Prioritering af kerneopgaven. Værktøj TESTVERSION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prioritering af kerneopgaven. Værktøj TESTVERSION"

Transkript

1 Prioritering af kerneopgaven Værktøj TESTVERSION

2 Forord Dette værktøj er under udvikling og dette er en testversion. Værktøjet er udviklet på baggrund af eksisterende værktøjer i Kom videre med social kapital og otte værktøjer fra BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed dk/socialkapital. Behovet for værktøjet er opstået som led i en evaluering af materialerne og et netværk med arbejdspladser, som har brugt dem i Formålet med Prioritering af kerneopgaven er at sætte fokus på den fælles kerneopgave, den fælles prioritering og samtidig at få en dialog om de forskellige bidrag til kerneopgaven. Vi håber at mange vil være med til at afprøve og give feedback, mens vi udvikler det. Giv os feedback på etsundtarbejdsliv.dk/prioriterkerneopgaven. Indhold Testversion af værktøj Prioritering af kerneopgaven Færdigt værktøj udkommer september 2015 Udgivet af BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 3.sal 1455 København K Styregruppe Akademikerne BUPL DSR Danske Bioanalytikere Danske Fysioterapeuter Danske Regioner Foa - Fag og Arbejde KL Socialpædagogerne Introduktion til værktøjet 3 Trin 1: Sæt ord på kerneopgaven 4 Trin 2: Skab fælles prioriteringer 6 Trin 3: Få kendskab til hinandens bidrag 8 Afrunding: Opfølgende arbejde i arbejdsgruppen 10 Drejebog for processen 11 Projektledelse Mads Kristoffer Lund og Lise Keller Grafik: Karen Krarup 2 ØVELSE: PRIORITERING AF KERNEOPGAVEN

3 Introduktion til værktøjet Målet med dette værktøj er at skabe forståelse af kerneopgaven i jeres arbejdsfællesskab. Med en fælles forståelse bliver det lettere at blive klarere på jeres prioriteringer: Hvilke opgaver haster mest og er vigtigst, når det brænder på? Hvad skal vi prioritere, når der er flere opgaver, end vi kan nå? I kan også bruge den fælles forståelse til at lære hinandens bidrag at kende og styrke jeres aftaler om samarbejdet om at løfte kerneopgaven. Værktøjet beskriver en proces, hvor I først formulerer, hvordan I forstår jeres kerneopgave. Derefter diskuterer I, hvad det betyder for jeres prioritering af de konkrete opgaver, I udfører, når I ikke har mulighed for at udføre dem alle lige hurtigt eller i lige høj kvalitet. Og til slut skaber I kendskab til jeres forskellige bidrag i at lykkes med vigtige delopgaver og diskutere, hvordan I løser dem med god kvalitet. Processen varer cirka fire timer. I kan eventuelt gøre det over flere dage. Husk at have slutmål for øje: I skal formulere et fælles bud på jeres kerneopgave I skal skabe overblik over, hvad det betyder for jeres prioritering af de enkelte opgaver I skal skabe kendskab til hinandens bidrag og udvikle idéer til, hvordan I løser centrale opgaver i god kvalitet. God fornøjelse med arbejdet! OBS: Nedsæt en arbejdsgruppe Vi foreslår, at I nedsætter en arbejdsgruppe, som står for at styre processen fx arbejdsmiljøgruppen. I kan søge hjælp hos en intern konsulent eller udefra, hvis I vurderer, I får mest ud af det. I kan finde inspiration til at styre processen på de næste sider samt i drejebogen på side 11. 3

4 Trin 1: Sæt ord på kerneopgaven I dette værktøj finder I hjælp til at udvikle en klarere, fælles forståelse af jeres kerneopgave. Det har to formål, som I kommer til at arbejde med: 1. At I bliver klarere på jeres arbejdsgange og prioriteringer; det kan både aflaste ved højt arbejdspres og give bedre arbejdsgange og kvalitet i løsningerne. 2. At I får skabt en fælles forståelse af kerneopgavens mange facetter og bidrag; det kan gøre det klarere, hvordan I hver især bidrager til at få løftet jeres fælles opgave. Men før I når så langt, må I udvikle en fælles forståelse af, hvad jeres kerneopgave er. Kerneopgaven er et andet ord for formål, mission eller eksistensberettigelse for det arbejdsfællesskab, I er en del af. Det er den forskel, I skal gøre for samfundet, borgerne eller jeres kunder. OBS: Sammensæt grupper Lav grupper på 4-6 personer, der har et arbejdsfællesskab sammen. Formulering af jeres kerneopgave Når I formulerer jeres kerneopgave, er dette særligt vigtigt: At I formulerer én fælles opgave At I ser det fra borgerens perspektiv At I har blik for flere fagligheders bidrag Disse aspekter er vigtige for at sikre, at I arbejder i samme retning og anerkender, at flere forskellige ansatte og fagligheder spiller en rolle ift. den opgave, I skal løse, og den kvalitet, borgeren oplever. Samtidig er arbejdet for den enkelte medarbejder også del af en livssammenhæng, der må give mening. Omdrejningspunktet her er arbejdet og den konkrete opgave, den enkelte ansatte beskæftiger sig med. Her er fokus på at opleve mening i arbejdet, faglig stolthed og kvalitet i det arbejde, man leverer. Derfor er det vigtigt, at alle medarbejdere og faggrupper kan se sig selv og den værdi, de skaber, i forhold til at lykkes med den fælles kerneopgave. I kan tjekke, at I er på rette spor i jeres formulering af kerneopgaven, ved at bruge tjeklistespørgsmålene her: Er kerneopgaven i ental? Har I husket borgerne/patienterne/børnene? Har I plads til flere fagligheder? Første trin af jeres arbejde går ud på at finde frem til en fælles formulering af kerneopgaven, der opfylder disse kriterier. 4 ØVELSE: PRIORITERING AF KERNEOPGAVEN

5 Proces til trin 1: Sådan kan I gøre Introduktion til trin 1: Sæt ord på kerneopgaven. Som procesansvarlig(e) kan du/i bruge inspiration fra talepapiret side 4. Diskutér: Hvad er kerneopgaven i vores arbejdsfællesskab? Arbejdet i grupper á 4-6 personer: Interview hinanden to og to: Hvad mener du er kerneopgaven i vores arbejdsfællesskab? I det hele taget? Set i lyset af, hvad du lige har hørt? Kom gerne med konkrete eksempler. Del jeres bud i grupper på max 6 deltagere Tjek jeres bidrag efter med de tre skarpe ; giver det anledning til justering af jeres bud? Er kerneopgaven i ental? Har I husket borgerne/patienterne/børnene? Har I plads til flere fagligheder? Arbejdet i plenum: Saml op i plenum: Hver gruppe giver sit bud på en formulering af kerneopgaven. Udform eller vedtag en fælles formulering af kerneopgaven enten ved at I kombinerer jeres forslag, eller ved at stemme om den bedste formulering. Skriv jeres fælles formulering af opgaven på den vedlagte målskive (side 15). 5

6 Trin 2: Skab fælles prioriteringer Bruger vi tiden rigtigt? Det er et vigtigt spørgsmål at stille, for når vi siger, at vi ikke har tid til at udføre en bestemt opgave, så betyder det, at vi har valgt ikke at prioritere den! Målet i denne fase er at blive enige om, hvad der er de vigtigste opgaver at udføre i vores arbejde, når der ikke er mulighed for at gøre det hele. Det er nemlig forudsætningen for, at vi kan prioritere det vigtigste og sætte fokus på det, vi når, i stedet for på det vi ikke når. Det kan hjælpe til med at forebygge stress, når vi oplever, at vi kan arbejde med det der bidrager til, at vi løser vores kerneopgave. SKAL- og KAN-opgaver i arbejdet Når vi taler om en kerneopgave, giver det sig selv, at vi også kan tale om opgaver, der har forskellig vægt i forhold til at løse kerneopgaven. De to former for opgaver : Der er noget vi SKAL gøre. Der er noget vi KAN gøre, hvis der er tid. At skelne mellem disse to ting, vil gøre det klarere for den enkelte og for arbejdspladsen, at der er tale om valg og prioriteringer, som hele tiden skal være synlige. SKAL-opgaverne er dem, vi fagligt og professionelt stiller som krav, at vi SKAL nå, for at kunne løse vores kerneopgave. Vi kan også bruge betegnelsen skal-krav. SKAL-opgaverne opfatter vi ofte som selvfølgelige; Det er som regel de krav, arbejdsgiveren betaler for at få opfyldt. Udover SKAL-opgaverne er der også en række opgaver, som vi gerne vil nå. Det kalder vi kanopgaverne. Det modsætningsfyldte opstår, fordi disse kan-opgaver ofte opleves som krav, selvom de egentlig er noget vi KAN gøre. Uklarhed om skal-krav giver stress Når mange kan-krav glider over og opleves som skal-krav kan stressen stige, og vi oplever ikke at slå til i arbejdet. Derimod kan vi føle os mere trygge og tilfredse, hvis vi forholder os til skal-kravene og efter endt arbejdsdag kan sige: Ja, jeg levede op til kravene - og lidt til. Hvis der er klarhed over, hvilke opgaver vi SKAL udføre, kan det modvirke følelsen af ikke at slå til. I stedet kan det hjælpe til, at man efter endt arbejdsdag kan sige nok har vi haft travlt, men vi valgte at gøre det vigtigste. En synlig prioritering skaber klarhed i arbejdsfællesskabet og letter koordinationen med andre. Her ser I to eksempler på dette. På en akut modtageafdeling på Odense Universitets Hospital arbejder de med en prioriteringstrappe med tilhørende opgaver. Om de er på rødt, gult eller grønt trin bestemmes dels af arbejdspresset og dels af bemandingen på en given arbejdsdag. Grøn tilstand Grøn tilstand er den normale arbejdstilstand. Her varetages alle opgaver. Gul tilstand Gul tilstand beskriver den pressede arbejdstilstand, hvor prioritering af opgaverne er nødvendig. Rød tilstand (Varighed max. 4 timer) Rød tilstand er den arbejdstilstand som kræver særlig fokusering og prioritering. Her varetages opgaver som skal udføres, og ikke kan vente, i relation til den akut dårlige patient. En måde at arbejde med kan- og skal-krav på en akutmodtage-afdeling (se mere side 12) 6 ØVELSE: PRIORITERING AF KERNEOPGAVEN

7 I Specialcenter Kalundborg arbejder de med røde, gule og grønne dage: Vi ville have tilgangen rundt i hele organisationen, og der har været arbejdet med det i de fleste teams. Vi har talt om, hvilke opgaver, vi har, og vi har simpelthen lavet brainstorms og konkrete skemaer for, hvad der er skal-opgaver, og hvad der er kan-opgaver, siger teamleder Hanne Bruhn-Jensen. Hele pointen i forhold til at minimere stress er, at man er opmærksom på hinandens tilstand. Har ét team en rød dag, mens andre har en grøn dag hjælper man hinanden på tværs, så alle får en gul dag, forklarer Annette Dyrby, der ligeledes er teamleder på centret. OBS: Sæt god tid af til opdeling Erfaringen viser, at dette punkt giver meget diskussion, og det er derfor vigtigt at sætte god tid af til selve opdelingen. Erfaringerne fra de arbejdspladser der har prøvet værktøjerne peger nemlig på, at det er i selve diskussionerne, de nye opdagelser ofte ligger. Her kan deltagerne blive mere bevidste om, hvorfor de prioriterer som de gør, hvad der er vigtigst i arbejdet og måske vigtigst af alt, få øjnene op for forskelligheder imellem dem. Proces til trin 2: Sådan kan I gøre Introduktion til trin 2: Skab fælles prioriteringer. Som procesansvarlig(e) kan du/i bruge inspiration fra talepapiret side 6-7. Uddel eventuelt en kopi af side 6-7 til grupperne som hjælp til gruppearbejdet. Arbejdet i grupper á 4-6 personer: Brainstorm i fællesskab på alle de opgaver, der er en del af at udføre jeres arbejde. Skriv dem på post-its eller på en flip over. Listen skal både rumme de helt konkrete daglige opgaver og de mere overordnede. Noter alle de opgaver, I kan komme i tanke om. Lad eventuelt alle gruppedeltagere byde ind efter tur. Arbejdet i plenum: Alle grupper fremlægger deres bud på 2-3 prioriteringer i plenum. Beslut i fællesskab 10 fælles skal-opgaver og 10 kan-opgaver. Skriv dem på post-its, og sæt dem op på målskiven i hhv. inderste cirkel (skal-opgaver) og næstinderste cirkel (kan-opgaver). Efter cirka 10 minutters brainstorm kan I begynde at diskutere, hvad I mener er kan- og hvad I mener er skal-opgaver. Begrund jeres bud. Tag stilling til, hvordan det matcher den fælles formulering af jeres kerneopgave. Beslut jer for tre skal- og tre kan-opgaver, som I vil fremlægge. 7

8 Trin 3: Få kendskab til hinandens bidrag Et godt samarbejde om kerneopgaven handler ikke bare om at kende til de fælles prioriteringer, men også om at kende hinandens bidrag til opgaverne. Det kan I dels arbejde med helt konkret ved at få kortlagt jeres bidrag til den fælles opgave og dels ved at skabe kendskab til og enighed om, hvordan I sammen skaber god kvalitet i den konkrete opgaveløsning. A: Kortlæg hinandens bidrag Vigtige opgaver løses ofte i samarbejde mellem flere ansatte og undertiden også mellem flere forskellige faggrupper. Men hvilken rolle spiller I ift. at løfte jeres konkrete opgaver? Første del af denne øvelse går ud på at kortlægge dette. På Glostrup Hospital har de fx udviklet en overblikstavle over forskellige faggruppers bidrag til en arbejdsgang. En medarbejder fortæller, hvordan det bidrager til den fælles forståelse af andre faggruppers bidrag til, at du også selv kan lykkes med en opgave: B: Afstem forventninger til opgaveløsningen At lykkes med samarbejdet om den konkrete opgave handler både om at sikre, at I forstår opgaven på samme måde evt. ser opgaven med samme blik, og at I har en fælles forståelse af, hvad der skal gøres. Det handler både om at blive enige om, hvilken kvalitet den enkelte opgave skal løses med, og at I afstemmer aftalerne omkring opgaveløsningen. Fire tegn på, at I arbejder godt sammen om opgaven er: I har fælles mål med opgaveløsningen. I kender hinandens opgaver. I lytter og tager andres synspunkter seriøst. I stoler på, at alle overholder aftaler. Den er rigtigt vigtigt... Her får alle taletid og det er det, det handler om: At få synliggjort, hvad det er for noget bøvl, som fx portørerne har. Og det viser sig pludselig at være vigtigt og vedkommende for os alle sammen 8 ØVELSE: PRIORITERING AF KERNEOPGAVEN

9 Proces til trin 3: Sådan kan I gøre Egen faggruppe Introduktion til trin 3: Få kendskab til hinandens bidrag. Som procesansvarlig(e) kan du/i bruge inspiration fra talepapiret side 8. Opgave Arbejdet i grupper á 4-6 personer: Vælg ved hver gruppe en af skal-opgaverne eller en fælles arbejdsgang, I alle kan forholde jer til. Vælg helst én, I alle bidrager til. Interview hinanden to og to om jeres rolle i forhold til at løse opgaven. Fremlæg på vegne af hinanden jeres rolle i gruppen. Når alle gruppens deltagere er blevet præsenteret af en interviewmakker, kan I tegne en stjerne, hvor I beskriver jeres respektive bidrag til opgaven. Diskutér nu i gruppen: 1. Hvad kendetegner løsningen af denne opgave med høj kvalitet? 2. Hvordan kan vi understøtte disse styrker? 3. Hvad kan hindre, at opgaven bliver løst på en hensigtsmæssig måde? 4. Hvad kan vi gøre for at reducere eller fjerne forhindringerne? Skriv op på firkløveren Arbejdet i plenum: Alle grupper fremlægger deres stjerneskema og deres firkløver i plenum Alle deltagere lytter aktivt. Nysgerrige forståelsesspørgsmål er velkomne.... fortsætte med... holde op med Det skal vi begynde på... passe på med 9

10 Afrunding: Opfølgende arbejde i arbejdsgruppen Sørg som procesansvarlige for, at arbejdsgruppen tager firkløverne, stjernerne og målskiverne med og arbejder videre med at samle op på dagen. De kan fx formulere den fælles kerneopgave, systematisere overblikket over skal og kan-opgaver, fremtidige samarbejdsgrupper, handlemuligheder og behov for dialog i MED. Drejebog Her kan I se, hvordan I kan gå frem skridt for skridt. Find også PP på etsundtarbejdsliv.dk/ prioriterkerneopgaven 10 ØVELSE: PRIORITERING AF KERNEOPGAVEN

11 Hvornår Hvis I benytter flip-flappen, afsættes yderligere 20 minutter min. 5 min. 5 min min. 15 min. 5 min. Hvad Introduktion til værktøjet og processen Trin 1: Sæt ord på kerneopgaven Pause Trin 2: Skab fælles prioriteringer Hvordan De(n) procesansvarlige rammesætter dagen og introducerer til dagens tre trin: Trin 1: Sæt ord på kerneopgaven Trin 2: Skab fælles prioriteringer Trin 3: Få kendskab til hinandens bidrag Dagen vekselvirker mellem arbejde i mindre grupper og i plenum. Forslag: Start med en flip flap om kerneopgaven, samarbejde og faglighed som social og tematisk icebreaker. Introduktion til trin 1: Sæt ord på kerneopgaven. Som procesansvarlig(e) kan du/i bruge inspiration fra talepapiret side 4. Arbejdet i grupper á 4-6 personer: Interview hinanden to og to: Hvad mener du er kerneopgaven i vores arbejdsfællesskab? I det hele taget? Set i lyset af, hvad du lige har hørt? Kom gerne med konkrete eksempler. Del jeres bud i grupper på max 6 deltagere Tjek jeres bidrag efter med de tre skarpe ; giver det anledning til justering af jeres bud? Er kerneopgaven i ental? Har I husket borgerne/kunderne? Har I plads til flere fagligheder? Arbejdet i plenum: Saml op i plenum: Hver gruppe giver sit bud på en formulering af kerneopgaven. Udform eller vedtag en fælles formulering af kerneopgaven enten ved at I kombinerer jeres forslag, eller ved at stemme om den bedste formulering. Skriv jeres fælles formulering af opgaven på den vedlagte målskive (side 15). Introduktion til trin 2: Skab fælles prioriteringer. Som procesansvarlig(e) kan du/i bruge inspiration fra talepapiret side 6-7. Uddel eventuelt papiret til grupperne som hjælp til gruppearbejdet. Arbejdet i grupper á 4-6 personer: Brainstorm i fællesskab på alle de opgaver, der er en del af at udføre jeres arbejde. Skriv dem på post-its eller på en flip over. Listen skal både rumme de helt konkrete daglige opgaver og de mere overordnede. Noter alle de opgaver, I kan komme i tanke om. Lad eventuelt alle gruppedeltagere byde ind efter tur. Efter cirka 10 minutters brainstorm kan I begynde at diskutere, hvad I mener er kan- og hvad I mener er skal-opgaver. Begrund jeres bud. Tag stilling til, hvordan det matcher den fælles formulering af jeres kerneopgave. Beslut jer for tre skal- og tre kan-opgaver, som I vil fremlægge. DREJEBOG Processen er udviklet til at følge denne drejebog. Tilpas den, så den passer til jeres rammer og behov. 5 min min. 5 min. 15 min. 4 x 5 min. 20 min Pause Trin 3: Få kendskab til hinandens bidrag Saml op og afrund dagen Tak for i dag Arbejdet i plenum: Alle grupper fremlægger deres bud på 2-3 prioriteringer i plenum. Beslut i fællesskab 10 fælles skal-opgaver og 10 kan-opgaver. Skriv dem på post-its, og sæt dem op på målskiven i hhv. inderste cirkel (skal-opgaver) og næst-inderste cirkel (kan-opgaver). Introduktion til trin 3: Få kendskab til hinandens bidrag. Som procesansvarlig(e) kan du/i bruge inspiration fra talepapiret side 8. Arbejdet i grupper á 4-6 personer: Vælg ved hver gruppe en af skal-opgaverne eller en fælles arbejdsgang, I alle kan forholde jer til. Vælg helst én, I alle bidrager til. Interview hinanden to og to om jeres rolle i forhold til at løse opgaven. Fremlæg på vegne af hinanden jeres rolle i gruppen. Når alle gruppens deltagere er blevet præsenteret af en interviewmakker, kan I tegne en stjerne, hvor I beskriver jeres respektive bidrag til opgaven. Diskutér nu i gruppen: 1. Hvad kendetegner løsningen af denne opgave med høj kvalitet? 2. Hvordan kan vi understøtte disse styrker? 3. Hvad kan hindre, at opgaven bliver løst på en hensigtsmæssig måde? 4. Hvad kan vi gøre for at reducere eller fjerne forhindringerne? Skriv op på firkløveren (side 14). Arbejdet i plenum: Alle grupper fremlægger deres stjerneskema og deres firkløver i plenum Alle deltagere lytter aktivt. Nysgerrige forståelsesspørgsmål er velkomne. Sørg som procesansvarlige for, at arbejdsgruppen tager firkløverne, stjernerne og målskiverne med og arbejder videre med at samle op på dagen. De kan fx formulere den fælles kerneopgave, systematisere overblikket over skal og kan-opgaver, fremtidige samarbejdsgrupper, handlemuligheder og behov for dialog i MED.

12 Prioriteringstrappen Grøn tilstand Grøn tilstand er den normale arbejdstilstand. Her varetages alle opgaver. Væskeskemaer/væskeregnskab Sengeredning (Evt.serviceass.) Almindelig oprydning Birum bord med ABL tørres af Kanylebokse på stuerne + ved ABL skiftes ved behov (Evt.serviceass.) Opfyldning af depotvarer Opfyldning i skabe/ birum/ på stuen (Evt.serviceass.) Opfyldning af dropvogne Opfyldning af BS-kasser Sætte depotvarer på plads (Evt.serviceass.) Personlig hygiejne Højde + vægt + BMI Gul tilstand Gul tilstand beskriver den pressede Forespørgsler Forespørgsler Kontakt til hjemmepleje Kontakt til hjemmepleje arbejdstilstand, hvor Forløbsplan Forløbsplan prioritering af opgaverne er nødven- At måle værdier, At BT+ måle Tp+P+RF værdier, (alle BT+ patienter) Tp+P+RF (alle patienter ) Observation af Observation stabile patienter af stabile patienter dig. Nedenstående Psykisk pleje Psykisk pleje opgaver varetages i Bestille trykaflastende Bestille trykaflastende madras madras nødvendigt omfang. Udskrivelse af patient Udskrivelse til hjemmet af patient til hjemmet Rekvirering af undersøgelser Rekvirering af + undersøgelser diverse prøver + diverse prøver Supervision + undervisning Supervision + undervisning Der kontrolleres Der om kontrolleres der et NIV om apparat der er et i Afdelingen NIV apparat i Afdelingen Personlig hygiejne Prioriteret personlig hygiejne Journalen læses, Journalen kun de relevante læses, kun oplysninger, de relevante så oplysninger, der skabes et så bedre der skabes overblik et bedre overblik Sygeplejedokumentation Sygeplejedokumentation Sygeplejedokumentation Lejring + vending Lejring af patienter + vending + Lejring mobilisering af patienter + vending + mobilisering af patienter + mobilisering Kontakt til pårørende Kontakt til pårørende Kontakt til pårørende Medicin Medicin Medicin Akut behandling/undersøgelse Akut behandling/undersøgelse Akut behandling/undersøgelse Observationsskemaer Observationsskemaer Observationsskemaer Visitation af patienter Visitation af patienter Visitation af patienter Modtagelse af Modtagelse patienter i prioriteret af patienter Modtagelse rækkefølge i prioriteret af patienter efter rækkefølge Triage-modellen i prioriteret efter rækkefølge Triage-modellen efter Triage-modellen Opfyldning af akutvogn Opfyldning af akutvogn Opfyldning af akutvogn Opfyldning af procedurebakker Opfyldning af procedurebakker Opfyldning af procedurebakker Observation / dokumentation Observation / dokumentation Observation / pleje af akut / dokumentation dårlige / pleje af patienter akut dårlige / pleje patienter af akut dårlige patienter Opfyldning på observationsstue Opfyldning på observationsstue Opfyldning på observationsstue Bestilling / udførelse Bestilling af EKG / udførelse + Bestilling blodprøver af EKG / udførelse på + røde blodprøver + gule af EKG patienter på + røde blodprøver + gule patienter på røde + gule patienter Information til Information patienten til patienten Information til patienten Kort briefing omkring Kort briefing rød omkring patient Kort briefing til rød ny kollega omkring patient til rød ny kollega patient til ny kollega Overflytning af Overflytning patienter til af samarbejdende Overflytning patienter til samarbejdende af afdelinger patienter til samarbejdende afdelinger afdelinger Kontrol af ilt + Kontrol sug + sugekathetre af ilt + Kontrol + sugekathetre af ilt + + sugekathetre Overblik over patienten Overblik over via Bookplan patienten Overblik via over Bookplan patienten via Bookplan Mad (Evt.anrettes Mad af (Evt.anrettes serviceass.) Mad af (Evt.anrettes serviceass.) af serviceass.) Væske Væske Væske Eksempel: En måde at arbejde med kan- og skal-krav på en akutmodtage-afdeling. Eksemplet er lånt fra OUH. Rød tilstand (Varighed max. 4 timer) Rød tilstand er den arbejdstilstand som kræver særlig fokusering og prioritering. Her varetages opgaver som skal udføres, og ikke kan vente, i relation til den akut dårlige patient. 12 ØVELSE: PRIORITERING AF KERNEOPGAVEN

13 Bidrag til opgaven Egen faggruppe Opgave 13

14 Det skal vi holde op med... fortsætte med... begynde på... passe på med 14 ØVELSE: PRIORITERING AF KERNEOPGAVEN

15 Prioritering 15

16 Værktøj: Prioritering af kerneopgaven Målet med dette værktøj er at skabe forståelse af kerneopgaven i jeres arbejdsfællesskab. Med en fælles forståelse bliver det lettere at blive klarere på jeres prioriteringer: Hvilke opgaver haster mest og er vigtigst, når det brænder på? Hvad skal vi prioritere, når der er flere opgaver, end vi kan nå? I kan også bruge den fælles forståelse til at kende og styrke jeres aftaler om samarbejdet til at løfte kerneopgaven. TESTVERSION I BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed samarbejder arbejdsgivere og arbejdstagere inden for social- og sundhedssektoren om initiativer til at skabe et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven og er formaliseret i BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed. Branche- ArbejdsmiljøRådet bistår arbejdspladserne med at skabe et godt arbejdsmiljø ved bl.a. at udarbejde informationsog vejledningsmateriale. I BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed deltager repræsentanter for KL, Danske Regioner, Akademikerne, Kost & Ernæringsforbundet, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, BUPL, FOA - Fag og Arbejde, Socialpædagogerne, 3F og de øvrige sundhedsorganisationer i FTF. Hæftet kan købes på På siden kan hæftet også downloades i en pdf-version. Yderligere information om arbejdsmiljø i den offentlige og finansielle sektor på

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 1 GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 3 Forord 4 INTRODUKTION OG GENNEMGANG 5 Vidner har afgørende betydning 6 GRIB IND godt kollegaskab uden mobning 7 Drejebog

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem At arbejde i borgernes hjem AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Juni 2015 ISBN: 978-87-92364-88-3 Projektledelse: Marianne Storm,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

FRI FOR MOBNING. INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

FRI FOR MOBNING. INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen FRI FOR MOBNING INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen 3 1 Fri for mobning 3 Forord Forord 4 FØRSTE DEL - Om mobning, årsager og de vigtige vidner 6 Mobning på arbejdspladsen 8 Vigtige

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar.

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. Hvis konflikten trapper op Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. hvis konflikten trapper op 1 Indhold Indhold 4 Lederens håndtering af konflikter

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Tæt på mistrivsel Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Introduktion Indhold Introduktion...2 I tvivl om mistrivsel...4 Et overset problem...6 En fælles indsats...

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere