KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED"

Transkript

1 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd, er der mange ligheder mellem Danmark og Sverige. I begge lande ligger sundhedsudgifterne på omkring kr. årligt per indbygger, hvilket svarer til gennemsnittet for OECD og EU-landene på omkring 10 procent af BNP (OECD). Men der er samtidig store forskelle mellem de to lande, hvad angår sundhedstilstand, behandling og levevis: Sverige er nummer fem og Danmark nummer 25 på listen over de 34 OECD-lande. I Danmark er levealderen to et halvt år kortere end i Sverige og dermed en af de laveste i Europa. Denne forskel gælder også Øresundsregionen, hvor levealderen i Skåne er godt 81 år, mens den i Region og Region er omkring 78 år. Dertil kommer forskellen mellem kønnenes levealder. Mænd lever på begge sider af Øresund fire-fem år kortere end kvinder, og forskellen i kønnenes levealder er størst på den danske side. I den danske del af Øresundsregionen kan mænd i København kun forvente at blive 74 år mod 77 år i Nordsjælland, hvor mænd har den højeste levealder. I Skåne finder man den laveste levealder for mænd i Perstorp (77 år) og i Malmö (78 år). Hvis man som mand vil sikre sig Middellevetid for en 0-årig født i perioden et længere liv, skal man bosætte sig i Båstad, hvor mænds levealder i gennemsnit når op på 82 år. I gennemsnit har en øresundsborger en levetid på 79 år med et spænd fra 77 i København og til 84 i Båstad. Region Skåne Generelt stiger gennemsnitslevealderen hurtigt i disse år. På bare fire år (fra 2006 til 2011) er gennemsnitslevealderen på begge sider af Øresund steget med 0,8 år - lidt hurtigere på den danske side og lidt hurtigere for for mændenes vedkommende. Øresundsregionen Mænd 76,5 79,1 75,9 75,6 79,1 76,9 Kvinder 80,8 83,2 80,5 80,2 83,3 81,3 I alt 78,7 81,2 78,2 77,9 81,2 79,1 Kilde: Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån

2 TENDENS ØRESUND Dødsårsager per indbyggere (2009) Region Skåne Øresundsregionen Mænd Cancer Hjerte-kar-sygdomme Selvmord Trafikulykker Ulykker i øvrigt Kvinder Cancer Hjerte-kar-sygdomme Selvmord Trafikulykker Ulykker i øvrigt Kilde: Danmarks Statistik og Socialstyrelsen Sverige Hyppigste dødsårsager Generelt er de to store dødsårsager på begge sider af sundet cancer og hjertekar-sygdomme. Danskernes kortere levetid hænger blandt andet sammen med en hyppigere forekomst af cancer tidligere i livet, mens svenskerne dør i en lidt senere alder og dermed oftere af hjertekar-sygdomme. Men hvis man for eksempel sammenligner aldersgruppen årige på de to sider af Øresund, er dødsrisikoen i forbindelse med cancer og hjerte-kar-sygdomme markant højere vest end øst for Øresund: Risikoen for at dø af cancer er procent højere, af lungecancer op til 50 procent højere og af hjerte-karsygdomme 20 procent højere. Trafikulykker er en lidt hyppigere dødsårsag på den sjællandske side af Øresund, mens selvmord og ulykker i øvrigt er lidt hyppigere på den skånske. Overvægt Blandt Øresundsregionens voksne befolkning er 13 procent svært overvægtige, særligt mange i Region og færrest i Region. Der er stort set lige mange svært overvægtige mænd og kvinder og flest i alderen år.

3 50 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED Svært overvægtige (BMI = 30 og derover) blandt den voksne befolkning i procent Region Skåne Øresundsregionen Mænd Kvinder I alt Kilde: Statens Institut for Folkesundhed, Den Nationale Sundhedsprofil 2010 og Region Skåne, Folkhälsoenkät Skåne 2008 Note: I Danmark omfatter voksne borgere på 16 år og derover, i Sverige omfatter voksne borgere mellem 18 og 84 år. Danske data er fra 2010, skånske fra 2008, og for Sverige som helhed er data fra 2010 Rygning Hver femte øresundsborger har et dagligt cigaretforbrug. Danskerne ryger mere end svenskerne og der er generelt flere mandlige rygere end kvindelige. Der er flest rygere i aldersgruppen år. 23 procent af borgerne i Region ryger til daglig, mens det kun gælder 15 procent af borgerne i Region Skåne. Men inden for regionerne er rygemønstret væsensforskelligt. På er der flest rygere i yderområderne, for eksempel Lolland og Odsherred og i vestegnskommuner som Brøndby, hvor over 25 procent ryger til daglig. Nord for København er der flere kommuner, eksempelvis Furesø, Allerød og Hørsholm, hvor det er under 15 procent, der ryger til daglig. I Skåne er der flest rygere (omkring 20 procent) i Åstorp og Östra Göinge, mens der er færrest i Lund og Lomma (under 10 procent). Danskerne indtager sjældent snus, mens 17 procent af de skånske mænd dagligt bruger snus. Kvinder bruger stort set ikke snus. Brug af sundhedsydelser Når man vil sammenligne sundhedssystemets ressourcer og brugen af sundhedsydelser i de to dele af Øresundsregionen, melder der sig en række forbehold, man skal være opmærksom på - eksempelvis påvirkes borgernes adfærd af, hvor tilgængelige sundhedsydelserne er, og i hvilket omfang de er gratis. Se også tekstboks. Lægekapaciteten er nogenlunde ens i de to dele af regionen, men der er lidt flere læger per indbygger øst for Øresund end vest for. I Region er der således 2,5 læger per indbyggere, mens

4 TENDENS ØRESUND Daglige rygere blandt den voksne befolkning, i procent Region Skåne Øresundsregionen Mænd Kvinder I alt Kilde: Statens Institut for Folkesundhed, Den Nationale Sundhedsprofil 2010 og Region Skåne, Folkhälsoenkät Skåne 2008 Note: I Danmark omfatter voksne borgere på 16 år og derover, i Sverige omfatter voksne borgere mellem 18 og 84 år Danske data er fra 2010, skånske fra 2008, og for Sverige som helhed er data fra 2010 Antal læger og hospitalssenge per indbyggere (2010) Region Skåne Øresundsregionen Læger 3,2 3,1 3,2 2,5 3,4 3,1 Hospitalsenge 3,3 2,7 3,4 3,0 2,8 3,1 Kilde: Sundhedsstyrelsen og Sveriges Kommuner og Landsting (Regionfakta) Antal læge- og tandlægekonsultationer, hospitalsindlæggelser og sengedage (2010) Region Skåne Øresundsregionen Per indbygger Lægekonsultation 8,3 2,9 7,1 8,4 3,0 6,1 Tandlægekonsultation 0,7 0,4 0,6 0,7 0,3 0,5 Per indbygger Indlæggelser 231,6. 215,1 280,7 153,6 209,4 Sengedage 815,9. 757,9 936,1 911,6 842,2 Per indlæggelse Sengedage 3,5. 3,5 3,3 5,9 4,0 Kilde: Danmarks Statistik, Danske Regioner og Socialstyrelsen (SE) Øresundskomiteens beregninger Note: Sundhedskonsultationer omfatter de fleste sundhedsydelser, bortset fra over tandlægekonsultationer (se tekstboks)

5 52 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED der i Skåne er 3,4. Det omvendte er tilfældet med antallet af hospitalssenge: I Region er der 3,4 senge per indbyggere mod 2,8 i Region Skåne, hvilket dog er en anelse højere end på landsplan i Sverige. Indbyggerne i Øresundsregionen går i gennemsnit til lægen 6,1 om året. Bag dette tal gemmer der sig dog en markant forskel i frekvens, hvis man sammenligner de to landsdele af Øresundsregionen: Danskerne går mere end dobbelt så ofte til læge som svenskerne, omend sammenligningen er forbundet med en vis usikkerhed; se tekstboks. Sammenligningen lider under, at de svenske tal for lægekonsultationer ikke er så omfattende som de danske. Data for sundhedskonsultationer er derfor mere omfattende og sammenlignelige. Samlet er der årligt 7,3 sundhedskonsultationer per indbygger i Øresundsregionen og flest på den danske side. Tandlægebesøg er også en hyppigere foreteelse i den danske del end i den svenske, idet de danske øresundsborgere går dobbelt så ofte til tandlæge som skåningene. I begge lande betaler borgerne selv en væsentlig af deres tandlægeudgifter. Alt i alt er det væsentligt dyrere at pleje sine tænder i Danmark i forhold til Sverige. Se også tekstboks. Antallet af hospitalsindlæggelser er langt højere i Danmark end i Sverige. I Øresundsregionen tegner indbyggerne i Region sig for flest indlæggelser, idet der i 2010 var 287 indlæggelser per indbyggere mod blot 158 i Skåne. Til gengæld er indlæggelserne af kortere varighed i Region og Region end i Skåne: henholdsvis 4,4, 3,9 og 5,6 dage i gennemsnit. Målt i sengedage per indbygger er brugen af hospitaler lidt større vest end øst for Øresund.

6 TENDENS ØRESUND Om sundhedssystemerne Behandlingsressourcer, struktur og registrering er vidt forskellig i Danmark og Sverige. Derfor er der en række vanskeligheder og forbehold omkring sammenligninger på tværs af Øresund, både hvad angår antal læger og hospitalssenge, konsultationer og indlæggelser på hospital. Se også Nomesko: Begge landes sundhedssystemer er grundlæggende opbygget omkring samme velfærdsidealer og har mange ligheder, men i Danmark benyttes et system med privatpraktiserende læger og lægecentre, mens lægerne i Sverige som oftest er tilknyttet hospitaler og sundhedscentre. Næsten alle kontakter til det offentlige sundhedssystem i Danmark registreres som lægekontakter på grund af afregningssystemet. I Sverige registreres visse konsultationer derimod som kontakter med andet sundhedspersonale end læge, det gælder for eksempel sundhedspleje. Et bedre sammenligningsgrundlag er derfor sundhedskonsultationer, der inkluderer registrering af alle slags sundhedsydelser, inklusive psykiatrisk behandling (men eksklusive tandlægekonsultationer). I det danske sundhedsvæsen foretages megen behandling ambulant, og patienter bliver udskrevet meget hurtigt. Hospitalernes fordeling efter specialer har betydning for, hvor patienter bliver behandlet. En del patienter indlægges på et lokalt hospital, mens der foretages udredning, sendes derefter til et større hospital for at blive behandlet og til sidst tilbage til det lokale hospital. Det giver flere indlæggelser af relativt kort varighed. Dertil kommer, at hurtige udskrivninger i Danmark kan betyde lidt flere kortvarige genindlæggelser. I Sverige er der tendens til, at patienterne har lidt længere forløb på et og samme sygehus. I tal for Region indgår patienter fra det øvrige land indlagt på specialfunktioner på Rigshospitalet. Lægebehandling i Danmark er gratis, mens der i Sverige betales for lægekonsultation og hospitalsindlæggelse. Betalingen i Sverige fastsættes regionalt og er typisk på et par hundrede kroner. I både Danmark og Sverige betaler borgerne generelt for tandlægebehandling. I Danmark støttes almindelige behandlinger såsom tandeftersyn med et mindre tilskud, mens de dyre behandlinger ikke støttes; til gengæld har mange borgere en privat sundhedsforsikring, der i vist omfang reducerer udgifterne til tandlægebehandling. I Sverige får borgerne et mindre grundtilskud og desuden 50 procent eller mere i tilskud til dyre behandlinger. Dertil kommer, at tandlægebehandling generelt er billigere på den svenske side end den danske. På begge sider af Øresund foretages der løbende omfattende kortlægning af befolkningens sundhed og levevis ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser. For en række parametre er data desværre ikke direkte sammenlignelige - det gælder eksempelvis alkoholvaner.

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Udarbejdet af: Ministeriet for forebyggelse og sundhed, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen Copyright:

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING II.1 Indledning Sundhedssystemet er vigtigt for velfærden Sundhedsydelser er særlige Sundhedssystemet er en central del af velfærdsstaten, hvor et vigtigt formål

Læs mere

Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Et sundhedsvæsen i verdensklasse 09-1020 - liba - 25.03.10 Kontakt: lisbeth baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Et sundhedsvæsen i verdensklasse Det danske sundhedsvæsen står overfor store udfordringer. Behov og muligheder for behandling

Læs mere

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition Summary in Danish Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave Sammendrag på dansk Resumé Sundhedssektorerne i OECD-landene vokser i både størrelse

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd ældre løshed Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæg Grundbeløb Indkomstinterval Helbredstillæg Boligydelse i tal indvandrer

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2010. Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2010. Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 21 Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse Arbejdsmarkedsrapport 21 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer inden for

Læs mere

Bedre sundhed for de samme penge

Bedre sundhed for de samme penge Bedre sundhed for de samme penge Oplæg om bedre brugerbetaling på sundhedsydelser INTRO Danskerne bruger mange penge på sundhed. Hver gang der går 100 kroner til sundhed i Danmark, betaler danskerne selv

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867 Ref. Maix Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG FINANSIERING

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2010:6 9. juli 2010 Lægebesøg mv. 2009 Resumé: I 2009 modtog 5,2 mio. personer ydelser fra den praktiserende læger, tandlæger mv. Det svarer

Læs mere

TRYGHED OM SUNDHED. Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sådan finansierer vi tryghed om sundhed:

TRYGHED OM SUNDHED. Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sådan finansierer vi tryghed om sundhed: TRYGHED OM SUNDHED Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sikre akut behandling for kræft Sørge for, at ingen patienter ligger på gangene Styrke forebyggelsen med gratis sundhedstjek Ligestille patienter

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 31. oktober 2013 Fra 2010 til 2012 har danske privathospitaler mistet hver femte offentligt finansierede patient. Faldet afspejler sandsynligvis,

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUND- HED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUND- HED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUND- HED OG RETSVÆSEN 2009:12 24. juli 2009 Lægebesøg mv. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: I 2008 modtog 5,1 mio. personer ydelser fra den praktiserende

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel. Social ulighed. i sundhed, sygelighed og trivsel 2010 og udviklingen siden 1987

Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel. Social ulighed. i sundhed, sygelighed og trivsel 2010 og udviklingen siden 1987 Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel 21 og udviklingen siden 1987 Social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel 21 og udviklingen siden 1987 Mette

Læs mere

10. januar 2012. Sundhed på tværs. Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser

10. januar 2012. Sundhed på tværs. Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser 10. januar 2012 Sundhed på tværs Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Sygdom - sundhed og afledte kommunale udgifter...4 Økonomiske omkostninger ved kronisk

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 10 Unge og rusmidler Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 171 1. Indledning Dette kapitel belyser unges brug af rusmidler. Vi beskæftiger os således med et område af ungdomslivet,

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

REGIO. Hvem svinger dørene for?

REGIO. Hvem svinger dørene for? REGIO NR 1 / ÅRGANG 1 / APRIL 2013 DANSKE REGIONERS ANALYSEMAGASIN Hvem svinger dørene for? En ny analyse gør op med en række fordomme om svingdørspatienter, der indlægges igen og igen. Hver tredje genindlæggelse

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere