Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014"

Transkript

1 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

2 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade København K År: 2014 Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Bilag til redegørelse om jordforurening

3 Indhold 1. Ordliste Ressourcer ernes indsats ernes ressourceanvendelse i Ressourceanvendelse indenfor de forskellige indsatsområder i ernes budget for Aktiviteter i regionerne fordelt på indsatsområder Status for kortlægning Status for oprensning Videregående undersøgelser Oprensninger, drift og overvågning ernes arealrettede indsats Undersøgelse af boliggrunde Nuancering af forureningsrisikoen på boliggrunde Værditabsordning for boligejere Børneinstitutioner ernes borgerrettede opgaver Rådgivning og kommunikation Private bygherrers undersøgelser og oprensninger ens udtalelser i forbindelse med kommunale påbud Oliebranchens Miljøpulje Store jordforureningssager ernes teknologiudvikling i Videncenter for jordforurening Kommunernes indsats Oprensninger og undersøgelser efter påbud Tilladelse til byggeri og ændret arealanvendelse Områdeklassificering af lettere forurenet jord Jordflytning Kommunernes egne undersøgelser og oprensninger Den private indsats Frivillige undersøgelser og oprensninger Oliebranchens Miljøpulje Forsikringsordningen for villaolietanke Den statslige indsats Værditabsordningen Værditabsordningens låneordning Forsvaret Teknologipuljen Bilag til redegørelse om jordforurening 3

4 Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Cirkulære om indberetninger Ændring og opfølgning på jordforureningsloven ernes teknologiprojekter 4 Bilag til redegørelse om jordforurening

5 Forord Dette er et data-bilag til Depotrådets redegørelse til ministeren om miljømyndighedernes administration af jordforureningsloven i Depotrådet er nedsat i henhold til jordforureningslovens 24. Rådet skal sikre en samlet viden om jordforureningsområdet. Depotrådets sammensætning og virksomhed er beskrevet i bekendtgørelse nr af 13. december Depotrådet har afholdt 2 møder i Redegørelsen og data-bilaget er udarbejdet på baggrund af 24 i jordforureningsloven. Redegørelsen baserer sig på regionsrådenes og kommunalbestyrelsernes indberetninger, der er fastlagt i Cirkulære om indberetninger om jordforureninger Miljøstyrelsen og regionerne benytter det nye elektroniske indberetningssystem, DKjord, som ligger under Danmarks Miljøportal. DKjord gik i drift den 24. marts 2011 og herefter er der sket tilretninger for at forbedre indberetningen. Der er etableret fælles data udtræk, som både regionerne og Miljøstyrelsen benytter, og som skal sikre bedre kvalitetssikring af data. DKjord er en fællesoffentlig database, der indeholder data om jordforureninger. erne indberetter løbende data til DKjord, og data vil derfor også ændre sig løbende. Nogle lokaliteter kan f.eks. skifte status. Opgørelserne fra DKjord i denne redegørelse er derfor afhængige af udtrækstidspunktet. Opgørelser baseret på data fra DKjord er i denne redegørelse baseret på udtræk fra DKjord, der er lavet d. 04. oktober Der afleveres stadig en skriftlig indberetning fra regionerne til Miljøstyrelsen. I redegørelsen for 2010 og de foregående år er data afleveret i et andet system. Der kan derfor være uoverensstemmelser mellem data for 2011 og de foregående år, der skyldes skift i indberetningssystem og den deraf afledte kvalitetssikring af data. Det bemærkes, at Bornholms skommune ikke afleverer alle data grundet regionkommunens størrelse. Bornholms skommune nævnes derfor kun i redegørelsen, der hvor det er relevant. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra regionerne og Miljøstyrelsen, der har arbejdet med udtræk og kvalitetssikring af data samt formatet for redegørelsen og data-bilaget. Bilag til redegørelse om jordforurening 5

6 1. Ordliste Nedenstående ses en ordliste med forklaringer på alle de begreber og termer, der anvendes gennem redegørelsen og data-bilaget. En grundig forklaring af jordforureningsområdet findes i Redegørelse om jordforurening 2009, redegørelse fra Miljøstyrelsen nr. 1, Kortlægning Jordforurening bliver kortlagt på to niveauer: Vidensniveau 1 er baseret på mistanke om forurening ud fra de aktiviteter, der har været på jorden Vidensniveau 2 er baseret på en konkret konstatering af jordforurening Den offentlige indsats Med henblik på den videre offentlige indsats skal regionerne udpege de kortlagte forureninger, der kan have skadelig virkning på: Grundvand inden for et område med særlige drikkevandsinteresser Grundvand i et indvindingsopland for et alment vandforsyningsanlæg Mennesker på et areal med bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads Jordforureningslovens indsats retter sig altså imod grundvand, der bruges til drikkevand og menneskers sundhed. Områdeklassificering Områdeklassificering betyder, at der, i stedet for kortlægning af de lettere forurenede arealer, skal ske en områdeklassificering af disse arealer. Den lettere forurening findes især i byerne og stammer typisk fra længere tids forureningspåvirkning fra flere kilder så som bilers udstødning og industriens emissioner. Som udgangspunkt skal all byzoner områdeklassificeres. Landets kommuner kan løbende vælge at inddrage/udtage større sammenhængende områder af områdeklassificeringen. Grænseværdier for jord Jordkvalitetskriterierne er den grænseværdi for jord, der angiver den højeste koncentration af kemiske stoffer i jorden, hvor der ikke forventes negative effekter på menneskers sundhed Afskæringskriterium: Nogle stoffer har et afskæringskriterium, som er op til 10 gange større end jordkvalitetskriteriet. Jord i intervallet mellem jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet kaldes lettere forurenet jord. Afskæringskriterier er kun fastlagt for visse immobile stoffer. Lettere forurenet jord Lettere forurenet jord er betegnelsen for jord, der indeholder stoffer mellem jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet, det såkaldte rådgivningsinterval. I områder med lettere forurenet jord skal kommunerne give generel rådgivning om hvordan den lille sundhedsrisiko, der kan være ved at bo og opholde sig på lettere forurenet jord, nedsættes. 6 Bilag til redegørelse om jordforurening

7 Nuancering af forureningsrisikoen på boliggrunde F0 betyder, at jordforureningen ikke har nogen sundhedsmæssig betydning for brug af bolig og have og at regionens indsats af hensyn til boligen og haven er afsluttet. F1 betyder, at jordforureningen ikke har nogen sundhedsmæssig betydning for brug af bolig og have, hvis nogle simple råd følges, og at regionens indsats af hensyn til boligen og haven i øvrigt er afsluttet. F2 betyder, at jordforureningen kan have sundhedsmæssig betydning for brug af bolig og have eller at den skal undersøges nærmere, og at det forurenede areal indgår i regionens prioritering af en fremtidig indsats Værditabsordning Værditabsordningen omfatter ejendomme, som blev anvendt til helårsbeboelse den 18. november 1992 og som er forurenet før 1.september Ordningen gælder for ejere, der har erhvervet en ejendom uvidende om at den var forurenet. Hvis en forurening er omfattet af ordningen fremrykker regionsrådet oprydning på ejendommen for statslige midler. Der afsættes årligt midler til ordningen på finansloven. OM Oliebranchens Miljøpulje Oliebranchens Miljøpulje (OM) er en ordning, der er oprettet med det formål at undersøge og oprense forureninger på landets mange nedlagte servicestationer og detailsalgsanlæg for olie og benzin. OM er resultatet af en aftale mellem de seks olieselskaber, som sælger benzin i Danmark og en række offentlige myndigheder. OM-puljens udgifter finansieres på grundlag af en mindre afgift for hver solgt liter benzin. Myndighederne og oliebranchen har kunnet tilmelde tankanlæg til ordningen, som ophørte med udgangen af Områder med drikkevandsinteresser OSD er en forkortelse for områder med særlige drikkevandsinteresser, som er de højest prioriterede drikkevandsområder. OD er forkortelse for områder med drikkevandsinteresser. Disse områder er lavere prioriterede end områder med særlige drikkevandsinteresser, men højere prioriterede end OBD, som er en forkortelse for områder med begrænsede drikkevandsinteresser, hvor der p.t. ikke foregår indvinding af grundvand til drikkevand, og hvor der ikke umiddelbart er planer om at placere indvinding. Frivillig indsats Frivillige oprydninger og undersøgelser er en indsats, der igangsættes af grundejeren, fordi grundejer ikke vil vente på den offentlige indsats. Det kan f.eks. være at indsatsen er prioriteret lavt af regionen, da forureningen ikke umiddelbar indebærer en risiko for mennesker og miljø. I tilfælde af at grundejeren ønsker at få ophævet kortlægningen eller ønske at ændre arealanvendelsen på lokaliteten kan grundejeren vælge selv at bekoste undersøgelser eller oprydning ved at følge anvisninger fra kommune og region. Ejeren af et kortlagt areal skal søge kommunen om tilladelse til at ændre arealanvendelsen, en såkaldt 8 tilladelse (se næste side) tilladelse Efter 19 i lov om miljøbeskyttelse kan kommunen give tilladelse til at materialer f.eks. forurenet jord kan udlægges på jorden på bestemte vilkår, der sikrer at forureningen ikke påvirker mennesker og miljø, herunder det nedenfor liggende grundvand. DUT Det udvidede totalbalanceprincip indebærer, at kommuner og regioner kompenseres for de udgiftsmæssige konsekvenser af ændringer i byrde- og opgavefordelingen mellem staten og Bilag til redegørelse om jordforurening 7

8 kommunerne, og for ændringer staten foretager i regelgrundlaget for eksisterende kommunale og regionale opgaver. Boliganmodning/ 1 årsregel Kortlægning frem til vidensniveau 2 skal gennemføres inden for et år efter, at ejeren af en grund med bolig har anmodet herom. Paragraf 8 tilladelse Ejeren af et kortlagt areal skal søge kommunen om tilladelse til at ændre arealanvendelsen, såfremt det pågældende areal skal anvendes til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhusgrund eller institution. Ejeren skal også søge kommunen om tilladelse før påbegyndelsen af et bygge- og anlægsarbejde, hvis det kortlagte areal er fastlagt som indsatsområde af hensyn til grundvandet eller anvendes til de ovennævnte formål. Påbud Ifølge jordforureningslovens 41 kan miljømyndighederne meddele en forurener påbud om oprydning af forurening, der er sket den 1. januar 2001 eller senere. Som forurener anses den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed driver eller drev den virksomhed, eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen stammer - uanset hvordan forureningen er sket. Det vil sige, at en sådan forurener kan få påbud om at rydde op, selv om han har været uden skyld i, at forureningen har fundet sted. Andre, der har forårsaget en forurening, anses som forurenere, såfremt forureningen skyldes uforsvarlig adfærd eller en adfærd, der er omfattet af strengere ansvarsregler ifølge anden lovgivning. Hvis forureningen er sket over tid hen over den 1. januar skal miljømyndigheden kunne påvise, at den væsentligste del af forureningen er sket efter den 1. januar 2001 for at kunne meddele en forurener påbud efter jordforureningsloven. Desuden kan miljømyndighederne ifølge 40 påbyde en forurener at udføre undersøgelser, så det kan vurderes om der skal meddeles påbud efter 41: Er forureningen sket før den 1. januar 2001, finder miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om påbud, anvendelse. For olieforurening forårsaget af spild eller udsivning fra en villaolietank, der konstateres efter 1. marts 2000, gælder særlige regler om påbud. Villaolietanksager Sker der forurening fra en villaolietank (tank under 6000 liter til boligopvarmning), har det siden 1. marts 2000 været muligt for de påbudskompetente myndigheder (siden 2007 kommunerne) på et objektivt grundlag at udstede påbud om undersøgelser eller oprensning. De nærmere betingelser for at kunne udstede påbud findes i jordforureningslovens 48. Påbud kan herefter meddeles ejere af olietanke, hvis blot forureningen er konstateret efter den 1. marts Det er dog en forudsætning, at der er tale om en olietank med et rumindhold på under liter, som primært anvendes til boligopvarmning. Derudover skal tanken have været anvendt efter den 1. marts 2000, og skal have været, eller kunne have været, anvendt umiddelbart før konstateringen af forureningen. Samtidig med at 48 trådte i kraft, trådte også lovens 49 i kraft. Sidstnævnte bestemmelse fastsætter en forsikringspligt for ejere af olietanke, til hvem der kan meddeles påbud efter 48. Forsikringen skal dække de udgifter til undersøgelse og oprensning, der følger af et påbud udstedt i medfør af 48. Oliebranchen i Danmark har i samarbejde med Topdanmark A/S, etableret en forsikringsordning, der opfylder lovens krav til forsikringsdækning. Denne ordning blev gjort 8 Bilag til redegørelse om jordforurening

9 tilgængelig, samtidig med at forsikringspligten i medfør af loven indtrådte. Ordningen indebærer, at ejere af olietanke automatisk er dækket af forsikringen, når de får leveret fyringsolie fra et af de selskaber, der deltager i ordningen. Dette gælder, både når olien bliver leveret direkte fra det pågældende selskab, og når det leveres via en forhandler, der bliver forsynet med olie fra et af disse selskaber. Bilag til redegørelse om jordforurening 9

10 2. Ressourcer Fordeling af de offentlige ressourcer i perioden fremgår af nedenstående tabel. TABEL 1 DEN OFFENTLIGE ØKONOMISKE RAMME FOR JORDFORURENING FOR (I MIO. KR.). KILDE: MILJØSTYRELSEN OG FORSVARET erne (Forudsætningstal fra bloktilskudsforhandlingerne 1 ) Kommunerne (Forudsætningstal fra 22 22,5 50,6 7 bloktilskudsforhandlingerne 2 ) Værditabsordning 53,1 3,6 41,7 3 40,8 Teknologipulje 4 5,6 5,7 5,7 Forsvaret 5 19,9 31,8 37,9 1 Ved kommunalreformen i 2007 fik regionerne ca. 329 mio. kr. i alt til jordforureningsopgaven. ernes beløb til jordforurening er en beregningsforudsætning for fastsættelse af det totale bidrag til al Udvikling. I 2008 fik regionerne ekstra 50 mio. kr. til jordforureningsområdet. Beløbet til regioner er blevet PL-reguleret med 2,4 % i 2008, 2,6 % i 2009, 2,2 % i 2010 og 0,2 % i Der er i tidligere redegørelser anvendt en foreløbig PL regulering i 2009 på 3,7 %, mens der i denne redegørelse er anvendt den endelige PL regulering på 2,6 %. Dette betyder en forskel på 4 mio. kr. i regionernes forudsætningstal i 2009 og 2010 i forhold til tidligere redegørelser. 2 Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne ca. 8 mio. kr. ekstra til jordforureningsopgaven i alt ca. 20 mio. kr. i Beløbet til kommunen er blevet PL-reguleret med 3,7 % i 2008, 3,9 % i 2009, 2,9 % i 2010 og 1,3 % i Beløbet indeholder budgettal fra Finansloven det pågældende år og tilbageførte ubrugte midler fra det foregående år. 4 Beløbet er et budgettal fra Finansloven. 5 Beløbet er regnskabstal fra forsvaret.. 6 Beløbet for 2009 indeholder en ekstrabevilling på 7,5 mio. kr. til værditabsordningen. 7 Miljøstyrelsen og KL har lavet en opgørelse over, hvor mange midler kommunerne bruger på egne undersøgelser og oprensninger. Denne undersøgelse viste, at kommunerne brugte 27,7 mio. kr. Udover det offentlige forbrug er der også en privat indsats. I 2011 har Oliebranchens Miljøpulje anvendt 20 mio. kr., mens der er brugt 42,7 mio. kr. på forsikringsordningen for villaolietanke. Udover dette er der en del private grundejere, der vælger at undersøge eller oprense deres forurenede grund for egne midler. Der er ikke præcise tal for dette. I 2009 blev der lavet en opgørelse over dette i Miljøprojekt 1363, 2011, hvor det blev estimeret, at udgifterne til de privatfinansierede oprensninger ligger mellem 100 og 350 mio. kr. Det vurderes, at tallet for 2011 er på niveau med dette. 10 Bilag til redegørelse om jordforurening

11 3. ernes indsats ernes arbejde på jordforureningsområdet kan overordnet opdeles i to typer af opgaver: Opgaver med den offentlige indsats, det vil sige en miljø- og sundhedsprioriteret indsats, og Borgerrettede opgaver, der bl.a. skal hjælpe og sikre borgerne bedst muligt. 3.1 ernes ressourceanvendelse i 2011 Årsværksprisen benyttet i redegørelsen er den årsværkspris, der er benyttet i forbindelse med DUTforhandlingerne. Den er i 2011 på kr. inklusiv overhead. I redegørelsen for 2009 blev årsværksprisen opgjort af regionerne. Her viste det sig, at årsværksprisen svarede til den årsværkspris benyttet i DUT-forhandlingerne dog var overhead som kontorhold mv. ikke inkluderet. erne har skønnet, at deres overhead er 25 % på baggrund af erfaringstal fra Danske er. I regionerne (inkl. Bornholms skommune) blev der i 2011 brugt ca. 213 årsværk på jordforureningsområdet mod ca. 219 årsværk i Personaleressourcerne er opgjort i fuldtidsstillinger. ernes ressourceforbrug, ekskl. personaleforbrug, var ca. 295 mio. kr. i 2011, mod ca. 270 mio. kr. i Ved en årsværkspris på kr. er det samlede regnskabstal 420 mio. kr. Det samlede regnskabstal for 2011 på 420 mio. kr. er højere end tallet for 2010 på 399 mio. kr. Det skyldes primært, at der er en region, der har overført 12,3 mio. kr. fra 2010 til ,5 17% 0,80 0% 56,2 13% 45,8 11% 64,7 15% 179,8 44% Bornholm Midtjylland Nordjylland Sjælland FIGUR 1 FORDELINGEN AF REGIONERNES OG BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE SAMLEDE RESSOURCEFORBRUG I 2011 PÅ 420 MIO. KR. INKL. PERSONALEOMKOSTNINGER. VÆRDIEN AF ET ÅRSVÆRK ER SAT TIL KR. KILDE: REGIONERNES SKRIFTLIGE INDBERETNING. Bilag til redegørelse om jordforurening 11

12 Tabellerne 2 til 8 viser den procentvise fordeling af anvendelsen af ressourcer i regionerne. Der er en tabel for hver enkel region og en tabel for alle regioner. Kortlægningsgrundlaget Midler til 1 års undersøgelser på boliggrunde og nuancering af forureningsrisikoen er indeholdt i kategorien Indledende undersøgelser. Se ordliste, kapitel 2, for en forklaring af de forskellige begreber. Oprensning Midler til administration af værditabsordningen er indeholdt i kategorien Oprensning. Borgerrettede opgaver I kategorien Udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret arealanvendelse er indeholdt udgifter til regionernes behandling af paragraf 8 sager, samt udtalelser i forbindelse med kommunale påbud. Se ordliste, kapitel 2, for en forklaring af de forskellige begreber. Ledelse og planlægning Udgifter til Administration dækker omkostninger til planlægning, herunder den løbende prioritering af opgaverne. erne får hele tiden ny viden, der kan ændre den eksisterende prioritering. I beløbet indgår desuden udgifter til ledelse, sekretariat og administrative systemer. Derudover inkluderer beløbet udgifter til det juridiske arbejde i regionen samt regionens bidrag til Videncenter for Jordforurening. Udgifter til IT og data dækker udvikling og vedligeholdelse af IT systemer til opbevaring, registrering og behandling af data. IT systemer bruges bl.a. til oplysning af borgene og til risikovurdering af de forurenede grunde. erne har desuden bidraget til Danmarks Miljøportals arbejde med en landsdækkende jordforureningsportal. Opgaven omfatter også udgifter til den nødvendige vedligeholdelse af basisdata, som almindelige topografiske kort og luftfotos samt temakort som fx grundvandskort. IT systemerne er en forudsætning for, at regionerne kan prioritere opgaven, kan informere borgerne og kan gennemføre den lovpligtige indberetning af forureningsoplysninger til Kort & Matrikelstyrelsen. 12 Bilag til redegørelse om jordforurening

13 Alle regioner: LEDELSE OG PLANLÆGNING JORDFORURENINGSOMRÅDET 2011 ( alle regioner ) TABEL 2 FORDELINGEN AF DET SAMLEDE RESSOURCEFORBRUG I 2011 I REGIONERNE PÅ 4 OVERORDNEDE OMRÅDER OG EN RÆKKE UNDERORDNEDE POSTER. BELØBENE ER INKL. PERSONALEOMKOSTNINGER. BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE ER IKKE MED I DENNE OPGØRELSE. VÆRDIEN AF ET ÅRSVÆRK ER SAT TIL KR. KILDE: REGIONERNES SKRIFTLIGE INDBERETNING. UDGIFTER PÅ Beløb Beløb Forinkl. årsværk inkl. årsværk deling af Økonomi [mio. kr.] [mio. kr.] % Administration 28,4 IT og data 31,9 60,2 14 Udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse 7,5 Behandling af undersøgelser og oprensninger betalt af private BORGERRETTEDE grundejere og bygherrer 13,6 OPGAVER Godkendelse af undersøgelser og oprensninger på tidligere tankstationer betalt af Oliebranchens Miljøpulje 4,2 Øvrige borgerrettede opgaver (besvarelse af henvendelser, rådgivning, kommunikation mm.) 11,3 36,6 9 KORTLÆGNING Opsporing og kortlægning af mulig forurening 38,9 Indledende undersøgelser 75,9 114,9 27 Videregående undersøgelser 56,1 Oprensning 77,7 OPRENSNING Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af forurening 52,7 Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 21,7 208,2 50 SUM Nordjylland: TABEL 3 FORDELINGEN AF DET SAMLEDE RESSOURCEFORBRUG I 2011 I REGION NORDJYLLAND PÅ 4 OVERORDNEDE OMRÅDER OG EN RÆKKE UNDERORDNEDE POSTER. AL RESSOURCEFORBRUG I FORBINDELSE MED FRIVILLIGE SAGER ER NOTERET UNDER UDTALELSER I FORBINDELSE MED BYGGERI OG ÆNDRET ANVENDELSE. BELØBENE ER INKL. PERSONALEOMKOSTNINGER. VÆRDIEN AF ET ÅRSVÆRK ER SAT TIL KR. KILDE: REGIONERNES SKRIFTLIGE INDBERETNING. UDGIFTER PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET 2011 Beløb Beløb Forinkl. inkl. deling af årsværk årsværk Økonomi LEDELSE OG PLANLÆGNING ( Nordjylland ) [mio. kr.] [mio. kr.] % Administration 3,0 IT og data 3,4 6,4 14 BORGERRETTEDE OPGAVER KORTLÆGNING OPRENSNING Udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse 0,3 Behandling af undersøgelser og oprensninger betalt af private grundejere og bygherrer 0,8 Godkendelse af undersøgelser og oprensninger på tidligere tankstationer betalt af Oliebranchens Miljøpulje 0,1 Øvrige borgerrettede opgaver (besvarelse af henvendelser, rådgivning, kommunikation mm.) 0,5 1,7 4 Opsporing og kortlægning af mulig forurening 10,2 Indledende undersøgelser 15,0 25,2 55 Videregående undersøgelser 2,7 Oprensning 6,5 Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af forurening 3,1 Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 0,2 12,5 27 SUM 45,8 45,8 100 Bilag til redegørelse om jordforurening 13

14 Midtjylland: TABEL 4 FORDELINGEN AF DET SAMLEDE RESSOURCEFORBRUG I 2011 I REGION MIDTJYLLAND PÅ 4 OVERORDNEDE OMRÅDER OG EN RÆKKE UNDERORDNEDE POSTER. BELØBENE ER INKL. PERSONALEOMKOSTNINGER. VÆRDIEN AF ET ÅRSVÆRK ER SAT TIL KR. KILDE: REGIONERNES SKRIFTLIGE INDBERETNING. UDGIFTER PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET 2011 Beløb Beløb Forinkl. inkl. deling af årsværk årsværk Økonomi LEDELSE OG PLANLÆGNING ( Midtjylland) [mio. kr.] [mio. kr.] % Administration 3,8 IT og data 7,6 11,4 18 BORGERRETTEDE OPGAVER KORTLÆGNING OPRENSNING Udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse 0,6 Behandling af undersøgelser og oprensninger betalt af private grundejere og bygherrer 1,6 Godkendelse af undersøgelser og oprensninger på tidligere tankstationer betalt af Oliebranchens Miljøpulje 0,0 Øvrige borgerrettede opgaver (besvarelse af henvendelser, rådgivning, kommunikation mm.) 3,1 5,3 8 Opsporing og kortlægning af mulig forurening 4,3 Indledende undersøgelser 10,4 14,7 23 Videregående undersøgelser 7,0 Oprensning 6,0 Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af forurening 8,4 Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 11,8 33,3 51 SUM 64,7 64,7 100 : TABEL 5 FORDELINGEN AF DET SAMLEDE RESSOURCEFORBRUG I 2011 I REGION SYDDANMARK PÅ 4 OVERORDNEDE OMRÅDER OG EN RÆKKE UNDERORDNEDE POSTER. BELØBENE ER INKL. PERSONALEOMKOSTNINGER. VÆRDIEN AF ET ÅRSVÆRK ER SAT TIL KR. KILDE: REGIONERNES SKRIFTLIGE INDBERETNING. UDGIFTER PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET 2011 Beløb Beløb Forinkl. inkl. deling af årsværk årsværk Økonomi LEDELSE OG PLANLÆGNING ( ) [mio. kr.] [mio. kr.] % Administration 3,9 IT og data 5,7 9,7 13 BORGERRETTEDE OPGAVER KORTLÆGNING OPRENSNING Udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse 2,5 Behandling af undersøgelser og oprensninger betalt af private grundejere og bygherrer 3,6 Godkendelse af undersøgelser og oprensninger på tidligere tankstationer betalt af Oliebranchens Miljøpulje 1,1 Øvrige borgerrettede opgaver (besvarelse af henvendelser, rådgivning, kommunikation mm.) 1,5 8,7 12 Opsporing og kortlægning af mulig forurening 11,9 Indledende undersøgelser 15,2 27,1 37 Videregående undersøgelser 13,5 Oprensning 6,5 Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af forurening 4,4 Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 2,7 27,0 37 SUM 72,5 72, Bilag til redegørelse om jordforurening

15 : TABEL 6 FORDELINGEN AF DET SAMLEDE RESSOURCEFORBRUG I 2011 I REGION HOVEDSTADEN PÅ 4 OVERORDNEDE OMRÅDER OG EN RÆKKE UNDERORDNEDE POSTER. BELØBENE ER INKL. PERSONALEOMKOSTNINGER. VÆRDIEN AF ET ÅRSVÆRK ER SAT TIL KR. KILDE: REGIONERNES SKRIFTLIGE INDBERETNING. UDGIFTER PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET 2011 Beløb Beløb Forinkl. årsværk inkl. deling af årsværk Økonomi LEDELSE OG PLANLÆGNING ( ) [mio. kr.] [mio. kr.] % Administration 12,7 IT og data 9,6 22,3 12 BORGERRETTEDE OPGAVER KORTLÆGNING OPRENSNING Udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse 1,9 Behandling af undersøgelser og oprensninger betalt af private grundejere og bygherrer 4,5 Godkendelse af undersøgelser og oprensninger på tidligere tankstationer betalt af Oliebranchens Miljøpulje 2,5 Øvrige borgerrettede opgaver (besvarelse af henvendelser, rådgivning, kommunikation mm.) 4,1 12,9 7 Opsporing og kortlægning af mulig forurening 9,5 Indledende undersøgelser 25,3 34,8 19 Videregående undersøgelser 25,9 Oprensning 48,9 Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af forurening 30,7 Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 4,4 109,8 61 SUM 179,8 179,8 100 Sjælland: TABEL 7 FORDELINGEN AF DET SAMLEDE RESSOURCEFORBRUG I 2011 I REGION SJÆLLAND PÅ 4 OVERORDNEDE OMRÅDER OG EN RÆKKE UNDERORDNEDE POSTER. BELØBENE ER INKL. PERSONALEOMKOSTNINGER. VÆRDIEN AF ET ÅRSVÆRK ER SAT TIL KR. KILDE: REGIONERNES SKRIFTLIGE INDBERETNING. UDGIFTER PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET 2011 Beløb Beløb Forinkl. årsværk inkl. deling af årsværk Økonomi LEDELSE OG PLANLÆGNING ( Sjælland ) [mio. kr.] [mio. kr.] % Administration 4,9 IT og data 5,6 10,5 19 BORGERRETTEDE OPGAVER KORTLÆGNING OPRENSNING Udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse 2,2 Godkendelse af undersøgelser og oprensninger betalt af private grundejere og bygherrer 3,1 Godkendelse af undersøgelser og oprensninger på tidligere tankstationer betalt af Oliebranchens Miljøpulje 0,5 Øvrige borgerrettede opgaver (besvarelse af henvendelser, rådgivning, kommunikation mm.) 2,1 7,9 14 Opsporing og kortlægning af mulig forurening 3,0 Indledende undersøgelser 9,3 12,3 22 Videregående undersøgelser 6,9 Oprensning 9,9 Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af forurening 6,1 Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 2,6 25,5 45 SUM 56,2 56,2 100 Bilag til redegørelse om jordforurening 15

16 Bornholms skommune: TABEL 8 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNES REGNSKAB FOR VÆRDIEN AF ET ÅRSVÆRK ER SAT TIL KR. KILDE: BORNHOLMS REGIONSKOMMUNES SKRIFTLIGE INDBERETNING. UDGIFTER PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET 2011 ( Bornholms regionskommune ) Beløb inkl. årsværk [mio. kr.] LEDELSE OG PLANLÆGNING Administration 0,02 KORTLÆGNING Opsporing og kortlægning af mulig forurening 0,0 Indledende undersøgelser 0,78 SUM 0,80 16 Bilag til redegørelse om jordforurening

17 I alt Sjælland Midtjylland Nordjylland Ressourceanvendelse indenfor de forskellige indsatsområder i 2011 TABEL 9 RESSOURCEFORBRUG FOR REGIONERNES AKTIVE SAGER I 2011 FORDELT PÅ INDSATSOMRÅDER. AKTIVE SAGER ER SAGER DER ER SOM REGIONERNE HAR ARBEJDET MED I 2011, SE FORKLARING UNDER TABEL 5.8. RESSOURCEFORBRUGET ER ANGIVET I MIO. KR. OG INDEHOLDER BÅDE ÅRSVÆRK OG ØVRIGE UDGIFTER. ET ÅRSVÆRK ER SAT TIL KR. KILDE: SKRIFTLIG INDBERETNING. Ressourceforbrug i 2011 (mio. kr.) Historiske redegørelser Alle indsatsområder 10,2 4,3 11,9 9,5 3,0 38,9 Indledende undersøgelser Grundvand 2,1 4,4 3,6 13,1 3,9 27,1 Areal/grundvand 1,2 1,1 5,5 0,3 1,3 9,5 Areal 11,7 4,3 6,1 11,8 4,0 37,9 Andet 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 Videregående undersøgelser Grundvand 0,2 2,9 7,1 20,0 5,8 36,1 Areal/grundvand 0,4 0,5 1,8 3,8 0,3 6,8 Areal 2,1 3,6 4,1 1,5 0,9 12,2 Andet 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 Oprensninger Grundvand 2,7 0,4 0,5 40,2 7,5 51,3 Areal/grundvand 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,8 Areal 3,7 5,7 6,6 8,1 2,0 26,1 Andet 0,0 0,0-0,7 0,1 0,0-0,6 Drift og overvågning Grundvand 0,4 7,2 3,0 26,3 4,5 41,4 Areal/grundvand 0,0 0,3 0,2 1,5 0,0 2,1 Areal 2,4 0,3 1,1 2,8 1,5 8,1 Andet 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,7 I alt 37,1 36,1 51,5 140,2 35,3 300 Antallet af oprensninger skal ses i forhold til ressourceforbruget. En meget dyr oprensning kan således få antallet af oprensninger til at falde. Ud over den direkte ressourceanvendelse til undersøgelser og oprensning, giver sager hvor der er risiko for f.eks. bolig en række afledte ressourcebindinger. For eksempel borgerrettede opgaver, Bilag til redegørelse om jordforurening 17

18 informationsopgaver og opgaver efter værditabsloven. Derfor må regionerne løbende være parate til at ændre planlægningen af opgaverne i takt med at behovet ændrer sig. Grundvandssager og indeklimasager er ofte komplicerede sager, der kan løbe over flere år, og ofte med en lang driftsperiode. For at imødegå en udvikling hvor omkostningerne til drift og overvågning stiger, arbejder flere regioner målrettet på at udvikle metoder og teknikker til oprensninger der kan reducere driftsomkostninger. 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 Andet Menneskers sundhed Menneskers sundhed og grundvand Grundvand 20,0 0,0 Nordjylland Midtjylland Sjælland FIGUR 2 FORDELINGEN AF REGIONERNES SAMLEDE RESSOURCEFORBRUG INKL. PERSONALEOMKOSTNINGER I 2011 PÅ INDLEDENDE UNDERSØGELSER, VIDEREGÅENDE UNDERSØGELSER, OPRENSNINGER, DRIFT OG OVERVÅGNING PÅ FORSKELLIGE INDSATSOMRÅDER. RESSOURCEFORBRUGET ER CIRKA 260 MIO. KR. I ALT. KILDE: SKRIFTLIG INDBERETNING 18 Bilag til redegørelse om jordforurening

19 3.2 ernes budget for ,1 18% 1,3 0% 54,6 13% 43,1 10% 65,2 15% 181,2 44% Bornholm Midtjylland Nordjylland Sjælland FIGUR 3 FORDELINGEN AF REGIONERNES OG BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE SAMLEDE BUDGETTEREDE RESSOURCEFORBRUG I 2011 PÅ 421 MIO. INKL. PERSONALEOMKOSTNINGER. VÆRDIEN AF ET ÅRSVÆRK ER SAT TIL KR. KILDE: SKRIFTLIG INDBERETNING Tabel viser den procentvise fordeling af regionernes budgetterede ressourceforbrug. Der er en tabel for hver enkel region og en tabel for alle regioner. Alle regioner: TABEL 10 FORDELINGEN AF REGIONERNES BUDGETTEREDE RESSOURCEFORBRUG FOR 2012 PÅ 4 OVERORDNEDE POSTER OG EN RÆKKE UNDERPOSTER SOM PROCENT AF DET SAMLEDE FORBRUG INKL. PERSONALEOMKOSTNINGER. VÆRDIEN AF ET ÅRSVÆRK ER SAT TIL KR. KILDE: REGIONERNES SKRIFTLIGE INDBERETNING. LEDELSE OG PLANLÆGNING BORGERRETTEDE OPGAVER KORTLÆGNING OPRENSNING BUDGETTEREDE UDGIFTER PÅ Beløb Beløb Forinkl. JORDFORURENINGSOMRÅDET 2012 årsværk inkl. årsværk deling af Økonomi ( alle regioner ) [mio. kr.] [mio. kr.] % Administration 30,2 IT og data 30,9 61,1 14 Udtalelser om arealanvendelse, behandling af private sager og godkendelse af Oliebranchens Miljøpulje sager samt øvrige borgerrettede opgaver 34,0 34,0 8 Opsporing og kortlægning af mulig forurening 29,7 Indledende undersøgelser 77,1 106,8 25 Videregående undersøgelser 62,9 Oprensning 95,3 Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af forurening 46,9 Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 14,5 219,6 52 SUM Bilag til redegørelse om jordforurening 19

20 Nordjylland: JORDFORURENINGSOMRÅDET 2012 TABEL 11 FORDELINGEN AF REGION NORDJYLLANDS BUDGETTEREDE RESSOURCEFORBRUG FOR 2012 PÅ 4 OVERORDNEDE POSTER OG EN RÆKKE UNDERPOSTER SOM PROCENT AF DET SAMLEDE FORBRUG INKL. PERSONALEOMKOSTNINGER. VÆRDIEN AF ET ÅRSVÆRK ER SAT TIL KR. KILDE: REGIONERNES SKRIFTLIGE INDBERETNING. BUDGETTEREDE UDGIFTER PÅ Beløb Beløb Forinkl. årsværk inkl. årsværk deling af Økonomi LEDELSE OG PLANLÆGNING BORGERRETTEDE OPGAVER KORTLÆGNING OPRENSNING ( Nordjylland ) [mio. kr.] [mio. kr.] % Administration 3,0 IT og data 3,7 6,7 16 Udtalelser om arealanvendelse, behandling af private sager og godkendelse af Oliebranchens Miljøpulje sager samt øvrige borgerrettede opgaver 1,2 1,2 3 Opsporing og kortlægning af mulig forurening 8,1 Indledende undersøgelser 14,2 22,3 52 Videregående undersøgelser 3,1 Oprensning 7,3 Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af forurening 2,3 Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 0,1 12,8 30 SUM 43,1 43,1 100 Midtjylland: JORDFORURENINGSOMRÅDET 2012 TABEL 12 FORDELINGEN AF REGION MIDTJYLLANDS BUDGETTEREDE RESSOURCEFORBRUG FOR 2012 PÅ 4 OVERORDNEDE POSTER OG EN RÆKKE UNDERPOSTER SOM PROCENT AF DET SAMLEDE FORBRUG INKL. PERSONALEOMKOSTNINGER. VÆRDIEN AF ET ÅRSVÆRK ER SAT TIL KR. KILDE: REGIONERNES SKRIFTLIGE INDBERETNING. BUDGETTEREDE UDGIFTER PÅ Beløb Beløb Forinkl. årsværk inkl. årsværk deling af Økonomi LEDELSE OG PLANLÆGNING BORGERRETTEDE OPGAVER KORTLÆGNING OPRENSNING ( Midtjylland ) [mio. kr.] [mio. kr.] % Administration 5,2 IT og data 7,1 12,3 19 Udtalelser om arealanvendelse, behandling af private sager og godkendelse af Oliebranchens Miljøpulje sager samt øvrige borgerrettede opgaver 7,2 7,2 11 Opsporing og kortlægning af mulig forurening 1,2 Indledende undersøgelser 14,8 16,0 25 Videregående undersøgelser 10,5 Oprensning 7,1 Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af forurening 8,0 Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 4,1 29,6 45 SUM 65,2 65, Bilag til redegørelse om jordforurening

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Side 1 af 37 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Juni 2014 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

Kommunernes frivillige indsats ifm. jordforurening

Kommunernes frivillige indsats ifm. jordforurening Kommunernes frivillige indsats ifm. jordforurening Kortlægning af kommunernes frivillige undersøgelser, oprensninger og afværgeforanstaltninger ifm. jordforurening 2011 Miljøprojekt, nr. 1448, 2012 Titel:

Læs mere

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Jordforureningsloven 2011 Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Hvorfor er der så få af dem? - både et spørgsmål og et postulat! Med påbudssagerne sigtes her til påbud om undersøgelse og/eller

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Vivi Bruhn Knudsen Oprensningsomfang Status før lovforslaget om en jordforureningslov Betænkningerne fra Jordforureningsudvalget 1/1995 og 2/1996 fra Miljøstyrelsen:

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. oktober 2008 Sag nr. 9 Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats 1 bilag Koncern Miljø Til: Regionsrådet den 28. oktober 2008

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

Indledning... 2. Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3. Status for kortlægning... 4-5. Indsatsen for grundvand...

Indledning... 2. Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3. Status for kortlægning... 4-5. Indsatsen for grundvand... INDBERETNING OM JORDFORURENING 2012 Indhold Indledning... 2 Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3 Status for kortlægning... 4-5 Indsatsen for grundvand... 6-10 Indsatsen for menneskers

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. november 2010 Sag 76/2009 (1. afdeling) Katrine Højring og Jens Nytoft Rasmussen (advokat Vivi Bruhn Knudsen for begge, beskikket) mod Region Hovedstaden (advokat

Læs mere

DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase. v/ projektleder Thomas Bach Tengberg

DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase. v/ projektleder Thomas Bach Tengberg DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase v/ projektleder Thomas Bach Tengberg Dagsorden Generelt om Danmarks Miljøportal DKjord Introduktion Demonstration Planer DKjord vision

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ].

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ]. [Advokat for A] Att. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0037 Ref. PBR/JEG/ULU/LIHAN Den 24. maj 2006 Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2008

Indberetning om jordforurening 2008 Indberetning om jordforurening 2008 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-09-002 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER Titel: En beretning om vand, jord og råstoffer Udgiver: Region Sjælland Regional Udvikling Udgivelsesår: 2013 Tryk: Region Sjælland ISBN: 978-87-92026-57-6 Rent

Læs mere

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0048 Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Natur- og Miljøkonference maj 2013

Natur- og Miljøkonference maj 2013 Natur- og Miljøkonference maj 2013 Påbud vedrørende olieudskillere og kloakker Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Emnet som vil blive gennemgået: 72 i Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002. Redegørelse om jordforurening 2000

Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002. Redegørelse om jordforurening 2000 Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002 Redegørelse om jordforurening 2000 Indhold SAMMENFATNING OG KONKLUSION 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 INDLEDNING 15 1.1 FØRSTE ÅR MED JORDFORURENINGSLOVEN 15

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2009

Indberetning om jordforurening 2009 Indberetning om jordforurening 2009 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-10-062 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen?

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen? Til Kommunerne Att. - Den tekniske direktør - Den digitaliseringsansvarlige - Den ansvarlige for det kommunale ejendomsoplysningsskema Dato: 28. juni. 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler:

Læs mere

Håndhævelse af jordforureningssager

Håndhævelse af jordforureningssager Håndhævelse af jordforureningssager ved advokat (H), lic.jur. Mogens Moe ved ATV-kursus Miljøjura for enhver 17. juni 2008 Side 1 1. Hvordan opstår jordforureningssager? 2. Regler om selvanmeldelse. 3.

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

UDKAST. Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

UDKAST. Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke UDKAST Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. X 2009 2 Indhold INDHOLD... 3 FORORD... 5 1 INDLEDNING... 6 1.1 FORMÅL...6 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN...

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Regler for villaolietanke

Regler for villaolietanke Regler for villaolietanke Denne pjece er rettet mod dig, der skal have ny olietank eller skal sløjfe din gamle olietank og til din vvs-installatør, der foretager arbejdet. Indledning Denne pjece er udarbejdet

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen

Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen Hvad er Danmarks Miljøportal? Et partnerskab mellem Miljøministeriet Kommunernes Landsforening Danske Regioner Etableret for at sikre amternes miljødata

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Tjek din olietank. Nye regler 2005

Tjek din olietank. Nye regler 2005 Tjek din olietank Nye regler 2005 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6000 liter? Kender du de nye regler, der er vedtaget i sommeren 2005? Er du i tvivl Så

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

Tjek din olietank 11

Tjek din olietank 11 Tjek din olietank 11 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen.

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen. Hjørring Kommune Vandværker, BNBO projekt Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 04-08-2014 Sagsnr.:

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 27-03-2015 Sags id.: 15/2525 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Jordregulativ for Hillerød Kommune

Jordregulativ for Hillerød Kommune Jordregulativ for Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål 1.2 Lovgrundlag 1.3 Definitioner 1.4 Gyldigheds- og anvendelsesområde Kapitel 2 - affaldshåndtering

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 14s og 7a Davinde By, Davinde indtil 31. december 2012.

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på del af matr.nr. 14s og 7a Davinde By, Davinde indtil 31. december 2012. Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Att.: Kent Grimm Thornberg Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Jytte Høimark E-mail:Jytte.Hoeimark@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 76631956

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Håndbog i jordforureningslovens 8

Håndbog i jordforureningslovens 8 Håndbog i jordforureningslovens 8 Teknik og Administration Nr. 2 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 2 1.2 Læsevejledning... 2 2. Lovgrundlaget i oversigt... 5 3. 8-proceduren fra

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere