ændringer til Betingelserne Artikel Fra 2013 Til 2014 1.1 Forsikringen kan tegnes af virksomheder, organisationer og foreninger (forsikringstager),

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort

Læs mere