Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s"

Transkript

1 Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser, standardprogrammel og udstyr der forhandles af itai, medmindre andet er skriftligt aftalt parterne imellem. 2 Ydelsen 2.1 Ydelsen fra itai er beskrevet i særskilt aftale med kunden. Aftalen skal foreligge skriftlig ved e- mail og/eller brev mellem parterne. Aftalen skal afgrænse opgaven, omfang, tids- og leveringsplan samt pris. 2.2 Viser der sig i forbindelse med gennemførelsen af ydelsen behov for udførelse af yderligere opgaver for at nå det tilsigtede resultat, kan sådanne opgaver alene iværksættes, når itai via e- mail eller brev har meddelt kunden herom, og kunden udtrykkeligt har samtykket heri eller ikke har reageret inden 8 dage fra afsendelsen af medde- lelsen. 3 Kundens medvirken 3.1 Kunden er forpligtet til at stille de oplysninger og materialer til rådighed for itai som er nødvendige for ydelsens løsning. 3.2 Til at forestå kontakten med itai skal kunden udpege en opgaveansvarlig i form af en nærmere angivet medar- bejder, eller en af Kunden antaget tredjemand, til hvem enhver henvendelse vedrørende denne aftale skal rettes. 3.3 Den opgaveansvarlige skal være berettiget til at indgå bindende aftaler på kundens vegne. 4 Levering 4.1 Levering af itai s ydelser anses for sket, når der, for så vidt angår udviklingsopgaver vedrørende softwarepro- duktet, leveres software i driftsklar udgave, og for så vidt angår andre ydelser, når itai har dokumenteret ydelsen. Levering af software anses tillige for sket, når kunden kan tage det leverede i brug, uanset om det leverede indeholder mindre fejl og mangler. 4.2 Ethvert af itai meddelt leveringstidspunkt er anslået efter bedste skøn og er ikke bindende for itai, med mindre det i aftalen udtrykkeligt er specificeret, at der er tale om en fast leveringstid for hele ydelsen eller delelementer af denne. 4.3 Er der aftalt et fast leveringstidspunkt, er itai berettiget til om nødvendigt at forlænge leveringstiden med indtil 60 dage regnet fra udløbet af den faste leveringsdato, forudsat at itai inden dette tidspunkt giver kunden under- retning om forlængelsen. I så fald er kunden uberettiget til at udøve misligholdelsesbeføjelser før udløbet af den forlængede leveringstid. Forsinkelse giver ikke kunden ret til at tilbageholde betaling. 4.4 Overskrider itai den forlængede, faste leveringstid med mere end 90 dage, er kunden berettiget til at hæve aftalen, jfr. pkt Såfremt Kunden vælger at ophæve Aftalen i henhold til ovenstående, har Kunden alene ret til at få tilbagebetalt vederlaget vedrørende udviklingsarbejdet, men ikke vederlag vedrørende andre ydelser, herunder undersøgel- ser, konsulentydelser, uddannelse m.v. eller udlæg, og kan i øvrigt ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. 5 Mangler 5.1 Kunden er forpligtet til straks at afprøve den leverede ydelse med henblik på at konstatere, om det leverede opfylder det aftalte. 5.2 Konstaterer kunden fejl i det leverede, skal kunden inden 8 dage fremsende skriftlig reklamation indeholdende specifikation af den pågældende fejl og beskrivelse af fejlens konsekvens for kundens benyttelse af det leverede. 5.3 itai er til enhver tid berettiget til at foretage vederlagsfri afhjælpning og/eller omlevering. Ved behørig gennem- ført afhjælpning og/eller omlevering kan kunden ikke gøre andre beføjelser gældende som følge af mangler. Forholdsmæssigt afslag i prisen ydes kun ved væsentlige mangler, som itai vælger ikke at udbedre ved afhjælpning og/eller omlevering. 1

2 6 Tekniske forudsætninger 6.1 itai s webløsninger optimeres til de nyeste og mest anvendte internet browsere, der på kontraktindgåelsestidspunktet findes på markedet. Såfremt kunden ønsker en webløsning optimeret til specifikke browsere eller ældre versioner, skal der indgås aftale herom. 6.2 Ved valg af hostede løsninger vil itai normalt altid benytte anerkendt leverandør af Hosting tjenester, med mindre andet fremgår af aftalen. Ved brug af andet valgt Hosting Center tager itai forbehold for evt. ukendte forudsætninger for brug af den udviklede ydelse. 7 Underleverandører 7.1 itai forbeholder sig ret til at anvende underleverandører samt antage eksterne konsulenter til opfyldelse af sine forpligtelser. 8 Specielle forhold vedr. webhotel 8.1 itai's webhotel er en præsentationsplads for både erhvervsdrivende og privatpersoner. itai tillader generelt enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning. Det er dog ikke tilladt at placere store filarkiver til fri download. itai opkræver som udgangspunkt ikke afgift for trafikken, men forbeholder sig ret til at ændre aftalen, hvis der kan registreres en trafikmængde, der overstiger 100 MB pr. døgn. 8.2 Det er kundens eget ansvar, at lovligheden af det på itai's servere lagrede materiale følger den danske lovgivning, samt overholder skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet. 8.3 Gene af andre abonnenter eller overtrædelse af forretningsbetingelser vil blive betragtet som misbrug af itai's ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning, samt opsigelse af et abonnement. itai er i enhver henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug. 8.4 itai fralægger sig ethvert ansvar for kundens direkte eller indirekte tab i anledning af data- tab, systemnedbrud, uvedkommendes adgang på hjemmesiden eller anden form for manglende levering af bestilte ydelser hos itai. 8.5 itai tilstræber at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. itai er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt. 9 Specielle forhold vedr. domæneregistrering 9.1 Ved domænebestilling erklærer køber sig indforstået med, at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navn, varemærke eller immaterielle ret eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning. Domænenavnet registreres til ScanNets navneserver, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. 9.2 Ved fejlbestilte domæner (stavefejl, navnefejl eller lignende) tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet, hvis ikke itai allerede har afgivet bestilling til DK- hostmaster. Såfremt itai selv foretager fejlbestilling af et domænenavn, vil itai enten refundere registreringsgebyret eller tilbyde registrering af andet domænenavn. itai tilstræber at igangsætte registreringsprocessen, så snart det aftalte registreringsgebyr er modtaget. Ved registrering af.dk- domæner skal ansøgning være modtaget i underskrevet stand. itai fralægger sig ethvert ansvar for tab forårsaget af, at registrering på grund af ekspeditionsfejl eller lignende ikke er sket med tilstrækkelig hurtighed eller slet ikke er sket. 9.3 Domæner registreres efter først- til- mølle princippet. itai kan således ikke gøres ansvarligt, hvis et ønsket domæne ikke kan registreres, fordi det er optaget af tredjemand. 9.4 Registrering af et.dk- domænenavn indebærer betaling af et årligt gebyr, der fastsættes af DK- Hostmaster. Ved registrering af et nyt domæne via itai er første års afgift til DK- Hostmaster inkluderet i prisen. Registranten har pligt til senest 10 måneder efter registrering at meddele DK- Hostmaster hvilken gyldig e- mail- konto, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via e- mail. Betalt årsafgift giver registranten ret til løbende at få ændret i databaseoplysninger om domænet uden yderligere betaling, herunder f.eks. skift af navneservere eller ændringer i selskabs- eller personoplysninger. 9.5 Der henvises i øvrigt til DIFO's gældende regler for domæneregistrering på adressen: 9.6 For andre domænenavne end.dk- navne (eksempelvis.com,.net,.org, osv.), henvises til det enkelte top- level- domænes gældende regler. Manglende betaling af årsafgift medfører sletning af domænet uden varsel. 10 Specielle forhold for SMS- nummer 10.1 For SMS- tjenester gælder telebranchens regler for annoncering og øvrige regelsæt som kan findes på Kunden forpligter sig til at overholde det til enhver tid gældende regelsæt Specifikt gælder en række regler for annoncering. For gratis tjenester gælder at det teksten Det koster 0 kr + trafiktakst skal fremgå. Øvrige regler fremgår af 2

3 10.3 Rammeaftalen specificere en række sanktionsmuligheder herunder bøder, hvis reglerne ikke overholdes. Bøder vil blive viderefaktureret til kunden. 11 Vederlag 11.1 itai s vederlag fremgår af den specifikke aftale Udover det i pkt. 1 nævnte vederlag har itai krav på godtgørelse af aftalte udlæg, der afholdes i forbindelse med ydelsen herunder, men ikke begrænset til udgifter til transport, ophold og forplejning 12 Rapportering af fejl 12.1 Der defineres to niveauer af fejl. 1. Kritisk fejl: Fejl, der efter kundens vurdering gør, at systemet eller en hovedfunktionalitet, ikke kan anvendes eller er sikker at bruge. 2. Ikke- kritisk fejl: Andre fejl Fejl rapporteres til e- mail adressen Der kvitteres for rapporteringen indenfor 4 timer i åbningstiden Ved niveau 1 fejl påbegyndes fejlretningen umiddelbart efter kvitteringen. Der kan forventes en løsning indenfor to hverdage. Ved niveau 2 fejl påbegyndes fejlretningen ved lejlighed, dog senest indenfor en måned. 13 Support 13.1 Supporten ydes mandag- torsdag kl og fredag , ved henvendelse på telefon eller e- mail 14 Betalingsbetingelser 14.1 Med mindre andet er bestemt i den specifikke aftale, fakturerer itai sine vederlag månedligt for de i den forgang- ne måned foretagne ydelser. Fakturaen indeholder udlæg afholdt i forbindelse med ydelsen i den forgangne måned Licenser vedr. softwareprodukter, webhoteller mm forudfaktureres årligt. Licensen løber fra aftalens tegning og året ud, og forlænges derefter automatisk ved årsskifte Abonnementer vedr. hosting af servere forudfaktureres for 3 måneder ad gangen Fakturaen forfalder pr. fakturadato Betaling skal ske senest 14 dage efter fakturadato Ved overskridelse af ovennævnte betalingsfrister forrentes det skyldige beløb med 1% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen til betaling sker. 15 Rettigheder 15.1 itai har ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til programmel udviklet af itai, forretningskoncepter o.l. samt skriftligt materiale, herunder dokumentation, uddannelsesmateriale og rapporter udarbejdet af itai. Dette gælder både nuværende som fremtidige udgaver af ovennævnte Kunden indrømmes alene en uoverdragelig brugsret til at anvende materialet som en del af, eller i tilknytning til softwareproduktet og i overensstemmelse med de licensbetingelser, som gælder for softwareproduktet Forpligtelserne efter denne bestemmelse skal overleve ethvert ophør af aftalen. 16 Erstatning 16.1 Itai er alene forpligtet til at erstatte kundens tab, der er en følge af væsentlig mangel ved en leverance eller anden væsentlig misligholdelse fra itai s side. itai s erstatningspligt omfatter alene kundens direkte tab, hvor- imod indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter i forbindelse med tab af data, ikke erstattes. itai er ikke erstatningsansvarlig, hvis forsinkelse eller mangel ved en leverance skyldes forsinkelser eller forringede forbindelser i kommunikationsinfrastrukturen, som itai ikke er ansvarlig for, eller forsinkede eller manglende leverancer fra forsyningsvirksomheder eller fremmede leverandører, der ikke er undergivet itai s instruktion, og hvis ydelser er en forudsætning for itai s leverance. 17 Misligholdelse 17.1 Såfremt en af Parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen uden varsel, jfr. dog pkt

4 17.2 Ophævelse kan kun ske, såfremt misligholdelsen ikke er bragt til ophør 14 dage efter afsendelsen af skriftligt påkrav Påkravet skal angive misligholdelsesgrund, og at aftalen vil blive ophævet, såfremt forholdet ikke er berigtiget inden fristens udløb 4

5 18 Begrænset Garanti 18.1 itai indestår for, at eventuelle immaterielle rettigheder, der fremkommer ved løsningen af opgaven, ikke kræn- ker tredjemands rettigheder, forudsat kunden straks underretter itai om påstanden, giver itai fuldstændig kontrol vedrørende forsvar og forlig, samt giver rimelig assistance i forbindelse med forsvaret mod påstanden. Ved brud på ovenstående garanti skal kundens eneste krav være, at itai efter eget valg enten erhverver rettighederne til at give licens til kunden eller refunderer ethvert beløb som kunden har betalt for ydelsen. Ovenstående garanti gælder ikke, hvor krænkelsen skyldes krav til ydelsen opstillet af kunden Såfremt det på grund af forhold, som alene kan tilskrives itai ikke er muligt for kunden at benytte ydelsen, er itai berettiget og forpligtet til, efter eget valg, enten at påbegynde afhjælpning inden rimelig tid eller ophæve aftalen mod tilbagebetaling af eventuel erlagt betaling for perioden efter ophævelsestidspunktet. I så fald er kunden uberettiget til at gøre yderligere krav gældende mod itai. Afhjælpning sker vederlagsfrit, med mindre fejlen eller manglen skyldes forhold, som kan tilskrives kunden. Såfremt dette er tilfældet, forbeholder itai sig ret til at fakturere det anvendte tidsforbrug i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. 19 Begrænsning af ansvar 19.1 itai er ikke ansvarlig for fejl i det endelige materiale, der kan henføres til det af kunden leverede materiale eller kundens oplysninger itai fraskriver sig ethvert ansvar for tredjemands produkter og ydelser. Reklamationer, rettigheder og ansvar vedrørende sådanne forhold kan udelukkende gøres gældende mod tredjemand itai er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskade, herunder tab af forventet avance eller besparelse, tab af data eller omkostninger i forbindelse med deres retablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med forvanskning af meddelelser eller anden lignende følgeskade i forbindelse med anvendelse af ydelsen itai s erstatningsansvar overfor kunden er, uanset på hvilket grundlag det måtte opstå, begrænset til et beløb svarende til itai s vederlag for ydelsen Kunden skal holde itai skadesløs for ethvert krav, der måtte blive rejst mod itai af tredjemand, og som udspringer af kundens manglende overholdelse af nærværende aftale eller itai s retningslinjer i øvrigt. 20 Overdragelse 20.1 itai er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand Kunden kan ikke uden itai s samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen. 21 Tavshedspligt og reference 21.1 itai s personale iagttager ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold og itai pålægger i fornødent omfang underleverandører og andre, der bistår itai med leverancen, tilsvarende forpligtelser. Kunden pålægges tilsvarende forpligtelser med hensyn til oplysninger om leverancen, herunder oplysninger om de kontraktuelle og økonomiske forhold samt oplysninger om itai s forhold Tavshedspligten gælder også efter levering af ydelsen og aftalens ophør itai er berettiget til at anvende kunden som reference, når dette sker i generelle vendinger og uden forpligtelser for kunden. 22 Opsigelsesvarsel 22.1 Aftaler om løbende ydelser kan opsiges skriftligt af begge parter med 6 måneders varsel, medmindre andet er aftalt Abonnement vedr. tredjemandsprodukter følger de af leverandøren opstillede opsigelsesbetingelser Abonnement vedr. webhoteller kan til enhver tid opsiges skriftligt med tre måneders varsel, hvorefter itai fremsender en kreditnota på eventuel ikke udnyttet forudbetaling Licenser vedr. itai s øvrige systemer så som integrationsgateway, optagelsesportal.dk, IDSP og itai easytools kan opsiges skriftligt med 1 måneds varsel til ophør ved årets udgang Abonnementer vedr. hosting af servere kan opsiges skriftligt med tre måneders varsel Ved brud på de under punkt 8.2 nævnte forhold vedr. webhoteller kan itai opsige abonnementet uden varsel, hvorpå skriftlig opsigelse fremsendes og effektueres fra itai itai kan opsige et abonnement vedr. webhotel med 30 dages skriftlig varsel. Ved brud på de under punkt 8.2 nævnte forhold, kan itai uden varsel lukke et abonnement, hvorpå skriftlig opsigelse fra itai fremsendes og effektueres. Ønsker itai at opsige et abonnement uden brud på de generelle regler, vil restance svarende til resterende abonnement tilbagebetales til kunden. 5

6 22.8 Efter aftaleforholdets ophør vedbliver de bestemmelser, der efter deres natur skal tillægges gyldighed, så som punkt 21, med at bestå I tilfælde, hvor yderligere opgaver skønnes nødvendige for at nå det tilsigtede resultat, jf. pkt. 2.2, og der ikke opnås enighed mellem Parterne herom, er itai berettiget til med 14 dages varsel at opsige aftalen. 23 Force majeure 23.1 En part er uden ansvar over for den anden part, såfremt der foreligger force majeure. Som force majeure anses bl.a. krig, strejker, mangelfulde leverancer fra underleverandører, beskadigelse af produktionsapparat, edb virus samt andre forhold uden for den berørte parts kontrol. 24 Tvist og værneting 24.1 Enhver tvist eller uenighed mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af Almindelige forretningsbetingelser afgøres ved Sø- og Handelsretten, København under anvendelse af dansk ret. 6

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere