Organisationsbeskrivelse og strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015"

Transkript

1 Organisationsbeskrivelse og strategi

2 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken sal 4500 Nykøbing Sjælland Tlf.: Hjemmeside: 2

3 Indhold Side 4 Side 5 Forord Indledning Del I - Hjørnesten i Granhøjens tilbud Side 7 Præsentation af Granhøjen Side 8 Boliger og boformer Side 8 Beskæftigelsestilbud Side 9 Behandling Side 10 Akut kriseberedskab Del II - Høj kvalitet til konkurrencedygtige takster Side 11 Mission Side 12 Mål Side 12 Værdier Side 13 Målgruppe Side 13 Vision Del III - En dynamisk organisation og en effektiv ledelse Side 14 Organisationen Side 17 Medarbejdere med bred faglighed Side 17 Organisationskultur Side 18 Tilsyn Del V - Et blik ind i fremtiden Side 23 Et blik ind i fremtiden Side 24 Generationsskifte Side 24 Fokusområder Side 25 Faglig kvalitet Side 25 Beskæftigelse Social økonomiske Virksomheder Side 26 Organisatorisk kvalitet Side 26 Dokumentation Side 26 SIP - Social Indikator Program Side 27 Professionalisering af organisationen Granhøjen Side 27 Brugerundersøgelser Side 27 Akkreditering Side 28 Fusion af 107 botilbud Side 28 Gennemskuelighed af ydelser og takst Side 28 Samarbejde med kommuner Side 29 Afrunding Praktiske oplysninger Side 29 Kontakt os Del IV - En ansvarlig og bæredygtig anvendelse af ressourcerne Side 19 Metode Side 20 Indskrivning på Granhøjen Side 21 Dokumentation 3

4 Forord Granhøjen har i mere end 25 år arbejdet på at skabe trygge rammer, hvor mennesker med en sindslidelse og/eller sociale problemer kan udvikle sig og komme videre i tilværelsen. I den tid har udvikling og fornyelse været helt centralt for Granhøjen. Det betyder, at Granhøjen i dag består af en bred vifte af tilbud inden for bolig, beskæftigelse og behandling med mere end 100 ansatte og mere end 100 beboere. Udvikling er et kontinuerligt projekt på Granhøjen, med en grundtanke om, at man altid kan blive bedre, løfter vi opgaver, som ellers kan synes umulige. I denne virksomhedsplan er jeg derfor stolt af at præsentere de initiativer, vi er i gang med nu, og som vi vil fortsætte med frem til I år fokuserer vi på at optimere dokumentationen af vores sociale indsats på Granhøjen, så det i højere grad er muligt at vurdere, hvordan indsatsen virker, og hvor vi kan forbedre os. Vi har derfor indledt et samarbejde med Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, som skal sikre dokumentation ud fra den Danske Kvalitetsmodel. Granhøjen vil i samarbejde med Center for Kvalitetsudvikling integrere det Sociale Indikator Program, SIP som dokumentation af den sociale indsats, og Center for Kvalitetsudvikling vil i den forbindelse også stå for udførelse af eksterne brugerundersøgelser på Granhøjen. For Granhøjen har det stor betydning at kunne dokumentere vores arbejde. Dette skyldes blandt andet regeringens nye reformudspil for førtids-pension og fleksjob med titlen En del af fællesskabet, som vi på Granhøjen byder velkommen. Reformen repræsenterer netop de værdier, der har været Granhøjens udgangspunkt i alle de år, vi har eksisteret. Vi har erfaret, at mange af vores sårbare unge med sindslidelser og evt. et misbrug har stor gavn af vores virkelighedsnære beskæftigelsestilbud. Denne form for behandling er meget gavnlig for vores beboere og gør dem på længere sigt i stand til at komme ud på det ordinære arbejdsmarked. Granhøjen har i mange år tilbudt denne form for behandling, som er en del af den helhedsorienterede indsats, og understøtter den enkeltes behov, og det er denne helhedsorienterede indsats, som vi ønsker at dokumentere, og derved også være i stand til at styrke. Vi udvikler os hver dag, både igennem vores sociale relationer, men også ud fra de indtryk, vi får fra fællesskabet omkring os. Udvikling er derfor essensen, når beboere skal rustes til fremtiden i en almindelig hverdag. Granhøjen udvikler sig ligeledes i takt med omverdenens forandring for at imødekomme de behov, som opstår. Udvikling er ikke bare en proces, men et redskab til at finde håb, for er vi ikke under udvikling, er vi under afvikling. God læselyst. Grete Mikkelsen Direktør 4

5 Indledning Organisationsbeskrivelse og strategi Indledning Med Granhøjens virksomhedsplan for præsenterer vi både, hvad Granhøjen er i dag, samt de visioner og mål, vi har for Granhøjens fremtidige udvikling. Vi ønsker desuden med denne virksomhedsplan at skabe et overblik over Granhøjens organisation, dens opbygning og de enkelte virksomheder, således at det bliver nemmere for samarbejdspartnere og andre at danne sig et klart og stringent billede af, hvad Granhøjen er og omfatter. Nye fokusområder i de kommende år Granhøjen udvikler sine tilbud i takt med de behov, som vores samarbejdspartnere præsenterer os for. Vi har fokus på, at vores indsatser er i overensstemmelse med Regeringens psykiatriaftale for , som har fokus på at sikre den fortsatte fremdrift og udvikling i indsatser på det sociale område overfor personer med en sindslidelse, samt understøtte sammenhængen mellem socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien, således at den enkelte får den bedst mulige hjælp og støtte. Dette er ligeledes i tråd med handlingsplanen for psykiatri fra 2009, som bl.a. har til formål: At sikre personer med sindslidelser en sammenhængende, koordineret og effektiv behandling At sikre bedre tilgængelighed til psykiatrisk behandling og socialpsykiatriske tilbud At nedbringe omfanget og sværhedsgraden af sindslidelser Sammenhængende og koordinerede sociale tilbud, og tilgængelighed til både psykiatrisk behandling og socialpsykiatriske tilbud repræsenterer indsatser, som vi har udviklet igennem flere år, og som vi har erfaret, er med til at forebygge, at tilstanden hos personer med sindslidelser forværres. 5

6 Denne måde at arbejde på repræsenterer hele Granhøjens værdisæt og vil også i fremtiden være vores fokus i udviklingen af Granhøjen. Virksomhedsplanen er tænkt som en information til samarbejdspartnere om Granhøjen, samt de mål og indsatser der aktuelt arbejdes med og fortsat vil blive arbejdet med de næste 3 år, frem til Der er to områder, der primært skal arbejdes med i forhold til dette: Faglig udvikling, herunder dokumentation af virksomhedens indsats. Fortsat tilpasning og udvikling af organisationens profil. Fortsat udvikling af den faglige indsats, der er nødvendig for udsatte sindslidende i dagens Danmark, tilgodeser og sikrer helhed for den enkelte, så der skabes muligheder for at leve et liv, der giver overskuelighed og mening, og hvor der er tro og håb for fremtiden. Dokumentation bliver omdrejningspunktet i hele 2012 og de næste år. Der skal sikres valid dokumentation af de indsatser og resultater, der opnås for vores beboere, og Granhøjens botilbud skal akkrediteres via en ekstern vurdering af vores tilbud. Der skal arbejdes med at gøre Granhøjens organisation mere gennemskuelig for samarbejdspartnere, og organisationens effektive projektorganisation skal fortsat arbejde med at optimere driften, så der kan tilbydes ydelser af høj faglig kvalitet til rimelige takster. 6

7 Hjørnesten i Granhøjens tilbud Del I Præsentation af Granhøjen Granhøjen er en privatejet organisation, der modtager voksne borgere fra hele landet, som har behov for støtte og hjælp til at klare tilværelsen og komme videre i livet. Det er fx personer med sindslidelser, personer med sociale problemer, personer der kan have en hjerneskade - evt. i kombination med en misbrugsproblematik. Vi tilbyder en række ydelser i henhold til lov om social service og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Disse ydelser omfatter bl.a.: Midlertidige botilbud, jf. SEL 107. Længerevarende botilbud, jf. SEL 108. Praktisk hjælp, jf. SEL 83. Bostøtte, jf. SEL 85. Beskyttet beskæftigelse, jf. SEL 103. Aktivitets- og samværstilbud, jf. SEL 104. Aktivering, jf. LAB 32. Revalideringstilbud, jf. LAS kap. 6. Granhøjens tilbud omfatter således tre indsatsområder: Bolig Beskæftigelse Behandling Indsatsen omkring bolig, beskæftigelse og behandling er et koordineret sammenhængende helhedstilbud. Det er vores erfaring, at det har en helende indflydelse på mennesker at bo i smukke og funktionelle boliger, at opleve selvstændighed i boligen, at have meningsfyldte gøremål i løbet af dagen, og at der er nem og hurtig adgang til at få psykolog- og psykiaterhjælp. Vi har erfaret, at mange af vores beboere mangler en eller flere af de tre indsatser, når de kommer hos os, hvilket skaber ubalance i deres liv. 7

8 Koordinering og sammenhæng i det samlede tilbud skaber stabilitet og ro, og forebygger forværring af den psykiske lidelse. Det er væsentligt at forebygge forværring af den enkelte beboers psykiske lidelse og derved forebygge tilbagefald og en evt. kronisk udvikling af lidelsen. Det er væsentligt for den enkelte, at der igangsættes en behandlings- og handleplan, som vores beboere kan mærke og som de er motiveret for at være med til at arbejde videre med. Man kan således forvente, at Granhøjen er i stand til at målrette indsatsen fra alle sider, således at borgerne også bliver rustet til en hverdag uden for Granhøjen. Boliger og boformer Det er grundlæggende for alle mennesker at have en base, hvor tingene fungerer omkring en, og hvor man kan fungere. Granhøjen har i mange år anvendt boliger, som er beliggende i smukke omgivelser, og boliger som er tilpasset den enkeltes behov. Nogen har brug for at bo i mindre fællesskaber med andre beboere. Da et bofællesskab med mange mennesker kan virke uoverskueligt eller truende og andre beboere har behov for større intimsfære. Granhøjen vægter de individuelle behov højt, derfor består Granhøjens boliger af en bred vifte af muligheder. Granhøjens boliger består af : 7 midlertidige botilbud, jf. SEL 107, som er boliger, der kan variere fra villaer i byområde, opgangsbofællesskaber, til bondegårde med dyr. 3 længerevarende botilbud, jf. SEL 108. En række selvstændige boliger beliggende både på landet og i byen, som udlejes i henhold til lejeloven. I disse år oplever Granhøjen, at der kommer flere beboere, som er meget invaliderede af deres psykiske lidelser, og som kan have brug for en bolig, hvor de ikke er for tæt på andre mennesker, og hvor de enten har deres egen bolig under botilbuddet eller har egen selvstændig bolig, hvor lejeforholdet reguleres af lejeloven, og hvor støtten ydes i hjemmet af Granhøjens Omsorgscenter. I vores midlertidige botilbud er der som udgangspunkt ikke nattevagt. Der er dog mulighed for at tilkalde et akut kriseberedskab, såfremt den enkelte har behov for dette, ligesom der kan indgås særskilt aftale om tilknytning af tilkaldenattevagt eller fast nattevagt til den enkelte beboer. I vores længerevarende botilbud, Tjørneparkens døgntilbud, findes der fast nattevagt, mens der i vores længerevarende botilbud, Botilbuddet Lumsås, findes tilkaldenattevagt. Beskæftigelse Beskæftigelsen har altid været et omdrejningspunkt i den faglige indsats på Granhøjen, hvor der i samarbejde med borgeren arbejdes på at styrke borgerens selvtillid og den personlige identitet, forbedre borgerens sociale kompetencer og give borgeren indblik i, hvad der kræves for at kunne indgå på det ordinære arbejdsmarked. Der er et tæt samspil mellem beskæftigelsestilbuddene og de mentorer og behandlere, der har kontakten med borgeren i det daglige. Det er målet at skabe grundlag for den enkelte borgers eget initiativ og motivation og derved klæde borgeren på til at klare en almindelig hverdag. 8

9 Særligt motivation hos borgeren er en væsentlig faktor, som der arbejdes intensivt med på mange fronter, således at borgeren både har lyst til og bliver i stand til, at passe sin beskæftigelse. Det at motivere borgerne i forhold til beskæftigelse, vil ofte kræve ekstra mange ressourcer hos de forskellige medarbejdere i starten. Socialøkonomisk virksomhed Granhøjen har samarbejde med særlige socialøkonomiske virksomheder, der har udviklet deres koncept i løbet af årene til støtte for Granhøjens aktivering og beskæftigelse. Disse virksomheder omfatter bl.a. hotel- og cafédrift, storkøkken, gårdbutik med et stort varesortiment, samt et håndværkerteam. Socialøkonomiske virksomheder er private forretninger, der drives på markedsvilkår. Her inkluderes mennesker med et handicap, en psykisk lidelse, hjemløse og andre mennesker, som kan være svære at integrere på det ordinære arbejdsmarked. At have socialøkonomiske virksomheder betyder, at borgerne får ansvar og respekt for det arbejde, de udfører. Deres arbejdsopgaver er virkelighedsnære og har stor betydning for borgerens identitets opfattelse, når de indgår i et meningsfyldt samarbejde. Behandling På Granhøjen har vi et behandlerteam bestående af terapeuter og psykologer, som jævnligt samles med områdelederne for de enkelte tilbud, hvor de sikrer sammenhæng i og koordinering af indsatsen for den enkelte borger ud fra en systemisk og narrativ metode. Behandlertemaet arbejder løbende med planen for indsatsen i forhold til den enkelte beboer, således at vi, hurtigt kan få justeret indsatsen såfrem der sker ændringer i borgerens tilstand. Behandlerteamet superviserer endvidere medarbejderne i tilbuddene. Hvis der er et relevant behov og beboeren kan profitere af indsatsen, tilknyttes en psykolog eller terapeut. Mange af vores beboere får psykofarmaka, og derfor har de fleste beboere konsultation ved psykiater, som sikrer rette medicin i rette mængde, og som er opmærksom på medicinens virkning og bivirkning. Et ophold i Granhøjens regi inkluderer akut psykiatrisk behandling på Skovhus Privathospital, som Granhøjen samarbejder med. Såfremt der er behov for indlæggelse i denne forbindelse, aftaler Granhøjen og den pågældende handlekommune det videre forløb. Medicin og sundhed På alle botilbud er der en medicinansvarlig som løbende modtager undervisning af faguddannet sygeplejerske og psykiater. Medicinudleveringen i botilbuddene er underlagt intern uanmeldt kontrol samt eksternt tilsyn efter gældende regler. Alle beboere bliver screenet hvert halve år for diabetes og andre livsstilssygdomme og modtager undervisning i sund livsstil og kostregulering. 9

10 Akut kriseberedskab Granhøjen er tilmeldt et akut kriseberedskab, som står til rådighed for vores beboere og personale hele døgnet alle årets 365 dage. Dette beredskab er specialuddannet i: Mægling og konfliktløsning, håndtering af psykoser, personer der er påvirket af alkohol, stoffer eller anden forgiftning, samt udvidet førstehjælp. De er endvidere uddannede hjælpe-røgdykkere, således at de kan foretage en evakuering i tilfælde af brand. Til funktionen er der tilknyttet specielt udrustede biler indrettet med bl.a. hjertestarter og genoplivningsudstyr til hjerte-lungeredning. Medarbejderne har gennemgået autoriseret vagtkursus og er sikkerhedsgodkendt af myndighederne i henhold til lovgivningen. 10

11 Høj kvalitet til konkurrencedygtige takster Del II I det følgende afsnit præsenteres Granhøjens mission, mål, værdier og vision. Mission Granhøjen er privatejet, og leverer ydelser til socialt udsatte voksne med sindslidelser og evt. misbrugsproblemer. Granhøjen har gennem mere end 25 år udviklet erfaring og viden om, hvordan det er muligt at støtte og udvikle udsatte personer med en sindslidende i deres ofte kaotiske og problemfyldte hverdag og med fokus på sammenhæng i indsatsen. Det er Granhøjens mission: At tilbyde personer med psykiske lidelser ophold i et specialiseret behandlingstilbud, hvor fællesskab og det at skabe tro og håb for fremtiden er omdrejningspunktet. At koordinere indsatsen for den enkelte beboer og imødegå beboerens behov og ønsker, og være understøttende i at styrke identitetsdannelsen. At organisationens behandlingstilbud tilbyder en koordineret helhedsorienteret indsats, hvor der er fokus på bolig, beskæftigelse og behandling. Det er en mission for organisationen at tilbyde ovennævnte opgaver udført med høj kvalitet, professionalisme og til konkurrencedygtige takster (se vedlagte takstblad). Som privat virksomhed på det offentlige marked er det ønsket at supplere og understøtte med de ydelser, som kommunerne efterspørger, og at dette udføres i et gensidigt tillidsfuldt samarbejde. 11

12 Mål I udførelsen for at løse Granhøjens mission, er fokus sat på gruppen af mennesker, der ofte lever isoleret fra det omgivende samfund og har store vanskeligheder ved relationer både til nære pårørende, venner og det offentlige sociale system, som samtidig er dem, der prøver på at hjælpe, men hvor omstændighederne for at modtage hjælpen måske ikke altid er til stede. Overordnet mål At udsatte mennesker med et handicap eller en sindslidelse får flere handlemuligheder, som kan bruges til at skabe et bedre liv, med en så høj grad af selvstændighed som muligt. Mål: At udvikle beboernes evner til at håndtere ansvar og følelser i forhold til dem selv og deres omgivelser. At udvikle beboerne i positiv retning ved hjælp til selvhjælp. At udvikle beboerens evne til at respektere egne og andres værdier. At beboeren kan komme videre i sit liv til en mere selvstændig tilværelse. Værdier For at værdierne mærkbart afspejles i dagligdagen, kræver det, at alle bakker op om den samme holdning og dermed retningen i det daglige samarbejde mellem beboer og medarbejder. At alle forstår at det ikke handler om at blive enige, men om at samarbejde, og at respektere hinandens forskellighed. Granhøjen værner om følgende værdier: Samarbejde Ansvarlighed Troværdighed Det indebærer, at alle mennesker, som har deres egen forståelse af verden og sig selv, også vejledes i, at der findes mere end én måde at se tingene på. Ofte opstår problemer i de menneskelige relationer, som beboere og medarbejdere befinder sig i. Her er det væsentligt, at personalet gøres bevidste om, at de er eksperter i at skabe samarbejde og de lærer at respektere at beboerne er eksperter i deres eget liv og historie. Gennem at anerkende alles indsats, og som udgangspunkt gå ud fra, at alle gør deres bedste ud fra de forudsætninger de har, er det medarbejdernes opgave at etablere samarbejde med beboerne om tillæring af ønskede færdigheder. Samarbejde For Granhøjen er samarbejde vigtigt, da det skaber optimale rammer for både beboere og medarbejdere. Vi samarbejder på tværs af de tre områder bolig, beskæftigelse og behandling, hvilket skaber effektivitet og kontinuitet i den koordinerede indsats. Ansvarlighed På Granhøjen går ansvarligheden gennem virksomheden som en rød tråd. Ansvar betragtes som noget, der i det daglige arbejde er synligt/tales om, og som er en del af kulturen. 12

13 Et vigtigt led i bevidstgørelsen af ansvar, er at beboerne inddrages i processen og at ledelsen og medarbejderne er klar over, at de er rollemodeller for beboerne. Det pædagogiske redskab er flerdimensionelt, da det både gælder ansvarlighed overfor beboerne, men også medarbejderne imellem. Når en medarbejder observerer ændringer i en beboers tilstand, er det vigtigt, at medarbejderen føler ansvarlighed og agerer på adfærden. Netop dette forebygger problematikker. Samtidig er det også væsentligt, at der er ansvarlighed overfor hinanden i arbejdet både med henblik på opgaveløsning, men også ansvaret for et gensidigt godt og konstruktivt arbejdsmiljø. Troværdighed Vi gør, det vi siger, vi gør. Netop dette budskab arbejder Granhøjen efter. Det er vigtigt for os, at beboere, pårørende, kommuner og andre samarbejdspartnere har tillid til os. Vi arbejder på at dokumentere vores resultater for at synliggøre vores arbejde og dermed skabe troværdighed omkring Granhøjen. Samtidig arbejder vi med åbenhed og dialog, da vi mener, at dette er med til at skabe troværdighed. Målgruppe Granhøjen modtager unge og voksne udsatte mennesker med sindslidelser og sociale vanskeligheder evt. i kombination med en misbrugsproblematik, ligesom det kan være mennesker med en behandlingsdom eller lignende. Granhøjen modtager bl.a. borgere med følgende problematikker: Fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Sekundære somatiske lidelser Uni- og Bipolare lidelser Personlighedsforstyrrelser, herunder borderline, selvskadende adfærd og/eller spiseforstyrrelser ADHD og OCD Skizofrene lidelser Dobbeltdiagnoser trippeldiagnoser Autisme, Asperger Senhjerneskade, hjerneskade og multihandicap Olifregoni psykiatri (udviklingshæmning med psykiatrisk lidelse) Personer med en behandlingsdom Misbrugsproblemer Vision Det er Granhøjens vision at profilere sig både fagligt og økonomisk, ved at have en høj veldokumenteret kvalitet til gennemskuelige og konkurrencedygtige takster. Det er ligeledes Granhøjen vision, som privat leverandør at medvirke til en positiv udvikling af den samlede sektor. Granhøjens vision Det er Granhøjen vision, at vi om 5 år er en af kommunernes foretrukne private sociale tilbud, når det drejer sig om løsninger på det specialiserede socialområde. 13

14 En dynamisk organisation og en effektiv ledelse Del III Organisationen Granhøjen er en dynamisk organisation, hvor de enkelte enheder/virksomheder specialiserer sig inden for hvert af deres områder, hvilket er med til at skabe arbejdsro til at fokusere på de enkelte opgaver. For at få det bedste produkt er samarbejde vigtigt, dette styres af en fælles ledelse. Helhedstilbud Organisationen er opdelt i følgende tre enheder: Bolig Beskæftigelse Behandling Nedenstående organisationsdiagram viser boliger, beskæftigelse og behandling, der er omdrejningspunkt for Granhøjens socialpsykiatriske indsats. Figur 1 - Organisationsdiagram GRANHØJEN BOLIG Botilbud, jf. SEL Selvstændige boliger Bostøtte og praktisk hjælp, jf. SEL 83 og 85 BESKÆFTIGELSE Aktivering, jf. LAB 32 Revalidering. jf. LAS kap. 6 Beskæftigelse, jf. SEL 103 Aktivitets- og samværstilbud, jf. SEL 104. BEHANDLING Individuel terapi Supervision Psykiatrisk behandling 14

15 Bolig Granhøjen kan tilbyde ophold til beboere i midlertidige og længerevarende botilbud, jf. SEL , samt i selvstændige boliger med støtte i eget hjem fra Granhøjens Omsorgscenter, jf. SEL 83 og 85. Beskæftigelse Granhøjen kan tilbyde beskyttet beskæftigelse (jf. SEL 103), aktivering (jf. LAB 32), revalidering (jf. LAS kap. 6) samt aktivitets- og samværstilbud (jf. SEL 104). Behandling Det er en del af det helhedsorienterede tilbud, at alt personalet løbende uddannes internt og eksternt, således at de rustes til at arbejde med beboerne terapeutisk og målrettet. Derudover tilbydes beboerne dels terapeutiske samtaler af autoriseret psykolog, når der arbejdes med særlige problemstillinger, og dels samtale med psykiater. Dette for at sikre, at der ikke opstår bivirkninger, samt sikre at medicineringen løbende bliver justeret. Psykiaterne kan også forestå evt. misbrugsbehandling for beboere med dobbelt- eller trippeldiagnose. Her er det ofte vigtigt for at opnå resultater, at det er samme psykiater, der justerer beboerens daglige medicin for at behandle misbruget. Private socialøkonomiske virksomheder Granhøjen har samarbejde med en række socialøkonomiske virksomheder, der omfatter hotel- og cafédrift, storkøkken, gårdbutik, samt et team af håndværkere, jf. nedenstående diagram. Definition af private socialøkonomiske virksomheder: I deres ordinære drift løfter socialøkonomiske virksomheder; sociale, miljømæssige eller sundhedsmæssige opgaver - for eksempel ved at inkludere handicappede, psykisk syge, hjemløse eller andre grupper, som er svære at integrere på det ordinære arbejdsmarked. Drives på markedsvilkår: Ved denne form for virksomhed skal man have for øje at virksomhederne ikke laver ubillig konkurrence. Dette betyder i praksis, at man ikke må tilbyde samme vare til en billigere pris. Har salg af ydelser og/eller produkter. Geninvesterer et eventuelt overskud i virksomheden og formålet. At komme i beskæftigelse eller aktivering i en af disse private socialøkonomiske virksomheder, samtidig med det tætte samarbejde med Granhøjens medarbejdere, bevirker at beboerne har store muligheder for at udvikle sine kompetencer og kommer tilbage til et liv, hvor de er mere selvhjulpne. Figur 2 - Privat socialøkonomiske virksomheder SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER NYGÅRDENS GÅRDBUTIK HOTEL DU VEST TJØRNEPARKENS KØKKEN HÅNDVÆRKER TEAM 15

16 Sammenhæng i organisationen og en effektiv drift Det tætte samarbejde mellem medarbejderne i bodelen, beskæftigelsen og behandlingen er med til at sikre en effektiv drift i organisationen, som imødekommer kravet om øget effektivisering og nulvækst på socialområdet. Effektiviseringen øges samtidig, fordi Granhøjen arbejder ud fra en model, hvor det pædagogiske personale har fokus på det, som de er gode til det pædagogiske daglige arbejde sammen med beboerne. Det betyder, at de pædagogiske medarbejdere ikke skal bruge for meget tid på administration og registrering, da disse ydelser købes af Kilden I/S, ligesom behandlingsydelserne købes af Skovhus Privathospital. Ledelsen i organisationen Granhøjens ledelsesstruktur består af forstander, souschef, områdeledere og teamledere i botilbuddene, jf. nedenstående organisationsdiagram. Figur 3 - Granhøjens specialpsykiatriske tilbud FORSTANDER SOUSCHEF BOLIGER 107 og 108 Områdeleder OMSORGSCENTER 83 og 85 Områdeleder BESKÆFTIGELSE 103 og 104 Områdeleder AKTIVERING LAB 32 Revalidering, jf. LAS Områdeleder 107 Rørmosegård Vesterbro Det Gamle Kogeri Dalhøjgård Skovgården Egebjergvej Twillingegården Selvstændige boliger Nygårdens beskæftigelsestilbud Regnbuegårdens aktiveringstilbud 108 Tjørneparken Grundtvigsvej Botilbuddet Lumsås Forstanderen er den overordnede daglige leder for driften af Granhøjens socialpsykiatriske tilbud. Det er den fungerende souschef, der i det daglige har ansvaret for marketing og kommunikation, herunder det generelle samarbejde med kommuner m.m. De fire områdeledere er hver især ansvarlig for botilbud, bostøtte, beskæftigelse og aktivering. Botilbuddene har derudover hver deres teamleder til den daglige drift, som er i tæt samarbejde med deres områdeleder. 16

17 Medarbejdere med bred faglighed Af personlige kvalifikationer hos vores medarbejdere lægger vi især vægt på fleksibilitet, stabilitet, engagement og evne for empati. For at sikre en høj kvalitet af det pædagogiske arbejde, modtager personalet en gang om ugen supervision af interne og eksterne supervisorer. Derudover gennemgår det pædagogiske personale en 3-årig uddannelse i systemisk og narrativ teori og metode, som er med til at sikre, at medarbejderne er klædt på til at håndtere de udfordringer, som de møder i deres daglige arbejde med beboerne. Basismedarbejdere I bodelen og beskæftigelsen: Socialpædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere/ assistenter, pædagogiske medhjælpere m.v. Dertil kommer: En eller flere indenfor følgende faggrupper såsom tømrere, elektrikere, murere, smede, gartnere, tagdækkere, lærere, kok og arkitekter. Behandlere Terapeuter er uddannet på DISPUK, og psykologer og psykiatere er autoriserede: Terapeuter, psykologer og psykiatere. Organisationskultur Kulturen afspejler ledelsesstrukturen, ligesom ledelsesstrukturen er med til at skabe organisationskulturen. Kulturen på Granhøjen er kendetegnet ved et fællesskab, hvor man støtter og hjælper hinanden på tværs i organisationen. Denne dynamik er med til at give et drive i organisationen, hvor alle er indstillet på at yde deres bedste. Det er den grundlæggende tanke på Granhøjen, at medarbejdere får ansvar, og derfor tager de ansvar for deres opgaver. Opgaverne er meget teambaseret, og selvom man hjælper hinanden på tværs i organisationen, er alle opmærksomme på, at den enkelte udfører lige netop den opgave, der er en væsentlig brik i det samlede puslespil. Granhøjen har i mange år været præget af en projektorganisation, hvor mange projekter er sat i gang. En sådan projektkultur kræver en anerkendende tilgang blandt ledere og medarbejdere. Det har derfor betydning, at medarbejderne møder beboerne i en anerkendende kontekst, samt at lederne også møde medarbejderne i en anerkendende kontekst. Det betyder, at for at lykkes med projekterne må medarbejdere og ledere fungere sammen, og det er i høj grad de menneskelige processer, der er afgørende for den organisationskultur, der er udviklet. 17

18 Organisationskulturen afspejler, at der ofte skabes nye ideer, som hurtigt bliver omsat til realiteter, hvor mange medarbejdere oplever at få afprøvet nye sider af sig selv, som de måske ikke havde troet mulige og som overraskende viser nye kompetencer og færdigheder. Granhøjen er således yderst dynamisk, hvorfor kulturen har formet og skabt grundlag for medarbejdere, som er karakteriseret ved at være forandringsparate. Det er samtidig organisationens udfordring, for når det går hurtigt, stiller det krav til både den interne og eksterne kommunikation. Organisationens projektstruktur betyder også at der kan være mange ejermænd til de forskellige projekter, hvorfor det er nødvendigt at have overblik over den fælles retning i organisationen 1. Tilsyn Granhøjen er som organisation underlagt en række tilsynsmyndigheder. Driftsrelateret tilsyn Granhøjens botilbud og beskæftigelsestilbud er underlagt et driftsrelateret tilsyn af Tilsynsmyndigheden i Odsherred Kommune, som har fokus på de organisatoriske og pædagogiske rammer, jf. SEL 148 a. Tilsynsmyndigheden udarbejder årlige tilsynsrapporter for de tilbud, der ydes i henhold til SEL samt Tilsynsrapporterne offentliggøres på Tilbudsportalen samt på Granhøjens hjemmeside. Personrelateret tilsyn Endvidere er den enkelte beboer underlagt et personrelateret tilsyn fra den pågældende handlekommune, jf. SEL 148 med det formål at sikre, at det løbende vurderes om hjælpen opfylder de formål, den er bevilget til, eller om der er behov for andre indsatser. Arbejdstilsynet Der udføres tilsyn fra Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljøloven, og der udarbejdes på alle Granhøjens tilbud særskilte arbejdspladsvurderinger med særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Tilsyn af behandling Granhøjens tilknyttede psykiatere er underlagt tilsyn fra embedslægeinstitutionen og Sundhedsstyrelsen, mens Psykolognævnet fører tilsyn med Granhøjens tilknyttede psykologer. Tilsyn i øvrigt De tilknyttede produktionskøkkener er desuden underlagt lovpligtig egenkontrol med fødevarer og hygiejneforhold, samt tilsyn fra Fødevarestyrelsen. 1 Granhøjen finder i sin tilgang til anerkendende og systemisk ledelse blandt andet meget inspiration hos Thorkild Olsen (Bøger: Anerkendelse kom ind i kampen og Sproget er ikke gratis ). 18

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej 191 6072 Kolding E-mail: pus@pusvikar.dk Telefon: 70 210 211 Fax:

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Vi glæder os til at fortsætte rejsen. Grete Mikkelsen Forstander for Granhøjen

Vi glæder os til at fortsætte rejsen. Grete Mikkelsen Forstander for Granhøjen REJSEN GENNEM TIDEN I år er det 30 år siden, at vi etablerede Granhøjen, og der er sket rigtig meget siden da. Granhøjen har udviklet sig fra at være et tilbud om støtte til unge mennesker i vores eget

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

REGNBUEGÅRDENS AKTIVERINGSTILBUD

REGNBUEGÅRDENS AKTIVERINGSTILBUD REGNBUEGÅRDENS AKTIVERINGSTILBUD Den bærende ide er, at alle kan bruges til noget, og at det altid er muligt at finde eller skabe aktivering til den enkelte. Derfor har Granhøjen udviklet en bred vifte

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb Chaplin Hvem er vi Den socialøkonomiske virksomhed Chaplin i Helsingør blev etableret i 2003 og er baseret på at udvikle og integrere unge og voksne mennesker med særlige behov personligt, fagligt og socialt.

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2015

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2015 Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2015 Praktiske oplysninger Præstegårdsvej 8, 4760 Vordingborg Tlf. 55 35 03 00 Centerleder Charlotte Hejlsted Ishøy Hjemmeside: www.platangaarden.dk E-Mail:

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere