Århus Kommune Lokalplan nr. 560

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune Lokalplan nr. 560"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 560 Erhvervs- og boligområde ved Runetoften og Bymosevej i Hasle samt Tillæg: Ændret anvendelse for område I i lokalplan nr Erhvervs- og boligområde ved Runetoften og Bymosevej i Hasle 3, stk. 2 ophævet i henhold til tillæg til lokalplan 560. August 1997 / December 1999

2 Århus Kommune Lokalplan nr,: Erhvervs- og boligomrade ved Runetoften og Bymosevej i Hasle. indeholder tillaeg nr. 120 til KommunepEanen. 560 Statistikomrade/distrikt nr.: 3.51 II Registreringskortblad nr.: 45 Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor August 199 I

3 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af lokalplanen. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelsty-relsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

4 1 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR Erhvervs- og boligomrade ved Runetoften og Bymosevej i Hasle. INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af omradet. baggrund og mål med planen. planens hovedtræk m.m LOKALPLANENS BESTEMMELSER Hegn og beplantning m.m * FormAI... Område og opdeling... Anvendelse... Udstykning... Trafikforhold... Teknisk forsyning... Bebyggelsens omfang og placering... Bebyggelsens udseende Starjforhold... Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse... Grundejerforening... Servitutter... Ophævelse af byplanvedtægt LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen. veje. stier. stsj. institutioner. teknisk forsyning m.v.... Tillæg nr. 120 til kommuneplanen Nye rammebestemmelser for omriiderne... LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen... VIRKSOMHEDSLISTE... LOKALPLANKORT Vedtagelsespåtegninger

5 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Denne lokalplan gælder for et område syd for Viborgvej ved Runetoften og Bymosevej i Hasle. Lokalplanområdet, der er ca. 5,2 ha stort, var ved planens udarbejdelse for starstedelen ejet af Vejdirektoratet og beliggende i byzone. Beskrivelse af omradet Lokalplanområdet grænser mod vest op til et eksisterende erhvervsområde, mod nord op til Viborgvej, mod ost op til boligområdet ved Bymosevej og mod syd afgrænses det af allerede tilplantede kommunale arealer. Området er plant beliggende i terrænet i niveau med Viborgvej. En nord-syd gående hajspændingsledning forlaber over arealet og danner grænse mellem det der tidligere var kolonihaver ved Bymosevej og erhvervsområdet. Planens baggrund I 1972 blev der til sikring af en motorvej ost om Brabrand s0 pålagt byggelinier på en række arealer. Byggeliniearealerne strækker sig fra Arhus A i en kile op til Viborgvej. En del af arealerne er privatejede, en del er kommunalt ejede, og resten blev overtaget af Vejdirektoratet og har siden været i deres eje. Motorvejen ost om Brabrand S0 blev i 1980'erne opgivet til fordel for en vejfsring Vest om Brabrand S0, 09 planen om en motorvej ost om Brabrand S0 blev efter drnftelser mellem Arhus Kommune, Århus Amt og Vejdirektoratet opgivet. Som en konsekvens heraf blev de pålagte byggelinier opgivet. I kommuneplanen blev arealerne sikret som byggeliniearealer, og kommuneplanens planintentioner siger bl.a., at de ubebyggede arealer indtil videre kan anvendes til rekreative formål, og at arealerne ved dispensation fra byggelinierne vil blive tilplantet med skov. Rammebestemmelserne angiver, at områdets anvendelse skal ske under hensyntagen til de pålagte byggelinier. Anvendelsen kan kun ændres til rekreative formål. Da der nu ikke længere er brug for arealerne til motorvej, har Vejdirektoratet og Strukturdirektoratet afhændet de fleste af dem til kommunen så de sammen med kommunens egne arealer kan etableres som grarnne rekreative områder med skovplantning. Tilbage er området BA mellem Viborgvej og Jernaldervej. F0r arealet blev pålagt byggelinier, var en del af det anvendt til kolonihaver ved Moselund Haveforening og ved Bymosevej. En anden del var og er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 6 for Hasle, som udlægger området til erhvervsformål. Udnyttelsen af IokalplanomrAdet Den vestlige del af området frem til ca. hrajspændingsledningen udlægges til e~hvervsformål i form af mindre industrivirksomhed, værksteds-, service-, lager Og engrosvirksomhed samt mindre butikker til salg af egne produkter - dog ikke fardevarer. Der må kun forekomme salg af fadevarer i forbindelse med kioskvirksomhed.

6 3 OmrAdet kan desuden anvendes til offentlige formål og lignende, såfremt anvendelsen ikke skiller sig ud fra den avrige anvendelse med hensyn til miljrafralsomhed og lignende. Udnyttelsen af området er "zonet". D.v.s., at virk- somheder som vil kunne genere boliger og rekreative områder - klasse 3 virksomheder (se virksomhedslisten bag i lokalplanen ) - skal placere sig i en afstand på 50 m fra både eksisterende boligområder udenfor lokalplanområdet og de boligområder som er indeholdt i lokalplanen. Dette er gjort for, at der ikke på et senere tidspunkt skal opstå naboproblemer boligområderne og erhvervsområdet imellem. Da området grænser op til Viborgvej som er en af byens store indfaldsveje, pålægges bebyggelsen og dens udenomsarealer nogle restriktioner som skal medvirke til at området får et tiltalende, smukt og grant præg. Bebyggelsesprocenten i erhvervsområdet må hrajst være 60, og bygninger må harjst være på 10 m hraje og i max 2 etager. Området skal vejbetjenes fra Runetoften som forudsat i den partielle byplanvedtægt. Gennem området er reserveret et stiareal som vil få forbindelse med et stisystem som skal strække sig fra skovarealerne nord for Viborgvej og ned til de rekreative arealer ved Brabrand Sar. Ved Bymosevej henligger 14 gamle kolonihaver som blev ramt af byggeliniepålægget i sin tid. Dette område udlægges til lav boligbebyggelse, enten som tæt lave boliger eller med fritliggende parcelhuse. Bebyggelsesprocenten bhver på 35 for tæt lav boligbebyggelse og 25 for parcelhuse. Bygninger må hajst opfares i 1 1/2 etage og med en bygningshajde på maksimalt 8,5 m. Nedenfor er i illustrativ form vist hvordan området kan komme til at se ud.

7 4 Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformning m.v. Stk. 1. Stk. 2. Q 3. Stk. 1. Stk. 2. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at at at at at at at at en del af området kan anvendes til forskellige typer af erhverv, der fastsættes bestemmelser for, hvilke erhvervstyper der må findes i området, erhvervsanvendelsen indenfor området ikke er til ulempe for de nærmestliggende boligområder, der fastlægges bestemmelser for bebyggelsens udformning og de ubebyggede arealer så området opnår en god facadevirkning mod Viborgvej, en del af området anvendes til lav boligbebyggelse med mulighed for opfrarelse af et varieret udbud af boligtyper, bebyggelse tilpasses eksisterende beplantning, ophæve partiel byplanvedtægt nr. 6 for Hasle for den del der vedrrarer lokalplanområdet, og sikre en grran stiforbindelse gennem lokalplanområdet. Område og opdeling Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet, og omfatter jf. matrikelkortet, fralgende matrikelnumre: 5a, 5db, 5dc, 5dd, 5de, 5df, 5dg, 5dh, 5di, 5dk, 5cs, 5ct, 5cu, 5cv, ~ CX, 5cy, 5cz, 14d, samt del af 15ag, alle Hasle by, Hasle, samt alle parceller, der efter den udstykkes i området. Se fodnote. Lokalplanområdet er opdelt i områderne I, II og III, som vist på lokalplankortet. Se fodnote 1. Anvendelse OmrAde I Område er udlagt til erhvervsformål I området må kun opfrares eller indrettes bebyggelse til eller udraves erhverv som fralgende: Værksteds-, service-, lager- og engroshandelsvirksomhed samt mindre butikker til salg af egne produkter - dog ikke fradevarer - i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler. Eventuelle butikker må ikke gives et bruttoetageareal der overstiger 300 m2. Der kan desuden etableres mindre kioskvirksomhed på maksimalt 100 m2 bruttoetageareal. Kun klasse 2 og 3 virksomheder må etablere sig i området, hvis de er medtaget på listen side 19. I tvivlstilfælde defineres den najagtige grænse af Magistratens 2. Afdeling.

8 O m 5 OBS! Målestoksforholdsangivelsen i tegningshovedet må ikke anvendes. I forbindelse med generelle revisioner af virksomhedslisten kan andre virksomheder etablere sig i området. Magistratens 2. Afdeling kan tillade, at andre virksomheder kan etablere sig i området. Det forudsætter, at virksomhederne efter en konkret vurdering af produktions- og miljøtekniske forhold kan sidestilles med de i listen nævnte virksomheder, samt at virksomhederne er forenelige med lokalplanens formål, jf. 1. Stk. 3. Stk. 4. Der må ikke opføres eller indrettes boliger i området. Området kan desuden anvendes til offentlige formål, institutioner og lignende, der med hensyn til miljøfølsomhed og belastning ikke adskiller sig fra anden tilladt erhvervsvirksomhed i området. Område II Stk. 5. Stk. 6. Området er udlagt til boligformål til helårsbeboelse i form af lav boligbebyggelse (fritliggende parcelhuse og tæt lav boligbebyggelse som række-, kæde-, gård-, klyngehuse og lignende med tilhørende fællesfaciliteter). Magistratens 2. Afdeling kan tillade, at beboerne fra deres bolig driver sådan virksomhed, som almindeligvis kan udøves i boligområder - f.eks. frisør-, læge-, tegnestue-, revisions- samt klub- og foreningsvirksomhed. En forudsætning er dog, at virksomheden

9 6 Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Stk Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Q 5. Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Q 6. ikke vil give ulemper for de omboende ved væsentlig arget parkering, trafik eller på anden måde er til gene. Ved tæt lav boligbebyggelse skal mindst 10 '/O af området udlægges og indrettes til fælles opholdsareal for områdets beboere. Omrhde 111 Området er udlagt som fælles friareal for Hasle-Nyvang Grundejerforening. På dette areal kan grundejerforeningen (se $12) etablere anlæg til fælles formål. Fællesbestemmelser for lokalplanomrikiet Placering af mindre bygninger til kvarterets tekniske forsyning skal godkendes af Magistratens 2. Afdeling. Udstykning Ingen grund i omrhde I må udstykkes med en mindre grundstarrelse end 1500 m? Ved udstykning af område II til tæt lav boligbebyggelse, gælder byggelovens 6 A om mindstegrundstarrrelser på 700 m2 ikke. Udstykning af område I I til åben lav boligbebyggelse må kun ske på grundlag af en af Magistratens 2. Afdeling godkendt udstykningsplan. Ved udstykning til parcelhusgrunde, må ingen grund udstykkes med en mindre strarrelse end 700 m*. Trafikforhold På lokalplankortet er med raster vist de arealer, der er udlagt til: Vej A - B... 11,00 m bred Sti a - b... 8,OO m bred I forbindelse med stiudlægget udlægges et areal til en stiunderfaring ved Viborgvej. Nye veje i område I udover den ovennævnte skal udlægges i en bredde af mindst 11,O0 m. Nye veje i område II udover den i stk. 1 nævnte skal udlægges i en bredde af mindst 8,OO m. På hver grund i lokalplanområdet skal reserveres areal til parke- ringsformål i overensstemmelse med "Retningslinier for anlæg af parkeringsarealer i Århus Kommune". Teknisk forsyning Nybyggeri skal tilsluttes Århus Kommunale Værkers 2 l henhold til varmeforsyningsloven kan der ved erhvervsbebyggelse dispenseres fra tilslutningspligten til en kollektiv varmeforsyning, sefremt mindst 50% af varmebehovet kan dækkes af procesvarme. En eventuel dispensationsansorgning skal indsendes til Arhus Kommunale Værker.

10 7 7. Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Bebyggelsens omfang og placering m.m. OmrBde I Bygningernes rumfang må for den enkelte ejendom ikke overstige 3 m3 pr. m* grundareal, og hrajst 50 '/O af den enkelte grund må bebygges. Dog må bebyggelsesprocenten ikke overstige 60. Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, som er over færdigt terræn, herunder eventuelle kviste, fremspring, skorstene m.v. På grunde med facade til Viborgvej skal bebyggelsen placeres med en facade i den på lokalplankortet viste bebyggelsesregulerende linie. Bygninger må ikke opfarres i mere end 2 etager. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være harjere end 8,50 m over terræn (målt i henhold til reglerne i Bygningsreglementet). Derudover vil skorstene kunne opfares derne krævede nardvendige harjde. i den af miljarmyndighe- Stk. 5. Stk. 6. En starrre hajde kan tillades på dele af virksomheden, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nardvendiggarr det. Dette gælder f.eks. siloer, kraner og lignende. Virksomheder i virksomhedslistens klasse 3 må ikke etablere sig nærmere boligområdet i område II og boligområderne ved Runevej og Bymosevej end 50 m. Omriide II ved tæt lav boligbebyggelse Bebyggelse må kun ske på grundlag af en af Magistratens 2. Afdeling godkendt bebyggelsesplan. Se fodnote3. Planen skal redegrare for: Placering af beboelse med udend~rs opholdsareal. Udstykning i henhold til byggelovens 5 10 A. Placering af eventuelt fælleshus. Placering af garagerkarporte (eller evt. fællesparkering). Placering af småbygninger og udhuse. Bygningsprofiler, facader og materialer. terrænreguleringer. Bevaring af eksisterende beplantning som angivet på lokalplankortet. Bebyggelsesplanen vil blive krævet sikret ved tinglyst deklaration.

11 8 Interne vej-, sti- og parkeringsforhold. Strajforhold i henhold til lokalplanens 10. Ved udarbejdelsen af bebyggelsesplanen kan der ses bort fra bygningsreglementets kapitel 3 og småhusreglementets bestemmelser om harjder og afstande, dog kun i et sådant omfang, at planen i rimelig grad tilgodeser hensigten med harjde- og afstandsbestemmelserne. Stk. 7. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35 for et areal udnyttet til tæt lav boligbebyggelse. Det byggeliniebelagte areal langs Viborgvej kan ikke indgå i beregningen af bebyggelsesprocenten. Omriide II ved Aben lav boligbebyggelse Stk. 8. Stk. 9. Stk. 10. På hver grund må kun opfrares eller indrettes en bolig. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. Der kan ved beregningen af bebyggelsesprocenten ikke medregnes andele af eventuelle fællesarealer. AI bebyggelse må ikke opfsres nærmere skel mod veje og vendepladser end 2,50 m. Fællesbestemmelser for omriide II Stk Stk. 12. Af starjmæssige hensyn (jf, krav i 5 1 O) skal bebyggelse og opholdsarealer placeres i en afstand af mindst 35 m fra midten af Viborgvej. Bygninger må harjst opfrares i 1 etage med udnyttelig tagetage foruden eventuel kælder. Boligbebyggelse på området mellem Bymosevej og Viborgvej må dog kun opfrares i 1 etage foruden evt. kælder. SAfremt tagkonstruktionen udfarres med trempel eller lignende, må bebyggelse syd for Bymosevej opfares i 2 etager, dog således, at den indvendige harjde af den forherjede ydervæg ikke må overstige 1-60 m. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hrajere end 8,50 m over terræn (mhlt i henhold til reglerne i Bygningsreglementet). Stk. 13. Stk. 14. Af strajmæssige hensyn skal bebyggelsen placeres så sterjkravene i 10 er overholdt. Terrænreguleringer må kun foretages efter tilladelse fra bygningsmyndigheden. Regulering på indtil 0.50 m i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel end 0,50 m kan dog finde sted uden tilladelse.

12 9 Q 8. Stk. 1. Stk. 2. Bebyggelsens udseende Omtiide I Bebyggelse skal med hensyn til proportioner, tag- og facadeudformning, materiale- og farvevalg udformes på en sådan måde, at der opnås en arkitektonisk og miljramæssig tilfredsstillende helhedsvirkning inden for området. Bebyggelse langs Viborgvej skal opfrares med facadevirkning mod vejen. Bygninger skal fremstå med en arkitektonisk bearbejdet facade og udgrare en harmonisk helhed mod Viborgvej. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Sekundære bygninger og indhegnede materielpladser skal udfrares i harmoni med hovedbygningen med hensyn til materialer, farver og udformning. Udvendige tekniske installationer skal bearbejdes i harmoni med bygningens arkitektur, så de fremtræder som en integreret del af bygningen. Bygninger skal opfrares i blank eller pudset murværk eller opfrares i indfarvede betonelementer. Mindre bygninger kan opfrares i Zink, stål glas, træ aluminium eller fibercementplader. Ved fremlæggelse af et velbelyst projekt kan Magistratens 2. Afdeling efter en konkret vurdering tillade andre materialer anvendt. Stk. 6. Stk. 7 Stk. 8. Skiltning med navn og bomærke m& kun finde sted i et omfang og med en placering afstemt efter bygningens karakter og afstemt efter omgivelserne. I særlige tilfælde kan Magistratens 2. Afdeling give tilladelse til yderligere skiltning. Omriide II Tæt lav boligbebyggelse skal udfarres i ens materialer og med ens taghældning. Udhuse, garager, carporte og lignende mindre bygninger må udfrares i andre materialer og med en anden taghældning, hvis der opnås en god helhedsvirkning. Almindelige udendarrs radio- og TV-antenner - herunder parabolantenner med en diameter på indtil 100 cm - skal anbringes på bygninger og må harjst rage 1,O0 m op over disses hajeste punkt, Parabolantenner med en diameter starrre end 100 cm må alene opsættes efter særlig tilladelse fra Magistratens 2. Afdeling. Magistratens 2. Afdeling kan i enkelte tilfælde og efter en konkret vurdering af en antennes udformning- f.eks. antenner for radioamat0fw - tillade fritskiende antenner og antenner på bygninger med en strarre antennehrajde end angivet ovenfor.

13 10 Q 9. Stk. 1. Stk. 2. Hegn og beplantning m.m. Oplagring uden for bygninger eller uden for dertil indrettede tæt hegnede gårdarealer må ikke finde sted. Der skal etableres en starjafskærmning langs Viborgvej ud for område II. Skærmen skal beplanteslbegrrannes efter planer godkendt af Magistratens 1. Afdeling, Naturforvaltningen. Afskærmningen skal udfrares som et ubrudt fast hegn med en hrajde på mindst 3.5 m over Viborgvejs k~rebaneniveau. Stk. 3. Stk. 4. Den på lokalplankortet viste bevaringsværdige beplantning må kun fjernes efter tilladelse fra Magistratens 1. Afdeling, Naturforvaltningen. Se fodnote4. Der udlægges arealer til 8,O m brede nye beplantningsbælter som vist på lokalplankortet og med et plantevalg af danske træarter efter godkendelse af Magistratens 1. Afdeling, Naturforvaltningen. Stk. 5. Eksisterende beplantning langs rastskel af område I skal bevares og indgå i de nye plantebælter. Arealet i område I mellem den bebyggelsesregulerende linie og Viborgvej må ikke under nogen form benyttes til gårdsplads, oplagsplads, skiltning, reklamering eller lignende, ligesom der ikke må opstilles skure og boder hverken varigt eller midlertidigt på arealet. På det ovennævnte areal skal der etableres grupper af beplantninger på min. 300 m* pr. beplantning og med en indbyrdes afstand på max. 35. m som vist på lokalplankortet. Plantevalget skal bestå af danske træarter. Planer herfor skal godkendes af Magistratens 1. Afdeling, Naturforvaltningen Stajforhold Stk. 1. Stk. 2. Trafikstnrj Det skal sikres, at det konstante udendrars stsjniveau, som vejstraj påfrarer kontorbebyggelse, ikke overstiger 60 db(a) på dragnbasis. Det skal sikres, at det konstante indendrars strajniveau, som vejstraj påfrarer starjfarlsomme opholds og arbejdsrum i kontorbebyggelse, ikke overstiger 30 db(a) på dsgnbasis. Stk. 3. Det skal sikres, at det konstante udendars strajniveau, som vejstraj påfrarer boligbebyggelse og strajfralsomme institutioner samt opholdsarealer til disse ikke overstiger 55 db(a) på dragnbasis. his bevaringsværdig beplantning tillades fjernet, vil det normalt blive modsvaret af et krav om genplantning.

14 11 Virksomhedsstnrj Stk Ved etablering af virksomheder skal det sikres, at virksomhederne ikke påfrarer omgivelserne et sterjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er gældende i henhold til kommuneplanens sterjbestemmelser. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Generelt gælder, at ny f 0r: bebyggelse ikke mil tages i brug Den i fj 6 nævnte tilslutning til Århus Kommunale Værkers Varmeforsyning har fundet sted. Specielt gælder, at ny bebyggelse i omrhde II ikke m& tages i brug f0r: Den i 9 nævnte strajafskærmning er anlagt/etableret. Specielt gælder, at ny bebyggelse p& den enkelte grund i omrade I ikke m& tages i brug f0r: Q 13. De i 9 stk. 4 og 5 nævnte beplantninger er etablerede. Grundejerforening Ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område II skal være medlem af Hasle-Nyvang Grundejerforening. Servitutter Med lokalplanens ikrafttræden ophæves fralgende servitutbestemmelser i medfrar af Planlovens fj 15, stk. 2, nr. 16: Servitutpåtegninger samt påtegning på betinget skade af 21/ lyst den l942 på matr. nr. 5dd, Hasle by, Hasle. Påtegning på deklaration og senere udvidelsespåtegning, lyst den l945 på matr. nr. 5 dc, ~ CS, 5ct, 5cu, 5cv, 5cx, 5cy og ~ CZ, alle Hasle by, Hasle. Ophævelse af byplanvedtægt Den under den 21. november 1969 af Boligministeriet godkendte byplanvedtægt nr. 6 for Hasle ophæves for den del som vedrarer lokalplanornr&det.

15 12 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning som vedrrarer lokalplanen. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som byrådet har vedtaget. Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel, og IokalplanomrAdet er, som vist beliggende i rammernes område BA og helt byzone. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, idet lokalplanområdet er udlagt til byggelinieareal for den tidligere planlagte motorvej ost om Brabrand Sa, subsidiært til skovplantninger. Lokalplanen kan derfor kun gennemfares i den foreliggende udformning efter byrådets godkendelse af et tillæg til kommuneplanen. Den nsdvendige ændring af kommuneplanen sages gennemfart ved Tillæg nr. 120 til Kommuneplanen for Arhus Kommune, gengivet på side 17.

16 13 Anden fysisk planlægning En del af lokalplanområdet er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 6 for Hasle, som udlægger arealet til erhvervsbebyggelse. Denne byplanvedtægt vil med vedtagelsen af nærværende lokalplan blive ophævet. Lokalplanområdet gennemskæres af en 150 kv harjspændingsledning, der er omfattet af lokalplan nr Nærværende lokalplan respekterer lokalplan nr. 169 for hajspændingsanlægget. Bebyggelse og anlæg skal derfor ske under hensyntagen til de til enhver tid gældende bestemmelser i stærkstrarmsreglementet. Yderligere oplysninger kan indhentes hos ledningsanlæggets ejer I/S Midtkraft, Spanien 19, 81 O0 Århus C. Overordnede vej- og stiforhold Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra henholdsvis Runetoften og Bymosevej, således at erhvervsområdet vejbetjenes fra Runetoften og boligområdet fra Bymosevej. Fra lokalplanområdet vil der via disse veje og Runevej/Munkemosevej være adgang til Viborgvej, og dermed det overordnede vejnet og Århus midtby. Fra Viborgvej til lokalplanområdet findes en eksisterende markoverkarrsel og en overklarsel til en privat fællesvej. 1 forbindelse med lokalplanens realisering vil disse overarrsler blive nedlagt. I henhold til vejlovens 11 1 vil der i forbindelse med lokalplanens realisering blive stillet krav om, at der etableres et tæt ubrudt hegn mod Viborgvej. Langs Viborgvej, som er en hovedlandevej med Vejdirektoratet v/ Århus Amt som påtaleberettiget, er der pålagt servitutter om adgangsbegrænsning. Langs Viborgvej er der ligeledes tinglyst byggelinie til sikring af vejens mulige udbygning til 4 spor. På dette byggeliniebelagte areal må der ikke opflares bebyggelse, strajdæmpende foranstaltninger, etableres ledningsanlæg, parkeringspladser m.v. Pgtaleberettiget i forhold til byggelinien er Århus Amt. Byggelinien er vist på lokalplankortet. Gennem lokalplanområdet er sikret udlæg til en sti, som skal være en del af en starrre stiforbindelse, der planlægges at forlarbe fra Brabrand S0 til de nye skovarealer nord for Viborgvej. Da Viborgvej er en hovedlandevej, hvortil der ikke kan forventes godkendt en stitilslutning, er der reserveret areal så stien kan udfarres med en niveaufri skæring af vejen. Miljaforhold Lokalplanens bestemmelser om milj~forhold er omfattende, og i nogle tilfælde kan det være vanskeligt med sikkerhed at finde ud af, hvad de betyder for en bestemt ejendom. Miljokontoret kan bistå med nærmere vejledning om disse forhold.

17 14 Regulering af miljarforhold - i lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne - er frarst og fremmest udtrykt i må anvendes til. Virksomhedsklassificering 3, hvor det fastlægges, hvad erhvervsområdet Anvendelsesbestemmelserne er blandt andet fastlagt med baggrund i en virksomhedsklassificering, hvor de forskellige virksomhedstyper er klassificeret efter deres miljrabelastning af omgivelserne, Anvendelsesbestemmelserne er endvidere konkretiseret i en liste over de virksomhedstyper, der må være i lokalplanområdet. Virksomhedsklassificeringen bygger på indsamlede erfaringer med virksomheders miljarforhold, hvor klassificeringen (miljerbelastningen) er udtrykt ved forskellige anbefalede beskyttelsesafstande til forureningsfralsomme funktioner og arealanvendelser. Klassificeringen bygger på nuværende og normale forhold med hensyn til udslip fra virksomheder, produktionsmetoder og forureningsbegrænsning. Der kan derfor, for den enkelte virksomhed, være konkrete og specielle forhold, der berettiger til en anden klassificering end den angivne - f.eks. i form af at der anvendes forureningsbegrænsende teknologi ud over det almindelige. En virksomhed kan eventuelt satse bevist på en anden klassificering ved en vis miljermæssig indsats. Jf. 3, stk. 2, kan Magistratens 2. Afdeling således, efter en konkret vurdering af en virksomheds produktions- og miljotekniske forhold, godkende en klassificering af virksomheden, der afviger fra den generelle virksomhedsklassificering. Under hensyntagen til udviklingen i produktionsmetoder, miljerteknologi, m.m. vil der med visse mellemrum blive foretaget generelle revisioner af virksomhedsklassificeringen. Affaldsdepoter Affaldskontoret har ikke registreret affaldsdepoter eller konstateret forurening inden for eller i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet. Affaldskontoret har dog registreret en potentiel forurenende aktivitet i form af autoopretning og autoophugning på Hjordharjgårdsvej 1, matr. nr. 14d Hasle by, Hasle. Ved bygge- og anlægsarbejder på ejendommen, skal der derfor tages hensyn til en mulig forurening. Overskudsjord Eventuel bortskaffelse af overskudsjord skal ske i henhold til Århus Kommunes regulativ for bygge- og anlægsaffald, incl. overskudsjord. Overskudsjord b0r så vidt muligt forblive indenfor lokalplanområdets grænser. Starjforhold De sterjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens starjbestemmelser.

18 15 Vejstarj Lokalplanområdet vil være belastet af vejtrafikstarj fra Viborgvej. På baggrund af Den Nordiske Beregningsmodel for Vejtrafikst~j er starjniveauet beregnet til 77 db(a) 10 m fra midten af Viborgvej. Af kommuneplanens strajbestemmelser fremgår det, at ny bebyggelse og de tilhrarende opholdsarealer ikke må påfrares et strajniveau hidrrarende fra vejtrafikstraj der overstiger 55 db(a) på dragnbasis.. For at kommunedanens straibestemmelser kan overholdes, kan der derfor ikke placeres boliger i 1 etage samt opholdsarealer indenfor en afstand af 1 l( m fra Viborgvej. Såfremt der etableres en 3,5 m harj starjskærm langs Viborgvej - som angivet lokalplanens 9 - vil afstanden kunne reduceres til 35 m for boligbebyggelse 1 etage med tilharrende opholdsarealer. Virksomhedsstarj Virksomheder der etablerer sig i området, må ifarlge lokalplanens 10 ikke påfrare omgivelserne et starjniveau, der overstiger visse grænseværdier. Grænseværdierne fastsættes i forhold til lokalplanområdet og i forhold til naboområderne, afhængig af disse områders eksisterende og planlagte anvendelse. Grænseværdierne for virksomhedsstraj er vist i nedenstående skema. Værdierne angiver det maksimale strajniveau, som den enkelte virksomhed skal overholde, både inden for lokalplanområdet og i naboområderne udenfor lokalplanområdet. Hverdage kl kl Nat kl Aften Lardage kl S0n- og helligdage kl Lsrdaqe kl Erhvervsområdet i lokalplanområdet Erhvervsområdet vest for I lokalplanområdet 60 Boligområdet i lokalplan- I området l 35 I Boligområderne vest og ost for lokalplanområdet 45 Det rekreative område i og syd for lokalplanområdet Kolonihaveområdet ost for lokalplanområdet

19 16 Grænseværdierne, der er angivet i db(a), forudsættes målt udenfor virksomhedens egen grund i de respektive områder. Grænseværdierne er gennemsnitsværdier over visse tidsrum inden for de angivne dagnperioder. De nærmere definitioner, bl.a. af nævnte tidsrum, er angivet i Miljastyrelsens vejledning nr. U1984 om ekstern starj i virksomheder. Kollektiv trafik Ved lokalplanens udarbejdelse betjenes området primært Jernaldervej og sekundært af linie 25 på Viborgvej. af linie 14 på Skoleforhold Ved lokalplanens udarbejdelse ligger omradet i Ellekærskolens distrikt, Skolevæsenets planlægning for bydelen kan dog gare det nardvendigt at foretage ændringer i de enkelte skolers oplande. lnstitutionsforhold I nærheden af lokalplanområdet finde ved planens udarbejdelse folgende institutioner: Vuggestuer: Bispehavevej 5 Fjældevænget 54 Rydevænget 5 1 Jernaldervej 286 Kalendervej 5 Integrerede institutioner: Barnehaver: Fritidshjem: Bispehavevej 1 - "l'eren" Bispehavevej 3 - "Bispehaven" Bispehavevej 3A - "Paradis" Runevej O9 Klokkervej 38 Kappelvænget 44 Jernaldervænget 2 - "Legehuset" Jernaldervænget 4 - "Regnbuen" Jernaldervænget 6 - "Mariehranen" Ryhavevej 38 Septembervej 23 Jernaldervej 286 Fjældevænget 52 Præstevangsvej 1 O Herredsvej 19 Holmstrupgårdvej 34 Klokkervej 53

20 17 Teknisk forsyning El-, vand- og varmeforsyning sker fra: Århus Kommunale Værker Bautavej Århus V Kloakforsyning sker ved: Miljrakontoret Silkeborgvej Åbyhraj Spildevand fra erhvervsområdet og boligområdet skal afledes via eksisterende ledninger i henholdsvis Runetoften og Bymosevej til Åby Vest renseanlæg, hvor der er kapacitet til stede. Regnvand fra erhvervsområdet skal afledes via eksisterende ledning i Runetoften og nedenfor liggende forsinkelsesbassin til Voldbæk. Regnvand fra boligområdet skal afledes via eksisterende ledning i Bymosevej og nedenfor liggende forsinkelsesbassiner til Århus Å. Energi: Energicentret i Århus Frederiksgade Århus C kan være behjælpelig med at gennemgå et bygningsprojekt og komme med forslag til hvordan energiforbruget eventuelt kan reduceres.

21 18 TILLÆG NR. 120 TIL KOMMUNEPLANEN Delområde BA udgår og deles op. Syd for Viborgvej oprettes et nyt erhvervsområde som får delområde nr ER. Mellem dette område og Jernaldervej oprettes et nyt offentligt rekreativt område, som får delområde nr RE. Til RE tillægges en del af naboområdet BO, da dette areal i forvejen ejes af Århus Kommune og er tilplantet som skov. Resten af BA-området overfares til henholdsvis områderne BO - boligområdet ved Bymosevej, og til område RE - kolonihaveområdet Moselund. De nye områder er vist på nedenstående kort. Rammebestemmelserne for de nye områder vil herefter være: Delomrade ER Virksomhedsklasse 2-3 Bygningshajde 10 m Bebyggelsesprocent Det samlede rumfang af bebyggelsen må ikke overstige 3m3 pr. m* grundareal, og det bebyggede areal må ikke overstige 50% af grundens areal. 2. På ejendomme ud mod Viborgvej skal bebyggelsen opfrares med facadevirkning. 3. Gennem området skal kunne etableres en stiforbindelse fra det sydfor liggende rekreative område til de rekreative områder nord for Viborgvej. DelomrAde RE 1. Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål - bypark, skov o.lign. 2. Området skal friholdes for anden bebyggelse end den, der er nadvendig for at drive området som offentligt rekreativt område. 3. der skal sikres et sammenhængende færdselsnet for let trafik..

22 19 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkningerne af lokalplanen Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom onskes bebygget, udstykket eller anvendt på en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplanen medforer derimod ikke pligt til at opfarre de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende, lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. Hvis det er af væsentlig betydning for at få planen fort ud i livet, kan kommunen ekspropriere privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme efter Lov om Planlægning, bestemmer, at de i paragraffen nævnte servitutter ophæves. Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en dispensation berorer omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, f0r dispensationen eventuel gives. Videregående afvigelse fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan.

23 20 VIRKSOMHEDSLISTE Forklaring til listen Listenr.: Et bogstav + et tal, f.eks. A8, betyder, at virksomheden er optaget under punkt A8 på listen over godkendelsespligtig virksomhed, dvs. virksomhed som forudsætter godkendelse efter kapitel 5 i miljarbeskyttelsesloven. (Bekendtgsrelse nr. 794 af 9. dec. 1991). Andet REG betyder, at virksomhedens forurening kan reguleres med hjemmel i 42 i miljarbeskyttelsesloven. BRA betyder, at virksomheden er omfattet af en branchebekendtgarrelse, som fastsætter nærmere bestemmelser for indretning og drift af virksomheden. Et bogstav + et tal, f.eks. A54, betyder, at virksomheden er omfattet af anmeldeordningen (bekendtgarrelse nr. 367 af 10. maj 1992). Liste Virksomhedens art Starrrelser Listenr. Andet Klasse 2 Bogbinderier... Mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler. Salg af fsdevarer må dog kun finde sted i forbindelse med kioskvirksomhed... Elektrotekniske virksomheder... Lager- og engroshandelsvirksomheder... Forarbejdning af jern, stål eller metal... Fotografisk industri... Fotografisk industri... Guld- og sslvsmedjer... Maskinfabrikker, maskinværksteder eller Smedjer... Offsettrykkerier og serigrafiske trykkerier... Trykte kredslarb, fremstilling af... Vaskerier eller renserier, små... Anden værksteds- og servicevirksomhed, der med hensyn til miljarfarlsomhed og belastning ikke ad- skiller sig fra andre klasse 2 virksomheder... * REG REG A54 REG 400 m2 * A53 <l.o00 m2 film * REG <4.000 m2 billeder * REG c100 m2 u/opl. midler * * * * * A8 * * A5 1 REG E5 1 * E60 REG Klasse 3 Bekæmpelsesmidler, aftapning el. pakning... D6 * Benzinstationer uden vaskeanlæg... * REG Brardfabrikker eller engrosbagerier... ~5.000 t/år * E56 Bygningssnedkerier... <200 m2 * REG

24 21 Virksom hedens art Stlarrelser Listenr. Detailhandelsvirksomheder (dagligvarehandel dog kun i forbindelse med kiosker)... * Dyreklinikker og dyrehospitaler... * Lager- og engroshandelsvirksomheder... * Fotografisk industri... >l.o00 m* film * Fotografisk industri... >4.000 m2 billeder * Gummivarefabrikker, herunder vulkanisering t/år Kemikalier m.v., aftapning eller pakning... * Produktionsapoteker... D4 Servicestationer uden reparation og vask... * Tekstilblegerier og -farverier, små... E6 Transformatorer, fremstilling af... A8 Anden værksteds- og servicevirksomhed der med hensyn til miljlafarlsomhed og belastning ikke ad- * skiller sig fra andre klasse 3 virksomheder... Andet REG REG REG D55 D55 REG D56 * REG * * REG

25 22

26

27 23 Foranstående er vedtaget som lokalplan nr. 560 i merdet den 13. august Vedtagelsen af lokalplanen er offentliggjort den 4 &b- /y 97 Y

28 Århus Kommune. Tillæg til lokalplan nr.: Ændret anvendelse for område I i lokalplan nr Erhvervs- og boligområde ved Runetoften og Bymosevej i Hasle. Statistikområde/distrikt nr.: I I Registreringskortblad 45 nr.: I Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor December 1999

29 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om tillægget indhold, hvor baggrunden for tillægget beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af området, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan tillægget forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører området. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til tillægget har, og hvad der vil gælde når tillægget er endeligt vedtaget og offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder kortet til tillægget som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af tillægget. Her ligger området Yderligere oplysninger om tillægget fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Tillægget kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelsty-relsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Tillægget er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

30 ÅRHUS KOMMUNE. TILLÆG TIL LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af baggrund og mål for tillægget... 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 5 1. Formål Område Anvendelse Delvis ophævelse af ældre lokalplan... 5 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Tillæggets forhold til kommuneplanen m.v TILLÆGGETS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af tillægget til lokalplanen... 7 TILLÆGSKORT Vedtagelsespåtegninger... 9

31 2 TILLÆGGETS INDHOLD Her beskrives baggrunden for tillægget og målet med det. Eksisterende forhold Dette tillæg gælder for erhvetvsområdet - delområde I - i lokalplan nr Anvendelsesbestemmelserne i lokal plan nr. 560 indeholder for erhvervsområdets vedkommende nogle maksimale størrelser på 300 m2 pr. butik. Disse størrelser beror alene på en henstilling fra Miljøministeriet i forbindelse med de dengang påtænkte ændringer af Planlovens detailhandeisbestemmelser. I mellemtiden er der fastsat nogle overgangsbestemmelser, indtil amterne har gennemført en regionplanlægning, der omfatter detailhandel. Med disse overgangsbestemmels,8ei;v~~~e lokalplanen i dag kunne udarbejdes i overensstemmelse med Planlovens 5 5 D, stk. 2, nr. 2, i henhold til hvilken der udenforbde centrale bydele kan udlægges arealer til butikker med maksimale størrelser på 1 O00 m2 til salg af særligt pladskrævende varegrupper. Tillægget er udarbejdet efter ønske fra en grundejer i lokalplanområdet - bilfimaet Mazda, som driver forretning i Hasle på hjørn8t af Ryhavevej og Viborgvej. Her er det af pladshensyn ikke længere muligt at opretholde virksomheden med salgslokaler til den pladskrævende varegruppe, som biler er. Det er ligeledes ikke muligt andre steder i bydelscentret Hasle at finde arealer af en sådan størrelsesorden, at virksomheden kan indpasses her. Hvis virksomheden derfor fortsat skal kunne opretholdes, er det nødvendigt, at der Sker en udflytning. Da virksomhedens placering gennem mange år er tilknyttet Hasle, er det ønskeligt, at den placeres andetsteds i lokalsamfundet. rr I- I.- Foto fra området

32 3 Grunden i næwsrende lokalplanområde er fundet yderst velegnet. Den har en facadernæssig orientering mod Viborgvej, ligesom den har en god trafikal beliggenhed for alle trafikarter. 1 lokalplantillaegget er der derfor indsat en bestemmelse der muliggsr et salgslokale på 1000 m2 etageareal til virksomheden. Der vil kun kunne indrettes &I sådan butik i området. Herudover er det onskeligt, at der for andre kommende virksomheder gives mulighed for at kunne s A g e egne produkter. Nærværende t i k g m d r e r derfor alene 5 3 stk. 2 i lokalplan nr Alle andre bestemmelser i Pokalplanen opretholdes, og er deifor stadig gaddende.

33 4 TILLÆGGETS BESTEMMELSER 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at muligglare opfarelsen af en butik på maksimalt 1000 m2 etageareal til særligt pladskrævende varegrupper - salg af automobiler, og at muligglare salg af egne produkter fra de enkelte virksomheder. Q 2. Omriide Tillæggets område er afgrænset som vist på nedenstående matrikelkort, og omfatter flalgende matrikelnumre: 5 dd, 5 dk, 14 bl, 14 bm, 14 d, del af 15 ag, alle Hasle by, Hasle, samt alle parceller der efter den 21. maj 1999 udstykkes i området. Se fodnote l. I tvivlstilfælde defineres denprjagtige grænse af Magistratens 2. Afdeling.

34 Anvendelse I området må kun opfarres eller indrettes bebyggelse til eller udarves erhverv som farlgende: Værksteds,- service,- lager- og engrosvirksomhed, samt handelsvirksomhed i tilknytning til de pågældende erhverv (mindre butikker til salg af egne produkter - dog ikke fardevarer - med en tilknytning til virksomhedens produktionslokaler). Eventuelle butikker må ikke gives et bruttoetageareal der overstiger 300 m2 pr. butik, og der må samlet i tillægsområdet maksimalt indrettes i alt 1200 m2 butikker. Herudover må der indrettes 1 butik på maksimalt 1000 m2 etageareal til pladskrævende varegrupper - salg af automobiler. Kun klasse 2 og 3 virksomheder må etablere sig i området, hvis medtaget på listen side 19 i lokalplan nr de er I forbindelse med generelle revisioner af virksomhedslisten kan andre virksomheder etablere sig i omriidet. Magistratens 2. Afdeling kan tillade, at andre virksomheder kan etablere sig i området. Det forudsætter, at virksomhederne efter en konkret vurdering af produktions- og miljartekniske forhold kan sidestilles med de i listen nævnte virksomheder, samt at virksomhederne er forenelige med formålet med lokalplan nr. 560, jf. lokalplanens Delvis ophævelse af lokalplan Med dette tillæg ophæves 5 3, stk. 2, i lokalplan nr De arvrige bestemmelser i lokalplan nr. 560 er fortsat gældende for tillæggets område.

35 6 TILLÆGGET OG ANDRE PLANER Her beskrives tillæggets forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrarer tillægget. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af tillægget har været den kommuneplan, som byrådet har godkendt. Tillægget er i overensstemmelse med kommuneplanen. Anden fysisk planlægning Tillægget er ikke i overensstemmelse med lokalplan nr. 560, idet der mskes mulighed for at indrette butikker med et bruttoetageareal på op til 1 O00 m2, hvor lokalplanen kun giver mulighed for at indrette butikker på maksimalt 300 m*. Derfor indeholder nærværende tillæg en bestemmelse om, 5 at 3, stk. 2 i lokalplan nr. 560 ophæves. I stedet er i tillægget indsat en ny bestemmelse der muliggar ansket. De resterende bestemmelser i lokalplan nr. 560 bibeholdes i uændret form og skal også være gældende for tillægsområdet. Tillæggets forhold til avrig anden planlægning fremgår af Redegarelsen i lokalplan nr. 560.

36 7 TILLÆGGETS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af tillægget til lokalplanen Tillægget gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom arnskes bebygget, udstykket eller anvendt p4 en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. Tillægget medfarrer derimod ikke pligt til at opfarre de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. Bestemmelser i private byggeservitutter og andre &kaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med tillægget. Kommunen kan dispensere fra tillægget, hvis dispensationen ikke er principperne i planen. i strid med Når en dispensation berarrer omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, f0r dispensation eventuelt gives. Videregående afvigelser fra tillægget kan kun foretages ved en ny lokalplan.

37 a

38

39 9 Flemming Knudsen. - Vedtagelsen af tillægget er offentliggjort den 2.9. bt-~a~ 200 Q

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 383 Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. 383) KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune. Tillæg til lokalplan nr.: Bolig-

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 623 Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme Lokalplan nr.: 623 Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 133 Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle KONGSBAK INFORMATIK August 1982 Arhus kommune Lokalplan nr: Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ry havevej,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 670 Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby KONGSBAK INFORMATIK Marts 2003 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger ved 670 Oldjordsvej

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde nord for Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj. April 2002 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde nord for Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj. April 2002 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 633 Erhvervsområde nord for Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj KONGSBAK INFORMATIK April 2002 Århus Kommune Lokalplan nr.: Erhvervsområde nord for Finderupvej ved Vestre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 12 Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE 1. BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder et område ved Herredsvej i Vamdrup. Området, der er ca. 5.400 m 2 stort, er ved planens udarbejdelse

Læs mere

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001 743 forslag Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Vilhelm Becks Vej Kaj Munks Vej Vidtskuevej

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boliggrunde og bypark, Rødkærvej, Mundelstrup. Maj 2000 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boliggrunde og bypark, Rødkærvej, Mundelstrup. Maj 2000 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 595 Boliggrunde og bypark, Rødkærvej, Mundelstrup KONGSBAK INFORMATIK Maj 2000 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliggrunde og bypark, Radkærvej, Mundelstrup Indeholder tillæg nr.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Græsvangen i Tilst. Februar 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Græsvangen i Tilst. Februar 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 089 Boligområde ved Græsvangen i Tilst KONGSBAK INFORMATIK Februar 1980 Arhus kommune Lokalplan m : Boligomrade ved Græsvangen i Tilst. l Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til erhvervs-, offentlige- og rekreative formål mellem Lokesvej og Brabrandstien.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til erhvervs-, offentlige- og rekreative formål mellem Lokesvej og Brabrandstien. Århus Kommune Lokalplan nr. 725 Område til erhvervs-, offentlige- og rekreative formål mellem Lokesvej og Brabrandstien i Åby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til erhvervs-,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 214 Et boligområde ved Abildgade, Århus KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1985 Århus kommune Lokalplan nk: Et boligområde ved Abildg.ade, Arhus '. Magistratens 2. afdeling Stadsarkitektens

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand Indeholder tillæg nr.

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 Århus Kommune Lokalplan nr. 673 Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 KONGSBAK INFORMATIK Februar 2005 Århus Kommune Lokalplan

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune Lokalpian nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune TØNDERKOMMUNE Lokaiplan nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben Sydvesten-Reklame, Tønder I henhold

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område:

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område: ÅRHUS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. l FOR SABRO. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område: 1. BYPLANVEDTÆGTENS OMRÅDE.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Tålforvej i Skæring. April 1994 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Tålforvej i Skæring. April 1994 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 491 Boligområde ved Tålforvej i Skæring KONGSBAK INFORMATIK April 1994 Århus kommune Lokalplan nii: Boligomrade ved Talforvej i Skæring. 491 Stat isti kområde/d istri kt nr.:

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28.10. Bolig- og institutionsområde øst for Salvievej i Middelfart. November 1992

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28.10. Bolig- og institutionsområde øst for Salvievej i Middelfart. November 1992 MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28.10 Bolig- og institutionsområde øst for Salvievej i Middelfart November 1992 Middelfart kommune LOKALPLAN NR. 28.10. Bolig- og institutionsomrhie Middelfart. ost for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 798 Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby 798 ls Vej Skejbyvej Ladefogedvej Sommerlystvej Randersvej

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

~T1 ~ 0 ~ ~~å.cd 0 (J~ ~ r~

~T1 ~ 0 ~ ~~å.cd 0 (J~ ~ r~ å.cd 0 r 0 -t CD T1 (J 0 = m HVAi) ER EN LOAL2LAN I planloven er det bestemt, at et lokalpian forslag iç udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres et større bygge eller anlægsarbejde, foretages væsentlige

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Skanderborgvej og Ravnsbjergvej i Viby. Oktober 1995 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Skanderborgvej og Ravnsbjergvej i Viby. Oktober 1995 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 480 Erhvervsområde ved Skanderborgvej og Ravnsbjergvej i Viby KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1995 Århus kommune Erhvervsomrade ved Skanderborgvej og Ravnsbjergvej i Vi by an nr.:

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til let erhverv, kontorer og lignende ved Hasle Ringvej og Viborgvej i Hasle. Februar 2002 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til let erhverv, kontorer og lignende ved Hasle Ringvej og Viborgvej i Hasle. Februar 2002 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 632 Område til let erhverv, kontorer og lignende ved Hasle Ringvej og Viborgvej i Hasle KONGSBAK INFORMATIK Februar 2002 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til let erhverv,

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord.

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord. Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 18. januar 2011 delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 530 Tillæg: Ændret anvendelse af delområde II i lokalplan nr. 530 - Bolig- og erhvervsområde ved Nordre Ringgade og Randersvej KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1998 Århus Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere