Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014"

Transkript

1 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

2 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade København K År: 2014 Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Bilag til redegørelse om jordforurening

3 Indhold 1. Ordliste Ressourcer ernes indsats ernes ressourceanvendelse i Ressourceanvendelse indenfor de forskellige indsatsområder i ernes budget for Aktiviteter i regionerne fordelt på indsatsområder Status for kortlægning Status for oprensning Videregående undersøgelser Oprensninger, drift og overvågning ernes arealrettede indsats Undersøgelse af boliggrunde Nuancering af forureningsrisikoen på boliggrunde Værditabsordning for boligejere Børneinstitutioner ernes borgerrettede opgaver Rådgivning og kommunikation Private bygherrers undersøgelser og oprensninger ens udtalelser i forbindelse med kommunale påbud Oliebranchens Miljøpulje Store jordforureningssager ernes teknologiudvikling i Videncenter for jordforurening Kommunernes indsats Oprensninger og undersøgelser efter påbud Tilladelse til byggeri og ændret arealanvendelse Områdeklassificering af lettere forurenet jord Jordflytning Kommunernes egne undersøgelser og oprensninger Den private indsats Frivillige undersøgelser og oprensninger Oliebranchens Miljøpulje Forsikringsordningen for villaolietanke Den statslige indsats Værditabsordningen Værditabsordningens låneordning Forsvaret Teknologipuljen Bilag til redegørelse om jordforurening 3

4 Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Cirkulære om indberetninger Ændring og opfølgning på jordforureningsloven ernes teknologiprojekter 4 Bilag til redegørelse om jordforurening

5 Forord Dette er et data-bilag til Depotrådets redegørelse til ministeren om miljømyndighedernes administration af jordforureningsloven i Depotrådet er nedsat i henhold til jordforureningslovens 24. Rådet skal sikre en samlet viden om jordforureningsområdet. Depotrådets sammensætning og virksomhed er beskrevet i bekendtgørelse nr af 13. december Depotrådet har afholdt 2 møder i Redegørelsen og data-bilaget er udarbejdet på baggrund af 24 i jordforureningsloven. Redegørelsen baserer sig på regionsrådenes og kommunalbestyrelsernes indberetninger, der er fastlagt i Cirkulære om indberetninger om jordforureninger Miljøstyrelsen og regionerne benytter det nye elektroniske indberetningssystem, DKjord, som ligger under Danmarks Miljøportal. DKjord gik i drift den 24. marts 2011 og herefter er der sket tilretninger for at forbedre indberetningen. Der er etableret fælles data udtræk, som både regionerne og Miljøstyrelsen benytter, og som skal sikre bedre kvalitetssikring af data. DKjord er en fællesoffentlig database, der indeholder data om jordforureninger. erne indberetter løbende data til DKjord, og data vil derfor også ændre sig løbende. Nogle lokaliteter kan f.eks. skifte status. Opgørelserne fra DKjord i denne redegørelse er derfor afhængige af udtrækstidspunktet. Opgørelser baseret på data fra DKjord er i denne redegørelse baseret på udtræk fra DKjord, der er lavet d. 04. oktober Der afleveres stadig en skriftlig indberetning fra regionerne til Miljøstyrelsen. I redegørelsen for 2010 og de foregående år er data afleveret i et andet system. Der kan derfor være uoverensstemmelser mellem data for 2011 og de foregående år, der skyldes skift i indberetningssystem og den deraf afledte kvalitetssikring af data. Det bemærkes, at Bornholms skommune ikke afleverer alle data grundet regionkommunens størrelse. Bornholms skommune nævnes derfor kun i redegørelsen, der hvor det er relevant. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra regionerne og Miljøstyrelsen, der har arbejdet med udtræk og kvalitetssikring af data samt formatet for redegørelsen og data-bilaget. Bilag til redegørelse om jordforurening 5

6 1. Ordliste Nedenstående ses en ordliste med forklaringer på alle de begreber og termer, der anvendes gennem redegørelsen og data-bilaget. En grundig forklaring af jordforureningsområdet findes i Redegørelse om jordforurening 2009, redegørelse fra Miljøstyrelsen nr. 1, Kortlægning Jordforurening bliver kortlagt på to niveauer: Vidensniveau 1 er baseret på mistanke om forurening ud fra de aktiviteter, der har været på jorden Vidensniveau 2 er baseret på en konkret konstatering af jordforurening Den offentlige indsats Med henblik på den videre offentlige indsats skal regionerne udpege de kortlagte forureninger, der kan have skadelig virkning på: Grundvand inden for et område med særlige drikkevandsinteresser Grundvand i et indvindingsopland for et alment vandforsyningsanlæg Mennesker på et areal med bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads Jordforureningslovens indsats retter sig altså imod grundvand, der bruges til drikkevand og menneskers sundhed. Områdeklassificering Områdeklassificering betyder, at der, i stedet for kortlægning af de lettere forurenede arealer, skal ske en områdeklassificering af disse arealer. Den lettere forurening findes især i byerne og stammer typisk fra længere tids forureningspåvirkning fra flere kilder så som bilers udstødning og industriens emissioner. Som udgangspunkt skal all byzoner områdeklassificeres. Landets kommuner kan løbende vælge at inddrage/udtage større sammenhængende områder af områdeklassificeringen. Grænseværdier for jord Jordkvalitetskriterierne er den grænseværdi for jord, der angiver den højeste koncentration af kemiske stoffer i jorden, hvor der ikke forventes negative effekter på menneskers sundhed Afskæringskriterium: Nogle stoffer har et afskæringskriterium, som er op til 10 gange større end jordkvalitetskriteriet. Jord i intervallet mellem jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet kaldes lettere forurenet jord. Afskæringskriterier er kun fastlagt for visse immobile stoffer. Lettere forurenet jord Lettere forurenet jord er betegnelsen for jord, der indeholder stoffer mellem jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet, det såkaldte rådgivningsinterval. I områder med lettere forurenet jord skal kommunerne give generel rådgivning om hvordan den lille sundhedsrisiko, der kan være ved at bo og opholde sig på lettere forurenet jord, nedsættes. 6 Bilag til redegørelse om jordforurening

7 Nuancering af forureningsrisikoen på boliggrunde F0 betyder, at jordforureningen ikke har nogen sundhedsmæssig betydning for brug af bolig og have og at regionens indsats af hensyn til boligen og haven er afsluttet. F1 betyder, at jordforureningen ikke har nogen sundhedsmæssig betydning for brug af bolig og have, hvis nogle simple råd følges, og at regionens indsats af hensyn til boligen og haven i øvrigt er afsluttet. F2 betyder, at jordforureningen kan have sundhedsmæssig betydning for brug af bolig og have eller at den skal undersøges nærmere, og at det forurenede areal indgår i regionens prioritering af en fremtidig indsats Værditabsordning Værditabsordningen omfatter ejendomme, som blev anvendt til helårsbeboelse den 18. november 1992 og som er forurenet før 1.september Ordningen gælder for ejere, der har erhvervet en ejendom uvidende om at den var forurenet. Hvis en forurening er omfattet af ordningen fremrykker regionsrådet oprydning på ejendommen for statslige midler. Der afsættes årligt midler til ordningen på finansloven. OM Oliebranchens Miljøpulje Oliebranchens Miljøpulje (OM) er en ordning, der er oprettet med det formål at undersøge og oprense forureninger på landets mange nedlagte servicestationer og detailsalgsanlæg for olie og benzin. OM er resultatet af en aftale mellem de seks olieselskaber, som sælger benzin i Danmark og en række offentlige myndigheder. OM-puljens udgifter finansieres på grundlag af en mindre afgift for hver solgt liter benzin. Myndighederne og oliebranchen har kunnet tilmelde tankanlæg til ordningen, som ophørte med udgangen af Områder med drikkevandsinteresser OSD er en forkortelse for områder med særlige drikkevandsinteresser, som er de højest prioriterede drikkevandsområder. OD er forkortelse for områder med drikkevandsinteresser. Disse områder er lavere prioriterede end områder med særlige drikkevandsinteresser, men højere prioriterede end OBD, som er en forkortelse for områder med begrænsede drikkevandsinteresser, hvor der p.t. ikke foregår indvinding af grundvand til drikkevand, og hvor der ikke umiddelbart er planer om at placere indvinding. Frivillig indsats Frivillige oprydninger og undersøgelser er en indsats, der igangsættes af grundejeren, fordi grundejer ikke vil vente på den offentlige indsats. Det kan f.eks. være at indsatsen er prioriteret lavt af regionen, da forureningen ikke umiddelbar indebærer en risiko for mennesker og miljø. I tilfælde af at grundejeren ønsker at få ophævet kortlægningen eller ønske at ændre arealanvendelsen på lokaliteten kan grundejeren vælge selv at bekoste undersøgelser eller oprydning ved at følge anvisninger fra kommune og region. Ejeren af et kortlagt areal skal søge kommunen om tilladelse til at ændre arealanvendelsen, en såkaldt 8 tilladelse (se næste side) tilladelse Efter 19 i lov om miljøbeskyttelse kan kommunen give tilladelse til at materialer f.eks. forurenet jord kan udlægges på jorden på bestemte vilkår, der sikrer at forureningen ikke påvirker mennesker og miljø, herunder det nedenfor liggende grundvand. DUT Det udvidede totalbalanceprincip indebærer, at kommuner og regioner kompenseres for de udgiftsmæssige konsekvenser af ændringer i byrde- og opgavefordelingen mellem staten og Bilag til redegørelse om jordforurening 7

8 kommunerne, og for ændringer staten foretager i regelgrundlaget for eksisterende kommunale og regionale opgaver. Boliganmodning/ 1 årsregel Kortlægning frem til vidensniveau 2 skal gennemføres inden for et år efter, at ejeren af en grund med bolig har anmodet herom. Paragraf 8 tilladelse Ejeren af et kortlagt areal skal søge kommunen om tilladelse til at ændre arealanvendelsen, såfremt det pågældende areal skal anvendes til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhusgrund eller institution. Ejeren skal også søge kommunen om tilladelse før påbegyndelsen af et bygge- og anlægsarbejde, hvis det kortlagte areal er fastlagt som indsatsområde af hensyn til grundvandet eller anvendes til de ovennævnte formål. Påbud Ifølge jordforureningslovens 41 kan miljømyndighederne meddele en forurener påbud om oprydning af forurening, der er sket den 1. januar 2001 eller senere. Som forurener anses den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed driver eller drev den virksomhed, eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen stammer - uanset hvordan forureningen er sket. Det vil sige, at en sådan forurener kan få påbud om at rydde op, selv om han har været uden skyld i, at forureningen har fundet sted. Andre, der har forårsaget en forurening, anses som forurenere, såfremt forureningen skyldes uforsvarlig adfærd eller en adfærd, der er omfattet af strengere ansvarsregler ifølge anden lovgivning. Hvis forureningen er sket over tid hen over den 1. januar skal miljømyndigheden kunne påvise, at den væsentligste del af forureningen er sket efter den 1. januar 2001 for at kunne meddele en forurener påbud efter jordforureningsloven. Desuden kan miljømyndighederne ifølge 40 påbyde en forurener at udføre undersøgelser, så det kan vurderes om der skal meddeles påbud efter 41: Er forureningen sket før den 1. januar 2001, finder miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om påbud, anvendelse. For olieforurening forårsaget af spild eller udsivning fra en villaolietank, der konstateres efter 1. marts 2000, gælder særlige regler om påbud. Villaolietanksager Sker der forurening fra en villaolietank (tank under 6000 liter til boligopvarmning), har det siden 1. marts 2000 været muligt for de påbudskompetente myndigheder (siden 2007 kommunerne) på et objektivt grundlag at udstede påbud om undersøgelser eller oprensning. De nærmere betingelser for at kunne udstede påbud findes i jordforureningslovens 48. Påbud kan herefter meddeles ejere af olietanke, hvis blot forureningen er konstateret efter den 1. marts Det er dog en forudsætning, at der er tale om en olietank med et rumindhold på under liter, som primært anvendes til boligopvarmning. Derudover skal tanken have været anvendt efter den 1. marts 2000, og skal have været, eller kunne have været, anvendt umiddelbart før konstateringen af forureningen. Samtidig med at 48 trådte i kraft, trådte også lovens 49 i kraft. Sidstnævnte bestemmelse fastsætter en forsikringspligt for ejere af olietanke, til hvem der kan meddeles påbud efter 48. Forsikringen skal dække de udgifter til undersøgelse og oprensning, der følger af et påbud udstedt i medfør af 48. Oliebranchen i Danmark har i samarbejde med Topdanmark A/S, etableret en forsikringsordning, der opfylder lovens krav til forsikringsdækning. Denne ordning blev gjort 8 Bilag til redegørelse om jordforurening

9 tilgængelig, samtidig med at forsikringspligten i medfør af loven indtrådte. Ordningen indebærer, at ejere af olietanke automatisk er dækket af forsikringen, når de får leveret fyringsolie fra et af de selskaber, der deltager i ordningen. Dette gælder, både når olien bliver leveret direkte fra det pågældende selskab, og når det leveres via en forhandler, der bliver forsynet med olie fra et af disse selskaber. Bilag til redegørelse om jordforurening 9

10 2. Ressourcer Fordeling af de offentlige ressourcer i perioden fremgår af nedenstående tabel. TABEL 1 DEN OFFENTLIGE ØKONOMISKE RAMME FOR JORDFORURENING FOR (I MIO. KR.). KILDE: MILJØSTYRELSEN OG FORSVARET erne (Forudsætningstal fra bloktilskudsforhandlingerne 1 ) Kommunerne (Forudsætningstal fra 22 22,5 50,6 7 bloktilskudsforhandlingerne 2 ) Værditabsordning 53,1 3,6 41,7 3 40,8 Teknologipulje 4 5,6 5,7 5,7 Forsvaret 5 19,9 31,8 37,9 1 Ved kommunalreformen i 2007 fik regionerne ca. 329 mio. kr. i alt til jordforureningsopgaven. ernes beløb til jordforurening er en beregningsforudsætning for fastsættelse af det totale bidrag til al Udvikling. I 2008 fik regionerne ekstra 50 mio. kr. til jordforureningsområdet. Beløbet til regioner er blevet PL-reguleret med 2,4 % i 2008, 2,6 % i 2009, 2,2 % i 2010 og 0,2 % i Der er i tidligere redegørelser anvendt en foreløbig PL regulering i 2009 på 3,7 %, mens der i denne redegørelse er anvendt den endelige PL regulering på 2,6 %. Dette betyder en forskel på 4 mio. kr. i regionernes forudsætningstal i 2009 og 2010 i forhold til tidligere redegørelser. 2 Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne ca. 8 mio. kr. ekstra til jordforureningsopgaven i alt ca. 20 mio. kr. i Beløbet til kommunen er blevet PL-reguleret med 3,7 % i 2008, 3,9 % i 2009, 2,9 % i 2010 og 1,3 % i Beløbet indeholder budgettal fra Finansloven det pågældende år og tilbageførte ubrugte midler fra det foregående år. 4 Beløbet er et budgettal fra Finansloven. 5 Beløbet er regnskabstal fra forsvaret.. 6 Beløbet for 2009 indeholder en ekstrabevilling på 7,5 mio. kr. til værditabsordningen. 7 Miljøstyrelsen og KL har lavet en opgørelse over, hvor mange midler kommunerne bruger på egne undersøgelser og oprensninger. Denne undersøgelse viste, at kommunerne brugte 27,7 mio. kr. Udover det offentlige forbrug er der også en privat indsats. I 2011 har Oliebranchens Miljøpulje anvendt 20 mio. kr., mens der er brugt 42,7 mio. kr. på forsikringsordningen for villaolietanke. Udover dette er der en del private grundejere, der vælger at undersøge eller oprense deres forurenede grund for egne midler. Der er ikke præcise tal for dette. I 2009 blev der lavet en opgørelse over dette i Miljøprojekt 1363, 2011, hvor det blev estimeret, at udgifterne til de privatfinansierede oprensninger ligger mellem 100 og 350 mio. kr. Det vurderes, at tallet for 2011 er på niveau med dette. 10 Bilag til redegørelse om jordforurening

11 3. ernes indsats ernes arbejde på jordforureningsområdet kan overordnet opdeles i to typer af opgaver: Opgaver med den offentlige indsats, det vil sige en miljø- og sundhedsprioriteret indsats, og Borgerrettede opgaver, der bl.a. skal hjælpe og sikre borgerne bedst muligt. 3.1 ernes ressourceanvendelse i 2011 Årsværksprisen benyttet i redegørelsen er den årsværkspris, der er benyttet i forbindelse med DUTforhandlingerne. Den er i 2011 på kr. inklusiv overhead. I redegørelsen for 2009 blev årsværksprisen opgjort af regionerne. Her viste det sig, at årsværksprisen svarede til den årsværkspris benyttet i DUT-forhandlingerne dog var overhead som kontorhold mv. ikke inkluderet. erne har skønnet, at deres overhead er 25 % på baggrund af erfaringstal fra Danske er. I regionerne (inkl. Bornholms skommune) blev der i 2011 brugt ca. 213 årsværk på jordforureningsområdet mod ca. 219 årsværk i Personaleressourcerne er opgjort i fuldtidsstillinger. ernes ressourceforbrug, ekskl. personaleforbrug, var ca. 295 mio. kr. i 2011, mod ca. 270 mio. kr. i Ved en årsværkspris på kr. er det samlede regnskabstal 420 mio. kr. Det samlede regnskabstal for 2011 på 420 mio. kr. er højere end tallet for 2010 på 399 mio. kr. Det skyldes primært, at der er en region, der har overført 12,3 mio. kr. fra 2010 til ,5 17% 0,80 0% 56,2 13% 45,8 11% 64,7 15% 179,8 44% Bornholm Midtjylland Nordjylland Sjælland FIGUR 1 FORDELINGEN AF REGIONERNES OG BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE SAMLEDE RESSOURCEFORBRUG I 2011 PÅ 420 MIO. KR. INKL. PERSONALEOMKOSTNINGER. VÆRDIEN AF ET ÅRSVÆRK ER SAT TIL KR. KILDE: REGIONERNES SKRIFTLIGE INDBERETNING. Bilag til redegørelse om jordforurening 11

12 Tabellerne 2 til 8 viser den procentvise fordeling af anvendelsen af ressourcer i regionerne. Der er en tabel for hver enkel region og en tabel for alle regioner. Kortlægningsgrundlaget Midler til 1 års undersøgelser på boliggrunde og nuancering af forureningsrisikoen er indeholdt i kategorien Indledende undersøgelser. Se ordliste, kapitel 2, for en forklaring af de forskellige begreber. Oprensning Midler til administration af værditabsordningen er indeholdt i kategorien Oprensning. Borgerrettede opgaver I kategorien Udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret arealanvendelse er indeholdt udgifter til regionernes behandling af paragraf 8 sager, samt udtalelser i forbindelse med kommunale påbud. Se ordliste, kapitel 2, for en forklaring af de forskellige begreber. Ledelse og planlægning Udgifter til Administration dækker omkostninger til planlægning, herunder den løbende prioritering af opgaverne. erne får hele tiden ny viden, der kan ændre den eksisterende prioritering. I beløbet indgår desuden udgifter til ledelse, sekretariat og administrative systemer. Derudover inkluderer beløbet udgifter til det juridiske arbejde i regionen samt regionens bidrag til Videncenter for Jordforurening. Udgifter til IT og data dækker udvikling og vedligeholdelse af IT systemer til opbevaring, registrering og behandling af data. IT systemer bruges bl.a. til oplysning af borgene og til risikovurdering af de forurenede grunde. erne har desuden bidraget til Danmarks Miljøportals arbejde med en landsdækkende jordforureningsportal. Opgaven omfatter også udgifter til den nødvendige vedligeholdelse af basisdata, som almindelige topografiske kort og luftfotos samt temakort som fx grundvandskort. IT systemerne er en forudsætning for, at regionerne kan prioritere opgaven, kan informere borgerne og kan gennemføre den lovpligtige indberetning af forureningsoplysninger til Kort & Matrikelstyrelsen. 12 Bilag til redegørelse om jordforurening

13 Alle regioner: LEDELSE OG PLANLÆGNING JORDFORURENINGSOMRÅDET 2011 ( alle regioner ) TABEL 2 FORDELINGEN AF DET SAMLEDE RESSOURCEFORBRUG I 2011 I REGIONERNE PÅ 4 OVERORDNEDE OMRÅDER OG EN RÆKKE UNDERORDNEDE POSTER. BELØBENE ER INKL. PERSONALEOMKOSTNINGER. BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE ER IKKE MED I DENNE OPGØRELSE. VÆRDIEN AF ET ÅRSVÆRK ER SAT TIL KR. KILDE: REGIONERNES SKRIFTLIGE INDBERETNING. UDGIFTER PÅ Beløb Beløb Forinkl. årsværk inkl. årsværk deling af Økonomi [mio. kr.] [mio. kr.] % Administration 28,4 IT og data 31,9 60,2 14 Udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse 7,5 Behandling af undersøgelser og oprensninger betalt af private BORGERRETTEDE grundejere og bygherrer 13,6 OPGAVER Godkendelse af undersøgelser og oprensninger på tidligere tankstationer betalt af Oliebranchens Miljøpulje 4,2 Øvrige borgerrettede opgaver (besvarelse af henvendelser, rådgivning, kommunikation mm.) 11,3 36,6 9 KORTLÆGNING Opsporing og kortlægning af mulig forurening 38,9 Indledende undersøgelser 75,9 114,9 27 Videregående undersøgelser 56,1 Oprensning 77,7 OPRENSNING Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af forurening 52,7 Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 21,7 208,2 50 SUM Nordjylland: TABEL 3 FORDELINGEN AF DET SAMLEDE RESSOURCEFORBRUG I 2011 I REGION NORDJYLLAND PÅ 4 OVERORDNEDE OMRÅDER OG EN RÆKKE UNDERORDNEDE POSTER. AL RESSOURCEFORBRUG I FORBINDELSE MED FRIVILLIGE SAGER ER NOTERET UNDER UDTALELSER I FORBINDELSE MED BYGGERI OG ÆNDRET ANVENDELSE. BELØBENE ER INKL. PERSONALEOMKOSTNINGER. VÆRDIEN AF ET ÅRSVÆRK ER SAT TIL KR. KILDE: REGIONERNES SKRIFTLIGE INDBERETNING. UDGIFTER PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET 2011 Beløb Beløb Forinkl. inkl. deling af årsværk årsværk Økonomi LEDELSE OG PLANLÆGNING ( Nordjylland ) [mio. kr.] [mio. kr.] % Administration 3,0 IT og data 3,4 6,4 14 BORGERRETTEDE OPGAVER KORTLÆGNING OPRENSNING Udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse 0,3 Behandling af undersøgelser og oprensninger betalt af private grundejere og bygherrer 0,8 Godkendelse af undersøgelser og oprensninger på tidligere tankstationer betalt af Oliebranchens Miljøpulje 0,1 Øvrige borgerrettede opgaver (besvarelse af henvendelser, rådgivning, kommunikation mm.) 0,5 1,7 4 Opsporing og kortlægning af mulig forurening 10,2 Indledende undersøgelser 15,0 25,2 55 Videregående undersøgelser 2,7 Oprensning 6,5 Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af forurening 3,1 Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 0,2 12,5 27 SUM 45,8 45,8 100 Bilag til redegørelse om jordforurening 13

14 Midtjylland: TABEL 4 FORDELINGEN AF DET SAMLEDE RESSOURCEFORBRUG I 2011 I REGION MIDTJYLLAND PÅ 4 OVERORDNEDE OMRÅDER OG EN RÆKKE UNDERORDNEDE POSTER. BELØBENE ER INKL. PERSONALEOMKOSTNINGER. VÆRDIEN AF ET ÅRSVÆRK ER SAT TIL KR. KILDE: REGIONERNES SKRIFTLIGE INDBERETNING. UDGIFTER PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET 2011 Beløb Beløb Forinkl. inkl. deling af årsværk årsværk Økonomi LEDELSE OG PLANLÆGNING ( Midtjylland) [mio. kr.] [mio. kr.] % Administration 3,8 IT og data 7,6 11,4 18 BORGERRETTEDE OPGAVER KORTLÆGNING OPRENSNING Udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse 0,6 Behandling af undersøgelser og oprensninger betalt af private grundejere og bygherrer 1,6 Godkendelse af undersøgelser og oprensninger på tidligere tankstationer betalt af Oliebranchens Miljøpulje 0,0 Øvrige borgerrettede opgaver (besvarelse af henvendelser, rådgivning, kommunikation mm.) 3,1 5,3 8 Opsporing og kortlægning af mulig forurening 4,3 Indledende undersøgelser 10,4 14,7 23 Videregående undersøgelser 7,0 Oprensning 6,0 Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af forurening 8,4 Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 11,8 33,3 51 SUM 64,7 64,7 100 : TABEL 5 FORDELINGEN AF DET SAMLEDE RESSOURCEFORBRUG I 2011 I REGION SYDDANMARK PÅ 4 OVERORDNEDE OMRÅDER OG EN RÆKKE UNDERORDNEDE POSTER. BELØBENE ER INKL. PERSONALEOMKOSTNINGER. VÆRDIEN AF ET ÅRSVÆRK ER SAT TIL KR. KILDE: REGIONERNES SKRIFTLIGE INDBERETNING. UDGIFTER PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET 2011 Beløb Beløb Forinkl. inkl. deling af årsværk årsværk Økonomi LEDELSE OG PLANLÆGNING ( ) [mio. kr.] [mio. kr.] % Administration 3,9 IT og data 5,7 9,7 13 BORGERRETTEDE OPGAVER KORTLÆGNING OPRENSNING Udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse 2,5 Behandling af undersøgelser og oprensninger betalt af private grundejere og bygherrer 3,6 Godkendelse af undersøgelser og oprensninger på tidligere tankstationer betalt af Oliebranchens Miljøpulje 1,1 Øvrige borgerrettede opgaver (besvarelse af henvendelser, rådgivning, kommunikation mm.) 1,5 8,7 12 Opsporing og kortlægning af mulig forurening 11,9 Indledende undersøgelser 15,2 27,1 37 Videregående undersøgelser 13,5 Oprensning 6,5 Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af forurening 4,4 Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 2,7 27,0 37 SUM 72,5 72, Bilag til redegørelse om jordforurening

15 : TABEL 6 FORDELINGEN AF DET SAMLEDE RESSOURCEFORBRUG I 2011 I REGION HOVEDSTADEN PÅ 4 OVERORDNEDE OMRÅDER OG EN RÆKKE UNDERORDNEDE POSTER. BELØBENE ER INKL. PERSONALEOMKOSTNINGER. VÆRDIEN AF ET ÅRSVÆRK ER SAT TIL KR. KILDE: REGIONERNES SKRIFTLIGE INDBERETNING. UDGIFTER PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET 2011 Beløb Beløb Forinkl. årsværk inkl. deling af årsværk Økonomi LEDELSE OG PLANLÆGNING ( ) [mio. kr.] [mio. kr.] % Administration 12,7 IT og data 9,6 22,3 12 BORGERRETTEDE OPGAVER KORTLÆGNING OPRENSNING Udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse 1,9 Behandling af undersøgelser og oprensninger betalt af private grundejere og bygherrer 4,5 Godkendelse af undersøgelser og oprensninger på tidligere tankstationer betalt af Oliebranchens Miljøpulje 2,5 Øvrige borgerrettede opgaver (besvarelse af henvendelser, rådgivning, kommunikation mm.) 4,1 12,9 7 Opsporing og kortlægning af mulig forurening 9,5 Indledende undersøgelser 25,3 34,8 19 Videregående undersøgelser 25,9 Oprensning 48,9 Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af forurening 30,7 Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 4,4 109,8 61 SUM 179,8 179,8 100 Sjælland: TABEL 7 FORDELINGEN AF DET SAMLEDE RESSOURCEFORBRUG I 2011 I REGION SJÆLLAND PÅ 4 OVERORDNEDE OMRÅDER OG EN RÆKKE UNDERORDNEDE POSTER. BELØBENE ER INKL. PERSONALEOMKOSTNINGER. VÆRDIEN AF ET ÅRSVÆRK ER SAT TIL KR. KILDE: REGIONERNES SKRIFTLIGE INDBERETNING. UDGIFTER PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET 2011 Beløb Beløb Forinkl. årsværk inkl. deling af årsværk Økonomi LEDELSE OG PLANLÆGNING ( Sjælland ) [mio. kr.] [mio. kr.] % Administration 4,9 IT og data 5,6 10,5 19 BORGERRETTEDE OPGAVER KORTLÆGNING OPRENSNING Udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse 2,2 Godkendelse af undersøgelser og oprensninger betalt af private grundejere og bygherrer 3,1 Godkendelse af undersøgelser og oprensninger på tidligere tankstationer betalt af Oliebranchens Miljøpulje 0,5 Øvrige borgerrettede opgaver (besvarelse af henvendelser, rådgivning, kommunikation mm.) 2,1 7,9 14 Opsporing og kortlægning af mulig forurening 3,0 Indledende undersøgelser 9,3 12,3 22 Videregående undersøgelser 6,9 Oprensning 9,9 Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af forurening 6,1 Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 2,6 25,5 45 SUM 56,2 56,2 100 Bilag til redegørelse om jordforurening 15

16 Bornholms skommune: TABEL 8 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNES REGNSKAB FOR VÆRDIEN AF ET ÅRSVÆRK ER SAT TIL KR. KILDE: BORNHOLMS REGIONSKOMMUNES SKRIFTLIGE INDBERETNING. UDGIFTER PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET 2011 ( Bornholms regionskommune ) Beløb inkl. årsværk [mio. kr.] LEDELSE OG PLANLÆGNING Administration 0,02 KORTLÆGNING Opsporing og kortlægning af mulig forurening 0,0 Indledende undersøgelser 0,78 SUM 0,80 16 Bilag til redegørelse om jordforurening

17 I alt Sjælland Midtjylland Nordjylland Ressourceanvendelse indenfor de forskellige indsatsområder i 2011 TABEL 9 RESSOURCEFORBRUG FOR REGIONERNES AKTIVE SAGER I 2011 FORDELT PÅ INDSATSOMRÅDER. AKTIVE SAGER ER SAGER DER ER SOM REGIONERNE HAR ARBEJDET MED I 2011, SE FORKLARING UNDER TABEL 5.8. RESSOURCEFORBRUGET ER ANGIVET I MIO. KR. OG INDEHOLDER BÅDE ÅRSVÆRK OG ØVRIGE UDGIFTER. ET ÅRSVÆRK ER SAT TIL KR. KILDE: SKRIFTLIG INDBERETNING. Ressourceforbrug i 2011 (mio. kr.) Historiske redegørelser Alle indsatsområder 10,2 4,3 11,9 9,5 3,0 38,9 Indledende undersøgelser Grundvand 2,1 4,4 3,6 13,1 3,9 27,1 Areal/grundvand 1,2 1,1 5,5 0,3 1,3 9,5 Areal 11,7 4,3 6,1 11,8 4,0 37,9 Andet 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 Videregående undersøgelser Grundvand 0,2 2,9 7,1 20,0 5,8 36,1 Areal/grundvand 0,4 0,5 1,8 3,8 0,3 6,8 Areal 2,1 3,6 4,1 1,5 0,9 12,2 Andet 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 Oprensninger Grundvand 2,7 0,4 0,5 40,2 7,5 51,3 Areal/grundvand 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,8 Areal 3,7 5,7 6,6 8,1 2,0 26,1 Andet 0,0 0,0-0,7 0,1 0,0-0,6 Drift og overvågning Grundvand 0,4 7,2 3,0 26,3 4,5 41,4 Areal/grundvand 0,0 0,3 0,2 1,5 0,0 2,1 Areal 2,4 0,3 1,1 2,8 1,5 8,1 Andet 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,7 I alt 37,1 36,1 51,5 140,2 35,3 300 Antallet af oprensninger skal ses i forhold til ressourceforbruget. En meget dyr oprensning kan således få antallet af oprensninger til at falde. Ud over den direkte ressourceanvendelse til undersøgelser og oprensning, giver sager hvor der er risiko for f.eks. bolig en række afledte ressourcebindinger. For eksempel borgerrettede opgaver, Bilag til redegørelse om jordforurening 17

18 informationsopgaver og opgaver efter værditabsloven. Derfor må regionerne løbende være parate til at ændre planlægningen af opgaverne i takt med at behovet ændrer sig. Grundvandssager og indeklimasager er ofte komplicerede sager, der kan løbe over flere år, og ofte med en lang driftsperiode. For at imødegå en udvikling hvor omkostningerne til drift og overvågning stiger, arbejder flere regioner målrettet på at udvikle metoder og teknikker til oprensninger der kan reducere driftsomkostninger. 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 Andet Menneskers sundhed Menneskers sundhed og grundvand Grundvand 20,0 0,0 Nordjylland Midtjylland Sjælland FIGUR 2 FORDELINGEN AF REGIONERNES SAMLEDE RESSOURCEFORBRUG INKL. PERSONALEOMKOSTNINGER I 2011 PÅ INDLEDENDE UNDERSØGELSER, VIDEREGÅENDE UNDERSØGELSER, OPRENSNINGER, DRIFT OG OVERVÅGNING PÅ FORSKELLIGE INDSATSOMRÅDER. RESSOURCEFORBRUGET ER CIRKA 260 MIO. KR. I ALT. KILDE: SKRIFTLIG INDBERETNING 18 Bilag til redegørelse om jordforurening

19 3.2 ernes budget for ,1 18% 1,3 0% 54,6 13% 43,1 10% 65,2 15% 181,2 44% Bornholm Midtjylland Nordjylland Sjælland FIGUR 3 FORDELINGEN AF REGIONERNES OG BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE SAMLEDE BUDGETTEREDE RESSOURCEFORBRUG I 2011 PÅ 421 MIO. INKL. PERSONALEOMKOSTNINGER. VÆRDIEN AF ET ÅRSVÆRK ER SAT TIL KR. KILDE: SKRIFTLIG INDBERETNING Tabel viser den procentvise fordeling af regionernes budgetterede ressourceforbrug. Der er en tabel for hver enkel region og en tabel for alle regioner. Alle regioner: TABEL 10 FORDELINGEN AF REGIONERNES BUDGETTEREDE RESSOURCEFORBRUG FOR 2012 PÅ 4 OVERORDNEDE POSTER OG EN RÆKKE UNDERPOSTER SOM PROCENT AF DET SAMLEDE FORBRUG INKL. PERSONALEOMKOSTNINGER. VÆRDIEN AF ET ÅRSVÆRK ER SAT TIL KR. KILDE: REGIONERNES SKRIFTLIGE INDBERETNING. LEDELSE OG PLANLÆGNING BORGERRETTEDE OPGAVER KORTLÆGNING OPRENSNING BUDGETTEREDE UDGIFTER PÅ Beløb Beløb Forinkl. JORDFORURENINGSOMRÅDET 2012 årsværk inkl. årsværk deling af Økonomi ( alle regioner ) [mio. kr.] [mio. kr.] % Administration 30,2 IT og data 30,9 61,1 14 Udtalelser om arealanvendelse, behandling af private sager og godkendelse af Oliebranchens Miljøpulje sager samt øvrige borgerrettede opgaver 34,0 34,0 8 Opsporing og kortlægning af mulig forurening 29,7 Indledende undersøgelser 77,1 106,8 25 Videregående undersøgelser 62,9 Oprensning 95,3 Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af forurening 46,9 Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 14,5 219,6 52 SUM Bilag til redegørelse om jordforurening 19

20 Nordjylland: JORDFORURENINGSOMRÅDET 2012 TABEL 11 FORDELINGEN AF REGION NORDJYLLANDS BUDGETTEREDE RESSOURCEFORBRUG FOR 2012 PÅ 4 OVERORDNEDE POSTER OG EN RÆKKE UNDERPOSTER SOM PROCENT AF DET SAMLEDE FORBRUG INKL. PERSONALEOMKOSTNINGER. VÆRDIEN AF ET ÅRSVÆRK ER SAT TIL KR. KILDE: REGIONERNES SKRIFTLIGE INDBERETNING. BUDGETTEREDE UDGIFTER PÅ Beløb Beløb Forinkl. årsværk inkl. årsværk deling af Økonomi LEDELSE OG PLANLÆGNING BORGERRETTEDE OPGAVER KORTLÆGNING OPRENSNING ( Nordjylland ) [mio. kr.] [mio. kr.] % Administration 3,0 IT og data 3,7 6,7 16 Udtalelser om arealanvendelse, behandling af private sager og godkendelse af Oliebranchens Miljøpulje sager samt øvrige borgerrettede opgaver 1,2 1,2 3 Opsporing og kortlægning af mulig forurening 8,1 Indledende undersøgelser 14,2 22,3 52 Videregående undersøgelser 3,1 Oprensning 7,3 Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af forurening 2,3 Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 0,1 12,8 30 SUM 43,1 43,1 100 Midtjylland: JORDFORURENINGSOMRÅDET 2012 TABEL 12 FORDELINGEN AF REGION MIDTJYLLANDS BUDGETTEREDE RESSOURCEFORBRUG FOR 2012 PÅ 4 OVERORDNEDE POSTER OG EN RÆKKE UNDERPOSTER SOM PROCENT AF DET SAMLEDE FORBRUG INKL. PERSONALEOMKOSTNINGER. VÆRDIEN AF ET ÅRSVÆRK ER SAT TIL KR. KILDE: REGIONERNES SKRIFTLIGE INDBERETNING. BUDGETTEREDE UDGIFTER PÅ Beløb Beløb Forinkl. årsværk inkl. årsværk deling af Økonomi LEDELSE OG PLANLÆGNING BORGERRETTEDE OPGAVER KORTLÆGNING OPRENSNING ( Midtjylland ) [mio. kr.] [mio. kr.] % Administration 5,2 IT og data 7,1 12,3 19 Udtalelser om arealanvendelse, behandling af private sager og godkendelse af Oliebranchens Miljøpulje sager samt øvrige borgerrettede opgaver 7,2 7,2 11 Opsporing og kortlægning af mulig forurening 1,2 Indledende undersøgelser 14,8 16,0 25 Videregående undersøgelser 10,5 Oprensning 7,1 Drift af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af forurening 8,0 Tværgående projekter (udviklingsprojekter) 4,1 29,6 45 SUM 65,2 65, Bilag til redegørelse om jordforurening

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2012

Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Bilag til redegørelse om jordforurening 2010 Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2010 Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening

Bilag til redegørelse om jordforurening Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 404 Offentligt Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Tite l: Bilag til redegørelse om jordforurening Re daktion : Depotrådet

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Lisbet Poll Hansen Funktionsleder for jord, deponering, bygge- og anlægsaffald samt affaldsforebyggelse Miljøstyrelsen Indhold 1. Undersøgelse af

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø UDKAST Indberetning 2010 Hoveddel Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Marts 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007

Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007 Miljøstyrelsen og regionerne i Danmark Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume/konklusion... 3 2 Formål... 9 3 Definition af store

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed ernes arbejde med jordforurening i 2015 Indhold 3 5 Forord 4 6 Overblik og indsats 7 10 Indsatsen for at sikre grundvandet 10 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed 13 18 Indsatsen for at sikre overfladevand

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Danmarks Miljøportal er under ombygning. Indholdet i denne attest er derfor ikke opdateret siden 28. december 2012. Danmarks Miljøportal anbefaler derfor at regionen og kommunen kontaktes

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr.

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. Rosenholm Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 16. oktober 2006 8-76-5-733-79-06 Inge Broberg Kristiansen 89446698 Lokalitetsnr.: 733-0174 boal Bedes oplyst ved henvendelse

Læs mere

Dok ID Titel Oprettet Side forureningsattest_1089_silkebor g_markjorder. forureningsattest_1176_silkebor g_markjorder

Dok ID Titel Oprettet Side forureningsattest_1089_silkebor g_markjorder. forureningsattest_1176_silkebor g_markjorder Dok ID Titel Oprettet Side 6192668 forureningsattest_1089_silkebor g_markjorder 16-02-2017 2 6192685 forureningsattest_1176_silkebor g_markjorder 16-02-2017 5 6192728 forureningsattest_1175_silkebor g_markjorder

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Side 1 af 37 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Oprensning af forurening

Oprensning af forurening Bilag 2 - Side -1 af 21 Oprensning af forurening Region Hovedstaden bruger hovedparten af midlerne på de opgaver, der er direkte relateret til op rensning af forurening, som truer drikkevandet eller menneskers

Læs mere

Hjælp min boliggrund er forurenet. Få hjælp med værditabsordningen

Hjælp min boliggrund er forurenet. Få hjælp med værditabsordningen Hjælp min boliggrund er forurenet Få hjælp med værditabsordningen Hjælp til uheldige boligejere Der er hjælp at hente hvis du er én af de uheldige boligejere der har købt en bolig på en forurenet grund.

Læs mere

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Vivi Bruhn Knudsen Oprensningsomfang Status før lovforslaget om en jordforureningslov Betænkningerne fra Jordforureningsudvalget 1/1995 og 2/1996 fra Miljøstyrelsen:

Læs mere

Nuancering af kortlagte boligejendomme

Nuancering af kortlagte boligejendomme Nuancering af kortlagte boligejendomme Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2007 Indhold 1 BAGGRUND 5 1.1 JORDFORURENINGSLOVEN 5 1.2 KORTLÆGNING 5 1.3 BOLIGERKLÆRINGER 5 1.4 LOVÆNDRINGEN 6 1.5 NUANCERING

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening - Viden og videndeling som forudsætning for en god risikovurdering - Kommunikation med borgerne om risiko v. Områdechef

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 1)

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 1) Side 1 af 20 LBK nr 282 af 22/03/2007 Gældende (Jordforureningsloven) Offentliggørelsesdato: 30-03-2007 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1151 af 17/12/2003 LOV nr 507 af 07/06/2006

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015 university of copenhagen Københavns Universitet Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse Publication date: 2015 Citation for published version (APA): Baaner, L. (2015). Undervisningsnote om jordflytning:

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet NOTAT Brevid: 1907830 Dato: 20. november 2012 Forslag til Indsatsplan 2013 for jordforureningsområdet Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen overfor jordforurening. Indsatsen består blandt andet

Læs mere

Opgørelse over private bygherrers oprensning af kraftig forurenet jord. Trine Bjerre Jensen og Inger Asp Fuglsang NIRAS A/S

Opgørelse over private bygherrers oprensning af kraftig forurenet jord. Trine Bjerre Jensen og Inger Asp Fuglsang NIRAS A/S Opgørelse over private bygherrers oprensning af kraftig forurenet jord Trine Bjerre Jensen og Inger Asp Fuglsang NIRAS A/S Miljøprojekt Nr. 1363 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Juni 2014 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Jordforureningsloven 2011 Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Hvorfor er der så få af dem? - både et spørgsmål og et postulat! Med påbudssagerne sigtes her til påbud om undersøgelse og/eller

Læs mere

Kommunernes frivillige indsats ifm. jordforurening

Kommunernes frivillige indsats ifm. jordforurening Kommunernes frivillige indsats ifm. jordforurening Kortlægning af kommunernes frivillige undersøgelser, oprensninger og afværgeforanstaltninger ifm. jordforurening 2011 Miljøprojekt, nr. 1448, 2012 Titel:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 1)

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 1) LBK nr 1427 af 04/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-707-00083 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Risikovurdering af. Bilag 1. Definition af udtræk fra databaser. Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1

Risikovurdering af. Bilag 1. Definition af udtræk fra databaser. Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1 Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand Bilag 1 Definition af udtræk fra databaser Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1 Definition af udtræk fra databaser

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune i Kommuneplan 2010-2022 Jordforurening Marts 2012 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 05-03-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022,

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER Cand.scient. Ulla Højsholt Miljøstyrelsen, Jord & Affald ATV MØDE JORDFORURENING 2007 SCHÆFFERGÅRDEN 14. Juni 2007 RESUMÉ Gennem jordstyringen kan myndighederne og

Læs mere

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord.

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Her kan du få mere at vide om jordforurening, nuancering og oprensning: Regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 133 Offentligt. Redegørelse om jordforurening 2004

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 133 Offentligt. Redegørelse om jordforurening 2004 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 133 Offentligt Redegørelse om jordforurening 2004 Redegørelse Nr. x 2005 2 Indhold SAMMENFATNING OG KONKLUSION 6 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 LOVGIVNING

Læs mere

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN Funktionsleder, cand.pharm. Irene Edelgaard Miljøstyrelsen ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET 4.

Læs mere

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Ida H. Olesen Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/22182 Telefon: 76631941 Dato: 25. april

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november Inger Kirsten Bang Kroer Askedalsvej 2 Bjødstrup 8410 Rønde Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november 2006 8-76-5-739-75-06 Keld Juhl Knudsen 89446104 Lokalitetsnr.: 739-0120 Anna Marie Sørensen

Læs mere

Forurenet jord. Birgitte Refn Wenzel Vivi Bruhn Knudsen. 2. udgave. ved Jens Ahrendt, Line Marie Pedersen og Lars Hammer Wentoft

Forurenet jord. Birgitte Refn Wenzel Vivi Bruhn Knudsen. 2. udgave. ved Jens Ahrendt, Line Marie Pedersen og Lars Hammer Wentoft Birgitte Refn Wenzel Vivi Bruhn Knudsen Forurenet jord 2. udgave ved Jens Ahrendt, Line Marie Pedersen og Lars Hammer Wentoft Birgitte Refn Wenzel & Vivi Bruhn Knudsen Forurenet jord 2. udgave/1. oplag

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 6. juni 2011 Klokken: 13.30 14.30 Sted: Regionsgården Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen Møde nr. 4 Mødet

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner NOTAT 12. november 2007 Journal nr. 029799-421201 Bilag 1: Baggrundsnotat om områdeklassificering af lettere forurenede arealer, udpegning af analysefri zoner og anmeldelse og dokumentation i forbindelse

Læs mere

Påtænkt kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven

Påtænkt kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven REGION NORDJYLLAND WDGAET REGIONALUDVIKLING 1 * SEP. 2008 Rebild Kommune ANBEFALET Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Påtænkt kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven Mejeri med olietank,

Læs mere

Ledelsesberetning 2008

Ledelsesberetning 2008 Ledelsesberetning 28 Grunde tilmeldt Oliebranchens Miljøpulje (OM) På sidste års møde prioriterede Miljøpuljerådet 724 sager til undersøgelse/afværge i 28. Gennem året er yderligere 4 kreditsager og 5

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere