Endelig skitseres Retning og prioritering for 2005 og 2006 samt tilsynskonceptet for 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig skitseres Retning og prioritering for 2005 og 2006 samt tilsynskonceptet for 2006."

Transkript

1 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Faglig Udvikling Ældrestaben Sagsnr Dok.nr maj 2006 Bilag 1 Samlet redegørelse for opfølgning på tilsyn i 2005 på plejehjem, i hjemmeplejen, på dagcentre og træningscentre samt hos private leverandører af personlig og praktisk hjælp. Dette notat indeholder en samlet redegørelse for opfølgning på tilsyn i Redegørelsen omfatter centrale aktiviteter på plejehjem og centre, i hjemmeplejen, på dagcentre og træningscentre samt aktiviteter i forbindelse med private leverandører af personlig og praktisk hjælp. I forlængelse af tilsynet udarbejder den enkelte institution handlingsplaner, der indeholder de aktiviteter, institutionen igangsætter som følge af tilsynene. Der udarbejdes handlingsplaner i forlængelse af både Embedslægetilsynet og Det Kommunale Tilsyn. Selve handlingsplanen gennemføres af den enkelte enhed. Ældrekontorerne og Ældrestaben følger op på handlingsplanerne. Der er igangsat aktiviteter både lokalt og centralt med det sigte fortsat at sikre den generelle kvalitet. Indsatsområderne for plejehjem og centre omfatter indsats inden for områderne sundhedsadministrative forhold, sundhedsfaglige forhold, adgang til sundhedsfaglige ydelser og sundhedsrelaterede forhold. Desuden beskrives indsatsen i forbindelse med hjemmeplejen, på dagcentre og træningscentre samt med private leverandører af personlig og praktisk hjælp. Endelig skitseres Retning og prioritering for 2005 og 2006 samt tilsynskonceptet for Opfølgning på anbefalinger fra Embedslægetilsyn og Det Kommunale Tilsyn med plejehjem og -centre Sundhedsadministrative forhold Skriftlige instrukser samt individuelle ansvars- og kompetenceforhold Skriftlige instrukser og veldefinerede krav til kompetencer er vigtige elementer til sikring af den overordnede kvalitet. De fleste plejehjem har udarbejdet instrukser, som personalet følger i det daglige arbejde, herunder vejledninger for kritiske arbejdsgange. 1

2 Revision af kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarderne er tema for de anmeldte tilsyn i Kommunen skal ifølge Lov om Social Service 74 a udarbejde Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i henhold til Servicelovens 71 og Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning i henhold til Servicelovens 73 a. Kvalitetsstandarderne beskriver serviceniveauet for ældreplejen, som Sundheds- og Omsorgsudvalget og Borgerrepræsentationen har fastsat. Målet er at skabe sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau, myndighedernes visitation og afgørelse og leverandørens udførelse af hjælpen. Kvalitetsstandarderne godkendes årligt, jf. Godkendelse af kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp samt genoptræning og vedligeholdende træning (SOU 405/2005 J.nr. 1/2004). Der er ikke lovkrav om kvalitetsstandarder på dagcenterområdet. Sundhedsfaglige forhold Plejeplaner og BUM Den sundhedsfaglige dokumentation vedrører både plejehjem og hjemmeplejen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejdede i 2004 en vejledning i anvendelse af plejeplaner. Et nyt dokumentationssystem baseret på en række blanketter til dokumentation af den samlede pleje- og omsorgsindsats blev taget i brug for nyindflyttede beboere på plejehjem pr. 1. december I forbindelse med indførelse af BUM på plejehjem gennemføres dialogvisitation af beboerne. Dialogvisitationen danner udgangspunkt for udarbejdelse og revision af plejeplanen, samt giver data til brug for fastsættelse af ydelser og pris. Implementering af BUM på plejehjem fortsætter i Alle beboere er nu visiteret med udgangspunkt i pakkekonceptet, og fokus er på udarbejdelse af plejeplaner og udmelding af skyggebudgetter til det enkelte plejehjem. Plejeplaner: Plejehjemmene er godt i gang med at udarbejde plejeplaner. Plejehjemmene er blevet opfordret til at anvende standardiseret sundhedsfaglig dokumentation. Dette er anbefalet, da redskabet er konstrueret, så det understøtter BUM tænkningen. Derudover er redskabet udarbejdet med henblik på at lette arbejdet med konvertering til KOS, når det bliver aktuelt. I løbet af 2006 afvikles der 4 grundkurser i BUM for nøglemedarbejdere. Fokus i disse kurser er på BUM og på udarbejdelse af plejeplaner. 2

3 Skyggebudgetter: Det er planlagt, at plejehjemmene fra april 2006 skal arbejde med skyggebudgetter i forhold til BUM. Formålet med skyggebudgetter er dels at få et erfaringsgrundlag til at kvalificere timeprisberegning og budgetmodel, og dels at give plejehjemslederne mulighed for at få erfaringer med at planlægge og styre med BUM i praksis. Ledernes behov for evt. efteruddannelse i forbindelse med BUM er ved at blive afdækket af HR-staben. Det er planen, at den nye budgetmodel for plejehjem skal tages i anvendelse fra årsskiftet Implementering af plejeplaner i hjemmeplejen sker målrettet borgere med komplekse plejebehov, og det er besluttet, at 1000 borgere med de mest komplekse plejebehov skal have udarbejdet plejeplaner. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har udarbejdet en status på implementeringen af plejeplaner i hjemmeplejen, der viser, at der medio november 2005 var udarbejdet 612 plejeplaner. Antallet af plejeplaner udarbejdet i de enkelte lokalområder varierer. Status viser desuden, at arbejdet med plejeplanerne har ført til øget dialog imellem medarbejderne, skabt fokus på hjemmehjælperens kendskab til borgeren, samt sat fokus på helheden i indsatsen hos borgeren. Antallet af udarbejdede plejeplaner er pr. 6. marts 2006 steget til 669. Det forventes, at der gennemføres en egentlig evaluering af plejeplanerne medio Elektronisk dokumentation, KOS KOS (Københavns Omsorgs System) skal understøtte kommunens målsætninger på ældreområdet og medvirke til at skabe gennemsigtighed, dokumentation og overblik i styringsgrundlaget. Systemet skal bidrage til bedre service til borgerne, ensartet serviceniveau i hele byen, større kvalitet i dokumentationen, styring af kapacitet og behov, forenkling af det administrative arbejde, samt effektivisering og bedre ressourceudnyttelse. KOS er indført i alle hjemmeplejeenheder, alle P/O kontorer samt på Døgnplejens Basecenter. Selve implementeringen begyndte i 2002 og er afsluttet februar Systemet anvendes af medarbejdere i hjemmeplejen og rummer nu journaler for modtagere af hjemmepleje. Plejehjemmene kommer på KOS i 2006, hvilket betyder, at systemet så anvendes af medarbejdere. De private leverandører kommer ligeledes på systemet i Implementering af KOS på plejehjemmene begynder maj I løbet af 2006 it-understøttes medicinhåndteringen på alle plejehjem og hele beboerjournalen på et pilot-plejehjem. I alt undervises medarbejdere. I 2007 it-understøttes beboerjournalen, og alle øvrige medarbejdere undervises. Implementering af en elektronisk løsning betyder, at plejehjemmene får et enstrenget medicinhåndteringssystem, hvorved risikoen for dokumentationsfejl mindskes. 3

4 På træningsområdet arbejdes i 2006 med at forberede indførelsen af KOS på træningscentrene. Arbejdet gennemføres parallelt med udarbejdelse af BUM model, krav til sundhedsfaglig dokumentation og koncept for standardiserede genoptræningsforløb. I forhold til de private leverandører er der udviklet en elektronisk løsning, der betyder en forenkling af det administrative arbejde. Krav om anvendelse er bygget ind i kontrakterne med de private leverandører. Som eksempler på videreudvikling af funktionalitet i KOS kan nævnes kost- og ernæringsområdet, faldforebyggelse, fokusområdet og dosisdispensering. KOS er fx repræsenteret i en projektgruppe, der skal udarbejde en masterplan for implementering af dosisdispensering i hjemmeplejen. Medicinhåndtering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har fokus på medicinhåndteringen og har i den forbindelse iværksat en række tiltag. Resultaterne fra Embedslægetilsynene viser en forbedring af medicinhåndteringen fra 2004 til 2005, og resultaterne fra Det Kommunale Tilsyn viser en stor forbedring af medicindokumentationen fra 2004 til 2005 og en stort set uændret medicinadministration. Det betyder, at der er specielt behov for forbedring af medicinadministrationen. I det følgende redegøres der for de iværksatte tiltag. Uddannelse Det er vigtigt, at medarbejderne har de rette kvalifikationer, når de skal håndtere medicin. Efteruddannelsen KIM (Kvalitet I Medicinhåndtering) er et uddannelsesforløb udviklet i samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Social- og Sundhedsskolen i Københavns Amt. Kvalitet i medicinhåndtering udbydes for social- og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter. Uddannelsen har et omfang på 13 kursusdage og er tilrettelagt i fire moduler fordelt over ni uger. Undervisningen omhandler lægemiddellære, informationssøgning, medicinadministration og dokumentation samt forebyggelse og opsporing af utilsigtede hændelser. Efteruddannelsen begyndte som et projekt i januar 2004 og var på daværende tidspunkt målrettet plejehjem. Fra efteråret 2005 er KIM blevet et fast kursustilbud til alle institutioner på ældreområdet. I 2005 har 95 medarbejdere gennemført uddannelsen. Hjælp til håndtering af medicin er et kursus i medicinhåndtering for medarbejdere med erfaring som social- og sundhedshjælper. Det er et nyt tilbud, der er etableret fra efteråret På uddannelsen undervises i de mest almindelige lægemidler, observationer af psykiske og fysiske ændringer ved brug af medicin, samt videregivelse af relevante observationer og informationer. Kurset er tilrettelagt for medarbejdere ansat i Sundheds- og 4

5 Omsorgsforvaltningens plejehjem og hjemmepleje og har en varighed af tre dage. Uddannelsen er tilpasset specielt til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, sådan at der undervises i forvaltningens interne instrukser og redskaber. I løbet af 2005 har 43 medarbejdere gennemført kurset. Dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering af medicin, og Københavns Kommune har besluttet at udbrede og tilbyde dosisdispensering. Formålet er at øge kvaliteten i den medicinske behandling gennem at forbedre rutiner og mindske fejl. Dosisdispensering er en ordning, hvor apoteket pakker medicin til den enkelte borger. Apoteket pakker medicinen i dosispakker til hvert indtagelsestidspunkt i den kronologiske rækkefølge, som medicinen skal tages. På hver dosispakke er trykt borgerens navn og cpr-nr., navn på medicinen i pakken, og dato og tidspunkt for, hvornår borgeren skal tage medicinen. Københavns Kommune er i gang med at implementere dosisdispensering. Det langsigtede mål er at udbrede dosisdispensering til alle borgere, hos hvem dosisdispensering er egnet. For at dosisdispensering er egnet hos en borger, skal borgeren være i stabil medicinsk behandling, tage mere end 3 lægemidler dagligt og/eller modtage hjælp til medicinindtagelse i eget hjem eller på plejehjem. I 2006 er succeskriteriet, at alle plejehjemsbeboere er vurderet mhp. dosisdispensering, mens indsatsen på hjemmeplejeområdet intensiveres i Det skønnes, at dosisdispensering er egnet hos 50 % af alle borgere på plejehjem. Der er nedsat en projektgruppe, der udarbejder lokalt tilpasset vejledningsmateriale, der skal supplere de landsdækkende pjecer. Det er planen at udsende materialet til P/O kontorer, ældrekontorer, plejehjem og hjemmeplejeområder, samt øvrige aktører på medicinområdet i begyndelsen af april. Der er etableret en implementeringsgruppe med repræsentanter fra alle bydele, og flere steder er der allerede aktiviteter i gang i forhold til implementeringsarbejdet. I 2004 var der 1245 borgere på dosisdispensering og i borgere i Københavns Kommune. Antallet af borgere, der får dosisdispenseret medicin, øges fortsat på landsplan, således var der ved årsskriftet brugere af dosisdispensering mod brugere ved årsskiftet 2004/2005. Bedre medicin til de ældre Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har igangsat projektet Bedre medicin til de ældre. Projektets formål er, at skabe fundament for en målrettet indsats til at sikre hensigtsmæssig medicinsk behandling af de ældre såvel generelt i ældresektoren som lokalt på de enkelte 5

6 plejehjem i forhold til sovemedicin, angstdæmpende medicin og antipsykotisk medicin samt polyfarmaci. Projektets første fase, der afvikles i foråret 2006, indeholder en kortlægning af forbruget af sovemedicin, angstdæmpende medicin og antipsykotika hos plejehjemsbeboere, samt en afdækning af ordinationsmønstre, arbejdsgange og faktorer, der har indflydelse på den medicinske behandling af plejehjemsbeboere. På baggrund af kortlægningen og en analyse af dataindsamlingen beskrives og planlægges projektets anden fase, der skal indeholde en målrettet intervention. Projektets anden fase igangsættes i efteråret Vidensnetværk Der er nedsat en gruppe, som fungerer som vidensnetværk og består af lokalområdernes faglige konsulenter og repræsentanter fra Centralforvaltningen. Netværkets arbejde skal ses som en støtte til processen med at nedbringe fejl på områderne medicin og plejeplaner. Netværket arbejder med de behov, lokalområderne har for indsats og støtte i opfølgningen på tilsyn. Netværket deler viden og styrker mellem ældrekontorerne og stabe, bl.a. udveksling af materialer, fx. lokale medicininstrukser, vejledninger til plejeplaner og udveksling af andre effektive lokale tiltag. Personalerettede forhold Større mulighed for uddannelse og udvikling af medarbejderne, herunder medarbejderudviklingssamtaler (MUS) MUS er et element i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens personalepolitik og har siden 2004 været en del af ledelsens resultatlønskontrakter. Der har været og er fortsat fokus på MUS. Det personalepolitiske regnskab viser, at der blev gennemført 60 % MUS i foråret 2005 og 40 % MUS i foråret 2003, hvilket viser en klar forbedring i antallet af gennemførte samtaler. Ligeledes fremgår det, at 77% af lederne har gennemført MUS i foråret 2005 sammenholdt med 49% af lederne i Egentlige udviklingsplaner er udarbejdet i en tredjedel af tilfældene. Resultaterne fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningens trivselsundersøgelse i 2005 viser et lidt højere tal for gennemførte MUS. Således blev MUS gennemført i høj grad i 48 % af tilfældene og til en vis grad i 25 % af tilfældene, hvilket svarer til i alt 73 %. De sundhedsfaglige grunduddannelser. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har en omfattende uddannelsesforpligtigelse i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og i sygeplejestudiet, idet Sundheds- og Omsorgsforvaltningen varetager undervisning, vejledning og bedømmelse af ca elever og studerende i ca praktik-/studieuger om året. Der har ikke været tradition for at tænke de faglige og pædagogiske rammer for disse grunduddannelser ind i en samlet styringsmæssig sammenhæng, når der forhandles økonomi om uddannelsesreformer mellem stat og kommuner, og når uddannelses- og studieordninger 6

7 godkendes i bestyrelsessammenhænge. Det betyder, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har et efterslæb i forhold til uddannelsesforpligtigelsen. Der er derfor i sat ledelsesmæssigt fokus på grunduddannelsesopgaven i Sundhedsog Omsorgsforvaltningen. I efteråret 2005 blev der foretaget en delvis afdækning af Sundhedsog Omsorgsforvaltningens varetagelse af grunduddannelsesopgaven. Konklusionen af denne afdækning blev, at der er behov for at gennemføre et fælles Sundheds- og Omsorgsforvaltnings projekt gældende for alle lokalområder med fokus på kvalitetsudvikling og effektivisering af grunduddannelsesopgaven i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Et sådant projekt gennemføres i 2006 og Der er planlagt aktiviteter indenfor følgende områder: Udarbejdelse af en uddannelsespolitik og kvalitetsstandarder for grunduddannelserne med fokus på at definere grunduddannelse som en selvstændig kerneydelse, og at investering i grunduddannelsen af elever og studerende er en investering i morgendagens medarbejdere i ældreplejen. Opkvalificering og kompetenceudvikling af medarbejdere med medansvar for uddannelse af elever og studerende. Udarbejdelse af en samlet økonomisk analyse af grunduddannelserne på ældreområdet og et forslag til en budgetmodel som kan skabe større budgetsikkerhed, gennemskuelige budgetprincipper, større sammenhæng i den strategiske udvikling af grunduddannelserne, aktivitetsstyring, og sikkerhed i forhold til at kunne levere tal til tiden. Overtagelse af nye (regionale) opgaver som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal overtage i forlængelse af kommunalreformen, herunder varetagelse af myndighedsopgaven i forbindelse med ansættelse af elever og ansvar for dimensionering og koordinering af elev- og studiepladser i samarbejde med Region Hovedstaden. Udarbejdelse af forslag til fremtidig organisering af området under hensyntagen til det overordnede projektformål; at sikre kvalitetsudvikling og effektivisering af grunduddannelsesopgaven. Kompetenceudvikling af de udførende sygeplejersker Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i 2004 vedtaget en profil for de udførende sygeplejersker, som beskriver formål og mål med sygeplejen, som hjemmeplejen vanskeligt kan leve op til i dag. Det skyldes formodentlig en kombination af manglende kompetenceudvikling og organisatoriske forhold. I forhold til kompetenceudvikling har HR Staben netop afsluttet en undersøgelse af de udførende sygeplejerskers formelle uddannelsesmæssige kvalifikationer. Analyser og foreløbige 7

8 konklusioner i undersøgelsen skal ses i forhold til et vurderet behov for styrkelse af efterog/eller videreuddannelsesaktiviteten af fire væsentlige årsager. For det første har der ikke været tilbudt systematiske efter- og/eller videreuddannelsestilbud til medarbejderne i en årrække, og det vurderes, at der er et stort efterslæb. For det andet stilles der, som følge af at specialiseringen på sygehusene øges, indlæggelsestider afkortes, og flere patienter behandles ambulant, flere krav til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens varetagelse af meget komplekse sygeplejeopgaver. For det tredje får Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i forlængelse af kommunalreformen, ansvar for en del nye borgerrettede opgaver indenfor sundhedsfremme, forebyggelse, pleje og rehabilitering samt nye opgaver knyttet til kvalitetsudvikling, patientsikkerhed og forskning. For det fjerde er det forventningen, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal øge indsatsen overfor allerede igangværende aktiviteter indenfor faldforebyggelse, medicinforbrug, forebyggelse af ensomhed, isolation, sårbehandling, inkontinens, opsporing af demens samt forebyggende kost, fysisk aktivitet m.m. og forstærke indsatsen, når det gælder den patientrettede forebyggelse til kronisk syge patienter med type 2 diabetes, knogleskørhed, muskel- og skeletsygdomme, psykiske lidelser og KOLpatienter. Det forventes derfor, at der er behov for efter og/eller videreuddannelse indenfor: 1. en række sygeplejefaglige kerneområder, som kommunen varetager i dag 2. nye opgaver indenfor sygepleje, sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning 3. nye komplekse sygeplejeopgaver 4. overordnet koordination af sammenhængende forløb 5. viden og metodeudvikling, herunder udviklings- og forskningsinitiativer 6. sundhedsfaglig dokumentation, kvalitetssikring og udvikling Foreløbige konklusioner fra undersøgelsen: Der er en del variation i gruppen af udførende sygeplejerskers alder, uddannelsesmæssige baggrund og ansættelsesanciennitet dels generelt og dels lokalområderne imellem. Der er mange udførende sygeplejersker, som gennem årene har taget en diplomuddannelse. Det betyder, at 39 % af alle udførende sygeplejersker har en uddannelse på professionsbachelor eller diplomniveau. Det vurderes umiddelbart at være et stort gode i forhold til de efter - og/eller videreuddannelsesaktiviteter, som skal igangsættes som forudsætning for en vellykket implementering af profil for de udførende sygeplejersker. 8

9 En meget stor gruppe af udførende sygeplejersker har imidlertid ikke fået tilbudt efter- og/eller videreuddannelse i en årrække, og der er brug for en meget intensiv indsats i forhold til denne gruppe medarbejdere både på kort og lang sigt. Der er for en del faglige områder god overensstemmelse mellem de udførende sygeplejerskers ønsker, og de krav og forventninger, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hvert fald på kort sigt (indeværende år), har i forhold til at påbegynde en kompetenceudviklingsplan for de udførende sygeplejersker med henblik på implementering af profil for de udførende sygeplejersker. Der må dog fokuseres på, at 43 % af de udførende sygeplejersker, der indgår i undersøgelsen, ikke ønsker at efteruddanne sig eller er i tvivl. En stor del af nejsigere og tvivlere er under < 49 år. Noget tyder på, at der er behov for afklaring af efter- og/eller videreuddannelsesmuligheder og eventuelle krav fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningens side samt ledelsesmæssig opbakning - blandt og til - både tvivlerne og nejsigerne. Dette med henblik på at motivere til efteruddannelse, så medarbejderne føler lyst og overskud til at tage fat. Sygefravær Sygefraværet er et blandt flere parametre, der viser noget om medarbejdernes trivsel. Der er igangsat følgende indsatser på centralt niveau: Trivselsundersøgelser Nuanceret sygefraværsstatistik Direktionen har udmeldt fravær som et fokusområde for hele forvaltningen, og det er et mål i samtlige KC-chefers resultatkontrakter at nedbringe fraværet Projekt arbejdsfastholdelse og rummelighed, som blev gennemført i , udviklede metoder til at øge trivslen og reducere fraværet Forebyggelse af arbejdsskader i regi af BST og Rygskolen med særlig fokus på forflytninger og rygskader Projekt forbedring af hjemmeplejens arbejdsmiljø, har fokus på både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø BST yder generelt rådgivning om såvel fysisk og psykisk arbejdsmiljø SYFO (Sygdom og Forebyggelse) yder støtte til den enkelte arbejdsplads og den enkelte medarbejder i forbindelse med fravær og mistrivsel Folkesundhed har tilbud til arbejdspladserne omkring sunde arbejdspladser. Den vigtigste indsats for at nedbringe fraværet foregår ude på de enkelte arbejdspladser. Det handler om: Tæt ledelsesmæssig fokus på fraværet, herunder overblik og viden via vagtplan Klar og synlig fraværspolitik 9

10 Sygefraværssamtaler med den enkelte, eventuelt henvisning til SYFO Arbejdstilrettelæggelse, dvs. skabe en fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse, som giver den enkelte indflydelse på egen arbejdstid Seniorordninger, hvor der kan tages hensyn til medarbejdere, som har slidskader Trivsel og psykisk arbejdsmiljø, arbejdet med at skabe en god trivsel på arbejdspladsen, hvor den ledelsesmæssige indsats også er afgørende Brug af delvise raskmeldinger, så tidlig tilbagevenden understøttes. Tal fra det Personalepolitiske Regnskab 2005 viser, at tilfredsheden med at være ansat i Sundhedsforvaltningen er steget fra 70% i 2001 til ca. 75% i Adgang til sundhedsfaglige ydelser Samarbejde mellem praktiserende læger og sygehusvæsen (H:S) Embedslægeinstitutionen har anbefalet en kortlægning af de problemer, der opstår i samarbejdet med de praktiserende læger og sygehusvæsenet. De enkelte plejehjem reagerer hurtigt på problemstillingerne, bl.a. ved at tage direkte kontakt til de implicerede parter. Der samarbejdes derudover med de praktiserende læger om at påvirke forbruget af lægemidler ved, at principperne for rationel farmakoterapi indgår som en naturlig overvejelse ved enhver ordination af medicin til borgere i Københavns Kommune. Rationel farmakoterapi defineres som den lægemiddelbehandling, der giver størst virkning med de mindst alvorlige og det færreste antal bivirkninger - til lavest mulige behandlingspris. Der udsendes nyhedsbreve og ordinationsstatistikker og holdes temamøder med fokus på rationel farmakoterapi. Samarbejdet med H:S har vi indledt gennem etablering af en styregruppe. Det primære arbejde er at etablere en fælles lægemiddelkomite på tværs af sektorerne. Sundhedsrelaterede forhold Hygiejne Fokus for Embedslægetilsynet i 2005 er hygiejne og smitteforebyggelse (SOU 37/2005 J.nr. 45/1999). Ved Embedslægetilsynet blev der givet anbefalinger til flere plejehjem, og på et plejehjem blev der konstateret fejl og mangler i relation til hygiejnen/håndhygiejnen. Antallet af MRSA tilfælde er i kraftig stigning. Hygiejneenheden på Hvidovre Hospital har den oplyst, at antal MRSA tilfælde i Københavns Kommune er steget til 201 tilfælde i 2005 fra 121 tilfælde i 2004 og 33 tilfælde i På landsplan er identificeret ca. 800 tilfælde, hvilket betyder, at Københavns Kommune med ca. 10% af landets befolkning har 25% af de 10

11 identificerede MRSA tilfælde. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ses den største stigning - en fordobling af tilfælde fra i lokalområde Christianshavn/Amager. Vedrørende den generelle forebyggelse, opsporing og hindring af spredning af infektionssygdomme så står Sundheds- og Omsorgsforvaltningen overfor en række nye udfordringer i forbindelse med regionaliseringen med hjemtagelse af genoptræningsforpligtelsen. I hospitalsregi er genoptræningsafsnit allerede i dag defineret som risikoområder med stor sandsynlighed for spredning af smittefarlige infektionssygdomme, herunder fx diarrésygdomme og MRSA. Det må forventes, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningens kommende genoptræningsenheder vil stå i en tilsvarende situation, defineret som risikoområde. Det må ligeledes forventes, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forbereder sig på at kunne håndtere disse udfordringer. Endvidere vil stigningen i optimerede/accelererede patientforløb bevirke, at forvaltningens enheder - såvel plejehjem og hjemmepleje mv. i højere grad end tidligere skal kunne yde pleje, omsorg og praktisk hjælp til borgere med infektionssygdomme. Såvel den aktuelle situation med MRSA tilfælde og den fremtidige med hjemtagelse af genoptræning samt hospitalernes satsning vedr. optimerede/accelererede patientforløb stiller store krav til medarbejdernes kundskaber og adfærd vedrørende hygiejne. Dialog med brugerne Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i samarbejde med TNS Gallup i april-juni 2005 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse (SOU 269/2005 J.nr. 24/2005). Af rapporten Brugertilfredsundersøgelse af hjemmepleje og plejehjem i Københavns Kommune udarbejdet af Gallup og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremgår, at 87% af respondenterne på plejehjem alt i alt er tilfredse eller meget tilfredse med at bo på plejehjem. 89% er alt i alt tilfredse med personalet, og 71% er alt i alt tilfredse med maden. På en skala fra 1-5 er eksempelvis den gennemsnitlige tilfredshed med aktiviteter 3,92. Aktiviteterne omfatter træning, udflugter, gåture, fællessang og madlavning. 60% af samtlige respondenter er tilfredse med de daglige aktiviteter. 9 % er utilfredse, og relativt mange har valgt at svare ved ikke. Sammenholdes resultaterne med Den Kommunale Tilsynsenheds anbefalinger til flere aktiviteter ses her en vis overensstemmelse. Opfølgningsplan på brugertilfredshedsundersøgelsen fremgår af SOU 399/2005 J:nr. 24/2005. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil sætte fokus på måltidet på plejehjem og de daglige aktiviteter. 11

12 Opfølgning på anbefalinger fra Det Kommunale Tilsyn i hjemmeplejen Sundhedsfaglig dokumentation For en nærmere beskrivelse henvises til det foregående afsnit vedrørende sundhedsfaglig dokumentation på plejehjem. Hjemmeplejens arbejdsmiljø, herunder APV I forbindelse med udførelse af arbejde i borgerens hjem er leverandøren af ydelsen pligtig til at udarbejde en arbejdspladsvurdering, der beskriver komplekse arbejdsmiljøforhold i hjemmet samt løsning af disse. Arbejdsmiljøproblemer, der kan løses umiddelbart, beskrives ikke i arbejdspladsvurderingen. For at understøtte de decentrale enheders arbejde med udarbejdelse af arbejdspladsvurderingen i borgerens hjem, arbejdes der på at integrere APV en med KOS systemet. Det forventes, at KOS APV en vil være udrullet til hjemmeplejen inden udgangen af Det er også en bestilleropgave at udarbejde APV i forbindelse med bestilling af ydelsen. I forlængelse af brugerundersøgelsen (SOU 399/2005 J.nr. 24/2005) vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen sætte fokus på antal hjælpere i hjemmet og information om hjemmehjælpen. Opfølgning på anbefalinger fra Det Kommunale Tilsyn i dagcentre og træningscentre Dagcentre Dagcentrene er en del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens dagtilbud. Forvaltningen arbejder med udgangspunkt i det fastlagte formål for dagtilbudet med at målrette og kvalificere tilbudet til borgerne. Målet er, at dagtilbudet skal have en vifte af tilbud, der tilgodeser borgernes forskellige behov, og således at de forskellige målgrupper sikres valgmuligheder. Træningscentre Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i dag ansvaret for at tilbyde genoptræning til borgere over 65 år med funktionsnedsættelse som følge af sygdom, der ikke har medført sygehusindlæggelse. Kommunalreformen betyder, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fra 2007 også får ansvaret for genoptræning efter sygehusindlæggelse for alle aldersgrupper. Med kommunalreformen er træningsområdet således kommet i fokus. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i 2007 have fokus på organisering og indhold i den samlede genoptræningsindsats. 12

13 Opfølgning på anbefalinger fra Det Kommunale Tilsyn til private leverandører af personlig og praktisk hjælp Sundheds- og Omsorgsforvaltningens hjemmehjælpsmodtagere har siden efteråret 2003 haft mulighed for frit at vælge mellem leverandører af personlig og praktisk hjælp mv. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i den forbindelse indgået kontrakt med i alt 19 private og 8 kommunale leverandører. Hovedparten af leverandørkontrakterne udløber i oktober I forbindelse med indgåelsen af nye kontrakter inden for frit valgs området har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen sikret, at leverandørernes forpligtigelser mht. bl.a. koordination og samarbejde er yderligere præciseret. De nye kontrakter blev indgået i oktober Retning og prioritering for 2005 og 2006 Retning og prioritering for 2005 består af fem hovedområder og 29 prioriterede indsatser. Arbejdet med alle områder er forløbet planmæssigt, og områderne kan generelt betragtes som en platform for det videre arbejde. Strategiarbejdet i 2006 bygger videre på strategien fra 2005, således at der skabes kontinuitet samtidig med, at fokus snævres ind. Fokus i 2006 er først og fremmest på kerneydelsen, hvor borgeren møder medarbejderen. Medarbejdernes ressourcer og den ledelsesmæssige understøttelse er vigtige parametre. Kommunalreformen træder i kraft den 1. januar 2007, hvilket også skal forberedes. Dette betyder, at fokusområderne er: Først og fremmest borgeren Borgeren skal opleve kvalitet i ydelserne. Dialogen med borgerne skal fortsat udvikles, og der skal lyttes til borgernes behov og forventninger og skabes helhed i opgaveløsningen. I 2006 sættes bl.a. fokus på plejeplanerne. Medarbejderne - den afgørende ressource Medarbejdernes faglige og personlige udvikling er vigtige parametre i forbindelse med den attraktive arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi kan levere ydelser af høj faglig kvalitet og tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. De plejefaglige og IT-mæssige kompetencer hos udførerne har betydning for kerneydelsen. Der er fortsat fokus på sygefraværet. Kommunalreformen i praksis Kommunen får som konsekvens af kommunalreformen ansvaret for flere områder, bl.a. genoptræningsområdet. Dette ansvar betyder, at der er mulighed for en højere grad af målrettede og sammenhængende tilbud til borgerne. 13

14 Tilsynskonceptet 2006 Embedslægeinstitutionen er myndighed på tilsynsområdet. Tilsynet i 2006 er ændret lidt i forhold til 2005, idet Sundhedsstyrelsen og embedslægerne har udarbejdet standarder for medicinhåndtering og sygeplejefaglige optegnelser, som tages i brug i Formålet med standarderne er at få et ensartet grundlag for tilsynene og samtidig præcisere kravene til god behandling og pleje af beboerne. Der er ikke tale om nye krav, men om konkretisering af gældende krav ud fra eksisterende regelsæt og vejledninger på området. I 2006 vil der endvidere blive sat fokus på plejeboligenhedens træningstilbud til beboerne. Dette er nærmere beskrevet i årsrapporten, bilag 2. Sundheds- og Omsorgsforvaltningens erfaringer med det kommunale tilsyn i 2005 danner udgangspunkt for konceptet for tilsyn i 2006, hvilket er beskrevet i Koncept for tilsyn med plejehjem m.fl. (SOU 398/2005 J.nr. 44/1999). På plejehjemsområdet opereres med de samme fokusområder som i De anmeldte tilsyn vil derudover sætte fokus på arbejdet med kvalitetsstandarderne. På hjemmeplejeområdet fokuseres på plejen og omsorgen for de mest plejekrævende brugere, og tilsynet vil følge op på de udarbejdede plejeplaner. Tilsynene med dagcentre, træningscentre og med private leverandører af personlig og praktisk hjælp vil foregå som i Tilsynet vil desuden følge op på resultaterne fra brugerundersøgelsen. Tilsynets bemærkninger og anbefalinger i 2005 arbejdes der videre med på de kommunale tilsyn i

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældreafdelingen Toftebæksvej 12 2800 Lyngby social@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældreafdelingen Toftebæksvej 12 2800 Lyngby social@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældreafdelingen Toftebæksvej 12 2800 Lyngby social@ltk.dk Vedr.: Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder i 2006. Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn REDEGØRELSE FOR DEN SAMLEDE TILSYNSINDSATS PÅ ÆLDREOMRÅDET I VEJEN KOMMUNE 2013 1 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af de enkelte tilsyn... 3 Kommunalt uanmeldt tilsyn... 3 Embedslæge tilsyn... 3 Konklusioner

Læs mere

Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle Brøndby.

Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle Brøndby. Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle 160 2605 Brøndby E-mail: social@brondby.dk j.nr. 4-17-239/1/VIBR Vedr.: Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder i 2006. Embedslægeinstitutionen

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål F den 29. november 2012

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål F den 29. november 2012 Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål F den 29. november 2012 Det talte ord gælder. Jeg antager, at spørgsmålet er foranlediget

Læs mere

VEDR: EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED BOENHEDER FOR PSYKISK SYGE

VEDR: EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED BOENHEDER FOR PSYKISK SYGE VEDR: EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED BOENHEDER FOR PSYKISK SYGE Embedslægeinstitutionen har siden 1. juli 2002 ført tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på boenhederne i handicap- og psykiatriområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Side 1 af 8 Tilbudsgiver skal besvare og vedlægge tilbuddet nedenstående vedrørende

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Institution: Birkely Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Birkely arbejder videre Institutionens MED udvalg udarbejder en med at reducere handleplan, der sikrer

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Bilag 2 Sundheds- og Omsorgforvaltningens strategiske indsatsområder i 2008 i samarbejdet med de praktiserende læger.

Bilag 2 Sundheds- og Omsorgforvaltningens strategiske indsatsområder i 2008 i samarbejdet med de praktiserende læger. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Sundheds og Omsorgsudvalget Bilag 2 Sundheds- og Omsorgforvaltningens strategiske indsatsområder i 2008 i samarbejdet med de praktiserende læger. Dette notat

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Baldersbo Plejecenter 13. oktober 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr.

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens handleplan for attraktiv arbejdsplads

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens handleplan for attraktiv arbejdsplads Sundheds- og Omsorgsforvaltningens handleplan for attraktiv arbejdsplads Sundheds- og Omsorgsforvaltningen April 2007 De personalemæssige udfordringer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har en række meget

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Kvalitetsniveauet i SUF er beskrevet i politikker, kvalitetsstandarder og retningsgivende dokumenter:

Kvalitetsniveauet i SUF er beskrevet i politikker, kvalitetsstandarder og retningsgivende dokumenter: KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng Bilag 1 Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Kvalitetsstrategi for plejecentre Sundheds- og Omsorgsforvaltningens (SUF)

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter

Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter Baggrund Opgavetyper I mange af Socialforvaltningens tilbud udføres en række opgaver, som har sundhedsfaglig

Læs mere

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligerne i Svendborg Kommune ved mindst et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på hvert plejecenter.

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Reformer, uddannelses - og erhvervsfaglige krav

Reformer, uddannelses - og erhvervsfaglige krav Bilag 1. Reformer, uddannelses - og erhvervsfaglige krav Erhvervsfaglige krav social- og sundhedsuddannelserne og sygeplejerskeuddannelsen Ændringerne i uddannelserne afspejler samfundsudviklingen og behovet

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. Dansk Industri 24.Oktober 2014

Det nære sundhedsvæsen. Dansk Industri 24.Oktober 2014 Det nære sundhedsvæsen Dansk Industri 24.Oktober 2014 Ældre medicinske patienter Sundhedsudgifter pr. indbygger fordelt på aldersgrupper, 2010 Udviklingen i antal korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Syrenhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED PLEJEHJEM 2006

EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED PLEJEHJEM 2006 Greve Kommune EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED PLEJEHJEM 2006 j.nr. / Embedslægeinstitutionen har i 2006 ført tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på plejehjem, plejecentre m.v., i det følgende benævnt

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Vejledning til at blive godkendt som leverandør af personlig og praktisk hjælp

Vejledning til at blive godkendt som leverandør af personlig og praktisk hjælp Vejledning til at blive godkendt som leverandør af personlig og praktisk hjælp Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen 8. april 2005 Indhold 1. INDLEDNING...1 1.1 MATERIALETS OPBYGNING...1 2. BESKRIVELSE

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Genoptræning i Københavns Kommune

Genoptræning i Københavns Kommune Genoptræning i Københavns Kommune Merete Røn Christensen Chef for genoptræning www.kk.dk Side 2 / Drift 2012 Myndigheds - og finansieringsansvaret for: Sundhedslovens genoptræning - almen Sundhedslovens

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune J. nr. 4-17-256/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hørsholm Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Byrådsservice. Aarhus Kommune. Den 17. august Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Konservatives byrådsgruppe.

Byrådsservice. Aarhus Kommune. Den 17. august Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Konservatives byrådsgruppe. Byrådsservice Den 17. august 2012 Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Konservatives byrådsgruppe. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Læs mere

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision Københavns Kommune Sundheds- og omsorgsforvaltningen Tilsyn på plejehjem m.v. April 2008 U D K A S T Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilsynsresultater

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Embedslægetilsyn 2012

Embedslægetilsyn 2012 Embedslægetilsyn 2012 I sommer og efteråret har der været uanmeldt Embedslæge tilsyn på Rudkøbing plejehjem samt kommunens fem plejecentre. Sundhedsområdet blev gennemgået med meget fokus på dokumentation.

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG Status SUNDHEDSAFTALE 2015-2018 CENTRALE ELEMENTER I BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET (JANUAR 2015) Baggrund

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr Krav i arbejdet Læring og udvikling Job & organisering Samarbejde Ledelsen Nærmeste leder Indflydelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 09-04-2013 Trivselsundersøgelsens resultater i SUF Resultaterne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Sengeløse Plejecenter 3. november 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr. 63448-15

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Nedenfor beskrives, hvordan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil arbejde med at skabe bedre service og resultater.

Nedenfor beskrives, hvordan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil arbejde med at skabe bedre service og resultater. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Tillid og resultater Budgetaftalen for 2013 sætter en klar politisk ambition om at skabe bedre

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.328.000 Link til værdighedspolitik: http://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-og-strategier/værdighedspolitikken-

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Kvalitetsudvikling efter embedslæge- og kommunaltilsyn

Kvalitetsudvikling efter embedslæge- og kommunaltilsyn Kvalitetsudvikling efter embedslæge- og kommunaltilsyn v. Kirstine Markvorsen Borgersikkerhed Med fokus på Status, struktur, samarbejde og systematik Embedslægetilsyn Lov Ifølge sloven 219, stk. 1 og

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Social og Sundhed Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Baggrund for anmeldt tilsyn...2 Læsevejledning...3 Konklusion af anmeldte tilsyn 2009...4

Læs mere

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet 2007 Nordfyns Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejeboligenheder i Nordfyns kommune i 2007 Indledning Formålet med plejehjemstilsynet er at forbedre den

Læs mere

Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne

Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne Dansk Sygeplejeråd Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd 2 forord

Læs mere

ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE.

ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. Dato 16.02-2009 Denne årlige redegørelse er opbygget af sammenfatningerne fra de enkelte rapporter fra tilsynene. Redegørelsen

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Enghaven Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Enghaven arbejder videre Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Ledelsesprofilerne skal udarbejdes under hensyntagen til, at ressourcerne anvendes optimalt og med høj kvalitet. Herunder bl.a.

Ledelsesprofilerne skal udarbejdes under hensyntagen til, at ressourcerne anvendes optimalt og med høj kvalitet. Herunder bl.a. Afrapportering fra arbejdsgruppen Ledelsesprofiler Arbejdsgruppen har afholdt 4 møder og har nu afsluttet processen. Arbejdsgruppens opgave var: Arbejdsgruppen skal udarbejde forslag til ledelsesprofiler

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-257/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ishøj Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20 E-mail

Læs mere

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar 2014 Sundhed, Pleje & Omsorg Sundhed, Pleje & Omsorg Albertslund Kommune Nordmarks allè 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.sundhed.pleje.omsorg@albertslund.dk

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rødovre Kommune. Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rødovre Kommune. Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1. Embedslægerne Hovedstaden Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rødovre Kommune 2011 Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177 2400 København NV Tlf. 72227450 Fax 72227420 E-post info@sst.dk

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Sundhed og Omsorg TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE OKTOBER 2016 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 T I L S Y N S P O L I T I K

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på bostederne i Frederiksberg Kommune.

Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på bostederne i Frederiksberg Kommune. Årsrapport 2006 Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på bostederne i Frederiksberg Kommune. I år 2006 indgik Frederiksberg kommune og Embedslægeinstitutionen kontrakt om at føre tilsyn på bostederne for

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr.

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr. Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.400.000 kr. Link til værdighedspolitik: https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-ogstrategier/værdighedspolitikken-28-06-2016.pdf

Læs mere

Furesø Kommune Social, Sundhed og Ældre / Rapport fra kommunalt de uanmeldte tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo Ryetvej 20 Værløse

Furesø Kommune Social, Sundhed og Ældre / Rapport fra kommunalt de uanmeldte tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo Ryetvej 20 Værløse Furesø Kommune Social, Sundhed og Ældre 13 + 20/11 2012 Rapport fra kommunalt de uanmeldte tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Ryetvej 20 Værløse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016.

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2016 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. EKSISTERENDE VISION, VÆRDIER, MÅL OG RESULTATFORVENTNINGER Kommunalbestyrelsens

Læs mere