Bilag 1. Kravspecifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Kravspecifikation"

Transkript

1 Bilag 1 Kravspecifikation

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af <EJENDOMSSERVICEFUNKTION(ERNE)> Kundens overordnede organisering <EJENDOMSSERVICEFUNKTIONSOMRÅDET(ERNE)> Det nuværende decentraliseringsniveau Oplysninger om <EJENDOMSSERVICEFUNKTIONSOMRÅDET(ERNE)> 3 3. Krav til leverandøren It-anvendelse Leverandørens kvalifikationer Krav til driftsplaner Samarbejde om optimering af arbejdsgange Øvrige krav til leverandøren 5 4. Ydelser inden for <EJENDOMSSERVICEFUNKTIONSOMRÅDET(ERNE)> Overordnede ansvarsområder Opdeling af ydelserne Afgrænsning Vagt- og securityopgaver Post- og transportopgaver Kopi-, trykke-, scanne- og arkiveringsopgaver Kantineopgaver Små-vedligehold Udvendigt renhold og vedligehold af udearealer Indvendigt renhold Fælles driftsopgaver Receptionsopgaver Kvalitetsmål, indikatorer for målopfyldelse og bod Kvalitet i forhold til output Kvalitet i sammenhæng med rammer for aktivitet Kvalitet med udgangspunkt i samarbejde og brugertilfredshed Kvalitetsopfølgning Klagehåndtering Brugerundersøgelse Leverandørens kvalitetssikring Stikprøvekontrol Instruktion og bemanding Bonusmodel Bod for manglende opfyldelse af visse kvalitetsmål 17

3 Underbilag Underbilag 1: Underbilag 2: Underbilag 3:

4 1. Indledning I dette bilag beskrives de ydelser, som leverandøren skal levere til <NAVN> Kommune og kravene til opgaveløsningen. I afsnit 2 beskrives <NAVN> Kommunes og <EJENDOMSSERVICEFUNKTI- ONSOMRÅDETS(ERNES)> nuværende organisering samt en række nøgletal for disse. I afsnit 3 og 4 beskrives generelle krav til leverandørens opgavevaretagelse og specifikationen af de ydelser, som leverandøren skal levere til <NAVN> Kommune. I afsnit 5 beskrives kravene til servicemål, indikatorer herpå samt principper for den tilhørende bodsberegning. Kravspecifikationen er struktureret således, at der i starten af kapitlerne er en generel beskrivelse, hvor det er relevant. Herefter følger de specifikke krav til hvert område. Den generelle beskrivelse er ment som en baggrundsbeskrivelse, som de efterfølgende krav skal opfylde. Kravene er nummereret Krav nn og Tilbud nn, hvor Krav nn er udtryk for et krav til systemet/løsningen, og hvor Tilbud nn er udtryk for et krav til tilbuddet. Bilag 1 Kravspecifikation <NAVN> Kommune 1

5 2. Den nuværende organisering af <EJENDOMSSER- VICEFUNKTION(ERNE)> I dette afsnit følger en kort beskrivelse af <NAVN> Kommunes organisering, hovedtræk i den nuværende organisering af ejendomsservicefunktionerne i kommunen samt nøgletal fra 200X vedrørende <EJENDOMSSERVICEFUNK- TION(ERNE)>. Nøgletallene for <EJENDOMSSERVICEFUNKTION(ERNE)> er retningsgivende for omfanget af de ydelser, leverandøren skal levere til <NAVN> Kommune. Det må understreges, at beskrivelsen tjener et informativt formål og ikke er bindende for leverandøren i forhold til dennes tilgang til og organisering af den fremtidige <EJENDOMSSERVICEFUNKTION(ERNE)> 2.1 Kundens overordnede organisering Den overordnede organisering af <NAVN> Kommune 1 fremgår af Figur 2-1. Figur 2-1: <NAVN> Kommunes overordnede organisering ET ORGANISATIONSDIAGRAM FOR KOMMUNENS OVERORDNEDE ORGANISERING> EN BESKRIVELSE AF KOMMUNENS OVERORDNEDE ORGANISE- RING> 2.2 <EJENDOMSSERVICEFUNKTIONSOMRÅDET(ERNE)> <EJENDOMSSERVICEFUNKTION(ERNE)> er organiseret EN BE- SKRIVELSE>. Organiseringen fremgår af Figur 2-2. Figur 2-2: Organisering af <EJENDOMSSERVICEFUNKTIONSOMRÅ- DET(ERNE)> ET ORGANISATIONSDIAGRAM EL. LIGN. FOR ORGANISERING AF EJENDOMSSERVICEFUNKTIONSOMRÅDET(ERNE)>. 1 Der henvises i øvrigt til kommunens hjemmeside Bilag 1 Kravspecifikation <NAVN> Kommune 2

6 2.3 Det nuværende decentraliseringsniveau Institutionerne er et væsentligt omdrejningspunkt i <NAVN> Kommunes organisering af opgavevaretagelsen. På kommunens hjemmeside findes en liste over institutioner. Det skal understreges, at der løbende kan påregnes ændringer i antallet af institutioner. BESKRIVELSE AF DECENTRALISERINGSNIVEAUET> For specifik beskrivelse af samspillet mellem <EJENDOMSSERVICEFUNKTI- ONSOMRÅDET(ERNE)> og institutionerne henvises til de efterfølgende ydelsesbeskrivelser. Udbuddet tager udgangspunkt i den eksisterende organisering af <EJEN- DOMSSERVICEFUNKTIONSOMRÅDET(ERNE)> i kommunen. Omfanget og kvaliteten af samspillet mellem leverandøren og kommunens institutioner og afdelinger vil være afgørende for, at <EJENDOMSSERVICE- FUNKTIONSOMRÅDET(ERNE)> fungerer tilfredsstillende. Udbuddet må således ikke resultere i en forringelse af forholdene for institutionerne, herunder institutionslederne. 2.4 Oplysninger om <EJENDOMSSERVICEFUNKTIONSOMRÅDET(ERNE)> I det følgende afsnit gives en række kvantitative oplysninger om <EJEN- DOMSSERVICEFUNKTIONSOMRÅDET(ERNE)>. EN KVANTITATIV BESKRIVELSE AF EJENDOMSSERVICEFUNKTIO- NEN(ERNE)> Udbuddet tager udgangspunkt i ovenstående opgørelse over <EJENDOMS- SERVICEFUNKTIONSOMRÅDET(ERNE)>. Bilag 1 Kravspecifikation <NAVN> Kommune 3

7 3. Krav til leverandøren <NAVN> Kommune har en række forventninger til leverandøren. 3.1 It-anvendelse <NAVN> Kommune stiller følgende krav til leverandørens it-anvendelse: Krav 1. Krav 2. Leverandøren skal løbende indberette afsluttet arbejde og ændringer foretaget på kommunens ejendomme til NAVN PÅ IT-SYSTEM>, så kunden har mulighed for at få relevant dokumentation for leverandørens arbejde. Leverandørens it-systemer skal kunne fungere sammen med den til enhver tid gældende it-infrastruktur og it-sikkerhed i <NAVN> Kommune, således at kommunikation og dataudveksling kan foregå hensigtsmæssigt ift. opgavevaretagelsen. De itrelaterede forhold vedr. <EJENDOMSSERVICEFUNKTI- ON(ERNE)> er beskrevet i underbilag x til bilaget. Kundens it-sikkerhedspolitik og it-strategi er vedlagt udbudsmaterialet i underbilag x. 3.2 Leverandørens kvalifikationer <NAVN> Kommune forventer, at leverandøren er i stand til at koordinere og tilpasse arbejdet i forhold <NAVN> Kommunes andre ejendomsservicefunktioner, herunder ejendomsservicefunktioner som varetages af enheder i kommunen eller af private leverandører. Der henvises i øvrigt til det øvrige udbudsmateriale, herunder til ydelsesbeskrivelserne i afsnit 4. Krav 3. Krav 4. Tilbud 1. Leverandøren skal varetage et tæt dagligt samarbejde og kommunikere med kontaktpersonerne på de enkelte ejendomsservicefunktionsområder i kommunen. Leverandøren skal være i stand til at kommunikere direkte med brugeren, som modtager <EJENDOMSSERVICEFUNKTI- ON(ERNE)>, og dermed evne at sætte brugeren i centrum. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 redegøre for, hvordan leverandøren varetager et dagligt samarbejde med kontaktpersonerne på de enkelte ejendomsservicefunktionsområder i kommunen. Bilag 1 Kravspecifikation <NAVN> Kommune 4

8 Tilbud 2. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 redegøre for, hvordan leverandøren har til hensigt at kommunikere direkte med brugeren, som modtager ydelsen. 3.3 Krav til driftsplaner Krav 5. Leverandøren skal i henhold til kontrakten udarbejde driftsplaner på baggrund af ydelsesbeskrivelserne i afsnit 4 og leverandørens løsningsbeskrivelse i bilag 2. Det er et krav til indholdet, at driftsplanerne beskriver rutiner og er egnede som styringsværktøj for den daglige drift. Driftsplanen kan udgøre en detaljering af leverandørens løsningsbeskrivelse. Driftsplanerne skal sikre, at der sker en vidensoverførelse og forventningsafklaring parterne imellem, og at der identificeres præcise målepunkter og opfølgningsinstrumenter for de enkelte opgaver. Endelig skal driftsplanerne indeholde en beskrivelse af procedurer, kontaktnumre mv. i forbindelse med den daglige opgavevaretagelse. Indholdet af driftsplanerne drøftes og fastlægges endeligt efter kontraktindgåelse. Tilbud 3. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 udarbejde udkast til driftsplaner. 3.4 Samarbejde om optimering af arbejdsgange <NAVN> Kommune har et ønske om, at arbejdsgangene er så smidige som muligt. Det er derfor væsentligt, at leverandøren iagttager, at beskrivelserne i afsnit 4 for en stor dels vedkommende tager afsæt i eksisterende arbejdsgange. Leverandøren forventes løbende at være opmærksom på muligheder for at optimere arbejdsgange, samarbejde eller ressourceudnyttelse. Tilbud 4. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 beskrive og diskutere udviklingsperspektivet i forhold til opgaveløsningen. 3.5 Øvrige krav til leverandøren <NAVN> Kommune stiller følgende øvrige krav til leverandøren: Krav 6. Krav 7. Leverandørens medarbejdere skal være klart identificerbare med gyldigt adgangskort. Leverandører er forpligtet til at bære påklædning med kommunens navn og logo. Bilag 1 Kravspecifikation <NAVN> Kommune 5

9 Krav 8. Krav 9. Leverandøren skal orientere kommunen, såfremt der anvendes vikarer til varetagelse af ydelsen. Leverandørens medarbejdere har en generel observations- og meddelelsespligt i forhold til skader, fejl, mangler mv. på bygninger og udearealer. Bilag 1 Kravspecifikation <NAVN> Kommune 6

10 4. Ydelser inden for <EJENDOMSSERVICEFUNKTI- ONSOMRÅDET(ERNE)> Varetagelsen af <EJENDOMSSERVICEFUNKTION(ERNE)> har samlet set til formål at sikre EN BESKRIVELSE>. 4.1 Overordnede ansvarsområder Leverandørens overordnede ansvarsområder er: EN BESKRIVELSE> 4.2 Opdeling af ydelserne I dette afsnit beskrives de ydelser, som leverandøren skal levere til <NAVN> Kommune. Beskrivelserne er som udgangspunkt foretaget med udgangspunkt i de resultater og/eller det output, som leverandøren skal tilvejebringe. Leverandøren har metodefrihed i forhold til valg af de mest hensigtsmæssige arbejdsmetoder til varetagelsen af ydelserne. Der er dog i ydelsesskemaerne beskrevet en række centrale aktiviteter for hver ydelse. De oplyste nøgletal for ydelserne er baseret på bagudrettede produktionsdata og er alene retningsgivende for leverandøren med hensyn til omfanget af de ydelser, der skal leveres. <EJENDOMSSERVICEFUNKTION(ERNE)> er i det følgende beskrevet ud fra følgende opdeling: Vagt- og securityopgaver Post- og transportopgaver Kopi-, trykke-, scanne- og arkiveringsopgaver Kantineopgaver Små-vedligehold Udvendigt renhold og vedligehold af udearealer Indvendigt renhold Fælles driftsopgaver Receptionsopgaver. Hver ydelse er kort beskrevet i et skema ud fra følgende opdeling: 1. Kort verbal beskrivelse af opgaven. 2. Beskrivelse af, hvem/hvilken enhed der sætter ydelsen i gang 3. Ydelsens hovedelementer. 4. Hvad er resultatet af ydelsen? 5. Omfang/mængde. Bilag 1 Kravspecifikation <NAVN> Kommune 7

11 4.3 Afgrænsning Leverandøren skal, jf. afsnit 4.2, som udgangspunkt levere de opgaver, der er beskrevet efterfølgende. Herfra er undtaget funktionerne x.x, x.x og x.x, som alene er medtaget i denne beskrivelse for at give en samlet beskrivelse af området. Ejendomsservicefunktionerne x.x, x.x og x.x forestås af <NAVN> Kommune. 4.4 Vagt- og securityopgaver Tilbud 5. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 medtage en første overordnet beskrivelse af de fremtidige processer i forhold til ydelsen vagt og security. Nr. Funktion Mængde 1.1 Vagt og security, herunder: Vagtrunderinger i ejendomme uden for åbningstid. Lukning af vinduer, slukning af lys mv. Administration og overvågning af tekniske sikkerhedsforanstaltninger (alarmer), herunder adgangskontrol, administration af nøgler/sikkerhedskort, alarmopkald/udrykninger mv. M.fl. >: 4.5 Post- og transportopgaver Tilbud 6. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 medtage en første overordnet beskrivelse af de fremtidige processer i forhold til ydelsen post- og transportopgaver. Nr. Funktion Mængde 2.1 Postservice, herunder: Modtagelse, sortering og fordeling af indgående, ekstern post. Indsamling, sortering og fordeling af intern post. Frankering og forsendelse af udgående ekstern post. M.fl. Bilag 1 Kravspecifikation <NAVN> Kommune 8

12 : 2.2 Mindre transportopgaver : 4.6 Kopi-, trykke-, scanne- og arkiveringsopgaver Tilbud 7. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 medtage en første overordnet beskrivelse af de fremtidige processer i forhold til ydelsen kopi-, trykke-, scanne- og arkiveringsopgaver. Nr. Funktion Mængde 3.1 Kopi- og trykkeservice : 3.2 Journalisering/arkivering : 4.7 Kantineopgaver Tilbud 8. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 medtage en første overordnet beskrivelse af de fremtidige processer i forhold til ydelsen kantineopgaver. Nr. Funktion Mængde 4.1 Kantinedrift, herunder: Tilberedning og udlevering af mad og drikke til kommunens medarbejdere. M.fl. Bilag 1 Kravspecifikation <NAVN> Kommune 9

13 : 4.8 Små-vedligehold Tilbud 9. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 medtage en første overordnet beskrivelse af de fremtidige processer i forhold til ydelsen små-vedligehold. Nr. Funktion Mængde 5.1 Små-vedligehold, herunder: Mindre vedligeholdelse af ejendommen. Observationsforpligtelse i forhold til bygningens indvendige og udvendige tilstand M.fl. : 4.9 Udvendigt renhold og vedligehold af udearealer Tilbud 10. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 medtage en første overordnet beskrivelse af de fremtidige processer i forhold til ydelsen udvendigt renhold og vedligehold af udearealer. Nr. Funktion Mængde 6.1 Udvendigt renhold og vedligehold af udearealer, herunder: Renhold af befæstede arealer, græsarealer, plantearealer, bassiner, havemøbler, flagstænger, hegn, afløb, belysning, indgangspartier etc. Snerydning. Fjernelse af graffiti. Fjernelse af små-affald. Fejning. Græsslåning, pasning af blomster, træer, hegn mv. M.fl. Bilag 1 Kravspecifikation <NAVN> Kommune 10

14 : 4.10 Indvendigt renhold Tilbud 11. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 medtage en første overordnet beskrivelse af de fremtidige processer i forhold til ydelsen indvendigt renhold. Nr. Funktion Mængde 7.1 Daglig rengøring : 7.2 Periodisk rengøring : 7.3 Soignering : 7.4 Vinduespolering : 7.5 Måtte- og linnedservice : Bilag 1 Kravspecifikation <NAVN> Kommune 11

15 4.11 Fælles driftsopgaver Tilbud 12. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 medtage en første overordnet beskrivelse af de fremtidige processer i forhold til ydelsen fælles driftsopgaver. Nr. Funktion Mængde 8.1 Fælles drift, herunder pasning af simple aktiviteter, f.eks. justering, smøring og rensning m.fl. : 4.12 Receptionsopgaver Tilbud 13. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 medtage en første overordnet beskrivelse af de fremtidige processer i forhold til ydelsen receptionsopgaver. Nr. Funktion Mængde 9.1 Reception og omstilling, herunder: Intern help/service desk til bestilling/håndtering af servicefunktioner Mødebooking Omstilling til relevante personer/enheder M.fl. : 1. Kort beskrivelse 2. Hvem sætter i gang 3. Hovedelementer 4. Resultat af ydelsen> Bilag 1 Kravspecifikation <NAVN> Kommune 12

16 5. Kvalitetsmål, indikatorer for målopfyldelse og bod I dette bilag beskrives de kvalitets- og servicemål, der er gældende for leverandørens ydelser. På baggrund af kravspecifikationerne skal leverandøren iværksætte de fornødne instruktioner og procedurer til sikring og kontrol af levering af de aftalte ydelser. Som overordnede kvalitetskriterier lægger kunden vægt på: At brugerne er tilfredse med ydelserne fra leverandøren. At samarbejdet mellem leverandøren, institutioner, afdelinger og øvrige samarbejdspartnere fungerer smidigt og gnidningsfrit. At leverandøren leverer fagligt gode løsninger. Dette skal ske med anvendelse af de færrest mulige ressourcer samlet set. Kunden lægger i forbindelse med kvalitetsmålene vægt på, at der opnås helhed og sammenhæng i løsning af <EJENDOMSSERVICEFUNKTION(ERNE)>, og at løsning af opgaven hviler på en samarbejdsfilosofi, jf. også bilag 3. Målsætningerne tager udgangspunkt i en grundtanke om, at en korrekt, hurtig og kvalificeret betjening på den ene side giver tilfredse brugere, og på den anden side minimerer den arbejdsmæssige belastning, som følger af fejlrettelse, besvarelse af spørgsmål osv. Udgangspunktet for samarbejdet skal være, at der sikres en kvalitet, svarende til de indikatorer, der er beskrevet i dette afsnit. Opgaveløsningen skal som minimum svare til dette niveau. Kvalitetsopfølgningen vil finde sted inden for tre hovedområder: 1. Kvalitet i forhold til output 2. Kvalitet i sammenhæng med rammer for aktivitet 3. Kvalitet med udgangspunkt i samarbejde og brugertilfredshed. Kvalitetsstyringen og -kravene indbefatter nedenstående indikatorer, som indgår i den løbende rapportering til kunden. Af hensyn til kundens mulighed for løbende at føre tilsyn med leverandørens opgaveløsning forventes det, at leverandøren løbende rapporterer på disse indikatorer. Bilag 1 Kravspecifikation <NAVN> Kommune 13

17 5.1 Kvalitet i forhold til output Ved output forstås resultatet af ejendomsservicefunktionen. For rengøring kan et output f.eks. være, at den fastlagte arbejdsplan er gennemført, eller at der er etableret den aftalte standard i forhold til renhedsgraderne. FLERE OUTPUT-BESKRIVELSER I FORHOLD TIL EJENDOMSSER- VICEFUNKTION(ERNE)> Indikatorer for kvalitet i forhold til output er følgende: Arbejdsplan i henhold til rengøringsprogram er gennemført eller Der er etableret den aftalte standard i forhold til renhedsgraderne. FLERE INDIKATORER I FORHOLD TIL OUTPUT > 5.2 Kvalitet i sammenhæng med rammer for aktivitet Ved rammer for aktivitet forstås de vilkår, hvorunder ydelserne skal leveres, f.eks. leverandørens tilgængelighed. RAMMER FOR AKTIVITET I FORHOLD TIL EJENDOMSSERVICE- FUNKTION(ERNE)> Indikatorer for kvalitet i forhold til rammer for aktivitet er: At leverandøren dagligt kan kontaktes i et fast aftalt tidsrum inden for kundens normale arbejdstidsrum. Tilbud 14. Leverandøren skal i bilag 2 angive forslag til tidsrum, hvor leverandøren kan kontaktes telefonisk og personligt. FLERE INDIKATORER FOR RAMMER FOR AKTIVITET> 5.3 Kvalitet med udgangspunkt i samarbejde og brugertilfredshed Ved samarbejde og brugertilfredshed forstås tilfredsheden hos institutioner, afdelinger og øvrige samarbejdspartnere, som er et resultat af leverandørens imødekommenhed, samarbejdsvillighed og evne til at varetage <EJEN- DOMSSERVICEFUNKTION(ERNE)> på en tilfredsstillende måde. Indikatorerne for kvalitet i forhold til samarbejde og brugertilfredshed er: At institutioner og afdelinger og øvrige samarbejdspartnere generelt oplever en tilfredsstillende imødekommenhed hos leverandøren samt har tiltro til leverandørens evne til at løse opgaverne og opståede problemer. Bilag 1 Kravspecifikation <NAVN> Kommune 14

18 At antallet af klager til institutioner, afdelinger og øvrige samarbejdspartnere, til leverandøren over utilstrækkelig opgaveløsning eller manglende imødekommenhed hos leverandøren er faldende gennem kontraktperioden. At institutioner, afdelinger og øvrige samarbejdspartnere generelt oplever, at leverandøren medvirker til et godt samarbejdsklima mellem institutioner, afdelinger og øvrige samarbejdspartnere og leverandør. At leverandøren generelt opfattes som en konstruktiv samarbejdspartner, der medvirker til at skabe merværdi for institutioner, afdelinger og øvrige samarbejdspartnere. 5.4 Kvalitetsopfølgning I dette afsnit beskrives de metoder, som skal anvendes i forbindelse med opfølgning på de beskrevne kvalitetsmål Klagehåndtering Krav 10. Leverandøren er forpligtet til at føre månedlig statistik over antallet af klager, således at disse oplysninger kan indgå som grundlag for den løbende dialog om udviklingen i serviceniveauet Brugerundersøgelse Det er væsentligt, at brugerne er tilfredse med den service, der leveres. Brugerne skal derfor spørges om deres generelle tilfredshed med betjeningen, herunder med telefonbetjening, forståelighed i skriftlig og mundtlig kommunikation osv. Krav 11. Krav 12. Leverandøren skal årligt foretage en undersøgelse af brugernes vurderinger af leverancerne ved udsendelse af spørgeskemaer til de personaleforvaltende enheder institutioner og afdelinger. Leverandøren er forpligtet til på kundens begæring uden ugrundet ophold at afhjælpe forhold, som brugerundersøgelserne måtte give anledning til Leverandørens kvalitetssikring Krav 13. Den ansvarlige leder af indsatsen skal sikre sig, at arbejdet udføres korrekt, og skal endvidere forestå leverandørens egen kvalitetssikring med den udførte opgave. Leverandøren skal til enhver tid kunne dokumentere den udførte kvalitetssikring. Bilag 1 Kravspecifikation <NAVN> Kommune 15

19 Formålet hermed er at sikre, at kunden opnår ydelserne, som beskrevet ovenfor, til den fastsatte pris og med den mindst mulige kontrol- og opfølgningsindsats fra kundens side. Viser en kvalitetskontrol, at der foreligger misligholdelse, skal leverandøren uden ugrundet ophold meddele kunden dette og oplyse, hvad leverandøren vil gøre for at afhjælpe misligholdelsen, samt hvilke tiltag leverandøren vil iværksætte for at undgå, at tilsvarende misligholdelse indtræffer fremover. Kunden kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør, og hvilke skridt der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelser fremover. Dette kan eksempelvis være, at der i en periode gennemføres skærpet kontrol i form af udvidet eller hyppigere kontrol. Krav 14. Tilbud 15. Leverandøren skal ud fra ovenstående foretage en løbende rapportering til kundens kontaktperson. Leverandøren skal i underbilag til bilag 2 beskrive sin tilgang til kvalitetssikring. Jævnfør bilag 3, afholdes der jævnligt kontaktmøder mellem kunden og leverandøren, hvor der bl.a. gøres status på leverancen mht. kvalitet Stikprøvekontrol Kunden er til enhver tid berettiget til, uden beregning, at foretage stikprøver på opgaveløsningens kvalitet til sikring af opfyldelsen af de stillede kvalitetsog produktionskrav. En sådan stikprøve vil blive udført af 3. person med relevant faglig baggrund. Stikprøver vil kunne omfatte alle de i kravspecifikationen nævnte ydelser. Der vil ved afslutning blive udarbejdet en skriftlig rapport med tilhørende kvalitetsbedømmelse (dokumentation for afvigelser fra den aftalte kvalitet), som vil blive forelagt leverandøren. Konstaterede mangler i kvaliteten skal straks rettes op efter påtale i henhold til aftale med <NAVN> Kommunes kontaktperson Instruktion og bemanding På baggrund af kravspecifikationerne skal leverandøren iværksætte de fornødne instruktioner og procedurer til sikring og kontrol af levering af de aftale ydelser. Det forudsættes, at der er faste medarbejdere og en fast arbejdsleder tilknyttet kunden. Bilag 1 Kravspecifikation <NAVN> Kommune 16

20 5.5 Bonusmodel EVT. BONUSMODEL> 5.6 Bod for manglende opfyldelse af visse kvalitetsmål EVT. BODSMODEL> Bilag 1 Kravspecifikation <NAVN> Kommune 17

21 Underbilag Bilag 1 Kravspecifikation <NAVN> Kommune 18

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud

Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud 1. Vejlednings- og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap. 10 for forsikrede ledige med virksomhedspraktikformidling i.h.t. Lov

Læs mere

Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud

Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud 2. Virksomhedspraktikformidling i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats Kap. 11 for forsikrede ledige Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Den nuværende

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation

Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende lønadministration 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 Løn- og personaleafdelingen 2 2.3 Det nuværende decentraliseringsniveau

Læs mere

Bilag 2. Leverandørens løsningsbeskrivelse

Bilag 2. Leverandørens løsningsbeskrivelse Bilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver. Tilbudsgiver skal i bilaget beskrive sin tilgang til løsning af opgaven under hensyntagen til at sikre en opgaveløsning

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Eksempler. DFM Benchmarking

Eksempler. DFM Benchmarking Eksempler DFM Benchmarking Kausalitet Formål med benchmarking At maksimere output i forhold til input At udføre det nødvendige output Output Kvalitet Mængde Tilfredshed Effektiv Normal Ineffektiv Input

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Potentielle tilbudsgivere på Erhvervs- og Byggestyrelsens udbud af kontrakt om sekretariatsbistand vedr. byggeskadeforsikringen 20.

Potentielle tilbudsgivere på Erhvervs- og Byggestyrelsens udbud af kontrakt om sekretariatsbistand vedr. byggeskadeforsikringen 20. NOTAT Sterregaard ApS Fra: Til: Bent Sterregaard Potentielle tilbudsgivere på Erhvervs- og Byggestyrelsens udbud af kontrakt om sekretariatsbistand vedr. byggeskadeforsikringen 20. november 2008 Besvarelse

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp Kvalitetskrav til private leverandører af praktisk hjælp Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. 299 af 25/03 2010.

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM

KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM 2013 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION Indledning Kravspecifikationen beskriver de minimumskrav og ønsker, der gælder for den udbudte opgave, der skal leveres på adresserne, Værkmestergade 15 & 3-5, 8000 Aarhus C Grøndalsvej

Læs mere

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve Bilag 12 Afprøvning Side 1 af 9 Bilag 12 Afprøvning I forbindelse med etablering af EPJ skal der gennemføres kvalitetsstyringsaktiviteter jf. bilag 10, herunder afprøvning og evaluering af den samlede

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter NOTAT Kvalitetssikring af myndighedsprojekter Dette notat beskriver kvalitetssikringen af myndighedsprojekter, der gennemføres i samarbejde mellem Energistyrelsen og SBi i regi af aftalen mellem Energistyrelsen

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Udbud af det samlede beredskab på Djursland

Udbud af det samlede beredskab på Djursland Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Udbud af det samlede beredskab på Djursland Tilbud Januar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Evaluering - indhold... 3 3 Evaluering - tidsplan... 6 4 Evaluering - metoder... 6 5 Om opgaven på Søhusparken

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

1 of 5. Tilsynspolitik

1 of 5. Tilsynspolitik 1 of 5 Tilsynspolitik Godkendt af Byrådet d. 16. december 2015 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En aktiv

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Leverandørens løsningsbeskrivelse

Leverandørens løsningsbeskrivelse Leverandørens løsningsbeskrivelse Uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere Bilag 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3

Læs mere

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg TILSYNSPOLITIK Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Baggrund og lovgrundlag I henhold til 151 c i Lov om Social

Læs mere

Forvaltning af aftalen varetages af Teknik og Drift med bistand af ServiceConsult som ekstern controller.

Forvaltning af aftalen varetages af Teknik og Drift med bistand af ServiceConsult som ekstern controller. Notat Rengøring og vinduespolering i Allerød Kommune Rengøring og vinduespolering på de kommunale lokaliteter 1, har siden den 1. november 2015 været udført af Forenede Service A/S. Baggrunden for aftalen

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

April 2008 TELEFONPOLITIK

April 2008 TELEFONPOLITIK April 2008 TELEFONPOLITIK Indhold: 1. Målsætning 2. Hvem er omfattet af telefonpolitikken 3. Hvad kan borgeren forvente - Tilgængelighed - God Service - Telefon- og ekspeditionstid - Telefonsvarer 4. Telefonkulturen

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Bilag 2 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 1. version til 2. version af DDKM for apoteker

Bilag 2 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 1. version til 2. version af DDKM for apoteker Side 1 af 8 Bilag 2 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 1. version til 2. version af DDKM for apoteker 1. version af DDKM for apoteker 2. version af DDKM for apoteker 1.1.1 Virksomhedsgrundlag 1.1.2

Læs mere

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen Bilag 1 Tilsynspolitik - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Aalborg 1 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012 Odense Byråd vedtog d. 10 marts 2010 (sagsnr. 2010/026094), at der i forbindelse med udbud af opgaver til private entreprenører/leverandører, skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter og/eller

Læs mere

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009 Greve Kommune Hjælpemidler 26. marts 2009 1. Baggrund og formål Greve Kommune har henvendt sig til KLs Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til en afklaring af de muligheder, kommunen kan anvende

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af løn- og personalesystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål... 3 6.1 Indledning... 3 6.2 Systemets normale driftstid... 3 6.3 Svartider... 3 6.3.1 Krav til svartider...

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af E-rekrutteringssystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål 3 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Svartider 3 6.3.1 Krav til svartider 3 6.3.2 Måling af

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

Handleplan. Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune. Teknik og Miljø, 25. november 2013

Handleplan. Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune. Teknik og Miljø, 25. november 2013 Handleplan Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune Teknik og Miljø, 25. november 2013 Indledning Formålet med denne handleplan er at igangsætte en proces med henblik på øget

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Dan Andersen Økonomichef Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 120.000 (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Bilag 8 Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Systemer og værktøjer...

Læs mere

Kommisorium for revisionskomite

Kommisorium for revisionskomite Kommisorium for revisionskomite Kristian Wulf-Andersen Copyright 2. november 2011 Trifork A/S Side 1 af 9 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.1.0 2009-05-26 KWA Oprettelse og første version til

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Søren Samuelsen Udviklingsdirektør Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 142.000,- (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s

Læs mere

Bilag 7. Kvalitetsstyring - Entreprenørmodellen. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 7 side 1

Bilag 7. Kvalitetsstyring - Entreprenørmodellen. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 7 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 7 side 1 Bilag 7 Kvalitetsstyring - Entreprenørmodellen 7.1 Hovedprincipper og anvendelse... 2 7.1.1 Kvalitetsstyringssystemets hovedprincipper... 2 7.1.2 Grundlaget

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune Torsdag den 11. december 2008 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Odense Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Vurdering og grænsedragning af rengøringen i Ringsted Svømmehal

Vurdering og grænsedragning af rengøringen i Ringsted Svømmehal Vurdering og grænsedragning af rengøringen i Ringsted Svømmehal Ringsted Kommune Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1.1 Indledning... 2 1.2 Rengøringsopgavens omfang... 2 1.3 Praktisk opdeling... 4 1.4 Hygiejne

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Dorte Dewitz HR & Personalechef Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 120.000 (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83)

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) Indledning Ifølge Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område 15 og 16, har kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING Side 45 BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING 1. Rammer Parterne er enige om særligt at henlede opmærksomheden på, at medindflydelses-

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK September 2013 Dokument nr. 2013-2 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet:BDC Offentlig-privat samarbejde om Park og vej Bilag 2, Samarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Samarbejdsaftale. Om drift af fælles hjælpemiddeldepot. mellem. Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Nordsjællands Brandvæsen

Samarbejdsaftale. Om drift af fælles hjælpemiddeldepot. mellem. Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Nordsjællands Brandvæsen Samarbejdsaftale Om drift af fælles hjælpemiddeldepot mellem Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner og Nordsjællands Brandvæsen 1. Aftalens deltagere Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK September 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Kontraktens omfang...3 1.2 Udbudsform og grundlag...3 1.3 Udbudsmaterialet...4 2 5 2.1 Ordregiver...5 2.2

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag:

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

UNDERBILAG 3A.1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM. Use case Opfølgning

UNDERBILAG 3A.1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM. Use case Opfølgning UNDERBILAG 3A.1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM Use case Opfølgning INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Rammeaftalen og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen EVALUERINGSRAPPORT KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN DATO: 28.10.2016 Sags nr. 2016-0083970 Evalueringsrapport

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Baggrund Der har i januar og februar 2015 været foretaget en tilfredshedsundersøgelse hos de borgere, der modtager ydelser fra Psykiatri og Handicap.

Læs mere

Indledning. Indhold. Med mere end 300 medarbejdere kræves en stærk organisationsstruktur og klart definerede retningslinjer

Indledning. Indhold. Med mere end 300 medarbejdere kræves en stærk organisationsstruktur og klart definerede retningslinjer Organisation Indledning Med mere end 300 medarbejdere kræves en stærk organisationsstruktur og klart definerede retningslinjer Sort til Hvidt er en service- og rengøringsvirksomhed, som er baseret på sunde

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

(virksomhed) (projektnavn) (måned år)

(virksomhed) (projektnavn) (måned år) Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Bilag 1 Månedsrapport Månedsrapport nr. (måned år) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Bilag 1

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere