ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE CVR.nr ÅRSRAPPORT 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012"

Transkript

1 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE CVR.nr ÅRSRAPPORT 2012

2 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 10 Balance 31. december 11 Noter 13 Diverse opgørelser Opgørelse af andelens værdi 20 Andelsværdi fordelt pr. lejlighed 21 Likviditetsoversigt 23 Pengestrømsopgørelse 23 Opgørelse af skattepligtig indkomst 24 1

3 FORENINGSOPLYSNINGER Foreningen Andelsboligforeningen Amaliegade Amaliegade København K CVR.nr Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Susanne van Hauen, formand Simon Orry Borghei Morten Fisker Lise-Lotte Falck Carl Hunæus Lundgren Moustgaard Jane De Verner Peter Theill Revision Chr. Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Adelgade København K Administrator Advokaterne i Rosenborggade Rosenborggade København K 2

4 BESTYRELSENS BERETNING Aktiviteter Andelsboligforeningens aktiviteter består i at drive andelsboligforeningen samt at administrere foreningens ejendom, matr.nr. 194 m.fl. Østervold Kvarter, beliggende Amaliegade 26-36, 1256 København K. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Andelsboligforeningen har i 2012 haft to førstegangssalg af andele, idet lejligheden beliggende Amaliegade 28, 2. th. er solgt som delvis erhvervs- og boligandel medens erhvervslejemålet beliggende Amaliegade 26, st. er solgt som erhvervsandel. Lejlighederne Amaliegade 28, 5. sal. og Amaliegade 30, 5. sal er endnu ikke solgt. Amaliegade 28, 5. er udlejet på en tidsbegrænset erhvervsmæssig aftale til en virksomhed som samtidig har ret til at fremleje lejligheden til en medarbejder med en løbetid på 5 år og Amaliegade 30, 5. er ligeledes udlejet på en tidsbegrænset aftale som er betinget af fraflytning såfremt der kommer en køber til andelen. Lejemålet beliggende Amaliegade 36, 5. th. der blev fraflyttet af lejer pr. 1. marts 2011 blev på grund af svigtende salg som andel genudlejet på en tidsbegrænset lejekontrakt for perioden 1. november 2011 til 1. marts Denne lejeaftale er blevet forlænget indtil den 31. marts Erhvervsandelen Amaliegade 28 kld. blev medio 2012 overtaget af andelsboligforeningen og umiddelbart derefter videresolgt med en mindre fortjeneste. Desuden er erhvervslejemålet Amaliegade 34 st. blevet registreret som bolig og herefter udlejet til studerende. Som anført under passiver er det urealiserede kurstab på renteswappen steget med kr ,00, hvilket til dels modsvares af en kursregulering af prioritetsgælden på kr ,00 samt overkurs ved førstegangssalg på kr ,00 jf. note 17. Ovennævnte kurstab vil imidlertid blive mindre efterhånden som udløbet af renteswappen den 30.juni 2018 nærmer sig samt hvis markedsrenten for perioden indtil udløbet af renteswappen stiger. Værdien af renteswappen indgår i årsrapporten i opgørelse over andelsboligforeningens egenkapital. Som det fremgår af ovennævnte er andelsboligforeningens finansiering baseret på en fastrente, der er sammensat af realkreditlån baseret på 6 måneders Cibor og derefter via en renteswap er omlagt til en fast rente på pt % p.a. Den faste rente er aftalt til at stige med 0,07 procentpoint hvert år pr. 1. juli, sidste gang pr. 1. juli Den 1. juli 2017 stiger renten med 0,92 procentpoint gældende indtil 30. juni 2018, hvor renteswappen ophører. 3

5 BESTYRELSENS BERETNING Renteswappen er således en aftale med en forholdsvis kort løbetid. Restløbetiden pr. 31. december 2012 udgjorde 5,5 år ligesom det vil være muligt, såfremt det måtte vise sig økonomisk forsvarligt, til enhver tid, at udtræde af renteswapaftalen. Realkredit Danmark meddelte i september måned 2012, at bidragssatsen på foreningens realkreditlån ville blive forhøjet med 0,20 % fra 0,45 % p.a. til 0,65 % p.a., idet kreditforeningen har været nødt til at imødekomme større kapitalkrav fra myndighederne. Bestyrelsen har efterfølgende gennem forhandlinger med Realkredit Danmark opnået en nedsættelse af bidraget til 0,55 % p.a. for perioden 1.april 2013 til 31. marts 2014 og 0,60 % for perioden 1. april 2014 til 31. marts De opnåede nedsættelser betyder for perioden 2013/2014 en besparelse på kr ,- og for perioden 2014/2015 en besparelse på kr ,00. På generalforsamlingen fremsætter bestyrelsen forslag om, at andelskronen bliver nedjusteret til følgende formueværdier pr. m2: Boligandele pr. m2 kr ,- Erhvervsandele pr. m2 kr ,- som er den maximale værdi pr. m2, som andelshaverne lovligt kan sælge deres andele til i henhold til lov om andelsboliger. Efter nyeste retspraksis er andelsboligforeningen til stadighed er forpligtet til i forbindelse med salg af andele at justere andelskroneværdien i forhold til den seneste opgørelse af renteswappens værdi, der modtages hver måned fra Danske Bank. Andelskroneværdien fastsættes - baseret på den offentlige ejendomsværdi - som ved den seneste offentlige vurdering pr. 1. oktober 2012 udgjorde ,00. Der henvises til beregningen af størrelsen af egenkapitalen jf. note 17. 4

6 BESTYRELSENS BERETNING Usikkerhed ved indregning og måling Beregning af andelskronen er sket på baggrund af reglerne i Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Beregningen kan enten tage udgangspunkt i anskaffelsesprisen, handelsværdien som udlejningsejendom (valuarvurdering) eller kontant ejendomsværdi. I den udstrækning markedsrenter ændrer sig eller ejendommenes forhold i øvrigt ændres, kan ejendommenes værdi tilsvarende ændre sig. Endvidere kan en vurdering, foretaget af en anden valuar, eller revurdering af den offentlige ejendomsvurdering føre til en anden regning af andelskronen. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter 31. december 2012 indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for foreningens finansielle stilling. 5

7 BESTYRELSENS OG ADMINISTRATORS PÅTEGNING Bestyrelsen og administrator har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for Andelsboligforeningen Amaliegade Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 12. marts 2013 Susanne van Hauen Peter Theill Simon Orry Borghei formand Morten Fisker Lise Lotte Falck Jane De Verner Carl Hunæus Lundgren Moustgaard Administrator Advokaterne i Rosenborggade Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent: 6

8 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til medlemmerne i Andelsboligforeningen Amaliegade Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Amaliegade for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med visse tilpasninger, lov om andelsboligforeninger og foreningens vedtægter. Vi har ikke revideret de anførte budgettal. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med visse tilpasninger, lov om andelsboligforeninger og foreningens vedtægter. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Andelsboligforeningen Amaliegade har i overensstemmelse med god skik for ejerforeninger, som sammenligningstal i budgetsammenligning for regnskabsåret 2012, medtaget det på generalforsamlingen 17. april 2012 godkendte resultatbudget for Resultatbudgettet har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Udtalelse om bestyrelsens beretning Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst bestyrelsens beretning. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i bestyrelsens beretning er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 12. marts 2013 Chr. Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bent Kofoed statsautoriseret revisor 7

9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabsgrundlaget Årsrapporten for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A- virksomheder. Herudover har foreningen valgt at følge reglerne for klasse B om bestyrelsesberetningen, jf. årsregnskabslovens 77. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år Renteswap: Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: RESULTATOPGØRELSEN Indtægter Boligafgift og lejeindtægt er indregnet i resultatopgørelsen til den på generalforsamlingen fastsatte leje. Alle indtægter vedrørende regnskabsåret er medtaget. Øvrige indtægter er indregnet med fuld periodisering. Udgifter Øvrige udgifter består af ejendomsomkostninger, vedligeholdelsesomkostninger, renholdelsesomkostninger, lønomkostninger og administrative omkostninger m.v. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, markedsværdiregulering af rente swapaftale m.v.. Skatter Årets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen som den del, der kan henføres til årets resultat. 8

10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS BALANCEN Materielle anlægsaktiver Ejendommen er optages til seneste offentlige vurdering, der afskrives ikke på bygninger. Det bør bemærkes, at ejendommens bogførte værdi ikke nødvendigvis er lig med ejendommens handelsværdi. Handelsværdien vil kunne fastsættes ved en uvildig vurdering af ejendommen. Installationer og driftsmidler optages til anskaffelsessum fratrukket akkumulerede afskrivninger. Kurstab optages til nominel værdi, der afskrives henover lånets løbetid. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Selskabsskat Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for eventuelt betalt acontoskatter. Gældsforpligtelser Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen. Prioritetsgæld måles til kursværdi på balancedagen. Renteswap måles til markedsværdien på balancedagen. 9

11 RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER Budget Realiseret Realiseret Note (ej revideret) Boligafgifter Lejeindtægter Diverse indtægter INDTÆGTER I ALT Ejendomsskat m.v Ejendomsomkostninger Administrationsomkostninger m.v Vedligeholdelsesomkostninger Renholdelse Antenneregnskab Viceværtsomkostninger Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ekstraordinære omkostninger Afskrivninger UDGIFTER I ALT DRIFTSRESULTAT Afsat skat ÅRETS RESULTAT

12 BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER Note Ejendommen matr.nr. 194 m.fl. Østervold Kvarter Installationer Driftsmidler 0 0 Materielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Restancer Varmeregnskab 2010/ Varmeregnskab 2011/ Varmeregnskab 2012/ Deponeringer Tilgodehavende selskabsskat Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

13 BALANCE PR. 31. DECEMBER PASSIVER Note Andelskapital Overført resultat EGENKAPITAL Prioritetsgæld Renteswap aftale Langfristede gældsforpligtelser Deposita Forudbetalt leje Forudbetalt boligafgift m.v Varmeregnskab 2010/ Deponeringer Indvendig vedligeholdelse Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 20 12

14 NOTER Budget Realiseret Realiseret BOLIGAFGIFTER Boligafgifter, boliger Boligafgifter, erhverv Leje af lokaler, andelshavere LEJEINDTÆGTER Lejeindtægter, boliger Lejeindtægter, erhverv Lejeindtægter, værelse Indbetalt el forbrug, erhverv DIVERSE INDTÆGTER Vaskemønter CBS, indbetaling forlig Codan, erstatning strøm Forlig AP Revision Tilbagebetaling lønsumsafgift Bolig 55, overskud salg af overtaget andelslejlighed Diverse EJENDOMSOMKOSTNINGER Forsikringer ABF El

15 NOTER Budget Realiseret Realiseret ADMINISTRATION M.V. Administrationshonorar Advokathonorar Revisionshonorar Revisionshonorar, regulering tidligere år Bankgebyrer m.v Møder og generalforsamling m.v Kontorartikler m.v Vand og varmeregnskab Telefon Ejendomsmægler Diverse Tab husleje og varme m.v VEDLIGEHOLDELSE VVS Tømrer og snedker Maler Murer Elektriker Teknikerhonorar Diverse Stilladsleje Diverse uspecificeret

16 NOTER 7 RENHOLDELSE Budget Realiseret Realiseret Rengøringsartikler m.v Vejsalt Containerleje m.v ANTENNEREGNSKAB TDC/You See Indbetalt VICEVÆRTOMKOSTNINGER Gager Codan, dækning af løntimer vedr. skybrud Renholdelsesselskab, ferieafløsning Arbejdsskadeforsikring Andre sociale omkostninger FINANSIELLE INDTÆGTER Renter Danske Bank Renter SKAT Renter GI FINANSIELLE OMKOSTNINGER Renter Realkredit Danmark Renter renteswap Grundejernes Investeringsfond Renter Danske Bank Renter diverse

17 NOTER Budget Realiseret Realiseret EKSTRAORDINÆRE OMKOSTNINGER Advokathonorar Honorar vurderinger m.v Honorar vedrørende lejlighedsprojekt Teknikerhonorar vedrørende vandskade m.v MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Ejendommen matr. 194 m.fl. Østervold kvarter Købspris jf. skøde Købsomkostninger Købsomkostninger. Jf. refusionsopgørelse Reduktion i købspris Reduktion i købspris, honorar Adlex Regulering moms, købsomkostninger Tilgang forbedringer primo Tilgang forbedringer i året Opskrivning til offentlig ejendomsvurdering Regnskabsmæssig værdi 31. december Installationer Anskaffelsessum Afskrivninger primo Årets afskrivninger Regnskabsmæssig værdi 31. december Driftsmidler Anskaffelsessum Afskrivninger primo Årets afskrivninger 0 0 Regnskabsmæssig værdi 31. december

18 NOTER TILGODEHAVENDER Forsikringssager Codan Forsikringssag Codan, vandskade Tilbagebetaling lønsumsafgift PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Periodiseret bygningsforsikring Fjernvarme 1/1-28/ Periodiserede afregninger vand Andre periodiseringer LIKVIDE BEHOLDNINGER Kassebeholdning Indestående Grundejernes Investeringsfond Danske Bank Nordea , Inge Nielsen EGENKAPITAL Andelskapital Saldo primo Årets tilgang Reserver Saldo primo Kursregulering prioritetsgæld Værdiregulering til offentlig vurdering 1. oktober Indbetalt overkurs ved førstegangssalg Markedsværdi rente swap aftale årets regulering Årets resultat

19 NOTER 18 PRIORITETSGÆLD Restgæld Kursværdi Renter Realkredit Danmark, D 12S, 2038, var. Rte. Cibor Realkredit Danmark, D 12S, 2038, var. Rte. Cibor Markedsværdi renteswap aftale Grundejernes Investeringsfond, 1½% Renteswapaftale med udløb i 2018, er indgået med det formål at bytte den variable rente på lånene i Realkredit Danmark på nom. Kr , med en fast rente, p.t. 5,06% stigende med 0,07% pr. år frem til 1. juli 2017 samt 0,92% frem til udløbet i Markedsværdien af renteswappen ændres løbende afhængig af renteniveauet. Ved udløbet i 2018 bortfalder forpligtigelsen ANDEN GÆLD Revisionshonorar A-skat Arbejdsmarkedsbidrag Feriepenge Atp Jahn og partnere Diverse reparation og vedligeholdelse Carsten Møller Rengøring, ferieafløsning Skyldig moms Diverse skyldige omkostninger

20 NOTER 20 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER Ejerpantebrev t.kr ligger deponeret som sikkerhed for driftskredit og swapaftale med kreditinstitut. Pantebreve nom. t.kr og t.kr i foreningens grunde og bygninger med en bogført værdi på t.kr er udstedt for engagement med kreditinstitutter. Der er tegnet bestyrelsesansvarsforsikring, forsikringssummen udgør kr Andelsboligforeninger skal beskattes efter ejendomsavancebeskatningsloven, når der sker overgang af foreningens sidste lejemål (udlejet lejlighed) til skattefri anvendelse (andelslejlighed). Skattepligten omfatter den del af ejendomsavancen, som forholdsmæssigt kan henføres til de lejligheder, som i perioden fra foreningens stiftelse til udgangen af det indkomstår, hvori det sidste lejemål skifter status og kan således udgøre et væsentligt skattetilsvar, som ikke fremgår af årsregnskabets balance og derved ikke er indregnet i beregningen af andelenes værdi. 19

21 ANDELENS VÆRDI Beregning af andelens værdi i henhold til 5 stk. 2 c i lov om andelsboligforeninger og andre bofællesskaber. Egenkapital pr. 31. december Offentlig ejendomsvurdering pr. 1. oktober Bogført værdi pr. 31. december Bogført værdi realkredit gæld og renteswap pr. 31. december Kursværdi prioritetsgæld og renteswap pr. 31. december REGULERET FORMUE PR. 31. DECEMBER Andelsindskud Foreningens formueandel i øvrigt Formueværdi Formueværdi 31/ / Formueværdi pr. m2 boligandel Formueværdi pr. m2 erhvervsandel

22 ANDELSVÆRDI FORDELT PR. LEJLIGHED Adresse Areal 1 Areal 2 Status Indskud Formueværdi Andelsværdi 26, kld Erhverv , st. th. + kld Bolig/erhverv , st. tv Erhverv , 1. tv Erhverv , kld Erhverv , st. tv Erhverv , 2. th Bolig , 2. tv Bolig , 3. th Bolig , 3. tv Bolig , 4. th Bolig , 4. tv Bolig , 5. th Bolig , 2. th Bolig/erhverv , 2. tv Bolig , 3. th Bolig , 3. tv Bolig , 4. th Bolig , 4. tv Bolig A, 2. th Bolig A, 2. tv Bolig A, 3. th Bolig B, 2. mf Bolig B, 3. sal Bolig , 2. mf Bolig , 3. sal Bolig , 4. th Bolig , 4. sal Bolig , 5. sal Bolig , 2. th Bolig , 3. th Bolig , 3. tv Bolig , 4. th Bolig , 4. tv Bolig , 5. th Bolig , 5. tv Bolig A, 1. tv Bolig

23 ANDELSVÆRDI FORDELT PR. LEJLIGHED Adresse Areal 1 Areal 2 Status Indskud Formueværdi Andelsværdi 34A, 2. tv Bolig A, 2. th Bolig A, 3. tv Bolig A, 4. th Bolig A, 4. tv Bolig B, 2. tv Bolig B, 3. th Bolig B, 3. tv Bolig B, 4. th Bolig B, 4. tv Bolig , 3. sal Bolig , 3. th Bolig , 4. th Bolig , 4. tv Bolig , 5. tv Bolig , 3. th Bolig , 5. tv Bolig , 1. th Bolig , kld Erhverv , kld Erhverv , kld. Tv Erhverv , 2. th Bolig , 2. tv Bolig/erhverv A, st. th Bolig/erhverv , 2. th Bolig

24 LIKVIDITETSOVERSIGT PR. 31. DECEMBER 2012 Restancer Varmeregnskab 2011/ Varmeregnskab 2012/ Tilgodehavende selskabsskat Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Deposita Forudbetalt leje Forudbetalt boligafgift m.v Varmeregnskab 2010/ Deponeringer Indvendig vedligeholdelse Anden gæld LIKVIDITETSOVERSKUD PENGESTRØMSOPGØRELSE Årets resultat Tilbageførte afskrivninger Indskud andelskapital Indbetalt overkurs ved førstegangssalg Stigning i tilgodehavender jf. side Fald i kortfristet gæld jf. side Afdrag på gæld til GI ÅRETS LIKVIDITETSUDVIKLING Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger pr. 31. december 2012 jf. side

25 OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST Opgørelse af skattepligtig indkomst Samlede udgifter ifølge regnskab Tilbageført afskrivninger Afskrivning installationer Renter SKAT 0 Diverse indtægter Fradragsberettigede nettoudgifter til fordeling Fordeling af nettoudgifter Boligafgift Lejeindtægt x Fordeling Erhvervsleje Andel af fordelte udgifter SKATTEPLIGTIG INDKOMST Installationer Varmeanlæg, saldo primo (anskaffelse kr ) Årets afskrivning Fremførbare underskud Indkomståret Indkomståret Indkomståret Indkomståret Indkomståret flp/gj 24

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Godkendt på generalforsamlingen den 28. maj 2015 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12 CVR nr. 24251020 Årsrapport 2011/12 2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere