Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999"

Transkript

1 Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999 Afgivet af Depotrådet i henhold til 8b, stk. 1, i Miljø- og Energiministeriets Lovbekendtgørelse nr. 939 af 27. oktober 1996 af lov om affaldsdepoter

2 Indhold SAMMENFATNING OG KONKLUSION 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 INDLEDNING VEDTAGELSE AF EN NY JORDFORURENINGSLOV Opfølgning på jordforureningsloven Forberedelse af matrikelregister OPFØLGNING PÅ DRIKKEVANDSUDVALGETS ARBEJDE Vandressourceplanlægning, zonering og indsatsplaner Vejledning om zonering Bekendtgørelse om indsatsplan ANDRE INITIATIVER TIL BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND Opfølgning på MTBE handlingsplanen fra Olietankbekendtgørelsen 21 2 GENERELLE FORUDSÆTNINGER FOR REDEGØRELSEN BAGGRUND FOR REDEGØRELSEN DEPOTRÅDET 24 3 AFFALDSDEPOTLOVEN GENNEMFØRTE AKTIVITETER I AMTERNE I Registrering Undersøgelse, afværgeforanstaltninger og drift Frigivelse Oprydning med henblik på at undgå registrering Samlet antal afværgeforanstaltninger Valg af afværgemetode Jordmængder RESSOURCEFORBRUG I Ressourceforbrug i den private sektor PRIORITERINGER, SOM LIGGER TIL GRUND FOR INDSATSEN 44 3

3 3.3.1 Centrale udmeldinger Amternes overordnede prioritering Oprydningsomfang 48 4 VÆRDITABSORDNINGEN VÆRDITABSORDNINGEN AKTIVITETEN PÅ VÆRDITABSORDNINGEN I ANDRE OPRYDNINGSORDNINGER DNINGER OLIEBRANCHENS MILJØPULJE DSB OG BANESTYRELSEN FORSVARET 60 6 NYE FORURENINGER Datagrundlaget Forureningsårti Forureningstype m.m Valg af afværgemetode Jordmængder 66 7 SAMLEDE AKTIVITETER I Afværgeforanstaltninger Rensning og deponering af jord Midler på jordforureningsområdet Beskæftigede i AMTERNES PLANER FOR ARBEJDET MED JORDFORURENINGSLOVEN I IKRAFTTRÆDELSEN AF JORDFORURENINGSLOVEN RESSOURCEFORBRUG I AMTERNES VIDENSCENTER FOR JORDFORURENING TEKNOLOGIPULJEN HVILKE PROJEKTER IGANGSÆTTES? OVERSIGT OVER IGANGSATTE PROJEKTER Feltprojekter Udredningsprojekter STATUS Feltprojekter Udredningsprojekter Evaluering TEKNOLOGIPROGRAM FOR

4 11 LUKNING AF VANDFORSYNINGSBORINGER RSYNINGSBORINGER91 12 INTERNATIONALT ARBEJDE HVIDBOG OM MILJØANSVAR INTERNATIONALT MØDE I KØBENHAVN ANDRE SAMARBEJDSFORA 95 Bilag A Miljø- & Energiministeriets cirkulære af 11. december 1999 om indberetninger for 1999 om jordforureninger fra punktkilder samt om amtsrådenes arbejde med affaldsdepoter efter Lov om affaldsdepoter 5

5 6

6 Sammenfatning og konklusion I løbet af 1999 er der i Danmark registreret yderligere 491 affaldsdepoter. 100 affaldsdepoter er blevet afmeldt og 80 depoter frigivet til nærmere bestemt anvendelse. Det totale antal registrerede affaldsdepoter i hele landet er pr. 31/ Af de lokaliteter er prioriterede lokaliteter, som må forventes at skulle indgå i den offentlige oprydningsindsats. Disse udgøres af 617 lokaliteter, som anvendes som bolig eller lignende, grundvandstruende lokaliteter, der er beliggende i områder med særlig drikkevandsinteresse samt 191 grundvandstruende lokaliteter, som er placeret i områder med særlige drikkevandsinteresser og anvendes som bolig. Der udover vil der være et antal lokaliteter beliggende i indvindingsoplande for almene vandforsyninger, der ligeledes indgår i den offentlige oprydningsindsats. Amterne har også i 1999 ved kortlægning af forurenede lokaliteter prioriteret grundvandsbeskyttelsen i de udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser. Således er 59% af de 491 grunde, som er registreret i 1999, beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser, som udgør 35% af Danmarks areal. Ligeledes har grunde, som anvendes til boligformål, høj prioritet. De udgør 45% af de 537 lokaliteter, som er registreret i løbet af Til og med 1999 er der sket oprydning på 1728 lokaliteter, som er omfattet af Affaldsdepotloven, heraf 269 i Antallet af afværgeforanstaltninger som finansieres af amterne synes at falde (i alt 53 i 1999), men den økonomiske aktivitet har samtidig været stigende. Dette kunne tyde på, at afværgeforanstaltninger i gennemsnit har været dyrere end de foregående år. 40% af alle afværgeforanstaltninger blev gennemført på boliger eller institutioner. De resterende oprydninger fordelte sig ligeligt inden og udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser. 7

7 Indberetningen af nyere forureninger viser, at der fortsat sker forureninger efter de tidsgrænser, som er fastlagt i Affaldsdepotloven. På 700 af de 2260 nyere forureninger, som stammer fra perioden fra 1996 til 1999, er der ikke gennemført en oprydning. Da ikke alle kommuner har indberettet nyere forureninger, er det faktiske antal nye forureninger formentlig højere. Indberetningen tyder på, at de kilder, der er årsag til nye forureninger, forureningsmæssigt adskiller sig fra de kilder, som er årsag til forurening omfattet af Affaldsdepotloven. Især er gruppen af kilder, der henføres til oplag af olie, meget stor. På hele jordforureningsområdet er det vurderet, at der i alt i 1999 er foretaget oprydning på lokaliteter. Heraf er 79 offentligt finansierede, 570 frivillige oprydninger (herunder også nyere forureninger) og 506 ryddet op under andre oprydningsordninger, primært ordningen Oliebranchens Miljøpulje. På jordforureningsområdet (incl. privat finansierede oprydninger) er det skønnet, at der i 1999 er anvendt ca. 674 mio. kroner (excl. administration). Der har fortsat i 1999 været en stor søgning på Værditabsordningen. Der blev således givet tilsagn for 60,5 mill. kr. Ventelisten er pr. 31. december 1999 ca. 74 mill. kr. En evaluering af Værditabsordningen er under udarbejdelse og vil blive afsluttet ultimo I 1999 er temaindberetningen om vandindvindingsboringer berørt af forurening fra depoter videreført fra Indberetningen viste, at 97 boringer er lukket i Den primære årsag til lukning af boringer er pesticider (39). En boring er lukket, fordi den lå tæt på en industrigrund. De øvrige lukninger skyldes naturskabte vandkvalitetsproblemer, tekniske årsager, nitrat eller ukendt kilde. Der er ikke iværksat avanceret vandbehandling på nogen boringer i Depotrådets anbefaling Amter og kommuner har med jordforureningsloven fået et forbedret grundlag for administrationen af jordforurenings- 8

8 området. Depotrådet har konstateret, at loven er blevet og vil blive fuldt op af en række bekendtgørelser. Depotrådet finder det påkrævet, at den planlagte bekendtgørelse om indlægning af kortlægningsoplysninger i matrikelregisteret og de planlagte vejledninger om kortlægning af forurenede arealer, rådgivning af beboere, vejledning om flytning jord samt om påbud til forurenere færdiggøres hurtigst muligt. Depotrådet finder det vigtigt, at udformningen af vejledninger koordineres med reglerne i miljøbeskyttelsesloven. Depotrådet finder desuden, at det er vigtigt at styrke forebyggende initiativer, således at ny jordforurening forebygges. Dette bør overvejes ikke mindst i lyset af de konstaterede MTBE forureninger af grundvand samt forurening fra igangværende renserier. 9

9 10

10 Summary and conclusions In 1999, an additional 49 contaminated sites were registered in Denmark. 100 contaminated sites were deregistered, and 80 sites released for specific use. As per 31 December 1999 the total number of registered contaminated sites in Denmark amounted to 4,940. Of these 4,940 sites, 1,830 are prioritised sites expected to be included in the public clean-up effort. 617 sites are used for housing or similar, 1,022 are sites threatening the groundwater and situated in particularly valuable water abstraction areas, and the remaining 191 sites are threatening the groundwater, situated in particularly valuable water abstraction areas and used for housing purposes. Again in 1999, the regional councils have in their surveying prioritised efforts of groundwater protection in particularly valuable water abstraction areas. Thus, 59 per cent of the 491 sites registered in 1999 are located in particularly valuable water abstraction areas, constituting 35 per cent of the area of Denmark. Furthermore, sites used for housing have been given high priority, and they account for 45 per cent of the 491 sites registered in By the end of 1999 clean-up had been completed on 1,728 sites comprised by the Act on Contaminated Sites (Act on Waste Deposits), of which 269 in The number of remedial action projects financed by the regional councils seem to decrease (a total of 53 in 1999), but economic activity has increased. This may be an indication that remedial action projects on an average have been more costly than in previous years. 40 per cent of all remedial action projects were conducted in houses or institutions. The remaining clean-up projects were distributed evenly among particularly valuable water abstraction areas and areas of no special value for water abstraction. 11

11 Reporting on recent contamination incidents shows that contamination still occurs after the time limits laid down in the Act on Contaminated Sites. For 700 of the 2,260 recent contamination incidents having occurred in the period from 1996 to 1999, no clean-up has been effectuated. Not all of Denmark s local councils have reported on recent contamination incidents, and the real number of recent incidents is therefore supposed to be higher. Reports indicate that sources causing recent contamination incidents are different in contamination nature from the sources causing contamination comprised by the Act on Contaminated Sites. Particularly the group of sources relating to the storage of oil is very large. In the entire soil contamination area it is estimated that 1,155 sites were cleaned up in projects were financed by public funds, 570 sites were subjected to voluntary clean-up (including recent contamination incidents), and 506 sites were cleaned up under other schemes, primarily the scheme of the Danish Oil Industry s Association for Remediation of Retail Sites. In 1999, approximately DKK 674 million (excluding administration and including privately financed projects) were spent for action relating to soil contamination. Also in 1999, applications under the land depreciation scheme (Act on Value Loss) were numerous. Approvals were given for DKK 60.5 million. As per 31 December 1999 the waiting list amounted to around DKK 74 million. The land depreciation scheme is now being evaluated, and results will be available by the end of year In 1999 thematic reporting on water abstraction wells affected by contamination from contaminated sites has been continued. Reports showed that 97 wells were closed in 1999, mainly because of pesticides, causing 39 closures. One well was closed because it was situated close to an industrial site. The remaining closures were caused by natural water quality problems, technical problems, the occurrence of nitrate, or source unknown. Sophisticated water treatment was not applied at any water abstraction wells in

12 Recommendations from the Contaminated Sites Council With the new Act on Contaminated Soil, regional and local councils have a better basis for their administration of the soil contamination area. The Contaminated Sites Council has noted that the Act has been followed up by a series of Statutory Orders and will be so also in future. The Contaminated Sites Council finds it imperative that the planned Statutory Order on registration of mapping results in the land register and the planned guidelines on mapping of contaminated areas, guidance for residents, guidelines on removal of soil and orders for polluters are finalised very fast. The Contaminated Sites Council finds it important that the wording of the guidelines is co-ordinated with the rules of the Danish Environmental Protection Act. The Contaminated Sites Council furthermore finds it important to strengthen initiatives preventing new soil contamination incidents. Such initiatives should be considered not least in the light of MTBE contamination of groundwater registered recently and contamination from drycleaning establishments in operation. 13

13 1 Indledning 1.1 Vedtagelse af en ny jordforureningslov Lov om forurenet jord blev vedtaget i Folketinget den 28. maj Loven er trådt i kraft den 1. januar 2000, og samtidig er lov om affaldsdepoter ophævet. Med denne lovændring er den offentlige indsats udvidet med de nye forureninger, som har fundet sted efter affaldsdepotlovens tidsgrænser i 1970 erne. Også diffus jordforurening fra skorstene, biludstødning og opfyld m.v. er omfattet af lov om forurenet jord. Samtidig er der indført en overordnet prioritering i lovgivningen. Amterne skal efter 1. januar 2000 koncentrere den offentlige indsats inden for indsatsområderne, hvor forurening kan true grundvand til drikkevandsforsyning eller være en risiko i boliger eller for børn i småbørnsinstitutioner. Men forurenede arealer uden for indsatsområderne skal også kortlægges. Her skal der ske regulering af jordflytninger og regulering af ændret arealanvendelse. Lovændringen medfører, at terminologien ændres, idet den offentlige indsats i fremtiden ikke drejer sig om affaldsdepoter, men om forurenede arealer. Begrebet registrering af affaldsdepoter erstattes af kortlægning af forurenede arealer. Kortlægning sker på 2 niveauer, henholdsvis vidensniveau 1 og vidensniveau 2. Arealer kan kortlægges på vidensniveau 1, hvis der er kendskab til aktiviteter der kan have forårsaget forurening på arealet, mens kortlægning på vidensniveau 2 forudsætter dokumentation for forurening. Uden for indsatsområderne er det tilstrækkeligt, at amterne kortlægger på vidensniveau 1, mens de inden for indsatsområderne skal føre kortlægningen frem til vidensniveau 2. Som noget nyt indeholder den nye lov også bestemmelser om at myndighederne kan give påbud, som giver forureneren det fulde ansvar for at rydde op, med undtagelse af for- 14

14 ureninger fra brand, hærværk og naturkatastrofer. Det fulde ansvar for oprydning træder først i kraft pr. 1. januar Opfølgning på jordforureningsloven Lov om forurenet jord er ændret allerede inden ikrafttrædelsen. Som følge af en højesteretsdom er lovens regel om undersøgelsespåbud, 40, stk. 2, ændret ved lov nr af 29. december Ændringen betyder, at forurenere ikke kan påbydes at undersøge forureninger, der er ophørt før den 1. januar Ændringen er trådt i kraft samtidig med loven, den 1. januar Lov om forurenet jord (lov nr. 370 af 2, juni 1999) er fulgt op af følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr af 16. december 1999 om Depotrådets sammensætning og virksomhed (er trådt i kraft 1. januar 2000) Bekendtgørelse nr af 17. december 1999 om henlæggelse af opgaver og beføjelser efter lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen (er trådt i kraft den 1. januar 2000) Bekendtgørelse nr af 17. december 1999 om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord (er trådt i kraft den 1. januar 2000) Bekendtgørelse nr. 94 af 4. februar 2000 om fastsættelse af dato for konstatering af forurening fra visse olietanke (er trådt i kraft den 1. marts 2000) Bekendtgørelse nr. 675 af 27. juni 2000 om anmeldelse af flytning af forurenet jord og jord fra forureningskortlagte arealer og offentligt vejareal Bekendtgørelse nr. 655 af 27. juni 2000 om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder. Hertil kommer, at følgende bekendtgørelser og vejledninger er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af 2000: Bekendtgørelse om indlæggelse af kortlægningsoplysninger i matrikelregister Vejledning om rådgivning af beboere i let forurenede områder Vejledning om kortlægning af forurenede arealer Vejledning om påbud til forurenere 15

15 Vejledning om flytning af jord Forberedelse af matrikelregister Oplysninger om kortlægning i henhold til lov om forurenet jord skal offentliggøres ved indlæggelse i matrikelregister. Bestemmelsen herom i lov om forurenet jord 14 er ikke trådt i kraft samtidig med loven, idet det landsdækkende matrikelregister endnu er under udvikling til at modtage oplysningerne. Københavns og Frederiksberg Kommuner bruger ikke det landsdækkende matrikelregister, men har deres egne registre, som imidlertid afventer færdigudviklingen af det landsdækkende register med henblik på at kunne modtage oplysninger om forureningskortlægning. Det er tanken, at det skal indlægges i registeret, at en matrikel er kortlagt på vidensniveau 1 eller vidensniveau 2. Hvis amtet har udfærdiget en erklæring om, at forureningen er uden betydning for anvendelsen af en grund til bolig, jf. lovens 21, stk. 3, skal denne oplysning også indlægges i matrikelregisteret. Der arbejdes hen imod, at oplysningerne ikke alene skal indlægges i registeret, men også skal markeres på det tilhørende landsdækkende matrikelkort. 1.2 Opfølgning på drikkevandsudvalgets arbejde Ved årsskiftet 1997/98 forelå betænkningen fra Drikkevandsudvalget. Betænkningen rummer, på baggrund af redegørelser for de enkelte områder, en række anbefalinger om planlægning af grundvandsbeskyttelsen, håndteringen af forskellige forureningskilder, kortlægning og overvågning af grundvandet samt organisering af vandforsyningen. Den 17. februar 1998 blev der indgået politisk forlig om Vandmiljøplan II, som blandt andet har til formål at reducere påvirkning af grundvandet med nitrat. Forliget er et led i gennemførelsen af Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand imod forurening forårsaget af nitrater fra landbruget. Grundvandsdelen af Vandmiljøplan II blev, sammen med drikkevandsudvalgets anbefalinger, udmøntet i Lov om be- 16

16 skyttelse af drikkevandsressourcer og vandforsyning, som omfatter ændringer af Vandforsyningsloven, Miljøbeskyttelsesloven og Planloven (lov nr. 479 af 1. juli 1998) Vandressourceplanlægning, zonering og indsatsplaner ner Efter ændringen af Vandforsyningsloven har amterne, ifølge lovens 11, nu en forpligtelse til at gennemføre vandressourceplanlægning som bl.a. omfatter: 1) en udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser, 2) en udpegning af områder med drikkevandsinteresser, 3) en udpegning af områder med begrænsede drikkevandsinteresser og 4) en afgrænsning af de dele af områder med særlige drikkevandsin-teresser og af indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for de særlige drikkevandsområder, som er særligt følsomme over for en eller flere typer af forurening (følsomme indvindingsområder) med angivelse af, hvilken eller hvilke typer forurening de anses for følsomme over for, 5) en afgrænsning af områder, hvor amtsrådet finder, at en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne (indsatsområder) og en prioritering af disse indsatsområder, samt 6) en tidsplan for udarbejdelse og iværksættelse af indsatsplaner. Til at bistå sig med arbejdet skal amtet etablere et koordinationsforum med deltagelse af vandværker, kommuner, jordbrug, industri og andre berørte myndigheder. De ovenfor nævnte punkt 1-3, udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser, er gennemført i Regionplan De øvrige punkter gennemføres i Regionplan Kravene til udpegningen er beskrevet i den statslige udmelding til Regionplan De udpegede områder er centrale for amternes indsats i henhold til jordforureningsloven til beskyttelse af drikkevandsressourcen. Den nye lovgivning giver vandværkerne mulighed for at bruge penge på kortlægning, overvågning og beskyttelse af 17

17 de vandressourcer, som anlægget indvinder fra, eller i fremtiden kan forventes at indvinde fra. Det er dog en forudsætning, at det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for vandværket at udføre den supplerende overvågning og beskyttelse ud over den offentlige indsats. Vandværkerne har altså i princippet mulighed for i særlige tilfælde at finansiere undersøgelse og oprydning af forurening i eget indvindingsopland. I praksis vil denne mulighed formentlig ikke blive udnyttet særlig ofte, da netop grundvandstruende forurening i vandværkernes indvindingsoplande har en høj prioritet i den offentlige indsats. Følsomme indvindingsområder udpeges som de dele af områder med særlige drikkevandsinteresser og af indvindingsoplande til almene vandværker uden for de særlige drikkevandsområder, som er særligt følsomme over for en eller flere typer af forurening. Efterfølgende skal der ske en detaljeret kortlægning af områder med særlige drikkevandsinteresser og oplande til væsentlig almen vandforsyning udenfor disse Vejledning om zonering Indsatsområder udpeges som de områder hvor der, for at sikre den fremtidige drikkevandsforsyning, skal iværksættes en særlig indsats ud over den generelle grundvandsbeskyttelse. Et indsatsområde kan være et område med særlige drikkevandsinteresser, eventuelt en hydrologisk afgrænset del heraf, eller et indvindingsopland til en vandforsyning. Vejledning om zonering nr. 3, 2000 beskriver, hvordan kortlægningen af et indsatsområde kan udføres. For hvert indsatsområde udarbejdes der en samlet, detaljeret plan for indsatsen mod forureningskilderne i området: en indsatsplan. Kortlægningen af indsatsområderne skal skabe grundlag for indsatsplanerne, herunder for eksempel ændringer i arealanvendelsen pga. for stor udvaskning af nitrat eller gennemførelse af afværgeforanstaltninger eller oprydning af 18

18 forurenede lokalieteter, der hvor det er nødvendigt. Kortlægningen udføres af amterne Bekendtgørelse om indsatsplan Indsatsplanen beskriver indsatsen i et indsatsområde udpeget i amtets regionplan. Udgangspunktet er, at amtsrådet udarbejder, vedtager og gennemfører aktiviteterne i indsatsplaner efter en tidsplan, som skal fremgå af regionplanen. Hvis en kommune, et vandværk eller et vandværkssamarbejde ikke finder, at deres interesser tilgodeses tilstrækkeligt af amtets plan, kan de selv gå i gang. Bekendtgørelse nr. 494 af 28. maj 2000 om indsatsplaner trådte i kraft den 17. juni Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser for indholdet af en indsatsplan.. Først er der en række krav til grundlaget for indsatsplanen, herunder en kortlægning af forureningskilder, arealanvendelse og vandindvinding og en hydrogeologisk kortlægning efter vejledning om zonering nr Dernæst er der krav til beskrivelsen af indsatsen, hvor det blandt andet er nødvendigt at gøre sig klart, hvilke aftaler der skal indgås og hvilke tilladelser mv. der er nødvendige for at gennemføre indsatsplanen. Indsatsplanen skal også indeholde en tidsplan for gennemførelsen. Endelig indeholder bekendtgørelsen krav til proceduren for vedtagelse af indsatsplanen. Proceduren skal sikre, at alle berørte parter kan stå ved planen og bidrage til gennemførelsen af den. Indsatsplanen skal forelægges amtets koordinationsforum til drøftelse, inden den sendes i offentlig høring. Er indsatsplanen vedtaget af en kommune eller et vandværk, skal den til sidst sendes til godkendelse i amtet. Amtsrådet har 12 uger til at se på planen, og har de ikke gjort indsigelse i denne periode, er indsatsplanen godkendt. 19

19 1.3 Andre initiativer til beskyttelse af jord og grundvand En række initiativer og videreførelse af igangsatte tiltag har til formål af beskytte jord, grundvand og dermed drikkevandsressourcen mod forurening. I de følgende afsnit er de initiativer og tiltag, som har relation til jordforurening kort beskrevet Opfølgning på MTBE handlingsplanen fra 1998 Miljøstyrelsen udsendte i juni 1998 en handlingsplan vedrørende benzinadditivet MTBE. Handlingsplanen indeholder en række initiativer til imødegåelse af forurening med MTBE. Realiseringen af handlingsplanen omfatter bl.a. følgende initiativer: - Udarbejdelse af en branchebekendtgørelse for benzinstationer der indebærer skærpede regler for indretning og drift af benzinstationer. Et udkast til bekendtgørelse har været drøftet med repræsentanter for oliebranchen og de kommunale organisationer, og Miljøstyrelsen forventer en samlet offentlig høring af bekendtgørelsesudkastet i efteråret 2000 med henblik på ikrafttrædelse den 1. januar En kampagne i forhold til bilisterne er igangsat i foråret Kampagnen har til formål at få bilister til at dæmpe forbruget af 98-oktan benzin, som har et højt indhold af MTBE i forhold til benzin med lavere oktantal. Kampagnen har baggrund i det forhold, at mange bilister anvender 98-oktan benzin i biler, der kun har behov for 95-oktan benzin. - For at øge incitamentet på raffinaderierne til at finde miljøvenlige alternativer til MTBE overvejes det nu at indføre en afgift på MTBE. - Grænseværdien for MTBE i drikkevand på 30 mikrogram pr. liter er under revurdering. Ud fra lugt og smagskriterier vurderes det foreløbigt, at grænseværdien bør nedsættes til halvdelen eller lavere. - Miljøstyrelsen vil fortsat iværksætte en række teknologiudviklingsprojekter med afværgeforanstaltninger overfor MTBE-forurenet grundvand. 20

20 Som et supplement til handlingsplanens initiativer har miljø- og energiminister Svend Auken skrevet til miljøkommissær Margot Wallström om det problem, som MTBE udgør i forhold til drikkevandet. Margot Wallström har efterfølgende tilkendegivet, at det i EU-regi igangsatte risikovurderingsarbejde om MTBE nu betragtes som en hastesag Olietankbekendtgørelsen Den 1. januar 2000 trådte den nye olietankbekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines i kraft (bekendtgørelse nr. 829 af 24. oktober 1999). Bekendtgørelsen afløser den tidligere gældende olietankbekendtgørelse fra 1980 (bekendtgørelse nr. 386 af 21. august 1980 om kontrol med oplag af olie m.v.). Med denne nye bekendtgørelse indføres en række nye regler for olietankanlæg og pipelines. Fremover skal nedgravede anlæg på l og derunder samt overjordiske anlæg på l og derunder være typegodkendte i overensstemmelse med de krav, som står anført i et bilag til bekendtgørelsen. Denne typegodkendelse foretages af Prøvningsudvalget for olietanke (PUFO). Derudover indeholder den nye bekendtgørelse regler om mærkning, idet enhver typegodkendt tank samt den tilhørende påfyldningsstuds skal være forsynet med tydelig mærkning. Den nye bekendtgørelse fastsætter også nærmere regler for etablering og sløjfning. Fremover skal den, der vil etablere nedgravede anlæg på l og derunder samt overjordiske anlæg på l meddele tilsynsmyndigheden, hvornår anlægget skal etableres. I bekendtgørelsens 15 står opregnet de etableringskrav, tankene skal opfylde. For større tankanlæg end de ovennævnte må etablering ikke finde sted, før tilsynsmyndigheden har givet sin godkendelse til etableringen. Bekendtgørelsens overgangsbestemmelser fastsætter nye regler for en del af de olietanke, der er etableret efter den tidligere bekendtgørelse. Tanke på mellem l nedgravet før 1. april 1970 skal som hovedregel sløjfes senest 10 år efter seneste renovering, dog tidligst 1. januar Alle nedgravede kugleformede olietanke af polyethy- 21

21 len produceret af firmaet AJVA-Plast A/S skal desuden tages ud af brug senest 20 år efter nedgravningen, dog tidligst 1. januar Senest 1. januar 2003 skal overjordiske villatanke have installeret overfyldningsalarm, og alle villatanke må desuden ikke længere være installeret med returrør, men skal i stedet have installeret enstrenget rørsystem. Den nye olietankbekendtgørelse viderefører i store træk de hidtil gældende bestemmelser om påbud i forbindelse med olieforureninger. 22

22 2 Generelle forudsætninger for redegørelsen 2.1 Baggrund for redegørelsen I den tidligere Affaldsdepotlov (Miljø- og Energiministeriets Lovbekendtgørelse, nr. 939 af 27. oktober 1996 af lov om affaldsdepoter) var det fastlagt at Miljø- og energiministeren nedsætter et råd, Depotrådet, som skal følge myndighedernes administration af loven og udarbejde en årlig redegørelse til Miljø- og Energiministeren. Som led heri skal amtsrådene afgive en årlig indberetning til Depotrådet om gennemførte aktiviteter og om den planlagte indsats, budgetter m.v. for de kommende år. Kravet om en årlig redegørelse til Miljø- og Energiministeren blev gennemført ved lov nr. 396 af 22. maj 1996 i forbindelse med, at beslutnings- og godkendelseskompetencen vedrørende afværgeforanstaltninger på alle typer af affaldsdepoter pr. 1. juli 1996 fuldt ud blev henlagt til amtsrådene. Denne bestemmelse er videreført i Jordforureningslovens (Lov nr. 370 af 2. juni 1999) 24. I Miljø- og Energiministeriets cirkulære af 11. december 1999 blev kravene til amtsrådenes og kommunalbestyrelsernes årlige indberetning for 1999 fastlagt (cirkulæret er vedlagt som bilag A). Indberetning for 1999 skal, i lighed med indberetningen fra 1998, indeholde oplysninger om affaldsdepoter, hvor forureningen har fundet sted indenfor Affaldsdepotlovens tidsgrænser, samt nyere forureninger og dermed indbefatte alle jordforureninger, som er forårsaget af punktkilder. Den elektroniske indberetning sker i form af en total indberetningen af data om alle lokaliteter, der er eller har været berørt af forurening. Det betyder, at nogle oplysninger vil være korrigeret i forhold til tidligere år, fordi der er sket nye aktiviteter på tidligere indberettede lokaliteter. Erfaringen viser, at nogen data indberettes med 1 års forsinkelse. Det betyder eksempelvis, at antallet af afværgeforanstaltninger i 23

23 1998 er opgjort til et større antal i denne redegørelse end i redegørelsen for Den skriftlige indberetning er som i 1998 udvidet med en indberetning af oplysninger om boringer ved almene vandværker, som er lukket, eller hvor der er iværksat avanceret vandbehandling i indberetningsåret. Indberetningen er sket, dels via edb-systemet ROKA (Registret Over KemikalieAffaldsdepoter), dels via en skriftlig indberetning. Kommunerne har indberettet oplysninger om nyere forureninger og lukkede vandindvindinger via amterne. Tidsfristen for indberetning har været 1. marts Indholdet af cirkulærets krav blev fastlagt af Miljø- og Energiministeren efter drøftelser i Depotrådet den 23. september Depotrådet I henhold til Affaldsdepotlovens 8 b nedsatte Miljø- og Energiministeren i efteråret 1996 Depotrådet. Depotrådet videreføres jfr. Jordforureningslovens 24. Pr. 1. september 2000 har rådet følgende sammensætning: Kontorchef Palle Boeck, Miljøstyrelsen, 14. kontor (formand) Kontorchef Leo Ellgaard, Amtsrådsforeningen Miljøchef Erik Kristjánsson Frederiksberg Kommune Cand. jur. Martin Bresson, De Danske Landboforeninger Kontorchef Henrik Winther Nielsen, Københavns Kommune, Miljøkontrollen Direktør Tommy Mostrup, Ringkøbing Amt, Miljøkonsulent Anker Riis, Kommunernes Landsforening 24

Redegørelse fra Miljøstyrelsen. Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1998. Miljø- og Energiministeriet Miljøstyrelsen

Redegørelse fra Miljøstyrelsen. Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1998. Miljø- og Energiministeriet Miljøstyrelsen Redegørelse fra Miljøstyrelsen Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1998 Miljø- og Energiministeriet Miljøstyrelsen 2 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 5 2 English Summary 7 3 Indledning 9 3.1 Baggrund

Læs mere

Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002. Redegørelse om jordforurening 2000

Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002. Redegørelse om jordforurening 2000 Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002 Redegørelse om jordforurening 2000 Indhold SAMMENFATNING OG KONKLUSION 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 INDLEDNING 15 1.1 FØRSTE ÅR MED JORDFORURENINGSLOVEN 15

Læs mere

Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2002. Redegørelse om jordforurening 2001

Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2002. Redegørelse om jordforurening 2001 Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2002 Redegørelse om jordforurening 2001 Indhold SAMMENFATNING OG KONKLUSION 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 INDLEDNING 15 1.1 JORDFORURENINGSLOVEN 15 1.1.1 Opfølgning

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 133 Offentligt. Redegørelse om jordforurening 2004

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 133 Offentligt. Redegørelse om jordforurening 2004 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 133 Offentligt Redegørelse om jordforurening 2004 Redegørelse Nr. x 2005 2 Indhold SAMMENFATNING OG KONKLUSION 6 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 LOVGIVNING

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning og status for vejledning om indsatsplaner EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning Indsatsbekendtgørelsen

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Lisbet Poll Hansen Funktionsleder for jord, deponering, bygge- og anlægsaffald samt affaldsforebyggelse Miljøstyrelsen Indhold 1. Undersøgelse af

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr.

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. Rosenholm Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 16. oktober 2006 8-76-5-733-79-06 Inge Broberg Kristiansen 89446698 Lokalitetsnr.: 733-0174 boal Bedes oplyst ved henvendelse

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Opstart, udarbejdelse af første plan og iværksættelse af 10 planer

Opstart, udarbejdelse af første plan og iværksættelse af 10 planer Notat Emne: Bilag 1 til byrådsindstilling om Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af vandtaksten. Den 16. oktober 2006

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

Redegørelse om jordforurening 2006. Depotrådet

Redegørelse om jordforurening 2006. Depotrådet Redegørelse om jordforurening 2006 Depotrådet Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2008 Indhold SAMMENFATNING OG KONKLUSION 5 SUMMARY AND CONCLUSIONS 9 1 GENERELLE FORUDSÆTNINGER FOR REDEGØRELSEN 13 1.1

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Redegørelse om jordforurening Depotrådet

Redegørelse om jordforurening Depotrådet Redegørelse om jordforurening 2004 Depotrådet Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2005 Indhold SAMMENFATNING OG KONKLUSION 5 SUMMARY AND CONCLUSIONS 9 1 LOVGIVNING OM JORDFORURENING 12 1.1 UDFORDRINGER

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling. Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen

Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling. Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen Regulering af OSD I Den danske grundvandsressource beskyttes mod

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider Oktober 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen » Grundvandskortlægning i Danmark Kim Dan Jørgensen »Grundlaget for grundvandskortlægning i Danmark Indvinding af grundvand Grundvandsindvindingen i Danmark bygger på en decentral indvinding uden nævneværdig

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015 university of copenhagen Københavns Universitet Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse Publication date: 2015 Citation for published version (APA): Baaner, L. (2015). Undervisningsnote om jordflytning:

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Opgørelse over private bygherrers oprensning af kraftig forurenet jord. Trine Bjerre Jensen og Inger Asp Fuglsang NIRAS A/S

Opgørelse over private bygherrers oprensning af kraftig forurenet jord. Trine Bjerre Jensen og Inger Asp Fuglsang NIRAS A/S Opgørelse over private bygherrers oprensning af kraftig forurenet jord Trine Bjerre Jensen og Inger Asp Fuglsang NIRAS A/S Miljøprojekt Nr. 1363 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner NOTAT 12. november 2007 Journal nr. 029799-421201 Bilag 1: Baggrundsnotat om områdeklassificering af lettere forurenede arealer, udpegning af analysefri zoner og anmeldelse og dokumentation i forbindelse

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER Cand.scient. Ulla Højsholt Miljøstyrelsen, Jord & Affald ATV MØDE JORDFORURENING 2007 SCHÆFFERGÅRDEN 14. Juni 2007 RESUMÉ Gennem jordstyringen kan myndighederne og

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

Grundvandskortlægningen i DK -baggrund, metoder og Indsatsplaner

Grundvandskortlægningen i DK -baggrund, metoder og Indsatsplaner Grundvandskortlægningen i DK -baggrund, metoder og Indsatsplaner Geolog: Claus Holst Iversen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS Program Kl. 8.30 Indledning - præsentation

Læs mere

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer I medfør af 3, stk. 7, og 7 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om lov om ændring af lov om planlægning, som ændret ved lov nr. 571 af 9. juni 2006 samt

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger i matriklen Af specialkonsulent LARS BUHL, Kort & Matrikelstyrelsen I artiklen beskrives de nye registreringer i matriklen af strandbeskyttelses-

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Redegørelse om jordforurening 2008. Depotrådet

Redegørelse om jordforurening 2008. Depotrådet Redegørelse om jordforurening 2008 Depotrådet Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2010 Indhold SAMMENFATNING OG KONKLUSION 5 SUMMARY AND CONCLUSIONS 9 1 INDLEDNING 15 1.1 FORMÅL OG BAGGRUND FOR REDEGØRELSEN

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4601-00476 Ref. hvb Den 12. februar 2015 Redegørelse om resultaterne af BNBO-bevillingen i 2012-2013. 1. Indledning Regeringen (Socialdemokraterne,

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN Civilingeniør Bente Villumsen, COWI A/S Lise Højmose Kristensen, Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Per Grønvald, Aalborg Kommune, Vandforsyningen

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats?

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Morten Sørensen ATV møde den 02. oktober 2014 Grundvandsbeskyttelse 2 principper:

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE Fedt mose Tipperup å Smør mose Kags å Gynge mose Utterslev mose Kags mose INDSATSPLAN FOR OPLANDET TIL KILDEPLADS XIII OG KILDEPLADS

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle ATV, 21. Maj 2008 Kortlægning skaber ikke OSD er - det gør g r politik! Ved hjælp af geologisk

Læs mere

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love 1) LOV nr 1631 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. NST-4200-00024 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1499

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15 Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Side 1 af 15 HVIDBOG til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED Projektleder Ole Frimodt Pedersen Projektleder Henrik Olesen Civilingeniør, ph.d. Hanne Møller Jensen Orbicon A/S

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Hvem passer på grundvandet i fremtiden?

Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Af Kristen Simonsen, formand for Brovst Vandværk, formand for FVD-Region Nord og næstformand for FVD 32 Min artikel vil omhandle de private vandværkers holdning

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november Inger Kirsten Bang Kroer Askedalsvej 2 Bjødstrup 8410 Rønde Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november 2006 8-76-5-739-75-06 Keld Juhl Knudsen 89446104 Lokalitetsnr.: 739-0120 Anna Marie Sørensen

Læs mere

Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007

Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007 Miljøstyrelsen og regionerne i Danmark Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume/konklusion... 3 2 Formål... 9 3 Definition af store

Læs mere

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8.

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. oktober 2014 Overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider Hvorfor

Læs mere

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Registerblad Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Udgiver : Nordjyllands Amt Natur- og Miljøkontoret Erhvervsafdelingen, Jordforureningsgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Journal

Læs mere

594 Depot Klosterhede

594 Depot Klosterhede 594 Depot Klosterhede Indsatsplan februar 2011 Indsatsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORORD...4 1. INDLEDNING...5 1.1 Baggrund...5 1.2 Hvad er en indsatsplan...6 1.3 Udarbejdelse af indsatsplanen...6 2.

Læs mere

Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013

Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013 Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013 - Af checklisten fremgår, hvad der skal være udfyldt i JAR. Lokalitetslaget - Stamdata Journalnummer Lokalitetsnavn Hovedsagsbehandler Øvrige

Læs mere

Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande

Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande Kolding / Natur- og Miljø 2017 Martin Skriver Baggrund for de nye regler og administrationsmodel Bekendtgørelse og vejledning om krav

Læs mere