Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade ABC for andelshavere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013

2 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening, og derefter fortælle lidt om de rettigheder, muligheder og pligter du har som andelshaver. 2 Ideen med andelsboligforeninger er at en kreds af mennesker går sammen om at erhverve en ejendom, og derefter får hver enkelt brugsret til en lejlighed i ejendommen. Andelshaveren ejer således ikke sin lejlighed. Fællesformuen er ejendommen, som hver andelshaver har del i. Når alle har del i foreningens formue, har alle også mulighed for på demokratisk vis at gøre deres indflydelse gældende på alle områder der vedrører andelsboligforeningen. Alle andelshavere kan stille op til bestyrelsen på den årlige generalforsamling, stille forslag om reparationer, initiativer, vedtægtsændringer etc. Du kan i vedtægterne se hvordan foreningen styres, og i husordenen hvordan der er taget højde for at mange forskellige mennesker skal eksistere side om side. Du kan derimod ingen steder læse hvordan vores andelsboligforening skal se ud om ti år. Det bestemmer du sammen med 71 andre. Ved at møde op på generalforsamlinger, holde dig ajour med hvad der sker i foreningen på hjemmesiden eller ved at læse opslagene fra bestyrelsen, komme ned i kontortiden for at hente oplysninger eller for at få en snak om et eller andet emne og medvirke i arbejdsdage kan du være med til at bestemme og hjælpe med til at vi alle kommer til at bo et ordentligt sted. Derfor håber vi at du vil komme med ideer til bestyrelsen og på generalforsamlingerne, således at initiativer og arbejder til glæde for foreningen kan bliver diskuteret og udarbejdet. Denne abc findes også på vores hjemmeside i en udgave, der løbende opdateres. Venlig hilsen Bestyrelsen

3 3 Historien kort Byggetilladelsen til Udenbys Klædebo nr er dateret 20. januar 1899, ibrugtagningstilladelsen 20. juli 1900, så husene er blevet bygget i løbet af I 1920 erne blev der indlagt vand i lejlighederne. Vores andelsboligforening blev stiftet 9. oktober 1963 og 1. december 1964 købte beboerne ejendommene Peter Fabers Gade 5, 7, 9-11, og og lagde dem sammen i Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade Den stiftende generalforsamling i 1963 blev i øvrigt holdt i Folkets Hus, det senere og nu nedrevne Ungdomshuset i Jagtvej 69! I fik vi installeret fjernvarme, i istandsat kældrene, og i fik vi lagt nyt tag samtidig med at 4. salslejlighederne blev udvidet med en ekstra etage og tagterrasse. Peter Fabers Gade er opkaldt efter den danske digter og telegrafdirektør Peter Faber ( ), der desuden var en af Danmarks første amatørfotografer og julemærkets opfinder. Han har bl.a. skrevet Højt fra træets grønne top, Sikken voldsom trængsel og alarm og Dengang jeg drog af sted. Peter Faber ligger begravet på Assistens Kirkegård i afsnit A (tæt på kapellet) Administrator. Andelsbo v/advokat Nina Pagh, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg, tlf , Kontortid: man-torsdag og fredag Adresse. Bestyrelsen, Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19, Peter Fabers Gade 5, st.th., 2200 København N. Bestyrelsen kan kontaktes på Affaldssortering. Foreningen har sortering af husholdningsaffald i følgende fraktioner på to containerpladser i gården ved nr. 7 og nr. 17: køkkenaffald, dvs. emballage fra husholdningen, madrester etc skal i en af de store grå containere pap og karton skal i papcontainerne papir i papircontainerne jern, metal og aluminium i metalcontainerne flasker af glas og plastik i flaskecontaineren ved køkkentrappe 7 (giv kun glas i dagtimerne af hensyn til naboerne) tøj i tøjcontainer ud for storskraldrummet batterier i batteribeholder

4 4 storskraldrummet ved siden af mellemgang nr. 5 er til større genstande, fx PVC-plast, vinduesglas, møbler, elektronik, kemikalierester - herunder maling, som også kan tilbageleveres til forhandleren, som har pligt til at tage imod det. Desuden findes en byttehylde hvor du kan placere det der er for godt til at smide ud. Hård plast og elektronik skal i de små container Se også under Storskrald. Andele. I andelsboligforeningen er der pr. 1. januar 2011 i alt 72 andele fra 47,6 til 141,8 m 2. Hertil kommer et erhvervslejemål, vaskeriet og bestyrelseslokalet. Andelsbevis. Andelshavers bevis på at personen ejer en andel i foreningen, og derved har brugsret til en lejlighed i foreningen. Er forudsætning for at andelen kan overdrages. Er andelsbeviset bortkommet, koster det ca kr. (+ udgifter Andelsbo) at få udfærdiget et nyt. Det er så dyrt fordi det gamle andelsbevis skal mortificeres (dvs. annulleres). Andelskrone. Andelskronen beregnes ved at tage andelsboligforeningens aktiver (udgøres hovedsageligt af ejendommens værdi) fratrukket foreningens gæld. Andelskronen fastsættes på generalforsamlingen. Generalforsamlingen har p.t. valgt at henlægge en del af egenkapitalen som reserve, så andelskronen er mindre end foreningens egenkapital. Arbejdsdage. Typisk tre dage om året hvor vi i udvalgte weekender mødes for at få gjort noget ved ejendommen. Det er samtidig en god lejlighed til at lære sine naboer af kende. Hver andel skal deltage mindst én dag. Manglende deltagelse koster 1000 kr. Gårdhygge efter arbejdsdag i august 2010 Badet. I vaskeriet. Dit vaskekort giver adgang til varmt vand i badet 6 minutter koster 8 kr. Vaskekort købes i kontortiden.

5 5 Efterlad badet i den forfatning du ville ønske at finde det, når du skal ned og bade, dvs. tør vandet af væggene, skrab gulvet og rens riste for hår og andet affald. Husk at slukke lyset og lukke for vandet. Barne-/ klapvogne. Én-to barne- eller klapvogne kan placeres ved siden af hovedtrappen i stuen i hver opgang. Ellers henvises til nr. 9 og nr. 11 hvor der er et særligt rum til barne-/klapvogne bag hovedtrappen i stuen. Bestyrelsen. Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, hvis fem medlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Alle henvendelser til bestyrelsen skal så vidt muligt ske i kontortiden. Al korrespondance til bestyrelsen skal lægges i postkassen i opgang nr. 5, st.th. eller afleveres i kontortiden. Bestyrelsesmødereferater. Ophænges på opslagstavlerne i opgangene og i vaskeriet samt lægges på hjemmesiden. Boligafgift (husleje). Forfalder hver d. 5. i måneden. Ved for sen indbetaling pålægges et gebyr. Cykler. Placeres i cykelskurene i gården eller i stativerne på gaden. Ikke i mellemgange eller op ad mure. Har du flere cykler der i en periode ikke er i brug, er det hensigtsmæssigt at opbevare dem i dit kælderrum. En gang om året ryddes cykelskurene for gamle 'cykellig'. Cykelpumpe. Der er en automatisk cykelpumpe i mellemgangen ved nr. 5. Brug den kun i dagtimerne af hensyn til naboerne. El-installationer. Ved alle vurderinger/overdragelser siden 1993 har vores elektriker gennemgået installationerne i lejlighederne for fejl og mangler. Ved hver ny overdragelse skal elektrikeren ind og kontrollere at installationerne stadig er i orden og lovlige. Foreningen betaler el-synet hvis lejlighedens installationer er 100 procent i orden. Er der kun mindre ting i vejen, som ikke er til fare for lejlighedens beboere eller ejendommen, vil foreningen betale den del af el-synet som vedrører registreringen. Resten, dvs. arbejdsløn til at få bragt lejlighedens el op til

6 lovgivningskravet, betales af fraflyttende andelshaver. Er der større el-arbejder i forbindelse med el-synet, er det vurderingsmanden, der suverænt bestemmer hvor meget der er forbedring og hvor meget der er lovliggørelse. Skal du have lavet el-arbejde bør du hyre enten foreningens elektriker eller en anden autoriseret elektriker. 6 Fester. Giv naboerne besked når du skal holde fest. Gerne med et opslag i egen og tilstødende opgang. Forandringer i lejligheden. Se ombygning. Fremleje. En andelshaver kan kun fremleje sin lejlighed med bestyrelsens tilladelse og godkendelse af den nye lejer. Bestyrelsen giver kun tilladelse hvis en andelshaver midlertidigt må fraflytte sin lejlighed for en kortere periode og med en gyldig grund i henhold til lejeloven, fx udstationeringer, studieophold i udlandet el.lign. Du kan, jf. lejeloven, maksimalt fremleje din lejlighed i to perioder, der sammenlagt maksimalt må strække sig over 2 år. Spørg bestyrelsen i kontortiden. Se foreningens vedtægter 11, Lejelovens almindelige regler samt foreningens hjemmeside. Fugt. Skal forebygges ved daglig udluftning i ca. 10 minutter. Generalforsamling. Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året inden 1. april. Se foreningens vedtægter Gårdhaveforening. Typisk nedsættes der en gårdhaveforening på generalforsamlingen, der sørger for planerne i gården og på gaden hen over sommeren. Haneandele. Viser hvor stor en del af det samlede vandforbrug du skal betale. Af varmeregnskabet fremgår det, hvor mange haneandele, du betaler for. Det er dit ansvar, at du betaler for det rigtige antal haneandele. En lejlighed uden bad = 2 haneandele En lejlighed med bad = 5 haneandele Se også Vand og Vandspild. Hjemmeside. På foreningens hjemmeside kan man finde megen nyttig information,

7 fx husorden og vedtægter, procedurer ved salg, fremleje af lejlighed, udleje af værelse, ombygninger, finde kontaktinfo til håndværkere, bestyrelsesreferater og bestyrelsen, skrive til viceværten, tidligere regnskaber, beretninger og generalforsamlingsreferater, andele til salg m.v. Hovedtrapper og bagtrapper. Der må intet stilles på hovedtrapperne både af hensyn til trappevaskerne og fordi trapperne er flugtveje ved brand. Det er ikke tilladt at hænge plakater, skilte eller noget andet op på væggene. 7 Husdyr. Mindre hunde og katte er tilladt såfremt de ikke er til gene for andre beboere, dvs. fx hunde skal føres i snor i gården, man skal rense op efter dem, og de må ikke larme i lejligheden eller på foreningens arealer. Hverken gården eller diverse kældre er hunde-/kattetoilet. Se foreningens vedtægter og husorden. Håndværkere. I akutte tilfælde hvor der er sket skade på en lejlighed, kan en beboer selv tilkalde en af foreningens håndværkere. Bestyrelsen skal straks underrettes herom og gøres bekendt med skadens omfang. Se liste over foreningens tilknyttede håndværkere på opslagstavlerne i opgangene og på hjemmesiden. Indbrud. Hjælp med at minimere risikoen for indbrud: Mellemgangsporte må ikke stå åbent. Luk med riglen både foroven og forneden. Hvis du ser nogen i gården du ikke kender, så spørg hvem de er og hvad de laver. Sørg for at dine værdifulde sager ikke kan ses direkte udefra. Sørg for at holde vinduer lukket når du ikke er hjemme. Luk vinduer med både hasper og udskyderstang. Ha' låse på dine yderdøre der kun kan åbnes med nøgle indefra. (Tyven vil ofte ikke ønske at gå ned med tyvekoster ad bagtrappen) Hvis du konstaterer indbrud, skal du underrette bestyrelsen, så vi kan få håndværker ud og sikre lejligheden Se mere på foreningens hjemmeside. Indstilingsret. Se foreningens vedtægter, specielt 7 & 13.

8 8 Intern venteliste. Optagelse på den interne venteliste sker automatisk pr. den dato andelshaveren overtager en lejlighed i andelsboligforeningen. Ved internt bytte gælder datoen for den sidst overtagne lejlighed. Indtil den hidtidige venteliste, hvor andelshavere indtil 2008 kunne blive skrevet op, er afviklet, vil de der er optaget efter de gamle regler, komme før dem som er optaget efter de nye. Det medlem der har stået længst på listen, har førsteret til at overtage en udbudt lejlighed. Lejligheder udbydes ifølge vores indstillingsregler i denne prioritet: 1. andelshavere (som nævnt ovenfor), 2. sælgers egen indstillingsret, 3. ekstern venteliste, 4. evt. sammenlægning (se Sammenlægninger) og 5. andre Kabel-tv. Alle lejligheder er tilsluttet TDC/YouSee kabel-tv. Hvis en andelshaver ønsker at forandre sit abonnement, er det en sag mellem ham og TDC/YouSee. Abonnementet indgår ikke i en eventuel overdragelse, heller ikke som løsøre. Forandring af installationer der vedrører ejendommen, kan kun ske med bestyrelsens samtykke. Kontortid. Bestyrelsesmedlemmerne træffes på skift hver torsdag mellem kl og Henvendelser til bestyrelsen skal så vidt muligt henlægges til dette tidspunkt. Kælderrum. Ved indflytning tildeles du et kælderrum, som du er ansvarlig for. Er ikke opbevaringsplads for gammelt ragelse; det er storskraldrummet til! Det er ikke tilladt at stille noget udenfor dit kælderrum. Køkkendør. Udvendig skal du selv male den i den farve som ses på de øvrige døre i opgangen. Køkkenskrald. Containerne i gården er kun til køkken- og husholdningsaffald. Se også under Affaldssortering og Storskrald. Køkkentrapper. Som på hovedtrapperne må der intet stilles på hovedtrapperne både af hensyn til trappevaskerne og fordi trapperne er flugtveje ved brand. Det er ikke tilladt at hænge plakater, skilte eller noget andet op på væggene.

9 9 Lejlighedsdøre. Hoveddørene til din lejlighed bør ikke males af beboerne, men kun af uddannede malere. Det er ikke tilladt at hænge plakater, skilte etc. op på døren. Du kan sætte yderligere oplysninger op på navneskiltet imellem de to plexiglas. Maling af kobberrør. Hvis du ønsker at male kobberrørene til radiatorerne, vil vi, efter råd fra en professionel maler, foreslå at du gør følgende: 1. Afvasker rørene i mildt sulfovand eller grundrens, fx Flüggers. 2. Vasker efter i rent vand 3. Maler rørene med en oliebaseret grunder. Malingen skal være oliebaseret ellers binder den ikke på rørene. 4. Maler rørene med enten olie- eller vandbaseret maling. Det er bedst at male om sommeren hvor rørene er kolde. Ønsker du samme farve som radiatorerne, skal du hos farvehandleren bestille farven RAL Maling af vinduer i lejligheden. Se under Vinduer. Mellemgange. Skal holdes fuldstændigt frie for at brandvæsnets stiger kan komme igennem i tilfælde af brand. I mellemgangen ved nr. 5 står Parkering forbudt -skilte som kan benyttes af andelshavere der skal flytte ud og ind. Skiltene skal sættes tilbage i mellemgang nr. 5 når du er færdig med at bruge dem. Navneskilte. Giv bestyrelsen besked, så bliver navnet på din postkasse, lejlighedsdør og dørtelefon skiftet. Nøgler. Til hver lejlighed hører to nummererede systemnøgler og to nøgler til lejligheden. Systemnøgler kan købes hos bestyrelsen for 150 kr. Det er forbudt at bruge andre nøgler end autoriserede MEDECO-nøgler fordi uautoriserede nøgler ødelægger låsecylindrene, og fordi systemet er kopisikret så vi ved hvor mange nøgler der er i omløb. Ekstra nøgler kan købes i bestyrelsens kontortid. Sørg selv for en hængelås til dit kælderum. Se også postkasser.

10 10 Foreningen har en automatisk døråbner (Beekey nøglekort), du skal derfor ikke åbne for reklamer. Ombygning. Bestyrelsen skal godkende enhver ombygning i din lejlighed inden du går i gang. Ved større ombygninger sætter bestyrelsen en byggesagkyndig på som kontrollerer at ombygningen udføres korrekt og i overensstemmelse med gældende byggeforskrifter. Spørg bestyrelsen, der kan oplyse dig om de nærmere regler og procedurer. Se også foreningens vedtægter 10 og foreningens hjemmeside. Opsigelse. Opsigelse af din lejlighed træder først i kraft når du har alle papirer til lejligheden i orden, dvs. du kan ikke aflevere din skriftlige opsigelse før alle papirer til lejligheden er i orden. Disse papirer er: 1. Gennemgang af lejlighedens el-installationer ved foreningens elektriker. 2. Eventuelle ibrugtagningstilladelser, fx brusekabine, forsænkede lofter. 3. Eventuel gennemgang af vandinstallationer ved foreningens blikkenslager. Når du på din opsigelse har skrevet under på at alt vedrørende lejligheden er i orden, vil bestyrelsen kontakte vurderingsmanden. KUN skriftlig opsigelse med underskrift og dato er gyldig. Kom ned i kontortiden i god tid hvis du påtænker at sælge din lejlighed; så kan bestyrelsen vejlede nærmere. Se foreningens vedtægter og foreningens hjemmeside. Overdragelse. Bestyrelsen og administrator udfærdiger de nødvendige papirer. Derefter underskrives papirerne af køber og sælger i overværelse af et bestyrelsesmedlem. Papircontainere. Til blade og aviser er opstillet ved cykelskuret ved nr. 5 og de to containerpladser. Pejse/ovne må ikke opsættes i ejendommen. Postkasse. Siden 2010 har det været lovpligtigt, at alle har postkasser i stueplan. Foreningen har ikke reservenøgler til postkasserne, så i tilfælde af bortkomne nøgler skal andelshaveren

11 11 selv bestille en låsesmed til at udskifte selve låsen, som skal være af samme type som den gamle, en 5-stiftet RUKO lås. Se også Navneskilte og Reklamer. Radiatorer. Bør kun males i den oprindelige farve: RAL Se også Maling af kobberrør. Reklamer. Reklamer, der havner på gulvet, udgør en reel brandfare. Brandmyndighederne understreger, at det er ulovligt at have brændbart materiale liggende frit i opgangene. Efterlad derfor ikke reklamer og aviser i opgangen, men smid dem selv ud i papircontaineren. Ønsker du ikke at modtage reklamer og/eller gratisaviser, så tilmeld dig på Posthuset eller på - søg på 'reklamer nej tak'. Rygning. Tag hensyn til dine naboer og deres børn. Bestyrelsen henstiller til, at I og jeres gæster ikke ryger på for- og bagtrapperne og/eller skodder cigaretterne lige uden for dørene, ud af dit vindue eller i sandkassen. Sammenlægning af lejligheder. Det er i 2010 blevet tilladt at sammenlægge lejligheder på samme etage og i samme opgang i nr. 13, 15, 17 og 19, og lejligheder imellem opgange i 13.th.-15.tv og 17.th.-19.tv. kan sammenlægges (15.th.-17.tv. kan ikke sammenlægges pga. brandmur). Det er kun muligt at købe en lejlighed til sammenlægning, efter den har været udbudt på intern venteliste, fraflyttende har gjort brug af sin indstillingsret og udbudt på ekstern venteliste. Se mere på foreningens hjemmeside. Storskraldsrummet finder du i den nedlagte mellemgang ved siden af nr. 5 mellemgangen. Nøglen til låsen er den samme som vores systemnøgle til porte og opgange. Alt der ikke er køkkenaffald skal herind, fx møbler, køleskabe, elektronikaffald, kemikalierester og byggeaffald, som ikke må overstige 10 kg og skal være muligt at bære i sæk eller kasse. Kemikalierester kan placeres herinde, men kan også afleveres hvor varerne er købt. Se opslagene i rummet hvor de enkelte emner skal placeres. Der er en byttereol hvor du kan placere det der er for godt til at smide ud. Sørg altid for at dørene i begge ender kan åbnes helt og husk

12 12 at låse efter dig! Se også under Affaldssortering. Trappelys. Det er strengt forbudt at sætte noget i lyskontakterne for at sikre konstant lys, fordi relæet brænder sammen (Et nyt koster ca kr.). Hænger en kontakt, dvs. tryk-knappen ikke går tilbage i udgangsposition af sig selv, vil relæet bryde sammen og lyset vil brænde konstant. Forsøg derfor at få kontakten til at gå tilbage til udgangspositionen. Hold øje med om lyset brænder konstant selvom kontakten er gået tilbage til udgangsposition. Gør det det, er det relæet der er brændt sammen og skal skiftes. Skriv en seddel så hurtigt som muligt og kom den i bestyrelsens postkasse i opgang 5, st.th. Bestyrelsen tager kontakt til elektrikeren. Vi vil også gerne vide om kontakter hænger så vi kan skifte dem før relæet brænder sammen. Det er billigere for foreningen. Trappevask. Hovedtrapperne vaskes én gang ugentligt, men støvsug selv din måtte. Køkkentrappen vaskes én gang om måneden. Udlejning af et værelse. Hvis man ønsker at udleje en del af sin lejlighed, skal andelshaveren altid oprette en lejekontrakt med lejeren, og lejeren kan ikke flytte ind før bestyrelsen har godkendt lejekontrakten. Man kan højst udleje det antal værelser lejligheden består af minus et, som man selv bebor. Man kan maksimalt udleje et år ad gangen, men der er mulighed for forlængelse. Se foreningens hjemmeside. Vand. Koldt og varmt vand til opvask m.v. bør bruges med omtanke, så vi undgår vandspild og deraf følgende huslejestigninger. Brug fx balje til opvask. Sluk for vandet mens du sæber dig ind, og lad ikke vandet løbe mens du børster tænder. Se også Vandspild og Haneandele Vandspild. Sørg for at dine vandhaner og toilet hverken drypper eller løber. Det kan blive til mange penge for foreningen. Hovedreglen er: Vandspild skal meldes til bestyrelsen så snart det opdages. Hvis dit toilet løber eller dit blandingsbatteri drypper, eller hvis du kan høre at der vedvarende løber vand i faldstammen, så kom

13 13 ned i kontortiden og underret bestyrelsen. (Oplys også bestyrelsesmedlemmet om dit telefonnummer.) Bestyrelsesmedlemmet vil så kontakte foreningens blikkenslager, som vil aftale en tid med dig. Det er kun i de tilfælde andelshaveren selv henvender sig at foreningen betaler. I alle andre tilfælde er det andelshaveren selv der kommer til at betale, fx hvor det opdages af håndværkere, ved en vurdering eller af andre beboere. Varme. Hver måned betales et beløb til a conto varme. Fjernvarmeregnskabet opgøres én gang årligt, hvor hver enkelt andel får at vide, hvad de har til gode eller skylder. Vi har ikke individuelle varmemålere, så udgiften fordeles i henhold til kvadratmeterne og antallet af haneandele i lejligheden. Varmeproblemer. 1. Hvis det kun er én radiator i lejligheden der er kold, er det sandsynligvis den der er noget galt med. Kontakt bestyrelsen i kontortiden. Men det kan også være hele opgangen, så Du forhører dig hos andre andelshavere i opgangen om de også har problemer med varmen på den streng hvor din radiator var kold. Har de det, er det sandsynligvis et problem i kælderen. Kontakt bestyrelsen. 3. Er der flere radiatorer i lejligheden der er kolde, er det sikkert hele anlægget, og så vil bestyrelsen sikkert også have følt det. 4. Husk at tjekke om der åbent for returventilen og om termostaten virker. Vaskekort. Elektronisk vaskekort købes i kontortiden hvor du også kan få fyldt dit kort op, så du kan benytte vaskemaskinerne, tørretumbleren og brusebadet. En vask koster 15 kr., en kogevask dog 18 kr. Tørretumbling koster 20 kr. pr. 10 minutter, og bad koster 6 kr. for 6 minutters varmt vand. Du kan sætte op til 500 kr. ind på kortet. Beløbet opkræves ca. hvert kvartal sammen med boligafgiften. Sæt navn og husnr. på vaskekortet, så ejermanden kan findes, hvis du taber eller glemmer det. Har du mistet dit vaskekort, kan et nyt købes for 20 kr.

14 14 Vaskelås. Købes selv af andelshaveren. Du kan ved at sætte låsen på reservationsbrættet i vaskeriet reservere 2 time til at vaske i. Du forspilder sin reservation hvis vasken ikke er påbegyndt senest 10 minutter efter den tid du har reserveret. Det er ikke muligt at reservere vasketid vha. papirlapper eller egne låse. Der skal være lejlighedsnummer på låsen. Husk at fjerne låsen, når du er færdig med at vaske. Vaskemaskiner. Hvis man ønsker vaskemaskine i sin lejlighed, skal den tilsluttes af et autoriseret vvs-firma, og der skal opsættes en stikkontakt med jord af en autoriseret elektriker. Visse byggemarkeder sælger vaskemaskiner der ikke kræver fast tilslutning, dvs. man kan sætte dem på vandhanen i køkkenet/badeværelset, og man kan lægge afløbet i køkken- /håndvasken. Disse er ikke lovlige. Vaskeri. Andelsforeningen har et fællesvaskeri med bad i nr. 9 st., som man kan komme til via bagtrappen til nr. 9. Der er to vaskemaskiner, tørretumbler og bad. Se også under Badet, Vaskekort og Vaskelås. Vedligeholdelse af din lejlighed. Se foreningens vedtægter 9 Vedtægter og husorden udleveres ved overdragelsen. I disse står en masse nyttigt i tilfælde af salg af andel, bl.a. alt om indstillingsret til andele. Bør læses grundigt! De ligger på foreningens hjemmeside. Ændringer kan kun foretages ved kvalificeret stemmeflertal. Se 19. Viceværten gennemgår ejendommen mindst en gang om ugen, men ind imellem kan det være nødvendigt at give besked til ham, fx hvis en pære er gået, en dør binder eller du skal have skiftet navneskiltet. Disse meddelelser lægges i foreningens postkasse i nr. 5, st.th. eller skrives på hjemmesiden. Viceværtens opgaver omfatter bl.a. fejning i gården, snerydning og saltning i gården samt rengøring i badet og vaskeriet. Derimod har Københavns Kommune ansvaret for at holde fortovet rent. Vinduer i lejligheden. Gummilisterne vedligeholdes med siliconestift/spray for at de ikke skal blive stive. Hængsler får

15 15 syrefri olie. Glideskinner rengøres og smøres med olie inden du lukker vinduet helt op. Desuden er det meget vigtigt at den lille tap som gør at det midterste vindue kan drejes rundt, får olie inden vinduet lukkes op. Din manglende vedligeholdelse af de mekaniske dele vil betyde en ekstraregning for dig ved fraflytning; muligvis udskiftning af vendebeslaget i midtervinduet hvis det er ødelagt. Det er foreningens ansvar at få skiftet punkterede ruder. Hvis dine vinduer er duggede i midten, så giv bestyrelsen besked. Du må gerne male vinduerne på indersiden, men kun ved at følge bestyrelsens anvisninger. Er malearbejdet ikke gjort ordentligt, kan du imødese en ekstraregning ved fraflytning. Følg nedenstående fremgangsmåde: Materialer: Flügger Grundrens og svamp eller klud til rengøring. Maling: hvid eller RAL Pensel: Rund korthåret er bedst. Fremgangsmåde: 1. Alle hasper og stormkroge skrues af og renses i grundrens. (Læg dem i blød 2-3 timer og skyl dem rene.) 2. Træværket renses i grundrens. Vask derefter af i rent vand. Træet skal være tørt før der kan males. 3. Det er kun den synlige del af vinduesrammen, som vender ind mod lejligheden som skal males. Det er forbudt at male kanten hvorpå de grå tætningslister sidder, og du må heller ikke male den sorte gummiliste, som sidder mellem ruden og karmen. 4. Vinduerne skal stå på klem i mindst timer. Til sidst skrues hasper og stormkroge i igen. Vurdering af lejlighed. Inden en lejlighed kan overdrages, skal en af bestyrelsen godkendt vurderingsmand godkende sælgers opstilling af de forbedringer der er foretaget i lejligheden. (Se foreningens hjemmeside for en detaljeret gennemgang af overdragelsesproceduren ved salg.) En vurdering koster kr (2010), og hele udgiften betales af sælger. Vurderingen gælder i seks måneder. Hvis andelslejligheden sælges efter mere end seks måneder skal vurderingsmanden tilkaldes for at bekræfte sin vurdering. Hvis der ikke er lavet noget

16 16 om siden 1. vurdering, koster 2. en let nedsat pris. Foreningen benytter bygningsingeniør Flemming Lind Larsen, Larsen & Søndergaard Byggerådgivning A/S, H.C. Ørsteds Vej 33, 1879 Frederiksberg C, tlf.: , Husk Jo bedre du passer på foreningens ejendom og fællesinstallationer jo gladere bliver alle de andre der bor her og skal benytte dem efter dig jo færre udgifter får foreningen til reparationer jo billigere bliver det at bo her for dig.

17 17 Sporvogne Nørrebrogade ved Kapelvej og Peter Fabers Gade (vejen til højre forrest i billedet). Det rene Glas hed dengang Jørgensens Beværtning. Udateret foto. Kilde: vognstyrer.dk

18 18 Trafikmylder i Nørrebrogade formentlig midt i 1960 erne. Den gule mur til Assistens Kirkegård kan anes til højre, og til venstre bag sporvejen går Peter Fabers Gade. Foto: Torben Liebst

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Andelsboligforeningen Provstegården

Andelsboligforeningen Provstegården Andelsboligforeningen Provstegården Rentemestervej 48-50 og Provstevej 19-21 2400 København NV Velkomstbrev Opdateret marts 2012 1 Kære nye beboer Velkommen til andelsboligforeningen Provstegården. Dette

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Indhold Kontaktoplysninger... 2 Praktisk info... 3 Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Lejekontrakt og tilføjelser til lejekontrakten... 11 Elregnskab... 12 Nøgler og nøglebeviser... 13 Opsigelse

Læs mere

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10

Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Velkommen til Andelsboligforeningen Dannebrogsgade 8-10 Andelsforeningen Dannebrogsgade 8-10 er oprettet i 2009. Foreningen består af 2 ejendomme med 19 boliger fordelt på to- og treværelseslejligheder,

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum 1 December 2012 Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen til Dalum Centrum. Som ny beboer kan der være nogle praktiske spørgsmål eller problemer,

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Andelsboligforeningen Amagerbro Husorden

Andelsboligforeningen Amagerbro Husorden ndelsboligforeningen magerbro Husorden Holmbladsvænge 1, st. tv. 2300 København S amagerbro@webspeed.dk www.ab-amagerbro.net Indholdsfortegnelse Side 2 Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 ffald

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL.

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Velkommen til andelsboligforeningen Ågade 136 m.fl. Tillykke med den nye bolig. Vi håber, at du/i bliver lige så glade for at

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk TIL VORES NYE NABO I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 VELKOMMEN! Vi håber du bliver glad for

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Husbog for ejerforeningen Adelgården II

Husbog for ejerforeningen Adelgården II Husbog for ejerforeningen Adelgården II Velkommen til husbogen Ejerforeningen har udarbejdet denne folder med praktiske oplysninger om vores hus. Vores forening har i fællesskab valgt et højt serviceniveau

Læs mere

Miniguide til ejerforeningen Jagtvej 55-57 & Julius Bloms Gade 2, 2200 København N.

Miniguide til ejerforeningen Jagtvej 55-57 & Julius Bloms Gade 2, 2200 København N. Miniguide til ejerforeningen Jagtvej 55-57 & Julius Bloms Gade 2, 2200 København N. 6. udgave, oktober 2008 Denne miniguide er udarbejdet af bestyrelsen og er tænkt som en hjælp til nuværende og kommende

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010

Bestyrelsens beretning for 2010 Bestyrelsens beretning for 2010 Andelskronen Der kom ny ejendomsvurdering pr. 1/10-2010 på 95 mio.kr., hvor det nye tag og det udvidede lejlighedsareal er med. En stigning på 18 mio. kr. Bestyrelsen indstiller

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 13. Vi håber du vil føle dig hjemme, og blive glade for at bo her.

Læs mere

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed!

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig over diverse småproblemer,

Læs mere

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3 Indholdsfortegnelse: Side 2 Administrator Andelsboligforeningen Arbejdsdag Bestyrelsen Side 3 Betjening af radiatorerne Cykelskur Foreningens håndværkere Fællesrummet Generalforsamling Hovedrengøring Side

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007

Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007 Husorden for A/B Postgården Revideret 11/2 2007 Indledning Når lejekontrakten er skrevet under eller andelsbeviset er udleveret, er lejeren/andelshaveren i andelsforeningen A/B Postgården sikret rettigheder,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger Spørgsmål og svar Sidst redigeret: maj 2012, version 2.0 Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger. Svarene

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13 Husorden for ejerforeningen H. Schneekloths vej 3-13 Opdateret januar 2015 Husorden for H. Schneekloths vej 3-13 Denne husorden er henvendt til nuværende og nye beboere for at give en samlet information

Læs mere

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Velkommen Hermed skal lyde et stort velkommen fra afdelingsbestyrelsen. Vi har udarbejdet denne lille folder for at gøre dig/jer opmærksom på, at alt, hvad der

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

1. Administration... 3. 2. Affald/mobilsug... 3. 3. Altaner... 3. 4. Antenne... 3. 5. Barnevogne/klapvogne... 4. 6. Bestyrelse... 4. 7. Cykler...

1. Administration... 3. 2. Affald/mobilsug... 3. 3. Altaner... 3. 4. Antenne... 3. 5. Barnevogne/klapvogne... 4. 6. Bestyrelse... 4. 7. Cykler... Husorden Indholdsfortegnelse 1. Administration... 3 2. Affald/mobilsug... 3 3. Altaner... 3 4. Antenne... 3 5. Barnevogne/klapvogne... 4 6. Bestyrelse... 4 7. Cykler... 4 8. Duer/måger... 4 9. Elevatorer...

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Juli 2014 SIDSTE NYT

Juli 2014 SIDSTE NYT Juli 2014 SIDSTE NYT Nr. 14 A/B ØRHOLM ARBEJDSDAG Tak for hjælpen! Søndag den 29. juni havde vi arbejdsdag med flot beboerfremmøde på trods af regnen. Vi fik bl.a. nyt sand i sandkassen på legepladsen

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

Husorden 5. Maj Plads

Husorden 5. Maj Plads Husorden 5. Maj Plads Vedtaget på afdelingsmødet den 13.1.1998 Senere rettelse den 28.1.2014 Senere rettelse den 19.02.2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

A/B Tvegaardens Regulativer for fælleslokale, hobbyrum, cykelværksted og fællesvaskeri samt brugsanvisning for brug af vaskemaskiner

A/B Tvegaardens Regulativer for fælleslokale, hobbyrum, cykelværksted og fællesvaskeri samt brugsanvisning for brug af vaskemaskiner A/B Tvegaardens Regulativer for fælleslokale, hobbyrum, cykelværksted og fællesvaskeri samt brugsanvisning for brug af vaskemaskiner Opdateret marts 2008 Regulativ for fælleslokale Regulativet omfatter

Læs mere

AFTALE OM EJENDOMSSERVICE EJENDOMSSERVICE EJENDOMSNUMMER: 1021

AFTALE OM EJENDOMSSERVICE EJENDOMSSERVICE EJENDOMSNUMMER: 1021 AFTALE OM EJENDOMSSERVICE EJENDOMSSERVICE EJENDOMSNUMMER: 1021 1 PARTERNE: Mellem og IP Administration A/S Frederiksberg Allé 15-17 1820 Frederiksberg C (I det følgende kaldet IP) AB Grønneport Beliggende

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO AAB Afd.18 1.oktober 2015 Blad nr. 7 BEBOERINFO Kære Beboere Efteråret har meldt sin ankomst, med det følger mange opgaver i afd.18 blandt andet afdelingsmødet som blev afholdt torsdag d. 3. september

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Stationsvej Lindholm Nærbanevej Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling

Læs mere

NB Svanemøllebo Østerbmgade 234 kid. 2100 København Ø. ,( Husorden

NB Svanemøllebo Østerbmgade 234 kid. 2100 København Ø. ,( Husorden NB Svanemøllebo Østerbmgade 234 kid. 2100 København Ø ) / g a t A 2 - v.,( Husorden Andelsboligforeningen "Svanenwilebo" HUSORDEN Velkommen i Svanemøllebo. At være andelshaver medfører, at man både har

Læs mere

Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007)

Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. o Forhåbningsholms Alle 1A og B 10 Frederiksberg C (Udkast 00) Denne skrivelse er til nuværende og nye beboere. Hensigten

Læs mere

Denne lille folder giver gode råd og tips til dig, som er ny tilflyttet. Du er meget velkommen til at søge yderligere information på vores hjemmeside

Denne lille folder giver gode råd og tips til dig, som er ny tilflyttet. Du er meget velkommen til at søge yderligere information på vores hjemmeside Råd og vejledning August 2012, 3. udgave Først og fremmest: Velkommen som beboer i andelsboligforeningen Jagtvej 167-Teglværksgade 2-12. Vores bygning er over 100 år gammel og rummer ca. 125 beboere. Denne

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Andelsboligforeningen Studsgaarden

Andelsboligforeningen Studsgaarden Andelsboligforeningen Studsgaarden Bestyrelsens beretning 2009/2010 Som vi plejer sender vi bestyrelsens beretning ud før generalforsamlingen i stedet for at læse den højt ved generalforsamlingen så alle

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930.

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Tilstedeværende 8 stemmeberettigede andelshavere samt revisor Jørgen lund generalforsamlingen er beslutningsdygtig Dagsorden: 1) Valg af dirigent

Læs mere

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER.

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER. Husorden afdeling 20 vedtaget på afdelingsmøde d. 1.9.2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger - Spørgsmål og svar (Sidst redigeret: Maj 2010, version 1.3) Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger.

Læs mere

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL.

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Kære beboere, Nærværende dokument udgør husordnen for vores andelsforening, AB Ågade 136 m.fl. Det er bestyrelsens anbefaling, at alle

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere