Lynvejledning Spildevand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lynvejledning Spildevand"

Transkript

1 Lynvejledning Spildevand GuldborGSund Forsyning

2 Denne brochure giver et hurtigt overblik over en række af de regler og vilkår, som fremgår af Guldborgsund Forsynings Leveringsbetingelser og betalingsvilkår for spildevandsafledning. I brochuren giver vi svar på spørgsmål, som vores kunder oftest stiller, når de henvender sig. Og samtidig giver vi råd og tips, fx om hvordan du kan spare penge og/eller undgå problemer. Hvis du har spørgsmål, der ikke er besvaret i denne brochure eller på de anviste links til vores hjemmeside, er du er altid velkommen til at kontakte os. Du kan sende en mail til eller ringe til

3 Spørgsmål og svar Hvordan bliver jeg tilsluttet? Hvordan fungerer min kloak? Hvem ejer og vedligeholder kloakken? Hvad er mit og hvad er Guldborgsund Forsynings ansvar? Hvad må jeg selv lave og hvad kræver autorisation? Hvordan måles og opgøres mit forbrug? Hvordan fastsættes priserne og hvem holder øje med, at priserne ikke er for høje? Hvad er betalingsvilkårene? Hvad kan jeg gøre for at spare? Hvordan undgår jeg problemer med vand i kælderen? Hvordan kan jeg sikre mig mod problemer med regnvand eller oversvømmelse? Hvor kan jeg klage, hvis jeg er utilfreds? Hvor kan jeg få mere information?

4 Hvordan bliver jeg tilsluttet? Tilslutning til kloaksystemet eller ændring af en eksisterende kloakeringsform og/eller tilslutning er relevant i følgende tilfælde: Ved udstykning/byggemodning af en grund, der ligger i et kloakeret område Ved ændring af et områdes status fra ikke kloakeret til kloakeret Ved separatkloakering af et område, der i forvejen er fælleskloakeret Ved tilslutning af en ejendom, der ikke tidligere har været kloakeret fx ved udstykning af en grund, eller hvis en ejendom i det såkaldte kloakopland med septiktank i henhold til Guldborgsund Kommunes spildevandsplan skal kloakeres skal du betale tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget er fastsat ved lov og udgør pr. 1. januar 2013 ca for en normal parcelhusgrund. Beløbet reguleres en gang om året i henhold til den løbende pristalsudvikling. Desuden skal du afholde omkostningerne til anlæg eller omlægning af spildevandsinstallationerne på din egen grund. Hvis der er tale om separatkloakering dvs. adskillelse af spildevand og regnvand i et område, der i forvejen er kloakeret, skal du ikke betale tilslutningsbidrag. Men du skal fortsat selv afholde omkostningerne til ændring af afløbsinstallationerne på din egen grund. 4

5 5

6 Hvordan fungerer min kloak? Afløbssystemet i Guldborgsund Kommune er overordnet opbygget på to helt forskellige måder: Enten som et fællessystem eller som et separatsystem. De fleste områder i Guldborgsund Kommune er fælleskloakeret. I kommunens spildevandsplan kan du se, hvilket system der findes, hvor du bor. Fig. 1 Fig. 2 Fællessystem/Fælles kloakering I et fællessystem føres alt spildevand, drænvand og regnvand fra en bydel gennem en fælles kloakledning til et renseanlæg. Der er kun én ledning i gaden (hovedledningen) og kun én stikledning til hver grund. Al regnvand fra tage, veje og pladser føres også til hovedledningen i gaden. Separatsystem/Separat kloakering I et separatsystem er spildevand og regnvand adskilt. Spildevandet fra husstande og virksomheder ledes i én kloakledning til rensning på renseanlægget, mens regnvand fra tage, veje m.v. ledes i en anden kloakledning til nærmeste sø, å, faskine eller hav. Der er derfor to hovedledninger. Det kræver også to stikledninger til hver grund og to lednings-systemer inde på grundene. Sådan fungerer kloakken Alt afløbsvandet fra køkkenvask, bad, wc samt i de fleste tilfælde tagvand ledes ned til et underjordisk ledningssystem, der leder vandet ud til hovedledningen ude i vejen. Foran dit hus ligger der normalt en rensebrønd, hvor spildevand fra huset og regnvand samles. Dækslet på rensebrønden kan tages af, så man kan komme til at rense kloaksystemet. Ofte findes der også en brønd ude ved skellet. Den kaldes en skelbrønd. Her går skillelinjen mellem den del af kloakken, som du har ansvar for, og den del, som Guldborgsund Forsyning har ansvar for. I separatkloakerede områder er der to sæt ledninger og brønde et for spildevand og et for regnvand. Spildevand er alt det, der kommer inde fra huset dvs. fra toiletter, håndvaske, køkkenvaske, indvendige gulvafløb samt afløb fra vaske- og opvaskemaskiner. Alle afløb fra overfladearealer er tilsluttet regnvandsstikket. Det gælder tagnedløb og evt. afløb fra indkørsler og terrasser. Tryksatte systemer Ved kloakering i det åbne land anvendes ofte såkaldte tryksatte systemer. Det betyder, at spildevandet pumpes væk fra den enkelte ejendom og ledes til et af Guldborgsund Forsynings centrale rensningsanlæg. 6

7 Fig. 1 Fig. 2 I tryksatte systemer findes der en pumpestation på hver enkelt matrikel. Pumpen sætter i gang, når spildevandet i brønden når et vist niveau. I praksis kører pumpen typisk kun få minutter i døgnet, og den kan derfor holde i mange år. Pumpen arbejder endvidere meget lydløst, og hele pumpestationen er forseglet, så der ikke opstår lugtgener. 7

8 Hvem ejer og vedligeholder kloakken? Kloaksystemer omfatter regn- og spildevandsledninger samt stikledninger til de enkelte ejendomme. Ansvaret for kloakforsyningen i Guldborgsund Kommune ligger hos Guldborgsund Forsyning, der ejer hovedkloaksystemet og stikledningen frem til dit skel. Forsyningsselskabet sørger for og betaler al vedligeholdelse af denne del af kloaksystemet. Forsyningen vedligeholder i princippet til skel, men renser i praksis ledningsanlægget til spulebrønde, der ligger op til 2 m inden for skel. Når du ejer et hus, er alle kloakledninger og/eller regnvandsledninger på din grund din private ejendom, og du skal betale for eventuelle nye anlæg samt den løbende vedligeholdelse. En undtagelse er dog, hvis du har en pumpebrønd inde på din grund. Den ejer Guldborgsund Forsyning, der også skal sørge for vedligeholdelse og evt. reparation. Alle afløbssystemer skal vedligeholdes Selv om din kloak fungerer, kræver den alligevel jævnlig vedligeholdelse. Her er et par gode råd: Alle vandlåse og gulvafløb skal renses jævnligt Pumper, højvandslukker m.v. skal jævnligt tilses og renses Tagrender skal renses hvert år efter løvfald Sandfanget i nedløbsbrønde og ved tagnedløb skal renses mindst en gang om året Løft en gang imellem dækslet på din rensebrønd, og se, om der er begyndende forstoppelse Hold øje med terrænet rundt om brønde. Hvis jorden sætter sig, er det tegn på fejl i kloakken Fig. 3 Hvis der er noget galt med kloaksystemet Ind imellem sker det, at kloaksystemet ikke fungerer. Her følger et par gode råd om, hvad du så kan gøre. Hvis vandet forsvinder langsomt fra håndvask, brusekabine eller køkkenvask, kan det være, fordi vandlåsen er ved at være stoppet og skal renses. Hvis det lugter af kloak inde i huset, skyldes det som regel, at en eller flere vandlåse er tørre. Problemet afhjælpes ved at hælde vand i afløbet. Hvis det stadig lugter, kan det skyldes andre defekter i dit kloaksystem, og så skal du kontakte en autoriseret kloakmester. 8

9 Fig. 3 Hvis vandet forsvinder langsomt fra toilettet, er det tegn på begyndende forstoppelse af kloakledningen. Det kan opdages ved at løfte dækslet på rensebrønden og skelbrønden foran huset. Hvis rensebrønden er fuld af vand, sidder forstoppelsen i stikledningen. Hvis skelbrønden også er fuld af vand, sidder forstoppelsen i Guldborgsund Forsynings del af stikledningen. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte os på telefon Så kommer vi så hurtigt som muligt med en spulevogn og renser ledningen uden udgift for dig. Hvis skelbrønden er tom, findes forstoppelsen i din private del af kloaksystemet. Så skal du kontakte et spulefirma, der kan rense systemet, hvilket sker for din regning. Hvis dit kloaksystem gentagne gange får forstoppelse, bør du kontakte en autoriseret kloakmester, der kan gennemgå systemet og udbedre eventuelle skader. Ser du en rotte, eller er der huller i jorden ved fundament eller brønde, skal du kontakte kommunens rottefænger. 9

10 Hvad er mit og hvad er Guldborgsund Forsynings ansvar? Det er Guldborgsund Forsynings opgave at sørge for en effektiv og velfungerende afledning af spildevand fra din ejendom. Vores ansvar gælder fra stueplan/terræn. Det er dit eget ansvar at sørge for afledning af spildevand fra kælderen. Det er dit ansvar at holde kloaksystemet på din egen ejendom i orden, og det er dit ansvar at få spulet og repareret kloakledningerne, når der opstår fejl. Hvis noget af din kloak ligger uden for skel - det kan være en rensebrønd, et grenrør eller en tagnedløbsbrønd har Guldborgsund Forsyning ansvaret for stikledningen frem til det første grenrør/brønd før hovedledningen. 10

11 11

12 Hvad må jeg selv lave og hvad kræver autorisation? Arbejde med etablering af nye afløbsinstallationer samt reparation af dit kloaksystem må kun foretages af en autoriseret kloakmester. I forbindelse med bygning af et hus skal der forinden arbejdet sættes i gang rettes henvendelse til kommunens byggesagskontor, der på grundlag af en ansøgning udsteder en byggetilladelse. Ved øvrige arbejder bør der foretages en anmeldelse til byggesagskontoret, når arbejdet medfører ændringer i forhold til eksisterende oplysninger om ejendommens afløbsinstallationer. Du må gerne selv rense afløb og brønde samt grave ud til ledninger. 12

13 13

14 Hvordan måles og opgøres mit forbrug? Beregning af vandafledningsafgiften sker i forhold til vandforbruget på din ejendom. Afgiften består af en fast afgift og en variabel del, der opgøres som dit årlige vandforbrug i m 3 x m 3 -prisen. Taksterne for spildevand fremgår af prislisten for spildevand, som findes på Prisen fremgår af prislisten. Det er muligt at søge fritagelse for vandafledningsafgift, der indgår i produktionen i en virksomhed. Septiktanke og bundfældningstanke Hvis du har en bundfældningstank eller septiktank, skal du være tilsluttet Guldborgsund Kommunes obligatoriske tømningsordning. For samtlige ejendomme, der er tilsluttet ordningen, fastsætter Guldborgsund Forsyning for et år ad gangen en pris pr. tank i forhold til det gennemsnitlige antal tømninger pr. år. Prisen fremgår af Forsyningens prisliste. 14

15 15

16 Hvordan fastsættes priserne og hvem holder øje med, at priserne ikke er for høje? Guldborgsund Forsyning skal ikke tjene på sin virksomhed. Priserne for spildevandsafledning fastsættes som udgangspunkt således, at de kan dække omkostningerne ved at drive forsyningens anlæg. Vores priser godkendes af byrådet i Guldborgsund Kommune. Vi er desuden underlagt et prisloft, der er fastsat af konkurrencemyndighederne, som også holder øje med, at vores priser ikke er for høje. Hvis du sammenligner Guldborgsund Forsynings priser med priserne i andre forsyningsselskaber, så ligger vi i den dyre ende. Det er der forskellige forklaringer på. Først og fremmest har vi historisk haft alt for mange rensningsanlæg. I 2010 havde vi i alt 37 rensningsanlæg med en samlet kapacitet, der svarer til, at vi kunne rense spildevandet fra det meste af Sjælland. Det er klart, at det er uøkonomisk. Derfor har vi sat ind med effektiviseringer, og allerede ved udgangen af 2012 har vi næsten halveret antallet af rensningsanlæg, men på lidt længere sigt kan vi faktisk nøjes med fem. Som det eneste forsyningsselskab har vi derfor i 2011 kunnet sætte vandafledningsafgiften ned endda med 16 %. Og der er gode chancer for, at priserne fremover kan sænkes yderligere eller at vi kan undgå samme stigningstakt, som andre kommuner oplever. 16

17 17

18 Hvad er betalingsvilkårene? Tilslutningsbidrag opkræves, når det er muligt at blive tilsluttet kloakken. Når du modtager opkrævning af tilslutningsbidrag, bliver du automatisk frameldt den hidtidige tømningsordning. I tilfælde af at du allerede har betalt penge på forskud til tømningsordningen, modregnes disse i den årsopgørelse, som a conto-betalingen hører til. Guldborgsund Forsyning opkræver a conto vandafledningsafgift 4 gange årligt og foretager endelig afregning sammen med 2. a conto opkrævning. Hvis du ikke er tilsluttet Betalingsservice, som vi anbefaler, modtager du regningen med posten eller i din e-boks. Udsendelse af regning er gratis via Betalingsservice og E-boks. Udsendelse af regning med fysisk brev koster 10 kr. Betaling via Betalingsservice er gratis. Betaler du via girokort, koster det 25 kr. Betalingsfristen for tilslutningsbidrag er løbende måned + 30 dage. Betalingsfristen for a conto vandafledningsafgift er 14 dage fra forfaldsdato, som er den 1. i betalingsmåneden. Hvis disse frister overskrides, opkræver vi renter og gebyr, og i den yderste konsekvens overdrager vi restancer til inddrivelse via SKAT. Hvis du ikke kan betale Hvis du ikke kan betale her og nu, har du mulighed for at få henstand eller aftale en afdragsordning ved at sende en mail til Du kan også ringe til os på telefon eller henvende dig personligt på Gaabensevej 116 i Nykøbing F. Når det gælder tilslutningsbidrag, er der for særlige grupper mulighed for indefrysning af omkostningerne på ejendommen efter de samme regler, som gælder for indefrysning af ejendomsskatter. Hvis du ønsker henstand af tilslutningsbidrag + omkostninger ved indefrysning, skal du rette henvendelse til Guldborgsund Kommune. 18

19 19

20 Hvad kan jeg gøre for at spare? Hvis du sparer på vandet, sparer du også på vandafledningsafgiften. En person bruger i gennemsnit ca. 45 m 3 pr. år i husholdningen. Det svarer til 110 liter pr. dag. Men du kan sagtens nedsætte dit vandforbrug. Her er nogle råd: Hold øje med installationerne Sørg for at utætte installationer (toiletter, vandhaner og rør) bliver repareret hurtigst muligt. Så meget koster en vandhane, der drypper: Langsomt dryp spilder ca. 20 liter/døgn og koster ca. 400 kr./år Hurtige dryp spilder ca. 100 liter/døgn og koster ca kr./år En tynd stråle spilder ca. 380 liter vand/døgn og koster ca kr./år Et toilet, der løber: -Meget langsomt spilder ca. 275 liter vand/døgn og koster ca kr./år -Så det ses, spilder ca. 550 liter/døgn og koster ca kr./år -Hurtigt spilder ca liter vand/døgn og koster ca kr./år Hold øje med forbruget Vi anbefaler, at du jævnligt aflæser din måler fx en gang om måneden. På den måde opdager du, hvis forbruget pludselig ændrer sig, fx på grund af et utæt rør, som ikke er til at se. Sådan kan du også spare på vandet Ved enkle ændringer af dine vaner og adfærd er det muligt at spare op til 40 % af dit vandforbrug eller små kr. om året pr. person i husstanden. Her er nogle gode råd: Brug mindre vand i gryden, når du koger kartofler eller æg. Æg kan koges med ½ dl. vand, kartofler med 1-3 dl vand Skyl og rens grøntsager i en balje Brug ikke rindende vand til optøning af frosne varer eller afkøling af øl og vand Hav en kande vand i køleskabet så drikkevandet bliver koldt - i stedet for at lade vandet løbe før du tapper Vask op i en balje og ikke under løbende hane Fyld vaske- og opvaskemaskinen helt op inden start Brug vaskebold og spring forvasken over Brug spareprogram der reducerer forbruget af både el og vand 20

21 Installér perlatorer (vandsparere) på vandhanerne. Det er nemt, billigt og sparer typisk % Tag brusebad i stedet for karbad Tag korte brusebade (max 5 min.). Man bruger 8-12 liter vand i minuttet Skift til en vandsparende brusertype Luk for vandet under tandbørstning og under indsæbning i forbindelse med brusebad Udskift et for gammelt toilet med et nyt dobbeltskyllende. Det sparer sig selv hjem på et par år Genbrug regnvand til havevanding og potteplanter Brug spand og børste i stedet for slange ved bilvask 21

22 Hvordan undgår jeg vand i kælderen? Der kan være mange årsager til vand i kælderen: Defekte eller for små kloakrør Utætte installationer eller kældervægge Forkert terrænhældning eller større arealer med faste belægninger (fliser eller asfalt) Utæt eller stoppet tagnedløbsbrønd Forstoppelse af kloakledningen Stoppet rendestensbrønd Gode råd til at undgå vand i kælderen Installer en kloakpumpe eller et højvandslukke Etabler eventuelt grønne tage Rens tagrender og brønde Læs vores brochure Sådan undgår du vand i kælderen, som uddyber alle ovennævnte forhold. Brochuren kan downloades på vores hjemmeside 22

23 23

24 Hvordan kan jeg sikre mig mod problemer med regnvand eller oversvømmelse? Regnvand på den enkelte ejendom er grundejerens ansvar, mens det på veje og fællesarealer er den enkelte grundejerforenings ansvar. Det betyder, at grundejerforeningen i perioder med ekstreme regnskyl selv skal forestå forebyggelse og bekæmpelse af vandmasserne. Hvordan du konkret skal forholde dig afhænger af, om du bor i et fælleskloakeret eller separat kloakeret område. Desuden er der særlige regler for sommerhusområder. Overordnet er der imidlertid følgende muligheder for at undgå problemer med regnvand eller oversvømmelse: Led regnvand ud i faskiner eller græsarealer Forsink afstrømningen af regnvand, fx ved at lede afløbet fra tage og terrasser ud over græsklædte arealer eller til naturlige lavninger eller kunstige bassiner Vælg en belægning på indkørsler, terrasser eller stier, som regnvandet kan sive igennem Opsaml regnvand i tønder og brug det til havevanding, bilvask m.v. Lav grønne tage, der kan medvirke til at opsamle regnvandet Vær opmærksom på, at du aldrig må lede overfladevand (fx ved oversvømmelse i forbindelse med monsterregnskyl) ned i kloakken. Ved at lede regnvandet i spildevandsledningen, risikerer man, at hele kloaksystemet bliver oversvømmet med det resultat, at spildevand bliver presset ud af kloakkerne og op i haver eller på vejen med alvorlig sundhedsfare til følge. Det er samtidig ikke muligt at anvende toiletterne i områderne, hvor ledningerne er vandfyldte. 24

25 Derfor er det vigtigt, at du ikke pumper oversvømmende vand i kloakken eller åbner for dæksler med direkte kontakt til spildevandsnettet. Det gør kun skaden værre, og du risikerer at fremprovokere en sundhedsfare både for dig selv og dine naboer eller måske hele kvarteret. Hvis oversvømmelsen er så omfattende, at den truer beboelse, bør du forsøge at sikre din ejendom og dine ejendele, fx ved hjælp af sandsække omkring indgange m.v. og eventuel opklodsning af møbler indendørs. 25

26 26

27 Hvor kan jeg klage, hvis jeg er utilfreds? Vi gør, hvad vi kan for, at alt skal lykkes. Men som alle andre steder kan noget gå galt. Hvis du er utilfreds, kan du klage til direktionen i Guldborgsund Forsyning eller til selskabets bestyrelse. 27

28 Hvor kan jeg få mere information? På Guldborgsund Forsynings hjemmeside kan du få uddybende information om mange af de forhold, som er omtalt i denne brochure. Hvis du downloader denne brochure elektronisk, kan du klikke direkte videre til følgende sider med uddybende information: På hjemmesiden finder du bl.a.: Prislister De komplette leveringsbetingelser Information om kloakering Brochuren Sådan er mulighederne for at undgå betaling af vandafledningsafgift Diverse film bl.a. om kloakering af ejendomme og meget andet Du kan også kontakte os på: Telefon Hjemmeside: Adresse: Gaabensvej 116, 4800 Nykøbing F. Hvis du er interesseret i forsyningsselskaber generelt anbefaler vi at klikke ind på danva.dk, som er vores brancheorganisation. Her kan du på en række parametre holde os op mod branchen generelt. 28

29 29

30 30

31 31

32 Tjek os på Smartphonen

Lynvejledning Vandforsyning

Lynvejledning Vandforsyning Lynvejledning Vandforsyning Gælder for vandværkerne i nykøbing falster, Nysted, sakskøbing og stubbekøbing Guldborgsund Forsyning Denne brochure giver et hurtigt overblik over en række af de regler og

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD DU EJER SELV EN DEL AF KLOAKSYSTEMET De færreste boligejere er klar over, at kloaksystemet faktisk er en del af boligen, ligesom fx døre og vinduer er det. Derfor

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Å r h u s V a n d V i r k e r k l o a k k e n i k k e? 2 0 1 0 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Vand i kælderen 2/3 a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Aarhus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby. Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser GULDBORGSUND FORSYNING

Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby. Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser GULDBORGSUND FORSYNING Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser GULDBORGSUND FORSYNING En række områder i Danmark har i sommeren 2011 været ramt af monsterregnvejr,

Læs mere

Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby. Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser. Guldborgsund Forsyning

Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby. Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser. Guldborgsund Forsyning Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser Guldborgsund Forsyning Landene i Europa risikerer langt mere ekstremvejr på grund af klimaændringer

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN - en del af Topdanmark Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre

Læs mere

Forebyg vandskader. i virksomheden

Forebyg vandskader. i virksomheden Forebyg vandskader i virksomheden Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Gode råd Hold kælderen tør Denne pjece henvender sig til de mange grundejere i Thisted Kommune, der har kælder i deres ejendom. Kælderen er husets lavest placerede del,

Læs mere

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand.

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Velkommen som kunde Om Aarhus Vand Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Vi håndterer også dit spildevand gennem kloaksystemet

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG b Ansvar b Afhjælpning b Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

På det rene med spildevandet

På det rene med spildevandet På det rene med spildevandet Hvem er VandCenter Syd? VandCenter Syd tager hånd om spildevandsrensningen i både Odense Kommune og Nordfyns Kommune, efter vi den 1. januar fusionerede med Nordfyns Spildevand.

Læs mere

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd Vand i kælderen Lejre Forsyning Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Lejre Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD ORDFORKLARING Højvandsslukke: Lukkemekanisme, der bruges i afløbssystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Skelbrønd: Brønd, der adskiller

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Skelbrønd før kloakfornyelse 1 VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvad er en skelbrønd? > Tilskud til skelbrønd? > Fakta om skelbrønde nye veje for vandet 2 HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 3 Du skal som grundejer

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE EN SKELBRØND

DU SKAL INSTALLERE EN SKELBRØND HELST DU SKAL INSTALLERE EN SKELBRØND Ansvar Adgang Afhjælpning Værd at vide om skelbrønde? Hvorfor en skelbrønd? En skelbrønd bidrager til at det bliver lettere for både dig og os at: få hurtig adgang

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand

Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand Derfor skal din kloak laves om Lolland Forsyning er i samarbejde med Lolland Kommune i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør vi bl.a.

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Kend din kloak Roskilde Forsyning

Kend din kloak Roskilde Forsyning Kend din kloak Roskilde Forsyning Kolofon Redaktionsgruppe: Helle Lyngbye Lis Richardy Merete Gjelstrup Kirsten Toft Illustrationer: Foto, side 4, 5 og 14: AnnaBir Foto, side 8, 10, 11, 16, 18, 20 og 23:

Læs mere

VAND-VIDEN I Kongshvileparken

VAND-VIDEN I Kongshvileparken Spar VAND-VIDEN I Kongshvileparken SPARE-FORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG. Grøn afdeling Spar på vandet Vi bruger meget vand i dagligdagen - når vi går i bad, børster tænder og går

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD

Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD DEN GAMLE FÆLLESKLOAKLEDNING I VEJEN SKIFTES UD 2/3 EKSEMPLER PÅ SEPARATKLOAKERING Hvorfor skal regnvand og spildevand

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ FORMÅL - BETYDNING - ANSVAR

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ FORMÅL - BETYDNING - ANSVAR SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ FORMÅL - BETYDNING - ANSVAR HVORFOR DENNE PJECE? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de kommende år skal forbedre forholdene på din ejendom

Læs mere

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET BADEVÆRELSET Badeværelset er det sted, hvor næsten to tredjedele af hjemmets vandforbrug foregår. Vi skyller ud i toilettet, tager varme bade om vinteren

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre?

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Side 1 af 8 Baggrund for etablering af kloak HTK Kloak A/S går i gang med kloakering i det område, hvor

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Kloakfornyelse i Hvalløs 2016

Kloakfornyelse i Hvalløs 2016 Kloakfornyelse i Hvalløs 2016 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand lave Hvad skal I selv

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ Ordforklaring: Indsigelse: Henvendelse fra en borger, der protesterer mod en planlagt beslutning. Yderligere oplysninger: Hvis du har spørgsmål til den del af separatkloakeringen,

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT!

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! b Hvorfor er det dit ansvar at undgå kloaklugt? b Hvornår opstår der kloaklugt? b Hvorfor spuler vi kloakledninger? b Hvad skal du gøre, når vi spuler kloakledninger?

Læs mere

VELKOMMEN SOM KUNDE I ODDER

VELKOMMEN SOM KUNDE I ODDER VELKOMMEN SOM KUNDE I ODDER KUNDE VED SAMN FORSYNING APS Samn Forsyning ApS er et selvstændigt anpartselskab, ejet af Odder Spildevand A/S og Horsens Vand A/S. Samn Forsyning producerer og leverer en stabil

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015 Arrild kloakseparering Borgermøde den 15. april 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (v. Jacob Riis Bols, Tønder Spildevand A/S) 2. Baggrund (v. Martin Madsen, Tønder Kommune) 3. Gennemgang af projektet (v. Jacob

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD DOMEAS 10 VANDSPARERÅD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Montér en spareperlator på din vandhane. Den blander vandet med luft, så strålen virker større og du kan spare over 40% på dit vandforbrug. Køb en vandbesparende

Læs mere

PROJEKT REGNVAND TIL VEJLEN. SEPARATKLOAKERING

PROJEKT REGNVAND TIL VEJLEN. SEPARATKLOAKERING PROJEKT REGNVAND TIL VEJLEN. SEPARATKLOAKERING Langeland Kommune og Langeland Forsyning er i gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør vi bl.a. ved at forny kloaksystemet. Dit nærområde

Læs mere

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering i det åbne

Læs mere

Priser - vand og afløb

Priser - vand og afløb Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 24. november 2014 og er godkendt af Vejen Byråd den 9. december 2014. Vejen Forsyning

Læs mere

Separatkloakering og regnvandshåndtering i Lyndby Møde 13. juni 2017

Separatkloakering og regnvandshåndtering i Lyndby Møde 13. juni 2017 Separatkloakering og regnvandshåndtering i Lyndby Møde 13. juni 2017 1 Program Præsentation Baggrund for projektet Hvad kommer der til at ske - 2 løsninger Lokal regnvandshåndtering - økonomi, teknologi,

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Kloakledninger. hvor findes de? MIN KLOAK? OPLYSNINGER OM KLOAKLEDNINGER. > I dit område > På din ejendom > I vejarealer nye veje for vandet

Kloakledninger. hvor findes de? MIN KLOAK? OPLYSNINGER OM KLOAKLEDNINGER. > I dit område > På din ejendom > I vejarealer nye veje for vandet Kloakledninger hvor findes de? MIN KLOAK? OPLYSNINGER OM KLOAKLEDNINGER > I dit område > På din ejendom > I vejarealer nye veje for vandet 2 HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 3 Det kan være vanskeligt at finde

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Separatkloakering PÅ PRIVAT GRUND EKSEMPELSAMLING

Separatkloakering PÅ PRIVAT GRUND EKSEMPELSAMLING Separatkloakering PÅ PRIVAT GRUND EKSEMPELSAMLING DEN GAMLE FÆLLESKLOAKLEDNING I VEJEN SKIFTES UD 2/3 EKSEMPLER PÅ SEPARATKLOAKERING Derfor separatkloakerer vi TRE GODE GRUNDE Separatkloakering betyder,

Læs mere

Spar på vandet. - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS

Spar på vandet. - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS Spar på vandet - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS Bedre investering at spare på energien end at sætte penge i banken I de fleste tilfælde vil man være bedre tjent med et nyt toilet

Læs mere

Separatkloakering Vejle Spildevand

Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering grundejer Grundejerens udgifter Udgiften til separatkloakering eller privat håndtering af regnvand afhænger af: Rørføring hvor er tagnedløbene? Terrænet

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 25. november 201 og er godkendt af Vejen Byråd den 10. december 201. takster 2014

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

Kloakering i Danstrup og sydlige del af Fredensborg Kongevej

Kloakering i Danstrup og sydlige del af Fredensborg Kongevej Kloakering i Danstrup og sydlige del af Fredensborg Kongevej Borgermøde om kloakering 10. januar 2012 Fredensborg Kommune: Dagsorden Hvorfor skal der kloakeres? Hvem bliver kloakeret? Myndighedsbehandling

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke

Tømning af bundfældningstanke KONTAKTOPLYSNINGER Er du i tvivl om noget, kan du læse mere på vores hjemmeside. Du er også altid velkommen til at ringe til os eller sende os en mail. Venlig hilsen Mariagerfjord Kommune Østergade 22

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere