Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer: Fraværende: Formand: Henning Due Lorentzen (Socialdemokratiet (A)) Næstformand: Bente Ankersen (Socialdemokatiet (A)) Cecilie R. Schultz (Enhedslisten - De Rød-Grønne (Ø)) Frances O Donovan (Venstre (V)) Susanne Eilersen (Dansk Folkeparti (O)) Henning Due Lorentzen Susanne Eilersen Side 1

2 Indholdsfortegnelse 16 Godkendelse af dagsorden Regnskab 2014 og Spar/Lån 2014 <>2015, Social- og Omsorgsudvalget Ansøgning om midler til afholdelse af Garderfestival Embedslægens tilsyn på Plejecentre i Uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentre i Akutteam i Plejen - Ældrepuljen - orienteringssag Status på tandlæge for udsatte Særligt tilrettelagt ressourceforløb for unge Henvendelse fra SIND Fredericia om tilskud til husleje Lukket - Orientering...21 Side 2

3 16 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Godkendt. Side 3

4 17 Regnskab 2014 og Spar/Lån 2014 <>2015, Social- og Omsorgsudvalget Sagsnr.:15/1402 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Social- og Omsorgsudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2014, Spar/Lån for 2014/2015 samt opfølgning på udvalgets indsatsområder for Se bilag Tabel Regnskabsresultat for 2014 inkl. spar-lån - Pleje og Voksenservice. Opsummering af regnskabsresultat 2014 Voksenservice: Driftsresultatet for 2014 viser et forbrug af serviceudgifter på 225,540 mio. kr. Det korrigerede serviceudgiftsbudget er 244,067 mio. kr. det vil sige et mindreforbrug på 18,527 mio.kr. Dette mindreforbrug er dog inklusiv den tillægsbevilling på 14,000 mio. kr., som Voksenservice modtog i forbindelse med 3. budgetopfølgning. Overførselsudgifter og central refusionsordning viser et forbrug på 41,923 mio. kr. mod et korrigeret budget på 39,178 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 2,745 mio. kr. Vedrørende anlæg forekommer der et forbrug på 6,957 mio. kr. og et korrigeret budget på 13,148 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 6,197 mio. kr. Mindreforbruget henføres primært fra byggeprojekter der afsluttes i 2015 i stedet for Pleje: Driftsresultatet er et forbrug af serviceudgifter 400,483 mio. kr., et forbrug af overførselsudgifter 5,372 mio. kr., indtægter fra centrale refusionsordning -1,791 mio. kr. og forbrug ældreboliger 0,919 mio. kr. i alt 404,983 mio. kr. Det korrigerede driftsbudget for år 2014 er på 435,206 mio. kr. dvs. et samlet mindre forbrug på i alt 30,223 mio. kr. Vedrørende anlæg er der et forbrug på 2,354 mio. kr. og et korrigeret budget på 2,714 dvs. et mindre forbrug på 0,360 mio. kr. Der er anskaffet i år 2014 en bus, 0,283 mio. kr. finansieret af spar midler serviceudgifter. Der overføres spar midler serviceudgifter drift til anlæg, 1,000 mio. kr. vedr. teknologipulje samt 1,200 til indkøb af digitale skærme. I forbindelse med regnskabsafslutningen ansøges om tillægsbevilling til anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb. Status på ældrepuljen Restbevilling 2,400 mio. kr. vedrørende I.P. Schmidt kraftcenter, overflyttes til 2015 på grund af udskydelse af projektet. Projektet er fuld finansieret af puljemidler, og tilskuddet til projektet er tilsvarende godkendt udskudt af ministeriet. Side 4

5 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Voksenservice: Der har været udvist generel stor tilbageholdenhed i forbruget gennem året dette dels som følge af besparelser i sommeren 2014 og dels flere års usikkerhed om de økonomiske forudsætninger for Voksenservice. Da forskellen mellem budget 14 og budget 15, grundede besparelser udgjorde mere end 10 %, har Voksenservice yderligere haft den opgave, at nedskalere forbruget til budget Dette er sket som en glidende overgang, og har derfor naturligt betydet at nogle af de besluttede besparelser har haft effekt allerede fra ultimo Derudover har Voksenservice, som den resterende del af kommunen i 2014, været underlagt ansættelsesstop. Regnskabsresultatet for Voksenservice lyder på et mindreforbrug på 18,527 mio. kr., svarende til 7 % i forhold til det korrigerede budget. Dette mindreforbrug er dog inklusiv den tillægsbevilling på 14,000 mio. kr. som Voksenservice modtog i forbindelse med 3. budgetopfølgning. Mindreforbruget på de 18,527 mio. kr. er fremkommet på baggrund af følgende: 1. Tillægsbevilling 14,000 mio. kr. 2. Mindreforbrug på interne centre på 6,851 mio. kr. 3. Mindreforbrug på leder- og generel udvikling på 2,300 mio. kr. I alt 23,151 mio. kr. Derfra skal modregnes: 4. Merforbrug på det eksterne budget omhandlede krisecenter og for sorgshjem og eksterne borgere på -0,300 mio. kr. 5. Ikke udmøntede besparelser fra tidligere år samt socialt tilsyn viser et merforbrug på -4,324 mio. kr. I alt 4,624 mio. kr. Det er vigtigt at præcisere, at der ikke kan laves en kobling mellem regnskabsresultat for år 2014 og et resultat for år Det skyldes, at den ekstraordinære store usikkerhed om de økonomiske forudsætninger i 2014, har stillet store krav om forsigtighed i de økonomiske estimater. Denne forsigtighed bidrager sammen med en række positive resultater til et godt regnskabsresultat for år Pleje: Der har været udvist stor tilbageholdenhed i forbruget gennem året, som følge af besparelser budget samt ansættelsesstop i år I kasseindlægget vedrørende serviceudgifterne på 17,014 mio. kr. indgår 4,000 mio. kr. af distrikternes opsparing (øremærket af pleje til tidlig opsporing). 5,000 mio. kr. er opsamlet til finansiering af uafklaret juridisk mellemkommunal sag. Såfremt sagens udfald bliver, at Fredericia Side 5

6 Kommune skal afholde udgiften, vil der blive anmodet om en tillægsbevilling svarende til udgiften. Spar/lån De sidste års tilbageholdenhed har resulteret i et ekstraordinært spare- /låneresultat. Beløbet i kolonnen Afvigelse (se bilag for tabel) tilfalder kassen. Derudover betyder ovenstående resultat følgende: Voksenservice: Der overføres fra 2014 til 2015 sparet midler på i alt 12,851 mio. kr. ud af det samlede mindreforbrug på 18,527 mio. kr. De resterende 5,676 mio. kr. tilbageføres til kassen. På anlægssiden overføres fra 2014 til 2015 sparet midler på 6,197 mio. kr. Pleje: Spar midler serviceudgifter er i alt 13,217 mio. kr. og anlægsmidler er i alt 0,300 mio. kr. For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget Social - og Omsorgsudvalget specifikation spar-lån 2014 Status på indsatsområder I henhold til kommunens styringsprincipper skal der ske opfølgning på udvalgets indsatsområder, jf. bilag på sagen. Indstillinger: Voksenservice og Pleje og Omsorg indstiller: 1. at regnskab 2014 og Spar/Lån godkendes som beskrevet i sagen 2. at status på indsatsområder tages til efterretning 3. når den juridisk mellemkommunale sag er afklaret, vil der blive anmodet om en tillægsbevilling. Bilag: Åben - Specifikation til spar lån 2014 Pleje Åben - Indberettet spar lån Pleje Åben - Ansøgning om anlægsbevilling - spar-lån Åben - Status på indsatsområder Pleje 2014 Åben - Status på indsatsområder Voksenservice 2014 Åben - Indberettet spar lån Voksenservice Åben - Specifikation til spar-lån 2014 Voksenservice Åben - Tabel - Regnskabsresultat for 2014 inkl. spar-lån - Pleje og Voksenservice Side 6

7 Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Social- og Omsorgsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Voksenservices sparede midler på 5,676 mio. kr. samt Plejens sparede midler på 17 mio. kr. indgår i afviklingen af gælden på Voksenservice på 23,5 mio. kr. som henstår i Status på indsatsområder taget til efterretning. Side 7

8 18 Ansøgning om midler til afholdelse af Garderfestival 2015 Sagsnr.:15/1692 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Social- og Omsorgsudvalget i Fredericia Kommune har d. 8. februar 2015 modtaget en ansøgning om støtte fra 6. Juli Garden til årets garderfestival. Der er samtidig fremsendt en ansøgning til Kultur- & Idrætsudvalget. Garderfestivalen afholdes i perioden fredag d. 8. maj til søndag d. 10. maj Afholdelse af festivalen indebærer blandt andet, at garderne går march gennem byens gader og holder Tattoo og koncerter på blandt andet Akseltorv. Søndag formiddag vil byens plejecentre få besøg af en bygarde, der vil spille en koncert for kommunens ældre medborgere. Der søges om kr. til støtte til afholdelse af garderfestivalen. Økonomiske konsekvenser: 6. juli Garden har i flere år fået støtte til Garderfestivalen fra Socialudvalget. Støtten er givet af 18 puljen på betingelse af, at de nævnte koncerter på kommunens plejecentre afholdes. Der er for 2015 et budget på 18 på i alt kr. Der er ikke overført midler fra tidligere år. Der er i forbindelse med 1. uddeling vedrørende 2015 anvendt i alt kr., og der er dermed et restbeløb på kr. Restbeløbet er fordelt på: Pulje 1 (reserveret til frivilligfest og dialogmøder) Pulje 4 (akutte formål) Til fordeling til ansøgninger vedr. 2. uddeling kr kr kr. Vurdering: Det vurderes, at koncerterne på plejecentrene i forbindelse med Garderfestivalen er omfattet af kriterierne for tildeling af støtte efter 18- puljen. Derudover er Garderfestivalen primært et kulturelt anliggende. Der er også søgt Kultur- & Idrætsudvalget om støtte med kr. Eventuel støtte bør gøres betinget af, at de nævnte koncerter på byens plejecentre gennemføres. Indstillinger: Pleje og Omsorg indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget tager stilling til, om 6. Juli Garden skal tildeles støtte og i givet fald med hvilket beløb. Bilag: Åben - Ansøgning om midler Side 8

9 Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Social- og Omsorgsudvalget besluttede, at der gives kr til Garderfestival 2015 under forudsætning af at plejecentrene besøges. Side 9

10 19 Embedslægens tilsyn på Plejecentre i 2014 Sagsnr.:14/1990 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til Sundhedslovens 219 gennemfører Sundhedsstyrelsen én gang årligt et uanmeldt tilsynsbesøg. Det vedrører de sundhedsmæssige forhold på plejehjem m.v. omfattet af lov om social service, i plejeboligbebyggelser omfattet af lov om almene boliger, eller lov om boliger for ældre og personer med handicap og andre tilsvarende boligenheder i kommunen. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser. Det indgår tillige i tilsynet at se på, om der følges op på foregående års tilsyn og anbefalinger. Hvert år vælges et tema for tilsyn. I Tema 2014 er der sat fokus på behandling med antipsykotiske lægemidler. I forbindelse med tilsynene på plejecentrene vil en af stikprøverne blive udtaget hos en beboer, der er i fast medicinering med et antipsykotisk lægemiddel. Efter hvert tilsyn er der udarbejdet en tilsynsrapport med anbefalinger. Plejecenterlederne skal udarbejde en handleplan for anbefalingerne i den enkelte rapport. Der er mulighed for, at plejecentret får gradueret tilsyn, hvilket betyder, at der er så få bemærkninger, at tilsyn året efter undlades. Tilsynet er nu gennemført på de sidste 3 plejecenter: Hybyhus, Ulleruphus og Øster Elkjær. Der er i forbindelse med tilsynet på Hybyhus fremkommet en række anbefalinger, og der er udarbejdet en handleplan for disse, som er vedlagt som bilag sammen med rapporten. For Ullruphus og Øster Elkjær er der ikke udarbejdet en handleplan, da der kun var få anbefalinger, som er vurderet ikke at have betydning for patientsikkerheden. Begge plejecentre er vurderet til ikke at skulle have tilsyn i Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Visitationsafdelingen vurderer, at handleplanen på Hybyhus imødekommer kravene for området. Indstillinger: Pleje og Omsorg indstiller, at sagen tages til efterretning. Bilag: Åben - Embedslægerapport Hybyhus 14.pdf Åben - Hybyhus - Handleplan på embedslægerapport Åben - Embedslægerapport Ulleruphus 2014.pdf Side 10

11 Åben - Embedslægerapport Øster Elkjær 14.pdf Åben - handleplan på embedslægerapport - Hybyhus.pdf Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Orienteringen taget til efterretning. Side 11

12 20 Uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentre i 2014 Sagsnr.:14/3254 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Som led i tilsynsforpligtelsen efter Retssikkerhedsloven og Lov om Social Service 151 stk. 2 er der i 2014, afholdt uanmeldt tilsyn på Plejecentrene Stævnhøj, Ulleruphus, Madsbyhus og Hybyhus. Som overordnet tema har tilsynet i år valgt at have særlig opmærksomhed på projekt; Længst muligt i eget liv, og har sat fokus på Den gode dag ved egen kraft. Tilsynet har særligt koncentreret sig om, hvordan medarbejderne støtter beboerne i at fastholde eget engagement og motivation, udenfor fokusperioderne. Herudover vurderes der generelt og konkret på forholdene, indsatsen og metoderne i det enkelte tilbud og på stemning og atmosfære. Tilsynene har tillige fokus på: Sammenhæng mellem fastsatte standarder, beslutninger, tilbud til den enkelte borger og den praktiske udførelse. Beboernes forhold. De fysiske rammer. Personaleforhold. Myndighedsforhold i form af bevillinger og afgørelser. Institutionens inddragelse af beboere og pårørende. Desuden er der set på opfølgning på anbefalingerne fra sidste års tilsyn. Efter tilsynet har Revas ApS udarbejdet en rapport med anbefalinger. På baggrund af disse anbefalinger har centerlederne udarbejdet en handleplan. De gennemførte tilsyn fik følgende resultat: Ulleruphus og Hybyhus har fået enkelte anbefalinger, og de har derfor udarbejdet handleplan for de områder. Stævnhøj og Madsbyhus har fået så gode rapporter, at der ikke skulle laves handleplaner. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Side 12

13 Vurdering: Visitationsafdelingen vurderer, at handleplaner gældende for Ulleruphus og Hybyhus indeholder indsatser, der imødekommer kravene på området. Indstillinger: Pleje og Omsorg indstiller, at sagen tages til efterretning. Bilag: Åben Madsbyhus Fredericia Kommune uanmeldt tilsyn.pdf Åben Plejecenter StævnhøjFredericia Kommune uanmeldt tilsyn.pdf Åben Ulleruphus Fredericia Kommune uanmeldt tilsyn.pdf Åben Hybyhus Fredericia Kommune uanmeldt tilsyn.pdf Åben - Handleplan Hybyhus Revas 2015.pdf Åben - Handleplan Ulleruphus kommunale tilsyn 2014.pdf Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Orienteringen taget til efterretning. Side 13

14 21 Akutteam i Plejen - Ældrepuljen - orienteringssag Sagsnr.:15/1721 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Plejen har gennem de sidste år oplevet stigende krav i forhold til at kunne håndtere borgere med pleje og behandlingsbehov, som tidligere blev håndteret i sygehusvæsenet. Alle tendenser peger i retning af, at disse krav kun vil øges, da sygehusene i stigende grad specialiseres, sengepladser nedlægges, og sygehusene centraliseres i større enheder. Der er behov for et Nært sundhedsvæsen, og kommunerne står overfor at skulle løse flere og mere komplekse opgaver. Akutteam og akutpladser er tiltag, som kommunerne arbejder med for at imødekomme disse udfordringer. Social og Omsorgsudvalget har på den baggrund besluttet at afsætte midler fra Ældrepuljen til oprettelse af et akutteam. Der blev afsat 0,25 mio. kr. til at afdække eksisterende viden og erfaringer på området i 2014, med henblik på at kunne etablere ordningen primo / medio Det estimerede budget til at etablere ordningen var på 4,2 mio. kr. årligt. Da akutteamet ikke vil blive opstartet gældende for hele 2015, er der bevilget 3,06 mio. kr. fra Ældrepuljen til oprettelsen. Formålet med akutteamet i Fredericia er: at bidrage til forebyggelse af forværring af sygdom ved en proaktiv indsats. Akutteamet skal medvirke til at forebygge indlæggelser. at følge op på sygehusets indsats, når borgeren efter udskrivelse forsat har komplekse pleje- og behandlingsbehov. Akutteamet skal medvirke til at forebygge genindlæggelser. at kunne overtage de udelagte mere specialiserede behandlingsopgaver, som ses overdraget fra Regionen i stigende grad. Fokus øges således på forebyggelse af såvel indlæggelser som genindlæggelser samt på tidlig opsporing. Der er i flere kommuner iværksat tiltag til imødekommelse de hurtige udskrivelser fra sygehusene. Administrationen har undersøgt andre kommuners tiltag og erfaringer. I bilag til sagen er beskrevet tre modeller fra tre andre kommuner. Der er ligeledes lavet interview med medarbejdere og ledere for at lytte til aktuelle problemstillinger og behov. Økonomiske konsekvenser: Udgifterne til akutteamet dækkes af de bevilgede midler fra Ældrepuljen, for så vidt angår Side 14

15 Det er endnu uvist, om Ældrepuljen i 2016 skal søges som hidtil, eller om pengene udmøntes via bloktilskud. Finansieringen af akutteamet fra 2016 og frem, vil skulle ske via de tildelte Ældrepulje midler, uanset på hvilken måde pengene tildeles. Vurdering: Plejen i Fredericia Kommune vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at akutfunktionen integreres i den øvrige hjemmesygepleje. Forud for beslutningen har der dels været foretaget undersøgelser af andre kommuners erfaringer, dels er der gennemført interviews med medarbejdere og ledere i Plejen. Erfaringer fra andre kommuner, konklusionerne på baggrund af interviews i Plejen, samt den valgte model præsenteres på mødet. Indstillinger: Pleje og Omsorg indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Akutteam - beskrivelse af modeller.pdf Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Orienteringen taget til efterretning. Side 15

16 22 Status på tandlæge for udsatte Sagsnr.:14/4181 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Social- og Omsorgsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på deres møder i august 2014 projektet omkring tandlægetilbud til udsatte borgere. Tandlægetilbuddet omfatter en gruppe frivillige tandlæger og klinikassistenter, der på den kommunale tandklinik på Ullerup Bæk Skolen afdeling Skjoldborgvejen holder åbent to timer hver måned, hvor udsatte borgere kan få smertebehandling, bearbejdning af tandlægeskræk samt forventningssamtaler om tandlægeforløb i almen praksis. Kort status på tandlægetilbuddet indtil nu Klinikken havde åbent første gang den 29. oktober 2014 med tre frivillige tandlæger og en frivillig assistent samt den kommunalt ansatte klinikassistent. Den første aften var der 6 udsatte borgere, der var til tandlæge. Siden den første åbning er der koblet flere frivillige til projektet: Der er nu i alt 5 frivillige tandlæger, 2 frivillige assistenter og 2 frivillige sygeplejersker, der agerer som klinikassistenter. Der er trykt informationsmaterialer, der er delt ud på væresteder og relevante kommunale afdelinger, der har kontakt med målgruppen. Visitationen foregår ved, at udsatte, der gerne vil benytte klinikken, ringer til en af to kommunalt ansatte vejledere fra henholdsvis social psykiatrien og Stifinder. De vurderer behovet hos den udsatte, og om de opfylder kravene for målgruppen. Det er også disse medarbejdere, der følger målgruppen til klinikken. Klinikken har haft åbent 5 gange med besøg af i alt 31 borgere. Enkelte er gengangere, der har fået trukket flere tænder ud. 1 borger har været på klinikken 4 gange. 1 borger har været på klinikken 3 gange og 5 borgere har været på klinikken 2 gange. Opgørelsen er lavet ud fra en optælling af journaler. Udover journalerne udfylder tandlægerne informationsskemaer på borgerne, der skal indgå i en fremtidig evaluering. Der er endnu ikke udfyldt informationsskemaer på samtlige udsatte, der har været på klinikken, hvorfor nedenstående ikke giver et helt præcist billede. Frem til og med december viser skemaerne følgende billede af målgruppen: Over halvdelen af de udsatte, der har været på klinikken, har fået trukket 1 eller flere tænder ud på grund af tandsmerter. Lidt over halvdelen af de udsatte borgere har massive tandproblemer. Tandlægerne har haft en forberedende snak om alment tandlægeforløb med lidt over halvdelen. Side 16

17 Tandlægerne har drøftet tandlægeskræk med lidt under halvdelen. En fjerdedel har fået midlertidige fyldninger og en opfordring til at gå til almen klinik for at få fyldningen gjort permanent. Ligeledes har ca. en fjerdel fået vejledning i tandhygiejne. Gruppen omkring projektet, som består af de frivillige tandlæger/assistenter, den kommunale tandpleje, voksenservice, sundhedsstaben samt Udsatterådet, kalder tandlægetilbuddet for De Skæve Tænder. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Målgruppen, visitationen og organiseringen af tandlægetilbuddet bliver løbende drøftet på tværs af de frivillige tandlæger, den kommunale tandpleje, voksenservice, sundhedsstaben, Udsatterådet samt de to vejledere i forhold til justeringer. På det seneste møde på tværs af alle involverede i januar blev muligheden for at danne en forening omkring tandlægetilbuddet drøftet. Der var bred enighed om, at det er den rette vej at gå, da det skaber mulighed for, at tandlægerne kan forsikres. Der arbejdes derfor videre med denne model. Der vil være en fortsat koordination mellem kommunen og en kommende forening. Det er også denne model, der bruges i flere af de øvrige kommuner, der har lignende tilbud til udsatte. Indstillinger: Sundhedsstaben indstiller, at Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Social- og Omsorgsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget tager orientering om tandlæge for udsatte til efterretning. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Orientering taget til efterretning. Fraværende: Susanne Eilersen Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Orientering taget til efterretning. Side 17

18 23 Særligt tilrettelagt ressourceforløb for unge Sagsnr.:15/2231 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Baggrund Der vil fortsat i de kommende år være tilgang af unge, som vil have behov for en særlig indsats i forhold til rehabilitering, uddannelse og beskæftigelse i voksenlivet. Derfor er det helt centralt, at kommunen har de rette indsatser der kan understøtte, at også unge mennesker med særlige behov kan etablere/fastholde en kontakt til enten uddannelsessystemet eller komme i beskæftigelse. Dette sker ud fra viden om, at Employment first er en grundlæggende forudsætning for den fortsatte udvikling af de unge, og deres evne til at leve deres eget liv uden eller med så let kommunal støtte som muligt. Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) er i den forbindelse et uddannelsestilbud til unge, der af forskellige grunde ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Målgruppen for STU er ifølge loven unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Elever på STU Fredericia kan overordnet opdeles i tre grupper: - Hovedgruppe 1: Meget sårbare unge, der altid vil have behov for botilbudslignende støtte, og ingen erhvervsevne har. - Hovedgruppe 2: En gruppe af unge, der kan opnå en vis grad af selvstændighed i forhold til at bo og arbejde (eksempelvis praktik). - Hovedgruppe 3:Unge, som kan bo i egen bolig med 85 støtte/mentor og fungere i støttet beskæftigelse/flexjob. Formålet med STU er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Fredericia Kommune råder over et tilbud, der kan bidrage til den fortsatte udvikling af hovedgruppe 1 og delvist hovedgruppe 2. Fredericia Kommune har dog ikke på nuværende tidspunkt et tilbud, der i tilstrækkelig høj grad direkte er målrettet understøttelse af de unges varige tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er således behov for at udvikle et tilbud til den del af de unge, der er i risiko for at kandidere til en STU, med det formål at udvikle de unge til at mestre et job. På det grundlag anbefales det, at der igangsættes et arbejde med at formulere et konkret koncept for et ressourceforløb i henhold til arbejdsmarkedslovgivningen som en alternativ mulighed for de unge. Etablering af differentierede og særlige tilbud til unge Muligheden for ressourceforløb er en del af reformen af førtidspension og fleksjob. Reformen betyder, at personer under 40 år ikke længere kan få Side 18

19 tilkendt førtidspension, med mindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne, måske give den unge mulighed for at gå i gang med en uddannelse og i det hele taget hjælpe den unge videre i livet. Ressourceforløbet kan vare fra et til fem år. Et ressourceforløb kan tilpasses helt individuelt i forhold til, hvordan man bedst muligt støtter den enkelte i at udvikle erhvervsevnen. Et ressourceforløb er således ikke et bestemt tilbud, men en tværfaglig og helhedsorienteret indsats sammensat af flere former for tilbud. Målet er klart; den unge skal på sigt i uddannelse eller i arbejde. Et ressourceforløb kan enten leveres af kommunens egne enheder eller af private leverandører. Der er umiddelbart tre mulige spor: Ressourceforløb knyttet op på den nuværende STU, et ressourceforløb i samarbejde med Produktionsskolen eller udbyde opgaven til en privat leverandør. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: På baggrund af ovenstående anbefales det, at der igangsættes et arbejde med at beskrive et koncept for ressourceforløb for unge og at dette i første omgang afprøves i et pilotprojekt. Konceptet skal udarbejdes af en tværfaglig arbejdsgruppe med repræsentanter fra Arbejdsmarkedsafdelingen, Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt og Voksenservice. Det anbefales at elever som i øjeblikket er indskrevet på STU, men som eventuelt kunne profitere af et ressourceforløb inddrages i processen, samt at deres forældre inddrages. Indstillinger: Voksenservice indstiller, at der igangsættes et arbejde med at formulere et koncept for ressourceforløb målrettet unge borgere med særlige behov. Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Udvalget følger indstillingen - arbejdet sættes i gang. Side 19

20 24 Henvendelse fra SIND Fredericia om tilskud til husleje Sagsnr.:15/2857 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Formanden for Social- og Omsorgsudvalget har fået en henvendelse fra SIND Fredericia vedr. tilskud til husleje. SIND Fredericia er en lokalforening under Landsforeningen SIND. På landsplan er hovedparten af medlemmerne og de aktive i Landsforeningen SIND typisk pårørende, professionelle, psykisk sårbare eller andre, der interesserer sig for psykisk sundhed. SIND er tværpolitisk og samler alle typer medlemmer med interesse for sindslidelser og sindslidendes forhold. SIND Fredericia har opsagt deres nuværende lokaler med udgangen af marts på grund af udgifterne til husleje. SIND Fredericia har via Ejendomsafdelingen i Fredericia Kommune fundet nogle billigere lokaler, som de kan overtage pr. 1. april SIND Fredericia ansøger Fredericia Kommune om at yde tilskud til husleje. Økonomiske konsekvenser: SIND Fredericia ansøger Fredericia Kommune om tilskud på i alt kr. årligt til husleje. Huslejen udgør kr. pr. måned, hvoraf 300 kr. er til forbrug. De 300 kr. pr. måned finansierer SIND Fredericia. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Voksenservice indstiller: 1. At Social- og Omsorgsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal ydes tilskud til SIND Fredericia til husleje. 2. At Social- og Omsorgsudvalget i fald der træffes beslutning om, at der skal ydes tilskud, beslutter om tilskuddet skal finansieres via 18 midler eller ved omprioritering af Socialpsykiatriens midler. Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Social- og Omsorgsudvalget besluttede, at give SIND engangsmidler på kr fra Socialpsykiatrien. Ligeledes opfordres til at se på alternative finansieringsmuligheder fremover. Side 20

21 25 Lukket - Orientering Sagsnr.:15/989 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Orientering foretaget. Side 21

22 Underskriftsside Henning Due Lorentzen Bente Ankersen Frances O Donovan Susanne Eilersen Cecilie R. Schultz

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere