ENTREPRISE Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej"

Transkript

1 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme og støttevægge

2 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE ORIENTERING (ORI)... 2 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 5 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 7 A. AFTALEGRUNDLAGET... 7 B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING C. ENTREPRISENS UDFØRELSE D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE F. ARBEJDETS AFLEVERING G. MANGLER VED ARBEJDET H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN BILAG TIL SB Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bilag D: STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE VEDRØRENDE FORUDBETALTE, IKKE LEVEREDE MATERIALER UDBUDSTIDSPLAN Vedrørende Bilag A, B og C henvises til Bilag D er vedlagt. SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SAB 0 SAB 1 SAB 2 SAB 3 SAB 5 SAB 6 SAB 7 SAB 9 SAB 10 SAB 12 STYRING OG SAMARBEJDE ARBEJDSPLADS JORDARBEJDER AFVANDINGS- OG AFLØBSARBEJDER BUNDSIKRINGSARBEJDER BELÆGNINGSARBEJDER UDSTYR STØJSKÆRME OG STØTTEVÆGGE EL- OG BELYSNINGSARBEJDER VINTERFORANSTALTNINGER 1

3 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Orientering - ORI ORIENTERING (ORI) 1 Arbejdets karakter og udstrækning Denne entreprise er en af flere entrepriser i forbindelse med udbygningen af M11 Holbækmotorvejen på strækningen fra Fløng til Roskilde Vest. Udbygning af Motorvejen er stationeret fra øst mod vest med udgangspunkt i st (driftsstationering 26/400) ved Baldersbrønde og slutter i st (driftsstationering 36/800) ved Lindenborgvej. Entreprisen er benævnt Hedelandsvej - Vindingevej, og omfatter udvidelse af eksisterende motorvej på strækningen st st inklusive afvanding og afmærkning. Entreprisen indeholder endvidere etablering af støttevægge og støjskærme. Entreprisen gennemføres i henhold til Vinterbekendtgørelsens 4 (forsøgsordningen). Entreprisen er beliggende i Roskilde kommune og Høje Taastrup Kommune. Følgende entrepriser, som er beliggende i entreprisens umiddelbare nærhed, og har direkte grænseflader til denne, udføres sideløbende med denne entreprise: Entreprise Baldersbrønde - Hedelandsvej Entreprise Vindingevej - Darupstien Entreprise Tilslutningsanlæg ved Københavnsvej Entreprise Arbejdsdepot, Lindenborgvej Entreprise Udvidelse af UF for Marbjergvej, Vestbanen Øst og stiunderføring Entreprise Støjskærmskassetter, træbeklædning og træespalier Entreprise Beplantning vejarealer Entreprise Beplantning af støjskærme og retablering af naboarealer Entreprise Trafikledelsessystem Entreprisens omfatter i hovedtræk: Udvidelse af motorvejen med et spor i hver retning inkl. nødspor strækning, st Motorvejsafvanding, st inklusive anlæggelse af bassin J Pæledæk på rampe fra Holbæk ca. st Ombygning af eksisterende TSA 9 Skilte og afmærkningsarbejder st Belysningsarbejder for tavleportaler inkl. portalbelysning på motorvejen 0,2 km støttevægge af stålspuns med betonpåstøbning Montage af 1,8 km nye støjskærme, hvor støjskærmskassetter og træespalier er bygherreleverance. Støjskærme funderes på hhv. borede pæle, pladefundamenter samt på støttevæg udført som spunsvæg Renovering af ca. 2 km eksisterende træstøjskærm, typisk 3,5 m høj Ombygning af eksisterende træstøjskærm/levering og montage af ny træskærm på to delstrækninger af eksisterende støjskærm, i alt 60 m. Retablering af arbejdsområder Retablering af anstillingsplads 2 Mængder Der henvises i øvrigt til oversigtsplaner i tegningsbilagene. Entreprisen indeholder følgende omtrentlige hovedmængder: 2

4 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Orientering - ORI Vej- og afvandingsarbejder: m 3 råjordsarbejder m 3 muldafrømning m 3 bundsikringsgrus m 2 kalkstabilisering af råjordsplanum m 3 stabilt grus m 2 muldudlægning og græssåning 9050 m dræn 130 m plast ledning 3180 m betonledning 240 m pilotrørsboringer for afvandigsledninger 370 m styret underboring for kabelrør 2 stk. pumpestation 6 stk. ind- eller udløbsbygværker 130 stk. brønde 170 stk. nedløbsbrønde m 2 opbrydning af asfalt t asfalt m 2 overfladebehandling m stålautoværn 5 stk. påkørselsdæmpere 1850 m trådhegn 1900 m jernbetonpæle 75 m 3 pælehatte, armeret beton 5500 m 2 geonet 8 stk. portaler inkl. tavler Konstruktionsarbejder: 610 m 3 beton 1200 m 2 form og stillads 40 t slap armering 1800 m 2 spuns med stræk og ankre 190 stk. stålsøjler til støjskærme 144 stk. borede pæle til støjskærme 189 stk. præfabrikerede betonskørt-elementer til støjskærme 3 Anlægsperiode Arbejdet skal udføres i perioden fra medio april 2010 til ultimo september Bygherre og rådgivere Bygherre er Vejdirektoratet Projektkontor Øst Gladsaxe Ringvej Herlev Telefon Projektet er udarbejdet for Vejdirektoratet af følgende rådgivere: Grontmij Carl Bro A/S, Cowi A/S, 3

5 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Orientering - ORI Tilsynet varetages af Vejdirektoratet. 5 Anvendte forkortelser Claus Bjarrum Arkitekter og ÅF-Hansen og Henneberg A/S. Med hensyn til anvendte forkortelser og betegnelser henvises der til: Vej- og trafikteknisk ordbog, april 2004 (kan findes på Bilag 0.4 til SAB 0 - Styring og samarbejde. 4

6 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Bestemmelser om udbud og tilbud - BUT BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Udbud Arbejdet udbydes i offentligt udbud i henhold til EU direktiv.2004/18/ef af 31. marts 2004 Arbejdet udbydes i én samlet entreprise, som er én ud af flere entrepriser på udbygningen af M11. Orienteringsmøde afholdes torsdag den 28. januar 2010 kl hos Vejdirektoratet, Gladsaxe Ringvej 51, 2730 Herlev. Udbudsmaterialet består af Udbudsbekendtgørelsen, Orientering (ORI), nærværende Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT), Særlige Betingelser (SB) samt de i SB ad 2, stk. 2, nævnte dokumenter. Udbuddet gennemføres som et udbud i hovedentreprise på grundlag af et Hovedprojekt udarbejdet af udbyder. Tilbud Tilbud påklæbet mærkat skal være bygherren i hænde i lukket kuvert Fredag 5. marts 2010 kl på adressen Gladsaxe Ringvej Herlev på hvilket tidspunkt tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte indfinde sig. Mærkat til påklæbning på tilbudskuverten er vedlagt Tilbudslisten. Tilbuddet bestående af den udfyldte tilbudsliste bør vedlægges Tro og love-erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (bilag til TBL). Udeladelse af dette gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt, idet bygherren vil kræve dokumenterne bekræftet forinden kontraktskrivning. Tilbud afleveres eller sendes samlet som ovenfor anført og bør bestå af 1 original og 1 komplet kopi samt CD-ROM (gerne med tilbudsdokumenterne i pdf-format, TBL desuden også i xls-format) Elektroniske tilbud modtages ikke. Tilbudslisten i xls-format er tænkt som en service for de bydende ved udarbejdelse af tilbud. Bygherren fralægger sig dog ansvaret for tilbudsgiverens benyttelse af den elektroniske tilbudsliste, hvorfor entreprenøren selv må kontrollere regnefunktionen. Det forudsættes, at tilbudsgiveren har udarbejdet sit tilbud under hensynstagen til gældende bestemmelser med hensyn til beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt, jf. direktivets art. 27 (2004/18/EF). Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på om miljøbeskyttelse på og om sikkerhed på arbejdspladsen på Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsgiveren kan afklare eventuelle uklarheder gennem anmodninger om yderligere oplysninger om udbudsbetingelserne (skriftlige spørgsmål). Af hensyn til overholdelse af det udbudsretlige ligebehandlingsprincip skal alle spørgsmål fremsendes til Vejdirektoratet pr. 5

7 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Bestemmelser om udbud og tilbud - BUT Skriftlige spørgsmål og besvarelser heraf vil i anonymiseret form løbende blive offentliggjort. Besvarelserne vil alene blive offentliggjort på bygherrens hjemmeside Spørgsmål, der modtages senest 14 kalenderdage inden udløbet af den i herover angivne frist for afgivelse af tilbud, vil blive besvaret senest 6 kalenderdage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud. Spørgsmål modtaget efter den angivne dato vil blive tilstræbt besvaret, afhængigt af spørgsmålets karakter. Spørgsmål, der er modtaget senere end 6 kalenderdage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud, vil ikke blive besvaret. Forbehold Hvis tilbuddet indeholder væsentlige forbehold herunder uklarheder, forudsætninger og bestemmelser i øvrigt, som strider mod grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, vil dette medføre, at Vejdirektoratet erklærer et sådant tilbud for ukonditionsmæssigt, hvorved tilbudet ikke optages til bedømmelse. Vejdirektoratet afgør, hvorvidt der foreligger et forbehold, og om det er væsentligt. Eventuelle ikke væsentlige forbehold er tilbudsgivers egen risiko, og disse vil blive prissat af Vejdirektoratet ud fra saglige og objektive kriterier. Tilbudsgiveren vil ikke blive spurgt om et evt. forbeholds prissætning. Tilbudsgiverne anmodes derfor nøje om at overveje karakter og omfang af evt. forbehold og søge alle evt. usikkerheder afklaret i tilbudsfasen inden tilbudsafgivelsen. 6

8 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Særlige betingelser - SB SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. AFTALEGRUNDLAGET ad 1 ad 1 stk. 1 ad 1 stk. 2 ad 2 ad 2 stk. 1 ad 2 stk. 2 Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk. -numre refererer til AB 92. Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Bygherrens udbud Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. Entreprisen omfatter i hovedtræk de i Orientering beskrevne arbejder. For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a. Ændringer anført i eventuelle rettelsesblade udsendt til de bydende går forud for bestemmelser anført i de oprindelige dokumenter b. Tilbudsliste (TBL) c. Nærværende Særlige betingelser og beskrivelser bestående af Særlige betingelser (SB) samt Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB), d. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) e. Tegninger iht. tegningsfortegnelserne for hhv. konstruktioner og vej, dateret 18. januar 2010 f. Afsætningsdata g. Udbudskontrolplaner (UKP) h. Følgende rapporter med tilhørende bilag: Støjhåndteringsplan, februar 2009 Støj og vibrationer i anlægsfasen, marts 2009 Miljøtekniske rapporter Undersøgelse af områdeklassificerede byzoner. Januar 2009 Udbygningen af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest (M11, etape E1150) Miljøtekniske undersøgelser. April 2008 Fokusareal M og M Forureningsundersøgelse af eksisterende regnvandsbassiner. Januar 2009 Fokusareal M Materielgård for Vejcenter Hovedstaden. Darupvej 1, 4000 Roskilde. Forureningsundersøgelse. April

9 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Særlige betingelser - SB Fokusareal M Nedbrydnings- og entreprenørfirma L.H. Hockerup A/S, Rønøs Allé 4, 4000 Roskilde. Forureningsundersøgelse. April 2009 Fokusareal M Materielgård for Vejcenter Hovedstaden (saltlager), Darupvej 2, 4000 Roskilde. Forureningsundersøgelse. Oktober 2008 Fokusareal M Stena Jern & Metal, Navervej 17-25, 4000 Roskilde. Forureningsundersøgelse. December 2008 Fokusareal M Luxol, Gammel Vindingevej 40, 4000 Roskilde. Forureningsundersøgelse. Oktober 2008 Fokusareal M Tidligere autoophug. Gammel Vindingevej 10, 4000 Roskilde. Forureningsundersøgelse. December 2008 Geotekniske rapporter: Geoteknisk Hovedrapport, september 2008 Geoteknisk Datarapport, september 2008 Geoteknisk Rapport 4: OF af Hedelandsvej, revision 1, april 2008 Geoteknisk Rapport 5, UF af Marbjergvej, revision 1, april 2008 Geoteknisk Rapport 6: UF af Vestbanen (øst) revision 1, april 2008 Geoteknisk Rapport 7: UF af Københavnsvej øst, revision 1, april 2008 Geoteknisk Rapport 8A: UF af Københavnsvej vest (syd), revision 1, april 2008 Geoteknisk Rapport 8B: UF af Københavnsvej vest (nord), revision 1, april 2008 Geoteknisk Rapport 10: UF af sti ved frakørsel (Københavnsvej vest), revision 1, April 2008 Geoteknisk Rapport 18: Støjskærme, Juni 2008 Geoteknisk Rapport 19: Støttevægge, Juni 2008 Geoteknisk Rapport 20: UF Sti ved Trekroner, April 2008 Geoteknisk Rapport 22: Boringer for regnvandsbassiner, revision 2, Marts 2009 Geoteknisk Rapport 23: Blødbundsundersøgelser, Juli 2008 Geoteknisk Rapport 24: Datarapport. Supplerende geotekniske undersøgelser for pæledæk ved Marbjergvej, November 2009 Affaldshåndteringsplan, Roskilde Kommune, December Affaldshåndteringsplan, Høje Taastrup Kommune, Januar Vandsynsprotokol Roskilde kommune, august 2008, med tilhørende tegninger. Vandsynsprotokol Høje Taastrup Kommune, juni 2009, med tilhørende tegninger. i. "Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): AAB - Styring og samarbejde, Udbudsforskrift, november 2007 AAB - Arbejdsplads, Udbudsforskrift, november 2007 AAB - Jordarbejder, Udbudsforskrift, juni 2006 AAB - Bundsikring af sand og grus, Udbudsforskrift, november 2003 AAB - Ubundne bærelag af stabilt grus, Udbudsforskrift, november 2003 AAB - Varmblandet asfalt, Udbudsforskrift, november 2006 AAB - Overfladebehandling, Udbudsforskrift, november 2007 AAB - Brolægningsarbejder, Udbudsforskrift, september 2007 AAB - Stålautoværn SW, VD Vedligeholdelsesafdelingen, Udbudsforskrift med tilhørende typetegninger, august 1989 med ændringer som anført på under udbud (paradigmer og standarder) AAB - Vejbelysningsmateriel. Fundamenter, Udbudsforskrift, marts 2004 AAB - Vejbelysningsmateriel. Master, Udbudsforskrift, marts 2004 AAB - Vejbelysningsmateriel. Armaturer og lyskilder, Udbudsforskrift, marts

10 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Særlige betingelser - SB AAB - Vejbelysningsmateriel. Montage, Udbudsforskrift, marts 2004 AAB - Ledningsgrave, Udbudsforskrift, december 2008 AAB - Afmærkningsmateriel, Udbudsforskrift, februar 1999 inkl. bilag af februar 1999 (Link) AAB - Kørebaneafmærkning, Udbudsforskrift, januar 2003 j. Tilsynshåndbøger Kontrolskemaer fra tilsynshåndbog for asfaltarbejder. Udbudsforskrift, september Kontrolskema fra tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning. Udbudsforskrift, januar Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning, januar Monterings- og tilsynsvejledning, november Kvalitetsstyring m.v. af asfaltproduktion - Generelle bestemmelser for kvalitetsstyring samt miljø- og arbejdsmiljøledelse, september k. Færdselsregulering. Afmærkning af vejarbejder Forslag til Vejregel for midlertidig vejafmærkning, juni 2008 Vejregel for afmærkning af vejarbejder, november 2002, revideret april 2008, samt supplerende: Afmærkning af vejarbejder på statsveje - Instruks, maj Afmærkning af vejarbejder på statsveje, motorveje Instruks og tegninger, Vejdirektoratet Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m. tegninger, november Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m., l. AB 92 m. Danske og europæiske standarder (DS og DS/EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, Dansk Ingeniørforenings normer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang der i AAB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger n. Vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign.: Vejregel for opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere i åbent land, november 2007 Kontrolplan. Vejledning. Udbudsforskrift, november 2007 Vejregler, projektering af afmærkningsmateriel ekskl. tavleportaler Hæfte Generelt, oktober 1995 Hæfte Valg og dimensionering, marts 2008 Hæfte Projekttegninger, juli 2008 Vejregler, projektering af tavleportaler Hæfte Generelt oktober 1995 Hæfte Valg og dimensionering marts 2008 Hæfte Dimensioneringsdiagrammer oktober 1995 Hæfte Eksempelsamling. Dimensionering oktober 1995 Hæfte Eksempelsamling. Projekt oktober 1995 Hæfte Projekttegninger juli

11 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Særlige betingelser - SB Vejregler, vejvisning Hæfte 6, Vejvisning på motorveje, december 2008 Hæfte 6, Tegningsbilag, maj 2009 Vejregler, færdselstavler Hæfte 0, Generelt, juli 2006 Hæfte 2, Vigepligtstavler, juli 2006 Hæfte 3, Forbudstavler, august 2007 Hæfte 5, Oplysningstavler, juli 2006 Hæfte 6, Undertavler, juli 2006 Hæfte 7, Kant- og baggrundsafmærkning, juli 2006 Hæfte 8, Tavleoversigt, juli 2006 Håndbog i anvendelse af eftergivelige master, marts 2008 Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m., april 2008 Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m., tegninger, november 2002 Afmærkning af vejarbejder på statsveje, motorveje. Instruks og tegninger, Vejdirektoratet, maj 2008 Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m., 2008 Forslag til Vejregel for midlertidig vejafmærkning, juni 2008 o. Øvrige forskrifter Tørdensitetsbestemmelse i marken - Sandefterfyldningsmetoden, prvi 99-4:2004, maj 2004 Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål, Udbudsforskrift, september 2006 Ubundne bærelag af knust beton. Rapport 130, Vejteknisk Institut, Ubundne bærelag af knust asfalt. Rapport 132, Vejteknisk Institut, 2004 Arbejde i forurenet jord, AT- vejledning nr. D.2.23, oktober 2008 Pjece fra Dong Energy "Pas på ledningerne og livet". Det under b h anførte materiale dog ekskl. Afsætningsdata, som først udleveres til entreprenøren i forbindelse med indgåelse af kontrakt, kan hentes på under Udbud/Anlægsarbejder. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag samt tilsynshåndbøger kan hentes på under Love og Regler/Udbudsforskrifter. Entreprenøren har det fulde ansvar for permanente og midlertidige konstruktioner og afløb i byggestadiet og skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til imødegåelse af sikkerhedsmæssige svigt, funktionssvigt samt beskadigelser af konstruktionerne. Udførelsesmetoder, herunder udformning af interimskonstruktioner og rækkefølge af delarbejder, der måtte være foreslået i udbudsmaterialet, skal alene tjene som orientering for entreprenøren som en mulig udførelsesmetode. Entreprenøren kan vælge de foreslåede eller andre metoder for udførelse af arbejdet, og han bærer det fulde ansvar for arbejdets udførelse i henhold til entrepriseaftalen, uanset om han benytter de foreslåede eller andre metoder. Arbejdet kan påregnes overdraget ca. 4 uger efter licitationen og skal igangsættes i overensstemmelse med SB ad 2 stk

12 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Særlige betingelser - SB Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, skal vedkommende indhente nærmere oplysninger herom hos Vejdirektoratet jf. Bestemmelser om udbud og tilbud. ad 2 stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Senest den 25. juni 2010 skal den vestvendte rampe i mhs inkl. støttemur under bro 63 OF af Hedelandsvej være udført og klar for ibrugtagning. 2. Færdiggørelsesfrist Senest den 30. september 2013 skal alle arbejder inkl. som udført -dokumentation og kvalitetssikringsdokumentation være fuldført og klar til aflevering. ad 2 stk. 4 ad 2 stk. 6 ad 3 Bygherren har for nærværende ikke kendskab til at der findes fortidsminder inden for entrepriseområdet. Arkæologiske undersøgelser pågår parallelt med udbudsfasen. Art og omfang mv. af evt. fortidsminder vil blive oplyst senest i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftale. Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. Det skal bemærkes at Hovedpost 13 Tillægsarbejder indgår i tilbudssummen, men ikke i kontraktsummen. Entreprenørens tilbud Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære (nr. 174 af 10/10/1991 som ændret ved nr af 28/11/2003) om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder er gældende for denne entreprise, og er indarbejdet i udbudsmaterialet med de i ad 22, stk. 6, anførte præciseringer.. ad 3 stk. 1 ad 3 stk. 3 ad 3 stk. 4 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens vegne. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således, at den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med tilbudssummen. Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold samt arbejds- og pladsforhold. Entreprisen gennemføres i overensstemmelse med 4 i Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts, BEK nr. 995 af 06/10/2006, (forsøgsordningen). I entreprenørens tilbud skal der således være indregnet alle udgifter til årstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger i vinterperioden. Der ydes ikke særskilt betaling for årstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger. ad 3 stk. 5 ad 5 ad 5 stk. 2 Vedståelsesfristen er 40 arbejdsdage. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. 11

13 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Særlige betingelser - SB Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standardformular for transportdokument. Bilag A. ad 5 stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af EUs Udbudsdirektiv. B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING ad 6 ad 6 stk. 1 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerhedsstillelse. Bilag B. Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af kontraktsummen. Opmærksomheden henledes på, at Vejdirektoratet ikke kan foretage udbetalinger på fremsendte fakturaer, før sikkerhedsstillelsen for entreprisen er registreret og godkendt i Vejdirektoratet. ad 8 ad 8 stk. 2 ad 8 stk. 3 Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8, stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales eller såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. ENTREPRISENS UDFØRELSE ad 9 ad 9 stk. 1 ad 9 stk. 2 ad 10 ad 10 stk. 1 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af SAB 0 - Styring og samarbejde. Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB 1 - Arbejdsplads. Entreprenørens ydelse Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser og særlige udførelsesmetoder m.v. En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og tilsynet skal have adgang til disse. 12

14 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Særlige betingelser - SB Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. Ad 10 stk. 2 Bygherren leverer følgende: Regulatorer til regulering af afstrømning fra regnvandsbassiner til recipient leveres af bygherren, jf. SAB 3 Afvandings- og afløbsarbejder. Aluminiumskasetter, gummilister, træbeklædning og træespalier til støjskærme leveres af bygherren, jf. SAB 9 Støjskærme og støttevægge. Armaturer med afskærmninger til belysning af portaltavler, jf. SAB 10 El- og belysningsarbejder. Ovenstående leveres til depot af bygherren, hvor entreprenøren aftager materialerne. Depotet vil være beliggende på Darupvej i Roskilde. Yderligere vedrørende materialernes oplag mv. i depotet fremgår af de enkelte SAB er. Materialerne skal aftages af entreprenøren på de angivne steder. Afhentning, eventuel oplagring og al videre transport af disse materialer hører under entreprisen. Ovenstående bygherreleverance skal entreprenøren rekvirere hos tilsynet mindst 2 måneder forinden de ønskes til rådelighed. Aluminiumskasetter, gummilister, træbeklædning og træespalier kan dog tidligst afhentes den 1. december Der er ikke fastlagt bestemte leveringsterminer, hvorfor det påhviler entreprenøren selv at sikre sig, at der med bygherren i tide aftales sådanne terminer, at arbejdsplanen kan følges. Forsinket levering kan kun påberåbes i forhold til de således aftalte terminer. Entreprenøren skal ved modtagelsen sikre sig, at de overtagne materialer er uden synlige fejl og mangler og i den forudsatte stand og udførelse, og skal ved overtagelsen kvittere for modtagelsen. ad 11 ad 11 stk. 1 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Bygherren vil straks efter overdragelse af entreprisen foranstalte gennemførelse af en projektgennemgang. I projektgennemgangen deltager bygherre, projekterende og entreprenør/leverandør med nøglepersoner Entreprenøren skal påregne at bygherren gennem hele entrepriseforløbet vil afholde én audit (á 3 4 timers varighed) halvårligt. Det påhviler entreprenøren at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser løbende i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i SAB, UKP og AAB. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. 13

15 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Særlige betingelser - SB Manglende kontrol eller dokumentation under anlægsforløbet vil blive betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejde, og vil medføre, at udbetalinger til entreprenøren ikke vil finde sted, før forholdet er bragt i orden. Krav til laboratorier på byggepladsen samt prøvninger, der kan udføres på byggepladsen, fremgår af SAB 1 Arbejdsplads Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. ad 12 Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse ad 12 stk. 1 ad 12 stk. 3 ad 12 stk. 4 Entreprenøren har pligt til straks at udbedre skader mv. på trafikforanstaltninger, herunder erstatningsopstilling for påkørt og bortkommet/stjålet materiel. Såfremt en entreprenør er ansvarlig for skade på arbejder, som er afleveret af anden entreprenør, er bygherren i forhold til skadevolderen endvidere berettiget til, for skadevolderens regning at kræve afhjælpning foretaget ved den entreprenør, der har udført det beskadigede arbejde. Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning Et arbejde og/eller arbejdsområde regnes for ibrugtaget, når entreprenørens administration af arbejdet / arbejdsområdet er ophørt, samt at der er udført en formaliseret overdragelse til bygherren. ad 13 ad 13 stk. 1 ad 14 ad 14 stk. 3 Forhold til myndigheder Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB 0 - Styring og samarbejde. Ændringer i arbejdet Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost. Ændringsarbejder, hvor variationsprocenterne ikke kan rummes inden for de i AB 92 angivne grænser, er angivet i TAG. Ved ændringsarbejder, hvorom der gælder enhedspriser, og ændringerne er større end de anførte grænser, foretages regulering af kontraktsummen ligeledes efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser, med mindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. I givet fald skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse, henholdsvis krav om ekstrabetaling, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. 14

16 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Særlige betingelser - SB ad 14 stk. 4 Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer: Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren udarbejde et skønsmæssigt, uforbindende overslag, der skal godkendes af tilsynet, inden arbejderne iværksættes. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren daglig udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. A. Arbejdsløn De medgåede timer afregnes efter den af Dansk Arbejdsgiverforening udregnede gennemsnitsfortjeneste for de relevante fag ved akkordarbejde og tidlønsarbejde tilsammen. Den sidst offentliggjorte statistikløn ændres med eventuelt tillæg, som ikke allerede helt eller delvist indgår i statistiklønnen. Til den således fremkomne statistikløn tillægges udgifter til sociale ordninger Såfremt en formand og eventuel byggepladstekniker udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, medregnes vedkommendes timer ved ovennævnte beregning. Er vedkommende kun delvist, men dog i væsentligt omfang beskæftiget ved arbejdet, vil vedkommendes timer efter aftale med tilsynet forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. Til de således beregnede udgifter til arbejdsløn lægges et honorar på 22 %. B. Materialer Entreprenøren skal medregne beløb, som vedkommende har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges et honorar på 7 %. C. Materiel Størrelsen af lejen af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er større end kr skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. 15

17 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Særlige betingelser - SB For materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end eller lig med kr , skal lejen være indeholdt i entreprenørens enhedspriser. D. Underentreprenører Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et honorar på 5 %. ad 17 ad 17 stk. 1 ad 17 stk. 3 ad 17 stk. 4 ad 18 ad 18 stk. 1 Bygherrens tilsyn Bygherren etablerer en særlig tilsynsorganisation under sin ledelse og meddeler ved arbejdets start entreprenøren, hvorledes organisationen er opbygget og relateret til entreprisen.. Tilsynet kan standse arbejdet såfremt foranstaltninger mod trafikken eller naboer ikke er som foreskrevet, og der vil ikke blive givet tidsfristforlængelse af den grund. Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser. Entreprenøren skal udarbejde en organisationsplan med nøglepersoner for entreprisens gennemførelse, jf. SAB 0 - Styring og samarbejde Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overenskomsten skal betales. 16

18 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Særlige betingelser - SB Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til entreprenørens ansatte med henblik på at tilgodese dette krav. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen). ad 19 ad 19 stk. 1 Byggemøder Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. Bygherrens tilsyn indkalder til byggemøder hver 2. uge samt eventuelle ledningsmøder og koordineringsmøder efter behov. Teknikmøder og økonomimøder afholdes særskilt. ad 20 Samvirke med andre entreprenører Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med entreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB 1 - Arbejdsplads. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB 0 - Styring og samarbejde. D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE ad 22 ad 22 stk. 1 Betaling Begæringer om acontobetalinger skal udformes ved hjælp af Anlægsområdets acontosystem. Systemet administreres af tilsynet. Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende Vejdirektoratets web-orienterede entrepriseafregningssystem E-WEB. Systemet indebærer, at entreprenøren skal inddatere alle klarmeldinger med evt. bilag i en WEB-browser. Entreprenøren skal, såfremt bygherren ønsker dette og uden udgift for bygherren, være indstillet på i entrepriseperioden, at entrepriseafregning og inddatering af klarmeldinger skifter til Vejdirektoratets kommende entreprisestyringssystem JobManager. Systemet, som er en internetapplikation, baserer sig på samme arbejdsprocesser som E-WEB. Entreprenøren vil på bygherrens regning blive uddannet i brugen af systemet svarende til et 1-dags kursus. Anlægsområdets acontosystem er baseret på anvendelse af klarmeldinger af udførte mængder og den tilhørende dokumentation. Entreprisespecifik kvalitetsplan skal foreligge i en af bygherren godkendt udgave før fakturering af første acontobetaling af arbejdspladsetablering. 17

19 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Særlige betingelser - SB Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder. Klarmeldinger skal fremsendes i takt med arbejdets udførelse. Såfremt dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at acontobegæringer kan forventes godkendt af tilsynet senest 5 dage efter, at den sidste klarmelding i en acontoperiode er fremsendt.. Den i AB 92 22, stk. 1 omtalte 15 arbejdsdages frist regnes fra den dag, den færdige acontobegæring er modtaget elektronisk hos Vejdirektoratet. Acontobegæringer indsendes i 1 eksemplar til: Vejdirektoratet Anlægsområdet Tilsyn og kontraktstyring Guldalderen Hedehusene Underskrevet forside af acontobegæringer indsendes som en del af den elektroniske faktura. Vejdirektoratet modtager kun elektroniske fakturaer. For generel information om, hvorledes entreprenøren skal forholde sig i relation til elektronisk fakturering, henvises til hvor der nederst til højre er angivet Vejdirektoratets EAN-nummer med link til en vejledning for Vejdirektoratets leverandører. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. ad 22 stk. 2 ad 22 stk. 5 ad 22 stk. 6 For materialer eller delleverancer, som ikke er leveret på byggepladsen, kan acontobetaling ydes mod særlig sikkerhedsstillelse, jf. dog AB 92, 22 stk. 3. Sikkerheden skal udformes som angivet på Standardformular for sikkerhedsstillelse vedrørende forudbetalte, ikke leverede materialer. Vedlagt som Bilag C. Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder: Angående fastprisperiodens varighed se ad 2 stk. 1. For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne doku- 18

20 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Særlige betingelser - SB menteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. Efter fastprisperioden gælder: For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, ydes der godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, der er indtrådt inden 6 måneder fra tilbudsafgivelse, efter de foranstående regler, idet dog indkøbstidspunktet erstattes med 6 måneders-dagen efter tilbudsafgivelse. For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages endvidere prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter 6 måneder fra licitationen, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Indekset beregnes pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15. marts), og det pågældende indeks er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. jan. og feb.) interpoleres retlinet med afrunding til én decimal. Til regulering af entreprisens hovedposter mv. anvendes følgende arter: Asfaltarbejder: TBL Hovedpost 6 Jernkonstruktioner: TBL Hovedpost 7 og TBL SAB 9 Støttevægge og støjskærme, Hovedpost 11 Betonkonstruktioner: TBL SAB 9 Støttevægge og Støjskærme ekskl. Hovedpost 11 Jordarbejder: Øvrige TBL hovedposter Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (I 2 - I 1 ): I 1, idet I 1 angiver indeks på 6 månedersdagen efter licitationen, og I 2 angiver indeks midt i den aktuelle måned. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages acontoprisregulering svarende til det senest beregnede kvartalsindeks. Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til at fremsende acontobegæringer én gang om måneden og at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige kontraktmæssigt 19

21 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Særlige betingelser - SB udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første måned efter udløb af fastprisperioden. ad 22 stk. 7 ad 22 stk. 10 ad 22 stk. 11 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning. Slutopgørelse Betaling vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for acontobetalinger, se ad 22 stk. 1. Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE Ad 24 ad 24 stk. 1 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelser Forholdene nævnt i 24 stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse, såfremt de rent faktisk griber ind i entreprenørens ydelser, og kun i det omfang, det påberåbte forhold i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen, og dermed forsinker arbejdet. En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor der er usædvanligt vejrlig (nedbør, temperatur, vind mv.) den aktivitet, som er belastet af vejrliget, er kritisk aktiviteten skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen aktiviteten faktisk ikke kan udføres. Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren indhente skriftlige oplysninger fra den nærmeste af DMI s (Danmarks Meteorologiske Institut) målestationer, som foretager daglige målinger. ad 24 stk. 3 ad 25 ad 25 stk. 2 Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser samt størrelsen af eventuelt krav om erstatning eller godtgørelse. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod, hvis gældende tidsfrister overskrides. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt arbejdsdag som følger: 1. For igangsætningsfristen kr ,- 2. For færdiggørelsesfristen kr ,- Entreprenøren kan opnå følgende bonusser: kr ,-, hvis alle arbejder for sideudvidelse af MV øst for st inkl. betonskørt for støjskærme, støttevægge øst for Marbjergvej, samt ramper til / fra Hedelandsvej er så fuldført, at ABB- og GAB 0-belægninger samt afvandingsanlæg er 20

22 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Særlige betingelser - SB klar til ibrugtagning for MV-trafikafvikling senest den 15. oktober Denne bonus aftrappes med ,- kr. pr. påbegyndt arbejdsdag, så den er kr. 0,- den 29. oktober kr ,-, hvis alle arbejder for sideudvidelse af MV i mvs. vest for st og i mvs. st inkl. støjskærm samt alle arbejder med et nyt kørespor i mhs. og ændring af midterrabat vest for Københavnsvejs Vester Vejgren er så fuldført, at ABB- og GAB 0-belægninger samt afvandingsanlæg er klar til ibrugtagning for MV-trafikafvikling senest den 14. oktober Denne bonus aftrappes med ,- kr. pr. påbegyndt arbejdsdag, så den er kr. 0,- den 28. oktober kr ,-, hvis alle arbejder i mhs. vest for Københavnsvej uden for fremtidige tunge spor ekskl. OB samt alle arbejder for sideudvidelse af motorvejen mellem Marbjergvej og Københavnsvej Vester Vejgren inkl. østvendte ramper er klar til ibrugtagning for MV-trafikafvikling senest den 12. oktober Denne bonus aftrappes med ,- kr. pr. påbegyndt arbejdsdag, så den er kr. 0,- den 26. oktober kr ,-, hvis alle arbejder på MV-arealer er så fuldført, at motorvejen kan åbnes for trafik i alle spor uden restriktioner senest den 2. september Denne bonus aftrappes med ,- kr. pr. påbegyndt arbejdsdag, så den er kr. 0,- efter den 30. september F. ARBEJDETS AFLEVERING ad 28 ad 28 stk. 1 Afleveringsforretningen Entreprisen skal afleveres samlet. For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren på tilsynets ønske, og forinden aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. G. MANGLER VED ARBEJDET Ad 30 ad 30 stk. 4 ad 36 ad 36 stk. 3 Mangelsbegrebet Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning jf. 12 stk. 4, registreres ved afleveringen i det omfang disse ikke er afhjulpet forinden. Mangelsansvarets ophør For entreprisen ophører mangelsansvaret efter 5 år, regnet fra afleveringsdatoen. For kørebaneafmærkning udgår den i AB92 angivne mangelansvarsperiode på 5 år og erstattes af følgende: 21

23 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Særlige betingelser - SB Kørebaneafmærkning, som normalt ikke overkøres *) Anden kørebaneafmærkning på steder med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor: ÅDT < <ÅDT< <ÅDT< ÅDT > Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering) Kørebaneafmærkning med kort holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering) 4 år 1 år 4 år 3 år 2 år 1 år Ingen Gul kørebaneafmærkning for midlertidig regulering Funktionstid, dog maks. ½ år *) kontinuerte kantlinjer, dobbelte spærrelinjer og spærreflader undtagen linjer i kryds og i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at trafikanterne kører på linjerne. Disse behandles som anden kørebaneafmærkning. H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN Ad 39 Fælles regler for eftersyn Ad 39 stk. 2 For manglernes udbedring gælder bestemmelserne i 32, stk I eftersynsprotokollen redegøres for, hvornår og på hvilke betingelser entreprenørens sikkerhedsstillelse nedskrives/frigives. 22

24 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Særlige betingelser - SB BILAG D Udbudstidsplan

25 , Hedelandsvej - Vindingevej (Østre Ringvej), Udbudstidsplan ID Task Name 1 Licitation J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F Entrepriseperiode 4 Anlægsperiode 5 Igangsætningsfrist, jf. SB ad 2, stk Bonus 1, jf. SB ad 25, stk Bonus 2, jf. SB ad 25, stk Bonus 3, jf. SB ad 25, stk Bonus 4, jf. SB ad 25, stk Færdiggørelsesfrist, jf. SB ad 2, stk Bilag D, Udbudstidsplan Dato: Milestone Summary task Page 1

26 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 INDHOLDSFORTEGNELSE SAB 0 STYRING OG SAMARBEJDE 2 1 ALMENT 2 2 ARBEJDSPLAN M.V. 2 3 KONTROL 5 4 DOKUMENTATION 5 5 KVALITETSSTYRING OG MILJØLEDELSE 8 6 STYRING AF SIKKERHED OG SUNDHED I ARBEJDSOMRÅDERNE 25 7 TRAFIKSIKKERHED OG -AFVIKLING 31 8 STYRING AF FORHOLD TIL MYNDIGHEDER, HERUNDER LEDNINGSEJERE 32 BILAG Bilag 0.1 Bilag 0.2 Bilag 0.3 Bilag 0.4 Bilag 0.5 Arbejdsprocedurer, foreløbig fortegnelse Entreprenørens beredskabsplan Paradigmer og eksempler, dokumentstyring Anvendte forkortelser og betegnelser Procedure for arbejder i nærheden af 50 kv luftledninger (E5506) 1

27 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 SAB 0 STYRING OG SAMARBEJDE 1 ALMENT Supplerende bestemmelser til AAB - Styring og samarbejde. I.a.b. 2 ARBEJDSPLAN M.V. 2.1 Generelt Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om: forventet indsats af materiel og mandskab oversigt over de månedlige udbetalingers forventede størrelse foranstaltninger af hensyn til miljø, arbejdsmiljø, trafiksikkerhed og afvikling planlægning af udarbejdelse af plandokumenter (arbejdsplaner, kvalitetsplan, miljøplan, beredskabsplan, arbejdsprocedurer, kontrolplaner, projektering af permanente og midlertidige konstruktioner etc.) hvornår trafikomlægninger udføres hvornår de enkelte entreprenører/underentreprenør arbejder i entrepriseområder hvornår og hvor der udføres arbejder, som medfører særlig fare tidspunkter for arbejder med støjniveau over støjniveauer jf. SAB 1 Arbejdsplads afsnit 7.2. Arbejdsplanen vil under gennemførelsen af entreprisen blive lagt til grund for bygherrens vurdering af, om entreprisen fremmes behørigt. Entreprenøren skal i arbejdsplanen tage hensyn til, at arbejdet standses i perioder, hvor vejrforholdene sædvanligvis vil umuliggøre udførelse af konditionsmæssigt arbejde. Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagrammetoden. Arbejdsplanen skal udarbejdes og vedligeholdes i MS-Project version 2002 eller senere version og fremsendes i elektronisk form i originalt format (native format).mpp. Arbejdsplanen skal afleveres senest 5 uger efter kontraktindgåelsen. Arbejdsplanen skal dække hele perioden. De kommende 6. mdr. skal have en detaljeringsgrad svarende til ugeniveau. Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra det på den senest udarbejdede arbejdsplan forudsatte. Forud for hvert byggemøde (kl. 12 én arbejdsdag før byggemøde) skal entreprenøren skriftligt aflevere oplysninger til tilsynet om: Arbejder udført i perioden Planlagte aktiviteter i de kommende 4 uger Arbejdets stade Anvendt materiel og arbejdsstyrke Vejrforhold og spilddage Plandokumenter (plan og status) Kvalitetsstyring (plan og status for opfølgning på audits mv.) Afvigelser og fravigelser (oversigt og status) Tillægsarbejder (oversigt og status over aftalesedler). Ud over det i SB ad 2 stk. 2 nævnte overdragelsestidspunkt og de i SB ad 2 stk. 3 nævnte tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a.: 2

28 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 A. Særlige trafikale bestemmelser at at trafikken på M11 og ramper skal opretholdes i hele anlægsperioden. trafikken på M11 i spærretiderne skal opretholdes med uændret antal af spor i hver retning. at nye østvendte ramper ved Lindenborgvej ibrugtages for trafik primo august at at at at at at at at at at at der skal være en mindst 0,7 km lang strækning med mulige kørespor for trafikken i sideudvidelse eller nuværende midterrabat, inden der kan anmodes om forlægning af trafikken for arbejdsområde for henholdsvis ændringer i eksisterende midterrabat eller i nødspor / yderrabat i mhs. side af trafikforanstaltning mod trafikområde højst må placeres 0,8 m fra eksisterende kantstribe i forbindelse med arbejdsområde for anlæg af nyt kørespor mod midterrabat i mhs. trafikomlægninger på motorvejen inkl. ramper ikke udføres på hverdage i tidsrummet kl kl. 19, men fortrinsvis i weekender og på helligdage. trafikomlægninger på andre veje skal ske på døgnets trafiksvage tidspunkter, og efter specifik aftale med vejmyndigheden. der på hverdage mellem myldretiderne undtagelsesvist kan tillades kortvarige spærringer af ét kørespor på M11 for på- og aflæsning af materiel og materialer. M11 s ene vejside, inkl. ramper udenfor spærretiderne i en trafiksvag periode i særlige situationer kan tillades lukket meget kortvarigt for f.eks. opsætning af en portalbjælke. Lukning af motorvejen og ramper skal altid ske med politiets bistand, ligesom det altid skal godkendes i forvejen af vejmyndighed og politi. trafikplan og ansøgning om tilladelse til vejarbejde hos vejmyndigheder skal bestilles hos tilsynet senest 15 arbejdsdage før planlagt igangsætning af arbejdet. materiel- og materialetransport til arbejdsområder kun må foregå via motorvejen og andre betydende veje for offentlig trafik. arbejdsområders udformning skal udføres i overensstemmelse med det i SAB 1 - Arbejdsplads, afsnit 4.2 angivne. der i vinterperioden 1. nov. 31. marts skal være en rabat med en bredde på mindst 1,5 m eller et nødspor med en bredde på mindst 2,5 m mellem højre side af det tunge spor på motorvejen og et arbejdsområde, når længden af arbejdsområdet er over 100 m. overfladevand frit skal kunne strømme på vejoverfladen fra kørebanen til afløbskonstruktioner i arbejdsområder. B. Særlige miljømæssige bestemmelser at arbejder i almindelighed skal udføres i perioderne hverdage kl og lørdage kl Kun nedenstående arbejder må udføres udenfor disse perioder: arbejder, der af tekniske årsager skal udføres kontinuerligt og har en varighed, der ikke kan rummes inden for ovenstående perioder arbejder, der af hensyn til trafikken eller drift af ledninger og tekniske anlæg, skal udføres uden for tidsrummet hverdage kl

29 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 at der kun efter forudgående aftale med tilsynet må arbejdes søn- og helligdage og lørdage uden for tidsrummet mellem kl. 07 og kl. 14 samt på hverdage uden for tidsrummet mellem kl. 07 og kl. 18. at arbejderne er underlagt krav om begrænsning af støj og vibrationer som anført i SAB 1 - Arbejdsplads. C. Særlige forhold at at at der skal udføres interims- eller nye belægninger forud for forlægninger af trafik til områder uden for eksisterende køresporsarealer jf. projekttegninger over eksisterende forhold. planum for nye kørespor og nødspor i mvs. vest for Københavnsvej Vester Vejgren skal kalkstabiliseres i bælte, der har side ved nuværende nødsporskant. trafikledelsesanlægget på arbejdsstrækningen skal holdes i drift gennem hele byggeperioden. Tilsynet skal have et varsel på min. 5 arbejdsdage forud for igangsætning af omlægning af el-installationer, der har betydning for driften af anlæggene. at arbejder for støttevæg i mvs. øst for Marbjergvej kan opstartes efter den 1. maj at at at arbejder for etablering af rampe langs eksisterende østvendt frakørselsrampe og tilslutning af denne til rundkørsel på Hedelandsvej i mhs. (ca. 70 m) kan opstartes efter den 21. maj arbejder i eksisterende midterrabat for nyt spor i mhs. vest for Københavnsvejs Vester Vejgren først kan opstartes efter den 1. april 2011 og efter udført sideudvidelse i mvs. arbejder mellem st og bro 66 UF af Københavnsvej Øster Vejgren kan opstartes efter den 30. marts at støjskærm øst for st skal være fuldført senest den 1. maj at at at at arbejder for nyt 3,0 m nødspor og langsgående afvanding mv. i rabat i mhs. vest for bro 70 UF af Københavnsvej Vester Vejgren først kan opstartes efter den 30. marts 2012 og efter afsluttet anlæg af nyt spor i mhs. mod midterrabatten. ændringer af belægninger på eksisterende MV-kørespor ekskl. køresporet nærmest midten i mvs. vest for Københavnsvej Vester Vejgren tidligst kan opstartes den 1. april et vejafvandingssystem skal være i funktion i hele anlægsperioden. ledningsejerne skal have adgang til at omlægge/fjerne ledninger i entrepriseområdet. D. Særlige adgangs- og arbejdsforhold at vedrørende særlige forhold i forbindelse med luftledningerne henvises til kravene i bilag Vinterforanstaltninger Entreprenøren skal i entrepriseforløbet registrere indflydelse og konsekvenser af forsøgsordningen på entreprisens udførelse. Efter entreprisens gennemførelse vil bygherren evaluere forløbet af entreprisen specielt med henblik på at samle erfaringer om anvendelsen af forsøgsordningen med vinterforanstaltninger. 4

30 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 3 KONTROL 3.1 Entreprenørens egenkontrol For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle bygherren mindst 5 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted. Der henvises i øvrigt til afsnit (3) for udarbejdelse af entreprenørens kontrolplaner. 3.2 Bygherrens kontrol Bygherren skal have adgang til løbende i entrepriseforløbet at vurdere og efterprøve entreprenørens kvalitets-, miljø- og sikkerhedsledelse i form af audits og inspektioner, herunder også kvalitets- og miljøledelse hos rådgivere/projekterende, underentreprenører og leverandører. Bygherrens auditering vil kun omfatte forhold og dokumenter, der har relation til den aktuelle entreprise, og vil typisk blive baseret på udbudsmaterialets kravspecifikationer, entreprenørens entreprisespecifikke kvalitets- og miljøplan, kontrolplaner, arbejdsprocedurer etc. Entreprenøren skal påregne, at følgende medarbejdere skal medvirke ved audit: En repræsentant fra entreprisens ledelse En repræsentant fra entreprenørens kvalitetsfunktion Udvalgte funktionsledere og medarbejdere fra produktionen. Varigheden af en bygherreaudit vil typisk være 3-4 timer. Omfanget af bygherreaudit vil være én audit halvårligt. Antallet af audits kan øges og/eller reduceres afhængig af karakteren og antallet af identificerede observationer. Bygherrens auditrapport vil blive fremsendt til entreprenøren senest 3 arbejdsdage efter auditen. Bemærkninger til auditrapporter samt status for afhjælpning af rejste observationer registreres på byggemøder. 4 DOKUMENTATION Arbejdstegninger skal udleveres til bygherren i 2 eksemplarer, samt i digital form (.dwg eller.dgn format). Tidsfrister for levering af plandokumenter mv. efter kontrakt Entreprisespecifikke plandokumenter skal forelægges for bygherren i henhold til de tidsfrister, der er anført efterfølgende: Entreprisespecifikke plandokumenter Kvalitetsplan, miljøplan, arbejdsplan og administrative procedurer Input til bygherrens plan for sikkerhed og sundhed (herunder beredskabsplan) Detaljeret arbejdsplan Input/oplæg til trafikafviklingsplaner Tidsfrist for forelæggelse for bygherren 5 uger efter kontraktindgåelse 10 arb. dage før arbejdets igangsætning. 20 arb. dage før arbejdets igangsætning 15 arb. dage før planlagt trafikomlægning Påregnet varighed til bygherrens behandling 10 arb. dage 10 arb. dage 10 arb. dage 15 arb. dage 5

31 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 Entreprisespecifikke plandokumenter Tegninger og beregninger vedr. midlertidige hhv. permanente konstruktioner Arbejdstegninger Arbejdsprocedurer Kontrolplaner Tidsfrist for forelæggelse for bygherren 20 arb. dage før arbejdets igangsætning 20 arb. dage før arbejdets igangsætning 20 arb. dage før arbejdets igangsætning 20 arb. dage før arbejdets igangsætning Påregnet varighed til bygherrens behandling 10 arb. dage 10 arb. dage 10 arb. dage 10 arb. dage Konstruktioner må ikke påbegyndes, før bygherren har godkendt entreprenørens entreprisespecifikke kvalitetsplan, miljøplan og beredskabsplan. Eventuelle ændringer til entreprenørens entreprisespecifikke kvalitetsplan, miljøplan og beredskabsplan, som entreprenøren påtænker at gennemføre i entrepriseforløbet, skal forelægges bygherren til godkendelse senest 10 arbejdsdage før ændringerne effektueres. Intet stilladsarbejde må påbegyndes, før bygherren har godkendt stillads- og funderingsprojektet herfor. Entreprenøren skal i sin planlægning påregne nødvendig tid til bygherrens behandling af ovennævnte dokumenter samt tid til indarbejdelse af bygherrens eventuelle kommentarer og gentagen fremlæggelse for bygherrens behandling. Senest 10 arbejdsdage forud for færdiggørelse af et dokument varsler entreprenøren tilsynet om, hvornår dokumentet er klar til bygherrens godkendelse. Bygherren vil efter modtagelse af hvert enkelt dokument til godkendelse i løbet 3 arbejdsdage afgøre, om dokumentet har en kvalitet og indhold, således at det forventes at kunne godkendes. 4.1 Indmåling af udførte arbejder Nærværende afsnit præciserer de generelle bestemmelser i forbindelse med udarbejdelse af den krævede dokumentation for indmåling af udført arbejde. Eventuelle specifikke krav til indmåling af det udførte arbejde er angivet i de respektive SAB-afsnit. I forbindelse med arbejdets afslutning skal entreprenøren aflevere den komplette KS journal som beskrevet i afsnit 4.2 og afsnit (8). Entreprenøren skal i takt med arbejdets fremdrift indmåle og registrere: Vej- og belægningsoverflader Skråninger samt jordarbejder i entreprisegrænserne Konstruktioner Afvanding (rør, brønde, bygværker mv.) Øvrige installationer. Dokumentationen skal indeholde registreringer af målte værdier samt eventuelle afvigelser i forhold til de i projektet givne tolerancer og acceptkriterier. Dokumentationen skal på forlangende forelægges for bygherren i takt med arbejdernes udførelse. Indmålingsdata inkl. tilhørende tekster på digital form afleveres i DSFL-format som beskrevet i Standard for udveksling af digitale kortinformationer version Den digitale dokumentation ledsages af plots og skitser på papir samt specifikation af, hvordan plottene er ge- 6

32 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 nereret (dvs. angivelse af datagrundlag). Plots på papir udfærdiges i målestok efter nærmere aftale med tilsynet. For ledninger er bygherrens krav til indmåling baseret på DS 462 "Registrering af ledninger". Indmålingsdata for vejafvanding inddateres i Webvand sammen med klarmelding af den pågældende konstruktion. Angående supplerende krav til "som udført" - dokumentation for afvandingsforhold henvises til SAB 3 - Afvanding. Krydsende ledninger indmåles med koordinater (x,y) for krydsningspunktet samt koter (z) for de to ledningers bund- og topkoter, og ledningstværsnit registreres (dimension). 4.2 Dokumentation af "som udført"-arbejde. Entreprenøren skal i takt med arbejdets fremdrift registrere alle ændringer i forhold til projektet. Entreprenøren skal ved entreprisens afslutning levere et komplet sæt "som udført"- dokumentation til tilsynet. Dokumentationen skal afleveres struktureret og ordnet i hovedgrupper svarende til arbejdernes karakter, jf. afsnit (5). Dokumentationen omfatter følgende materiale: a. Indmålingsdata b. "Som udført"-tegninger, beregninger mv. c. Fravigelser og afvigelser d. Drifts- og vedligeholdsanvisninger Herudover skal entreprenøren i forbindelse med arbejdets afslutning aflevere den komplette KS-journal som beskrevet i afsnit 4.1 og afsnit (8). Hver dokumentationspakke skal indeholde fuldstændig dokumentationsfortegnelse. Dokumentation på digital form afleveres til tilsynet på CD-ROM med tilhørende formatbeskrivelse og indholdsfortegnelse. I øvrigt gælder følgende: a) Indmålingsdata Indmålingsdata afleveres til tilsynet både på digital form og med tilhørende tegningsplot jf. ovenstående afsnit 4.1. b) "Som udført"-tegninger, beregninger mv. Bygherrens projekttegninger leveres som papirtryk med ændringer indtegnet og beskrevet med farve, således at ændringerne vises tydeligt og forståeligt. Supplerende tegninger, udarbejdet af entreprenøren, afleveres til tilsynet både på digital form og med tilhørende tegningsplot. Tegninger i digital form afleveres i formaterne MicroStation DGN eller AutoCAD DWG. Beregninger og beskrivelser af permanente konstruktioner, der er udarbejdet af entreprenøren, leveres som papirtryk og på digital form i formaterne Word-, Excel- og pdf-format. Tegninger, beregninger og beskrivelser skal mærkes "som udført". c) Fravigelser og afvigelser Fravigelser og afvigelser leveres som papirtryk bilagt dokumentation for udført afhjælpning og korrigerende handlinger. d) Drifts- og vedligeholdsanvisninger 7

33 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 Der henvises til specifikke krav anført i SAB. 5 KVALITETSSTYRING OG MILJØLEDELSE 5.1 Alment Entreprenøren skal udøve kvalitetsstyring, der er i overensstemmelse med intentionerne i "DS/EN ISO 9001:2000, Kvalitetsstyringssystemer. Systemkrav" og kravene i nærværende dokument. Entreprenørens entreprisespecifikke kvalitetsplan skal dække alle de krav, der er listet i efterfølgende afsnit Entreprisespecifik kvalitetsplan. 5.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan Miljøplan Vedrørende krav til tidsfrister for udarbejdelse og aflevering af plandokumenter, se afsnit 4. AAB afsnit til udgår og erstattes af: Entreprenøren skal udarbejde en specifik miljøplan for entreprisen. I miljøplanen behandles miljø-forhold, beskrevet i afsnit i SAB 1 - Arbejdsplads. Entreprenøren skal som en del af sin miljødokumentation udarbejde kontrolplaner inden for de miljøforhold, hvor det er aktuelt og som er angivet i afsnit Entreprisespecifik kvalitetsplan Entreprenøren skal inden for rammerne af sit kvalitetsstyringssystem opstille, følge, overvåge og vedligeholde en entreprisespecifik kvalitetsplan, som på operationelt niveau understøtter den daglige produktion med anvisninger, værktøjer og skabeloner for udøvelse af den i udbudet krævede kvalitetsstyring og egenkontrol. Hovedstrukturen for den entreprisespecifikke kvalitetsplan er givet i efterfølgende indholdsfortegnelse. 1 Introduktion 1. Arbejdets karakter og omfang 2. Arbejder med særlige arbejdsmiljømæssige risici 3. Arbejder med særlige risici for negative påvirkninger for omgivelserne 4. Særlig uddannelse og træning 2 Formål og målgruppe 1. Kvalitetsplanens formål 2 Målgruppe 3 Struktur for entreprisens kvalitetsstyring 1. Struktur 2. Udarbejdelse 3. Implementering 4 Organisation og ansvar 1. Entreprisens organisation 2. Ansvar og beføjelser 3. Kvalitetsstyringsfunktionen 4. Grænseflader 5. Uddannelse og træning 5 Styring af ændringer og fravigelser 6 Dokumentstyring 8

34 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 1. Identifikation af dokumenter 2. Udarbejdelse og kontrol af dokumenter 3. Dokumentfortegnelse 4. Fordeling af dokumenter 5. Arkivering 7 Kommunikation 1. Møder 2. Bygherrens projektgennemgange 3. Entreprenørens projektgennemgange 4. Rapportering af afvigelser 8 Styring af rådgivere / projekterende, underentreprenører og leverandører 1. Tilknyttede leverandører 2. Indkøb og evaluering 3. Opfølgning på leverandørers ydelser 9 Projektering 10 Udførelse 1. Risikostyring 2. Arbejdsprocedurer 3. Ibrugtagning 4. Aflevering 5. Som udført dokumentation 11 Kvalitetskontrol og -dokumentation 1. Procedurer for kvalitetskontrol 2. Kontrolafsnit 3. Kontrolplaner 4. Kontrolfrekvens 5. Sporbarhed 6. Måleudstyr 7. Kontrolstatus 8. KS-journal 12 Afvigelser og korrigerende handlinger 1. Afvigelser 2. Korrigerende og forebyggende handlinger 13 Kvalitetsaudits 1. Audits 2. Auditplan 14 Bilag til kvalitetsplanen Introduktion Kvalitetsplanen skal dække alle leverede ydelser, inkl. planlægning, projektering, udførelse, dokumentation for kontrol, "som-udført"-dokumentation og dokumentation til brug for drift og vedligehold. Kvalitetsplanen skal indeholde operationelle værktøjer (skabeloner, tjeklister etc.), der understøtter en effektiv kvalitetsstyring hos målgruppen (jf. afsnit ). Såfremt entreprenøren vælger en anden opdeling i sin kvalitetsplan, skal der som bilag knyttes en krydsreferenceliste, der entydigt angiver, hvor de anførte emner er beskrevet i kvalitetsplanen. Teksten herunder er bygherrens anbefalinger til entreprenøren om, hvilke informationer om entreprisens karakter og omfang mv., der indskrives i den entreprisespecifikke kvalitetsplan 9

35 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 og dermed videreformidles til medarbejderne på entreprisen. Entreprenøren skal i relevant omfang supplere beskrivelsen med oplysninger om valgte fremgangsmåder. (1) Arbejdets karakter og omfang Entreprisen omfatter: trafikomlægninger, afvandingsarbejder i M11, sideudvidelse af M11 etablering af støjskærme og støttemure samt retablering af arbejdsområder. Entreprisens udstrækning samt lokalitet af arbejder er i hovedtræk vist på oversigtsplan I entreprisen indgår bl.a. trafikregulering, jord-, afvandings- og belægningsarbejder, ledningsarbejder, beton- og stålautoværn, støjskærme og støttemure. (2) Arbejder med særlige arbejdsmiljømæssige risici Bygherren har på forhånd udpeget arbejder med særlige risici, jf. nærværende SAB 0, afsnit Alle entrepriseledere, byggeledere og formænd har pligt til at informere medarbejderne om arbejder, der indebærer særlige arbejdsmiljømæssige risici, herunder også planlagte forebyggende foranstaltninger, personlige værnemidler samt beredskabsplan. Informationen skal gives forud for igangsætning af et arbejde i form af en samlet gennemgang af den for arbejdet gældende arbejdsprocedure. (3) Arbejder med særlige risici for negative påvirkninger af omgivelserne Alle entrepriseledere, byggeledere og formænd har pligt til at informere medarbejderne om arbejder, der indebærer særlige risici for negativ påvirkning af det omgivende miljø, herunder planlagte forebyggende foranstaltninger for minimering af gener og beredskabsplan. Informationen skal gives forud for igangsætning af et arbejde i form af en samlet gennemgang af den for arbejdet gældende arbejdsprocedure. (4) Særlig uddannelse og træning Alle medarbejdere der leder og/eller bliver beskæftiget med følgende typer af arbejder skal have gennemført de til arbejdet påkrævede kurser: Arbejder med trafikreguleringer og trafikafmærkninger (jf. SAB 0 afsnit 5.2.7) Stilladsarbejder Plan for uddannelse og træning skal fordeles til hvert enkelt arbejdsområde, og entrepriseledere, byggeledere og formænd skal sørge for, at de enkelte medarbejdere informeres herom Formål og målgruppe (1) Kvalitetsplanens formål Det skal af kvalitetsplanen fremgå, at formålet er: at sammenfatte operationelle anvisninger og værktøjer for en effektiv kvalitetsstyring med entreprisens gennemførelse at dokumentere entreprenørens entreprisespecifikke kvalitetsstyring over for bygherren. 10

36 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 (2) Målgruppe Målgruppen for kvalitetsplanen skal omfatte: Medarbejdere, der leder, udfører og kontrollerer arbejder, der har indflydelse på kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, trafikafvikling og sikkerhed Rådgivere/projekterende Underentreprenører Væsentlige leverandører, der ikke er omfattet af tredjeparts inspektion Struktur for entreprisens kvalitetsstyring (1) Struktur Entreprenøren skal redegøre for sin kvalitetsstyring af entreprisen i alle faser af arbejdet og hos alle implicerede parter i entreprenørens organisation. Det skal af redegørelsen fremgå, hvorledes tilknyttede underentreprenører, leverandører og rådgivere/projekterende er omfattet af entreprenørens entreprisespecifikke kvalitetsplan. Eventuelle bidrag til kvalitetsplanen, der stammer fra eksisterende kvalitetsstyrings- og/eller miljøledelsessystemer, skal indarbejdes i kvalitetsplanen, således at planen inkl. de i afsnit nævnte bilag fremstår som et samlet dokument. (2) Udarbejdelse Entreprenøren skal redegøre for, hvorledes og af hvem kvalitetsplanen udarbejdes, godkendes og vedligeholdes i entrepriseforløbet. (3) Implementering Entreprenøren skal som minimum redegøre for: Aktiviteter til sikring af, at kvalitetsplanen bliver implementeret og kendt på alle niveauer i entreprenørens organisation Aktiviteter til sikring af kvalitetsplanens anvendelse og tilstrækkelighed Interne audits (jf. afsnit Kvalitets- og miljøaudits) Ansvar for gennemførelse af implementeringsaktiviteterne. I tilknytning til kvalitetsplanen skal entreprenøren udarbejde og vedligeholde en implementeringsplan (udformet som en tids- og aktivitetsplan) med angivelse af aktiviteter for implementering og opfølgning på kvalitetsplanens efterlevelse. Implementeringsplanen vedlægges som bilag til kvalitetsplanen Organisation og ansvar (1) Entreprisens organisation Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en organisationsplan med fagdiscipliner og nøgle-personer. Organisationsplanen skal angive interne kommunikationsveje og skal som minimum omfatte: 11

37 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 Entreprenørens projektleder (kontraktansvarlig) Entreprenørens kvalitets- og miljøleder Entreprenørens sikkerhedsleder Entrepriseleder Assisterende entrepriseleder Byggeledere Planlægningsleder Økonomileder Kvalitets-, miljø- og sikkerhedsleder Afsætnings- og indmålingsleder Stilladskoordinater Kloakmester Byggeledere hos underentreprenører Projektledere hos rådgivere/projekterende, specialister etc. Entreprenørens basisorganisation Entrepriseorganisation Eksterne parter Organisationsplanen vedlægges som bilag til kvalitetsplanen. Til ledelse og koordinering af samt kontrol med arbejdets udførelse kræves en entrepriseleder (arbejdsleder), der er fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pågældende arbejder. Denne skal være fuldt beskæftiget ved nærværende entreprise samt have det fornødne antal medarbejdere til rådighed. Medarbejderne - herunder kontrol- og laboratoriepersonale - skal være kvalificerede til at udføre de i SAB og UKP nævnte arbejder, undersøgelser og kontroller. (2) Ansvar og beføjelser Entreprenøren skal med udgangspunkt i organisationsplanen beskrive ansvar og beføjelser og interne kommunikationsveje for nøglepersoner, der leder, udfører og kontrollerer arbejder, der har indflydelse på den tekniske kvalitet, miljø, arbejdsmiljø samt trafikafvikling og sikkerhed. (3) Kvalitetsstyringsfunktionen Entreprenørens kontraktansvarlige ledelse skal løbende overvåge og evaluere kvalitetsstyringen i alle dele af entrepriseorganisationen, herunder kvalitetsplanens tilstrækkelighed og implementering. Ledelsens overvågning og evaluering skal udføres af medarbejdere, der er uafhængige af produktionen, og som har gennemført relevant uddannelse som f.eks. eksamineret auditor. Kvalitetsstyringsfunktionens uafhængighed af produktionen samt reference til firmaets kontrakt-ansvarlige ledelse skal fremgå af organisationsplanen. (4) Grænseflader Entreprenøren skal beskrive sin styring af grænseflader til eksterne parter, herunder grænseflader til trafikale myndigheder, ledningsejere, fremmede entreprenører, lodsejere, naboer mv. jf. SAB 1 - Arbejdsplads, afsnit 1.1 og afsnit 1.2. Styring af grænseflader omfatter: Identifikation af grænseflader Fastlæggelse af ansvar for koordinering og kommunikation Kommunikation over grænseflader 12

38 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 Aftaler med grænsefladeparter om koordinering og kommunikation. Beskrivelsen skal som minimum omfatte grænseflader til: Ledningsarbejder, der udføres af ledningsejere eller disses entreprenører Arbejder, der udføres af andre entreprenører i fællesområderne Lodsejere og naboer, der støder op til arbejdsområdet. (5) Uddannelse og træning Entreprenøren skal udarbejde en plan samt en registrering for uddannelse og træning af medarbejdere, der er/bliver beskæftiget på entreprisen. Herigennem skal entreprenøren sikre sig, at der på alle lokaliteter for arbejdernes udførelse er medarbejdere, der er fuldt fortrolige med at udføre de i SAB 1 til SAB 10 anførte arbejder. Planen for uddannelse/træning skal som minimum omfatte: Emner for uddannelse/træning Tidspunkter for uddannelse/træning Kategori af medarbejdere. Registrering af udført uddannelse/træning skal som minimum omfatte: Medarbejder (navn og funktion) Emne for uddannelse/træning Tidspunkt for modtaget uddannelse/træning. Bygherrens særlige krav til uddannelse og træning er anført i nærværende SAB 0 Styring og Samarbejde afsnit 5.2.7, herunder bl.a. uddannelser vedr. Vejen som arbejdsplads og Forebyggelse af stilladssvigt Styring af ændringer og fravigelser Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for styring af projektændringer og fravigelser, som initieres af entreprenøren efter kontraktens indgåelse, herunder eksempelvis ønsker om at fravige fra specificerede krav til f.eks. konstruktionsprincipper, materialer, udførelses-metoder etc. Der skal i proceduren redegøres for: at ingen ændringer/fravigelser må iværksættes uden bygherrens forudgående godkendelse at eventuelle ønsker om at fravige kravene i aftalegrundlaget skal beskrives og begrundes i en fravigebegæring, der forelægges for bygherrens godkendelse at fravigebegæringer udarbejdes efter fastlagte retningslinjer (form, indhold etc.) at fravigebegæringer forelægges for bygherren senest 20 arbejdsdage før fravigelsen ønskes effektueret. I fravigebegæringen skal der som minimum redegøres for: Fravigelsens karakter og omfang Reference til det aftalegrundlag, fravigelsen knytter sig til Begrundelse for hvorfor fravigelse ønskes Konsekvenser som fravigelsen vil medføre, herunder konsekvenser af teknisk, økonomisk, tidsmæssig, miljømæssig og sikkerhedsmæssig karakter Relevante supplerende oplysninger (eksempelvis beregninger, tegninger, produktdata etc.). 13

39 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB Dokumentstyring Generelt Entreprenøren skal beskrive sit system for styring af dokumenter relateret til entreprisen. Beskrivelsen skal redegøre for dokumenters identifikation, udarbejdelse, kontrol, granskning, godkendelse, ajourføring/ændring, fordeling, registrering, arkivering mv. Beskrivelsen skal redegøre for entreprenørens håndtering af dokumenter i papirform og i elektronisk form. Beskrivelsen skal respektere krav til tegninger, som udført -dokumentation mv. anført i de respektive SAB'er og øvrigt udbudsgrundlag. Beskrivelsen skal som minimum omfatte entreprenørens styring af følgende: Entreprenørens granskning og fordeling af dokumenter, der modtages fra bygherre eller andre eksterne parter (tegninger, beregninger, beskrivelser, tidsplaner etc.) Plandokumenter, der udarbejdes af entreprenøren, dennes rådgivere/projekterende, underentreprenører og leverandører Dokumenter og data, der indeholder registreringer og data for udført kontrol Udvekslingsformater for digitale dokumenter og data, som entreprenøren skal levere til VD Korrespondance med VD, myndigheder og andre eksterne parter Mødereferater. (1) Identifikation af dokumenter Entreprenøren skal beskrive sit system for identifikation af dokumenter, der udarbejdes til entreprisen. Systemet skal omfatte alle dokumenttyper (breve, planer, procedurer, arbejdstegninger, kontrolplaner, kontroldokumentation, indmålinger etc.), og skal dække identifikation af såvel papirdokumenter som elektroniske dokumenter. Systemet skal som minimum give anvisninger for: Navngivning Nummerering Lokalitetsangivelse Datering Versionsstyring, herunder markering af om dokumenter er foreløbige, kontrolleret henholdsvis godkendt og frigivet til brug på entreprisen. (2) Udarbejdelse og kontrol af dokumenter Entreprenøren skal beskrive sit system for kontrol og godkendelse af dokumenter, der udarbejdes til entreprisen. Systemet skal som minimum redegøre for opfyldelse af følgende betingelser: Materiale, der fremsendes i foreløbig udgave (dvs. før kontrol og godkendelse), skal være mærket foreløbig Materiale, der fremsendes til produktion henholdsvis til bygherrens gennemgang, skal forinden fremsendelse være kontrolleret og godkendt af entreprenøren Såfremt der fremsendes materiale, der fraviger fra kontraktens krav, skal entreprenøren skriftligt meddele, på hvilke punkter materialet fraviger kravene I revisioner af materiale, der tidligere har været fremsendt i godkendt udgave, skal ændringer i forhold til forrige version være markeret, således at brugerne/læserne gives et hurtigt indblik i, hvad der er ændret. 14

40 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 I tilknytning til sin kvalitetsplan skal entreprenøren udarbejde og vedligeholde en dokumentstyringsplan, der for hver dokumenttype og/eller gruppe af dokumenter redegør for, hvem der forestår udarbejdelse, kontrol og granskning samt godkendelse af dokumenterne. Eksempel på en dokumentstyringsplan er vist i bilag 0.3 til nærværende SAB 0. Entreprenørens dokumentstyringsplan skal vedlægges som bilag til kvalitetsplanen. (3) Dokumentfortegnelse Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en fortegnelse over dokumenter, der udarbejdes af entreprenøren eller dennes rådgivere/projekterende, underentreprenører og leverandører. Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan beskrive principperne for dokumentfortegnelsens indhold og opbygning, evt. i form af en skabelon. Eksempel er vist i bilag 0.3 til nærværende SAB 0. Dokumentfortegnelsen skal som minimum omfatte følgende typer af dokumenter: Tids- og arbejdsplaner Metodebeskrivelse Beskrivelser, tegninger og beregninger, inkl. arbejdstegninger Kvalitetsplan med tilhørende bilag Miljøplan Beredskabsplan Procedurer (administrative procedurer og arbejdsprocedurer) Kontrolplaner Afvigelser Fravigelser Som udført -dokumentation. Gældende dokumentfortegnelse registreres i referat af byggemøder. (4) Fordeling af dokumenter Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan foreskrive, at der for hver leverance af dokumenter medsendes en følgeskrivelse, der entydigt redegør for, hvilke dokumenter der fremsendes (nummer, dato, version og titel). Entreprenøren skal redegøre for, hvorledes det sikres, at forældede udgaver af projektdokumenter annulleres på brugsstederne. En kopi af samtlige for kontrakternes udførelse gældende ajourførte dokumenter skal altid forefindes i papirform på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og bygherren og dennes tilsyn skal have adgang til disse. (5) Arkivering Entreprenøren skal opstille retningslinjer for arkivering af dokumenter og data, der udarbejdes og genereres i entrepriseforløbet. Retningslinjerne skal som minimum dække: Arkivernes opbygning (arkivnøgle) Arkivernes tilgængelighed Backup-rutiner for elektroniske data, herunder også data lagret på mobilt udstyr, f. eks. land-målingsudstyr. 15

41 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 Arkivnøglen skal redegøre for: Arkivernes opdeling i hoved- og undergrupper Arkivansvarlige for de respektive arkiver/arkivgrupper Arkivernes placering (papir og elektronisk). Arkivnøglen vedlægges som bilag til kvalitetsplanen Kommunikation (1) Møder Entreprenøren skal identificere og planlægge møder, der er nødvendige for at styre og koordinere entreprisen. Møderne anføres i en mødeplan, der løbende vedligeholdes. For hver mødetype anføres: Formål Hyppighed eller tidspunkt Faste mødedeltagere Mødeleder/ansvarlig for mødets gennemførelse Hvorledes og af hvem beslutninger dokumenteres (mødereferater, notater mv.) Fordeling af mødereferater/notater mv. Mødeplanen vedlægges som bilag til kvalitetsplanen. Entreprenørens kontraktansvarlige ledelse skal for hvert kvartal afholde møde for evaluering af entreprenørens kvalitets-, miljø- og sikkerhedsledelse i entreprisen. På disse møder skal følgende emner evalueres: Entreprisespecifik kvalitetsplan (implementering, anvendelse og potentielle forbedringer) Entreprisespecifik miljøplan (implementering, anvendelse og potentielle forbedringer) Plan for sikkerhed og sundhed (implementering, anvendelse og potentielle forbedringer) Sikkerhedsarbejdet i perioden (ulykker, uheld og nærved uheld hhv. forebyggende foranstaltninger) Interne audits afholdt i perioden (auditresultater og afhjælpning) Bygherreaudit afholdt i perioden (rapporter og rejste observationer) Afvigelser konstateret/påpeget i perioden (afhjælpning og korrigerende handlinger). Entreprenørens kvalitets-, miljø- og sikkerhedsleder samt kvalitets-, miljø- og sikkerhedskoordinatoren på entreprisen skal deltage i evalueringsmøderne. (2) Bygherrens projektgennemgange Bygherrens projektgennemgange påregnes afholdt i takt med og forud for igangsætning af udvalgte typer af arbejder. Formålet er at skabe en dialog mellem entreprenøren og bygherren for at afklare udførelsesmæssige problemstillinger i forhold til de stillede projektkrav. Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan foreskrive, at de respektive produktions- og byggeledere til bygherrens projektgennemgange skal bidrage med oplysninger om: Påtænkt udførelsesmetode, materiel og ressourcer Påtænkt udførelsestakt (detaljeret arbejdsplan) Påtænkt forebyggelse af miljømæssige gener (støj, vibrationer, støv etc.) Påtænkte sikkerhedsforanstaltninger (trafikregulering, personlige værnemidler, sikkerhed ved arbejder nær gas- og el-ledninger i drift etc.) 16

42 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 Påtænkt kontrolindsats (kontrolplaner, kontrolmetoder, arbejdets opdeling i kontrolafsnit etc.). Spørgsmål og/eller forslag til projektmaterialet skal fremsendes til bygherrens tilsyn i skriftlig form senest 3 arbejdsdage forud for fastlagt tidspunkt for projektgennemgang. Entreprenøren skal endvidere redegøre for, hvorledes det sikres, at aftaler og informationer, der foreligger som resultat af projektgennemgangen, formidles og implementeres i entreprenørens organisation. (3) Entreprenørens projektgennemgange Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan foreskrive, at bygherrens tilsyn skal gives mulighed for at deltage i entreprenørens projektgennemgange med sine underentreprenører og væsentlige leverandører, samt at advis og dagsorden fremsendes til tilsynet senest 5 arbejdsdage før projektgennemgangene. (4) Rapportering af afvigelser Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan foreskrive, at afvigelser (konstateret af entreprenøren eller påtalt af bygherrens tilsyn) skal rapporteres til følgende: bygherrens tilsynsleder entreprenørens entrepriseledelse entreprenørens kontraktansvarlige ledelse entreprenørens kvalitets- og miljøleder, senest 5 arbejdsdage efter, at en afvigelse er konstateret eller påtalt Styring af rådgivere/projekterende, underentreprenører og leverandører (1) Tilknyttede leverandører Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt over rådgivere/projekterende, under-entreprenører, leverandører, tekniske konsulenter og laboratorier, der er tilknyttet entreprisen. Oversigten skal indeholde oplysninger om delopgave i entreprisen, firmanavn, adresse, telefon-numre, kontaktperson, tilknyttede nøglepersoner samt niveau for den kvalitetsstyring og miljøledelse, der er krævet på den pågældende delopgave. Oversigten vedlægges som bilag til kvalitetsplanen. (2) Indkøb og evaluering Entreprenøren skal beskrive sit system for indkøb af produkter og ydelser hos rådgivere/projekterende, underentreprenører og leverandører. Der skal i beskrivelsen redegøres for: Hvorledes kravene til kvalitetsstyring gøres gældende overfor firmaerne Hvorledes firmaernes kvalifikationer og kapacitet evalueres op imod specificerede krav. Evalueringen skal dokumenteres og skal som minimum omfatte følgende: Firmaets erfaringer med tilsvarende typer af ydelser Nøglepersoners kvalifikationer og erfaringer Firmaets eksisterende kvalitetsstyringssystem Firmaets kapacitet og leveringsevne. 17

43 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 (3) Opfølgning på leverandørers ydelser Entreprenøren skal beskrive sit system for sikring af kvaliteten af produkter og ydelser, der leveres af rådgivere/projekterende, underentreprenører og leverandører. Der skal i beskrivelsen redegøres for, hvorledes entreprenøren under udførelsen vil sikre, at firmaernes ydelser produceres og leveres i rette kvalitet, herunder i hvilket omfang entreprenøren vil udføre og dokumentere: Projektgennemgang med rådgivere/projekterende, underentreprenører og leverandører Inspektion og tilsyn på produktionsstederne Audits hos rådgivere/projekterende, underentreprenører og leverandører. Entreprenørens opfølgning skal sikre, at krævet kontrol og dokumentation finder sted hos rådgivere/projekterende, underentreprenører og leverandører efter samme retningslinjer, som er gældende for entreprenørens egenproduktion Projektering Udførelse Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde procedurer for projektering. Procedurerne skal give anvisninger for planlægning, gennemførelse, kontrol, dokumentationsform, ændringsbehandling og godkendelse af de dokumenter, der frembringes. Procedurerne skal omfatte projektering af: Visse permanente konstruktioner, (jf. bl.a. SB ad 2 stk. 2 og SAB) Midlertidige konstruktioner Arbejds- og værkstedstegninger. Procedurerne vedlægges som bilag til kvalitetsplanen. Entreprenøren skal foreskrive, at der for hver projekteringsopgave skal udarbejdes en arbejdsplan samt en beskrivelse af entreprenørens koordinering med bygherren og andre parter. (1) Risikostyring Entreprenøren skal ved projektets start gennemgå (kortlægge) alle aktiviteter i entreprisen med henblik på en vurdering af særlige risici og problemer i relation til sikkerhed og sundhed. Resultat af kortlægningen skal forelægges ved et koordinerende sikkerhedsmøde og efterfølgende indarbejdes i plan for sikkerhed og sundhed. (2) Arbejdsprocedurer Entreprenøren skal for hver arbejdstype udarbejde og vedligeholde arbejdsprocedurer som anført i SAB. En foreløbig fortegnelse er sammenstillet i efterfølgende i bilag 0.1 til nærværende SAB 0. Såfremt foreslåede arbejdsmetoder af bygherren vurderes at indebære væsentlige risici, kan bygherren forlange arbejdsprocedurer udover det omfang, der er anført i SAB. Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan foreskrive anvisninger for udarbejdelse, implementering af samt opfølgning på arbejdsprocedurer. Arbejdsprocedurer skal struktureres med følgende hovedopdeling: 1. Formål 2. Omfang og afgrænsning 3. Grundlag 18

44 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 4. Organisation og grænseflader 5. Ressourcer 6. Fremgangsmåde 7. Tidsplan 8. Bilag Arbejdsprocedurer skal på operationelt niveau redegøre for: Arbejdets omfang og afgrænsning (Scope of Work) Grundlag for arbejdet (relevante projekttegninger, arbejdstegninger, SAB, normer og standarder, relevante love, bekendtgørelser, anvisninger fra Arbejdstilsynet mv.) Fagspecifikke krav som anført i de respektive SAB'er Hvem der er ansvarlig for aktiviteternes gennemførelse, herunder samspil mellem forskellige organisatoriske enheder hos entreprenøren, tilknyttede rådgivere/projekterende, underentreprenører, leverandører etc. Hvem der udarbejder, kontrollerer og godkender arbejdsproceduren med tilhørende dokumentation Grænseflader til bygherre, andre entreprenører, ledningsejere, myndigheder, trafikanter, naboer og andre eksterne parter Ressourcer, herunder materiel, måleudstyr, personlige værnemidler mv., der skal anvendes Fremgangsmåde Tidsplan for aktiviteternes gennemførelse Potentielle væsentlige risici ved valgt fremgangsmåde samt foranstaltninger for minimering af negative konsekvenser Håndtering og kontrol af arbejdsmiljø/sikkerhed Håndtering og kontrol af forebyggende miljøforanstaltninger Arbejdets opdeling i kontrolafsnit Kontrolplan med angivelse af kontrolmetoder, kontrolomfang, kontroldokumentation mv. Dokumentation for test af materiel og metode (skal vedlægges som bilag). (3) Ibrugtagning Entreprenøren skal beskrive sit system for frigivelse af arbejder til ibrugtagning. Der skal i beskrivelsen redegøres for, at entreprenøren forud for ibrugtagning forestår følgende: En dokumenteret gennemgang af arbejdet for synlige mangler. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om tidspunkt for gennemgangen, deltagere samt konstaterede mangler En dokumenteret gennemgang af den til arbejdet hørende kontroldokumentation, herunder at dokumentationen forefindes ajourført, samlet og ordnet på entreprenørens kontor på bygge-pladsen Klarmelding til bygherren. Klarmeldingen skal indeholde oplysninger om det klarmeldte arbejdes karakter, lokalitet, geografisk udstrækning, konstaterede mangler samt en tidsplan for afhjælpning af de konstaterede mangler Bygherren udarbejder protokol for ibrugtagning. (4) Aflevering Entreprenøren skal beskrive sit system for færdigmelding af arbejder til aflevering. Der skal i beskrivelsen redegøres for, at entreprenøren forud for aflevering forestår følgende: 19

45 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 En dokumenteret egenkontrol af arbejdet for synlige mangler. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om tidspunkt for gennemgangen, deltagere samt konstaterede mangler Fremskaffe lodsejererklæring for arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren. Lodsejeren skal i erklæringen bekræfte, at der ikke stilles krav til entreprenør eller bygherre i anledning af entreprisen En dokumenteret gennemgang af den til arbejdet hørende "som udført"-dokumentation samt at D&V materiale forefindes komplet, samlet og ordnet En dokumenteret gennemgang af den til arbejdet hørende kontroldokumentation, herunder at dokumentationen forefindes komplet, samlet og ordnet Færdigmelding til bygherren. Færdigmeldingen skal indeholde oplysninger om konstaterede mangler samt en tidsplan for afhjælpning af konstaterede mangler. Bygherren udarbejder protokol for aflevering. (5) "Som udført"-dokumentation Entreprenøren skal beskrive sit system for udarbejdelse af dokumentation af som udført arbejde. Grundlaget for som udført -dokumentationen skal samles, ordnes og registreres løbende i takt med arbejdets udførelse. Der skal i beskrivelsen redegøres for: Rapportering af som udført -oplysninger fra arbejdsstederne til entreprenørens centrale opsamlingsbank, herunder fravigelser og afvigelser fra specificerede krav Registrering og indsamling af oplysninger om eksisterende ledninger og kablers faktiske placering Central registrering, sortering og arkivering af som udført oplysninger System for arkivering, herunder kategorisering på fagdiscipliner, lokaliteter og konstruktioner Form og formater for den dokumentation, entreprenøren skal levere til bygherren (digitalt, papir, markering af ændringer på tegninger etc.). (Generelle krav til formater er anført i nærværende SAB 0 afsnit 4. Specifikke krav er anført i de respektive SAB er). Som udført -dokumentationen skal ved aflevering leveres til bygherren struktureret og ordnet i hovedgrupper som følger: Broer Øvrige bygværker Vejafvanding Afløbsanlæg Ledningsarbejder Vejgeometri Vejbelægning Autoværn Vejafmærkning (tavler, skilte etc.) Kvalitetskontrol og -dokumentation (1) Procedurer for kvalitetskontrol Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde procedurer for sin kvalitetskontrol af arbejdernes udførelse samt sin dokumentation heraf. Procedurerne skal reflektere følgende krav: 20

46 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 Kvaliteten af et udført arbejde skal kontrolleres og dokumenteres i takt med arbejdets udførelse og så betids, at arbejdet kan omgøres uden tidsmæssige og/eller økonomiske omkostninger og uden potentielle kvalitetsforringelser i et efterfølgende arbejde Kontroldokumentation (for analyser, målekontroller og tilsvarende) skal indeholde registreringer af målte værdier samt eventuelle afvigelser i forhold til det projekterede (acceptkriterier og tolerancer) Entreprenørens kontrol omfatter sikring af, at arbejder, der udføres af rådgivere/projekterende, underentreprenører og leverandører, kontrolleres og dokumenteres efter samme principper Specifikke krav til kontrolafsnit, kontrolplaner, kontrolomfang, sporbarhed, måleudstyr, kontrolstatus og KS-journal, jf. efterfølgende afsnit i afsnit samt forord til Udbudskontrolplaner Kontrolmetoder, omfang og dokumentationsform som anført i de respektive AAB'er, SAB'er og UKP'er. Et arbejde betragtes først som afsluttet, når den heri foreskrevne dokumentation vedr. kvalitet er komplet. (2) Kontrolafsnit Al kontrol skal baseres på definerede kontrolafsnit. Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan beskrive sit system for arbejdets opdeling i kontrolafsnit. Arbejdets opdeling i kontrolafsnit skal defineres for hvert arbejde og lokalitet, og arbejdets opdeling i kontrolafsnit skal være afstemt med den arbejdstakt, entreprenøren har anført i sine detaljerede arbejdsplaner. Arbejdernes opdeling i kontrolafsnit skal dokumenteres i form af tegninger og/eller beskrivelser. Konstateres der inden for et kontrolafsnit afvigelser, der er større end de i kontraktgrundlaget krævede tolerancer, betragtes det pågældende kontrolafsnit for ikke accepteret. Entreprenørens kvalitetskontrol skal baseres på et frigivelsesprincip, hvor den kontrollerende enhed meddeler accept på, at kontrolafsnittet er kontrolleret og dokumenteret med tilfredsstillende resultat. Komplet dokumentation for udført kontrol skal overbringes til den udførende enhed samtidig med meddelelsen af kontrolresultatet (accept eller manglende accept). (3) Kontrolplaner Der skal etableres og vedligeholdes procedurer for udarbejdelse af kontrolplaner. Procedurerne skal minimum omfatte entreprenørens tilpasning af bygherrens udbudskontrolplaner til de af entreprenøren anvendte arbejdsmetoder og materiel samt entreprisens opdeling i fagområder og underentrepriser. (Specifikke krav til entreprenørens tilpasning af udbudskontrolplanerne er uddybet i forordet til dokumentet Udbudskontrolplaner). Kontrolplaner skal udarbejdes med form og indhold i overensstemmelse med udbudskontrolplanerne i henhold til følgende: Der skal for hvert arbejde og lokalitet i henhold til arbejdsplanen etableres en kontrolplan, der er tilpasset de arbejder, der specifikt knytter sig til det respektive arbejde Hvor et arbejde overdrages fra en fagdisciplin til en anden fagdisciplin (eksempelvis overdragelse af ubundne lag til asfaltarbejder), skal der i kontrolplanen for den efterfølgende fagdisciplin angives et kontrolpunkt for selve overdragelsen, hvor parterne i fællesskab gennemgår arbejdets korrekte kvalitet for det videre arbejde Entreprenøren skal i sine kontrolplaner sikre sig, at alle leverancer af materialer og komponenter bliver kontrolleret for korrekt kvalitet forud for indbygning Der skal til hver kontrolplan vedlægges et komplet sæt af kontrolformularer og/eller eksempler på, hvorledes de enkelte kontrolpunkter skal dokumenteres 21

47 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 Kontrolplanerne skal formuleres således, at de er operationelle for brugerkredsen (byggeledere, formænd etc.). Udarbejdelse, kontrol og godkendelse af de enkelte kontrolplaner skal anføres i entreprenørens dokumentstyringsplan. (4) Kontrolfrekvens Bygherrens minimumskrav til entreprenørens frekvens for kontrol og prøvning af materialer og arbejder er anført i arbejdsbeskrivelser og i udbudskontrolplaner. Ved enkeltstående kvalitetsafvigelser skal arbejdet omgøres eller udbedres, og der skal foretages ny kontrol eller prøvning. Bygherrens tilsyn skal informeres mundtligt herom samme dag, som afvigelsen konstateres. Ved tre på hinanden følgende kvalitetsafvigelser konstateret af entreprenøren eller af bygherrens tilsyn, skal produktionen standses straks, og bygherrens tilsyn skal informeres skriftligt i form af en afvigerapport (jf. efterfølgende afsnit ) senest 5 arbejdsdage efter, at afvigelsen er konstateret. Bygherrens tilsyn kan tillade produktionen genoptaget med øget kontrolfrekvens ved ekstern kontrolinstans, indtil nødvendige afhjælpende og korrigerende foranstaltninger er besluttet og implementeret. (5) Sporbarhed Der skal etableres anvisninger for opnåelse af sporbarhed i den kontroldokumentation, der tilvejebringes i entrepriseforløbet. Anvisningerne skal sikre, at hver enkelt kontroldokumentation har en defineret relation til krav-specifikationer, tolerancer, prøvningsmetoder, kontrolafsnit, lokalitet for kontrol, lokalitet for indbyggede materialer og anvendt måleudstyr. Sporbarheden skal sikre, at alle krav kan dokumenteres at være opfyldt. (6) Måleudstyr Der skal etableres og vedligeholdes procedurer for styring af særligt udstyr, der anvendes i entreprisen. Procedurerne skal minimum omfatte: En liste over inspektions-, måle- og prøvningsudstyr (herunder landmålerudstyr), som anvendes af entreprenøren og dennes rådgivere/projekterende, underentreprenører og leverandører. I listen registreres udstyrets nummer, fabrikat, anvendelsesområde, kalibreringsfrekvens samt tidspunkt for seneste kalibrering. Dokumentation for udførte kalibreringer vedlægges som bilag til listen En liste over anvendte laboratorier med angivelse af kvalifikationer og kompetenceområder. Dokumentation for kvalifikationer og kompetencer (certifikater og lignende) vedlægges som bilag til listen En logbog pr. udstyr for dets anvendelse. Logbogen skal indeholde oplysninger om tidspunkter, lokaliteter og målinger, hvor udstyret har været anvendt, således at gyldigheden af tidligere måleresultater kan bedømmes, såfremt det på et givet tidspunkt konstateres, at udstyret måler forkert. (7) Kontrolstatus Der skal etableres og vedligeholdes en procedure for entreprenørens opgørelse af status for udført kontrol. Proceduren skal som minimum omfatte: System for registrering af udførte kontroller såvel som af udestående kontroller, eksempelvis med farvemarkering på tegninger og noter i kontrolplan Identifikation af om kontrollerede arbejder og produkter er godkendte eller kasserede 22

48 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 Status skal registreres pr. uge samtidig med registrering af arbejdets fremdrift i henhold til arbejdsplanen. (8) KS-journal Alle registreringer vedr. kvalitet samles i en KS-journal hos entreprenøren i takt med arbejdernes udførelse. KS-journalen skal være tilgængelig for bygherren og dennes tilsyn. Dokumentation for udført kvalitetskontrol skal forelægges for bygherrens tilsyn i et omfang som anført i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner. KS-journalen skal pr. fagdisciplin og lokalitet opdeles i følgende hovedgrupper: Arbejdets opdeling i kontrolafsnit Kontrolplan Kontrolstatus Materialer (dokumentation for kvalitet) Udførelseskontrol Slutkontrol (færdig geometri mv.) Entreprenørens kontrol af ydelser/leverancer udført af underentreprenører og leverandører Overdragelse til efterfølgende fagdisciplin Afvigelser og korrigerende handlinger (1) Afvigelser Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure, der redegør for behandling af afvigelser og fejl fra specificerede krav. Der skal for hver afvigelse og/eller fejl udarbejdes en afvigelsesrapport, hvori der som minimum redegøres for: Afvigelsens karakter, omfang og lokalitet Årsag til afvigelsens/fejlens opståen Forslag til afhjælpning af arbejder/produkter med afvigelser eller fejl Konsekvenser som følge af afvigelsen/fejlen samt afhjælpningen heraf (herunder konsekvenser af teknisk, økonomisk samt tidsmæssig karakter) Korrigerende handlinger for at modvirke gentagelse af samme type afvigelse. Afvigelsesrapporter skal forelægges for bygherren til accept eller afvisning. Afvigelsesrapporter skal fremsendes til entreprenørens kontraktansvarlige ledelse, entreprenørens entrepriseledelse, entreprenørens kvalitets- og miljøleder og skal indgå i ledelsens evaluering af den entreprisespecifikke kvalitetsstyring. (2) Korrigerende og forebyggende handlinger Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure, der redegør for behandling, korrigerende og forebyggende handlinger. Proceduren skal som minimum omfatte: Evaluering af arbejdsprocedurer med henblik på at forebygge ulykker, uheld, afvigelser og fejl under arbejdets udførelse Evaluering af årsager til konstaterede ulykker, uheld, afvigelser og fejl med henblik på at forebygge gentagelser af samme type ulykke, uheld, afvigelse og fejl Implementering af nødvendige handlinger Evaluering af iværksatte forebyggende og korrigerende handlinger. 23

49 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB Kvalitets- og miljøaudits (1) Audits Entreprenøren skal redegøre for sin planlægning, gennemførelse og rapportering af interne kvalitetsaudits i entreprisen. Interne audits skal gennemføres jævnt fordelt gennem hele entrepriseperioden efter følgende principper: Første audit skal finde sted 3 måneder efter entreprisens start Audits skal planlægges, så de bliver repræsentativt dækkende for entreprenørens organisation og opdeling i fagdiscipliner I opstartfasen skal der rettes fokus mod kvalitetsplanens implementering og tilstrækkelighed I entrepriseforløbet skal der rettes fokus mod kvalitetskontrol af udførte arbejder I entrepriseforløbet skal der afholdes audits i takt med væsentlige ændringer i entrepriseorganisation (nye medarbejdere, rådgivere, specialister, underentreprenører og leverandører) I afslutningsfasen skal der rettes fokus mod tilvejebringelse og strukturering af behørig dokumentation for arbejdernes konditionsmæssige udførelse, herunder registreringer af arbejdernes kvalitetsmæssige udførelse, "som udført"-dokumentation og D&V-materiale Entreprisen skal dækkes af mindst 3 interne audits pr. år i kontraktperioden. Audits hos rådgivere/projekterende, underentreprenører og leverandører med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitetsforhold skal afholdes med tilsvarende hyppighed. Rapporter fra interne audits og audits af rådgivere/projekterende, underentreprenører og leverandører skal fremsendes til entreprenørens kontraktansvarlige ledelse samt til de auditerede parter. Auditrapporter skal efter anmodning fremlægges for bygherrens tilsyn. (2) Auditplan Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en auditplan. Der skal i auditplanen redegøres for planlagt: Tidspunkt for audit Emne og fokuspunkter for audit Fagområdet, der skal auditeres Ansvarlig for audittens gennemførelse. Auditplanen skal mindst dække en periode på 9 måneder fra udstedelsesdagen og skal ajourføres med en frekvens på 6 måneder. Auditplanen vedlægges som bilag til kvalitetsplanen Bilag til kvalitetsplanen Til kvalitetsplanen skal der knyttes følgende bilag: Plan for implementering af kvalitetsplanen, jf. afsnit Organisationsplan, jf. afsnit Dokumentstyringsplan, jf. afsnit Arkivnøgle, jf. afsnit Mødeplan, jf. afsnit Oversigt over tilknyttede leverandører, jf. afsnit Procedurer for projektering, jf. afsnit Auditplan, jf. afsnit Værktøjer og skabeloner jf. afsnit

50 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB Styring af dokumenter og registreringer På denne entreprise anvendes elektronisk udveksling af dokumenter ( mv.) mellem bygherre og entreprenør. Bygherren har oprettet en internetportal, VDRum, hvor gældende projektmateriale vil blive uploadet i en særlig gruppe, hvortil entreprenøren og bygherrens tilsyn har adgang. Ved projektoverdragelse udleverer bygherren til entreprenør samtidig med upload på VDRum - gældende projektmateriale bestående af: Arbejdskopi af gældende SBB og TAG i 6 eksemplarer (sammenskrevet dokument bestående af udbudsdokumenter samt eventuelle rettelsesblade). Tegningsmateriale i henhold til gældende tegningsfortegnelse, 6 papirtryk i fuld størrelse. Afsætningsdata i henhold til SAB 1, afsnit 2.1. Eventuelle projektrevisioner i udførelsesfasen udleveres til entreprenøren i 6 papirtryk (fuld størrelse tegninger og revideret tegningsfortegnelse) samtidig med upload på VDRum. Andet materiale end tegninger som f.eks. grøn bog leveres ikke i papirtryk. Bygherren adviserer entreprenøren om projektrevisioner med mail. Projektrevisioner regnes for gældende, når mail med advisering er afsendt til entreprenøren. Projektmateriale på VDRum er i pdf.-format på nær afsætningsdata, der er i CAD-filer som anført i SAB 1, afsnit 2.1. Entreprenøren skal anvende internetapplikationen Webvand og Paveman til klarmelding og indmelding af dokumentation til afvandings- og asfaltarbejder Uddannelse og træning Entreprenørens entrepriseleder, opgaveansvarlige for trafikreguleringer og formænd beskæftiget med afmærkning af vejarbejder, samt medarbejdere, der håndterer afmærkningsmateriel eller udfører arbejder ved bevægelige arbejder eller arbejder af kortere varighed uden fysisk afspærring skal have gennemført kurset Vejen som arbejdsplads (VEJ-EU el. lign.). Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referencer/cv/kursusbeviser for nøglepersoner jf. ovenstående samt medarbejdere, hvortil der stilles særlige krav til uddannelse/erfaring. 6 STYRING AF SIKKERHED OG SUNDHED I ARBEJDSOMRÅDERNE 6.1 Alment Bygherrens sikkerhedskoordinator indkalder til koordinerende sikkerhedsmøder hver 14. dag, og på møderne skal entreprenøren og alle dennes underentreprenører være repræsenterede. 6.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder Alment AAB afsnit udgår og erstattes af: Bygherren varetager afgrænsning, koordinering og planlægning af sikkerhedsarbejdet i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter, herunder udarbejdelse og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS). 25

51 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB Afgrænsning Entreprenøren skal forestå etablering, drift, vedligehold og fjernelse af nødvendige sikkerheds- og velfærdsforanstaltninger for eget og underentreprenørers mandskab på pladsen. I anlægsperioden vil der i entreprisens arbejdsarealer forekomme fællesområder og grænseflader mellem entreprenøren og de i SAB 1 Arbejdsplads afsnit 1.2 nævnte andre arbejder, der udføres sideløbende med nærværende entreprise. Entreprenøren på nærværende entreprise er ansvarlig for at etablere, overvåge, håndhæve samt på aftalt tidspunkt, at nedtage og bortbringe enhver foranstaltning til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed i alle fællesområderne i entreprisen Koordinering Entreprenøren og de af dennes underentreprenører som vil være beskæftiget inden for entrepriseområdet i de næstfølgende 4 uger, skal være repræsenteret ved sikkerhedskoordineringsmøder Planlægning AAB afsnit 6.2.4, 1. og 2. tekstblok, udgår og erstattes af: Bygherren varetager udarbejdelse og vedligeholdelse af PSS i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter. Entreprenøren skal medvirke ved færdiggørelsen af PSS, herunder udarbejde og vedligeholde bidrag til PSS, der vedrører den aktuelle entreprise. Forpligtelsen omfatter bidrag fra entreprenørens underentreprenører og leverandører. Entreprenøren skal før arbejdets påbegyndelse forsyne bygherren med data til PSS for entreprisen, hvorefter bygherrens sikkerhedskoordinator foranlediger den endelige PSS udfærdiget og implementeret i løbet af maks. 10 dage. Entreprenøren forsyner bygherren med nedenstående data om sin planlægning af, hvordan uheld forebygges under entreprisens gennemførelse og giver oplysninger vedr. nedennævnte forhold til detaljering af PSS: Entreprenørens sikkerhedsorganisation med navne på underentreprenører og personer, der er ansvarlige for sikkerhedsarbejdet i de enkelte arbejdsområder inden for entreprisen Detaljeret tidsplan for udførelse af arbejder i kommende arbejdsperiode, der medfører særlige risici, samt angivelse af hvilke underentreprenører, der er på pladsen på hvilke tidspunkter Plan over detailindretning af anstillingspladser med angivelse af placering af skure, affaldscontainere, materialeoplag, tilvirkningspladser, brandslukningsudstyr, nødhjælpstelefoner og førstehjælpsudstyr Plan over detailindretning af arbejdsområder med angivelse af placering af transportveje for kørende trafik, materialeoplag mv. Anvendelse af personlige værnemidler og tekniske foranstaltninger inklusive brugsanvisninger herfor samt kontrolforanstaltninger og ansvarsfordeling Særlige faciliteter for omklædning, personlig hygiejne mv. Retningslinjer for opstart af operationer, der kræver særligt hensyn til sikkerhed og sundhed Liste over stoffer og materialer i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 og bekendtgørelse nr. 496 af 27. maj 2004 og bekendtgørelse nr. 20 af januar 2009 om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer og disses placering. 26

52 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB Arbejder med særlige risici For følgende arbejder er der identificeret særlige risici: Arbejder, der indebærer særlig alvorlig risiko for nedstyrtning: Arbejde med støttevægge Afstivning af arbejdsarealet for maskine til nedvibrering af støttevæg ved vandområderne samt afskærmning mod væltning. Montering af tunge præfabrikerede elementer: Placering af betonskørt ved støjskærm Arbejder der udsætter arbejdstagerne for kemiske stoffer og materialer: Arbejder med forurenet jord, jf. SAB 1 Arbejdsplads afsnit 1.4 Arbejder i nærheden af højspændingsledninger Højspændingsledinger - jordledninger DONG Energy højspændingskabel (10 kv) ved ny bro OF af Hedelandsvej DONG Energy højspændingskabel (3 stk. 10 kv) ved ca. st Højspændingsledninger - luftledninger DONG Energy luftledning (50 kv) HL 586 langs motorvejen nordlige side på strækningen st til st DONG Energy luftledning (50 kv) krydser motorvejen på strækningen fra st til st Mast herfor, placeret på motorvejens venstre side er placeret i st skal sikres under arbejdets udførelse. Arbejder i nærheden af gasledninger: HNG gasledningen (150ST i foringsrør 600ST, 19.0bar) krydser under MV øst for Marbjergvej ved ca. st til st Gasledningen omlægges ikke. På MV s venstre side etableres støttemur med udsparing til gasledning. Gasledning skal frigraves og placering skal verificeres inden arbejdet påbegyndes. HNG gasledning (200PM 4.0bar) krydser under MV ved ca. st Gasledning skal frigraves og placering skal verificeres inden arbejdet påbegyndes. Arbejder i nærheden af brændstofledninger: FDO 2 stk. Brændstofledninger ligger langs MV s venstre side I varierende afstand fra ca. st til ca. st Arbejder i nærheden af fjernvarmeledninger: Roskilde Varmeforsyning. Fjernvarmerør (ø329.9/450) krydser under motorvej i beton tunnel (ø1600) ca. v. st Roskilde Varmeforsyning 2 stk. fjernvarmeledninger ligger langs motorvejen i varierende afstand fra ca. st til ca. st VEKS 2 stk. fjernvarmeledninger ligger langs MV s venstre side i varierende afstand fra ca. st til ca. st VEKS 2 stk. fjernvarmeledninger krydser under MV ca. i st Arbejde i nærheden af store ledninger til vand og afløb: Ø90 PEL vandledning ligger langs MV s venstre side fra ca. st til ca. st Regnvandsledning b1000 krydser under MV i ca. st Arbejder med andre særlige risici: Arbejder med spunsning, herunder nedramning/nedvibrering af spunsjern/stålprofiler tæt på offentlig vej Arbejder med nedbringning af pæle for pæledæk tæt på offentlig vej. 27

53 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 Herudover udgør følgende forhold i anlægsarbejdernes nærhed særlig risiko for sundhedsskadelige påvirkninger i forbindelse med projektets gennemførelse: Arbejder med spunsning, herunder nedramning/nedvibrering af spunsjern/stålprofiler tæt på offentlig vej Arbejder med nedbringning af pæle for pæledæk tæt på offentlig vej Arbejder i nærheden af trafikområder, se SAB 1, Arbejdsplads, Afsnit 4 Færdselsregulerende foranstaltninger Arbejder i nærheden af ledninger i drift, se afsnit Krav til arbejder i nærheden af ledninger i drift Entreprenøren sikrer at de respektive ledningsejeres betingelser for arbejder med og i nærheden af ledninger overholdes. Hvor entreprenøren afviger fra de almene krav, skal entreprenøren udarbejde en procedure for arbejdets udførelse, hvor alle sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med arbejdets udførelse er beskrevet. Proceduren skal indeholde en beredskabsplan for uforudsete hændelser. Arbejdsproceduren skal accepteres af de respektive ledningsejere og tilsynet inden arbejdet påbegyndes Krav til arbejder i nærheden af højspændingsledninger Følgende krav skal overholdes: Højspændingsledninger - jordledninger Reglerne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5A 7. Over DONG Energy ledninger må der kun foretages terrænudjævninger som angivet i nærværende projektmateriale DONG Energy kontaktes senest 3 dage før der: arbejdes nærmere end 1 m fra højspændingskabler (10-400kV) krydses et kabel ved underboring Vejledningerne i DONG Energy's pjece "Pas på ledningerne og livet" skal følges. Ved sprængning i nærheden af højspændingskabler henvises til afstandskrav mv. i Branchevejledning om "Sikkerhed og sprængningsarbejder", Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg, august Højspændingsledninger - luftledninger Følgende krav skal overholdes: De til en hver tid gældende sikkerhedsbestemmelser og konkrete anvisninger fra DONG Energy skal altid efterleves Reglerne i Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 5A 6 Vejledningerne i pjecen: "Pas på ledningerne og livet" skal følges. Der må ikke graves så nær ved master, at disse skrider ud eller vælter. For højspændingsmaster gælder, at der ikke må graves nærmere til nogen mastedele end 3 meter og herfra en afgravning med anlæg 1:2 Ved arbejder i nærheden af eller under ledninger kontaktes DONG Energy senest 7 arbejdsdage før arbejdet igangsættes. Inden for respektzonen for luftledninger må der ikke befinde sig personer eller materiel som f.eks. værktøj, oplæg af materialer mm. Der må kun anvendes hydrauliske arbejdsredskaber og ikke redskaber, der benytter wirer inden for respektzonen. Entreprenøren skal forud for særlige arbejder, der vanskeligt kan afbrydes, kontakte DONG Energy mindst 5 arbejdsdage forud for arbejdets igangsættelse, således at DONG Energy har mulighed for at have en person tilstede på byggepladsen. 28

54 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 Entreprenøren skal udarbejde en specifik arbejdsprocedure for evakuering af arbejdsområdet inden for respektzonen ved hurtig idriftsættelse af ledningen herunder udpegelse af en ansvarlig person, advarsel og advisering af medarbejdere samt markering af respektzonen pr. byggeplads. Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag 0.5 Procedure for arbejder i nærheden af 50 kv luftledninger (E5506) Krav til arbejder i nærheden af gasledninger Følgende krav skal overholdes: Afstandskravene i "Pas på gasledningerne! Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af by- og naturgasledninger" udarbejdet af de danske naturgasselskaber, Kontakt HNG's Ledningsinformation: "Ring før De graver" for yderligere oplysninger Der må ikke graves med maskine nærmere end 2 m fra en gaslednings ydre afgrænsning, før den er lokaliseret ved en prøvegravning Jordbor må anvendes ind til 2 meter fra en gaslednings ydre afgrænsning. Ved boring nærmere end 2 meter fra ledningen kræves særligt tilsyn fra ledningsejeren Stålledninger må ikke berøres, da der kan være livsfarligt højt induktionsspænding i stålledninger fra nærliggende højspændingskabler Ved optagning af døde rørstrækninger skal entreprenøren rekvirere tegninger hos HNG "Ring før De graver", og markere på disse tegninger optagne døde ledninger (nøjagtighed ±1,0m). Tegningerne returneres via tilsynet til HNG Krav til arbejder i nærheden af brændstofledninger i jord Følgende krav skal overholdes: FDO skal kontaktes senest 14 dage før der arbejdes nærmere end 10 m fra ledningerne. Der må ikke arbejdes inden for 5 meter fra ledningerne uden tilladelse fra FDO Ledningerne skal i alle tilfælde påvises af ledningsejeren, og ledningsejeren skal være til stede ved arbejder i nærheden af hans ledninger. Der skal efter nærmere aftale håndgraves i nærheden af brændstofledningerne Krav til arbejder i nærheden af fjernvarmeledninger Følgende krav skal overholdes ved arbejder i nærheden af VEKS s anlæg: Inden opstart af anlægsarbejdet foretager entreprenøren sammen med tilsynet og en repræsentant fra VEKS en tracé-gennemgang, hvor entreprenøren skal registrere tilstanden af VEKSs ledningsanlæg. Entreprenøren skal bekoste udbedring af eventuelle beskadigelser på VEKSs anlæg forårsaget af entreprenøren under udførelsen. Anmodning om ledningspåvisning rettes til VEKS senest 5 hele arbejdsdage inden påvisningen ønskes. Alle arbejder, herunder gravning, nærmere end 5 m fra fjernvarmeledningernes systemlinie, skal udføres i overensstemmelse med VEKSs anvisninger, og gravning nærmere end 0,5 m fra fjernvarmerørenes yderside skal ske under VEKS tilsyn. Gravning under niveau for advarselsbånd- og net og nærmere end 0,5 m fra fjernvarmerørenes yderside skal ske ved håndgravning. Følgende krav skal overholdes ved arbejder i nærheden af Roskilde Forsynings anlæg: Forud for gravning nærmere end 5 m fra Roskilde Forsynings fjernvarmeledningers systemlinie, skal der søges om gravetilladelse. Anmodning om ledningspåvisning rettes til Roskilde Forsyning senest 5 hele arbejdsdage inden påvisningen ønskes Gravning skal følge Roskilde Forsynings anvisninger, og gravning der er parallel med fjernvarmeledningerne på en strækning længere end 5 m og nærmere end 2,0 m fra fjernvarmerørenes yderside, skal synes af Roskilde Forsynings tilsyn. 29

55 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 Gravning under niveau for advarselsbånd- og net og nærmere end 0,5 m fra fjernvarmerørenes yderside skal ske ved håndgravning Krav til arbejder i nærheden af store trykledninger for vand og afløb Entreprenøren kontakter den pågældende ledningsejer og indhenter specielle afstands- og sikkerhedskrav inden arbejdet igangsættes. Der henvises desuden til Branchevejledning om "Gravearbejde i nærheden af eksisterende ledningsnet", Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg, Krav til arbejder ved vej i drift Ved arbejder på vejarealer bruges arbejdstøj, der opfylder DS/EN 471:1994 Klasse 3. Personer der jævnligt opholder sig udenfor afspærringen eller arbejder med trafikforanstaltninger jf. SAB 1 Arbejdsplads, Afsnit 4, Færdselsregulerende foranstaltninger Klasse 2. Personer, der lejlighedsvis kommer uden for det afspærrede område. Vedr. medarbejdere hos entreprenøren, der skal gennemgå kurset: Vejen som arbejdsplads, henvises til afsnit Krav til arbejde med ramning, spunsning og etablering af jordankre langs trafikeret vej Spunsjern, stålprofiler, pæle og lignende skal under håndtering skal være sikret med kæder, som forhindrer, at disse kan tabes og vælte ud over nærliggende trafikområde/naboområder. Sikkerheds-kæder skal monteres, inden emner løftes og må først afmonteres, når emnet står solidt plantet i jorden eller på anden måde er sikret. Jordankre, stræk og lignende under håndtering og montering skal være sikret, så de ikke, heller ikke ved uheld eller andre svigt, kan komme ud i eller over et trafikområde/naboareal. Såfremt det er nødvendigt at løfte spunsjern, stålprofiler, pæle og lignende i en højde, så de trufne foranstaltninger ikke har den tilsigtede effekt, skal emnerne på anden måde sikres mod at overskride fastsatte sikkerhedsafstande. Arbejdsprocedurerne skal beskrive de sikkerhedsmæssige retningslinjer og foranstaltninger i relation til arbejdets udførelse, herunder optegnes planer og snit, der beskriver de faktiske afstandsforhold og sikkerhedsforanstaltninger Retningslinier for håndtering af kemiske stoffer og forurenet jord Der skal foreligge en af tilsynet accepteret arbejdsprocedure inden arbejdets opstart. Arbejdsproceduren skal beskrive de sikkerhedsmæssige retningslinier og foranstaltninger i relation til arbejdets udførelse, herunder mulighed for substitution. Proceduren skal beskrive arbejder med kemiske stoffer og materialer f.eks. fugtisolering inkl. de sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse hermed (afmærkning af området, inddækning, afskærmning, personlige værnemidler og hygiejniske forhold). For forurenet jord skal proceduren beskrive håndteringen af jorden forholdsregler ved støvende arbejder, personlige værnemidler og personlig hygiejne. Det skal desuden fremgå hvem der er ansvarlig for gennemførelse af de enkelte aktiviteter, samt hvilke metoder, materiel, sikkerhedsudstyr og personlige værnemidler, som anvendes. 6.3 Beredskabsplan Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle de forhold, der er angivet i bilag 0.2 til nærværende SAB. 30

56 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 7 TRAFIKSIKKERHED OG -AFVIKLING 7.2 Arbejder ved eller på veje i drift Alment På vejområde med trafik inddeles entrepriseområdet i trafikområder og arbejdsområder iht. trafikafviklingsplanerne. Ved trafikområder forstås de områder i entrepriseområdet på motorvejsarealer og andre vejarealer, der skal være uden forhindringer for den almindelige trafik iht. aktuelle periodes trafikafviklingsplaner. Der skal foreligge en rådighedstilladelse fra vejmyndighed inden start af arbejder for etablering af et arbejdsområde, der medfører ændringer for eksisterende trafikafvikling/-anlæg. For entreprenørens medarbejdere, der er beskæftiget med vejarbejder ved eller på veje i drift, henvises til uddannelseskrav i Afmærkning af vejarbejder på statsveje, instruks og tegninger, Vejdirektoratet, i gældende udgave Trafikafviklingsplaner AAB afsnit udgår og erstattes af: Principtegninger, for trafikafvikling (bilag 1.1 til SAB 1) og eksempler for Trafikafviklingsplaner, jf. tegningsliste, er forlods behandlet af vejmyndighed og politi. Bygherren forestår udarbejdelse af trafikplaner for aktuelle perioders arbejdsområder samt den tilhørende myndighedsbehandling hos vejmyndigheden og politi i henhold til entreprenørens detaljerede arbejdsplan og ønsker til arbejdsområdets grænser og placering af nødpladser. Entreprenørens oplæg til bygherrens udarbejdelse af trafikafviklingsplaner skal som minimum omfatte følgende oplysninger: Skitse visende arbejdsområdets afgræsninger under hensyntagen til trafikområde og arbejdsområde Arbejdsplan for arbejdsområdet med angivelse af den forudgående og efterfølgende aktivitet Placering af nødpladser hvor strækninger nødvendiggør disse (sammenhængende arbejdsareal der overstiger 500 m) Placering af ind- og udkørsler til arbejdsområdet Beskrivelse af hvilket arbejde der udføres bag afspærringen Plan for arbejdsområdets indretning, jr. Bekendtgørelse om indretning af byggeplads og lignende arbejdssteder Yderligere skal entreprenøren udarbejde procedure for, hvorledes selve trafikomlægningen påtænkes gennemført i marken. Perioden for bygherrens udarbejdelse og myndighedsbehandling af trafikafviklingsplaner er højst 15 arbejdsdage, før endelig godkendelse af plan foreligger. Tid til entreprenørens egen planlægning fra modtagelse af godkendt trafikplan til igangsætning af omlægningen skal lægges hertil. Kopi af tilladelse fremsendes til bl.a. entreprenøren, T.I.C. og entreprenøren på entreprise , som på Vejdirektoratets vegne vil etablere og drive et Trafikledelsessystem, for det samlede udbygningsprojekt. Myndighedernes meddelte bestemmelser vedr. bl.a. perioder for etablering af trafikforanstaltninger for et arbejdsareal og varighed af samme skal overholdes. Givne perioder må ikke overskrides uden forudgående aftale herom. 31

57 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 Senest tre arbejdsdage inden en trafikomlægning ønskes påbegyndt, udarbejder og fremsender entreprenøren en overordnet plan for gennemførelsen inkl. tidspunktet for påbegyndelse og forventet afslutning til tilsynet. Entreprenøren skal til denne plan udarbejde og vedlægge de nødvendige ansøgninger om tilladelse til rådighed over vejareal til Vejdirektoratet via skemaet Ansøgning om rådighed over vejareal, jf. bilag 2 iht. "Afmærkning af vejarbejder på statsveje. Instruks. Vejdirektoratet Driftsområdet maj 2008". Dette skal ske elektronisk til hovedstadsprojekternes myndighedspostkasse Ansøgningerne skal enten vedlægges en specifik trafikplan, eller der skal henvises til en standardafmærkningsplan (DRI-tegning) som beskrevet i Vejdirektoratets supplerende bestemmelser for afmærkning på motorveje. 8 STYRING AF FORHOLD TIL MYNDIGHEDER, HERUNDER LEDNINGSEJERE 8.1 Alment Bygherren har indhentet de fornødne tilladelser til den i projektet angivne jordhåndtering, og varetager de i denne forbindelse fornødne anmeldelser til Roskilde Kommune og Høje Taastrup Kommune. Entreprenøren forestår anmeldelse af arbejder i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter. Entreprenøren skal indhente nødvendige tilladelser inden nedrivning af bygværker. 32

58 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 Bilag Arbejdsprocedurer, foreløbig fortegnelse Denne fortegnelse er en summarisk sammenfatning baseret på Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) mv. Entreprenøren skal evaluere og sammenholde relevansen af de anførte arbejdsprocedurer med valgte udførelsesmetoder, og i relevant omfang supplere fortegnelsen med nye og/eller ændringer til de anførte arbejdsprocedurer. Arbejdsprocedurer Henvisninger SAB 0 Styring og samarbejde Styring af ændringer og fravigelser SAB 0 afsnit 5 Projektering SAB 0 afsnit 5 Styring af særligt udstyr SAB 0 afsnit 5 Status for udført kontrol SAB 0 afsnit 5 Afvigelser og korrigerende handlinger SAB 0 afsnit 5 Håndtering af spunsjern SAB 0 afsnit 6 Håndtering af kemiske stoffer og affald SAB 0 afsnit 6 Arbejder ved ledninger i drift SAB 0 afsnit 6 Trafikomlægninger SAB 0 afsnit 7 SAB 1 Arbejdsplads Støjkritiske arbejder SAB 1 afsnit 7 Vibrationskritiske arbejder SAB 1 afsnit 7 Forebyggelse af støvgener SAB 1 afsnit 7 Renholdelse af vejarealer samt vejudstyr SAB 1 afsnit 7 Sikring af recipienter SAB 1 afsnit 7 Affaldshåndtering og bortskaffelse SAB 1 afsnit 7 SAB 2 Jordarbejder Nedrivningsarbejder og nedbrydningsarbejder SAB 2 afsnit 2 SAB 3 Afvanding Pilotrørsmetode SAB 3 afsnit 4 SAB 5 Bundsikringsarbejder Komprimeringskontrol SAB 5 afsnit 4.3 SAB 7 Udstyr Svejsearbejde SAB 7 afsnit 4.3 SAB 9 Støjskærme og støttevægge Borede pæle SAB 9 afsnit 4 Jordankre SAB 9 afsnit 4 Spuns SAB 9 afsnit 4 Svejsning af armeringsjern SAB 9 afsnit 6 Præfabrikerede betonelementer SAB 9 afsnit 8 Svejste stålkonstruktioner SAB 9 afsnit 11 Reparation af montageskader SAB 9 afsnit 12 33

59 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 Bilag Entreprenørens beredskabsplan Entreprenøren udarbejder til sin miljøplan en beredskabsplan for de tilfælde, hvor der trods forholdsreglerne sker uheld eller ulykker. Beredskabsplanen skal være tilgængelig og kendt for samtlige beskæftigede hos entreprenøren. I beredskabsplanen beskrives bl.a. hvilke forholdsregler der tages i anvendelse, hvilket førstehjælpsudstyr og værnemidler der til stadighed er til rådighed på stedet, hvilke alarminstrukser og meldeprocedurer der anvendes og hvilken rapportering der udføres. Entreprenøren beredskabsplan skal omhandle følgende emner: Olie- og kemikaliespild på jord og/eller i vand Vandforurening eller jordforurening Beskadigelse/brud på forsyningsledninger Støvgener Støj og vibrationer Ulykker med alvorlig personskade Brand Tingskade Rengøring af offentlig vej efter spild fra entreprenørmateriel Vejdirektoratet vil udlevere paradigmer for ovennævnte efter kontraktens indgåelse. 34

60 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 Bilag Paradigmer og eksempler, Dokumentstyringsplan Dokumenter [Type og/eller gruppe af dokumenter] Udarbejdelse [Firma navn] Kontrol Granskning [Firma navn] Godkendelse (Firma, godkender) Arbejdsplanlægning Detaljerede arbejdsplaner Entreprenør A Entreprenør A Entreprenør A Person AAA Kvalitetsplan Entreprenør A Entreprenør A Entreprenør A Person BBB Miljøplan Entreprenør A Entreprenør A Entreprenør A Person CCC Beredskabsplan Entreprenør A Entreprenør A Entreprenør A Person AAA Projektering Oplæg til trafikplaner Entreprenør A Entreprenør A Entreprenør A Person AAA Pumpestationer Entreprenør D Rådgiver B Entreprenør A Person AAA Arbejdsprocedurer Overfladebehandling af stål (på værk) Leverandør C Entreprenør A Entreprenør A Person AAA Kontrolplaner Afvandings- og afløbsarbejde (SAB 3) Entreprenør D Entreprenør D Entreprenør A Pladsstøbt beton og præfabrikeret beton (SAB 9) Person BBB Entreprenør A Rådgiver B Entreprenør A Person BBB Som udført dokumentation Afvandings- og afløbsarbejder Entreprenør D Entreprenør D Entreprenør A Konstruktioner for støjskærme og støttevægge Person DDD Entreprenør A Entreprenør A Entreprenør A Person DDD 35

61 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 Dokumentfortegnelse Dokumenter Arkiv Tilføjelse/ændring Nummer Ver. Dato Emne, Lokalitet, Art mappe nr. siden forrige version Arbejdsplanlægning E02-a Arbejdsplan Hele entreprisen Planlægning xx Arbejdsprocedurer E02-c xx In situ støbte betonkonstruktioner. Form, betonarbejder og montage Arbejdsprocedure xx Kontrolplaner E02-kp xx Stabilt grus (SAB 06) KM xxx.x yyy,y vhs Kontrolplan xx Ny, brev nr. xx Som udført dokumentation E02-u xx Afvanding- og afløbsledninger KM xxx.x yyy,y vhs Plantegning som udført xx Ny, Ej udsendt. D&V dokumentation E02-dv xx Eltavler og skabe Hele entreprisen Driftsvejledning xx 36

62 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 Bilag 0.4 Anvendte forkortelser og betegnelser FORKORTELSER: AAB = Almindelig arbejdsbeskrivelse AB = Asfaltbeton ABB = Asfaltbetonbindelag ABM = Asfaltbeton, modificeret AB 92 = Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1992 ANL = Vejdirektoratet, Anlægsområdet BK = Bundkote BL = Bundsikring BUT = Bestemmelser om udbud og tilbud CL = Centerlinie D = Dræn af dobbeltvæggede, udvendigt korrugerede plastdrænrør DK = Dækselkote DNN = Dansk Normal Nul DRI = Driftsområdet DS = Dansk Standard DSFL = Dansk Selskab for Fotogrammetri og Landmåling DVR 90= Dans Vertikal Reference 1990 EN = Europæiske normer GAB = Grusasfaltbeton (GAB 0, GAB I, GAB II) GVS = Grundvandsspejl H2 = Styrkeklasse for autoværn hldv = Hovedlandevej JVA = Jord-, vej- og afvandingsarbejder KL = Dræn af dobbeltvæggede, udvendigt korrugerede, topslidsede plastrør KS = Kvalitetssikring ldv = Landevej MV = Motorvej m.h.s. = Motorvejens højre side m.v.s = Motorvejens venstre side M11 = Holbækmotorvejen OB = Overfladebehandling OF = Overført vej/sti PA = Pulverasfalt PL = Lukkede plastrør (plastkloakrør) prvi = Prøvningsmetode Vejteknisk institut PSS = Plan for Sikkerhed og sundhed PT = Plast trykledning RET = Rettelsesblad SAB = Særlige arbejdsbeskrivelser SB = Særlige betingelser SBB = Særlige betingelser og beskrivelser SG = Stabilt grus SGII = Stabilt grus, kvalitet II SMA = Skærvemastiks ST = Stationering SW = Stålautoværn TAG = Tilbuds- og afregningsgrundlag TBL = Tilbudsliste TIC = Vejdirektoratets Trafikinformationscenter 37

63 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 TL TSA UF UKP UTP VD vhs VI vvs W1 ÅAB = Trafikledelse = Tilslutningsanlæg = Underført vej/sti = Udbudskontrolplan = Udbudstidsplan = Vejdirektoratet = Vejens højre side = Vejteknisk Institut = Vejens venstre side = Udbøjningsklasse for autoværn = Åben asfaltbeton, anvendt som drænlag nederst i en brobelægning Vedrørende vejtekniske begreber henvises til Vej- og trafikteknisk ordbog i gældende udgave, som kan findes på Vejregler.dk BETEGNELSER: Administrativ procedure = En specificeret måde for udførelse af en administrativ aktivitet i en organisation Afhjælpning Aftaletidsplan Afvigelse Arbejdsplan Arbejdsprocedure Arkivnøgle Dispensation Fejl = Handling der bringer en afvigende ydelse i overensstemmelse med specificerede krav eller gør ydelsen acceptabel til den tilsigtede anvendelse. = Den tidsplan, der indgår i entrepriseaftalen. = Ikke-opfyldelse af specificerede krav, dvs. manglende opfyldelse af kontraktgrundlaget og/eller indgåede aftaler. = Detaljeret tidsplan, som viser, hvornår de enkelte arbejder i entreprisen er planlagt udført. = En detaljeret beskrivelse af arbejdets udførelse, herunder kvalifikationskrav og acceptkriterier. = En specificeret arkivstruktur, som redegør for et arkivs placering (lokalitet) og dets opdeling i hoved- og undergrupper. = Tilladelse til at anvende eller frigive et produkt / ydelse, der ikke er i overensstemmelse med specificerede krav. = Manglende opfyldelse af et krav i relation til en tilsigtet eller specificeret anvendelse. Den beslutning, undladelse, handling eller undladte handling, der har medført eller kan medføre et svigt. Forebyggende handling = Handling for at fjerne årsagen til en potentiel afvigelse eller anden uønsket potentiel situation. Formålet er at forebygge, at afvigelser opstår. Fravigelse Frigivelse Granskning Klarmelding = En af entreprenøren begrundet begæring om at fravige fra de i projektmaterialet stillede krav til et arbejdets kvalitetsmæssige udførelse. = Tilladelse til at gå videre til næste trin i en proces. = En uafhængig overordnet analyse med henblik på at afsløre forhold, der kan forringe resultatets kvalitet og udpege eventuelle svage punkter, som kan føre til svigt. = En klarmelding er entreprenørens anmodning til bygherrens tilsyn om gennemgang og accept af et arbejde samt den tilhørende kvalitetsdokumentation. 38

64 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 Kontrol Kontrolplan Kontrolafsnit Korrigerende handling KS-journal Kvalitetsplan Kvalitetssikring Kvalitetsstyring = En planlagt, uafhængig gennemgang af et resultat i projektforløbet med henblik på at eftervise at resultatet har den rette kvalitet. = Plan som angiver art, omfang og dokumentation af entreprenørens kontrol. = En på forhånd fastlagt del af et arbejde (leverance) afgrænset således, at der ikke kan forventes systematiske afvigelser i den værdi, som ønskes kontrolleret, og således at denne del har en for entreprenøren og bygherren praktisk størrelse. (Dvs. en geografisk og/eller en mængdemæssig afgrænsning af et arbejde eller arbejde, der skal kontrolleres med tilfredsstillende resultat før et efterfølgende arbejde må igangsættes. Eksempelvis geometrisk kontrol af et afvandingsanlægs horisontale og vertikale placering før tildækning). = Handling der udføres for at fjerne årsagen til en påvist afvigelse eller en anden uønsket situation. Formålet er at forebygge gentagelse af afvigelser. = Et systematisk ordnet arkiv for kvalitetsdokumentation. = Entreprisespecifikt dokument, der på operationelt niveau beskriver de kvalitetsstyringsaktiviteter, ressourcer og sekvenser af aktiviteter der er relevante for den konkrete entreprise. = De systematiske aktiviteter, der er nødvendige for at sikre, at produktets eller tjenesteydelsens kvalitet bliver specificeret, opnået og opretholdt. = Koordinerende aktiviteter til at styre en virksomhed med hensyn til kvalitet Kvalitetsstyringssystem = System for styring af en virksomhed med hensyn til kvalitet, omfattende politikker, mål, organisationsstruktur, procedurer, processer og ressourcer samt samspillet mellem disse. Mangel Metodebeskrivelse Miljøplan Nøgleperson Plandokumenter Projektgennemgang Projektændring Slutkontrol Udbudskontrolplan Udbudstidsplan = Mangel betegner et svigt, der giver en af byggeprocessens parter en misligholdelsesbeføjelse mod en aftalepart på grund af ukontraktmæssig ydelse. = En overordnet beskrivelse af tekniske løsningsmetoder = Plan for den indsats, der skal udføres for at begrænse og eliminere negative miljøpåvirkninger = Person med central og/eller betydningsfuld funktion i organisationen, som f.eks. entreprenørens entrepriseleder, byggeledere, sikkerhedskoordinator m.f. = Plandokumenter omfatter: Metodebeskrivelser, arbejdsplaner, tidsplaner, kvalitetsplan, miljøplan, beredskabsplan, kontrolplaner, tegninger, beregninger, arbejdsbeskrivelser, procedurer etc. = De projekterendes og de udførendes fælles gennemgang af projektmaterialet og udførelsesmetoderne. = En ændring af projektmaterialet, der udføres på bygherrens foranledning af årsager, som entreprenøren ikke har haft indflydelse på. = Kontrol af at den forudsatte eller specificerede kvalitet er til stede ved færdiggørelsen. = Bygherrens minimumskrav til art og omfang af den egenkontrol, som entreprenøren skal dokumentere i takt med arbejdernes udførelse. = Udbudsmaterialets tidsplan for arbejdets udførelse. 39

65 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 Bilag 0.5 Procedure for arbejder i nærheden af 50 kv luftledninger (E5506) Procedure for arbejder i nærheden af 50 kv luftledninger (E5506) på E02 ifm. anlægsarbejder på strækningen st til st Generelt vedr. arbejde i nærheden af luftledning (E5506). Nærværende procedure skal sikre, at anlægsarbejderne foregår på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Den endelige procedure og de aktuelle anvisninger, der skal følges, aftales med DONG Energy, når entreprenøren er kommet på byggepladsen med sit materiel etc. Under arbejdet med etablering af de nordlige sideudvidelser af motorvejen M11 på strækningen fra st til st , vil der i perioder, være behov for, at der arbejdes inden for respektafstanden til DONG Energy's luftledninger. Entreprenøren skal i den forbindelse respektere alle givne krav og anvisninger i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5A. Vedrørende respektafstande kapitel 6.8, figur 4, skal det bemærkes, at der på den omtalte lokalitet tillades en mindre respektafstand kaldet for respektzonen for luftledninger, som vist på nedenstående figur - og at der arbejdes inden for den nævnte respektzone under forudsætning af, at denne procedure efterleves og at luftledningerne er gjort spændingsløse. Den nævnte respektzone er vist på nedenstående figur. Ingen kran eller lign. ind over området Luftledning E meter* 15 meter 15 meter *) De 3 meter er lodret afstand fra luftledning og 3 meter ned. Luftledningerne tages i forbindelse med anlægsarbejderne ud af drift (gøres spændingsløse) i de 2 sommerperioder i 2010 og 2011 med undtagelse af kortere perioder i forbindelse med Roskilde Festivalen, hvor luftledningerne vil være i drift. Perioderne hvor luftledningerne gøres spændingsløse er: 1/3 til 24/ og 6/7 til 31/ og 1/3 til 23/ og 5/7 til 31/ Dog skal entreprenøren tåle, at luftledningerne idriftsættes, såfremt der opstår fejl på 1 af DONG Energy's 2 andre hovedforsyningsledninger i området. Entreprenøren får 10 minutters varsel fra DONG Energy til at sikre overholdelse af respektzonen for luftledninger i drift. Hver morgen - inden der påbegyndes arbejder inden for respektzonen - skal entreprenøren kontakte DONG Energy, for at sikre sig, at luftledningerne er ude af drift. Hver dag ved fyraften skal al udstyr, materiel etc. fjernes fra respektzonen. Luftledninger kan blive sat i drift i løbet af natten! Endelig skal entreprenøren som udgangspunkt en gang om ugen deltage i et sikkerhedsmøde med DONG Energy's tilsyn. 40

66 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Styring og Samarbejde SAB 0 2. Opstart af arbejder inden for respektzonen for luftledninger (når luftledningerne er taget ud af drift) Senest 7 dage før entreprenøren påbegynder sine anlægsarbejder i marken, skal han skriftlig fremsende oplysning om dette til DONG Energy. Dette til sikring af, at luftledningerne er taget ud af drift før arbejdets opstart. Entreprenøren må ikke påbegynde sine arbejder inden for respektzonen for luftledninger før han har modtaget en bekræftelse på at luftledningerne er taget ud af drift. Vejdirektoratet skal løbende holdes orienteret om aftaler indgået mellem entreprenøren og DONG Energy. Alle aftaler mellem DONG Energy og entreprenøren skal foregå mellem 2 i forvejen udpegede repræsentanter/kontaktpersoner. Der må på intet tidspunkt arbejdes inden for en radius af 2 m omkring luftledningerne (regnet fra hver enkelt fase/ledning). Der må endvidere på intet tidspunkt løftes byrder ej heller føres kranudlægger ind over luftledningerne inkl. den nævnte 2 m radius. Al arbejde inden for respektzonen skal koordineres med DONG Energy's tilsyn. Se også konstruktionstegningerne med angivelse af de 2 meter og respektzoner. På dagen, hvor anlægsarbejdet opstartes, vil DONG Energy være til stede på byggepladsen. Hver morgen - inden der påbegyndes arbejder inden for respektzonen - skal entreprenøren kontakte DONG Energy, for at sikre sig, at luftledningerne er ude af drift. Hver dag ved fyraften skal al udstyr, materiel etc. fjernes fra respektzonen. Luftledninger kan blive sat i drift i løbet af natten! Endelig skal entreprenøren som udgangspunkt en gang om ugen deltage i et sikkerhedsmøde med DONG Energys tilsyn. 3. Idriftsættelse af luftledninger (spændingssætning) DONG Energy kontakter telefonisk den i forvejen udpegede kontaktperson (i det følgende formanden) hos entreprenøren på byggepladsen med besked om, at luftledningerne ønskes idriftsat. Formanden går herefter ud på byggepladsen, og sørger for, at folk og materiel er kommet ud af respektzonen for luftledninger senest 10 minutter efter. Når det er sket, og området er forsvarligt afspærret med byggepladshegn - og når byggepladskranen og lignende er krøget uden for respektzonen for luftledninger og låst i denne stilling - kontakter formanden DONG Energy s kontaktperson, som så herefter vil kunne sætte ledningerne i drift. I forbindelse med særlige arbejder såsom støbning af brodæk og vægge, skal DONG Energy orienteres mindst 5 arbejdsdage forud for arbejdets igangsættelse, således at DONG Energy har mulighed for at have en person tilstede på byggepladsen. 4. Tage luftledninger ud af drift (gøre luftledninger spændingsløse) inden arbejder inden for respektzonen kan genoptages DONG Energy kontakter telefonisk formanden hos entreprenøren på byggepladsen, med besked om, at luftledningerne igen er taget ud af drift. Entreprenøren kan igen genoptage arbejdet inden for respektzonen for luftledninger i henhold til denne procedure. 41

67 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Arbejdsplads SAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SAB 1 ARBEJDSPLADS 2 1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS START OG UNDER ARBEJDETS UDFØRELSE 2 2 AFSÆTNING 3 3 ARBEJDSOMRÅDE, ARBEJDSPLADS OG ADGANGSVEJE 4 4 FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER 7 5 LEDNINGER 12 6 LABORATORIEFACILITETER 12 7 MILJØFORHOLD 16 8 GEOTEKNISKE UNDERSØGELSER 20 BILAG Bilag 1.1.a Principskitser for trafikafvikling Bilag 1.1.b Principskitser for overordnet anlægstakt Bilag 1.2 Bilag 1.3 Bilag 1.4 Skema til Logbog Uddrag af Ledningsprotokol for E02 Tegning af km skilt Ekspropriationsplaner fremgår af Tegningsbilag - Veje. 1

68 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Arbejdsplads SAB 1 SAB 1 ARBEJDSPLADS Særlig arbejdsbeskrivelse for arbejdsplads er supplerende særlige bestemmelser til Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for Arbejdsplads. 1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS START OG UNDER ARBEJDETS UDFØRELSE 1.1 Igangværende entrepriser og arbejder Entrepriseområdet for nærværende entreprise er vist på tegn nr Området henligger ved arbejdets start som eksisterende motorvejsarealer, skærende veje, stier, naturområder og arealer, der er eksproprierede til det permanente anlæg eller til midlertidige arbejdsområder. Ledningsarbejder Generelt søges ledningsomlægninger foretaget inden entreprisens opstart, jf. ledningsprotokollen, men der vil dog fortsat være ledningsarbejder som skal udføres indenfor entrepriseområdet i anlægsperioden. Nedenfor er angivet hvilke ledninger, der forventes omlagt inden entreprisens opstart, og hvilke ledninger der forventes omlagt i anlægsperioden, men det er entreprenørens ansvar at få dette verificeret ved kontakt til ledningsejer jf. afsnit 5.1. Det forventes, at følgende ledningsarbejder udføres af ledningsejerne inden entreprisens opstart: Forlængelse af foringsrør for fjernvarmerør ved st Omlægning af eksisterende tele- og lyslederkabler Det forventes at følgende ledningsarbejder udføres i anlægsperioden: Generelt nedtager og genopsætter ledningsejer kabler for belysning i koordination med entreprenøren for denne entreprise. Eventuel omlægning af Ø90 PEL vandledning langs mvs fra ca. st til ca. st Forlængelse af foringsrør for gasledning ved st Inden entreprenøren laver udsparing for lyslederkabler ca. ved station i støttemur der etableres på mvs, kontaktes ledningsejer, der fritlægger deres ledninger. Entreprenøren skal være opmærksom på, at der i området er ledninger der ikke tåler afbrydelse i længere tid. Der henvises i øvrigt til entreprenørens koordinerende ansvar mht. ledninger jf. afsnit 5.1 Følgende entrepriser er igangsat og vil være under udførelse i løbet af perioden for nærværende entreprise : Entreprise Baldersbrønde - Hedelandsvej. Entreprise Vindingevej - Darupstien. Entreprise Tilslutningsanlæg ved Københavnsvej. Entreprise Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Entreprise Udvidelse af UF for Marbjergvej, Vestbanen Øst og stiunderføring. Entreprise Støjskærmskassetter, træbeklædning og træespalier. Entreprise Beplantning vejarealer. Entreprise Beplantning bag støjskærme og retablering af naboarealer. 2

69 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Arbejdsplads SAB 1 Entreprise Trafikledelsessystem. Situationen under arbejdets udførelse Der gøres opmærksom på, at M11 har motorvejsstatus i hele anlægsperioden. Entreprenøren skal sikre, at gældende regler ved færdsel og arbejder på motorvejs- og øvrige vejarealer respekteres. 1.2 Kommende entrepriser og arbejder Inden for entrepriseområdet kommer følgende entrepriser til udførelse i samme periode som nærværende entreprise: Ledningsarbejder (jf. ovenstående) 1.3 Registrering af arealer og naboejendomme Forinden arbejdsområder og adgangsveje tages i brug, skal entreprenøren i samarbejde med tilsyn og vejmyndighed og eventuelle lodsejere foretage fotoregistrering af berørte arealer og naboejendomme. 1.4 Forurenede arealer Bygherren har kendskab til, at der er forurening af følgende arealer indenfor entreprisen: Generel let forurening af eksisterende vejarealer. Forurening af areal på Navervej 17-25, Roskilde (Stena Jern og Metal). Forurening af areal på Gammel Marbjergvej 20, Roskilde (Entreprenøroplag) Forurening af areal i eksisterende regnvandsbassin K. Der er desuden foretaget undersøgelse, men ikke påvist forurening på følgende areal : Københavnsvej 240, Roskilde (tidl. gartneri-grunden). Vedrørende særlige foranstaltninger ved arbejder i disse områder henvises til SAB 2 - Jordarbejder afsnit 7. 2 AFSÆTNING 2.1 Bygherrens afsætning Til brug for entreprenørens afsætning er der etableret et sæt polygonpunkter, hvoraf nogle tillige anvendes som nivellementsfikspunkter. Detailoplysninger om polygon- og nivellementsfikspunkter samt data til vejenes systemlinjer mv. vil blive udleveret til entreprenøren ved arbejdets overdragelse. Bygherren udarbejder afsætningsdata, som angivet på liste over afsætningsdata (hovedpunktsog detailpunktslister for M11 og ramper, tværsnit for M11 og ramper, tværsnitsrapporter for M11 og ramper (kun digitalt)). Denne liste udleveres ved arbejdets overdragelse. Disse data udleveres også på digital form. Afsætningsdata (x,y,z) til skærende og tilstødende veje udleveres i form af CAD-filer, som entreprenøren kan trække afsætnings-data ud af. Koter fremgår af tegningerne og CAD-filer. JVAprojektet udleveres som CAD-filer i DGN-format (MicroStation) til brug for entreprenørens eget arbejde med afsætningsdata. Herudover udleveres afsætningsdata til nedgangsbrønde, nedløbsbrønde, bygværker samt ventiler og brandhaner ved forsyningsledninger. 3

70 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Arbejdsplads SAB 1 Yderligere data udleveres kun efter nærmere aftale med tilsynet og kun mod dækning af bygherrens udgifter. 2.2 Entreprenørens afsætning Entreprenøren oplyser til tilsynet, når hans hovedafsætninger er etableret, så tilsynet har mulighed for at kontrollere disse. Opmåling af eksisterende forhold Entreprenøren skal opmåle eksisterende terræn inden for entrepriseområdet, så projektgrundlaget kan kontrolleres af entreprenør og tilsyn. Dette opmålingsarbejde skal udføres med en maksimum netstørrelse på 20m x 20m. Skærende og tilstødende veje Ved tilslutning til skærende veje foretager entreprenøren opmåling af alle eksisterende forhold i tilslutningsområderne. Hvis der er uoverensstemmelser med projektgrundlaget, udarbejder tilsynet, på baggrund af entreprenørens opmålinger, løsningsforslag for tilpasning af projektet. Rampe og tilslutninger Ved rampe fra og tilkørsler og øvrige tilslutninger skal entreprenøren ved opmålinger af den eksisterende vejoverflade kontrollere, at den relative afsætning af belægninger ikke giver uhensigts-mæssige koteforhold på den færdige vejoverflade. Såfremt der er uoverensstemmelse, udarbejder tilsynet, på baggrund af entreprenørens opmålinger, løsningsforslag for tilpasning af projektet. Afsætning Afsætningen for motorvejens og rampernes systemlinjer eller linjer parallelt dermed opretholdes intakt i marken for alle 20 m stationer frem til asfaltarbejdernes påbegyndelse. Entreprenøren sikrer, at stationeringen pr. 20 m er tydeligt påskrevet stationeringspunkterne og først fjernes efter accept fra tilsynet. Horisontal afsætning af nye vejlinjer (kørebanekanter, nødspor, yderrabatter mv.) afsættes ud fra udleverede afsætningsdata. Ved belægninger for sideudvidelser afsættes oversiden af bundsikring relativt i forhold til eksisterende vejoverflade. På vejstrækninger, der ikke knytter sig til en eksisterende vejoverflade, skal koter til den nye vejoverflade afsættes ud fra de udleverede afsætningsdata. 2.3 Sikring af fikspunkter Såfremt skelsten, hovedafsætning (polygonpunkter) eller de af tilsynet etablerede mærker for opmåling og nivellement ved forsømmelse fra entreprenørens side ødelægges eller går tabt, skal entreprenøren betale en erstatning på kr ,- ekskl. moms pr. punkt. 3 ARBEJDSOMRÅDE, ANSTILLINGSPLADS OG ADGANGSVEJE Entreprenøren er frit stillet med hensyn til indretning/disponering af arbejdsområderne herunder anstillingspladsens indretning og placering af mandskabsskure, containere mv. Umiddelbart efter overdragelse af entreprisen udarbejder entreprenøren en plan herfor, som fremsendes for tilsynets bemærkninger inden etableringen. Entreprenøren sørger for, at områder, der er stillet til entreprenørens rådighed under hele entreprisens gennemførelse, holdes i ryddelig stand og renholdes. Alle arter af affald, emballage og 4

71 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Arbejdsplads SAB 1 lign. må ikke henligge på arbejdsområdet, men opsamles og bortskaffes af entreprenøren i overensstemmelse med gældende love og regulativer. Entreprenørens aktiviteter må ikke medføre tilsmudsning af naboarealer herunder trafikområder med jord og lign. Arbejdsveje renholdes derfor jævnligt af entreprenøren, dog minimum 2 gange om dagen. Ved hver ind-/udkørsel fra arbejdsområde, herunder anstillingsplads, til offentlig eller privat vej og sti etableres foranstaltninger for at undgå tilsmudsning af disse samt for at undgå skader på eksisterende belægningskanter. Smuds, som alligevel trækkes ud på offentlig eller privat vej, sti eller område, skal straks fjernes. Orienteringsbelysning på arbejdsområderne inkl. anstillingsplads afskærmes og orienteres, så omgivelserne ikke generes, og indstilles så det slukkes ved arbejdstids ophør. For teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser henvises der til DS 476 "Norm for teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser". Entreprenøren træffer selv foranstaltninger til modvirkning af tyveri og hærværk. Evt. tyveri, skader og hærværk af enhver art er bygherren uvedkommende. 3.1 Arbejdsområder Til arbejdsområder disponeres over de arealer, som ligger inden for de viste ekspropriations- og entreprisegrænser. Ekspropriationsgrænser for såvel midlertidige som permanente arealerhvervelser vil fremgå af ekspropriationsplanerne, indsat under Tegningsbilag - Veje. Ekspropriationsplanerne er alene til orientering. Arbejdsområders grænse mod trafikområder fremgår af trafikafviklingsplaner, der på anfordring af entreprenøren udarbejdes af tilsynet i henhold til de i Afsnit 4. Færdselsregulerende foranstaltninger afsnit 4.1 givne retningslinier. Eksempler på trafikafviklingsplaner er vist på tegninger angivet i tegningslisten. Entreprenørens opmærksomhed henledes på, at arbejdsområder på eksisterende vejarealer ikke nødvendigvis kan benyttes i deres fulde udstrækning. For alle arbejdsområder, hvor der udføres arbejder eller ændringer, der påvirker eller ændre eksisterende trafikafvikling/anlæg, skal der indhentes rådighedstilladelser. De viste arbejdsområder indbefatter ikke nødvendigvis samtlige arealer, der tilhører bygherren. Eventuelle ændringer af arbejdsområder kan kun ske efter aftale med tilsynet. Entreprenører og leverandører for de under afsnit 1 nævnte arbejder samt tilsynet skal have adgang til at benytte arbejdsområderne uden vedligeholdelsespligt. Inden transporter over muldarealet skal mulden afrømmes. Hegn / skærm mod naboer Langs arbejdsområderne etableres der midlertidig skærm mod alle naboer. Den midlertidige skærm skal opsættes hurtigst muligt efter rydning, således at arbejdsområderne maksimalt står åbne i 1 uge. Midlertidigt skærm udføres med en højde på min. 1,8 m med mindst 16 mm vandfast krydsfinerplade på 4 x 4 træstolper pr. højst 4 m. Ved opsætning af stolper må entreprenøren sikre, at kabler og ledninger i jorden ikke beskadiges. 3.2 Arbejdsplads Ved anstillingsplads forstås den i AAB pkt anførte definition på arbejdsplads. 5

72 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Arbejdsplads SAB 1 Til anstillingsplads kan entreprenøren disponere over et areal på ca m² syd for motorvejen som vist på tegning Anstillingspladsen består af overjord fra grusgrav og der kan forekomme opblødte arealer/pyt-dannelser. Anstillingspladsen skal etableres med adgangsveje fra Vestre Hedevej, der muliggør adgang med almindeligt motorkøretøj. Der opsættes hegn rundt om anstillingspladsen, således at der ikke kan ske uhindret adgang til og fra denne. Hegn opsættes med en højde på 1,8 m, som trådhegn monteret på t-stolper. Ved indkørslen til anstillingspladsen udføres port med en minimumsbredde på 6 m. Porten udstyres med fastmonteret lås og udføres hængslet på stolper, således at der uden for normal arbejdstid ikke kan ske uhindret adgang til anstillingspladsen. På området, hvor der indrettes anstillingsplads, afrømmes muld. Arealer der benyttes til færdsel, parkering, affaldshåndtering, forarbejdning m.m. forsynes med midlertidig belægning efter entreprenørens valg, dog mindst med 200 mm kørestabilt grus. Entreprenøren etablerer, driver, vedligeholder skure og alle installationer samt fjerner disse efter entreprisens afslutning. Entreprenøren sørger selv for de nødvendige mandskabsvogne, skure, containere mv. til materiel, materialer og personale med de velfærdsfaciliteter og det udstyr, som kræves iht. de af offentlige myndigheder - herunder Arbejdstilsynet - stillede krav, overenskomster med organisationer og ansættelsesaftaler i øvrigt. Det påhviler entreprenøren at overholde nævnte bestemmelser samt Arbejdsmiljøloven i øvrigt vedrørende arbejdsområderne herunder anstillingspladsens indretning og drift. Entreprenøren sørger for alle myndighedstilladelser i forbindelse med etablering af alle midlertidige installationer og faciliteter samt for afmelding, fjernelse og retablering af alle installationer og områder efter endt brug - senest ved afslutningen af entreprisen. Entreprenøren sørger for, at områder, der er stillet til entreprenørens rådighed under hele entreprisens gennemførelse, holdes i ryddelig stand og renholdes. Affald, emballage og lign. må ikke henligge på arbejdsområdet, men opbevares og fjernes af entreprenøren. 3.3 Adgangsveje Vedr. adgangsveje til og fra arbejdsområderne på M11 henvises til afsnit 4. Færdselsregulerende foranstaltninger. Adgang til arbejdsområdet skal ske fra offentlig vej. Adgangsveje til arbejdsområdet skal uden for arbejdstid være effektivt afspærret. Generelt gælder: Parkering må kun finde sted inden for de til arbejdsområdet hørende arealer. Materiel og materialekørsel til og fra arbejdsområdet skal ske under anvendelse af gult, roterende blink på køretøjerne og i øvrigt tilrettelægges, så det ikke spærrer for afvikling af trafikken. Til- og frakørsel skal altid ske som højre ind- og højre udsvingbevægelse. Der må under ingen omstændigheder ske færdsel på tværs af trafikerede motorvejsarealer. 3.4 Aflevering af arbejdsområder og adgangsveje Efter endt benyttelse af alle berørte arealer inkl. adgangsveje fjernes eventuelle etablerede interimsbelægninger, og arealerne efterbehandles som anført under SAB 2 - Jordarbejder, afsnit Oprindeligt belagte arealer retableres til samme art og standard som på overtagelsestidspunktet. 6

73 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Arbejdsplads SAB 1 Til sikring af retableringen skal entreprenøren inden benyttelse af arealerne skabe sig et grundlag for retableringen gennem opmåling og fotografering. 4 FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER 4.1 Alment Ved færdselsregulerende foranstaltninger forstås de foranstaltninger, der af entreprenøren udføres på vejarealer for den almindelige trafikafvikling, herunder foranstaltninger for trafiksikkerhed og markering af grænse eller længdeafspærring mellem arbejdsområder og trafikområder. Trafikområder administreres af pågældende vejmyndighed Vejdirektoratet eller Roskilde kommune der også forestår den almindelige drift og vedligehold inklusive beredskabsopgaver og vinterforanstaltninger i forbindelse med den offentlige trafik. På motorvejens trafikområder er den maksimale tilladte hastighed i udførelsesperioden reduceret til 80 km/t, når der ikke er reduktion i antal af farbare spor. På strækninger af motorvejen, hvor der i en periode gives tilladelse til afvikling af trafikken i kun ét spor, sænkes den tilladte hastighed til 50 km/t. Denne lave hastighed på maksimalt 50 km/t vil også gælde ud for udkørsler fra arbejdsområder, der er i venstre side af trafikretningen. Nærværende entreprenør forestår den almindelige drift og vedligehold af de trafikforanstaltninger, der etableres i entreprisen. I bilag 1.1.a er der vist en række principtegninger for forskellige løsninger, der indgår i trafikforanstaltningerne. I bilag 1.1.b er der to tegninger, der viser principperne for den overordnede anlægstakt i entreprisen: Symmetrisk udvidelse, åbent land 6 spor Asymmetrisk udvidelse, åbent land 6 spor Formålet med disse to tegninger er at orientere overordnet om anlægstakten. 4.2 Grænse mod arbejdsområder På motorveje med nødspor kan der etableres et arbejdsområde med en længde på maksimalt 500 i nødsporet. Mellem to arbejdsområder med lånt nødspor skal der være en strækning på mindst 100 m udlagt til nødplads. For at færdiggøre alle arbejder i et delområde med en længde over 500 m inden den fastlagte tidsfrist, er det derfor nødvendigt at flytte nødpladsen inden for delområdet. Nødpladsen flyttes til ny lokalitet, der forberedes hertil, ved at arbejder på ny lokalitet for nødplads er udført frem til og med udlægning af fremtidigt asfaltbærelag. Arbejderne på arealerne ved nødpladsens tidligere placering kan efter flytning af nødplads opstartes og færdiggøres sideløbende med de øvrige arbejder inden for delområdet. I delområder på motorvejen, hvor der pågår arbejder i ydersider, er trafikområdet vejsidens 2 reducerede kørespor med kantbaner/rabatter alt med en fri bredde på ca. 7,5 m samt eventuelle nødpladser på strækningen. I periode med arbejdsområde for JVA-arbejder langs højre side af spor med tung trafik er strækninger uden nødplads maksimalt 500 m. I delområder på motorvejen, hvor der pågår arbejder i midterrabatten, består trafikområdet i hver vejside af: kantbane mod arbejdsareal 2 reducerede spor 7

74 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Arbejdsplads SAB 1 nødspor. Kørespors grænser markeres med kantlinier, der ved arbejdsområder og på enkelte andre strækninger suppleres med kantafmærkning (N42), markeringskegler (N44), energiabsorberende afspærring eller trafikværn samt lys, herunder blandt andet løbende lys. Ved slidlagsarbejder i side mod nødspor, hvor trafik placeres i reducerede spor mod midterrabatten på færdig slidlag kan afstribning udestå helt eller delvis og erstattes af kantafmærkning. Ved arbejdsområder fastlægges art af supplerende foranstaltning efter arbejdsområdets karakter og faktiske arbejder, herunder disses afstand fra køresporsgrænsen, da hensyntagen til arbejdsmiljøet i arbejdsområdet kan medføre andre sikringsforanstaltninger end de, der kræves for trafikken. Manuelt arbejde ved ikke bevægende vejarbejde, som kun kan udføres meget tæt ved trafikken, eller en dyb grav meget tæt ved trafikken vil medføre et trafikværn klasse T3 som system Spengler, h = 1,15 m eller tilsvarende. En fast genstand med en højde på mere end 0,2 m over kørebanen eller en langsgående udgravning med anlæg mindre end 2 til en kote mere end 1,0 m lavere end kørebane mindre end 6 m fra motorvejens kørebane vil medføre et trafikværn klasse T1 som Miniguard eller tilsvarende. Toppen af en skråning med anlæg 1 for en dybere langsgående afvandingsledning mindre end 2,0 m fra forkant trafikværn vil medføre et trafikværn klasse T3 som Varioguard eller tilsvarende i stedet for et trafikværn som Miniguard eller tilsvarende. 4.3 Kortvarige lån af trafikområder Entreprenøren kan udenfor spærretiden få tilladelse fra vejmyndigheden via tilsynet til sporspærringer eller andet lån af et trafikområde på motorvejen inkl. ramper. Ved spærretider forstås de tidsrum, hvor det ikke tillades at reducere antallet af kørespor på motorvejen inkl. ramper. Udenfor spærretiden tillades, at antallet af spor på motorvejen kortvarigt reduceres til mindst ét spor i enhver retning: Spærretiden for kørespor inkl. ramper er 06:00-19:00 alle hverdage i begge retninger. Spærretiden for nødspor er 06:00-9:00 og 15:00-18:00 alle hverdage i begge retninger. På hverdage mellem myldretiden kan undtagelsesvist tillades kortvarige sporspærringer på motorvejen i tidsrummet mellem kl. 10:00 og 14:00 for aflæsning af materiel og materialer. Varigheden heraf er: Aflæsning, der påkræver afspærring af motorvejens tunge spor, udføres iht. DRI-251 af en samlet varighed på max. 1 time inkl. etablering og fjernelse af afspærringsmateriel. Aflæsning, der påkræver afspærring af motorvejens hurtige spor, udføres iht. DRI-252 af en samlet varighed på max. ½ time inkl. etablering og fjernelse af afspærringsmateriel. Det tillades dog ikke, at der samme dag udføres flere på hinanden følgende spærringer i samme retning. Meget kortvarige lukninger (op til 15 min.) af motorvejens ene vejside i en trafiksvag periode om aftenen/natten med politiets bistand kan i særlige situationer påregnes tilladt. Ethvert kortvarigt lån skal i forvejen specifikt godkendes af både vejmyndigheden og politiet. Alle kortvarige godkendte indgreb skal den pågældende dag indmeldes til T.I.C., når de påbegyndes og når de afsluttes. Kortvarige lån af trafikområder samt lån af trafikområder for etablering af trafikforanstaltninger på motorvejen planlægges og udføres iht. retningslinier angivet i "Afmærkning af vejarbejder på statsveje. Instruks. Vejdirektoratet Driftsområdet" og "Afmærkning af vejarbejder. Supplerende bestemmelser på statsveje. Motorveje. Vejdirektoratet Driftsområdet". 8

75 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Arbejdsplads SAB Adgangsveje På motorvejen er adgangsåbninger til arbejdsområder langs kørebanens højre side placeret primært ved nødpladser eller ved enden af en afspærring af et arbejdsareal. I de øvrige faser på motorvejen etableres adgangsåbninger til arbejdsarealer på tilsvarende måde, dog er de etablerede åbninger i afspærringen i disse faser ikke en del af trafikområdet. Alene ved til- og frakørsel mellem motorvej og arbejdsområde anvendes gult blinkende lys, der er tydeligt synlig fra alle retninger. 4.5 Anvendelse af færdselsregulerende foranstaltninger Alment I færdselsregulerende foranstaltninger indgår nedenstående elementer, der placeres iht. de af bygherren udarbejdede trafikafviklingsplaner og det i SAB 0 Styring og samarbejde, afsnit 7.2 nævnte grundlag: Trafikværn. Midlertidig kørebaneafmærkning. Diverse vejskilte på en eller to standere og markeringskegler. Energiabsorberende afspærring. Gul blink, lys eller løbende lys. Tavlevogne/TMA Arbejdets omfang Arbejdet omfatter: Materialer Trafikværn Etablering, drift og vedligehold af færdselsregulerende foranstaltninger på motorvejsarealer og andre vejarealer. Koordinering med sideløbende entrepriser grænsende op til denne entreprise. Interimsbelægninger bl.a. i siderabatter, som forstærkning af eksisterende nødspor og som interimsramper. Foranstaltninger på vejarealer på grund af højdebegrænsninger ved broarbejder og varslingsanlæg for såvel trafikken som arbejdere. Elementer, der indgår i ovennævnte arbejder, er beskrevet i respektive afsnit. Endelige trafikafviklingsplaner udarbejdes løbende af bygherren, jf. SAB 0 Styring og samarbejde, afsnit 7.2.2, hvorfor udbudsmaterialets tegninger er orienterende og angiver de principløsninger, som myndighederne på lignende arbejder har kunnet godkende. Som en del af arbejdet skal entreprenøren i hele perioden anvise en ansvarlig for drift og vedligehold af trafikforanstaltninger samt en stedfortræder. En af disse skal kunne kontaktes på alle dage og i alle døgnets timer. Information af offentligheden, herunder meddelelser om trafikomlægninger mv. via pressen og T.I.C., forestås af Vejdirektoratet. Entreprenøren bistår med nødvendige oplysninger. Der anvendes midlertidigt trafikværn af følgende typer på veje: Trafikværn som Miniguard eller tilsvarende. 9

76 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Arbejdsplads SAB 1 Trafikværn som Varioguard eller tilsvarende. Betontrafikværn som BSWF, system Spengler type 115/ 2-sidet eller tilsvarende Midlertidig kørebaneafmærkning Der anvendes følgende typer midlertidig hvid kørebaneafmærkning med RL som min. R3 iht. AAB for kørebaneafmærkning samt gul kørebaneafmærkning med RL som min. R4 iht. AAB for kørebaneafmærkning: Termoplast i reduceret tykkelse, t=2 mm. Kantlinier udføres profilerede Diverse vejskilte på en eller to standere og markeringskegler Der anvendes følgende tavler: Advarselstavler (A), Vigepligtstavler (B), Forbudstavler (C), og Påbudstavler (D), inkl. undertavler (U) og omkørselstavler (F) på en stander. Midlertidige oplysnings-, orienterings- og vejvisningstavler inkl. undertavler på hhv. én eller to standere. N42.2 og N42.3, kantafmærkning, b x h= 25 x 110 cm. N44, markeringskegler med rød/hvid refleks, h = 100 cm, inkl. fod. Rød/hvide lægter som længdeafspærring mellem N44. O41-45 samt N43 baggrundsafmærkning på 2 standere, inkl. gult blink. Ved entreprisens opstart skal entreprenøren levere og opsætte dobbelte km skilte sat på én stander som angivet i Bilag 1.4. Under arbejdets udførelse skal entreprenøren vedligeholde og flytte skiltene hvis arbejdet kræver det. Det skal påregnes at arbejdet skal udføres som weekendarbejde. Tavlestørrelse vælges efter vejreglerne iht. højeste forekommende hastighedsklasse Energiabsorberende afspærring Der anvendes energiabsorberende afspærring som rød/hvid trafikbuffert bestående af lastbildæk fyldt med dæksider. Hver trafikbuffer vejer ca. 420 kg. Højde ca. 90 cm og diameter ca. 110 cm. Foran disse trafikbufferter opstilles tilsvarende rød/hvide lastbildæk, dog uden fyldmateriale, højde ca. 90 cm og diameter ca. 110 cm. Dæksøjler opstilles parvis, en uden og en med fyld af dæksider, og søjlerne sammenkobles indbyrdes med sjækkel Gult lys, hvidt lys, blink eller løbende lys Der anvendes følgende: Z93 "Gult blinksignal". Løbende lys. Gult lys. Hvidt lys. Kravene fremgår af DRI-100 tegningsbilag, maj 2008 afsnit 2.3. Gult lys, der tændes, er konstant lysende i lygtetændingsperioden. Løbende lys, 180 mm forbundet fra lygte til lygte. Udenfor kørebane anvendes N 46 Markeringslygte med fast eller blinkende hvidt lys. 10

77 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Arbejdsplads SAB Tavlevogne Som mobil afspærring anvendes en 4 m tavlevogn iht. "Vejregel for afmærkning af vejarbejder m.m." TMA (Truck Mounted Attenuator) Udførelse Generelt Trafikværn Hvor der foreskrives anvendt TMA, benyttes Alpha 60 MD TMA fra Energy Absorption Systems, Inc. eller tilsvarende. TMA skal være CE-mærket og opfylde kravene i maskindirektivet. TMA monteres på lastvogne eller påhængskøretøjer med en totalvægt over 7 tons. Produktet skal være afprøvet og godkendt i henhold til følgende: National Cooperative Highway Research Program Report 230 fra 1981 (NCHRPR 230), testmetode 50, 51 og 54 med 96 km/t eller National Cooperative Highway Research Program Report 350 TL-3 fra 1993 (NCHRPR 350 TL-3), testmetode 3-50, 3-51, 3-52 og Senest 3 uger før en trafikomlægning påbegyndes, skal entreprenøren udarbejde og fremsende en overordnet plan for gennemførelsen inkl. tidspunktet for påbegyndelse og forventet afslutning til tilsynet. Trafikomlægningen må ikke påbegyndes, førend denne plan og de tilhørende tilladelser til rådighed over vejareal er godkendt af myndighederne, jf. SAB 0, afsnit 7.2. Sammen med den overordnede plan udarbejder og fremsender entreprenøren en drejebog, som i detaljer angiver, hvad der skal laves, hvem der er på stedet og hvem, der kan kontaktes, hvis noget uforudset skulle indtræffe. Ved start af en omlægning indmeldes dette til T.I.C. Inden en trafikomlægning afsluttes og trafikken frigives til omlagt situation, indhentes tilsynets accept hertil. Umiddelbart efter afslutning indmelder entreprenøren dette til T.I.C. Når en trafikomlægning er påbegyndt, kan den normalt ikke standses i andet end slutsituationen, alternativt startsituationen. Ved fare for ikke at kunne nå at gennemføre en påbegyndt trafikomlægning, eventuelt på grund af vejrforhold, tilkaldes tilsynet straks, så nødvendige ændringer kan aftales, iværksættes og meddeles. Ved tilkald fra tilsynet eller T.I.C. vedr. fejl eller mangler ved udførte foranstaltninger (eksempelvis manglende strøm til løbende lys), har entreprenøren en mobiliseringstid i døgnets 24 timer - på højst 30 min. fra tilkald og til aktion i marken er påbegyndt. Trafikværn opsættes efter afsætningsdata angivet ved stationeringer på trafikafviklingsplaner og tværprofil for den aktuelle fase. Trafikværn påbegyndes og afsluttes med særligt endestykke, der for trafikværn af stål som Miniguard og Varioguard eller tilsvarende er fastgjort ved hjælp af spyd. 11

78 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Arbejdsplads SAB Krav til kontrol og rapportering af afmærkning Daglig gennemgang Logbog Entreprenøren skal mindst 3 gange dagligt på hverdage og 2 gange dagligt på lør-, søn- og helligdage gennemgå de etablerede trafikforanstaltninger og rette eventuelle opståede fejl ved disse. På hverdage udføres 1. gennemgang mellem kl. 05:00 og 6:30, 2. gennemgang mellem kl. 11:00 og 13:00 og 3. gennemgang mellem kl. 19:00 og 21:00. På søn- og helligdage skal der være mindst 6 timer mellem de to gennemgange, og begge udføres mellem kl. 7:00 og 18:00. Højdevarslingssystemet kontrolleres hver dag inden igangsætning af arbejder på stilladset. Entreprenøren skal føre daglig logbog, der som minimum har følgende informationer: Vedr. daglig gennemgang: Hvem har forestået gennemgangen og hvornår. Hvad er rettet hvor samt hvornår. Skema visende eksempel på logbog ses af bilag 1.2 Vedr. kortvarigt lån af kørebaneareal: Hvilke, hvor og hvornår er kortvarige ændringer af trafikområde udført. Hvem har udført ændring, hvorfor. Hvornår er indmeldinger herom givet til T.I.C og af hvem. 5 LEDNINGER 5.1 Alment Af de i SB ad 2 stk. 2 anførte dokumenter (uddrag af ledningsprotokol, vandsynsprotokol mv.) fremgår, hvilke ledninger inden for arbejdsområdet bygherren har kendskab til. Uddrag af ledningsprotokollen omfatter registrering af eksisterende ledninger og kabler samt aftaler om omlægninger og nyanlæg af ledninger og kabler. Uddraget er vedlagt som Bilag 1.3, Uddrag af ledningsprotokol. Det bemærkes, at eksisterende ledninger og kabler ejet af VD, herunder afvandingsledninger, signalkabler, kabler for nødtelefoner og kabler for motorvejens belysning, er angivet på ledningsprotokollens plantegninger, men er i øvrigt ikke nærmere omtalt i protokollen, idet omlægning eller sløjfning af disse anlæg er indeholdt i nærværende entreprise. Det understreges, at de på ledningsprotokollens plantegninger viste placeringer alene er af orienterende karakter. Entreprenøren skal søge om ledningsoplysninger via ledningsejerregistret senest 3 uger før opstart. Anførte ledningstracéer kan omfatte flere typer og antal ledninger og kabler. Der gøres opmærksom på, at ledningsplanerne ikke indeholder oplysninger om det midlertidige trafikledelsessystem. Entreprenøren sikrer, at ledningsejerne påviser deres ledninger og kabler, før arbejdet påbegyndes i det pågældende område. 12

79 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Arbejdsplads SAB 1 Før arbejdet påbegyndes i nærheden af eksisterende ledninger eller kabler, gives besked til ledningsejerne såvel som til tilsynet. Blotlægges ikke kendte ledninger ved anlægsarbejdet, orienteres ledningsejerne og tilsynet. Kabelflytninger må ikke foretages i frostvejr, og ledningsejerne betinger sig 1 måneds varsel. Nøjagtig ledningsplacering fastlægges ved håndgravning. Der henvises generelt til Bilag 1.3 Uddrag af Ledningsprotokollen for E02, for oplysninger om de respektive ledninger. For så vidt angår gasledninger, brændstofledninger, teletransmissionsledninger samt højspændingskabler, så ønsker ledningsejeren at være til stede når der arbejdes indenfor 5 meter fra ledningerne. Afløbsledninger Roskilde Kommune har en eksisterende overløbsledning / regnvandsledning, der krydser MV i st som bibeholdes. Ledningen beskyttes mod skadelige belastninger og vibrationer. Gasledninger Generelt skal "Pas på ledningerne! Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af by- og naturgasledninger", udgivet af de danske naturgasselskaber og Københavns Energi, respekteres under anlægsarbejdet. Entreprenøren kontakte Gasselskabet HNG, Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg, "Ring før De graver" på tlf , før egentlige jordarbejder iværksættes nærmere end 5 m fra gasledninger. HNG skal være til stede, når der graves i nærheden af en gasledning. For så vidt angår gasledningen (150ST i foringsrør 600ST, 19.0bar) der krydser under motorvejen øst for Marbjergvej ved ca. st st skal flg. iagttages i forbindelse med etablering af støttemuren på motorvejens sydlige side: Før anlæg opstartes, skal HNG anmodes om kontrol af rørets katodiske beskyttelse. Der etableres udsparing i støttemuren for gasledningen. Ved etableringen af støttemuren, frigraves gasledningen minimalt med henblik på overholdelse af respektafstand. Respektafstand er 0,5 meter fra yderkant rør til spuns. Støttemur etableres med fundering, der sikrer, at HNG kan frigrave ledningen 1 meter fra støttemuren. HNG gasledninger krydser under M11 ved st Entreprenøren kontakter ledningsejer for aftale om beskyttelse af ledning ved opstart. Der tages hensyn til ledningen under anlægsarbejderne. Vandledning Den eksisterende ø90 PEL vandledning langs M11 s venstre side fra ca. st til ca. st er lokaliseret på strækning fra ca til , og her er det vurderet at ledningen ikke skal omlægges. På den øvrige del af førstnævnte strækning, skal entreprenøren være opmærksom på ledningen, og hvis den er placeret under skråningsanlæg skal det vurderes med tilsynet om omlægning er nødvendig. El ledninger 10kV højspændingskabel ved ny Bro OF af Hedelandsvej omlægges ikke. Der etableres udsparing i støttemur for kablet. DONG Energys 50 kv højspændingsluftledning HL586 nord for MV giver anledning til væsentlige restriktioner i arbejderne og sikkerhedsbestemmelserne for denne entreprise fra st til st Der er i SAB 0, afsnit 6.2, beskrevet hvilke sikkerhedsmæssige og begrænsende forhold, der gør sig gældende for arbejder i nærheden af respektzonen. DONG Energys 50 kv højspændingsluftledning HL578 krydser motorvejen ved st st Når der arbejdes nærmere ledningen end 15 m fra yderste fase, er der maksimum 4,5 13

80 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Arbejdsplads SAB 1 m til rådighed som arbejdshøjde, når der arbejdes samtidig med, at der er spænding på ledningen. Inden arbejdet påbegyndes skal detaljerede regler for arbejde nær luftledninger drøftes med DONG Energy. Brændstofledninger Fra ca. st til ca. st ligger der 2 stk. brændstofledninger langs motorvejens venstre side i varierende afstand. Foreningen af Danske Olieberedskabslagres (FDO), Landemærket 10, 5. sal, Postboks 2025, 1012 København K. skal kontaktes inden opstart. I praksis skal driftsmesteren kontaktes på telefon inden opstart på arbejder i nærheden af eksisterende FDO s højtryks brændstofledninger. Der henvises i øvrigt til SAB0 Styring og samarbejde afsnit Herudover skal entreprenøren beskytte FDO-ledningerne i forbindelse med indretning af byggeplads. Der skal efter nærmere aftale med FDO afgraves min. 0,3 meter muld/råjord over FDOledningerne, der erstattes med friktionsmaterialer. Herpå udlægges stålplader, der sikrer en effektiv trykfordeling. Ledningerne må ikke udsættes for større belastning end den eksisterende. Fjernvarmeledninger Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) har ledninger langs M11 s venstre side fra ca. st til ca. st , og ved flere lokaliteter skal der tages særligt hensyn til disse ledninger. For krav der skal opfyldes ved arbejder i nærheden af VEKS s fjernvarmeledninger, henvises der til SAB0 Styring og samarbejde afsnit stk. VEKS fjernvarmeledninger krydser under M11 ved st , hvor der tages hensyn til ledningerne under anlægsarbejderne. Herudover skal entreprenøren beskytte VEKS-ledningerne i forbindelse med indretning af byggeplads. Der skal efter nærmere aftale med VEKS afgraves min. 0,3 meter muld/råjord over VEKS-ledningerne, der erstattes med friktionsmaterialer. Herpå udlægges stålplader, der sikrer en effektiv trykspredning. Ledningerne må ikke udsættes for større belastning end den eksisterende. Roskilde Forsyning (RF) har ledninger langs motorvejen fra ca. st til ca. st , og der skal tages særligt hensyn til deres ledninger. For krav der skal opfyldes ved arbejder i nærheden af Roskilde Forsynings fjernvarmeledninger, henvises der til SAB0 Styring og samarbejde afsnit Tele- og lyslederkabler Tele- og lyslederkablerne omlægges generelt før entreprisens start. Entreprenøren laver udsparing i støttemur/spuns for lyslederkabler (Telia og Global Connect) ca. ved st på MV s venstre side. Inden anlægsarbejdet igangsættes bedes kabelejer frigrave lyslederkablet og der spunses frem til kablet. Der laves en udsparing i spuns og lyslederkablerne løftes ind i udsparing, og spunsningen fortsættes. Koordinering / ledningsmøder Entreprenøren har ansvaret for koordinering med ledningsejerne. For koordinering af samarbejdet mellem entreprenør og ledningsejerne indkalder tilsynet til det første ledningsmøde. På baggrund af ovenstående ledningsmøde og nærværende projektmateriale skal entreprenøren tilrettelægge sit arbejde og koordinere ledningsarbejderne med de respektive ledningsejere. 14

81 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Arbejdsplads SAB 1 Ved planlægning af arbejdet gennemgår entreprenøren ledningsejernes betingelser med de enkelte ledningsejere i henhold til ledningsprotokollen. Verifikation af eksisterende ledninger, kabler m.v. Når påvisning af eksisterende ledninger har fundet sted, blotlægger entreprenøren ved håndgravning alle eksisterende ledninger og kabler, som berøres af arbejdet og som bevares under arbejdets gennemførelse, inden der maskingraves på stedet. De af ledningsejerne opstillede betingelser for at arbejde i nærheden af ledningerne overholdes. Såfremt eksisterende ledninger ikke findes i forbindelse med frigravningen, underrettes tilsynet samt ledningsejerne, og entreprenøren fortsætter arbejdet efter ledningsejernes og tilsynets anvisninger. Såfremt der under gravning findes ledninger eller kabler, som ikke fremgår af de indhentede oplysninger, underrettes tilsynet. Disse ledninger registreres og indmåles (x, y, z). Sikring Entreprenøren udarbejder arbejdstegninger for interimskonstruktioner eller -foranstaltninger, som skal sikre, at ledninger og kabler ikke lider overlast. Ved undergravning af eksisterende ledningsanlæg afstives den fritliggende installation mod brud og beskyttes mod beskadigelse under arbejdets udførelse. Den påtænkte afstivnings- eller sikringsmetode forelægges ledningsejer samt tilsynet og accepteres af disse, inden arbejdet påbegyndes. Afhængig af hvorledes entreprenøren vælger anlægsarbejdet, herunder spunsning, jordarbejder og kørsel i arbejdsområder og vejarealer, kan det være nødvendigt at udlægge køreplader til beskyttelse af ledninger og kabler mod overlast fra spunsningsudstyr og øvrig kørsel med maskiner med stort akseltryk. Den pågældende beskyttelse skal udføres efter nærmere aftale med tilsynet og vil blive afregnet som tillægsarbejde. Døde ledninger Døde ledninger opgraves, frasorteres den opgravede jord og bortskaffes i det omfang, de er til gene for efterfølgende arbejder jf. SAB 2 - Jordarbejder. Det bemærkes således, at der i ledningsprotokollen er angivet enkelte døde kabler/ledninger, som kan fjernes. Inden opgravning skabes vished om, at ledningen/kablet virkelig er død/dødt. Døde ledninger og kabler, der skal opgraves og bortskaffes, omfatter primært: Annullerede signalkabler, kabler for nødtelefoner og kabler for motorvejens belysning. 6 LABORATORIEFACILITETER Det påhviler entreprenøren at lade udføre prøvning ved specielle prøveanstalter som angivet i SAB samt AAB. De til kontrol af jord, grus og asfalt krævede forsøg kan tillades udført på et af tilsynet godkendt laboratorium. Prøvningen udføres i henhold til de fremlagte prøveforskrifter, jf. det i SB ad 2 stk. 2 angivne materiale. Betonarbejder Til kontrol af betonarbejder kræves ikke oprettelse af et stationært betonlaboratorium, men entreprenøren sikrer, at der på anstillingspladsen kan gennemføres de i SAB og AAB for betonbroer foreskrevne kontroller af betonen, herunder: Den friske betons konsistens bestemt ved sætmål. 15

82 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Arbejdsplads SAB 1 Den friske betons luftindhold bestemt ved Pressurmetermetoden. Udstøbning af betonprøvecylindere (d = 150 mm, h = 300 mm). Den friske betons temperatur. Vedhæftning og sammenhængsstyrke mellem reparationsbeton eller -mørtel og underlag bestemt ved aftræksforsøg. 7 MILJØFORHOLD 7.1 Alment 7.2 Støjgener Alment Entreprenøren skal senest 3 uger før påbegyndelse af arbejder, advisere tilsynet, som herefter adviserer kommunen og de naboer, der kan forventes at blive berørt af gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt mv. I visse tilfælde vil der inden for normal arbejdstid skulle udføres aktiviteter, der er så tæt placeret på boliger mv., at der vil forekomme støjkritiske aktiviteter. Der vil desuden skulle udføres arbejder uden for normal arbejdstid, som enten udføres kontinuerligt og har en varighed, der ikke kan rummes inden for normal arbejdstid eller arbejder, der af hensyn til trafikken må udføres uden for normal arbejdstid. I nedenstående tabel 1 er angivet de vejledende grænser for, hvornår en aktivitet må betragtes at være støjkritisk henholdsvis inden for og uden for normal arbejdstid gældende for anlægsarbejderne langs M11 og øvrige veje i Roskilde Kommune. Tabel 1: Vejledende grænser for støjkritiske arbejder Arbejdstidspunkt Tidspunkt Støjkrav Mandag-fredag Lørdag Mandag-fredag Lørdag Søndag db(a) 45 db(a) Nat db(a) Spidsværdi 55 db(a) De vejledende grænser, på nær spidsværdierne, er angivet som det ækvivalente korrigerede støjniveau, og gælder ved omkringliggende boliger og andre følsomme områder som f.eks. skoler og daginstitutioner. Af miljørapporten: Støj og vibrationer i anlægsfasen, fremgår hvilke særligt støjende aktiviteter og støjniveauer, der kan forventes, og hvor der er indgået forhåndsaftale med kommunen. Entreprenøren har ansvaret for at kortlægge og identificere støjkritiske arbejder, ud fra den valgte arbejdsplan og kortlægningen af miljørapporten: "Støj og vibrationer i anlægsfasen", både inden for og uden for normal arbejdstid. Hvor der forekommer støjkritiske arbejder, skal entreprenøren senest 3 uger før aktiviteten gennemføres indmelde følgende oplysninger til tilsynet: Beskrivelse af aktiviteten. Tidsrum for gennemførelse. Forventet støjniveau i henhold til de støjværdier, der er på de valgte teknikker. 16

83 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Arbejdsplads SAB 1 Beskrivelse af afværgeforanstaltning. Kontrolforanstaltninger Materialer og maskiner Entreprenøren sørger for, ved valg af maskiner, udstyr, materialer, arbejdsmetoder samt støjdæmpende foranstaltninger, at mindske omgivelsernes støjgener mest muligt ved anlægsaktiviteterne. Entreprenøren kortlægger og identificerer støjkritiske arbejder i sin miljøplan Udførelse Kontrol Ved støjkritiske arbejder skal entreprenøren udføre støjmålinger for at verificere, at de af entreprenøren udleverede støjværdier for de valgte metoder efterleves. Ved støjkritiske arbejder kontrolleres, at de udarbejdede procedurer for arbejdet følges, herunder at forudsat materiel og arbejdstakt følges. Kontrollen udføres af entreprenøren mindst 1 gang pr. dag og dokumenteres i en logbog. 7.3 Vibrationsskader og vibrationsgener Alment For at sikre omkringliggende bygninger/bygningsværker mod vibrationsskader må den maksimale svingningshastighed på bygninger ikke overstige de maksimalt tilladelige vibrationsgrænser anvist i den tyske norm DIN 4150 Erschütterung im Bauwesen Teil 3, Feb jf. tabel og Der er umiddelbart kendskab til bygninger i klasse 1 og 2 for entreprisen. Tabel Grænser gældende for kortvarige vibrationspåvirkninger Bygningsklasse Bygningsbeskrivelse Bygningsfundament: Vibrationsgrænse for v peak i mm/s ved frekvenserne f < 10 Hz 10<f<50 Hz 50<f<100 Hz 1 Stærkt sammenhængende bygninger, industribyggeri o.l Almindeligt boligbyggeri Særligt vibrationsfølsomt byggeri fx. huse med svag fundering o.l I det omfang der skal foretages fx bort-sprængning af bygninger/bygningsværker skal det ligeledes sikres, at omkringliggende bygninger/bygningsværker ikke udsættes for vibrationspåvirkninger af skadelige karakter. En metode til vurdering af vibrationsstyrken fra sprængning er anvist i den Svenske standard SS Vibration och stöt Riktvärden för sprängningsinducerede vibrationer i byggnader. Resultaterne refererer til vibrationer i vertikal retning på en bygnings grundniveau (fx bygningsfundament). 17

84 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Arbejdsplads SAB 1 Tabel Grænser gældende for stationære vibrationspåvirkninger Bygningsklasse Bygningsbeskrivelse Øverste etage: Vibrationsgrænse for v peak i mm/s ved alle frekvenser f 1 Stærkt sammenhængende 10 bygninger, industribyggeri o.l. 2 Almindeligt boligbyggeri 5 3 Særligt vibrationsfølsomt byggeri fx. huse med svag fundering o.l. 2, Materialer og maskiner Ved valg af maskiner, udstyr, materialer og arbejdsmetoder sørger entreprenøren for at undgå vibrationsgener for omgivelserne ved etablering af vibrationsdæmpende foranstaltninger. Entreprenøren identificerer og kortlægger i sin miljøplan vibrationskritiske arbejder på forhånd Udførelse Vibrationsmålinger ved udførelse af vibrationskritiske arbejder skal foretages af entreprenøren Kontrol Ved vibrationskritiske arbejder kontrolleres, at udarbejdede procedurer for arbejdet følges, herunder at forudsat materiel og arbejdstakt følges. Kontrollen udføres af entreprenøren mindst 1 gang pr. dag og dokumenteres i en logbog. 7.4 Støvgener Alment Der må ikke spredes støv fra arbejdsområder, så der forekommer synligt støv i luften uden for arbejdsområdernes afgrænsning. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvorledes støvgener forebygges. Såfremt der på trods heraf opstår støvgener, skal entreprenøren bekæmpe disse. Dette kan eventuelt ske ved valg af på- og aflæsningsmetoder, der begrænser emission af støv, planlægning af arbejdstidspunkter samt vanding. Såfremt det planlægges at anvende vand fra naturlige recipienter (sø eller å) til begrænsning af støvgener, skal kommunen forinden ansøges om tilladelse Materialer Entreprenøren sørger for at forebygge og minimere støvgener for trafikområder og omgivelser i øvrigt ved valg af udstyr og arbejdsmetoder. Entreprenøren angiver i miljøplanen arbejder, som er støvkritiske. Entreprenøren sikrer, at udstyr og materiel til støvbekæmpelse er tilgængeligt for omgående indsats på arbejdsområdet, hvis situationen kræver det. Entreprenøren anfører i sin miljøplan, hvilket udstyr og materiel som findes tilgængeligt på arbejdsområdet til forebyggelse og bekæmpelse af støvgener. 18

85 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Arbejdsplads SAB Udførelse Kontrol Entreprenøren udfører dagligt visuel kontrol af støvforhold på hele arbejdsområdet og de tilliggende naboarealer. Daglige observationer af støvforhold dokumenteres i f.eks. kontrolskema eller dagbogsnotat. 7.6 Forurening af tilstødende veje og konstruktioner Entreprenøren skal drage omsorg for, at de tilstødende konstruktioner, herunder broer, autoværn og rækværker, brønde og afløbsledninger m.v., ikke tilsmudses unødvendigt under og i forbindelse med arbejdets udførelse. Eventuelle tilsmudsninger skal fjernes omhyggeligt med midler og metoder, der kan godkendes af tilsynet. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke metoder og udstyr der påtænkes anvendt ved renholdelse af eksisterende og nye vejarealer samt vejudstyr. Ved arbejde med evt. forurenet jord skal entreprenøren sikre, at jord fra hjul og undervogn fjernes, inden køretøjer forlader arbejdsområdet. 7.7 Afværgeforanstaltninger til forhindring af forurening Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke tiltag der iværksættes til sikring af recipienter. Arbejdsproceduren skal redegøre for materiel og metoder, samt den overvågning og opfølgning, der vil finde sted. Entreprenøren skal ved etablering af nødvendige slamfang, afværgegrøfter, bundfældningsbassiner, olie- og flydespærringer sikre, at der ikke sker forurening af vandløb med opslemmet jord, okker, cementslam, oliespild, emulsion eller andre giftige stoffer. Afværgeforanstaltninger skal benyttes i et omfang, som hindrer en synlig og målbar forurening. I forbindelse med udførelse af afvandingsarbejder og eventuelle grundvandssænkninger, skal udledningen til recipienter tilrettelægges således, at lettere forurenet vand føres til separate bundfældningsbassiner og ledes gennem filtre inden udledning til recipient. Retningsgivende skal bassinanlæggene udføres for en opholdstid på mere end 2 timer, og udløbene skal udføres dykkede. Brønde og riste med flydende karm, som entreprenøren i forbindelse med belægningsarbejdet har håndteret, skal oprenses for nedfaldne materialer. Til sikring mod forurening ved lækager mv. skal entreprenøren under alle faste tanke/beholdere med brændstof, olie, kølervæske o. lign. etablere spildbakker. Mobile tanke skal være placeret på tætte spildbakker og skal så vidt muligt placeres uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, ikke mindre end 300 meter fra almene vandværker og ikke mindre end 50 m fra private drikkevandsboringer. 7.8 Affaldshåndtering og bortskaffelse Entreprenøren skal ved en arbejdsprocedure angive: Hvilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer, der forventes frembragt under entreprisens gennemførelse. Hvordan der holdes orden og ryddeligt på pladsen. Kildesortering af affald og nedbrydningsmaterialer i overensstemmelse med gældende affaldsregulativ. 19

86 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Arbejdsplads SAB 1 Containeres placering, herunder til- og frakørselsforhold. Bortskaffelse af affaldet til godkendte modtageanlæg. Transport af affaldet af godkendt transportør. Oprydning og rengøring ved entreprisens afslutning. En affaldshåndteringsplan for entreprisen er udarbejdet. Denne indeholder uddybning af de almindelige og særlige retningslinier for affaldshåndteringen samt kommunikationen i relation til genanvendelse og bortskaffelse af affaldet. 8 GEOTEKNISKE UNDERSØGELSER Fra november 2007 og frem til november 2008 er der udført geotekniske undersøgelser langs tracéet. Undersøgelserne er samlet i de i SB 2, stk.2 anførte geotekniske rapporter. 9 VINTERFORANSTALTNINGER Der henvises til SAB12. 20

87 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Arbejdsplads SAB 1 Bilag 1.1.a Principskitser for trafikafvikling Side 01. Slusestrækning - Start - Arbejder i yderside Side 03. Slut af arbejdsområde - Arbejder i yderside Side 05. Nødplads / Ind- og udkørsel - Arbejder i yderside Side 06. Overledning

88 Slusestrækning Arbejder i yderside Start af arbejdsområde, eksisterende kørespor 3,50 m ~0,5 0,5 0,3 Autoværn ~0,5 0,2 0,3 3,5 Kørselsretning 2,75 0,15 ~7,5 3,0 3,5 Kørselsretning 1,1 m 0,3 0,3 0,5 0,3 1:16 Nødspor 500 m 400 m 20 m 20 m 20 m 20 m Note 1 2 stk. E 16 2 stk. E 16 2 stk. A 39 Noter: Ubenævnte mål er i meter 1) Al hastighedsbegrænsning reguleres af eksisterende trafikledelsessystemer (TL) Detaljer: Kørselsretning (Max. 80 km/t gennem arbejdsområde) Signatur: N42, kantafmærkning N42, med gult lys 5-10 m Sikring af nedføring ved start af trafikværn Varioguard med N42-faner Miniguard Varioguard Energiabsorberende afspærring Tavle på 1 stander Tavle på 2 standere N44 Markeringskegle HOLBÆKMOTORVEJEN 1150 Fløng - Roskilde vest Slusestrækning Start - Arbejder i yderside SAB 1, Bilag 1 1

89 Slut af arbejdsområde Arbejder i yderside Nødspor 0,5 0,3 3,50 Kørselsretning 1,1 m ~0,3 0,3 3,0 0,15 ~7,5 3,50 Kørselsretning 2,75 0,5 0,3 ~0,5 Autoværn 0,3 ~0,7 Note 1 min. 100 m 10 m 90 m Noter: Ubenævnte mål er i meter Detaljer: 5-10 m 1) Al hastighedsbegrænsning reguleres af eksisterende trafikledelsessystemer (TL) (Max. 80 km/t gennem arbejdsområde) Sikring af nedføring ved start af trafikværn Signatur: N42, kantafmærkning Kørselsretning N42, med gult lys Varioguard med N42-faner Miniguard Varioguard Energiabsorberende afspærring Tavle på 1 stander Tavle på 2 standere N44 Markeringskegle HOLBÆKMOTORVEJEN 1150 Fløng - Roskilde vest Slut af arbejdsområde Arbejder i yderside SAB 1, Bilag 1 3

90 Nødplads Nødplads 150 m Nødplads / Ind- og udkørsel til arbejdsområde Arbejder i yderside Autoværn 0,7 0,3 2,75 0,15 ~7,5 3,0 Energiabsorberende dæk 0,3 0,3 Min. ~3,2 m Nødplads Arbejdsområde 150 m Min.100 m Min. 5 m. Arbejdskørsel tilladt C 22.1 E16 E16 Noter: Ubenævnte mål er i meter Signatur: N42, kantafmærkning N42, med gult lys Varioguard med N42-faner Miniguard Varioguard Energiabsorberende afspærring Tavle på 1 stander Tavle på 2 standere N44 Markeringskegle Kørselsretning Nødlomme, belagt Detaljer: Kørselsretning 5-10 m Sikring af nedføring ved start af trafikværn HOLBÆKMOTORVEJEN 1150 Fløng - Roskilde vest Nødplads / Ind- og udkørsel Arbejder i yderside SAB 1, Bilag 1 5

91 400 m 400 m template 1:XXX ROWALL SAGALL Noter: Uben vnte m l er i meter 1) Erstattes evt. af TL-system 2) Tavle C55 skal gentages langs hele arbejdsstr kningen med maksimalt 800 m afstand Signatur: N42, med gult lys (fast) Miniguard med gule reflekser i bund og top Energiabsorberende afsp rring Tavle p 1 stander Tavle p 2 standere Afm rkningsfaner med gul refleks p begge sider (anvendes kun hvor der er modkłrende trafik) N44 Markeringskegle Overledning N42.3 D stk C55 1) D15.3 N stk E16 1) 2 stk C55 2 stk E16 1 stk O45 50 m Min. 200 m m 3.0 m Faner med gul refleks ~ m 3.0 m 10 m ~ 1.0 ~ m 1:10 N42.2 1:5 Kegler pr. 6m pr. 10m. Arbejdsomr de 0.15 ~ m m 200 m 200 m Min. 50 m 50 m 50 m 200 m ~90 m 200 m 100 m stk E16 2 stk C55 1) 1 stk O45 1 stk E16 1 stk C55 2) 100 m 50 1 stk C55 2) 1 stk E16 2 stk C55 1) ' 2009 Grontmij Carl Bro A/S Sag HOLB KMOTORVEJEN Sag nr. Dato 1150 Flłng - Roskilde vest Emne F rdselsregulerende foranstaltninger Tegn. nr. M l Side Overledning 6

92 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Arbejdsplads SAB 1 Bilag 1.1.b Principskitser for overordnet anlægstakt

93 MIDTERRABAT EKSISTERENDE FORHOLD KANTLINIE VOGNBANELINIE 3.50 KANTLINIE 0.5 C L KANTLINIE VOGNBANELINIE 3.50 KANTLINIE 0.5 K RESPOR N DSPOR ARBEJDSOMR DE N DSPOR K RESPOR K RESPOR N DSPOR UDVIDELSE MED TUNGTSPOR OG N DSPOR SAMT NYT AFVANDINGSANL G > > N42 PR. 40 M 0.3 KANTLINIE VOGNBANELINIE KANTLINIE 0.2 C L KANTLINIE VOGNBANELINIE 3.00 KANTLINIE N42 PR. 40 M ARBEJDSOMR DE K RESPOR MIDTERRABAT K RESPOR ARBEJDSOMR DE NDRING AF MIDTERRABAT MED NYT AFVANDINGSANL G KANTLINIE VOGNBANELINIE KANTLINIE N42 PR. 30 M C L N42 PR. 30 M KANTLINIE VOGNBANELINIE KANTLINIE N DSPOR K RESPOR ARBEJDSOMR DE K RESPOR N DSPOR AFFR SNING, FORST RKNING OG OPRETNING AF EKSIST. BEL GNING SAMT NYT SLIDLAG AFSTRIBES F RST I KOMMENDE ETAPE VOGNBANELINIE N42 PR. 30 M P KANTLINJE C L N42 PR. 30 M P KANTLINJE VOGNBANELINIE K RESPOR ARBEJDSOMR DE K RESPOR F RDIGG RELSE AF K REBANE MED SLIDLAG, OB I N DSPOR OG AFSTRIBNING AF BL.A. VOGNBANELINIER N42 PR. 50 M N42 PR. 50 M N42 PR. 40 M N42 PR. 40 M C L ARBEJDSOMR DE K RESPOR MIDTERRABAT K RESPOR ARBEJDSOMR DE F RDIG VEJ C L N DSPOR TUNGT SPOR K RESPOR K RESPOR MIDTERRABAT K RESPOR K RESPOR TUNGT SPOR N DSPOR BILAG 1.1.B (SIDE 1 AF 2) PRINCIPSKITSE SYMMETRISK UDVIDELSE, BENT LAND, 6 SPOR Rev. 1: 01/

94 MIDTERRABAT EKSISTERENDE FORHOLD KANTLINIE VOGNBANELINIE KANTLINIE C L KANTLINIE VOGNBANELINIE KANTLINIE K RESPOR N DSPOR ARBEJDSOMR DE N DSPOR K RESPOR K RESPOR N DSPOR > UDVIDELSE AF MVS INKL. AFVANDING MV. N42 PR. 40 M KANTLINIE VOGNBANELINIE KANTLINIE C L KANTLINIE VOGNBANELINIE KANTLINIE ARBEJDSOMR DE K RESPOR MIDTERRABAT K RESPOR N DSPOR OMBYGNING AF MIDTERRABAT INKL. AFVANDING, NYT K RESPOR I MHS SAMT BEL GNING I MVS KANTLINIE VOGNBANELINIE KANTLINIE TRAFIKV RN T1 SOM MINIGUARD ELLER N42 PR. 30 M CTRAFIKV RN T1 SOM MINIGUARD L ELLER N42 PR. 30 M KANTLINIE VOGNBANELINIE KANTLINIE N DSPOR K RESPOR ARBEJDSOMR DE K RESPOR N DSPOR NY AFVANDING OG FORST RKET N DSPOR I MHS OG NDRING AF RABAT N42 + ENERGIABSORBERENDE AFSP RING PR M KANTLINIE VOGNBANELINIE 0.3 KANTLINIE 0.5 C L KANTBANE VOGNBANELINIE KANTLINIE TRAFIKV RN T1 SOM MINIGUARD N DSPOR K RESPOR K RESPOR MIDTERRABAT ARBEJDSOMR DE F RDIGG RELSE AF K RESPOR MED SLIDLAG MOD MIDTERRABAT, SAMT AFFR SNING FORST RKNING OG OPRETNING AF EKS. K RESPOR I MHS OG MVS KANTLINIE VOGNBANELINIE KANTLINIE N42 PR. 30 M C L N42 PR. 30 M KANTLINIE VOGNBANELINIE KANTLINIE K RESPOR ARBEJDSOMR DE K RESPOR N42 PR. 50 M N42 PR. 50 M F RDIGG RELSE AF K RESPOR MED SLIDLAG OB I N DSPOR SAMT ENDELIG AFSTRIBNING BL.A. VOGNBANELINIER N42 PR. 40 M N42 PR. 40 M C L ARBEJDSOMR DE K RESPOR MIDTERRABAT K RESPOR ARBEJDSOMR DE Rev. 1: 01/ BENT LAND, 6 SPOR ASYMMETRISK UDVIDELSE, PRINCIPSKITSE BILAG 1.1.B (SIDE 2 AF 2) F RDIG VEJ C L N DSPOR TUNGT SPOR K RESPOR K RESPOR MIDTERRABAT K RESPOR K RESPOR TUNGT SPOR N DSPOR

95 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Arbejdsplads SAB 1 Bilag 1.2 Skema til Logbog side 1/2

96 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Arbejdsplads SAB 1 Bilag Skema til Logbog side 2/2

97 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Arbejdsplads SAB 1 Bilag 1.3 Uddrag af Ledningsprotokol for E02 Tilhørende tegningsbilag er indeholdt i Tegningsbilag Veje.

98 Udbygningen af Holbækmotorvejen 1150 mellem Fløng of Roskilde Vest Ledningsprotokol Udbygning af M11 Uddrag af ledningsprotokol Entreprise 02 Udbygning af Holbækmotorvejen 1150 mellem Fløng og Roskilde Vest September 2009 Vedlagt: Generelle noter Skemaoversigt over ledninger og ledningsomlægninger i entreprise 02 Udgivelsesdato : Projekt : Revision : - Udarbejdet : Morten Specht Kontrolleret : Bo Bonnerup Godkendt : Erik Daugaard

99 Generelle noter Ledningsejer: Generel note: Entrepiser HNG Generelt skal HNG's "Pas på ledningerne! Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af by- og naturgasledninger" respekteres under anlægsarbejdet. HNG skal orienteres ved gravearbejde i nærheden af ledningsanlægget. DongEl_Ly Dong Gas For bygninger, der er naturgasforsynet og som nedrives som del af projektet, afproppes gasstik ved vej i nærmere dialog med nedrivningsentreprenør. Med mindre anden aftale er indgået mellem Dong Energy og VD, skal anlægsarbejderne til enhver tid udføres i henhold til bestem melserne i stærkstrøms bekendt gørelsens afsnit 5A, øvrige regler og normer samt anvisninger fra DONG Energy. I SAB 0 for entreprise bilag 05 Procedure for arbejder i nærheden af 50 kv luftledninger (E5506) er det nærmere beskrevet, hvorledes anlægsarbejderne i nærheden af luftledningerne skal udføres. Generelt skal "Pas på ledningerne! Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af by- og naturgasledninger", udgivet af de danske naturgasselskaber og Københavns Energi, respekteres under anlægsarbejdet. 1, 2, 3, 5, 11 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12 FDO DONG ENERGY Gas skal orienteres ved gravearbejde i nærheden af ledningsanlægget. Målerskabe og andet udstyr til ledningsanlægget beskyttes så vidt muligt af FDO inden anlægsarbejdet. Generelt skal FDOs Gravetilladelse inkl. Tekniske Vilkår og Servitut respekteres under anlægsarbejdet.fdos ledningsanlæg er trykledninger for transport af brændstof. Der pumpes med bar. Ledningerne er i drift timer i døgnet. 4, 11 Der skal udvises stor agtpågivenhed ved arbejde i ledningernes nærhed. Et eventuelt brud på ledningsanlægget vil have store miljømæssige og økonomiske konsekvenser, da der ved fuldt brud vil ske en udpumpning af 2 m3 brændstof pr. sekund. 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15

100 Generelle noter Ledningsejer: Generel note: Entrepiser VEKS Generel note: Udluftningsventiler, pumpebrønde, målerskabe og andet udstyr til ledningsanlægget beskyttes så vidt muligt af VEKS inden anlægsarbejdet. Inden opstart af anlægsarbejdet laves en trace-gennemgang med vejentreprenøren, hvor vejentreprenøren skal registrere tilstanden af VEKSs ledningsanlæg. Vejentreprenøren skal bekoste udbedring af eventuelle beskadigelser på VEKSs anlæg forårsaget af vejentreprenøren under udførelsen. Generelt skal VEKS dokumenterne "Graveanvisning" og "Ledningsoplysninger" respekteres under anlægsarbejdet. Dokumenterne indarbejdes i udbudsmaterialet for vejanlægget. Betalingsspørgsmålet: I afklaringen af spørgsmålet om afregning, er der taget udgangspunkt i, at ledningen skal være placeret mindst 10 meter fra motorvejens skel og at placering nærmere end 10 meter fra vejskel ikke kan medføre forøgede udgifter for vejanlægget i tilfælde af vejreguleringer eller udvidelser. 2, 3, 4, 6, 11, 12, 14, 15

101 Holbækmotorvejen 1150 Fløng - Roskilde Vest Ledningsprotokol Ledingsejer Samlet ledningsprotokol 30. sep 2009 E Adresse VD Fløng Telefon 1 Telefon 2 Mail Kommentar VD-ansøgninger 1 Peter Garborg VD-ansøgninger 2 Ulrik Sillesen Rev. Lednings nr. E5401 DONG Kort beskrivelse Projekteres af Udføres af Ledningsservitut Afregning Bemærkninger Rør/kabel arbejde Anlægsarb Konstruk. Bro 63 OF af Hedelandsvej. 10 kv kabel i rør krydser under M11 øst for broen. Ledningsarbejder 1 af 7 DENE DESN L5401 DONG Broens nordlige endevederlag udviddes til begge sider. 10 kv kablet omlægges til trace øst for bro. Der henvises til E5401A. M11's station DONG DONG DONG 0 DONG DONG har 2 rør med 1 fiberkabel liggende i trace med 10 kv kabel vest for Hedelandsvej. Fiberkabler ligge i dybde af ca. 55 cm. Fiberkablerne sænkes på begge sider af M11 og der etableres foringsrør. Fiberkablerne beskyttes under anlægsarbejdet. M11's station DONG DONG VD 0 DONG Grontmij Carl Bro A/S R:\Projects\GLO\21\ \04_Correspon\04_Rapport\Ledningsprotokol\Ledningsprotokoller\Protokolskema.xls Rev.: 1.0

102 Holbækmotorvejen 1150 Fløng - Roskilde Vest Ledningsprotokol Ledingsejer Samlet ledningsprotokol 30. sep 2009 E Adresse VD Fløng Telefon 1 Telefon 2 Mail Kommentar VD-ansøgninger 1 Peter Garborg VD-ansøgninger 2 Ulrik Sillesen Rev. Lednings nr. E5506 DONG Kort beskrivelse Projekteres af Udføres af Ledningsservitut Afregning Bemærkninger Rør/kabel arbejde Anlægsarb Konstruk. Trace for 50 kv luftledning HL586 følger M11's nordlige skråningsanlæg. Masterne 8, 9 og 10 er placeret i skråning/ved skråningsfod. Ledningsarbejder 2 af 7 Under arbejdet med etablering af de nordlige sideudvidelser af motorvejen, vil der i perioder, være behov for, at der arbejdes inden for respektafstanden til DONG Energy's luftledninger. Dette kan ske efter forskrifterne i 'Procedure for arbejder i nærheden af 50 kv luftledninger (E5506)' SAB 0 bilag 0.5. Luftledningerne tages i forbindelse med anlægsarbejderne ud af drift (gøres spændingsløse) i de 2 sommerperioder 2010 og 2011 (dog undtaget en 11 dages periode i forbindelse med Roskilde Festivalen), se ovennævnte procedure. - Når ledningen er ude af drift, kan der arbejdes ind til 2 m fra luftledningen. Ingen kran eller byrde må komme over luftledningen. - Ved evt. akutte driftsbehov skal byggeplads rømmes med 10 min varsel, jf. ovennævnte procedure. VD udarbejder oplæg til procedure for rømning af byggeplads. Mast 9 og 10 er placeret i skråningsanlæg. Der etableres afværgeforanstaltninger i form af niche for at hindre jordskred ved mastefundamenterne. For perioder, hvor ledningen er i drift: I forbindelse med bro- og motorvejsanlæg skal der tages hensyn til ledningsanlægget i henhold til pkt. 5a i Stærkstrømsbekendtgørelsen. DONG har fremlagt ekspropriati onsdokume nter for masternes placering. DENE DENE E5603 DONG O5602 FDO M11's station til Trace for 50 kv luftledning HL578 krydser M11 og har mast 30 placeret i grøft syd for M11. Mast 30 flyttes ikke. Der etableres rørlægning af grøften omkring fundamentet for at sikre fundamentes stabilitet. Der skal sikres adgang til masten efterfølgende. DONG DONG DONG M11's station VD 0 VD VEKS-ledning: VEKS skal forlænge foringsrør på deres ledningsanlæg. Der er ca. 7 m til FDOs ledningsanlæg. Undtaget mast 7. DONG har fremlagt ekspropriati onsdokume nter for masternes placering. VD Tvivl - E5506 VD betaler sikring/beskyttelse af dette ledningsanlæg. Sikring/beskyttelse projekteres og udarbejdes i samråd med DONG. 5 M11's station Ingen betaling Grontmij Carl Bro A/S R:\Projects\GLO\21\ \04_Correspon\04_Rapport\Ledningsprotokol\Ledningsprotokoller\Protokolskema.xls Rev.: 1.0

103 Holbækmotorvejen 1150 Fløng - Roskilde Vest Ledningsprotokol Ledingsejer Samlet ledningsprotokol 30. sep 2009 E Adresse VD Fløng Telefon 1 Telefon 2 Mail Kommentar VD-ansøgninger 1 Peter Garborg VD-ansøgninger 2 Ulrik Sillesen Rev. Lednings nr. L5501 Global Connect Kort beskrivelse Projekteres af Udføres af Ledningsservitut Afregning Bemærkninger Rør/kabel arbejde Anlægsarb Konstruk. Fiber krydser motorvej i underboring (2 x Ø40 mm tomrør). På sydsiden af M11 etableres der spuns-/støttevæg. Fiberkablet lægges i udsparing ved passage af støttevæg. Torben Sejr Rasmussen fra Telia varetager arbejdet for Global Connect og Telia. Ledningsarbejder 3 af 7 3 G5501 HNG Kablet fritgraves inden anlægsentreprenøren opstarter spuns. Der skæres et hul / udsparing i spuns og kablerne flyttes over i udsparing og der 'spunses' videre. Der henvises til L5501A M11's Station til station GC / VD GC VD 0 GC Gasledning i foringsrør (600ST/150ST 19.0) krydser under motorvej. Der etableres støttemur på sydsiden af M11. Før anlæg opstartes skal HNG anmodes om kontrol af rørets katodiske beskyttelse. HNG forlænger ikke eksisterende foringsrør. HNG kontakt: Aage Petersen 10 G5701 HNG Ved etableringen af støttemuren frigraves gasledningen minimalt med henblik på overholdelse af respektafstand. Respektafstand er 0,5 meter fra yderkant rør til spuns. Støttemur etableres med fundering, der sikrer, at HNG kan frigrave ledningen 1 meter fra støttemuren. HNG graveanvisning respekteres under anlæg af støttemur. M11 s stationering HNG HNG VD Gasledning i foringsrør (200PM 4.0) krydser under motorvej. På M11's nordlige side viser planerne at eksisterende foringsrør stopper ved kant af nyt skråningsanlæg. Mod syd viser planerne at foringsrøret stopper under fremtidig nødspor. HNG forlænger foringsrør på sydlig side af M11 inden anlægsarbejdet. Foringsrør på nordlig side tjekkes for evt. forlængelse. HNG har fremlagt ekspropriati onsdokume nter for matr. 90 og 95g. VD På den nordlige side ligger ledning i vejens areal. På den sydlige side servitutbestemmelser tinglyst på matr. 22a. Forlængelse af foringsrør sker udenfor byggelinien der er tinglyst til 17,5 m fra CL af motorvej. Foringsrør typisk Ø355 mm eller ø400 mm. 4 Ledningen beskyttes under anlægsarbejdet. Der henvises til G5701A. M11's station HNG HNG VD HNG har fremlagt ekspropriati onsdokume nter for matr. 22a. VD Grontmij Carl Bro A/S R:\Projects\GLO\21\ \04_Correspon\04_Rapport\Ledningsprotokol\Ledningsprotokoller\Protokolskema.xls Rev.: 1.0

104 Holbækmotorvejen 1150 Fløng - Roskilde Vest Ledningsprotokol Ledingsejer Samlet ledningsprotokol 30. sep 2009 E Adresse VD Fløng Telefon 1 Telefon 2 Mail Kommentar VD-ansøgninger 1 Peter Garborg VD-ansøgninger 2 Ulrik Sillesen Rev. 6 Lednings nr. H5401 HF Hvilen H5501 HF Hvilen Kort beskrivelse Projekteres af Udføres af Ledningsservitut Afregning Bemærkninger Rør/kabel arbejde Anlægsarb Konstruk. Vandforsyning ved Haveforeningen Hvilen. Vandledning 90 PEL ligger under nødspor og skråningsanlæg i sydsiden af M11. Der etableres støttevæg fra M11 s station til station Ledningsanlægget omlægges mod syd på strækningen. Der henvises til H5401A M11's station Bro 64, UF af Marbjergvej. Målerbrønd for vandmåler for Haveforeningen Hvilen er placeret syd for broen. Målerbrønd er ejet af Haveforeningen Hvilen. HF. HVILEN HF. HVILEN Afklares når ledningen placering er kendt Der har været prøvegravet for lokalisering af vandledningen, men uden held. Vandledningen omlægges i forbindelse med anlægsarbejdet. Afregning: Ligger vandlednigen på motorvejens areal skal Haveforeningen Hvilen afholde omkostninger til ledningens omlægning. Ligger vandledningen på Haveforeningen Hvilens areal afholder VD udgifterne til omlægningen. 0 Ledningsarbejder 4 af 7 Brønden beskyttes under anlægsarbejdet. 4 F5502 Roskilde Kommune M11's station VD VD 2 Fjernvarmerør (88,9/160 PR-F) ligger langs motorvej i sydlig side, men uden for fremtidig skråningsanlæg. Roskilde Forsyning udarbejder en graveanvisning for anlægsarbejder i umiddelbar nærhed af ledningen. VD respekterer graveanvisningen under anlægsarbejdet. M11's station VD forbeholder sig ret til at videresende eventuelle omkostninger forbundet med at respektere forhold angivet i graveanvisning for ledningerne. VD anser gæsteprincippet for værende gældende med mindre der er betalt for ledningens tilstedeværelse eller at der er indgået en aftale, som eksplicit fastlægger, at det ikke er ledningsejeren, som skal betale for en flytning eller omlægning af ledningen. 0 7 A5601 Roskilde Kommune Spildevandsledning Ø500 krydser under M11. I nordlig side af M11 ligger Brønd RMDS000 med bundkote Ledning beskyttes under gravearbejdet. Brønddæksel hæves til vejens kote : Ledning udgår. M11's station Roskilde Forsyning Roskilde Forsyning VD Deklaration på mart. Nr. 57i, 57h, Roskilde 95f Forsyning 0 Roskilde Forsyning Dokumenterne fra Roskilde Forsyning viser ikke at der er betalt for ledningen tilstedeværelse og heller ikke at det er grundejer der skal betale for ledningsomlægning. VD forbeholder sig ret til at kræve meromkostninger i forbindelse med beskyttelsesarbejdet afholdt af ledningsejeren : RF oplyser at man sommeren 2008 har forsøgt at lokalisere ledningen men uden held og man betragter ledningen som 'ikkeeksisternde'. Grontmij Carl Bro A/S R:\Projects\GLO\21\ \04_Correspon\04_Rapport\Ledningsprotokol\Ledningsprotokoller\Protokolskema.xls Rev.: 1.0

105 Holbækmotorvejen 1150 Fløng - Roskilde Vest Ledningsprotokol Ledingsejer Samlet ledningsprotokol 30. sep 2009 E Adresse VD Fløng Telefon 1 Telefon 2 Mail Kommentar VD-ansøgninger 1 Peter Garborg VD-ansøgninger 2 Ulrik Sillesen Rev. Lednings nr. H5401 Roskilde Kommune Kort beskrivelse Projekteres af Udføres af Ledningsservitut Afregning Bemærkninger Rør/kabel arbejde Anlægsarb Konstruk. Udgår Vandforsyning ved Haveforeningen Hvilen. Vandledning 90 PEL ligger under nødspor og skal omlægges til nyt sydlig trace. Ledningen ejes af Haveforeningen og indgår i særskilt protokol med haveforeningen. Ledningsarbejder 5 af 7 4 T5402 UKENDT Telekabel krydser under ny sydlig rampe. Kablet tages ud af drift. Kablet sløjfes/bortskaffes i fornødent omfang under anlægsarbejdet. M11's station til Kablet er ikke ejet af TDC 17/8-2009: KNL tjekker op på kablets formål. Kan entreprenøren bare sløjfe det? T5403 TDC T5603 TDC T5701 TDC L5401 TDC M11's station til VD Telekabel ligger et stykke på ca. 10 m ind under ny sydlig rampe. Kablet tages ud af drift. Kablet sløjfes/bortskaffes i fornødent omfang under anlægsarbejdet. M11's station TDC TDC 0 TDC Telekobberkabel krydser under motorvej. Motorvejen vejkasse er 120 cm dyb. Foringsrør forlænges og kobberkabler lægges dybere i begge sider af M11. Der henvises til T5603A M11's station TDC TDC 0 TDC Telekabel ved nordlig skråningsanlæg. Kablet beskyttes ved anlægsarbejdet. M11's station TDC TDC 0 TDC Fiberkabel ligger under nyt nødspor langs den nordlige side af motorvejen. Der etableres vejkasse der kommer 120 cm ned. (Fiberkablet omlægges mod nord.) Kablet planlægges omlagt til Københavnsvej - omfatter L5203, L5301, L5401. Beslutning august Der henvises til L5401A 17/8-2009: KNL tjekker op på kablets formål. Kan entreprenøren bare sløjfe det? M11's station TDC TDC TDC 0 TDC Grontmij Carl Bro A/S R:\Projects\GLO\21\ \04_Correspon\04_Rapport\Ledningsprotokol\Ledningsprotokoller\Protokolskema.xls Rev.: 1.0

106 Holbækmotorvejen 1150 Fløng - Roskilde Vest Ledningsprotokol Ledingsejer Samlet ledningsprotokol 30. sep 2009 E Adresse VD Fløng Telefon 1 Telefon 2 Mail Kommentar VD-ansøgninger 1 Peter Garborg VD-ansøgninger 2 Ulrik Sillesen Rev. Lednings nr. L5503 TDC Kort beskrivelse Projekteres af Udføres af Ledningsservitut Afregning Bemærkninger Rør/kabel arbejde Anlægsarb Konstruk. Fiberkabler ligger under projekteret vedudvidelse i nordlig side af motorvejen. I forbindelse med afvanding af motorvejen etableres der et nyt regnvandsbassin. Ledningsarbejder 6 af 7 5 L5605 TDC Kablet må sideflyttes/omlægges. Ligger dødt - gælder L5501, L5503, L5602, L5604, L5605, L5706, L5705, L5801. (Der henvises til L5503A) M11's station TDC TDC TDC 0 TDC Fiberkabel ligger under projekteret nødspor i M11's sydlige side. Fiberkablet sideflyttes/omlægges mod syd. Ligger dødt - gælder L5501, L5503, L5602, L5604, L5605, L5706, L5705, L5801. (Der henvises til L5605A.) 0 6 L5501 Telia M11's station til Fiber krydser motorvej i underboring (6 x Ø40 mm tomrør). På sydsiden af M11 etableres der spuns-/støttevæg. Fiberkablet lægges i udsparing ved passage af støttevæg. TDC TDC TDC 0 TDC Ligger i trace med Global Connect. Der opfordres til koordineret omlægning. Kablet fritgraves inden anlægsentreprenøren opstarter spuns. Der skæres et hul / udsparing i spuns og kablerne flyttes over i udsparing og der 'spunses' videre. Der henvises til L5501A 5 F5601 VEKS M11's Station til station Telia / VD Telia VD 0 Telia VEKSs ledningsanlæg krydser under M11 i forerør. VEKS forestår forlængelse af forerør på begge sider af M11 inden M11 anlægsarbejdet. VEKS udarbejder graveanvisning. VD's entreprenører skal respektere graveanvisning under M11 anlægsarbejdet. 10 M11's station VEKS VEKS VD 0 VEKS Grontmij Carl Bro A/S R:\Projects\GLO\21\ \04_Correspon\04_Rapport\Ledningsprotokol\Ledningsprotokoller\Protokolskema.xls Rev.: 1.0

107 Holbækmotorvejen 1150 Fløng - Roskilde Vest Ledningsprotokol Ledingsejer Samlet ledningsprotokol 30. sep 2009 E Adresse VD Fløng Telefon 1 Telefon 2 Mail Kommentar VD-ansøgninger 1 Peter Garborg VD-ansøgninger 2 Ulrik Sillesen Rev. Lednings nr. F5602 VEKS Kort beskrivelse Projekteres af Udføres af Ledningsservitut Afregning Bemærkninger Rør/kabel arbejde Anlægsarb Konstruk. VEKSs ledningsanlæg ligger langs sydlig side af M11. Vejanlægget etablerer arbejdsareal. Ledningsarbejder 7 af 7 VEKS udarbejder instruktion for beskyttelse af ledningsanlægget. 7 M11's station VEKS VD 0 VD Grontmij Carl Bro A/S R:\Projects\GLO\21\ \04_Correspon\04_Rapport\Ledningsprotokol\Ledningsprotokoller\Protokolskema.xls Rev.: 1.0

108 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Arbejdsplads SAB 1 Bilag 1.4 Tegning af km skilt

109 E BILAG ALLE M L ER I MM BAGGRUNDSFARVE HVID, MATERIALE TYPE 3 SKRIFT SORT - SKILTESKRIFT IHT. VEJREGLERNE TEKST 1. KILOMETRERING MED 1 DECIMAL 2. P SKRIFT " " (FOR TRAFIK IMOD KILOMETRERINGEN) FOR SKILTE DER VENDER MOD VEST. P SKRIFT " " (FOR TRAFIK MED KILOMETRERINGEN) FOR SKILTE DER VENDER MOD ST. PLACERING 2 STK. OPSAT P STANDER I MIDTERRABAT- 1 PEGENDE MOD ST, 1 PEGENDE MOD VEST H JDE IHT. VEJREGLERNE REFERENCETEGNING , , OG F RSTE PLACERING I ST KM SVARENDE TIL PROJEKT STATIONERING P F RSTE PLACERING I VEST KM SVARENDE TIL PROJEKT STATIONERING P FASTG RELSE BESLAG IHT VEJREGEL "PROJEKTERING AF AFM RKNINGS- MATERIEL EKSKL. TAVLEPORTALER SKILTEMATERIALE ALUMINIUM AFSTAND FRA KM 29,3 TIL 32,1 PR. 200M - I ALT 15 STK.

110 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SAB 2 JORDARBEJDER 2 1 ALMENT 2 2 FORBEREDENDE ARBEJDER 4 3 MULDJORDS- OG BLØDBUNDSARBEJDER 6 4 TØRHOLDELSE 10 5 RÅJORDSARBEJDER 12 6 GRÆSSÅNING 17 7 FORURENEDE GRUNDE 18 BILAG Bilag 2.1 Jordhåndteringsplan 1

111 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB 2 SAB 2 JORDARBEJDER 1. ALMENT Særlig arbejdsbeskrivelse for jordarbejder er supplerende, særlig beskrivelse til "Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for jordarbejder". Jordarbejder omfatter arbejder ved: Udvidelse af motorvej ca. st (symmetrisk udvidelse ca. st og asymmetrisk udvidelse ca. st ), dog er følgende strækninger indeholdt i entreprise : mhs. og mvs og er følgende strækninger indeholdt i entreprise mhs. og mvs. Nye ramper ved TSA 9 Hedelandsvej. Pæledæk på rampe fra Holbæk ca. st Støttevæg syd øst for Marbjergvej Støttevæg under OF af Hedelandsvej nordlige vederlag Nyt regnvandsbassin J ved Hedelandsvej. Etablering af adgangsvej til regnvandsbassin. Terrænregulering af eksisterende jordvold, nord for motorvejen ca. st Borede pæle til støjskærme Arbejderne omfatter følgende: Afrømning af overjord og rabatjord til mellemdeponering i arbejdsdepot ved Lindenborgvej Afrømning af muld. Afgravning af eksisterende grusbærelag fra vej- og sti-anlæg Afgravning af vej- og råjord for nye konstruktioner, regnvandsbassin samt til planum, rabatter og skråninger for vej- og sti-anlæg. Afhentning og indbygning af råjord fra arbejdsdepot ved Lindenborgvej. Udlægning af rabat- og overjord inkl. græssåning, gødskning mv. Genudlægning af muld på private grunde Kalkstabilisering af råjord in-situ Indbygning af ikke egnet overjord og råjord samt overskudsmuld i terrænreguleringsområder. Indbygning af graderet san-/grusfyld og bundsikringsgrus, BL II bag støttevægge. Afgravning ved borede pæle for støjskærme. Blødbundsudskiftning med friktionsmaterialer. Følgende område er udset til terrænregulering (TR), jf. tegning : TR V for indbygning af muld og ikke genanvendelig råjord. Herudover skal udsættes følgende: TR VIII for indbygning af ikke genanvendelig råjord fra blødbundsudskiftning. I TR V indbygges overskudsmuld, ikke indbygningsegnet råjord samt flisede træstød fra rydning. 1.2 Håndtering af forurenet jord Der er på nuværende tidspunkt kendskab til forurening af jorden indenfor entreprisen på følgende områder, udenfor de eksisterende vejarealer: 2

112 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB 2 Forurening af areal på Navervej 17-25, Roskilde (Stena Jern og Metal). (matr. nr. 22i, 22k, 22n, 22o, Vindinge Lillevang, Vindinge) Forurening af areal på Gammel Marbjergvej 20, Roskilde (tidl. udendørs oplag), matr. nr. 60e, 60f, 60g St. Hede, Roskilde Jorder Entreprisens arbejder, på strækningen fra Marbjergvej til entreprisegrænsen i st ligger indenfor Roskilde Kommunes områdeklassificering, et forhold som betyder, at jorden som udgangspunkt er klassificeret som værende lettere forurenet. Det er entreprenørens ansvar, at bortskaffelse af forurenet jord sker i overensstemmelse med de regler, der gælder for transport af forurenet jord. Det betyder bl.a., at jord til godkendte modtagere skal transporteres på tæt stållad og overdækket med presenning eller i lukket container. Jord i forskellige forureningskategorier må ikke sammenblandes. Indenfor vejskel langs eksisterende veje defineres ubundne lag som rabatjord og overjord og lag herunder som vejjord. Rabatjord er øverste ubundne lag ned til laggrænse dog minimum 0,30m i en afstand på 1,5 m fra asfaltkant. Overjord er øverste ubundne lag ned til 0,30 m i en afstand over 1,5 m fra asfaltkant. Vejjord omfatter råjord og ubundne materialer i vejkassen. Rabatjord benyttes til udlægning på rabatter og trug Overjord kan udsættes i de dertil anviste terrænreguleringsområder indenfor fremtidigt vejareal samt benyttes til udlægning på de omfattede rabatter, ramper, regnvandsbassin mv. indenfor fremtidigt vejareal. Rabat- og overjord må ikke blandes, med mindre der er indhentet særlig tilladelse hertil fra tilsynet. Vejjord håndteres som angivet nedenfor og håndteres og sorteres endvidere efter egenskaber: Ikke genindbygningsegnede materialer udsættes i terrænreguleringsområderne Blødbund håndteres som blødbundsarbejder Eksisterende grusbærelag afgraves og genindbygges som BL II Indbygningsegnet kohæsionsjord indbygges i vejdæmningerne som råjord. Overskydende indbygningsegnet kohæsionsjord afgraves og køres til arbejdsdepot ved Lindenborgvej eller til entreprenørens godkendte midlertidige depoter. Friktionsmaterialer indbygges som råjord. Jordhåndteringsplanerne markerer delarealer for afgravning og påfyldning. De beregnede afgravnings- og påfyldningsmængder fremgår af bilag 2.1. Under arbejdets udførelse fører entreprenøren en logbog, hvori der noteres den faktiske mængdedisponering Entreprenøren skal overfor bygherren på forlangende give alle oplysninger vedrørende håndtering af bortskaffet jord, herunder oplysninger vedrørende transport af jord. Hvor der i nærværende SAB beskrives muld eller muldarbejder omfatter dette udlægning/afrømning af rabat- og overjord samt muldarbejder på arealer udenfor vejareal og udenfor områdeklassificerede zoner. 3

113 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB 2 2. FORBEREDENDE ARBEJDER 2.1 Kontrolplan Entreprisen opdeles mindst i følgende kontrolafsnit: Rabatjordsafrømning Overjordsafrømning Muldafrømning Motorvejens venstre side, st Motorvejens højre side, st Motorvejens venstre side, st Københavnsvej. Motorvejens højre side, st Københavnsvej. Motorvejens venstre side, Københavnsvej ca. st Motorvejens højre side, Københavnsvej ca. st Rampe TSA 9 fra Holbæk (ved Hedelandsvej). Rampe TSA 9 til Holbæk. (ved Hedelandsvej) Regnvandsbassin J. Pæledæk og blødbundsarbejder på rampe fra Holbæk ca. st Terrænregulering af eksisterende jordvold, nord for motorvejen ca. st Støttevægge 2.2 Rydning Borede pæle for støjskærme For støttevægge og borede pæle for støjskærme udgør et kontrolafsnit maksimum en dags produktion, dog minimum et kontrolafsnit pr. støttevæg / støjskærm. Rydning foretages på fremtidigt vejareal og arbejdsareal for udførelse. Eksisterende vejudstyr omfatter hegn, kantpæle, skilte og autoværn. Vedhængende overjord og råjord fjernes så godt som muligt og efterlades på rydningsområdet. Ryddede materialer tilfalder entreprenøren og bortskaffes fra entrepriseområdet. På rydningsarealer kan tilsynet forlange enkelte buske og træer bevaret, hvor det efter tilsynets skøn ikke er til gene for det øvrige arbejdes udførelse Midlertidigt eksproprierede arealer skal frigives af tilsynet og ryddes først, når arbejdets fremdrift kræver det. Træstød og større rødder, der ikke oparbejdes til træflis, bortskaffes til godkendt modtageplads. 2.4 Opbrydning og optagning af belægninger Alment Arbejdet omfatter: Opbrydning af asfaltbelægninger. Fjernelse af afstribning Asfaltfræsning Affræsning af eksisterende ABÅ og ABS på de blivende belægninger på motorvejen. Asfaltskæring 4

114 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB Udførelse Opbrydning af kantsten Opbrydning af fortov Eksisterende asfaltbelægning kan opbrydes ved fræsning og det affræsede materiale kan indbygges i entreprisen som BL II. Affræsning skal ske således at indbygningen af det affræsede materiale kan ske iht. principper jf. Ubundne bærelag af knust asfalt. Rapport 132, Vejteknisk Institut, Hvor der udføres opbrydning af eksisterende asfaltbefæstelser skal der inden opbrydning foretages skæring mod blivende belægning i dennes fulde tykkelse. Asfaltkanter skal fremstå lige, skarpe og rengjorte. På følgende vej- og stiarealer skal asfaltbelægningen opbrydes som angivet i nedenstående skema: Strækning Nødspor mvs samt mhs ca. st eksklusiv delstrækninger som er indeholdt i entreprise hhv. entreprise Kørebane mvs for etablering af ny midterrabat, ca. st Gennemsnitlig asfalt tykkelse (ca.) 0.20 m 0.7 m 0.20 m 0.7 m Gennemsnitlig tykkelse af ubundne bærelag (ca.) Opbrydning i forbindelse med nye ledninger i eksisterende befæstelser der bevares er ikke medtaget i ovenstående liste. Efter opbrydning af asfaltbelægninger på motorvej og ramper skal entreprenøren verificere den eksisterende koblingshøjde ved udførelse af prøvegravninger. Gravningerne foretages med en afstand på 50 m eller som aftalt med tilsynet. De målte lagtykkelser rapporteres til tilsynet. Ubundne bærelag fjernes kun i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med indbygning af nye bærelag og/eller muld jf. tegningsmaterialet. På eksisterende kørebaner og nødspor hvor der skal etableres nye belægninger afgraves eksisterende grusbærelag til underside af fremtidige ubundne SG-bærelag. De afgravede materialer håndteres separat for indbygning som BL II i indeværende entreprise Uden for fremtidigt vejareal skal de bundne og ubundne vejbelægninger fjernes (vejarealerne skal muld-beklædes). Efter fjernelse af bundne og ubundne bærelag skal tilsynet, inden der retableres med råjord og muld, have mulighed for at analysere forureningsgraden af tilbagebleven planum. Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før fjernelse af ubundne lag informere tilsynet herom. Entreprenøren kan tidligst retablere med råjord og muld 10 arbejdsdage efter prøver er udtaget. Opbrydning af ubundne vejmaterialer på nedlagte vejarealer skal udføres på en sådan måde, at den opbrudte vej efter muldudlægning er i plan med det omliggende terræn og fremstår som en jævn flade. 5

115 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB 2 Sløjfede ledninger og kabler frasorteres de ubundne lag og bortskaffes til godkendt modtageplads. Afstribning Fjernelse af afstribning på MV inklusive ramper og på veje, hvor der ikke skal pålægges nyt slidlag, skal udføres med planfræser, så overfladen beskadiges mindst muligt. Fjernelse af termoplast skal ske ved tallerkenfræsning. Asfaltfræsning Ved tilslutning af nye belægninger til eksisterende belægninger skal der udføres fræsning som fortanding. På de blivende belægninger på den eksisterende motorvej affræses fra 40 til 65 mm af det eksisterende slidlag bestående af ABå eller ABS, jf. tegning Det skal her sikres, at affræsningen sker således, at den fremtidige belægningsoverflade kan udføres med et tværfald på minimum 25. Den eksisterende motorvej er udført med et minimumsfald på 20. Det skal påregnes, at det i isolerede områder kan være nødvendigt at affræse i varierende dybde fra mm af den eksisterende motorvejsbelægning (ABå) for at opnå det krævede minimumstværfald på 25. Affræsningen foretages endvidere således, at de nye asfaltbelægninger, eksklusiv slidlag, kan udføres i niveau med eksisterende tilstødende belægninger. Asfaltskæring Arbejdet omfatter renskæring af asfaltbelægning i forbindelse med opbrydning af asfaltarealer, og tilslutning til eksisterende belægninger. Alle grænser for opbrydning af eksisterende kørebanebelægninger skal kantskæres. 3 MULDJORDS- OG BLØDBUNDSARBEJDER Arbejdet omfatter afrømning af rabat- og overjord på følgende vejarealer: Langs motorvejen ca. st (eksklusive mhs ca. st og mvs ca. st som er indeholdt i entreprise , samt v.h.s ca. st og v.v.s ca. st som er indeholdt i entreprise ) Samt afrømning af muld på følgende strækninger udenfor eksisterende vejskel: Langs motorvejen ca. st (eksklusive mhs ca. st og mvs ca. st som er indeholdt i entreprise , samt v.h.s ca. st og v.v.s ca. st som er indeholdt i entreprise ) Regnvandsbassin J Rabatjord skal udlægges på følgende arealer: Langs motorvejen ca. st (eksklusive mhs ca. st og mvs ca. st som er indeholdt i entreprise , samt v.h.s ca. st og v.v.s ca. st som er indeholdt i entreprise ) Overjord skal udlægges på følgende arealer: Terrænreguleringsområder 6

116 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB Muldjord Alment Langs motorvejen ca. st (eksklusive mhs ca. st og mvs ca. st som er indeholdt i entreprise , samt v.h.s ca. st og v.v.s ca. st som er indeholdt i entreprise ) Afrømning Arbejdet omfatter afrømning af rabat- og overjord på arealer indenfor eksisterende vejskel samt muldjord på arealer udenfor eksisterende vejskel samt fra eksproprierede arealer. Al overjord og rabatjord mellemdeponeres i arbejdsdepotet ved Lindenborgvej. Hvor der afrømmes muldjord på private arealer eksproprieret til midlertidige arbejdsarealer, skal jorden mellemdeponeres på samme ejendom til senere genudlægning på samme ejendom. Der regnes med en gennemsnitlig tykkelse af rabat- over og muldjord på 0,30 m, men hvor der lokalt forekommer muldholdig overjord eller muld i større lagtykkelse skal der afrømmes til laggrænsen Tørvepræget overjord samt tynde blødbundslag udsættes i nærmeste område til terrænregulering. Udsætning af øvrig ikke genanvendelig overjord skal ske i de beskrevne områder til terrænregulering. Udlægning Rabatjord udlægges på rabatter og trug indenfor fremtidigt vejskel. Der udlægges rabatjord som grusrabat mellem asfaltkile og støjskærme. Rabatter og trug m.v., t = 0,30 m Overjord og muld udlægges på skråninger og øvrige arealer herunder dyrkningsarealer indenfor fremtidigt vejskel: Påfyldningsskråninger Øvrige arealer, herunder dyrkningsarealer t = 0,30 m t = 0,30 m Muld afrømmet på private arealer og leveret muld: Private arealer t = 0,30 m Materialer Rødder, knolde og lignende samt sten større end 60 mm skal fjernes fra den udlagte muld samt rabat- og overjord. Dækafgrøder til depoter for muld- og overjord består af følgende blanding: 40 % kællingetand 40 % rundbælg 15 % lucerne 5 % markvalmue Muld leveret til udlægning på private arealer skal være tørt, harpet muld kl. 1 og overholde følgende: 7

117 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB Udførelse Kontrol Humusindhold 2-5 vægtprocent Ph-værdi 6,5-7,5 Maksimal stenstørrelse 25 mm Udlægningsarealer og depoter holdes fri for flyvehavre og bjørneklo ved bortlugning. Der må kun udlægges leveret muld eller muld afrømmet fra samme ejendom på private arealer. Før udlægning af overjord på dyrkningsarealer (arealer inden for vejskel, der senere skal beplantes med andet end græs) og muld på private arealer grubes disse til en dybde af 0,60 m og med en afstand af maks 0,60 m samt i to retninger vinkelret på hinanden. Udlægning af muld på private arealer og overjord på dyrkningsarealer udføres i en tykkelse jf. ovenstående og udføres af køretøjer med lavt fladetryk. Der udlægges generelt i et jævnt lag med en vis overhøjde. På udlagte arealer tilvejebringes en sund struktur ved gentagne kultiveringer ved hjælp af harve eller kultivator. Under kultiveringen opsamles og bortskaffes sten > 60 mm, rødder, affald mv. Entreprenøren afleverer efter færdigregulering af udlægningsområdet, nivellement af udlægning i et net på 5 x 5 m. Entreprenøren skal udlevere 3 strukturanalyser af muld, der leveres. Strukturanalyserne skal omfatte: 3.2 Blødbundsarbejder Alment Metodenavn Standard Sigteanalyse DS/EN Hydrometeranalyse DS Kalkindhold DS/EN afsnit 18.4 Humusindhold DS/EN Blødbundsarbejderne beskrevet i det følgende omhandler den sydlige udvidelse af nødspor som beskrevet på tegningerne og Det omhandler et spredt pæleværk og indbygning af geonet herover. Geonetsforstærkningen fortsætter 20,0 m mod henholdsvis vest og øst i forhold til første og sidste pælerække. Herudover afgraves blødbund på strækningen ca. st til mvs. Planlægning Ved konstruktion af spredt pæledæk, indbygning af geonet og tilhørende sand/gruslag, drænledning incl. brønde samt pladefundamenter for støjskærmeskal entreprenørenredegøre for rækkefølgen af de forskellige aktiviteter med henblik på at tilsigte mindst muligt gravearbejde efter udlægning af geonet. Herunder skal det understreges at udskæringer i geonet med tilhørende forstærkninger skal udføres inden udlægning af gruslag over det langsgående geonet, 10 cm over det tværgående geonet. 8

118 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB Materialer Pæle For pæle og betonarbejder henvises der til SAB 9. Til asfaltering af pæle benyttes asfaltbitumen med penetration , i henhold til DS/EN Den øverste del af pæl, der indstøbes i pælehat asfalteres ikke, asfaltering af pæle fremgår af tegning Geonet Geonet dimensioneres under forudsætning af følgende styrke og deformationsegenskaber: Langtidsbrudstyrke 60 % af korttidsstyrke (langtidsstyrker svarende til 60 % af geonettets ultimale trækstyrke) Korttidstøjning for brudkraft svarende til 8-10 % Langtidstøjning (svarende til 10 år) for belastning svarende til 50 % af korttidsstyrke skal være under 6 %. Styrkekrav brugt i design: Type A: Tværgående geonet: Korttidsstyrke 250 kn/m i længderetningen, 30 kn/m i tværretningen. Type B: Udførelse Kontrol: Langsgående geonet: Korttidsstyrke 110 kn/m i længderetningen, 30 kn/m i tværretningen. Indbygnignsmaterialer For indbygningsmaterialer henvises til SAB 5 og SAB 6. Der indbygges BL II som friktionsmaterialer. Nødvendig afrømning fastlægges af entreprenøren, men det antages at pæleramning (delvis dykket) foretages inden yderligere afrømning af hensyn til fremkommelighed for entreprenørens rammegrej. (bæreevne over gytje-område). Det må forventes at ramning skal ske med fri mægler. Efter ramning af prøvepæle fastlægges længder af de resterende pæle af tilsynet og disse rammes. Afgravningen omfatter hele den eksisterende vejdæmning indenfor det på tegningerne viste areal for ny vejdæmning. Afretning af planum uden for eks. dæmning foretages med tilsvarende materialer. Alt efterfyldningsmateriale skal opfylde kravene for de respektive materialer jf. SAB 5 og SAB 6. Pæle: Kontrol af pæleværk inkl. beton, jf. SAB 9 Geonet: Der skal for hver leveret geonetrulle foreligge et laboratoriecertifikat fra fabrikken, hvor trækstyrken og brudforlængelsen samt tykkelsen er anført. Der udføres geometrisk kontrol som for råjordsarbejder. Der udføres kontrol af tilfyldningsmaterialer og komprimering som for råjordsarbejder. 9

119 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB 2 4 TØRHOLDELSE 4.1 Alment 4.2 Udførelse Tørholdelse af såvel påfyldningsområders råjordsplanum og skråninger som udgravninger, afgravninger og byggegruber påhviler entreprenøren. Tørholdelse omfatter bortledning eller bortpumpning og udledning af overfladevand, sekundært grundvand samt primært grundvand. Fra arbejdsområder ved eksisterende vej omfatter arbejdet også håndtering af overfladevand, der strømmer naturligt til recipient/nedløbsbrønd i arbejdsområdet. Ved det primære grundvand forstås den sammenhængende forekomst af grundvand under terræn. Ved sekundært grundvand forstås forekomster af vand i højere liggende permeable lag. Disse kan have et trykniveau, der er afvigende fra det primære grundvands trykniveau. Tørholdelse omfatter vandafledning langs afgravningsområdets kanter, afvanding og dræning af råjordsplanum i påfyldningsområder og skråninger, midlertidig afvanding af bygværker (brodæk, brofundamenter, fløjvægge, støttemure m.v.) indtil permanent afvandingssystem er operationelt Påfyldninger Under arbejdet og ved midlertidig standsning af arbejdet holdes jordoverfladerne regulerede og komprimerede således, at vand løber af, og fylden ikke bliver opblødt. Den færdige råjordsoverflade reguleres og afglattes til en sådan jævnhed, at der ikke kan forekomme vandansamlinger Afgravninger, udgravninger og byggegruber Der skelnes mellem 3 former for tørholdelse: simpel tørholdelse dræning grundvandssænkning. Simpel tørholdelse opnås ved, at bunden gives passende fald, så vandet kan løbe til recipient eller pumpesump, evt. gennem åbne render eller dræn af enkel konstruktion. Dræning kan være midlertidig eller permanent og kan efter omstændighederne f.eks. omfatte et system af netdræn eller tæppedræn med fald til recipient eller pumpesump/-brønd. Grundvandssænkning kan være midlertidig eller permanent og opnås ved filterboringer, sugespidsanlæg, større drænanlæg eller en kombination af disse. Udførelsen skal i de enkelte tilfælde være som angivet i projektet eller aftalt med tilsynet. Overfladevand bortledes ved simpel tørholdelse eller dræning. Pumpesumpe anbringes fortrinsvis uden for konturer af fremtidige fundamenter o.l. Overfladevand fra brodæk opsamles via asfaltvulster eller lignende og føres via tætte ledninger til recipient, således at der ikke sker ophobning af overfladevand bag broender eller erosion af skråninger mv. Midlertidige skråninger inkl. tilstødende arealer beskyttes mod erosion fra overfladevand eller dræn, eventuelt ved afskærende dræn/grøft langs top af skråning. 10

120 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB Kontrol Tørholdelsesforanstaltninger mod primært grundvand tilrettelægges, så vandtilstrømning afskæres uden for fundamenternes konturer eller under funderingsniveau. Tørholdelsesforanstaltninger mod sekundært grundvand foretages evt. med sugespidsanlæg, alt efter beliggenheden af det sekundære grundvandsspejl, og eventuelle vandmængder i dette. Tørholdelse udføres, så jordlagenes stabilitet, styrke- og deformationsegenskaber ikke forringes. Den udføres endvidere, så den lodrette stabilitet af udgravningens bund til enhver tid er tilstrækkelig. Såfremt der sker opblødning eller løsning af udgravningens bund, meddeles dette straks til tilsynet, som kan forlange den opblødte eller løsnede jord erstattet med komprimeret sand/grusfyld af en af tilsynet accepteret kvalitet. Såfremt dette skyldes uag tsomhed fra entreprenørens side skal entreprenøren selv afholde omkostninger for denne erstatning. Entreprenøren sikrer og dokumenterer, at den nødvendige pumpekapacitet er til rådighed inkl. reservekapacitet og sikringsforanstaltninger svarende til opgavens art. Bortledt eller oppumpet vand ledes til recipient (grøfter eller eksisterende afvandingsanlæg). Inden arbejdet påbegyndes besigtiges recipienten af entreprenør og tilsyn. Bortledning udføres, så mudder, slam, sand og andre urenheder ikke ledes til permanente ledningsnet eller recipient. Ved tørholdelse af udgravning ved pæledæk, MVS st , forventes det, at der ved blotlægning af jernholdige jordlag sker en iltning, og dermed frigivelse af okker. Vandet fra dette område skal derfor iltes og bundfældes før udledning til recipient. Iltningen skal skel på iltningstrappe med samlet fald på min. 1,0 m og 4 trapper (vandret bredde min. 0,2 m) med Thomson-overfald. Vandet skal herefter bundfældes i en tank med et vandvolumen svarende til en opholdstid på 8 timer. Entreprenøren skal drive bundfældningsanlægget, herunder tømme tanken efter behov. Entreprenøren skal søge at begrænse overfladeafstrømningen til udgravningen ved pæledækket. Udover evt. overfladevand forventes det, at der tilstrømmer ca. 4 m3/h fra de jernholdige jordlag og som overfladevand i udgravningsområdet. I tanken skal der 1 gang dagligt i de første 4 uger tages ph-analyser for vurdering af evt. supplerende tilsætning af hydratkalk eller tilsvarende. Målinger kan foretages med ph-sticks beregnet til ph-området 6-8 og med en graduering på max. 0,5 ph. Kontrol af tørholdelsesforanstaltninger omfatter nedennævnte punkter i den udstrækning, disse er relevante for de iværksatte foranstaltninger. Udledningskontrol der sikrer, at der ikke sker aflejringer/erosion i recipient Vandspejlsænkning. Kontrolpejlinger i pejleboringer, filterboringer eller frakoblede sugespidser samt trykmålinger. Kontrol af erosion i udgravninger. Driftsforhold. Kontrol af anlæggets komponenter, måling af vakuum, afprøvning af nødstrøms- og alarmanlæg, afgangsvands mængde og karakter. De installerede anlæg indrettes, så ovennævnte kontroller kan udføres på rationel og ensartet vis uden betydende indgreb i anlæggets funktion. 11

121 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB 2 5 RÅJORDSARBEJDER Ved råjord forstås mineraljord uorganiske jordarter der efter nødvendig sortering og udluftning er anvendelig til indbygning i veldefinerede jordbygværker. Overskudsjord fra afvandings- og ledningsarbejder på vejarealer indbygges i entreprisen som del af projektets jorddisponering. Arbejdet omfatter: Afgravning for motorvejsudvidelse Afgravning for regnvandsbassin J Indbygning af råjord i motorvejsudvidelse. Indbygning til planum for nye ramper ved Hedelandsvej. Levering og indbygning af graderet sand-/grusfyld og bundsikringsgrus, BL II ved konstruktioner. Forbedring af planum. Afgravning ved nye støttevægge og støjskærme. Overskud af afgravede kohæsionsmaterialer køres til arbejdsdepot ved Lindenborgvej samt til indbygning i motorvejen og ramper. 5.1 Afgravning Alment Udførelse Udgravning og afgravning omfatter løsning og sortering, læsning, transport og aflæsning af råjord. Udgravning ofte på et mindre areal og til større dybde, afgravning fra et udstrakt areal. Desuden omfatter arbejdet tørholdelse og nødvendig afmærkning, afspærring og afstivning. Entreprenøren skal planlægge sit råjordsarbejde, så den størst mulige mængde råjord i afgravningsområder kan indbygges direkte i vejdæmninger. Hvor dette ikke kan lade sig gøre, udføres deponering på arbejdsdepotet ved Lindenborgvej. Entreprenøren skal udarbejde en plan der gør rede for på hvilke dage og mængder, han ønsker at benytte arbejdsdepotet ved Lindenborgvej. Den plan skal godkendes af tilsynet. De tidsrum entreprenøren ønsker at benytte depotet skal i entreprenørens plan ligge mellem kl og på hverdage. Ønsker om ændringer i denne plan skal fremsættes overfor tilsynet med et varsel på mindst 5 arbejdsdage. Afhængig af jordarter og lagtykkelser i ud- og afgravningsområderne foretages en sortering af jorden. Ledninger og ledningsmaterialer, der er beliggende i ud- og afgravninger og som ikke skal bevares herunder omlægges, frasorteres fra jorden og bortskaffes. Afpropning af ledningsender udføres som angivet for pågældende type i SAB 3 Afvandings- og afløbsarbejder. Træffes under arbejdet vandførende lag, kilder eller lignende, eller strømmer overfladevand fra det omgivende terræn mod anlægsområdet, meddeles dette straks tilsynet, som sammen med entreprenøren beslutter, hvilke afværgeforanstaltninger, der skal iværksættes. I afgravningsområderne er færdsel på råjordsplanum ikke tilladt, og arbejdet skal tilrettelægges, så bundsikringsmaterialer udlægges i takt med etablering af råjordsplanum. 12

122 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB 2 Afgravninger udføres til en dybde, der ligger så højt over det endelige niveau (mindst 0,20 m), at der kan etableres en profileret og velafvandet bund, uden at de underliggende, intakte aflejringer forstyrres Planum i afgravningsområder reguleres og komprimeres i fuld bredde som anført i AAB for indbygning. 5.2 Indbygning Alment Materialer Råjord Der foretages komprimering af planum i udgravningsområder. Tørholdelse af indbygningsområder er omfattet af indbygningsarbejdet. Påfyldning omfatter indbygning i øvrige arealer. Overskud af jord fra afvandings- og ledningsarbejder må anvendes til indbygning på aktuelle matrikel i det omfang de er egnede. Arbejdet omfatter indbygning af afgravet råjord fra denne entreprise samt råjord afhentet i arbejdsdepot ved Lindenborgvej. For støttevægge og støjskærme omfatter arbejdet levering og indbygning af graderet sand- /grusfyld samt BL II. Råjord skal være anvendelig til den aktuelle indbygning. Eventuelle sten skal være mindre end halvdelen af lagtykkelsen. Indholdet af organisk materiale skal være mindre end svarende til følgende glødetab (reduceret for kalk, VD611): Kohæsionsjord 1 % og friktionsjord 1 % Friktionsfyld Friktionsfyld skal være drænende og må ikke indeholde større klumper, der ikke straks opløses i vand, og skal opfylde nedennævnte krav til kornkurven: Uensformighedstallet U 2 Gennemfald på 0,063 mm sigte < 10 % Glødetab (reduceret for kalk) 1 % Groft materiale med maksimal kornstørrelse på halvdelen af indbygningslagtykkelsen i en koncentration, der ikke medfører hulrum og materialetransport gennem fylden Bundsikringsgrus, BL II Der henvises til SAB Graderet sand-grusfyld Materialet skal være drænende og velgraderet, det må ikke indeholde ler- eller siltklumper og indholdet af organisk materiale skal være mindre end 1 % (reduceret for kalkindhold, VD611). Sandfyld, der opfylder nedennævnte krav til kornkurven, accepteres: Middelkornstørrelse (d50) 0,4 mm Uensformighedstal 3,5 Gennemfald på 0,063 mm sigte 7 % 13

123 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB Udførelse Kontrol Gennemfald på 16 mm sigte 95 % Maks. kornstørrelse 32 mm Før indbygningen påbegyndes skal der ske en afrømning af muldjord i indbygningsområdet. Endvidere skal udgravninger og terræn i påfyldningsområder oprenses for byggeaffald, udblødt jord, sne, is mv. inden indbygning påbegyndes. Konstruktioner må ikke beskadiges under indbygningen af den omgivende fyld. Ensidig ikke projekteret tilfyldning må ikke finde sted. Komprimeringsenergien skal begrænses så der ikke sker utilsigtede horisontale deformationer. Foranstaltninger mod for højt vandindhold aftales med tilsynet. Hvor der påfyldes mod en eksisterende skråning udføres trapper i takt med påfyldningen for at opnå bedst mulig sammenhæng. I påfyldningen tilstræbes en så ensartet indbygning som muligt, hvorfor færdsel fordeles jævnt over arealet under opbygning. Eksisterende jordbundsforhold Kendte mægtigheder og egenskaber af de aktuelle jordarter fremgår af de geotekniske rapporter. Entreprenøren vurderer selv i fornødent omfang jorden, herunder foretager bestemmelser af naturligt og optimalt vandindhold på repræsentative prøver. Komprimering Komprimeringskontrollen skal udføres fortløbende og for hvert kontrolafsnit og baseres på en stikprøve. Komprimeringskontrollen n skal bestå af 5 tæthedsbestemmelser og 1 bestemmelse af referencedensiteten pr m 3 indbygget jord. For konstruktioner udgør et kontrolafsnit maksimalt en dags produktion. Graderet sand-/grusfyld og BL II indbygges til 95 % af referencedensiteten (vibrationsforsøg). 5.3 Opfyldning under vandspejl Ved opfyldning under vandspejl fortsættes med friktionsjord til 0,30 m over vandspejlet. 5.4 Udsætning Alment Udførelse Arbejdet omfatter udsætning i terrænreguleringsområder af afgravningsmaterialer, som af geotekniske årsager ikke kan anvendes til indbygning i fremtidige vejdæmninger, eller som er et overskud i projektet. Jorden skal fordeles på terrænreguleringsområdet. Organiske udsætningsmaterialer skal placeres øverst i terrænreguleringsområdet. 14

124 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB Kontrol For terrænreguleringsområdet gælder følgende: Udsætning af råjord tilrettelægges, så kørsel med hjulkøretøjer på allerede udsat jord og underlaget herfor reduceres til det strengt nødvendige. Regulering af udsætningsjord skal ske i takt med udsætningen, så jorden reguleres med mindst muligt vandindhold, og reguleringen afsluttes som angivet i pkt Den udsatte jord i beplantningsområder skal normalt reguleres med anlæg fladere end a = 10 mod tilstødende arealer, så der etableres naturlige vandafledning uden lave områder med mulighed for vandansamlinger. Der må ikke indbygges større sten i de øverste 2,0 m under færdigreguleret råjordsoverflade. Entreprenøren afleverer inden udlægning af overjord et nivellement af terrænreguleringsområdet i et net på 5 x 5 m. 5.5 Anvendelse af stabiliserende foranstaltninger Alment Materialer Udførelse: Befæstelsen på motorvejen er dimensioneret på basis af et overflademodul på underbunden på 45 MPa. Såfremt der ikke kan opnås en tilstrækkelig styrke i råjordsplanum i afgravning eller påfyldning, skal der udføres en forbedring af planum. Forbedring af planum skal normalt foretages ved kalkstabilisering. I denne forbindelse henvises der til Geoteknisk Datarapport, Mv. st , September 2008 Kalkstabiliseringsarbejderne er udbudt med: Arbejder i forbindelse med tilsætning af ca. 2% kalk (vægtprocent af jordens tørrumvægt), udlægning, fræsning, komprimering, afretning mv. Særskilt betaling af den tilsatte kalkmængde. Ved tilsætning af større kalkprocenter kan det blive nødvendigt med ekstra fræsning for at sikre den fornødne ensartethed i fordelingen af kalk. Ekstra fræsning nødvendiggjort af væsentlig forøget kalktilsætning kan instrueres af tilsynet og afregnes efter den relevante post i TBL HP 13. Kun såfremt det ikke vil være hensigtsmæssigt at anvende kalkstabilisering - f.eks. over højtbeliggende ledninger og kabler - foretages forbedring af planum ved udskiftning af øverste 200mm råjord med BL II jf. afsnit Forbedring af planum ved brug af BL II må kun foretages efter forudgående aftale med tilsynet. Brændt kalk skal være af kvalitet som Faxe kalk, Proviacal RD eller tilsvarende. Der lægges vægt på, at kalken har mindst samme støvreducerende egenskaber som den anførte Kalkstabilisering af råjordsplanum in-situ Der foretages kalkstabilisering in-situ til 400mm under det teoretiske råjordsplanum. Før start af kalkstabilisering skal der udføres en prøvestrækning med kalkstabilisering. Prøvestrækningen skal have et areal på min. 150 m 2 og strækningen kan efter godkendelse indgå i det færdige anlæg. For prøvestrækningen gælder specielt, at bygherren vil registrere 15

125 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB 2 arbejdsprocedurer og gennemføre målinger af kalktilsætning, fordelingen af kalk, komprimering samt bæreevne. Entreprenøren skal påregne en periode på 10 arbejdsdage til bygherrens kontrol af prøvestrækningen. Der skal anvendes en speciel spreder til udlægning af kalken, konstrueret således at støvgener minimeres. Entreprenøren skal påregne nedfræsningen / miksningen udført med specialfræser, der skal kunne fræse til en dybde af 400mm. Spreder og fræser skal godkendes af tilsynet i forbindelse med udførelse af prøvestrækningen. Råjorden færdiggøres til kalkstabilisering således, at den er i overensstemmelse med de krav til koter, der er gældende. Synlige sten med diameter >125 mm skal fjernes fra jordoverfladen inden, under og efter stabiliseringsarbejdet. Eventuelle meget bløde områder udskiftes efter aftale med tilsynet. Entreprenøren udfører vandindholdsbestemmelse af materialet på det klargjorte planum. Ud fra det aktuelle materiale og vandindhold vurderer entreprenøren i samråd med tilsynet hvilken kalkprocent, der skal anvendes samt om strækningen skal opdeles i sektioner med varierende kalktilsætning. Kalken spredes og det påses, at der ikke sker ophvirvlen af pulver. Der fræses umiddelbart efter udlægning af kalk og det påses at en homogen fordeling af kalken opnås. Der må ikke udlægges mere kalk end at dette kan nedfræses indenfor en time. Der udføres fræsning i baner med en bredde som den valgte kalkspreders bredde. Fræsningen skal udføres til en dybde af 400mm. Der udføres komprimering af laget hurtigst muligt efter fræsning, og komprimeringen skal være afsluttet samme arbejdsdag. Entreprenøren skal forvente at det er nødvendigt at både grovafrette og finafrette arealet for at overholde krav til geometri af overflade. Ved passage af krydsende ledninger, der ligger med mindre afstand end 1.0 meter fra top rør til overside planum, påvises ledningen ved gravning og det vurderes i samråd med tilsynet om ledningen er i stand til at modstå fræsning og komprimering i forbindelse med kalkstabiliseringen. Hvis dette ikke er tilfældet, afgør entreprenør og tilsyn i samråd om der skal foretages udskiftning med BL II jf. afsnit Dumpertransport eller transport med andet gummihjulsmateriel må ikke ske på afgravningsplanum, der ikke er stabiliseret. Der må ikke udføres transporter på det kalkstabiliserede materiale, såfremt det i regnperioder vurderes, at dette kan skade laget. Bundsikring skal indbygges umiddelbart efter tilsynets accept af råjordsplanum. Komprimering Entreprenøren skal forvente at skulle benytte både fårefodstromle og glatvalset vibrationstromle eller gummihjulstromle for at komprimere laget. Kalkstabiliseret jord skal komprimeres som beskrevet i AAB for påfyldning til 96 % standard proctor. Se endvidere AAB for råjordsarbejder. Såfremt det kalkstabiliserede lag udsættes for frost skal laget betragtes som ikke kontrolleret og fornyet komprimering og kontrol af komprimering skal foretages Udskiftning af øverste 200mm med BLII Efter forudgående aftale med tilsynet kan forbedring af planum i afgravning foretages ved udgravning af råjord til 200 mm under det teoretiske råjordsplanum, hvorefter der foretages 16

126 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB 2 komprimering af planum i udgravningsområdet som beskrevet i nærværende SAB. Herefter indbygges 200 mm BL ll til teoretisk råjordsplanum. Arbejdet udføres som beskrevet i SAB 5 og AAB for Bundsikring af sand og grus. Komprimering Kontrol BL II indbygget til forbedring af planum komprimeres som angivet i SAB 5 og AAB for Bundsikring af sand og grus. Kontrol af arbejder udføres i henhold til AAB for råjordsarbejder Tilsætningen af kalk vurderes og dokumenteres ved vejesedler. Komprimeringskontrol udføres med isotopsonde. Da der er bundet krystalvand i materialet skal der foretages vandindholdskorrektion baseret på ovntørring. Eftervisning af det kalkstabiliserede lags tykkelse foretages ved én opgravning pr. 150 m 2 kalkstabiliseret planum. Bygherren forestår kontrol af overflademodulet på planum, der udføres af Vejteknisk Institut med minifaldlod. Resultatet af prøvningen og godkendelse af planum, eller instruktion om yderligere foranstaltninger, foreligger senest 5 arbejdsdage efter entreprenørens færdigmelding af jordarbejdet til tilsynet. 5.6 Planum og skråninger Hvor bund af udgravninger eller påfyldningsplanum ligger mindre end 2 m under færdig vejoverflade komprimeres bund eller planum til en dybde af mindst 0,20 m iht. kravene for den øvrige til- og påfyldning. Det enkelte lag komprimeres overalt i påfyldningens fulde teoretiske bredde, hvilket ved skråninger nødvendiggør påfyldning med overbredde svarende til lagtykkelse og påfølgende afgravning af overbredden. Koter Kotekravet anses for opfyldt, når der blandt n repræsentative målinger højst er c, der afviger mere end 40 mm fra det specificerede planum. Acceptabelt c er anført i nedenstående tabel: n c GRÆSSÅNING 6.1 Alment Alle ikke asfalterede vejrabatter og trug tilsås med græs. Derudover tilsås skråninger og andre vejarealer, som vist på tegninger. Private arealer som er midlertidigt benyttet som arbejdsarealer retableres, og der tilsås med græs. 17

127 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB Materialer 6.3 Udførelse 6.4 Kontrol Der skal anvendes en frøblanding bestående af: Rødsvingel med korte udløbere (Festuca rubra Litoralis) 50 % Rødsvingel uden udløbere (Festuca rubra commutata) 10 % Stivbladet svingel (Festuca Durinscula) 15 % Krybende hvene (Agrostis stolonifera) 5 % Alm. hvene (Agrostis Tenuis Sibth.) 5 % Italiensk rajgræs (Lolium multiflorum) 10 %. Fåresvingel (Festuca ovina) 5 %. I ovennævnte frøblanding med undtagelse af alm. hvene og italiensk rajgræs og fåresvingel anerkendes kun græssorter, som af Plantedirektoratet afdeling for sortsprøvning, er anerkendt til plænebrug. For alm. hvene, italiensk rajgræs og fåresvingel gælder, at de skal stå på den seneste udgave af Plantedirektoratets eller EU s officielle sortliste. Græssåning udføres under gunstige vejrforhold, afsnitsvis og hurtigst muligt efter at arealer er klargjort, dog fortrinsvis i april-maj eller august-september måned. Forinden græssåningen udføres, foretages fornøden ukrudtsbekæmpelse. Ukrudtsplanter højere end 0,05-0,10 m slås af og fjernes før græssåning. Der udsås 1,5 kg af ovennævnte frøblanding pr. 100 m². Sammen med udsåning skal der tilføres 50 kg NPK gødning pr. ha. For at sikre fastholdelse af græsfrøene til underlagert, skal der ved sprøjtesåning endvidere tilsættes cellulose/papir. Vedligeholdelse af græsarealer frem til 1 år efter aflevering - 1-års eftersyn - påhviler entreprenøren. Frøblanding dokumenteres ved følgesedler med angivelse af blandingsforhold. 7. FORURENEDE GRUNDE Håndtering af forurenet jord omfatter jord inden for områdeklassificerede arealer samt punktkilder fra eksproprierede arealer/ eksisterende vejareal. Tilsynet udpeger for entreprenøren, hvor der er kendskab til forurenede jordpartier. I det omfang, der konstateres ukendt og kendt forurenet jord under arbejderne, skal følgende procedure følges: Tilsynet udarbejder nødvendige transportanmeldelser til myndighederne efter reglerne i Jordforureningsloven. Forurenet jord må ikke sammenblandes med anden jord fra vejarealer. Tilsynet sørger for alle aftaler med myndigheder og jordmodtagere vedr. jord, der skal afleveres til ekstern modtager. Entreprenøren bortkører forurenet jord til godkendt, ekstern modtager, som anvises af tilsynet. 18

128 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB 2 Forurenet jord, der bortkøres til ekstern jordmodtager, dokumenteres ved vejesedler fra jordmodtager. Mængden angives i ton. Bygherren har kendskab til, at der er forurening af følgende arealer indenfor entreprisen: Generel let forurening af eksisterende vejarealer samt områdeklassificerede arealer. Forurening af areal på Navervej 17-25, Roskilde (Stena Jern og Metal). Forurening af areal på Gammel Marbjergvej 20, Roskilde (Entreprenøroplag) Navervej 17-25, Roskilde (Stena Jern og Metal), matr. nr. 22i, 22k, 22n, 22o, Vindinge Lillevang, Vindinge Der er påvist lettere forurening med bly og cadmium i fyldjorden på det areal der skal afgraves. Da der er tale om lave koncentrationer af immobile komponenter, håndteres jorden som øvrig lettere forurenet overskudsjord i forbindelse med selve motorvejsprojektet. Gammel Marbjergvej 20, Roskilde (tidl. udendørs oplag), matr. nr. 60e, 60f, 60g St. Hede, Roskilde Jorder Ved undersøgelsen er der udelukkende påvist meget lave indhold af cadmium i fyldjorden, som derfor håndteres som den øvrige overskudsjord i forbindelse med motorvejsprojektet. 19

129 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB 2 Bilag 2.1 Jordhåndteringsplan 20

130 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB 2 Bilag 2.1 Jordhåndteringsplan Bilag 2.1 Jordhåndteringsplan INDHOLDSFORTEGNELSE Side GENERELT...2 MULDAFRØMNING OG UDLÆGNING...2 Rabatjord...2 Overjord...2 Muldjord...3 BLØDBUNDSARBEJDER...4 RÅJORDSARBEJDER...4 Jord afgravning til mellemdeponering...4 Jord afgravning til direkte indbygning...4 Jord afgravning til udsætning...4 Jord til indbygning afhentet fra mellemdeponering i arbejdsdepot ved Lindenborgvej..5 Friktionsmaterialer...5 Note: Stationeringer angivet i notatet er ca. stationeringer. 1

131 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB 2 Bilag 2.1 Jordhåndteringsplan GENERELT Med hensyn afgrænsning af de enkelte afgravnings- og påfyldningsområder, henvises der til hhv. opbrydningsplaner, tegn. nr og Jordhåndteringsplaner, tegn nr Det skal bemærkes at jordarbejdet på strækningen st st mhs og ca. st st mvs. udføres i Entreprise , og at jordarbejdet på strækningen st st mhs og ca. st ca. st mvs. udføres i Entreprise MULDAFRØMNING OG UDLÆGNING Rabatjord Rabatjord langs motorvej afrømmes og deponeres i arbejdsdepotet ved Lindenborgvej. Motorvejen, mhs.: St : 3600 m² á 0,30m total 1100 m³ Motorvejen, mvs.: St : 3600 m² á 0,30m total 1100 m³ Motorvejen, midterrabat: St : 1150 m² á 0,30m total 350 m³ Afrømning af rabatjord (post ): 2550 m³ Rabatjord afhentes i arbejdsdepotet ved Lindenborgvej og genudlægges langs motorvejen inden for 1,5 m fra fremtidig kørebanekant, herunder udlægges rabatjord som grusrabat foran støjskærme: Motorvejen, mhs.: St : 3600 m² á 0,30m total 1100 m³ Motorvejen, mvs.: St : 3600 m² á 0,30m total 1100 m³ Motorvejen, midterrabat: St : 1150 m² á 0,30m total 350 m³ Total 9750 m² 2550 m³ Genudlægning af rabatjord afregnes som areal (Post ) Overjord Overjord afrømmes på eksisterende skråninger indenfor eksisterende vejskel, og deponeres i arbejdsdepotet ved Lindenborgvej: Motorvejen, mhs.: St : m² á 0,30m total 4050 m³ Motorvejen, mvs.: St : m² á 0,30m total 3450 m³ Total m² (post ) 7500 m³ 2

132 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB 2 Bilag 2.1 Jordhåndteringsplan Overjord afhentes i arbejdsdepotet ved Lindenborgvej og genudlægges langs motorvejen i 0,30m tykkelse på følgende arealer: Motorvejen, mhs.: St : m² á 0,30m total 4050 m³ Motorvejen, mvs.: St : m² á 0,30m total 3450 m³ Total m² (post ) 7500 m³ Muldjord Muld som afrømmes på ejendomme udenfor eksisterende vejskel eksproprieret til midlertidige arbejdsarealer, skal mellemdeponeres inden for, hhv. genudlægges på den pågældende ejendom. Muld inddeles i afrømning fra arealer indenfor områdeklassificerede zoner hhv. udenfor områdeklassificerede zoner. De områdeklassificerede zoner er for denne entreprise fastlagt som alle arealer mhs samt mvs. Muldjord fra områdeklassificerede zoner må ikke udsættes i terrænregulering v. Hedelandsvej, mulden skal mellemdeponeres i arbejdsdepot ved Lindenborgvej som overjord.. Mængden indgår ikke i jordhåndteringen og forudsættes indeholdt i post Afrømning Muld afrømmes på arealer udenfor eksisterende vejskel langs motorvejen eksproprieret til vejformål og mellemdeponeres i arbejdsdepotet ved Lindenborgvej: Motorvejen, mhs.: St : 6800 m² á 0,30m total 2100 m³ St : 5400 m² á 0,30m total 1600 m³ Motorvejen, mvs.: St : 9000 m² á 0,30m total 2700 m³ St : 9100 m² á 0,30m total 2750 m³ Bassin J: 4800 m² á 0,30m total 1500 m³ Afrømning af muldjord i alt m³ Afrømning af muldjord til depot (post ) 3050 m³ Genudlægning: Muldjord afhentes i arbejdsdepotet ved Lindenborgvej og genudlægges på følgende arealer: Motorvejen, mvs.: St : 2150 m² á 0,30m total 650 m³ Bassin J: 2050 m² á 0,30m total 600 m³ Afdækning af terrænregulering v. Hedelandsvej: 6050 m² á 0,30m total 1800 m³ Genudlægning muld m m³ Genudlægning af muld afregnes som areal (Post ) Overskudsmuld indbygges i terrænreguleringsområde TR V ved Hedelandsvej 3

133 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB 2 Bilag 2.1 Jordhåndteringsplan Muld i terrænregulering (post ) 7600 m³ BLØDBUNDSARBEJDER Der udgraves blødbund og indbygges tilsvarende mængde friktionsfyld på følgende lokaliteter ud for HF Hvilen samt ved etablering af pæledæk langs mvs: St : 3000 m³ (post ) St m³ (post ) Blødbundsarbejder i alt 4500 m³ Blødbund bortkøres til terrænregulering TR VIII ved Køgevej, afregnes under post RÅJORDSARBEJDER Jord afgravning til mellemdeponering Råjord afgraves på følgende lokaliteter langs motorvejen og mellemdeponeres i arbejdsdepotet ved Lindenborgvej: Motorvejen, mhs: St : 5050 m³ St : 750 m³ St : 3350 m³ Subtotal mhs: 9150 m³ Motorvejen, mvs: St : 650 m³ St : 1000 m³ St : m³ Subtotal mvs: m³ Bassin J 8400 m³ Afgravning til mellemdeponering i alt (post ) m³ Jord afgravning til direkte indbygning Der afgraves råjord som direkte indbygges i motorvejen indenfor samme arbejdsområde: Motorvejen, mhs: St : 1600 m³ St : 2200 m³ St : 1400 m³ Subtotal mhs: 5200 m³ Motorvejen, mvs: St : 2800 m³ St : 550 m³ St : 400 m³ Subtotal mvs: 3750 m³ Afgravning til direkte indbygning i alt ( ) 8950 m³ Jord afgravning til udsætning Råjord afgraves på følgende lokaliteter langs motorvejen og udsættes i terrænregulering ved Hedelandsvej: 4

134 Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB 2 Bilag 2.1 Jordhåndteringsplan Motorvejen, mhs: St : 2050 m³ Subtotal mhs: 2050 m³ Motorvejen, mvs: St : 4800 m³ Subtotal mvs: 4800 m³ Motorvejen, midterrabat: St : 1100 m³ St : 800 m³ St : 1550 m³ Subtotal: 3350 m³ Afgravning til udsætning i alt (post ) m³ Jord til indbygning afhentet fra mellemdeponering i arbejdsdepot ved Lindenborgvej: Indbygning af råjord afhentet fra mellemdeponering i arbejdsdepot ved Lindenborgvej indbygges i motorvejen: Råjord indbygges som følger: Motorvejen, mhs: St : 900 m³ St : 2750 m³ St : 100 m³ Subtotal mhs: 3750 m³ Motorvejen, mvs: St : m³ St : 1800 m³ Subtotal mvs: m³ Indbygning af råjord afhentet fra arb.depot i alt (Post ) m 3 Friktionsmaterialer Friktionsmateriale afgraves og indbygges på følgende strækninger : Motorvejen mvs: St mvs 750 m³ Afgravning og indbygning af friktionsmaterialer afregnes under post

135 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SAB 3 AFVANDINGS- OG AFLØBSARBEJDER 2 1 GENERELT 2 2 AFVANDINGSARBEJDER 4 3 AFLØBSARBEJDER 15 4 UNDERBORINGER 15 5 REGNVANDSBASSINER 17 6 PUMPESTATION 19 BILAG Bilag 3.1 Bilag 3.2 Oversigt over gældende europæiske (EN) danske (DS) og udenlandske standarder, normer, rekommendationer og procedurer og forslag til samme, der er henvist til i udbudsmaterialet for afvandingsarbejder Afsætningstabel afvanding 1

136 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 SAB 3 AFVANDINGS- OG AFLØBSARBEJDER 1 GENERELT 1.1 Alment Afvandings- og afløbsarbejder omfatter midlertidige og permanente anlæg til opsamling, midlertidig opmagasinering og bortledning til recipient eller til udsivning af et transportat bestående af drænvand, nedbør, vejvand eller spildevand, herunder opretholdelse af eksisterende afløb og annullering af specificerede eksisterende afløbsanlæg. Afvandings- og afløbsarbejder omfatter udførelse, etablering og vedligeholdelse af: Afvandingsanlæg for vejarealer og broer Offentlige afløbsanlæg Underboringer for ovennævnte anlæg Pumpebrønde og pumpeinstallationer Specielle anlæg i bassiner for MV s afvandingsanlæg I afvandings- og afløbsarbejder indgår følgende anlægselementer: Dræn (filtermateriale, drænrør, delvist perforerede rør mv.). Tætte ledninger (rør af plast, beton mv.). Brønde (sandfang, regulatorer, rense eller fordelingsbrønde, brønde til opsamling af overfladevand mv.). Betonbygværker (armerede brøndkamre, ind- og udløbsbygværker mv.). Jordkonstruktioner (grøfte- og vandløbsarbejder samt regnvandsbassiner, som ikke er i umiddelbar sammenhæng med det øvrige jordarbejde, erosionssikringer af bund og sider af grøfter og regnvandsbassiner, ved ind- og udløb). Afvandings- og afløbsarbejder omfatter samtlige nødvendige leverancer og ydelser for etablering af ovennævnte elementer, herunder bl.a. følgende biydelser: Udgraving og læsning af jord fra udgravninger/afgravninger. Afspærring og afstivning af ledningsgrave Friholdelse af udgravninger for alt overfladevand og vand fra overgravede ledninger. Endvidere lænsning af udgravninger for indsivet vand, når områdets generelle grundvandspejl er beliggende under udgravningsniveau. Optagning og senere retablering af hegn samt afrømning af overjord for etablering af afvandingsanlæg, der ikke er i umiddelbar sammenhæng med det øvrige jordarbejde. Opsøgning og registrering af eksisterende afvandings- og afløbsanlæg, dræn mv. Opretholdelse af fortsat funktion af eksisterende afvandings- og afløbsanlæg. Sikring mod frost og mekanisk overlast af midlertidigt blotlagte nye og eksisterende anlæg samt midlertidige anlæg. Annullering af eksisterende afvandings- og afløbsanlæg i ledningsgrave. Løbende oprensning af ledninger, brønde mv. 2

137 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 Nødvendige foranstaltninger til sikring mod tilsmudsning af recipienter. Evt. oprensning af nedskyllet materiale mv. i recipienter. Forhold, der har almen gyldighed (f.eks. sikring mod tilstopning), er også gældende for interimistiske anlæg, mens forhold der vedrører længere tids funktion, service-venlighed, æstetik mv. (f.eks. finish omkring rørindføringer) ikke er gældende for disse. Følgende tillægsarbejder kan blive aktuelle: Afstivning af specificerede ledningsgrave Nødvendige overpumpninger Nødvendig grundvandssænkning Grundforstærkning og/eller udskiftning af ikke genindbygningsegnet opgravet råjord nødvendiggjort af dårlige bundforhold, flyd eller kildevæld. Tilslutning af ukendte påtrufne afvandings- og afløbsledninger. 1.2 Generelt grundlag Krav til form, mål og kvalitet fremgår af nærværende SAB samt seneste udgave af de respektive standarder, normer eller leveringsbetingelser. De mest relevante normer for afvandings- og afløbsarbejder er: DS Betonvarer. Generelle krav og prøvningsmetoder samt vurdering af kvalitet. 6. udg. 2002, og rettelsesblad nr.1 fra 2003 DS Betonvarer - Afløbsrør, afvandingsrør og brønde Prøvningsmetoder, fra 2002 DS Betonvarer - Afløbsrør Krav, fra 2002 DS Betonvarer. Afvandingsrør. Krav, 1997 DS Betonvarer - Brønde - Krav fra 2002 samt rettelsesblad fra 2003 DS 421 Norm for tætte fleksible samlinger i ledninger af beton mv. 3. udg DS 430 Norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord. 2. udg DS 437 Norm for lægning af stive ledninger af beton mv. i jord. 2. udg DS 455 Norm for tæthed af afløbssystemer i jord. 1. udg DS 462 Norm for registrering af ledninger. 2.udg DS Norm for etablering af ledningsanlæg i jord, 1. udgave december 1994 med tilhørende anneks A, 2. udgave 1997 På arbejdspladsen skal forefindes mindst ét eksemplar af ovennævnte normer og standarder. Hvor krav til materialer, udførelse og kontrol er beskrevet i normer, opfyldes disse krav, uanset at de i normen kun er anført som vejledningstekst. 1.3 Planlægning Alle afvandings- og afløbsarbejder udføres under ansvar og kontrol af en autoriseret kloakmester hos entreprenøren. Den autoriserede kloakmester skal fremgå af entreprenørens organisationsdiagram. 3

138 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 Alle, der hos entreprenøren arbejder med rørlægning og sætning af brønde, skal have gennemført rørlæggerkursus (AMU-Kursus). Anmeldelse og rekvirering af tilsyn ifm. Afløbsarbejder i henhold til de stedlige regulativer påhviler entreprenøren. 2 AFVANDINGSARBEJDER 2.1 Alment Arbejdets omfang 2.2 Materialer Alment Dræn Opgravning, levering, lægning og tilfyldning af afvandingsanlæg Nyt afvandingsanlæg for belagte og ubelagte vejarealer iht. Afvandingsplanerne samt afsætningstabel bilag 3.2. Annullering af eksisterende afvandingsanlæg for belagte vej-arealer som vist på afvandingsplaner, herunder annullering af midlertidige ledninger udført i anden entreprise. Nyt afvandingsanlæg i forbindelse med støjskærme og støttevægge iht. Afvandingsplanerne samt tegninger vedr. støttevægge og støjskærm. 1 stk. dykket pumpestation (pumpestation nr. P-J), komplet klar til drift m.m., tegning nr Bygværker ved regnvandsbassiner for MV s afvandingsanlæg Tilslutning af brodræn og nye afvandingsanlæg bag broender Tilslutning til kendte eksisterende afvandingsanlæg Etablering af midlertidige afvandingsforanstaltninger, overpumpning mv. Entreprenørens opmærksomhed henledes på, at der i entreprisen på vejareal for MV skal udføres afvandingsarbejder i forbindelse med sideudvidelse fra eksisterende kantbane med begrænsede arbejdsarealer stillet til rådighed. Alle betonvarer skal opfylde kravene samt være deklarerede i henhold til DS (DS/EN 1916) og DS (DS/EN 1917) og være underkastet Betonvarekontrollens løbende kontrol. Deklarationer for de påtænkte anvendte betonvarer og plastrør udleveres til tilsynet inden arbejdets start Plastdrænrør Dimensioner for plastdrænrør angiver indvendigt mål. Dimensioner fremgår af ledningsplaner og afsætningstabeller. Ved drænledninger anvendes fleksible samlinger, som indgår i de enkelte fabrikanters standardprogram. Plastdrænrør, benævnt D, skal være dobbeltvæggede PE/PP-rør. 4

139 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 Plastdrænrør med lukket bund (kombinationsledninger), benævnt KL, skal være dobbeltvæggede og topslidsede PE/PP-rør. Hularealet skal være mindst 3000 mm 2 /m rør. Slidsebredden skal være mellem 1,0 og 1,5 mm. Topslidsede plastdrænrør skal være slidset i toppen maksimalt ± 60º ud fra den vertikale midterakse, og de skal være mærket i toppen med en ca. 20 mm bred langsgående stribe med stærkt afvigende farve fra røret. Ved topslidsede drænrør anvendes normal samlingsklasse i henhold til DS Filtermaterialer Filtergrus Filtergrus skal være fri for organiske bestanddele samt silt- og lerklumper. Filtergrus med kornkurve beliggende inden for en af følgende 2 sæt kornkurvegrænser kan umiddelbart godkendes: Tætte ledninger Betonrør Plastrør Sigtemaskevidde Gennemfald i vægtprocent i mm I II 11, , , , , Dimensioner for betonrør angiver indvendigt mål. Der anvendes betonrør med fleksibel samling og styrke som ig/euro-normalrør eller ig/eurospecialrør eller tilsvarende. Standardrørene har typebetegnelserne henholdsvis "B" og "FR". I signaturforklaringen i Afsætningstabeller for afvanding kaldet blå bog er typebetegnelserne angivet. Betonrør skal opfylde kravene i DS/EN 1916 og DS Dimensioner for plastrør benævnt PL og PT angiver udvendigt mål. Plastrør, gravitation Til gravitationsledninger skal anvendes plastrør med muffer og tilhørende fittings, der opfylder kravene i DS/EN 1401 for PVC-U, DS/EN 1852 for PP, DS/EN for PE eller DS/EN for struktørrør af PVC-U, PP og PE. Som alternativ til ig/euro-normalrør i beton med indvendig diameter til og med 500 mm kan der anvendes PP-plastrør med mindst tilsvarende indvendig diameter, styrke, tæthed og vandfø- 5

140 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 ring. Godstykkelsen for PP-plastrørene skal som minimum være som Wavin Ultra Rib 2 eller tilsvarende. Samtlige stikledninger udføres i dimensionen ø 160 mm med mindre andet er angivet på afvandingsplan eller afsætningstabel. Til gravitationsledninger skal anvendes rør med stikmuffer, der overholder kravene i DS 430. Plastrør og -fittings i PVC-U, PP og PE skal leveres med ringstivhed min. SN8. Supplerende krav jf. nedenstående skema skal opfyldes. Rækken mærket ** er ikke supplerende krav. MATERIALE TYPER Fabriktions-, ma teriale-, pro dukt- og funk tionskrav** Rør og formstykker, PVC-U Rør og formstykker, PP Rør og formstykker, PE Strukturrør af PVC-U, PP og PE DS/EN 1401 DS/EN 1852 DS/EN DS/EN eller -3 Supplerende krav Slagtest K-værdi Styrke Gennemføres ved 10 ºC i henhold til DS/EN 1401, tabel 10 Mindst 65 i henhold til DS/EN 922 Fittingsmateriale skal have modstandsevne overfor indvendigt tryk, svarende til 10 MPa, 60 ºC og 1000 t. Gennemføres ved 10 ºC i henhold til DS/EN 1852, tabel 8. Gennemføres ved 10 ºC i henhold til DS/EN 1852, tabel 8 eller DS/EN 1401, tabel 10 Gennemføres ved 10 ºC i henhold til DS/EN eller -3, annex H. Specielt for PVC-U: mindst 65 i henhold til DS/EN 922. Fittingsmateriale skal have modstandsevne overfor indvendigt tryk, svarende til 10 MPa, 60 ºC og 1000 t. Tætningsringe Skal opfylde krav i DS/EN eller 2. Tæthed af samlinger Skal forblive tætte ved 10 % deformation af muffe og 15 % deformation af spidsende. Betingelser B og D i henhold til DS/EN 1277 skal opfyldes. Plastrør, trykrør (PT) Plastrør til underboringer er trykrør, jf. SAB 3, afsnit Plastrør til trykrør (PT) skal for dimensioner mindre end eller lig med ø250 mm være PE100, SDR 17 rør, jf. DS/EN del 1 til 5. Rørene samles med stuksvejsning eller elmuffe. Såfremt der anvendes el-muffer til samling af PT-rør, skal disse være af samme fabrikat som PTrøret. 6

141 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB Eksisterende ledninger som genanvendes Samlinger mellem eksisterende rør- og brøndmaterialer og nye rør- og brøndmaterialer foretages med renoveringsovergange, normale samlingsmetoder eller andre godkendte fittings, jf. i øvrigt tegning eller Ledningstilslutninger til eksisterende brønde udføres ved påboring med diamantbor og brug af påboringstætninger. Samling af nye og eksisterende ledninger udføres med fittings eller skydemuffer som Forsheda F108 overgangskobling eller Fernco rørkobling med rust- og syrefaste spændbånd eller tilsvarende. Til omkringstøbning af samling, der udføres ved sammenstøbning, benyttes beton B35 i aggressiv miljøklasse Andre materialer Materialer til udjævningslag og støttelag skal være velgraderet og i øvrigt opfylde følgende materialekrav: Maks. kornstørrelse 8 mm og maks. 7% gennemfald på 0,063 mm sigten. Materialet må ikke være frossent og skal være fri for flint og tilsvarende. Til omkringfyldning og tilfyldning i ledningsgrave under befæstede arealer, hvor ledningstoppen ligger mindre end 1,0 m under råjordsplanum, anvendes friktionsmaterialer, der opfylder kravene for bundsikringsgrus kvalitet II (jf. SAB 5, Bundsikringsarbejder afsnit 2), men med maksimum stenstørrelse 16 mm for plastledninger og 64 mm for betonledninger Annullering af eksisterende ledninger ved betonfyldning: Brønde Poreletbeton til indpumpning i og tilfyldning af ledninger, der skal annulleres, skal opfylde følgende krav: Styrke fck= 1-5 Mpa Sætmål ca. 200 mm. Betonrecept svarende til denne, vil kunne anvendes til fyldning af rør: Cement: ca. 21 kg/m 3 Flyveaske: ca. 113 kg/m 3 Vand: ca. 277 kg/m 3 Additiver for luftiblanding ca. 0,7 kg/m 3 Additiver for plastificering ca. 2,7 kg/m 3 Sand ca kg/m 3 Brøndene skal opfylde kravene i DS/EN 1917 samt DS Plastbrønde skal opfylde kravene i DS/EN Hvor det er muligt anvendes præfabrikerede brøndbunde Rense og Inspektionsbrønde Rense- og inspektionsbrønde er mindre plastbrønde med tætte dæksler og etableres både med og uden sandfang. 7

142 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 Ø600 mm brønd jf. tegning leveres som præfabrikeret special brønd af PE på underboring (NK3). Såfremt det er muligt af pladshensyn at fremstille og etablere ø600 mm brønde som betonbrønde, kan sådanne accepteres Nedløbsbrønde Nedløbsbrønde, NSF, leveres som angivet på tegning En stor del af nedløbsbrøndene skal være forberedt for tilslutning af drænledninger i store dimensioner til og med ø280 mm. Tilslutning større end ø160 mm til NSF-brønde må kun ske til NSF-brønde med præfabrikeret tilslutningsmulighed, hvorfor disse må påregnes fremstillet på fabrik. Brøndene for tilslutning af brodræn udføres som angivet på typetegning ø1000/1250 mm brønde og unit-brønde Brønde på afvandingsanlægget leveres og etableres som angivet på typetegning nr Brønde med tilsluttende ledningsdimensioner > 600 mm eller brønde med tilsluttende ledningsdimension = 600 mm og supplerende tilslutninger leveres og etableres som angivet på typetegning nr Sandfangsbrønde etableres med min. 500 mm sandfang Dæksler, riste mv. af jern Brønde i nødspor afsluttes med kørebanedæksler som angivet på typetegning nr Ø1000/1250 mm brønde (KOF, KOF2) i yderrabat/trug afsluttes med motorvejsrist som angivet for kombinationsbrønd på typetegning nr På typetegning udgår sætningen: 1,25 m brønde forsynes med fastmonteret brøndstige. Ø1000/1250 mm (KO, KO2) brønde i ubelagte arealer afsluttes med motorvejsrist og betonomstøbning som angivet på typetegning nr Overalt, hvor der anvendes flydende kørebanedæksler, skal karmen være som B.D. nr eller tilsvarende. Brønddæksel i vejarealer leveres med påstøbt låsekarm i SG-jern som B.D. nr eller tilsvarende. Alt brøndgods skal være udført efter DS/EN 124. Ø600 mm plastbrønd (NK3) som er placeret på underboringer afsluttes med dæksel som angivet for brønde i øvrige befæstede arealer på typetegning nr og karm som angivet for kombinationsbrønd på typetegning nr Nedløbsbrønde i asfaltbelagte motorvejsarealer og arealer som VD ejer (NSF) forsynes med flydende karm og rist af jf. tegning , Store betonbrønde Store brønde (ø2000 mm) etableres som præfabrikerede ø2000 mm IG betonbrønde eller tilsvarende med tætte, fleksible rørtilslutninger. Brønde skal have bundløb og banketter i henhold til DS437. Brønde skal udføres i beton, og være tætte (samlingsklasse A). Brønde afsluttes i terræn med en 150 mm tyk armeret mandehulsplade i beton med ø600 mm mandehul og fast karm og dæksel. Dæksel og karm som Ulefos U60B i U/10 karm eller tilsvarende. 8

143 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB Betonbygværker Hvor evt. betonarbejde ikke er nærmere beskrevet anvendes beton med f ck på 35 Mpa til aggressiv miljøklasse, og i normal kontrolklasse jf. DS411. For ind- og udløbsbygværk til bassiner henvises til typetegning samt for afløbsbygværk i regnvandsbassin m. olieudskillerfunktion og tilsynsplatform. Betonbygværker kan enten støbes på stedet eller udføres som præfabrikerede elementer Afspærringsventil For afspærring af udløb fra regnvandsbassin K og J leveres og monteres afspærringsventil som vist på specialtegning Afspærringsventilerne leveres og monteres i samme dimension som afløbsledningen fra udløbsbygværket. Afspærringsventilerne leveres inkl. stang, håndtag og vægbeslag. Afløbsledningerne fremgår af afvandingsplanerne. Der etableres ikke afspærringsventiler på nødoverløbsledningen fra bygværket fra bassin K og J. Nødoverløbsledningen er den øverst beliggende ledning Særlige materialer Afløbsregulator: 2.3 Udførelse Generelt Dræn Der etableres en af bygherren leveret regulatorbrønd ved udløbet af bassin K. Regulatoren er af typen DR/150/100mini til bassin K. Fra regulatorbrønd etableres afvandingsledning som angivet på afvandingsplanerne. Der må ikke opgraves længere strækninger end nødvendigt af hensyn til arbejdsgang eller foreskreven kontrol af arbejdet. For ledningen må længden ikke overstige 4,0 m. Tilfyldning må ikke foretages i lag tykkere end 0,5 m (løst mål). For ledningen er det 0,2 m (løst mål). Materialer til omkringfyldning om ledninger og tilfyldning af udgravninger for ledninger og brønde indbygges i henhold til kravene i SAB 2 Jordarbejder og SAB 5 Bundsikringsarbejder. Blinde ender af ledninger og dræn afsluttes med slutmuffe eller anden tæt lukning. Ved afleveringen skal alle ledninger, brøndbunde og sandfang være renset omhyggeligt. Dæksler og riste skal være renset for jord, asfalt eller andre urenheder og være fuldt funktionsdygtige. Drængraven udføres med en bund med jævnt fald og en tolerance på ± 0,02 m samt en bredde på mindst 0,50 m. Ledninger lægges retlinet mellem knækpunkter og så de får et fast leje med minimum 2 fald. Vejdræn følger dog vejens vertikale og horisontale krumning. Placeringstolerance, sideretning ± 100 mm, dybde ± 30 mm. 9

144 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 Faldet på drænledninger udføres med samme tolerancer som angivet i DS 437 gældende for ledninger af betonrør mv. Dræn tilsluttes ledninger og brønde ved hjælp af præfabrikerede formstykker, hvor sådanne findes og ellers via et minimum 1,0 m langt stift rør, som giver tæt forbindelse til ledning eller brønd. Samlingen mellem drænrør og stift rør udfyldes/omvikles med et bestandigt pakningsmateriale, der ikke tillader gennemtrængning af jord. Drænledninger beskyttes mod tilslemning ved afdækning med filtergrus umiddelbart efter kontrollens udførelse og senest ved arbejdstids ophør eller afbrydelse af arbejdet på grund af nedbør. Dræn omgives med mindst 0,1 m filtergrus (under røret dog mindst 0,05 m). Filtergrus under og langs drænets sider komprimeres ved sammentrædning. Drængraven opfyldes med bundsikring til 0,05 m over råjordsplanum. Dræn etableres generelt med bundløb i dybder fra 0,20 m til 0,50 m under råjordsplanum, jf. tegninger og afsætningstabel. Umiddelbart før udførelsen af bundsikringsarbejder over drænrender fjernes overhøjden af bundsikring, eller der afrenses for aflejret materiale. Retningsændringer i dræn af stive rør udføres med bøjninger. Interimistiske dræn udført i bunden af ledningsgraven eller ved nedpløjning fra råjordsplanum må kun fungere i en kortest mulig periode og afproppes efter endt brug Tætte ledninger Opgravning og understøtning Opgravning, udjævningslag og evt. støttelag udføres for betonrør og andre stive rør i henhold til DS 437 kap. 5.1 og for plastrør i henhold til DS 430 kapitel 5. For betonrør forudsættes normal understøtning Lægning, samling og tilfyldning Langsgående ledningsstrækninger beliggende under motorvejens og rampers trug eller nødspor følger såvel vertikalt som horisontalt vejens krumning for at sikre tilstrækkelig afstand til nedløbsbrønde og evt. fundamenter for støjskærme. Placeringstolerance, sideretning ± 100 mm, dybde ± 30 mm. Ledningsfald udføres i henhold til de i DS 437 anførte tolerancer gældende for ledninger af betonrør mv. Ved alle tværgående ledninger under nye befæstede kørebanearealer beliggende med ledningstop mindre end 1,00 m under råjordsplanum, udføres omkringfyldning og tilfyldning med friktionsmateriale. Strækningen udføres dog med friktionsmateriale til råjordsplanum. Lægning af gravitationsledninger udføres ved anvendelse af laser-apparatur. Hvor eksisterende ledninger skal tilsluttes nyt anlæg, nivelleres bundkoten i eksisterende rør/brønd, som skal tilsluttes, inden arbejdet med lægning af den nye ledning påbegyndes. Hvis bundkoten i det eksisterende rør afviger fra det projekterede underrettes tilsynet straks, så projektet kan reguleres herfor. Betonrør 10

145 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 Lægning og samling af samt tilfyldning omkring og over betonrør udføres i overensstemmelse med DS437, og samling foretages med tætte fleksible samlinger. Samlingerne skal overholde kravene i DS421 og DS Der forudsættes normal lægningsklasse. Tilslutning til hovedledninger, for hvilke grenrør ikke findes som lagervare, udføres ved påboring og anvendelse af fleksibel gummitætningsring til montage af stikledningen. Stikledningens ende må ikke danne fremspring i hovedledningen. Der må ikke udføres mere end 1 tilslutning pr. rør på hovedledningen. Tilslutning til brønde og bygværker udføres som beskrevet i DS437 afsnit 6.3. Plastrør Brønde Lægning og samling af samt omkring- og tilfyldning over plastrør udføres i overensstemmelse med DS 430 afsnit 5 og 6. Ledninger af plastrør udføres med samme lægningstolerance, som gælder for ledninger af betonrør. Tilslutning til spidsender og muffer af andet rørmateriale udføres ved anvendelse af godkendte overgangsstykker. Indføring i brøndvægge udføres ved anvendelse af bøsninger til indstøbning, eller ved påboring og anvendelse af fleksibel gummitætningsring. På stuksvejste PT-rør større end Ø100 mm skal indvendige vulster bortfræses. Svejseoperatør skal have gyldigt plastsvejsecertifikat. Præfabrikerede brøndbunde sættes vandret på et fundament af 0,15 m SG II, der er komprimeret, så skadelige sætninger undgås. Ved anvendelse af præfabrikerede brøndbunde til nedgangsbrønde tilstøbes ikke anvendte side- eller hovedløb, og bankettens overside reguleres svarende hertil. Ved benyttelse af sideindløb sikres, at der efter fjernelse af den tynde betontilstøbning i tilløbet sker en omhyggelig fjernelse af alle grater og ujævnheder. Ved anvendelse af præfabrikerede brøndbunde uden præfabrikeret tilslutningsmulighed tilsluttes ledninger til brønden i hul boret med kernediamantbor. Ledningen tilsluttes brønden med en fleksibel gummiringssamling som Forsheda eller tilsvarende. Brønddele samles med gummiring (systembrønde og brønddele med falssamling), eller ved anvendelse af cementmørtel, hvorefter fugen glatpudses ind- og udvendigt. For nedgangsbrønde må den samlede højde af topringe og karm ikke overstige 0,4 m. Alle betonbrønde forsynes med 1 stk. min. 10 cm topring. Der må samlet være maksimalt 0,30 m topringe på ø1000 mm og ø1250 mm brønde. Brøndene udføres som vist på typetegning nr Riste på nedløbsbrønde i arealer, som kan eller skal benyttes af cyklister, anbringes med ristens ribber vinkelret på færdselsretningen. Nedløbsriste langs asfaltvulst eller kantsten placeres med nærmeste ristekant højst mm foran kant. 11

146 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 Ved en del nedløbsbrønde består afløbet af en stikledning på indtil 3 m (PL160) til afløbsledning/hovedledning, hvor den tilsluttes med enten fleksibel gummiringssamling (påboring) eller med grenrør. Brønde inden for vejenes kronekanter skal udføres med følgende tolerancer: Afstanden fra centerlinjen: Nedløbsbrønde i skillerabatter og ved yderrabatter + 0,05 m/ - 0,05 m Brønde i midterrabat + 0,10 m/ - 0,10 m Betonbrønde + 0,10 m/-0,10 m. Dæksel- og ristekoter: I rabatarealer + 0,02 m/-0,03 m I belagte arealer 0,00 m/-0,02 m Brønde skal i hele anlægsperioden være afdækket med solide, fastliggende (midlertidige eller endelige) dæksler eller riste. Nedløbsbrønde i nødspor afsluttes i højde med færdigvej. Dækselkoterne i afsætningstabellerne svarer til færdigvej. PE-keglen afsluttes 0,40 m under færdigvej, jf. i øvrigt specialtegning Afstivning af ledningsgrav Afstivning udføres i overensstemmelse med DS475. Afvandingsanlægget omfatter ledningstrækninger som ikke kan forventes udført i åben uafstivet ledningsgrav, grundet nærføring i forhold til trafikerede arealer, bygninger mv. Der skal bruges tæt afstivning ved etablering af strækningen Entreprenøren dimensionerer afstivninger og bærer det fulde ansvar for afstivningens egnethed Annullering af eksisterende vejafvanding Den eksisterende motorvejs/vejs afvandingssystem forudsættes overvejende annulleret koordineret med afgravning for etablering af vejkasse eller udgravning for det nye afvandingssystem. Vejafvandingsanlæg skal annulleres ved enten opgravning, bortgravning i forbindelse med jordarbejdet, opfyldning med porelet beton (skumbeton) eller indblæsning af ovntørret sand. Annullering af eksisterende brønde udføres ved vandtæt afpropning af alle ind- og udløb, knusning af bunden, fjernelse af brøndgods indtil mindst 1,0 m under planum for vejkasse samt tilfyldning af brønden med friktionsfyld, der komprimeres. Den eksisterende afvanding fremgår af afvandingsplanerne. Omfanget af annullering og valget af metode hertil fastlægges løbende i samråd med tilsynet. Annullering foregår efter følgende principper: Vejafvanding som naturligt fjernes i forbindelse med jordarbejdet eller nedlægning af nye dræn- og afvandingsledninger, fjernes i alle dimensioner. Langsgående ledninger inden for fremtidige kørebanearealer fjernes eller fyldes med poreletbeton. Sidst nævnte metode bruges kun, hvis dybde under planum for vejkasse er over 1,0 m. 12

147 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 Langsgående ledninger uden for fremtidige kørebanearealer, kan evt. efterlades i samråd med tilsynet. Ledningerne afproppes. Tværgående ledninger under fremtidige kørebanearealer som ikke genanvendes, annulleres ved fyldning med poreletbeton. Samtlige dræn- og hovedledninger beliggende i eksisterende midterrabat annulleres ved opgravning, såfremt de ikke ligger i grav for det nye afvandingsanlæg og derved er en biydelse Overpumpning Iværksættelse af overpumpning kan komme på tale i situationer, hvor eksisterende afvandingsanlæg bliver afbrudt, eller hvor nyt afvandingsanlæg midlertidigt tilsluttes eksisterende afvandings- afløbsanlæg som f.eks. ved grænse for delområde. Eksisterende afløb i ledninger, som tilsluttes nyt anlæg, opretholdes under hele arbejdets udførelse evt. ved etablering af overpumpning. Det påhviler entreprenøren at udarbejde forslag til overpumpning og overpumpning tilrettelægges og forelægges tilsynet i god tid, inden overpumpning iværksættes. Forslaget skal indeholde samtlige delarbejder for iværksættelse af overpumpning som pumpekapacitet, pumpeledningsdimension, evt. overvågning mv Betonbygværker Præfabrikerede bygværkers fundamenter sikres mod underskylning, evt. ved anvendelse af singels eller gruspude med geotekstil. Betonbygværker funderes på min. 50 mm renselag af beton. Under hele byggeperioden friholdes byggegruben for vand Midlertidig afledning af vand 2.4 Kontrol Alment Midlertidig afvanding af bygværker mv. i byggeperioden foretages efter bestemmelser i SAB 2 Jordarbejder. Entreprenøren skal føre og dokumentere kontrol som anført i DS 430 og DS 437 kapitel 7 normal kontrol med de i denne beskrivelse anførte supplerende/ændrede krav. Resultater af indmåling, nivellement, komprimeringskontrol, tæthedsprøvning samt egenskabsdata skal inddateres i Webvand [http://webvand.vd.dk] i takt med arbejdernes udførelse Materialekontrol Grusmaterialer Kornkurve for materialer til grundforstærkning, udjævningslag, støttelag og omkringfyldning samt filtergrus udleveres til tilsynet for bemærkninger, før arbejdet med de pågældende materialer påbegyndes. Herudover kontrolleres materialernes kornkurve med mindst 1 sigteanalyse pr. påbegyndt 100 m 3 leveret materiale. 13

148 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 Rørmaterialer I god tid (min. 10 arbejdsdage) inden udførelse påhviler det entreprenøren at levere dokumentation i form af deklarationer mv. for alle rør, samlinger og specialfittings, der indgår i anlægget Proceskontrol Registrering og indmåling De nedenfor anførte bestemmelser er præciseringer i forhold til bestemmelserne i SAB 0, afsnit 4.1 og 4.2. Afvandingsanlægget i og uden for vejarealet skal indmåles. Indmåling omfatter alle nyanlagte knuder i afvandingskonstruktionen: Brønde (også plastnedløbsbrønde udført med støbejernskegle og midlertidigt låg), ledninger, ledningsknækpunkter uden brønde, ledningstoppunkter, ledningstilslutninger, ind- og udløb, bygværker, regnvandsbassiner, eksisterende brønde, ledninger, og krydsende fremmede ledninger samt åbne regulerede vandløb. For brønde, herunder vejbrønde, angives plankoordinater (x,y) for brøndmidte samt kote (z) til brønddæksel/rist, brøndbund og rørbund for såvel indløb som udløb Alle indmålinger udføres af entreprenøren og foretages i overensstemmelse med DS 462. Indmåling i planen skal være til centerlinje af ledning Nivellement af ledninger Plastdræn Nivellement af drænledning udføres, når filtergrus er udlagt. Ved fald under 10 : pr. 10 m. Ved fald over 10 : pr. 20 m. Tætte ledninger Nivellement af ledning udføres pr. 20 m samt ved retningsændring, vertikalt eller horisontalt. Koter, der kan udledes af ledningsnivellementerne, skal angives med en nøjagtighed på 0,01 m Komprimering af tilfyldning Hver påbegyndt 500 m enkeltgrav, henholdsvis 250 m dobbeltgrav, med ensartet fyldmateriale udgør et kontrolafsnit Annullerede ledninger For ledninger, der annulleres ved tilfyldning med letflydende beton eller ovntørret sand, gælder det, at fyldningen skal dokumenteres ved betonrecept samt opgørelse over tilført mængde (volumen) og det tilhørende ledningsvolumen. Opgørelse afleveres til tilsynet Kontrol af det færdige anlæg TV-inspektion Inden aflevering udføres en tv-inspektion af alle udførte tætte ledninger, KL-ledninger ø200 mm samt 40 % af resterende KL-ledninger og drænledninger. Tv-inspektionen skal udføres af et autoriseret Tv-inspektionsfirma, der er godkendt og optaget i danske tv-inspektionsfirmaers kontrolordning. Dokumentation leveres i form af TV-rapport med tilhørende DVD. 14

149 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 TV-inspektionen udføres etapevis efter plan accepteret af tilsynet og inden udlægningen af asfaltbelægningen. På forlangende skal delstrækninger afleveres på separat medie. En delstrækning kan f.eks. være kommuneveje og/eller kommunale afløbsledninger på entreprisen. Medie, format og omfang aftales med tilsynet. Tv-inspektionerne dokumenteres i form af både rapport, videobilleder og program til læsning af tv-inspektionerne. Materialet afleveres på enten DVD eller ekstern harddisk samt separat CDrom med data i DanDas-format. Tv-inspektionerne skal dokumentere, at ledningsanlæggene lever op til acceptkriterierne angivet i rapport fra Dansk Teknologisk Institut (DTI), Rørcenter, fra Juni 2005, Retningslinier for vurdering af nye og fornyede afløbsledninger ved hjælp af tv-inspektion, Rørcenteranvisning 008, Del 2, side 45 figur Tæthedsprøvning Ledninger og brønde tæthedsprøves i henhold til DS455, normal tæthedsklasse. Antallet af ledninger og brønde der tæthedsprøves fastlægges jf. tabel i DS 455 Ledninger indenfor hvert bassinopland udgør et kontrolparti. Brønde inden for hvert bassinopland udgør et kontrolparti. 3 AFLØBSARBEJDER Ikke aktuelt for nærværende entreprise. 4 UNDERBORINGER 4.1 Alment Nærværende afsnit 4 Underboringer beskriver kun specielle krav og bestemmelser som supplerende til de øvrige bestemmelser i afsnit 2 Afvandingsarbejder. Arbejdets omfang Samtlige ledningsstrækninger som skal udføres ved underboring, fremgår af afvandingsplanerne. Der skal i entreprisen udføres 8 underboringer, der pga. begrænset ledningsfald alle udføres ved pilotrørsmetoden. Entreprenøren skal senest 20 arbejdsdage inden arbejdets påbegyndelse fremsende forslag til arbejdsprocedure for pilotrørsboringerne. Underboring 1 Ø710 mm tværledning krydser motorvej ved st Strækningen er 37 meter med en gennemsnitlig dybde på 3,0 m. På strækningen etableres en ø600 mm brønd ved udskæring af rørdel, og indsætning af brønd. Underboring 2 Ø1000 mm tværledning krydser rampe ved st Strækningen er 35 meter med en gennemsnitlig dybde på 4,8 m. Underboring 3 15

150 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 Ø560 mm tværledning krydser motorvej ved st Strækningen er 19 meter med en gennemsnitlig dybde på 3,1 m. Entreprenøren skal være opmærksom på det begrænsede areal til modtagegrube i midterrabat. Underboring 4 Ø450 mm tværledning krydser motorvej ved st Strækningen er ca. 34 meter med en gennemsnitlig dybde på 2,3 m. På strækningen etableres en ø600 mm brønd ved udskæring af rørdel og indsætning af brønd. Underboring 5 Ø560 mm tværledning krydser motorvej ved st Strækningen er ca. 37 meter med en gennemsnitlig dybde på 3,4 m. På strækningen etableres en ø600 mm brønd ved udskæring af rørdel og indsætning af brønd. Underboring 6 Ø315 mm tværledning krydser rampe ved st Strækningen er 10 meter med en gennemsnitlig dybde på 2,0 m. Underboring 7 Ø250 mm tværledning krydser rampe ved st Strækningen er 9 meter med en gennemsnitlig dybde på 2,1 m. Underboring Materialer Ø710 mm tværledning krydser motorvej ved st Strækningen er 50 meter med en gennemsnitlig dybde på 2,3 m. På strækningen etableres en ø600 mm brønd ved udskæring af rørdel, og indsætning af brønd Plastrør til underboringer Plastrør, der anvendes ved underboringer. Leveres stuksvejst som PE-100 SDR-17. Ved etablering af brønde på underboringer skal der anvendes skydemuffer som Fernco, eller tilsvarende med rust- og syrefaste spændbånd Stålrør til underboringer 4.3 Udførelse Stålrør, der anvendes som foringsrør ved underboringer skal være dimensioneret for svær trafiklast. Det valgte rør skal kunne optage de aktuelle laster. Der accepteres ikke godstykkelser mindre end 6 mm. Underboringerne udføres i en kvalitet svarende til "Kontrolordningen for styret underboring og gennempresning" Tekniske bestemmelser af 17. juni 2008, udgivet af Dansk Byggeris NO-Dig gruppe. Vilkårene i kontrolordningen skal også være gældende for underboringer som udføres efter pilotrørsmetoden. Underboringer foretages uden jordfortrængning dvs. at jorden graves, skylles eller bores ud af medierøret. Fortrængt jord transporteres løbende ud gennem medierøret med snegl eller transportbånd eller ved skylning. 16

151 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 Samtlige tværgående ledninger underbores under eksisterende kørebaner på motorvej og ramper. Stålrør (foringsrør) afsluttes uden for brøndene og mellemrummet mellem foringsrør og medierør tætnes på de sidste 0,5 m af hensyn til sikring imod materialevandring. Modtagegruber med ramper for itrækning af medierør udformes så det giver mulighed for itrækning af PE-rør, uden at den maksimale krumningsradius overskrides. Udgravning for, og afstivning af presse/afsende- og modtagegrube, samt etablering af alle nødvendige aflastningshuller, påhviler entreprenøren. Udspulede materialer (boremudder) der er tilført andre stoffer end vand - fjernes af entreprenøren. Brønde på underboringer, placeret i vejens sider og eventuelle skillerabattter, etableres umiddelbart efter at underboringen er etableret. I forbindelse med etablering af brønde på tværgående ledninger i motorvejens midterrabat, overskæres det underborede rør og brønden etableres på det gennemførte medierør, se specialtegning Overgang fra brønd til rør sker med skydemuffer. Entreprenøren kan i den forbindelse få tilladelse til et mindre arbejdsareal i nødspor for at skubbe medierøret på plads i den nye brønd fra de nyetablerede brønde i vejens sider. Inden arbejdet igangsættes opmåler/kontrollerer entreprenøren underboringens længde. Til arbejdet anvendes specialuddannet mandskab, der har referencer for lignende arbejder. Tolerancer: Ledningsfald Afvigelse pr. 50 m i vertikal retning - mm 0-5 ± 40 ± ± 50 ± ± 100 ± ± 150 ± 100 Afvigelse pr 50 m i horisontal retning mm 4.4 Kontrol Borerapporter For alle underboringer gælder det, at der udfærdiges komplette borerapporter der afleveres som dokumentation. Borerapporter skal indeholde dokumentation for de anvendte rørmaterialer (foringsrør og medierør) samt særskilt tv-rapport. Rapporten skal endvidere omfatte indmåling af og nivellement af start- og slutkoter. Indmåling og nivellement foretages umiddelbart efter udførelse, og forelægges senest 10 arbejdsdage efter udførelse til tilsynet til godkendelse. 5 REGNVANDSBASSINER 5.1 Alment Nærværende bestemmelser er supplerende bestemmelser til bestemmelser i SAB 2 Jordarbejder, og beskriver arbejderne ved etablering af regnvandsbassiner.. Regnvandsbassinerne skal etableres med tæt bund og tæt bund etableres/findes ved enten: 17

152 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB Materialer Etablering af bentonitmembran Benytte eksisterende bund (regnvandsbassin K) For bassin J skal der i forbindelse med tilbudsgivningen påregnes indbygget bentonitmembran i bunden af bassinet Bentonitmembran 5.3 Udførelse 5.4 Kontrol Membranen leveres som en Bentomat AS 100, fabrikat Byggros eller tilsvarende. Membranen må have en permeabilitet på max. 5x10-11 m/s ved et effektivt overlejringstryk på 5 kn/m 2 og ved et hydraulisk væsketryk på 20 kn/m 2. Indbygning af Bentonitmembran Indbygning skal ske i henhold til membranleverandørens anvisninger og forskrifter. Membranen skal indbygges minimum 0,3 m under den planlagte bund af regnvandsbassinet, svarende til et effektivt jordtryk på ca. 5 kn/m 2. Den opgravede jord kan lægges tilbage på membranen, dog skal sten større end 100 mm frasorteres inden. Membranen skal indbygges til et niveau ca. 0,3 m højere end maksimal vandspejl i regnvandsbassinet. Membranen skal forankres i en rende af minimum 0,4 m dybde og 0,4 m bredde. Renden skal tilfyldes og komprimeres. Udlægning af membranen skal ske på et underlag af den eksisterende jord fri for vegetation, skarpe sten og emner større end 40 mm. Udlægning skal ske med minimum 150 mm overlæg, og der skal udlægges 0,4 kg bentonitgranulat pr. lbm. I samlingen. Ved anvendelse af bentonitmembraner ved regnvandsbassiner skal rørgennemføringer udføres ved udlægning af et kvadratisk membranskørt med en størrelse på rørdimensionen +0,6 m, samt udlægning af bentonitgranulat i samlingen. Tilsvarende skal indbygning af membran ved bygværker udføres i ht. membranleverandørens anvisninger. De komprimerede lag skal kontrolleres, jf. specifikationer anført i afsnit SAB 2 Jordarbejder, afsnit Kontrol Bassinstørrelser Det påhviler entreprenøren at dokumentere bassinets størrelse ved en kontrolopmåling af bundarealet samt skråningernes skæring med eksisterende terræn. Opmålingen skal udføres, så der kan udtegnes planer i vilkårlig målestoksforhold, og omfatter levering af opmålingsdata med x, y, z information. Herudover leveres udtegnet plan i 1:1000 samt fil i dgn-format. 18

153 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB Lerbundskvalitet Det påhviler entreprenøren at udtage prøver for hver 100 m 2 udlagt lerbund eller i eksisterende lerbund og dokumentere, at lerindholdet (kornstørrelse < 0,002 mm) L>14% (ingen enkeltværdi under 11%). 6 PUMPESTATION 6.1 Alment Pumpestation nr. P-J skal når afvandingsanlægget tages helt eller delvist i brug, være klar til drift:. Pumpestationen har tilløb fra bassin J og pumper overfladevand via en ca. 3 meter lang trykledning til ny brønd ved bassin J og gravitere videre til Marbjerg Bæk. Pumper og pumpemotorer i pumpestationen skal være nye ved anlægsteknisk aflevering af pumpestationen. Entreprenøren kan i anlægsperioden benytte pumpestationen til afvanding, såfremt pumpestationen i anlægsperioden er midlertidigt udstyret med andre pumper og pumpemotorer. Pumpestationen opbygges med: Pumpebrønd og ventilbrønd. 2 dykkede pumper. Tryktransmitter, analog niveaumåling af vandstand. Niveauvippe for detektering af tørkørsel. Niveauvippe for højvandsalarm (overløb). Installationer for elforsyning og overvågning mellem pumpetavle og udstyr i pumpebrønden. Pumpetavle med pumpestyring Pumpestationen skal være selvstyrende, og pumpestyringen skal tilsluttes Via GPRS så den kan overvåges fra Vejdirektoratets IGSS-anlæg. GMS/GPRS-antenne skal være konstrueret vandalsikker og være monteret vandalsikkert på pumpetavlen. Pumpestationers grænseflade skal være udformet så IGSS-anlægget har mulighed for at: Overvåge pumpestationen og for at vise den aktuelle driftsstatus. Modtage alarmsignal ved fejl på en pumpestation, herunder tilkalde teknisk døgnvagt. Registrere og lagre driftsdata samt udlæse statistikker og driftsrapporter. Tvangsstyre pumpestationens pumper individuelt. Pumpestationen skal være idriftsat og dokumenteret ved entreprisens anlægstekniske aflevering. Leverancen omfatter følgende ydelser: Dimensionering af pumper inkl. udarbejdelse af tryktabs- og trykstødsberegninger samt vur dering af evt. udluftningsbehov samt forslag til løsning heraf. Levering og montering af pumpestation med 2 dykkede pumper inkl. pumpe- og ventilbrøn de, rør, manifolde, afspærringsventiler og kontraventiler m.m. som en fuldt færdig pumpe station. Levering af nødvendigt udstyr til trykstødsdæmpende foranstaltninger. 19

154 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 Levering og installation alle nødvendige elinstallationer til en fuldt færdige og funktionsdygti ge pumpestation. Indkøring, dokumentation og drifts- og vedligeholdelsesmanual. Grænseflader: 6.2 Materialer Entreprenøren leverer pumpetavle til pumpestationen. Entreprenøren etablerer midlertidig el-forsyning til pumpestationens eventuelle drift i anlægs-perioden fra entreprenørens egen elforsyning til byggestrøm. Entreprenørens elforbrug til pumpestationen indtil idriftsættelsen af de nye permanente pumper er bygherren uvedkommende. Entreprenøren etablerer permanent el-forsyning til pumpestationens pumpetavle iht. SAB 10. Entreprenøren etablerer tomt kabelrør mellem kabelbrønd og pumpetavlen som føringsvej for fiberkabel iht. SAB 10 og el-tegning. Entreprenøren etableres GPRSforbindelse mellem pumpestationens pumpetavle og VDs centrale SROanlæg i Fløng. Entreprenøren's grænseflade til VDs centrale SROanlæg i Fløng er på GPRSmodul i pumpetavlen. Bygherren etablerer det centrale IGSS-anlæg Dimensionering af pumper m.m. Dimensionering af pumper/transportsystemer skal tage udgangspunkt i følgende grundlag. Kloakeringsform: Oplandet består af overfladevand fra vejafvanding. Pumpeydelser: Krav til pumpeydelser, geometriske løftehøjder, data vedr. trykledninger m.m. fremgår af tabel 1 samt tabel 2. Koter er i DVR90. Tabel 1. Parameter Enhed Pst. P-J Dækselkote meter 24,99 Oppumpningskote (Se note 1) meter 22,65 Terrænkote meter 24,79 Tilløb, dimension mm 1 stk. B400 Bundkote meter Se note 2 Ekstern trykledningsdiameter (PE 100 SDR17) mm Ø75 Trykledningslængde meter 3 m Geometrisk løftehøjde meter VS Se note 3 Ydelse ved 1 pumpe i drift (solodrift) l/sek. 4,0 l/s-4,3 l/s Ydelse ved 2 pumper i samtidig drift,se note 4 l/sek. - 20

155 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 Note: 1: Bassin J Min. vandspejl er kote +22,15 m, maks. vandspejl er kote +23,35 m. 2: Fastlægges/oplyses af tilbudsgiver. 3: Tilbudsgiver skal ved tryktabsberegning beregne geometrisk løftehøjde som oppumpningskote minus middelvandstand i pumpesump (gennemsnit af start 1 og stop 1, jf. tabel 2.). 4: Ydelse ved paralleldrift af 2 pumper svarer til 1,4 x ydelse ved solodrift af 1 pumpe. Pumperne skal styres med alternerende drift med start- og stopkoter jf. Tabel 2. Tabel 2 Parameter Enhed Pst. nr. P-J Bassin, min. vandspejl meter 22,15 Bassin, max. vandspejl meter 23,35 Tilløbskote: meter 22,05 Startkote 1 (én pumpe i drift) meter 22,17 Startkote 2 (2 pumper i paralleldrift): meter - Stopkote 2 meter - (stopkote for ekstra pumpe ved paralleldrift af 2 pumper) Stopkote 1 (stopkote for pumpe i solodrift) meter 21,17 Højvandsalarm meter 24, Beregninger m.m Beregninger af ledningsdimension, tryktrin/trykklasse samt ledningsmateriale: Der skal udføres beregninger for pumpestationen med fastlæggelse af påkrævet tryktrin/-klasse for de enkelte trykledninger. Beregning af tryktab og trykstød m.m.: Der skal udføres tryktabsberegninger for transportanlægget, dvs. beregninger for trykledninger inkl. interne tryktab i pumpestationen samt trykstødsberegninger. Geometriske løftehøjder: Terrænkoter/løftehøjder fremgår af tabel 1 og 2. Rørtab og enkelttab: For trykledninger anvendes til tryktabsberegninger maksimalt Manningtal 98 m 1/3 /s (svarende til vægruhed k = 0,3 mm). Enkelttab (bøjninger, ind- og udløbstab m.m.) beregnes med udgangspunkt i vedlagte plantegninger og længdeprofiler (tegningsbilag) samt det af entreprenøren valgte design inkl. pumpeanlæg m.m. Enkelttab beregnes iht. Pumpeståbi. Hastighed: Hastigheden i pumpeledningerne skal minimum være 0,8 m/s. Dokumentation: Beregninger skal fremlægges som dokumentation for pumpestationen. 21

156 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 Der skal endvidere udføres beregninger for trykstød ved start og stop af pumper. Såfremt entreprenøren på baggrund af sine beregninger vurderer, at der kan opstå skadelige trykstød, skal han i sit tilbud medtage nødvendige trykstødsdæmpende foranstaltninger/udstyr, som skal specificeres. Det skal på baggrund af beregninger desuden vurderes, om der er risiko for luftansamlinger i trykledningerne, som kan føre til nedsat ydelse af pumperne. Hvis denne risiko foreligger, skal tilbudet beskrive nødvendige foranstaltninger til at undgå luftansamling (f.eks. angivelse af placering for eventuelle (automatiske) udluftningsbrønde) og udgifter til disse foranstaltninger inkl. egnet maskinudstyr (ventiler m.m.) skal være indeholdt i prisen for pumpestationen. Den beskrevne pumpestation skal senest 20 arbejdsdage før ordreafgivelse dokumenteres med følgende: Teknisk beskrivelse: En grundlæggende og præcis beskrivelse med angivelse af dimensioner og kapaciteter på det tilbudte udstyr. Tegninger, beregninger mv. Tegninger, diagrammer og lignende med angivelse af dimensioner og kapaciteter på det tilbudte udstyr. Tryktabsberegninger for transportanlæggene, det vil sige beregninger for trykledninger inkl. interne tryktab i pumpestationen. Trykstødsberegninger for pumpestationen ved start og stop af pumperne. Oplysninger om nødvendig udstyr til imødegåelse af luftansamlinger i transportsystemet Pumpebrønde og ventilbrønd Pumpestationen leveres som min. Ø 1500 mm betonbrønd inkl. udluftning, indløbsmuffer, gennemføring for kabelrør (Ø 110 mm PVC), gennemføring for trykafgang med kobling til PE-rør mv. Alternativt leveres pumpebrønde som tilsvarende udformning i glasfiber eller PE eller som præfabrikerede minitanke. Kontra- og afspærringsventil placeres i ventilbrønd, der etableres som ø1250 mm betonbrønd. Se tegning Pumpe- og ventilbrønde placeres i ubefæstet areal. Der leveres og monteres overfalsede alu-dæksler for adgang til brønde, idet dæksler/adgangsforhold generelt skal opfylde krav iht. kloakbekendtgørelsen (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 med senere ændringer) samt følgende specifikke krav: Dæksler monteres med fjederaflastede låg (åbnekraft kg), låsebolte, sikkerhedslågsstøtte og sikkerhedsriste. Lysning skal være tilstrækkelig stor til nem servicering af pumper og ventiler (lysning dog minimum 750 x 1000 mm for pumpebrønd og 600x600 mm for ventilbrønd). Dæksler skal være hængslede og aflåselige og kunne fastholdes i åben stilling. Pumpebrønde skal udføres med opdriftssikring, beregnet for tom pumpebrønde og udvendig grundvandsstand til terræn Pumper, styring mv. Pumpebrønde bestykkes med 2 stk. identiske, dykkede spildevandspumper, hver med en kapacitet som angivet i tabel 1. Pumper leveres i anerkendt fabrikat. Pumpeinstallationer skal udfø- 22

157 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 res således, at såvel én pumpe som én kontraventil kan udtages til service/reparation, uden at dette berører driften af den anden pumpe/kontraventil. Generelt skal pumperne vælges under hensyntagen til strømforbruget (mindste virkningsgrad 50 %). Ved valg af pumper og tilhørende styring skal højtrykspumper så vidt muligt undgås, ligesom styringen skal indrettes, så hyppige starter/stop undgås, herunder ved valg af tilstrækkelig stor pumpesump. Pumpemotorer skal kunne klare at køre i døgndrift (24 timer) uden ekstra køling. Pumpemotorer skal leveres med oliebestandigt gummikabel. Entreprenøren skal fremsende prøvekørselsrapport for hver pumpe. El-motorer: Udgangseffekten skal være min. 10 % større end krævet ved maksimal belastning. Samtlige el-motorer skal være overfladebehandlet til minimum IM3 med høj holdbarhed iht. DS/EN/ISO Hver pumpemotor skal være med indbygget termistor, som skal beskytte pumpemotoren imod overbelastning. Normal driftsform er med alene én pumpe i drift ad gangen styret af Startkote 1. Der anvendes alternerende drift, så begge pumper på skift er i drift. Ved Startkote 2 skal styringen sætte 2 pumper i paralleldrift. Automatisk styring af start og stop af pumper (én pumpe og paralleldrift) baseres på niveaumåling i sump med en tryktransmitter. Der skal være højvandsalarm og tvangsstyring af paralleldrift ved registrering med elektrode eller niveauvippe ved højvandsalarm, såfremt tryktransmitteren ikke fungerer korrekt, og pumper derfor - fejlagtigt - ikke er i drift. Højvandsalarmen skal være uafhængig af den analoge niveaumåling. Pumpestyringen skal i øvrigt være med følgende funktionaliteter: Timetæller for hver pumpe. Starttæller for hver pumpe. Tørløbssikring for hver pumpe Pumpetavle Til pumpestationen leveres og etableres der en aflåselig pumpetavle udført i vejrbestandige materialer med komplet elinstallation omfattende div. forsikringer, gruppeafbrydere, lokal jording <150 Ω, TT-system med jordspyd, HPFI/PFI-afbrydere mv. samt med et disponibelt tomt tavlefelt med en montageplade, hvor der skal være plads til at montere en boks med dimensionerne BxHxD = 300 x 300 x 100 mm. Udvendigt på hver pumpetavle skal der være én 3-faset 400 V, 16 A. CEE stikkontakt og én 230 V stikkontakt. Pumpetavler skal opfylde tavlebestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit og samt EN (Maskindirektivet). Der skal være separate HPFI/PFIafbrydere for hver pumpe, for stikkontakter, for lokal pumpestyring og for kommunikation (230 V klemmer placeret indvendigt i pumpetavle ved det tomme tavlefelt. 23

158 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 Pumpetavler skal være i isolationsklasse II (dobbeltisoleret) og skal være pladekapslet udført i kapslingsklasse IP56. Pumpetavler skal være aflåselig med: Aflåsningssystem type Ruko systemnøgle, skåret efter MY133 A+C. Oplukkelige døre skal forsynes med en stopanordning, der skal sikre, at dørene hverken kan volde personskader eller dørbeskadigelser forårsaget af vindstød, når de åbnes. Der skal anvendes pakningsmaterialer, som kan tåle de klimatiske forhold på stedet og som kan tåle mange åbninger, uden at tætningsevnen mistes. Lakken på lakerede dele skal hæfte til underlaget og skal ved en gittersnitprøve efter DS/EN ISO 2409 have en gittersnitværdi på mellem 0 og Overvågning (IGSS) og alarmering For fjernovervågning af pumpestationen skal der være indbygget en pumpestyring hertil i pumpetavlen med en funktionalitet i sædvanligt omfang for spildevands-/regnvandspumpe-stationer med følgende minimumskrav til registreringer og alarmer: Registrering af driftsstatus for de enkelte pumper. Registrering af driftstid for hver enkelt pumpe. Registrering/visning af niveau i sump målt med tryktransmitter. Alarm for paralleldrift målt med tryktransmitter. (Kote 25,0). Alarm for høj vandstand målt med tryktransmitter. (Kote 25,24). Alarm for termofejl på hver pumpe. Alarm for overbelastning på hver pumpe. (Termistor) Akkumulator, minimum 12V/2Ah og vedligeholdelsesfri som backup for overvågning og kommunikation ved svigt i elforsyning. GPRS-modul og lader for akkumulator indeholdt i overvågningsenheden. Loggefunktion så hverken afbrydelse af GPRS-kommunikation eller afbrydelse af elforsyning medfører tab af data. Af hensyn til kommunikationen med bygherrens IGSS-anlæg skal der i pumpetavler leveres en pumpestyring fra en af følgende leverandører: MJK (Connect) Ørum Jensen (PS4) Grundfos (Modular Control CPU401) Vælges det at anvende en MJK pumpestyring, så skal pumpetavler leveres med en pumpestyring type MJK Connect, som skal suppleres med et MJK GPRS-interface. Vælges det at anvende en Ørum Jensen pumpestyring, så skal pumpetavlen leveres med en pumpestyring type PS4, udbygget med et GPRS-modul. Vælges det at anvende en Grundfos pumpestyring, så skal pumpestationen baseres på en pumpestyring type Dedicated Controls udbygget med et GPRS-modul. Pumpestationens pumpestyring skal via GPRSmodul i pumpetavlen kommunikere med VDs SRO anlæg, som har én General Comli TCP protocol driver. Pumpestyringen skal enten kommunikere direkte med ovennævnte driver eller der skal til pumpestationen medleveres, in- 24

159 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 stalleres og programmeres en udvidelse med en ny driver i VDs SRO anlæg inkl. en licens udstedt til Vejdirektoratet. Licensfil for VDs eksisterende SRO-anlæg har S/N: SU00-X-R Bygherrens driftsorganisation leverer SIM-kort til pumpetavlens GPRS-modul. Bygherrens driftsorganisation programmerer driftsbilleder til overvågning af pumpestationen. Entreprenøren leverer en detaljeret udfyldt signal-/registerliste for de til GPRS-modulet tilsluttede ind- og udgange. Jævnfør signalliste vist i afsnit 6.5. Entreprenøren installerer SIM-kort og dokumenterer kontrol af kommunikation på alle tilsluttede ind- og udgange Rørarrangement, trykrør og ventiler i pumpestation Rørarrangement omfatter koblingsfødder, stigrør, guiderør, guidefæste og andet, der er nødvendigt for en komplet installation. Rørføringen skal opbygges således, at let adskillelse for demontering af pumper, ventiler mv. kan finde sted (ved ventiler anvendes flangesamlinger). Afgangsrør fra pumpearrangement afsluttes med overgang til ekstern trykledning 1,0 m uden for pumpestation med PN 10-flange. Samtlige bøjninger skal opfylde kravet: Radius > 1,5 x rørdiameter. Ventiler skal være skydeventiler med glat gennemløb i anerkendt fabrikat. Kontra- og afspærringsventiler skal placeres i ventilbrønden. Alle beslag, kroge, fittings m.m. i pumpesumpe skal være af rustfrit syrefast stål. Alternativt kan der anvendes PE-rør. For registrering af vandstand i pumpbrønden leveres og etableres tryktransmitter monteret frithængende i kabel i Ø 110 mm PVC-stigrør. Smedearbejde, maskinelle installationer mv. Korrosionsforhold: Konstruktioner i jord samt konstruktioner, der regelmæssigt er i eller under væskeoverflader, skal være i IM3 med høj holdbarhed iht. DS/EN/ISO Øvrige konstruktioner udføres i minimum korrosionsklasse C4 høj. Trykrør og ståldele under vand leveres i syrefast rustfri stål (SS 2343). Varmforzinkning: Varmforzinkning skal være klasse A, DS/ISO Den varmforzinkede overflade skal være ubrudt og fri for større zinkansamlinger, dråber, zinkløbere, flusrester, aske og lignende. Udfaldskrav: Ingen måling må udvise mindre lagtykkelse end den, der er gældende for den anførte klasse. Maling: Korrosionsbeskyttelse skal udføres med egnet malingssystem. Behandlingen udføres i henhold til leverandørens anvisning. Rustfrit stål: 25

160 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 Alle rustfrie stålmaterialer skal håndteres og opbevares, så deres korrosionsmæssige egenskaber ikke forringes. Rustfrit stål må ikke komme i berøring med ulegeret stål under transport, håndtering og opbevaring. Rustfrit stål skal endvidere opbevares på et tørt og rent sted, hvor det ikke udsættes for jernpartikler, slibestøv eller svejsestøv fra ulegeret stål. Aluminium: 6.3 Udførelse Konstruktioner udført i aluminium skal som minimum være af søvandsbestandig kvalitet. Alternativt kan der anvendes PE rør, hvor dette ikke er i strid med fagtekniske forhold. CE-mærkning og EF-overensstemmelseserklæring For alt maskinelt og elektrisk udstyr skal det særligt bemærkes, at entreprenøren er ansvarlig for og skal dokumentere, at al elektrisk og maskinelt udstyr tillige med det komplette anlæg er i overensstemmelse med og mærket som foreskrevet i myndighedsdirektiver, regulativer, love og bekendtgørelser gældende på udførelsestidspunktet. Entreprenøren skal udstede EF-overensstemmelseserklæringer for det samlede anlæg eller for separate behandlingsenheder eller installationer, således at de samlede anlæg kan CE-mærkes i henhold til gældende lovgivning. Efterfølgende bekendtgørelser, regulativer og anvisninger er gældende, hvilket medfører, at anlæg udført efter 1. januar 1997 skal CE-mærkes (Lavspændingsdirektivet, EMC-direktivet, Maskindirektivet, Kloakbekendtgørelsen samt Arbejdstilsynets anvisninger, herunder At-vejledning B.1.3, maj 2004.) Det påhviler derfor entreprenøren at foretage en samlet CE-mærkning af det samlede anlæg. Sammen med de pågældende EF-overensstemmelseserklæringer skal entreprenøren ligeledes medsende de tilhørende sundheds- og sikkerhedsvurderinger Placering af pumpeanlæg Placering af pumpestationer og ledningsanlæg mv. er fastlagt og fremgår af afvandingsplan Pumpetavlen skal placeres i nærheden af pumpestationen. Den nøjagtige placering af pumpetavlen skal entreprenøren aftale med bygherrens tilsyn Arbejdsmiljø og sikkerhedsforanstaltninger, generelle forhold Anlægget skal udformes, så der skabes et trygt og sikkert arbejdsmiljø. Der skal herunder lægges vægt på, at der overalt i forbindelse med pumpestationen skabes gode adgangsforhold til service og inspektion. Som minimum skal Arbejdstilsynets regler og anvisninger overholdes. Sikkerhedsforanstaltninger skal være i henhold til kloakbekendtgørelsen, og det påhviler entreprenøren at sørge for Arbejdstilsynets godkendelse af anlægget Smedearbejde og maskinelle installationer Svejsning Svejsere, der udfører svejsearbejde, skal være certificeret efter DS/EN og Svejsning (med baggas) af rustfrit stål skal udføres med TIG- eller MIG-svejsning. 26

161 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 Rustfrie svejsninger med uacceptable anløbningsfarver skal bejdses eller slibes og bejdses. Denne form for efterbehandling skal også foretages på forsiden af svejsningerne. Kanter og hjørner skal være afrundet til min. radius 2 mm. Svejsesømme og omgivelser renses for svejsestænk og slagger. Der må ikke forekomme skarpe kanter og ridser på svejsesømme. Fastgørelse Ved ophængning af rørstrækninger skal det sikres, at ekspansion kan optages uden deformation af rørstrækningen. Klæbeankre m.m.: Der skal anvendes klæbeankre i rustfrit syrefast stål ved alle fastgørelser til beton under vand. Bolte under vand skal være rustfri syrefaste. Øvrige bolte skal være rustfri. Ved boltesamlinger skal der altid anvendes spændeskiver. For flangesamlinger skal der være skiver på begge sider. Pumper og rørarrangement mv.: Pumper og rørarrangement installeres efter pumpeleverandørens anvisninger. I øvrigt skal pumper og rørarrangementer installeres i henhold til gældende regler, herunder Stærkstrømsbekendtgørelsen og seneste Elrådsmeddelelser Elektriske installationer 6.4 Kontrol El-installationerne udføres i henhold til de generelle krav anført i SAB 10. Ved afprøvningerne skal nærværende entreprenør eftervise og rapportere at: fjernoverførte signaler fungerer som krævet de enkelte installationer er under spænding. pumpestationer fungerer som specificeret. leveret måleudstyr er kalibreret korrekt. indstillelige måleværdier er indstillet korrekt. Kapacitetskrav Hver af pumperne skal være indenfor rammen af den tilbudte kapacitet. Ydelsen skal eftervises på stedet inden aflevering. Svejsekontrol Svejsekontrol udføres i henhold til DS/EN Idriftsættelse, indkøring og anlægsteknisk aflevering: Tidspunkt for idriftsættelse af pumpestation med nye pumper skal entreprenøren aftale med bygherrens tilsyn. Ved idriftsættelsen påhviler det entreprenøren at foretage test og fornøden justering/kalibrering af komponenter, der indgår i entreprisen. Efter idriftsættelse af anlæggene skal entreprenøren i en 2-ugers indkøringsperiode afprøve anlæggets korrekte funktion, inden anlægsteknisk aflevering kan finde sted. I forbindelse hermed 27

162 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 skal eventuelle fejl m.m. udbedres, straks efter sådanne er fundet og de nødvendige justeringer af anlægget skal foretages. Ved afslutningen af indkøringsperioden foretager entreprenøren en prøvekørsel og udarbejder rapport. Når anlæggenes korrekte funktion er dokumenteret, kan der foretages anlægsteknisk aflevering på entreprenørens anmodning herom. I forbindelse hermed skal entreprenøren påse, at nye komponenter er omhyggeligt rengjorte. Ved afleveringen skal der være udarbejdet komplet dokumentation for alle entreprenørens ydelser. Tegninger skal leveres på såvel papirformat som på digital form. 6.5 Signalliste En vejledning i drift og vedligeholdelse af anlæggene på dansk, skal afleveres i 2 eksemplarer. Signallisten består af de følgende 9 sider. 28

163 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 29

164 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 30

165 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 31

166 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 32

167 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 33

168 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 34

169 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 35

170 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 36

171 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 37

172 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 BILAG 3.1 OVERSIGT OVER GÆLDENDE EUROPÆISKE (en), DANSKE (ds) OG UDENLANDSKE STANDARDER, NORMER, REKOMMENDATIONER OG PROCEDURER OG FORSLAG TIL SAMME, DER ER HENVIST TIL I UDBUDSMATERIALET. Titel og udgivelsesår Nummer Betonvarer. Generelle krav og prøvningsmetoder samt vurdering af kvalitet DS Betonvarer. Afløbsrør, afvandingsrør og brønde. DS Prøvningsmetoder Betonvarer. Afvandingsrør. Krav, 2002 DS Dansk Ingeniørforenings Norm for betonkonstruktioner. DS udg Norm for Betonkonstruktioner. Rettelsblad Norm for Betonkonstruktioner. Tillæg nr Norm for Betonkonstruktioner. Tillæg nr Norm for Betonkonstruktioner. Tillæg nr Norm for Betonkonstruktioner. Rettelsblad OBS: DS 411 udgår endeligt og skal da erstattes af DS/EN (Eurocode EC2). Nationale tillæg til DS/EN (EC2) blev offentliggjort d , og fra dette tidspunkt kan man altså vælge at bruge EC2, inkl. Nationale tillæg i stedet for DS 411. Dansk Ingeniørforenings Norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord Dansk Ingeniørforenings Norm for dræning af bygværker m.v Dansk Ingeniørforenings Norm for lægning af stive ledninger af beton m.v. i jord Dansk Ingeniørforenings norm for gelcoat, topcoat og spærrelag på konstruktioner af glasfiberforstærket polyester Dansk Ingeniørforenings Norm for tæthed af afløbssystemer i jord Dansk Ingeniørforenings norm for konstruktioner af glasfiberarmeret umættet polyester Norm for registrering af ledninger Membraner til deponeringsanlæg DS 411/Ret. 1:2002 DS 411/Till. 1:2004 DS 411/Till. 2:2005 DS 411/Till. 3:2006 DS 411/Ret. 2:2007 DS 430 DS 436 *) DS 437 DS 445 DS 455 DS 456 DS 462 *) DS/INF 466 *) Norm for etablering af ledningsanlæg i jord DS 475 Anneks A til: Norm for etablering af ledningsanlæg i jord DS 475/Til. 1 Udførelse af betonkonstruktioner Udførelse af betonkonstruktioner. Rettelsesblad Udførelse af betonkonstruktioner. Rettelsesblad DS 482 DS 482/Ret. 1:2002 DS 482/Ret. 2:2005 Plastrør. Drænrør og formstykker. Krav DS Plastrør. Drænrør og formstykker. Prøvning og kontrol DS Plastrør. Tunnelformede drænrør og formstykker.krav DS Brønde af PVC-U, PE og PP til jordlagte ledninger for bortledning af spildevand og regnvand Betonrør. Supplement til DS/EN (under revision) Betonbrønde. Supplement til DS/EN (under revision) Beton - Materialer - Regler for anvendelse af EN i Danmark Beton Materialer. Rettelsesblad 1 til DS Armeringsstål - Armeringsstål i rette stænger anvendt som ikke-forspændt armering i betonkonstruktioner Brønddæksler med karme til kørebane- og gangarealer. Krav til konstruktion, typeprøvning, mærkning og kvalitetsstyring DS 2379 DS DS DS 2426 DS 2426/Ret. 1:2006 DS DS/EN

173 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 Titel og udgivelsesår Nummer Beton - Del 1: Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse DS/EN Plastrørsystemer. PVC-U rør og formstykker. Forberedelse af prøvemner til bestemmelse af viskositetstal og K-værdi DS/EN 922 Plastrørsystemer - Nedgravede, trykløse rørsystemer af termoplast - Tæthed af samlinger med elastomere tætningsringe Prøvningsmetode DS/EN 1277 Elastomere pakninger, Del /2000/2000/2000 DS/EN til -4 PVC-U-rørsystemer til gravitationsafløbsledninger i jord. Del 1 til */2000*/2001 (* = under revision) DS/EN til -3 PVC-U-rørsystemer til vandforsyning. Del 1 til DS/EN til -3 PVC-U rørsystemer til trykafløbsledninger i og over jord, Del DS/EN PP-rørsystemer til gravitationsafløbsledninger i jord. Del 1 og */2000* (* = DS/EN og -2 under revision) Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med stålfibre DS/EN 1916 Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, armerede og med stålfibre. DS/EN Eurocode 2: Betonkonstruktioner - Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner DS/EN Armeringsstål til beton Svejselige armeringsstål Generelt DS/EN PE-rørsystemer til vandforsyning, Del 1 til DS/EN til -5 PE-plastrørsystemer til gravitationsafløbsledninger lagt i jord - Polyethylen (PE). Del DS/EN : Specifikationer for rør, formstykker og systemet Maling og lak - Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner med maling - Del 2: Klassificering af korrosionskategorier DS/EN ISO Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder DS/EN PE-rørsystemer til trykafløb og til vand under tryk - ikke til drikkevand. Del 1 til DS/EN til -5 Plastrørsystemer til gravitationsafløbsledninger lagt i jord - Profilrørsystemer af DS/EN til -3 PVC-U, PP og PE - Del PVC-U-, PP- og PE-gravitationsafløbssystemer i jord - Del 1: Specifikationer for tilbehør og korte brønde DS/EN Faste stiger til brønde DS/EN Overgangssamlinger i afløbssystemer, VA 2.20/DK 020, Sept. 1982, se dog "VA" på 39

174 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Afvandings- og afløbsarbejder - SAB 3 Bilag 3.2 Afsætningstabel afvanding 40

175 PREFIX FOR BRØNDE M.V. I TABEL OG PLAN NOTER TIL AFSÆTNINGSTABEL IB Indløbssikring med bygværk KO Ø1000 brønd med sandfang, fast karm og motorvejsrist Note 4 Alle stik markeret med frit udløb, kobles til nærmeste hovedledning. KO2 Ø1250 nedgangsbrønd med sandfang, fast karm og motorvejsrist Note 5 Bygherreleverance. KOF Ø1000 brønd med sandfang, flydende karm og motorvejsrist Note 6 Ved tilslutning af/til eksisterende system skal tilslutningskote verificeres KOF2 Ø1250 nedgangsbrønd med sandfang, flydende karm og motorvejsris Note 7 Armeret betonplade omkring karm NB2 Ø1250 nedgangsbrønd med sandfang og betondæksel Note 8 Tilslutning til systemet fra en anden entreprise NBB2 Ø1250 nedgangsbrønd med bundrende og betondæksel NFB2 Ø1250 nedgangsbrønd med bundrende, fast karm og fortovsdæksel NK Ø1000 brønd med sandfang, flydende karm og kørebanedæksel NK2 Ø1250 nedgangsbrønd med sandfang, flydende karm og kørebanedæks NK3 Ø600 brønd med skydemuffe til pilotrørsboring, fast karm og kør NSF Ø450/400 mm plastbrønd sandf m. flyd karm, kegle og rist. Speci P_6-7 Pumpestation 6-7 l/s R Regulatorbrønd SP_1 Specialbygværk Ø2000 brønd T Ledningstoppunkt UB Udløbssikring med bygværk V Ventilbrønd HOLBÆKMOTORVEJEN 1150 FLØNG - ROSKILDE VEST Afvanding - Afsætningstabeller Entreprise 02 Proj. ZMA Kontrol. BBN Godk. EDJ Entreprise nr Side 1

176 AFSÆTNINGSTABELLER FOR AFVANDING TABEL FOR BRØNDE M.V. TABEL FOR LEDNINGER M. V. TABEL FOR BRØNDE M.V. TABEL FOR LEDNINGER M. V. DÆKSE DÆKSE BUNDL.- L- FRA NR. TYPE X Y POST ANM. KOTE DIM. M.V. AFST. BUNDL.- BUNDL.- TIL L- FRA KOTE POST ANM. NR. TYPE X Y POST ANM. KOTE DIM. M.V. AFST. BUNDL.- TIL KOTE POST KOTE NR. [M] NR. KOTE NR. [M] NR. [M] [M] [M] [M] [M] [M] NBB ,61,06 - Frit indløb D ,16,11 Note KO ,61,05 Note B ,30, UB ,89,01 - Frit indløb KL ,17,23 Note KO ,61,05 Note D ,16, R ,89,04 Note 5 Frit indløb KL ,17,21 Note KO ,61,06 Note PL ,22, NFB ,61,03 - Frit indløb KL ,17, NK ,60, D ,16, NFB ,61,03 - Frit indløb B Frit udløb 3,30, NK ,55, STIK Frit udløb 3,67,51 Note V ,89,06 - Frit indløb B ,30, KO ,61,06 Note KL ,17, P_ ,89,06 - Frit indløb KL ,17,21 Note KO ,60,05 Note D ,16, UB ,89,01 - Frit indløb D ,16,12 Note NSF ,67, STIK Frit udløb 3,67,51 Note IB ,82,10 - Frit indløb D ,16,12 Note KO ,60,05 Note D ,16, SP_ ,89,02 - Frit indløb D ,16,11 Note KO ,60,05 Note STIK Frit udløb 3,67,51 Note SP_ ,89,02 - Frit indløb KL ,17,41 Note NSF ,67, D ,16, KO ,61,06 Note 7 Frit indløb KL ,17,21 Note NSF ,67, STIK Frit udløb 3,67,51 Note NK ,55,41 - Frit indløb KL ,17,21 Tilslut. brønd fra E KO ,60,03 Note D ,16, T Frit indløb KL ,17, NSF ,67, B ,30, KO ,61,06 Note 7 Frit indløb KL ,17, NSF ,67, D ,16, T Frit indløb KL ,17, NSF ,67, STIK Frit udløb 3,67,51 Note KO ,61,07 Note PL Frit udløb 3,22,43 Note KO ,60,03 Note STIK Frit udløb 3,67,51 Note KO ,61,06 Note PL ,22, NSF ,67, B ,30, KO ,61,05 Note PL ,22, NSF ,67, D ,16, KO ,61,05 Note B ,30,41 Note KO ,60,03 Note STIK Frit udløb 3,67,51 Note KO ,61,06 Note PT ,26, NSF ,67, D ,16, KO ,61,05 Note PL ,22, NSF ,67, D ,16, KO ,61,05 Note B ,30, NSF ,67, STIK Frit udløb 3,67,51 Note KO ,61,05 Note FR ,41, KO ,60,03 Note B ,30, NSF ,67, PT ,55, NSF ,67, D ,16, NSF ,67, PT ,55, NSF ,67, D ,16, KO ,60,03 Note PT ,55, NSF ,67, FR ,41, NSF ,67, D ,16, NSF ,67, B ,30, NSF ,67, B ,30, KO ,60,03 Note B ,30, NSF ,67, D ,16, NSF ,67, B ,30, KO ,60,06 Note D ,16, NSF ,67, B ,30, NSF ,67, PT ,55, NSF ,67, B ,30, NSF ,67, PL ,22, KO ,60,03 Note B ,30, KO ,60,06 Note B ,30, NSF ,67, D ,16, NSF ,67, B ,30, KO ,60,03 Note PT ,55, NSF ,67, B ,30, NSF ,67, KL ,17, KO ,60,05 Note D ,16, NSF ,67, PT ,55, SP_ ,89, B ,30, KO ,60,03 Note B ,30, NK ,61, B ,30, NSF ,67, D ,16, KO ,61,07 Note D ,16, NSF ,67, B ,30, NK ,61, B ,30, KO ,60,03 Note D ,16,14 - ANM. HOLBÆKMOTORVEJEN 1150 FLØNG - ROSKILDE VEST Afvanding - Afsætningstabeller Entreprise 02 Proj. ZMA Kontrol. BBN Godk. EDJ Entreprise nr

177 AFSÆTNINGSTABELLER FOR AFVANDING TABEL FOR BRØNDE M.V. TABEL FOR LEDNINGER M. V. TABEL FOR BRØNDE M.V. TABEL FOR LEDNINGER M. V. DÆKSE DÆKSE BUNDL.- L- FRA NR. TYPE X Y POST ANM. KOTE DIM. M.V. AFST. BUNDL.- BUNDL.- TIL L- FRA KOTE POST ANM. NR. TYPE X Y POST ANM. KOTE DIM. M.V. AFST. BUNDL.- TIL KOTE POST KOTE NR. [M] NR. KOTE NR. [M] NR. [M] [M] [M] [M] [M] [M] NSF ,67, D ,16, NSF ,67, KL ,17, NSF ,67, STIK Frit udløb 3,67,51 Note NSF ,67, KL ,17, NSF ,67, B ,30, KO ,60,03 Note KL ,17, KO ,60,03 Note B ,30, NSF ,67, D Frit udløb 3,16, NSF ,67, D ,16, NSF ,67, KL ,17, KO ,60, D ,16, NSF ,67, PT ,55, KO ,60, STIK Frit udløb 3,67,51 Note NSF ,67, KL ,17, KOF ,61,06 Note KL ,17, NK ,60, KL ,17, KO ,60,03 Note KL ,17, KO ,60,04 Note KL ,17, KO ,60,03 Note KL ,17, NSF ,67, KL ,17, KO ,60,03 Note STIK Frit udløb 3,67,51 Note NSF ,67, KL ,17, NSF ,67, D ,16, NSF ,67, KL ,17, NSF ,67, KL ,17, NSF ,67, KL ,17, NSF ,67, KL ,17, T KL ,17, NSF ,67, KL ,17, NSF ,67, PL ,22, NSF ,67, KL ,17, NSF ,67, B ,30, NSF ,67, KL ,17, T D ,16, KOF ,61,07 Note PL ,22, NSF ,67, KL ,17, T D ,16, KO ,60,03 Note D ,16, KOF ,60,03 Note KL ,17, NSF ,67, STIK Frit udløb 3,67,51 Note NSF ,67, KL ,17, NSF ,67, D ,16, NSF ,67, KL ,17, KO ,60,03 Note KL ,17, KOF ,60,04 Note KL ,17, NSF ,67, STIK Frit udløb 3,67,51 Note NSF ,67, PL ,22, NSF ,67, D ,16, NSF ,67, PL ,22, KO ,60,03 Note D ,16, KOF ,60,04 Note KL ,17, NSF ,67, STIK Frit udløb 3,67,51 Note NSF ,67, KL ,17, NSF ,67, KL ,17, KOF ,60,04 Note KL ,17, KO ,60,02 Note STIK Frit udløb 3,67,51 Note NSF ,67, KL ,17, NSF ,67, PL ,22, NSF ,67, KL ,17, NSF ,67, KL ,17, KOF ,60,03 Note KL ,17, KO ,60,03 Note PL ,22, NSF ,67, KL ,17, KO ,60,03 Note D ,16, KOF ,60,03 Note KL ,17, KO ,60,03 Note STIK Frit udløb 3,67,51 Note NSF ,67, KL ,17, KO ,60,03 Note KL ,17, T KL ,17, KO ,60,04 Note D ,16, T KL ,17, T STIK Frit udløb 3,67,51 Note T KL ,17, AB KO ,60, KL ,17, KO ,60,03 Note KL ,17, NB ,61, D ,16, NSF ,67, KL ,17, KO ,61,07 Note STIK Frit udløb 3,67,51 Note NSF ,67, KL ,17, NK ,55, D ,16, KO ,60,03 Note KL ,17, KO ,61,08 Note D ,16,11 - ANM. HOLBÆKMOTORVEJEN 1150 FLØNG - ROSKILDE VEST Afvanding - Afsætningstabeller Entreprise 02 Proj. ZMA Kontrol. BBN Godk. EDJ Entreprise nr

178 AFSÆTNINGSTABELLER FOR AFVANDING TABEL FOR BRØNDE M.V. TABEL FOR LEDNINGER M. V. TABEL FOR BRØNDE M.V. TABEL FOR LEDNINGER M. V. DÆKSE DÆKSE BUNDL.- L- FRA NR. TYPE X Y POST ANM. KOTE DIM. M.V. AFST. BUNDL.- BUNDL.- TIL L- FRA KOTE POST ANM. NR. TYPE X Y POST ANM. KOTE DIM. M.V. AFST. BUNDL.- TIL KOTE POST KOTE NR. [M] NR. KOTE NR. [M] NR. [M] [M] [M] [M] [M] [M] NB ,61, D ,16, KO ,60,03 Note D ,16, KO ,61,07 Note KL ,17, KOF ,60,03 Note D AB 3,16, KO ,61,06 Note KL ,17, NSF ,67, AB D Frit udløb 3,16, KO ,61,07 Note KL ,17, KOF ,60,03 Note B Frit udløb 3,30,72 Note KO ,61,05 Note KL ,17, NSF ,67, PT ,55, T KL ,17, KOF ,60,03 Note D ,16, T KL ,17, KO ,61,05 Note PT ,55, NSF ,67, PL ,22, NSF ,67, B ,30, NSF ,67, KL ,17, NSF ,67, D ,16, KO ,60,03 Note KL ,17, NSF ,67, B ,30, NSF ,67, STIK Frit udløb 3,67,51 Note NSF ,67, B ,30, NSF ,67, D ,16, NSF ,67, B ,30, KO ,60,04 Note PL ,22, NSF ,67, B ,30, NSF ,67, PL ,22, KO ,60, B ,30, NSF ,67, PL ,22, T D ,16, KO ,60,03 Note KL ,17, T D ,16, NSF ,67, KL ,17, KO ,60,03 Note KL ,17,23 Note NSF ,67, KL ,17, KO ,60,03 Note KL ,17, NSF ,67, KL ,17, KO ,60, KL ,17, KO ,60,05 Note D ,16, KO ,61,07 Note KL ,17, NSF ,67, KL ,17, NK ,55, KL ,17, NSF ,67, KL ,17, KO ,60,03 Note KL ,17, KO ,60,05 Note D ,16, KO ,60,03 Note KL ,17, NSF ,67, KL ,17, NSF ,67, KL ,17, NSF ,67, KL ,17, KO ,60,04 Note KL ,17, KO ,60,05 Note KL ,17, NSF ,67, KL ,17, NSF ,67, KL ,17, KO ,60,04 Note PL ,22, NSF ,67, KL ,17, KO ,60,05 Note PL ,22, KO ,60,04 Note KL ,17, KO ,60, D ,16, NSF ,67, KL ,17, KO ,60,04 Note STIK Frit udløb 3,67,51 Note NSF ,67, KL ,17, NSF ,67, KL ,17, KO ,60,04 Note KL ,17, NSF ,67, D ,16, NSF ,67, KL ,17, NSF ,67, STIK Frit udløb 3,67,51 Note NSF ,67, KL ,17, KO ,60,03 Note PL ,22, KO ,60,04 Note KL ,17, NSF ,67, D ,16, NSF ,67, KL ,17, KO ,60,03 Note KL ,17, KO ,60,04 Note KL Frit udløb 3,17, NSF ,67, D ,16, KO ,60,03 Note KL ,17, NSF ,67, STIK Frit udløb 3,67,51 Note NSF ,67, KL ,17, NSF ,67, STIK Frit udløb 3,67,51 Note KO ,60,03 Note KL ,17, KO ,60,03 Note D ,16, KO ,60,03 Note KL Frit udløb 3,17,22 Note KO ,60,05 Note KL ,17,35 - ANM. HOLBÆKMOTORVEJEN 1150 FLØNG - ROSKILDE VEST Afvanding - Afsætningstabeller Entreprise 02 Proj. ZMA Kontrol. BBN Godk. EDJ Entreprise nr

179 AFSÆTNINGSTABELLER FOR AFVANDING TABEL FOR BRØNDE M.V. TABEL FOR LEDNINGER M. V. TABEL FOR BRØNDE M.V. TABEL FOR LEDNINGER M. V. DÆKSE DÆKSE BUNDL.- L- FRA NR. TYPE X Y POST ANM. KOTE DIM. M.V. AFST. BUNDL.- BUNDL.- TIL L- FRA KOTE POST ANM. NR. TYPE X Y POST ANM. KOTE DIM. M.V. AFST. BUNDL.- TIL KOTE POST KOTE NR. [M] NR. KOTE NR. [M] NR. [M] [M] [M] [M] [M] [M] NSF ,67, D ,16, T KL ,17, NSF ,67, STIK ,67,51 Note NSF ,67, B ,30, KO ,60,03 Note STIK Frit udløb 3,67, KOF ,60,04 Note PT ,55, NSF ,67, D ,16, NSF ,67, PT ,55, NSF ,67, KL ,17, NK ,55, KL ,17, NSF ,67, D ,16, KO ,61,04 Note KL ,17, NSF ,67, STIK Frit udløb 3,67,51 Note NSF ,67, PL ,22, KO ,60,04 Note D ,16, NSF ,67, D ,16, NSF ,67, STIK Frit udløb 3,67,51 Note NSF ,67, KL ,17, KO ,60,05 Note KL ,17, NSF ,67, D ,16, NSF ,67, D Frit udløb 3,16, NSF ,67, STIK Frit udløb 3,67,51 Note KO ,60,04 Note STIK Frit udløb 3,67,51 Note NSF ,67, KL ,17, NSF ,67, D ,16, NSF ,67, B ,30, NSF ,67, PL ,22, T B ,30, KO ,60,03 Note KL ,17, NSF ,67, KL ,17, NSF ,67, D ,16, KO ,61,03 Note STIK Frit udløb 3,67,51 Note NSF ,67, STIK Frit udløb 3,67,51 Note NSF ,67, D ,16, NSF ,67, KL ,17, NSF ,67, STIK Frit udløb 3,67,51 Note NSF ,67, KL ,17, NSF ,67, STIK Frit udløb 3,67,51 Note KO ,60,03 Note PL ,22, KO ,60,03 Note D ,16, NSF ,67, KL ,17, NSF ,67, KL ,17, KO ,60,04 Note KL ,17, NSF ,67, D ,16, NSF ,67, KL ,17, NSF ,67, STIK Frit udløb 3,67,51 Note KO ,60,04 Note KL ,17, NSF ,67, KL ,17, NSF ,67, STIK Frit udløb 3,67,51 Note KO ,60,03 Note D ,16, NSF ,67, D ,16, NSF ,67, STIK Frit udløb 3,67,51 Note KO ,60,04 Note KL ,17, NSF ,67, STIK Frit udløb 3,67,51 Note NSF ,67, STIK Frit udløb 3,67,51 Note NSF ,67, D ,16, NSF ,67, D ,16, NSF ,67, D ,16, NSF ,67, KL ,17, NSF ,67, STIK Frit udløb 3,67,51 Note NSF ,67, PT ,55, NSF ,67, KL ,17, KO ,60,03 Note PL ,22, NSF ,67, B ,30, NSF ,67, KL ,17, NSF ,67, PL ,22, AB KO ,60,05 Note KL ,17, D ,16, AC NSF ,67, KL ,17, STIK Frit udløb 3,67,51 Note AD KO ,60,04 Note KL ,17, D ,16, AE NSF ,67, PT ,55, KL ,17, AF KO ,60,04 Note PL Frit udløb 3,22,32 Note STIK Frit udløb 3,67,51 Note AG NSF ,67, D ,16, D ,16, NSF ,67, D ,16, STIK Frit udløb 3,67,51 Note NSF ,67, KL ,17, D ,16,11 - ANM. HOLBÆKMOTORVEJEN 1150 FLØNG - ROSKILDE VEST Afvanding - Afsætningstabeller Entreprise 02 Proj. ZMA Kontrol. BBN Godk. EDJ Entreprise nr

180 AFSÆTNINGSTABELLER FOR AFVANDING TABEL FOR BRØNDE M.V. TABEL FOR LEDNINGER M. V. TABEL FOR BRØNDE M.V. TABEL FOR LEDNINGER M. V. DÆKSE DÆKSE BUNDL.- L- FRA NR. TYPE X Y POST ANM. KOTE DIM. M.V. AFST. BUNDL.- BUNDL.- TIL L- FRA KOTE POST ANM. NR. TYPE X Y POST ANM. KOTE DIM. M.V. AFST. BUNDL.- TIL KOTE POST KOTE NR. [M] NR. KOTE NR. [M] NR. [M] [M] [M] [M] [M] [M] STIK Frit udløb 3,67,51 Note STIK Frit udløb 3,67,51 Note D ,16, STIK Frit udløb 3,67,51 Note D ,16, D ,16, STIK Frit udløb 3,67,51 Note KL ,17, KL ,17, D ,16, STIK Frit udløb 3,67,51 Note STIK Frit udløb 3,67,51 Note D ,16, AB B ,30, B ,30, AC D ,16, PL ,22, AC PL AB 3,22, D ,16, AD B ,30, B ,30, AE PL AD 3,22, PL ,22, AE D ,16, D ,16, AF KL ,17, D ,16, AG KL AC 3,17, STIK Frit udløb 3,67,51 Note KL ,17, KL ,17, KL Frit udløb 3,17,21 Tilslut. brønd fra E D ,16, D ,16, STIK Frit udløb 3,67,51 Note D Frit udløb 3,16, D ,16, STIK Frit udløb 3,67,51 Note STIK Frit udløb 3,67,51 Note KL ,17, STIK Frit udløb 3,67,51 Note KL Frit udløb 3,17, D ,16, D ,16, D ,16, STIK Frit udløb 3,67,51 Note STIK Frit udløb 3,67,51 Note PT ,55, KL ,17, D ,16, D ,16, B Frit udløb 3,30, STIK Frit udløb 3,67,51 Note STIK Frit udløb 3,67,51 Note B ,30, D ,16, PL ,22, KL ,17, D ,16, KL ,17, B ,30, D ,16, D ,16, STIK Frit udløb 3,67,51 Note PL ,22, KL ,17, D ,16, STIK Frit udløb 3,67,51 Note STIK Frit udløb 3,67,51 Note D ,16, KL ,17, KL ,17, D ,16, D ,16, STIK Frit udløb 3,67,51 Note D ,16, STIK Frit udløb 3,67,51 Note PL ,22, D ,16, KL Frit udløb 3,17,22 Note D ,16, KL AE 3,17,41 - ANM. HOLBÆKMOTORVEJEN 1150 FLØNG - ROSKILDE VEST Afvanding - Afsætningstabeller Entreprise 02 Proj. ZMA Kontrol. BBN Godk. EDJ Entreprise nr

181 TABEL FOR BRØNDE M.V. TABEL FOR LEDNINGER M. V. TABEL FOR BRØNDE M.V. TABEL FOR LEDNINGER M. V. DÆKSE DÆKSE BUNDL.- L- FRA NR. TYPE X Y POST ANM. KOTE DIM. M.V. AFST. BUNDL.- BUNDL.- TIL L- FRA KOTE POST ANM. NR. TYPE X Y POST ANM. KOTE DIM. M.V. AFST. BUNDL.- TIL KOTE POST KOTE NR. [M] NR. KOTE NR. [M] NR. [M] [M] [M] [M] [M] [M] KL AG 3,17, KL ,17, KL AF 3,17, KL ,17, KL ,17, KL ,17, D ,16, D ,16, KL ,17, KL ,17, KL ,17, KL ,17, KL ,17, KL ,17, KL ,17, KL ,17, KL ,17, KL Frit udløb 3,17,31 Note KL Frit udløb 3,17,31 Note 8 AFSÆTNINGSTABELLER FOR AFVANDING ANM. HOLBÆKMOTORVEJEN 1150 FLØNG - ROSKILDE VEST Afvanding - Afsætningstabeller Entreprise 02 Proj. ZMA Kontrol. BBN Godk. EDJ Entreprise nr

182 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Bundsikringsarbejder - SAB 5 INDHOLDSFORTEGNELSE SAB 5 BUNDSIKRINGSARBEJDER 2 1 ALMENT 2 2 MATERIALER 2 3 UDFØRELSE 2 4 KONTROL 3 1

183 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Bundsikringsarbejder - SAB 5 SAB 5 BUNDSIKRINGSARBEJDER 1 ALMENT 1.1 Omfang Særlig arbejdsbeskrivelse for bundsikringsarbejder er supplerende, særlig beskrivelse til "Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for bundsikring af sand og grus. Arbejderne omfatter levering og indbygning af bundsikring til: 400 mm BS 0/80 kørestabilt i adgangsveje til bassiner BL II i ramper, TSA 09 Hedelandsvej BL II i nødspor langs ramper, TSA 09 Hedelandsvej BL II i ramper, TSA 10 Københavnsvej BL II i nødspor langs ramper, TSA 10 Københavnsvej BL II i kørespor, udvidelse af motorvejen BL II i kørespor i eksisterende midterrabat BL II i nødspor langs motorvejen BL II i slips, motorvej BL II i nødrabat BL II i midterhelle mellem ramper ved rundkørsel Hedelandsvej/Trekroner Alle Lagtykkelser for BL II er angivet på normaltværsnits tegningerne. 2 MATERIALER 2.1 Nye materialer Nye materialer skal opfylde kravene til bundsikring af sand og grus kvalitet II. Kørestabilt bundsikringsgrus (BS) på adgangsvej til bassiner m.v. skal være 0/80 mm og opfylde kravene til BL II samt følgende supplerende krav: Gennemfald på 1mm sigte: % Gennemfald på 4 mm sigte: % Gennemfald på 16mm sigte: % 2.2 Genbrug af stabilt grus og knust genbrugsasfalt Afgravet stabilt grus, bundsikringsgrus og affræset / knust asfalt fra projektet kan genanvendes som bundsikringsmateriale i entreprisen. Ved genanvendelse af stabilt grus og affræset / knust asfalt skal dog min. 0,10 m nederst i bundsikringslaget bestå af nye materialer. 3 UDFØRELSE Ethvert forhold i eller uden for belægningen, der giver anledning til vandansamlinger, som kan skade belægningen såvel under opbygning som senere, skal udbedres omgående. 3.2 Udlægning Dersom der anvendes affræset / knust asfalt, udlægges materialerne med forskudt front, så materialerne ikke udlægges direkte på planum. Bundsikringslaget skal udlægges til minimum de bredder som er angivet på normaltværsnitene inkl. den nødvendige overbredde. 2

184 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Bundsikringsarbejder - SAB 5 I forbindelse med risiko for opblødning af råjordsplanum kan bygherren forlange bundsikringslaget udlagt umiddelbart efter færdiggørelse af råjordsplanum. 3.3 Komprimering Ved fjernelse/afgravning af den eksisterende belægning i forbindelse med sideudvidelse af MV bibeholdes dele af den eksisterende bundsikring. Inden udlægning af SG påbegyndes, komprimeres det eksisterende bundsikringslag, som angivet i AAB, afsnit 3.3 og kontrolleres iht. nedenstående afsnit Arbejdstrafik Køreveje på færdigt råjordsplanum skal mindst bestå af et 0,5 m tykt bundsikringslag. Efter afsluttet kørsel rengøres bundsikringsoverfladen, inden bundsikringsmaterialer fordeles på planum. 4 KONTROL 4.2 Materialer Der skal for anvendte bundsikringsmaterialer dokumenteres sporbarhed mellem analyseresultater og lokalitet for indbygning. 4.3 Komprimering Kontrol baseret på statistisk bedømmelse benyttes på MV inkl. ramper samt ved alle kontrolafsnit større end 200 m 3. Størrelsen af et kontrolafsnit udgør max. 2000m². Ved kontrolafsnit mindre end 200 m³ udenfor MV oplyser entreprenøren senest ved bundsikringsarbejdernes begyndelse, om han vil anvende gennemsnit/mindsteværdi eller statistisk bedømmelse som kontrolregel ved vurdering af komprimeringskontrollen. Materialet til referenceværdi for tørdensiteten udtages på indbygningsstedet inden indbygning. Komprimeringskontrollen udføres fortløbende. Når et nyt kontrolafsnit begynder eller materialet skifter udseende eller kommer fra en ny leverandør skal der bestemmes ny referenceværdi for tørdensiteten. Ved uensartet udførsel skal antallet af prøver i forbindelse med vurdering af komprimeringskravets opfyldelse forøges fra min. 5 isotopsondemålinger per kontrolafsnit til min. 10 per kontrolafsnit Affræset / knust asfalt: 4.4 Overflade Tørdensiteter, der er bestemt ved isotopmåling, skal være korrigerede for bitumenindhold. Hvis dette ikke er bestemt, lægges et bitumenindhold på 3,5 % for anvendelse af knust asfaltmateriale til grund for komprimeringsarbejdet. Såfremt knust asfalt og eksisterende grusmaterialer blandes, skal bitumenindholdet på de 3,5% vægtes i forhold til andelen af knust asfalt. Det skal dokumenteres hvilken korrektionsmetode, der er anvendt. Referenceværdien for tørdensitet bestemmes ved en materialetemperatur på mindst 15 C. Nivellement (mm-aflæsning) af tværprofilet udføres også i alle knækpunkter. 3

185 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Belægningsarbejder - SAB 6 INDHOLDSFORTEGNELSE SAB 6 BELÆGNINGSARBEJDER 2 1 STABILT GRUS 2 2 VARMBLANDET ASFALT 4 3 STØJREDUCERENDE SLIDLAG 12 4 OVERFLADEBEHANDLING 15 5 BROLÆGNING 17 1

186 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Belægningsarbejder - SAB 6 SAB 6 BELÆGNINGSARBEJDER Entreprisen omfatter belægningsarbejder på følgende områder: Adgangsvej til regnvandsbassin J Ramper ved TSA 09 Hedelandsvej Ramper ved TSA 10 Københavnsvej Nødspor langs ramper Kørebanebelægninger i udvidelse af motorvejen Kørebanebelægninger i eksisterende midterrabat, motorvej Forstærkning af eksisterende blivende belægninger, motorvej Forstærkning af eksisterende blivende nødspor langs motorvejen mhs Nødspor langs motorvejen Interimsbelægning i motorvejens midterrabat Midterhelle mellem ramper ved rundkørsel Hedelandsvej/Trekroner Allé 1 STABILT GRUS 1.1 Alment Omfang Særlig arbejdsbeskrivelse for stabilt grus er supplerende, særlig beskrivelse til "Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for stabilt grus. Intet at bemærke. 1.2 Materialer Arbejdet omfatter levering og indbygning af stabilt grus, som vist på tegninger og i det nedenfor angivne: Pæledæk, udvidelse af motorvejen mvs Ramper, TSA 09 Hedelandsvej Nødspor langs ramper, TSA 09 Hedelandsvej Ramper, TSA 10 Københavnsvej Nødspor langs ramper, TSA 10 Københavnsvej Kørespor, udvidelse af motorvejen Kørespor i eksisterende midterrabat Forstærket eksisterende nødspor langs motorvejen mhs Nødspor langs motorvejen Slips, motorvej Nødrabat Interimsbelægning, midterrabat motorvej Midterhelle mellem ramper ved rundkørsel Hedelandsvej/Trekroner Allé Lagtykkelser for SG II er angivet på normaltværsnitstegningerne. Herudover omfatter arbejdet levering og indbygning af 40 mm lergrus på adgangsvej til regnvandsbassin J. Stabilt grus skal overholde de stillede krav til kvalitet II. 2

187 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Belægningsarbejder - SAB Udførelse Udlægning 1.4 Kontrol Materialer Lergrus skal have en kornstørrelsesfordeling på 0-8 mm og et ler-/siltindhold (under 0,063 mm) på 10-20%. Ethvert forhold i eller uden for belægningen, der giver anledning til vandansamlinger, som kan skade belægningen såvel under opbygning som senere, skal udbedres omgående. Stabilt gruslag tilpasses relative koter og skal udlægges og afrettes med grader med mindre andet aftales med tilsynet ved små arealer. Grusbærelaget udlægges med min. den bredde udenfor kørebanekanter, der er vist på normaltværsnit, inkl. den nødvendige overbredde. Ved mellemdeponering udtages prøverne på indbygningsstedet inden indbygning Komprimering Overflade Kontrol baseret på statistisk bedømmelse skal benyttes på motorvej samt ved alle kontrolafsnit > 100 m². Komprimeringskontrollen udføres fortløbende. Når et nyt kontrolafsnit begynder eller materialet skifter udseende eller kommer fra en ny leverandør, skal der bestemmes ny referenceværdi for tørdensiteten. Ved uensartet udførelse skal antallet af prøver i forbindelse med vurdering af komprimeringskravets opfyldelse forøges fra min. 5 isotopsondemålinger pr. kontrolafsnit til min. 10 isotopsondemålinger pr. kontrolafsnit. Nivellement (mm-aflæsning) af tværprofilet udføres i alle knækpunkter minimum per 20 meter i stationeringsretningen. Tabeller med koter af overside af stabilt grus skal afleveres til tilsynet forud for udlægning af asfalt. 3

188 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Belægningsarbejder - SAB 6 2 VARMBLANDET ASFALT 2.1 Alment Særlig arbejdsbeskrivelse for varmblandet asfalt er supplerende, særlig beskrivelse til "Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for varmblandet asfalt". Følgende afsnit i AAB udgår: Sidste afsnit i pkt. 1.1 Entreprenørens ydelser Afsnit Afsnit 5 Afhjælpning Derudover gælder "Kvalitetsstyring m.v. af asfaltproduktion - Generelle bestemmelser for kvalitetsstyring samt miljø- og arbejdsmiljøledelse". Vedrørende færdselsregulerende foranstaltninger henvises til SAB 1 - Arbejdsplads Entreprenørens ydelser Arbejderne omfatter levering og indbygning af følgende asfaltbelægninger: Opretning af eksisterende blivende belægning efter affræsning af ABå/ABS slidlag: GAB 0 type 11 / AB 6t i varierende tykkelser Forstærkning af eksisterende blivende belægning mhs. km km og km km : 55 kg/m² SRS 150 kg/m² ABB Forstærkning af eksisterende blivende belægning mhs. km km og km km : 55 kg/m² SRS 215 kg/m² ABB Forstærkning af eksisterende blivende belægning mvs. km km og : 55 kg/m² SRS 150 kg/m² ABB Forstærkning af eksisterende blivende belægning mvs. km km og : 55 kg/m² SRS 215 kg/m² ABB Nyt slidlag i udvidelse af motorvejen, mvs og mhs: 55 kg/m² SRS Ny belægning i udvidelse af motorvejen, mvs og mhs, tungt spor: 55 kg/m² SRS 150 kg/m² ABB 4

189 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Belægningsarbejder - SAB kg/m² GAB II Ny belægning i udvidelse af motorvejen, let spor/parallelt spor: 55 kg/m² SRS 150 kg/m² ABB 245 kg/m² GAB II Nye belægninger i nødrabat: 55 kg/m² SRS 150 kg/m² ABB 245 kg/m² GAB II Nye belægninger i eksisterende midterrabat, let spor: 55 kg/m² SRS 150 kg/m² ABB 245 kg/m² GAB II Nye nødspor langs motorvejen (3,0m): OB 150 kg/m² ABB 245 kg/m² GAB II Nye nødspor langs motorvejen (2,5m): OB 135 kg/m² GAB 0 Asfaltkiler på nødspor: PA 6t (variabel tykkelse) Nye slips, motorvej: 55 kg/m² PA 8t 160 kg/m² GAB 0 Nye slips, motorvej (trafik): 55 kg/m² PA 150 kg/m² ABB 245 kg/m² GAB II Interimsbelægning, midterrabat motorvej 225 kg/m² GAB 0 Nye belægninger i ramper: 55 kg/m² SRS 150 kg/m² ABB 180 kg/m² GAB II Nyt nødspor langs ramper: OB 5

190 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Belægningsarbejder - SAB kg/m² GAB 0 Midterheller: OB 135 kg/m² GAB 0 Endvidere omfatter arbejdet: Håndopretning/-afretning og kantfyldning langs med kantbegrænsninger. Fræsning og skæring ved tilslutning til eksisterende belægninger Underlag Det er de angivne lagtykkelser i kg/m² der udgør entreprisegrundlaget, hvorfor lagtykkelser i 'kg/m²' går forud for orienterende angivne lagtykkelser i 'mm' på normaltværsnitstegningerne. Transporter af asfaltmaterialer skal tilrettelægges således, at der ikke sker skader på SG-laget. Eventuelle skader skal retableres i fuld tykkelse, således at SG-laget opfylder kravene til overfladejævnhed og komprimering som angivet i AAB Stabilt grus Krav til specifikationer og kontrol efter entreprisestørrelse Genbrug Alle asfaltmaterialer på trafikerede arealer af motorvej, motorvejsramper og skærende veje henhører under entreprisestørrelse II. Bygherren er indstillet på at tillade genanvendelse af asfaltmaterialer i alle bærelag af GAB materialer under forudsætning af, at de varmblandede asfaltmaterialer opfylder samtlige materialekrav for råmaterialer. Det påhviler entreprenøren at dokumentere dette, inden egentlig udlægning af et sådant asfaltbærelag påbegyndes. Der må ikke anvendes genbrug i slidlag Funktionskrav Friktionskoefficient Såfremt de stillede krav til friktionskoefficienten ved måling ikke er opfyldt, vil entreprenøren blive pålagt betaling for nye målinger til eftervisning af, at tilstrækkelig friktion er opnået, efter at afhjælpning har fundet sted. Tilladt hastighed er 80 km/t på skærende veje og interimsbelægninger. Tilladt hastighed er > 80km/h på motorvej, nødspor og motorvejsramper Jævnhed i længderetning Vejens jævnhed angives som viagraftal bestemt ud fra målinger med Vejteknisk Instituts profilograf. Ved profilografmåling er kravene de samme som ved viagrafmåling. Hvor længdeprofil bestemmes med profilograf eller tilsvarende godkendt udstyr, skal længdeprofilet være bestemt med måleværdier pr. 0,10 m i længderetningen. Krav til jævnhed svarer til Ønsket hastighed > 80 km/t på motorvej, nødspor og motorvejsramper. 6

191 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Belægningsarbejder - SAB Profil 2.2 Materialer Krav til jævnhed svarer til Ønsket hastighed 80 km/t på skærende veje. Såfremt kravene til jævnhed i længderetningen ikke er opfyldt, vil entreprenøren blive pålagt betaling for nye målinger til eftervisning af, at kravene er opfyldte, efter at afhjælpning har fundet sted. Afvigelser fra et foreskrevet tværfald skal på maskinudlagte slidlag overalt være mindre end Råmaterialer Bindemidler og klæbemidler Bindemidler og klæbemidler skal være i overensstemmelse med Udbudsforskrifter for bindemidler og klæbemidler, specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål. Bindemiddeltype og mængde i slidlag fastsættes efter forslag fra entreprenør. Det understreges, at valg af bitumenhårdhed og ansvaret herfor alene påhviler entreprenøren. For ABB anvendes polymerbitumen eller specialbindemiddel. For GAB 0 anvendes bitumen B40/60 For GAB II anvendes bitumen B35/ Stenmaterialer ABB Krav i AAB svarende til Æ10 > 500 pr. spor er gældende for ABB-lag. Slidlag Additiver Til grovfraktion skal, bortset fra lyst tilslag, anvendes knuste klippeskærver. Der skal i ABB anvendes minimum 1,0% klæbeaktivt filler Varmblandede asfaltmaterialer Generelle krav For alle materialer gælder, at hvor der i AAB anføres vejledende værdier for Marshallstabilitet og deformation, er disse krav gældende i denne entreprise. For ABB gælder, at overskrides den maksimalt tilladelige deformation, accepteres produktet, såfremt kravet til maksimal deformation kan overholdes ved 7000 N. Opfyldelsen af kravet skal dokumenteres ved registrering af deformations-stabilitetskurven. Krav i AAB svarende til Æ10 > 500 pr spor er gældende for ABB-lag. For ABB'en ændres kravet for indbygget hulrumsprocent VL fra ' 8,0' til ' 7,0' og for indbygget komprimeringsprocent K ændres kravet fra ' 96,0%' til ' 97,0%'. Bitumenkvaliteten skal dokumenteres inden indbygning, f.eks. ved kugle og ring-, brudpunkt Fraass- og duktilitet-metoden. 7

192 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Belægningsarbejder - SAB Udførelse For polymermodificeret bitumen eller specialbindemiddel dokumenteres sporkøringsresistente egenskaber i henhold til DS/EN efter: Small size devices method B. Forbedrede egenskaber dokumenteres for polymermodificeret bitumen eller specialbindemiddel i forhold til samme recept med bitumentype 40/60. Resultatet skal forelægges bygherren. Sporkøringsforsøg på Hamborgudstyr skal udføres efter følgende betingelser: 6 cm tykke legemer, 50ºC, 7 kg/m², overkørsler. Resultater fra sporkøringstesten skal forelægges bygherren forinden godkendelse af modificeret asfaltmateriale Afretning og opretning Transport Klæbning Udlægning Bindemidlet i af- og opretningsmaterialet skal have samme hårdhed som bindemidlet i det efterfølgende lag. Af- og opretningsarbejdet udføres maskinelt med mindre andet er aftalt med tilsynet. Materiale til af- og opretningsarbejdet skal være tilpasset den aktuelle lagtykkelse. Asfaltmaterialer skal altid være afdækket med presenninger. Ved klæbning beskyttes autoværn, kantsten, overkørsler, dæksler, kantpæle mv. mod tilsmudsning/oversprøjtning. Er tilsmudsning/oversprøjtning alligevel sket, sørger entreprenøren vederlagsfrit for afrensning efter tilsynets anvisninger. Det skal forlods meddeles tilsynet, hvilke arter klæbemidler, der anvendes og i hvilke mængder. I regnvejr eller ved udsigt til regn inden fuldstændig afbinding af klæbemiddel må der ikke klæbes. Tilslutningskanterne til eksisterende belægning klæbes i tilstrækkelig mængde, så der opnås den bedst mulige vedhæftning og tæthed. Der må ikke klæbes mere end svarende til én dags udlægning, og klæbning må ikke udføres tidligere end dagen før. Udlægning skal i så vid udstrækning som muligt udføres med så få samlinger som muligt. Entreprenøren sørger for, forud for produktion og udlægning, at oplyse om planlagte udlægningsbredder, antal af baner samt antal og placering af samlinger i de enkelte lag. Eventuel sporkøring eller lignende i underliggende gruslag udbedres før udlægning af asfalt. Tykkelserne af de enkelte asfalttyper er så vidt muligt afpasset, så de udlægges i ét lag, dog ikke GAB II i tungt spor. Samhørende asfalttyper i nyt kørespor, nødspor og nødrabat udlægges uden længdesamlinger medmindre andet er aftalt med tilsynet. 8

193 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Belægningsarbejder - SAB 6 Hvor tykkelsen af det nye bindelag (ABB) på eksisterende belægninger ændres, udføres overgangen lineært over en strækning på 20 m. Udlægning af asfaltlag på kørebaner udføres med elektronisk højdeindstilling, og der benyttes en udspændt klaverstreng eller lignende som referencelinje for højdeindstillingen. Referencelinjen fastlægges og godkendes under hensyntagen til eventuel affræsning og opretning på eksisterende kørebane. Strengene understøttes i 10-meter punkterne, på vippestrækninger dog i 5-meter punkterne, hvorefter der flugtes af. Hvor udlægning ikke udføres op til faste kanter, monteres skjold på udlæggeren, så asfaltkanterne på bærelag afsluttes under 45 udove r den teoretiske bredde + tillæg. Følgende asfaltarbejder kan påregnes håndudlagt: Kantfyldning langs med kantbegrænsningerne ved midterhelle, rundkørsel Hedelandsvej / rampe udføres med GAB 0 type Kanter, samlinger, dæksler og lignende Tilslutninger til eksisterende belægninger udføres med skæring og/eller fræsning, så de enkelte lag i den nye belægning kan udlægges i fuld tykkelse og med overlap op mod eksisterende belægning, og så overgangen mellem de to belægninger ikke mærkes som en ujævnhed af trafikanterne. Efter al fræsearbejde rengøres såvel kanter som flader effektivt før udførelse af klæbning. Alle kantafslutninger skal fremtræde som rette skæringer uden krakeleringer, flager, klumper, ujævnheder eller løse partikler. Samlinger, der ikke udføres varme ved parallelkørsel, klæbes og opvarmes ved infrarød opvarmning. Kold udført længdesamling omgøres mindst 50 mm fra udført samling. Alle midlertidige ramper fjernes før udlægning af slidlag. Dæksler reguleres til plan med de enkelte asfaltlag. Opfyldning mellem rist og kantsten udføres omhyggeligt Komprimering Der komprimeres omhyggeligt i samlingen mellem den eksisterende og nye belægning. Undermineret asfaltbelægning skæres tilbage, og gruslagene retableres. Såfremt underminering skyldes forsømmelighed eller manglende påpasselighed fra entreprenørens side udbedres skaden vederlagsfrit af entreprenøren. Komprimeringen udføres, så belægningerne er fri for tromlerevner og stopmærker efter tromlerne. Til komprimering af slidlag, sikrer entreprenøren ved sit valg af materiel og metode tillige, at der overalt frembringes en ensartet overflade med tilstrækkelig teksturdybde til overholdelse af kravet til friktion. Til tromlevalserne skal anvendes vandbaseret slipmiddel. 9

194 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Belægningsarbejder - SAB Kontrol Alment Bygherren ønsker at kontrollere jævnheden af ABB-overflade med profilograf. Entreprenøren skal udbedre områder, der ikke opfylder krav til bærelag, der trafikeres, v > 80 km/t. De krævede kontrolforsøg af asfalten kan i denne entreprise efter aftale med bygherren tillades udført på produktionsstedet eller i andet af bygherren godkendt laboratorium. I denne forbindelse skal en entreprenør - der ikke jævnligt får sit laboratoriums prøveresultater kontrolleret/kalibreret i forhold til Vejteknisk Institut - i god tid inden entreprisens start rette henvendelse til bygherren med henblik på gennemførelse af de til kontrollen/kalibreringen nødvendige laboratorieprøver, -analyser etc. Ved mobile eller semimobile anlæg skal entreprenøren, i god tid forinden produktionen påbegyndes, udføre prøveblanding med efterfølgende laboratorieprøver for at dokumentere, at materialerne opfylder krav og specifikationer. Resultater af asfaltanalyser og komprimeringskontrol skal fremsendes til tilsynet. Entreprenøren udfylder dagligt og for hver belægningstype sammenhørende skemaer vedrørende udlagte mængder og entreprenørkontrol. Skemaerne udformes som angivet i tilsynshåndbog for asfaltarbejder, og suppleres med en skitse over udlægningsområdet Dokumentation af kontrol Bygherren forlanger prøver af råmaterialer og færdigproduktion. Et kontrolafsnit defineres som en dagsproduktion, hvor en type asfaltmateriale er udlagt. Borekernernes tolerancer beregnes pr. dagsproduktion, dog på serier af mindst 6 borekerner. Hvis udlægningsmængden ved en dagsproduktion giver anledning til, at der udtages mindre end 6 borekerner, kan det undtagelsesvis være nødvendigt at samle 2 dagsproduktioner for at opnå mindst 6 borekerner. Såfremt bygherrens laboratorium foretager stikprøvekontrol under udlægningen, påhviler det entreprenøren at lukke eventuelle borehuller uden udgift for bygherren. Anvendte materialer herfor skal svare til det aktuelle asfaltlag. Delstrækninger/-arbejder kan uanset størrelsen forlanges betragtet som selvstændige kontrolafsnit efter tilsynets nærmere vurdering. Entreprenøren skal efter udlægningen af hvert asfaltlag ved hjælp af et nivellement i linjer på langs ad kørebanen (kørebanens centerlinje og kørebanekanter) kunne dokumentere, at afvigelser fra det projekterede tvær- og længdeprofil ikke udviser ujævnheder (herunder langbølgethed). En eventuel korrektion af profilet aftales med tilsynet. Profilrigtigheden af hvert asfaltlag skal dokumenteres ved nivellement (mm-aflæsning) for alle 20 m-stationer. Profilrigtigheden af hvert asfaltlag skal for vippestrækninger dokumenteres ved nivellement (mm-aflæsning) af knækpunkter i tværprofilet for alle 5 m-stationer. Tilsynet skal have målingerne senest 3 arbejdsdage efter udlægningen. Entreprenøren skal ved nivellement dokumentere, at nødsporskant ved asfaltkilen overalt har fald til nedløbsbrønd, samt at kørebanekanter ved kantsten ligeledes har fald til nedløbsbrønde. 10

195 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Belægningsarbejder - SAB 6 Kopi af entreprenørens kontroldokumentation sendes til tilsynet. Entreprenøren er forpligtet til, at tilsynet dagligt får kopi af samtlige vejesedler for anvendte materialer samt skitser med opmåling af udlægningsområdet. Fremsendelse af specifikationer og færdigvarekontrol afleveres elektronisk til tilsynet uden udgift for bygherren via Paveman-programmet, der kan hentes gratis på 'www.paveman.dk' Kontrol ved entreprisestørrelse II Forholdsregler ved prøvninger Ved borekerner, som udtages i forbindelse med kontrol, anføres lagtykkelsen, og det skal anføres, om klæbningen af den udlagte belægning er intakt. Borekernernes højder skal oplyses, og borekerner skal på forlangende forevises tilsynet. Sammen med produktionskontrolskemaerne for bitumenindhold og sigtekurve angiver entreprenøren, om der er anvendt forbrændingsovn, hvilken type og ved flere af samme model også nummer. Til bestemmelse af bitumenindhold og stenmaterialets korrektionsfaktor anvendes samme ovn. Stenmaterialets korrektionsfaktor oplyses ved specifikationen Antal prøvninger ved igangsættelse af udlægning Ved anvendelse af "Afbrændingsmetoden" oplyses supplerende data som erstatning for bestemmelser af blødhedspunkt ved kugle og ring-metoden (K&R) på genindvunden bitumen. Der udtages 1 daglig prøve af bitumen til bestemmelse af blødhedspunkt ved K&R af den nye bitumen. Prøven udtages enten af hver standardbitumen inden blanding, eller, hvor det kan lade sig gøre, af den samlede blandede bitumen. Resultatet sendes til bygherren på forlangende. Entreprenøren følger blandingstemperaturen. Maksimal blandingstemperatur fra den løbende dagsproduktion oplyses til bygherren Antal prøvninger ved fortløbende udlægning Borekerner, der udtages i forbindelse med kontrol, skal være jævnt fordelt i længderetningen. Borekerner udtages i henhold til Vejteknisk Institut Provisoriske prøvningsmetode 90-3, februar Krav til antal prøver, der skal udtages er pr. påbegyndt antal tons og m². På kontrolskemaet fra tilsynshåndbogen angiver entreprenøren asfalttemperatur i asfaltudlæggeren. Asfalttemperaturen og målepunkt registreres hver anden time, dog minimum 5 gange per dag. 11

196 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Belægningsarbejder - SAB 6 3 STØJREDUCERENDE SLIDLAG 3.1 Alment Særlig arbejdsbeskrivelse for støjreducerende slidlag (SRS) er supplerende, særlig beskrivelse til "Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for varmblandet asfalt". Dokumentation af slidlagets støjreducerende egenskaber skal være i overensstemmelse med 1. generationssystemet for udbud og dokumentation af støjreducerende slidlag "SRS", Vejregelforberedende rapport, november 2006, revideret januar For at sikre fortsat produktudvikling åbnes mulighed for, at en entreprenør kan tilbyde et alternativt slidlagskoncept med støjreducerende egenskaber. Såfremt der tilbydes andre støjreducerende slidlagstyper end de i nedenstående afsnit angivne, skal entreprenøren udarbejde og med sit tilbud fremsende dokumentation for produktets egenskaber. Ud over dokumentation af de støjreducerende egenskaber skal entreprenøren sandsynliggøre, at der med konceptet vil kunne opnås en levetid på niveau med de i afsnit anførte typer f.eks. ved henvisning til koncepttypens udgangspunkt (TBk, ABå, SMA). Ved støjmåling med CPX-metoden gøres opmærksom på, at det nuværende erfaringsmateriale ikke er tilstrækkeligt til at fastlægge tolerancer for målte CPX-værdier. Det er derfor endnu ikke muligt at afgøre, om en udført belægning kan kasseres på baggrund af CPX-målinger. Komprimeringskrav gøres ikke gældende for slidlag udlagt i mængder < 55 kg/m2. For entreprisestørrelse II træffes nærmere aftale om procedure for komprimeringskontrol ved udlagte mængder 55 kg/m2 (gælder ikke TB k) Entreprenørens ydelser Arbejderne omfatter levering og indbygning af følgende støjreducerende asfaltbelægninger på motorvej og ramper, jf. i øvrigt afsnit 2: 55 kg/m² SRS Krav til specifikationer og kontrol efter entreprisestørrelse Dokumentation for støjreducerende egenskaber skal fremgå af entreprenørens deklaration jf. 1. generationssystem for udbud og dokumentation af støjreducerende slidlag SRS. Den for deklarationen gældende kornkurve skal specificeres med alle sigtestørrelser, som der stilles krav til i AAB Varmblandet asfalt, for den tilsvarende asfalttype. For nye asfalttyper specificeres som minimum de for SMA gældende sigtestørrelser. Omfanget af kontrol for SRS er angivet særskilt i afsnit Genbrug på værk Anvendelse af genbrugsmaterialer tillades ikke. 12

197 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Belægningsarbejder - SAB Materialer Råmaterialer Bindemidler og klæbemidler Bindemidler og klæbemidler skal være i overensstemmelse med Udbudsforskrifter for bindemidler og klæbemidler, specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål. Bindemiddeltype og mængde i slidlag fastsættes efter forslag fra entreprenør. Det understreges, at valg af bitumenhårdhed og ansvaret herfor alene påhviler entreprenøren. For SRS anvendes modificeret bindemiddel Stenmaterialer For SRS gælder de i AAB Varmblandet asfalt anførte krav til grovfraktionen for åbentgraderede slidlag Varmblandede asfaltmaterialer Generelle krav til Støjreducerende slidlag, SRS Entreprenøren skal dokumentere følgende krav til SRS kan opfyldes: Støjklasse B Støjreduktion, trafikhastighed 80 km/t De i AAB Varmblandet asfalt anførte specifikke krav til de forskellige typer af slidlag er ikke gældende for SRS. Nedenstående krav erstatter tilsvarende krav i AAB Varmblandet asfalt. De er indsat for at sikre et minimums-niveau for holdbarhed. Kravene er absolutte og vil være gældende i forhold til produktionskontrol. Vedrørende TB 8k har det nuværende erfaringsgrundlag vist, at slidlagstypen har vanskeligt ved at opnå en støjreduktion, der kan klassificeres som SRS. SRS-type: TB 6k SRS TB 8k SRS Bitumen: 70/ /220 eller modificeret 1) Maks. Korn Marshall-kriterier: Hulr. i stenm. (Hs) Hulrum (Hm) Vb/Vs AB 6å SRS AB 8å SRS SMA 6+8 SRS SMA 6+11 SRS Polymermodificeret 2) 40/60 160/220 eller modificeret 1) SMA 8 SRS 6 mm 8 mm 6 mm 8 mm 6+8 mm 6+11 mm 8 mm , , , , , , ,18 Minimumsmængde, udlagt 3) 40 kg/m2 45 kg/m2 45 kg/m2 55 kg/m2 45 kg/m2 50 kg/m2 55 kg/m2 Klæbeemulsion 4) Polymermodificeret Mængde blivende bit. 600 g/m2 700 g/m2 13

198 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Belægningsarbejder - SAB Kontrol 1) Bitumen 160/220 må ikke anvendes ved trafikintensitet større end 2000 ÅDT henholdsvis max. 50 Æ10 af hensyn til bevaring af den støjdæmpende overfladestruktur. 2) Bitumen til AB 6å SRS og AB 8å SRS skal elastomermodificeres ved in-situ polymertilsætning eller forud fremstillet polymermodificeret bitumen. 3) Komprimeringskrav gøres ikke gældende for tynde slidlag udlagt i mængder < 55 kg/m2. 4) For SRS slidlag af TB k typen er det af afgørende betydning for den støjdæmpende virkning, at den anvendte emulsionsmængde ikke bliver så høj, at belægningens overfladestruktur påvirkes Dokumentation af kontrol Tolerancer For entreprisestørrelse I større end 100 ton fremsendes dokumentation for kornkurve og bitumenindhold for hver påbegyndt 500 ton. Støjreducerende egenskaber De i afsnit anførte tolerancer repræsenterer det interval, hvori et givent støjreducerende slidlag forudsættes at udvise de deklarerede støjreducerende egenskaber. Såfremt tolerancerne overskrides, må der tages stilling til om de støjreducerende egenskaber er til stede, f.eks. ved vurdering af overfladens udseende. Kornkurve Udgangspunktet for tolerancerne er den specificerede kornkurve beskrevet i deklarationsbladet. Marshallprøvning Prøvningsresultater skal ligge indenfor de krævede intervaller, jf. ovenstående generelle krav, afsnit

199 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Belægningsarbejder - SAB 6 4 OVERFLADEBEHANDLING 4.1 Alment Særlig arbejdsbeskrivelse for overfladebehandling er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til Vejdirektoratets Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB) for overfladebehandling. Derudover gælder "Kvalitetsstyring m.v. af asfaltproduktion - Generelle bestemmelser for kvalitetsstyring samt miljø- og arbejdsmiljøledelse" Entreprenørens ydelser Andet, tredje og fjerde afsnit i AAB pkt. 1.1 udgår. Arbejderne omfatter overfladebehandling af: Nødspor på motorvej og ramper Midterhelle på Hedelandsvej ved rampe fra Holbæk Midterhelle mellem ramper ved rundkørsel Hedelandsvej/Trekroner Allé Omfang fremgår af tegninger og nærværende SAB Krav til specifikationer og kontrol efter entreprisestørrelse. 4.2 Materialer Overfladebehandling henhører under entreprisestørrelse B for det samlede arbejde på nødspor A for arbejder på arealer uden for motorvej, ramper og nødspor Overfladebehandling, råmaterialer Bindemidler og klæbeforbedrer Der anvendes asfaltemulsion eller ren bitumen som bindemidler Stenmaterialer 4.3 Udførelse Stenmaterialet skal være rengjort ved vask og må ikke indeholde fremmede stoffer. Der skal anvendes en snæver sortering af knust materiale, type 8/11mm på nødspor. Materialet skal farvemæssigt bestå af en blanding af rød-brune, sorte, grå og lyse sten som fra Sofienholm fra Colas Danmark A/S eller tilsvarende. Stenene kan ses udlagt i nødsporene på ramperne på M3 mellem st (fra før Roskildevej til afkørslen til Holbækmotorvejen). Inden udførelsen skal tilsynet godkende udseendet af blandingen Overfladebehandling Overfladebehandling udføres på tør overflade ved temperatur over 10 C. Før afspærringen mod motorvej og ramper fjernes og arealerne åbnes for trafik, skal løst materiale fra nødsporet og øvrige berørte arealer fjernes ved støvsugning. 15

200 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Belægningsarbejder - SAB 6 Støvsugning af arealerne gentages på anfordring ca. 2 uger efter nødsporets åbning Kanter, samlinger, dæksler og lignende Kant mellem kørebane og nødspor skal renskæres, så skillelinjen mellem kørebane og nødspor fremstår skarp. 4.5 Afhjælpning (jf. AB 92 36) Forpligtigelser i mangelansvarsperioden Såfremt stenafspringet på en vilkårlig 100 m strækning overstiger 30% kan delstrækningen forlanges retableret i sin helhed. 16

201 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Belægningsarbejder - SAB 6 5 BROLÆGNING 5.1 Alment Særlig arbejdsbeskrivelse for brolægning er supplerende særlig beskrivelse til Almindelig arbejdsbeskrivelse for Brolægning (AAB). Dokumentation og godkendelse for samtlige materialer forelægges tilsynet til accept, før leverancer påbegyndes og gælder som dokumentation for, at de leverede produkter overholder bestemmelserne i entrepriseaftalen. Emner med synlige fejl, herunder jernudfældninger, kasseres inden lægning Entreprenørens ydelser Arbejdet omfatter udførelse af nedennævnte belægninger inkl. levering/afhentning i depot og sætning/lægning af belægningen, som angivet på tegninger: Svingsten i rampe fra Holbæk ved tilslutning til Hedelandsvej samt langs tilkørselsrampe ved rundkørsel Hedelandsvej / Trekroner Allé Rabatkantsten langs midterhelle på Hedelandsvej ved rampe fra Holbæk Rabatkantsten langs midterhelle mellem ramper ved rundkørsel Hedelandsvej/Trekroner Allé Græsarmeringssten i rampe fra Holbæk ved tilslutning til Hedelandsvej Skråningsbefæstigelse under Hedelandsvej 5.2 Materialer Entreprenøren udfører alt, der er nødvendigt for brolæggerarbejdets udførelse, ikke alene selve brolægningsarbejdet, men også oprydning og renhold af arbejdsområdet Generelle krav Alle leverancer ledsages af følgesedler med entydig angivelse af sammensætning mellem deklarationen og den aktuelle leverance. Entreprenøren leverer senest 2 uger før planlagt levering af granitprodukter henholdsvis produktion af betonvarer mindst 1 m 2, løbende meter eller styks prøver til bygherrens accept (enheden af den leverede prøve afhænger af enheden ved afregning). Den accepterede prøve vil danne form for den videre leverance. Materiale til sigteanalyser udtages efter levering på arbejdsområdet, men inden indbygning af materialer. Alle materialer, der ikke kan godkendes, afmærkes straks og fjernes snarest fra arbejdspladsen. Grus til læggelag betegnes efterfølgende afretningsgrus eller læggelag. Betonvarer Alle betonvarer leveres med fugeknaster til sikring af minimal fugestørrelse. Betonvarer leveres i henhold til gældende danske standarder. Betonvarerne skal fremstå med en tæt, finkornet overflade. 17

202 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Belægningsarbejder - SAB Lægge- og sættematerialer Der anvendes beton. Betonen skal opfylde nedennævnte krav, der dokumenteres opfyldt, men den skal ikke nødvendigvis certificeres. Sættematerialer af jordfugtig beton til kantsten og kantbegrænsninger samt til befærdede brostensarealer skal opfylde følgende krav: Styrkeklasse: fck 15 MPa Stenstørrelse: Maks. 16 mm Færdigblandet sættemateriale skal anvendes, inden det er 2 timer gammelt Kantsten Bredden bag kantsten skal være min. 150 mm. Betonvarer Der anvendes nye lige og radiære rabatkantsten. For betonkantsten gælder følgende detailkrav: Frostbestandighedsklasse 1 (uden dokumentation) eller 2 (med dokumentation for max. afskalning). Der henvises til DS/EN For fortovskantsten leveres kurvekantsten til radier 20 m med radier indenfor følgende kurveradiusintervaller: 0,5 m radius < 1,0 m: Kurveradiusinterval = 0,25 m 1,0 m radius < 2,0 m: Kurveradiusinterval = 0,50 m 2,0 m radius < 10,0 m: Kurveradiusinterval = 1,0 m 10,0 m radius 20,0 m: Kurveradiusinterval = 2,0 m Græsarmeringsten Der anvendes følgende produkter eller tilsvarende som græsarmeringssten: Klostersten Græsarmering fra SF-sten/IBF Betonvarer, 210 x 210mm, tykkelse 70mm, grå Frostbestandigheden henføres til klasse 2, jf. DS 1338:2004 og DS/EN 1338/AC:2006. Græsarmeringsstenene skal opfyldes effektivt, evt. gentagne gange med grus/muld-blanding tilsat græsfrø forud for komprimering samt eftervanding og afsluttende rengøring Betonbelægningsten herunder skråningsbefæstigelse Der anvendes følgende produkter eller tilsvarende som belægningssten: S-sten fra SF-sten/IBF Betonvarer, 35% normalsten, 8 cm, grå inklusiv randsten For alle anførte typer gælder, at frostbestandigheden henføres til klasse 2, jf. DS 1338:2004 og DS/EN 1338/AC:2006. Alle betonbelægningsstenselementer skal have en trykstyrke, fc, der opfylder kravet fc > 60 MPa (klasse 60). 18

203 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Belægningsarbejder - SAB Udførelse Generelle krav Alle brolæggerarbejder skal udføres af faglært, kvalificeret mandskab, og dokumentation for kvalifikationerne skal på forlangende udleveres til tilsynet. Tilpasning af kantsten skal ske ved skæring. Færdig lysning skal være som angivet på tegninger. Såfremt leverandøren har udgivet en læggeanvisning for det pågældende produkt, skal denne efter accept af tilsynet følges ved arbejdets udførelse. Arbejdet omfatter nødvendig instruktørassistance fra leverandøren til sikring af korrekt udførelse. Uanset ordlyden af læggeanvisningen gælder de efterfølgende bestemmelser dog som minimumskrav. Sætte- og afretningslagenes tykkelse skal overholde kravene i DS 1136:2003 som går forud for AAB for brolægning Lægge- og sættelag Eventuelt behov for afretning, højderegulering eller omprofilering af underlaget som følge af ukonditionsmæssigt udført arbejde korrigeres ikke med sættematerialer men i selve underlaget/bærelaget. Læggematerialet skal have optimalt vandindhold og afrettes, så belægningselementerne ligger til på hele fladen og til en højde, der sikrer, at den færdige belægningsoverflade ligger i rigtig højde og profil. Spor efter ledeskinner efterfyldes. Der udlægges ikke større areal med stabiliseret sættemateriale, end der forventes belagt med sten/elementer, inden materialet bliver uegnet for konditionsmæssig indbygning Det skal sikres, at afretningsgruset har et passende vandindhold til sikring af, at fugefyldning nedefra finder sted i forbindelse med komprimeringen. Betonen skal før, under og efter indbygningen beskyttes mod udtørring, fx ved afdækning med plastpresenning, vintermåtter eller lignende Kantbegrænsninger Kantsten sættes i jordfugtig beton. Kantsten dykkes ved afgræsningen mellem betonfliser på den delvist hævede flade og asfaltbelægningen, således at der opnås lysning på maks. 3 cm. Kantsten skal klines på bagside med beton, således at der ikke kan foregå udvaskning af grusmaterialer. Det færdige kantstensarbejde skal fremtræde uden knæk hverken i plan eller højde Betonbelægningsten herunder skråningsbefæstigelse Skråningsbeklædning som vist på projekttegningerne. Umiddelbart inden udlægning af skråningsbefæstelsen afrettes underlaget. Underlaget vandes let og komprimeres, hvorefter skråningsbefæstelsen udlægges i mindst 15 cm jordfugtig beton. 19

204 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Belægningsarbejder - SAB 6 Befæstelsen skal fremtræde med jævn overflade. De angivne koter må ikke afvige mere end ± 30 mm fra angivne koter. Afvigelsen målt på en 5-meter retskede må ikke være større end 10 mm. Ved skråningsfoden understøttes belægningen af støttevæggen som vist på projekttegningerne. Afslutningerne i siderne udføres med vandrendeelementer eller randsten sat i jordfugtig beton. 5.4 Kontrol Generelt Uanset om materialet er tilsluttet Dancert eller anden tilsvarende ekstern kontrolordning varetaget af et uafhængigt autoriseret/akkrediteret kontrolorgan eller -laboratorium, skal der for ustabiliserede materialer til læggelag og fugefyldning udarbejdes de nedenfor nævnte sigteanalyser Lægge- og sættematerialer Leverancer af cementprodukter dokumenteres ved leverandørens deklaration, certifikat og/eller specialrecept samt følgesedler. Følgesedler skal omfatte oplysning i henhold til: Betonvarer DS 2426:2004, Beton - Materialer - Regler for anvendelse af EN i Danmark Leverancer af betonvarer skal være mærkede med den eksterne kontrollants kontrolmærke, fabrikkens nummer, samt støbedato i form af år-måned-dag. Deklaration for betonvarer skal foreligge forud for levering. Betonvareproducentens kontrol tilrettelægges endvidere så der på intet tidspunkt leveres ukonditionsmæssige betonvarer ud til arbejdspladsen Materiale til fugefyldning Udførelse Der udarbejdes 1 sigteanalyse per leveret vognlæs af alle typer ustabiliseret materiale, der anvendes til fugefyldning og/eller blandes på arbejdsområdet. Afsætning kontrolleres løbende på langs og tværs til sikring af retlinede henholdsvis jævne forløb af kanter, fugeretninger og fugestørrelse samt flugter og eventuelt modulmål. 20

205 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB 7 INDHOLDSFORTEGNELSE SAB 7 UDSTYR 2 SAB 7.1 VEJAUTOVÆRN 2 1 ALMENT 2 2 MATERIALER 2 3 UDFØRELSE 3 SAB 7.2 KØREBANEAFMÆRKNING 4 1 ALMENT 4 2 MATERIALER 5 3 UDFØRELSE 5 4 KONTROL 5 SAB 7.3 AFMÆRKNINGSMATERIEL 7 1 ALMENT 7 2 FUNDERING 7 3 BETONARBEJDET 7 4 STÅLARBEJDET 8 5 ALUMINIUMARBEJDET 13 6 TAVLEOVERFLADER 15 7 MONTERING OG OPSÆTNING 19 8 KANTPÆLE 20 9 EFTERGIVELIGE MASTER DIVERSE 22 SAB 7.5 KABELFORBEREDENDE ARBEJDER 23 1 ALMENT 23 2 MATERIALER 23 3 UDFØRELSE 25 4 KONTROL 32 5 DOKUMENTATION 33 SAB 7.7 HEGN 37 1 ALMENT 37 2 MATERIALER 37 3 UDFØRELSE 37 4 KONTROL 37 1

206 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB 7 SAB 7 UDSTYR SAB 7.1 VEJAUTOVÆRN 1 ALMENT 1.1 Omfang Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) er supplerende særlig beskrivelse til Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) - Stålautoværn. Arbejdet omfatter: 1.2 Generelt Levering og opsætning af stålautoværn i motorvejens yderrabatter og i midterrabat Levering og opsætning af stålautoværn på ramper som vist på tegninger. Entreprenørens opmærksomhed henledes på, at autoværn under broer skal udføres med specialsceptre jf. tegningsmaterialet. Der benyttes følgende typer autoværn: SW 1.1 med 2,0 m stolpeafstand SW 1.1 med 1,33 m stolpeafstand SW 3.1 Overgangsstrækning til broautoværn med SW3.1 Energiabsorberende autoværnsbegyndelser type EURO-ET eller lignende. Typetegninger i udbuds- og anlægsforskrifter Vejautoværn, Stålautoværn SW udgivet af Vedligeholdelsesafdelingen, seneste udgave, er gældende, idet IPE stolper er ændret til Σ 100 stolper for SW MATERIALER 2.2 Stolper Stolper for SW 1.1 autoværn skal være af type Sigma 100 x 55 x 4,2 mm, længde 1,90 m (tysk betegnelse DDSP). Langs pæledæk på rampe fra Holbæk ca. st. 129,66 129,75 hvor støjskærm står på pladefundament skal der benyttes korte stolper type C. 2.3 Befæstelseselementer Befæstelseselementer mellem stolpe, afstandsholdere og planker skal være varmforzinkede. 2.4 Varmforzinkning Bolte og møtrikker varmforzinkes centrifugeres med mindst 50 my med underskåret gevind til mål efter forzinkning. Øvrige befæstelsesdele varmforzinkes iht. AAB, afsnit 2.4 Autoværnssstolper og bjælker, afstandsholdere og trækbånd varmforzinkes med et gennemsnitskrav på minimum 90 µ. Minimumsværdi for enkeltmåling må falde 25 µ under gennemsnitskravet. 2

207 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB Energiabsorberende autoværnsbegyndelser Energiabsorberende autoværnsbegyndelser skal leveres med godkendt testrapport efter EN1317. Indtil EN er endelig sat i kraft, kan desuden accepteres produkter, som leveres med godkendt testrapport i forhold til den amerikanske NCHRP 350 testlevel 3. Energiabsorberende autoværnsbegyndelser skal opfylde styrkeklasse P4 svarende til 110 km/h. 3 UDFØRELSE 3.1 Opsætning Det samlede autoværn Stolper Portaler Hvor eksisterende autoværn bibeholdes skal det nye autoværn tilsluttes dette. Under bro ved Hedelandsvej, i nordside, skal SW 1.1 monteres på støttevæg, som vist på tegninger. Placering af korte stolper fremgår af belægningsplan. Entreprenøren skal forinden nedramning af stolper sikre sig, at eventuelle ledninger, afvandingsledninger, brofundamenter eller andet ikke beskadiges ved nedramningen. Hvor placering af stolper skal ændres grundet dette forhold, anvendes planke i 3 m længde. Ved passage af portaler i midterrabatten udføres autoværnet forstærket ved at sætte stolperne pr. 1,33 m. Overgangsstrækningen fra stolper pr. 2 m til 1,33 m skal være 17 m før og efter portalbenet. 3

208 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB 7 SAB 7.2 KØREBANEAFMÆRKNING 1 ALMENT Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) er supplerende, særlig beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for Kørebaneafmærkning Terminologi 1.2 Omfang For kørebaneafmærkning gælder følgende: Slidlag: Kørebaneafmærkning udføres med lang holdbarhed. Kantlinjer udføres som profileret afmærkning. Al anden afmærkning udføres som plan afmærkning. Vognbanelinjer udføres som plan afmærkning. Tværgående markering udføres som plan afmærkning. I bymæssig bebyggelse og andre støjfølsomme områder udføres afmærkningen som plan afmærkning 150 m før og efter bebyggelser for at undgå støjgener for vejens naboer. Fuldt optrukne midter- og kantlinjer skal brydes (punkteres) ud for sideveje og overkørsler. Dette gælder også markoverkørsler. Bærelag: Kantlinjer udføres som profileret afmærkning. Markering udføres med reduceret tykkelse (2 mm) i termoplast Langsgående midtermarkering udføres som plan afmærkning. Tværgående markeringer udføres som plan afmærkning. Motorvej: I henhold til bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning skal kantlinjer og vognbanelinjer udføres i henholdsvis 30 og 15 cm bredde. Det gælder for kørebaneafmærkning på både slidlag og bærelag og for både permanent og midlertidig afmærkning. Arbejdet omfatter al permanent kørebaneafmærkning med lang holdbarhed på motorvej og skærende veje, som vist på tegninger og anført i tilbudslisten. Arbejdet omfatter desuden kørebaneafmærkning med kort holdbarhed på GAB og ABB overflader, som ikke umiddelbart afdækkes af slidlag. Arbejdet omfatter derudover fjernelse af eksisterende kørebaneafmærkning på overflader, som ikke umiddelbart afdækkes af slidlag. 1.3 Funktionskrav til den færdige kørebaneafmærkning Lystekniske egenskaber Al kørebaneafmærkning udføres med refleksperler. Kørebaneafmærkningen skal mindst opfylde de i AAB, tabel 1, angivne værdier. For hvid kørebaneafmærkning skal overholdes R3 og for gul afmærkning R4. 4

209 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB Friktion Kørebaneafmærkningens farvekoordinater skal ligge inden for det område, der er angivet i AAB tabel 2, specificerede hjørnepunkter, og som er vist i AAB, figur 1. Den krævede friktion skal være til stede i hele mangelsansvarsperioden. 2 MATERIALER Entreprenøren skal inden udførelse oplyse følgende: Stribemateriale: Refleksperler: Fabrikat, sammensætning og udlægningstemperatur, udlægningsmængder (kg/m 2 ). Type, størrelse og mængde (vægtprocent). Til al afstribning anvendes termoplastisk afstribning. 3 UDFØRELSE 3.1 Udførelse af kørebaneafmærkning Underlag Udførelse Opmærkning af vejmidten skal udføres som håndopmærkning eller som maskinopmærkning, med tilsvarende præcision. Opmærkning af kantlinier kan udføres som maskinopmærkning efter vejmidten. Kørebaneafmærkningen skal udføres med de gældende dimensioner, med de tolerancer, der fremgår af bekendtgørelsen om anvendelse af vejafmærkning 133, stk. 2. Entreprenøren kan ikke over for bygherren påberåbe sig mangler, som kan henføres til underlagets udførelse. Underlaget skal være omhyggeligt rengjort og tørt. Fuldt optrukne linjer og spærreflader, skal udføres med 5 cm bred afløbskanal på tværs af linjerne med ca. 5 m's indbyrdes afstand. 4 KONTROL 4.1 Generelt Det påhviler entreprenøren at sikre, at den udførte kørebaneafmærkning overholder funktionskravene som angivet i AAB. For midlertidig afmærkning skal entreprenøren efter udlægning aflevere en målerapport til tilsynet for RL-målingerne. Der skal for alle langsgående linier foretages 10 målinger jævnt fordelt over hele udlægningsstrækningen. Alle værdier skal være højere end kravværdien. For permanent afmærkning følges kravene i Tilsynshåndbogen, Kørebaneafmærkning. For denne entreprise gælder Kontrolkategori A: Der udføres kontrolmålinger. 5

210 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB Kontrol i afhjælpningsperioden (mangelansvarsperioden) Bygherren vil i mangelsansvarsperioden foretage stikprøvevis kontrolmåling af entreprenørens fremsendte kontroldata og på vejstrækningerne i øvrigt. Dersom kravene ikke er opfyldt, påhviler det entreprenøren at eftervise, at kravene er opfyldt. Kontrolmålingerne foretages efter retningslinierne i Tilsynshåndbogen. Såfremt det indenfor mangelsansvarsperioden konstateres, at kørebaneafmærkningen ikke er konditionsmæssig, kan den uden yderligere omkostning for bygherren forlanges bragt i konditionsmæssig stand. 6

211 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB 7 SAB 7.3 AFMÆRKNINGSMATERIEL 1 ALMENT Særlige arbejdsbeskrivelser for afmærkningsmateriel (SAB) er supplerende, særlig beskrivelse til Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for afmærkningsmateriel. De enkelte punkter i SAB en refererer til de tilsvarende punkter i AAB en. Arbejdet omfatter levering og montering af afmærkningsmateriel, herunder etablering af fundamenter, betonarbejder til fundamenter, samt fremstilling, levering og montage af master og faste tavler. Herudover omfatter afsnittet arbejder for levering og montering af kantpæle. 2 FUNDERING 2.1 Alment 2.3 Udførelse Udgravning For håndtering af overjord og råjord henvises til SAB 2 Jordarbejder. Efter påvisning af ledninger og kabler ved og omkring udgravningsstedet foretages der eventuelt en justering af fundamentets placering i vejtværsnittet eller vejens længderetning, hvis udgravningen ikke skønnes at kunne foretages uden at beskadige de påviste ledninger. Justeringen eller evt. flytning af ledninger skal aftales med tilsynet Tilfyldning og retablering Alle berørte arealer, herunder befæstede arealer, skal retableres til samme udseende og stand som før arbejdets påbegyndelse Præfabrikerede fundamenter Præfabrikerede fundamenter kan anvendes under følgende forudsætninger: Fundamenter skal sættes i jordfugtigt beton eller et tyndt lag afrettet og komprimeret sandlag. Komprimering af tilbagefyld skal overholde komprimeringskrav til jordarbejde og bundsikring. Fundamenter skal være CE-mærkede iht. DS/EN 14991: BETONARBEJDET 3.1 Alment Beton skal fremstilles og udføres i overensstemmelse med kravene i DS/EN og DS Fundamenter Fundamenter skal være etableret før fremstilling af tavleportalerne påbegyndes, da eventuelle justeringer af hensyn til terrænvariationer, kabler, rørledninger etc. kan have medført ændret fundamentplacering. De endelige koter til fundamenttoppe og evt. afstande mellem fundamenter skal indmåles, og afvigelser fra projekttegninger skal forelægges for tilsynet, således at søjleog bjælkelængder evt. kan justeres, inden fremstillingen påbegyndes. 7

212 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB Materialer Beton 3.3 Udførelse Form Konstateres der vand i udgravningen, som skyldes grundvand, dvs. at grundvandet ligger over funderingsniveau, skal tilsynet kontaktes, da fundamentstørrelsen i så fald skal forøges. Til jorddækkede fundamenter skal anvendes beton klassificeret som følger: miljøklasse: Aggressiv minimum styrke: f ck = 35 MPa kontrolklasse: normal maksimal stenstørrelse: 32 mm Til betonomstøbning af standere uden egentligt fundament kan anvendes grovbeton 1:3:7. Alle kanter på fundamentstoppe samt øverste kant af fundamentet afrundes/affases med 25 mm fx ved ilægning af trekantlister i støbeformen. Ved in situ støbte fundamenter skal påregnes, at der skal anvendes forskalling til de øverste 0,50 m af selve fundamentet. 4 STÅLARBEJDET 4.1 Alment DS/EN er gældende. Der henvises endvidere til bestemmelserne i DS/EN Projektørmast til portalbelysning 4.2 Materialer Stål Projektørmast udføres som vist på typetegning 600E. Oplysninger udover det, der kan læses på typetegning 600E, fremgår af detailtegninger i tegningsbilaget. Nøjagtig placering af projektørmast skal godkendes af tilsynet inden fremstilling af stander påbegyndes. Hvor intet andet er angivet, skal projektørmaster med armaturer opstilles vinkelret på vejens centerline. Stål, hvorpå der skal svejses, skal være mindst kvalitet SxxxJ0, jf. DS/EN (xxx er betegnelsen for den aktuelle fy-værdi for stålet). Til stålfundamenter skal alt stål være kvalitet S355J2G3 eller bedre efter DS/EN Stål, der skal varmforzinkes, skal leveres med en kemisk sammensætning, således at de stillede krav til minimum zinklagtykkelse kan overholdes. Materialernes mål og vægt skal overholde kravene anført i DS/EN for de pågældende produkter. 8

213 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB Bolte Profiler og plader skal være lige og uden vridninger. De skal have glat overflade uden revner, ridser, hulheder eller valsefinner. Profiler og plader (inkl. rustfri stålplader) skal være lige og uden vridninger. De skal have glat overflade uden revner, ridser, hulheder eller valsefinner. Overfladefejl accepteres kun udbedret ved slibning efter DS/EN10025 punkt Udbedring af overfladefejl skal udføres i overensstemmelse med DS/EN del 1-3 klasse A for plader og klasse C for profiler. Profiler og plader skal, hvor intet andet er angivet, leveres med certifikat 3.1/3.2 i henhold til DS/EN med angivelse af smelteanalyse og mekaniske værdier inkl. slagsejhedsværdier. Ståloverfladerne må ikke vise en rustgrad, der overstiger rustgrad C, jf. DS/EN ISO Ultralydsundersøgelse af plader og profiler i områder med trækspændinger vinkelret på overfladen skal udføres 100% i de pågældende områder. Ultralydsundersøgelsen udføres iht. SEL 072 for plader og DS/EN for profiler. Plader skal opfylde flg. krav i SEL 072: fladekontrol: tabel 1, klasse 2 randzonekontrol: tabel 2, klasse 2 Profiler skal opfylde flg. krav i DS/EN 10306: fladekontrol: tabel 1, klasse 1.1 endekontrol: tabel 2, klasse 2.1 Rustfrit stål skal være syrefast og må ikke være dårligere end X2CRNiMo (nr efter DS/EN 10088). Materialer skal kunne identificeres/spores på alle trin fra modtagelse til indbygning i konstruktionen. Skruer, bolte og møtrikker skal opfylde kravene i DS/EN ISO De i DS/EN ISO 898.1, pkt. 4, tabel 2 angivne materialer og varmebehandlinger må ikke fraviges. Skiver til bolte og skruer i kvalitetsklasse 8.8 skal være kvalitetsklasse HV 200 efter DS/EN ISO Bolte- og skruelængder skal leveres således, at minimum 2 gevindstigninger og maks. 10 mm rager uden for møtrikken i den færdigt tilspændte samling. Hvor dette ikke er muligt uden at anvende specialfremstillede bolte tillades dog at afvige fra de maks. 10 mm op til næste standardlængde. For fundamentbolte, pindbolte og gevindstænger gælder, at de skal tilpasses eller placeres således, at minimum 2 gevindstigninger og maks. det antal gevindstigninger, der svarer til den aktuelle møtrikhøjde, rager uden for møtrikken i den færdigt tilspændte samling. Gevind på fundamentbolte skal underskæres, som angivet i DS/EN ISO 10684, af hensyn til varmforzinkning. Alternativt skal gevind børstes umiddelbart efter, at varmforzinkningen er udført. 9

214 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB Udførelse Udskæring og skærpning af plader skal foregå ved maskinelt fremført pladeskæring, savning, laserskæring eller lignende maskinel proces, dog ikke klipning, medmindre den klippede kant bliver en del af svejsesømmen. Klipning accepteres dog kun for pladetykkelser op til 10 mm. Kanterne skal stå rene og glatte uden smeltede kanter, vedhængende slaggerester, grater og skæresår. Flammeskårne kanter, som ikke bliver del af svejsesøm, skal slibes, indtil alle spor efter flammeskæringen er borte. På frie flammeskårne kanter, der senere skal varmforzinkes, skal kanterne slibes, således at den foreskrevne lagtykkelse ved normal forzinkningsproces kan opnås. Hvor der er krav om overfladebehandling ved maling, skal kanter udføres med en rundingsradius på ca. 2 mm eller 2 30 rejfning. Alle huller til bolte, skruer eller nitter må fremstilles ved lokning i materialetykkelser op til 10 mm. Ved materialetykkelser op til 25 mm udføres huller, som angivet i DS/EN punkt 6.6. Kolddeformation af egnet materiale er tilladt forudsat, at kolddeformationen ikke overstiger 5% (krumningsradius mindst 10 x pladetykkelse). Kolddeformation må ikke udføres ved temperaturer under +10 C Udluftningshuller Alle konstruktioner, der indeholder lukkede hulrum som f.eks. rørkonstruktioner og sammensvejste flader, skal forsynes med huller for dræning og udluftning (jf. DS/EN ISO 14713) for at hindre sprængninger af emnerne ved varmforzinkningen. Hullerne skal have en størrelse og placeres således, at fyldning, udluftning og tømning bliver total gennem hele varmforzinkningsprocessen. Huller, der udføres i emnerne af hensyn til varmforzinkningsprocessen, skal placeres således, at der ikke er risiko for, at nedbør eller kondensvand kan føres til uafdrænede hulrum i den færdige konstruktion Svejsearbejdet Alle svejseforbindelser skal udføres i henhold til DS/EN Svejsning skal ske i henhold til. DS/EN , DS/EN ISO og DS/EN og -2. For konstruktioner i normal og høj sikkerhedsklasse skal der udarbejdes svejseprocedurespecifikationer (WPS), der på forlangende skal sendes til bygherrens godkendelse, førend svejsearbejdet påbegyndes. Svejsninger skal opfylde kravene til sømklasse I, II eller III efter DS/EN og tilhørende karakterer efter DS/EN ISO Sømdimensioner, -typer og -klasser skal fremgå af tegninger. Beklædte elektroder til manuel lysbuesvejsning skal være godkendt og mærket efter DS/EN ISO Alle svejsere, der udfører arbejde på tavleportaler og galgestandere, skal have et gyldigt certifikat i henhold til DS 322 eller DS/EN Samtlige svejsesømme skal lukkes, og aflastningshuller må ikke anvendes. 10

215 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB 7 Svejsesømme i stød afslibes til glatte og plane overflader. Placering og udformning af andre svejste stød, end de i tilbudsmaterialet viste, skal godkendes af bygherren før udførelsen. Svejseperler, -stænk, -slagger og sår m.v. skal fjernes fuldstændigt fra overfladerne, ligesom geometriske fejl i svejsesømme, der overstiger specificeret krav til sømkvalitet, skal fjernes ved slibning/reparation Varmforzinkning og reparation af denne Hvis varmforzinkeren skønner, at der er risiko for deformationer af konstruktionen ved udførelse af varmforzinkningen, skal han meddele dette. Hvis varmforzinkningen alligevel ønskes udført, skal varmforzinkeren ved hjælp af den mest egnede dyppemetode forsøge at minimere risikoen for deformationer under varmforzinkningsprocessen. Medmindre, at emnet efterfølgende skal males, skal varmforzinkning udføres ved én dypning, såfremt emnet kan indeholdes i en kasse med målene 12,0 x 2,0 x 1,5 m. Emner større end dette mål tillades dyppet ad to omgange. Efter varmforzinkningen må der ikke svejses eller foretages mekanisk bearbejdning af emnet med mindre, det er angivet på tegningerne. Opskæring af gevind efter varmforzinkning må kun finde sted for indvendige gevind. Det skal sikres, at alle svejsesømme er fuldsvejste. Ikke fuldsvejste svejsesømme skal udbedres, indtil der ikke kan konstateres syrelommer. Varmforzinkning af kolddeformeret materiale må kun foretages efter accept af procedureprøvning. Før varmforzinkningen udføres, skal der udføres dyppeprøver for at sikre, at stålet er i stand til at opbygge den krævede lagtykkelse. Ud fra dyppeprøven fastsættes den nødvendige dyppetid. Enhver skade, uanset dens størrelse og opståen før emnet er leveret til bestilleren, skal repareres af varmforzinkeren. Skader i varmforzinkningen må kun repareres ved en af nedenstående metoder: Enkeltskader med et skadet område 10 cm 2 eller summen af samtlige skaders areal 25 cm 2 skal altid repareres ved en omforzinkning. Mindre skader må også repareres ved omforzinkning. Enkeltskader med et skadet område på 5-10 cm 2 må repareres ved metallisering i henhold til DS/EN ISO 2063 til en zinklagtykkelse, der er mindst 125% af den specificerede varmforzinknings lagtykkelse. Enkeltskader med et skadet område <0,5 cm 2 tillades repareret med zinkstøvmaling, hvor metallisk zink udgør mindst 75% af malingens tørstofvolumen. Reparation skal ske med pensel, og tørfilmtykkelser skal være mindst 125% af den specificerede varmforzinknings lagtykkelse. 4.4 Kontrol Kontrol af svejsesømme Entreprenøren udarbejder kontrolplan for afmærkningsmateriel. Kontrolplanen baseres på bygherrens udbudskontrolplan. Entreprenøren skal ved egenkontrol sikre, at svejsearbejdet opfylder de stillede krav. 11

216 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB 7 Bygherren kan herudover lade vigtigere forbindelser undersøge af et akkrediteret institut med røntgen, ultralyd eller magnetoflux. Denne kontrol udføres i henhold til DS/EN Ved udførelse af tavleportaler og galgestandere skal entreprenøren lade svejsearbejdet undersøge af et akkrediteret institut, og resultatet af undersøgelsen skal fremsendes til bygherren snarest muligt og senest 8 dage efter kontrollens udførelse Kontrol af varmforzinkning på portaler og galgestandere Zinkbelægningens tykkelse skal kontrolleres af f.eks. varmforzinkeren, idet der som udgangspunkt for kontrollen benyttes nedenstående måleomfang. Måleomfang For hver foretaget dypning udtages en repræsentativ ståldel til kontrolmåling. For at et antal emner kan repræsenteres af ét emne, skal følgende krav til emnerne være opfyldt: ens stålkvalitet samme profiltype stort set samme dimensioner (dele med mindste godstykkelser måles). Antal målinger Det samlede antal lagtykkelsesmålinger skal for hvert inspektionsparti være: 10 målinger pr. m profil 10 målinger pr. m 2 plade eller overflade 10 målinger pr. del ved små emner. Acceptkriterium for zinklagtykkelse Maksimal lokal zinklagtykkelse bør holdes under ca. 2 gange specificeret minimum lokal zinklagtykkelse. Acceptkriteriet er som følger og gælder hele det inspektionsparti, som kontrolleres. Én måling er ét måleresultat, og der skal foretages mindst det under Antal målinger anførte antal lagtykkelsesmålinger. a. Ved første måling ligger maks. 10% af måleresultaterne mellem 90 og 100% af specificeret zinklagtykkelse, og ingen måling er mindre end 90%. Acceptkriteriet er opfyldt. b. Ved første måling ligger maks. 20% af måleresultaterne mellem 90 og 100% af specificeret zinklagtykkelse, og ingen måling er mindre end 90%. Målingen gentages, men på et nyt måleområde og med det dobbelte antal målinger i forhold til første måling. Ved anden måling ligger maks. 20% af måleresultaterne mellem 90 og 100% af specificeret zinklagtykkelse, og ingen måling er mindre end 90%. Acceptkriteriet er opfyldt. Ellers kasseres hele inspektionspartiet. Der må ikke foretages yderligere målinger gældende for samme inspektionsparti for at forbedre måleresultatet. c. Hvis én eller flere måleresultater ligger under 90%, eller flere end 20% ligger mellem 90 og 100% af specificeret zinklagtykkelse, kasseres hele inspektionspartiet. Der må ikke foretages yderligere målinger gældende for samme inspektionsparti for at forbedre måleresultatet. 12

217 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB 7 Kontrol udført under og efter montagen Ved senere kontrol foretaget af bygherren, er følgende gældende: Kontrollen sker ved udtagelse af stikprøver ved tilfældige valg fra hele leverancen, således at stikprøverne er repræsentative for det leverede. For hvert emnetype udtages stikprøver, hvis antal udgør 5% af antallet af emner, dog mindst 5 stk. Hvis et emne er kassabelt på grund af for lav gennemsnitsværdi, må antal af målinger udvides, men alle målte værdier skal medregnes. Ved kassation af stikprøver kasseres hele leverancen af samme type som stikprøven. Hvis kun stikprøven ønskes kasseret, skal hele leverancen gennemmåles og opdeles i: kasserede, henholdsvis godkendte dele. 5 ALUMINIUMARBEJDET 5.1 Alment 5.2 Materialer Aluminium DS/EN er gældende. Med aluminium forstås her alle typer letmetallegeringer, hvor størstedelen af legeringen er aluminium. Det betyder, at bestemmelserne ikke blot omfatter valsede og ekstruderede legeringer, men også støbelegeringer. Tavlearbejder omfatter fremstilling og levering af tavler samt tilhørende beslag inkl. skruer og skiver til montage af de enkelte tavler udformet i overensstemmelse med Vejregelhæfte , juli 2000, tegning nr. 103, samt som angivet på projekttegningerne for nærværende entreprise med følgende ændringer: lodrette samlinger mellem plader skal foretages som ved sektionssamlinger, og x, y og z afstandene må maks. være 0,50 m. Lodrette pladesamlinger skal placeres over hinanden inden for den samme tavle. Beslag, skruer og skiver skal leveres i poser i antal svarende til samling og montage af den enkelte tavle. Tavle og tilhørende pose skal nummereres med sammenhørende numre. Tavleantal, -størrelse, folietype(r) og påskrift mv. fremgår af projekttegningerne eller tilbudslisten. Profiler og plader skal, hvor intet andet er angivet, leveres med certifikat 3.1/3.2 i henhold til DS/EN med angivelse af smelteanalyse og mekaniske værdier. Følgende legeringer må anvendes: Alle legeringer, mærket A og B i DS/EN , tabel 3.1a. Legeringer, som kan dokumenteres at have korrosionsbestandighed på højde med ovenstående. Det tillades at anvende anodisering jf. DS/EN som en metode til at forbedre korrosionsbestandigheden. Materialer skal kunne identificeres/spores på alle trin fra modtagelse til indbygning i konstruktionen. 13

218 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB Bolte og nitter 5.3 Udførelse Skruer, bolte og møtrikker skal opfylde kravene i DS/EN ISO De i DS/EN ISO 898.1, pkt. 4, tabel 2 angivne materialer og varmebehandlinger må ikke fraviges. Rustfri bolte, skruer og møtrikker leveres efter DS/EN ISO 3506 i kvalitet A2 70 eller A4 klasse 80. Rustfri skiver skal være af typen: DS/EN ISO 7089, kvalitet A4. Alle andre rustfri typer fæstemateriale skal være af kvalitet svarende til A2 klasse 70 eller A4 klasse 80. Bolte- og skruelængder skal leveres således, at minimum 2 gevindstigninger og maks. 10 mm rager uden for møtrikken i den færdigt tilspændte samling. Hvor dette ikke er muligt uden at anvende specialfremstillede bolte tillades dog at afvige fra de maks. 10 mm op til næste standardlængde. Rustfri boltevarer skal leveres med et af producenten anbefalet og egnet smøremiddel til brug på gevind før montagen eller skal leveres med et smøremiddel påført. Møtrikker til samling af tavler skal leveres som DS/EN ISO med nylonring. Popnitter til samling af tavler skal være af aluminiumlegering med aluminiumstift eller rustfri stålstift. Materialer skal tildannes ved spåntagende bearbejdning og/eller slibning. Flamme- og plasmaskæring tillades ikke anvendt. Opmærkning må ikke foretages på en måde, så materialeoverfladen beskadiges. Der må ikke anvendes ridsespids. Skæreflader må ikke bearbejdes med værktøj indeholdende kobber eller messing. Anvendes slibestene, skal de være egnede for aluminium. Alle huller til bolte, skruer eller nitter undtagen langhuller skal bores. Lokning tillades ikke anvendt Drænhuller Hulstørrelser til montering af popnitter skal udføres efter leverandørens anvisninger. Ved tavler monteret i kant-, afstivnings- og samleprofiler eller tavler med en lukket kant bores 6 mm drænhuller i et sådant omfang, at der ikke kan stå vand i profilerne eller kanten med en maksimum afstand på 1,00 m mellem hullerne Valsning af profilnot Hvis der anvendes kantprofil til tavlemontagen, skal profilnoten efter montage af tavlepladen valses eller klemmes, således at tavlepladen er helt fastholdt. Valsningen eller klemningen kan dog stoppe ca. 150 mm før hjørner. Eventuel folie på tavlen skal have en udstrækning, så den er fastholdt i den valsede eller klemte profilnot. Kravet om, at tavlepladen er helt fastholdt, er opfyldt, hvis tavlepladen ikke falder ud af kantprofilens not, uden at der samtidig skal trækkes let i tavleplade og kantprofil, når der udskæres et vilkårligt emne af kantprofilen på en lige strækning med en længde på 100 mm. 14

219 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB 7 Kraften ved valsning/klemning skal afpasses, således at folien ikke beskadiges samtidig med at profilnoten ikke åbner sig mere efter sammenpresningen end, at tavlepladen stadig er fastholdt i noten, som krævet. Der må ikke forekomme punktvise slip mellem tavleplade og profilnot, der er større end ca. 1/10 mm (svarende til tykkelsen af et A4 ark 80 g papir) efter valsningen/klemningen bortset fra de punkter, hvor der er folieoverlap. Her tillades et mindre slip mellem tavleplade og profilnot over en strækning på 50 mm før og efter folieoverlappet. Slippet må ikke være større end den ekstra folietykkelse det pågældende sted. 6 TAVLEOVERFLADER 6.2 Materialer Tavleforsider Retrorefleksion Tavlefoliets koefficient for retrorefleksion skal mindst opfylde de i Tabel 1 til Tabel 3 angivne værdier, når målingen foretages, som specificeret i anneks A. Dette krav gælder også for tavler forsynet med overlayfolie. For silketrykte dele af tavlen skal koefficienten for retrorefleksion være mindst 70% af de i Tabel 1 til Tabel 3 angivne værdier. Observations Indfaldsvinkel β vinkel α Hvid Gul Rød Grøn Blå Brun 0, ,6 8,4 7,5 6,0 5,8 5,2 2,6 2,5 2,2 1,3 1,2 1,1 0, ,9 4,7 4,2 3,4 3,3 2,9 1,4 1,4 1,2 0,7 0,7 0,6 1, ,3 9,0 8,1 6,5 6,3 5,6 1,8 1,8 1,6 1,3 1,2 1,1 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 1, ,4 5,2 4,7 3,7 3,6 3,3 1,0 1,0 0,9 0,7 0,7 0,6 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 2, ,2 4,1 3,6 2,9 2,8 2,5 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 40 3,2¹ ) 2,2¹ ) 0,6¹ ) 0,4¹ ) 0,2¹ ) 0,1¹ ) ¹ ) Disse krav kan gøres gældende for tavler, som nødvendigvis må placeres så de skal læses på kort afstand under en stor vinkel. Dette kan for eksempel være tilfældet for pilvejvisere ved rundkørsler. Tabel 1. Minimumsværdier for koefficienten for retrorefleksion i (cd/lux)/m 2 for tavlefolie type 3 (er identisk med tabel 2 i AAB for afmærkningsmateriel Feb. 1999). 15

220 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB 7 Observations Indfaldsvinkel β vinkel α Hvid Gul Rød Grøn Blå Brun 0, ,8 8,8 4,3 4,2 3,7 2,1 2,1 1,8 0, ,1 7,9 7,7 5,7 5,5 4,9 2,4 2,3 2,1 1,2 1,1 1,0 1, ,4 3,1 3,0 2,7 2,1 2,1 1,8 0,9 0,9 0,8 0,4 0,4 0,4 1, ,0 8,6 7,8 6,3 6,0 5,4 1,8 1,7 1,5 1,2 1,2 1,0 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 Tabel 2. Minimumsværdier for koefficienten for retrorefleksion i (cd/lux)/m 2 for tavlefolie type 4 (er identisk med tabel 3 i AAB for afmærkningsmateriel Feb. 1999). Observations vinkel α Indfaldsvinkel β Hvid Gul Rød Grøn Blå Brun 0, , ,6 8,4 4,3 4,2 0, ,9 4,7 2,4 2,3 1, ,2 6,0 4,3 4,2 1,8 1,8 0,9 0,9 Tabel 3. Minimumsværdier for koefficienten for retrorefleksion i (cd/lux)/m 2 for tavlefolie type 5. Farvekoordinater og luminansfaktorer Farvekoordinater og luminansfaktorer af tavlefolier måles som specificeret i anneks A. Farvekoordinater af tavlefolier type 1 skal ligge inden for det område, som angives af de hjørnepunkter, der er specificeret i Tabel 4 og luminansfaktorer skal være minimum henholdsvis maksimum de værdier, som ligeledes er angivet i Tabel 4. Disse krav til tavlefolier type 1 modsvarer de, som er angivet for dagslysbelysning af indefra belyste tavler i tabel 18 i DS/EN :2007 med anvendelse af klasse B1 for luminansfaktorer. Farve Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 X y x y x Y x y Luminansfaktor hvid 0,350 0,360 0,300 0,310 0,290 0,320 0,340 0,370 Minimum 0,40 gul 0,522 0,477 0,470 0,440 0,427 0,483 0,465 0,534 Minimum 0,24 rød 0,690 0,310 0,595 0,315 0,569 0,341 0,655 0,345 Minimum 0,03 blå 0,078 0,171 0,196 0,250 0,225 0,184 0,137 0,038 Minimum 0,01 grøn 0,313 0,682 0,313 0,453 0,177 0,362 0,026 0,399 Minimum 0,03 brun 0,445 0,352 0,445 0,382 0,602 0,396 0,551 0,442 Minimum 0,01 grå 0,440 0,382 0,285 0,264 0,285 0,332 0,440 0,432 Minimum 0,08 Maksimum 0,24 sort 0,385 0,355 0,300 0,270 0,260 0,310 0,345 0,395 Maksimum 0,03 Tabel 4. Farvekoordinatgrænser og luminansfaktorer for tavlefolier type 1. 16

221 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB 7 Farvekoordinater af tavlefolier type 2 skal ligge inden for det område, som angives af de hjørnepunkter, der er specificeret i Tabel 5, og luminansfaktorer skal være minimum henholdsvis maksimum de værdier, som ligeledes er angivet i Tabel 5. Farve Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Luminansfaktor x Y x y x Y x y Hvid 0,350 0,360 0,300 0,310 0,290 0,320 0,340 0,370 Minimum 0,75 gul 0,522 0,477 0,470 0,440 0,427 0,483 0,465 0,534 Minimum 0,45 Rød 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 Minimum 0,07 Blå 0,078 0,171 0,196 0,250 0,225 0,184 0,137 0,038 Minimum 0,05 Grøn 0,313 0,682 0,313 0,453 0,177 0,362 0,026 0,399 Minimum 0,10 Brun 0,510 0,370 0,427 0,353 0,407 0,373 0,475 0,405 Minimum 0,04 Maksimum 0,15 Grå 0,350 0,360 0,300 0,310 0,290 0,320 0,340 0,370 Minimum 0,16 Maksimum 0,24 Sort 0,385 0,355 0,300 0,270 0,260 0,310 0,345 0,395 Maksimum 0,03 Tabel 5. Farvekoordinatgrænser og luminansfaktorer for tavlefolier type 2. Farvekoordinater af tavlefolier type 3, 4 og 5 skal ligge inden for det område, som angives af de hjørnepunkter, der er specificeret i Tabel 6, og luminansfaktorer skal være minimum henholdsvis maksimum de værdier, som er angivet i Tabel 7. Farve Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 x y x y x y x y hvid 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 gul type 3 4 og 5 0,522 0,545 0,477 0,454 0,470 0,487 0,440 0,423 0,427 0,427 0,483 0,483 0,465 0,465 0,534 0,534 rød 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 blå 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 grøn 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 brun 0,455 0,397 0,523 0,429 0,558 0,394 0,479 0,373 sort 0,385 0,355 0,300 0,270 0,260 0,310 0,345 0,395 Tabel 6. Farvekoordinatgrænser for tavlefolier type 3, 4 og 5 (er identisk med tabel 5 i AAB for afmærkningsmateriel Feb. 1999). Note: Farvekoordinater af tavlefolier type 3, 4 og 5 er lig med de farvekoordinater, der er angivet i klasse CR1 i DS/EN :2007. Krav til luminansfaktorer for tavlefolier type 3 er lig med de krav, som er angivet for tavlefolier af klasse R1 i DS/EN :2007, mens krav til luminansfaktorer for tavlefolier type 4 og 5 er lig med de krav, som er angivet for tavlefolier af klasse R2 i DS/EN :2007. Undtaget herfra er krav til farven sort, som ikke findes i de omtalte krav i DS/EN :

222 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB 7 Figur 1. Farvetrekant med de specificerede farveområder for tavlefolier type 3, 4 og 5 indtegnet (er identisk med figur 1 i AAB for afmærkningsmateriel Feb. 1999). Farve Materiale type 3 Materiale type 4 og 5 minimum maksimum minimum maksimum hvid 0,35 0,27 gul 0,27 0,16 rød 0,05 0,03 blå 0,01 0,01 grøn 0,04 0,03 brun 0,03 0,09 0,03 0,09 sort 0,03 0,03 Tabel 7. Luminansfaktorer for tavlefolier type 3, 4 og 5 (er identisk med tabel 6 i AAB for afmærkningsmateriel Feb. 1999) Accelererede prøvninger Til bedømmelse af om nye vejtavlefolier kan forventes at have tilstrækkelig holdbarhed i praksis, kan materialerne gennemgå de i DS/EN :2007 afsnit beskrevne prøvninger. Prøvningerne angår kunstig vejrpåvirkning og vejrpåvirkning i det fri. 18

223 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB Udførelse Foliesamlinger 6.4 Kontrol Ved større tavler skal folie på tavlesektioner med højde indtil 1,2 m udføres uden samlinger Visuel inspektion Hvis der i forbindelse med pålægning af folie(r) eller en efterfølgende lakering af tavlefacaden konstateres ridser, luftlommer, rynker eller anden utilsigtet skade på folie eller lakering, skal disse skader registreres med henblik på evt. kassation eller reparation afhængig af skadernes omfang og art Kontrol af prøvetavler Inden fremstilling af samtlige tavler igangsættes skal prøvetavler kontrolleres og godkendes af tilsynet. Godkendelsen angår kun den del af kontrollen som kan foretages mens tavlen er hos entreprenøren. Tilsynet skal have et varsel på minimum en uge for kontrol af tavlerne. Prøvetavlerne inkl. kantprofil udføres som angivet på detailtegninger for de pågældende tavler. Består tavlerne af flere sektioner skal disse være samlede. Standere og beslag er ikke omfattet af tavlekontrol og skal derfor ikke fremvises i den sammenhæng. Følgende tavler er udtaget som prøvetavler: Tavle H11-5, se tegn. nr Tavle Hed11, se tegn. nr Færdselstavlerne (i alt 4 stk.) Hed-36 og Hed-37, se styklisten og oversigtsplan Prøvetavlerne er tavler, der i forvejen indgår i entreprisen. Efter kontrollen kan de anvendes. 7 MONTERING OG OPSÆTNING 7.1 Alment Arbejdet omfatter montering og opsætning af: a. tavleportaler type RP b. tavleportaler type RL c. projektørstandere til tavleportaler type RP d. standere og galger e. tavler med kantprofil. Montering af tavleportaler type RP og RL samt projektørstandere omfatter foruden opstilling ligeledes understøbning af fodplader og efterfølgende efterspænding af fundamentbolte Understøbning Til understøbning af fodplader skal der anvendes ekspansionsmørtel. Understøbningsmørtlen skal være flydende og baseret på kvartssand med portlandcement som bindemiddel og med 0,5-1 % ekspansion. 28 døgns terningtrykstyrke ved 20 C skal være minimum 50 MPa. Salt- og frostbestandigheden skal være afprøvet i henhold til SS metode IV A med resultatet meget god. Tidligere udførte undersøgelser kan anvendes som dokumentation for 19

224 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB 7 frostsikkerhed. Understøbningsmørtlen må ikke indeholde jernfilspåner på grund af rustmisfarvninger. Understøbning må ikke finde sted ved lufttemperatur og/eller materialetemperatur mindre ind + 5 C på støbetidspunktet eller i hærdeperioden Tildækning af tavler (Se forslag til vejregler for midlertidig vejafmærkning) 7.4 Kontrol 8 Kantpæle Midlertidige tildækninger må ikke udføres således, at folieleverandørens garanti i garantiperioden bortfalder. Midlertidige tildækninger må ikke efterlade mærker, ridser, limrester, farveændringer eller skrammer på den tildækkede tavledel. Midlertidig afdækning skal foretages med et kryds bestående af lægter i træ eller plastik. Krydset monteres enten med skruetvinger på kantprofilen eller spændes fast med ståltråd Tavler med konstaterede skader efter midlertidig tildækning vil blive kasseret og skal udskiftes uden beregning. Den midlertidige tildækning skal kunne fjernes inden for 2 timer for samtlige tildækkede tavler. De i Monterings- og tilsynsvejledning, november 2001 givne anvisninger skal følges. Kantpæle, N 41, skal fremstilles af plastmateriale med en nominel godstykkelse på 3 mm og med en minimum godstykkelse på 2,0 mm målt overalt langs et vilkårligt tværsnit i kantpælen. I de skarpe kanter ved udsparinger til refleksfolie tillades dog en minimum godstykkelse på 1 mm. De ydre mål af kantpælen må maksimalt afvige 2% fra de på figur 1 i Bekendtgørelse om anvendelse af afmærkning, 2006 angivne, hvilket tilnærmelsesvis svarer til tolerance ± 2 mm hovedlængderne ± 0,5 mm på de øvrige mål. Kantpælene skal opfylde kravene i DS/EN :2007. Kravet om Natural weathering test i paragraf i DS/EN tillades dokumenteret ved test af en kantpæl, der har været monteret i det fri i mindst 3 år fra opsætningsdato, og som er fremstillet af tilsvarende materiale som den tilbudte kantpæl. Kantpælene skal ligeledes opfylde kravene i vejregelhæftet Færdselsregulering, Færdselstavler, Hæfte 7. Kant- og baggrundsafmærkning, Juli 2006 afsnit 7.1 Kantafmærkning. Til retroreflekterende overflader på kantpæle anvendes materialetype 5. 9 EFTERGIVELIGE MASTER 9.1 Alment 9.2 Omfang Særlig arbejdsbeskrivelse for eftergivelige master (SAB) er supplerende, særlig beskrivelse til Almindelig arbejdsbeskrivelse AAB for eftergivelige master, september De enkelte overskrifter i SAB en refererer til de tilsvarende overskrifter i AAB en. Arbejdet omfatter dimensionering, levering og montering af: 20

225 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB 7 a. eftergivelige master til tavler b. fundamenter til eftergivelige master c. beslag til tavlemontage på eftergivelige master 9.3 Normer/Standarder For entreprisen gælder følgende normer og standarder: DS/EN 12767:2007 Vejudstyr. Eftergiveligt vejudstyr. Krav og prøvningsmetoder samt de i Almindelig arbejdsbeskrivelse for afmærkningsmateriel nævnte normer og standarder med relation til henvisningerne til de enkelte afsnit i Almindelig arbejdsbeskrivelse for eftergivelige master, september Anvisninger Bestemmelser i de anførte anvisninger skal betragtes som krav, der kun må fraviges, hvis det er angivet i projektmaterialet. For entreprisen gælder de i Almindelig arbejdsbeskrivelse for afmærkningsmateriel nævnte anvisninger med relation til henvisningerne i de enkelte afsnit i Almindelig arbejdsbeskrivelse for eftergivelige master. 9.5 Anvendelse 9.6 Test Eftergivelige master anvendes kun til afmærkningsmateriel, som angivet i tegningsbilag / tilbudsliste til nærværende entreprise. Til tavler med en tavlebredde større end eller lig med 5,50 m skal der anvendes minimum 3 master. Master skal placeres symmetrisk på tavlen, med mindre tavlen placeres over cykelsti eller fortov og derfor kun skal opsættes på én mast. På tegningsbilagene er angivet, hvor det ikke må anvendes master med afskæringsled. Master testet ved 70 km/h accepteres opstillet på veje med Vø < 80 km/h, og master testet ved 100 km/h accepteres for alle hastigheder Computersimulering Computersimulerede tests accepteres ikke. Master skal være testet og opfylde de stillede krav iht. DS/EN 12767:2007 på opstillingstidspunktet. 9.7 Klassificering Mastetype skal være klassificeret som LE eller NE. 9.8 Sikkerhedsklasser Sikkerhedsklasse 1-3 accepteres. 21

226 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB 7 10 Diverse 10.1 Tegning nr. 221 og 222 i Vejregelhæfte Juli 2008 Udskæring til låger, fremstilling af låger og monteringsbeslag til sikringsholder inkl. indsvejsning i søjler for RP-portaler og RL-master udgår. 22

227 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB 7 SAB 7.5 KABELFORBEREDENDE ARBEJDER 1 ALMENT 1.1 Omfang 1.2 Normer Særlig arbejdsbeskrivelse for kabelforberedende arbejder er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB), Vejbelysningsmateriel, Fundamenter. Kvalitetskrav til grus og jord samt krav til håndtering og komprimering af grus og jord i forbindelse med ledningsarbejderne skal udføres i henhold til SAB 2 - Jordarbejder og i henhold til SAB 6 Belægningsarbejder, afsnit 1, Stabilt grus. Arbejdet omfatter etablering af et sammenhængende kabelføringsanlæg bestående af følgende kabelforberedende arbejder: Kabelrør og muffer nedlagt i jord. Samling af indstøbte kabelrør i brokonstruktioner med kabelrør i jord. Etablering af vejspoler i eksisterende vejbelægning inkl. etablering af kabelrør og vejspolebrønde. Kabelbrønde og indføring af kabelrør og vejspoler heri. Fundamenter for kameramaster inkl. kabelrør fra fundament til nærmeste kabelbrønd. Kabelføringsanlægget omfatter samtlige nødvendige leverancer og ydelser for etablering af ovennævnte elementer, herunder bl.a. følgende biydelser: Indbygning af overskudsjord i entrepriseområdet. Rensning af opgravet råjord for opblødt jord, affald, tørvejord, store sten og træstød. Tilfyldning, komprimering og efterregulering af terræn. Afspærring af udgravninger. Friholdelse af udgravninger for alt overfladevand og vand fra overgravede ledninger. Friholdelse af udgravninger for indsivende vand, når områdets generelle grundvandsspejl er beliggende over udgravningsniveau. Omfanget af kabelføringsanlægget fremgår af tegningerne. Kabelrør skal fremføres nedgravet til de på tegningerne viste entreprisegrænser. Følgende standarder og anvisninger med seneste ændringer og tilføjelser er gældende: DS 430 Dansk Ingeniørforenings norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord. DS 462 Registrering af ledninger. DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord. B208, Basisbeskrivelse-el, marts ELFO/F.R.I. s "Elarbejder, Illustrationer og vejledning". Leverandørers/fabrikanters anvisninger og forskrifter. 2 MATERIALER 2.1 Alment Kabelrør skal indeholde en varmforzinket træktråd uden samlinger med en trækstyrke på mindst 5 kn. 23

228 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB 7 Kabelrørs udvendige rørdiameter målt i millimeter er angivet som Øxxx. 2.2 Kabelrør og muffer i jord Kabelrør langs med motorvejen skal fortrinsvis etableres med lige kabelrør i længder á 6 mog skal være som glat/glat type PEH. Ved nødvendige retningsændringer skal benyttes flexrør som korrugeret/glat type PEH flexrør. Alle leverede kabelrør i jord skal være røde og i trykklasse PN10. Muffer til samling af rør skal være vandtætte som type PE, dobbeltmuffe inkl. gummipakninger eller tilsvarende. Kabelrør til underborede tværføringer under kørebanen skal være glat/glat Ø110 type PEM eller tilsvarende. 2.3 Kabelbrønde Kabelbrønde skal være modulopbygget af lagdelte rammer. Rammerne skal have huller/udslagsblanketter for indføring af de i projektet viste kabelrør. Kabelbrønde skal være leveret med ramme, brønddæksel og bundplade. Hver kabelbrønd med brønddæksel skal generelt være beregnet for en belastning på kg, og skal, med indførte kabelrør via pakninger, udgøre en sammenhængende stabil mekanisk og sandtæt konstruktion. Der benyttes kabelbrønde med indvendige dimensioner LxBxD: 400 x 400 x 650 mm som vejspolebrønde, dvs. de på plantegningerne viste kabelbrønde hvortil spoletråde fremføres og afsluttes. Der benyttes kabelbrønde med indvendige dimensioner LxBxD: 650 x 650 x 680 mm hvor der ikke forekommer tilslutning af rørunderføringer. Der skal benyttes kabelbrønde med indvendige dimensioner LxBxD: 800 x 650 x 900 mm hvor der forekommer tilslutning af rørunderføringer. 2.4 Fundamenter for kameramaster 2.5 Vejspoler Kamerafundamenter skal være som standard betonfundament type 2. Dvs. LxBxD = 500 x 500 x 1500 mm og med 4 stk. indstøbte, rustfri M24-bolte Generelt Levering af kabel mellem vejspolebrønd og vejskab er uden for entreprisen. Ø75 kabelrør og vejspolebrønde i tilknytning til etablering af vejspoler indgår på tilbudslisten henholdsvis under jordlagte kabelrør og under kabelbrønde Spoletråde og fugemasse Spolerne skal udføres med en flertrådet spoletråd med et ledningstværsnit på min. 1,5 mm² og med en varmebestandig, halogenfri lederisolation, som kan tåle en vedvarende omgivelsestemperatur på 155 C. RADOX 155 SINGLE CORE fabrikat HUBER+SHUNER kan anvendes. Fabrikat- og type samt tilladelig tilstøbningstemperatur, som ikke beskadiger lederisolationen, skal dokumenteres overfor bygherrens tilsyn for godkendelse inden arbejdet påbegyndes. Den 24

229 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB 7 for ledningsisolationen tilladelige tilstøbningstemperatur skal ligge mindst 50 C over den anbefalede udstøbningstemperatur for fugemassen. Fugemassen, der skal anvendes som tilfyldning omkring spoletråden, skal være af et materiale der er kompatibelt med asfaltbelægningen. Fugemassen skal være fleksibel og skal klæbe effektivt til belægningen. Den af fabrikanten eventuelt anbefalede primer skal anvendes. Fugemassen skal være afpasset, så den selv i varmt vejr ikke klæber eller oprives ved trafikering. Der skal benyttes en varm bitumenfugemasse med en udstøbningstemperatur på ca. 140 C. Det valgte materiale, fabrikat- og type inkl. anbefalede data for udstøbningstemperatur, som sikrer den effektive klæbning til asfaltbelægningen skal dokumenteres over for bygherrens tilsyn for godkendelse inden arbejdet påbegyndes. I hver vejspolebrønd skal der være etableret en forgreningsdåse for terminering af spoletråde. 2.6 Materialer til udjævningslag og omkringfyldning Udjævningslag og omkringfyldningslag skal opfylde kravene i AAB- Ledningsgrave.. 3 UDFØRELSE 3.1 Alment Kabelrør langs med motorvejen er generelt placeret i yderrabatter og i samme trace som rørledninger og brønde for afvanding. Rørledninger for afvanding er generelt placeret dybere end kabelrør. Ved kabelrørs passage af afvandingsbrønde skal kabelrør føres uden om afvandingsbrønde med bløde kabelrørsbøjninger etableret med flexrør. Ledningsgrave for kabelrør forekommer derfor dels som fælles ledningsgrave for afvanding og kabelrør, dels som selvstændige ledningsgrave. Ved opmåling af ledningsgave for kabelrør skelnes der ikke mellem fællesgrave og selvstændige ledningsgrave. Kabelrør skal så vidt muligt udføres i hele rørlængder á 6 m, men hvor dette ikke er muligt, skal kabelrørene samles med sandtætte muffer. Eventuelle fremmedlegemer i kabelrørene skal fjernes. Grater og skarpe kanter må ikke forekomme indvendigt i kabelrørene. Retningsændringer for kabelrør lægges i bløde bøjninger med flexrør. Den indvendige bøjningsradie for flexrør skal være mindst 6 gange den udvendige kabelrørsdiameter. Indvendig rørdiameter i bøjede kabelrør skal mindst være 90 % af kabelrørets indvendige rørdiameter. Kabelrør der har været deformeret skal kasseres. Entreprenøren skal under opbevaring og under arbejdets gang beskytte den åbne kabelrørende imod mekanisk beskadigelse og imod at der trænger grus, sten eller lignende ind i kabelrørene. Midlertidige afpropninger skal ske med afproppede endemuffer. Kabelrør skal afsluttes i de objekter de føres frem til, f.eks. skal kabelrør i jord samles med indstøbte kabelrør i betonkonstruktioner i de indstøbte rørmuffer der er afsat til dem. Ved entreprisegrænser skal de tidligere etablerede kabelrør lokaliseres og samles med kabelrørene i nærværende entreprise. Kabelrørene skal samles med vandtætte muffer. 25

230 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB 7 Træktråde i kabelrør udføres i ét stykke fra indgang til udgang af kabelrøret. Dette gælder også for kabelrør ved entreprisegrænser, hvor eksisterende kabelrør, skal forlænges af nærværende entreprenør. 3.2 Kabelrør og muffer nedlagt i jord Kabelforberedende arbejder skal udføres i sammenhæng med jordarbejder og arbejder for ubundne bærelag. Kabelrørene udlægges på minimum 50 mm komprimeret udjævningslag. Udjævningslaget afrettes mireret så kabelrør er jævnt understøttet i hele kabelrørets længde. Kabelrør omkringfyldes med komprimeret grus til mindst 100 mm over kabelrøroverside. Kabelrørene skal være nedgravet til en minimumsjorddækning fra kabelrørs overside til færdigt terræn på mindst 600 mm. Tabel herunder angiver udvendige og indvendige dimensioner for de kabelrør, som skal benyttes samt diameter for den testkugle/testdorn hvormed kabelrørene skal kontrolleres. Rør type Korrugeret/Glat PEH 6M Ø110 Glat/Glat PEM Ø110 Glat PE100, PN10 Ø110 Korrugeret/Glat Flexrør PEH Ø110 Korrugeret/Glat Flexrør PEH Ø75 Udvendig rørdiameter [mm] Indvendig rørdiameter [mm] Testkuglediameter [mm] De nøjagtige placeringer af vejskabe, kamerafundamenter og nødtelefoner afsættes af entreprenøren i samarbejde med tilsynet. Ved de på plantegningerne viste positioner for vejskabe, nødtelefoner og ved hver entreprisegrænse, hvor kabelrør ikke kan tilsluttes i et objekt, skal kabelrør/flexrør afproppes og føres op af terræn med en overlængde på 5 m. Denne overlængde skal danne et kvejl og efterlades opretstående og fastgjort til en nedgravet stolpe f.eks. med dimensionerne 75 x 75 x 2000 mm. Der skal benyttes følgende kabelrørsdimensioner: Ø75 kabelrør til mastefundament for kameramast. Ø75 kabelrør til vejspolebrønd fra nærmeste større kabelbrønd. Ø75 kabelrør til nødtelefon fra nærmeste større kabelbrønd. Ø75 kabelrør til pumpetavle fra nærmeste større kabelbrønd. 26

231 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB 7 Ø110 kabelrør til vejskab fra nærmeste større kabelbrønd. Ø110 kabelrør gennemgående imellem de store kabelbrønde. (600- og 800-brønde) Til de generelle installationer etableres følgende kabelrør Langsgående kabelrør mellem kabelbrøndene som vist på principtegning tegning nr E02 og som vist på plantegningerne nr E02, E02, E02 og E02. Kabelrør skal principielt etableres i et el-tracé beliggende 3,75 m fra kantbanen. Hvor der forekommer fundamenter og f.eks vejspolebrønde, som hindrer denne placering af de langsgående Ø110 mm kabelrør, skal kabelrørene i forhold til vejens midte i stedet for fremføres på hindringernes yderside via bløde kabelrørsbøjninger etableret med flexrør. Kabelrør til kabelbrønde ved overførte broer etableret i andre entrepriser Nærværende entreprenør skal fremføre og tilslutte kabelrør til kabelbrøndene etableret i andre entrepriser. Såfremt pågældende kabelbrønde ikke er etableret inden nærværende entreprenør udfører kabelrørene skal kabelrøret/flexrøret afproppes og føres op af terræn med en overlængde på 5 m. Denne overlængde skal danne et opretstående kvejl som anført ovenfor. Kabelrør til kamerafundamenter og til nødtelefoner Ved hver position for kamerafundamenter og for nødtelefoner skal der påregnes anvendt mindst 20 m kabelrør. Kabelrør til pumpestationer På plantegning nr E02 er vist kabelrør, som skal fremføres til pumpetavle, jfr. SAB 10. Position for opføring af kabelrør ved pumpetavle skal afsættes af entreprenøren i samarbejde med tilsynet. Ved position for pumpetavle skal kabelrør/flexrør muffes under terræn og føres op af terræn og ind i pumpetavlen via et rustfrit stålrør med samme indvendige rørdimension. 3.3 Rørunderføringer Styrede underboringer etableres som vist på plantegningerne. Styrede underboringer under motorvejen udføres 1,5 m til 2,5 m under overside kørebanebelægning, fri af eksisterende lednings- og kabelanlæg, herunder bl.a. fri af motorvejens nye dræn- og afvandingsledninger. Styrede underboringer udføres, så vidt det er muligt, på følgende måde: Udstyret for underboring anstilles og der bores fra den ene vejside til modsatte vejside. Underboringen udføres så rørene ligger under eksisterende vejkasse. Rørene skal føres parallelt i samme kote og med samme forløb. Der etableres kabelbrønde i hver yderrabat og kabelrørene tilsluttes i kabelbrøndene. De langsgående kabelrør i yderrabatter tilsluttes ligeledes kabelbrøndene. Hvor der er angivet en kabelbrønd i midterrabat og to underborede kabelrør graves der til slut op i midterrabatten og det ene af de to underborede kabelrør skal tilsluttes kabelbrønden i midterrabatten jfr. detailtegninger på principtegning nr e Kabelbrønde Nøjagtige placeringer afsættes af entreprenøren i samarbejde med tilsynet. Kabelrør indføres i kabelbrønden gennem muffer, der skal passe til kabelrørets dimension. 27

232 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB 7 Indføring af eventuelle underborede kabelrør i kabelbrønde skal ske gennem brøndens bund som vist på tegning nr e02. Kabelrør indføres gennem pakninger, monteret i huller/udslagsblanketter, med dimensioner der skal passe til kabelrøre og pakning. Kabelbrønde skal placeres i terræn så kabelbrønddækslet ligger i niveau med det højeste punkt af det færdige omgivende terræn. Kabelbrønde i yderrabatter skal etableres i et el-tracéet dvs. med midte af kabelbrønden beliggende 3,75 m fra kantbanen. 3.5 Fundamenter for kameramaster 3.6 Vejspoler Generelt Spoleriller Nøjagtige placeringer afsættes af entreprenøren i samarbejde med tilsynet. Arbejdet omfatter etablering af vejspoler i kørebanernes asfalt-bærelag og forbindelse fra vejspolerne frem til vejspolebrønde i yderrabatter. I det følgende betegnes vejspoler som spoler. Spolernes antal og placering fremgår af plantegningerne nr E02 og E02. Spoler skal etableres inden der udlægges slidlag, men kan først udføres efter bærelaget er udlagt. Spoler skal etableres som vist på principtegningerne nr E02, E02 og E02. Entreprenøren skal centrere de enkelte vejspoler i de respektive kørespor. Efter etablering af spoler skal entreprenøren foretage retableringer efter de foretagne opgravninger og reparere asfaltbelægningen, hvor denne ved kanten af nødsporet er blevet brudt op for etablering af de kabelrør, som fører spoletrådene ud til vejspolebrøndene. Arbejdet med etablering af spoler i asfaltbelægningen skal udføres med stor omhu, idet den fremtidige funktion er afhængig af den korrekte udførelse. Nærværende entreprenør afslutter hver vejspoleinstallation med den specificerede boks i vejspolebrønden. Spoletråden nedlægges i en rille med dimensioner som vist på tegning nr E02. Alle snit skal være parallelle med eller vinkelret på vognbanebegrænsningerne. Følgende tolerancer skal overholdes: Rillebredde: Rilledybde: Placering: Tværgående snits afstand: Tværgående snits retlinethed: Fugemassedybde over spoletråde ± 1 mm ± 5 mm ± 30 mm ± 10 mm ± 10 mm mindst 30 mm plus slidlag Ovenstående tolerance for Tværgående snits afstand vedrører afstande mellem samhørende vejspoler. 28

233 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB 7 Riller udføres ved fræsning. Ved retningsændringer skal alle hjørner afrundes ved mejsling, idet skæring af skråsnit i asfaltbelægningen ikke må forekomme. Ved temperaturer under 2 C kan anbefales tørfræsning. Der må ikke udledes eller efterlades vand på kørebaner i frostvejr eller ved udsigt til frost. De skårne asfaltriller skal renses effektivt ved hjælp af højtryksspuling eller trykluft. Ved temperaturer under frysepunktet anbefales rensning med trykluft. Efter rensningen skal der tørres med varm luft (jet blast) Opgravninger og spoletrådes beskyttelse i rabatten Der skal foretages opgravninger mellem etablerede riller i asfaltlagets bærelag og vejspolebrønde. Sammenhørende spoletråde skal mellem asfaltkant og vejspolebrønd fremføres i hver sit nedgravede trækrør. Over disse trækrør skal der etableres beskyttelsesbeton. Der henvises til principtegning nr E02. I opgravning for trækrør skal entreprenøren omkringfylde trækrør, tilfylde opgravningen og komprimere som anført i SAB 2 Jordarbejder Spoleudlægning Hver spole skal udføres med 4 vindinger, hvis størrelse skal være i overensstemmelse med ovennævnte tegninger. Spolens form skal være rektangulær. Spoletråde nedlægges i bunden af den fræsede rille. Spoletråde må hverken bøjes skarpere eller udsættes for større træk end hvad fabrikanten tillader uden at spoletråden beskadiges. Der må ikke forekomme samlinger på spoletråden. Det skal sikres, at tråden ligger stabilt i bunden af rillen, eventuelt ved anvendelse af varmebestandige kiler. Spoletrådens ender parsnoes med 10 vindinger pr. m, og de parsnoede spoletråde føres i separate riller til belægningskanten. Ved overgangen mellem nødsporets asfaltkant og yderrabat føres de parsnoede spoletråde i trækrør i henhold til tegning nr E02. Trækrøret skal indføres i vejspolebrønden ca. 0,5 under terrænoverfladen. Ved temperaturer under 5 C må der ikke udlægges spoler Vejspoletilslutning Fugning I vejspolebrønden skal spoletråde opmærkes og afsluttes i en opmærket klemrække i en forgreningsdåse. (Fra forgreningsdåsen skal signalet fra vejspolen senere via et signalkabel føres frem til vejskabet iht. kabellisten.) Dåsen placeres og fastgøres højst muligt i vejspolebrønden i glideskinner og med kabel- og ledningsoverlængder, som muliggør en let servicering Følgende tolerance skal overholdes. Fugemassedybde over spoletråde: Mindst 30 mm plus slidlag De tørrede rillesider påføres den af fabrikanten anbefalede primer i den af fabrikanten foreskrevne mængde. Påføringen skal ske ved en til formålet anvendelig metode. Der må ikke forefindes overskud af primer i bunden af rillen ved rillens tilstøbning. 29

234 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB 7 Fugning af riller skal påbegyndes snarest muligt efter at primeren er absorberet og inden for den af fabrikanten angivne tidsfrist. Indtil fugning er foretaget skal den primede rille beskyttes mod skadelige påvirkninger fra vejrliget. Der tilfyldes med den flydende fugemasse. Tilfyldningen udføres, så der opnås en fuldstændig fyldning af rillen. Overskydende fugemasse fjernes. Fugemassen må ikke have været overophedet, hverken helt eller delvis. Fugefabrikantens anvisninger skal nøje overholdes, herunder maksimal- og udstøbningstemperatur. Ved temperaturer under 5 C må der ikke foretages fugning Bortskaffelse af overskudsjord fra spoleopgravninger Overskudsjord, fremkommet ved entreprenørens opgravninger mellem vejspolebrønde og riller i nødsporets bærelag, skal transporteres og indbygges inden for entrepriseområdet Kontrol og afprøvning Under arbejdets udførelse skal det løbende kontrolleres at rillerne er placeret inden for tolerancerne, at rilledybden er korrekt, at rillerne er rensede og tørrede samt at fugematerialet har den af fabrikanten foreskrevne temperatur for tilstøbning. Efter etablering af hvert vejspolepar skal der foretages kontrolmålinger på hver enkelt vejspole. Måling skal ske i vejspolebrønd. Spolerne skal ved isolationsmodstandsmåling udført i vejspolebrønden, inden kabeltilslutning, kontrolleres for afledningsmodstand til målejord, som skal være større end 100 MΩ. Der skal måles med en kalibreret isolationsmodstandsmåler ved 500 V. Fejlramte spoler skal kasseres og nye spoler skal etableres. Isolationsmodstandsmåling af spolerne skal udføres i forhold til etablerede jordspyd. Jordspyd nr. 1 neddrives i terræn ca. 2 m uden for vejspolebrønden og til en dybde af 0,5 m. Jordspyd nr. 2 og nr. 3 placeres henholdsvis ca. 20 m før og ca. 20 m efter vejspolebrønden og neddrives ligeledes til en dybde på 0,5 m. Med jordmålingsudstyr kontrolleres det at der såvel mellem jordspyd nr. 1 og nr. 2 som mellem jordspyd nr. 1 og nr. 3 er en jordmodstand på under 10 Ω. Jordspyd nr. 2 og nr. 3 flyttes eventuelt lidt indtil begge jordmodstande er under 10 Ω. De tre jordspyd forbindes sammen og udgør den målejord, som afledningsmodstanden til jord skal måles imod. Spolernes induktans skal måles med en kalibreret induktansmåler. Der forventes en induktans på ca. 170 mh Kontrol- og måleskema for vejspolepar Entreprenøren udarbejder egne kontrol- og måleskemaer for hvert vejspolepar. Som et minimum skal de udarbejdede måleskemaer indeholde de oplysninger, som fremgår af de 3 dokumentationssider for kontrol af vejspoler indeholdt i slutningen af denne særlige arbejdsbeskrivelse. 3.7 Udjævningslag Bund af kabelrørsgrav skal komprimeres så komprimeringskrav for omkringfyldning opnås. 30

235 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB 7 Kabelrørene lægges på et udjævningslag på minimum 50 mm. Udjævningslaget afrettes mireret, så kabelrørene er jævnt understøttet i hele kabelrørets længde. 3.8 Omkringfyldning Materiale til omkringfyldning må ikke tippes direkte ned på kabelrørene, men skal ifyldes på langs af opgravningen og fordeles ligeligt på begge sider af kabelrørene. Komprimeringen udføres ved håndarbejde eller maskinelt, så der anvendes materiel med vægt og slagkraft, der er afpasset efter forholdene, og som samtidig bearbejder begge sider langs kabelrørene. Komprimeringsgraden skal være minimum 92% og middel 95%. I takt med omkringfyldning og mindst pr. løbende 50 m udføres kontrol ved sandefterfyldningsmetoden. 3.9 Tilfyldning Tilfyldning må ikke påbegyndes, før omkringfyldning af kabelrørene er synet og godkendt af entreprenørens ansvarlige arbejdsleder. Forinden tilfyldningen påbegyndes, skal udgravningens sider afrenses for løsnede materialer, så siderne inden tilfyldning fremstår fastlejret. Tilfyldning skal ske umiddelbart efter entreprenørens ansvarlige arbejdsleder har godkendt omkringfyldningen af de pågældende føringsvejsstrækninger. Fyldmaterialerne skal muliggøre opfyldelsen af komprimeringskravene, og entreprenøren må eventuelt tåle, at tilfyldningen udsættes, indtil der f.eks. er tilvejebragt et acceptabelt vandindhold i fylden. Der skal komprimeres i lagtykkelser af højst 0,25 m. Komprimeringsgraden skal være minimum 92% og middel 95%. I takt med tilfyldning og mindst pr. løbende 50 m udføres kontrol efter isotopmetoden. Under tilfyldningsarbejdet skal der udlægges et eller flere advarselsbånd i traceet for kabelrør i.flg. nedenstående: Ved 1 rør Ved 2 rør Ved 3-5 rør - 1 advarselsbånd. - 1 advarselsbånd over hvert rør. - 3 advarselsbånd ( 1 over hver af de yderste rør og 1 i midten). Advarselsbånd skal placeres cirka 0,3 m over kabelrør. Advarselsbåndet skal indeholde teksten: GIV AGT HERUNDER STÆRKSTRØM Bortskaffelse af opgravede materialer Opgravet affald skal bortskaffes. Overskudsjord, herunder opgravede materialer, der umuliggør en forskriftmæssig komprimering f.eks. opblødt jord, træstød, tørvejord og sten større end Ø10 cm skal ved terrænregulering indbygges inden for entreprisens område. Overskudsjord skal holdes inden for den matrikel, hvor jorden er gravet op. Overskydende jord fordeles så vidt muligt ved opgravningsstedet. 31

236 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB 7 4 KONTROL 4.1 Alment Kabelforberedende arbejder kontrolleres i henhold til normalt kontrolniveau, jf. DS 430 samt iht. skema for vejspoledokumentation. Entreprenøren skal udarbejde egne kontrolformularer til brug for dokumentation af sin udførte kontrol. Hver kontrolformular skal indeholde følgende oplysninger: Navn på entreprenør (og underentreprenør hvor dette er relevant). ID for det kontrollerede. Entreprenørens sagsnr. eller projektnr. Navn på personen, som har udført kontrollen. Dato for kontrollens udførelse. Kontrolresultatet. Overensstemmelse med bygherrens projekt. Såfremt en kontrol viser uoverensstemmelse med bygherres projekt skal entreprenøren afhjælpe uoverensstemmelsen og foretage en ny kontrol eller om muligt indhente tilsynets accept af uoverensstemmelsen. 4.2 Materialekontrol Kabelrør- og brøndmaterialer, mastefundamenter og materialer til vejspoler skal kontrolleres. Inden bestilling skal entreprenøren levere følgende dokumentation til tilsynet: Leverandøroplysninger for kabelrør, kabelbrønde, fundamenter og for materialer til vejspoler. Dokumentation skal omfatte typebetegnelser, anvendte mængder samt leverandørnavne og adresser. 4.3 Proceskontrol Alle kabelrørender og horisontale retningsændringer indmåles (x,y,z). Bøjninger indmåles på midten og bøjningsradius angives z måles på overside af kabelrøret. Indmåling af kabelbrønde omfatter to hjørner samt midte af dæksel. Indmåling af bundkoter foretages i midte af bundplade. Der skal registreres og indmåles i henhold til: Digitale grundplaner Teknisk specifikation ver Vejdirektoratet nov Med følgende supplerende krav: Indmåling skal ske i x, y, z koordinater i GI system 34sj og DNN med maksimalt 25 m imellem målepunkterne samt min. et målepunkt ved hver betydende afvigelse fra rette linier som f.eks. ved passage af fundamenter og lign. retningsændringer af et kabelrør. Der skal som minimum afleveres: De geografiske data organiseret i en DSFL-fil. Bilag med beskrivelse af hvilke DSFL-koder, der er benyttet. Kontrolplot, som viser registreringens indhold. 32

237 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB 7 En.kmz-fil (Google Earth), som viser anlægsdelenes placeringer. Dvs. en.kmz-udgave af den ovenstående DSFL-fil. 4.4 Kontrol af det færdige anlæg Kontrol af lysningstværsnit: Som kontrol af at kabelrørlægningen er konditionsmæssigt udført, skal entreprenøren på samtlige kabelrør fra rørende til rørende udføre gennemtrækning af en testkugle af metal med en udvendig diameter som anført i skema i afsnit 3.2. Kontrollen af de individuelle kabelrør og kabelbrønde skal dokumenteres på kontrolskemaer, der skal forelægges tilsynet. 4.5 Kontrol af vejspoler De følgende tre sider udgør et eksempel på den krævede kontroldokumentation for hvert vejspolepar. 5 DOKUMENTATION Der henvises desuden til kravene i SAB 0. 33

238 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB 7 Vejspoledokumentation Kontroldato Vej Kilometrering/stationering Spole ID Vognbane Kørselsretning Bemærk Firma Navn på kontrollant Kontrollantunderskrift Kontrol af spoleledning: Materialekontrol Fabrikat og type Bemærkninger Vedlæg datablad Geometriske kontrolmålinger Måleresultater Kontrollér: Krav: SPOLE A: SPOLE B: Bemærkninger Rilledybde 50 mm ± 5 mm Køresporsbredde ca mm Afstand fra venstre køresporskant Afstand fra højre køresporskant Rillebredde Spolebredde Afstand mell. spole A og spole B Spolers retlinethed Spolelængde Spolediagonal 1 minus spolediagonal mm ± 5 mm 800 mm ± 5 mm 7 mm ± 1 mm ca.1900 ± 5 mm 3000 mm ± 10 mm ± 10 mm 2500 mm ± 5 mm ± 10 mm 34

239 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB 7 Kontrol af fugning Måleresultater Kontrollér: Krav: SPOLE A: SPOLE B: Plads til fuge Riller rengjort Fugemassefabrikat Omgivelsestemp. under fugning 30 mm + slidlag Renset og tørre mindst 5 C Fugemassetemp. under tilfyldning af fuger Fugemasseleverandørens anbefalede tilfyldningstemp. At overskydende fugemasse er fjernet Rillens tilfyldning 100 % At stenmel er drysset over fuge Inden fugemassen er fuldstændig størknet Inden fugemassen er fuldstændig størknet Bemærkninger Slidlag kan skønnes til 25 mm Vedlæg datablad Vedlæg datablad Elektriske kontrolmålinger Måleresultater Målinger Krav Jordspyd 1-2: Jordspyd 1-3: Bemærkninger Modstandsmåling Mindre end 10 Ω 35

240 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB 7 Elektriske kontrolmålinger Måleresultater Målinger Krav SPOLE A: SPOLE B: Bemærkninger Modstandsmåling udført i vejspolebrønd i forhold til målejord Større end 100 MΩ Vedlæg datablad for isolationsmodstandsmåler. Induktansmåling udført i vejspolebrønd ca. 170 mh Vedlæg datablad og attest for kalibreret måleinstrument. Modstandsmåling udført på klemrække i vejskab i forhold til vejskabets jordklemme Større end 100 MΩ Udføres af anden entreprenør Udføres af anden entreprenør Udføres i forbindelse med tilslutning af signalkabel i vejskab. Induktansmåling udført på klemrække i vejskab ca. 170 mh Udføres af anden entreprenør Udføres af anden entreprenør Udføres i forbindelse med tilslutning af signalkabel i vejskab. 36

241 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udstyr - SAB 7 SAB 7.7 Hegn 1 Alment 1.1 Omfang Nærværende SAB afsnit omfatter arbejder for etablering af hegn. Entreprenøren udfører hegn af følgende typer: Profiljernshegn (hegn type I), som profiljernshegn type 101, jf. Ishøj Hegn A/S katalog eller tilsvarende. Arbejdet omfatter: 2 Materialer Levering og opsætning af hegn type I inkl. låge ved bassin J i henhold til belægningsplaner. 2.1 Hegn type I 3 Udførelse Hegn skal være 1,2 m højt fletværkshegn. Ende- og hjørnestolper udføres med 50*50*6 mm V-jern, varmtgalvaniseret efter forarbejdning. Med påsvejste fodplader. Forsynet med skråstiver i hegnsretningen. Mellemstolper udføres med 40*40*5 T-jern, varmtgalvaniseret efter forarbejdning. Drevet ca. 80 cm i jorden pr. 3,0 m. Maskinfletværk skal udføres med 50 mm masker, tråd 2,4 mm som ALOI Alu-Zink eller tilsvarende galvaniseret eller 50 mm masker, tråd 2,5/3,0 mm sinterbelagt. Leveres i mørkegrøn. Strammetråd udføres med galvaniseret, plastbelagt jerntråd nr. 8 (3,5/4,0 mm) sintret. Lågen er 2 delt låge som laves i samme materiale som hegnet. Den samlede længde er 4,0 m. Lågen skal kunne låses med en hængelås. Bygherre leverer hængelåsen. 3.1 Hegn type I 4 Kontrol Mellemstolperne sættes pr. 3,0 m og er drevet ca. 80 cm i jorden Kontrollen skal omfatte visuel kontrol (afflugtning) til sikring af, at det færdige hegn har et jævnt forløb. Entreprenøren udfører endvidere kontrolopmåling pr. 20 m til forside af hegn og top af hegn efter montage. Resultat af kontrolopmålingen - bestemt som landskoordinater (X, Y, Z) - fremsendes til tilsynet for kommentering. 37

242 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 INDHOLDSFORTEGNELSE SAB 9 STØTTEVÆGGE OG STØJSKÆRME 2 1 GENERELT 2 2 JORDARBEJDER 4 3 AFVANDINGSARBEJDER 5 4 FUNDERING 6 5 STILLADS OG FORM 16 6 SLAP ARMERING 19 8 BETON FUGTISOLERING STÅLARBEJDE OVERFLADEBEHANDLING AF STÅL MONTAGEARBEJDE TOLERANCER OG GEOMETRISK KONTROL 40 1

243 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 SAB 9 STØTTEVÆGGE OG STØJSKÆRME 1 GENERELT 1.1 ALMENT Nærværende SAB er opbygget som supplement til Almindelige arbejdsbetingelser, AAB for Betonbroer - Betonarbejde og AAB for Stålbroer. Nærværende SAB afsnit omfatter arbejder for etablering af støttevægge og støjskærme, herunder udførelse af borede betonpæle udførelse af indstøbningsbolte fremstilling og montage af stålprofiler fremstilling og montage af præfabrikerede betonelementer montage af støjskærmskassetter, træespalier og træbeklædning (bygherreleverance) udførelse af spunsvægge med betonpåstøbning udførelse af insitu støbt støttevæg under Hedelandsvej. Nærværende SAB omfatter derudover pæle- og betonarbejder for etablering af spredt pæledæk i mvs. mellem station ca og ca For nøjagtige stationeringer henvises til tegning nr , inkluderet i Tegningsbilag - Veje. Pæle overfladebehandles på de længder, der placeres ud for blødbundsaflejringer. For jordarbejder i forbindelse med pæledækket og geonetforstærkning, der fortsætter 20 m udenfor det spredte pæledæk mod vest og øst, henvises til SAB 2 Jordarbejder. Arbejdet tilknyttet støttevægge og støjskærme omfatter endvidere samtlige nødvendige leverancer og ydelser for etablering af udsparinger i støttevægge. Entreprenøren udfører støttevægge og støjskærme med følgende vægtyper i henhold til tegning : Vægtype 1a Vægtype 1b Vægtype 2b Støjskærm på vejstrækninger, skærmhøjde 4 m Motorvej højere end naboterræn. Strækning i alt ca. 250 m Støjskærm på vejstrækninger, skærmhøjde 4 m Motorvej lavere end naboterræn. Strækning i alt ca. 290 m Støjskærm på jorddækket bro, skærmhøjde 4 m Strækning i alt ca. 22 m Vægtype 5a (spuns) Støttevæg og støjskærm på vejstrækninger, skærmhøjde 4 m Støttevægshøjde ca. 1-3 m. Motorvej højere end naboterræn Strækning i alt ca. 60 m. Tracé for støttevæg og støjskærm er sammenfaldende 2

244 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 Vægtype 5b (spuns) Støttevæg og støjskærm på vejstrækninger, skærmhøjde 4 m Støttevægshøjde ca. 3-4 m. Motorvej højere end naboterræn Strækning i alt ca. 175 m Vægtype 9 Støjskærm på pladefundament, skærmhøjde 4m Strækning i alt ca. 145 m Placeringen af de enkelte vægtyper fremgår af planer og opstalter. Støjskærme, vægtype 1a og 1b bliver funderet på borede pæle. Støjskærme, vægtype 2b placeres på plint på bro. Støttevægge, vægtype 5a (spuns), bliver udført som fri, uforankret væg af spuns. Støttevægge, vægtype 5b (spuns), bliver udført delvist som fri, uforankret væg af spuns delvist som spuns med jordankre. Støjskærme, vægtype 9 bliver funderet på pladefundamenter. 3

245 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 2 JORDARBEJDER Der henvises til SAB 2 Jordarbejder. 4

246 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 3 AFVANDINGSARBEJDER Der henvises til SAB 3 Afvandings- og afløbsarbejder. 5

247 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 4 FUNDERING SAB for fundering er supplerende, særlige arbejdsbeskrivelser til AAB kapitel 4 fundering. 4.1 Alment Arbejdet omfatter borede pæle og spuns til de i afsnit 1.1 nævnte arbejder Måltolerancer Rammede jernbetonpæle etableres, så følgende tolerancer overholdes: Topkote efter renhugning og frilægning af armering: ±20 mm Placering af pæle i forhold til afsætningsplan +100 mm Tolerancer på armering udføres iht. afsnit 6. Borede pæle etableres, så følgende tolerancer overholdes: Ø600 mm pæle til støjskærm i forhold til afsætningsplan: ±50 mm Topkote: ±20 mm Spidskote: ±100 mm Pæle, hældning: maks. 1:100 Tolerancer på armering se kapitel Materialer Spunsvægge nedbringes, så følgende tolerancer overholdes: Tolerancen på afskæringskote for top: ±20 mm Tolerancen på spidskote: ±100 mm Støttevægge i forhold til afsætningsplan regnet positiv fra vejbane eller forside påstøbning: -50/+100 mm Hældning: maks. 1:100 Hvis tolerancen på spunsjernenes hældning i væggens længderetning ikke overholdes, skal der anvendes kilejern for opretning af de efterfølgende spunsjern Jernbetonpæle til ramning Pælenes kvalitet fremgår af projekttegninger. Entreprenøren kan vælge en anden type pæl af tilsvarende kvalitet. Dimensioner, eventuel armering af hensyn til træk, brudbæreevne og eventuel asfaltering er angivet på projekttegninger. Prøvepæle skal være mindst 2 m længere end den længde der er givet for den forventede pælespidskote angivet på projekttegningerne. Inden bestilling af pæle skal entreprenøren overfor tilsynet redegøre for: Valg af pæletype Valg af evt. koblingstype Placering af evt. stød 6

248 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 Nedbringsningsmetode Materiel. Hvis entreprenørens valg af pæle nødvendiggør stød i pælene, skal pælene i stød have samme styrke - såvel til bøjning og træk/tryk som til ramning - som pælene i øvrigt, og kravene til retlinethed skal være opfyldt også i stødene. Stød af typen som "ABB-skarven" eller tilsvarende vil blive accepteret af tilsynet. Leverandørens anvisninger skal følges nøje. Korrosionsbeskyttelsen fra fabrik holdes intakt, indtil stødet er dykket. Hvor det er muligt placeres stød, så det permanent er beliggende under grundvandsspejlet. Til asfaltering af pæle benyttes asfaltbitumen med penetration , i henhold til DS/EN Den øverste del af pæle, der indstøbes i pælehatte, asfalteres ikke Borede pæle Stålspuns Form, beton og armering udføres iht. kapitel 5, 6 og 8 og som vist på projekttegningerne. Betonen skal være egnet til den foreslåede udførelsesmetode. Der skal anvendes undervandsbeton (UVB) til alle pæle der støbes under vand. Spunsjern leveres som S355 GP (DS/EN ) inkl. relevante optioner og som anført på tegningerne. Dimensioner og kvalitet er angivet på projekttegninger. Spunsjern er dimensioneret for en levetid på mindst 50 år. Ved de på tegningerne foreskrevne modstandsmomenter er forudsat følgende spunsprofiler: w = 1600 cm 3 /m som AU 16 fra Arcelor spunsprofil eller tilsvarende. w = 2500 cm 3 /m som AU 25 fra Arcelor spunsprofil eller tilsvarende. Det foreskrevne profil eller krav til modstandsmoment fremgår af tegningerne. Andre profiler kan accepteres, forudsat at de er af samme kvalitet med hensyn til godstykkelse, stålkvalitet, effektivt modstandsmoment, inertimoment, modulafstand og samtidig overholder de geometriske krav og bindinger som er angivet i henhold til DS/EN Eurocode 3: Stålkonstruktioner, Del 5: Pilotering. Korrosionstillæg for spunsvægge til støttevægge er 1,0 mm pr. side. De leverede spunsjern skal være fri for overfladefejl, indre fejl og formfejl af hensyn til stålets styrke, anvendelse og udseende. Spunsjern til permanente konstruktioner leveres som nye, ubeskadigede jern med kun uvæsentlige rustangreb, dvs. maksimalt rustgrad B iht. ISO :2007. Spunsjernene leveres ubehandlede fra værk. Profil-tolerancer Vægt ± 5 % Godstykkelse ± 5 % Bredde af dobbeltjern ± 3 % Pilhøjde 0,2 % af længden Spunsvægsjern skal gribe tvangsfrit ind i låsene og være uden klemninger og vridninger. Profilerne samles to og to til dobbeltjern ved svejsning eller klemning af låsen til fuld optagning af 7

249 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 forskydningen svarende til det fulde modstandsmoment. Svejsningernes eller klemningernes styrke dokumenteres. Til de teoretisk nødvendige færdige længder tillægges nødvendig overlængde af hensyn til nedbringning og renskæring Jordankre og ankerstænger 4.3 Udførelse Til permanente jordankre anvendes stålankre som GEWI, Dywidag Dauer Einstab-anker eller SUSPA-DSI lineankre eller tilsvarende med dobbelt korrosionsbeskyttelse. Borede ankre dimensioneres i henhold til DS 415, DS/EN 1537 (Anneks D) og leverandørens forskrifter. De borede ankre dimensioneres for en levetid på mindst 50 år. Eventuelle samlinger til permanente jordankre leveres og monteres efter leverandørens anvisninger og tilsynets accept. Samlinger skal have samme styrke og levetid som den resterende del af ankeret. Der må ikke være samlinger på den forankrede længde. Mørtel mellem plastkappe og stålelement kan indgå i korrosionsbeskyttelsen, og som kraftoverførende materiale. Udenfor ankerets forankringszone må anvendelse af mørtelen ikke hindre stålankerets frie længdedeformation. Ved anvendelse af cementmørtel skal denne opfylde kravene til injektionsmørtel for spændt armering, jf. AAB betonbroer kapitel 7, Spændt Armering, samt følgende krav til bleeding: Hvor cementmørtlen anvendes som jordankerets korrosionsbeskyttelse, må bleeding ikke overstige 0,5 % af volumenet (jf. standardforsøgsmetode). Ved anvendelse af epoxymørtel, skal mørtlens anvendelighed som kraftoverførende konstruktionsmateriale kunne dokumenteres gennem en styrkeberegning, ligesom mørtlens generelle anvendelighed som konstruktionsmateriale, herunder stabilitet, skal kunne dokumenteres gennem forsøg, (f.eks. angivet i British Standard BS 6319). Der henvises i øvrigt til SAB 0, mht. brugen af tilsætningsstoffer til mørtel samt vedr. entreprenørens substitutionsforpligtigelse. For samlinger gemt i påstøbning, skal ankerende tilpasses således at minimum dæklag overholdes. Ved udførelsen skal der tages hensyn til eksisterende ledninger mv., som beskrevet i Ledningsprotokollen, SAB 1 Arbejdsplads. Nøjagtig placering af eksisterende ledninger og kabler skal verificeres på stedet af de respektive ledningsejere. Viste ledninger på tegninger er kun vejledende og kun udvalgte ledninger er vist Tørholdelse og grundvandssænkning Der henvises til SAB 2 Jordarbejder Direkte fundering Vandrette støbeskel i fundamenterne tillades ikke. Fundamentsdimensioner, forventede funderingskoter, tykkelse af renselag og styrkekrav ved funderingsniveau er anført på projekttegningerne. 8

250 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 Det skal sikres, at der ikke støbes på løs, nedfalden, frossen, optøet eller anden degraderet jord. Udgravningerne skal holdes fri for indsivende vand og overfladevand, indtil fundamenterne er støbt, og tilfyldning og komprimering er tilendebragt. Eventuel ekstrafundering aftales med tilsynet inden igangsætning. Jordbundsforholdene forudsættes svarende til bundforholdene angivet i den geotekniske rapport for de enkelte lokaliteter jf. SB, afsnit A. Det skal påregnes, at moræneaflejringer kan indeholde sten og blokke Rammede pæle Jernbetonpæle Omfanget af arbejder, herunder pælenes placeringer, fremgår af projekttegninger nr og nr , indsat i Tegningsbilag Veje. Entreprenøren leverer alle ydelser til udførelsen af pæle, herunder planlægning og kontrol af arbejdet, og de for arbejdet nødvendige midlertidige arbejdsveje og -ramper mv. For fastsættelse af endelige pælespidskoter udføres der et antal prøvepæle, hvis placering fremgår af projekttegning nr Prøvepælene indgår i det permanente pæledæk. Som udgangspunkt rammes den ene pæl i en række til projekteret spidskote og den anden til 2 m under projekteret spidskote. Etablering af pæle sker for hovedparten tæt på trafikerede arealer og arbejdet skal derfor udføres med respekt for trafikafviklingen, se SAB 1 Arbejdsplads. Entreprenøren har ansvaret for, at de valgte udførelsesmetoder overholder de miljømæssige krav der er beskrevet i SAB 1 Arbejdsplads, herunder krav til støj og vibrationer og kontrol heraf og anvendelse af støjreducerende foranstaltninger, som f.eks. inddækninger ved rammehovedet. Pæle udføres i henhold til DS 415 (1999) og DS/EN 12699: 2001 Udførelse af specielle geotekniske arbejder - Rammede pæle. Inden arbejderne igangsættes redegør entreprenøren over for tilsynet for de støj- og vibrationsgener som nedbringningen forventes at påføre omgivelserne, samt hvilke foranstaltninger der udføres for at overholde de stillede krav. Dokumentationen udføres ved simuleringer og beregninger baseret på dokumenterede målinger af det planlagte materiel. Hvis entreprenøren ikke kan overholde de i SAB 1 Arbejdsplads anførte støj- og vibrationsgrænser, standses arbejdet øjeblikkeligt. Nedbringning af den enkelte pæl skal foregå uden pauser. Den endelige pæleleverance kan først bestilles, når tilsynet har vurderet prøveramningsresultaterne. Entreprenøren skal i sin arbejdsplan afsætte op til 5 arbejdsdage til vurdering af prøveramningsresultatet. Som rammekriterium anvendes den danske rammeformel, kalibreret op mod resultaterne af prøveramningen, jf. DS 415 med γ b = 1,45 på den karakteristiske bæreevne, samt de angivne spidskoter. Ved eventuel brug af dykker eller rammeforlænger korrigeres for energitabet i vurderingen af rammemodstanden. 9

251 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 Ramningen kan efter aftale med tilsynet evt. standses, når pælen har opnået den angivne bæreevne, beregnet ved hjælp af Den Danske Rammeformel. Med mindre andet er aftalt med tilsynet, skal bæreevnen være opnået i 3 på hinanden følgende nedsynkninger på 0,2 m og spidskoten må ikke være højere end 2 m over de på projekttegning nr angivne spidskoter. Hvis en pæl ikke opnår den fornødne bæreevne, orienteres tilsynet straks herom. Ved manglende bæreevne eller ved knækkede pæle aftales evt. erstatningspæle med tilsynet. Ved blød ramning skal faldhøjden reduceres passende (ned til 0,2-0,3 m), således at der anvendes mindst 2-3 slag pr. 0,2 m nedsynkning. Af hensyn til risiko for beskadigelse af pælematerialet bør det totale antal slag ikke overstige slag for 0,30 x 0,30 m2 jernbetonpæle. Hård ramning (svarende til s < 0,1s 0 ) skal undgås. Eventuelt oprammede pæle skal, ved hævning på mere end 10 mm, efterrammes efter aftale med tilsynet Borede pæle Mindst 20 arbejdsdage før borearbejdet igangsættes, fremsender entreprenøren arbejdsprocedure til tilsynet. Udførelsen af borede pæle sker for hovedparten tæt på trafikerede arealer, henholdsvis i eksisterende skråninger, og arbejdet udføres med respekt for trafikafviklingen, se SAB 1 Arbejdsplads. Arbejdet planlægges og udføres i henhold til retningslinierne i DS/EN 1536:1999 "Udførelse af særlige geotekniske konstruktioner, borede pæle". Pæledimensioner og forventede spidskoter er anført på projekttegningerne og i afsætningsdokumenterne. Borehulskollaps eller grundbrud må ikke forekomme. Der skal træffes de fornødne foranstaltninger for til enhver tid at sikre boringen mod instabilitet, bundbrud og indstrømmende vand. Ved risiko for dette sikres stabilisering af borehullet ved anvendelse af foringsrør og/eller vand eller kontinuert boresnegl, der forbliver jordfyldt i hele borehullets udstrækning. Der må ikke anvendes boremudder (bentonit eller lign.) til stabilisering af borehul. Når en pæl skal udføres i permeable sandlag under grundvandsspejlet, skal der sikres et overtryk inde i foringsrøret. Der skal som minimum altid være 1 m overtryk indvendigt i boringen i forhold til det udvendige grundvandsspejl. Pælene udføres så det sikres, at den projekterede diameter er til stede i hele pælens længde. Eventuel indsnævring af betontværsnittet, fordi betonen har fulgt med foringsrøret under dettes optrækning, eller på grund af borehulskollaps eller udvaskning af betonen i et permeabelt lag, må ikke finde sted. Hvis der under borearbejdet træffes store sten, eksisterende konstruktioner eller lignende, der hindrer at pælen bores til den projekterede spidskote, skal tilsynet underrettes, og det videre forløb skal aftales med tilsynet. Inden placering af armering og udstøbning med beton foretages en grundig oprensning i bunden af borehullet, der sikrer at udstøbningen sker mod intakte aflejringer. Efter effektiv oprensning, placeres armeringen i boringen. Krav til dæklag er anført på Generalnoten, jf. tegn. nr

252 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB Stålspuns Umiddelbart herefter udstøbes med beton op til den projekterede topkote. Udstøbning skal foregå fra bunden og op, så vand og løst materiale føres op til overfladen, hvor det bortledes, indtil det er sikret, at der ved pæletoppen er ren beton. Ved anvendelse af foringsrør skal udstøbning udføres i takt med optrækning af foringsrøret. Det skal sikres, at undersiden af foringsrøret ikke på noget tidspunkt under udstøbningen kommer over oversiden af den udstøbte beton. Før støbning af top til borede pæle, herunder indstøbning af boltegrupper, udgraves til min. 0,30 m under støbeskel, for at sikre mod jord i støbeskel. Entreprenøren kan vælge form til støbning af pæletoppe som stålrør eller plastrør. Formen tillades efterladt på pælen. Til støjskærme monteres eller indstøbes boltegrupper i toppen som vist på projekttegningerne og jf. kapitel 5. Entreprenøren sikrer, at betonen har været udstøbt i mindst 7 døgn, inden stålprofiler til støjskærme monteres. Omfanget af arbejder, dimensioner og kravspecifikationer, fremgår af projekttegningerne. Mindst 20 arbejdsdage før spunsarbejdet igangsættes, fremsender entreprenøren arbejdsprocedure til tilsynet. Etablering af spunsvægge sker for hovedparten tæt på trafikerede arealer, henholdsvis i eksisterende skråninger, og arbejdet skal derfor udføres med respekt for trafikafviklingen, se SAB 1 Arbejdsplads. Entreprenøren har ansvaret for, at de valgte udførelsesmetoder overholder de miljømæssige krav der er beskrevet i SAB 1 Arbejdsplads. Det præciseres, at bygherrens forslag til nedbringningsmetode ikke på nogen måde fratager entreprenøren for sit ansvar for at overholde de stillede miljøkrav. Spunsvægge planlægges og udføres i henhold til DS/EN 12063, 1999: Udførelse af særlige geotekniske konstruktioner, spunsvægge. Spunsprofiler til støttevægge nedbringes ved højfrekvent, resonansfri vibrering. Det kan ved særlige forhold være nødvendigt at anvende ramning til nedbringning af spunsprofilerne. Materiellet til nedbringning skal være overlegent i forhold til opgaven og egnet til nedbringning gennem hårde og stenede lerlag samt meget faste sand/grusaflejringer. Hvis spunsjernene er udformet med fjer og not, skal fjeren pege i nedbringningsretningen. Spunsvægsjern nedbringes i den fastsatte flugt. Hvis spunsvæggens modul ændres under nedbringningen (væggen "løber") omfatter arbejdet levering, fremstilling og nedbringning af nødvendige pasjern af hensyn til konstruktive og geometriske bindinger, såsom hjørner, ankerafstand, pæle og lignende. Nedbringningen af spunsvægsjern afsluttes på et intakt (dvs. ikke bøjet eller krøllet) jern. Entreprenøren skal om nødvendigt renskære jernet, så de nævnte krav opfyldes. Det påhviler entreprenøren at nedbringe spunsjernene til de projekterede spidskoter, uden at der sker brud eller skade på disse, eller at de på anden måde beskadiges, f. eks. går ud af lås. Konstateres det, at et jern springer ud af lås under nedbringning, skal jernet optrækkes og et nyt jern forsøges nedbragt. 11

253 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 Hvis man ved nedbringningen bemærker unormal modstand i et jern, skal man gå videre til nabojernet, og om muligt nedbringe dette til den ønskede dybde, hvorefter man på ny skal forsøge at nedbringe det standsede jern gennem forhindringen. Der må ikke uden tilsynets tilladelse kappes jern, som ikke har kunnet nedbringes til den projekterede spidskote. Træffes der under nedbringning af spuns store sten, eksisterende konstruktioner eller lignende, der hindrer korrekt nedbringning, skal tilsynet underrettes, og det videre forløb skal aftales med tilsynet. Som udgangspunkt skal alle hindringer der mødes over udgravningsniveau fjernes ved bortgravning og efterfølgende nedbringning af spunsprofiler til korrekt dybde. Hindringer der mødes under udgravningsniveau overkommes som udgangspunkt ved at etablere stræk til nabojern og/eller supplerende jordankre og eventuelt ramme nabojernene dybere. Ved dybere ramning må det påregnes at spunsjernene skal forlænges ved påsvejsning. Stræk og ankre placeres efter aftale med tilsynet Låsesprængninger Spunsen inkl. tilslutninger til eksisterende konstruktioner skal være sandtæt. Hvor der ved udgravning konstateres låsesprængninger skal disse udbedres ved at de sprængte låse bortskæres og laskeplader indsvejses med lukkede kantsømme Jordankre og ankerstænger Omfanget af arbejder fremgår af projekttegningerne. Entreprenøren leverer alle ydelser i forbindelse med levering og udførelse af jordankre og stræk, herunder planlægning og kontrol af arbejdet, samt nødvendige midlertidige arbejdsveje og -ramper, stilladser mv. For borede jordankre omfatter arbejdet endvidere dimensionering af ankrene, herunder forankringslængder, topplader mv. Der gøres opmærksom på, at der må påregnes udført efterinjicering i forankringszonen. Ankerhældninger, regningsmæssig ankerkraft, krav til mindste frie ankerlængde og eventuelle godsdimensioner og materialekvaliteter er angivet på tegningerne. For ankre der skal opspændes permanent efter udførelse af prøvebelastning, skal opspændingskraften/låsekraften være % af den angivne regningsmæssige ankerkraft medmindre andet er oplyst på tegningerne. Mindst 20 arbejdsdage før arbejdet igangsættes, fremsender entreprenøren arbejdsprocedurer inkl. nødvendige beregninger og arbejdstegninger til tilsynet. For borede jordankre skal arbejdsproceduren angive ankertype, ankerdimensioner, ankerdimensionering, installationsprocedure og procedure for prøvning. For permanente ankre skal det af arbejdsproceduren tillige fremgå hvordan korrosionsbeskyttelsen sikres ved det valgte ankers udførelse, specielt med fokus på ankrets top og eventuelle samlinger. Udførelsen sker for hovedparten tæt på trafikerede arealer, og arbejdet udføres med respekt for trafikafviklingen se SAB 1 Arbejdsplads. Under og efter installationsprocessen må ankrene ikke rage ind over trafikerede arealer. Herudover gøres opmærksomt på, at der er begrænsede pladsforhold mellem spunsvæg og haveforeningen H/F Hvilen specielt mellem st og (vægtype 5b med jordankre). 12

254 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB Kontrol Ankrenes endelige opspændingskraft/låsekraft må ikke være større end anført på tegningerne. Procedurer for prøvning forelægges tilsynet inden prøvningen påbegyndes. Ankrene udføres i henhold til DS 415, DS/EN 1537 og leverandørens forskrifter. Ankrene forsynes med afstandsstykker der sikrer en afstand på 30 mm mellem jord og ankrets plastkappe samt evt. efterinjiceringsanordning. Efterinjicering foretages tidligst 8 timer efter den første injicering. Borevæske og opboret materiale opsamles og fjernes fra pladsen. Spild på de omkringliggende arealer skal undgås. Den frie ankerlængde fremgår af tegningerne. Detaljerne ved installeringen af det enkelte anker registreres på et skema svarende til "Anhang A" i DIN 4125 eller DS/EN 1537, Anneks F. Den på tegningerne angivne ankerhældning er en gennemsnitlig hældning med mindre andet er angivet. Det skal bemærkes, at der på tegning i ca. st er angivet specifikke ankerhældninger. På dette sted skal ankerhældningerne verificeres af entreprenøren efter at spunsen er nedbragt og inden ankre installeres, således at der er minimum 1 meter sikkerhedsafstand mellem ankre og ledninger. Opspænding af ankrene skal generelt være foretaget før afgravning foran spunsen samt påstøbning af beton må finde sted. Tilladelig udgravning ved etablering fremgår af tegningerne. Entreprenøren dimensionerer samlinger mellem spuns og ankre. Under og efter installationsprocessen må ankrene ikke rage ind over trafikerede arealer Tørholdelse og grundvandssænkning Der henvises til SAB 2 Jordarbejder Direkte fundering Entreprenøren skal for alle fundamentsudgravninger udføre geoteknisk tilsyn. iht. DS 415:1998. Tilsynets inspektion af byggegruben vil være afsluttet senest 3 arbejdsdage efter, at entreprenøren har meddelt, at udgravningsarbejdet er afsluttet Inden der støbes renselag eller fyldes op med bundsikringsgrus, BL II tilkalder entreprenøren tilsynet for inspektion af jorden i funderingsniveau. Omfang af nivellement/indmåling af fundamenter er beskrevet i kapitel Rammede pæle Jernbetonpæle Rammejournaler, PDA målinger, CAPWAP analyser, kontrolopmålinger og entreprenørens kontrol af funderingsniveau og eventuel overlast på pæle fremsendes til tilsynet i takt med arbejdernes udførelse. For alle prøvepæle føres fuld rammejournal iht. DS 415 afsnit (1)P, (2)P og (3)P. Sammenhæng mellem nedsynkning og antal slag skal registreres under hele nedbringningen, På prøvepæle udføres desuden PDA målinger med efterfølgende CAPWAP analyse. PDAmålingerne udføres umiddelbart efter endt indramning. Foreløbige resultater afleveres senest 2 dage efter, at målingerne er udført i marken. 13

255 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 For produktionspæle føres rammejournal med registrering af antal slag pr. 20 cm's nedsynkning på minimum de sidste 2 m. Arbejdet kan først regnes afsluttet, når entreprenøren over for tilsynet har dokumenteret pælenes bæreevne som anført i projektmaterialet. Entreprenøren skal påregne op til 5 arbejdsdage til tilsynets vurdering af fremsendte resultater og om tilstrækkelig bæreevne er opnået. Pælene må således ikke renhugges, før tilsynet har vurderet resultaterne eller før eventuel yderligere nedbringning er udført. Inden pæle renhugges og armering frilægges skal entreprenøren sikre, at pæle under udgravningsarbejdet ikke har lidt overlast. Entreprenøren skal give tilsynet mulighed for inspektion, og kan påregne denne afsluttet senest 2 arbejdsdage efter at entreprenøren har meddelt at arbejdet er klart hertil Borede pæle Stålspuns Der skal føres journal over de borede pæle i henhold til DS 415, afsnit Entreprenøren skal løbende under borearbejdet kontrollere, at det opborede materiale geologisk er i overensstemmelse med de forhold, som er angivet i de geotekniske datarapporter. For hver anden pæl registreres den opborede jord pr. 1 m boring og dybder til laggrænser. Registreringer af den opborede jord og laggrænser sammenlignes med det forventede. Specielt skal opmærksomheden henledes på laggrænsen mellem fyldlag og intakte aflejringer. Projekteret niveau for fyldgrænsen ved de enkelte pæle fremgår af afsætningsdokumenterne. Såfremt den registrerede fyldgrænse ligger dybere end det projekterede niveau, skal tilsynet kontaktes. De borede pæle skal som minimum stå med spidsen 1,0 m nede i intakte senglaciale eller glaciale aflejringer. Det skal kontrolleres, at betonforbruget svarer til det forventede, så der ikke er risiko for hulrum, indskudt materiale eller andet, der kan forringe de borede pæles bæreevne. Rammejournaler, kontrolopmålinger og entreprenørens kontrol af funderingsniveau og eventuel overlast på pæle fremsendes til tilsynet i takt med arbejdernes udførelse. Entreprenøren skal påregne op til 5 arbejdsdage til tilsynets vurdering af fremsendte resultater. For spunsprofiler til støttevægge føres journal iht. DS 415, afsnit (1)P og (2)P. Arbejdet kan først regnes afsluttet, når entreprenøren overfor tilsynet har dokumenteret spunsens spidskote som anført i projektmaterialet. Spunsvægsjernene må således ikke renskæres endeligt, før denne kontrol er udført eller før eventuel yderligere nedføring er udført. For krav til vibrationer henvises til SAB 1 Arbejdsplads. Rammejournalerne skal umiddelbart efter ramningen afleveres til tilsynet Jordankre og ankerstænger Alle borede jordankre prøvebelastes efter montering. Prøvebelastningen må tidligst udføres en uge efter monteringen. Prøvebelastningerne opdeles i egnethedsforsøg og godkendelsesprøvning jf. DS/EN Der udføres således ikke vurderingsforsøg til brud jf. DS415 eller principforsøg jf. DS/EN Egnethedsforsøg udføres efter aftale med tilsynet på ca. 10 % af ankrene, mens godkendelsesprøvning udføres på resten af ankrene. Ankerkræfter er angivet på projekttegningerne. Partialkoefficienter til prøvebelastning fastsættes iht. DS

256 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 Prøvelasten, Fp, for såvel egnethedsforsøg og godkendelsesprøvning sættes til: hvor F p ξ (γ b ) α F ad ξ = 1,1 γ b = 1,3 eller 1,45 for henholdsvis normal og høj sikkerhedsklasse α = 0,5 til 1,0 for midlertidige ankre jf. DS415 α = 1,0 for permanente ankre jf. DS415 F ad = regningsmæssig ankerlast Generelt henføres alle ankre som indgår i støttevægge til normal sikkerhedskasse. Sikkerhedsklassen fremgår af tegningerne. Prøvebelastninger (egnethedsforsøg og godkendelsesprøvning) udføres som beskrevet i DS/EN 1537, testmetode 1, dog skal prøvelasten ved godkendelsesforsøg holdes i 15 minutter i stedet for 5 minutter. Ved prøvebelastning af ankre underretter entreprenøren straks tilsynet, hvis de anførte krav til prøvebelastningen ikke er opfyldt. Entreprenøren afleverer senest 2 dage efter prøvebelastningens udførelse belastningsskemaer for samtlige prøvebelastede ankre til tilsynet for orientering. 15

257 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 5 STILLADS OG FORM 5.1 Alment SAB for stillads og form er supplerende særlige arbejdsbeskrivelser til AAB for Betonbroer - Betonarbejde, kapitel 5 "Stillads og form". Arbejdet omfatter form og stillads til følgende arbejder: Form for pæletop Betonpåstøbning af spuns Insitu-støbt støttevæg Præfabrikerede betonelementer Pladefundamenter Pælehatte Referencer Stilladskonstruktioner, herunder også fundering, skal fjernes helt efter brug. Der tilføjes: DS 482/Ret. 1:2002 Rettelsesblad til DS 482:1999 DS 482/Ret. 2:2005 Rettelsesblad til DS 482:1999 DS 411/Ret. 1:2002 Rettelsesblad til DS 411:1999 DS 411/Till.1:2004 DS 411/Till. 2:2005 DS 412/Ret. 1:2004 DS 412/Till. 2:2006 DS 413/Till. 2:2004 DS 413/Till. 4:2007 DS 409/Till.1:2003 DS 409/Till. 2:2004 DS 415/Ret. 1:2005 Tillæg nr. 1 til DS 411:1999, Norm for betonkonstruktioner Tillæg nr. 2 til DS 411:1999, Norm for betonkonstruktioner Rettelsesblad nr. 1 til DS 412:1998, Norm for stålkonstruktioner Tillæg nr. 2 til DS 412:1998, Norm for stålkonstruktioner Tillæg 2 til DS 413, Norm for trækonstruktioner Tillæg 4 til DS 413, Norm for trækonstruktioner Tillæg nr. 1 til DS 409, Norm for sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner Tillæg nr. 2 til DS 409, Norm for sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner Rettelsesblad nr. 1 til DS 415:1998, Norm for fundering Hvor der i AAB er angivet henvisning til DS 413:1998, erstattes disse af DS 413: Projektering Entreprenøren projekterer samtlige stillads- og formkonstruktioner, herunder sikkerhedsværn og afskærmninger. Entreprenøren afleverer formtegninger for alle synlige betonoverflader til tilsynets gennemsyn. 16

258 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB Materialer Form Til synlige betonoverflader skal anvendes form som angivet i tabel på Generalnoten, tegn. nr Form til påstøbning er glat form med dimensioner, profileringer og affasninger, som angivet på tegninger. Form til ikke synlige betonoverflader kan udføres med ru brædde- eller glat flageform efter entreprenørens valg. Den valgte form skal udformes, så de krav der er stillet til den færdige betonoverflade, herunder krav til eventuel efterbehandling, er overholdt Bræddeform (ru og høvlet) Synlige flader: Flageform Elementorienteringen skal være som anført i AAB. Overform: Brædderetning på overside af hammer skal være parallel med hammeren. Hvor flageform er krævet anvendt til synlige betonoverflader, skal flagerne så vidt muligt have samme størrelse og facon. Størrelse, placering af stød, clampshuller, noter og affasninger mv. skal på forhånd fastlægges efter aftale med tilsynet Præfabrikerede betonelementer 5.3 Udførelse Stillads Fundering Form Form til fremstilling af præfabrikerede betonelementer er glat stålform med dimensioner og affasninger som angivet på projekttegningerne. For tolerancer henvises til kapitel 14 - Tolerancer og geometrisk kontrol. Eventuelle midlertidige fundamenter for stilladser skal fjernes helt efter brug Tæthed og udformning Krav til affasninger er angivet på Generalnoten, tegn. nr eller på projekttegningerne Overfladebehandling af forme Forskallingsbrædderne skal inden støbning være fugtigholdte, så de ikke er sugende. Vand til vanding af form skal være af kvalitet som støbevand. 17

259 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB Indstøbninger og udsparinger Der indstøbes og indbygges alle på projekttegningerne viste eller med tilsynet aftalte: Udsparinger Boltegrupper til støjskærme Løftebeslag og andre ståldele Recesser Afformning Vedrørende boltegrupper til støjskærme mv. henvises til kapitel 11 - Stålarbejde. Indstøbningsdele i stål Medmindre andet er angivet på projekttegningerne skal stål- og boltekvaliteter, samt udførelse af stålarbejde og overfladebehandling være som til broautoværn iht. VD's almindelige arbejdsbeskrivelser AAB, Betonbroer - Broautoværn og rækværker. Alle ståldele, dog undtaget rustfaste ståldele, varmforzinkes i henhold til DS/EN ISO med en minimum gennemsnitsværdi på 115 µm og en minimumsværdi for enkeltprøve på 100 µm. Bolte og møtrikker er varmforzinket (centrifugerede) med lagtykkelse mindst 50 µm i henhold til DS/EN ISO og med underskåret gevind til mål efter forzinkning. Indstøbte ståldele, dog undtaget rustfaste ståldele, må af hensyn til galvanisk tæring ikke være i kontakt med armeringen og skal være isoleret mod armeringen, f.eks. ved hjælp af opslidsede PE plastrør. For konstruktioner, som på grund af deres højde er utilgængelige for inspektion, når stilladserne er fjernet, indhenter entreprenøren tilsynets tilladelse, før stilladserne nedtages Form til påstøbning Forankring af form til påstøbning kan accepteres fastgjort til spuns. 18

260 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 6 SLAP ARMERING 6.1 Alment SAB for slap armering er supplerende særlige arbejdsbeskrivelser til AAB for Betonbroer - Betonarbejde, kapitel 6 "Slap armering". Arbejdet omfatter armering i følgende konstruktioner: Borede betonpæle Betonstøbning på spuns Pladsstøbt støttevæg Præfabrikerede betonelementer Pladefundamenter Pælehatte Referencer Der tilføjes: DS 482/Ret.1:2002 DS 482/Ret 2:2005 DS 411/Ret.1:2002 DS 411/Till.1:2004 DS 411/Till.2:2005 Rettelsesblad nr. 1 til DS 482:1999, Udførelse af betonkonstruktioner Rettelsesblad nr. 2 til DS 482:1999, Udførelse af betonkonstruktioner Rettelsesblad nr. 1 til DS 411:1999, Norm for betonkonstruktioner Tillæg nr. 1 til DS 411:1999, Norm for betonkonstruktioner Tillæg nr. 2 til DS 411:1999, Norm for betonkonstruktioner DS 13080/Ret.1:2002 Rettelsesblad til DS 13080:2001 DS 13080/Ret.2:2002 Rettelsesblad til DS 13080:2001 DS 13082/Ret.1:2002 Rettelsesblad til DS 13082:2001 DS 13082/Ret.2:2002 Rettelsesblad til DS 13082:2001 DS 13083:2002 DS 13084:2001 Armeringsstål - Svejsning af armeringsstål - andet end maskinelt hæftesvejste armeringsenheder - anvendt som ikkeforspændt armering i betonkonstruktioner. Armeringsstål - Armeringsstål i coils som halvfabrikata for fremstilling af armeringsstål i stænger samt armeringsenheder til anvendelse som ikke-forspændt armering i betonkonstruktioner. DS 13084/Ret.1:2002 Rettelsesblad til DS 13084: Dokumentation Armeringsstål skal opfylde krav jf. DS som anført i nedenstående skema. 19

261 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 Anvendelse Identifikation Minimum styrke f yk (MPa) Minimum duktilitet A jk (%) (f t /f y ) k (-) Minimum forankring ζ (-) Skørtelementer til støjskærme Y 400 2,5 1,03 0,8 Påstøbning på spuns (excl. spunshammer) 6.2 Materialer Y 400 2,5 1,03 0,8 Borede pæle, langsgående armering S 550 5,0 1,08 0,6 Borede pæle, bøjler S 550 5,0 1,08 0,6 Pæledæk K 500 5,0 1,08 0,8 Øvrige konstruktionsdele Y 550 8,0 1,08 0,8 Alt stål leveres og indbygges som nyt stål med kun uvæsentlige rustangreb, dvs. maksimalt rustgrad B iht. ISO :2007 Rundjern S235 leveres iht. DS/EN 10025: Afstandsholdere 6.3 Udførelse Alment Afstandsholdere skal opfylde de krav til miljøklasse og trykstyrke som modsvarer den beton de anvendes i. Afstandsholdere af typen "slange" / "ål" må ikke benyttes. Afstandsholdere i pælehatte skal være beton eller fiberbeton. Evt. bindetråd i afstandsholdere skal være i rustfast kvalitet. Betonafstandsholdere forelægges tilsynet senest tre arbejdsdage inden støbning påbegyndes. Den på tegningerne viste armering er at opfatte som princip for armeringsudformningen. Dette betyder, at entreprenøren skal udarbejde detaljerede armeringstegninger for afklaring af armeringsføringen. Entreprenøren fremsender nødvendige armeringstegninger samt fuldstændige bukkelister i to eksemplarer til tilsynet til gennemsyn. Materialet skal være tilsynet i hænde senest 20 arbejdsdage inden tilvirkning af armering påbegyndes. Sikkerhed mod faldulykker skal etableres, f.eks. ved afdækning af udragende armeringsstænger og/eller ved afspærring. Stødjern udført som iborede armeringsstænger eller ved hjælp af armeringskoblinger må kun anvendes når det fremgår af projektet eller efter aftale med tilsynet. Ved udsparinger, hvor speciel armeringstegning ikke er udarbejdet, overklippes armeringen, og der suppleres ved siden af udsparingen med stødjern med tilsvarende areal, ført en stødlængde forbi udsparingen. 20

262 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 Al armering skal transporteres og opbevares, således at det i mindst muligt omfang udsættes for saltvand eller sprøjt af saltvand. Armering, der er blevet udsat for saltvand, skal spules med ferskvand Frihugning af armering Armeringen må ikke beskadiges under frihugning af pæletoppe. Frihugning skal ske således, at pælebeton afsluttes 40 mm +0/-10 mm over underside pælehat. Beton i pæle må ikke beskadiges under 20 mm over underkant pælehat. Princip for frihugning af armering skal forelægges for tilsynet Dæklag og armeringsafstande Dæklag er angivet i tabel "Klassifikation af betontyper opdelt på konstruktionsdele" i Generalnoten, tegn. nr Varmepåvirkning af armering Svejsning af armeringsjern, herunder hæftesvejsning, er kun tilladt, hvor der på projekttegningerne er angivet svejsbart armeringsstål (S). Entreprenøren udarbejder arbejdsprocedure og kontrolplan for svejsearbejdet iht. DS og DS Maskinelt svejste armeringsjern skal efter svejsning opfylde kravene anført i afsnit Armering i påstøbning 6.4 Kontrol Spunsjernene skal før fastgørelse af armeringsjern afrenses ved højtryksspuling for jord og slam. I den forbindelse skal det sikres, at der ikke slynges slam eller sten ud på nærliggende bygninger eller trafikarealer. Om nødvendigt skal entreprenøren etablere passende afskærmning. Armering er fastgjort til spuns profilet med påsvejste armeringsbøjler, som angivet på tegninger. Inden præfabrikerede betonelementer afgår fra fabrikationsstedet, efterviser leverandøren med covermeter, at dæklaget overholder kravene. Kontrol udføres med en måling pr. 1 m 2. Største og mindste afvigelse for hvert element journalføres. 21

263 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 8 BETON 8.1 Alment SAB for beton er supplerende særlige arbejdsbeskrivelser til AAB for Betonbroer - Betonarbejde, kapitel 8 "Beton". Arbejdet omfatter beton til følgende arbejder: Borede betonpæle Betonpåstøbning af spuns Insitu-støbt støttevæg Præfabrikerede betonelementer Pladefundamenter Pælehatte. Præfabrikerede betonelementer Mindst 20 arbejdsdage før produktion af præfabrikerede betonelementer igangsættes fremsender entreprenøren arbejdsprocedure med tilhørende arbejdstegninger for alle elementtyper herunder placering af udsparinger, indstøbningsdele mv. Beton til undervandsstøbning Til følgende arbejder er der forudsat anvendelse af undervandsbeton: Borede pæle Undervandsbeton skal fremstilles ved tilsætning af specielle tilsætningsstoffer der sikrer, at betonen ikke separerer ved udstøbning under vand. Entreprenøren proportionerer og dokumenterer betonen iht. de krav der er stillet til udførelse af borede pæle, jf. AAB for Fundering, afsnit 4.3.5, samt de supplerende krav der fremgår af nærværende SAB 9 og øvrigt relevant projektmateriale, herunder Generalnoten, tegning nr Prøvestøbninger Prøvestøbninger omfatter: Påstøbning af spunsvægge Præfabrikerede betonelementer Udover de i afsnit anførte prøvestøbninger udfører entreprenøren nedenstående "fuld skala" prøvestøbninger af påstøbning på støttevægge samt præfabrikerede betonelementer. Program for, detaljeret udformning af og arbejdsområde til prøvestøbninger og - opstillinger aftales med tilsynet. Prøvestøbninger til in-situ støbte dele kan tillades at indgå i de færdige konstruktioner, såfremt støbningerne er fejlfrie. Alternativt skal beton'en nedbrydes og bortskaffes. Formålet med prøvestøbningerne er, udover forprøvning af betonen, at etablere referenceflader for de synlige betonoverflader. Referencefladerne vil danne grundlag for bygherrens accept af de færdige konstruktioner ved arbejdets aflevering. 22

264 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB Referencer Prøvestøbningerne skal udføres med det materiel, som planlægges anvendt ved de aktuelle konstruktioner, herunder skal afstandsholdere, formclamps mv. være af den type, som entreprenøren planlægger at anvende. Der tilføjes: DS 2426/Ret. 1:2006 DS 2426/Ret. 2:2008 DS 2426/Ret. 3:2008 DS 2426/Till. 1:2008 DS/EN 206-1:2002 DS/EN 206-1/A2:2005 DS 482/Ret.1:2002 DS 482/Ret 2:2005 Rettelsesblad nr. 1 til DS 2426, Beton - Materialer - Regler for anvendelse af EN i Danmark Rettelsesblad nr. 2 til DS 2426, Beton - Materialer - Regler for anvendelse af EN i Danmark Rettelsesblad nr. 3 til DS 2426, Beton - Materialer - Regler for anvendelse af EN i Danmark Tillæg 1 til DS 2426, Beton - Materialer - Regler for anvendelse af EN i Danmark Beton - Del 1: Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse Beton - Del 1: Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse Rettelsesblad nr. 1 til DS 482:1999 Udførelse af betonkonstruktioner Rettelsesblad nr. 2 til DS 482:1999 Udførelse af betonkonstruktioner DS 411/Ret.1:2002 Rettelsesblad til DS 411:1999 DS 411/Till. 1:2004 DS 411/Till. 2:2005 DS :2002 DS /Bil.1: cd DS :2002 DS :2002 DS :2002 DS/EN 1542 DS/EN DS/INF 135:2005 Tillæg nr. 1 til DS 411:1999, Norm for betonkonstruktioner Tillæg nr. 2 til DS 411:1999, Norm for betonkonstruktioner Betonprøvning - Hærdnet beton - Indre stabilitet Betonprøvning - Hærdnet beton - Referenceatlas over indre stabilitet Betonprøvning - Hærdnet beton - Betonsammensætning Betonprøvning - Hærdnet beton - Pasta- og vedhæftningsrevner Betonprøvning - Hærdnet beton - Komprimeringsgrad Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner. Prøvningsmetoder. Måling af vedhæftningsstyrke Almindelige regler for præfabrikerede betonprodukter Klassifikation af cement - Klassifikation vedrørende sulfatbestandighed, alkaliindhold og vandopløseligt chromatindhold samt regler for certificering af supplerende krav og overensstemmelsesvurdering HETEK rapport nr. 40 (1996) 23

265 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 For udførelsen af borede pæle gælder de i DS/EN 1536, "Udførelse af særlige geotekniske konstruktioner, borede pæle" i relevant omfang. Vejledende tekst, noter mm. i DS/EN 1536 og EN skal betragtes som krav Dokumentation 8.2 Materialer Klassifikation af betontyper opdelt på konstruktionsdele er anført i Generalnoten, tegn. nr Delmaterialer Cement Flyveaske Mikrosilica Groft tilslag Blandevand Klassificering af cement skal ske iht. DS/INF 135:2005. I henhold til DS 2426 afsnit I henhold til DS 2426 afsnit Som tilslag i betontype E skal anvendes granit. I henhold til DS 2426 afsnit Tilsætningsstoffer I henhold til DS 2426 afsnit og Andre delmaterialer 8.3 Udførelse Tolerancer Udover de til betonen krævede egenskaber, dokumenterer entreprenøren, at tilsætningsstofferne ikke medfører miljømæssige påvirkninger. Anvendelse af øvrige delmaterialer skal godkendes af tilsynet. Tolerancer for udsparinger, indstøbninger mv. skal fastsættes i overensstemmelse med deres anvendelse. Der henvises i øvrigt til afsnit 14 - Tolerancer og geometrisk kontrol Borede pæle Krav til tolerancer fremgår af afsnit Præfabrikerede betonelementer Følgende tolerancer på de på projekttegningerne angivne teoretiske mål skal overholdes: 50 % af de i DS 482 afsnit 14.3 angivne dog maksimalt: 24

266 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB Støbeskel Længde af betonelementer: ± 10 mm Placering og dimension af eventuelle udsparinger: ± 5 mm Højde af betonelementer: ± 5 mm Tolerancer for afvigelse fra en retskede på 3 m på overflader, sider og kanter: 3 mm Entreprenøren kan ikke påregne, at der må udføres andre støbeskel end de på tegningerne viste. Betonflader, imod hvilke der skal støbes, skal opfylde kravene til støbeskel, jf. AAB for Betonarbejde afsnit Afrensningen kan udføres ved højtryksspuling, våd sandblæsning, vandblæsning eller kombination heraf. I armerede konstruktioner må rensningen ikke udføres ved behugning med betonhammer, mejsler eller tilsvarende. Til våd sandblæsning anvendes skarpt lerfrit natursand bestående af stærke uforvitrede korn. Vandblæsning udføres som trykspuling med et tryk på minimum 40 MPa. Til afrensning af overflader, imod hvilke der skal støbes, må trykluft kun anvendes, hvis luften er renset, så der ikke sætter sig oliefilm på overfladen. Rensning af støbeskel i miljøklasse A og E skal foretages, så stentilslaget er frilagt til en dybde på mindst 3 mm. Støbeskel skal før støbning af den efterfølgende konstruktionsdel være opfugtet, så betonen er vandmættet, men overfladetør på støbetidspunktet Klargøring af form og armering Støbning Før udførelse af våd sandblæsning og højtryksspuling skal der være foretaget en afskærmning og afdækning i fornødent omfang til beskyttelse af trafikanter, entreprenørens ansatte, der arbejder i området, maskindele mv. og af hensyn til sikring mod forurening af omgivelserne. Tilstødende konstruktionsdele, der forurenes, skal straks rengøres. Eventuelle skader på tilstødende konstruktioner skal staks meddeles tilsynet og udbedres efter tilsynets anvisninger uden udgifter for bygherren. Af hensyn til den indblandede luft og betonens frostbestandighed må der ikke vibreres med stavvibrator i dæklag mod formsatte overflader Efterbehandling A. Krav In-situ støbte konstruktioner Generelt defineres nyudstøbte vægge/konstruktionsdele ved deres afgrænsning af støbeskel, mens middeltemperaturen i tidligere støbte, tilstødende konstruktioner beregnes af den del af konstruktionen, som er inden for en afstand af 3 m fra den nystøbte konstruktion. Ved sammenstøbninger må forskellen mellem middeltemperaturen i tidligere udstøbt betondel og nystøbt betondel ikke overstige 15 ºC, med mindre det ved beregning dokumenteres, at 80 % af betonens aktuelle spaltetrækstyrke ikke overskrides. 25

267 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 Entreprenørens dokumentation for sikring af de krævede hærdebetingelser skal foreligge i form af beregninger af de forventede temperatur- og evt. spændingsforhold. Entreprenøren skal dokumentere, at betonen har den krævede modenhed inden beskyttelsen mod udtørring fjernes. Betonelementer Temperaturforløb og -deformationer under hærdningen må ikke medføre skader på elementerne. Betonens temperatur under hærdningen må ikke overstige 50 ºC. Forskellen mellem middeltemperatur og temperaturen i overfladen må ikke overstige 12 ºC. Entreprenørens dokumentation for sikring af de krævede hærdebetingelser skal foreligge i form af beregninger af de forventede temperatur- og evt. spændingsforhold. De beregnede forventede temperaturforløb skal dokumenteres ved temperaturmålinger på prøvestøbninger og på støbning af hvert 50. element til støjskærmsskørter. B. Foranstaltninger For at overholde de stillede krav til forskellen mellem middeltemperaturen af tidligere støbte og af tilstødende, nystøbte vægge iværksætter entreprenøren foranstaltninger som nævnt i DS 482, afsnit Foranstaltningerne kan bl.a. omfatte: Isolering af den udstøbte beton Isolering eller opvarmning af tilstødende konstruktionsdele Opvarmning af den friske beton med forvarmede tilsætningsmaterialer (jf. SAB 18). Hvis kølerør anvendes i perioder med frostvejr, tømmer entreprenøren, hvis væsken ikke er frostsikker, rørene så betids, at der ikke opstår risiko for frostsprængninger af betonen Hærdnet beton, overflader Entreprenøren træffer i forbindelse med udstøbning foranstaltninger til imødegåelse af løbere på allerede udstøbte betonoverflader. Skulle disse alligevel forekomme, skal de afrenses øjeblikkeligt. Prop- og clampshuller mv. udstoppes som angivet i AAB. Ved glatte betonoverflader skal udstopningen være med glat (glittet) overflade Betonelementer Entreprenørens arbejdsprocedure, for støbning af præfabrikerede betonelementer til betonskørt, skal tage hensyn til, at synlige flader bliver støbt mod stålform således, at luftblærer undgås ved vibreringen. Leverings- og montageplaner Entreprenøren udarbejder et detaljeret leverings- og montageprogram, inkl. montageplaner. De i AAB anførte udstøbte cylindre skal opbevares på betonelementerne. Håndtering af betonelementerne, herunder transport, oplagring og oplægning skal være aftalt i detaljer. Betonelementerne må ikke løftes ud af formen før betonen har opnået fuld karakteristisk krævet styrke. Udformning 26

268 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 Elementer til betonskørt mærkes med numre, der svarer entydigt til nummereringen på montageplanerne. Elementerne skal endvidere være mærket med støbedato og elementleverandørens mærke. Mærkningen må ikke være synlig i det færdige bygværk. Entreprenøren og tilsynet træffer aftale om eventuelle løfte- og montageanordninger. Disse må ikke forringe elementets funktion, styrke og holdbarhed. Entreprenøren dimensionerer og ilægger nødvendig supplerende armering. Tegninger skal på forlangende forelægges tilsynet. Løfteanordninger må ikke være synlige i det færdige bygværk. Fremstilling Fremstilling af betonelementer skal finde sted i støbehal, telt eller lignende. Elementerne tillades ikke damphærdnet. Transport og montage Under efterbehandling, lagring, transport og montage skal elementerne være understøttet på deres lejeflader således, at deformationer og vridning af elementerne ikke opstår. Der skal ved håndtering og transport af de præfabrikerede elementer udvises forsigtighed, således at beskadigelser undgås. Entreprenøren skal inden montagen sikre sig, at elementerne er i forudsat stand Betonpåstøbning 8.4 Kontrol Alment På vægtype 5a & 5b (spuns) må betonpåstøbningen først etableres, efter der er tilfyldt med råjord og/eller bundsikringsgrus bag spunsen op til underside vejkasse. Jordfugtig beton og renselag klassificeres som mindre betydende. For mindre betydende konstruktionsdele kan følgende krav udelades Udarbejdelse af støbeprogram (AAB afsnit 8.3.3) Forprøvning af betons produktionsegenskaber (AAB ) Prøvestøbning, herunder udstøbning af prøvelegeme og udtagning af repræsentative delmaterialeprøver til tilsynet (AAB afsnit 8.4.3) Produktionsprøvning af procesvand (AAB afsnit ) Udtagning af prøver på pladsen til måling af frisk betons luftindhold og konsistens (AAB afsnit ) Forprøvning af materialer Delmaterialer Sten Til dokumentation af, at udenlandske stenmaterialer ikke kan udvikle alkalikiselreaktion under danske klimabetingelser, kan en af følgende metoder accepteres: a) Måling af ekspansion på mørtelprismer med nedknust sten-materiale. Der skal anvendes ASTM C-9 Proposal P 214, "Accelerated Detection of Potentially Deleterious Expansion of Mortar Bars Due to Alkali-Silica Reaction." Ekspansionen skal være mindre end 1,0 efter 16 dage. 27

269 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 b) Måling af ekspansion på betonprismer. Der skal anvendes CSA-CAN 3 - A A. Ekspansionen efter 52 uger må ikke overstige 0,4. c) Måling af ekspansionen på mørtelprismer. Der skal anvendes ASTM C1260 Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Aggregate (Mortar-Bar Method). Ekspansionen skal være mindre end 0,1 % efter 14 dage. Udenlandske materialer forprøves i følgende omfang: Metode a: 3 kerner og 1 bjergartsfordeling Metode b: 3 mørtelprismer Metode c: 3 betonprismer. Resultatvurdering: Gennemsnittet skal opfylde det stillede krav ved brug af metode b og c. Ved metode a må der ikke konstateres alkalikiselreaktion i nogen af de tre kerner. Fint tilslag / Sand Til dokumentation af, at udenlandske sandmaterialer ikke kan udvikle skadelige alkalikiselreaktioner under danske klimabetingelser, kan en af følgende metoder accepteres: a) Hvis det kan dokumenteres, at de potentielt reaktive bestanddele i det pågældende sand er opalholdige porøse flintvarieteter eller tilsvarende reaktive flintkorn som i danske sandmaterialer (bakke- og sømaterialer), så kan en af følgende metoder anvendes: 1) TI-B51 Sands alkalikiselreaktivitet 2) TI-B52 Petrografisk undersøgelse af sand til beton b) Måling af ekspansionen på mørtelprismer. Der skal anvendes ASTM C1260 Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Aggregate (Mortar-Bar Method). Ekspansionen skal være mindre end 0,1 % efter 14 dage. Blandevand Hvis der ikke anvendes drikkevand fra vandværk, skal der udtages en repræsentativ vandprøve, der fremsendes til et af DANAK autoriseret laboratorium til undersøgelse svarende til de stillede krav Prøvestøbning Omfanget af "fuld skala" prøvestøbninger er beskrevet i afsnit 8.1. For hver af de i entreprisen anvendte betonrecepter (til beton i miljøklasse A og E) herunder undervandsbeton skal der udføres prøvestøbninger iht. til AAB. Prøvestøbningerne kan være del af et fundament eller de i kapitel 1 forlangte "fuld skala" prøvestøbninger. For beton i miljøklasse E udføres der analyse af borekerner som angivet i AAB. For beton i miljøklasse A, udføres der på hver borekerne kun en luftporeanalyse i henhold til DS/EN I forbindelse med prøvestøbningen udtages repræsentative prøver af de til betonen anvendte delmaterialer, som udleveres til tilsynet som fremtidig reference Produktionsprøvning af materialer Delmaterialer Entreprenøren foretager for hver påbegyndt 1000 m 3 beton i entreprisen en stikprøvekontrol af de anvendte delmaterialer omfattende prøvning svarende til normal produktionskontrol. 28

270 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 Resultaterne skal føres i journal. Blandevand Såfremt der ikke anvendes drikkevand fra vandværk, skal der for hver påbegyndt 1000 m 3 beton foretages prøvning svarende til de stillede krav. Det skal desuden dagligt ved hjælp af simple, men sikre identifikationsprøver dokumenteres, at vandets ph samt chlorid og alkaliindhold ikke afviger væsentligt fra de egentlige prøvninger. Der skal føres journal over identifikationsprøverne Betonens sammensætning v/c forhold Det beregnede v/c-forhold skal optegnes grafisk. Luftindhold i frisk beton Der skal foretages en måling af luftindholdet for hvert af de 3 første læs herefter pr. 25 m 3 af hvert læs leveret beton udtaget ved pumpe eller, ved blanding af beton til reparation, af hver blanding Udførelseskontrol Tolerancer Entreprenøren udfører følgende geometriske kontrol: Eftermåling af fundamenters placeringer i forhold til systemlinjer. Eftermåling af forkant af støttevæggenes oversider i forhold til systemlinjer samt nivellement af samme. Kontrol af dimensioner af betonelementer til betonskørt, herunder retlinjethed. Efter støbning af et antal betonelementer, antallet aftales med tilsynet, skal entreprenøren udføre en prøvemontage på stålkonstruktionen, for at opnå sikkerhed for at betonelementerne kan monteres som forudsat Betonelementer Betonelementer skal uanset produktionsland opfylde kravene i DS/EN og DS 2426, herunder certificering af produktionskontrollen iht. DS 2426, afsnit

271 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 10 FUGTISOLERING 10.4 Kontrol Alment SAB for fugtisolering er supplerende, særlige arbejdsbeskrivelse til AAB for fugtisolering samt Bilag 10 Fugtisolering, "Typegodkendte eller forhåndsgodkendte systemer" som det er anført i SB 2, stk. 2. Kontrol og kvalitetssikring af fugtisolering skal udføres med metoder og brug af formulerer og tilhørende vejledningstekster beskrevet i Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning Tynd isolation Alment Arbejdet omfatter: Tynd isolation, typegodkendt type, på in-situ støbt støttevæg under Hedelandsvej, som vist på projekttegningerne. 30

272 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 11 STÅLARBEJDE 11.1 Alment SAB for stålarbejde er supplerende særlige arbejdsbeskrivelser til AAB for Stålbroer - Stålarbejder. Ift. nummerering i AAB er 1-tallet foran afsnitsnummereringen blevet erstattet af et 11-tal. Arbejdet omfatter levering, fremstilling på værksted, varmforzinkning iht. kapitel 12, al transport og montering af følgende stålprofiler og stålkonstruktioner: Varmforzinkede: Stålsøjler for støjskærme Boltegrupper Ikke varmforzinket: Tolerancer: 11.2 Materialer Stålkonstruktion til stræk på støttevægge Stålsøjler er vist på tegning nr og nr Boltegrupper til støjskærme er vist på tegning nr Søjlelængder: ± 1 mm Bredde/længde af fodplader: ± 1 mm Placering af boltehuller: ± 1 mm Der henvises i øvrigt til kapitel 14 - Tolerancer og geometrisk kontrol Ståltyper, kvalitetsklasser og inspektionsdokumenter Der skal benyttes varmvalsede konstruktionsstål S355J2+N (normaliseret) iht. DS/EN :2004 inkl. relevante optioner. Konstruktionsstålet skal være fremstillet af Stål S2 (siliciumberoliget stål med Si-indhold: 0,15-0,25 vægtprocent). For emner der ikke skal varmforzinkes, kan alternativt benyttes varmvalsede konstruktionsstål S355J2 iht. DS/EN :2004 inkl. relevante optioner. Alt stål for stød- og fodplader leveres yderligere som Z-stål i kvalitetsklasse Z25 iht. DS/EN 10164:2005. Alt stål leveres med inspektionscertifikat 3.1 iht. DS/EN 10204:2004. Krav til overflader og indre materialefejl er klasse A i henhold til DS/EN for plader, og DS/EN for profiler. Identifikation Stål og certifikat mærkes fra entreprenøren på en sådan måde, evt. gennem forsendelsesdokumenterne, at der er en entydig forbindelse mellem stål og certifikat. Mærkningen udføres som angivet i DS/EN :

273 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB Tilsatsmaterialer Bolte 11.3 Udførelse Generelt Tilsatsmaterialer skal opfylde kravene i de relevante DS/EN-normer (DS/EN 14175:2008, DS/EN ISO 2560, DS/EN 756 og DS/EN 758). Tilsatsmaterialer opbevares efter leverandørens anvisninger. Alle bolte leveres varmforzinkede i klasse 8.8, med undtagelse af bolte anvendt i forbindelse med stræk på spunsvægge. Disse bolte leveres som rustfaste og syrefaste bolte i kvalitet A4-70, Fu = 700 MPa og Fy = 450 MPa. Alle rustfaste og syrefaste bolte skal beskyttes under fremstilling, transport, opbevaring på byggepladsen samt under montagen i henhold til DS/ENV :2000. Arbejdet udføres således at kravene i DS/ENV :1999 og DS/ENV :2000 er opfyldt. For emner der skal varmforzinkes skal flammeskårne kanter og flader slibes iht. kapitel 12. Kvalitetsstyring: Svejsning Svejseværkstedet dokumenterer at have et kvalitetsstyringssystem, der lever op til kravene for et DS/EN og DS/EN certificeret værksted samt, at arbejdet vil blive udført efter de dertil hørende kvalitetsstyringsprincipper. Svejsearbejdet koordineres iht. DS/EN/ISO Alle svejsninger udføres i sømklasse II, karakter C (iht. DS 412), bortset fra svejsninger der indgår i tværpladestød (fodplader etc.). Sidstnævnte svejsesømme udføres i sømklasse I, karakter B. Dimension på kantsømme er a-mål. Ikke angivne svejsesømme er fuldt gennembrændte stumpsømme Svejseprocedurespecifikationer (WPS) Svejseprocedurespecifikationer (WPS) udføres iht. DS/EN/ISO for alle svejsesømme. Generelt skal WPS'er udarbejdes iht. DS/EN/ISO (prøvede tilsatsmaterialer), mens WPS for stødplader skal udarbejdes iht. DS/EN/ISO (procedureprøvning), under overvågning fra et akkrediteret institut. Det påhviler entreprenøren at dokumentere, at der tages alle nødvendige forholdsregler for at imødegå dannelsen af hydrogenrevner. En del af denne dokumentation vil være anvendelse af DS/EN 1011 i forbindelse med beregning af behovet for forvarmning. Godkendte svejseprocedurespecifikationer (WPS) samt evt. tilhørende WPAR fremsendes i god tid (mindst 10 arbejdsdage) til tilsynet forud for iværksættelse af svejsearbejde Bolteforbindelser Der anvendes skiver under både boltehoved og møtrik. Hulstørrelser er iht. DS 412 pkt med mindre andet er angivet. 32

274 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 I ikke forspændte samlinger og i alle samlinger, der kun består af én bolt, sikres møtrikken/bolten mod løsdrejning. Forspændte bolte tilspændes med en forspændingskraft som angivet på tegningerne, og med egnet smøremiddel valgt af entreprenøren. Forspænding skal ske med kalibrerede hydraulisk værktøj eller momentnøgle. Fundamentsbolte forspændes når understopning har opnået min. 70 % af trykstyrken. Disse bolte forspændes ved at trække i bolten med hydraulisk værktøj. Fundamentsbolte efterspændes med hydraulisk løfteværktøj tidligst minimum 1 uge efter forspændingen er udført. Overfladebehandling af kontaktflader i forspændte samlinger skal være som angivet i AAB. Kontaktfladerne planeres om nødvendigt efter svejsning og varmforzinkning for at give nødvendig planhed for at fladerne kan spændes sammen Montering og samling 11.4 Kontrol Der henvises til kapitel 13. Sporbarhed Der kræves sporbarhed i følgende omfang: Identifikation af materialer, jf. DS/ENV :1999, pkt Identifikation af svejsesømme, jf. DS/ENV :1999, pkt. 7.2 (2) i for alle svejsninger i sømklasse I. Sporbarheden dokumenteres og indgår i kontroljournalen. Materialekontrol Nr. Kontrolobjekt Kontrolmetode Kontrolomfang 1 Stålprofiler og fodplader Følgeseddelkontrol, værkscertifikater, kontrol for lagdeling, samt visuel kontrol af at huller er udført før galvanisering. 100 % 2 Bolte Følgeseddelkontrol og kontrol af mærkning på bolte. 100 % Udførelseskontrol Nr. Kontrolobjekt Kontrolmetode Kontrolomfang 1 Svejsninger Visuel 100% 2 Svejsninger Se AAB DS 412, Tabel V Bolte Følgeseddel og kontrol af mærkning på bolte 100 % 4 Geometri Måling 10 % 33

275 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 12 OVERFLADEBEHANDLING AF STÅL SAB for overfladebehandling, stål er supplerendebestemmelse til AAB for Stålbroer - Overfladebehandling. Ifh. til nummeringen i AAB er 2-tallet i afsnitsnummereringen blevet erstattet af et 12-tal For varmgalvanisering henvises til DS/EN/ISO 1461, der skal følges med de supplerende krav og oplysninger indeholdt i dette kapitel 12. For malerbehandling henvises til DS/EN/ISO 12944, der skal følges med de supplerende krav og oplysninger indeholdt i dette kapitel Alment Arbejderne omfatter varmgalvanisering og maling af stålkonstruktioner til støjskærme. Varmgalvanisering udføres for hovedparten af stålkonstruktionerne, jf. kapitel 11, medens malerbehandling kun udføres på dele af stålsøjlerne Materialer Udførelse Generelt Stålkonstruktionerne skal varmforzinkes med lagtykkelser, der for de enkelte elementer (typisk søjler med påsvejste emner så som fodplader) skal overholde minimumsmiddelværdi 115 µm og minimumsværdi 100 µm i henhold til DS/EN/ISO Middelværdierne for lagtykkelse må maksimalt være 200 µm. Elementer, der helt eller delvist bliver jorddækket, skal ud over varmforzinkning yderligere overfladebehandles iht. DS/EN/ISO , korrosionsklasse Im3, med høj holdbarhed. Kulør på dækmaling skal være som varmforzinket stål svarende til RAL-kode 7038 med glans 20. Bolte og møtrikker skal have lagtykkelse med en minimumsmiddelværdi på 50 µm og minimumsværdi på 45 µm for enkeltprøve i henhold til ISO Overfladebehandlingen udføres i værksted. Kun eventuelle reparationer efter transport og montageskader kan udføres på byggepladsen efter aftale med tilsynet. Flammeskårne kanter og flader skal inden varmforzinkning være slebet således, at alt ødelagt materiale fra kanter og flader er fjernet ind til stål, der er metallisk upåvirket af flammeskæring. Straks efter varmforzinkning skal emnerne opbevares mindst 14 dage i tør, indendørs atmosfære, og de må i denne periode ikke udsættes for nogen form for vandpåvirkning. Emnerne skal opbevares uden direkte indbyrdes kontakt, og uden kontakt til andre metalemner, f.eks. ved at benytte mellemlæg af træ. Malingsleverandørens anvisninger skal fremsendes til tilsynets godkendelse. Malingsleverandørens anvisninger skal følges. For stålsøjler, hvis nederste del bliver jorddækket, skal hele søjleelementet varmforzinkes, og yderligere skal den nederste del overfladebehandles, fra minimum 200 mm over jordniveau og hele vejen ned til og med underside af fodplade. Overfladebehandlingen udføres iht. DS/EN/ISO , korrosionsklasse Im3, med høj holdbarhed. 34

276 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 Efter overfladebehandling (galvanisering/maling) må der ikke udføres yderligere bearbejdning. Undtaget herfra er eventuel montageboring af huller iht. projekttegninger. Udbedring af montageskader på varmforzinkning Der skal fremsendes arbejdsprocedure for reparation af montageskader. Proceduren skal bl.a. redegøre for forarbejder, dvs. hvordan der sikres fornøden rengøring og ruhed af områder, der skal repareres. Proceduren skal godkendes af tilsyn før reparationsarbejder påbegyndes. Udbedring af montageskader på varmforzinkningen må kun foretages på absolut tørre (dugfri) overflader og ikke ved lufttemperaturer lavere end 5 C under påføring og hærdning. Skader på varmforzinkning med areal op til 10 cm² repareres ved påføring af koldgalvanisering, som Galvafroid, til endelig lagtykkelse min. 165 µm. Alternativt kan repareres med sprøjteforzinkning, som udføres i henhold til DS/EN/ISO 2063:2005, klasse Zn 100. Skader på varmforzinkning med areal større end 10 cm² skal repareres med sprøjteforzinkning, som udføres i henhold til DS/EN/ISO 2063:2005, klasse Zn 100. Områder repareret med sprøjteforzinkning dækkes med en egnet forsegler ("tie coat") umiddelbart efter udførelsen. Udbedring af montageskader på maling Der skal fremsendes arbejdsprocedure for reparation af montageskader samtidig med fremsendelse af arbejdsprocedure for selve malerarbejdet. Før en undtagelsesvis påføring for montageskader af malingslag i fri luft, træffes passende foranstaltninger til at beskytte malingsstedet mod regn og kondensdannelse, støv, stenslag mv. samt stærk sol. Malingsleverandørernes anvisninger skal følges. Malingsspild (malingspletter og stænk) fjernes løbende under arbejdet. Hvor skader i malingsbehandlingen har fremkaldt rustdannelse, skal overfladen sandblæses eller renses ved slibning til rent metal. Overgangen til den omgivende maling slibes jævnt. Derefter behandles overfladen i henhold til arbejdsbeskrivelsen. Hvis skadearealet er stort (større eller lig 100 cm²), skal overlap mellem lagene aftrappes min. 100 mm. Maskinel rensning tillades efter aftale med tilsynet. Ved reparation af mindre skader (mindre end 100 cm²) kræves kun aftrapning mod grundmaling/ sprøjtemetallisering. Såfremt grundbehandlingen er intakt, kan reparationer tillades udført med dækmalingen alene, forudsat at krav til den samlede tørfilmtykkelse overholdes. Mindre, overfladiske skader udbedres med den aktuelle mellem-/dækmaling efter rensning. Udviser en konstruktionsdel eller enkelte, større flader udbredte mangler, således at pletvis udbedring ikke kan overholde de stillede udfaldskrav, skal den pågældende del eller de pågældende flader underkastes en fornyet rensning og overfladebehandling. I tvivlstilfælde skal særlig reparationsprocedure - ud over de der indgår i arbejdsbeskrivelsen - forelægges tilsynet Kontrol Generelt Kontrolarbejdet skal sikre, at der er overensstemmelse mellem de specificerede materialer, udfaldskrav og kvalitet af den udførte overfladebehandling. 35

277 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 Kontrolarbejdet omfatter: Procedureprøvning Proceskontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Kontrol ved afhjælpningsperiodens udløb Procedureprøvning Entreprenøren fremsætter forslag til udførelse og opsætning af prøveplader. Der udføres 3 stk. prøveplader. Disse plader vil blive anvendt som reference under arbejdets udførelse Proceskontrol Varmforzinkede emner: Gennemføres iht. DS/EN ISO Varmforzinkede overflader som efterfølgende malerbehandles: Umiddelbart før malerbehandlingen foretages, sandblæses de varmforzinkede overflader med stærkt reduceret tryk, således at der opnås en ruhed og intensitet, der som minimum modsvarer Rugo-test BN 9a, ISO 8503 Fine-Medium. Malingleverandørens eventuelle supplerende krav til ruhed og intensitet skal ligeledes opfyldes og godkendes inden malerbehandlingen påbegyndes. Under selve malerarbejdet udføres minimum 2 stk. testplader pr. malingsafsnit. Pladerne skal have gennemgået den samme proces som de konkrete malerbehandlede emner og udføres samtidigt med selve malerarbejdet. Der skal opnås en vedhæftning på minimum 2,0 MPa taget over 2 x 3 målinger på de 2 testplader. Hvis malingsleverandørens krav til vedhæftning er højere, skal disse krav dog følges Udførelseskontrol Slutkontrol Varmforzinkede emner: Gennemføres iht. DS/EN ISO 1461, men med et kontrolomfang på 5 % af søjler (søjleelementer, dvs. inkl. fodplader) og på 10 % af øvrige emner. Varmforzinkede overflader som efterfølgende malerbehandles: Udover det i AAB angivne kontrolomfang fører entreprenøren dagbog over: Temperaturer (luft og stål), relativ fugtighed og dugpunkt på arbejdsstedet. Der måles tre gange i den daglige arbejdsperiode (normalt kl. 8, 12 og 16). Arbejdes udenfor normal arbejdstid måles ved begyndelsen og slutningen af arbejdstiden, samt mindst hver 4. time Hvilke arbejder der er udført, med angivelse af placering og omfang samt eventuelle særlige forhold Forbrug af maling Dagbog føres på skemaer, der kan godkendes af tilsynet, og kopi udleveres løbende til tilsynet. Når montagearbejdet i et afsnit er afsluttet, udfører entreprenøren under tilsynets tilstedeværelse slutkontrol, som omfatter eftersyn om der er ureparerede montageskader. Kontrolmåling af 36

278 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 lagtykkelse foretages hvis det vurderes nødvendigt. Slutkontrol på områder, der skal dækkes med jord, udføres inden jorden tilfyldes. Varmforzinkede overflader som er malerbehandlet: Når montagearbejdet i et afsnit er afsluttet, udfører entreprenøren under tilsynets tilstedeværelse slutkontrol, som omfatter måling af lagtykkelse og poretæthed samt vedhæftning. De angivne tykkelseskrav skal opfyldes både for grundbehandlingen alene og for den færdige overfladebehandlings totale tykkelse. Vedhæftning: På tilsynets forlangende eftervises vedhæftningen stikprøvevis, idet kontrollen udføres ved gittersnit KL 2 (ISO 2409) med gittersnitapparat, Erichsen 295/II 3 mm snitafstand og Tesa-film 144. Udbedring af kontrolsteder påhviler entreprenøren. Tilsynet udvælger søjler til kontrol for vedhæftningen Kontrol ved udløbet af afhjælpningsperioden Kontrolomfang og acceptkrav for varmforzinkede elementer, som er umalede eller kun er delvist malede: Tilsynet udvælger 10 stk. elementer til stikprøvekontrol Kontrollen udføres på umalede og dermed ikke-jorddækkede overflader af disse elementer Acceptkrav er lagtykkelser der overholder minimumsmiddelværdi 100 µm og minimumsværdi 85 µm i henhold til DS/EN/ISO 1461 Kontrolomfang og acceptkrav for varmforzinkede og (helt eller delvist) malede elementer, med jorddækkede overflader: Tilsynet udvælger 10 stk. (helt eller delvist) jorddækkede søjler til stikprøvekontrol, og entreprenøren frilægger søjlerne/søjlefødderne ved forsigtig udgravning og trykluftrensning/børstning og afvaskning, således at overfladebehandling ikke beskadiges Kontrollen udføres på de malede og (normalt) jorddækkede overflader af disse elementer Acceptkrav er som angivet i AAB for overfladebehandling (afsnit 2.4.6) 37

279 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 13 MONTAGEARBEJDE 13.1 Omfang Arbejdet omfatter: 13.2 Stålsøjler Montage af stålsøjler til støjskærme Montage af betonskørter Montage af støjskærmskassetter inkl. gummilister mod betonskørt Montage af espalier på støjskærme Montage af støjskærmsbeklædning Omfanget af arbejder fremgår af projekttegningerne. Mindst 20 arbejdsdage før montagearbejdet påbegyndes fremsender entreprenøren arbejdsprocedure for montagearbejder til tilsynet. Arbejdsproceduren skal indeholde beskrivelse af materiel, materialer, arbejdstakt og -metoder samt omfang af kontrol. Stålsøjler skal monteres lodret. Det er vigtigt, at montagen planlægges og udføres så overfladebehandlingen på stålsøjlerne ikke beskadiges i forbindelse med montage af betonelementerne og den efterfølgende tilfyldning med jord. Til sikring af korrekt placering af stålsøjler og korrekt centerafstand skal der anvendes monteringsskabelon. Understopning af fodplader udføres med kunststofmørtel som Pagel V14 eller tilsvarende efter finjustering af stålkonstruktioner for støjskærme. Forinden understopning behugges, afrenses og forbehandles betonens kontaktflade jfr. leverandørens anvisning. Kunststofmørtelen skal være kompatibel med de materialer den berører. Hvor boltegrupper efterfølgende skal jorddækkes, skal der efter at stålsøjlerne er påboltet fundamentet monteres plastichætter fyldt med molybdænfedt på boltehovederne, således at hætterne dækker fuldt over møtrikker/boltehoveder Betonskørt Betonskørt monteres i henhold til afsnit og projekttegninger, samt nedenstående tekst. Entreprenøren skal inden montagen sikre sig, at elementerne er i forudsat stand. Inden betonelementerne løftes ned mellem flangerne på stålsøjler, skal der monteres en midlertidig anordning, der sikrer mod beskadigelse af (zinklaget på) stålsøjlerne, samt betonelementerne. Det kan eksempelvis være skinner af kunststof, fastgjort til betonelementernes lodrette endeflader og/eller hjørner. Skinnerne el.lign. kan fjernes efter montagen. Betonelementerne skal friholdes fra kontakt med stålsøjlers flanger. Elementerne skal centreres mellem flangerne så der er ligelig afstand mellem indersider af flanger og betonoverflader. Tilsvarende skal tolerancer i længderetning fordeles jævnt/ligeligt mellem de to nabosøjler, som et betonelement er placeret imellem. 38

280 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 Understopning mellem betonskørt og top af kantbjælke på bro samt hammerhoved på vægtype 5 udføres med cementmørtel efter montage af betonskørt. Forinden understopning afrenses betonens kontaktflade Støjskærmskassetter, træespalier og træbeklædning Aluminiums-kassetter, transparente kassetter, gummilister, træespalier og træbeklædning leveres til depot af bygherren, jf. SB 10, stk. 2. Kassetterne leveres med gummiprofiler til tætning ved søjlerne samt nødvendige fastgørelsesbeslag. Kassetterne leveres stående i emballage. Ved afhentning i depotet skal entreprenøren selv sørge for læsning. Elementernes anvendelse i støjskærme fremgår af konstruktionstegningerne nr og , og i mere detaljeret grad af arkitekttegningerne, der findes som Bilag 1 til konstruktionstegninger. Montage af støjskærmskassetter: Kassetterne inkl. gummelister monteres ovenpå betonskørter. Se tegning nr og arkitekttegningerne, især tegning id. "Ark. 1974_04_StjS_A001" og "Ark. 1974_04_StjS_A002". På enden af kassetterne er monteret lodrette gummilister, der med børste påføres sæbevand inden de monteres imellem søjlernes flanger. Ved montagen skal tolerancer i længderetning fordeles jævnt/ligeligt mellem de to nabosøjler, som en kassette er placeret imellem. Aluminiumskassetterne vejer ca. 30 kg/m 2, hvilket giver en vægt på ca. 75 kg for 5 m kassetter. Montage af træespalier og træbeklædning: Både træespalier og træbeklædning er udført som paneler af lodrette lægter/planker af lærketræ, samlet og fastholdt af to vandrette aluminiumsskinner. Se konstruktionstegning nr og arkitekttegningerne. Træespalier monteres udenpå kassetterne, på nabosiden af støjskærmen. o En standard montagepanel espalier er ca. 2,30 m bred (der bruges 2 stk. sektioner ved den typiske søjleafstand på 5,00 m), 3,95 m høj og har en vægt på ca. 75 kg. Træbeklædning monteres udenpå kassetterne, på motorvejssiden af støjskærmen. o En standard montagepanel træbeklædning er ca. 2,30 m bred (der bruges 2 stk. sektioner ved den typiske søjleafstand på 5,00 m), 3,60 m høj og har en vægt på ca. 75 kg. o Træbeklædningen findes i to varianter, type A og B. Disse skal opsættes i en bestemt sekvens (AA, AB, BA, BB), som gentages for hver 4. montagesektion. Dette er illustreret på arkitekttegningerne, se især arkitekttegningerne id "Ark. 1974_04_StjS_A007" & "Ark. 1974_04_StjS_A029". Ved montagen skal panelernes vandrette skinner monteres i bundskinner på støjskærmskassetter. Paneler skal monteres symmetrisk, dvs. så tolerancer i længderetning fordeles jævnt/ligeligt mellem de to nabosøjler, som sektionerne er placeret imellem. 39

281 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB 9 14 TOLERANCER OG GEOMETRISK KONTROL 14.1 Fremstillingstolerancer Tilladelige tolerancer på fremstilling af stålsøjler, betonskørt mv. er beskrevet i de enkelte SAB afsnit Tolerancer på placering af boltegrupper i borede pæle Placering i horisontal plan af center boltegrupper indstøbt i borede pæle for stålsøjler må ikke afvige mere end ± 20 mm fra den krævede position i forhold til afsætningspunktet, beskrevet i afsætningsdokumenterne. Placering i vertikal plan af center boltegrupper indstøbt i borede pæle for stålsøjler må ikke afvige mere end + 25 mm (opad) til - 5 mm (nedad) fra den krævede position i forhold til afsætningspunktet, beskrevet i afsætningsdokumenterne Tolerancer på placering af boltegrupper indstøbt i betonhammer Placering i horisontal plan af center boltegrupper indstøbt i betonhammer for stålsøjler må ikke afvige mere end ± 5 mm fra den krævede position i forhold til afsætningspunktet, beskrevet i afsætningsdokumenterne. Placering i vertikal plan af center boltegrupper indstøbt i betonhammer for stålsøjler må ikke afvige mere end + 20 mm (opad) til - 20 mm (nedad) fra den krævede position i forhold til afsætningspunktet, beskrevet i afsætningsdokumenterne Påstøbning ved spunsvægge Placering i den horisontale plan af påstøbningen må ikke afvige mere end ± 20 mm fra den krævede position i forhold til afsætningspunktet, beskrevet i afsætningsdokumenterne. Det vertikale plan af påstøbningen må ikke afvige mere end ± 20 mm fra den krævede position i forhold til afsætningspunkterne, beskrevet i afsætningsdokumenterne samt på tegningerne Tolerancer for montage af stålsøjler Placering i horisontal plan af fodplader for stålsøjler må ikke afvige mere end ± 5 mm fra den krævede position i forhold til afsætningspunktet, beskrevet i afsætningsdokumenterne. Placering i vertikal plan af fodplader for stålsøjler må ikke afvige mere end ± 5 mm fra den krævede position i forhold til afsætningspunktet, beskrevet i afsætningsdokumenterne. Indbyrdes afstand mellem nabosøjler må ikke afvige mere end ± 10 mm målt ved fodpladen. Hældning af stålsøjler må ikke afvige mere end ± 3 mm/m svarende til ± 0,2 (0-360 ), dog må indbyrdes hældning mellem nabosøjler ikke variere mere end 0,1. Sidstnævnte krav skal sikre, at støjskærmen fremstår med et jævnt horisontalt forløb Tolerancer før montage af støjskærmskassetter Der skal kompenseres for tolerancer på fremstilling af stålsøjler, betonskørt mv. ved brug af mellemlægsplader i fornødent omfang, således at afstand mellem overside betonskørt og top af stålsøjle er som projekteret. Denne afstand må ikke afvige mere end ± 5 mm fra den projekterede afstand, målt langs forside af stålflange. Det skal sikres, at støjskærmen fremstår med et jævnt vertikalt forløb. 40

282 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støttevægge og støjskærme - SAB Geometrisk kontrol Entreprenøren foretager løbende kontrolmålinger i et omfang, der med sikkerhed kan godtgøre, at de opstillede tolerancekrav er opfyldt. Kontrolmålinger fremsendes til tilsynet. 41

283 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest El- og belysningsarbejder - SAB 10 INDHOLDSFORTEGNELSE SAB 10 EL- OG BELYSNINGSARBEJDER 2 0 GENERELT 2 1 ALMENT (FUNDAMENTER) 2 6 ALMENT (MASTER) 2 13 ALMENT (ARMATURER OG LYSKILDER) 2 16 ALMENT (MONTAGE) 2 17 FÆLLES (MONTAGE) 3 20 ELARBEJDER 3 BILAG Amplight. Installationsmanual. Vejdirektoratet. Rev. A,

284 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest El- og belysningsarbejder - SAB 10 SAB 10 EL- OG BELYSNINGSARBEJDER 0 GENERELT 0.1 Omfang Særlig arbejdsbeskrivelse for El- og belysningsarbejder er supplerende særlig arbejdsbeskrivelse til følgende dokumenter: AAB for Vejbelysningsmateriel. Fundamenter. AAB for Vejbelysningsmateriel. Master. AAB for Vejbelysningsmateriel. Armaturer og lyskilder. AAB for Vejbelysningsmateriel. Montage. De enkelte punkter i nærværende SAB refererer til de tilsvarende punkter i AAB erne. Arbejdet omfatter følgende: Belysning af portaltavler Bestilling og montering af belysningsanlæg for belysning af portaltavler. Forsyning af pumpestation Levering og montering af forsyning til ny pumpebrønd ved Bassin J. 1 ALMENT (FUNDAMENTER) 1.1 Omfang Belysning af portaltavler For fundamenter for projektørmaster henvises til SAB 7 Udstyr, afsnit ALMENT (MASTER) 6.1 Materialer Belysning af portaltavler For master som projektørmaster henvises til SAB 7 Udstyr, afsnit ALMENT (ARMATURER OG LYSKILDER) 13.1 Omfang Arbejdet omfatter følgende: Bestilling, montering og efterfølgende indjustering af de under pkt nævnte armaturer og lyskilder. I øvrigt henvises til tegningsmateriale. 16 ALMENT (MONTAGE) 16.1 Omfang Arbejdet omfatter følgende: 2

285 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest El- og belysningsarbejder - SAB 10 Montering af de under pkt. 0.1 nævnte anlæg: Kabelarbejde imellem master og vejskabe. Montering og nedgravning af fundamenter. Montering af master. Montering og indjustering af armaturer. Montering af lyskilder. Armaturkabel i mast mellem armatur og klemmeelement. I øvrigt henvises til tegningsmateriale. 17 FÆLLES (MONTAGE) 17.2 Arbejdets udførelse Alment I projektmaterialet er anvendt nedenstående terminologi: Hovedkabel: Forsyningskabel mellem vejbelysningsskabe. Tændledningskabel: Kabel fra vejbelysningsskab til master. For tænding af vejbelysningsanlæg. Armaturkabel: Kabel i mast mellem armatur og klemmeelement. Installationskabel: Kabel fra et vejbelysningsanlæg til andet tilsluttet materiel (f.eks. belyste jordtavler og portaler) Dokumentation Således udført dokumentation Entreprenøren skal ved afslutningen af fællesafprøvningen levere et komplet sæt af de af bygherren udleverede tegninger, hvor det med rødt er angivet på hvilke punkter, der er forskelle imellem bygherrens tegninger og entreprenørens udførelse. Driftsvejledning For alle komponenter skal entreprenøren levere: Leverandørens standard betjeningsvejledning og instruktionsmateriale. Komponent/leverandørliste over anvendte komponenter med tilhørende leverandøradresseliste og datablad. Driftsvejledningen skal udarbejdes på dansk med undtagelse af udenlandske leverandørers datablade, som kan være på svensk, norsk, engelsk eller tysk. Komponent- og leverandørlisterne leveres af entreprenøren i tabelformat i et af programmerne Access eller Excel. 20 ELARBEJDER 20.2 Kabler Kabler: skal være fab. NKT eller tilsvarende. Andre fabrikater kan anvendes, hvis det dokumenteres, at kablerne minimum har samme specifikationer. Ledere skal minimum være 2,5 mm 2 Cu. Kabler, der skal være fleksible, skal være som NKT type H07 RN-F eller tilsvarende, såfremt de vil blive placeret i dagslys. 3

286 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest El- og belysningsarbejder - SAB Materialer Udførelse Generelt Der kan anvendes type H05VV-F eller tilsvarende, såfremt de ikke vil blive placeret i dagslys (f.eks. i master). Dimensioner fremgår af tegningsmateriale. Kabelmuffer: Plastkrympemuffer med lim Kabelbindere: UV bestandige. Forgreningsdåse på projektørstander skal være som fabrikat Fibox type Piccolo, PC F 65 G eller tilsvarende inkl. DIN-skinne samt terminal-klemmer og rustfri kabelforskruninger for tændkabel og armaturkabler. Alle tilslutninger skal ske i korrosionsfaste klemmer, som er egnede til det pågældende ledermateriale og som ikke forårsager galvanisk korrosion mellem de tilsluttede dele. Under kørebanearealer skal kabler trækkes i rør. Rør skal dimensioneres som følger: Ø-rør = 2,5 x Ø-kabel, hvor Ø-kabel er diameteren på det kabel, det er tiltænkt at føre igennem. Samling af kabler i jord må kun ske efter aftale med tilsynet og skal indskrænkes til absolut minimum. Samlinger skal udføres med kabelmuffer efter leverandørens anvisninger. Kabelleverandørens anvisninger skal følges med hensyn til bl.a. træk i ledere, bøjningsradier og behandling ved lave temperaturer Tilslutninger Armaturkabler opføres indvendig i master uden fastgørelse, men med tilstrækkelig overlængde så kablets egenvægt ikke forårsager træk i klemmeelement. Vindstøj skal modvirkes ved fastgørelse af skumgummistykker til armaturkablet, således at kablet fastholdes horisontalt til masten. Der skal monteres en pr. påbegyndt 3 meter mast. Fra hvert armatur i mastetop fremføres et armaturkabel til klemmeelement. Armaturkabler fastholdes i armaturets aflastningsklemme samt eventuelt i topstykket, og anbringes løsthængende i masten til klemmeelement. Her ombukkes kablet for at aflede nedsivende kondensvand Kabler i kabelgrav Kabler i rør Kabler fremføres generelt omgivet af sand 70 cm under terræn. Hvor det er nødvendigt at fremføre kabler i mindre dybde skal de beskyttes mekanisk med rør, plastdækplade eller lignende. På strækninger uden større hindringer skal kabler nedlægges så de maximalt afviger 20 cm fra den teoretiske midte af kabeltracéet. Parallelt løbende kabler fremføres i fælles kabelgrav nedlagt med en minimumsafstand svarende til 2 x største kabeldiameter. Kabelkapper må ikke beskadiges og skal eventuelt smøres i forbindelse med trækning. 4

287 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest El- og belysningsarbejder - SAB 10 Ved svære trækninger og ved tvivl om overholdelse af de tilladelige trækkræfter skal der kontrolleres med dynamometer Armaturer og lyskilder Materialer Udførelse Belysning af portaltavler Projektører med afskærmninger er bygherreleverance og omfatter: Philips Decoflood MVF 606 i forskellige udgaver med hensyn til lyskildewattage og reflektor inklusiv lyskilder og afskærmning. Armaturkabler skal være bøjelige/fleksible og UV-bestandige iht. afsnit 20.2 Forgreningsdåser iht. afsnit Belysning af portaltavler Arbejdet omfatter bestilling, modtagelse og installation af armaturer, lyskilder og etablering af masteindsatser, armaturkabler og befæstelsesmateriel til installationen af portalbelysningerne. Der henvises til tegninger til Armaturerne installeres på portalbelysningsstanderne vist på tegning nr. 600 (Typetegning) og beskrevet i SAB 7. Armaturer monteres i henhold til armaturfabrikantens anvisninger og forsynes med afskærmninger og lyskilder i henhold til tegningerne. Armaturerne skal indstilles så de peger mod de punkter på portaltavlerne som angivet på ovennævnte tegninger. Indstillingen udføres med laserstråler og skal ske ved at rette projektøren, med påmonteret laser, mod det sted på portaltavlen der er angivet på tegningerne. Fastholdelsesbeslag og laser, som kan fastgøres til projektørerne, kan lånes hos tilsynet. I forgreningsdåserne tilsluttes armaturerne skiftevis på de enkelte faser så der opnås en ensartet belastning af faserne. Armaturkablerne skal fra forgreningsdåsen føres gennem kabelforskruninger skjult inde i masten til armaturerne på masten. Portalbelysningerne skal være sluttet til grupper uden lysdæmpning. Dokumentation: Kontrol Der henvises til afsnit 17.3 Dokumentation. Kontrol og afprøvning af portaltavlebelysning: Der foretages modtagekontrol af portalbelysningsarmaturer og lyskilder: Kontrollere om der er leveret korrekte typer og wattager i ht. portalbelysningstegninger. Kontrollere om der er synlige skader og mangler. Kontrollere om der er leveret fornøden dokumentation for montage og for drift og vedligehold. Kvittere for modtagelse. 5

288 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest El- og belysningsarbejder - SAB 10 Fremsende kvittering for korrekt modtagelse til Bygherren inden for 5 arbejdsdage efter modtagelsen. Der foretages installationskontrol dvs. en kontrol af installationerne inklusive bygherreleverancerne inden installationerne sættes under spænding. Alle armaturers indstillinger, montage og funktion kontrolleres. Der foretages delafprøvning af portalbelysningen. Afprøvning af anlægget skal foregå efter 100 driftstimer og skal være afsluttet inden aflevering og består bl.a. af: Afprøvning af om de enkelte installationer kan få spændingsforsyning. Afprøvning af om de enkelte anlæg tænder og fungerer som specificeret Masteindsatse Materialer Udførelse 20.5 Skabe Materialer Sikring: 6A neozedsikring, inklusive pasring og sikringshoved. Klemmeelement leveres som klasse II materiel ( dobbeltisoleret ). Klemmeelementer fastgøres til montageplade i master med rustfrie stålskruer. Forsyningskabel tilsluttes i klemmeelementer med ens fasefølge i alle master. Hvor kabler indføres foroven i klemmeelement skal der tætnes med siliconegummi for at undgå kondensvand. I sikringsholderen monteres en sikring for hvert af armaturerne i mastetop. Kapsling, som ABB Combiline type CPx IP44 eller tilsvarende inkl. rude for måleraflæsning samt sokkel for nedgravning i terræn. Lås på låge: Ruko system 500 eller tilsvarende tilpasset bygherrens nøgle. Indgangsafbryder med aflåsning i stilling afbrudt. KWh-måler skal indeholde S0 pulsudgang. Overspændingsafleder, flerfaset, SPD CLASS, type 2, 3+1, med fjernmeldekontakt og testet efter EN Smeltesikringer, D01. Omskifter med stillingerne Automatik Afbrudt Manuel. Varmelegeme: Som Rittal eller tilsvarende. Termostat: Som Rittal eller tilsvarende. Hygrostat: Som Rittal eller tilsvarende. Antenne som Amplex A/S, type B eller tilsvarende. Kontrolenhed som Amplex A/S, amscpu eller tilsvarende. 6

289 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest El- og belysningsarbejder - SAB Udførelse Tændingsenhed som Amplex A/S, Amsiswitch eller tilsvarende. Batterienhed som Amplex A/S, amsbattery eller tilsvarende. Strømmåleenhed som Amplex A/S, amscurrent eller tilsvarende. 3~fasede strømmåletransformere som Amplex A/S eller tilsvarende. Sumstrømstransformer som Amplex A/S eller tilsvarende. Kontakt på låge: Som fabrikat Telemecanique, type XCK-S med endestophoved som type ZCK- D59 eller tilsvarende. Jordelektrode skal være i kobberbelagt stål. PE-leder skal være som 1G6 mm² NOIK eller tilsvarende. Vejbelysningsskabe udføres som følger: Jf. tavlebestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit og Målerfelt, jf. bestemmelserne i Fællesregulativet og målerplacering skal aftales med forsyningsselskabet. Isolationsklasse II (dobbeltisoleret). Kapslingsklasse min. IP44. Overspændingsafledere installeres jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 6, kapitel 53, bilag B. Indgangsafbryder monteres efter kwh-måler. Der anvendes TT- systemjording i forbindelse med installation af overspændingsafledere i vejbelysningsskabe. Jordelektrode nedrammes 3 meter i terræn, tæt ved vejbelysningsskab. 6 mm² PE- leder fremføres uden skarpe knæk og bøjninger fra klemmer på overspændingsafledere, via hoved PE-klemme i vejbelysningsskab, til jordelektrode. Skabe, herunder overfladebehandling og skabenes funktion, udføres med en holdbarhed på mindst 25 år. Skabet opsættes iht. leverandørens forskrifter. Følgende funktioner skal fortrådes til lysstyringsenhed for overførelse af GPRS- kommunikation til web-server: Spændingsmåling. Effektmåling. Lækstrømsmåling. Strømmåling. Tænd- og slukfunktion af vejbelysning. Alarmer for 0-spænding, effektnedgang (lyskildeudfald), batteristatus, udfald af GPRSkommunikation, åben låge og defekt overspændingsafleder. Funktion for forsinket indkobling af dæmpning (5 minutter) indarbejdes i web-server, selv om funktionen ikke er installeret. Antenne monteres udvendigt på skab og tilsluttes lysstyringsenhed. Amplight lysstyringerne tildeles numre som aftales med VD-drift. Udover krav for mærkning af tavler jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen, skal følgende skilte og 7

290 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest El- og belysningsarbejder - SAB 10 mærkninger udføres: Udvendigt på skabet monteres et eloxeret aluminiumskilt eller plastskilt med følgende identifikation indgraveret: Vejdirektoratet Vejbelysning Skabsfabrikat og type Mærkespænding Oplysning om hvor skabet er el-forsynet fra Skabsnummer Skabsnummer: BS Indvendigt i skabet mærkes tydeligt med oplysning om evt. fremmed styrespænding. Al tekst udføres tydelig, let læselig, med store bogstaver og på dansk. Samtlige klemmer og komponenter mærkes på montagestedet med anlægs- og funktionsbetegnelse, og der anvendes præfabrikerede mærkater, der passer til og fastholdes effektivt. Klemmer i skabet, forsyningskabler m.v. mærkes med gruppe- og fasebetegnelse, og klemmer for styreledninger mærkes entydigt med tilsvarende betegnelser. Al tekst og skiltemateriale samt deres fastholdelse udføres på en i miljøet og med den anvendte fastgørelsesmetode 100 % holdbar måde. "Dymo"-skilte el. lign. accepteres ikke Dokumentation Entreprenøren leverer tegning af vejbelysningsskab som følger: Forsidetegninger. Komponentplacering i tavlen med komponent ID. Komponent liste. Klemmerækketegninger med tydelig opmærkning af tilhørsforhold. Komplet kredsskema for hoved- og styrestrøm med komponentangivelser, sikringsstørrelser, klemmebetegnelser mv. Liste over anvendte komponenter med tilhørende i form af datablade. Leverandøradresselister. I de tilfælde, hvor entreprenøren får specialfremstillet anlægsdele, skal entreprenøren levere alle de arbejdstegninger og specifikationer, som er nødvendige, for at bygherren på et senere tidspunkt kan fremstille tilsvarende dele Driftsvejledninger 20.6 Styring Entreprenøren skal ikke levere driftsvejledning for selve belysningsanlægget, kun for tavlen. Vejbelysningsanlægget styres af Amplight lysstyringsmoduler. Signaler for tænding og slukning af belysningsanlægget transmitteres trådløst fra VD s webserver til kommunikationsmodulet. Via web-serveren modtager kommunikationsmodulet signaler for tænding og slukning fra en ekstern fotocelle med tilhørende skumringsrelæ. Følgende alarmer sendes trådløst fra kommunikationsmodulet til web-server: Spænding = 0V. 8

291 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest El- og belysningsarbejder - SAB 10 Batteri mode Udførelse Batterispænding lav. GPRS kommunikation nede. Strømmåling, alarmniveau 0,85 x belastningsstrøm. Lækstrømsmåling, alarmniveau 0,03 A. Underspænding, alarmniveau 200 V. Transientbeskyttelse defekt. Låge(r) til vejbelysningsskab åben. CBB Erhverv anvendes for opkobling til GPRS- nettet. ELTEL NETWORKS A/S anvendes som vært for web-server. Entreprenøren skal anvende ELTEL NETWORKS A/S som underentreprenør for konfigurering af web-serveren. Kontaktperson for konfigurering af web-server: ELTEL NETWORKS A/S - Gert Poulsen Elforsyning Skabe forsynes via disponible afgange i skabe for trafikinformatiksystem Ny installation. BS tilsluttes skab VS , der skal anvendes Stikledning 4x16mm² NOIKLX. For begge skabe er gældende at: Stikledningssikring 20 A. Tilsluttet effekt: ~ 3000W. 9

292 Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest El- og belysningsarbejder - SAB 10 Bilag Amplight. Installationsmanual Amplight. Installationsmanual Vejdirektoratet. Rev. A,

293 Vejdirektoratet København Amplight - AMS Installationsmanual 3916rap001, Rev. A,

294 Vejdirektoratet København Amplight - AMS Installationsmanual 3916rap001, Rev. A, Udført: FWB Kontrolleret: HSO Godkendt: ALR

295 Indholdsfortegnelse 1. Generelt Hvad er Amplight AMS Levering af AMS moduler Bestykning af tavlen Etablering af vejbelysningsskabe med Amplight AMS Konfigurering af WEB-server Test af anlægget Bilag 1 - Strukturnavngivning af anlægget ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\3916rap001-RevA-Amplight-AMS-Installationsmanual

296 1. Generelt Side 1 1. Generelt Følgende er en installationsmanual, der er tænkt, som supplement til Amplex AmpLight Installationsvejledning og beskriver de øvrige installationer/komponenter i vejbelysningsskabe samt hvorledes navngivning af belysningsanlæg på VD s web-server skal foretages. 2. Hvad er Amplight AMS Amplight AMS er en lysstyring bestående af DIN-skinne komponenter. Som styreenhed leveres et CPU-modul, hvortil et batteri- og et switchmodul tilkobles. Der leveres en sumstrømstransformer, til måling over tilgangskablet og afhængigt af, hvor mange gruppeafgange der er i anlægget, leveres en eller flere 3-fasede strømtransformere. Transformerne tilsluttes et strømmodul, hvori der kan tilsluttes 2 stk. strømtransformere og en sumstrømstransformer. Samtlige AMS enheder sammenkobles elektrisk vha. en BUS-forbindelse. Til beskyttelse af styringens komponenter installeres transientbeskyttelse i tavlen. CPU-modulet tilsluttes fjernmelding fra transientbestyttelsen samt en dørkontakt for alarmering i tilfælde af åben tavledør. CPU-modulet tilsluttes en antenne og forsynes med et SIM-kort, således at anlægget via mobiltelefonnettet kan kommunikere med VD s web-server. Via serveren kan anlægget styres og afgive diverse alarmer pr. SMS og Levering af AMS moduler AMS-modulerne bestilles til Vejdirektoratet hos: Firma: Eltel Networks Afdeling: Gadebelysning Adresse: Hulgårdsvej København NV Tlf.: Internet: Kontakt: Gert Poulsen Installationsmanual Rev. A, ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\3916rap001-RevA-Amplight-AMS-Installationsmanual

297 4. Bestykning af tavlen Side 2 4. Bestykning af tavlen Følgende moduler skal bestilles til 1 stk. vejbelysningsskab: AMPLEX KOMMUNIKATIONSMODUL AMSCPU - 1 stk. AMPLEX LYSSTYRINGSMODUL AMSSWITCH - 1 stk. AMPLEX STRØMSPOLEMODUL AMSCURRENT - 1 stk. pr. to afgående 4p grupper AMPLEX STRØMMÅLETRANSFORMER, 3-FASET 16 A AMS 3 PHASE CURRENT COIL - 1 stk. for hver afgående 4p grupper AMPLEX LÆKSTRØMSTRANSFORMER AMS LEAK COIL - 1 stk. AMPLEX VANDALSIKKER ANTENNE VANDAL ANTENNE - 1 stk. AMPLEX BATTERI FOR BACKUP AMSBATTERY - 1 stk. OPERATØR KORT CBB SIM-kort leveret med i modulerne af ELTEL NETWORKS - 1 stk. Installationsmanual Rev. A, ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\3916rap001-RevA-Amplight-AMS-Installationsmanual

298 5. Etablering af vejbelysningsskabe med Amplight AMS Side 3 5. Etablering af vejbelysningsskabe med Amplight AMS Vejbelysningsskabet udstyres med Amplight AMS-moduler svarende til tavlens bestykning. Hovedafbryder: I tavlens indgang efter kwh-måleren installeres en aflåselig hovedafbryder. Transientbeskyttelses: Efter hovedafbryderen installeres transientbeskyttelse iht. SBA6, Bilag B, kap. 53 B.2, udstyret med en 1-polet potientialefri fjernmeldekontakt til indikation af defekte varistorer. Kontaktfunktionen monteres på CON6 mellem klemme 1 og 2 på AmsCPU-modulet. Forsyning til styringen: Styringen skal forsynes fra sin egen 4-polede gruppeafbryder med L1, L2, L3 og N, som også kan forsyne el-varme i tavlen. Dørkontakt: I tavlens dør installeres en dørkontakt (NC), der er sluttet når døren er åben. Den 1-polede potientialefri kontaktfunktion monteres på CON1 mellem klemme 4 og 1 eller 2 eller 3 på AmsCPU-modulet. Sumstrømstransformer: Der installeres en sumstrømstransformer i tavlens indgang (over stik-/hovedledningen). Strømtransformerer: Der installeres en 3-faset strømtransformer for hver afgående strømkreds. Belysningskontaktor: Der installeres en 4-polet, 230V, NO kontaktor for tænd og sluk af vejbelysningen. Kontaktorens styrespænding skal føres gennem det potientialefri kontaktsæt på CON1 mellem klemme 1 og 2 på AmsSwitch-modulet. Dæmpkontakter: Ved etablering af autotransformere for dæmpning af vejbelysningen, aktiveres dæmpningen vha. en kontaktor. Kontaktorens styrespænding skal føres gennem det potientialefri kontaktsæt på CON1 mellem klemme 4 og 5 på AmsSwitch-modulet. Den øvrige styring af dæmpningen udføres som automatik, herunder fasebrudsrelæ timer for dæmpning mv. Installeres der dæmpning i tavlen, skal det indmeldes til hosten af web-serveren, hvornår anlægget skal være dæmpet, eksempelvis fra kl til kl MANUEL/0/AUTO: Der installeres en omskifter for styring af belysningskontaktoren med indstillingerne MANU- EL (ON), 0 (OFF) og AUTO (Styret af Amplight). Installationsmanual Rev. A, ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\3916rap001-RevA-Amplight-AMS-Installationsmanual

299 5. Etablering af vejbelysningsskabe med Amplight AMS Side 4 Fotocelle/skumringsrelæ: Det er ikke et krav at der installeres en fotocelle/skumringsrelæ ved/i tavlen, da dette signal kan modtages via GPRS fra nærtliggende vejbelysningsanlæg/fotocelle/skumringsrelæ. Hvis fotocelle/skumringsrelæ ønskes etableret, skal den 1-polede potientialefri kontaktfunktion fra skumringsrelæet monteres på CON6, mellem klemme 3 og 4 på AmsCPU-modulet. Billede af et vejbelysningsskab: Installationsmanual ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\3916rap001-RevA-Amplight-AMS-Installationsmanual Rev. A,

300 6. Konfigurering af WEB-server Side 5 6. Konfigurering af WEB-server Træstruktur: Belysningsanlægget skal registreres på VD s web-server og placeres i træstrukturen iht. strukturnavnet, der findes i Bilag 1. Se nedenstående eksempel. Installationsmanual Rev. A, ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\3916rap001-RevA-Amplight-AMS-Installationsmanual

301 6. Konfigurering af WEB-server Side 6 Node-navn: Som Node-navn anvendes punkt C, D og E fra strukturnavnet med bindestreg i mellem. Som SMS-navn anvendes punkt B, C, D og E fra strukturnavnet med mellemrum i mellem. I Nodebeskrivelsen angives firma og kontaktperson for den projekterende rådgiver samt den udførende entreprenør. Se nedenstående eksempel. Boksnavn og anlægs koordinater: Som anlæggets boksnavn indtastes et stednavn, eksempelvis navnet på en krydsende vej eller området, hvor krydset eller strækningen er beliggende. Koordinaterne for det givende anlæg kan findes vha. interaktivekort på Internettet, hvorefter de indtastes under bredde- og længdegrad. Se nedenstående eksempel. Installationsmanual Rev. A, ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\3916rap001-RevA-Amplight-AMS-Installationsmanual

302 6. Konfigurering af WEB-server Side 7 Relækonfiguration: AmsSwitch-modulet konfigureres som nedenstående eksempel. Er der ikke dæmpning i tavlen aktiveres funktionen Dæmp1 ikke. Strømtransformerkonfiguration: Kredsnr. for strømtransformere skal navngives med Modul Serienr. Efterfulgt af nummer på transformeren (1 eller 2) samt fase nr. (1, 2 eller 3). Se nedenstående eksempel. Installationsmanual Rev. A, ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\3916rap001-RevA-Amplight-AMS-Installationsmanual

303 6. Konfigurering af WEB-server Side 8 Kalibrering af strømtransformer kredse: Der skal ikke indtastes maks. eller min. værdier for strømtransformernes kredse, i stedet tændes belysningsanlægget på 100%. Efter 5 min. indkoblet tid kalibreres strømtransformerne ved aktivering af kalibrer knapperne. Se nedenstående eksempel. Indstilling af sumstrømtransformeren: Sumstrømstransformeren skal indstilles på 0,3A. Se nedenstående eksempel. Registrering af indgange: Indgange på CPU en registreres som neden stående. Tildeling af fotocelle/skumringsrelæ: Det oplyses om vejbelysningsanlægget har sin egen fotocelle/skumringsrelæ, hvorefter anlægget kobles op til denne eller et nærtliggende vejbelysningsanlæg/fotocelle/skumringsrelæ. Dette aftales med det pågældende firma, der står for hosting og drift af WEB-serveren. Installationsmanual Rev. A, ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\3916rap001-RevA-Amplight-AMS-Installationsmanual

304 6. Konfigurering af WEB-server Side 9 Tildeling af skumringstabeller: Anlægget tildeles en skumringstabel svarende til nedenstående inddeling. VEST DK MIDT DK ØST DK / BORNHOLM Installationsmanual Rev. A, ÅF - HANSEN & HENNEBERG\...\3916rap001-RevA-Amplight-AMS-Installationsmanual

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1210.26 Jord, afvanding og belægning Særlige betingelser og beskrivelser København - Frederikssund Motorring 3 - Motorring 4 Anlægsdivisionen - November 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse Indhold

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

ENTREPRISE H514.01.20

ENTREPRISE H514.01.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H514.01.20 Jord- og belægningsarbejder H514 Give - Billund >>> H514.01 Cykelsti ved Karlskov JUNI 2013 2 af 94 Indhold H514.01.20 Cykelsti ved Karlskov INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Entreprise H138.02.20

Entreprise H138.02.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H138.02.20 Jord- og belægningsarbejde H138 Roskilde - Solrød - Køge Bugt Motorvej H138.02 Krydsombygning ved Gl. Havdrup Juli 2013 2 af 89 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere

Entreprise 6625.101. Broer Vest. særlige betingelser og beskrivelser. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby. maj 2012

Entreprise 6625.101. Broer Vest. særlige betingelser og beskrivelser. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby. maj 2012 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6625.101 Broer Vest Herning Aarhus >>> Hårup Låsby maj 2012 Bro 66-120.00, UF af Borgdalsvej, syd Bro 66-120.10, UF af Borgdalsvej, nord Bro 66-118.00, UF

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Belægninger april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SÆRLIGE BETINGELSER BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

ENTREPRISE H417.02.20

ENTREPRISE H417.02.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H417.02.20 Jord- og belægningsarbejde H417 Viborgvej - Møgelvangvej H417.02 Krydsombygning ved Møgelvangvej FEBRUAR 2014 1 af 94 Indhold H417.02 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ SÆRLIGE BETINGELSER (SB) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.24. Vejarbejder. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 FEBRUAR 2010

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.24. Vejarbejder. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 FEBRUAR 2010 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.24 Vejarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 FEBRUAR 2010 1210.24 SBB-indhold INDHOLDSFORTEGNELSE ORIENTERING 3 1. ARBEJDETS

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

Jord- og belægningsarbejde

Jord- og belægningsarbejde særlige betingelser og beskrivelser Entreprise DH3.02.20 Jord- og belægningsarbejde H3 Motorring 3 >>> DH3.02 Sideudvidelse frakørsel 22 Stamholmen juli 2013 SIDE 1 af 68 Indhold DH3.02 sideudvidelse af

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

ENTREPRISE H325.01.20

ENTREPRISE H325.01.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H325.01.20 Jord- og belægningsarbejder H325 Ribe - Gram - Gabøl >>> H325.01 Cykelsti i Damhus MAJ 2013 1 af 78 Indhold H325.01.20 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Entreprise H630.01.20

Entreprise H630.01.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H630.01.20 Jord- og belægningsarbejde H630 Stege Kalvehave >>> H630.01 Cykelsti på Møn april 2012 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BESTEMMELSER

Læs mere

ENTREPRISE H403.08.20

ENTREPRISE H403.08.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H403.08.20 Jord- og belægningsarbejder H403 Aarhus - Silkeborg >>> Cykelsti Mollerup - Linå FEBRUAR 2013 1 af 109 Indhold H403.08.20 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER

Læs mere

ENTREPRISE H426.06.20

ENTREPRISE H426.06.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H426.06.20 Jord- og belægningsarbejde H426 Thisted - Oddesund >>> H426.06 Krydsombygning ved Odby APRIL 2011 Indhold H426.06 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

ENTREPRISE H07016.20. Jord- og belægningsarbejde SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER. H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup

ENTREPRISE H07016.20. Jord- og belægningsarbejde SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER. H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H07016.20 Jord- og belægningsarbejde H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup APRIL 2014 2 af 100 Indhold H07016.20 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

ENTREPRISE H323.02.20

ENTREPRISE H323.02.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H323.02.20 Jord- og belægningsarbejder H323 Haderslev Gabøl >>> H323.02 Krydsombygning i Hammelev MAJ 2012 1 af 62 Indhold H323.02.20 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser H111.05.76 Signalanlæg H111 Ballerup - Bagsværd (Ring 4) H11105 Signalanlæg ved Klausdalsbrovej Januar 2015 H11106 SuperC Ring 4 Ballerup Byvej Hillerød 2 af 56 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.203. Jord og belægning NV. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.203. Jord og belægning NV. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.203 Jord og belægning NV Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013 2 af 134 Indhold 6620.203 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

ENTREPRISE: Dobbeltrettet cykelsti langs Gesingvej - Skærbæk

ENTREPRISE: Dobbeltrettet cykelsti langs Gesingvej - Skærbæk Udbudsdokumenter: BUT, SB, SAB, og TAG. ENTREPRISE: Dobbeltrettet cykelsti langs Gesingvej - Skærbæk Jord- afvandings- og belægningsarbejde Februar 2016 Teknik & Miljø: Vej, park og arealdrift Indholdsfortegnelse

Læs mere

Entreprise 1435.200. Jord, belægninger og broer syd. særlige betingelser og beskrivelser. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej

Entreprise 1435.200. Jord, belægninger og broer syd. særlige betingelser og beskrivelser. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1435.200 Jord, belægninger og broer syd 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej oktober 2012 1 af 26 BUT - 1435.200 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 ORIENTERING... 2 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 ORIENTERING... 2 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 4 Indhold 6751.100 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 ORIENTERING... 2 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 4 A. Aftalegrundlaget...4 B. Sikkerhedsstillelse og

Læs mere

særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 12810.200 Vej og broer, Fordelerring Rettestrup Rønnede >>> Næstved Omfartsvej Nord Maj 2013

særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 12810.200 Vej og broer, Fordelerring Rettestrup Rønnede >>> Næstved Omfartsvej Nord Maj 2013 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 12810.200 Vej og broer, Fordelerring Rettestrup Rønnede >>> Næstved Omfartsvej Nord Maj 2013 2 af 176 Indhold 12810.200 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

ENTREPRISE H106.04.20

ENTREPRISE H106.04.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H106.04.20 Jord- og belægningsarbejder Krydsombygning Hillerødvej Ubberupvej ved Ølsted MARTS 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 af 86 Indhold H106.04 Krydsombygning

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 Indhold 1052.100 1 af 313 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Bro 413, Rismarksvej / UF af Stavids Å. Udskiftning af overbygning mv.

Bro 413, Rismarksvej / UF af Stavids Å. Udskiftning af overbygning mv. JULI 2012 ODENSE KOMMUNE Bro 413, Rismarksvej / UF af Stavids Å. Udskiftning af overbygning mv. SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense Danmark TLF

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT (LVD) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 2 af 99 Indhold H43906.20 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud... 3 4. Spørgsmål til udbudsmaterialet... 5 5. Tilbud... 5 6. Dokumenter

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet af LSAP,

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Indhold H522.06.20 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Brøndsugning... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

ENTREPRISE 1120.400. Vejvisnings- og færdselstavler SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE 1120.400. Vejvisnings- og færdselstavler SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1120.400 Vejvisnings- og færdselstavler 11 København - Vig >>> 1120 Tuse N - Herrestrup >>> Grevinge omfartsvej OKTOBER 2011 Indhold 1120.40 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ENTREPRISE 10903.76 Prøvestensvej, Rønnebær Allé og Århusvej

ENTREPRISE 10903.76 Prøvestensvej, Rønnebær Allé og Århusvej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 10903.76 Prøvestensvej, Rønnebær Allé og Århusvej 109 Nyrup Helsingør >>> 10903 Udbygning og forbedring af Kongevejen MARTS 2010 Indhold 10903.76 Rev. 0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

særlige betingelser og beskrivelser Svendborgsundbroen Udskiftning af kantbjælker Bro 205-0-020 November 2011

særlige betingelser og beskrivelser Svendborgsundbroen Udskiftning af kantbjælker Bro 205-0-020 November 2011 særlige betingelser og beskrivelser Svendborgsundbroen Bro 205-0-020 November 2011 000-0205-0-020.00, SVENDBORGSUNDBROEN Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) November 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. januar 2014 ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR BEREDSKAB NY LILLEBÆLTSBRO OG VESTFYN Akutberedskab for bjærgning af køretøjer > 3.500 kg Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For SKILTE UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Skilte... 6 Regningsarbejder... 10

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

ENTREPRISE H349.02.20

ENTREPRISE H349.02.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H349.02.20 Jord- og belægningsarbejde H349 Røgind Skjern >>> H349.02 Cykelsti ved Lyager Plantage FEBRUAR 2012 SIDE 1 af 80 Indhold H349.02.20 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ENTREPRISE H145.06.20

ENTREPRISE H145.06.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H145.06.20 Jord- og belægningsarbejde H145 Holbæk - Sorø >>> H145.06 Ramper ved skovvejen AUGUST 2014 Revision 3 H145.08 Helle ved hovedgaden H145.09 Helle

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.200. Jord- og belægningsarbejder Syd. 60 Østjyske Motorvej >>> 6063 Skærup - Vejle Nord JULI 2011

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.200. Jord- og belægningsarbejder Syd. 60 Østjyske Motorvej >>> 6063 Skærup - Vejle Nord JULI 2011 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.200 Jord- og belægningsarbejder Syd 60 Østjyske Motorvej >>> 6063 Skærup - Vejle Nord JULI 2011 Indhold 6063.200 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 11910.200 Jord- og belægniningsarbejde 11910 Elverdam - Regstrup >>> 11910.200 Samkørselsplads ved Hjortholmvej FEBRUAR 2014 2 af 80 Indhold 11910.200 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Betingelser. Juli Udgivelsesdato: 5. juli Kon takt

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Betingelser. Juli Udgivelsesdato: 5. juli Kon takt Kalundborg Kommune Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt Betingelser Juli 2013 Udgivelsesdato: 5. juli 2013 Kon takt Sagsansvarlig: Jan Krause Teknik og Miljø - Veje, Havne og Grønne Områder E-mail:

Læs mere

ENTREPRISE DH36306.20

ENTREPRISE DH36306.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE DH36306.20 Jord- og belægningsarbejder H363 Vejle - Grindsted >>> DH36306 Forlægning af cykelsti ved Jennumvej JUNI 2014 2 af 94 Indhold DH36306.20 Forlægning

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. RETNINGSLINIER FOR PRISREGULERINGER... 2 2.1 Regulering af tilbudssum ved ændring

Læs mere

MODULVOGNTOGSRUTE I BILLUND

MODULVOGNTOGSRUTE I BILLUND Juli 2015 MODULVOGNTOGSRUTE I BILLUND SBB Særlige betingelser og bestemmelser PROJEKT Modulvogntogsrute i Billund Særlige betingelser og bestemmelser Projekt nr. 218029 Dokument nr. 1216523096 Version

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER UDBUD 2013. Mindre Totalentrepriser, Afregnet til fast pris DECEMBER 2012

SÆRLIGE BETINGELSER UDBUD 2013. Mindre Totalentrepriser, Afregnet til fast pris DECEMBER 2012 SÆRLIGE BETINGELSER UDBUD 2013 Mindre Totalentrepriser, Afregnet til fast pris DECEMBER 2012 SIDE 1 UDBUD 2013 MINDRE TOTALENTREPRISER AFREGNET TIL FAST PRIS BYGVÆRKSREPARATIONER 2013 SÆRLIGE BETINGELSER

Læs mere

ENTREPRISE 1220.700. Signalanlæg og krydsombygning SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER. 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N

ENTREPRISE 1220.700. Signalanlæg og krydsombygning SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER. 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1220.700 Signalanlæg og krydsombygning 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N FEBRUAR 2015 2 af 130 Indhold 1220.700 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Trafiksanering af Kongevej. Revision 1

Trafiksanering af Kongevej. Revision 1 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE Trafiksanering af Kongevej Jord- og belægningsarbejder Juni 2013 Revision 1 1 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 3 SÆRLIGE BETINGELSER

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

ENTREPRISE 1084 Vennemosevej Jord- og belægningsarbejde

ENTREPRISE 1084 Vennemosevej Jord- og belægningsarbejde SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1084 Vennemosevej Jord- og belægningsarbejde Trafiksanering af Vennemosevej, Abild Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

Læs mere

VEJE OG STIER VED VALDEMARSKOLEN I RIBE

VEJE OG STIER VED VALDEMARSKOLEN I RIBE JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE VEJE OG STIER VED VALDEMARSKOLEN I RIBE SBB SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 TLF +45 56 40 00 00 WWW.COWI.DK JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE VEJE

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013. Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013. BROTEKNISK VEDLIGEHOLD (BYG-BTV) Revideret den 3.

SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013. Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013. BROTEKNISK VEDLIGEHOLD (BYG-BTV) Revideret den 3. SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 BROTEKNISK VEDLIGEHOLD (BYG-BTV) Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. januar 2014 SÆRLIGE

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Entreprise H14.13.45. Støjskærm. særlige betingelser og beskrivelser. H14 Helsingør - København >>> Støjskærm ved Dyssegårdsvej og Hans Jensens Vej

Entreprise H14.13.45. Støjskærm. særlige betingelser og beskrivelser. H14 Helsingør - København >>> Støjskærm ved Dyssegårdsvej og Hans Jensens Vej særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H14.13.45 Støjskærm H14 Helsingør - København >>> Støjskærm ved Dyssegårdsvej og Hans Jensens Vej april 2011 Indhold H14.13.45 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

ENTREPRISE H505.02.20

ENTREPRISE H505.02.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H505.02.20 Jord- og belægningsarbejder H505 Aalborg - Hadsund >>> H505.02 Cykelsti mellem Gistrup og Lundby FEBRUAR 2014 2 af 102 Indhold H505.02.20 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BUT og SB. Bro /68, Farøbroerne. Renovering af SCADA/PLC. November 2014

BUT og SB. Bro /68, Farøbroerne. Renovering af SCADA/PLC. November 2014 BUT og SB Bro 030-066/68, Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC November 2014 2 af 21 Indhold, Farøbroerne, Renovering af SCADA og PLC INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment...3

Læs mere

ENTREPRISE H704.03.20

ENTREPRISE H704.03.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H704.03.20 Jord- og belægningsarbejder H704 Nyborg - Bøjden >>> H704.03 Cykelsti ved Korinth FEBRUAR 2011 Indhold H704.03.20 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1220.201 Jord,- belægningsarbejder og broer 12 København Frederikssund >>> Smørum Parkvejs forlængelse JANUAR 2014 Indhold 1220.201 SIDE 2 af 185 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 13 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Græsslåning

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 2 af 77 Indhold MVTSYD2 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud... 3 4. Spørgsmål til udbudsmaterialet... 4 5. Tilbud... 5 6. Dokumenter

Læs mere

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT)

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) April 2013 April 2013 Version 0 Dato 2013-04-05 Udarbejdet af RWJ Kontrolleret af KES Godkendt af KMLJ Rambøll Danmark A/S Poulsgade 8 DK-7400 Herning Danmark Telefon

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.50. Beplantning, vejarealer. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest DECEMBER 2011

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.50. Beplantning, vejarealer. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest DECEMBER 2011 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.50 Beplantning, vejarealer Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest DECEMBER 2011 Indhold 1150.50 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 MAJ 2015 ESBJERG KOMMUNE ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 RÅDGIVERYDELSER 2015-2016 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

Udbudsbetingelser Rådgivning

Udbudsbetingelser Rådgivning Udbudsbetingelser Rådgivning 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser Storstrømsbroen November 2016 Dokumentnr. 16/11848-3 2 af 7 Indhold 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest. Vejdirektoratet i Fløng, Guldalderen Aprl 2010 kl. 17:00

Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest. Vejdirektoratet i Fløng, Guldalderen Aprl 2010 kl. 17:00 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest Vejdirektoratet i Fløng, Guldalderen 12-12. Aprl 2010 kl. 17:00 Udbygning af Holbækmotorvejen En af Danmarks travleste veje med 60.000 biler

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H522.07.20 Jord- belægningsarbejder H522 Ballerup Frederikssund Kregme >>> Krydsregulering i Ølstykke NOVEMBER 2011 Indhold H522.07.20, Krydsregulering i

Læs mere

Vintertjeneste på kørebaner 2013

Vintertjeneste på kørebaner 2013 særlige betingelser Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 8. FEBRUAR 2013 Niels

Læs mere

Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest

Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støjhåndteringsplan Februar 2009 Notat Støjhåndteringsplan Dato 12. marts 2009 Udgiver Vejdirektoratet Hovedstadsprojekterne Gladsaxe Ringvej 51 2730 Herlev Journalnr.

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype Særlige betingelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. SÆRLIGE BETINGELSER () SÆRLIGE BETINGELSER () Revision 0 Dato 2011-02-16

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 Belægning (BEL) Side 2 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG BELÆGNINGER (BEL)

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Danmark Cvr. 29 18 94 20 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør]

Læs mere