Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent 1. Praktiske oplysninger Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.1. Elevens status i skolens virke... 5 a.1. Lærernes dynamiske pædagogiske virke... 5 a.1. Udvikling af lærerrollen... 5 a.1. Åbenhed... 5 a.1. Læringsaktiviter... 5 a.1. Læringsmiljøet... 5 a.1. Dannelse... 5 b. Støtte til eleverne:... 6 b.1. Specialpædagogisk støtte... 6 b.1. Mentor:... 6 c. Valg af undervisningsformer... 6 d. Valg af undervisningsformer Skoleperioder... 7 a. Skoleperiode b. Skoleperiode c. Skoleperiode d. Skoleperiode e. Skoleperiode f. Afsluttende eksamen Fagene Praktisk erhvervsrengøring Personlig kommunikation og service Grundlæggende kundeservice og kundekommunikation Idræt Rengøringshygiejne Hygiejne i pool og bade Kommunikation og konflikthåndtering Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Anatomi og fysiologi Håndtering af tilskadekomne Arbejdsmiljø Event og idéudvikling Projektstyring og eventøkonomi Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere Welness og spa Læring, kommunikation, samarbejde og etik Instruktionsteknik Lokal bedømmelsesplan Eksamen: De enkelte fag og den afsluttende eksamen a. Evaluering løbende vurdering b. Eksamen Elevens uddannelsesplan a. Elevplan b. Vurdering af kompetencer Lokalundervisningsplan hold 3 1

2 7. Ordensregler a. Fraværsregler Beviser m.v Lokalundervisningsplan hold 3 2

3 1. Praktiske oplysninger Afdelingens navn: Uddannelsen administreres på Erhvervsskolen Nordsjælland på afdelingen i Hillerød på adressen: Milnersvej 48, 3400 Hillerød Denne lokale undervisningsplan er en forlængelse af EUD-afdelingens overordnede lokale undervisningsplan for CPH WESTs vedkommende (http://kursus.cphwest.dk/showdocument?id=13310) og for EA Nordsjællands vedkommende er tilgængeligt via elevplan udarbejdet efter bestemmelserne i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen), BEK nr. 901 af 09/07/2010 (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= ). Planen revideres løbende i forhold til evalueringer og kvalitetsmålinger. Revisioner drøftes med det lokale tværgående uddannelsesudvalg og indarbejdes i elevplan. Uddannelsen er henført under den erhvervsfaglige fællesindgang Bygnings- og brugerservice og er tilrettelagt som individuelt organiseret erhvervsuddannelse. Skoleperioderne er fordelt på skolerne således: 1. Skoleperiode 1-3 gennemføres på Erhvervsskolen Nordsjælland 2. Skoleperiode 4 gennemføres på CPH WEST. 3. Skoleperiode 5 gennemføres på Erhvervsskolen Nordsjælland med undtagelse af et fag der gennemføres på CPH WEST. 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser a. Afdelingens overvejelser: Der undervises på uddannelsen ud fra følgende værdier: Professionalisme Åbenhed Ansvarlighed Helhed Helhed Vi lægger vægt på, at uddannelserne tager udgangspunkt i tre ligeværdige læringsområder: - Erhvervsfaglige kompetencer - Almenfaglige kompetencer - Personlige kompetencer Derfor inddrager undervisningen alle tre læringsområder, og eleverne vænnes til at forholde sig til egen formåen indenfor alle tre områder. Lokalundervisningsplan hold 3 3

4 Arbejdsformerne understøtter helhedstanken ved i sin form så ofte som muligt at være projekt- og problemorienteret, så læringen centreres om de praktiske sammenhænge, elevens uddannelse skal bruges i. Ansvarlighed På Erhvervsskolen Nordsjælland lægger vi vægt på, at ingen overlades til sig selv. Skolen tager ansvar for uddannelserne og den enkelte elev. Og den enkelte elev tager ansvar for sig selv og sine omgivelser. Den enkelte elevs ansvar for sig selv og sine omgivelser kommer ikke mindst til udtryk ved, at eleverne involveres så meget som muligt i planlægningen, tilrettelæggelsen, gennemførslen og evalueringen af undervisningen. For at give eleverne det bedst mulige grundlag for at tage ansvaret for egen uddannelse bedømmes eleverne løbende, og enhver elev har ansvaret for at udnytte tilbagemeldingerne til en fremadrettet dialog med kontaktlæreren om sin personlige uddannelsesplan. Åbenhed I undervisningen stiller vi os åbne for elevernes input - og vi lægger vægt på, at den enkelte elev er åben og tolerant overfor såvel elever som undervisere. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Skolens undervisning tager i videst muligt omfang hensyn til elevens erhvervsfaglige, almenfaglige og personlige forudsætninger uanset elevens baggrund i øvrigt. Erhvervsskolen Nordsjællands uddannelser er baseret på, at forskellighed gør stærk, og vi er åbne for, at enhver rummer de nødvendige ressourcer, der skal til for at få en uddannelse. Professionalisme På Erhvervsskolen Nordsjælland viser vi vores professionalisme ved at skabe de rigtige rammer om uddannelserne. Vi sikrer derfor altid faste og klare rammer for undervisningen kombineret med et trygt og inspirerende læringsmiljø, der understøtter den gode læring. En professionel elev lærer hos os at arbejde med forskellige læringsformer for derigennem at fremme lysten til livslang læring. Lærerne på Erhvervsskolen Nordsjælland vælger undervisnings- og arbejdsformer, der sætter studieaktivitet i centrum, og understøtter udviklingen af elevens, den studerende og kursistens tilegnelseskompetence. Vi lægger vægt på sammenhængen med de professionelle brancher, vi samarbejder med. Derfor omsættes så megen undervisning som muligt til praktisk læring, og teoretisk undervisning relateres til praktiske situationer. Moderne teknologi inddrages, som en naturlig del, i undervisningen. Dette gælder både den professionelle lærer, der anvender moderne undervisningsværktøjer, og den professionelle elev, der lærer at anvende fagets metoder, redskaber og værktøjer. Styrings- og arbejdsform Lokalundervisningsplan hold 3 4

5 Skolen fastholder, at eleverne har medansvar for egen læring. Det vil sige at eleven hjælpes til selv at skabe sin viden og der fra skabe erfaring via oplevelser ved selvstændig løsning af opgaver og problemstillinger. Dette sker ud fra det synspunkt at al undervisning og læring handler om, at det er den der udfører arbejdet, der lærer noget. Dette flytter undervisningen fra det deduktive til det induktive og ændrer lærerrollen fra tankpasseren til blandingsformen mellem coacheren og enzymet (mod- og medspiller). Denne elevrolle er eleverne som regel ikke vant til fra tidligere undervisningssammenhænge og den skal derfor tilegnes både holdningsmæssigt og fagligt. Denne lærings- og arbejdsform stiller krav til en demokratisk skolekultur og til læreren, der møder større krav til både forberedelse, faglig kunnen og viden, samt forståelse for branchens og samfundets teknologiske udvikling og den stiller krav til skolens fysiske rammer. Principperne i undervisningen bygger derved på at skabe det åbne læringsmiljø, hvor eleven skal kunne bygge videre på egen viden. Planlægningen af undervisningen foretages ud fra ønsket om at Eleven hjælpes til selv at skabe egen læring (induktiv) Respektere den praksis der er gældende for branchens virksomheder og medarbejdere (funktionel) Integrere branchens daglige praksis, opgaver og udfordringer i undervisningen, så undervisningen bliver så virkelig som mulig (helhedsorienteret) Undervisningen organiseres i helheder, der er synlige for deltagerne og kan danne grundlag for længerevarende strukturerede undervisningsforløb. Helheden i undervisningen anskues ud fra en faglig relevans, en samfundsrelevans og en personlig relevans. Udvikling af helhedsorienterede forløb kræver et tæt samarbejde lærerne imellem. Dette sker i faglige teams, der dækker hele uddannelsen. Helheden kan anskueliggøres i projektorienterede forløb, fagligt integrerede forløb og ved mindre gruppearbejder. a.1. Elevens status i skolens virke Er beskrevet i den overordnede undervisningsplan for EUD. a.1. Lærernes dynamiske pædagogiske virke Er beskrevet i den overordnede undervisningsplan for EUD. a.1. Udvikling af lærerrollen Er beskrevet i den overordnede undervisningsplan for EUD. a.1. Åbenhed Er beskrevet i den overordnede undervisningsplan for EUD. a.1. Læringsaktiviter Beskrives i detaljer i elevplan.dk a.1. Læringsmiljøet Er beskrevet i den overordnede undervisningsplan for EUD. a.1. Dannelse Er beskrevet i den overordnede undervisningsplan for EUD. Lokalundervisningsplan hold 3 5

6 b. Støtte til eleverne: Skolen tilbyder eleverne en række foranstaltninger, som skal hjælpe eleven gennem uddannelsen. b.1. Specialpædagogisk støtte Elever der har særlige behov kan benytte sig af skolens normale tilbud. b.1. Mentor: Eleverne tildeles en mentor. Der gennemføres samtaler med den enkelte elev og dennes mentor i forløbet. Under samtalerne tages bl.a. elevens opfyldelse af målene i uddannelsesplanen op til revision, så eleven løbende har mulighed for at revidere og individualisere sin indsats. Hvis eleven har særlige behov eller støder på vanskeligheder kan mentoren henvise til skolens øvrige muligheder for støtte eller evt. bistå med samtaler med virksomheden. Mentoren følger endvidere eleven på det faglige og personlige plan (som led i helhedsvurderingen af eleven). Det er en forudsætning for at en mentorordning fungerer, at den enkelte elev reelt accepterer behovet for en mentor. Derfor forventes det, at aftaler med mentor overholdes. c. Valg af undervisningsformer Undervisningsformerne vælges i de enkelte fag, så de understøtter det pædagogiske værdigrundlag. Herudover tilrettelægges undervisningen med størst muligt samspil mellem fagene. Uddannelsen er som tilrettelagt således, at eleverne har en ugentlig arbejdsbelastning svarende til 37 timer om ugen. Grundstrukturen er 32 lektioner pr. uge. Det medfører at der er tid til en del af den betydelige arbejdsindsats eleverne må yde for at kunne opnå målene. Udover de skemalagte teoretiske og praktiske undervisning er der lektier og opgaver/projekter, som eleverne selvstændigt skal forberede sig på og arbejde med. Såfremt eleven ikke yder den selvstændige arbejdsindsats og afleverer de stillede opgaver og projekter, vil eleven normalt ikke kunne bestå et skoleforløb. Udgangspunktet er altså, at der forventes en indsats fra eleverne svarende til en 37 timers arbejdsuge på både grund- og hovedforløb. For at leve op til dette gælder følgende for alle aktiviteter: 1. Der skal være en plan for aktiviteten og et oplæg til indholdet. 2. Der skal være mulighed for at konsultere en lærer under processen. 3. Der skal være en opfølgning. I de enkelte fag beskrives derfor pensum og opgaver, således at for hvert fag er tydeligt: Hvordan indgår elevernes selvstændige arbejde i uddannelsen, herunder hvilke krav der er til aflevering af selvstændige opgaver og projekter. Beskrivelse af skriftlige opgaver eller projekter, som kan dokumentere elevernes selvstændige arbejde, samt et krav til aflevering og opfølgning på at eleverne afleverer det krævede antal opgaver. Beskrivelse af, hvordan elevernes daglige forberedelse af det teoretiske stof inddrages i undervisningen. Dette er en del af den almindelige daglige praksis. Undervisningen tager sit udgangspunkt i, at elever har forberedt sig og lavet deres hjemmearbejde. Dermed foretages der ikke en gennemgang af forberedt stof, men i stedet drøftes emnet og afprøves i dialog med eleverne. Beskrivelse af, hvordan evalueringen af elevernes selvstændige arbejde og opgaver indgår i den samlede vurdering af eleven. Herunder er også en Lokalundervisningsplan hold 3 6

7 beskrivelse af, hvilke kriterier der lægges til grund for, at en evt. manglende arbejdsindsats medfører, at et skoleophold ikke bestås. d. Valg af undervisningsformer Uddannelsen er opbygget med fem skoleperioder, som teoretisk understøtter de opgaver eleven skal lære i den efterfølgende skoleperiode. Fordelingen af undervisningsformer fremgår under beskrivelsen af de enkelte skoleperioder og fag. 3. Skoleperioder Den enkelte skoleperiode er tilrettelagt, så den giver de grundlæggende teoretiske forudsætninger for de opgaver, eleven skal arbejde med i den efterfølgende praktikperiode. En række fag er fordelt over flere praktikperioder. Det er gjort for dels at give eleven et bredt fundament hurtigst muligt i uddannelsen, og dels i senere skoleperioder at kunne udbygge den teoretiske viden samt skabe kobling til praktikken efterhånden som taksonomien i praktikmålene øges. a. Skoleperiode Denne skoleperiode afholdes på Erhvervsskolen Nordsjælland Introduktion til rengøring og personlig service. Skoleperioden skal klargøre eleven til opgaverne i praktikperiode 1. I perioden gennemføres følgende fag: 3711 Praktisk erhvervsrengøring (0,6 uge) Personlig kommunikation og service. (0,8 uge) Idræt E (0,4 uge) Læring, kommunikation og samarbejde (0,2 uge) Særlige bemærkninger om fagenes tilrettelæggelse: Idræt tilrettelægges således at eleverne kan komme til at svømme i en lokal svømmehal. Rækkefølge af fagene: Uge 1: 1. LKS 2. Personlig kommunikation og service 3. Personlig kommunikation og service 4. Idræt 5. Erhvervsrengøring Uge 2: 1. Erhvervsrengøring 2. Erhvervsrengøring 3. Personlig kommunikation og service 4. Idræt 5. Personlig kommunikation og service - fag der undervises som praktisk baseret undervisning, Idræt og erhvervsrengøring - mulighed for selvstudietid på skolen fra 1415 til 1600 b. Skoleperiode Denne skoleperiode afholdes på Erhvervsskolen Nordsjælland Personlig kundebetjening, førstehjælp samt hygiejne, miljø og teknik. Lokalundervisningsplan hold 3 7

8 Skoleperioden skal klargøre eleven til opgaverne i praktikperiode 2 og følge op på det lærte fra skole- og praktikperiode 1. I perioden gennemføres følgende fag: 3711 Praktisk erhvervsrengøring (1,0 uge) Personlig kommunikation og service (0,2 uge) Grundlæggende kundeservice og kundekommunikation (1,0 uge) Idræt (1,2 uge) 3732 Rengøringshygiejne (1,0 uge) Hygiejne i pool og bade (0,6 uge) Kommunikation og konflikthåndtering (0,6 uge) Interkulturel kompetence i jobudøvelsen (0,6 uge) Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse (1,0 uge) Salgsteknik for salg og service medarbejder (0,4 uge) Særlige bemærkninger om fagenes tilrettelæggelse: Konflikthåndtering øves i de omgivelser hvor eleven skal virke fremover. Idræt tilrettelægges således at eleverne kan komme til at svømme i en lokal svømmehal. Rækkefølge af fagene: Uge 8: 1. Praktisk erhvervsrengøring 2. Praktisk erhvervsrengøring 3. Praktisk erhvervsrengøring 4. Idræt 5. Praktisk erhvervsrengøring Uge 9: 1. Praktisk erhvervsrengøring 2. Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 3. Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 4. Idræt 5. Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Uge 10: 1. Hygiejne i pool og bade 2. Hygiejne i pool og bade 3. Hygiejne i pool og bade 4. Idræt 5. Personlig kommunikation og service Uge 11: 1. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 2. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 3. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 4. Idræt 5. Rengøringshygiejne Uge 12: 1. Rengøringshygiejne 2. Rengøringshygiejne 3. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 4. Idræt 5. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Uge 13: Lokalundervisningsplan hold 3 8

9 1. Rengøringshygiejne 2. Rengøringshygiejne 3. Kommunikation og konflikthåndtering 4. Idræt 5. Kommunikation og konflikthåndtering Uge 14: 1. Gundlæggende kundeservice og kundekommunikation 2. Gundlæggende kundeservice og kundekommunikation 3. Gundlæggende kundeservice og kundekommunikation 4. Gundlæggende kundeservice og kundekommunikation 5. Gundlæggende kundeservice og kundekommunikation Uge 15: 1. Kommunikation og konflikthåndtering 2. Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 3. Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere - fag der undervises som praktisk baseret undervisning er idræt - mulighed for selvstudietid på skolen c. Skoleperiode Denne skoleperiode afholdes på Erhvervsskolen Nordsjælland Kultur, planlægning og anatomi Skoleperioden skal klargøre eleven til opgaverne i praktikperiode 3 og bygge videre på det lærte fra skole- og praktikperiode 2. Skoleperioden skal færdiggøre elevens teoretiske forudsætninger for at kunne bidrage i alle funktionerne. I perioden gennemføres følgende fag: 3712 Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse (1,0 uge) 2793 Anatomi og fysiologi (1,0 uge) Arbejdsmiljø (1,0 uge) 9621 Event og idéudvikling (2,0 uge) Læring, kommunikation og samarbejde (1,0 uge) Rækkefølge af fagene: Uge Læring, kommunikation og samarbejde 2. Læring, kommunikation og samarbejde 3. Event og idéudvikling 4. Event og idéudvikling 5. Event og idéudvikling Uge 44: 1. Arbejdsmiljø 2. Arbejdsmiljø 3. Anatomi og fysiologi 4. Anatomi og fysiologi 5. Arbejdsmiljø Uge 45: 1. Anatomi og fysiologi 2. Anatomi og fysiologi 3. Arbejdsmiljø Lokalundervisningsplan hold 3 9

10 4. Arbejdsmiljø 5. Arbejdstilrettelæggelse og arbejdsplaner Uge 46: 1. Anatomi og fysiologi 2. Event og idéudvikling 3. Event og idéudvikling 4. Event og idéudvikling 5. Arbejdstilrettelæggelse og arbejdsplaner Uge Arbejdstilrettelæggelse og arbejdsplaner 2. Event og idéudvikling 3. Læring, kommunikation og samarbejde 4. Arbejdstilrettelæggelse og arbejdsplaner 5. Arbejdstilrettelæggelse og arbejdsplaner Uge 48: 1. Event og idéudvikling 2. Event og idéudvikling 3. Event og idéudvikling 4. Læring, kommunikation og samarbejde - mulighed for selvstudietid på skolen I denne skoleperiode udleveres en opgave i event og en i wellness og spa som forventes løst til næste skoleperiode d. Skoleperiode Denne skoleperiode afholdes på CPH WEST Events Skoleperioden skal klargøre eleven til opgaverne i praktikperiode 4 I perioden gennemføres følgende fag: 2793 Anatomi og fysiologi (0,6 uge) 9623 Projektstyring og eventøkonomi (2,0 uge) 2799 Instruktionsteknik (0,4 uge) 293 Wellness og spa (0,6 uge) Rækkefølge af fagene: Uge 19: 1. Projektstyring og eventøkonomi 2. Projektstyring og eventøkonomi 3. Projektstyring og eventøkonomi 4. Projektstyring og eventøkonomi 5. Projektstyring og eventøkonomi Uge 20: 1. Projektstyring og eventøkonomi 2. Projektstyring og eventøkonomi 3. Projektstyring og eventøkonomi 4. Projektstyring og eventøkonomi 5. Helligdag Lokalundervisningsplan hold 3 10

11 Uge 21: 1. Projektstyring og eventøkonomi 2. Wellness og spa 3. Wellness og spa 4. Wellness og spa 5. Instruktionsteknik Uge 22: 1. Instruktionsteknik 2. Anatomi og fysiologi 3. Anatomi og fysiologi 4. Helligdag 5. Undervisningsfri Uge 23: 1. Anatomi og fysiologi - mulighed for selvstudietid på skolen Opgave færdiggøres og afleveres med et event e. Skoleperiode Denne skoleperiode afholdes på Erhvervsskolen Nordsjælland, Forberedelse til eksamen Skoleperioden skal færdiggøre elevens teoretiske forudsætninger for at kunne bidrage i alle funktionerne. Skoleperioden skal klargøre eleven til praktikperiode 5, samt eksamen. I perioden gennemføres følgende fag: 3711 Praktisk erhvervsrengøring (0,4 uge) Idræt D (0,4 uge) Håndtering af tilskadekomne (0,6 uge) Læring, kommunikation og samarbejde (1,8 uge *) Forberedelse til afsluttende eksamen (svendeprøve) (0,0 * uge) 2799 Instruktionsteknik (0,2 uge) Særlige bemærkninger om fagenes tilrettelæggelse: Idræt tilrettelægges således at eleverne kan komme til at svømme i en lokal svømmehal. Rækkefølge af fagene: Uge 34: 1. Læring, kommunikation og samarbejde 2. Læring, kommunikation og samarbejde 3. Instruktionsteknik 4. Idræt 5. Læring, kommunikation og samarbejde Uge Praktisk erhvervsrengøring 2. Praktisk erhvervsrengøring 3. Læring, kommunikation og samarbejde 4. Idræt 5. Læring, kommunikation og samarbejde Uge 36: Lokalundervisningsplan hold 3 11

12 1. Læring, kommunikation og samarbejde 2. Læring, kommunikation og samarbejde 3. Håndtering af tilskadekomne 4. Håndtering af tilskadekomne 5. Håndtering af tilskadekomne Uge 37: 1. Læring, kommunikation og samarbejde 2. Læring, kommunikation og samarbejde - mulighed for selvstudietid på skolen I event følges op på den store eventopgave f. Afsluttende eksamen Den afsluttende eksamen gennemføres over en dag, som en praktisk prøve i udvalgte arbejdsområder. Den afsluttende eksamen lægges inden for de sidste 2 uger af uddannelsen. Eksamen er en praktisk prøve der vælges ved lodtrækning: 1. Vedligeholdende rengøring i omklædning 2. Genoprettende rengøring i baderummene 3. Vedligeholdende rengøring i hallen 4. Genoprettende rengøring i hallen 5. Vandprøve 6. Redning 7. Førstehjælp indbygget i case 8. Sikkerhedsprocedurer i hal 9. Opsyn ved bassin 10. Fremlæggelse af event 11. Instruktion i f.eks. vandgymnastik Censor skal være en repræsentant fra svømmebadene. Eksamen afholdes torsdag i uge 49 og der er evaluering og reception fredag i samme uge. Lokalundervisningsplan hold 3 12

13 4. Fagene 1. Praktisk erhvervsrengøring Faget ses i sammenhæng med 3732 Rengøringshygiejne, Hygiejne i pool og bade, arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse samt Arbejdsmiljø. Fagets varighed er 2,0 uge. Faget opdeles i skolebaserede moduler i skoleperiode 1 med 0,6 uge, skoleperiode 2 på 1,0 uge og skoleperiode 5 på 0,4 uge. Varighed Indhold. Der lægges vægt på 2,0 uge Undervisningens mål er, at 1 Eleven kan genkende og behandle overflader på gulve, vægge, inventar (herunder edb-udstyr) og sanitet. 2 Eleven kan anvende midler korrekt og kan forstå leverandørbrugsanvisningens oplysninger i forhold til serviceassistentens arbejdsopgaver, såsom anvendelse, ph-værdi, indhold, sikkerhed, dosering m.v. 3 Eleven kan anvende samt til- og afrigge redskaber, rengøringsvogne og maskiner på en hensigtsmæssig, sikkerhedsmæssig og ergonomisk korrekt måde. 4 Eleven kan på baggrund af viden om mikrofiberes egenskaber og funktion anvende mikrofiberklude og -redskaber ergonomisk og metodisk korrekt, så mikrofiberteknologien anvendes efter hensigten. 5 Eleven kan udføre rengøringsarbejde ved brug af hensigtsmæssige arbejdsstillinger, så unødige belastningslidelser undgås. 6 Eleven kan anvende korrekt løfte- og bæreteknik og kender til betydningen af jobrotation for at begrænse ensidigt gentaget arbejde (EGA). 8 Eleven kan varetage affaldssortering Eleven skal kunne opfylde målpind 1, men skal kun have kendskab til aftørring af EDB udstyr. Derudover skal faget vinkles så det passer til de flader der er i svømmehaller Faget deles op over de første to skoleperioder, hvor vægten i første skoleperiode ligges på kendskab til flader i svømmehal og praktisk anvendelse af redskaber. Der skal også gennemgås leverandørbrugsanvisninger, sikkerhedsdatablad og arbejdspladsbrugsanvisning. 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Bedømmelse Faget støtter praktikmålene nr.: x29 - x41, x43. Pensum: Bøger; Arbejdsteknik, ISBN Ergonomi, ISBN Rengøring for serviceassistenter, ISBN Evt. rengøring og samfundet, ISBN Opgaver; I slutningen af hver skoleperiode skal eleverne fremstille en folder/huskekort, i lommeformat, over de vigtigste værd at huske ting. Folder/huskekort er individuelle og derfor ikke nødvendigvis ens. Projekter; Eleverne skal i grupper tegne en svømmehal med alle tilhørende rum og faciliteter. Hver gang vi har arbejdet med et emne f. eks overflader, rengøringsmidler osv. skal gruppen i fællesskab træffe beslutninger i forhold til emnet. Der bygges videre på projektet i flg. moduler; Rengøringshygiejne, arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse samt arbejdsmiljø. Særlige faciliteter og undervisningsmaterialer; CD rom Ergonomiværkstedet. Evt. besøg på et rensnings anlæg Besøge en virksomhed der har og anvender en stor maskinpark. Lokalundervisningsplan hold 3 13

14 2. Personlig kommunikation og service Faget ses i sammenhæng med grundlæggende kundeservice og kundekommunikation, konflikthåndtering samt Kvalitet og kundeservice i et kundekontaktcenter. Fagets varighed er 1,0 uge. Faget opdeles i skolebaserede moduler på 0,8 uge i skoleperiode 1 og 0,2 uge i skoleperiode 2. Varighed 1,0 uge Undervisningens mål er, at 1 Eleven kan anvende spørgeteknik og forstå, hvordan forskellige typer spørgeteknik kan styre samtalen. 4 Eleven kan gennem aktiv lytning og kendskab til kropssprog bidrage til effektiv opgave- og problemløsning. 5 Eleven kan anvende kommunikationsmetoder til løsning af konflikter. 6 Eleven kan anvende og vurdere sprogbrugen i den aktuelle situation og kontekst. 7 Eleven kan gennem kendskab til/anvendelse af analyseværktøjer indenfor kommunikation og øge forståelsen for menneskers reaktionsmønstre. 8 Eleven kan anvende og udvikle den kulturelle dimension i kommunikationen i virksomhedskulturen og fremmede landes kulturbaggrund. 9 Eleven kan udvikle egen evne til at lære (bl. fremmedsprog og ny teknologi).herunder informere og holde sig informeret - både i en face to face Indhold. Der lægges vægt på kommunikation og ved hjælp af s og evt. virksomhedens intranet. I dette fag skal der fokuseres på elevens hverdagssituation, hvor der skal håndteres mennesker der er delvist eller helt blottede. Faget deles op over de to første skoleperioder med 0,8 i første periode og 0,2 i anden periode. Faget skal endvidere fokusere på hvordan god kommunikation fremmer god service, og giver god kundekontakt (sammenhæng med målpind 1, 4 og 5) Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Faget støtter praktikmålene nr.: x10 - x12, x14, x15. Pensum: Charlotte P. Vest: Psykologi, kommunikation og service (evt. andet relevant materiale følger) Opgaver: Emner fra dette modul vil være gennemgående i hele skoleforløbet. Der vil således allerede indgå emner herfra i opgaven eleverne arbejder med fra 1. til 2. skoleperiode. I denne opgave vil der blive skabt overgang til Interkulturel kompetence i jobudøvelsen i 2. skoleperiode Projekter: Emner fra dette modul inddrages i projekt i faget Læring, kommunikation og samarbejde i 5. skoleperiode. Særlige lærerkvalifikationer: Underviser har en stærk teoretisk baggrund i arbejdet med kommunikation og service. Erhvervserfaring med servicefunktioner vil være en fordel. Lokalundervisningsplan hold 3 14

15 3. Grundlæggende kundeservice og kundekommunikation Faget ses i sammenhæng med personlig kommunikation og service, konflikthåndtering samt Kvalitet og kundeservice i et kundekontaktcenter. Fagets varighed er 1,0 uge. Faget afholdes i et skolebaseret modul på 1,0 uge i skoleperiode 2. Varighed 1,0 uge Indhold. Der lægges vægt på Undervisningens mål er, at eleven kan 1 anvende spørgeteknikker, behovsafdækning og problemløsning. 3 gennemføre samtaler med forskellige kundetyper. 5 håndtere indvendiger, reklamationer og klager. Da kundegrundlaget i langt de fleste svømmehaller er fra alle aldre, skal eleven kunne differentiere tiltaleformen, jf. målpind 3. Faget skal gennemgåes i anden skoleperiode, hvor der skal inddrages deres egne erfaringer med teknikker og tiltaleformer. 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Bedømmelse Faget støtter praktikmålene nr.: x14, x18, x19. Pensum Spørgeteknik Behovs-teori og analyse Behovsopfyldning Teori om- og genkendelse af kundetyper Indvendingsbehandling i forhold til badende gæster Behandling af reklamationer og klager Transaktionsanalyse herunder tiltaleformer Opgaver Teoretisk gennemgang og opgaver Casebaserede problemstillinger, som understøtter praktikmålene, fra elevernes egne erfaringer Evt. rollespil i forhold til teknikker og elevens erfaringer Vurdering 50% af vurderingen skal være på elevens deltagelse og praktiske evner i undervisningen. 50% af vurderingen skal være i forhold til en afsluttende teoretisk evaluering, som kan være skriftlig og/eller mundtlig. Særlige faciliteter, undervisningsmaterialer Teoretiske materialer om emnerne, som kan være i artikel og/eller bogform Mulighed for videooptagelse og afspilning Logbog fra elevernes praktikperiode om problemstillinger/erfaringer i forhold til praktikmålene. Særlige lærerkvalifikationer Kompetencer indenfor den nævnte teori og praktik Fag som der lægges op til eller videreføres fra Fag: Underviser: Skoleperioder/uge: Personlig kommunikation og service (0,2 uge) SUSC/EAN 1/ / Kommunikation og konflikthåndtering (0,6 uge) SUSC/EAN 2/ Salgsteknik for salg og service medarbejder (0,4 uge) SUSC/EAN 2/ Læring, kommunikation, samarbejde og etik (2,0) SUSC/EAN 1/1 + 3/ / Interkulturel kompetence i jobudøvelsen (0,6) SUSC/EAN 2/9 Lokalundervisningsplan hold 3 15

16 4. Idræt Faget ses i sammenhæng med anatomi og fysiologi samt 2799 instruktionsteknik. Fagets varighed er 1,0 uge for begge niveauer hver især. Niveau E opdeles i skolebaserede moduler på 0,2 uge i skoleperiode 1 og 0,8 uge i skoleperiode 2. Niveau D opdeles i skolebaserede moduler på 0,6 uge i skoleperiode 2 og 0,4 uge i skoleperiode 5. Varighed Niveau E: 1,0 uge Niveau D: 1,0 uge Formålet med faget er, at eleverne bliver motiveret for at være i god fysisk form samt opnår teoretisk og praktisk helhedsforståelse for dette til gavn for eleven til hverdag og i jobbet. Undervisningens mål Niveau E Undervisningens mål er, at eleven kan 1) dokumentere kendskab til samspillet mellem individet og jobbet, herunder følgerne af ensformigt arbejde og mangel på fysisk aktivitet 2) udfolde sig kreativt gennem idræt, både alene og i samarbejde med andre 3) dokumentere kendskab til, hvordan man selv kan medvirke til at forebygge fysiske skader, herunder vælge hensigtsmæssige arbejdsteknikker 4) arbejde bevidst og målrettet på at styrke sin egen fysiske form. Niveau D Undervisningens mål er, at eleven kan 1) gøre rede for forudsætningerne for og vurdere betydningen af at være i god fysisk form 2) gøre rede for samspillet mellem individet og jobbet, herunder vurdere følgerne af ensformigt arbejde og mangel på fysisk aktivitet 3) selvstændigt udfolde sig kreativt gennem idræt, både alene og i samarbejde med andre 4) gøre rede for, hvordan man selv kan medvirke til at forebygge fysiske skader samt vise hensigtsmæssige arbejdsteknikker 5) gøre rede for, hvordan idrætslige udfoldelser skal ske med respekt for mennesker, natur og miljø 6) handle selvstændigt og med sikkerhed på baggrund af viden om vigtigheden af at være i god fysisk form. Indhold. Der Formålet med idræt på denne uddannelse er at give eleven de bedste lægges vægt på forudsætninger for at kunne gøre fyldest som livredder i en svømmehal, hvorfor idræt som fag primært skal beskæftige sig med svømning. Niveau E målpind 4 skal sigte mod det at komme i god svømme form. I skoleperiode 1 lægges der vægt på at kunne bestå den svømmetekniske del af erhvervslivredderprøven. I skoleperiode to lægges der vægt at sammenholde faget med instruktionsteknik, således at elverne kan foretage grundlæggende instruktion i svømmeteknikker. I skoleperiode 5, fanges der op på alt det lærte i tidligere perioder. Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Faget støtter praktikmålene nr.: x02, x03, x13. Særlige bemærkninger om faget Hele faget skal vinkles så der bliver lagt vægt på hvad eleverne gør godt (appreciative inquiry (AI)) Pensum Undervisningen vil tage udgangspunkt i hæftet; Aldersrelateret træning i svømning fra Team Danmark og Dansk svømmeunion. Opgaver Lokalundervisningsplan hold 3 16

17 Eleverne får til opgave at lave opvarmning og træningsprogrammer undervejs i faget. Vurdering af elevens kompetencer herunder evt. prøver i faget Eleverne bliver vurderet på deres samlede fremskridt samt deres generelle form. Denne vil blive testet løbende under uddannelsen. Særlige faciliteter mestendels af undervisningen vil finde sted i Frederiksborg hallen, hvor eleverne vil arbejde på deres svømmefærdigheder. Særlige lærerkvalifikationer Læreren i faget skal som minimum tidligere have gennemført bassinprøve og fået en form for træneruddannelse. 5. Rengøringshygiejne Faget ses i sammenhæng med praktisk erhvervsrengøring, Hygiejne i pool og bade, arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse samt Arbejdsmiljø. Fagets varighed er 1,0 uge. Faget afholdes i skoleperiode 2 med 1 uge. Varighed 1,0 uge 1 Eleven kan udføre rengørings- og serviceopgaver på en hygiejnisk korrekt måde, så antallet af mikroorganismer i miljøet nedbringes og spredning af mikroorganismer forhindres. 2 Eleven kan planlægge og udføre rengøring efter skimmelsvampeangreb. 3 Eleven kan forstå vigtigheden af at udvise en god personlig hygiejne og Indhold. Der lægges vægt på overholde gældende hygiejnekrav under rengøringsarbejdet. I dette fag skal der lægges særlig vægt på de generelle mikrobiologiske processer samt forskellene på vedligeholdende og genoprettende rengøring. Der skal gennemgåes det at tilpasse rengøringsfrekvensen og -midler efter områdets belastning. Den vigtigste målpind er målpind 3. Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Faget støtter praktikmålene nr.: x28, x35 - x38, x44. Pensum; Bøger; Hygiejne, ISBN Opgaver; Fremstille en folder om personlig hygiejne. Arbejde med cases fra virkelighedens verden under overskriften Så galt kan det gå Projekter; Gruppe projektet fortsættes med udarbejdelse af hygiejneregler for div. rum/faciliteter i gruppens svømmehal. Særlige faciliteter og undervisningsmaterialer; Besøge Medicinskmuseum i København Kvalitetsmåling af rengøring via måleinstrument. Lokalundervisningsplan hold 3 17

18 6. Hygiejne i pool og bade Faget ses i sammenhæng med praktisk erhvervsrengøring, 3732 Rengøringshygiejne, arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse samt Arbejdsmiljø. Fagets varighed er 0,6 uge. Faget afholdes i skoleperiode 2 med 0,6 uge. Varighed Indhold. Der lægges vægt på 0,6 uge Undervisningens mål er, at eleven kan 1) Anvende dampbade/sauna, finsk sauna, hamam og kolde/varme bade på den rigtige måde. 2) Med baggrund i viden om rengøringsmidler og ph, rengøre pool-områder og karbad forsvarligt, så det sikres at hygiejnen er i top. 3) Med baggrund i viden om sygdomme og smitterisiko medvirke til at forebygge fx legionella o. lign. 4) Tage vandprøver og indrapportere disse. pind 1 skal forståes således, at det drejer sig om den korrekte tekniske opstart og brug af anlæggene, samt hygiejnen i forbindelse hermed. Bundsugning skal gennemgåes. Faget skal være specifikt oplysende i forhold til hygiejne og svømmehaller. Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Faget støtter praktikmålene nr.: x33-x34, x38 - x41, x44, x46. Pensum: Gældende bekendtgørelse vedr. svømmebadsanlæg Materiale udleveres mht personlig hygiejne mikroorganismer mikroorganismers vækst smitteveje, forebyggelse af smitte rengøring og desinfektion Vandkvalitet: mikrobiologisk fysisk-kemisk Anlæg Øvelser: Vandprøvetagning, bestemmelse af vandkvalitet ( frit klor/bundet klor ) ph-måling Vækst af mikroorganismer Desinfektionsmidlers virkning Undersøgelse af kontaktsmitte Effekt af håndvask Evaluering af kursister: sker på baggrund af aktivitet; fremmøde og aktiv deltagelse Lokalundervisningsplan hold 3 18

19 7. Kommunikation og konflikthåndtering Faget ses i sammenhæng med personlig kommunikation og service, grundlæggende kundeservice og kundekommunikation samt Kvalitet og kundeservice i et kundekontaktcenter. Fagets varighed er 0,6 uge. Faget afholdes i et skolebaseret modul på 0,6 uge i skoleperiode 2. Varighed Indhold. Der lægges vægt på 0,6 uge Undervisningens mål er, at eleven kan - skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem konfliktfremmende og -dæmpende adfærd og kan anvende dette gennem sin personlige fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser. - anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller, herunder egne roller og adfærd i forhold til kolleger, ledelse samt brugere. - udvise forståelse for krisereaktioner. - anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres liv- og arbejds-situationer på en respektfuld måde og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig serviceorienteret og mindre konfrontativ måde. Der skal lægges vægt på at lære eleven at håndtere konflikter i situationer hvor mennesker er helt eller delvis blottede, og hvad det medfører af reaktioner hos andre mennesker Faget skal indeholde noget om hvordan man afbalancerer magtforhold som følge af uniformering Der skal gennemgåes let krisehåndtering Der skal gives anledning til refleksion over spørgsmålet om de konflikter der kan opstå når forældre lader børnene selv gå i svømmehallen. Bestået / ikke bestået Bedømmelse Faget støtter praktikmålene nr.: x10- x12, x14, x19. Pensum: Konflikt og kontakt Else Hammerich og Kirsten Frydensberg Projekter: Emner vil indgå i projektet i 5. skoleperiode. Særlige lærerkvalifikationer: Forudgående indsigt i krisereaktioner samt konflikthåndtering. 8. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse Faget ses i sammenhæng med praktisk erhvervsrengøring, 3732 Rengøringshygiejne, Hygiejne i pool og bade samt Arbejdsmiljø og 2799 Instruktionsteknik. Fagets varighed er 1 uge. Faget afholdes i skoleperiode 3 med 1 uge. Varighed 1,0 uge Undervisningens mål er, at eleven kan foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til kundens ønsker, arbejdsplanen og den beregnede tid. kender principperne for opmåling i forhold til arbejdsplaner. kan udføre synligt rengørings- og servicearbejde under hensyntagen til krav om samarbejde, fleksibilitet og ansvarsbevidsthed og med forståelse for betydningen af en god personlig fremtræden. Lokalundervisningsplan hold 3 19

20 Indhold. Der lægges vægt på Bedømmelse Faget støtter praktikmålene nr.: x41. Kundens ønsker skal i denne uddannelse forståes som virksomhedens egne behov I denne undervisning skal der lægges vægt på hvordan god planlægning kan være med til at fremme fleksibilitet hos den enkelte medarbejder Den måde faget kobles med Læring, kommunikation og samarbejde på, er ved at give den enkelte forståelse for løsningen af overvågningsopgaver ved bassin, rundering m.v. hvordan det løses bedst ved samarbejde. 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Pensum; Bøger; Rengøring for serviceassistenter, ISBN Opgaver; Der arbejdes med cases omkring synlig rengøring, samarbejde, fleksibilitet og personlig fremtræden. Projekter; Gruppeprojektet fortsættes, idet der nu skal udarbejdes en arbejdsplan i forhold til kvalitetsniveau. Der arbejdes med den personlige arbejdstilrettelægning i forhold til bemandingen. Særlige faciliteter og undervisningsmaterialer; CD rom Renkøbning, Planlægningsafdelingen. Opmålingsudstyr Videokamera samt fremviser. 9. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Faget ses i sammenhæng med anatomi og fysiologi Fagets varighed er 1 uge. Faget afholdes i et skolebaseret modul på 1,0 i skoleperiode 2. Varighed 1,0 uge Undervisningens mål er, at eleven - er i stand til at holde liv i/genoplive personer i de vigtige minutter,efter at en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået, indtil redningsmandskabet eller en læge kan tage over - opnår bevis for grundkursus i førstehjælp. Elementær brandbekæmpelse Formålet med faget er, at eleverne - ved, hvordan de bør forholde sig i tilfælde af brand og ved simple hjælpemidler og metoder kan slukke en mindre brand samt hindre brandudbredelse - opnår bevis for kursus i elementær brandbekæmpelse. Undervisningens mål a. Førstehjælp (DFR s retningslinier) Undervisningens mål er, at eleven kan anvende - førstehjælpens 4 hovedpunkter - trinvis førstehjælp til en bevidstløs - førstehjælpen til en sprøjtende blødning - førstehjælpen til chok har forståelse af Lokalundervisningsplan hold 3 20

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.1. Elevens status i skolens virke...

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse: Svømmebadsassistent.

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse: Svømmebadsassistent. Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse: Svømmebadsassistent. henført under den erhvervsfaglige fællesindgang Bygnings og brugerservice Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag...

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse: Svømmebadsassistent.

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse: Svømmebadsassistent. Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse: Svømmebadsassistent. henført under den erhvervsfaglige fællesindgang Bygnings- og brugerservice Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag...

Læs mere

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens Baggrund I Horsens Kommune er der lavet en aftale om, at rengøringsmedarbejdere, der har gennemført 3 ugers kursus i erhvervsrengøring, får en lønforbedring på 1 løntrin. Kurset indeholder det, der svarer

Læs mere

Grundforløb: Fitness

Grundforløb: Fitness Grundforløb: Fitness Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i et fitnesscenter. Du får grundlæggende viden om kommunikation og service og andre receptionsområder.

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Eventassistent. 1. skoleophold. Idéudvikling og storytelling. Varighed: 10 dage Afvikles på: IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding

Eventassistent. 1. skoleophold. Idéudvikling og storytelling. Varighed: 10 dage Afvikles på: IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding Eventassistent 1. skoleophold Varighed: 10 dage Afvikles på: IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding Idéudvikling og storytelling Forløbet er bygget op omkring en projektopgave med kulturhistorisk baggrund, hvor

Læs mere

Eventkoordinator. 1. skoleophold. Idéudvikling og storytelling. Varighed: 10 dage Afvikles på: IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding

Eventkoordinator. 1. skoleophold. Idéudvikling og storytelling. Varighed: 10 dage Afvikles på: IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding Eventkoordinator 1. skoleophold Varighed: 10 dage Afvikles på: IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding Idéudvikling og storytelling Forløbet er bygget op omkring en projektopgave med kulturhistorisk baggrund, hvor

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Ekstra dansk og kulturforståelse 40 uger Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle

Læs mere

Velkommen til. Frivilligcenter Hedehusene. Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe

Velkommen til. Frivilligcenter Hedehusene. Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe Velkommen til Frivilligcenter Hedehusene Praktiske forhold Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe Rygning: I rygeomåde ved indgangen Udenfor

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som eleverne

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

Håndtering af tilskadekomne

Håndtering af tilskadekomne i redningsberedskabet 5. del, afsnit 7b, side 1 tilskadekomne Formål Formålet med uddannelsen er at øge deltagernes teoretiske kendskab og færdigheder i håndtering af tilskadekomne, således at deltageren

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Grundforløb: Kosmetiker

Grundforløb: Kosmetiker Grundforløb: Kosmetiker Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en klinik. Du lærer at udføre kosmetiske behandlinger herunder kosmetisk ansigtsbehandling

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Fit 1: Knogler, muskler og kredsløb. 3 uger

Fit 1: Knogler, muskler og kredsløb. 3 uger Undervisningsplan for hovedforløb: Fitnessinstruktør Fit 1 Fit 1: Knogler, muskler og kredsløb 3 uger På Fit 1- modulet får du grundlæggende viden om knogler, muskler og led og du får kendskab til træning

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen.

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen. Danshøj Valby Vigerslev Gammel Køge Landevej Sjælør Boulevard Carl Jacobsens Vej KTS Folehaven Ny Ellebjerg Sjælør Gammel Køge Landevej Ellebjergvej Hvordan kommer du til Sukkertoppen S -Tog til Ny Ellebjerg,

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer Version 1.0, revideret i november 2012 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Førstehjælp ved hjertestop

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 6 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet er at

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

1. Hovedforløb - Eventkoordinator

1. Hovedforløb - Eventkoordinator 1. Hovedforløb - Eventkoordinator Varighed: 10 dage. Holdes på IBC Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, 6000 Kolding. Event & Idéudvikling Forløbet er bygget op om en projektopgave med kulturhistorisk

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 Indhold: 1. Fagets formål og profil... 3 1.1 Fagets formål...

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Ejendoms-uddannelse Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb - Psykologi Timetal

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 07-01-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde første hjælp? Det er vi nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge første hjælp? Altid Vi skræddersyer

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk, samfundsfag, idræt og psykologi) Gældende for elever med opstart

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Svømmebadsassistentuddannelsen Elevhåndbog

Svømmebadsassistentuddannelsen Elevhåndbog Svømmebadsassistentuddannelsen Elevhåndbog 1 Indhold VELKOMMEN TIL SVØMMEBADSASSISTENTUDDANNELSEN... 3 UDDANNELSEN... 4 Introforløb...4 Bøger og undervisningsmateriel...4 Uddannelsesmappe/logbog...4 FAG

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del - Målrettet trin1 Rengøringstekniker /Serviceassistent Gældende for hold med start fra 01.08.2017 1 Indhold LÆRINGSAKTIVITETER GRUNDFORLØBETS 2. DEL... 2 Tema 1:

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 4 Overgangsordning... 4 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Undervisningsplan for grundforløb: Frisør CPH WEST, Glentevej 61, 2400 København NV. Grundforløb: Frisør

Undervisningsplan for grundforløb: Frisør CPH WEST, Glentevej 61, 2400 København NV. Grundforløb: Frisør Grundforløb: Frisør Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en salon. Du får rutine i farvning af bryn og vipper samt i hårvask og hovedbundsmassage.

Læs mere

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 2 Gældende pr. 1. september 2008 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til modulet i løbet af de første uger. 2. Modulets fokusområde Modulet retter sig mod Radiografi med fokus på

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B

Rutinering i livreddende førstehjælp B 1 Uddannelsesplan Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører nedsat

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3

Læs mere

KOS 2 : Kosmetiker med speciale

KOS 2 : Kosmetiker med speciale KOS 2 : Kosmetiker med speciale På denne skoleperiode får du udvidet dit kendskab til diverse kosmetiske behandlinger og den tilhørende teori. Desuden får du uddybende viden om salgsteknikker, kosmetiske

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Vedligeholdelse i førstehjælp Uddannelsesplan

Vedligeholdelse i førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at genopfriske og ajourføre den viden, de færdigheder og de holdninger hos deltagerne, der sætter dem i stand til fortsat at kunne yde Hjerte-Lunge-Redning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GF PAKKE 32 UGER SOSU INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE INDHOLD Forord 5 Praktik og kompetencemålsprøve i læreruddannelsen 6 Kompetencemålsprøve i faget praktik

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved trafik-

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Grundforløb 2: Kosmetiker

Grundforløb 2: Kosmetiker Grundforløb 2: Kosmetiker Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en klinik. Du lærer at udføre kosmetiske behandlinger herunder kosmetisk ansigtsbehandling

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

KOS 1 : Kosmetikerassistent

KOS 1 : Kosmetikerassistent KOS 1 : Kosmetikerassistent På denne skoleperiode får du kendskab til almene kropsbehandlinger/massager og diverse kosmetiske behandlinger og du får den nødvendige teori for at kunne udføre behandlingerne.

Læs mere

Levendegørelse af. Pædagogisk grundlag for Selandia. i form af Den Gode Erhvervsskole

Levendegørelse af. Pædagogisk grundlag for Selandia. i form af Den Gode Erhvervsskole Levendegørelse af Pædagogisk grundlag for Selandia i form af Den Gode Erhvervsskole FKHA 02122014 FORKLARING - Dette materiale er udarbejdet af uddannelseslederne d. 1.12.2014 og er tænkt som et bidrag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 1 Øvrige grundfag på hovedforløbene Vedr. informationsteknologi, arbejdsmiljø, materialeforståelse samt Produktudvikling, produktion og service på hovedforløbene, (se timefordeling

Læs mere

Livreddende førstehjælp. Uddannelsesplan

Livreddende førstehjælp. Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker.

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere