Lov om røgfri miljøer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om røgfri miljøer"

Transkript

1 Forslag til lov om ændring af Lov om røgfri miljøer (Udvidelse af lovens anvendelsesområde, en skærpelse af lovens straffebestemmelser mv.) 1. I lov nr. 512 af 6. juni 2007om røgfri miljøer, som ændret ved lov nr. 532 af 26. maj 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 1 indsættes som stk. 2: Stk. 2. Ved passiv rygning forstås indånding af den blandingsluft, der opstår, når røgen fra cigaretter, piber, cigarer, vandpiber, cerutter, urtecigaretter og lignende produkter blandes med og forurener den omgivende luft. 2. 6, stk. 2, affattes således: Det kan besluttes, at det er tilladt at ryge i kraner, firmabiler og andre erhvervskøretøjer, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen. 3. I 6 indsættes som nyt stk. 4: Arbejdspladser, der etablerer rygerum eller rygekabiner, hvor rygning kan finde sted, skal ved synlig skiltning informere om, at luften i omgivelserne udenfor kan være sundhedsskadelig. 4. I 6 indsættes som nyt stk. 5: Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere bestemmelser om udformning, opsætning m.v. vedrørende obligatorisk skiltning i henhold til 6, stk , stk. 1, affattes således: På børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler, institutioner med udbud af gymnasiale ungdomsuddannelser, opholdssteder og lignende, der fortrinsvis har optaget børn og unge under 18 år, er det ikke tilladt at ryge på institutionens område. Stk. 3. Geografisk selvstændige afdelinger på de i stk. 2 nævnte institutioner, som fortrinsvis har optaget personer over 18 år, er ikke omfattet af forbuddet i stk I 7 indsættes som stk. 4: Stk. 4. For anbringelsessteder, der fortrinsvist har optaget børn og unge under 18 år, og som for en periode også fungerer som bolig for de unge, kan det besluttes, at det er tilladt, at de unge ryger udendørs på institutionens område. 9. I 7 indsættes som stk. 5: Stk. 6. For sikrede afdelinger på døgninstitutioner, der for en periode tjener som bolig for unge under 18 år, kan det besluttes, at det er tilladt, at de unge ryger i rygerum, på deres egne værelser og udendørs. 10. I 7 indsættes som stk. 6: Stk. 7. Tjenesteboliger, som er beliggende på de i stk. 1 nævnte institutioner m.v., er ikke omfattet af forbuddet i stk. 1. Det er dog ikke tilladt at ryge, når børn og unge, der er optaget på institutionen m.v., opholder sig i tjenesteboligen ophæves ophæves. 13. I 14, stk. 2, indsættes som 2. pkt.: Det kan ligeledes pålægges den indsatte ikke at ryge i besøgsrum. I4. 26, stk. 2, udgår: indendørs. 15. I 33 ændres til: Loven træder i kraft den 15. august Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 6. I 7 indsættes som stk. 2: Stk. 2. Institutioner mv., der både udbyder en gymnasial ungdomsuddannelse, der fortrinsvis har optaget personer under 18 år, jf. stk. 1, og en uddannelse, der fortrinsvist har optaget personer over 18 år, er omfattet af 7, stk I 7 indsættes som stk. 3:

2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets baggrund 3. Lovforslaget 3.1 Arbejdspladser 3.2 Institutioner, skoler og uddannelsessteder for børn og unge 3.3 Øvrige uddannelsesinstitutioner 3.4 Kriminalforsorgens Institutioner 3.5 Straffebestemmelser 4. Økonomiske og administrative for det offentlige 5. Økonomiske og administrative for erhvervslivet mv. 6. Administrative for borgerne 7. Miljømæssige 8. Lovforslagets forhold til EU-retten 9. Hørte myndigheder 10. sammenfattende skema 1. Indledning I henhold til lov nr. 532 af 26. maj 2010 skal lov om røgfri miljøer (lov nr. 512 af 6. juni 2007) revideres i folketingsåret Lovforslaget er en udmøntning af den politiske aftale af 20. april 2012 om en styrket forebyggelsesindsats på tobaksområdet indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten. Ændringsforslaget sætter de lovgivningsmæssige rammer for indsatsen over for ufrivillig udsættelse for passiv rygning for de næste tre år. Efter aftalen skal loven revideres i folketingssamlingen , således at nye regler kan sættes i kraft den 15. august 2015, hvor ændringsloven til lov om røgfri miljøer har virket i tre år. Formålet med lovforslaget er at udbrede røgfri miljøer yderligere med henblik på at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning samt at forebygge, at nogen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning. Ikke mindst i forhold til børn og unge. Hertil kommer, at en mere restriktiv lovgivning kan medvirke til at reducere andelen af dagligrygere, herunder blandt unge. I forhold til den gældende lov om røgfri miljøer vil lovforslaget indebære: 1) at der indføres rygeforbud på enkeltmandskontorer og lokaler, som er stillet til rådighed som studieplads for en person ad gangen 2) at der indføres obligatorisk skiltning på rygerum og rygekabiner 3) at der indføres rygeforbud indendørs og udendørs for børn, unge, ansatte samt alle andre på institutioner, skoler, ungdomsuddannelser, døgninstitutioner mv. for børn og unge fortrinsvis under 18 år 4) at det i Kriminalforsorgens institutioner vil kunne pålægges den indsatte ikke at ryge i besøgsrum 5) godt en fordobling af bødestørrelserne ved overtrædelse af reglerne for rygning i medfør af lov om røgfri miljøer. Lovforslaget fastsætter mindstekrav for røgfri miljøer. Den enkelte kommunalbestyrelse, arbejdsplads m.v. tager stilling til den lokale udmøntning af loven, herunder anvendelse af lovens undtagelsesmuligheder. Der er i den forbindelse intet til hinder for, at der indføres mere restriktive regler, end der følger af loven. 2. Lovforslagets baggrund Folketinget vedtog i 1995 lov nr. 436 af 14. juni 1995 om røgfri miljøer i offentlige lokaler, transportmidler og lignende. Loven fastsatte bestemmelser om røgfri miljøer på det statslige område, hvor udgangspunktet blev, at tobaksrygning ikke er tilladt. For det kommunale og amtskommunale område pålagde loven kommunalbestyrelser og amtsråd at fastsætte bestemmelser om røgfri miljøer på deres institutioner, i transportmidler og lignende samt i kommunale og amtskommunale lokaler, hvortil offentligheden har adgang. I 2000 blev loven skærpet ved lov nr af 20. december 2000 ved tilføjelse af bl.a. særlige regler for kommunale og amtskommunale skoler og børneinstitutioner samt fritids- og ungdomsklubber. Lovændringen indebar blandt andet, at elever ikke længere måtte ryge i folkeskolen. I 2005 blev det ved lov nr. 298 af 27. april 2005 obligatorisk at skilte om rygepolitik på offentligt tilgængelige serveringssteder. I 2007 blev lov om røgfri miljøer yderligere skærpet ved lov nr. 512 af 6. juni Den 21. november 2006 indgik Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti aftale om den fremtidige indsats for røgfri miljøer. Lov nr. 512 af 6. juni 2007 er en udmøntning heraf. Lovændringen indebar, at det i dag ikke er tilladt at ryge indendørs i lokaliteter, som er omfattet af loven, medmindre det fremgår af lovens andre bestemmelser. Det drejer sig om følgende: 1) Arbejdspladser, herunder offshoreanlæg indendørs. 2) Institutioner og skoler for børn og unge 3) Øvrige uddannelsesinstitutioner 4) Indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang 5) Kollektive transportmidler. 6) Serveringssteder. Det indgik i aftalen om den fremtidige indsats for røgfri miljøer, at loven skulle revideres i folketingsåret , således at nye regler kunne sættes i kraft den 15. august 2010, hvor loven havde virket i tre år. Af de almindelige bemærkninger til lovforslaget fremgår det, at lovforslaget som fremsat den 21. marts 2007 sætter de lovgivningsmæssige rammer for indsatsen over for ufrivillig udsættelse for passiv rygning for de næste tre år. I 2010 udskød aftalekredsen revisionen til folketingsåret I henhold til lov om ændring af lov om røgfri

3 miljøer (lov nr. 532 af 26. maj 2010 om udskydelse af revisionstidspunktet) skal lov om røgfri miljøer revideres i folketingsåret , således at eventuelle nye regler kan sættes i kraft den 15. august 2012, hvor loven har virket i fem år. 2.2 Høring om lov om røgfri miljøer Der er afholdt en bredere høring om lov om røgfri miljøer, jf. Sundhedsudvalgets Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer (om udskydelse af tidspunktet for revision af loven) afgivet den 14. april Formålet med høringen var som supplement til den allerede gennemførte evaluering af lov om røgfri miljøer, at tilvejebringe yderligere afbalanceret viden og synspunkter til styrkelse af beslutningsgrundlaget for de aftalte forhandlinger om revision af rygeloven i Regeringens overvejelser Tobak er den væsentligste risikofaktor for livsstilssygdomme og for tidlig død. Ifølge Statens Institut for Folkesundhed er rygning hvert år relateret til næsten dødsfald. Det svarer til hvert 4. dødsfald. Og rygning er en væsentlig årsag til, at danskerne lever næsten 3 år kortere end svenskerne. En storryger lever gennemsnitligt mellem 9 og 10 år kortere end en, der aldrig har røget, og en storryger kan forvente godt 10 færre leveår uden langvarig belastende sygdom end en, der aldrig har røget. Hertil kommer, at rygning hvert år medfører mere end 2,5 mio. ekstra fraværsdage fra arbejdet, og hvert år er næsten tilfælde af førtidspension relateret til rygning. Ifølge den seneste rygevaneundersøgelse fra 2011, som Epinion har lavet for Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Danmarks Lungeforening, angiver 18 pct. af danskerne (15+ år), at de ryger dagligt, mens 6 pct. angiver, at de ryger jævnligt. De fleste voksne rygere er begyndt at ryge i teenageårene. Et mål er derfor at forhindre unge i at begynde at ryge og hjælpe dem, der er begyndt med at ryge, til at holde varigt op igen. Børn og unges rygevaner har i en årrække udviklet sig i en positiv retning i takt med, at grundskolen er blevet røgfri for elever. Loven, der forbød elever at ryge i den offentlige grundskole fra 2001, har spillet en afgørende rolle for denne udvikling. Men den positive udvikling med færre og færre helt unge rygere er stagneret siden Siden 2006 har det således nogenlunde konstant været ca. 1 ud af 10 af de 15-årige, der ryger hver dag. Det viser Skolebørnsundersøgelsen fra Tobaksforurenet luft indeholder de samme stoffer, som den røg, der inhaleres ved egen rygning. Tobaksforurenet luft er derfor sundhedsskadelig og kan fremkalde de samme lidelser som aktiv rygning. Passiv rygning er således kræftfremkaldende og øger risikoen hjertesygdomme og luftvejslidelser. Ifølge Statens Institut for Folkesundhed er i dag ca. 900 dødsfald årligt relateret til passiv rygning (blandt rygere og ikke rygere). I 2011 angiver 16 pct. af de uddannelsessøgende, at de dagligt er udsat for tobaksforurenet luft på deres uddannelsesinstitution, mens kun 15 pct. angiver, at de aldrig er udsat for passiv rygning. Lovforslaget tager særligt sigte på at beskytte børn og unge mod (passiv) rygnings sundhedsskadelige, herunder blandt andet at støtte den gruppe børn og unge, der ikke altid har de fornødne ressourcer, den viden og det netværk, der skal til for at træffe sunde valg. Lovforslaget indgår således som et væsentligt led i regeringen indsats for at bekæmpe rygning blandt unge, jf. regeringsgrundlaget fra oktober november 2011, og skal blandt andet ses i sammenhæng med satspuljeaftalen om en strategi for bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge, jf. nedenfor. Tobaksforebyggelse er en helhedsorienteret indsats. En yderligere udbredelse af røgfri miljøer bør derfor ikke stå alene. Regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten har derfor også indgået en bredere aftale om at udbrede de røgfri miljøer yderligere, om en række tilknyttede forebyggelsesinitiativer på tobaksområdet og om rygestop. En revision af lov om røgfri miljøer er således ét element blandt en række foranstaltninger, der fra centralt hold allerede er eller vil blive iværksat for at nedbringe antallet af rygere og for at undgå, at børn og unge begynder at ryge: Cigaret- og tobaksafgifterne er pr. 1. april 2012 forhøjet, så en pakke cigaretter stiger fra typisk 39 kr. til 42 kr. Regeringen vil nøje overvåge effekten af afgiftsstigningen på udviklingen i danskernes cigaretforbrug og i grænsehandlen for at se på muligheden for at sætte afgifterne yderligere op. Samtidig er der pr. 1. april 2012 fastsat minimumskrav for antal cigaretter i en cigaretpakke (minimum 20 stk.). Formålet er at sikre, at afgiftsforhøjelserne på tobak afspejles i forbrugerpriserne og ikke blot omgås ved, at en 20 stk. cigaretpakke reduceres til 18 eller 19 stk., og herefter sælges til samme pris som hidtil. Med satspuljeaftalen på sundhedsområdet for er der afsat 16 mio. kr. i perioden til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge, herunder til udarbejdelse af et fælles, nationalt forpligtende koncept. Heraf er der afsat 3 mio. kr. til centrale aktiviteter og 13. mio. kr. til ansøgningspulje. For at hjælpe butikker, hvor der foregår detailsalg til at sikre, at salg af tobak og alkohol til unge sker i overensstemmelse med lovgivningen, fremsætter regeringen i folketingsåret forslag til folketingsbeslutning om, at unge, der vil købe tobak og alkohol, skal vise billedlegitimation og obligatorisk skiltning herom på salgssteder. For at anspore til øget selvjustits på salgssteder fremsætter regeringen i folketingsåret forslag om at, bødestørrelserne ved overtrædelse af forbud om salg af tobak og alkohol til unge under 18 år hæves til kr., kr. og kr. for henholdsvis 1., 2. og 3. gangstilfælde. 3. Lovforslaget Lov om røgfri miljøer, lov nr. 512 af 6. juni 2007, indeholder et generelt rygeforbud på indendørs lokaliteter, der er omfattet af loven, jf. 4. Der i lovens øvrige bestemmelser fastsat en række undtagelser til lovens generelle rygeforbud, således at der i vid udstrækning er

4 mulighed for at ryge bl.a. i rygerum og rygekabiner. Lovforslaget fastsætter justering af en række af lovens undtagelsesbestemmelser. 3.1 Arbejdspladser Gældende ret Hovedreglen er, at det ikke er tilladt at ryge indendørs på arbejdspladser, offentlige såvel som private. Med en indendørs arbejdsplads forstås lokaler, hvor en arbejdstager udfører sit arbejde. Rygeforbuddet omfatter bl.a. arbejdslokaler, møderum, lagerrum, undervisningslokaler, kantiner, indgangspartier, vestibuler, trapper, korridorer, elevatorer og tilsvarende rum, hvor ansatte opholder sig i kortere eller længere tid. Rygeforbuddet omfatter som udgangspunkt også firmabiler, lastbiler og andre transportmidler, hvorfra en arbejdstager udfører sit arbejde. I lighed med hovedreglen efter arbejdsmiljøloven omfatter denne lov arbejde, der udføres for en arbejdsgiver. For at 6 finder anvendelse på en arbejdsplads, skal der således altid være mindst én ansat. Det er uden betydning, om der er tale om lønnet eller ulønnet beskæftigelse. Uden for loven falder personer, der driver selvstændig virksomhed. Det gælder uanset, om arbejdet foregår i eget hjem eller i et lokale ude i byen. Begrebet selvstændig omfatter også den selvstændiges medhjælpende ægtefælde. Loven indeholder to undtagelser fra denne hovedregel. Som en første undtagelse kan det besluttes, at det er tilladt at ryge i arbejdslokaliteter, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen, jf. 6, stk. 2. Udover kontorlokaler omfatter undtagelsesbestemmelsen bl.a. også førerhuset i en lastbil eller et lokomotiv eller førerkabinen i en kran. Som en anden undtagelse kan det besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted, jf. 6, stk Lovforslagets nærmere indhold Med lovforslaget bortfalder adgangen til at tillade rygning i kontorlokaler, dvs. på enkeltmandskontorer. Rygning på enkeltmandskontorer vil typisk medføre spredning af tobaksrøg i de tilstødende lokaler, og vil derfor ofte blive en kilde til ufrivillig passiv rygning for andre ansatte. Det kan fortsat besluttes, at det er tilladt at ryge i kraner, firmabiler og andre erhvervskøretøjer, der tjener som arbejdsplads for én person ad gangen. Det kan f.eks. være firmabiler, førerhuset i en lastbil, i et lokomotiv eller førerkabinen i en kran. Som en konsekvens af den foreslåede ændring til bestemmelsen om rygning på indendørs arbejdspladser ( 6, stk. 2) skal den enkelte arbejdsgiver i forbindelse med den rygepolitik, som en arbejdsgiver skal udarbejde i henhold til 5, fremover bl.a. tage stilling til, om rygning i firmabiler og andre erhvervskøretøjer skal tillades. Lovforslaget indebærer endvidere obligatorisk advarselsskiltning for den enkelte arbejdsplads, der træffer beslutning om at etablere rygerum eller rygekabiner, hvor rygning kan finde sted. Skiltningen skal informere om, at luften i omgivelserne uden for rummet kan være sundhedsskadelig. Skiltningen skal være umiddelbar synlig. Undersøgelser af effekten af rygerum og rygekabiner placeret inden døre har vist, at de kan bidrage til at begrænse spredningen af tobaksrøg til den omgivende luft. Imidlertid kan rygerum og rygekabiner med udluftnings- og ventilationssystem ikke fuldt ud forhindre, at nogle af de skadelige stoffer i tobaksrøgen vil sprede sig i den omgivende luft. Formålet med lovforslaget er at sikre information om, at omgivelserne uden for et rygerum og en rygekabine ikke er et 100 pct. røgfrit område. Blandt andet også for at sikre, at den enkelte arbejdsplads på et oplyst grundlag har mulighed for at træffe beslutning om brug af rygerum og rygekabiner. 3.2 Institutioner, skoler og uddannelsessteder for børn og unge Gældende ret Med de gældende regler ( 7, stk. 1) er det på børneinstitutioner, skoler, opholdssteder og lignende, der fortrinsvis har optaget børn og unge under 16 år, som hovedregel ikke tilladt for børn og unge samt elever at ryge på institutionens område. Rygeforbuddet omfatter såvel alle indendørs lokaliteter som alle udendørs arealer, dvs. skolegårde, idrætspladser, legepladser og andre af institutionens udendørsarealer. På døgninstitutioner, kostskoler, efterskoler og lignende, der i en periode tjener som privat bolig fortrinsvis for unge i års alderen og derover, kan det som en undtagelse besluttes at fastsætte regler, som tillader, at de unge ryger i rygerum og på eget værelse ( 7, stk. 2). For lærere og pædagoger, forældre og andre, der opholder sig på institutionen, er det ikke tilladt at ryge udendørs på institutionens område, hvor børn og unge færdes ( 8, stk. 1). Det kan besluttes, at indrette rygerum indendørs, hvor de ansatte, forældre og andre, der opholder sig på institutionen, kan ryge ( 8, stk. 2). Endvidere kan det tillades unge på f.eks. ungdomsuddannelser at ryge i rygerum og rygekabiner og på studiepladser, der er stillet til rådighed for én studerende ad gangen ( 9, stk. 1 og 2). Den gældende lov fastsætter ikke regler for udendørs rygning for unge, ansatte m.f. på institutioner, der fortrinsvis har optaget børn og unge over 16 år, herunder treårige gymnasiale ungdomsuddannelser Lovforslagets nærmere indhold Med lovforslaget fastsættes et totalt rygeforbud for børn og unge, ansatte, forældre og alle andre, der opholder sig på børneinstitutioner, skoler, kostskoler, herunder efterskoler, institutioner med udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, opholdssteder, døgninstitutioner og lignende, der fortrinsvis har optaget børn og unge under 18 år. Sammenholdt med den gældende bestemmelse i lov om røgfri miljøer, hvor aldersgrænsen er 16 år, betyder det, at børn og unge på f.eks. kostskoler, herunder efterskoler, kostskoler i forbindelse med frie grundskoler og gymnasiale

5 institutioner, samt institutioner, der udbyder treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, fremover vil være omfattet af lovens hovedregel om et totalt rygeforbud på institutionens område. Det totale rygeforbud vil efter lovforslaget omfatte alle, der færdes på institutionens område. Forbuddet vil således også omfatte ansatte, herunder lærere, undervisere, pædagoger mv., samt forældre og alle andre, der opholder sig på institutionens område. Et totalt rygeforbud på uddannelsesinstitutioner for børn og unge vil - ud over at reducere udsættelsen for passiv rygning - med stor sandsynlighed medvirke til at nedbringe andelen af daglig-rygere blandt unge. Sundhedsstyrelsen vurderer, at et konsekvent rygeforbud både indendørs og udendørs, der også omfatter de ansatte, vil have den bedste sundhedsmæssige effekt, idet to danske studier har vist en sammenhæng mellem skolelæreres synlige rygning og elevers risiko for at blive rygere, især hvis lærerne ryger med eleverne. Lovforslaget ligger helt i forlængelse af forbuddet mod salg af tobak til unge under 18 år, hvor aldersgrænsen i 2008 blev hævet fra 16 til 18 år. Med lovforslaget ønsker regeringen at sende et klart signal til børn og unge om, at det er yderst sundhedsskadeligt at ryge. Med lovforslaget fastsættes endvidere, at for institutioner mv., som både udbyder en gymnasial ungdomsuddannelse og en voksenuddannelse, der fortrinsvis har optaget personer over 18 år, vil der gælde et totalt rygeforbud både indendørs og udendørs for alle, der færdes på institutionens område, dvs. elever, studerende, ansatte, forældre m.f. Undtaget fra et totalt rygeforbud vil dog være voksenuddannelser, der fremstår som en geografisk selvstændig afdeling i forhold til institutionens ungdomsuddannelser. Det bemærkes, at uanset at adgang til erhvervsuddannelserne kan ske umiddelbart efter folkeskolen, så er eleverne på erhvervsuddannelserne fortrinsvis over 18 år, hvorfor en institution med udbud af erhvervsuddannelser ikke vil blive omfattet af det totale rygeforbud, medmindre institutionen også har udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser. Det er regeringens klare opfattelse, at alle børn og unge, herunder anbragte børn og unge skal sikres beskyttelse mod passiv rygning. For anbringelsessteder for børn og unge gør specielle forhold sig imidlertid gældende. Idet regeringen anerkender, at der knyttes særlige problemstillinger til et generelt rygeforbud på matrikler for alle anbringelsessteder på det sociale område, fastsætter lovforslaget to undtagelser fra hovedreglen: Som første kan det besluttes, at de unge må ryge udendørs på anbringelsessteder (døgninstitutioner, opholdssteder og lignende), der i en periode tjener som hjem for børn og unge. Som en anden udtagelse kan det besluttes, at de unge må ryge indendørs på egne værelser og i rygerum og udendørs på sikrede døgninstitutioner, der i en periode tjener som bolig for børn og unge. Uden for rygeforbuddet falder tjenesteboliger, som er beliggende på de i stk. 1 nævnte institutioner m.v. Med lovforslaget fastsættes dog, at det ikke er tilladt at ryge, når børn og unge, der er elever mv. på de pågældende institutioner m.v., opholder sig i tjenesteboligen. For de frie kostskolers vedkommende stilles der krav om, at skolerne skal råde over egnede og tilstrækkelige forstander- og lærerboliger. Der henvises til 6, stk. 1, nr. 4, i lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011, hvorefter en fri kostskole skal råde over egnede og tilstrækkelige lokaler, herunder forstander- og lærerbolig. Kravet er i 5, stk. 3 og 4, i bekendtgørelse nr. 604 af 24. juni 2009 præciseret, så skolen skal råde over to familieboliger til forstander, viceforstander, afdelingsleder og fastansætte lærere. De nævnte boliger skal ligge i umiddelbar tilknytning til undervisnings-, kostforplejnings- og opholdsarealerne og således være inden for skolens geografiske område. Kravet indebærer, at der skal være to boliger inden for skolens geografiske område. For de øvrige uddannelsesinstitutioner er der ikke lovkrav om tjenesteboliger på skolerne, men flere gymnasier har tjenesteboliger for pedeller m.fl., ligesom en række landbrugsskoler har boliger begrundet i landbrugsdriften. 3.3 Øvrige uddannelsesinstitutioner Gældende ret Bestemmelsen i den gældende lovs 9 fastsætter regler for elever og studerendes rygning på andre uddannelsesinstitutioner, der i dag ikke er omfattet af 7, dvs. gymnasier, erhvervsskoler, voksenuddannelsescentre, mellemlange videregående uddannelser, videregående uddannelser m.v. Den gældende bestemmelse om øvrige uddannelsesinstitutioner omfatter i dag med meget få undtagelser personer på 16 år eller derover. Reglerne for rygning på øvrige uddannelsesinstitutioner svarer indholdsmæssigt til reglerne for rygning på indendørs arbejdspladser. Dvs. at der efter de gældende regler er samme mulighed for at tillade rygning på studiepladser, der kun benyttes af én elev eller studerende ad gangen, og for at tillade rygerum og rygekabiner, som der er på arbejdspladser Lovforslagets nærmere indhold Med forslaget foreslås 9 i lov om røgfri miljøer ophævet, så uddannelsesinstitutionerne for unge over 18 år fremover omfattes af reglerne for arbejdspladser. Forslaget indebærer, at det fortsat kan besluttes at tillade rygning i rygerum og rygekabiner for elever og studerende på øvrige uddannelsessteder, der primært har optaget unge over 18 år. Som en konsekvens af, at muligheden for at tillade rygning på kontorlokaler, der tjener som arbejdsplads for en person ad gangen, bortfalder med lovforslaget, vil der som noget nyt ikke længere være adgang til at tillade rygning i lokaler, der er stillet til rådighed som studieplads, og som kun benyttes af én studerende ad gangen. Der henvises til forslagets 1, nr. 2 med tilhørende bemærkninger. For institutioner mv., der både udbyder en ungdomsuddannelse, der fortrinsvis har optaget personer under 18 år, og en uddannelse, der fortrinsvist har optaget

6 personer over 18 år, henvises til forslagets 1, nr. 5 og 6 med tilhørende bemærkninger. 3.4 Kriminalforsorgens institutioner Gældende ret Efter de gældende regler er det tilladt for indsatte at ryge i individuelle besøgsrum. Dette gælder dog ikke, hvis besøget er overvåget af personale. Det er efter de gældende regler ikke muligt for Kriminalforsorgens institutioner at tillade afvikling af besøg i røgfri lokaler, selvom der er mere end et besøgsrum i institutionen Lovforslagets nærmere indhold Med forslaget vil det i Kriminalforsorgens institutioner, kunne pålægges den indsatte ikke at ryge i besøgsrum. Regeringen lægger i den forbindelse vægt på hensynet til de besøgende, som ikke ryger, herunder navnlig besøgende med børn, og på hensynet til indsatte ikkerygere i de institutioner, hvor det af kapacitetsmæssige grunde ikke vil være muligt at reservere besøgsrum til ikke-rygere. 3.5 Straffebestemmelser Gældende ret Efter den nugældende 26, stk. 2, straffes med bøde den arbejdsgiver, indehaver, restauratør, bestyrer og forpagter, der tillader rygning indendørs i strid med reglerne i denne lov. Det forudsættes i dag, at en overtrædelse af lovens bestemmelser som udgangspunkt straffes med en bøde på kr. i førstegangstilfælde og henholdsvis kr. og kr. i anden- og tredjegangstilfælde. De angivne straffeniveauer er vejledende og kan fraviges af domstolene i op- og nedafgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger formildende eller skærpende omstændigheder Lovforslagets nærmere indhold I overensstemmelse med ændringerne i 7 og 8 fastsættes at også den arbejdsgiver, indehaver, restauratør, bestyrer og forpagter, der tillader rygning udendørs i strid med reglerne i denne lov, straffes med bøde (ny 26, stk. 2). Endvidere fastsættes, at overtrædelse af ny 6, stk. 4 straffes med bøde. I forlængelse heraf foreslås stafudmålingen skærpet. Det fremgår af Evaluering af loven om røgfri miljøer fra 2009, at der blandt ejere og ansatte i serveringsbranchen er en opfattelse af, at myndighederne ikke kontrollerer virksomhederne i branchen. Det påvises også, at det i høj grad er på værtshuse, at lovens bestemmelser overtrædes. Ikke desto mindre er der siden 2009 sket mere end en fordobling i antallet af sager om overtrædelse af lov om røgfri miljøer, herunder mere end en fordobling i antallet af bøder. Med lovforslaget foreslår regeringen en skærpelse af straffebestemmelserne i form af højere bødestraffe i tilfælde, hvor loven ikke overholdes. Sammenholdt med den nugældende bestemmelse i lov om røgfri miljøer svarer regeringens forslag til godt en fordobling af de aktuelle bødetakster. De højere bødestraffe skal ses som del af en større og samlet forebyggelsesindsats på tobaksområdet med henblik på at reducere de sundhedsskadelige effekter ved (passiv) rygning. Regeringen foreslår således også en tilsvarende forhøjelse af bødetaksterne ved overtrædelse af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år, som er præciseret i de specielle bemærkninger til lovforslaget vedrørende lov nr. 213 af 31. marts 2004, hvor der i dag gælder tilsvarende retningslinjer for sanktionspåstandene for overtrædelse af lovens 1 og 2. Med denne strafferetlige stramning af lov om røgfri miljøer præciseres det, at der bør gribes hårdere ind over for overtrædelse af lovens bestemmelser. Herved sendes et kraftigt signal til arbejdsgiveren, indehaveren, restauratøren, bestyreren og forpagteren om, at rygning skal ske i overensstemmelse med reglerne i denne lov. Det er regeringens opfattelse, at højere bødestørrelser ved overtrædelse af bestemmelserne i lov om røgfri miljøer kan medvirke til øget overholdelse af lovens bestemmelser. Med de foreslåede ændringer ønsker regeringen således at anspore til øget selvjustits inden for samtlige af lovens anvendelsesområder. 4. Lovforslagets økonomiske og administrative for det offentlige De kontrolmæssige opgaver i relation til håndhævelse af loven forudsættes fortsat løst inden for bestående ressourcemæssige rammer. 5. Lovforslagets økonomiske og administrative for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske for erhvervslivet. 6. Lovforslagets miljømæssige Lovforslaget har ingen for miljøet. 7. Lovforslagets administrative for borgerne Lovforslaget har ingen administrative for borgerne. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Udtalelser over lovforslaget Lovforslaget har i høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Advokatrådet, Akademikernes Centralorganisation (AC), Arkitektskolen i Århus, Astma-Allergi Forbundet, Beskæftigelsesministeriet, Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), Coop Danmark, Danmarks Apotekerforening, Danmarks Lungeforening, Danmarks Privatskoleforening, Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening, Rederiforeningen for mindre Skibe, Rederiforeningen af 1895, Danske Erhvervsskoler

7 Bestyrelserne, Danske Erhvervsskoler Lederne, Dansk Friskoleforening, Danmarks Restauranter og Cafeer (DRC), Danmarks Vejlederforening, Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Dansk Automatbranche Forening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Supermarked, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Tandlægeforening, Dansk Transport og Logistik (DTL), Danske Fysioterapeuter, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Danske Regioner, Danske Universiteter, Danske Handicaporganisationer (DH), De Samvirkende Købmandsforeninger, Design og Konservering (KADK), Det Informationsvidenskabelige Akademi og Designskolen i Kolding, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Det Nationale Forebyggelsesråd, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig (de tyske mindretalsskoler, Diabetesforeningen, Efterskoleforeningen, Klima, Energi- og Bygningsministeriet, Ergoterapeutforeningen, Erhvervsakademiernes Rektorkollegium, Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsskolelederne i Danmark, Erhvervsskolernes Elevorganisation, Fagligt Fællesforbund 3F, Fag og Arbejde (FOA), Finansministeriet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Forbrugerrådet, Foreningen af Danske Døgninstitutioner for Børn og Unge (FADD), Foreningen af Danske Lægestuderende FADL, Foreningen af Frie Fagskoler, Foreningen af katolske skoler i Danmark, Foreningen af Kristne Friskoler, Forsvarsministeriet, Fredericia Maskinmesterskole, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Gymnasiernes Bestyrelsesforening, Gymnasieskolernes Inspektorforening, Gymnasieskolernes Rektorforening, Hjerteforeningen, HK-Handel, Hotel Restaurant & Turisterhvervet (HORESTA), Jordemoderforeningen, Justitsministeriet, KFUM s Sociale Arbejde, Kirkens Korshær, KL, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO), Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, Kræftens Bekæmpelse, Kulturministeriet, Københavns Maskinmesterskole og Elinstallatørskole, Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud (LOS), Landsforeningen Røgfrit Miljø, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Lederforeningen for VUC, Ledernes Hovedorganisation, Ligestillings- og Kirkeministeriet, Lilleskolerne, LO Landsorganisationen i Danmark, Lægeforeningen, MARTEC (Maritime Training and Education Centre), Maskinmestrenes Forening, Nærbutikkernes Landsforening, Miljøministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Ministeriet for Børn og Undervisning, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (NNF), Philip Morris, Private Gymnasier og Studenterkurser, Produktionsskoleforeningen, Professionshøjskolerne University Colleges Denmark, Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU), Rådet for de Gymnasiale Uddannelser, Rådet for Socialt Udsatte, Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet), Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger (SALA), SIMAC, Skatteministeriet, Smoke Solution, Socialog Integrationsministeriet, Socialpædagogernes Landsforbund, Sund By Netværket, Sundhedskartellet, Søfartens Ledere, Tobaksindustrien, Transportministeriet, Udenrigsministeriet, VUC Bestyrelsesforening, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Århus Maskinmesterskole. 10. Sammenfattende skema Økonomiske for stat, kommuner og regioner Administrative for stat, kommuner og regioner Økonomiske for erhvervslivet mv. Administrative for erhvervslivet mv. Miljømæssige Administrative for borgerne Forholdet til EUretten Positive / mindreudgifter Negative / merudgifter Lovforslaget indeholder ikke EUretlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til nr. 1 ( 1) Formålet med loven er at udbrede røgfri miljøer yderligere med henblik på at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning samt at forebygge, at nogen ufrivilligt udsættes for passiv rygning. Ikke mindst i forhold til børn og unge som samfundet har en særlig forpligtelse til at hjælpe til en god start på livet. Ved passiv rygning forstås indånding af den blandingsluft, der opstår, når røgen fra cigaretter, piber, cigarer, vandpiber, cerutter, urtecigaretter og lignende blandes med og forurener den omgivende luft. I forhold til graden af luftforurening er det af marginal betydning, om røgen kommer fra produkter, der indeholder tobak, eller ikke. Internationale undersøgelser viser, at røgen fra urtecigaretter ikke adskiller sig væsentligt fra cigaretter produceret af tobak, når man ser på mængden af sundhedsskadelige partikler og gasser, herunder at røgen fra urtecigaretter indeholder lige så mange kræftfremkaldende stoffer som almindelige cigaretter. Sundhedsstyrelsen har vurderet, at urtecigaretter, som antændes og producerer røg inden døre, udgør en potentiel sundhedsrisiko for dem, der indånder røgen. Loven gælder ikke for elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Til nr. 2 ( 6, stk. 2) Ifølge 6, stk. 1, forbydes rygning på alle indendørs arbejdspladser, offentlige såvel som private. Bestemmelsen indeholder to undtagelser fra hovedreglen. Der henvises til afsnit i lovforslagets almindelige bemærkninger.

8 I forslaget til ny affattelse af stk. 2 fastlægges, at den enkelte arbejdsplads kan beslutte at tillade rygning i kraner, firmabiler og andre erhvervskøretøjer, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen. Det kan være f.eks. være førerhuset i en lastbil, et lokomotiv eller førerkabinen i en kran, hvorfra en arbejdstager udfører sit arbejde. Erhvervskøretøjet kan godt benyttes af flere personer på skift, men det vil være en forudsætning, at der er effektiv udluftning. Firmabiler, der også benyttes til privat brug, er ikke omfattet af bestemmelsen. De to undtagelsesbestemmelser, dvs. forslaget til ny stk. 2 og den eksisterende bestemmelse i stk. 3, hvorefter der kan indrettes rygerum eller rygekabiner, hvor rygning kan finde sted, medfører ikke rettigheder for rygerne, men indebærer en mulighed, som arbejdsgiveren kan vælge at gøre brug af. Sammenholdt med de gældende regler indebærer forslaget, at der ikke længere vil være adgang til at tillade rygning i kontorlokaler, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen, dvs. på enkeltmandskontorer i bygninger. Til nr. 3 ( 6, stk. 4) Med lovforslaget fastsættes, at arbejdspladser, der etablerer rygerum eller rygekabiner, hvor rygning kan finde sted, ved synlig skiltning skal informere om, at luften i omgivelserne uden for rummet kan være sundhedsskadelig. Bestemmelsen omfatter alle arbejdspladser, der er omfattet af lovens 6, stk. 1. Ved synlig skiltning forstås, at det er umiddelbart muligt at orientere sig om skiltningen ved indgang til rygerum eller på indgangsparti på en rygekabine. Til nr. 4 ( 6, stk. 5) Efter bestemmelsen fastsætter ministeren for sundhed og forebyggelse nærmere regler om udstedelsen, udformningen og opsætningen af skilte vedrørende spredning af tobaksforurenet luft i omgivelserne uden for rygerum og rygekabiner. De obligatoriske skilte skal kunne erhverves gratis af den enkelte arbejdsplads hos Sundhedsstyrelsen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse afholder udgifterne hertil. Generelt set vil der i udformningen af skiltene bl.a. skulle lægges vægt på, at skiltene er let aflæselige og som udgangspunkt udformes i få varianter med ensartethed for øje, under hensyn til god information. nr. 5 ( 7, stk. 1) 7 vedrører børneinstitutioner, skoler, kostskoler, institutioner, der udbyder treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, opholdssteder og lignende, der fortrinsvis har optaget børn og unge under 18 år. Bestemmelsen omfatter daginstitutioner, fritidshjem, klubtilbud, folkeskoler, frie grundskoler, ungdomsskoler, kostskoler, herunder efterskoler samt kostskoler i forbindelse med frie grundskoler og gymnasiale institutioner, institutioner med udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, døgninstitutioner, opholdssteder og lignende for børn og unge. Treårige gymnasiale ungdomsuddannelser vil uanset elevernes alderssammensætning altid være omfattet af 7, stk. 1. En treårig gymnasial uddannelse, der fortrinsvis har optaget elever over 18 år, vil således også være omfattet af et totalt rygeforbud i medfør af 7, stk. 1. Ved treårige gymnasiale ungdomsuddannelser forstås treårige forløb til uddannelsen til studentereksamen (stx), uddannelsen til højere handelseksamen (hhx) og uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx). Det er uden betydning, om der er tale om offentlige, selvejende eller private institutioner. Private plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier, hvor børn eller unge under 18 år er anbragt uden for hjemmet, og som samtidig tjener som privat bolig, er ikke omfattet af bestemmelsen. 7 viderefører i vidt omfang nuværende bestemmelser, hvorefter der er forbud mod rygning for elever i folkeskolen, frie grundskoler, ungdomsskolen, ungdomskostskoler samt for børn og unge i dag- og klubtilbud, døgninstitutioner, fritidsklubber og lignende tilbud. Som noget nyt vil bestemmelsen også omfatte f.eks. kostskoler, herunder efterskoler samt kostskoler i forbindelse med frie grundskoler og gymnasiale institutioner, og institutioner med udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser mv., ligesom bestemmelsen også vil omfatte ansatte, forældre og alle andre, der opholder sig på institutionens område. I stk. 1 fastlægges, at det ikke vil være tilladt for optagne eller anbragte børn og unge, elever og studerende samt ansatte, herunder lærere, undervisere pædagoger mv., og alle andre, der opholder sig på institutionen, at ryge på institutionens område. Det omfatter såvel alle indendørs lokaliteter som alle udendørs arealer, dvs. skolegårde, idrætspladser, legepladser og andre af institutionens udendørsarealer. Rygeforbuddet omfatter også personer, der opholder sig på institutionen mv. uden for dens normale åbningstid, f.eks. fordi institutionens lokaler benyttes til andre formål. Efter de gældende regler kan det tillades at indrette rygerum for andre end institutionens børn og unge, dvs. ansatte m.f. Denne undtagelse foreslås ophævet. Til nr. 6 og 7 ( 7, stk. 2 og 3) I stk. 2 fastsættes, at i tilfælde hvor en institution mv. både udbyder en ungdomsuddannelse, der fortrinsvist har optaget personer under 18 år, jf. stk. 1, dvs. en treårig gymnasial ungdomsuddannelse, og en uddannelse, der fortrinsvist har optaget personer over 18 år, er institutionen omfattet af 7, stk. 1. Dvs. at der vil være et totalt rygeforbud både indendørs og udendørs på hele institutionen for elever, studerende, ansatte og alle andre, der opholder sig på institutionens område. Dette gælder uanset, om institutionen samlet set har optaget flest unge under eller over 18 år. Af stk. 3 fremgår, at hvis institutionen har en geografisk selvstændig afdeling, hvor der ikke er udbud af en ungdomsuddannelse, der fortrinsvis har optaget personer under 18 år, dvs. en treårig gymnasial ungdomsuddannelse, vil den pågældende afdeling ikke være omfattet af et indendørs og et udendørs rygeforbud i medfør af 7, stk. 1.

9 For en geografisk selvstændig afdeling med udbud af voksenuddannelser, og hvor der ikke er udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, vil det i medfør af 7, stk. 3 kunne besluttes, at tillade rygning indendørs i rygerum og rygekabiner og udendørs på institutionens område. Ved en geografisk selvstændig afdeling forstås, at afdelingen skal være beliggende i sådan en geografisk afstand fra en afdeling med ungdomsuddannelser, at eleverne ikke vil opfatte de to afdelinger som én geografisk enhed. Afdelinger, der har fælles faciliteter (f.eks. kantine, lærerværelser mv.), kan således ikke i denne sammenhæng betragtes som geografiske selvstændige afdelinger. Selvom en afdeling for en treårig gymnasial ungdomsuddannelse og en afdeling for en uddannelse, der fortrinsvis har optaget personer over 18 år, skulle være beliggende i forskellige bygninger på samme matrikel, vil det i denne sammenhæng måtte betragtes som én samlet afdeling. Hvis de to afdelinger skulle være beliggende på to matrikler ved siden af hinanden eller på hver sin side af en vej, vil de stadig i denne sammenhæng måtte betragtes som én samlet afdeling. Til nr. 8 og 9 ( 7, stk. 4 og 5) Lovforslaget indeholder to undtagelsesbestemmelser til hovedreglen i stk. 1. De to undtagelsesbestemmelser i stk. 4 og 5 er ikke en rettighed for rygerne. Den første undtagelse i stk. 4 indebærer, at den enkelte institution kan fastsætte regler, der tillader de unge at ryge udendørs på såkaldt åbne anbringelsessteder på det sociale område i medfør af den gældende lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 om lov om social service, dvs. døgninstitutioner, opholdssteder og lignende, der i en periode tjener som hjem for børn og unge. Den anden undtagelse i stk. 5 indebærer, at den enkelte institution kan fastsætte regler, der tillader de unge at ryge indendørs i rygerum og på de unges egne værelser samt udendørs på sikrede afdelinger på døgninstitutioner, der for en periode tjener som bolig for de unge, i medfør af fornævnte lovbekendtgørelse. Det er ikke tilladt de ansatte m.fl. på de i stk. 4. og 5 nævnte institutioner at ryge på institutionens område. Forbuddet gælder også for de ansatte på de arealer, hvor institutionen har truffet beslutning om, at rygning for de unge på åbne anbringelsessteder og på sikrede afdelinger på døgninstitutioner, kan finde sted. Sikrede døgninstitutioner er karakteriseret ved, at de omfatter mindst én sikret afdeling, der er godkendt til at have yderdøre og vinduer konstant aflåst. En sikret døgninstitution kan bestå af åbne afdelinger og en eller flere sikrede afdelinger. Efter gældende ret kan det besluttes, at det er tilladt for de unge at ryge i rygerum og på eget værelse på døgninstitutioner og lignende, der i en periode tjener som privat bolig for unge i års alderen og derover. Denne undtagelse foreslås ophævet. Til nr. 10 ( 7, stk. 6) I stk. 6 fastsættes, at tjenesteboliger beliggende på de i stk. 1 nævnte institutioner m.v., ikke er omfattet af rygeforbuddet i stk. 1. Det fremgår endvidere af bestemmelsen, at det dog ikke er tilladt at ryge, når børn og unge, der er elever mv. på de pågældende institutioner m.v., opholder sig i tjenesteboligen. Tjeneste- og lejeboliger er boliger, som en ansat har pligt til at bebo eller som stilles til rådighed for en ansat som led i ansættelsesforholdet. Det stedlige anvendelsesområde for bestemmelsen i stk. 6 omfatter også udendørsarealer, der er tilknyttet tjenesteboligen, fx haver og lignende, hvis arealet er afgrænset fra institutionens øvrige arealer, og hvis elever og studerende ikke har direkte adgang dertil. Det fremgår eksplicit af bestemmelsen, at det ikke er tilladt at ryge, når børn og unge, der er optaget på de pågældende institutioner m.v., opholder sig i tjenesteboligen. Dette forbud omfatter således såvel husstanden, børnene og de unge selv som alle andre, der opholder sig i boligen. Den foreslåede bestemmelse i 7, stk. 6, 1. pkt. er ikke til hinder for, at institutionens ledelse eller udlejer af tjenesteboligen på andet grundlag eventuelt kan fastsætte et forbud mod rygning i boligen. Til nr. 11 ( 8) Den gældende bestemmelse, der tager sigte på lærere, pædagoger, forældre og andre, der efter de gældende regler ikke er omfattet af 7, foreslås ophævet. Med forslaget til ny 7, stk. 1, vil ansatte, forældre og alle andre, der opholder sig på institutioner, der fortrinsvist har optaget børn og unge under 18 år, fremover være omfattet af det totale rygeforbud i 7. Efter de gældende regler er det i dag ikke tilladt for lærere, pædagoger, forældre og andre, der opholder sig på institutionens område, at ryge på institutionens udendørsarealer, hvor børn og unge færdes. Derimod kan det besluttes at indrette rygerum, hvor rygning kan finde sted. Forslaget indebærer således, at muligheden for at indrette rygerum indendørs for ansatte, forældre og andre, der opholder sig på institutionens område, bortfalder. Til nr. 12 ( 9) Den gældende bestemmelse, der fastlægger regler for elever og studerende på øvrige uddannelsesinstitutioner, der ikke er omfattet af 7, foreslås ophævet. Forslaget indebærer, at øvrige uddannelsesinstitutioner, der primært har optaget unge over 18 år, dvs. f.eks. voksenuddannelsescentre, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, husholdnings- og håndarbejdsskoler, folkehøjskoler, erhvervsakademier, professionshøjskoler, kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner, maritime uddannelsesinstitutioner, universiteter m.v., fremover som udgangspunkt vil være omfattet af 6 om rygning indendørs på arbejdspladser. Der henvises til forslagets 1, nr. 2 og 3 med tilhørende bemærkninger. For institutioner mv., der både udbyder en ungdomsuddannelse, der fortrinsvis har optaget personer under 18 år, og en uddannelse, der fortrinsvist har optaget

10 personer over 18 år, henvises til forslagets 1, nr. 6 og 7 med tilhørende bemærkninger. Til nr. 13 ( 14) Den nuværende retstilstand, hvorefter der ikke kan tilbydes afvikling af besøg i røgfri lokaler, ændres, således at rygning i besøgsrum som udgangspunkt forbydes. Det er i den forbindelse ikke afgørende, om besøget afvikles under tilstedeværelse af en ansat. Hermed vil besøg - af hensyn til ikke rygere og børn - altid kunne afvikles i lokaler, som ikke anvendes til rygning (røgfri besøgsrum). Ændringen indebærer, at der fremover i f.eks. arresthuse, hvor der kun er ét besøgsrum, ikke bliver mulighed for at ryge i forbindelse med besøg. Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, ønsker imidlertid adgang til for den enkelte institutions leder at tillade rygning i besøgsrum, hvis der er mere end et besøgsrum i institutionen. Såfremt besøget er kontrolleret/overvåget af personale, kan der dog ikke ryges. Det forudsættes i den forbindelse, at mindst et besøgsrum er permanent røgfrit. Lovforslagets 14, stk. 2, 2. pkt., er udformet i overensstemmelse hermed. Til nr. 14 ( 26) I stk. 2 bestemmes det, at den arbejdsgiver, restauratør, indehaver, bestyrer og forpagter, der tillader rygning i strid med lovens bestemmelser indendørs og udendørs, kan straffes med bøde. Fremover forudsættes, at en overtrædelse af lovens bestemmelser i førstegangstilfælde som udgangspunkt straffes med en bøde på kr. I andengangstilfælde og i tredjegangstilfælde af overtrædelse af lovens bestemmelser forudsættes bøderne udmålt til henholdsvis kr. og kr. Til nr. 15 ( 33) I bestemmelsen er det fastsat, at ministeren for sundhed og forebyggelse skal fremsætte forslag om revision af loven i folketingssamlingen , således at eventuelle nye regler kan sættes i kraft den 15. august 2015, hvor loven har virket i tre år. Til 2 Bestemmelsen fastlægger lovens ikrafttrædelsestidspunkt til den 15. august Til 3 Bestemmelsen fastsætter lovens territoriale anvendelsesområde. Som det fremgår, gælder loven ikke for Færøerne og Grønland.

11 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende lov Lovforslaget Formålet med loven er at udbrede røgfri miljøer med henblik på at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og forebygge at nogen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning 6. Det er ikke tilladt at ryge indendørs på arbejdspladser, jf. 4. Stk. 2. Det kan besluttes at, at det er tilladt at ryge i arbejdslokaliteter, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen. Stk. 3. Det kan besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted. 1. I 1 indsættes som stk. 2: Stk. 2. Ved passiv rygning forstås indånding af den blandingsluft, der opstår, når røgen fra cigaretter, piber, cigarer, vandpiber, cerutter, urtecigaretter og lignende produkter blandes med og forurener den omgivende luft. 2. 6, stk. 2, affattes således: Det kan besluttes, at det er tilladt at ryge i køretøjer, der alene tjener som arbejdsplads for en person ad gangen. 3. I 6 indsættes som nyt stk. 4: Arbejdspladser, der etablerer rygerum eller rygekabiner, hvor rygning kan finde sted, skal ved synlig skiltning informere om, at luften i omgivelserne udenfor kan være sundhedsskadelig. 4. I 6 indsættes som nyt stk. 5: Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere bestemmelser om udformning, opsætning m.v. vedrørende obligatorisk skiltning i henhold til 6, stk På institutioner, skoler, opholdssteder og lignende, der fortrinsvist har optaget børn og unge under 16 år, er det ikke tilladt for børn og unge samt elever at ryge på institutionen område. Stk. 2. For døgninstitutioner, opholdssteder, kostskoler, efterskoler og lignede, der fortrinsvis har optaget unge i års alderen og derover, og som også fungerer som bolig for de unge, kan det besluttes, at det er tilladt, at de unge ryger i rygerum og på deres egne værelser. 5. 7, stk. 1, affattes således: På børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler, institutioner med udbud af gymnasiale ungdomsuddannelser, opholdssteder og lignende, der fortrinsvis har optaget børn og unge under 18 år, er det ikke tilladt at ryge på institutionens område. 6. I 7 indsættes som stk. 2: Stk. 2. Institutioner mv., der både udbyder en gymnasial ungdomsuddannelse, der fortrinsvis har optaget personer under 18 år, jf. stk. 1, og en uddannelse, der fortrinsvist har optaget personer over 18 år, er omfattet af 7, stk I 7 indsættes som stk. 3: Stk. 3. Geografisk selvstændige afdelinger på de i stk. 2 nævnte institutioner, som fortrinsvis har optaget personer over 18 år, er ikke omfattet af forbuddet i stk I 7 indsættes som stk. 4: Stk. 4. For anbringelsessteder, der fortrinsvist har optaget børn og unge under 18 år, og som for en

12 periode også fungerer som bolig for de unge, kan det besluttes, at det er tilladt, at de unge ryger udendørs på institutionens område. 9. I 7 indsættes som stk. 5: Stk. 6. For sikrede afdelinger på døgninstitutioner, der for en periode tjener som bolig for unge under 18 år, kan det besluttes, at det er tilladt at de unge ryger i rygerum, på deres egne værelser og udendørs. 10. I 7 indsættes som stk. 6: Stk. 7. Tjenesteboliger, som er beliggende på de i stk. 1 nævnte institutioner m.v., er ikke omfattet af forbuddet i stk. 1. Det er dog ikke tilladt at ryge, når børn og unge, der er optaget på institutionen m.v., opholder sig i tjenesteboligen. 8. For personer, der ikke er omfattet af 7, er det ikke tilladt at ryge på institutionens udendørsarealer, hvor børn og unge færdes. Stk. 2. Det kan besluttes at indrette rygerum, hvor de pågældende kan ryge. 9. På uddannelsesinstitutioner, der ikke er omfattet af 7, kan det besluttes, at elever og studerende må ryge i lokaler, som er stillet til rådighed som studieplads og kun benyttes af én elev eller studerende ad gangen. Stk. 2. Det kan besluttes at indrette rygerum eller rygekabiner, hvor elever og studerende må ryge. 14. I Kriminalforsorgens institutioner bestemmer den indsatte, om der må ryges i den pågældendes opholdsrum. Stk. 2. Det kan pålægges den indsatte ikke at ryge i sit opholdsrum i det tidsrum, hvor en ansat opholder sig der Stk. 3. Justitsministeriet fastsætter nærmere regler om de forhold, der er nævnt i stk ophæves ophæves. 13. I 14, stk. 2, indsættes som 2. pkt.: Det kan ligeledes pålægges den indsatte ikke at ryge i besøgsrum. 26. Med bøde straffes den, der 1) overtræder 5 eller 2) overtræder et påbud meddelt efter 79 a, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, 20 a, stk. 1 i lov om sikkerhed til søs, 150 f, stk. 1, i lov om luftfart eller 66 a, stk. 1, i offhoresikkerhedsloven. Stk. 2. Med bøde straffes den arbejdsgiver, indehaver, restauratør bestyrer og forpagter, der tillader rygning indendørs i strid med reglerne i denne lov. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffeloves 5. kapitel. 33. Ministeren for sundhed og forebyggelse fremsætter forslag om revision af loven i folketingsåret I4. 26, stk. 2, udgår: indendørs. 15. I 33 ændres til: Loven træder i kraft den 15. august

13 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Forslag. Lov om ændring af lov om røgfri miljøer

Forslag. Lov om ændring af lov om røgfri miljøer 2011/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1200777 Fremsat den 9. maj

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om røgfri miljøer

Forslag. Lov om ændring af lov om røgfri miljøer 2014/1 LSF 202 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1502709 Fremsat den 5. maj 2015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Forslag. Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Læs mere

Rygeforbuddet omfatter ikke elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Notatet indeholder anbefalinger fra HR.

Rygeforbuddet omfatter ikke elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Notatet indeholder anbefalinger fra HR. Ændring af Lov om røgfrie miljøer Kondition Som et led i regeringens indsat for at bekæmpe rygning blandt unge og dermed beskytte børn og unge mod de sundhedsskadelige konsekvenser rygning og passiv rygning

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Region Midtjylland. Rygepolitik i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17

Region Midtjylland. Rygepolitik i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17 Region Midtjylland Rygepolitik i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17 Forslag til Rygepolitik for Region Midtjylland Folketinget har den 29. maj vedtaget en lov

Læs mere

lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v.

lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v. (Krav til billedlegitimation og til skiltning herom samt forbud

Læs mere

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v.

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v. RYGEPOLITIK GODKENDT Bestemmelser om røgfri miljø på Norddjurs kommunens arbejdspladser I medfør af Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer 5, stk. 1, og den af kommunalbestyrelsen i møde den 6.

Læs mere

Notat. Stramning af Lov om røgfri miljøer

Notat. Stramning af Lov om røgfri miljøer Notat Stramning af Lov om røgfri miljøer 1. Indledning Assens Kommune gennemførte i foråret 2012 en høringsproces i MED-organisationen vedrørende indførelse af røgfri arbejdstid på alle arbejdspladser.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Røgfri miljøer Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Røgfri miljøer Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Røgfri miljøer Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

2007 RYGEPOLITIK GODE RÅD OM. Rygepolitik. Udgivet af DANSK ERHVERV

2007 RYGEPOLITIK GODE RÅD OM. Rygepolitik. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Rygepolitik 2007 RYGEPOLITIK Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Der må ikke ryges indendørs på danske arbejdspladser 3 Arbejdslokale for en person 3 Rygerum og rygekabiner 4 Rygepolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

Danske Gymnasier Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Handicaporganisationer (DH) Danske Landbrugsskoler Danske Landbrugsskoler Danske Musik-

Danske Gymnasier Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Handicaporganisationer (DH) Danske Landbrugsskoler Danske Landbrugsskoler Danske Musik- Høringsliste Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskolerne Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) Børnerådet Børnesagens Fællesråd Børns Vilkår Center

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1) 2014/1 LSF 115 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 22. januar 2015 af ministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

2016/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj Fremsat den 26. oktober 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag. til

2016/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj Fremsat den 26. oktober 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag. til 2016/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2016-1902-0362 Fremsat den 26. oktober 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1

Forslag. til. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1 Forslag til Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1 (Forbud mod salg af løs snus og lignende tobaksprodukter i Danmark) l I lov om fremstilling, præsentation og salg

Læs mere

Høringsliste til lovforslag om røgfri miljøer

Høringsliste til lovforslag om røgfri miljøer Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 12. januar 2007 Kontor: Kommunal sundhed J.nr.: 2006-1433-269 Sagsbeh.: hnm Fil-navn: Røgfri miljøer: Lovforslag-Høringsliste-jan-07 Høringsliste til lovforslag

Læs mere

Rygepolitik i Socialforvaltningen

Rygepolitik i Socialforvaltningen Socialforvaltningen Rygepolitik i Socialforvaltningen VELKOMMEN TIL EN RØGFRI KOMMUNE I december 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en ny rygepolitik for Københavns Kommune. Formålet med politikken var

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om røgfri miljøer og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 43 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om røgfri miljøer og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 43 Folketinget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. oktober 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af lov om røgfri miljøer og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1) 2012/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. Fremsat den 20. marts 2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Fremtidens rygeregler regeringens forslag

Fremtidens rygeregler regeringens forslag Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 382 Offentligt Nye rygeregler regeringens udspil Marts 2006 Fremtidens rygeregler regeringens forslag Regeringen vil forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v. Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2012-13 Fremsat den 10. januar 2013 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Forslag UDKAST. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 139 Offentligt. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2013.

Forslag UDKAST. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 139 Offentligt. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2013. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 139 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer og lov om forskellige forbrugsafgifter

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v. 2012/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 10. januar 2013 af ministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 42 Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv Uddannelsesudvalget L 112 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2014-15 Fremsat den 10. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående

Læs mere

DRC har udarbejdet en folder der mere detaljeret beskriver reglerne og fortolkningerne af den nye lov. Folderen kan rekvireres i sekretariatet.

DRC har udarbejdet en folder der mere detaljeret beskriver reglerne og fortolkningerne af den nye lov. Folderen kan rekvireres i sekretariatet. Forslag til rygepolitik Indhold: Situationen Krav til rygepolitikken Hvordan aftales rygepolitikken? Forskellige forslag til rygepolitik for: 1. Små værtshuse og udskænkningssteder (under 40m 2 ) 2. Serveringssteder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forhøjelse af aldersgrænsen for aftaler om fratræden) 1 I lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Forslag. til. (Aromastoffer, aldersgrænser for salg af tobak og udstilling af tobaksvarer på tobaksudsalgssteder)

Forslag. til. (Aromastoffer, aldersgrænser for salg af tobak og udstilling af tobaksvarer på tobaksudsalgssteder) L 139 (som fremsat): Forslag til ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer, lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år og lov om forbud mod tobaksreklame

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

I lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelser foretages følgende ændringer:

I lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelser foretages følgende ændringer: 6. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ( krav om prækvalifikation af nye uddannelser, som er fremkommet ved sammenlægning af eksisterende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2017-18 Fremsat den 30. november 2017 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. marts 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ændring

Læs mere

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v.

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v. Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 228 Offentligt HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF revision af lov om røgfri miljøer Arbejdspladsen STIG EIBERG HANSEN ESBEN MEULENGRACHT FLACHS

Læs mere

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love 2012/1 LSF 91 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om frikommuner. (Forlængelse af perioden for frikommuneforsøget)

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om frikommuner. (Forlængelse af perioden for frikommuneforsøget) Enhed ADMPOL Sagsbehandler HVJ Koordineret med Sagsnr. 2014-15730 Doknr. 140340 Dato 23-06-2014 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om frikommuner (Forlængelse af perioden for frikommuneforsøget)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 22.02.2016 Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder Er du...? Mand 2172 48,0% Kvinde 2351 52,0% Alder 15-19 år 351 7,8% 20-29 år 631 14,0% 30-39 år 760 16,8% 40-49 år 816 18,0% 50-59 år 725 16,0% 60-69 år 782 17,3% 70+ 458 10,1% Region Hovedstaden 1343

Læs mere

2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Forslag. til

2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Forslag. til 2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-1433-320 Fremsat den 27. marts

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer Til lovforslag nr. L 186 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 7. juni 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer (Udvidelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2011/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2010-1625 Fremsat den 29. marts 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012 Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om sammenlægning og spaltning

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Tobaksrøg, 2011. Krydstabeller Alle. Total

Tobaksrøg, 2011. Krydstabeller Alle. Total Køn Alder Region Privat eller offentlig (q5) Hvem bor du sammen med? (q7) Børn i husstanden (q8) Mand Kvinde 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Udkast December 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser (Målretning af befordringsrabatordningen) 1 I lov om befordringsrabat til studerende

Læs mere

Tobaksrøg, Krydstabeller Alle. Total

Tobaksrøg, Krydstabeller Alle. Total Køn Alder Geografi 6. Er du beskæftiget for tiden? 10. Hvem bor du sammen med? (evt. flere Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 111 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.335.021 Fremsat den 29. januar 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget.

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 74 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 193.47H.271 Høringsnotat Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m. v., lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af elektronisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om frikommuner m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om frikommuner m.v. 2014/1 LSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-15730 Fremsat den 8. oktober 2014 af økonomi-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere