Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det vi skal gøre, og det vi kan gøre"

Transkript

1 TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1

2 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne = skal-krav Det ekstra = kan-krav Find balance mellem krav og ressourcer Kan-opgaver Skal-opgaver Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin Øvelse: Vores hovedopgaver er Øvelse: Skal-krav og kan-krav Dybere forståelse Opfølgning Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 3. sal. 155 København K September 2011 Tekst: Konsulent Gitte Daugaard, Luama og kmkom.dk Layout: 1508 a/s og Karina Dam. Styregruppen bag værktøjerne består af repræsentanter for KL, Danmarks Lærerforening, FOA Fag og Arbejde, Skolelederforeningen, Gymnasieskolernes Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening og Undervisningsministeriet. Værktøjerne,t udviklet i samarbejde med 16 uddannelsesinstitutioner. Læs mere om værktøjerne og få hjælp til at bruge dem på og på

3 INTRODUKTION Hvis der er uklarhed om, hvad der er hovedopgaverne på arbejdspladsen, er der stor risiko for frustration og stress. Det er derfor vigtigt at diskutere, hvad I hver især opfatter de vigtigste opgaver. Det er også vigtigt at få talt om og defineret, hvilke opgaver I oplever, at I skal udføre, og hvilke I kan udføre, når der er tid for at nå jeres kerneydelse. Værktøjet er oprindeligt udviklet for BAR SoSu af arbejdspsykolog Pia Ryom i samarbejde med en række arbejdspladser. Læs mere på www. etsundtarbejdsliv.dk FORMÅLET MED DETTE VÆRKTØJ Formålet med dette værktøj er at: skabe tydelighed om, hvad der er jeres hovedopgave/kerneydelse. prioritere de forskellige opgaver, så I sammen og hver for sig får klarlagt, hvilke opgaver der haster, og hvilke der kan vente. få talt om, hvordan I forstår skal-opgaverne. Hvornår er opgaven udført godt nok? Og hvad er det lille ekstra? bruge tydelighed og prioritering til at opnå en bedre balance mellem krav og ressourcer, individuelt og i fællesskab. Målet med værktøjet er at støtte en proces, hvor I får overblik over hvilke opgaver, der er en del af kerneydelserne, og hvilke opgaver der ligger udover kerneydelserne. Gennem denne proces kan I få større klarhed over følgende vigtige spørgsmål: Er I enige om, hvad I skal prioritere højst? Bruger I tiden på det, I prioriterer højst? Er jeres mål reaistiske? 3

4 PRIORITERING AF TIDEN Bruger vi tiden rigtigt? Når vi siger, at vi ikke har tid til at udføre en bestemt opgave, så betyder det, at vi har valgt ikke at prioritere den! Når vi ikke kan nå vores opgaver indenfor den tidsramme, vi har, så er det fordi vi har prioriteret flere opgaver, end vi realistisk kunne nå. Hvis den enkelte skal have en chance for at prioritere sin tid, kræver det, at der på arbejdspladsen er tydelighed om, hvordan opgaverne prioriteres. Når vi tydeliggør arbejdspladsens forventninger og finder niveauet for en fælles standard, så kan den enkelte navigere og tilpasse sin egen indsats. Det giver mulighed for at skabe balance mellem krav og ressourcer. Endvidere hjælper det os til at fokusere på det, vi rent faktisk når, frem for på alt det vi kunne tænke os at have nået. Det giver mulighed for at forebygge stress. KERNEYDELSERNE OG DET EKSTRA Når vi taler om en kerneydelse, giver det sig selv, at vi også kan tale om andre ydelser, som ikke er så centrale. De to former for ydelser er det vigtigt at få adskilt: Der er noget vi SKAL gøre. Der er noget vi KAN gøre, hvis der er tid. At skelne mellem disse to ting, vil gøre det klarere for den enkelte og for arbejdspladsen, at der er tale om valg og prioriteringer, som hele tiden skal være synlige. KERNEYDELSERNE = SKAL-KRAV Kerneydelserne er det, vi fagligt og professionelt stiller som krav, at vi SKAL nå. Vi kan også bruge betegnelsen skal-krav eller skalopgaver. Skal-kravene opfatter vi ofte som selvfølgelige. DET EKSTRA = KAN-KRAV Udover kerneydelserne eller skal-kravene er der en række opgaver, som vi gerne vil nå. Det kalder vi kan-opgaverne eller med en lidt modsætningsfyldt betegnelse for kan-kravene. Det modsætningsfyldte opstår, fordi disse kan-opgaver ofte opleves som krav, selvom de egentlig er noget vi KAN gøre. FIND BALANCE MELLEM KRAV OG RESSOURCER Ingen kan det hele. Derfor må vi blive enige om, hvad vi skal gøre, og hvad vi kan gøre - hvis tiden er til det. Det giver sig selv, at der er en hel del krav, der er lagt fast på forhånd som skal-krav. Der skal undervises x antal timer, der skal holdes forældresamtaler eller gives karakterer, holdes personale- og teammøder osv. Men der er også opgaver, som kan gøres, og som i højere grad er et spørgsmål om det serviceniveau, I sammen eller individuelt vælger. Det kan handle om omfanget af kontaktbreve til forældrene, lektieoversigt på intranettet, telefonsamtaler med forældrene om aftenen, klassefester, overnatninger osv.

5 KAN-OPGAVER SKAL-OPGAVER Der kan altså være mening i ikke blot at tale om, hvad I prioriterer, men også at tage spadestikket dybere og tale om, hvordan I prioriterer det. Hvis vi ikke har en tydelig prioritering, risikerer vi, at kan-krav glider over og opleves som skal-krav, hvilket øger risikoen for frustration, stress og på længere sigt udbrændthed. Skal vi forebygge stress, skal der være balance mellem krav og ressourcer. Der skal derfor ikke være flere skal-krav, eller de skal ikke udføres med større ambition, end at det kan gøres inden for den tid, vi har til det. Det kan kræve noget af arbejdspladsen såvel som den enkelte at finde og forlige sig med det niveau. Men når vi har klarhed over hvilke opgaver vi SKAL udføre, kan det modvirke følelsen af ikke at slå til. I stedet kan det bidrage til at man efter endt arbejdsdag kan sige nok har vi haft travlt, men vi fik gjort det vigtigste. Det betyder ikke, at den enkelte ikke kan synes at der er meget mere, der burde gøres, men i så fald handler det om egne forventninger til sig selv og ikke om arbejdspladsens. Det kan være nyttigt at få adskilt disse sæt af forventninger, og det kan kun gøres, hvis prioriteringen fra arbejdspladsens side fremstår med tydelighed. ARBEJDSGRUPPENS FORBEREDELSE Dette værktøj kan benyttes selvstændigt, men kan også med fordel anvendes i forlængelse af værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på. Værktøjet kan benyttes af den samlede arbejdsplads eller af i f.eks. afdelinger, team eller grupper. Det er en god idé at gruppere folk, der har samme type arbejde. Det er ikke særlig meningsfuldt for servicemedarbejderen at deltage i et gruppearbejde med underviseren, når der skal defineres skal- og kan-opgaver. I kan dele processen op i flere dele, så I eksempelvis holder tre kortere møder, eller I kan køre processen igennem på en dag. Øvelsen ligger tæt op ad ledelsesopgaven med at skabe tydelighed og prioritering. I skal derfor have tænkt igennem, hvad der er til debat, og hvad der ligger fast. Hvis det allerede ligger fast, hvad der er skal-opgaver, og hvad der er kan-opgaver, kan den første del af processen springes over. I kan så blot genopfriske kerneydelserne, skal- og kan-opgaver og drøfte, hvordan I hver især og sammen på arbejdspladsen forstår disse, og hvordan de løses bedst. Da det i sidste ende er lederen, der står til ansvar for prioriteringen, skal I som et led i forberedelsen overveje konsekvenserne af dette. Hvordan kan lederen bedst spille sin rolle? Der er flere måder at gribe denne proces an på, så giv jer i arbejdsgruppen tid til at tænke igennem, hvordan I vil gøre det på jeres arbejdsplads. Nedenstående er et forslag til en proces. I skal tilpasse den i forhold til jeres aktuelle situation og behov. 5

6 PROCESSEN TRIN FOR TRIN 1. Indledning Fortæl hvordan I har planlagt, at processen skal forløbe. 2. Oplæg I skal holde et oplæg, der lægger hovedvægten på at forklare, hvor vigtigt det er med tydelighed og prioritering. Hvorfor og hvordan hjælper dette til at reducere stress. Oplægget skal ikke være for langt, men langt nok til at det bliver klart, hvad I skal nu. Giv plads til spørgsmål og kommentarer og gå så til arbejdet. I kan bruge bilag 1: Oplæg. Tydelighed og prioritering eller hente inspiration på hjemmesiden under menupunktet Om stress. ØVELSE: VORES HOVEDOPGAVER ER 1. Gruppearbejde - Vores hovedopgaver/ kerneydelser. Gruppearbejdet handler om at formulere jeres hovedopgaver. Gruppen beskriver med en fælles sætning den hovedopgave, I er ansat til at udføre. Der skal arbejdes i grupper på -6 personer. Det er en god idé, at de, der arbejder sammen til dagligt, er i gruppe sammen. Spørgsmålene er følgende: Hvad ser vi som den centrale opgave i vores arbejde? Hvad er beskrevet lovgivningsmæssigt/ formelt som det centrale i vores opgave? Gruppen skal formulere en sætning, som beskriver hovedopgaverne/kerneydelserne. Gruppearbejdet varer 30 minutter. 2. Fælles præsentation af grupperesultater I kan vælge, at hver gruppe præsenterer sin sætning kort, eller I kan hænge dem op. Der skal være plads til at forklare det nødvendige, men undgå lange udredninger og diskussioner. Præsentationen skal helst ikke vare mere end 20 minutter. I skal derfor i arbejdsgruppen styre den stramt. 3. Fælles/arbejdsgruppen den fælles hovedopgave På baggrund af de input, grupperne har givet med deres sætninger, skal der nu formuleres en eller få sætninger, der udtrykker den fælles hovedopgave eller kerneydelse. I kan bruge modellen Rundt om kaninen som dialogproces i gruppen. Modellen finder I på under menupunktet Inden I går i gang. 6

7 I kan gøre dette på to måder afhængig af tid, antal og ønske med processen. a. Arbejdsgruppen formulerer Den fælles hovedopgave/ kerneydelse, mens alle andre holder pause. Vær opmærksom på at bidraget til hovedopgaverne er forskelligt, alt efter om man er underviser, servicemedarbejder, pædagog, sekretær eller andet. Det kan derfor være nødvendigt at beskrive en overordnet hovedopgave og flere delopgaver, hvis det skal være relevant alle. Arbejdsgruppen skriver hovedopgaverne op på flip-over papir, så den bliver synlig for deltagerne i resten af processen. Dette forløb bør ikke tage mere end minutter. b. I kan også vælge sammen at formulere den fælles hovedopgave. Det vil i reglen tage lidt længere tid, men kan være en nyttig proces, hvis ikke I er alt for mange. Sæt tid på processen, den må ikke blive for langtrukken. Igen skal I sørge for at skrive den fælles hovedopgave ned, så alle kan se den, og I kan bruge den i den videre proces. ØVELSE: SKAL-KRAV OG KAN-KRAV Fælles introduktion Arbejdsgruppen introducerer arbejdet i denne næste fase. F.eks. Vi har nu formuleret hovedopgaverne. For at sikre os, at vi løser hovedopgaverne uden at blive stressede, er det vigtigt, at vi har fokus på kerneydelserne i arbejdet. Vi skal derfor arbejde med at prioritere arbejdsfunktionerne. For at kunne gøre det, skal vi først have et overblik over de funktioner, vi har. Dernæst skal vi prioritere dem. 1. Gruppearbejde - overblik Der skal igen arbejdes i grupper af -6 personer. Der kan dannes nye grupper, men det er vigtigt, at deltagerne har ensartede opgaver. Grupperne bliver bedt om at lave en brainstorm og udføre følgende opgave: Lav en liste over de arbejdsopgaver, I har. Listen skal både rumme de helt konkrete daglige opgaver og de mere overordnede. Noter alle de opgaver, I kan komme i tanke om. Brug ca. 20 min, men gem kræfter til den næste del, som I går direkte videre til. I har nu formuleret hovedopgaverne og kan gå videre til næste fase, som er overblik og prioritering af opgaverne. 7

8 2. Gruppearbejde - skal-opgaver og kan-opgaver Hver gruppe skal vurdere hver opgave på listen og diskutere, om det er en kan-opgave eller en skal-opgave.?husk at holde hovedopgaverne/ kerne-ydelsen for øje. Find hurtigt frem til det, I er enige om. Og brug derefter tid på at undersøge, hvorfor I ser forskelligt på, hvor de resterende opgaver skal placeres. Opdelingen af kan- og skal-opgaver skrives op på flip-over. Jeres sætning med hovedopgaverne skal være synlig for alle, ligesom det er en god idé, at alle grupper har definitionen på skal-opgaver og kan-opgaver. Dette punkt giver ofte meget diskussion, og det er derfor vigtigt at sætte god tid af til selve opdelingen. Erfaringerne fra de arbejdspladser, der har prøvet lignende processer, er at det er i selve diskussionerne, de nye opdagelser ofte ligger. Her kan deltagerne blive mere bevidste om, hvorfor de prioriterer, som de gør, hvad der er centralt i arbejdet. Og måske vigtigst af alt, få øjnene op for, hvorfor de prioriterer forskelligt. Det er nyttigt, hvis alle tilstræber en nysgerrig og anerkendende tilgang i dette arbejde. 3. Fælles - Den fælles opdeling, prioritering Vurder, om det er nyttigt med en fælles prioritering, eller om den skal være fordelt på f. eks. faggrupper, enheder eller afdelinger. Gruppernes plancher hænges op, og der laves en opsamling på gruppearbejdet. Listerne diskuteres i fællesskab. Dernæst udarbejdes en liste med de 10 vigtigste skal-opgaver og de 10 vigtigste kan-opgaver. Den fælles prioritering kan foretages på flere måder: a. I kan indlede med, at ledelsen prioriterer hvilke krav, der er væsentlige, og hvilke der ikke er til diskussion. b. I kan så skrive kravene op og derefter udstyre alle med en tusch og fire stemmer. De 10 krav der har fået flest stemmer, er de 10 vigtigste. c. Kom rundt om emnet i en god og konstruktiv dialog. Som afslutning på processen kan I opsætte skal-opgaver og kan-opgaver et sted, hvor de er synlige for alle ansatte på arbejdspladsen. Erfaringen viser, at der på undervisningsområdet er en hel række skal-krav, som er defineret på forhånd. I kan i arbejdsgruppen hjælpe processen lidt på vej ved på forhånd at have nedskrevet disse. Det, der er interessante at drøfte, er alt andet lige de krav, hvor det er individuelle vurderinger, der afgør om det er et skal eller et kan-krav. F. eks. er det ikke væsentligt at diskutere om forældrene skal kunne kontakte læreren, men mere at drøfte hvor, hvornår og i hvilket omfang. 8

9 DYBERE FORSTÅELSE Som en fortsættelse af processen kan I på dagen eller senere arbejde med at blive enige om, hvilke kan-krav I først lader ligge, når I har meget travlt eller er stressede. I kan også gå dybere i forståelsen af skal-opgaverne. Det er en vigtig del af processen med at skabe tydelighed og reducere stress at få delt op i skal-krav og kan-krav. Det er imidlertid lige så vigtigt at få drøftet, hvad I opfatter, der ligger i skal-kravene. I fik taget hul på dette i gruppearbejdet, men det kan være en god idé, at I på et senere møde taler sammen om, hvad der ligger i skal-kravene, hvordan I lever op til dem samt, hvad standarden er på arbejdspladsen eller i gruppen/teamet? OPFØLGNING For at få gavn af processen i hverdagen er det vigtigt, at I følger op og bruger det, I har arbejdet med. Processen har formodentlig givet jer et fælles sprog i forhold til skal- og kan-opgaver. Når der kommer nye medarbejdere, skal de sættes ind i dette. Adskillelsen mellem skal- og kan-opgaver kan desuden indgå i de kollegiale støttende og sparrende samtaler, jeres MUS/GRUS-samtaler, APV, trivselsundersøgelser samt i de stresssamtaler, lederen evt. skal have. I kan overveje at gentage processen, måske i en forkortet form, med passende intervaller for at holde processen ved lige. Er der på arbejdspladsen allerede tydelighed i forhold til skal- og kan-opgaver, kan I gå direkte til denne del af processen. Disse to øvelser kan også være en del af opfølgningen. 9

10 Dette værktøjshæfte indgår i en serie på 10 værktøjshæfter: Værktøjer til de indledende faser: Værktøj 1: Det der giver os energi, og det der dræner os for energi Værktøj 2: Det vi skal gøre, og det vi kan gøre, hvis der er tid og overskud! Værktøjer, der understøtter kommunikation og relationer: Værktøj 3: Møder der skaber mere klarhed. At arbejde med vores møder Værktøj : Gode kollegiale samtaler der støtter og udvikler Værktøjer med fokus udvikling: Værktøj 5: Det vi gør godt og gerne vil kendes på! Værktøj 6: At dele stjernestunder Stressværktøjer til individuelt brug: Værktøj 7: Kend din stress tæm din stress! Værktøj 8: De stressreducerende strategier Værktøj 9: Pauser! Pauser hvor vi lader op Værktøj til brug for ledere: Værktøj 10 Lederens arbejde med stress Samtaler med en medarbejder, der er stresset I Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning samarbejder arbejdsgivere og arbejdstagere inden for undervisnings- og forskningsområdet om initiativer til at skabe et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven og er formaliseret i Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning. Branchearbejdsmiljørådet bistår arbejdspladserne med at skabe et godt arbejdsmiljø ved bl.a. at udarbejde informations- og vejledningsmateriale. I Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning deltager repræsentanter for KL, Undervisningsministeriet, Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling, AC, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening, Handelsskolernes Lærerforening, Uddannelsesforbundet og FOA Fag og Arbejde. Yderligere information om arbejdsmiljø i den offentlige og finansielle sektor på

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar.

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. Hvis konflikten trapper op Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. hvis konflikten trapper op 1 Indhold Indhold 4 Lederens håndtering af konflikter

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere