Bacheloruddannelsen i Oversættelse og Tolkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bacheloruddannelsen i Oversættelse og Tolkning"

Transkript

1 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet Ilimmarfik Institut Nutserinermik Oqaluttaanermillu Immikkoortoq Afdeling for Oversættelse og Tolkning Studieordning for Bacheloruddannelsen i Oversættelse og Tolkning Version: 30. august

2 Studieordning for bacheloruddannelsen i Oversættelse og Tolkning ved Ilimmarfik Institut Indhold 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, fag og r 5. Fagbeskrivelser 6. Prøver 7. Censur 8. Merit og dispensationer 9. Ikrafttræden og overgangsordning Studieordningen er udarbejdet med hjemmel i: Landstingslov nr. 19 af 19. november 2007 om Ilisimatusarfik. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 51 af 29. december 1994 om adgangskrav til videregående og højere uddannelser uden for Grønland. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 2. januar 1990 om censorer ved Ilisimatusarfik. 1. Varighed og titel Bacheloruddannelsen i Oversættelse og Tolkning er en forskningsbaseret, professionsrettet bacheloruddannelse. Uddannelsen er tilrettelagt som et heltidsstudium på 3½ år svarende til 210 ECTS-point. En gennemført uddannelse giver ret til følgende titel: Dansk: Bachelor i Oversættelse og Tolkning. Grønlandsk: Nutserinermik Oqaluttaanermillu Bachelori. Engelsk: Bachelor of Translation and Interpreting. Uddannelsen giver principielt adgang for efterfølgende kandidatforløb. Da Afdelingen for Oversættelse og Tolkning på nuværende tidspunkt ikke udbyder en formel kandidatuddannelse vil det ved Ilisimatusarfik i givet fald skulle være et individuelt sammensat kandidatforløb. 2

3 2. Adgangskrav GU-eksamen eller en dermed ligestillet gymnasial uddannelse, for eksempel HTX og HHX, med grønlandsk og dansk på A-niveau samt engelsk på mindst B-niveau. Ansøgere, som ikke opfylder de ovenfor anførte optagelseskrav med hensyn til adgangsgivende eksamen og sprogniveauer, kan optages, såfremt afdelingen efter en konkret vurdering skønner, at ansøgeren har uddannelsesmæssige forudsætninger som kan sidestilles hermed. Afdelingen kan i den forbindelse indkalde ansøgeren til en samtale og/eller kræve, at ansøgeren består en optagelses i form af en sprogtest i henholdsvis grønlandsk, dansk og engelsk. 3. Formål Uddannelsens formål er at kvalificere de studerende til, med baggrund i teoretisk viden og metodiske færdigheder, at løse sproglige opgaver med fokus på oversættelse og tolkning mellem grønlandsk og dansk samt mundtlig og skriftlig kommunikation på engelsk. Uddannelsen skal give de studerende teoretisk viden og gode praktiske færdigheder inden for oversættelse og tolkning med henblik på, at de kan løse almindeligt forekommende oversættelses- og tolkeopgaver i centraladministration, kommuner, sundhedsvæsen, retsvæsen samt i erhvervsvirksomheder i Grønland. Hovedvægten i uddannelsen ligger således på oversættelse og tolkning mellem grønlandsk og dansk på områder, hvor grønlandske borgere er i kontakt med det offentlige system. De kompetencer i engelsk, som de studerende erhverver sig i løbet af uddannelsen, gør dem kvalificerede til at varetage lettere sproglige opgaver på engelsk, såvel skriftligt som mundtligt, i den offentlige sektor og i erhvervsvirksomheder. For at opfylde disse formål skal de studerende i løbet af uddannelsen tilegne sig: viden om oversættelsesteori og -metode viden om tolketeori og -metode samt tolkeetik indgående viden om det grønlandske sprogs struktur og funktion viden om det danske sprogs struktur og funktion viden om det engelske sprogs struktur og funktion bred viden om forvaltningsmæssige forhold, sundhedsvæsen og retsvæsen i Grønland og om den dertil knyttede fagterminologi på grønlandsk og dansk indsigt i Grønlands politiske system og internationale relationer viden om informationssøgning viden om fagterminologi og sprogteknologiske værktøjer viden om forskellige aktuelle videnskabsteoretiske positioner samt færdigheder i at: oversætte tekster mellem grønlandsk og dansk inden for den offentlige forvaltning og sundhedsvæsenet i Grønland 3

4 oversætte lettere sagprosatekster om andre samfundsmæssige forhold mellem grønlandsk og dansk henholdsvis engelsk dialogtolke mellem grønlandsk og dansk inden for sundheds- og retsvæsen føre samtaler og holde oplæg på engelsk holde oplæg på dansk producere tekster på engelsk anvende korrekt fagterminologi på grønlandsk, dansk og engelsk inden for de områder, uddannelsen omfatter søge informationer i grønlandsk-, dansk- og engelsksprogede kilder anvende sprogteknologiske værktøjer producere og formidle relevant videnskabelig viden 4. Struktur, fag og r Uddannelsen består af obligatoriske fag (130 ECTS), valgfag (30 ECTS), praktik (30 ECTS) samt et bachelorprojekt (20 ECTS). De obligatoriske fag har fokus på følgende faglige områder: Sprog (teori og praksis) o Sprogbeskrivelse o Oversættelse mellem grønlandsk og hhv. dansk og engelsk o Tolkning mellem grønlandsk og dansk o Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed på engelsk Øvrige fagområder o Studieteknik og rapportskrivning o Videnskabsteori og metode o Samfundsfaglige emner (politik, forvaltning, internationale relationer) Fagenes semesterplacering, ECTS-vægt, timetal, censur- og bedømmelsesform samt vejledende pensumomfang fremgår af nedenstående skema: 1. semester ECTS Timer Censur Karakter Eksamen Pensum Almen sprogforståelse i grønlandsk Almen sprogforståelse i dansk Almen sprogforståelse i engelsk Intern Bestået/ Ikke bestået Oversættelse dansk-grønlandsk 5 32 Intern GGS-skala Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed på engelsk 5 32 Ekstern GGS-skala Studieteknik og rapportskrivning 5 32 Intern Bestået/ Ikke bestået Samfund 1 (politik) 5 32 Intern GGS-skala Afløsningsopgaver Skriftlig Mundtlig Prøve Projektrapport Skriftlig

5 2. semester ECTS Timer Censur Karakter Eksamen Pensum Oversættelse, teori og metode 5 32 Intern Videnskabsteori 5 32 Intern Grammatik og oversættelse, grønlandsk og dansk Engelsk grammatik og skriftlig sprogfærdighed på engelsk (herunder oversættelse grønlandsk-engelsk) Mundtlig sprogfærdighed på engelsk Bestået/ Ikke bestået Bestået/ Ikke bestået 5 32 Intern GGS-skala 5 32 Intern GGS-skala 5 32 Intern GGS-skala Internationale relationer 5 32 Ekstern GGS-skala Mundtlig Skriftlig 3. semester ECTS Timer Censur Karakter Eksamen Pensum Fag udbudt af AU Særligt tilrettelagt fag ved AU Eller: Fag udbudt af andre uddannelser ved Ilisimatusarfik * Efter aftale ** * Efter aftale ** * Efter aftale ** * Efter aftale * Regler iht. de pågældende AU-studieordninger ** Regler iht. studieordningerne for de pågældende uddannelser ved Ilisimatusarfik ** * Efter aftale 4. semester ECTS Timer Censur Karakter Eksamen Pensum Oversættelse mellem grønlandsk og dansk (forvaltning) Ekstern GGS-skala Tekstproduktion på engelsk 5 32 Ekstern GGS-skala Introduktion til tolkning 5 32 Intern GGS-skala Dialogtolkning mellem grønlandsk og dansk (sundhedsvæsen) 5 32 Intern GGS-skala Samfund 2 (forvaltning) 5 32 Intern GGS-skala Skriftlig Skriftlig Mundtlig Mundtlig Skriftlig 5. semester ECTS Timer Censur Karakter Eksamen Pensum Oversættelse mellem grønlandsk og dansk (sundhedsvæsen) Dialogtolkning mellem grønlandsk og dansk (retsvæsen) Virksomhedspræsentation på dansk Ekstern GGS-skala Ekstern GGS-skala 5 32 Ekstern GGS-skala Præsentation på engelsk 5 32 Ekstern GGS-skala Skriftlig Mundtlig Mundtlig med synopsis Mundtlig 6. semester ECTS Timer Censur Karakter Eksamen Praktik 30 Intern GGS-skala Projekt rapport 7. semester ECTS Timer Censur Karakter Eksamen Pensum Metode og formidling Intern Bestået/ Ikke bestået Bachelorprojekt 20 Ekstern GGS-skala Hjemmeopgave Hjemmeopgave Skriftlig Hjemmeopgave Afløsningsopgave Projektrapport **

6 Undervisningssproget er primært grønlandsk. I fag, hvori der indgår sprogfærdighed på dansk henholdsvis engelsk, er undervisningssproget dog overvejende dansk henholdsvis engelsk. Der er mødepligt, og den studerende skal udvise studieaktivitet. Mødepligten betyder, at den studerende skal deltage i mindst 75 % af de udbudte timer i de fag, som afdelingen udbyder. At den studerende udviser studieaktivitet betyder, at han/hun løser mindst 80 % af de stillede opgaver. 5. Fagbeskrivelser 1. semester Almen sprogforståelse (10 ECTS) Almen sprogforståelse i grønlandsk Formålet med faget er at give den studerende viden om grammatiske begreber samt om det grønlandske sprogs grundlæggende grammatik med videre, således at de sættes i stand til at foretage en grammatisk analyse af grønlandske tekster med anvendelse af korrekte grammatiske betegnelser. Almen sprogforståelse i dansk Formålet med faget er at give den studerende grundlæggende viden om dansk grammatik og fonetik. Faget skal ligeledes give de studerende viden om væsentlige typologiske forskelle mellem grønlandsk og dansk. Almen sprogforståelse i engelsk Formålet med faget er at give den studerende viden om grundlæggende engelsk grammatik og fonetik. Faget skal ligeledes give de studerende viden om væsentlige typologiske forskelle mellem grønlandsk og engelsk. Prøveform: Bunden. Prøven består af 3 afløsningsopgaver (1 i hvert sprog) i henholdsvis grønlandsk, engelsk og dansk grammatik og eventuelt fonetik, som afleveres i løbet af semestret. Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået Besvarelsens omfang: 10 normalsider pr. afløsningsopgave Oversættelse dansk-grønlandsk (5 ECTS) Formålet med faget er at sætte den studerende i stand til at oversætte lettere sagprosatekster fra dansk til grønlandsk samt at udvide den studerendes ordforråd på dansk inden for områder som for eksempel uddannelse, arbejdsmarked, forbrug. Den studerende skal endvidere erhverve sig viden om og færdigheder i brug af relevante trykte og elektroniske kilder til fagsproglig informationssøgning. 6

7 Prøveform: Bunden skriftlig. Prøven består i oversættelse af en eller flere tekster fra dansk til grønlandsk. Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed på engelsk (5 ECTS) Formålet med faget er at sætte den studerende i stand til at holde små oplæg og udarbejde kortere skriftlige tekster på engelsk inden for områder som for eksempel uddannelse, arbejdsmarked, forbrug samt at udvide den studerendes ordforråd på engelsk inden for de behandlede emner. Den studerende skal endvidere erhverve sig viden om og færdigheder i brug af relevante trykte og elektroniske kilder til fagsproglig informationssøgning. Prøveform: Bunden mundtlig. Prøven foregår på engelsk og består dels af et referat af en ukendt sagprosatekst, der emnemæssigt ligger inden for de områder, der er behandlet i undervisningen, dels af redegørelse for betydningen af udvalgte fagtermer fra teksten. Censur: Ekstern Varighed: 20 minutter Forberedelse: 20 minutter Hjælpemidler: Alle Studieteknik og rapportskrivning (5 ECTS) Formålet med faget er at bidrage til, at den studerende udvikler hensigtsmæssige studievaner, og at sætte den studerende i stand til at udarbejde rapporter under iagttagelse af de almindelige, akademiske normer herfor samt at foretage systematisk søgning og bearbejdning af informationer. Faget skal derudover give den studerende en forståelse af sprog-situationen i Grønland i dag og hermed den type arbejdsopgaver inden for centraladministration, kommuner, sundheds- og retsvæsen samt private erhvervsvirksomheder, som uddannelsen sigter mod. Prøveform: Fri. Prøven består i udarbejdelse af en projektrapport over en selvvalgt problemstilling, som skal godkendes af underviseren. Problemstillingen skal relatere til sprogsituationen i Grønland i dag og/eller heraf afledte sproglige arbejdsopgaver. Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået Besvarelsens omfang: 10 normalsider 7

8 Samfund 1 (5 ECTS) Formålet med undervisningen i samfund 1 er at give den studerende en grundlæggende viden om det politiske system i Grønland og relationerne til Danmark (Rigsfællesskabet) og hvordan det er opbygget og fungerer. De studerende skal have indsigt i den grundlæggende teori og de grundlæggende begreber i det politiske system, samt om aktører, magtfordeling og demokrati, herunder valgsystemet. Derudover skal de studerende introduceres til partierne i Grønland og deres ideologier, lokale og nationale instanser og organisationer, der er medspillere i den aktuelle politiske debat. Undervisningen skal også have fokus på de vigtigste elementer i politik og samfund, eksempelvis når dagsorden handler om valg, folkeafstemninger, regeringsdannelser og krisesituationer inden for det eksisterende politiske system. Prøveform: Skriftlig Prøvens varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle 2. semester Oversættelse, teori og metode (5 ECTS) Formålet med faget er at sætte den studerende stand til at anvende oversættelsesteori samt oversættelsesmodeller og -begreber til analyse af oversættelsesrelaterede problemer samt hensigtsmæssige strategier til løsning af konkrete oversættelsesopgaver. Faget skal endvidere introducere til brug af sprogteknologiske værktøjer. De studerende skal herved erhverve sig en professionel, teoribaseret og metodisk tilgang til oversættelsesarbejdet. Prøveform: Bunden. Prøven består af 1 afløsningsopgave og 1 hjemmeopgave. Afløsningsopgaven består af en præsentation af et eller flere oversættelsesrelaterede problemer samt forslag til løsning heraf. Afløsningsopgaven skal være godkendt, før den studerende kan gå op til den afsluttende hjemmeopgave. Hjemmeopgaven består af oversættelse af en eller flere tekster fra grønlandsk til dansk og/eller fra dansk til grønlandsk samt en kommentar, der med basis i viden om oversættelsesteori og -metode gør rede for de oversættelsesmæssige valg, den studerende har truffet i forbindelse med udvalgte ord, udtryk eller passager i kildeteksten/kildeteksterne. Teksterne skal emnemæssigt ligge inden for de områder, der er arbejdet med i faget Oversættelse dansk-grønlandsk på 1. semester. Bedømmelse af hjemmeopgaven: Bestået/Ikke bestået Censur af hjemmeopgaven: Intern Besvarelsernes omfang: Afløsningsopgave 10 normalsider, hjemmeopgavens kommentardel 5 normalsider. 8

9 Videnskabsteori (5 ECTS) Formålet med faget er, at den studerende skal være i stand til at anvende videnskabsteoretiske overvejelser i studiet samt at opnå: (a) viden om forskellige aktuelle videnskabsteoretiske positioner, herunder grundlæggende videnskabsteoretiske begreber og teorier med særlig relevans for sprogvidenskab, oversættelse og tolkning kritisk tænkning: argumentationsanalyse og diskussion videnskabelig og valid argumentation (b) færdigheder i at identificere og anvende videnskabsteorier og valid argumentationsteknik blandt andet inden for sprog og erhvervskommunikation producere og formidle relevant videnskabelig viden Prøveform: Fri over en selvvalgt problemstilling, som skal godkendes af underviseren. Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået Besvarelsens omfang: 8-10 normalsider Grammatik og oversættelse, grønlandsk og dansk (5 ECTS) Formålet med faget er at udbygge den viden om grønlandsk og dansk grammatik, som den studerende har erhvervet på 1. semester i fagene Almen sprogforståelse i grønlandsk og Almen sprogforståelse i dansk, samt sætte den studerende i stand til at anvende denne viden til at oversætte tekster mellem grønlandsk og dansk, således at målteksten fremstår uden, indholdsmæssige eller sproglige, meningsforstyrrende fejl. Formålet er endvidere at udvikle den studerendes evne til at arbejde systematisk med sproglig informationssøgning, således at den grønlandske henholdsvis danske fagterminologi i målteksten svarer til den almindeligt anvendte på de to sprog. Der arbejdes med oversættelse inden for de områder, som den studerende har kendskab til fra faget Oversættelse dansk-grønlandsk på 1. semester. Prøveform: Bunden skriftlig. Prøven består af besvarelse af spørgsmål inden for grønlandsk og dansk grammatik samt oversættelse af en eller flere tekster fra grønlandsk til dansk og/eller fra dansk til grønlandsk. Prøvens varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle 9

10 Engelsk grammatik og skriftlig sprogfærdighed på engelsk (herunder oversættelse grønlandsk-engelsk) (5 ECTS) Formålet med faget er at udbygge den viden om engelsk grammatik, som den studerende har erhvervet på 1. semester i faget Almen sprogforståelse i engelsk, samt sætte den studerende i stand til at anvende denne viden til at skrive lettere tekster på engelsk, herunder i form af oversættelse fra grønlandsk til engelsk, således at den udarbejdede tekst fremstår uden grammatiske fejl, der kan forstyrre læsning og forståelse af teksten. Formålet er endvidere at udvikle den studerendes evne til at arbejde systematisk med sproglig informationssøgning med henblik på at anvende gængs engelsk fagterminologi. Der arbejdes emnemæssigt inden for de områder, som den studerende har kendskab til fra faget Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed på engelsk på 1. semester. Prøveform: Bunden skriftlig. Prøven består af besvarelse af spørgsmål inden for engelsk grammatik samt udfærdigelse af en eller flere tekster på engelsk, eventuelt i form af oversættelse fra grønlandsk til engelsk. Prøvens varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Mundtlig sprogfærdighed på engelsk (5 ECTS) Formålet med faget er at sætte den studerende i stand til dels at forstå engelsk, som det tales og skrives i engelske og/eller amerikanske massemedier, dels at deltage i samtaler på engelsk med anvendelse af gængs engelsk fagterminologi. Undervisningen beskæftiger sig emnemæssigt med områder relateret til Grønlands relationer med omverdenen, herunder EU. Prøveform: Bunden mundtlig. Prøven, der foregår på engelsk, består af referat af en ukendt engelsk skriftlig eller mundtlig tekst efterfulgt af en samtale mellem eksaminator og eksaminand om tekstens emne. Teksten ligger emnemæssigt inden for de områder, der er behandlet i undervisningen. Prøvens varighed: 20 minutter inklusiv censur Forberedelse: 20 minutter Hjælpemidler: Fremlagte hjælpemidler Internationale relationer (5 ECTS) Faget udbydes under og samlæses med Bacheloruddannelsen i Journalistik. Se studieordning for denne uddannelse. 10

11 3. semester Valgfag (30 ECTS) Valgfagene på 3. semester tages enten ved Aarhus Universitet (AU) eller ved andre uddannelser på Ilisimatusarfik. Studieopholdet på AU udgøres af en fagpakke bestående dels af fag fra uddannelser ved AU, dels af et fag, som tilrettelægges specielt for studerende fra Ilisimatusarfik (10 ECTS). Det særligt tilrettelagte fag har til formål at udvikle de studerendes evne til at læse danske og engelske tekster om samfundsmæssige forhold samt til at søge, systematisere og formidle informationer om det danske samfund på dansk, såvel skriftligt som mundtligt. Prøveform: Tilstedeværelse (minimum 75 % af de udbudte timer) samt aktiv deltagelse i form af aflevering af 3 skriftlige opgaver og afholdelse af 1 mundtligt oplæg i løbet af semestret. Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået Hvis en studerende ønsker at tilbringe sit 3. semester ved Ilisimatusarfik, vælges fag svarende til 30 ECTS fra andre uddannelser på Ilisimatusarfik fra en fagliste, som er forhåndsgodkendt af Afdelingen for Oversættelse og Tolkning. 4. semester Oversættelse mellem grønlandsk og dansk (forvaltning) (10 ECTS) Formålet med faget er at sætte den studerende i stand til at oversætte tekster mellem grønlandsk og dansk, som for eksempel information fra myndigheder til borgere eller henvendelser fra borgere til myndigheder. Den studerende skal opnå færdigheder i selvstændig informationssøgning, herunder sproglig informationssøgning i relevante opslagsbøger, ordbøger, databaser m.m. Prøveform: Bunden skriftlig. Prøven består af oversættelse fra grønlandsk til dansk og/eller fra dansk til grønlandsk af tekst(-er) fra og/eller til administrative myndigheder. Oversættelsen (-erne) dokumenteres i form af henvisninger til anvendte informationskilder. Censur: Ekstern Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle 11

12 Tekstproduktion på engelsk (5 ECTS) Formålet med faget er at sætte den studerende i stand til at producere referater på engelsk af engelsksprogede tekster samt oversætte lettere sagprosatekster fra grønlandsk til engelsk, med en høj grad af korrekthed mht. morfologi, syntaks og semantik. Undervisningen beskæftiger sig emnemæssigt med områder relateret til Grønlands relationer med omverdenen, herunder EU. Prøveform: Bunden skriftlig. Prøven består i produktion af en eller flere tekster på engelsk, herunder evt. oversættelse fra grønlandsk til engelsk. Teksten(-erne) ligger emnemæssigt inden for de områder, der er behandlet i undervisningen. Censur: Ekstern Prøvens varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Introduktion til tolkning Formålet med faget er at give den studerende viden om tolkefagets teoretiske og metodiske grundlag, tolkestrategier samt tolkeetiske normer med henblik på at sætte den studerende i stand til at udføre enkle dialogtolkeopgaver mellem grønlandsk og dansk. Prøveform: Bunden mundtlig bestående af en kort dialogtolkning mellem grønlandsk og dansk efterfulgt af en samtale på grønlandsk mellem eksaminand og eksaminator inden for fagets pensum. Varighed: 20 minutter Forberedelse: Ingen Hjælpemidler: Ingen Dialogtolkning mellem grønlandsk og dansk (sundhedsvæsen) (5 ECTS) Formålet med faget er at sætte den studerende i stand til at varetage lettere opgaver i form af dialogtolkning mellem grønlandsk og dansk inden for sundhedsvæsenet. Prøveform: Bunden mundtlig. Prøven består af en dialogtolkning inden for rammerne af en case, hvor en dansktalende medarbejder skal føre en sundhedsfaglig samtale med en grønlandsktalende bruger. Prøven er med forberedelsestid, hvor eksaminanden via et udleveret tekstmateriale får lejlighed til at sætte sig ind i det pågældende sundhedsfaglige emne. en Varighed: 30 minutter Forberedelse: 30 minutter Hjælpemidler: Udleveret materiale 12

13 Samfund 2 (5 ECTS) Formålet med undervisningen i samfund 2 er at give de studerende en grundlæggende viden om den grønlandske offentlige forvaltnings opbygning og funktion. Faget skal give de studerende indblik i den offentlige forvaltnings rolle i det politiske system og generelt i det grønlandske samfund. Indhold: - Den offentlige forvaltnings opbygning - Forvaltningens rolle i det politiske system - Lokal og regional forvaltning - Bestemmelser i forvaltningsloven - Ledelse i den offentlige forvaltning - Borgerne og forvaltningen - Reformarbejde og dets konsekvenser i den offentlige forvaltning Prøveform: Skriftlig med hjælpemidler. Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle 5. semester Oversættelse mellem grønlandsk og dansk (sundhedsvæsen) (10 ECTS) Formålet med faget er at sætte den studerende i stand til at oversætte lettere sundhedsfaglige tekster fra dansk til grønlandsk og fra grønlandsk til dansk. Dette indebærer, at den studerende skal erhverve sig kendskab til basal sundhedsfaglig terminologi inden for udvalgte sundhedsfaglige områder samt opnå færdigheder i selvstændig informationssøgning i relevante opslagsbøger, ordbøger, databaser m.m. Prøveform: Bunden skriftlig. Prøven består af oversættelse af sundhedsfaglig(e) tekst(er) fra dansk til grønlandsk og/eller fra grønlandsk til dansk. Oversættelsen(-erne) dokumenteres i form af henvisninger til anvendte informationskilder. Censur: Ekstern Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Dialogtolkning mellem grønlandsk og dansk (retsvæsen) (10 ECTS) Formålet med faget er at sætte den studerende i stand til at varetage opgaver i form af dialogtolkning mellem grønlandsk og dansk inden for politi og retsvæsen, for eksempel i forbindelse med afhøringer i straffesager, eller i retssager i forbindelse med civile søgsmål, for eksempel skilsmisse- eller forældremyndighedssager. Den studerende skal i denne 13

14 forbindelse erhverve sig grundlæggende indsigt i straffe- og civilretligt begrebsapparat og terminologi. Prøveform: Bunden mundtlig. Prøven består af en dialogtolkning inden for rammerne af en case, hvor en dansktalende repræsentant for politi eller retsvæsen skal foretage en afhøring af en grønlandsktalende borger. Prøven er med forberedelsestid, hvor eksaminanden via et udleveret tekstmateriale får lejlighed til at sætte sig ind i det pågældende sagsforhold. en Censur: Ekstern Varighed: 30 minutter Forberedelse: 30 minutter Hjælpemidler: Udleveret materiale Virksomhedspræsentation på dansk (5 ECTS) Formålet med faget er at sætte den studerende i stand til at foretage systematisk informationssøgning inden for emner relateret til Grønlands erhvervsliv i bred forstand. I informationssøgningen kan indgå trykte og elektroniske kilder samt interviews med repræsentanter for grønlandsk erhvervsliv. Formålet er endvidere at opøve den studerendes evne til at udvælge og bearbejde de indhentede informationer til belysning af en given problemstilling og formidle resultatet på dansk til en given målgruppe. Prøveform: Fri mundtlig med synopsis. Prøven, der foregår på dansk, består af en mundtlig præsentation, hvor den studerende præsenterer en selvvalgt problemformulering sammen med forslag til besvarelse heraf, efterfulgt af en uddybende samtale. Den mundtlige præsentation tager udgangspunkt i en skriftlig synopsis på dansk, hvor den studerende gør rede for problemstilling, informationssøgningsproces og søgeresultater. Emne og problemformulering skal godkendes af underviseren. Synopsen afleveres 1 uge før den mundtlige og indgår i den samlede bedømmelse. Censur: Ekstern Varighed: 20 minutter Forberedelse: Ingen Hjælpemidler: Ingen Præsentation på engelsk (5 ECTS) Formålet med faget er at sætte den studerende i stand til at kommunikere mundtligt på engelsk i form af faglige præsentationer og lignende. Den studerende skal kende grundlæggende retoriske begreber og kunne kommunikere frit på engelsk uden meningsforstyrrende udtalemæssige, grammatiske og leksikalske fejl samt være i stand til at udarbejde et engelsksproget skriftligt støttemateriale i form af PowerPoint-slides med høj grad af korrekthed såvel grammatisk som leksikalt. 14

15 Prøveform: Bunden mundtlig. Prøven foregår på engelsk. Den studerende får udleveret en opgave (for eksempel oplæg til præsentation af et aktuelt, samfundsmæssigt emne) 7 dage inden den mundtlige, som består af den studerendes præsentation (understøttet af PowerPoint-slides) efterfulgt af en samtale, hvor eksaminator stiller spørgsmål relateret til præsentationen. Censur: Ekstern Varighed: 20 minutter Forberedelse: Ingen Hjælpemidler: Ingen 6. semester Praktik (30 ECTS) Formålet med praktikforløbet er, at den studerende skal erhverve sig praktiske kompetencer i, og forståelse for, de arbejdsopgaver som en Bachelor i Oversættelse og Tolkning skal varetage. Den studerende skal erhverve sig praktisk erfaring med oversættelses og tolkearbejde gennem iagttagelse, såvel som aktiv deltagelse, i oversættelses og tolkearbejde. Den studerende skal udarbejde en praktikplan. Praktikpladsen skal godkendes af afdelingslederen. Prøveform: Fri i form af projektrapport. Praktikrapporten afslutter og evaluerer praktikforløbet og skal indeholde redegørelse for og refleksion over praktikforløbet med vægt på den faglige vinkel. Rapporten skal indeholde en beskrivende del (ca. 1/3 del) og en evaluerende del (ca. 2/3 dele). Derudover skal rapporten være vedlagt praktikstedets evaluering af praktikforløbet. Rapportens omfang: 10 normalsider 7. semester Metode og formidling (10 ECTS) Formålet med faget er at kvalificere den studerende til at anvende relevante metoder til løsning af faglige problemstillinger inden for uddannelsens centrale områder, dvs. oversættelse og tolkning, samt at den studerende kvalificeres til at formidle faglig viden på et struktureret, situationsbestemt og målgruppeorienteret sprog. Forskningsprocessens progression behandles fra problemformulering over dataindsamling og analyse til tolkning og formidling af resultaterne. Faget har fokus på kvalitative metoder. 15

16 Prøveform: Fri skriftlig. Prøven består af en afløsningsopgave, hvor den studerende diskuterer og begrunder metodevalg til løsning af en given problemstilling inden for uddannelsens centrale fagområder. Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Omfang: 5 normalsider Bachelorprojekt (20 ECTS) Bachelorprojektet skal gennemføres ved Ilisimatusarfik. Formålet med bachelorprojektet er at kvalificere den studerende til selvstændigt at løse en faglig problemstilling inden for et eller flere af uddannelsens centrale områder og til at udarbejde en skriftlig rapport herom på en professionel og anerkendt videnskabelig måde og på et stringent sprog. Emnet for projektet aftales med en faglig vejleder, der ligeledes skal godkende problemformulering og disposition for projektet. I projektarbejdet vil typisk indgå indsamling af eget empirisk materiale. Vejlederen udpeges af afdelingen. Bachelorprojektet afleveres som udgangspunkt senest den sidste hverdag i eksamensterminen. Prøveform: Fri i form af en projektrapport. Projektrapporten skrives på grønlandsk eller dansk efter afdelingens beslutning. Censur: Ekstern Omfang: 20 normalsider samt et resumé på 1 normalside på hvert af de to sprog, som projektrapporten ikke er skrevet på. Det vil sige, resuméet er skrevet på to sprog. 6. Prøver En studerende kan højst tre gange indstille sig til den samme. En studerende, der er dumpet tre gange, kan fremsende en ansøgning til rektor om at kunne gå til eksamen en fjerde gang, såfremt det findes begrundet i usædvanlige forhold. Ved bedømmelsen af de enkelte r gives enten en karakter efter GGS-skalaen eller bedømmelsen bestået/ikke bestået. Højest 1/3 af uddannelsens r må bedømmes med bestået/ikke bestået. Der skelnes mellem bundne og frie r. Ved bunden forstås, at ns spørgsmål er fastlagt af eksaminator(-erne). Ved fri forstås, at ns spørgsmål eller emne er aftalt mellem eksaminator(-erne) og den studerende. Ved fri bortfalder aftalen om emne, når en opgave ikke afleveres inden for den fastsatte afleveringsfrist. Denne regel finder ikke anvendelse ved bachelorprojektet. Ved skriftlige opgaver defineres en normalside til typeenheder. Opgavebesvarelsen skal have en længde på det sidetal, der er angivet i fagbeskrivelsen plus/minus 10 %. 16

17 Forside, indholdsfortegnelse, bibliografi, resumé samt eventuelle bilag tæller ikke med i sidebegrænsningen. Afleveres en opgavebesvarelse med færre eller flere sider end angivet i sidebegrænsningen, kan bedømmerne vælge, at besvarelsen afvises, eller der kan gives nedslag i karakter, eller at se bort fra overskydende sider. En opgave, der afvises, tæller som et eksamensforsøg. Den studerende kan gå op til en individuel eller en gruppe. Gruppen kan anvendes ved såvel frie som bundne r. Ved grupper må gruppen højst bestå af 3 studerende, og den enkelte studerendes præstation skal kunne bedømmes individuelt. Prøver, der afleveres i løbet af semesteret, afleveres til en frist fastsat af eksaminator, dog senest sidste hverdag i semestrets undervisningsperiode. Bedømmelsen af skriftlige r ved sommer- og vintereksamen skal foreligge senest en måned efter eksamens afholdelse. Hvis en opgave afleveres i sidste halvdel af juni, er bedømmelsesfristen dog den 22. august. Eksamen afholdes i eksamensterminerne sommer (juni) og vinter (januar). Afdelingen kan beslutte, at en eksamen flyttes fra en eksamenstermin til en undervisningsperiode (februar-maj eller september-december). I så fald afholdes der ikke eksamen i faget i den til semesteret tilhørende eksamenstermin. Flytning af tidspunktet for en eksamen meddeles til samtlige studerende på kurset ved semestrets begyndelse. Når særlige grunde taler herfor, kan afdelingen ændre eksamensformen i et fag i forhold til det, der er angivet i kapitel 5. Der skal vælges en af følgende former: - Skriftlig - Mundtlig - Mundtlig med synopsis - Hjemmeopgave (eventuelt kombineret med afløsningsopgave) - Afløsningsopgave - Projektrapport En studerende, der har været syg eller er dumpet til en ordinær eksamen, kan tilmelde sig den efterfølgende eksamen, der afholdes i kurset. Den studerende tilmeldes ikke automatisk, men skal søge om tilmelding. Den studerende kan også søge om afholdelse af reeksamen, hvis der ikke er eksamen i eksamensterminen umiddelbart efter det ordinære eksamensforsøg. Prøve- og bedømmelsesform ved syge- og reeksamen kan være en anden en ved den ordinære. 17

18 1. årsn er bestået, når nedenstående fag fra 1. og 2. semester er bestået: Almen sprogforståelse i grønlandsk, dansk og engelsk Oversættelse dansk-grønlandsk Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed på engelsk Oversættelse, teori og metode Grammatik og oversættelse, grønlandsk og dansk Engelsk grammatik og skriftlig sprogfærdighed på engelsk Mundtlig sprogfærdighed på engelsk 1. års n skal være bestået, før den studerende kan fortsætte sine studier i udlandet. 7. Censur Prøverne er enten interne eller eksterne. Interne r bedømmes af eksaminator(er) og evt. en censor. Censor er beskikket af Institutlederen blandt underviserne ved institutionen. Eksterne r bedømmes af eksaminator(er) og censor(er) beskikket af Departementet. Mindst en 1/3 af uddannelsens r skal bedømmes eksternt. 8. Merit og dispensationer Afdelingen kan godkende fag taget ved andre uddannelser på Ilisimatusarfik eller ved andre højere uddannelsesinstitutioner eller universiteter. Ved sin vurdering af faget hæfter afdelingen sig ved det pågældende fags indhold og niveau, herunder forskningsbasering, samt dets vægt i ECTS ifølge studieordningen for den pågældende uddannelse. Ved meritoverførsel gives karakteren bestået, med mindre afdelingen træffer anden afgørelse. Ved meritoverførsel anføres den uddannelsesinstitution, hvor n er aflagt, på bachelorbeviset. 9. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Denne studieordning gælder for studerende, der begynder uddannelsen ved starten af studieåret 2013/2014 og senere. Studerende, der har påbegyndt uddannelsen ved starten af studieåret 2012/2013, følger denne studieordning, for så vidt gælder semester inkl., se dog nedenfor vedrørende fagene Samfund 2 og Introduktion til tolkning. For 1. og 2. semester gælder følgende fagsammensætning: 18

19 1. semester: Oversættelse dansk-grønlandsk Oversættelse engelsk-grønlandsk Alm. sprogforståelse i grønlandsk Alm. sprogforståelse i engelsk Alm. sprogforståelse i dansk Faglig skriftlig formulering Samfund 1 2. semester: Oversættelse, teori og etik Terminologiudvikling Grammatik og sprogbrug i dansk og engelsk Samfund 2 Internationale relationer 2,5 ECTS 2,5 ECTS 5 ECTS 2,5 ECTS 2,5 ECTS 10 ECTS 5 ECTS 10 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS For årgang 2012/2013 gælder endvidere på 4. semester, at faget Samfund 2 (som disse studerende har læst på deres 2. semester) og faget Introduktion til tolkning (som indholdsmæssigt er dækket af faget Oversættelse, teori og etik fra 2. semester) erstattes med fagene Mundtlig sprogfærdighed på engelsk (samlæses med 2. semester årgang 2013) og Videnskabsteori. Studieordningen er godkendt af Akademisk Råd den 29. august

Studieordning Nutserineq oqaluttaanerlu Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Oversættelse og Tolkning

Studieordning Nutserineq oqaluttaanerlu Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Oversættelse og Tolkning Studieordning Nutserineq oqaluttaanerlu Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Oversættelse og Tolkning Kulturimik, Oqaatsinik Oqaluttuarisaanermillu Ilisimatusarfik Institut for Kultur, Sprog & Historie

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab

Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE September 1999 Senest revideret august 2007 1. Suppleringsuddannelsen i informatik

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 2001 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Prøvebeskrivelser for moduler. på 4. semester (prøve 6) med 2 prøveformer. foråret 2007

Prøvebeskrivelser for moduler. på 4. semester (prøve 6) med 2 prøveformer. foråret 2007 Prøvebeskrivelser for moduler på 4. semester (prøve 6) med 2 prøveformer foråret 2007 ALLE SPROG...2 4. semesters projekt...2 ENGELSK...3 Virksomhedskommunikation...3 Interkulturel kommunikation...4 Globalisering...5

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet)

Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Aug. 2015/mrl Denne lokale studieordning er et supplement

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K. August 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K. August 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K August 1997 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i datalogi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K September 1998 Senest revideret juli 2007 Indholdsfortegnelse 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D.

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D. AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D September 2003 Senest revideret juli

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn 2011 maskinmester Studieordning STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser.

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R September 2002 Senest revideret juli 2007 2 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med to fremmedsprog som hhv. hovedfag og bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Erhvervsprofil

Læs mere

ILISIMATUSARFIK. Lektionskatalog Forår 2015. Nutserinermik Oqaluttaanermillu Ilisimatusarfik Afdeling for Oversættelse og Tolkning. Version 14.11.

ILISIMATUSARFIK. Lektionskatalog Forår 2015. Nutserinermik Oqaluttaanermillu Ilisimatusarfik Afdeling for Oversættelse og Tolkning. Version 14.11. ILISIMATUSARFIK Nutserinermik Oqaluttaanermillu Ilisimatusarfik Afdeling for Oversættelse og Tolkning Lektionskatalog Forår 2015 Version 14.11.14 Undervisere efterår 2014: Navn: Arnaq Grove, lektor (ArG)

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I Februar 1998 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål Studieordning

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2012 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES OG ARTS Med

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I September 2002 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI

Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI Sociologisk Institut udbyder en suppleringsuddannelse af 1 års varighed (60 ects) for studerende, som ikke læser sociologi. Ønskes et forløb på 1½ år (90 ects),

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og Titel 3 3. Adgangskrav 4 4. Formål 4 5. Generelle bestemmelser

Læs mere