TØNDER Skibbroen Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, København K. HOVEDKONTOR Munkehatten Odense SØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ"

Transkript

1 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v ) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger, Cloud-løsninger, konsulentydelser og udstyr, der forhandles af PRAXIS Digital, medmindre andet er skriftligt aftalt parterne imellem. 1.2 De til enhver tid gældende betingelser kan læses på Betingelserne kan ændres uden varsel, hvis de er til gunst for kunden, og med 1 måneds varsel, hvis de er til ugunst for kunden. 2 Ydelsen 2.1 Ydelsen fra PRAXIS Digital skal være beskrevet i aftalen med kunden. Aftalen skal afgrænse opgaven, omfang, tids- og leveringsplan, evt. løbetid, pris og faktureringsdato/- terminer. Aftalen skal foreligge skriftligt og være skriftligt godkendt af kunden. 2.2 Viser der sig i forbindelse med gennemførelsen af ydelsen ved specialudviklede softwareløsninger behov for udførelse af yderligere opgaver for at nå det tilsigtede resultat, kan sådanne opgaver alene iværksættes, når PRAXIS Digital skriftligt har meddelt kunden herom, og kunden har samtykket heri eller ikke har reageret inden 10 hverdage fra modtagelsen af meddelelsen. I meddelelsen skal omfang, tids- og leveringsplan samt pris oplyses. Se punkt 16.9 om opsigelse i tilfælde af uenighed om behovet. 3 Tekniske forudsætninger 3.1 PRAXIS Digitals webløsninger optimeres til de nyeste og mest anvendte internetbrowsere, der på kontraktindgåelsestidspunktet findes på markedet. Såfremt kunden ønsker en webløsning optimeret til specifikke browsere eller ældre versioner, skal der indgås aftale herom. 3.2 Ved valg af Cloud løsninger vil PRAXIS Digital normalt altid benytte anerkendt leverandør af Cloudtjenester (certificeret med Hostingmærket), medmindre andet fremgår af aftalen. Ved brug af andet valgt Hosting Center tager PRAXIS Digital forbehold for evt. ukendte forudsætninger for brug af den udviklede ydelse. 4 Specielle forhold ved køb af af tjenesten SMS-sender 4.1 Punkterne 4.2 og 4.3 finder kun anvendelse, hvis det af specifikke aftale fremgår, at tjenesten SMS-sender indgår. 4.2 For SMS-tjenester gælder telebranchens regler for annoncering og øvrige regelsæt, som kan findes på Kunden forpligter sig til at overholde det til enhver tid gældende regelsæt. 4.3 Rammeaftalen specificerer en række sanktionsmuligheder herunder bøder, hvis reglerne ikke overholdes. Bøder for forseelser vil blive viderefaktureret til kunden. 5 Kundens medvirken 5.1 Kunden er forpligtet til at stille de oplysninger og materialer til rådighed for PRAXIS Digital, som er nødvendige for ydelsens løsning. HOVEDKONTOR Munkehatten Odense SØ KØBENHAVN Ny Vestergade 17, København K. TØNDER Skibbroen Tønder Tlf Web praxis.dk Cvr-nr Danske Bank

2 5.2 I forbindelse med denne aftale skal kunden til at forestå kontakten med PRAXIS Digital udpege en opgaveansvarlig i form af en nærmere angivet medarbejder, eller en af kunden antaget tredjemand, til hvem enhver henvendelse vedrørende denne aftale skal rettes. Den opgaveansvarlige skal være berettiget til at indgå bindende aftaler på kundens vegne indenfor rammerne af aftaledokumentet. 6 Underleverandører 6.1 PRAXIS Digital forbeholder sig ret til at anvende underleverandører samt antage eksterne konsulenter til opfyldelse af sine forpligtelser. 7 Levering af specialudviklede eller specialkonfigurede softwareløsninger 7.1 Levering anses for sket, når der er gennemført en prøvekørsel, som viser, at kunden kan tage det leverede i brug, uanset om det leverede indeholder mindre fejl og mangler. 7.2 Ethvert af PRAXIS Digital meddelt leveringstidspunkt er anslået efter bedste skøn og er ikke bindende for PRAXIS Digital, medmindre det i aftalen udtrykkeligt er specificeret, at der er tale om en fast leveringstid for hele ydelsen eller delelementer af denne. 7.3 Er der aftalt et fast leveringstidspunkt, er PRAXIS Digital berettiget til om nødvendigt at forlænge leveringstiden med 60 dage regnet fra udløbet af den faste leveringsdato, forudsat at PRAXIS Digital inden udløbet giver kunden skriftlig underretning om forlængelsen. I så fald er kunden uberettiget til at udøve misligholdelsesbeføjelser før udløbet af den forlængede leveringstid. 9 Support 9.1 Kunden kan efter levering af ydelsen få support til det leverede produkt ved henvendelse på telefon eller ved til 9.2 Henvendelser til support vil blive faktureret til gældende timetakst, medmindre andet er angivet i den indgåede aftale. Gældende timetakst oplyses ved henvendelse. Ønsker kunden et overslag over timeforbruget, skal dette eksplicit fremgå af henvendelsen. 9.3 Supporten ydes mandag-fredag kl Mangler 10.1 Kunden er forpligtet til straks at afprøve den leverede ydelse med henblik på at konstatere, om det leverede opfylder det aftalte. Ved specialudviklede softwareløsninger sker dette ved afviklingen af prøvekørslen For softwaretilpasning og udvikling udført af PRAXIS Digital skal kunden senest 10 hverdage efter prøvekørslen skriftligt indgive reklamation til PRAXIS Digital om, at opgaven ikke er løst i henhold til det aftalte. Efter 10 hverdage fra fakturadato betragtes opgaven som udført, og reklamationsretten for fejl og mangler, der burde opdages ved ibrugtagningen, er dermed bortfaldet. 2

3 10.3 PRAXIS Digital er til enhver tid berettiget til at foretage vederlagsfri afhjælpning og/eller omlevering. Ved behørig gennemført afhjælpning og/eller omlevering kan kunden ikke gøre andre beføjelser gældende som følge af mangler. Forholdsmæssigt afslag i prisen ydes kun ved væsentlige mangler, som PRAXIS Digital vælger ikke at udbedre ved afhjælpning og/eller omlevering. 11 Rettigheder 11.1 PRAXIS Digital har ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til programmel udviklet af PRAXIS Digital, forretningskoncepter o.l. samt skriftligt materiale, herunder dokumentation, uddannelsesmateriale og rapporter udarbejdet af PRAXIS Digital Kunden indrømmes alene en uoverdragelig brugsret til at anvende materialet som en del af, eller i tilknytning til softwareproduktet og i overensstemmelse med de licensbetingelser, som gælder for softwareproduktet Forpligtelserne efter denne bestemmelse skal overleve ethvert ophør af aftalen PRAXIS Digital forbeholder sig retten til at udnytte resultatet af leverancen kommercielt. 12 Erstatning 12.1 PRAXIS Digital er alene forpligtet til at erstatte kundens tab, der er en følge af væsentlig mangel ved en leverance eller anden væsentlig misligholdelse fra PRAXIS Digitals side. PRAXIS Digitals erstatningspligt omfatter alene kundens direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter i forbindelse med tab af data, ikke erstattes. PRAXIS Digital er ikke erstatningsansvarlig, hvis forsinkelse eller mangel ved en leverance skyldes forsinkelser eller forringede forbindelser i kommunikationsinfrastrukturen, som PRAXIS Digital ikke er ansvarlig for, eller forsinkede eller manglende leverancer fra forsyningsvirksomheder eller fremmede leverandører, der ikke er undergivet PRAXIS Digitals instruktion, og hvis ydelser er en forudsætning for PRAXIS Digitals leverance. 13 Misligholdelse 13.1 Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen uden varsel, jfr. dog pkt. 2 i dette afsnit Ophævelse kan kun ske, såfremt misligholdelsen ikke er bragt til ophør 14 dage efter afsendelsen af skriftligt påkrav Påkravet skal angive misligholdelsesgrund, og at aftalen vil blive ophævet, såfremt forholdet ikke er berigtiget inden fristens udløb. 14 Begrænset garanti 14.1 PRAXIS Digital indestår for, at eventuelle immaterielle rettigheder, der fremkommer ved løsningen af opgaven, ikke krænker tredjemands rettigheder. Mødes kunden med påstanden, skal kunden straks underrette PRAXIS Digital om den og give PRAXIS Digital fuldstændig kontrol vedrørende forsvar og forlig samt rimelig assistance i forbindelse med forsvaret mod påstanden. 3

4 Ved brud på ovenstående garanti kan kunden kun kræve, at PRAXIS Digital efter eget valg enten erhverver rettighederne til at give licens til kunden eller refunderer ethvert beløb, som kunden har betalt for ydelsen. Ovenstående garanti gælder ikke, hvor krænkelsen skyldes krav til ydelsen opstillet af kunden Såfremt det på grund af forhold, som alene kan tilskrives PRAXIS Digital, ikke er muligt for kunden at benytte ydelsen, er PRAXIS Digital berettiget og forpligtet til, efter eget valg, enten at påbegynde afhjælpning inden rimelig tid eller ophæve aftalen mod tilbagebetaling af eventuel erlagt betaling for perioden efter ophævelsestidspunktet. I så fald er kunden uberettiget til at gøre yderligere krav gældende mod PRAXIS Digital. Afhjælpning sker vederlagsfrit, medmindre fejlen eller manglen skyldes forhold, som kan tilskrives kunden. Såfremt dette er tilfældet, forbeholder PRAXIS Digital sig ret til at fakturere det anvendte tidsforbrug i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. 15 Begrænsning af ansvar 15.1 PRAXIS Digital er ikke ansvarlig for fejl i det endelige materiale, der kan henføres til det af kunden leverede materiale eller kundens oplysninger PRAXIS Digital fraskriver sig ethvert ansvar for tredjemands produkter og ydelser. Reklamationer, rettigheder og ansvar vedrørende sådanne forhold kan udelukkende gøres gældende mod tredjemand PRAXIS Digital er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskade, herunder tab af forventet avance eller besparelse, tab af data eller omkostninger i forbindelse med deres retablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med forvanskning af meddelelser eller anden lignende følgeskade i forbindelse med anvendelse af ydelsen PRAXIS Digitals erstatningsansvar over for kunden er, uanset på hvilket grundlag det måtte opstå, begrænset til et beløb svarende til PRAXIS Digitals modtager for ydelsen Kunden skal holde PRAXIS Digital skadesløs for ethvert krav, der måtte blive rejst mod PRAXIS Digital af tredjemand, som udspringer af kundens manglende overholdelse af nærværende aftale eller PRAXIS Digitals retningslinjer i øvrigt. 16 Opsigelsesvarsel 16.1 Aftaler om løbende som ikke er nævnt specifikt herunder ydelser kan opsiges skriftligt af begge parter med 6 måneders varsel, medmindre andet er aftalt Abonnement vedr. tredjemandsprodukter følger de af leverandøren opstillede opsigelsesbetingelser Abonnement vedr. webhoteller kan til enhver tid opsiges skriftligt med tre måneders varsel, hvorefter PRAXIS Digital fremsender en kreditnota på eventuel ikke udnyttet forudbetaling Licenser vedr. PRAXIS Digitals øvrige systemer såsom integrationsgateway, optagelsesportal.dk, IDSP og PRAXIS easytools, moodle kan opsiges skriftligt med tre måneds varsel til ophør ved årets udgang Abonnementer vedr. hosting af servere kan opsiges skriftligt med tre måneders varsel. 4

5 16.7 PRAXIS Digital kan opsige et abonnement vedr. webhotel med 30 dages skriftlig varsel. Ønsker PRAXIS Digital at opsige et abonnement uden brud på de generelle regler, vil restance svarende til resterende abonnement tilbagebetales til kunden Efter aftaleforholdets ophør vedbliver de bestemmelser, der efter deres natur skal tillægges gyldighed, såsom punkt 20, med at bestå I tilfælde, hvor yderligere opgaver skønnes nødvendige for at nå det tilsigtede resultat, jf. pkt. 2.2, og der ikke opnås enighed mellem parterne herom, er PRAXIS Digital berettiget til med 14 dages varsel at opsige aftalen. 17 Vederlag 17.1 PRAXIS Digitals vederlag fremgår af den specifikke aftale Ud over det i pkt. 1 i dette afsnit nævnte vederlag har PRAXIS Digital krav på godtgørelse af aftalte udlæg, der afholdes i forbindelse med ydelsen herunder, men ikke begrænset til, udgifter til transport, ophold og forplejning 18 Betalingsbetingelser 18.1 Medmindre andet er bestemt i den specifikke aftale, fakturerer PRAXIS Digital sine vederlag månedligt for de i den forgangne måned foretagne ydelser. Undtaget herfor er henvendelser til support, som faktureres kvartalsmæssigt. Fakturaen indeholder udlæg afholdt i forbindelse med ydelsen i den forgangne måned Licenser vedr. softwareprodukter, Cloud løsninger, services mv. forudfaktureres årligt. Licensen løber fra aftalens indgåelse og året ud, og forlænges derefter automatisk ved årsskifte. Opsigelsesvarsel er angivet i punkt 16. Priserne indeksreguleres Fakturaen forfalder pr. fakturadato, og betaling skal ske senest 14 dage efter fakturadato Ved overskridelse af ovennævnte betalingsfrister forrentes det skyldige beløb med 1 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen, til betaling sker. 19 Overdragelse 19.1 PRAXIS Digital er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand Kunden kan ikke uden PRAXIS Digitals samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen. 20 Tavshedspligt og reference 20.1 PRAXIS Digitals personale iagttager ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold, og PRAXIS Digital pålægger i fornødent omfang underleverandører og andre, der bistår PRAXIS Digital med leverancen, tilsvarende forpligtelser. Kunden pålægges tilsvarende forpligtelser med hensyn til oplysninger om leverancen, herunder oplysninger om de kontraktuelle og økonomiske forhold samt oplysninger om PRAXIS Digitals forhold. Tavshedspligten gælder også efter levering af ydelsen og aftalens ophør. 5

6 20.2 PRAXIS Digital er berettiget til at anvende kunden som reference, når dette sker i generelle vendinger og uden forpligtelser for kunden. 21 Force majeure 21.1 En part er uden ansvar over for den anden part, såfremt der foreligger force majeure. Som force majeure anses bl.a. krig, strejker, mangelfulde leverancer fra underleverandører, beskadigelse af produktionsapparat, edb virus samt andre forhold uden for den berørte parts kontrol. 22 Tvist og værneting 22.1 Enhver tvist eller uenighed mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af generelle forretningsbetingelser afgøres ved Sø- og Handelsretten under anvendelse af dansk ret. 6

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere