Ulykkesforskning forebyggelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulykkesforskning forebyggelse"

Transkript

1 & nyhedsbrev om Januar 2008 Ulykkesforskning forebyggelse nr. 25 jan årgang ISSN i dette nummer: [ side 2-3 ] Elektroniske kort Ved Ulykkes Analyse Gruppen i Odense forskes i brugen af kvadratnet. Bl.a. vil analyse af stedfæstede trafi k- ulykker indgå i projektet. [ side 4-5] Lær at svømme undgå drukneulykker Dansk Svømmeunion mener, at en væsentlig forudsætning for at undgå drukneulykker er svømme og livredningsfærdigheder. En ny duelighedsundersøgelse viser, at der er plads til forbedringer. [ side 6] International forskning [ side 7] Injury sektion i EUPHA Ved EUPHA konferencen 2007 i Helsinki var der møde i den nye injury and safety promotion sektion. Læs om mødets overskrifter. [ side 8 ] Kalender Foto: Nick Landbo Nytårsfyrværkeri 2006/ Antallet af alvorlige fyrværkeriskader er steget Flere kom til skade med fyrværkeri ved nytårsløjerne 2007/08 end året før, på trods af nye regler om mindre krudtmængde i fyrværkeriet. Skadestuerne behandlede ialt 264 personer i de to døgn 31. december og 1. januar 2008, heraf 49 med alvorlige skader, mod 40 det foregående nytår. Herudover sker ca % af fyrværkeriskaderne faktisk før selve nytårsaften, i løbet af december måned. Tal fra skadestuerne viser, at der de sidste år desværre er fl ere unge under 17 år, der kom til skade - en fjerdedel af de alvorligt tilskadekomne var således under 13. år. Der er derfor vigtigt at fastholde kampagner og kontrol og at have et særligt fokus på børn og unges adfærd. Kilder: Opgørelser fra Ulykke Analyse Gruppen og Center for Ulykkesforskning Begivenheder i 2008 EUPHA (European Public Health Association) har i 2006 oprettet en sektion om skadeforebyggelse og sikkerhedsfremme. Denne nye sektion blev for første gang præsenteret på EUPHA-konferencen i Det er en vigtig udvikling til fremme af forskning i ulykker og anden tilskadekomst vær derfor opmærksom på de årlige EUPHA-konferencer! Se omtale af EUPHA (side 7) i dette Nyhedsbrev. Forebyggelse af skader og fremme af sikkerhed er fortsat emner, som skaber opmærksomhed internationalt. I marts 2008 afholdes den 9. verdenskonference om Injury Prevention and Safety Promotion i Mexico. I årets løb fortsættes serien af Safe Community konferencer, dels den 7. nordiske konference i maj i Norge, dels den 17. internationale konference i oktober i New Zealand. Se mere om disse samt fl ere konferencer under Kalenderen i dette Nyhedsbrev. På nationalt plan sker fra januar 2008 vigtige ændringer i skaderegistreringen (som omtalt i Nyhedsbrevet af september 2007). Hermed forventes på sigt et bedre grundlag for skadeforebyggelse, herunder etableringen af et nationalt skaderegister. Vi håber at kunne bringe orientering om en positiv udvikling vedr. dette i årets løb.

2 Elektroniske kort - et stærkt instrument til bedre forebyggelse Nyt forskningsprojekt ved Ulykkes Analyse Gruppen skal belyse brugen af kvadratnet og visualisering Figur 1 Udsnit af trafi krelaterede ulykker der er behandlet på Middelfart skadestue i Kommunalreformen har entydigt lagt ansvaret for den umiddelbare forebyggelse hos kommunerne. For at varetage og prioritere forebyggelse er det nødvendigt at have et rationelt grundlag. Al god forebyggelse forudsætter (udover de nødvendige resurser), at man kan beskrive problemets størrelse og de mekanismer, der indgår. Et af de nyere instrumenter i arbejdet med dette er brug af elektroniske kort. Med vedtagelsen af en ændret skadestueregistrering fra 1. januar 2008, og mulighed for indberetning af stedfæstelse til Landspatientregistret fra juli 2008, må vi også udvikle metoder til bearbejdning af disse typer oplysninger. I mange år har de fynske skadestuer haft tradition for at indsamle oplysninger om, hvor trafi kulykker sker. Ud fra disse adresseoplysninger kan stedfæstelsen omformes til præcise kort-koordinater, en såkaldt geokode. Når geokoden er kendt, er det også muligt at vise data sammen med baggrundskort, se fi gur 1. Krav om anonymitet efter henvendelse til sundhedsvæsenet gør det problematisk at vise disse punktkort, fx for vold i familier eller ved selvmordsforsøg. Derfor skal der ske en form for gruppering af hændelserne, uden at der derved mistes væsentlige oplysninger. Forskning i brug af kvadratnet igangsat Ved Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital er der igangsat en udvikling på dette område. Forskningsrådet har bl.a. givet midler til et scholarstipendie, som skal fokusere på brugen af Det Danske Kvadratnet og visualisering. Kvadratnet betyder blot, at man afbilder oplysninger i kvadraterne, fx. 100x100m eller 10x10km, se fi gur 2. Håbet er, at kvadratnettet kan løse anonymiseringsproblemet, da informationen fortsat præsenteres rimeligt geografi sk præcist, men uden at enkeltpersoner kan udpeges, se fi gur 3. Data af en god kvalitet er en forudsætning for arbejdet med kvadratnettet. På baggrund af skadestuedata fra Fyn har vi tidligere vist, at ca. 95% af alle trafi kulykker kan stedfæstes mindst til strækning, og dermed til et kvadrat, hvis dette ikke er for lille. Det omtalte projekt skal nærmere afgrænse med hvilken præcision, vi kan arbejde. Visualisering i kvadratnet kan også anvende nævner oplysninger, fx antal indbyggere, aldersfordeling, økonomi eller uddannelsesniveau. Se fi gur 4. For at overholde anonymisering, har Danmarks Statistik fastlagt at et givet kvadrat skal indeholde mindst 50 husstande. Når dette ikke er tilfældet må fl ere kvadrater lægges sammen. Vores projekt er nået dertil, at vi har et begyndende overblik over de sidste mange års stedfæstede data på trafi kområdet, således at ca trafi kulykker kan indgå i analyser. Men hovedprojektet vil i første omgang udvikle visualiseringsprincipper og vi vil vurdere disse teoretisk ud fra kendte udviklinger i forekomst af ulykker og selvmord. Fx. vil vi inddrage udviklingen i selvmordsforsøg fra , hvor tendensen var stigende for piger fra år, men faldende for andre aldersgrupper. Når projektet er nået videre vil vi orientere igen.

3 Jens Lauritsen, overlæge og Dennis Hansen stud. med. Ulykkes Analyse Gruppen ved ortopædkirurgisk afd., Odense Universitetshospital Figur 2 Røde kryds angiver stedfæstet trafi ktilskadekomst og sorte kryds personer, boende i området. Arealet bag det grønne kvadratnet indgår i de øvrige fi gurer. Figur 3 Det lille kvadratnet fra Figur 2, med hhv. antallet af ulykker og borgere indlagt i kvadratnettet. 3 Figur 4 Antal ulykker divideret med befolkningen viser muligheden for at indarbejde baggrundsvariable. Værdierne er alene en illustration og bør ikke tolkes.

4 Ide Kristine Vang, leder af livredningssektionen og livredningsdommer Sanne Høck Just, konsulent og livredningsdommer Dansk Svømmeunion Lær at svømme 4 Hvert år dør danskere som følge af drukneulykker. Alene i juli måned i 2007 omkom 10 mennesker i forbindelse med badeulykker. De tragiske dødsfald skaber naturligvis diskussion om årsagerne til ulykkerne, og hvad der kan gøres for at mindske antallet i fremtiden. Ofte bliver fraværet af livreddere og danskernes manglende kendskab til badesikkerhed fremhævet som forklaringer på, hvorfor, det går så galt. Dansk Svømmeunion er enig i, at livreddere og kendskabet til badesikkerhed er vigtige når det handler om at forebygge drukneulykker. Den afgørende forudsætning for at undgå drukneulykker handler imidlertid om danskernes færdigheder mht. svømning og livredning. Netop derfor lyder det første baderåd da også: Lær at svømme. Det er selvfølgelig vigtigt at pointere, at selvom danskerne har gode svømme- og livredningsmæssige færdigheder vil der stadigvæk opstå drukneulykker. Dansk Svømmeunion er dog sikre på, at såfremt danskernes svømmeduelighed var bedre ville antallet af drukneulykker også være lavere. Dansk Svømmeunion har længe haft et stort ønske om at fi nde ud af, hvor gode danskernes svømme- og livredningsmæssige færdigheder er og derfor fi k unionen i foråret foretaget en befolkningsundersøgelse (duelighedsundersøgelse) der belyser dette. Undersøgelsen blev foretaget af analyseselskabet Epinion. Konklusioner fra duelighedsundersøgelsen: 95 procent af den danske befolkning giver udtryk for, at det er vigtigt at kunne svømme. I praksis kan fl ere end hver tredje dansker ikke svømme 200 meter, som er den nordiske defi nition på svømmeduelighed. 96 procent af den danske befolkning giver udtryk for, at det er vigtigt at kunne redde en person i land. I praksis mestrer hver tredje dansker ikke nogen livredningsfærdigheder, og hver anden dansker er ikke i stand til at redde (bjærge) et andet menneske. Hele duelighedsundersøgelsen kan downloades på Dansk Svømmeunions hjemmeside Danskernes svømme- og livredningsfærdigheder bør styrkes Ovenstående tal viser med al tydelighed, at indsatsen for at begrænse antallet af drukneulykker ikke kun bør handle om at udbrede kendskabet til baderåd og skaffe fl ere livredningsstationer til danske strande. Der er behov for indsatser, som kan forbedre danskernes almene svømme- og livredningsfærdigheder. Dansk Svømmeunion mener, at en forbedring af danskernes svømmeog livredningsfærdigheder kræver følgende: 1. Alle børn skal modtage svømmeundervisning i skolen eller i skoleregi (SFO eller lignende). Kun via skolen har 8 ud af 10 danskere føler sig trygge i åbent vand. Anderledes ser det ud for børnene. Hvert andet barn føler sig ikke lige så tryg ved at færdes ved det åbne vand som i en svømmehal. Svømmeundervisningen i skolen er afgørende for, hvor mange gode svømmere der er både blandt børnene og i befolkningen under ét. 81 % af forældrene mener, at det er vigtigt, at deres børn via skoletilbud lærer at svømme. Epinion Capacent, april 2007 vi mulighed for at nå ud til alle samfundsgrupper. Stadig fl ere kommuner vælger svømmeundervisningen fra, fordi det ofte er relativt dyrere (og mere besværligt) at få transporteret børnene fra skole til svømmehal frem for at gennemføre almindelige idrætstimer på skolen. Kommunerne bør opprioritere svømmeundervisningen, og hvis det af ressourcemæssige årsager er svært at lægge svømmetimerne i skoletiden, kunne kommunerne eventuelt tilbyde svømning efter skoletid i samarbejde med den lokale svømmeklub. Danmark har 7314 kilometer kystlinje og danskerne holder meget af at tage til stranden, når vejret tillader det. Derfor er det også Dansk Svømmeunions holdning, at alle børn har ret til at lære at svømme, så de med større sikkerhed kan færdes i og ved vandet.

5 Fotos: Nicholai Just undgå drukneulykker 2. Lærere og pædagoger skal være klædt på til at kunne undervise i såvel svømning som livredning. I dag berører svømmelæreruddannelsen kun livredning i begrænset omfang. Endvidere er formålet med undervisningen primært at sætte lærerne i stand til selv at kunne yde livredning. De lærer derimod ikke, hvordan man kan undervise andre i livredning. Dansk Svømmeunion vil arbejde for, at lærerne i fremtiden vil være i stand til at undervise i livredning, og hvad man skal være opmærksom på, når man eksempelvis bader i havet. Dansk Svømmeunion lancerede i starten af året en dvd Når børn lærer at svømme som skal være med til at styrke svømmeundervisningen i skoler og i Dansk Svømmeunions medlemsklubber. Unionens samarbejdspartner TrygFonden, har udsendt dvd en til samtlige skoler i landet. Dvd en kan nu købes for 100 kr. + forsendelse hos Dansk Svømmeunion: tlf eller på 3. Der skal sikres bedre adgang til (bedre) svømmehalsfaciliteter. Befolkningen angiver i duelighedsundersøgelsen dårlige svømmehalsfaciliteter og for lang afstand til faciliteterne som de primære forhindringer for at lære at svømme. Mange svømmeklubber er ofte nødt til at afvise borgere som nye medlemmer, fordi klubberne ikke har adgang til svømmehalsfaciliteter i den udstrækning, det er nødvendigt. Årsagen er, at hallerne drives som indtægtsdækket virksomhed, hvorfor halinspektørerne af økonomiske årsager reserverer mange timer til offentlig åbningstid. Hvis landets svømmeklubber skal kunne gøre en ordentlig og seriøs indsats her, og hvis danskerne skal opleve at mulighederne for at lære at svømme reelt er til stede, kræver det anderledes prioritering fra det offentliges side: De ofte nedslidte svømmehalsfaciliteter bør forbedres og svømmeklubbernes adgang til haltid udvides. Dansk Svømmeunion vil sammen med TrygFonden fortsat arbejde for, at stadig fl ere danske badestrande bliver bemandet med livreddere og at kendskabet til badesikkerhed øges. Herudover har Dansk Svømmeunion skrevet til alle landets kommuner med henblik på en dialog om danskernes svømmeduelighed. Vores håb er, at alle politiske beslutningstagere og relevante instanser i øvrigt, vil arbejde sammen med os om at forfølge ovenstående punkter med henblik på at sikre, at den danske befolkning i fremtiden vil kunne leve op til det første og vigtigste baderåd: Lær at svømme! Ønsker du yderligere informationer om Dansk Svømmeunions arbejde er du meget velkommen til at kontakte livredningskonsulent Sanne Høck Just på telefon eller på følgende Dansk Svømmeunion er det tredje største specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund med 205 medlemsklubber og medlemmer. Dansk Svømmeunion beskæftiger sig med følgende vandaktiviteter: svømning, udspring, synkro, vandpolo og livredning. Dansk Svømmeunion vil arbejde for at skabe optimale rammer for en vandidræt, hvor der er plads til at lege, at svømme og at vinde, ved at: FAKTA Udvikle bredden i idrætten gennem de aktiviteter vi tilbyder til glæde for alle Sikre rammerne for elitesporten, så vi kan markere os som en stærk svømmenation på det internationale plan både målt på vores resultater og måden vi udvikler eliten på Arbejde for at alle kan færdes med glæde og sikkerhed i vandet Skabe et fællesskab, der bygger på dialog mellem medlem og organisation Være en synlig og respekteret aktør i idræts- og sundhedsdebatten Dansk Svømmeunion blev stiftet den 6. april 1907 og havde dermed 100 års jubilæum i

6 Et vindue til verden 6 Lohmander LS et al. The long-term consequence of anterior cruciate ligament and meniscus injuries: osteoarthritis. Am J Sports Med 2007;35: Department of Orthopaedics, Clinical Sciences Lund, Lund Universitet, Sverige. Studiet gennemgår litteraturen på området mhp. at beskrive langtidskonsekvenserne af skader på forreste korsbånd og menisk-læsioner og årsagen til den store variation i udfaldet efter operation/ behandling. Korsbånds- og meniskskader er hyppige hos atleter såvel som i den brede befolkning. Halvdelen af de tilskadekomne udvikler smerteplagende gigt og nedsat bevægelighed ca.10 til 20 år efter diagnosen er stillet. Studiet påpeger, at der mangler evidens til støtte for virkningen af kirurgiske indgreb for at forebygge gigt. de Bekker-Grob EW, et al. Towards a comprehensive estimate of national spending on prevention. BMC Public Health 2007;20(7):252 Department of Public Health, Erasmus MC, Rotterdam, Holland. Detaljeret information om de nationale udgifter til forebyggelse er afgørende for udviklingen af sundhedspolitikker og evalueringen heraf. Artiklen giver på denne baggrund et overblik over udgifterne til forebyggelse i Holland. Undersøgelsen viser, at forebyggelsesaktiviteterne i 2003 i alt beløb sig til 12,5 milliarder Euro; heraf var 20% inkluderet i den nationale sundhedsøkonomi (NHA). Størstedelen af udgifterne var målrettet forebyggelsen af smitsomme sygdomme (34%) herefter kom udgifter til forebyggelse af akutte skader International forskning (29%). Konklusion: De totale udgifter til sundhedsrelateret forebyggelse er meget højere end normalt rapporteret, pga. inklusionen af udgifter til forebyggende aktiviteter, der rækker ud over sundhedsudgifterne. Tildelingen af ressourcer til forebyggelse, særligt de høje omkostninger ved sundhedsbeskyttelse og de lave omkostninger til sundhedsfremme, bør undersøges mht. til deres effektivitet i forhold til omkostningerne. Holtslag HR et al. Long-term functional health status of severely injured patients. Injury 2007;38(3): Rehabilitation Centre De Hoogstraat, Utrecht, The Netherlands. Studier af alvorlige traumers konsekvenser har traditionelt fokuseret på mortalitetsrater. I dette prospektive studie undersøges sundhedsstatus op til1½ år efter ulykke hos en stor, uselekteret gruppe af patienter, der er kommet alvorligt til skade i en ulykke. Resultater: 249 mænd og 86 kvinder deltog i undersøgelsen. Tre ud af fi re patienter var skadet i trafi kulykke og indlæggelsestid var i gns. 25 dage. De fl este funktionsbegrænsninger var relateret til arbejdsduelighed, de daglige gøremål i hjemmet, rekreation og fritidsbeskæftigelser og opmærksomhed. Traumatiske hjerneskader, skader på rygsøjlen og skader på ekstremiteterne var prædiktor for psykosocial og fysisk funktionsniveau et år efter ulykken. Den væsentligste prædiktor var dog alder og ledsagesygdomme. Poppius E et al. The sense of coherence and risk of injuries: role of alcohol consumption and occupation. J Epidemiol Community Health Jan;62(1): Tampere School of Public Health, FIN University of Tampere, Tampere, Finland; Studiet tester hypotesen om, at individer med en stærk oplevelse af sammenhæng (SOC) har færre ulykker og undersøger samtidig hvilken rolle alkohol og erhverv spiller i denne forbindelse. Design: 4405 midaldrende mænd i beskæftigelse, som deltog i Helsinki Hjerteundersøgelserne, blev fulgt op til Artiklerne er udvalgt af redaktionen 8 år efter udskrivelse. Resultat: Oplevelsen af sammenhæng var omvendt associeret med en høj risiko for ulykker med en signifi kant 25% lavere incidens i den højeste tertil af SOC (7,6 pr 1000 personår) sammenlignet med den laveste (10,2 pr 1000 personår). Sammenhængen forbliver signifi kant når der tages højde for alder, men ikke når der tages højde for alkoholindtag og erhverv. Hurson C et al. Pediatric trampoline injuries. J Pediatr Orthop Oct-Nov;27(7): Our Lady s Children s Hospital, Crumlin, Dublin, Irland. Anvendelsen af havetrampoliner i private hjem er steget dramatisk de sidste 10 år, det samme er antallet af tilskadekomne børn. Studiet belyser børns trampolinulykker vha. tre måneders data (sommer 2005) fra et hospital i Irland i alt 101 børn. Resultat: Gns. alderen var 8,5 år, 55 af børnene havde pådraget sig frakturer, 38 bløddelsskader, 10 hoved/nakkeskader. 20 personer blev indlagt og havde i alt 71 sengedage. De fl este børn hoppede på trampolinen samtidig med mindst en anden person (57%). Konklusion: At hoppe på trampolin er en højrisiko aktivitet med potentiale for betydelige skader. At være mere end én person på trampolinen udgør en stor risikofaktor for skader, hvor den letteste person er 14 gange mere udsat for at pådrage sig skader end den tungeste person på trampolinen. Aygencel G et al. Review of traffic accident cases presenting to an adult emergency service in Turkey. J Forensic Leg Med Jan;15(1):1-6. Epub 2007 Sep 10. Gazi University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Besevler, Ankara, Turkey. Studiet undersøger risikofaktorerne ved trafi kulykker i Ankara. Analysen baseres på skadestuedata fra et hospital i Ankara i en 3 måneders periode (martsmaj 2006) med hensyn til alder, køn, transport til hospitalet, læsionstype, alkohol mv. Resultater: 8800 patienter blev bragt til skadestuen i perioden. 262 (3%) af disse havde pådraget sig skader i en trafi kulykke. 61,8 % var mænd. Unge under 25 år stod for de fl este kontakter (27,9%). Godt 60% blev bragt til hospitalet vha. ambulance. De fl este patienter havde fl ere (multiple) skader. Alkohol var involveret i 59,6 % af tilfældene.

7 Af Ham/SIF Om EUPHA The European Public Health Association, (EUPHA) er en paraplyorganisation for public health foreninger i Europa. EUPHA blev grundlagt i 1992 og er en international, tværdisciplinær videnskabelig organisation, som samler omkring folkesundhedseksperter til de årlige EUPHA konferencer. EUPHA har sektioner der breder sig over et bredt spektrum af temaer inden for folkesundhed. D.16 november 2006 blev sektion om skadesforebyggelse og sikkerhedsfremme dannet. Injury and safety promotion har fået egen sektion i EUPHA - Input fra sektionsmødet ved EUPHA konferencen i Helsinki 2007 Samarbejde med andre sundshedsprofessionelle inden for folkesundhed, gabet mellem øst- og vesteuropa og engagement i policy arbejdet på EU-niveau. Alle var punkter der blev debatteret på mødet i den nyligt etablerede ulykkessektion i EUPHA. Formanden er Johan Lund, direktør i Norwegian Safety Forum i Norge. Mødet handlede i høj grad om at bestemme sektionens arbejdsområder, formål og fokus. Der var en åben diskussion om arbejdsplanen for de næste to år. Omdrejningspunktet for debatten var, hvor sektionen kan gøre en forskel i et europæisk folkesundhedsperspektiv. Det kom der fl ere bud på. At skabe link til andre public health professionals var et af buddene, da vi deler de samme målgrupper og bruger de samme netværk. Et andet bud gik på, at da sektionen repræsenterer hele Europa kan den være med til at udføre og præge policy arbejdet på EU niveau. Konkret blev der taget initiativ til, at formanden, Johan Lund fra Norge, kontakter alle europæiske Pulich Health Associations med spørgsmålet om hvordan ulykkesforebyggelse og sikkerhedsfremme indgår i deres arbejde og om de har repræsentanter for skadeområdet i deres organisationer. Derudover var der en særlig interesse blandt deltagerne for gabet mellem øst- og vesteuropa, hvad angår skader, og der blev nedsat en arbejdsgruppe med fokus på dette emne, med Johan Lund som koordinator. Et nyhedsbrev vil bringe nyt fra sektionen to gange om året. Man kan blive medlem af sektionen ved at tilmelde sig på EUPHAs hjemmeside under register here for the EUPHA database. nsf/wwwvwcontent/l2apollo.htm Info: yderligere oplysninger om den nye sektion kan findes på Kort nyt Trafikforskningspris til en yngre forsker Forsker du i trafi k eller transport og er du født i 1970 eller herefter? Ja, så kan du måske komme i betragtning til Trafi kforskningspris 2008 for yngre forskere. En testementarisk gave fra professor P.H. Bendtsen, som var professor i trafi k ved DTU fra 1949 til 1977, har gjort det muligt at oprette en fond, hvis formål det er at uddele denne pris. Normalt uddeles prisen hvert andet år, men konferencen Trafi kdage på Aalborg Universitet har tilbudt at bidrage med supplerende midler, så prisen fremover, som forsøg, vil blive uddelt hvert år. Ansøgningen skal indsendes inden 1. april og medfølges af en artikel eller et resumé på 10 sider af et videnskabeligt arbejde. Info: Læs mere om prisen og ansøgningspraktikaliteter på Kommunerne til kamp mod ældres faldulykker 52 kommuner har i januar fået tilsendt seks foldere specielt stilet til ældre, med det formål at forebygge faldulykker. Hvert år dør 1350 ældre mennesker som følge af fald, og det vurderes at der årligt sker faldepisoder blandt ældre mennesker i Danmark. Fald blandt ældre har ofte store menneskelige og økonomiske konsekvenser, og derfor har Sund By Netværkets temagruppe taget initiativ til at at udarbejde pjecerne, som alle netværkets kommuner får tilsendt til videreformidling til ældre borgere via borgerservice, hjemmebesøg, biblioteker, praktiserende læger, fysioterapeuter mv. Folderne følges i 2008/09 op af arbejdet med den gode kommunale model for faldforebyggelse. Info: Yderligere kontakt: Formanden for temagruppen Ældres Faldulykker. Hanna Vestenaa (Holbæk Kommune) tlf Folderne kan købes hos Komiteen for Sundhedsoplysning. APOLLO policy briefings APOLLO er, udover at være navnet på USA s første månelandingsprogram og et kendt rejsebureau, også titlen på et EU projekt, der skal indsamle og formidle viden om strategier og best practices for at reducere ulykker. Projektet begyndte i 2005 og løber til udgangen af I løbet af 2008 vil projektet udgive ni såkaldte policy briefi ngs med viden og anbefalinger på hver deres område. Disse briefi ngs er særligt målrettet politikere, planlæggere og sundhedsfaglige personer. De første tre briefi nger er publiceret og med følgende emner: 1.The role of public health in injury prevention, 2. Developing national policy for injury prevention. 3. Inequality in injury risk. Formålet med APOLLO kan beskrives i to overordnede målsætninger: 1. At tilvejebringe evidens for de sundhedsmæssige og økonomiske belastninger som skyldes ulykker, herunder udvikling af letmålelige indikatorer. 2. At komme med anbefalinger til hvordan man nedbryder barriererne for at anvende best practices og de mest effektive policies til at nedbringe de hyppigst forekommende ulykker i EU-landene. APOLLO-projektet har samlet en bred kreds af forskere og folkesundhedsfaglige personer med ekspertise i ulykkesforebyggelse til i fællesskab at løfte opgaven. Projektledelsen er på græske hænder og dette er formentlig baggrunden for valget af projektets pompøse navn. Info: Man kan læse mere om Apollo-projektet og dets 6 arbejdsgrupper på eu.com/csi/eurosafe2006.nsf/wwwvwcontent/l2apollo.htm og de første tre policy briefings er tilgængelige under arbejdsgruppe 6 s (WP6) side om dissemination: eu.com/csi/eurosafe2006.nsf/wwwvwcontent/l4policybriefings.htm 7

8 Kalenderen Konferencer Rådet for Større Færdselssikkerheds Årsmøde 2008 Experimentarium, Hellerup 25. februar th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion Merilda, Mexico marts th Nordic Safe Community Conference Oslo, Norge, maj Trafikdage 2008 Aalborg Universitet, august Sund By Netværkets Sommerhøjskole Køge, september Løbende opdatering på: Folkesundhedsdage september Sted er endnu ikke fastlagt. Når programmet foreligger kan det læses på dk K olofon 4 th International Conference - Workingonsafety.net Kreta, Grækenland, 30. september - 3. oktober nd European Conference on Injury Prevention and Safety Promotion Paris, Frankrig Oktober International Healthy Cities Conference Zagreb, Kroatien okotober Løbende opdatering på: 17 th International Safe Community Conference Christchurch, New Zealand, Oktober Iscc08/Welcome/ 16 th European Conference on Public Health. I-health: Innovation and health in Europe Lissabon, Portugal 6-8. november EUPHA_Lisbon_2008_First_announcement.pdf K urser Ph.D. Course Sixth international course on Safety research /week 2 Palanga, Litauen 30. Marts - 4 April 2008 Course Secretariat: ttl.fi 2 nd International Master s Degree Programme in Public Health Sciences: Safety Promotion. August juni Internet Om nyhedsbrevet Nyhedsbrevet udgives både i pa pir - version og på internettet: Ønsker du at modtage en elek tro nisk udgave af nyhedsbrevet, kan du tilmelde dig mailinglisten på hjem mesiden. Ønsker du at modtage papirversionen bedes du maile til: Nyhedsbrevet er udgivet af: Center for Ulykkesforskning Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Øster Farimagsgade 5A, 2. sal 1399 København K Tlf.: Telefax: Redaktion: Kommunikationsmedarbejder: Hanne Møller, m.fl. Grafisk tilrettelæggelse: Hanne Møller Trykkeri: Kailow Tryk 9. årgang. Udkommer 3 gange årligt. Deadline, næste nummer: 7. april 2008 Næste nr. udkommer i maj 2008 Oplag: 800 ex. Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise, forkorte eller redigere de indsendte indlæg. Alle indlæg skal være forsynede med af sender -navn og adresse. Indlæg sendes til Hanne Møller: Artikler eller større uddrag må gengives med kildeangivelse og efter aftale med forfatteren.

Duelighedsundersøgelse

Duelighedsundersøgelse Duelighedsundersøgelse Undersøgelsen er udarbejdet af analyseinstituttet Epinion i samarbejde med Dansk Svømmeunion. Undersøgelsen er gennemført i perioden januar til april 2007. Metode 3 delundersøgelser

Læs mere

holdninger til svømning.

holdninger til svømning. Rapport Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning. Epinion Capacent for Dansk Svømmeunion April 2007 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion...4 1.1 Resumé...4 1.2

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Fakta om druknedødsfald i Danmark

Fakta om druknedødsfald i Danmark Fakta om druknedødsfald i Danmark TrygFondens Nationale Druknestatistik For fjerde år i træk udkommer TrygFondens Nationale Druknestatistik, som giver et veldokumenteret billede af druknedødsfald i Danmark.

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Tilskadekomne efter uheld med trampolin et stigende problem i perioden 2002-2008

Tilskadekomne efter uheld med trampolin et stigende problem i perioden 2002-2008 Tilskadekomne efter uheld med trampolin et stigende problem i perioden 2-8 Reservelæge Christina Høegh Reisenhus og overlæge Jens Lauritsen Ortopædkirurgisk afdeling O, Ulykkes Analyse Gruppen. www.uag.dk

Læs mere

Tilskadekomne efter uheld med trampolin et stigende problem i perioden 2002-2008

Tilskadekomne efter uheld med trampolin et stigende problem i perioden 2002-2008 Tilskadekomne efter uheld med trampolin et stigende problem i perioden 2-8 Overlæge Jens Lauritsen og reservelæge Christina Høegh Reisenhus. Ortopædkirurgisk afdeling O, Ulykkes Analyse Gruppen. www.uag.dk.

Læs mere

Rapport. Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning September 2014

Rapport. Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning September 2014 Rapport Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning September 2014 Svømmeduelighedsundersøgelse OVERORDNET RAMME: Undersøgelsen er gennemført blandt tre målgrupper:

Læs mere

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Sammenfatning af publikation fra Delrapport fra Faxe Kommune: Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Omkostningsanalyse Anne Sophie Oxholm Jakob Kjellberg Juni 2012 Hele publikationen kan downloades gratis

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Befolkningsundersøgelse

Befolkningsundersøgelse Befolkningsundersøgelse Grafrapport August 2014 Sp.1 I hvilket land er du født? 10 96% 96% 96% 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% Danmark Vestligt land Østeuropæisk land Andet Befolkning (n=3208)

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Bilag 1, NOMESKO ORGANISATION OG AKTIVITETER

Bilag 1, NOMESKO ORGANISATION OG AKTIVITETER Bilag 1, NOMESKO ORGANISATION OG AKTIVITETER Foredrag holdt ved Nordisk Medicinaldirektørmøde i Tórshavn 23. august 2005 Af Høgni Debes Joensen Jeg er blevet anmodet om at levere et kort indlæg om NOMESKO

Læs mere

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 2017 Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

SVØMNING. er den eneste idræt, du kan dø af ikke at kunne

SVØMNING. er den eneste idræt, du kan dø af ikke at kunne SVØMNING er den eneste idræt, du kan dø af ikke at kunne Citat: INSPIRATIONSKATALOG ORGANISERING AF SVØMMEUNDERVISNINGEN I DEN DANSKE FOLKESKOLE DANSK SVØMMEUNION 2013 Svømning i de danske privat og folkeskoler.

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

www.share-project.dk Resultater fra 50+ i Europa undersøgelsen

www.share-project.dk Resultater fra 50+ i Europa undersøgelsen www.share-project.dk Resultater fra 50+ i Europa undersøgelsen Hvad skal der ske fremover? Det næste der skal ske med 50+ i Europa, er at tidligere interviewede personers livshistorie skal tilføjes den

Læs mere

PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET

PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET Skader efter ulykker, vold og selvskadehandlinger: Børn - år for Ærø Kommune Juni PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET PROJEKTETS BAGGRUND Det er ikke uden grund, at forebyggelse af ulykker blandt

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Mit liv efter ulykken - konsekvenserne af alvorlige trafikulykker i Danmark

Mit liv efter ulykken - konsekvenserne af alvorlige trafikulykker i Danmark Dette resumé er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

Funktionsniveau blandt 60-årige og derover

Funktionsniveau blandt 60-årige og derover Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Funktionsniveau blandt 60-årige og derover Resultater fra Sundhedsog sygelighedsundersøgelsen

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Mental sundhed et anliggende for folkesundheden? Sigurd Lauridsen Ph.d. Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet Projektleder DEA

Mental sundhed et anliggende for folkesundheden? Sigurd Lauridsen Ph.d. Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet Projektleder DEA Mental sundhed et anliggende for folkesundheden? Sigurd Lauridsen Ph.d. Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet Projektleder DEA Agenda 1. Hvorfor er mental sundhed til debat? 2. Et

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

11. Fremtidsperspektiver

11. Fremtidsperspektiver 11. Fremtidsperspektiver Fremtidens sygdomsmønster Der er mange faktorer, der kan påvirke befolkningens sygdomsmønster i fremtiden, ikke mindst politiske prioriteringer på uddannelses- og socialområdet,

Læs mere

Respektér dine venner, respektér fyrværkeri

Respektér dine venner, respektér fyrværkeri Respektér dine venner, respektér fyrværkeri Fyrværkerikampagnen 2008/2009 for TrygFonden, Sikkerhedsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen Udviklet og gennemført af Mediasyd, sekretariat for Fyrværkerikampagnen

Læs mere

Ansvar og sikkerhed. Livredningskurser for svømmelærere og pædagoger

Ansvar og sikkerhed. Livredningskurser for svømmelærere og pædagoger Ansvar og sikkerhed Livredningskurser for svømmelærere og pædagoger Kan jeres svømmelærere eller pædagoger varetage sikkerheden i svømmehallen eller på stranden? En stor undersøgelse af YouGow viser, at

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Danmark behandler børneastma ineffektivt

Danmark behandler børneastma ineffektivt Danmark behandler børneastma ineffektivt Behandlingen af børneastma sker på vidt forskellige måder i de danske regioner. Det gør, at Danmark er det land i Skandinavien, som bruger flest penge på sygdommen,

Læs mere

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato>

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Beredskabsplan Side 2 af 13 Revideret: 2015-03-01 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træners rolle: Hvis det er en mindre

Læs mere

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland?

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Jane Pedersen Specialkonsulent Region Nordjylland Gennem oplæget belyses følgende 1. Sundhedsprofiler

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Hjerterehabilitering: Status og udfordringer v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Dagsorden Baggrund Status Udfordringer Hjerterehabilitering Hospital Hospital Kommune Kommune, almen praksis & foreninger

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Erasmus samarbejdsaftale mellem TEI Athens, Departement of Health Visiting Grækenland og UCC Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Danmark FORMÅL MED INTERNATIONALISERING

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato>

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er livstruende: Stands

Læs mere

Svendborgprojektet: Den videnskabelige evaluering af idrætsskolerne

Svendborgprojektet: Den videnskabelige evaluering af idrætsskolerne Svendborgprojektet: Den videnskabelige evaluering af idrætsskolerne Professor Niels Wedderkopp Center for Research in Childhood Health IOB og Institut for Regional Subdhedsforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelse i Sund By Netværket

Sundhedsfremme og forebyggelse i Sund By Netværket Sundhedsfremme og forebyggelse i Sund By Netværket Projekt Ung & Sund Fremdriftsmødet onsdag den 18. marts 2009 i Aarhus v/forebyggelseskonsulent Nina Povlsen, Bornholms Regionskommune Sund By Netværket

Læs mere

Nyt tilbud til hjerneskadede bilister

Nyt tilbud til hjerneskadede bilister Nyt tilbud til hjerneskadede bilister Annette Kjærsgaard og kollegaerne på Hammel Neurocenter leder efter forsøgspatienter til pilotprojektet i foråret 2014. FOTO: Simon Thinggaard Hjortkjær Et nyt tilbud

Læs mere

BREDDE. Velkommen til. Breddesektionens områdemøde. Søndag d. 26. april 2015 kl. 11.00

BREDDE. Velkommen til. Breddesektionens områdemøde. Søndag d. 26. april 2015 kl. 11.00 BREDDE Velkommen til Breddesektionens områdemøde Søndag d. 26. april 2015 kl. 11.00 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner

Læs mere

Forslag til prioritering af opgaver/økonomi indenfor det forebyggende arbejde

Forslag til prioritering af opgaver/økonomi indenfor det forebyggende arbejde Forslag til prioritering af opgaver/økonomi indenfor det forebyggende arbejde Frederikshavn den 29/10-2007 Hjertekarsygdomme / hjertekar-rehabilitering. Der afsættes 500.000 kroner til udvikling og igangsætning

Læs mere

Perspektiver på fysisk aktivitet

Perspektiver på fysisk aktivitet Perspektiver på fysisk aktivitet V/Tue Kristensen, Projektleder Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse Kontakt: tuk@sst.dk Disposition Hvor meget? - Tal på fysisk aktivitet/inaktivitet - Reviderede

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Morten BRUUN-RASMUSSEN mbr@mediq.dk E-Sundhedsobservatoriets årsmøde 12. oktober 2010 Projektet EHR-Implement Nationale politikker for EPJ

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Introduktionsdag for frivillige Den 3. maj 2016 Vicedirektør Torben Koed

Introduktionsdag for frivillige Den 3. maj 2016 Vicedirektør Torben Koed Introduktionsdag for frivillige Den 3. maj 2016 Vicedirektør Torben Koed Kort om Hjerteforeningen Interesseorganisation med særligt fokus på forebyggelse, patientstøtte og forskning, stiftet i 1962 136.800

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb Til Rådets medlemmer REFERAT af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due Skolebørnsundersøgelsen 4 Statens Institut for Folkesundhed Skolebørnsundersøgelsen 4 Redigeret af Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille

Læs mere

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Baggrund I PISA-undersøgelserne fra 2009, 2012 og 2015 er der i forbindelse med den ordinære PISA-undersøgelse foretaget en oversampling af elever med anden etnisk

Læs mere

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden Arbejdsnotat Tendens til stigende social ulighed i levetiden Udarbejdet af: Mikkel Baadsgaard, AErådet i samarbejde med Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed Februar 2007 2 Indhold og

Læs mere

Hjerteforeningen TEMADAG I HJERTEFORENINGENS FAGLIGE NETVÆRK FOR SYGEPLEJERSKER

Hjerteforeningen TEMADAG I HJERTEFORENINGENS FAGLIGE NETVÆRK FOR SYGEPLEJERSKER Hjerteforeningen TEMADAG I HJERTEFORENINGENS FAGLIGE NETVÆRK FOR SYGEPLEJERSKER 17 november 2011 9.00 Registrering, kaffe/te og morgenbrød Dagens program 9.30 Nyt fra Hjerteforeningen Centerleder vest,

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

O l y m p i s k P a r t n e r s k a b. Dansk Svømmeunion Eliteklubleder-netværket 12. November, Sponsorarbejde I SÆRKLASSE

O l y m p i s k P a r t n e r s k a b. Dansk Svømmeunion Eliteklubleder-netværket 12. November, Sponsorarbejde I SÆRKLASSE O l y m p i s k P a r t n e r s k a b Dansk Svømmeunion Eliteklubleder-netværket 12. November, 2016 Sponsorarbejde I SÆRKLASSE 1 Tendenser Kæmpe medieudbud Mange tv-vinduer Sportskanaler Internettet =

Læs mere

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Handlingsplanen indeholder en række konkrete områder, der hver især får særlig fokus i 2013 og som løbende vil blive afrapporteret til de rådgivende

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Regionshuset Aarhus CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Koncern Kvalitet Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7841 0003 www.cfk.rm.dk

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. september 2008 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Evaluering af Eliteidræt Århus 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Er jeres svømmeklub parat, hvis der sker en kritisk hændelse?

BEREDSKABSPLAN. Er jeres svømmeklub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? 1 BEREDSKABSPLAN Er jeres svømmeklub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? 2 3 EN BEREDSKABSPLAN KAN REDDE LIV OG STØTTER OP OM JERES FRIVILLIGE Formålet med en beredskabsplan er at sikre, at hændelsers

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Morten Ubbesen Projektleder Aalborg Kommune Skole- og Kulturforvaltning Cand. Scient. Soc. Sociologisk samfundsanalyse

Læs mere

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed 2015 FAKTAARK Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed Hvorfor tema om unge mænds sundhed? Fordi unge mænd har en dødelighed der er over dobbelt så stor som unge kvinders. Hver gang der dør 100 kvinder

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført november 2014 i relation til FU-møde) + Referat fra oplæg,

Læs mere

PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET

PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET Skader efter ulykker, vold og selvskadehandlinger: Børn - år for Middelfart Kommune Juni PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET PROJEKTETS BAGGRUND Det er ikke uden grund, at forebyggelse af ulykker

Læs mere

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg R A P P O R T Marker denne tekst og indsæt billede her Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Sundhedscenter Vest januar 2014 h j e m m e b e s ø g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T

Læs mere

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Kære alle I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for jeres store bidrag til Nursing Europe samt jeres deltagelse som International Clinical Placement. Vi modtager mellem 15 20

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

3.1 Region Hovedstaden

3.1 Region Hovedstaden 3.1 Region Hovedstaden I dette afsnit beskrives en række sociodemografiske faktorer for borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst 2 af disse kroniske sygdomme i Region Hovedstaden. På tværs

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Dette notat skitserer konsekvenserne heraf for flygtninges mentale sundhed, beskyttelses- og risikofaktorer samt effekter af interventioner.

Dette notat skitserer konsekvenserne heraf for flygtninges mentale sundhed, beskyttelses- og risikofaktorer samt effekter af interventioner. Flygtninge har ofte haft meget voldsomme oplevelser i deres hjemland og under flugten, som har sat dybe spor og præger deres liv i lang tid efter. Belastende omstændigheder før, under og efter flugten

Læs mere

voldsofre i Odense Kommune

voldsofre i Odense Kommune 22 Anmeldelsesprocenten blandt hospitalsbehandlede voldsofre i Odense Kommune Læge, ph.d.-studerende Christian Færgemann Vicepolitiinspektør Ebbe Krogaard Baggrund Kun en mindre andel af alle skader forårsaget

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere