Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade ABC for andelshavere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013

2 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening, og derefter fortælle lidt om de rettigheder, muligheder og pligter du har som andelshaver. 2 Ideen med andelsboligforeninger er at en kreds af mennesker går sammen om at erhverve en ejendom, og derefter får hver enkelt brugsret til en lejlighed i ejendommen. Andelshaveren ejer således ikke sin lejlighed. Fællesformuen er ejendommen, som hver andelshaver har del i. Når alle har del i foreningens formue, har alle også mulighed for på demokratisk vis at gøre deres indflydelse gældende på alle områder der vedrører andelsboligforeningen. Alle andelshavere kan stille op til bestyrelsen på den årlige generalforsamling, stille forslag om reparationer, initiativer, vedtægtsændringer etc. Du kan i vedtægterne se hvordan foreningen styres, og i husordenen hvordan der er taget højde for at mange forskellige mennesker skal eksistere side om side. Du kan derimod ingen steder læse hvordan vores andelsboligforening skal se ud om ti år. Det bestemmer du sammen med 71 andre. Ved at møde op på generalforsamlinger, holde dig ajour med hvad der sker i foreningen på hjemmesiden eller ved at læse opslagene fra bestyrelsen, komme ned i kontortiden for at hente oplysninger eller for at få en snak om et eller andet emne og medvirke i arbejdsdage kan du være med til at bestemme og hjælpe med til at vi alle kommer til at bo et ordentligt sted. Derfor håber vi at du vil komme med ideer til bestyrelsen og på generalforsamlingerne, således at initiativer og arbejder til glæde for foreningen kan bliver diskuteret og udarbejdet. Denne abc findes også på vores hjemmeside i en udgave, der løbende opdateres. Venlig hilsen Bestyrelsen

3 3 Historien kort Byggetilladelsen til Udenbys Klædebo nr er dateret 20. januar 1899, ibrugtagningstilladelsen 20. juli 1900, så husene er blevet bygget i løbet af I 1920 erne blev der indlagt vand i lejlighederne. Vores andelsboligforening blev stiftet 9. oktober 1963 og 1. december 1964 købte beboerne ejendommene Peter Fabers Gade 5, 7, 9-11, og og lagde dem sammen i Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade Den stiftende generalforsamling i 1963 blev i øvrigt holdt i Folkets Hus, det senere og nu nedrevne Ungdomshuset i Jagtvej 69! I fik vi installeret fjernvarme, i istandsat kældrene, og i fik vi lagt nyt tag samtidig med at 4. salslejlighederne blev udvidet med en ekstra etage og tagterrasse. Peter Fabers Gade er opkaldt efter den danske digter og telegrafdirektør Peter Faber ( ), der desuden var en af Danmarks første amatørfotografer og julemærkets opfinder. Han har bl.a. skrevet Højt fra træets grønne top, Sikken voldsom trængsel og alarm og Dengang jeg drog af sted. Peter Faber ligger begravet på Assistens Kirkegård i afsnit A (tæt på kapellet) Administrator. Andelsbo v/advokat Nina Pagh, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg, tlf , Kontortid: man-torsdag og fredag Adresse. Bestyrelsen, Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19, Peter Fabers Gade 5, st.th., 2200 København N. Bestyrelsen kan kontaktes på Affaldssortering. Foreningen har sortering af husholdningsaffald i følgende fraktioner på to containerpladser i gården ved nr. 7 og nr. 17: køkkenaffald, dvs. emballage fra husholdningen, madrester etc skal i en af de store grå containere pap og karton skal i papcontainerne papir i papircontainerne jern, metal og aluminium i metalcontainerne flasker af glas og plastik i flaskecontaineren ved køkkentrappe 7 (giv kun glas i dagtimerne af hensyn til naboerne) tøj i tøjcontainer ud for storskraldrummet batterier i batteribeholder

4 4 storskraldrummet ved siden af mellemgang nr. 5 er til større genstande, fx PVC-plast, vinduesglas, møbler, elektronik, kemikalierester - herunder maling, som også kan tilbageleveres til forhandleren, som har pligt til at tage imod det. Desuden findes en byttehylde hvor du kan placere det der er for godt til at smide ud. Hård plast og elektronik skal i de små container Se også under Storskrald. Andele. I andelsboligforeningen er der pr. 1. januar 2011 i alt 72 andele fra 47,6 til 141,8 m 2. Hertil kommer et erhvervslejemål, vaskeriet og bestyrelseslokalet. Andelsbevis. Andelshavers bevis på at personen ejer en andel i foreningen, og derved har brugsret til en lejlighed i foreningen. Er forudsætning for at andelen kan overdrages. Er andelsbeviset bortkommet, koster det ca kr. (+ udgifter Andelsbo) at få udfærdiget et nyt. Det er så dyrt fordi det gamle andelsbevis skal mortificeres (dvs. annulleres). Andelskrone. Andelskronen beregnes ved at tage andelsboligforeningens aktiver (udgøres hovedsageligt af ejendommens værdi) fratrukket foreningens gæld. Andelskronen fastsættes på generalforsamlingen. Generalforsamlingen har p.t. valgt at henlægge en del af egenkapitalen som reserve, så andelskronen er mindre end foreningens egenkapital. Arbejdsdage. Typisk tre dage om året hvor vi i udvalgte weekender mødes for at få gjort noget ved ejendommen. Det er samtidig en god lejlighed til at lære sine naboer af kende. Hver andel skal deltage mindst én dag. Manglende deltagelse koster 1000 kr. Gårdhygge efter arbejdsdag i august 2010 Badet. I vaskeriet. Dit vaskekort giver adgang til varmt vand i badet 6 minutter koster 8 kr. Vaskekort købes i kontortiden.

5 5 Efterlad badet i den forfatning du ville ønske at finde det, når du skal ned og bade, dvs. tør vandet af væggene, skrab gulvet og rens riste for hår og andet affald. Husk at slukke lyset og lukke for vandet. Barne-/ klapvogne. Én-to barne- eller klapvogne kan placeres ved siden af hovedtrappen i stuen i hver opgang. Ellers henvises til nr. 9 og nr. 11 hvor der er et særligt rum til barne-/klapvogne bag hovedtrappen i stuen. Bestyrelsen. Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, hvis fem medlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Alle henvendelser til bestyrelsen skal så vidt muligt ske i kontortiden. Al korrespondance til bestyrelsen skal lægges i postkassen i opgang nr. 5, st.th. eller afleveres i kontortiden. Bestyrelsesmødereferater. Ophænges på opslagstavlerne i opgangene og i vaskeriet samt lægges på hjemmesiden. Boligafgift (husleje). Forfalder hver d. 5. i måneden. Ved for sen indbetaling pålægges et gebyr. Cykler. Placeres i cykelskurene i gården eller i stativerne på gaden. Ikke i mellemgange eller op ad mure. Har du flere cykler der i en periode ikke er i brug, er det hensigtsmæssigt at opbevare dem i dit kælderrum. En gang om året ryddes cykelskurene for gamle 'cykellig'. Cykelpumpe. Der er en automatisk cykelpumpe i mellemgangen ved nr. 5. Brug den kun i dagtimerne af hensyn til naboerne. El-installationer. Ved alle vurderinger/overdragelser siden 1993 har vores elektriker gennemgået installationerne i lejlighederne for fejl og mangler. Ved hver ny overdragelse skal elektrikeren ind og kontrollere at installationerne stadig er i orden og lovlige. Foreningen betaler el-synet hvis lejlighedens installationer er 100 procent i orden. Er der kun mindre ting i vejen, som ikke er til fare for lejlighedens beboere eller ejendommen, vil foreningen betale den del af el-synet som vedrører registreringen. Resten, dvs. arbejdsløn til at få bragt lejlighedens el op til

6 lovgivningskravet, betales af fraflyttende andelshaver. Er der større el-arbejder i forbindelse med el-synet, er det vurderingsmanden, der suverænt bestemmer hvor meget der er forbedring og hvor meget der er lovliggørelse. Skal du have lavet el-arbejde bør du hyre enten foreningens elektriker eller en anden autoriseret elektriker. 6 Fester. Giv naboerne besked når du skal holde fest. Gerne med et opslag i egen og tilstødende opgang. Forandringer i lejligheden. Se ombygning. Fremleje. En andelshaver kan kun fremleje sin lejlighed med bestyrelsens tilladelse og godkendelse af den nye lejer. Bestyrelsen giver kun tilladelse hvis en andelshaver midlertidigt må fraflytte sin lejlighed for en kortere periode og med en gyldig grund i henhold til lejeloven, fx udstationeringer, studieophold i udlandet el.lign. Du kan, jf. lejeloven, maksimalt fremleje din lejlighed i to perioder, der sammenlagt maksimalt må strække sig over 2 år. Spørg bestyrelsen i kontortiden. Se foreningens vedtægter 11, Lejelovens almindelige regler samt foreningens hjemmeside. Fugt. Skal forebygges ved daglig udluftning i ca. 10 minutter. Generalforsamling. Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året inden 1. april. Se foreningens vedtægter Gårdhaveforening. Typisk nedsættes der en gårdhaveforening på generalforsamlingen, der sørger for planerne i gården og på gaden hen over sommeren. Haneandele. Viser hvor stor en del af det samlede vandforbrug du skal betale. Af varmeregnskabet fremgår det, hvor mange haneandele, du betaler for. Det er dit ansvar, at du betaler for det rigtige antal haneandele. En lejlighed uden bad = 2 haneandele En lejlighed med bad = 5 haneandele Se også Vand og Vandspild. Hjemmeside. På foreningens hjemmeside kan man finde megen nyttig information,

7 fx husorden og vedtægter, procedurer ved salg, fremleje af lejlighed, udleje af værelse, ombygninger, finde kontaktinfo til håndværkere, bestyrelsesreferater og bestyrelsen, skrive til viceværten, tidligere regnskaber, beretninger og generalforsamlingsreferater, andele til salg m.v. Hovedtrapper og bagtrapper. Der må intet stilles på hovedtrapperne både af hensyn til trappevaskerne og fordi trapperne er flugtveje ved brand. Det er ikke tilladt at hænge plakater, skilte eller noget andet op på væggene. 7 Husdyr. Mindre hunde og katte er tilladt såfremt de ikke er til gene for andre beboere, dvs. fx hunde skal føres i snor i gården, man skal rense op efter dem, og de må ikke larme i lejligheden eller på foreningens arealer. Hverken gården eller diverse kældre er hunde-/kattetoilet. Se foreningens vedtægter og husorden. Håndværkere. I akutte tilfælde hvor der er sket skade på en lejlighed, kan en beboer selv tilkalde en af foreningens håndværkere. Bestyrelsen skal straks underrettes herom og gøres bekendt med skadens omfang. Se liste over foreningens tilknyttede håndværkere på opslagstavlerne i opgangene og på hjemmesiden. Indbrud. Hjælp med at minimere risikoen for indbrud: Mellemgangsporte må ikke stå åbent. Luk med riglen både foroven og forneden. Hvis du ser nogen i gården du ikke kender, så spørg hvem de er og hvad de laver. Sørg for at dine værdifulde sager ikke kan ses direkte udefra. Sørg for at holde vinduer lukket når du ikke er hjemme. Luk vinduer med både hasper og udskyderstang. Ha' låse på dine yderdøre der kun kan åbnes med nøgle indefra. (Tyven vil ofte ikke ønske at gå ned med tyvekoster ad bagtrappen) Hvis du konstaterer indbrud, skal du underrette bestyrelsen, så vi kan få håndværker ud og sikre lejligheden Se mere på foreningens hjemmeside. Indstilingsret. Se foreningens vedtægter, specielt 7 & 13.

8 8 Intern venteliste. Optagelse på den interne venteliste sker automatisk pr. den dato andelshaveren overtager en lejlighed i andelsboligforeningen. Ved internt bytte gælder datoen for den sidst overtagne lejlighed. Indtil den hidtidige venteliste, hvor andelshavere indtil 2008 kunne blive skrevet op, er afviklet, vil de der er optaget efter de gamle regler, komme før dem som er optaget efter de nye. Det medlem der har stået længst på listen, har førsteret til at overtage en udbudt lejlighed. Lejligheder udbydes ifølge vores indstillingsregler i denne prioritet: 1. andelshavere (som nævnt ovenfor), 2. sælgers egen indstillingsret, 3. ekstern venteliste, 4. evt. sammenlægning (se Sammenlægninger) og 5. andre Kabel-tv. Alle lejligheder er tilsluttet TDC/YouSee kabel-tv. Hvis en andelshaver ønsker at forandre sit abonnement, er det en sag mellem ham og TDC/YouSee. Abonnementet indgår ikke i en eventuel overdragelse, heller ikke som løsøre. Forandring af installationer der vedrører ejendommen, kan kun ske med bestyrelsens samtykke. Kontortid. Bestyrelsesmedlemmerne træffes på skift hver torsdag mellem kl og Henvendelser til bestyrelsen skal så vidt muligt henlægges til dette tidspunkt. Kælderrum. Ved indflytning tildeles du et kælderrum, som du er ansvarlig for. Er ikke opbevaringsplads for gammelt ragelse; det er storskraldrummet til! Det er ikke tilladt at stille noget udenfor dit kælderrum. Køkkendør. Udvendig skal du selv male den i den farve som ses på de øvrige døre i opgangen. Køkkenskrald. Containerne i gården er kun til køkken- og husholdningsaffald. Se også under Affaldssortering og Storskrald. Køkkentrapper. Som på hovedtrapperne må der intet stilles på hovedtrapperne både af hensyn til trappevaskerne og fordi trapperne er flugtveje ved brand. Det er ikke tilladt at hænge plakater, skilte eller noget andet op på væggene.

9 9 Lejlighedsdøre. Hoveddørene til din lejlighed bør ikke males af beboerne, men kun af uddannede malere. Det er ikke tilladt at hænge plakater, skilte etc. op på døren. Du kan sætte yderligere oplysninger op på navneskiltet imellem de to plexiglas. Maling af kobberrør. Hvis du ønsker at male kobberrørene til radiatorerne, vil vi, efter råd fra en professionel maler, foreslå at du gør følgende: 1. Afvasker rørene i mildt sulfovand eller grundrens, fx Flüggers. 2. Vasker efter i rent vand 3. Maler rørene med en oliebaseret grunder. Malingen skal være oliebaseret ellers binder den ikke på rørene. 4. Maler rørene med enten olie- eller vandbaseret maling. Det er bedst at male om sommeren hvor rørene er kolde. Ønsker du samme farve som radiatorerne, skal du hos farvehandleren bestille farven RAL Maling af vinduer i lejligheden. Se under Vinduer. Mellemgange. Skal holdes fuldstændigt frie for at brandvæsnets stiger kan komme igennem i tilfælde af brand. I mellemgangen ved nr. 5 står Parkering forbudt -skilte som kan benyttes af andelshavere der skal flytte ud og ind. Skiltene skal sættes tilbage i mellemgang nr. 5 når du er færdig med at bruge dem. Navneskilte. Giv bestyrelsen besked, så bliver navnet på din postkasse, lejlighedsdør og dørtelefon skiftet. Nøgler. Til hver lejlighed hører to nummererede systemnøgler og to nøgler til lejligheden. Systemnøgler kan købes hos bestyrelsen for 150 kr. Det er forbudt at bruge andre nøgler end autoriserede MEDECO-nøgler fordi uautoriserede nøgler ødelægger låsecylindrene, og fordi systemet er kopisikret så vi ved hvor mange nøgler der er i omløb. Ekstra nøgler kan købes i bestyrelsens kontortid. Sørg selv for en hængelås til dit kælderum. Se også postkasser.

10 10 Foreningen har en automatisk døråbner (Beekey nøglekort), du skal derfor ikke åbne for reklamer. Ombygning. Bestyrelsen skal godkende enhver ombygning i din lejlighed inden du går i gang. Ved større ombygninger sætter bestyrelsen en byggesagkyndig på som kontrollerer at ombygningen udføres korrekt og i overensstemmelse med gældende byggeforskrifter. Spørg bestyrelsen, der kan oplyse dig om de nærmere regler og procedurer. Se også foreningens vedtægter 10 og foreningens hjemmeside. Opsigelse. Opsigelse af din lejlighed træder først i kraft når du har alle papirer til lejligheden i orden, dvs. du kan ikke aflevere din skriftlige opsigelse før alle papirer til lejligheden er i orden. Disse papirer er: 1. Gennemgang af lejlighedens el-installationer ved foreningens elektriker. 2. Eventuelle ibrugtagningstilladelser, fx brusekabine, forsænkede lofter. 3. Eventuel gennemgang af vandinstallationer ved foreningens blikkenslager. Når du på din opsigelse har skrevet under på at alt vedrørende lejligheden er i orden, vil bestyrelsen kontakte vurderingsmanden. KUN skriftlig opsigelse med underskrift og dato er gyldig. Kom ned i kontortiden i god tid hvis du påtænker at sælge din lejlighed; så kan bestyrelsen vejlede nærmere. Se foreningens vedtægter og foreningens hjemmeside. Overdragelse. Bestyrelsen og administrator udfærdiger de nødvendige papirer. Derefter underskrives papirerne af køber og sælger i overværelse af et bestyrelsesmedlem. Papircontainere. Til blade og aviser er opstillet ved cykelskuret ved nr. 5 og de to containerpladser. Pejse/ovne må ikke opsættes i ejendommen. Postkasse. Siden 2010 har det været lovpligtigt, at alle har postkasser i stueplan. Foreningen har ikke reservenøgler til postkasserne, så i tilfælde af bortkomne nøgler skal andelshaveren

11 11 selv bestille en låsesmed til at udskifte selve låsen, som skal være af samme type som den gamle, en 5-stiftet RUKO lås. Se også Navneskilte og Reklamer. Radiatorer. Bør kun males i den oprindelige farve: RAL Se også Maling af kobberrør. Reklamer. Reklamer, der havner på gulvet, udgør en reel brandfare. Brandmyndighederne understreger, at det er ulovligt at have brændbart materiale liggende frit i opgangene. Efterlad derfor ikke reklamer og aviser i opgangen, men smid dem selv ud i papircontaineren. Ønsker du ikke at modtage reklamer og/eller gratisaviser, så tilmeld dig på Posthuset eller på - søg på 'reklamer nej tak'. Rygning. Tag hensyn til dine naboer og deres børn. Bestyrelsen henstiller til, at I og jeres gæster ikke ryger på for- og bagtrapperne og/eller skodder cigaretterne lige uden for dørene, ud af dit vindue eller i sandkassen. Sammenlægning af lejligheder. Det er i 2010 blevet tilladt at sammenlægge lejligheder på samme etage og i samme opgang i nr. 13, 15, 17 og 19, og lejligheder imellem opgange i 13.th.-15.tv og 17.th.-19.tv. kan sammenlægges (15.th.-17.tv. kan ikke sammenlægges pga. brandmur). Det er kun muligt at købe en lejlighed til sammenlægning, efter den har været udbudt på intern venteliste, fraflyttende har gjort brug af sin indstillingsret og udbudt på ekstern venteliste. Se mere på foreningens hjemmeside. Storskraldsrummet finder du i den nedlagte mellemgang ved siden af nr. 5 mellemgangen. Nøglen til låsen er den samme som vores systemnøgle til porte og opgange. Alt der ikke er køkkenaffald skal herind, fx møbler, køleskabe, elektronikaffald, kemikalierester og byggeaffald, som ikke må overstige 10 kg og skal være muligt at bære i sæk eller kasse. Kemikalierester kan placeres herinde, men kan også afleveres hvor varerne er købt. Se opslagene i rummet hvor de enkelte emner skal placeres. Der er en byttereol hvor du kan placere det der er for godt til at smide ud. Sørg altid for at dørene i begge ender kan åbnes helt og husk

12 12 at låse efter dig! Se også under Affaldssortering. Trappelys. Det er strengt forbudt at sætte noget i lyskontakterne for at sikre konstant lys, fordi relæet brænder sammen (Et nyt koster ca kr.). Hænger en kontakt, dvs. tryk-knappen ikke går tilbage i udgangsposition af sig selv, vil relæet bryde sammen og lyset vil brænde konstant. Forsøg derfor at få kontakten til at gå tilbage til udgangspositionen. Hold øje med om lyset brænder konstant selvom kontakten er gået tilbage til udgangsposition. Gør det det, er det relæet der er brændt sammen og skal skiftes. Skriv en seddel så hurtigt som muligt og kom den i bestyrelsens postkasse i opgang 5, st.th. Bestyrelsen tager kontakt til elektrikeren. Vi vil også gerne vide om kontakter hænger så vi kan skifte dem før relæet brænder sammen. Det er billigere for foreningen. Trappevask. Hovedtrapperne vaskes én gang ugentligt, men støvsug selv din måtte. Køkkentrappen vaskes én gang om måneden. Udlejning af et værelse. Hvis man ønsker at udleje en del af sin lejlighed, skal andelshaveren altid oprette en lejekontrakt med lejeren, og lejeren kan ikke flytte ind før bestyrelsen har godkendt lejekontrakten. Man kan højst udleje det antal værelser lejligheden består af minus et, som man selv bebor. Man kan maksimalt udleje et år ad gangen, men der er mulighed for forlængelse. Se foreningens hjemmeside. Vand. Koldt og varmt vand til opvask m.v. bør bruges med omtanke, så vi undgår vandspild og deraf følgende huslejestigninger. Brug fx balje til opvask. Sluk for vandet mens du sæber dig ind, og lad ikke vandet løbe mens du børster tænder. Se også Vandspild og Haneandele Vandspild. Sørg for at dine vandhaner og toilet hverken drypper eller løber. Det kan blive til mange penge for foreningen. Hovedreglen er: Vandspild skal meldes til bestyrelsen så snart det opdages. Hvis dit toilet løber eller dit blandingsbatteri drypper, eller hvis du kan høre at der vedvarende løber vand i faldstammen, så kom

13 13 ned i kontortiden og underret bestyrelsen. (Oplys også bestyrelsesmedlemmet om dit telefonnummer.) Bestyrelsesmedlemmet vil så kontakte foreningens blikkenslager, som vil aftale en tid med dig. Det er kun i de tilfælde andelshaveren selv henvender sig at foreningen betaler. I alle andre tilfælde er det andelshaveren selv der kommer til at betale, fx hvor det opdages af håndværkere, ved en vurdering eller af andre beboere. Varme. Hver måned betales et beløb til a conto varme. Fjernvarmeregnskabet opgøres én gang årligt, hvor hver enkelt andel får at vide, hvad de har til gode eller skylder. Vi har ikke individuelle varmemålere, så udgiften fordeles i henhold til kvadratmeterne og antallet af haneandele i lejligheden. Varmeproblemer. 1. Hvis det kun er én radiator i lejligheden der er kold, er det sandsynligvis den der er noget galt med. Kontakt bestyrelsen i kontortiden. Men det kan også være hele opgangen, så Du forhører dig hos andre andelshavere i opgangen om de også har problemer med varmen på den streng hvor din radiator var kold. Har de det, er det sandsynligvis et problem i kælderen. Kontakt bestyrelsen. 3. Er der flere radiatorer i lejligheden der er kolde, er det sikkert hele anlægget, og så vil bestyrelsen sikkert også have følt det. 4. Husk at tjekke om der åbent for returventilen og om termostaten virker. Vaskekort. Elektronisk vaskekort købes i kontortiden hvor du også kan få fyldt dit kort op, så du kan benytte vaskemaskinerne, tørretumbleren og brusebadet. En vask koster 15 kr., en kogevask dog 18 kr. Tørretumbling koster 20 kr. pr. 10 minutter, og bad koster 6 kr. for 6 minutters varmt vand. Du kan sætte op til 500 kr. ind på kortet. Beløbet opkræves ca. hvert kvartal sammen med boligafgiften. Sæt navn og husnr. på vaskekortet, så ejermanden kan findes, hvis du taber eller glemmer det. Har du mistet dit vaskekort, kan et nyt købes for 20 kr.

14 14 Vaskelås. Købes selv af andelshaveren. Du kan ved at sætte låsen på reservationsbrættet i vaskeriet reservere 2 time til at vaske i. Du forspilder sin reservation hvis vasken ikke er påbegyndt senest 10 minutter efter den tid du har reserveret. Det er ikke muligt at reservere vasketid vha. papirlapper eller egne låse. Der skal være lejlighedsnummer på låsen. Husk at fjerne låsen, når du er færdig med at vaske. Vaskemaskiner. Hvis man ønsker vaskemaskine i sin lejlighed, skal den tilsluttes af et autoriseret vvs-firma, og der skal opsættes en stikkontakt med jord af en autoriseret elektriker. Visse byggemarkeder sælger vaskemaskiner der ikke kræver fast tilslutning, dvs. man kan sætte dem på vandhanen i køkkenet/badeværelset, og man kan lægge afløbet i køkken- /håndvasken. Disse er ikke lovlige. Vaskeri. Andelsforeningen har et fællesvaskeri med bad i nr. 9 st., som man kan komme til via bagtrappen til nr. 9. Der er to vaskemaskiner, tørretumbler og bad. Se også under Badet, Vaskekort og Vaskelås. Vedligeholdelse af din lejlighed. Se foreningens vedtægter 9 Vedtægter og husorden udleveres ved overdragelsen. I disse står en masse nyttigt i tilfælde af salg af andel, bl.a. alt om indstillingsret til andele. Bør læses grundigt! De ligger på foreningens hjemmeside. Ændringer kan kun foretages ved kvalificeret stemmeflertal. Se 19. Viceværten gennemgår ejendommen mindst en gang om ugen, men ind imellem kan det være nødvendigt at give besked til ham, fx hvis en pære er gået, en dør binder eller du skal have skiftet navneskiltet. Disse meddelelser lægges i foreningens postkasse i nr. 5, st.th. eller skrives på hjemmesiden. Viceværtens opgaver omfatter bl.a. fejning i gården, snerydning og saltning i gården samt rengøring i badet og vaskeriet. Derimod har Københavns Kommune ansvaret for at holde fortovet rent. Vinduer i lejligheden. Gummilisterne vedligeholdes med siliconestift/spray for at de ikke skal blive stive. Hængsler får

15 15 syrefri olie. Glideskinner rengøres og smøres med olie inden du lukker vinduet helt op. Desuden er det meget vigtigt at den lille tap som gør at det midterste vindue kan drejes rundt, får olie inden vinduet lukkes op. Din manglende vedligeholdelse af de mekaniske dele vil betyde en ekstraregning for dig ved fraflytning; muligvis udskiftning af vendebeslaget i midtervinduet hvis det er ødelagt. Det er foreningens ansvar at få skiftet punkterede ruder. Hvis dine vinduer er duggede i midten, så giv bestyrelsen besked. Du må gerne male vinduerne på indersiden, men kun ved at følge bestyrelsens anvisninger. Er malearbejdet ikke gjort ordentligt, kan du imødese en ekstraregning ved fraflytning. Følg nedenstående fremgangsmåde: Materialer: Flügger Grundrens og svamp eller klud til rengøring. Maling: hvid eller RAL Pensel: Rund korthåret er bedst. Fremgangsmåde: 1. Alle hasper og stormkroge skrues af og renses i grundrens. (Læg dem i blød 2-3 timer og skyl dem rene.) 2. Træværket renses i grundrens. Vask derefter af i rent vand. Træet skal være tørt før der kan males. 3. Det er kun den synlige del af vinduesrammen, som vender ind mod lejligheden som skal males. Det er forbudt at male kanten hvorpå de grå tætningslister sidder, og du må heller ikke male den sorte gummiliste, som sidder mellem ruden og karmen. 4. Vinduerne skal stå på klem i mindst timer. Til sidst skrues hasper og stormkroge i igen. Vurdering af lejlighed. Inden en lejlighed kan overdrages, skal en af bestyrelsen godkendt vurderingsmand godkende sælgers opstilling af de forbedringer der er foretaget i lejligheden. (Se foreningens hjemmeside for en detaljeret gennemgang af overdragelsesproceduren ved salg.) En vurdering koster kr (2010), og hele udgiften betales af sælger. Vurderingen gælder i seks måneder. Hvis andelslejligheden sælges efter mere end seks måneder skal vurderingsmanden tilkaldes for at bekræfte sin vurdering. Hvis der ikke er lavet noget

16 16 om siden 1. vurdering, koster 2. en let nedsat pris. Foreningen benytter bygningsingeniør Flemming Lind Larsen, Larsen & Søndergaard Byggerådgivning A/S, H.C. Ørsteds Vej 33, 1879 Frederiksberg C, tlf.: , Husk Jo bedre du passer på foreningens ejendom og fællesinstallationer jo gladere bliver alle de andre der bor her og skal benytte dem efter dig jo færre udgifter får foreningen til reparationer jo billigere bliver det at bo her for dig.

17 17 Sporvogne Nørrebrogade ved Kapelvej og Peter Fabers Gade (vejen til højre forrest i billedet). Det rene Glas hed dengang Jørgensens Beværtning. Udateret foto. Kilde: vognstyrer.dk

18 18 Trafikmylder i Nørrebrogade formentlig midt i 1960 erne. Den gule mur til Assistens Kirkegård kan anes til højre, og til venstre bag sporvejen går Peter Fabers Gade. Foto: Torben Liebst

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4).

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup

Beboermappe. Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 6 - Vinkelhuse Vinkelhuse 45 2770 Kastrup Beboermappe PAB Afdeling 6 - Vinkelhuse 2015 En boligforening med mange beboere er ligesom et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting - og derfor

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen 12.03.2015 Velkommen til PKA bebyggelsen Sandbakken/Lerdalen Højbjerg DEAS A/S har udarbejdet et beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen, 8270 Højbjerg. I dette hæfte finder

Læs mere

Cepheus Ejendomme. Vores værdier / Historien om Cepheus / Istandsættelse med omtanke / Ordensregler

Cepheus Ejendomme. Vores værdier / Historien om Cepheus / Istandsættelse med omtanke / Ordensregler Cepheus Ejendomme Vores værdier / Historien om Cepheus / Istandsættelse med omtanke / Ordensregler Cepheus Ejendomme en veldrevet og solid virksomhed Som formand for bestyrelsen er det en fornøjelse for

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere