Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3"

Transkript

1 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 1 RESTGRUPPENS STØRRELSE VÆRDITABSUDVALGETS SKØN MILJØMINISTERIETS SKØN SKØN FRA AMTERNES VIDENSCENTER FOR JORDFORURENING ANDRE SKØN OG BEREGNINGER Tilskudsberettigede punktkildeforurenede lokaliteter Tilskudsberettigede diffust forurenede lokaliteter SKØN AF ANTAL TILSKUDSBERETTIGEDE GRUNDE 11 2 FAKTORER DER INFLUERER PÅ DET FREMTIDIGE OMFANG AF VÆRDITABSORDNINGEN GRUNDEJERHOLDNINGER FORURENINGSFORHOLD DEN OFFENTLIGE INDSATS REDUKTION AF RESTGRUPPENS STØRRELSE 14 3 VURDERING AF DET FREMTIDIGE BEHOV 15 3

4 4

5 Forord Dette arbejdsnotat er en del af en evaluering af Værditabsordningen1 (VTO), som COWI Rådgivende Ingeniører AS har gennemført for Miljøstyrelsen i vinteren og foråret Evalueringen omfatter VTO fra dens start i 1993 til udgangen af Evalueringen har været fulgt af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Miljøstyrelsen, Finansstyrelsen, Københavns Kommune, Amtsrådsforeningen ved Nordjyllands Amt og Roskilde Amt. Styregruppen har løbende gennem evalueringen fungeret som faglig sparringspartner for COWI. Indeholdet i evalueringen er imidlertid udelukkende COWI's ansvar. Styregruppen er således ikke ansvarlig og er heller ikke nødvendigvis enig med indeholdet og konklusionerne på evalueringen. Formål Dette arbejdsnotat indeholder resultatet af en analyse, som har til formål at: undersøge om antallet af tilskudsberettigede boligejere er ændret siden værditabsordningen (VTO) trådte i kraft i vurdere det fremtidige behov for tilskudsmidler til værditabsordningen. Arbejdsnotatet er inddelt i 4 hovedafsnit. Efter dette indledende afsnit vurderes restgruppens størrelse. Der opstilles forskellige skøn af restgruppens størrelse fra hhv. værditabsudvalget, Miljøministeriet, AVJ og forskellige amter samt Københavns Kommune. I afsnit 2 analyseres forskellige faktorer, der kan have indflydelse på det fremtidige behov for værditabsordningen, både hvad angår restgruppens størrelse og tilskudsmidler. I dette afsnit forsøges afdækket, hvilken indflydelse grundejernes holdning til ordningen har på antallet af faktiske tilmeldinger til ordningen. I den forbindelse forsøges det belyst, hvilke årsager der ligger bag grundejernes tilmelding eller fravalg af VTO. Desuden forsøges klarlagt hvilken indflydelse forureningsforhold og oprensningsniveauer har på udgifterne til oprensning og derved på det fremtidige behov for tilskudsmidler. Afsnittet afrundes med et skøn over restgruppens størrelse, korrigeret for indflydelsen af ovennævnte faktorer. På baggrund af de foregående afsnit opstilles der i afsnit 3 skøn over restgruppens størrelse og der gives vurderinger af det fremtidige tilskudsbehov i forbindelse med VTO. Metode De forskellige skøn over antallet af tilskudsberettigede grunde vil være baseret på en række forskellige kilder og allerede foretagne beregninger som anført nedenfor: 1 I dette notat omtales "Lov om Værditabsordningen for boligejere m.v." enten som Værditabsordningen eller Værditabsloven. I begge tilfælde refereres til ordningen med hjemmel i loven om Værditabsordningen (lov nr. 214 af 28. april 1993). 5

6 I forbindelse med forslaget til Jordforureningsloven blev der af Miljøministeriet foretaget beregninger af antallet af forurenede grunde og de økonomiske udgifter til opgaverne i tilknytning til disse. Amternes Videnscenter for Jordforurening har gennemført beregninger over udgifterne i forbindelse med den nye Lov om Jordforurening, herunder også udgifter vedrørende værditabsordningen. AVJ's data er indsamlet fra de enkelte amter. I en række amter er der foretaget skøn og beregninger, som vi dels har fået i forbindelse med interviewrunden i de udvalgte amter, og dels har fået fra anden kontakt med amter og Københavns Kommune. Grundejernes argumenter vedrørende tilmelding og fravalg af VTO er hentet fra interview med såvel grundejere, der har fået tilskud efter VTO, som grundejere der er tilskudsberettigede, men som enten har fravalgt eller slet ikke tilmeldt sig VTO. 6

7 1 Restgruppens størrelse Siden 1993, hvor VTO blev etableret, er der sket en udvikling på området vedrørende forurenet jord og grundvand, som uden tvivl gør, at skønnet for det fremtidige behov for VTO må revideres. Der vil i dette afsnit blive givet en række forskellige skøn over antallet af forurenede grunde, der vurderes at kunne være tilskudsberettigede efter VTO. Disse skøn sammenlignes med andre skøn fra Værditabsudvalget og Miljøstyrelsen. 1.1 Værditabsudvalgets skøn Det blev i 1993 i betænkningen fra Værditabsudvalget vurderet, at der var tilskudsberettigede grunde, som kunne oprenses efter VTO til en samlet udgift på ca. 1,1 milliard kr. Dette blev vurderet at kunne klares over en 15- årig periode for ca. 75 millioner kr. pr. år. Faktiske udgifter Der er i perioden i alt foretaget undersøgelser på 186 grunde og oprensninger på 173 grunde til en samlet udgift af ca. 167 millioner kr. Det fremgår af disse tal, at forskellen mellem Værditabsudvalgets skøn og den faktiske udvikling i evalueringsperioden er: Den gennemsnitlige udgift pr. grund skønnes af Værditabsudvalget til ca kr., hvor den faktiske udgift er ca kr. Der er oprenset ca. 180 grunde i en 5-årig periode, hvilket svarer til 35 grunde pr. år. Værditabsudvalget antog, at ordningen kunne løse probl emerne for grunde over en 15-årig periode, svarende til i gennemsnit oprensning af ca. 145 grunde pr. år. Disse beregninger viser, at det for Værditabsudvalget har været meget vanskeligt at skønne udviklingen i behovet for værditabsordningen og midlerne hertil. Dette vil formentlig også være tilfældet for de følgende skøn. 1.2 Miljøministeriets skøn I forslaget til den nye Lov om Jordforurening har Miljøministeriet opstillet beregninger over forurenede grunde, hvor der antages at være arealanvendelseskonflikter og udgifterne for det offentlige i forbindelse hermed (herunder bl.a. den videreførte VTO). I forslaget skønnes det, at ud af samlet ca forurenede lokaliteter vil der være ca forurenede lokaliteter med følsom arealanvendelse, dvs. bolig, børneinstitutioner eller offentlige legepladser. Af disse forventes det, at 600 oprenses efter værditabsordningen til en samlet udgift på ca. 450 millioner kr. ekskl. udgifter til amternes og Miljøstyrelsens administration. I forslaget skønnes det, at der vil være ca. 20 km 2 diffust forurenet areal med følsom arealanvendelse. Men det fremgår ikke umiddelbart, om de 600 7

8 lokaliteter kun er de punktkildeforurenede lokaliteter, eller om de også omfatter diffust forurenede lokaliteter. 1.3 Skøn fra Amternes Videnscenter for Jordforurening Amternes Videnscenter for Jordforurening (AVJ) har ligeledes foretaget en vurdering af udgifter i forbindelse med Lov om Jordforurening. Tallene er baseret på en rundspørge blandt amterne samt Københavns og Frederiksberg Kommune. Det vurderes, at der i alt er ca forurenede lokaliteter, der vil blive kortlagt på vidensniveau 2. Det er ikke vurderet af AVJ, hvor mange af disse grunde, der er med bolig. COWI har beregnet med baggrund i de øvrige tal i AVJ's vurdering, at ca af de grunde er med bolig. Disse beregninger omfatter alene punktkildeforureninger, der har været registreret som affaldsdepoter eller punktkildeforureninger, som ikke var omfattet af den gamle Affaldsdepotlov på grund af dennes aldersgrænser for forureningens opståen. Diffus forurening er ikke en del af dette tal. AVJ nævner i sit notat specielt følgende indberetninger fra to enheder: Københavns Kommune vurderer, at grunde i kommunen er diffust forurenet, og Vestsjællands Amt vurderer at grunde i amtet er diffust forurenet, i begge tilfælde svarende til kortlægning på vidensniveau 2. Samlet forventes det, at der i hele landet i alt vil være ca kortlagte lokaliteter på vidensniveau 2 som følge af diffus forurening. AVJ giver en ikke en direkte vurdering af andelen af lokaliteter med bolig. På baggrund af AVJ's øvrige skøn i denne sammenhæng kan det vurderes, at minimum 50% af de lokaliteter vil være med bolig, dvs lokaliteter. AVJ forventer, at mindst 90 % af de diffust forurenede lokaliteter vil kunne afhjælpes med rådgivning og i mindre omfang handlepligt. Dette gælder i forhold til det oprydningsomfang, som amterne skal udføre i medfør af Lov om Jordforurening. Det antages, at denne forventning er baseret på, at 90 % af forureningen er under afskæringskriterierne. Dvs. ud af lokaliteter med bolig, der er diffust forurenet, vil lokaliteter være diffust forurenet over afskæringskriterierne. Der vil givet være et vist overlap mellem de lokaliteter, der er punktkildeforurenet og de diffust forurenede lokaliteter. Derfor skal der ske modregning i det samlede antal tilskudsberettigede efter VTO, således at der tages højde for overlap. Det er derfor valgt at reducere de diffust forurenede grunde til i alt. Et kvalificeret skøn over antallet af lokaliteter med bolig, der er diffust forurenet over afskæringskriterierne eller forurenet som følge af punktkildeforureninger, kan på baggrund af AVJ's beregninger således antages at være: Skønnet antal lokaliteter med bolig der er forurenet er ca , hvoraf ca er punktkildeforurenet og ca grunde er diffust forurenet over afskæringskriterierne. 1.4 Andre skøn og beregninger Som det fremgår af de ovennævnte beregninger, er der et stort spænd i vurderingen af antallet af tilskudsberettigede grunde efter VTO. Det er 8

9 imidlertid muligt at nuancere beregningerne yderligere. I det følgende vil der først være en gennemgang af 4 amters forventede størrelse af antallet af punktkildeforur enede grunde, der er tilskudsberettigede efter VTO. Derefter vil der på baggrund af tal fra Miljøministeriet, 2 amter og Københavns Kommune foretages skøn af antallet af diffus forurenede grunde, der kan være tilskudsberettigede efter VTO Tilskudsberettigede punktkildeforurenede lokaliteter Nordjyllands Amt har i forbindelse med interviewrunden oplyst de tal, man har indberettet til AVJ i forbindelse med ovennævnte undersøgelse af omfanget af punktkildeforurenede lokaliteter og udgifterne hertil. Det oplyses, at der i Nordjyllands Amt i alt er ca grunde med bolig, som forventes kortlagt på videnniveau 2. Heraf er ca. 210 gamle affaldsdepoter, 600 ligger på gamle tjærepladser (som i Skagen), og ca. 170 er andre grunde med bolig, som vil blive kortlagt på vidensniveau 2 efter de nye regler. Der er altså ca grunde i Nordjyllands amt, som kan være tilskudsberettigede efter VTO. Fyns Amt har indmeldt til AVJ, at der i alt vil være 876 punktkildeforurenede lokaliteter, der skal kortlægges på vidensniveau 2 indenfor det offentlige indsatsområde, hvoraf 726 er gamle depoter og 150 er nyere forureninger. Alle er indenfor det offentlige indsatsområde - dvs. grundvand og bolig mv. Det skønnes, at kun en mindre del af disse 876 lokaliteter vil være boliger, som er tilskudsberettigede efter VTO. På baggrund af de øvrige opgivelser til AVJ skønnes det, at omkring 250 af de opgjorte forurenede lokaliteter vil være med bolig, der kan være tilskudsberettiget efter VTO. Århus Amt har indmeldt til AVJ, at der i alt er 1200 lokaliteter, der skal kortlægges på vidensniveau 2 indenfor det offentlige indsatsområde (arealanvendelses- og grundvandshensyn). Heraf er der 700 gamle depoter og 500 nyere forureninger. Ifølge de øvrige tal fra Århus Amt vil ca. 1/3-del af lokaliteterne, der er kortlagt på vidensniveau 2, blive anvendt til boligformål. På baggrund af dette, skønnes det, at ca. 400 af de opgjorte punktkildeforurenede lokaliteter vil være med bolig, der kan være tilskudsberettiget efter VTO. I Vestsjællands Amt har man udarbejdet en række vurderinger af de interne omkostninger og arbejdsopgaver ved ikrafttrædelsen af den nye Lov om Jordforurening. Vurderingerne er udarbejdet i forhold til en vurdering af omfanget af opgaver, der følger af bestemmelserne i Lov om Jordforurening om private boligejeres ret til at få deres grund undersøgt af amtet indenfor 2 år, hvis den er kortlagt på vidensniveau 1. I den forbindelse skønnes det, at 500 allerede kortlagte grunde med bolig vil skulle optages på vidensniveau 1. Dertil kommer ca andre grunde med bolig, som også forventes at skulle kortlægges på v idensniveau 1. På baggrund af hidtidige erfaringer fra kortlægninger og undersøgelser af kortlagte arealer skønnes det, at mindst 50% af de 2100 grunde vil være forurenet, og dermed kortlægges på videnniveau 2. Disse ca grunde kan være tilskudsberettigede efter VTO. Skøn over antallet af tilskudsberettigede punktkildeforurenede lokaliteter De 4 forskellige amter vurderes at være et godt udsnit af samtlige amter i Danmark. Tallene fra de fire amter giver ganske forskellige skøn over antallet af punktkildeforurenede grunde med boliger. Fyns Amt har omkring 250, Århus Amt ca. 400 og Nordjyllands Amt og Vestsjællands Amt over

10 grunde. Idet det antages, at de fire amter hver udgør 1/16-del af helheden, kan de enkelte amters tal omregnes til landsdækkende tal for antallet af forurenede grunde med bolig, der kan være tilskudsberettiget efter VTO: Fyns Amts tal giver ca tilskudsberettigede grunde på landsplan. Århus Amts tal giver ca tilskudsberettigede grunde på landsplan. Tallene for Nordjyllands og Vestsjællands Amt giver ca tilskudsberettigede grunde på landsplan. Tallene fra de fire amter lagt sammen (svarende til 4/16-dele af helheden) giver tilskudsberettigede grunde på landsplan. Disse vurderinger fra de fire amter omfatter ikke diffust forurenede grunde Tilskudsberettigede diffust forurenede lokaliteter I det følgende vil der være en gennemgang af forventet antal af diffust forurenede lokaliteter, der kan være tilskudsberettigede efter VTO. Som nævnt har Miljøministeriet i forbindelse med lovforslaget til Lov om Jordforurening vurderet, at der er ca. 20 km 2 areal med følsom arealanvendelse med diffus forurening. Med en antaget gennemsnitsstørrelse på en parcelhusgrund på m² og at de 20 km 2 kun anvendes til boligformål, svarer dette til grunde på landsplan, der er diffust forurenet. I Københavns Kommune har Miljøkontrollen foretaget en lang række undersøgelser af diffus forurening af overfladejorden. De viser i stort set alle tilfælde, at 90% af det undersøgte areal er forurenet over jordkvalitetskriterierne, forstået på den måde, at 90% af de analyserede jordprøver er forurenet over jordkvalitetskriterierne. Af disse jordprøver er ca. 5-10% forurenet over afskæringskriterierne. Københavns Kommune dækker ca. 90 km 2, hvoraf ca. 23 km 2 anvendes til følsom arealanvendelse i form af bolig. Som ovenfor antages det, at en gennemsnitlig parcelhusgrund er på m², og dette giver et skøn på ca tilskudsberettigede boliggrunde i Københavns Kommune, såvel etageejendomme som parcelhuse. I Fyns Amt er det beregnet, at de 6 største købstæder i amtet mindst dækker 36 km 2. Det er ikke opgjort, hvor stor en andel der anvendes til boliger, men det må forventes at være mindst samme andel som i Københavns Kommune, altså ca. 25% svarende til 9 km 2. Dette svarer således til parcelhusgrunde. Vestsjællands Amt har som nævnt i afsnit 2.2 opgjort antallet af diffust forurenede lokaliteter i amtet til ca , hvoraf det skønnes at ca. 10% vil være forurenet over afskæringskriterierne. På baggrund af ovenstående skøn af antallet af diffust forurenede lokaliteter, kan der udregnes et meget stort antal af diffust forurenede grunde med bolig. Hvis det mindste tal, som er fra Vestsjællands Amt, anvendes og føres frem til et landsdækkende tal, bliver det ca diffust forurenede grunde, hvoraf er med bolig. Med den før anvendte forudsætning, at 10 % af grundene er forurenet over afskæringskriterier og således kan være berettigede 10

11 til tilskud efter VTO, bliver der således: tilskudsberettigede diffust forurenede grunde på landsplan. 1.5 Skøn af antal tilskudsberettigede grunde I det ovenstående afsnit er der redegjort for og på forskellig vis beregnet en række tal for antallet af forurenede grunde med bolig, der kan være tilskudsberettigede efter VTO. Disse skøn er sammenstillet nedenfor: Som udgangspunktet skønnede Værditabsudvalget, at der var tilskudsberettigede grunde. I forbindelse med lovforslag til Lov om Jordforurening skønner Miljøministeriet, at antallet grunde, der forventes oprenset, er ca Tallene fra AVJ kan samles til ca tilskudsberettigede grunde. Tal og vurderinger fra de 4 amter (Nordjylland, Århus, Fyn og Vestsjælland) kan omregnes til et landsdækkende antal på tilskudsberettigede punktkildeforurenede grunde. De diffust forurenede grunde kan på baggrund af tal fra to amter (Vestsjælland og Fyn) og Københavns Kommune opgøres til omkring tilskudsberettigede grunde på landsplan. På baggrund af tallene fra AVJ, 4 amter og Københavns Kommune kan der opstilles et tal, der i alt siger mellem og muligt tilskudsberettigede grunde efter VTO. 11

12 2 Faktorer der influerer på det fremtidige omfang af Værditabsordningen Den hidtidige tilmelding til VTO kan tages som et generelt udtryk for interessen for ordningen. Indtil nu har ca. 350 grundejere tilmeldt sig ordningen på forskellige niveauer. De fleste tilmeldte har gennemgået en oprensning eller står på venteliste for at gennemgå en oprensning. Enkelte grundejere har først tilmeldt sig, og er så sprunget fra inden oprensning. Andre grunde er undersøgt eller ryddet op som følge af amtets egen prioritering og er derfor udgået af VTO. Værditabsudvalget forventede en betydelig større tilslutning, jævnfør afsnit 1. Dette kan tages som et udtryk for, enten at VTO ikke har den forventede interesse blandt grundejerne, eller også at kendskabet til ordningen stadig er relativt begrænset. Det kan også ses som et udtryk for, at kun en lille del af boligejerne indtil nu har haft behov for at benytte VTO. Dette stemmer overens med, at amterne i de fleste gennemførte værditabssager indtil nu har været den opsøgende part i forhold til at finde forureningen på grunden, jævnfør arbejdsnotat 4 (Administration af ordningen). I det følgende vil der være en gennemgang af faktorer, der kan have indflydelse på Værditabsordningens fremtidige omfang, dvs. såvel på antallet af tilskudsberettigede grunde som på udgifterne i forbindelse med oprensning. Behovet for og holdninger til at udnytte VTO hos tilskudsberettigede grundejere anses for væsentlige at undersøge. Enkelt sagt, hvis der ikke er et behov for at udnytte VTO, eller at holdningen til VTO blandt grundejere generelt er mindre positiv, vil udnyttelsen af ordningen ikke få større omfang end hidtil, selvom det totale antal tilskudsberettigede grunde skønnes at være væsentligt højere end det hidtil forventede antal. Der kan forekomme tilskudsberettige grunde, hvor forureningstypen og håndteringen af denne ikke på nuværende tidspunkt er erkendt. Dette kan influere på værditabsordningens fremtidige omfang. Ved nogle af de tilskudsberettigede grunde kan der desuden være forureningsmæssige forhold, som betyder, at der slet ikke vil blive oprenset, da forureningen ikke er af en karakter, som berettiger til oprensning ifølge eftertidens standard. 2.1 Grundejerholdninger Det er afgørende for vurderingen af det fremtidige behov for VTO at vurdere, hvor mange af de tilskudsberettigede grundejere, der kan forventes at benytte sig af VTO. Grundejere, der er tilskudsberettiget, men som enten ikke har tilmeldt sig VTO eller efterfølgende har frameldt sig VTO, er blevet interviewet. I den 12

13 forbindelse blev grundejerne spurgt om årsagen til deres manglende tilmelding eller deres framelding til VTO. Samtlige grundejere er vidende om, at deres grund er forurenet. De er desuden i et eller andet omfang blevet informeret om, at de kan søge tilskud til oprensning efter VTO. De generelle holdninger til, at de ikke er tilmeldt eller har frameldt sig igen, er følgende: Man har boet på grunden i mange år inden forureningen blev erkendt, og er endnu ikke blevet syg. Derfor kan man ikke forestille sig, at forureningen kan udgøre et problem. Man er mere interesseret i at bevare den flotte have man har, og undgå besværet i forbindelse med en oprensning. Hvis der skal oprenses, skal hele haven graves op, og derefter skal den etablere på ny; det er for stort et offer. Idet man ikke var vidende om, at grunden var forurenet da den blev købt, kan man ikke se, at det er ens ansvar (egenbetaling) at rydde op. Det må være et samfundsproblem, som politikerne må løse. Man tror ikke, at der er et værditab, eller også er man ligeglad, idet man ikke har tænkt sig at sælge i den nærmeste fremtid. 2.2 Forureningsforhold Det må antages, at forureningen på hovedparten af de kommende grunde, som skal behandles under VTO, vil være af samme karakter som de hidtidige. På en del af de kommende tilskudsberettigede grunde vil der være forureningstyper, som i dag endnu ikke er kendte. De sidstnævnte kan ikke inddrages i beregningerne af det fremtidige tilskudsbehov. Man kunne gøre den antagelse, at de mest forurenede grunde er dem, der er blevet registreret som affaldsdepoter. Dette betyder, at de grunde, som kortlægges som forurenede fremover, generelt vil være mindre forurenede end de grunde, der hidtil har gennemgået VTO. På baggrund af dette vurderes det, at forureningsgraden af de kommende tilskudsberettigede grunde kan give anledning til en mindre gennemsnitlig omkostning pr. sag end hidtil. I afsnit 4 foretages der en beregning af det kommende tilskudsbehov. I den forbindelse og med baggrund i ovenstående vil de forventede gennemsnitspriser pr. oprensning efter VTO fra såvel Værditabsudvalget og Miljøministeriet samt de faktiske gennemsnitlige oprensningsudgifter i forbindelse med gennemførte værditabssager blive anvendt til at give et bud på det fremtidige behov for tilskudsmidler. 2.3 Den offentlige indsats Ifølge værditabsafsnittet i den nye Lov om Jordforurening fremgår det, at oprensninger efter VTO skal have samme omfang som den øvrige offentlige oprensningsindsats. Der er allerede i dag - og har været i de senere år - et klart sammenfald mellem indsatsen i VTO og den hidtidige affaldsdepotindsats. Der anvendes de samme principper og kriterier. Disse kan naturligvis ændre sig med tiden som følge af ændret viden om forureningens betydning eller ændret politisk prioritering, men i forhold til beregningen af det fremtidige tilskudsbehov må udgangspunktet være, at der anvendes de samme oprydningsprincipper og -kriterier som hidtil. 13

14 Der kan som nævnt beregnes et stort antal lettere forurenede grunde, hvor forureningsniveauet ligger under afskæringskriterierne. Såfremt disse grunde skal følge den offentlige indsats, bliver forureningen ikke fjernet, men arealanvendelseskonflikten løses ved rådgivning og evt. handlepligt for grundejeren. Denne type indsats vil ikke være omkostningsbebyrdende for værditabsordningen. Dog vil evt. undersøgelser skulle betales efter VTO, hvis der konstateres forurening, idet det i dette tilfælde jo er forudsat, at der ikke sker oprydning og at egenbetaling derfor skal tilbagebetales. Det kan ikke umiddelbart vurderes, hvilken betydning det vil have for værditabsproblematikken for en grundejer at have en grund, der er kortlagt på vidensniveau 2 på grund af lettere forurening i overfladejorden (under afskæringskriterierne). 2.4 Reduktion af restgruppens størrelse På baggrund af en antagelse om, at der generelt vil være en større erkendelse af jordforureningers betydning blandt grundejere, vurderes det, at den hidtidige lave udnyttelse af Værditabsordningen ikke kan forventes videreført. Af betydende faktorer kan nævnes: Den nye Lov om Jordforurening gør, at alle potentielt forurenede grunde efterhånden vil blive kortlagt på vidensniveau 1. Dette medfører, at flere grundejere på et eller andet tidspunkt vil benytte sig af deres ret til at få grunden undersøgt af amtet. Dette medfører i sidste ende flere tilskudsberettigede grunde. Der vil desuden være en større erkendelse af forureningens betydning specielt i forbindelse med køb/salg situationer. Om ikke før, så forventes det, at der vil være et ønske om at få undersøgt og oprenset en grund, der er kortlagt på vidensniveau 1, når der opstår en køb/salgs situation. Alternativet er, at grundejeren selv betaler disse ydelser, eller at han lider et værditab som følge af forureningen. Skønsmæssigt vil ca. 5 % af alle grunde i løbet af et år handles, svarende til at en grund i gennemsnit har samme ejer i 20 år. Idet der ikke bør være nogen forskel på handelsfrekvens af forurenede og uforurenede grunde, kan det antages, at der for ca. 5% af de kortlagte grunde på årsbasis vil være et objektivt behov for at få afklaret forureningssituationen. På den anden side fremgår det af grundejerinterviewene, at en del grundejere vil acceptere, at deres grund er forurenet, og at de derfor må lide et mindre værditab. Desuden vil en anden del af grundejerne ikke benytte ordningen, fordi de ikke vil eller kan betale egenbetalingen. Ovenstående synspunkter kan influere på antallet af grundejere, der rent faktisk vil benytte sig af VTO. Men hvor stor en reduktion i de foretagne skøn over antallet af tilskudsberettigede grunde (baseret på vurderinger og beregninger af amtslige tal), der vil være, kan ikke umiddelbart vurderes. Ved skøn af det fremtidige tilskudsbehov er der anvendt et eksempel på tilskudsberettigede grundejere. Værditabsudvalgets tal og tallene fra lovforslaget til den nye Lov om Jordforurening anvendes desuden i beregningerne i det følgende afsnit. Det vurderes ikke at give mening at ændre i disse skøn over restgruppens størrelse. 14

15 3 Vurdering af det fremtidige behov På baggrund af de foregående afsnit kan der opstilles skøn over restgruppens størrelse samt vurderinger af det fremtidige tilskudsbehov. I tabel 1 fremgår disse størrelser. Tabel 1 Vurderinger af restgruppens størrelse samt tilskudsbehov til oprensning, ekskl. lettere forurenede grunde. Kilde Skøn over restgruppens størrelse (antal grunde) 1, 2 Skønnet pris for undersøgelse og oprensning pr. grund i kr. Samlet udgift totalt i mio. kr. Samlet udgift pr. år i mio. kr. 6 Værditabsudvalget (1992) Miljøministeriet Skøn beregnet af COWI I skønnene antages det, at antallet af grunde svarer til antallet af lokaliteter. 2 Lettere forurenede grunde (under afskæringskriterierne) er ikke medregnet i restgruppens størrelse. 3 Dette er den faktisk gennemsnitlige udgift pr. grund, der er opryddet efter VTO, se arbejdsnotat 1(Status for ordningens gennemførelse). 4 Miljøministeriets skønnede udgift på undersøgelse og oprensning. 5 Værditabsudvalgets skønnede udgift på undersøgelse og oprensning. 6 Det er antaget, at de boligejere, der vil sælge deres forurenede grund, vil tilmelde sig VTO. Det antages, at 5% af de tilskudsberettigede grunde handles pr. år. Det skal bemærkes, at umiddelbart kan Miljøstyrelsens skøn og COWI's skøn ikke sammenlignes. Miljøstyrelsens skøn dækker over det antal oprensninger af punktkildeforureninger, som Miljøstyrelsen forventer rent faktisk vil blive oprenset efter værditabsordningen. Skønnet beregnet af COWI dækker antallet af tilskudsberettigede grunde, som kan tilmeldes værditabsordningen. En del af disse grunde vil ved den konkrete sagsbehandling vise sig ikke at opfylde alle betingelser, og er derfor alligevel ikke tilskudsberettigede, selvom grunden er forurenet og anvendes til bolig. Et eksempel kan være, at grundejeren ikke var uvidende om forureningen ved købet af grunden. COWI vurderer, at denne del af de beregnede skøn er så lille, at det er uden betydning i denne sammenhæng. Med de nuværende årlige bevillinger på ca. 35 millioner kr. vil det ifølge de samlede udgifter fra Værditabsudvalget, Miljøministeriet og COWI vare hhv. ca. 32, 13 og år at færdiggøre VTO. Det reelle behov for midler kan forsigtigt vurderes at ligge et sted imellem de i tabel 4.1 beregnede tal. Hvilket af skønnene, der er det mest realistiske, kan ikke afgøres nærmere på det foreliggende grundlag. Men det synes klart, at de nuværende årlige midler næppe vil kunne dække behovet i VTO. 15

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 1

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 1 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 11 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 1 Status for ordningens gennemførelse COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil,

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Hjælp min boliggrund er forurenet. Få hjælp med værditabsordningen

Hjælp min boliggrund er forurenet. Få hjælp med værditabsordningen Hjælp min boliggrund er forurenet Få hjælp med værditabsordningen Hjælp til uheldige boligejere Der er hjælp at hente hvis du er én af de uheldige boligejere der har købt en bolig på en forurenet grund.

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Vivi Bruhn Knudsen Oprensningsomfang Status før lovforslaget om en jordforureningslov Betænkningerne fra Jordforureningsudvalget 1/1995 og 2/1996 fra Miljøstyrelsen:

Læs mere

Mønsted Oversigtskort over Mønsted Rød Lys blå Gul Mørk blå

Mønsted Oversigtskort over Mønsted Rød Lys blå Gul Mørk blå Mønsted Oversigtskort over Mønsted Rød = områdeklassificeret. Lys blå = undtaget fra områdeklassificering. Gul = inddraget i områdeklassificeringen. Mørk blå = byzone. 1 Møn-01 Rød = områdeklassificeret.

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 4

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 4 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 14 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 4 Administration af ordningen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

INFORMATION TIL BORGERE I ROSKILDE VEST

INFORMATION TIL BORGERE I ROSKILDE VEST INFORMATION TIL BORGERE I ROSKILDE VEST Civilingeniør Tommy Koefoed Roskilde Amt ATV MØDE SUNDHED OG RISIKOOPFATTELSE RADISSON, SAS - H.C. ANDERSEN HOTEL 16. maj 2002 1. RESUMÉ I den vestlige del af Roskilde

Læs mere

HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR?

HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR? HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR? Afdelingsleder Jan Huus Vestergaard Forurenede Grunde, Natur og Miljø Vestsjællands Amt ATV MØDE

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Skals Oversigtskort over Skals Rød Lys blå Gul Mørk blå

Skals Oversigtskort over Skals Rød Lys blå Gul Mørk blå Skals Oversigtskort over Skals Rød = områdeklassificeret. Lys blå = undtaget fra områdeklassificering. Gul = inddraget i områdeklassificeringen. Mørk blå = byzone. 1 Ska-01 Rød = områdeklassificeret. Lys

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 133 Offentligt. Redegørelse om jordforurening 2004

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 133 Offentligt. Redegørelse om jordforurening 2004 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 133 Offentligt Redegørelse om jordforurening 2004 Redegørelse Nr. x 2005 2 Indhold SAMMENFATNING OG KONKLUSION 6 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 LOVGIVNING

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

NOTAT Dato

NOTAT Dato NOTAT Dato 10.04.2008 Regulativ om jordstyring i Nordfyns Kommune Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Ny lovgivning Den 1. januar 2008 trådte 50 a i Jordforureningsloven i kraft, hvorefter

Læs mere

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB)

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB) Uddannelsesudvalget L 186 - Bilag 6 Offentligt Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte SU-kontoret NOTAT Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Nuancering af kortlagte boligejendomme

Nuancering af kortlagte boligejendomme Nuancering af kortlagte boligejendomme Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2007 Indhold 1 BAGGRUND 5 1.1 JORDFORURENINGSLOVEN 5 1.2 KORTLÆGNING 5 1.3 BOLIGERKLÆRINGER 5 1.4 LOVÆNDRINGEN 6 1.5 NUANCERING

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Danmarks Miljøportal er under ombygning. Indholdet i denne attest er derfor ikke opdateret siden 28. december 2012. Danmarks Miljøportal anbefaler derfor at regionen og kommunen kontaktes

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR?

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR? HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR? Cand.scient. Morten Kjærgaard GEO ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem - Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Telefon 38665000 Direkte 38665665 Egemar Clausen Gertz Fax

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Opstart, udarbejdelse af første plan og iværksættelse af 10 planer

Opstart, udarbejdelse af første plan og iværksættelse af 10 planer Notat Emne: Bilag 1 til byrådsindstilling om Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af vandtaksten. Den 16. oktober 2006

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

Tilladelse efter jordforureningsloven til at anlægge en facilitetsplads ved Sønder Bjerge Station

Tilladelse efter jordforureningsloven til at anlægge en facilitetsplads ved Sønder Bjerge Station Naturstyrelsen Hannenovvej 22, Raaderup 4800 Nykøbing F Att.: Sara Lindholt sxl@nst.dk Miljø- og Naturkontoret Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse efter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dok ID Titel Oprettet Side forureningsattest_1089_silkebor g_markjorder. forureningsattest_1176_silkebor g_markjorder

Dok ID Titel Oprettet Side forureningsattest_1089_silkebor g_markjorder. forureningsattest_1176_silkebor g_markjorder Dok ID Titel Oprettet Side 6192668 forureningsattest_1089_silkebor g_markjorder 16-02-2017 2 6192685 forureningsattest_1176_silkebor g_markjorder 16-02-2017 5 6192728 forureningsattest_1175_silkebor g_markjorder

Læs mere

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord.

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Her kan du få mere at vide om jordforurening, nuancering og oprensning: Regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Indsatsplan for jordforurening 2008

Indsatsplan for jordforurening 2008 Regional Udvikling, Jordforureningsgruppen Indsatsplan for jordforurening 2008 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2008 Regional Udvikling Indsatsplan for jordforurening 2008 INDSATSPLAN

Læs mere

Ørum Oversigtskort over Ørum Rød Lys blå Gul Mørk blå

Ørum Oversigtskort over Ørum Rød Lys blå Gul Mørk blå Ørum Oversigtskort over Ørum Rød = områdeklassificeret. Lys blå = undtaget fra områdeklassificering. Øru-01 Rød = områdeklassificeret. Lys blå = undtaget fra områdeklassificeringen. Område Øru-01 Beskrivelse

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Muligheder for digitalisering af de grønne regnskaber

Muligheder for digitalisering af de grønne regnskaber Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2004 Muligheder for digitalisering af de grønne regnskaber Birgitte Mogensen PricewaterhouseCoopers Pall Rikhardsson Handelshøjskolen i Århus Miljøstyrelsen vil

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Opgørelse over private bygherrers oprensning af kraftig forurenet jord. Trine Bjerre Jensen og Inger Asp Fuglsang NIRAS A/S

Opgørelse over private bygherrers oprensning af kraftig forurenet jord. Trine Bjerre Jensen og Inger Asp Fuglsang NIRAS A/S Opgørelse over private bygherrers oprensning af kraftig forurenet jord Trine Bjerre Jensen og Inger Asp Fuglsang NIRAS A/S Miljøprojekt Nr. 1363 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 2

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 2 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 12 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 2 Ordningens virkning på værditabsproblematikken COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen

Læs mere

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner NOTAT 12. november 2007 Journal nr. 029799-421201 Bilag 1: Baggrundsnotat om områdeklassificering af lettere forurenede arealer, udpegning af analysefri zoner og anmeldelse og dokumentation i forbindelse

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008.

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008. Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 September 2008 Godkendt Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning.... 4 Rent

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Den 16-02-2016, kl. 11:38 Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord.

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2015 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2015 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

7. Udskiftning af forurenet jord i Remiseparken og Haveforeningen Langelandsvej Dok.nr.: 7631 Sagsid.: 14/14521

7. Udskiftning af forurenet jord i Remiseparken og Haveforeningen Langelandsvej Dok.nr.: 7631 Sagsid.: 14/14521 7. Udskiftning af forurenet jord i Remiseparken og Haveforeningen Langelandsvej Dok.nr.: 7631 Sagsid.: 14/14521 Åben sag Indledning Esbjerg Kommune købte remisegrunden af DSB i 2007, efter at alle jernbanespor

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Hvem passer på grundvandet i fremtiden?

Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Af Kristen Simonsen, formand for Brovst Vandværk, formand for FVD-Region Nord og næstformand for FVD 32 Min artikel vil omhandle de private vandværkers holdning

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Lisbet Poll Hansen Funktionsleder for jord, deponering, bygge- og anlægsaffald samt affaldsforebyggelse Miljøstyrelsen Indhold 1. Undersøgelse af

Læs mere

Afgrænsning af definitionen "større entreprenørmaskiner"

Afgrænsning af definitionen større entreprenørmaskiner Afgrænsning af definitionen "større entreprenørmaskiner" Baggrund Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget, at busser og lastbiler over 3½ tons samt større entreprenørmaskiner skal være udstyret med

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0282 UL/bib. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klagerne. J.nr. 2010-0282 UL/bib. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Nævnet har modtaget klagen den 17. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER Cand.scient. Ulla Højsholt Miljøstyrelsen, Jord & Affald ATV MØDE JORDFORURENING 2007 SCHÆFFERGÅRDEN 14. Juni 2007 RESUMÉ Gennem jordstyringen kan myndighederne og

Læs mere

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger i matriklen Af specialkonsulent LARS BUHL, Kort & Matrikelstyrelsen I artiklen beskrives de nye registreringer i matriklen af strandbeskyttelses-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord

Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS

Læs mere