Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent 1. Praktiske oplysninger Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.1. Elevens status i skolens virke... 5 a.1. Lærernes dynamiske pædagogiske virke... 5 a.1. Udvikling af lærerrollen... 5 a.1. Åbenhed... 5 a.1. Læringsaktiviter... 5 a.1. Læringsmiljøet... 5 a.1. Dannelse... 5 b. Støtte til eleverne:... 6 b.1. Specialpædagogisk støtte... 6 b.1. Mentor:... 6 c. Valg af undervisningsformer... 6 d. Valg af undervisningsformer Skoleperioder... 7 a. Skoleperiode b. Skoleperiode c. Skoleperiode d. Skoleperiode e. Skoleperiode f. Afsluttende eksamen Fagene Praktisk erhvervsrengøring Personlig kommunikation og service Grundlæggende kundeservice og kundekommunikation Idræt Rengøringshygiejne Hygiejne i pool og bade Kommunikation og konflikthåndtering Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Anatomi og fysiologi Håndtering af tilskadekomne Arbejdsmiljø Event og idéudvikling Projektstyring og eventøkonomi Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere Welness og spa Læring, kommunikation, samarbejde og etik Instruktionsteknik Lokal bedømmelsesplan Eksamen: De enkelte fag og den afsluttende eksamen a. Evaluering løbende vurdering b. Eksamen Elevens uddannelsesplan a. Elevplan b. Vurdering af kompetencer Lokalundervisningsplan hold 3 1

2 7. Ordensregler a. Fraværsregler Beviser m.v Lokalundervisningsplan hold 3 2

3 1. Praktiske oplysninger Afdelingens navn: Uddannelsen administreres på Erhvervsskolen Nordsjælland på afdelingen i Hillerød på adressen: Milnersvej 48, 3400 Hillerød Denne lokale undervisningsplan er en forlængelse af EUD-afdelingens overordnede lokale undervisningsplan for CPH WESTs vedkommende (http://kursus.cphwest.dk/showdocument?id=13310) og for EA Nordsjællands vedkommende er tilgængeligt via elevplan udarbejdet efter bestemmelserne i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen), BEK nr. 901 af 09/07/2010 (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= ). Planen revideres løbende i forhold til evalueringer og kvalitetsmålinger. Revisioner drøftes med det lokale tværgående uddannelsesudvalg og indarbejdes i elevplan. Uddannelsen er henført under den erhvervsfaglige fællesindgang Bygnings- og brugerservice og er tilrettelagt som individuelt organiseret erhvervsuddannelse. Skoleperioderne er fordelt på skolerne således: 1. Skoleperiode 1-3 gennemføres på Erhvervsskolen Nordsjælland 2. Skoleperiode 4 gennemføres på CPH WEST. 3. Skoleperiode 5 gennemføres på Erhvervsskolen Nordsjælland med undtagelse af et fag der gennemføres på CPH WEST. 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser a. Afdelingens overvejelser: Der undervises på uddannelsen ud fra følgende værdier: Professionalisme Åbenhed Ansvarlighed Helhed Helhed Vi lægger vægt på, at uddannelserne tager udgangspunkt i tre ligeværdige læringsområder: - Erhvervsfaglige kompetencer - Almenfaglige kompetencer - Personlige kompetencer Derfor inddrager undervisningen alle tre læringsområder, og eleverne vænnes til at forholde sig til egen formåen indenfor alle tre områder. Lokalundervisningsplan hold 3 3

4 Arbejdsformerne understøtter helhedstanken ved i sin form så ofte som muligt at være projekt- og problemorienteret, så læringen centreres om de praktiske sammenhænge, elevens uddannelse skal bruges i. Ansvarlighed På Erhvervsskolen Nordsjælland lægger vi vægt på, at ingen overlades til sig selv. Skolen tager ansvar for uddannelserne og den enkelte elev. Og den enkelte elev tager ansvar for sig selv og sine omgivelser. Den enkelte elevs ansvar for sig selv og sine omgivelser kommer ikke mindst til udtryk ved, at eleverne involveres så meget som muligt i planlægningen, tilrettelæggelsen, gennemførslen og evalueringen af undervisningen. For at give eleverne det bedst mulige grundlag for at tage ansvaret for egen uddannelse bedømmes eleverne løbende, og enhver elev har ansvaret for at udnytte tilbagemeldingerne til en fremadrettet dialog med kontaktlæreren om sin personlige uddannelsesplan. Åbenhed I undervisningen stiller vi os åbne for elevernes input - og vi lægger vægt på, at den enkelte elev er åben og tolerant overfor såvel elever som undervisere. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Skolens undervisning tager i videst muligt omfang hensyn til elevens erhvervsfaglige, almenfaglige og personlige forudsætninger uanset elevens baggrund i øvrigt. Erhvervsskolen Nordsjællands uddannelser er baseret på, at forskellighed gør stærk, og vi er åbne for, at enhver rummer de nødvendige ressourcer, der skal til for at få en uddannelse. Professionalisme På Erhvervsskolen Nordsjælland viser vi vores professionalisme ved at skabe de rigtige rammer om uddannelserne. Vi sikrer derfor altid faste og klare rammer for undervisningen kombineret med et trygt og inspirerende læringsmiljø, der understøtter den gode læring. En professionel elev lærer hos os at arbejde med forskellige læringsformer for derigennem at fremme lysten til livslang læring. Lærerne på Erhvervsskolen Nordsjælland vælger undervisnings- og arbejdsformer, der sætter studieaktivitet i centrum, og understøtter udviklingen af elevens, den studerende og kursistens tilegnelseskompetence. Vi lægger vægt på sammenhængen med de professionelle brancher, vi samarbejder med. Derfor omsættes så megen undervisning som muligt til praktisk læring, og teoretisk undervisning relateres til praktiske situationer. Moderne teknologi inddrages, som en naturlig del, i undervisningen. Dette gælder både den professionelle lærer, der anvender moderne undervisningsværktøjer, og den professionelle elev, der lærer at anvende fagets metoder, redskaber og værktøjer. Styrings- og arbejdsform Lokalundervisningsplan hold 3 4

5 Skolen fastholder, at eleverne har medansvar for egen læring. Det vil sige at eleven hjælpes til selv at skabe sin viden og der fra skabe erfaring via oplevelser ved selvstændig løsning af opgaver og problemstillinger. Dette sker ud fra det synspunkt at al undervisning og læring handler om, at det er den der udfører arbejdet, der lærer noget. Dette flytter undervisningen fra det deduktive til det induktive og ændrer lærerrollen fra tankpasseren til blandingsformen mellem coacheren og enzymet (mod- og medspiller). Denne elevrolle er eleverne som regel ikke vant til fra tidligere undervisningssammenhænge og den skal derfor tilegnes både holdningsmæssigt og fagligt. Denne lærings- og arbejdsform stiller krav til en demokratisk skolekultur og til læreren, der møder større krav til både forberedelse, faglig kunnen og viden, samt forståelse for branchens og samfundets teknologiske udvikling og den stiller krav til skolens fysiske rammer. Principperne i undervisningen bygger derved på at skabe det åbne læringsmiljø, hvor eleven skal kunne bygge videre på egen viden. Planlægningen af undervisningen foretages ud fra ønsket om at Eleven hjælpes til selv at skabe egen læring (induktiv) Respektere den praksis der er gældende for branchens virksomheder og medarbejdere (funktionel) Integrere branchens daglige praksis, opgaver og udfordringer i undervisningen, så undervisningen bliver så virkelig som mulig (helhedsorienteret) Undervisningen organiseres i helheder, der er synlige for deltagerne og kan danne grundlag for længerevarende strukturerede undervisningsforløb. Helheden i undervisningen anskues ud fra en faglig relevans, en samfundsrelevans og en personlig relevans. Udvikling af helhedsorienterede forløb kræver et tæt samarbejde lærerne imellem. Dette sker i faglige teams, der dækker hele uddannelsen. Helheden kan anskueliggøres i projektorienterede forløb, fagligt integrerede forløb og ved mindre gruppearbejder. a.1. Elevens status i skolens virke Er beskrevet i den overordnede undervisningsplan for EUD. a.1. Lærernes dynamiske pædagogiske virke Er beskrevet i den overordnede undervisningsplan for EUD. a.1. Udvikling af lærerrollen Er beskrevet i den overordnede undervisningsplan for EUD. a.1. Åbenhed Er beskrevet i den overordnede undervisningsplan for EUD. a.1. Læringsaktiviter Beskrives i detaljer i elevplan.dk a.1. Læringsmiljøet Er beskrevet i den overordnede undervisningsplan for EUD. a.1. Dannelse Er beskrevet i den overordnede undervisningsplan for EUD. Lokalundervisningsplan hold 3 5

6 b. Støtte til eleverne: Skolen tilbyder eleverne en række foranstaltninger, som skal hjælpe eleven gennem uddannelsen. b.1. Specialpædagogisk støtte Elever der har særlige behov kan benytte sig af skolens normale tilbud. b.1. Mentor: Eleverne tildeles en mentor. Der gennemføres samtaler med den enkelte elev og dennes mentor i forløbet. Under samtalerne tages bl.a. elevens opfyldelse af målene i uddannelsesplanen op til revision, så eleven løbende har mulighed for at revidere og individualisere sin indsats. Hvis eleven har særlige behov eller støder på vanskeligheder kan mentoren henvise til skolens øvrige muligheder for støtte eller evt. bistå med samtaler med virksomheden. Mentoren følger endvidere eleven på det faglige og personlige plan (som led i helhedsvurderingen af eleven). Det er en forudsætning for at en mentorordning fungerer, at den enkelte elev reelt accepterer behovet for en mentor. Derfor forventes det, at aftaler med mentor overholdes. c. Valg af undervisningsformer Undervisningsformerne vælges i de enkelte fag, så de understøtter det pædagogiske værdigrundlag. Herudover tilrettelægges undervisningen med størst muligt samspil mellem fagene. Uddannelsen er som tilrettelagt således, at eleverne har en ugentlig arbejdsbelastning svarende til 37 timer om ugen. Grundstrukturen er 32 lektioner pr. uge. Det medfører at der er tid til en del af den betydelige arbejdsindsats eleverne må yde for at kunne opnå målene. Udover de skemalagte teoretiske og praktiske undervisning er der lektier og opgaver/projekter, som eleverne selvstændigt skal forberede sig på og arbejde med. Såfremt eleven ikke yder den selvstændige arbejdsindsats og afleverer de stillede opgaver og projekter, vil eleven normalt ikke kunne bestå et skoleforløb. Udgangspunktet er altså, at der forventes en indsats fra eleverne svarende til en 37 timers arbejdsuge på både grund- og hovedforløb. For at leve op til dette gælder følgende for alle aktiviteter: 1. Der skal være en plan for aktiviteten og et oplæg til indholdet. 2. Der skal være mulighed for at konsultere en lærer under processen. 3. Der skal være en opfølgning. I de enkelte fag beskrives derfor pensum og opgaver, således at for hvert fag er tydeligt: Hvordan indgår elevernes selvstændige arbejde i uddannelsen, herunder hvilke krav der er til aflevering af selvstændige opgaver og projekter. Beskrivelse af skriftlige opgaver eller projekter, som kan dokumentere elevernes selvstændige arbejde, samt et krav til aflevering og opfølgning på at eleverne afleverer det krævede antal opgaver. Beskrivelse af, hvordan elevernes daglige forberedelse af det teoretiske stof inddrages i undervisningen. Dette er en del af den almindelige daglige praksis. Undervisningen tager sit udgangspunkt i, at elever har forberedt sig og lavet deres hjemmearbejde. Dermed foretages der ikke en gennemgang af forberedt stof, men i stedet drøftes emnet og afprøves i dialog med eleverne. Beskrivelse af, hvordan evalueringen af elevernes selvstændige arbejde og opgaver indgår i den samlede vurdering af eleven. Herunder er også en Lokalundervisningsplan hold 3 6

7 beskrivelse af, hvilke kriterier der lægges til grund for, at en evt. manglende arbejdsindsats medfører, at et skoleophold ikke bestås. d. Valg af undervisningsformer Uddannelsen er opbygget med fem skoleperioder, som teoretisk understøtter de opgaver eleven skal lære i den efterfølgende skoleperiode. Fordelingen af undervisningsformer fremgår under beskrivelsen af de enkelte skoleperioder og fag. 3. Skoleperioder Den enkelte skoleperiode er tilrettelagt, så den giver de grundlæggende teoretiske forudsætninger for de opgaver, eleven skal arbejde med i den efterfølgende praktikperiode. En række fag er fordelt over flere praktikperioder. Det er gjort for dels at give eleven et bredt fundament hurtigst muligt i uddannelsen, og dels i senere skoleperioder at kunne udbygge den teoretiske viden samt skabe kobling til praktikken efterhånden som taksonomien i praktikmålene øges. a. Skoleperiode Denne skoleperiode afholdes på Erhvervsskolen Nordsjælland Introduktion til rengøring og personlig service. Skoleperioden skal klargøre eleven til opgaverne i praktikperiode 1. I perioden gennemføres følgende fag: 3711 Praktisk erhvervsrengøring (0,6 uge) Personlig kommunikation og service. (0,8 uge) Idræt E (0,4 uge) Læring, kommunikation og samarbejde (0,2 uge) Særlige bemærkninger om fagenes tilrettelæggelse: Idræt tilrettelægges således at eleverne kan komme til at svømme i en lokal svømmehal. Rækkefølge af fagene: Uge 1: 1. LKS 2. Personlig kommunikation og service 3. Personlig kommunikation og service 4. Idræt 5. Erhvervsrengøring Uge 2: 1. Erhvervsrengøring 2. Erhvervsrengøring 3. Personlig kommunikation og service 4. Idræt 5. Personlig kommunikation og service - fag der undervises som praktisk baseret undervisning, Idræt og erhvervsrengøring - mulighed for selvstudietid på skolen fra 1415 til 1600 b. Skoleperiode Denne skoleperiode afholdes på Erhvervsskolen Nordsjælland Personlig kundebetjening, førstehjælp samt hygiejne, miljø og teknik. Lokalundervisningsplan hold 3 7

8 Skoleperioden skal klargøre eleven til opgaverne i praktikperiode 2 og følge op på det lærte fra skole- og praktikperiode 1. I perioden gennemføres følgende fag: 3711 Praktisk erhvervsrengøring (1,0 uge) Personlig kommunikation og service (0,2 uge) Grundlæggende kundeservice og kundekommunikation (1,0 uge) Idræt (1,2 uge) 3732 Rengøringshygiejne (1,0 uge) Hygiejne i pool og bade (0,6 uge) Kommunikation og konflikthåndtering (0,6 uge) Interkulturel kompetence i jobudøvelsen (0,6 uge) Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse (1,0 uge) Salgsteknik for salg og service medarbejder (0,4 uge) Særlige bemærkninger om fagenes tilrettelæggelse: Konflikthåndtering øves i de omgivelser hvor eleven skal virke fremover. Idræt tilrettelægges således at eleverne kan komme til at svømme i en lokal svømmehal. Rækkefølge af fagene: Uge 8: 1. Praktisk erhvervsrengøring 2. Praktisk erhvervsrengøring 3. Praktisk erhvervsrengøring 4. Idræt 5. Praktisk erhvervsrengøring Uge 9: 1. Praktisk erhvervsrengøring 2. Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 3. Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 4. Idræt 5. Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Uge 10: 1. Hygiejne i pool og bade 2. Hygiejne i pool og bade 3. Hygiejne i pool og bade 4. Idræt 5. Personlig kommunikation og service Uge 11: 1. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 2. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 3. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 4. Idræt 5. Rengøringshygiejne Uge 12: 1. Rengøringshygiejne 2. Rengøringshygiejne 3. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 4. Idræt 5. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Uge 13: Lokalundervisningsplan hold 3 8

9 1. Rengøringshygiejne 2. Rengøringshygiejne 3. Kommunikation og konflikthåndtering 4. Idræt 5. Kommunikation og konflikthåndtering Uge 14: 1. Gundlæggende kundeservice og kundekommunikation 2. Gundlæggende kundeservice og kundekommunikation 3. Gundlæggende kundeservice og kundekommunikation 4. Gundlæggende kundeservice og kundekommunikation 5. Gundlæggende kundeservice og kundekommunikation Uge 15: 1. Kommunikation og konflikthåndtering 2. Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 3. Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere - fag der undervises som praktisk baseret undervisning er idræt - mulighed for selvstudietid på skolen c. Skoleperiode Denne skoleperiode afholdes på Erhvervsskolen Nordsjælland Kultur, planlægning og anatomi Skoleperioden skal klargøre eleven til opgaverne i praktikperiode 3 og bygge videre på det lærte fra skole- og praktikperiode 2. Skoleperioden skal færdiggøre elevens teoretiske forudsætninger for at kunne bidrage i alle funktionerne. I perioden gennemføres følgende fag: 3712 Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse (1,0 uge) 2793 Anatomi og fysiologi (1,0 uge) Arbejdsmiljø (1,0 uge) 9621 Event og idéudvikling (2,0 uge) Læring, kommunikation og samarbejde (1,0 uge) Rækkefølge af fagene: Uge Læring, kommunikation og samarbejde 2. Læring, kommunikation og samarbejde 3. Event og idéudvikling 4. Event og idéudvikling 5. Event og idéudvikling Uge 44: 1. Arbejdsmiljø 2. Arbejdsmiljø 3. Anatomi og fysiologi 4. Anatomi og fysiologi 5. Arbejdsmiljø Uge 45: 1. Anatomi og fysiologi 2. Anatomi og fysiologi 3. Arbejdsmiljø Lokalundervisningsplan hold 3 9

10 4. Arbejdsmiljø 5. Arbejdstilrettelæggelse og arbejdsplaner Uge 46: 1. Anatomi og fysiologi 2. Event og idéudvikling 3. Event og idéudvikling 4. Event og idéudvikling 5. Arbejdstilrettelæggelse og arbejdsplaner Uge Arbejdstilrettelæggelse og arbejdsplaner 2. Event og idéudvikling 3. Læring, kommunikation og samarbejde 4. Arbejdstilrettelæggelse og arbejdsplaner 5. Arbejdstilrettelæggelse og arbejdsplaner Uge 48: 1. Event og idéudvikling 2. Event og idéudvikling 3. Event og idéudvikling 4. Læring, kommunikation og samarbejde - mulighed for selvstudietid på skolen I denne skoleperiode udleveres en opgave i event og en i wellness og spa som forventes løst til næste skoleperiode d. Skoleperiode Denne skoleperiode afholdes på CPH WEST Events Skoleperioden skal klargøre eleven til opgaverne i praktikperiode 4 I perioden gennemføres følgende fag: 2793 Anatomi og fysiologi (0,6 uge) 9623 Projektstyring og eventøkonomi (2,0 uge) 2799 Instruktionsteknik (0,4 uge) 293 Wellness og spa (0,6 uge) Rækkefølge af fagene: Uge 19: 1. Projektstyring og eventøkonomi 2. Projektstyring og eventøkonomi 3. Projektstyring og eventøkonomi 4. Projektstyring og eventøkonomi 5. Projektstyring og eventøkonomi Uge 20: 1. Projektstyring og eventøkonomi 2. Projektstyring og eventøkonomi 3. Projektstyring og eventøkonomi 4. Projektstyring og eventøkonomi 5. Helligdag Lokalundervisningsplan hold 3 10

11 Uge 21: 1. Projektstyring og eventøkonomi 2. Wellness og spa 3. Wellness og spa 4. Wellness og spa 5. Instruktionsteknik Uge 22: 1. Instruktionsteknik 2. Anatomi og fysiologi 3. Anatomi og fysiologi 4. Helligdag 5. Undervisningsfri Uge 23: 1. Anatomi og fysiologi - mulighed for selvstudietid på skolen Opgave færdiggøres og afleveres med et event e. Skoleperiode Denne skoleperiode afholdes på Erhvervsskolen Nordsjælland, Forberedelse til eksamen Skoleperioden skal færdiggøre elevens teoretiske forudsætninger for at kunne bidrage i alle funktionerne. Skoleperioden skal klargøre eleven til praktikperiode 5, samt eksamen. I perioden gennemføres følgende fag: 3711 Praktisk erhvervsrengøring (0,4 uge) Idræt D (0,4 uge) Håndtering af tilskadekomne (0,6 uge) Læring, kommunikation og samarbejde (1,8 uge *) Forberedelse til afsluttende eksamen (svendeprøve) (0,0 * uge) 2799 Instruktionsteknik (0,2 uge) Særlige bemærkninger om fagenes tilrettelæggelse: Idræt tilrettelægges således at eleverne kan komme til at svømme i en lokal svømmehal. Rækkefølge af fagene: Uge 34: 1. Læring, kommunikation og samarbejde 2. Læring, kommunikation og samarbejde 3. Instruktionsteknik 4. Idræt 5. Læring, kommunikation og samarbejde Uge Praktisk erhvervsrengøring 2. Praktisk erhvervsrengøring 3. Læring, kommunikation og samarbejde 4. Idræt 5. Læring, kommunikation og samarbejde Uge 36: Lokalundervisningsplan hold 3 11

12 1. Læring, kommunikation og samarbejde 2. Læring, kommunikation og samarbejde 3. Håndtering af tilskadekomne 4. Håndtering af tilskadekomne 5. Håndtering af tilskadekomne Uge 37: 1. Læring, kommunikation og samarbejde 2. Læring, kommunikation og samarbejde - mulighed for selvstudietid på skolen I event følges op på den store eventopgave f. Afsluttende eksamen Den afsluttende eksamen gennemføres over en dag, som en praktisk prøve i udvalgte arbejdsområder. Den afsluttende eksamen lægges inden for de sidste 2 uger af uddannelsen. Eksamen er en praktisk prøve der vælges ved lodtrækning: 1. Vedligeholdende rengøring i omklædning 2. Genoprettende rengøring i baderummene 3. Vedligeholdende rengøring i hallen 4. Genoprettende rengøring i hallen 5. Vandprøve 6. Redning 7. Førstehjælp indbygget i case 8. Sikkerhedsprocedurer i hal 9. Opsyn ved bassin 10. Fremlæggelse af event 11. Instruktion i f.eks. vandgymnastik Censor skal være en repræsentant fra svømmebadene. Eksamen afholdes torsdag i uge 49 og der er evaluering og reception fredag i samme uge. Lokalundervisningsplan hold 3 12

13 4. Fagene 1. Praktisk erhvervsrengøring Faget ses i sammenhæng med 3732 Rengøringshygiejne, Hygiejne i pool og bade, arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse samt Arbejdsmiljø. Fagets varighed er 2,0 uge. Faget opdeles i skolebaserede moduler i skoleperiode 1 med 0,6 uge, skoleperiode 2 på 1,0 uge og skoleperiode 5 på 0,4 uge. Varighed Indhold. Der lægges vægt på 2,0 uge Undervisningens mål er, at 1 Eleven kan genkende og behandle overflader på gulve, vægge, inventar (herunder edb-udstyr) og sanitet. 2 Eleven kan anvende midler korrekt og kan forstå leverandørbrugsanvisningens oplysninger i forhold til serviceassistentens arbejdsopgaver, såsom anvendelse, ph-værdi, indhold, sikkerhed, dosering m.v. 3 Eleven kan anvende samt til- og afrigge redskaber, rengøringsvogne og maskiner på en hensigtsmæssig, sikkerhedsmæssig og ergonomisk korrekt måde. 4 Eleven kan på baggrund af viden om mikrofiberes egenskaber og funktion anvende mikrofiberklude og -redskaber ergonomisk og metodisk korrekt, så mikrofiberteknologien anvendes efter hensigten. 5 Eleven kan udføre rengøringsarbejde ved brug af hensigtsmæssige arbejdsstillinger, så unødige belastningslidelser undgås. 6 Eleven kan anvende korrekt løfte- og bæreteknik og kender til betydningen af jobrotation for at begrænse ensidigt gentaget arbejde (EGA). 8 Eleven kan varetage affaldssortering Eleven skal kunne opfylde målpind 1, men skal kun have kendskab til aftørring af EDB udstyr. Derudover skal faget vinkles så det passer til de flader der er i svømmehaller Faget deles op over de første to skoleperioder, hvor vægten i første skoleperiode ligges på kendskab til flader i svømmehal og praktisk anvendelse af redskaber. Der skal også gennemgås leverandørbrugsanvisninger, sikkerhedsdatablad og arbejdspladsbrugsanvisning. 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Bedømmelse Faget støtter praktikmålene nr.: x29 - x41, x43. Pensum: Bøger; Arbejdsteknik, ISBN Ergonomi, ISBN Rengøring for serviceassistenter, ISBN Evt. rengøring og samfundet, ISBN Opgaver; I slutningen af hver skoleperiode skal eleverne fremstille en folder/huskekort, i lommeformat, over de vigtigste værd at huske ting. Folder/huskekort er individuelle og derfor ikke nødvendigvis ens. Projekter; Eleverne skal i grupper tegne en svømmehal med alle tilhørende rum og faciliteter. Hver gang vi har arbejdet med et emne f. eks overflader, rengøringsmidler osv. skal gruppen i fællesskab træffe beslutninger i forhold til emnet. Der bygges videre på projektet i flg. moduler; Rengøringshygiejne, arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse samt arbejdsmiljø. Særlige faciliteter og undervisningsmaterialer; CD rom Ergonomiværkstedet. Evt. besøg på et rensnings anlæg Besøge en virksomhed der har og anvender en stor maskinpark. Lokalundervisningsplan hold 3 13

14 2. Personlig kommunikation og service Faget ses i sammenhæng med grundlæggende kundeservice og kundekommunikation, konflikthåndtering samt Kvalitet og kundeservice i et kundekontaktcenter. Fagets varighed er 1,0 uge. Faget opdeles i skolebaserede moduler på 0,8 uge i skoleperiode 1 og 0,2 uge i skoleperiode 2. Varighed 1,0 uge Undervisningens mål er, at 1 Eleven kan anvende spørgeteknik og forstå, hvordan forskellige typer spørgeteknik kan styre samtalen. 4 Eleven kan gennem aktiv lytning og kendskab til kropssprog bidrage til effektiv opgave- og problemløsning. 5 Eleven kan anvende kommunikationsmetoder til løsning af konflikter. 6 Eleven kan anvende og vurdere sprogbrugen i den aktuelle situation og kontekst. 7 Eleven kan gennem kendskab til/anvendelse af analyseværktøjer indenfor kommunikation og øge forståelsen for menneskers reaktionsmønstre. 8 Eleven kan anvende og udvikle den kulturelle dimension i kommunikationen i virksomhedskulturen og fremmede landes kulturbaggrund. 9 Eleven kan udvikle egen evne til at lære (bl. fremmedsprog og ny teknologi).herunder informere og holde sig informeret - både i en face to face Indhold. Der lægges vægt på kommunikation og ved hjælp af s og evt. virksomhedens intranet. I dette fag skal der fokuseres på elevens hverdagssituation, hvor der skal håndteres mennesker der er delvist eller helt blottede. Faget deles op over de to første skoleperioder med 0,8 i første periode og 0,2 i anden periode. Faget skal endvidere fokusere på hvordan god kommunikation fremmer god service, og giver god kundekontakt (sammenhæng med målpind 1, 4 og 5) Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Faget støtter praktikmålene nr.: x10 - x12, x14, x15. Pensum: Charlotte P. Vest: Psykologi, kommunikation og service (evt. andet relevant materiale følger) Opgaver: Emner fra dette modul vil være gennemgående i hele skoleforløbet. Der vil således allerede indgå emner herfra i opgaven eleverne arbejder med fra 1. til 2. skoleperiode. I denne opgave vil der blive skabt overgang til Interkulturel kompetence i jobudøvelsen i 2. skoleperiode Projekter: Emner fra dette modul inddrages i projekt i faget Læring, kommunikation og samarbejde i 5. skoleperiode. Særlige lærerkvalifikationer: Underviser har en stærk teoretisk baggrund i arbejdet med kommunikation og service. Erhvervserfaring med servicefunktioner vil være en fordel. Lokalundervisningsplan hold 3 14

15 3. Grundlæggende kundeservice og kundekommunikation Faget ses i sammenhæng med personlig kommunikation og service, konflikthåndtering samt Kvalitet og kundeservice i et kundekontaktcenter. Fagets varighed er 1,0 uge. Faget afholdes i et skolebaseret modul på 1,0 uge i skoleperiode 2. Varighed 1,0 uge Indhold. Der lægges vægt på Undervisningens mål er, at eleven kan 1 anvende spørgeteknikker, behovsafdækning og problemløsning. 3 gennemføre samtaler med forskellige kundetyper. 5 håndtere indvendiger, reklamationer og klager. Da kundegrundlaget i langt de fleste svømmehaller er fra alle aldre, skal eleven kunne differentiere tiltaleformen, jf. målpind 3. Faget skal gennemgåes i anden skoleperiode, hvor der skal inddrages deres egne erfaringer med teknikker og tiltaleformer. 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Bedømmelse Faget støtter praktikmålene nr.: x14, x18, x19. Pensum Spørgeteknik Behovs-teori og analyse Behovsopfyldning Teori om- og genkendelse af kundetyper Indvendingsbehandling i forhold til badende gæster Behandling af reklamationer og klager Transaktionsanalyse herunder tiltaleformer Opgaver Teoretisk gennemgang og opgaver Casebaserede problemstillinger, som understøtter praktikmålene, fra elevernes egne erfaringer Evt. rollespil i forhold til teknikker og elevens erfaringer Vurdering 50% af vurderingen skal være på elevens deltagelse og praktiske evner i undervisningen. 50% af vurderingen skal være i forhold til en afsluttende teoretisk evaluering, som kan være skriftlig og/eller mundtlig. Særlige faciliteter, undervisningsmaterialer Teoretiske materialer om emnerne, som kan være i artikel og/eller bogform Mulighed for videooptagelse og afspilning Logbog fra elevernes praktikperiode om problemstillinger/erfaringer i forhold til praktikmålene. Særlige lærerkvalifikationer Kompetencer indenfor den nævnte teori og praktik Fag som der lægges op til eller videreføres fra Fag: Underviser: Skoleperioder/uge: Personlig kommunikation og service (0,2 uge) SUSC/EAN 1/ / Kommunikation og konflikthåndtering (0,6 uge) SUSC/EAN 2/ Salgsteknik for salg og service medarbejder (0,4 uge) SUSC/EAN 2/ Læring, kommunikation, samarbejde og etik (2,0) SUSC/EAN 1/1 + 3/ / Interkulturel kompetence i jobudøvelsen (0,6) SUSC/EAN 2/9 Lokalundervisningsplan hold 3 15

16 4. Idræt Faget ses i sammenhæng med anatomi og fysiologi samt 2799 instruktionsteknik. Fagets varighed er 1,0 uge for begge niveauer hver især. Niveau E opdeles i skolebaserede moduler på 0,2 uge i skoleperiode 1 og 0,8 uge i skoleperiode 2. Niveau D opdeles i skolebaserede moduler på 0,6 uge i skoleperiode 2 og 0,4 uge i skoleperiode 5. Varighed Niveau E: 1,0 uge Niveau D: 1,0 uge Formålet med faget er, at eleverne bliver motiveret for at være i god fysisk form samt opnår teoretisk og praktisk helhedsforståelse for dette til gavn for eleven til hverdag og i jobbet. Undervisningens mål Niveau E Undervisningens mål er, at eleven kan 1) dokumentere kendskab til samspillet mellem individet og jobbet, herunder følgerne af ensformigt arbejde og mangel på fysisk aktivitet 2) udfolde sig kreativt gennem idræt, både alene og i samarbejde med andre 3) dokumentere kendskab til, hvordan man selv kan medvirke til at forebygge fysiske skader, herunder vælge hensigtsmæssige arbejdsteknikker 4) arbejde bevidst og målrettet på at styrke sin egen fysiske form. Niveau D Undervisningens mål er, at eleven kan 1) gøre rede for forudsætningerne for og vurdere betydningen af at være i god fysisk form 2) gøre rede for samspillet mellem individet og jobbet, herunder vurdere følgerne af ensformigt arbejde og mangel på fysisk aktivitet 3) selvstændigt udfolde sig kreativt gennem idræt, både alene og i samarbejde med andre 4) gøre rede for, hvordan man selv kan medvirke til at forebygge fysiske skader samt vise hensigtsmæssige arbejdsteknikker 5) gøre rede for, hvordan idrætslige udfoldelser skal ske med respekt for mennesker, natur og miljø 6) handle selvstændigt og med sikkerhed på baggrund af viden om vigtigheden af at være i god fysisk form. Indhold. Der Formålet med idræt på denne uddannelse er at give eleven de bedste lægges vægt på forudsætninger for at kunne gøre fyldest som livredder i en svømmehal, hvorfor idræt som fag primært skal beskæftige sig med svømning. Niveau E målpind 4 skal sigte mod det at komme i god svømme form. I skoleperiode 1 lægges der vægt på at kunne bestå den svømmetekniske del af erhvervslivredderprøven. I skoleperiode to lægges der vægt at sammenholde faget med instruktionsteknik, således at elverne kan foretage grundlæggende instruktion i svømmeteknikker. I skoleperiode 5, fanges der op på alt det lærte i tidligere perioder. Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Faget støtter praktikmålene nr.: x02, x03, x13. Særlige bemærkninger om faget Hele faget skal vinkles så der bliver lagt vægt på hvad eleverne gør godt (appreciative inquiry (AI)) Pensum Undervisningen vil tage udgangspunkt i hæftet; Aldersrelateret træning i svømning fra Team Danmark og Dansk svømmeunion. Opgaver Lokalundervisningsplan hold 3 16

17 Eleverne får til opgave at lave opvarmning og træningsprogrammer undervejs i faget. Vurdering af elevens kompetencer herunder evt. prøver i faget Eleverne bliver vurderet på deres samlede fremskridt samt deres generelle form. Denne vil blive testet løbende under uddannelsen. Særlige faciliteter mestendels af undervisningen vil finde sted i Frederiksborg hallen, hvor eleverne vil arbejde på deres svømmefærdigheder. Særlige lærerkvalifikationer Læreren i faget skal som minimum tidligere have gennemført bassinprøve og fået en form for træneruddannelse. 5. Rengøringshygiejne Faget ses i sammenhæng med praktisk erhvervsrengøring, Hygiejne i pool og bade, arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse samt Arbejdsmiljø. Fagets varighed er 1,0 uge. Faget afholdes i skoleperiode 2 med 1 uge. Varighed 1,0 uge 1 Eleven kan udføre rengørings- og serviceopgaver på en hygiejnisk korrekt måde, så antallet af mikroorganismer i miljøet nedbringes og spredning af mikroorganismer forhindres. 2 Eleven kan planlægge og udføre rengøring efter skimmelsvampeangreb. 3 Eleven kan forstå vigtigheden af at udvise en god personlig hygiejne og Indhold. Der lægges vægt på overholde gældende hygiejnekrav under rengøringsarbejdet. I dette fag skal der lægges særlig vægt på de generelle mikrobiologiske processer samt forskellene på vedligeholdende og genoprettende rengøring. Der skal gennemgåes det at tilpasse rengøringsfrekvensen og -midler efter områdets belastning. Den vigtigste målpind er målpind 3. Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Faget støtter praktikmålene nr.: x28, x35 - x38, x44. Pensum; Bøger; Hygiejne, ISBN Opgaver; Fremstille en folder om personlig hygiejne. Arbejde med cases fra virkelighedens verden under overskriften Så galt kan det gå Projekter; Gruppe projektet fortsættes med udarbejdelse af hygiejneregler for div. rum/faciliteter i gruppens svømmehal. Særlige faciliteter og undervisningsmaterialer; Besøge Medicinskmuseum i København Kvalitetsmåling af rengøring via måleinstrument. Lokalundervisningsplan hold 3 17

18 6. Hygiejne i pool og bade Faget ses i sammenhæng med praktisk erhvervsrengøring, 3732 Rengøringshygiejne, arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse samt Arbejdsmiljø. Fagets varighed er 0,6 uge. Faget afholdes i skoleperiode 2 med 0,6 uge. Varighed Indhold. Der lægges vægt på 0,6 uge Undervisningens mål er, at eleven kan 1) Anvende dampbade/sauna, finsk sauna, hamam og kolde/varme bade på den rigtige måde. 2) Med baggrund i viden om rengøringsmidler og ph, rengøre pool-områder og karbad forsvarligt, så det sikres at hygiejnen er i top. 3) Med baggrund i viden om sygdomme og smitterisiko medvirke til at forebygge fx legionella o. lign. 4) Tage vandprøver og indrapportere disse. pind 1 skal forståes således, at det drejer sig om den korrekte tekniske opstart og brug af anlæggene, samt hygiejnen i forbindelse hermed. Bundsugning skal gennemgåes. Faget skal være specifikt oplysende i forhold til hygiejne og svømmehaller. Bedømmelse 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Faget støtter praktikmålene nr.: x33-x34, x38 - x41, x44, x46. Pensum: Gældende bekendtgørelse vedr. svømmebadsanlæg Materiale udleveres mht personlig hygiejne mikroorganismer mikroorganismers vækst smitteveje, forebyggelse af smitte rengøring og desinfektion Vandkvalitet: mikrobiologisk fysisk-kemisk Anlæg Øvelser: Vandprøvetagning, bestemmelse af vandkvalitet ( frit klor/bundet klor ) ph-måling Vækst af mikroorganismer Desinfektionsmidlers virkning Undersøgelse af kontaktsmitte Effekt af håndvask Evaluering af kursister: sker på baggrund af aktivitet; fremmøde og aktiv deltagelse Lokalundervisningsplan hold 3 18

19 7. Kommunikation og konflikthåndtering Faget ses i sammenhæng med personlig kommunikation og service, grundlæggende kundeservice og kundekommunikation samt Kvalitet og kundeservice i et kundekontaktcenter. Fagets varighed er 0,6 uge. Faget afholdes i et skolebaseret modul på 0,6 uge i skoleperiode 2. Varighed Indhold. Der lægges vægt på 0,6 uge Undervisningens mål er, at eleven kan - skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem konfliktfremmende og -dæmpende adfærd og kan anvende dette gennem sin personlige fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser. - anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller, herunder egne roller og adfærd i forhold til kolleger, ledelse samt brugere. - udvise forståelse for krisereaktioner. - anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres liv- og arbejds-situationer på en respektfuld måde og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig serviceorienteret og mindre konfrontativ måde. Der skal lægges vægt på at lære eleven at håndtere konflikter i situationer hvor mennesker er helt eller delvis blottede, og hvad det medfører af reaktioner hos andre mennesker Faget skal indeholde noget om hvordan man afbalancerer magtforhold som følge af uniformering Der skal gennemgåes let krisehåndtering Der skal gives anledning til refleksion over spørgsmålet om de konflikter der kan opstå når forældre lader børnene selv gå i svømmehallen. Bestået / ikke bestået Bedømmelse Faget støtter praktikmålene nr.: x10- x12, x14, x19. Pensum: Konflikt og kontakt Else Hammerich og Kirsten Frydensberg Projekter: Emner vil indgå i projektet i 5. skoleperiode. Særlige lærerkvalifikationer: Forudgående indsigt i krisereaktioner samt konflikthåndtering. 8. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse Faget ses i sammenhæng med praktisk erhvervsrengøring, 3732 Rengøringshygiejne, Hygiejne i pool og bade samt Arbejdsmiljø og 2799 Instruktionsteknik. Fagets varighed er 1 uge. Faget afholdes i skoleperiode 3 med 1 uge. Varighed 1,0 uge Undervisningens mål er, at eleven kan foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til kundens ønsker, arbejdsplanen og den beregnede tid. kender principperne for opmåling i forhold til arbejdsplaner. kan udføre synligt rengørings- og servicearbejde under hensyntagen til krav om samarbejde, fleksibilitet og ansvarsbevidsthed og med forståelse for betydningen af en god personlig fremtræden. Lokalundervisningsplan hold 3 19

20 Indhold. Der lægges vægt på Bedømmelse Faget støtter praktikmålene nr.: x41. Kundens ønsker skal i denne uddannelse forståes som virksomhedens egne behov I denne undervisning skal der lægges vægt på hvordan god planlægning kan være med til at fremme fleksibilitet hos den enkelte medarbejder Den måde faget kobles med Læring, kommunikation og samarbejde på, er ved at give den enkelte forståelse for løsningen af overvågningsopgaver ved bassin, rundering m.v. hvordan det løses bedst ved samarbejde. 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Pensum; Bøger; Rengøring for serviceassistenter, ISBN Opgaver; Der arbejdes med cases omkring synlig rengøring, samarbejde, fleksibilitet og personlig fremtræden. Projekter; Gruppeprojektet fortsættes, idet der nu skal udarbejdes en arbejdsplan i forhold til kvalitetsniveau. Der arbejdes med den personlige arbejdstilrettelægning i forhold til bemandingen. Særlige faciliteter og undervisningsmaterialer; CD rom Renkøbning, Planlægningsafdelingen. Opmålingsudstyr Videokamera samt fremviser. 9. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Faget ses i sammenhæng med anatomi og fysiologi Fagets varighed er 1 uge. Faget afholdes i et skolebaseret modul på 1,0 i skoleperiode 2. Varighed 1,0 uge Undervisningens mål er, at eleven - er i stand til at holde liv i/genoplive personer i de vigtige minutter,efter at en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået, indtil redningsmandskabet eller en læge kan tage over - opnår bevis for grundkursus i førstehjælp. Elementær brandbekæmpelse Formålet med faget er, at eleverne - ved, hvordan de bør forholde sig i tilfælde af brand og ved simple hjælpemidler og metoder kan slukke en mindre brand samt hindre brandudbredelse - opnår bevis for kursus i elementær brandbekæmpelse. Undervisningens mål a. Førstehjælp (DFR s retningslinier) Undervisningens mål er, at eleven kan anvende - førstehjælpens 4 hovedpunkter - trinvis førstehjælp til en bevidstløs - førstehjælpen til en sprøjtende blødning - førstehjælpen til chok har forståelse af Lokalundervisningsplan hold 3 20

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens Baggrund I Horsens Kommune er der lavet en aftale om, at rengøringsmedarbejdere, der har gennemført 3 ugers kursus i erhvervsrengøring, får en lønforbedring på 1 løntrin. Kurset indeholder det, der svarer

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Eventassistent. 1. skoleophold. Idéudvikling og storytelling. Varighed: 10 dage Afvikles på: IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding

Eventassistent. 1. skoleophold. Idéudvikling og storytelling. Varighed: 10 dage Afvikles på: IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding Eventassistent 1. skoleophold Varighed: 10 dage Afvikles på: IBC, Tvedvej 7, 6000 Kolding Idéudvikling og storytelling Forløbet er bygget op omkring en projektopgave med kulturhistorisk baggrund, hvor

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Grundforløb: Kosmetiker

Grundforløb: Kosmetiker Grundforløb: Kosmetiker Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en klinik. Du lærer at udføre kosmetiske behandlinger herunder kosmetisk ansigtsbehandling

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen.

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen. Danshøj Valby Vigerslev Gammel Køge Landevej Sjælør Boulevard Carl Jacobsens Vej KTS Folehaven Ny Ellebjerg Sjælør Gammel Køge Landevej Ellebjergvej Hvordan kommer du til Sukkertoppen S -Tog til Ny Ellebjerg,

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist

Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist Hotelreceptionist Virksomhedsreceptionist Vagtmester Natportier Morgenservering Fremtidens hotelmedarbejder Dette 6 ugers forløb er skræddersyet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ

UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ 2. HALVÅR 2014 RENGØRINGSSERVICE GRUNDUDDANNELSE I RENGØRING UDDANNELSE TIL SPECIELLE OPGAVER I BRANCHEN UDDANNELSE... ER NØGLEN TIL GODT ARBEJDSMILJØ VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE ERHVERVSRENGØRING FLEX At

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

EVENTKOORDINATOR. oplevelse. underholdning. wellness. gæstfrihed. miljø. familie. sport

EVENTKOORDINATOR. oplevelse. underholdning. wellness. gæstfrihed. miljø. familie. sport EVENTKOORDINATOR oplevelse underholdning wellness gæstfrihed VANDLAND miljø familie design livsstil KONCERT LEGOLAND TEATER DYREPARK HOTEL CAMPING SOMMERHUS VANDREHJEM TURISTBUREAU TRANSPORT RESTAURANT

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Oversigt over emnerne INTRODUKTION... 2 PORTØRENS ARBEJDSOMRÅDER OG OPGAVER... 3 ORGANISATIONSFORHOLD... 4 FORSTÅELSE FOR INTERNE OG EKSTERNE

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Hvordan bliver jeg livredder?

Hvordan bliver jeg livredder? Hvordan bliver jeg livredder? Bliv livredder med Den Kompetencegivende Bassinprøve Hvordan vurderes din jobansøgning til livredderjobbet? Generelt får svømmehaller et hav af ansøgninger til livredderstillinger

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog Kursuskatalog BEREDSKAB JAMMERBUGT Side 2 Indhold Førstehjælp, lavt niveau... 5 Førstehjælp, mellem niveau... 7 Førstehjælp til børn... 9 Hjerte-Lunge-Redning (HLR)...11 Livreddende førstehjælp... 13 Førstehjælp

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist BEK nr 432 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.37T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C.

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C. SIDE 1 AF 5 8000 AARHUS C. RESILIO TRAINER - 100 timers instruktør-uddannelse for professionelle, der arbejder med sundhed, trivsel og psykisk arbejdsmiljø MÅLGRUPPE HR-konsulenter, HR-partnere, arbejdsmiljøkonsulenter,

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelsen til Fysiologisk Hundemassør, er for dig der vil lære at massere egne og andres hunde og katte. Du kan bruge uddannelsen på dine egne dyr, på din arbejdsplads

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Almindelig hjælp til politiet, LPU 1, 1033 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at kursisten som enkeltmand

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Udarbejdet af: NKH MJM

Udarbejdet af: NKH MJM Værkstedskole (VS) Side1af 9 1. Formål Den studerende skal gennem en faglig og teoretisk uddannelse opnå håndværksmæssige færdigheder drejning, fræsning, termisk sammenføjning, skruestiksarbejde, der har

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis. Temaaften for instruktører

Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis. Temaaften for instruktører Dansk Førstehjælpsråds nye uddannelsesstruktur og elektroniske bevis Temaaften for instruktører Nuværende struktur OBS: modulopbygning i diverse bekendtgørelser Minimum, mellem og højt uddannelses niveau

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen.

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig, men det er også vigtigt, at

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Udarbejdet af: Pia Schmidt

Udarbejdet af: Pia Schmidt Udarbejdet af: Pia Schmidt Borgeren henvender sig til skolen. - vil gerne realkompetencevurderes mhp. at gennemføre en EUD uddannelse under GVU lovgivningen Uddannelses- og Erhvervsvejledningen koordinerer,

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere