Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent 1. Praktiske oplysninger Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.1. Elevens status i skolens virke... 5 a.1. Lærernes dynamiske pædagogiske virke... 5 a.1. Udvikling af lærerrollen... 5 a.1. Åbenhed... 5 a.1. Læringsaktiviter... 5 a.1. Læringsmiljøet... 5 a.1. Dannelse... 5 b. Støtte til eleverne:... 6 b.1. Specialpædagogisk støtte... 6 b.1. Mentor:... 6 c. Valg af undervisningsformer... 6 d. Valg af undervisningsformer Skoleperioder... 7 a. Skoleperiode b. Skoleperiode c. Skoleperiode d. Skoleperiode e. Skoleperiode f. Afsluttende eksamen Fagene Praktisk erhvervsrengøring Personlig kommunikation og service Grundlæggende kundeservice og kundekommunikation Idræt Rengøringshygiejne Hygiejne i pool og bade Kommunikation og konflikthåndtering Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Anatomi og fysiologi Håndtering af tilskadekomne Arbejdsmiljø Event og idéudvikling Projektstyring og eventøkonomi Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere Welness og spa Læring, kommunikation, samarbejde og etik Instruktionsteknik Lokal bedømmelsesplan Eksamen: De enkelte fag og den afsluttende eksamen a. Evaluering løbende vurdering b. Eksamen Elevens uddannelsesplan a. Elevplan b. Vurdering af kompetencer Lokalundervisningsplan hold 3 1

2 7. Ordensregler a. Fraværsregler Beviser m.v Lokalundervisningsplan hold 3 2

3 1. Praktiske oplysninger Afdelingens navn: Uddannelsen administreres på Erhvervsskolen Nordsjælland på afdelingen i Hillerød på adressen: Milnersvej 48, 3400 Hillerød Denne lokale undervisningsplan er en forlængelse af EUD-afdelingens overordnede lokale undervisningsplan for CPH WESTs vedkommende (http://kursus.cphwest.dk/showdocument?id=13310) og for EA Nordsjællands vedkommende er tilgængeligt via elevplan udarbejdet efter bestemmelserne i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen), BEK nr. 901 af 09/07/2010 (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= ). Planen revideres løbende i forhold til evalueringer og kvalitetsmålinger. Revisioner drøftes med det lokale tværgående uddannelsesudvalg og indarbejdes i elevplan. Uddannelsen er henført under den erhvervsfaglige fællesindgang Bygnings- og brugerservice og er tilrettelagt som individuelt organiseret erhvervsuddannelse. Skoleperioderne er fordelt på skolerne således: 1. Skoleperiode 1-3 gennemføres på Erhvervsskolen Nordsjælland 2. Skoleperiode 4 gennemføres på CPH WEST. 3. Skoleperiode 5 gennemføres på Erhvervsskolen Nordsjælland med undtagelse af et fag der gennemføres på CPH WEST. 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser a. Afdelingens overvejelser: Der undervises på uddannelsen ud fra følgende værdier: Professionalisme Åbenhed Ansvarlighed Helhed Helhed Vi lægger vægt på, at uddannelserne tager udgangspunkt i tre ligeværdige læringsområder: - Erhvervsfaglige kompetencer - Almenfaglige kompetencer - Personlige kompetencer Derfor inddrager undervisningen alle tre læringsområder, og eleverne vænnes til at forholde sig til egen formåen indenfor alle tre områder. Lokalundervisningsplan hold 3 3

4 Arbejdsformerne understøtter helhedstanken ved i sin form så ofte som muligt at være projekt- og problemorienteret, så læringen centreres om de praktiske sammenhænge, elevens uddannelse skal bruges i. Ansvarlighed På Erhvervsskolen Nordsjælland lægger vi vægt på, at ingen overlades til sig selv. Skolen tager ansvar for uddannelserne og den enkelte elev. Og den enkelte elev tager ansvar for sig selv og sine omgivelser. Den enkelte elevs ansvar for sig selv og sine omgivelser kommer ikke mindst til udtryk ved, at eleverne involveres så meget som muligt i planlægningen, tilrettelæggelsen, gennemførslen og evalueringen af undervisningen. For at give eleverne det bedst mulige grundlag for at tage ansvaret for egen uddannelse bedømmes eleverne løbende, og enhver elev har ansvaret for at udnytte tilbagemeldingerne til en fremadrettet dialog med kontaktlæreren om sin personlige uddannelsesplan. Åbenhed I undervisningen stiller vi os åbne for elevernes input - og vi lægger vægt på, at den enkelte elev er åben og tolerant overfor såvel elever som undervisere. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Skolens undervisning tager i videst muligt omfang hensyn til elevens erhvervsfaglige, almenfaglige og personlige forudsætninger uanset elevens baggrund i øvrigt. Erhvervsskolen Nordsjællands uddannelser er baseret på, at forskellighed gør stærk, og vi er åbne for, at enhver rummer de nødvendige ressourcer, der skal til for at få en uddannelse. Professionalisme På Erhvervsskolen Nordsjælland viser vi vores professionalisme ved at skabe de rigtige rammer om uddannelserne. Vi sikrer derfor altid faste og klare rammer for undervisningen kombineret med et trygt og inspirerende læringsmiljø, der understøtter den gode læring. En professionel elev lærer hos os at arbejde med forskellige læringsformer for derigennem at fremme lysten til livslang læring. Lærerne på Erhvervsskolen Nordsjælland vælger undervisnings- og arbejdsformer, der sætter studieaktivitet i centrum, og understøtter udviklingen af elevens, den studerende og kursistens tilegnelseskompetence. Vi lægger vægt på sammenhængen med de professionelle brancher, vi samarbejder med. Derfor omsættes så megen undervisning som muligt til praktisk læring, og teoretisk undervisning relateres til praktiske situationer. Moderne teknologi inddrages, som en naturlig del, i undervisningen. Dette gælder både den professionelle lærer, der anvender moderne undervisningsværktøjer, og den professionelle elev, der lærer at anvende fagets metoder, redskaber og værktøjer. Styrings- og arbejdsform Lokalundervisningsplan hold 3 4

5 Skolen fastholder, at eleverne har medansvar for egen læring. Det vil sige at eleven hjælpes til selv at skabe sin viden og der fra skabe erfaring via oplevelser ved selvstændig løsning af opgaver og problemstillinger. Dette sker ud fra det synspunkt at al undervisning og læring handler om, at det er den der udfører arbejdet, der lærer noget. Dette flytter undervisningen fra det deduktive til det induktive og ændrer lærerrollen fra tankpasseren til blandingsformen mellem coacheren og enzymet (mod- og medspiller). Denne elevrolle er eleverne som regel ikke vant til fra tidligere undervisningssammenhænge og den skal derfor tilegnes både holdningsmæssigt og fagligt. Denne lærings- og arbejdsform stiller krav til en demokratisk skolekultur og til læreren, der møder større krav til både forberedelse, faglig kunnen og viden, samt forståelse for branchens og samfundets teknologiske udvikling og den stiller krav til skolens fysiske rammer. Principperne i undervisningen bygger derved på at skabe det åbne læringsmiljø, hvor eleven skal kunne bygge videre på egen viden. Planlægningen af undervisningen foretages ud fra ønsket om at Eleven hjælpes til selv at skabe egen læring (induktiv) Respektere den praksis der er gældende for branchens virksomheder og medarbejdere (funktionel) Integrere branchens daglige praksis, opgaver og udfordringer i undervisningen, så undervisningen bliver så virkelig som mulig (helhedsorienteret) Undervisningen organiseres i helheder, der er synlige for deltagerne og kan danne grundlag for længerevarende strukturerede undervisningsforløb. Helheden i undervisningen anskues ud fra en faglig relevans, en samfundsrelevans og en personlig relevans. Udvikling af helhedsorienterede forløb kræver et tæt samarbejde lærerne imellem. Dette sker i faglige teams, der dækker hele uddannelsen. Helheden kan anskueliggøres i projektorienterede forløb, fagligt integrerede forløb og ved mindre gruppearbejder. a.1. Elevens status i skolens virke Er beskrevet i den overordnede undervisningsplan for EUD. a.1. Lærernes dynamiske pædagogiske virke Er beskrevet i den overordnede undervisningsplan for EUD. a.1. Udvikling af lærerrollen Er beskrevet i den overordnede undervisningsplan for EUD. a.1. Åbenhed Er beskrevet i den overordnede undervisningsplan for EUD. a.1. Læringsaktiviter Beskrives i detaljer i elevplan.dk a.1. Læringsmiljøet Er beskrevet i den overordnede undervisningsplan for EUD. a.1. Dannelse Er beskrevet i den overordnede undervisningsplan for EUD. Lokalundervisningsplan hold 3 5

6 b. Støtte til eleverne: Skolen tilbyder eleverne en række foranstaltninger, som skal hjælpe eleven gennem uddannelsen. b.1. Specialpædagogisk støtte Elever der har særlige behov kan benytte sig af skolens normale tilbud. b.1. Mentor: Eleverne tildeles en mentor. Der gennemføres samtaler med den enkelte elev og dennes mentor i forløbet. Under samtalerne tages bl.a. elevens opfyldelse af målene i uddannelsesplanen op til revision, så eleven løbende har mulighed for at revidere og individualisere sin indsats. Hvis eleven har særlige behov eller støder på vanskeligheder kan mentoren henvise til skolens øvrige muligheder for støtte eller evt. bistå med samtaler med virksomheden. Mentoren følger endvidere eleven på det faglige og personlige plan (som led i helhedsvurderingen af eleven). Det er en forudsætning for at en mentorordning fungerer, at den enkelte elev reelt accepterer behovet for en mentor. Derfor forventes det, at aftaler med mentor overholdes. c. Valg af undervisningsformer Undervisningsformerne vælges i de enkelte fag, så de understøtter det pædagogiske værdigrundlag. Herudover tilrettelægges undervisningen med størst muligt samspil mellem fagene. Uddannelsen er som tilrettelagt således, at eleverne har en ugentlig arbejdsbelastning svarende til 37 timer om ugen. Grundstrukturen er 32 lektioner pr. uge. Det medfører at der er tid til en del af den betydelige arbejdsindsats eleverne må yde for at kunne opnå målene. Udover de skemalagte teoretiske og praktiske undervisning er der lektier og opgaver/projekter, som eleverne selvstændigt skal forberede sig på og arbejde med. Såfremt eleven ikke yder den selvstændige arbejdsindsats og afleverer de stillede opgaver og projekter, vil eleven normalt ikke kunne bestå et skoleforløb. Udgangspunktet er altså, at der forventes en indsats fra eleverne svarende til en 37 timers arbejdsuge på både grund- og hovedforløb. For at leve op til dette gælder følgende for alle aktiviteter: 1. Der skal være en plan for aktiviteten og et oplæg til indholdet. 2. Der skal være mulighed for at konsultere en lærer under processen. 3. Der skal være en opfølgning. I de enkelte fag beskrives derfor pensum og opgaver, således at for hvert fag er tydeligt: Hvordan indgår elevernes selvstændige arbejde i uddannelsen, herunder hvilke krav der er til aflevering af selvstændige opgaver og projekter. Beskrivelse af skriftlige opgaver eller projekter, som kan dokumentere elevernes selvstændige arbejde, samt et krav til aflevering og opfølgning på at eleverne afleverer det krævede antal opgaver. Beskrivelse af, hvordan elevernes daglige forberedelse af det teoretiske stof inddrages i undervisningen. Dette er en del af den almindelige daglige praksis. Undervisningen tager sit udgangspunkt i, at elever har forberedt sig og lavet deres hjemmearbejde. Dermed foretages der ikke en gennemgang af forberedt stof, men i stedet drøftes emnet og afprøves i dialog med eleverne. Beskrivelse af, hvordan evalueringen af elevernes selvstændige arbejde og opgaver indgår i den samlede vurdering af eleven. Herunder er også en Lokalundervisningsplan hold 3 6

7 beskrivelse af, hvilke kriterier der lægges til grund for, at en evt. manglende arbejdsindsats medfører, at et skoleophold ikke bestås. d. Valg af undervisningsformer Uddannelsen er opbygget med fem skoleperioder, som teoretisk understøtter de opgaver eleven skal lære i den efterfølgende skoleperiode. Fordelingen af undervisningsformer fremgår under beskrivelsen af de enkelte skoleperioder og fag. 3. Skoleperioder Den enkelte skoleperiode er tilrettelagt, så den giver de grundlæggende teoretiske forudsætninger for de opgaver, eleven skal arbejde med i den efterfølgende praktikperiode. En række fag er fordelt over flere praktikperioder. Det er gjort for dels at give eleven et bredt fundament hurtigst muligt i uddannelsen, og dels i senere skoleperioder at kunne udbygge den teoretiske viden samt skabe kobling til praktikken efterhånden som taksonomien i praktikmålene øges. a. Skoleperiode Denne skoleperiode afholdes på Erhvervsskolen Nordsjælland Introduktion til rengøring og personlig service. Skoleperioden skal klargøre eleven til opgaverne i praktikperiode 1. I perioden gennemføres følgende fag: 3711 Praktisk erhvervsrengøring (0,6 uge) Personlig kommunikation og service. (0,8 uge) Idræt E (0,4 uge) Læring, kommunikation og samarbejde (0,2 uge) Særlige bemærkninger om fagenes tilrettelæggelse: Idræt tilrettelægges således at eleverne kan komme til at svømme i en lokal svømmehal. Rækkefølge af fagene: Uge 1: 1. LKS 2. Personlig kommunikation og service 3. Personlig kommunikation og service 4. Idræt 5. Erhvervsrengøring Uge 2: 1. Erhvervsrengøring 2. Erhvervsrengøring 3. Personlig kommunikation og service 4. Idræt 5. Personlig kommunikation og service - fag der undervises som praktisk baseret undervisning, Idræt og erhvervsrengøring - mulighed for selvstudietid på skolen fra 1415 til 1600 b. Skoleperiode Denne skoleperiode afholdes på Erhvervsskolen Nordsjælland Personlig kundebetjening, førstehjælp samt hygiejne, miljø og teknik. Lokalundervisningsplan hold 3 7

8 Skoleperioden skal klargøre eleven til opgaverne i praktikperiode 2 og følge op på det lærte fra skole- og praktikperiode 1. I perioden gennemføres følgende fag: 3711 Praktisk erhvervsrengøring (1,0 uge) Personlig kommunikation og service (0,2 uge) Grundlæggende kundeservice og kundekommunikation (1,0 uge) Idræt (1,2 uge) 3732 Rengøringshygiejne (1,0 uge) Hygiejne i pool og bade (0,6 uge) Kommunikation og konflikthåndtering (0,6 uge) Interkulturel kompetence i jobudøvelsen (0,6 uge) Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse (1,0 uge) Salgsteknik for salg og service medarbejder (0,4 uge) Særlige bemærkninger om fagenes tilrettelæggelse: Konflikthåndtering øves i de omgivelser hvor eleven skal virke fremover. Idræt tilrettelægges således at eleverne kan komme til at svømme i en lokal svømmehal. Rækkefølge af fagene: Uge 8: 1. Praktisk erhvervsrengøring 2. Praktisk erhvervsrengøring 3. Praktisk erhvervsrengøring 4. Idræt 5. Praktisk erhvervsrengøring Uge 9: 1. Praktisk erhvervsrengøring 2. Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 3. Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 4. Idræt 5. Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Uge 10: 1. Hygiejne i pool og bade 2. Hygiejne i pool og bade 3. Hygiejne i pool og bade 4. Idræt 5. Personlig kommunikation og service Uge 11: 1. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 2. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 3. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 4. Idræt 5. Rengøringshygiejne Uge 12: 1. Rengøringshygiejne 2. Rengøringshygiejne 3. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 4. Idræt 5. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Uge 13: Lokalundervisningsplan hold 3 8

9 1. Rengøringshygiejne 2. Rengøringshygiejne 3. Kommunikation og konflikthåndtering 4. Idræt 5. Kommunikation og konflikthåndtering Uge 14: 1. Gundlæggende kundeservice og kundekommunikation 2. Gundlæggende kundeservice og kundekommunikation 3. Gundlæggende kundeservice og kundekommunikation 4. Gundlæggende kundeservice og kundekommunikation 5. Gundlæggende kundeservice og kundekommunikation Uge 15: 1. Kommunikation og konflikthåndtering 2. Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 3. Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere - fag der undervises som praktisk baseret undervisning er idræt - mulighed for selvstudietid på skolen c. Skoleperiode Denne skoleperiode afholdes på Erhvervsskolen Nordsjælland Kultur, planlægning og anatomi Skoleperioden skal klargøre eleven til opgaverne i praktikperiode 3 og bygge videre på det lærte fra skole- og praktikperiode 2. Skoleperioden skal færdiggøre elevens teoretiske forudsætninger for at kunne bidrage i alle funktionerne. I perioden gennemføres følgende fag: 3712 Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse (1,0 uge) 2793 Anatomi og fysiologi (1,0 uge) Arbejdsmiljø (1,0 uge) 9621 Event og idéudvikling (2,0 uge) Læring, kommunikation og samarbejde (1,0 uge) Rækkefølge af fagene: Uge Læring, kommunikation og samarbejde 2. Læring, kommunikation og samarbejde 3. Event og idéudvikling 4. Event og idéudvikling 5. Event og idéudvikling Uge 44: 1. Arbejdsmiljø 2. Arbejdsmiljø 3. Anatomi og fysiologi 4. Anatomi og fysiologi 5. Arbejdsmiljø Uge 45: 1. Anatomi og fysiologi 2. Anatomi og fysiologi 3. Arbejdsmiljø Lokalundervisningsplan hold 3 9

10 4. Arbejdsmiljø 5. Arbejdstilrettelæggelse og arbejdsplaner Uge 46: 1. Anatomi og fysiologi 2. Event og idéudvikling 3. Event og idéudvikling 4. Event og idéudvikling 5. Arbejdstilrettelæggelse og arbejdsplaner Uge Arbejdstilrettelæggelse og arbejdsplaner 2. Event og idéudvikling 3. Læring, kommunikation og samarbejde 4. Arbejdstilrettelæggelse og arbejdsplaner 5. Arbejdstilrettelæggelse og arbejdsplaner Uge 48: 1. Event og idéudvikling 2. Event og idéudvikling 3. Event og idéudvikling 4. Læring, kommunikation og samarbejde - mulighed for selvstudietid på skolen I denne skoleperiode udleveres en opgave i event og en i wellness og spa som forventes løst til næste skoleperiode d. Skoleperiode Denne skoleperiode afholdes på CPH WEST Events Skoleperioden skal klargøre eleven til opgaverne i praktikperiode 4 I perioden gennemføres følgende fag: 2793 Anatomi og fysiologi (0,6 uge) 9623 Projektstyring og eventøkonomi (2,0 uge) 2799 Instruktionsteknik (0,4 uge) 293 Wellness og spa (0,6 uge) Rækkefølge af fagene: Uge 19: 1. Projektstyring og eventøkonomi 2. Projektstyring og eventøkonomi 3. Projektstyring og eventøkonomi 4. Projektstyring og eventøkonomi 5. Projektstyring og eventøkonomi Uge 20: 1. Projektstyring og eventøkonomi 2. Projektstyring og eventøkonomi 3. Projektstyring og eventøkonomi 4. Projektstyring og eventøkonomi 5. Helligdag Lokalundervisningsplan hold 3 10

11 Uge 21: 1. Projektstyring og eventøkonomi 2. Wellness og spa 3. Wellness og spa 4. Wellness og spa 5. Instruktionsteknik Uge 22: 1. Instruktionsteknik 2. Anatomi og fysiologi 3. Anatomi og fysiologi 4. Helligdag 5. Undervisningsfri Uge 23: 1. Anatomi og fysiologi - mulighed for selvstudietid på skolen Opgave færdiggøres og afleveres med et event e. Skoleperiode Denne skoleperiode afholdes på Erhvervsskolen Nordsjælland, Forberedelse til eksamen Skoleperioden skal færdiggøre elevens teoretiske forudsætninger for at kunne bidrage i alle funktionerne. Skoleperioden skal klargøre eleven til praktikperiode 5, samt eksamen. I perioden gennemføres følgende fag: 3711 Praktisk erhvervsrengøring (0,4 uge) Idræt D (0,4 uge) Håndtering af tilskadekomne (0,6 uge) Læring, kommunikation og samarbejde (1,8 uge *) Forberedelse til afsluttende eksamen (svendeprøve) (0,0 * uge) 2799 Instruktionsteknik (0,2 uge) Særlige bemærkninger om fagenes tilrettelæggelse: Idræt tilrettelægges således at eleverne kan komme til at svømme i en lokal svømmehal. Rækkefølge af fagene: Uge 34: 1. Læring, kommunikation og samarbejde 2. Læring, kommunikation og samarbejde 3. Instruktionsteknik 4. Idræt 5. Læring, kommunikation og samarbejde Uge Praktisk erhvervsrengøring 2. Praktisk erhvervsrengøring 3. Læring, kommunikation og samarbejde 4. Idræt 5. Læring, kommunikation og samarbejde Uge 36: Lokalundervisningsplan hold 3 11

12 1. Læring, kommunikation og samarbejde 2. Læring, kommunikation og samarbejde 3. Håndtering af tilskadekomne 4. Håndtering af tilskadekomne 5. Håndtering af tilskadekomne Uge 37: 1. Læring, kommunikation og samarbejde 2. Læring, kommunikation og samarbejde - mulighed for selvstudietid på skolen I event følges op på den store eventopgave f. Afsluttende eksamen Den afsluttende eksamen gennemføres over en dag, som en praktisk prøve i udvalgte arbejdsområder. Den afsluttende eksamen lægges inden for de sidste 2 uger af uddannelsen. Eksamen er en praktisk prøve der vælges ved lodtrækning: 1. Vedligeholdende rengøring i omklædning 2. Genoprettende rengøring i baderummene 3. Vedligeholdende rengøring i hallen 4. Genoprettende rengøring i hallen 5. Vandprøve 6. Redning 7. Førstehjælp indbygget i case 8. Sikkerhedsprocedurer i hal 9. Opsyn ved bassin 10. Fremlæggelse af event 11. Instruktion i f.eks. vandgymnastik Censor skal være en repræsentant fra svømmebadene. Eksamen afholdes torsdag i uge 49 og der er evaluering og reception fredag i samme uge. Lokalundervisningsplan hold 3 12

13 4. Fagene 1. Praktisk erhvervsrengøring Faget ses i sammenhæng med 3732 Rengøringshygiejne, Hygiejne i pool og bade, arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse samt Arbejdsmiljø. Fagets varighed er 2,0 uge. Faget opdeles i skolebaserede moduler i skoleperiode 1 med 0,6 uge, skoleperiode 2 på 1,0 uge og skoleperiode 5 på 0,4 uge. Varighed Indhold. Der lægges vægt på 2,0 uge Undervisningens mål er, at 1 Eleven kan genkende og behandle overflader på gulve, vægge, inventar (herunder edb-udstyr) og sanitet. 2 Eleven kan anvende midler korrekt og kan forstå leverandørbrugsanvisningens oplysninger i forhold til serviceassistentens arbejdsopgaver, såsom anvendelse, ph-værdi, indhold, sikkerhed, dosering m.v. 3 Eleven kan anvende samt til- og afrigge redskaber, rengøringsvogne og maskiner på en hensigtsmæssig, sikkerhedsmæssig og ergonomisk korrekt måde. 4 Eleven kan på baggrund af viden om mikrofiberes egenskaber og funktion anvende mikrofiberklude og -redskaber ergonomisk og metodisk korrekt, så mikrofiberteknologien anvendes efter hensigten. 5 Eleven kan udføre rengøringsarbejde ved brug af hensigtsmæssige arbejdsstillinger, så unødige belastningslidelser undgås. 6 Eleven kan anvende korrekt løfte- og bæreteknik og kender til betydningen af jobrotation for at begrænse ensidigt gentaget arbejde (EGA). 8 Eleven kan varetage affaldssortering Eleven skal kunne opfylde målpind 1, men skal kun have kendskab til aftørring af EDB udstyr. Derudover skal faget vinkles så det passer til de flader der er i svømmehaller Faget deles op over de første to skoleperioder, hvor vægten i første skoleperiode ligges på kendskab til flader i svømmehal og praktisk anvendelse af redskaber. Der skal også gennemgås leverandørbrugsanvisninger, sikkerhedsdatablad og arbejdspladsbrugsanvisning. 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Bedømmelse Faget støtter praktikmålene nr.: x29 - x41, x43. Pensum: Bøger; Arbejdsteknik, ISBN Ergonomi, ISBN Rengøring for serviceassistenter, ISBN Evt. rengøring og samfundet, ISBN Opgaver; I slutningen af hver skoleperiode skal eleverne fremstille en folder/huskekort, i lommeformat, over de vigtigste værd at huske ting. Folder/huskekort er individuelle og derfor ikke nødvendigvis ens. Projekter; Eleverne skal i grupper tegne en svømmehal med alle tilhørende rum og faciliteter. Hver gang vi har arbejdet med et emne f. eks overflader, rengøringsmidler osv. skal gruppen i fællesskab træffe beslutninger i forhold til emnet. Der bygges videre på projektet i flg. moduler; Rengøringshygiejne, arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse samt arbejdsmiljø. Særlige faciliteter og undervisningsmaterialer; CD rom Ergonomiværkstedet. Evt. besøg på et rensnings anlæg Besøge en virksomhed der har og anvender en stor maskinpark. Lokalundervisningsplan hold 3 13

14 2. Personlig kommunikation og service Faget ses i sammenhæng med grundlæggende kundeservice og kundekommunikation, konflikthåndtering samt Kvalitet og kundeservice i et kundekontaktcenter. Fagets varighed er 1,0 uge. Faget opdeles i skolebaserede moduler på 0,8 uge i skoleperiode 1 og 0,2 uge i skoleperiode 2. Varighed 1,0 uge Undervisningens mål er, at 1 Eleven kan anvende spørgeteknik og forstå, hvordan forskellige typer spørgeteknik kan styre samtalen. 4 Eleven kan gennem aktiv lytning og kendskab til kropssprog bidrage til effektiv opgave- og problemløsning. 5 Eleven kan anvende kommunikationsmetoder til løsning af konflikter. 6 Eleven kan anvende og vurdere sprogbrugen i den aktuelle situation og kontekst. 7 Eleven kan gennem kendskab til/anvendelse af analyseværktøjer indenfor kommunikation og øge forståelsen for menneskers reaktionsmønstre. 8 Eleven kan anvende og udvikle den kulturelle dimension i kommunikationen i virksomhedskulturen og fremmede landes kulturbaggrund. 9 Eleven kan udvikle egen evne til at lære (bl. fremmedsprog og ny teknologi).herunder informere og holde sig informeret - både i en face to face Indhold. Der lægges vægt på kommunikation og ved hjælp af s og evt. virksomhedens intranet. I dette fag skal der fokuseres på elevens hverdagssituation, hvor der skal håndteres mennesker der er delvist eller helt blottede. Faget deles op over de to første skoleperioder med 0,8 i første periode og 0,2 i anden periode. Faget skal endvidere fokusere på hvordan god kommunikation fremmer god service, og giver god kundekontakt (sammenhæng med målpind 1, 4 og 5) Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Faget støtter praktikmålene nr.: x10 - x12, x14, x15. Pensum: Charlotte P. Vest: Psykologi, kommunikation og service (evt. andet relevant materiale følger) Opgaver: Emner fra dette modul vil være gennemgående i hele skoleforløbet. Der vil således allerede indgå emner herfra i opgaven eleverne arbejder med fra 1. til 2. skoleperiode. I denne opgave vil der blive skabt overgang til Interkulturel kompetence i jobudøvelsen i 2. skoleperiode Projekter: Emner fra dette modul inddrages i projekt i faget Læring, kommunikation og samarbejde i 5. skoleperiode. Særlige lærerkvalifikationer: Underviser har en stærk teoretisk baggrund i arbejdet med kommunikation og service. Erhvervserfaring med servicefunktioner vil være en fordel. Lokalundervisningsplan hold 3 14

15 3. Grundlæggende kundeservice og kundekommunikation Faget ses i sammenhæng med personlig kommunikation og service, konflikthåndtering samt Kvalitet og kundeservice i et kundekontaktcenter. Fagets varighed er 1,0 uge. Faget afholdes i et skolebaseret modul på 1,0 uge i skoleperiode 2. Varighed 1,0 uge Indhold. Der lægges vægt på Undervisningens mål er, at eleven kan 1 anvende spørgeteknikker, behovsafdækning og problemløsning. 3 gennemføre samtaler med forskellige kundetyper. 5 håndtere indvendiger, reklamationer og klager. Da kundegrundlaget i langt de fleste svømmehaller er fra alle aldre, skal eleven kunne differentiere tiltaleformen, jf. målpind 3. Faget skal gennemgåes i anden skoleperiode, hvor der skal inddrages deres egne erfaringer med teknikker og tiltaleformer. 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Bedømmelse Faget støtter praktikmålene nr.: x14, x18, x19. Pensum Spørgeteknik Behovs-teori og analyse Behovsopfyldning Teori om- og genkendelse af kundetyper Indvendingsbehandling i forhold til badende gæster Behandling af reklamationer og klager Transaktionsanalyse herunder tiltaleformer Opgaver Teoretisk gennemgang og opgaver Casebaserede problemstillinger, som understøtter praktikmålene, fra elevernes egne erfaringer Evt. rollespil i forhold til teknikker og elevens erfaringer Vurdering 50% af vurderingen skal være på elevens deltagelse og praktiske evner i undervisningen. 50% af vurderingen skal være i forhold til en afsluttende teoretisk evaluering, som kan være skriftlig og/eller mundtlig. Særlige faciliteter, undervisningsmaterialer Teoretiske materialer om emnerne, som kan være i artikel og/eller bogform Mulighed for videooptagelse og afspilning Logbog fra elevernes praktikperiode om problemstillinger/erfaringer i forhold til praktikmålene. Særlige lærerkvalifikationer Kompetencer indenfor den nævnte teori og praktik Fag som der lægges op til eller videreføres fra Fag: Underviser: Skoleperioder/uge: Personlig kommunikation og service (0,2 uge) SUSC/EAN 1/ / Kommunikation og konflikthåndtering (0,6 uge) SUSC/EAN 2/ Salgsteknik for salg og service medarbejder (0,4 uge) SUSC/EAN 2/ Læring, kommunikation, samarbejde og etik (2,0) SUSC/EAN 1/1 + 3/ / Interkulturel kompetence i jobudøvelsen (0,6) SUSC/EAN 2/9 Lokalundervisningsplan hold 3 15

16 4. Idræt Faget ses i sammenhæng med anatomi og fysiologi samt 2799 instruktionsteknik. Fagets varighed er 1,0 uge for begge niveauer hver især. Niveau E opdeles i skolebaserede moduler på 0,2 uge i skoleperiode 1 og 0,8 uge i skoleperiode 2. Niveau D opdeles i skolebaserede moduler på 0,6 uge i skoleperiode 2 og 0,4 uge i skoleperiode 5. Varighed Niveau E: 1,0 uge Niveau D: 1,0 uge Formålet med faget er, at eleverne bliver motiveret for at være i god fysisk form samt opnår teoretisk og praktisk helhedsforståelse for dette til gavn for eleven til hverdag og i jobbet. Undervisningens mål Niveau E Undervisningens mål er, at eleven kan 1) dokumentere kendskab til samspillet mellem individet og jobbet, herunder følgerne af ensformigt arbejde og mangel på fysisk aktivitet 2) udfolde sig kreativt gennem idræt, både alene og i samarbejde med andre 3) dokumentere kendskab til, hvordan man selv kan medvirke til at forebygge fysiske skader, herunder vælge hensigtsmæssige arbejdsteknikker 4) arbejde bevidst og målrettet på at styrke sin egen fysiske form. Niveau D Undervisningens mål er, at eleven kan 1) gøre rede for forudsætningerne for og vurdere betydningen af at være i god fysisk form 2) gøre rede for samspillet mellem individet og jobbet, herunder vurdere følgerne af ensformigt arbejde og mangel på fysisk aktivitet 3) selvstændigt udfolde sig kreativt gennem idræt, både alene og i samarbejde med andre 4) gøre rede for, hvordan man selv kan medvirke til at forebygge fysiske skader samt vise hensigtsmæssige arbejdsteknikker 5) gøre rede for, hvordan idrætslige udfoldelser skal ske med respekt for mennesker, natur og miljø 6) handle selvstændigt og med sikkerhed på baggrund af viden om vigtigheden af at være i god fysisk form. Indhold. Der Formålet med idræt på denne uddannelse er at give eleven de bedste lægges vægt på forudsætninger for at kunne gøre fyldest som livredder i en svømmehal, hvorfor idræt som fag primært skal beskæftige sig med svømning. Niveau E målpind 4 skal sigte mod det at komme i god svømme form. I skoleperiode 1 lægges der vægt på at kunne bestå den svømmetekniske del af erhvervslivredderprøven. I skoleperiode to lægges der vægt at sammenholde faget med instruktionsteknik, således at elverne kan foretage grundlæggende instruktion i svømmeteknikker. I skoleperiode 5, fanges der op på alt det lærte i tidligere perioder. Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Faget støtter praktikmålene nr.: x02, x03, x13. Særlige bemærkninger om faget Hele faget skal vinkles så der bliver lagt vægt på hvad eleverne gør godt (appreciative inquiry (AI)) Pensum Undervisningen vil tage udgangspunkt i hæftet; Aldersrelateret træning i svømning fra Team Danmark og Dansk svømmeunion. Opgaver Lokalundervisningsplan hold 3 16

17 Eleverne får til opgave at lave opvarmning og træningsprogrammer undervejs i faget. Vurdering af elevens kompetencer herunder evt. prøver i faget Eleverne bliver vurderet på deres samlede fremskridt samt deres generelle form. Denne vil blive testet løbende under uddannelsen. Særlige faciliteter mestendels af undervisningen vil finde sted i Frederiksborg hallen, hvor eleverne vil arbejde på deres svømmefærdigheder. Særlige lærerkvalifikationer Læreren i faget skal som minimum tidligere have gennemført bassinprøve og fået en form for træneruddannelse. 5. Rengøringshygiejne Faget ses i sammenhæng med praktisk erhvervsrengøring, Hygiejne i pool og bade, arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse samt Arbejdsmiljø. Fagets varighed er 1,0 uge. Faget afholdes i skoleperiode 2 med 1 uge. Varighed 1,0 uge 1 Eleven kan udføre rengørings- og serviceopgaver på en hygiejnisk korrekt måde, så antallet af mikroorganismer i miljøet nedbringes og spredning af mikroorganismer forhindres. 2 Eleven kan planlægge og udføre rengøring efter skimmelsvampeangreb. 3 Eleven kan forstå vigtigheden af at udvise en god personlig hygiejne og Indhold. Der lægges vægt på overholde gældende hygiejnekrav under rengøringsarbejdet. I dette fag skal der lægges særlig vægt på de generelle mikrobiologiske processer samt forskellene på vedligeholdende og genoprettende rengøring. Der skal gennemgåes det at tilpasse rengøringsfrekvensen og -midler efter områdets belastning. Den vigtigste målpind er målpind 3. Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Faget støtter praktikmålene nr.: x28, x35 - x38, x44. Pensum; Bøger; Hygiejne, ISBN Opgaver; Fremstille en folder om personlig hygiejne. Arbejde med cases fra virkelighedens verden under overskriften Så galt kan det gå Projekter; Gruppe projektet fortsættes med udarbejdelse af hygiejneregler for div. rum/faciliteter i gruppens svømmehal. Særlige faciliteter og undervisningsmaterialer; Besøge Medicinskmuseum i København Kvalitetsmåling af rengøring via måleinstrument. Lokalundervisningsplan hold 3 17

18 6. Hygiejne i pool og bade Faget ses i sammenhæng med praktisk erhvervsrengøring, 3732 Rengøringshygiejne, arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse samt Arbejdsmiljø. Fagets varighed er 0,6 uge. Faget afholdes i skoleperiode 2 med 0,6 uge. Varighed Indhold. Der lægges vægt på 0,6 uge Undervisningens mål er, at eleven kan 1) Anvende dampbade/sauna, finsk sauna, hamam og kolde/varme bade på den rigtige måde. 2) Med baggrund i viden om rengøringsmidler og ph, rengøre pool-områder og karbad forsvarligt, så det sikres at hygiejnen er i top. 3) Med baggrund i viden om sygdomme og smitterisiko medvirke til at forebygge fx legionella o. lign. 4) Tage vandprøver og indrapportere disse. pind 1 skal forståes således, at det drejer sig om den korrekte tekniske opstart og brug af anlæggene, samt hygiejnen i forbindelse hermed. Bundsugning skal gennemgåes. Faget skal være specifikt oplysende i forhold til hygiejne og svømmehaller. Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Faget støtter praktikmålene nr.: x33-x34, x38 - x41, x44, x46. Pensum: Gældende bekendtgørelse vedr. svømmebadsanlæg Materiale udleveres mht personlig hygiejne mikroorganismer mikroorganismers vækst smitteveje, forebyggelse af smitte rengøring og desinfektion Vandkvalitet: mikrobiologisk fysisk-kemisk Anlæg Øvelser: Vandprøvetagning, bestemmelse af vandkvalitet ( frit klor/bundet klor ) ph-måling Vækst af mikroorganismer Desinfektionsmidlers virkning Undersøgelse af kontaktsmitte Effekt af håndvask Evaluering af kursister: sker på baggrund af aktivitet; fremmøde og aktiv deltagelse Lokalundervisningsplan hold 3 18

19 7. Kommunikation og konflikthåndtering Faget ses i sammenhæng med personlig kommunikation og service, grundlæggende kundeservice og kundekommunikation samt Kvalitet og kundeservice i et kundekontaktcenter. Fagets varighed er 0,6 uge. Faget afholdes i et skolebaseret modul på 0,6 uge i skoleperiode 2. Varighed Indhold. Der lægges vægt på 0,6 uge Undervisningens mål er, at eleven kan - skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem konfliktfremmende og -dæmpende adfærd og kan anvende dette gennem sin personlige fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser. - anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller, herunder egne roller og adfærd i forhold til kolleger, ledelse samt brugere. - udvise forståelse for krisereaktioner. - anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres liv- og arbejds-situationer på en respektfuld måde og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig serviceorienteret og mindre konfrontativ måde. Der skal lægges vægt på at lære eleven at håndtere konflikter i situationer hvor mennesker er helt eller delvis blottede, og hvad det medfører af reaktioner hos andre mennesker Faget skal indeholde noget om hvordan man afbalancerer magtforhold som følge af uniformering Der skal gennemgåes let krisehåndtering Der skal gives anledning til refleksion over spørgsmålet om de konflikter der kan opstå når forældre lader børnene selv gå i svømmehallen. Bestået / ikke bestået Bedømmelse Faget støtter praktikmålene nr.: x10- x12, x14, x19. Pensum: Konflikt og kontakt Else Hammerich og Kirsten Frydensberg Projekter: Emner vil indgå i projektet i 5. skoleperiode. Særlige lærerkvalifikationer: Forudgående indsigt i krisereaktioner samt konflikthåndtering. 8. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse Faget ses i sammenhæng med praktisk erhvervsrengøring, 3732 Rengøringshygiejne, Hygiejne i pool og bade samt Arbejdsmiljø og 2799 Instruktionsteknik. Fagets varighed er 1 uge. Faget afholdes i skoleperiode 3 med 1 uge. Varighed 1,0 uge Undervisningens mål er, at eleven kan foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til kundens ønsker, arbejdsplanen og den beregnede tid. kender principperne for opmåling i forhold til arbejdsplaner. kan udføre synligt rengørings- og servicearbejde under hensyntagen til krav om samarbejde, fleksibilitet og ansvarsbevidsthed og med forståelse for betydningen af en god personlig fremtræden. Lokalundervisningsplan hold 3 19

20 Indhold. Der lægges vægt på Bedømmelse Faget støtter praktikmålene nr.: x41. Kundens ønsker skal i denne uddannelse forståes som virksomhedens egne behov I denne undervisning skal der lægges vægt på hvordan god planlægning kan være med til at fremme fleksibilitet hos den enkelte medarbejder Den måde faget kobles med Læring, kommunikation og samarbejde på, er ved at give den enkelte forståelse for løsningen af overvågningsopgaver ved bassin, rundering m.v. hvordan det løses bedst ved samarbejde. 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Pensum; Bøger; Rengøring for serviceassistenter, ISBN Opgaver; Der arbejdes med cases omkring synlig rengøring, samarbejde, fleksibilitet og personlig fremtræden. Projekter; Gruppeprojektet fortsættes, idet der nu skal udarbejdes en arbejdsplan i forhold til kvalitetsniveau. Der arbejdes med den personlige arbejdstilrettelægning i forhold til bemandingen. Særlige faciliteter og undervisningsmaterialer; CD rom Renkøbning, Planlægningsafdelingen. Opmålingsudstyr Videokamera samt fremviser. 9. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Faget ses i sammenhæng med anatomi og fysiologi Fagets varighed er 1 uge. Faget afholdes i et skolebaseret modul på 1,0 i skoleperiode 2. Varighed 1,0 uge Undervisningens mål er, at eleven - er i stand til at holde liv i/genoplive personer i de vigtige minutter,efter at en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået, indtil redningsmandskabet eller en læge kan tage over - opnår bevis for grundkursus i førstehjælp. Elementær brandbekæmpelse Formålet med faget er, at eleverne - ved, hvordan de bør forholde sig i tilfælde af brand og ved simple hjælpemidler og metoder kan slukke en mindre brand samt hindre brandudbredelse - opnår bevis for kursus i elementær brandbekæmpelse. Undervisningens mål a. Førstehjælp (DFR s retningslinier) Undervisningens mål er, at eleven kan anvende - førstehjælpens 4 hovedpunkter - trinvis førstehjælp til en bevidstløs - førstehjælpen til en sprøjtende blødning - førstehjælpen til chok har forståelse af Lokalundervisningsplan hold 3 20

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS Lokal undervisningsplan for BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS ved Campus Bornholm December 2012 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Erhvervsuddannelse (EUD): Personbefordringsuddannelsen Rute-og bybus. Trin 1: Rutebilchauffør UCplus A/S 2013 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT FOR UCPLUS - UDDANNELSESCENTER FOR

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Projekt, case, opgave

Projekt, case, opgave Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog 1 Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog Jens Andersson Karsten Holm Sørensen Thomas Tylén Danmarks Erhvervspædagogiske

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere