Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed"

Transkript

1 Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1

2 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed Kopiering af dette notat må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan og kun inden for de i aftalen nævnte rammer Adresse: Rockwool Fondens Forskningsenhed Sølvgade, 2.tv. 137 København K Tlf e-post: Juli 1

3 1. juli 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed af Jens Bonke Rockwool Fondens Forskningsenhed I karakteristikken af danskere fremhæves det ofte, at der er stor solidaritet med andre mennesker, mens der mangler iværksætterånd og dermed risikovillighed. Samtidig siges det, at man i dag vælger partner med hjertet mere end ud fra deres økonomiske formåen. For at undersøge holdbarheden af disse forhold har Rockwool Fondens Forskningsenhed stillet tre spørgsmål i Danmarks Statistiks omnibusundersøgelse, som blev gennemført d. 2. juni 1 via web og telefon. Panelet til besvarelserne er rekrutteret fra seks repræsentative undersøgelser i april, maj og juni. 2. sagde ja til at blive kontaktet og 962 deltog sidenhen i undersøgelsen. Heraf svarede 1,,,7 hhv. 6,7 ved ikke til de tre spørgsmål. Svarene blev indsamlet på 24 timer og er vægtet for uddannelse, indkomst, køn, alder og geografi. Nedenfor er vist svarene på undersøgelsen, idet disse er fordelt på mænd og kvinder, uddannelsesbaggrund, personlig indkomst og region. Imidlertid har det ikke været muligt at krydse disse oplysninger der foreligger ikke tilgængelige individoplysninger og dermed se på sammenhængen mellem fx køn og uddannelsesbaggrund. Vi ved derfor heller ikke, om der fx er en anderledes sammenhæng mellem solidaritet, risikovillighed og skønhed blandt kvinder end blandt mænd, blandt uddannede sammenlignet med ikke-uddannede, osv. Da der altid er en vis statistisk usikkerhed forbundet med sådanne oplysninger, er det angivet, hvornår forskellene indenfor grupperne er signifikante beregnet vha. qui 2 -tests på,,,1 hhv.,1-niveauer. Solidaritet, risikovillighed og skønhed For at give et overordnet billede af udbredelsen af solidaritet, risikovillighed og skønhed frem for penge i forbindelse med partnervalg er der stillet tre spørgsmål til et repræsentativt udsnit af årige danskere. Det første spørgsmål handler om et valg mellem at tjene 1. kr. mere om måneden, samtidig med at andre også vil tjene 1. kr. mere, og muligheden for at tjene 1. kr. mere om måneden, uden at dette er tilfældet for andre. Hvis man vælger den første mulighed, tager vi det som udtryk for solidaritet, mens valget af den anden mulighed tolkes som egoisme eller grådighed. 1 1

4 Det andet spørgsmål vedrører risikovillighed overfor risikoaversion, hvor man enten kan vælge at slå plat og krone, hvor plat giver et tab på 7 kr. og krone en gevinst på 1. kr., eller man kan vælge at lade være med at slå plat og krone. Vælger man at deltage i spillet, tages dette som udtryk for risikovillighed, mens det ikke at deltage opfattes som en risikoaversion. Flere studier har vist, at der for mange er tale om aversion mod at tabe penge, selvom chancen for at vinde penge er større. Det er derfor forventeligt, at et flertal ikke ønsker at slå plat og krone. Det tredje spørgsmål drejer sig om valg af partner, hvor en parameter er den andens udseende og en anden vedkommendes indkomst. Man står derfor overfor et valg mellem en mindre smuk partner, der tjener mere end én selv, og en smuk partner, der tjener mindre end én selv. Figur 1. Solidaritet, risikovillighed og skønhed årige. 1 Solidaritet 82.2 Risikovillighed.4 Skønhed Vi finder, at den overvejende del af den voksne befolkning anses for at være solidarisk indkomstmæssigt set (82 pct.), og at det derfor kun er et mindretal (18 pct.), der kan betegnes som værende egoistiske eller grådige (figur 1). Der er med andre ord tale om en udbredt indkomstmæssig solidaritet blandt danskere, når mere end 4 ud af giver udtryk for at ville ofre sig, for at andre også kan få en indkomstfremgang. Samtidig ser vi, at der er relativt få, som er risikovillige ( pct.), mens det store flertal er risikoavers dvs. vælger ikke at spille (8 pct.), selvom de gennemsnitligt set står til at vinde et beløb. Det kan selvfølgelig både skyldes, at nogle ikke kan bære et økonomisk tab, og at man bare ikke synes om at have en risiko for at det sker. Endelig er der lidt flere, der går efter skønhed frem for penge, når det handler om partnervalg, end der foretrækker penge frem for skønhed hos partneren (6 og 44 pct.). 2 2

5 Når det gælder sammenhængen mellem solidaritet og risikovillighed er det klart sådan, at hvis man er solidarisk, er der stor sandsynlighed for, at man ikke vil slå plat og krone, mens grådighed og plat og krone hænger sammen. Dobbelt så mange grådige vil således slå plat og krone sammenlignet med solidariske danskere (32 pct. og 17 pct.) (tabel 1). Tabel 1 Solidaritet og risikovillighed sammenhæng årige. 1 Solidarisk Grådig Risikovillig 71,6/16,7 28,4/31,8,/ Risikoavers 8,4/83,3 14,6/68,2,/ /, /, Sammenhængen mellem solidaritet og risikovillighed er signifikant på,1-niveau (χ 2 test). Ikke-vægtede data. Tabel 2 Solidaritet og skønhed sammenhæng årige. 1 Solidarisk Grådig Partnervalg: Skønhed frem for indkomst 8,6/9, 19,4/6,3,/ Indkomst frem for skønhed 84,2/4, 1,8/34,7,/ /, /, Sammenhængen mellem solidaritet og risikovillighed er ikke signifikant (χ 2 test). Ikke-vægtede data. Tabel 3 Risikovillighed og skønhed sammenhæng årige. 1 Risikovillig Risikoavers Partnervalg: Skønhed frem for indkomst 23,/7, 77,/8,2,/ Indkomst frem for skønhed 1,1/3, 84,9/41,8,/ /, /, Sammenhængen mellem solidaritet og risikovillighed er signifikant på,1-niveau (χ 2 test). Ikke-vægtede data. Der er ingen signifikant sammenhæng mellem solidaritet og valget mellem en smuk fremfor en rig partner. Der er således ikke sådan, at solidariske personer i højere grad foretrækker skønhed frem for indkomst sammenlignet med grådige personer (tabel 2). Det er på trods af, at det er de grådige, der er risikovillige og dem, der foretrækker den skønne partner fremfor partneren med en større indkomst (7 og 8 pct.) (tabel 3). Solidaritet eller grådighed hvem er hvem? For spørgsmålet om solidaritet versus grådighed er der forskelle mellem kønnene, idet der er flere kvinder end mænd, der er solidariske, eller omvendt flere mænd end kvinder, som er grådige. Det gælder således, at hver femte mand (21 pct.) mod kun hver ottende kvinde (12 pct.) er grådig. Når det gælder aldersgrupper, ser det umiddelbart ud til, at de ældre er mere solidariske og dermed mindre grådige end midaldrende, men forskellen er dog ikke signifikant. 3 3

6 Der er ingen forskelle i hvor solidarisk, man er, og ens uddannelsesbaggrund. Længere uddannede er således hverken mere eller mindre solidariske end kortere uddannede. Når det kommer til rigdom er forskellen mellem dem, der tjener mere end 4. kr. om året sammenlignet med dem, der tjener mellem. og 4. kr. derimod signifikant (22 og 13 pct.). Hver femte rige er således grådig sammenlignet med hver ottende med en mellemindkomst. For dem med indkomst på under. kr. er der ingen forskel i grådighed sammenlignet med dem med mellemindkomst eller høj indkomst, da de ligger midt imellem, når det gælder andelen, som er grådig eller solidarisk. Figur 2. Grådighed blandt årige mænd og kvinder. 1 Procent Mænd Kvinder Figur 3. Grådighed blandt årige efter indkomst Vi har også set på sammenhæng mellem solidaritet/grådighed rundt omkring i landet, men vi finder ikke nogen forskelle, når vi sammenligner Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden. Der er altså ikke hverken større eller mindre solidaritet eller grådighed i provinsen end i Hovedstaden. 4 4

7 Risikovillighed eller risikoaversion Det siges ofte, at mænd er mere risikovillige end kvinder, og at det er noget af forklaringen på, at mænd både findes i toppen og i bunden af samfundet. Vi får her bekræftet billedet af forskellig i risikovillighed mellem mænd og kvinder, idet hver fjerde mand er risikovillig mod hver syvende kvinde (2 og 16 pct.). Figur 4. Risikovillighed blandt årige mænd og kvinder Mænd Kvinder Figur. Risikovillighed blandt16-74-årige efter indkomst Der er imidlertid ingen forskel i risikovillighed mellem forskellige aldersgrupper eller mellem voksne med forskellig uddannelsesbaggrund. Der er heller ingen forskel mellem regionerne, når det handler om ens risikovillighed. Skønhed eller indkomst Når det handler om valget mellem en smuk partner, som tjener mere end én selv og en mindre smuk partner, som tjener mindre end én selv, foretrækker mænd den første og

8 kvinder den sidste. Hver tredje mand går således efter skønheden, mens det kun gælder for knap hver anden kvinde (66 og 47 pct.) Figur 6. Skønhed frem for indkomst ved partnervalg blandt16-74-årige mænd og kvinder Mænd 46.7 Kvinder Figur 7. Skønhed frem for indkomst ved partnervalg blandt16-74-årige efter indkomst Vi ser også, at både dem med lave og høje indkomster i højere grad går efter skønhed end efter rigdom, sammenlignet med dem med almindelige indkomster (tabel 7). Også alderen spiller en rolle for, om man foretrækker en smuk og mindre rig partner fremfor en mindre smuk og mere rig partner (tabel 8). Unge går således mere efter skønhed end midaldrende, som igen går mere efter skønhed end ældre danskere. For 6-74-årige er det kun godt fire ud af ti, som foretrækker den smukke partner, mod over halvdelen af de 3-9-årige, og tre ud af fire blandt de årige. Endelig viser det sig, at skønheden er vigtigere i Hovedstaden end i Nordjylland, mens der ikke er nogen forskelle mellem de øvrige regioner og Hovedstaden. I Hovedstaden er det 6 ud af, som lægger mere vægt på partnerens skønhed end på vedkommendes indkomst, hvorimod det er færre end halvdelen, der har skønhed fremfor indkomst som 6 6

9 første prioritet ved valg af partner. Hvorvidt det hænger sammen med aldersforskelle eller andre forskelligheder mellem regionerne, kan desværre ikke belyses nærmere her. Figur 8. Skønhed frem for indkomst ved partnervalg blandt16-74-årige efter alder år 3-9 år 6-74 år Figur 9. Skønhed frem for indkomst ved partnervalg 1 blandt16-74-årige efter region Nordjylland 9 Hovedstaden Konklusion Det har vist sig, at danskerne er meget solidariske, samtidig med at de ikke er særlig risikovillige. Når det kommer til valg af partner foretrækker flere en smuk partner fremfor én med en højere indkomst end én selv. Samtidig har vi set, at det er de solidariske, der også er de mindst risikovillige, men at de solidariske sammenlignet med de grådige ikke går mere efter skønhed end partnerens indkomst, når det gælder partnervalg. Skønheden er det, de risikovillige foretrækker, sammenlignet med de risikoaverse. Der tegner sig altså et billede af, at solidaritet, manglende risikovillighed og til dels indkomst frem for skønhed hænger sammen, 7 7

10 ligesom det i et vist omfang gælder for grådighed, risikovillighed og valget af en skøn men ikke så rig partner. Blandt kvinder er solidaritet mere udbredt end blandt mænd, som til gengæld er mere risikovillige end kvinder. Og når det handler om valget mellem en smuk partner overfor én med en bedre indkomst end én selv, foretrækker mænd skønhed og kvinder indkomst. Vi har endvidere set, at indkomst og solidaritet hænger sammen; jo højere indkomst desto mindre solidaritet, samtidig med at der er en positiv sammenhæng mellem høj indkomst og risikovillighed, og valg af skønhed fremfor partnerindkomst. Det skal selvfølgelig understreges, at der blot er tale om tre spørgsmål, som er anvendt til at belyse solidaritet, risikovillighed og præference for skønhed hos en partner. Det er ikke desto mindre spørgsmål af denne karakter, som også er anvendt i andre undersøgelser af disse fænomener. Hvad forklaringen så er på de resultater, som er vist her, må afvente senere undersøgelser. (Omtale af og brug af figurer og tabel må kun ske med angivelse af titel, forfatter og institution) 8

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

Er fritiden forsvundet?

Er fritiden forsvundet? Jens Bonke Er fritiden forsvundet? 45 års udvikling i danskernes fritid Rockwool Fondens Forskningsenhed Syddansk Universitetsforlag Er fritiden forsvundet? 45 års udvikling i danskernes fritid Udgivet

Læs mere

Fjernsyn og computer fylder fem gange så meget som motion i børns hverdag

Fjernsyn og computer fylder fem gange så meget som motion i børns hverdag Nyt fra Januar 2013 Fjernsyn og computer fylder fem gange så meget som motion i børns hverdag Godt seks timer i skole, næsten tre timer foran skærmen og en halv times motion. Det er en gennemsnitlig skoledag

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 34 Arbejdstid Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Syddansk Universitetsforlag Odense 2014 Arbejdstid Hvorfor er der forskel

Læs mere

Forældre bruger stadig mere tid på deres børn

Forældre bruger stadig mere tid på deres børn Nyt fra Oktober 2009 Forældre bruger stadig mere tid på deres børn Nutidens danske forældre bruger mere tid på deres børn end tidligere generationer af forældre har gjort. Myten om, at et stadig hårdere

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Den svære overvægt fortsætter med at stige

Den svære overvægt fortsætter med at stige Nyt fra December 21 Den svære overvægt fortsætter med at stige Andel svært overvægtige 25-44-årige i Danmark. Procent. 14 12 1 8 6 4 2 Procent Kilde: 1987-25: statens institut for folkesundhed. 29: Rockwool

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Kriminalitet og tryghed 2012

Kriminalitet og tryghed 2012 Analyserapport :3 Kriminalitet og tryghed Ann-Kathrine Ejsing Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Analyserapport :3 Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

Starthjælpen virker. Nyt fra April 2007

Starthjælpen virker. Nyt fra April 2007 Nyt fra April 2007 Starthjælpen virker Indførelsen i juli 2002 af den nedsatte kontanthjælp den såkaldte starthjælp får flygtninge hurtigere i arbejde. Det viser en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Unges helbred. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unges helbred. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 3 Unges helbred Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 31 1. Indledning I dette kapitel påbegynder vi analysen af rapportens andet trivselsspor, hvor vi ser nærmere på de mange

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf Nyt fra Juni 2008 Kriminelle betaler høj pris endt straf For ste gang er der gennemt en analyse af, hvilken økonomisk straf de kriminelle står til i Danmark, de har været i fængsel. Denne uformelle straf

Læs mere

Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme

Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 23 Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme Lars Højsgaard Andersen Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2011 Etniske minoriteters

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Danskernes syn på forsikringssvindel

Danskernes syn på forsikringssvindel MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Danskernes syn på Morten Brønnum Andersen Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme

Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme Jens Bonke Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme med bidrag af Bent Jensen GYLDENDAL Har vi tid til

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere