Organisationsbeskrivelse og strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015"

Transkript

1 Organisationsbeskrivelse og strategi

2 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken sal 4500 Nykøbing Sjælland Tlf.: Hjemmeside: 2

3 Indhold Side 4 Side 5 Forord Indledning Del I - Hjørnesten i Granhøjens tilbud Side 7 Præsentation af Granhøjen Side 8 Boliger og boformer Side 8 Beskæftigelsestilbud Side 9 Behandling Side 10 Akut kriseberedskab Del II - Høj kvalitet til konkurrencedygtige takster Side 11 Mission Side 12 Mål Side 12 Værdier Side 13 Målgruppe Side 13 Vision Del III - En dynamisk organisation og en effektiv ledelse Side 14 Organisationen Side 17 Medarbejdere med bred faglighed Side 17 Organisationskultur Side 18 Tilsyn Del V - Et blik ind i fremtiden Side 23 Et blik ind i fremtiden Side 24 Generationsskifte Side 24 Fokusområder Side 25 Faglig kvalitet Side 25 Beskæftigelse Social økonomiske Virksomheder Side 26 Organisatorisk kvalitet Side 26 Dokumentation Side 26 SIP - Social Indikator Program Side 27 Professionalisering af organisationen Granhøjen Side 27 Brugerundersøgelser Side 27 Akkreditering Side 28 Fusion af 107 botilbud Side 28 Gennemskuelighed af ydelser og takst Side 28 Samarbejde med kommuner Side 29 Afrunding Praktiske oplysninger Side 29 Kontakt os Del IV - En ansvarlig og bæredygtig anvendelse af ressourcerne Side 19 Metode Side 20 Indskrivning på Granhøjen Side 21 Dokumentation 3

4 Forord Granhøjen har i mere end 25 år arbejdet på at skabe trygge rammer, hvor mennesker med en sindslidelse og/eller sociale problemer kan udvikle sig og komme videre i tilværelsen. I den tid har udvikling og fornyelse været helt centralt for Granhøjen. Det betyder, at Granhøjen i dag består af en bred vifte af tilbud inden for bolig, beskæftigelse og behandling med mere end 100 ansatte og mere end 100 beboere. Udvikling er et kontinuerligt projekt på Granhøjen, med en grundtanke om, at man altid kan blive bedre, løfter vi opgaver, som ellers kan synes umulige. I denne virksomhedsplan er jeg derfor stolt af at præsentere de initiativer, vi er i gang med nu, og som vi vil fortsætte med frem til I år fokuserer vi på at optimere dokumentationen af vores sociale indsats på Granhøjen, så det i højere grad er muligt at vurdere, hvordan indsatsen virker, og hvor vi kan forbedre os. Vi har derfor indledt et samarbejde med Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, som skal sikre dokumentation ud fra den Danske Kvalitetsmodel. Granhøjen vil i samarbejde med Center for Kvalitetsudvikling integrere det Sociale Indikator Program, SIP som dokumentation af den sociale indsats, og Center for Kvalitetsudvikling vil i den forbindelse også stå for udførelse af eksterne brugerundersøgelser på Granhøjen. For Granhøjen har det stor betydning at kunne dokumentere vores arbejde. Dette skyldes blandt andet regeringens nye reformudspil for førtids-pension og fleksjob med titlen En del af fællesskabet, som vi på Granhøjen byder velkommen. Reformen repræsenterer netop de værdier, der har været Granhøjens udgangspunkt i alle de år, vi har eksisteret. Vi har erfaret, at mange af vores sårbare unge med sindslidelser og evt. et misbrug har stor gavn af vores virkelighedsnære beskæftigelsestilbud. Denne form for behandling er meget gavnlig for vores beboere og gør dem på længere sigt i stand til at komme ud på det ordinære arbejdsmarked. Granhøjen har i mange år tilbudt denne form for behandling, som er en del af den helhedsorienterede indsats, og understøtter den enkeltes behov, og det er denne helhedsorienterede indsats, som vi ønsker at dokumentere, og derved også være i stand til at styrke. Vi udvikler os hver dag, både igennem vores sociale relationer, men også ud fra de indtryk, vi får fra fællesskabet omkring os. Udvikling er derfor essensen, når beboere skal rustes til fremtiden i en almindelig hverdag. Granhøjen udvikler sig ligeledes i takt med omverdenens forandring for at imødekomme de behov, som opstår. Udvikling er ikke bare en proces, men et redskab til at finde håb, for er vi ikke under udvikling, er vi under afvikling. God læselyst. Grete Mikkelsen Direktør 4

5 Indledning Organisationsbeskrivelse og strategi Indledning Med Granhøjens virksomhedsplan for præsenterer vi både, hvad Granhøjen er i dag, samt de visioner og mål, vi har for Granhøjens fremtidige udvikling. Vi ønsker desuden med denne virksomhedsplan at skabe et overblik over Granhøjens organisation, dens opbygning og de enkelte virksomheder, således at det bliver nemmere for samarbejdspartnere og andre at danne sig et klart og stringent billede af, hvad Granhøjen er og omfatter. Nye fokusområder i de kommende år Granhøjen udvikler sine tilbud i takt med de behov, som vores samarbejdspartnere præsenterer os for. Vi har fokus på, at vores indsatser er i overensstemmelse med Regeringens psykiatriaftale for , som har fokus på at sikre den fortsatte fremdrift og udvikling i indsatser på det sociale område overfor personer med en sindslidelse, samt understøtte sammenhængen mellem socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien, således at den enkelte får den bedst mulige hjælp og støtte. Dette er ligeledes i tråd med handlingsplanen for psykiatri fra 2009, som bl.a. har til formål: At sikre personer med sindslidelser en sammenhængende, koordineret og effektiv behandling At sikre bedre tilgængelighed til psykiatrisk behandling og socialpsykiatriske tilbud At nedbringe omfanget og sværhedsgraden af sindslidelser Sammenhængende og koordinerede sociale tilbud, og tilgængelighed til både psykiatrisk behandling og socialpsykiatriske tilbud repræsenterer indsatser, som vi har udviklet igennem flere år, og som vi har erfaret, er med til at forebygge, at tilstanden hos personer med sindslidelser forværres. 5

6 Denne måde at arbejde på repræsenterer hele Granhøjens værdisæt og vil også i fremtiden være vores fokus i udviklingen af Granhøjen. Virksomhedsplanen er tænkt som en information til samarbejdspartnere om Granhøjen, samt de mål og indsatser der aktuelt arbejdes med og fortsat vil blive arbejdet med de næste 3 år, frem til Der er to områder, der primært skal arbejdes med i forhold til dette: Faglig udvikling, herunder dokumentation af virksomhedens indsats. Fortsat tilpasning og udvikling af organisationens profil. Fortsat udvikling af den faglige indsats, der er nødvendig for udsatte sindslidende i dagens Danmark, tilgodeser og sikrer helhed for den enkelte, så der skabes muligheder for at leve et liv, der giver overskuelighed og mening, og hvor der er tro og håb for fremtiden. Dokumentation bliver omdrejningspunktet i hele 2012 og de næste år. Der skal sikres valid dokumentation af de indsatser og resultater, der opnås for vores beboere, og Granhøjens botilbud skal akkrediteres via en ekstern vurdering af vores tilbud. Der skal arbejdes med at gøre Granhøjens organisation mere gennemskuelig for samarbejdspartnere, og organisationens effektive projektorganisation skal fortsat arbejde med at optimere driften, så der kan tilbydes ydelser af høj faglig kvalitet til rimelige takster. 6

7 Hjørnesten i Granhøjens tilbud Del I Præsentation af Granhøjen Granhøjen er en privatejet organisation, der modtager voksne borgere fra hele landet, som har behov for støtte og hjælp til at klare tilværelsen og komme videre i livet. Det er fx personer med sindslidelser, personer med sociale problemer, personer der kan have en hjerneskade - evt. i kombination med en misbrugsproblematik. Vi tilbyder en række ydelser i henhold til lov om social service og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Disse ydelser omfatter bl.a.: Midlertidige botilbud, jf. SEL 107. Længerevarende botilbud, jf. SEL 108. Praktisk hjælp, jf. SEL 83. Bostøtte, jf. SEL 85. Beskyttet beskæftigelse, jf. SEL 103. Aktivitets- og samværstilbud, jf. SEL 104. Aktivering, jf. LAB 32. Revalideringstilbud, jf. LAS kap. 6. Granhøjens tilbud omfatter således tre indsatsområder: Bolig Beskæftigelse Behandling Indsatsen omkring bolig, beskæftigelse og behandling er et koordineret sammenhængende helhedstilbud. Det er vores erfaring, at det har en helende indflydelse på mennesker at bo i smukke og funktionelle boliger, at opleve selvstændighed i boligen, at have meningsfyldte gøremål i løbet af dagen, og at der er nem og hurtig adgang til at få psykolog- og psykiaterhjælp. Vi har erfaret, at mange af vores beboere mangler en eller flere af de tre indsatser, når de kommer hos os, hvilket skaber ubalance i deres liv. 7

8 Koordinering og sammenhæng i det samlede tilbud skaber stabilitet og ro, og forebygger forværring af den psykiske lidelse. Det er væsentligt at forebygge forværring af den enkelte beboers psykiske lidelse og derved forebygge tilbagefald og en evt. kronisk udvikling af lidelsen. Det er væsentligt for den enkelte, at der igangsættes en behandlings- og handleplan, som vores beboere kan mærke og som de er motiveret for at være med til at arbejde videre med. Man kan således forvente, at Granhøjen er i stand til at målrette indsatsen fra alle sider, således at borgerne også bliver rustet til en hverdag uden for Granhøjen. Boliger og boformer Det er grundlæggende for alle mennesker at have en base, hvor tingene fungerer omkring en, og hvor man kan fungere. Granhøjen har i mange år anvendt boliger, som er beliggende i smukke omgivelser, og boliger som er tilpasset den enkeltes behov. Nogen har brug for at bo i mindre fællesskaber med andre beboere. Da et bofællesskab med mange mennesker kan virke uoverskueligt eller truende og andre beboere har behov for større intimsfære. Granhøjen vægter de individuelle behov højt, derfor består Granhøjens boliger af en bred vifte af muligheder. Granhøjens boliger består af : 7 midlertidige botilbud, jf. SEL 107, som er boliger, der kan variere fra villaer i byområde, opgangsbofællesskaber, til bondegårde med dyr. 3 længerevarende botilbud, jf. SEL 108. En række selvstændige boliger beliggende både på landet og i byen, som udlejes i henhold til lejeloven. I disse år oplever Granhøjen, at der kommer flere beboere, som er meget invaliderede af deres psykiske lidelser, og som kan have brug for en bolig, hvor de ikke er for tæt på andre mennesker, og hvor de enten har deres egen bolig under botilbuddet eller har egen selvstændig bolig, hvor lejeforholdet reguleres af lejeloven, og hvor støtten ydes i hjemmet af Granhøjens Omsorgscenter. I vores midlertidige botilbud er der som udgangspunkt ikke nattevagt. Der er dog mulighed for at tilkalde et akut kriseberedskab, såfremt den enkelte har behov for dette, ligesom der kan indgås særskilt aftale om tilknytning af tilkaldenattevagt eller fast nattevagt til den enkelte beboer. I vores længerevarende botilbud, Tjørneparkens døgntilbud, findes der fast nattevagt, mens der i vores længerevarende botilbud, Botilbuddet Lumsås, findes tilkaldenattevagt. Beskæftigelse Beskæftigelsen har altid været et omdrejningspunkt i den faglige indsats på Granhøjen, hvor der i samarbejde med borgeren arbejdes på at styrke borgerens selvtillid og den personlige identitet, forbedre borgerens sociale kompetencer og give borgeren indblik i, hvad der kræves for at kunne indgå på det ordinære arbejdsmarked. Der er et tæt samspil mellem beskæftigelsestilbuddene og de mentorer og behandlere, der har kontakten med borgeren i det daglige. Det er målet at skabe grundlag for den enkelte borgers eget initiativ og motivation og derved klæde borgeren på til at klare en almindelig hverdag. 8

9 Særligt motivation hos borgeren er en væsentlig faktor, som der arbejdes intensivt med på mange fronter, således at borgeren både har lyst til og bliver i stand til, at passe sin beskæftigelse. Det at motivere borgerne i forhold til beskæftigelse, vil ofte kræve ekstra mange ressourcer hos de forskellige medarbejdere i starten. Socialøkonomisk virksomhed Granhøjen har samarbejde med særlige socialøkonomiske virksomheder, der har udviklet deres koncept i løbet af årene til støtte for Granhøjens aktivering og beskæftigelse. Disse virksomheder omfatter bl.a. hotel- og cafédrift, storkøkken, gårdbutik med et stort varesortiment, samt et håndværkerteam. Socialøkonomiske virksomheder er private forretninger, der drives på markedsvilkår. Her inkluderes mennesker med et handicap, en psykisk lidelse, hjemløse og andre mennesker, som kan være svære at integrere på det ordinære arbejdsmarked. At have socialøkonomiske virksomheder betyder, at borgerne får ansvar og respekt for det arbejde, de udfører. Deres arbejdsopgaver er virkelighedsnære og har stor betydning for borgerens identitets opfattelse, når de indgår i et meningsfyldt samarbejde. Behandling På Granhøjen har vi et behandlerteam bestående af terapeuter og psykologer, som jævnligt samles med områdelederne for de enkelte tilbud, hvor de sikrer sammenhæng i og koordinering af indsatsen for den enkelte borger ud fra en systemisk og narrativ metode. Behandlertemaet arbejder løbende med planen for indsatsen i forhold til den enkelte beboer, således at vi, hurtigt kan få justeret indsatsen såfrem der sker ændringer i borgerens tilstand. Behandlerteamet superviserer endvidere medarbejderne i tilbuddene. Hvis der er et relevant behov og beboeren kan profitere af indsatsen, tilknyttes en psykolog eller terapeut. Mange af vores beboere får psykofarmaka, og derfor har de fleste beboere konsultation ved psykiater, som sikrer rette medicin i rette mængde, og som er opmærksom på medicinens virkning og bivirkning. Et ophold i Granhøjens regi inkluderer akut psykiatrisk behandling på Skovhus Privathospital, som Granhøjen samarbejder med. Såfremt der er behov for indlæggelse i denne forbindelse, aftaler Granhøjen og den pågældende handlekommune det videre forløb. Medicin og sundhed På alle botilbud er der en medicinansvarlig som løbende modtager undervisning af faguddannet sygeplejerske og psykiater. Medicinudleveringen i botilbuddene er underlagt intern uanmeldt kontrol samt eksternt tilsyn efter gældende regler. Alle beboere bliver screenet hvert halve år for diabetes og andre livsstilssygdomme og modtager undervisning i sund livsstil og kostregulering. 9

10 Akut kriseberedskab Granhøjen er tilmeldt et akut kriseberedskab, som står til rådighed for vores beboere og personale hele døgnet alle årets 365 dage. Dette beredskab er specialuddannet i: Mægling og konfliktløsning, håndtering af psykoser, personer der er påvirket af alkohol, stoffer eller anden forgiftning, samt udvidet førstehjælp. De er endvidere uddannede hjælpe-røgdykkere, således at de kan foretage en evakuering i tilfælde af brand. Til funktionen er der tilknyttet specielt udrustede biler indrettet med bl.a. hjertestarter og genoplivningsudstyr til hjerte-lungeredning. Medarbejderne har gennemgået autoriseret vagtkursus og er sikkerhedsgodkendt af myndighederne i henhold til lovgivningen. 10

11 Høj kvalitet til konkurrencedygtige takster Del II I det følgende afsnit præsenteres Granhøjens mission, mål, værdier og vision. Mission Granhøjen er privatejet, og leverer ydelser til socialt udsatte voksne med sindslidelser og evt. misbrugsproblemer. Granhøjen har gennem mere end 25 år udviklet erfaring og viden om, hvordan det er muligt at støtte og udvikle udsatte personer med en sindslidende i deres ofte kaotiske og problemfyldte hverdag og med fokus på sammenhæng i indsatsen. Det er Granhøjens mission: At tilbyde personer med psykiske lidelser ophold i et specialiseret behandlingstilbud, hvor fællesskab og det at skabe tro og håb for fremtiden er omdrejningspunktet. At koordinere indsatsen for den enkelte beboer og imødegå beboerens behov og ønsker, og være understøttende i at styrke identitetsdannelsen. At organisationens behandlingstilbud tilbyder en koordineret helhedsorienteret indsats, hvor der er fokus på bolig, beskæftigelse og behandling. Det er en mission for organisationen at tilbyde ovennævnte opgaver udført med høj kvalitet, professionalisme og til konkurrencedygtige takster (se vedlagte takstblad). Som privat virksomhed på det offentlige marked er det ønsket at supplere og understøtte med de ydelser, som kommunerne efterspørger, og at dette udføres i et gensidigt tillidsfuldt samarbejde. 11

12 Mål I udførelsen for at løse Granhøjens mission, er fokus sat på gruppen af mennesker, der ofte lever isoleret fra det omgivende samfund og har store vanskeligheder ved relationer både til nære pårørende, venner og det offentlige sociale system, som samtidig er dem, der prøver på at hjælpe, men hvor omstændighederne for at modtage hjælpen måske ikke altid er til stede. Overordnet mål At udsatte mennesker med et handicap eller en sindslidelse får flere handlemuligheder, som kan bruges til at skabe et bedre liv, med en så høj grad af selvstændighed som muligt. Mål: At udvikle beboernes evner til at håndtere ansvar og følelser i forhold til dem selv og deres omgivelser. At udvikle beboerne i positiv retning ved hjælp til selvhjælp. At udvikle beboerens evne til at respektere egne og andres værdier. At beboeren kan komme videre i sit liv til en mere selvstændig tilværelse. Værdier For at værdierne mærkbart afspejles i dagligdagen, kræver det, at alle bakker op om den samme holdning og dermed retningen i det daglige samarbejde mellem beboer og medarbejder. At alle forstår at det ikke handler om at blive enige, men om at samarbejde, og at respektere hinandens forskellighed. Granhøjen værner om følgende værdier: Samarbejde Ansvarlighed Troværdighed Det indebærer, at alle mennesker, som har deres egen forståelse af verden og sig selv, også vejledes i, at der findes mere end én måde at se tingene på. Ofte opstår problemer i de menneskelige relationer, som beboere og medarbejdere befinder sig i. Her er det væsentligt, at personalet gøres bevidste om, at de er eksperter i at skabe samarbejde og de lærer at respektere at beboerne er eksperter i deres eget liv og historie. Gennem at anerkende alles indsats, og som udgangspunkt gå ud fra, at alle gør deres bedste ud fra de forudsætninger de har, er det medarbejdernes opgave at etablere samarbejde med beboerne om tillæring af ønskede færdigheder. Samarbejde For Granhøjen er samarbejde vigtigt, da det skaber optimale rammer for både beboere og medarbejdere. Vi samarbejder på tværs af de tre områder bolig, beskæftigelse og behandling, hvilket skaber effektivitet og kontinuitet i den koordinerede indsats. Ansvarlighed På Granhøjen går ansvarligheden gennem virksomheden som en rød tråd. Ansvar betragtes som noget, der i det daglige arbejde er synligt/tales om, og som er en del af kulturen. 12

13 Et vigtigt led i bevidstgørelsen af ansvar, er at beboerne inddrages i processen og at ledelsen og medarbejderne er klar over, at de er rollemodeller for beboerne. Det pædagogiske redskab er flerdimensionelt, da det både gælder ansvarlighed overfor beboerne, men også medarbejderne imellem. Når en medarbejder observerer ændringer i en beboers tilstand, er det vigtigt, at medarbejderen føler ansvarlighed og agerer på adfærden. Netop dette forebygger problematikker. Samtidig er det også væsentligt, at der er ansvarlighed overfor hinanden i arbejdet både med henblik på opgaveløsning, men også ansvaret for et gensidigt godt og konstruktivt arbejdsmiljø. Troværdighed Vi gør, det vi siger, vi gør. Netop dette budskab arbejder Granhøjen efter. Det er vigtigt for os, at beboere, pårørende, kommuner og andre samarbejdspartnere har tillid til os. Vi arbejder på at dokumentere vores resultater for at synliggøre vores arbejde og dermed skabe troværdighed omkring Granhøjen. Samtidig arbejder vi med åbenhed og dialog, da vi mener, at dette er med til at skabe troværdighed. Målgruppe Granhøjen modtager unge og voksne udsatte mennesker med sindslidelser og sociale vanskeligheder evt. i kombination med en misbrugsproblematik, ligesom det kan være mennesker med en behandlingsdom eller lignende. Granhøjen modtager bl.a. borgere med følgende problematikker: Fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Sekundære somatiske lidelser Uni- og Bipolare lidelser Personlighedsforstyrrelser, herunder borderline, selvskadende adfærd og/eller spiseforstyrrelser ADHD og OCD Skizofrene lidelser Dobbeltdiagnoser trippeldiagnoser Autisme, Asperger Senhjerneskade, hjerneskade og multihandicap Olifregoni psykiatri (udviklingshæmning med psykiatrisk lidelse) Personer med en behandlingsdom Misbrugsproblemer Vision Det er Granhøjens vision at profilere sig både fagligt og økonomisk, ved at have en høj veldokumenteret kvalitet til gennemskuelige og konkurrencedygtige takster. Det er ligeledes Granhøjen vision, som privat leverandør at medvirke til en positiv udvikling af den samlede sektor. Granhøjens vision Det er Granhøjen vision, at vi om 5 år er en af kommunernes foretrukne private sociale tilbud, når det drejer sig om løsninger på det specialiserede socialområde. 13

14 En dynamisk organisation og en effektiv ledelse Del III Organisationen Granhøjen er en dynamisk organisation, hvor de enkelte enheder/virksomheder specialiserer sig inden for hvert af deres områder, hvilket er med til at skabe arbejdsro til at fokusere på de enkelte opgaver. For at få det bedste produkt er samarbejde vigtigt, dette styres af en fælles ledelse. Helhedstilbud Organisationen er opdelt i følgende tre enheder: Bolig Beskæftigelse Behandling Nedenstående organisationsdiagram viser boliger, beskæftigelse og behandling, der er omdrejningspunkt for Granhøjens socialpsykiatriske indsats. Figur 1 - Organisationsdiagram GRANHØJEN BOLIG Botilbud, jf. SEL Selvstændige boliger Bostøtte og praktisk hjælp, jf. SEL 83 og 85 BESKÆFTIGELSE Aktivering, jf. LAB 32 Revalidering. jf. LAS kap. 6 Beskæftigelse, jf. SEL 103 Aktivitets- og samværstilbud, jf. SEL 104. BEHANDLING Individuel terapi Supervision Psykiatrisk behandling 14

15 Bolig Granhøjen kan tilbyde ophold til beboere i midlertidige og længerevarende botilbud, jf. SEL , samt i selvstændige boliger med støtte i eget hjem fra Granhøjens Omsorgscenter, jf. SEL 83 og 85. Beskæftigelse Granhøjen kan tilbyde beskyttet beskæftigelse (jf. SEL 103), aktivering (jf. LAB 32), revalidering (jf. LAS kap. 6) samt aktivitets- og samværstilbud (jf. SEL 104). Behandling Det er en del af det helhedsorienterede tilbud, at alt personalet løbende uddannes internt og eksternt, således at de rustes til at arbejde med beboerne terapeutisk og målrettet. Derudover tilbydes beboerne dels terapeutiske samtaler af autoriseret psykolog, når der arbejdes med særlige problemstillinger, og dels samtale med psykiater. Dette for at sikre, at der ikke opstår bivirkninger, samt sikre at medicineringen løbende bliver justeret. Psykiaterne kan også forestå evt. misbrugsbehandling for beboere med dobbelt- eller trippeldiagnose. Her er det ofte vigtigt for at opnå resultater, at det er samme psykiater, der justerer beboerens daglige medicin for at behandle misbruget. Private socialøkonomiske virksomheder Granhøjen har samarbejde med en række socialøkonomiske virksomheder, der omfatter hotel- og cafédrift, storkøkken, gårdbutik, samt et team af håndværkere, jf. nedenstående diagram. Definition af private socialøkonomiske virksomheder: I deres ordinære drift løfter socialøkonomiske virksomheder; sociale, miljømæssige eller sundhedsmæssige opgaver - for eksempel ved at inkludere handicappede, psykisk syge, hjemløse eller andre grupper, som er svære at integrere på det ordinære arbejdsmarked. Drives på markedsvilkår: Ved denne form for virksomhed skal man have for øje at virksomhederne ikke laver ubillig konkurrence. Dette betyder i praksis, at man ikke må tilbyde samme vare til en billigere pris. Har salg af ydelser og/eller produkter. Geninvesterer et eventuelt overskud i virksomheden og formålet. At komme i beskæftigelse eller aktivering i en af disse private socialøkonomiske virksomheder, samtidig med det tætte samarbejde med Granhøjens medarbejdere, bevirker at beboerne har store muligheder for at udvikle sine kompetencer og kommer tilbage til et liv, hvor de er mere selvhjulpne. Figur 2 - Privat socialøkonomiske virksomheder SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER NYGÅRDENS GÅRDBUTIK HOTEL DU VEST TJØRNEPARKENS KØKKEN HÅNDVÆRKER TEAM 15

16 Sammenhæng i organisationen og en effektiv drift Det tætte samarbejde mellem medarbejderne i bodelen, beskæftigelsen og behandlingen er med til at sikre en effektiv drift i organisationen, som imødekommer kravet om øget effektivisering og nulvækst på socialområdet. Effektiviseringen øges samtidig, fordi Granhøjen arbejder ud fra en model, hvor det pædagogiske personale har fokus på det, som de er gode til det pædagogiske daglige arbejde sammen med beboerne. Det betyder, at de pædagogiske medarbejdere ikke skal bruge for meget tid på administration og registrering, da disse ydelser købes af Kilden I/S, ligesom behandlingsydelserne købes af Skovhus Privathospital. Ledelsen i organisationen Granhøjens ledelsesstruktur består af forstander, souschef, områdeledere og teamledere i botilbuddene, jf. nedenstående organisationsdiagram. Figur 3 - Granhøjens specialpsykiatriske tilbud FORSTANDER SOUSCHEF BOLIGER 107 og 108 Områdeleder OMSORGSCENTER 83 og 85 Områdeleder BESKÆFTIGELSE 103 og 104 Områdeleder AKTIVERING LAB 32 Revalidering, jf. LAS Områdeleder 107 Rørmosegård Vesterbro Det Gamle Kogeri Dalhøjgård Skovgården Egebjergvej Twillingegården Selvstændige boliger Nygårdens beskæftigelsestilbud Regnbuegårdens aktiveringstilbud 108 Tjørneparken Grundtvigsvej Botilbuddet Lumsås Forstanderen er den overordnede daglige leder for driften af Granhøjens socialpsykiatriske tilbud. Det er den fungerende souschef, der i det daglige har ansvaret for marketing og kommunikation, herunder det generelle samarbejde med kommuner m.m. De fire områdeledere er hver især ansvarlig for botilbud, bostøtte, beskæftigelse og aktivering. Botilbuddene har derudover hver deres teamleder til den daglige drift, som er i tæt samarbejde med deres områdeleder. 16

17 Medarbejdere med bred faglighed Af personlige kvalifikationer hos vores medarbejdere lægger vi især vægt på fleksibilitet, stabilitet, engagement og evne for empati. For at sikre en høj kvalitet af det pædagogiske arbejde, modtager personalet en gang om ugen supervision af interne og eksterne supervisorer. Derudover gennemgår det pædagogiske personale en 3-årig uddannelse i systemisk og narrativ teori og metode, som er med til at sikre, at medarbejderne er klædt på til at håndtere de udfordringer, som de møder i deres daglige arbejde med beboerne. Basismedarbejdere I bodelen og beskæftigelsen: Socialpædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere/ assistenter, pædagogiske medhjælpere m.v. Dertil kommer: En eller flere indenfor følgende faggrupper såsom tømrere, elektrikere, murere, smede, gartnere, tagdækkere, lærere, kok og arkitekter. Behandlere Terapeuter er uddannet på DISPUK, og psykologer og psykiatere er autoriserede: Terapeuter, psykologer og psykiatere. Organisationskultur Kulturen afspejler ledelsesstrukturen, ligesom ledelsesstrukturen er med til at skabe organisationskulturen. Kulturen på Granhøjen er kendetegnet ved et fællesskab, hvor man støtter og hjælper hinanden på tværs i organisationen. Denne dynamik er med til at give et drive i organisationen, hvor alle er indstillet på at yde deres bedste. Det er den grundlæggende tanke på Granhøjen, at medarbejdere får ansvar, og derfor tager de ansvar for deres opgaver. Opgaverne er meget teambaseret, og selvom man hjælper hinanden på tværs i organisationen, er alle opmærksomme på, at den enkelte udfører lige netop den opgave, der er en væsentlig brik i det samlede puslespil. Granhøjen har i mange år været præget af en projektorganisation, hvor mange projekter er sat i gang. En sådan projektkultur kræver en anerkendende tilgang blandt ledere og medarbejdere. Det har derfor betydning, at medarbejderne møder beboerne i en anerkendende kontekst, samt at lederne også møde medarbejderne i en anerkendende kontekst. Det betyder, at for at lykkes med projekterne må medarbejdere og ledere fungere sammen, og det er i høj grad de menneskelige processer, der er afgørende for den organisationskultur, der er udviklet. 17

18 Organisationskulturen afspejler, at der ofte skabes nye ideer, som hurtigt bliver omsat til realiteter, hvor mange medarbejdere oplever at få afprøvet nye sider af sig selv, som de måske ikke havde troet mulige og som overraskende viser nye kompetencer og færdigheder. Granhøjen er således yderst dynamisk, hvorfor kulturen har formet og skabt grundlag for medarbejdere, som er karakteriseret ved at være forandringsparate. Det er samtidig organisationens udfordring, for når det går hurtigt, stiller det krav til både den interne og eksterne kommunikation. Organisationens projektstruktur betyder også at der kan være mange ejermænd til de forskellige projekter, hvorfor det er nødvendigt at have overblik over den fælles retning i organisationen 1. Tilsyn Granhøjen er som organisation underlagt en række tilsynsmyndigheder. Driftsrelateret tilsyn Granhøjens botilbud og beskæftigelsestilbud er underlagt et driftsrelateret tilsyn af Tilsynsmyndigheden i Odsherred Kommune, som har fokus på de organisatoriske og pædagogiske rammer, jf. SEL 148 a. Tilsynsmyndigheden udarbejder årlige tilsynsrapporter for de tilbud, der ydes i henhold til SEL samt Tilsynsrapporterne offentliggøres på Tilbudsportalen samt på Granhøjens hjemmeside. Personrelateret tilsyn Endvidere er den enkelte beboer underlagt et personrelateret tilsyn fra den pågældende handlekommune, jf. SEL 148 med det formål at sikre, at det løbende vurderes om hjælpen opfylder de formål, den er bevilget til, eller om der er behov for andre indsatser. Arbejdstilsynet Der udføres tilsyn fra Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljøloven, og der udarbejdes på alle Granhøjens tilbud særskilte arbejdspladsvurderinger med særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Tilsyn af behandling Granhøjens tilknyttede psykiatere er underlagt tilsyn fra embedslægeinstitutionen og Sundhedsstyrelsen, mens Psykolognævnet fører tilsyn med Granhøjens tilknyttede psykologer. Tilsyn i øvrigt De tilknyttede produktionskøkkener er desuden underlagt lovpligtig egenkontrol med fødevarer og hygiejneforhold, samt tilsyn fra Fødevarestyrelsen. 1 Granhøjen finder i sin tilgang til anerkendende og systemisk ledelse blandt andet meget inspiration hos Thorkild Olsen (Bøger: Anerkendelse kom ind i kampen og Sproget er ikke gratis ). 18

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV Erfaringer med at opnå bedre psykisk arbejdsmiljø ved at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien Socialt Udviklingscenter SUS Bodil Pugholm Andersen Birgitte Bækgaard

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere