BILAG 9d. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse pædagogisk personale i fritidsordninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 9d. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse pædagogisk personale i fritidsordninger"

Transkript

1 BILAG 9d Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse pædagogisk personale i fritidsordninger

2 BILAG 9 D VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE PÆDAGO- GISK PERSONALE I FRITIDSORDNINGER I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated Children s System i arbejdet med udsatte børn og unge. Når de gennemfører en socialfaglig undersøgelse af barnets situation, planlægger og følger op på iværksatte indsatser, tager de udgangspunkt i ICS-trekanten: ICS-trekanten illustrerer tre livsområder i barnets liv: Barnets udviklingsmæssige behov Forældrekompetencer Familieforhold familie og omgivelser Indenfor hvert livsområde er der uddybende overskrifter. Trekanten understøtter på denne måde et fælles begrebsapparat i samarbejdet mellem kommunens sagsbehandlere, familien og de medarbejdere, der til dagligt arbejder med børn og unge. Som et redskab i dette samarbejde er der udviklet en blanket, som du kan bruge, når du skal give en statusudtalelse om et barns/en ungs situation til kommunens sagsbehandler. BILAG 9d SIDE 2

3 ICS-blanketten til statusudtalelser hjælper til en systematisk og nuanceret beskrivelse af barnets situation, ved at der spørges uddybende til din viden om barnets udviklingsmæssige behov. Der spørges også til barnets omgivelser mht. forældrekompetencer og familiens forhold. Normalt vil sagsbehandlerne indhente disse oplysninger i dialogen med familien selv, så du skal kun besvare disse, hvis du har gjort særlige observationer. Se evt. pjecen Udsatte børn og unge et fælles ansvar på for en nærmere beskrivelse af ICS. I udfyldelse af blanketten vil du som fagperson kunne bidrage med forskellige typer informationer i de forskellige svarfelter: Du har en faglig kompetence, som gør det muligt at give en faglig beskrivelse (fx kan sundhedsplejersken bemærke, at barnets motorik ikke er alderssvarende) Du kan have en tæt/daglig kontakt til barnet, som gør det muligt at bidrage med viden, som kan nuancere billedet af barnets samlede situation. De felter, hvor du hverken har faglig eller konkret viden, undlader du at udfylde. Hvad skal man skrive i en statusudtalelse? Giv et billede af barnets situation fra din faglige vinkel Udfyld kun felter, hvor du har faglig eller konkret viden Vægt beskrivelserne, så de afspejler barnets samlede situation Beskriv ressourcer, ikke kun problemer Ved problemer, beskriv hvor længe de har stået på, og hvad der indtil nu er gjort for at løse dem Gør informationskilder tydelige, fx ved at skrive: mor siger Beskriv varighed og hyppighed konkret i stedet for ord som ofte eller nogle gange Undgå indforståede fagtermer brug almindelig dansk, som kan forstås både af familien og andre faggrupper DE INDLEDENDE PUNKTER (PKT. 1-2) Statusudtalelse vedrørende I pkt. 1 udfyldes barnets navn og personnummer, samt hvor lang tid man har haft kontakt med barnet. Oplysninger om udfylder og kontaktoplysninger Under pkt. 2 skal man skrive navnet på institutionen/tilbudet/funktionen. Der er mulighed for både at skrive navnet på vedkommende, der har udfyldt blanketten og en kontaktperson. Det kan fx være en lærer, der har udfyldt statusudtalelsen, mens skolelederen er kontaktperson. Hvis kontaktpersonen er den samme som udfylder, behøver man ikke at udfylde begge. Hvis der er andre der har bidraget med oplysninger til statusudtalelsen, fx en anden lærer, noteres det nederst i punktet. Dato for statusudtalelsen skal også udfyldes. Hvis statusudtalelsen er udfyldt over en periode, så skrives den sidste dato, hvor udfylderen har set på den. BILAG 9d SIDE 3

4 BARNETS UDVIKLINGSMÆSSIGE BEHOV (PKT. 3-6) Vejledningen nedenfor er tænkt som en hjælp til at forstå overskrifterne i ICS trekanten og de tre livsområder og ikke som et manuskript til udfyldelse af blanketten. Stikordene er især tiltænkt nye medarbejdere eller medarbejdere, der ikke tidligere har udarbejdet ICS statusudtalelser. Blanketten skal ikke erstatte den faglige tilgang, som forskellige fagpersoner arbejder efter, men leverer en struktur, som skal sikre større overensstemmelse mellem forskellige faglige forståelsesrammer. Du udfylder den samme blanket, hvad enten der er tale om et ufødt barn, et spædbarn, vuggestuebarn, børnehavebarn, skolebarn eller en ung. Derfor vil alle hjælpespørgsmål og felter ikke være lige relevante for det konkrete barn. Hvilke spørgsmål der er relevante for det enkelte barn, beror på din konkrete faglige vurdering. SUNDHEDSFORHOLD (PKT. 3) Generel sundhedstilstand Barnets nuværende sundhed, herunder faktorer som påvirker barnets sundhedstilstand, sundhedsrisici, råd og vejledning herunder fx: Fysisk udvikling Hyppigt fravær pga af sygdom Funktionsnedsættelse, kroniske sygdomme og/eller diagnoser Hvordan understøtter fritidsordning kost og ernæring? Hvordan understøtter fritidsordning motion og fysisk aktivitet? Sundhedsrisici (fx tilskadekomst, misbrug, overgreb, risikoadfærd i forhold til egen seksualitet) Barnets fysiske udvikling i forhold til alder. Vil normalt ikke være relevant for pædagogisk personale i fritidsordninger, men udfyldes hvis det skønnes relevant. SKOLEFORHOLD OG LÆRING (PKT. 4) Forståelse, argumentation og problemløsning Barnets evne til at forstå og overskue information, argumentere og løse problemer, herunder fx: Sprog og kommunikation Undersøgelse og udforskning af sanser, bevægelse, former, rum m.v. Forståelse af sammenhænge og omverden Udvikling af kreativitet samt evne og lyst til at udforske og afprøve Funktionsnedsættelses eller specielle behovs indvirkning Barnets evne til at kommunikere effektivt, tillidsfuldt og hensigtsmæssigt, sproglige vilkår og kompetencer herunder fx: Foretrukken kommunikationsform Kommunikation i forskellige situationer? (fx kropssprog, sprogbrug) Evne til at få opmærksomhed og skabe positiv kontakt BILAG 9d SIDE 4

5 Alderssvarende evne og lyst til at udtrykke sig Alderssvarende evne og lyst til at lytte til det andre har at sige Funktionsnedsættelses eller specielle behovs indvirkning Deltagelse i dagtilbud, uddannelse og beskæftigelse Barnets adgang til og deltagelse i skole, uddannelse og arbejde og evt. årsager til manglende deltagelse, herunder fx: Adgang til uddannelsesmæssige ressourcer i fritidsordningen (fx lektiehjælp, ordbøger, computer samt tid og ro til lektielæsning) Færdigheder, udvikling og fremskridt Barnets lærings- og skolemæssige færdigheder, udvikling og fremskridt, herunder fx: Ambitioner Leg på alderssvarende niveau Adgang til legetøj, der svarer til alderen Alderssvarende udvikling af kognitive funktioner Læringsmæssige færdigheder evnen til at lære, arbejde sammen med andre og udføre opgaver Særlige færdigheder sport, musik eller kreative aktiviteter Behov for særlig støtte (Hvis barnet har behov for støtte, men ikke modtager støtte, beskriv da hvorfor) Beskriv også hvis barnet modtager støtte uden for fritidsordningen, som har betydning for opholdet i fritidsordning. Funktionsnedsættelses eller specielle behovs indvirkning på barnets udvikling og hvilken støtte der gives Særlige hensyn der skal tages til barnet Barnets ambitioner samt tillid til og syn på fremskridt; Barnets motivation og vedholdenhed, herunder fx: Ambitionsniveau i forhold til færdighedsniveau Barnets tillid til og syn på fremskridt Motivation og vedholdenhed FRITIDSFORHOLD OG VENSKABER (PKT. 5) Deltagelse Barnets adgang til og deltagelse i aktiviteter i fritiden, herunder fx: Kommer barnet jævnligt i fritidsordning? Planlagte lege og aktiviteter for børnene (fx koloni og aktiviteter i fritidsordning) Tilpasning til rutiner i fritidsordning Deltager i organiserede fritidsinteresser (badminton, fodbold o.l.) BILAG 9d SIDE 5

6 Andre fritidsinteresser (fx tegne, samle på noget, spil, læsning af bøger o.l.) Computer, playstation mv. alene og sammen med andre Venskaber og relationer Barnets sociale relationer til andre børn og unge, samt andre vigtige personer i netværket, herunder fx: Evne til at etablere og fastholde venskaber Leger alderssvarende alene og sammen med andre børn Gruppetilhørsforhold Mobning og isolation Konflikter med andre børn/unge Relationer til børn/unge og voksne Tilbringer fritid alene eller sammen med andre Er sammen med kammerater og tager dem med hjem UDVIKLING OG ADFÆRD (PKT. 6) Følelsesmæssig og adfærdsmæssig udvikling Barnets følelsesmæssige udvikling og hvordan denne påvirker barnets adfærd, herunder fx: Identitet Hvordan understøtter fritidsordningen barnets udvikling? Alderssvarende evne til at give udtryk for følelsesmæssige reaktioner over for forældre og andre voksne Adfærd i form af sindsstemning, temperament, humør, udbrud samt graden af selvkontrol i forhold til alder Uro, angst eller psykiske vanskeligheder Selvskadende adfærd Kriminel adfærd Løber væk hjemmefra Voldelige, fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb Funktionsnedsættelses, diagnoses eller specielle behovs indvirkning på adfærd Barnets voksende opfattelse af et selv, dvs. som et selvstændigt og værdifuldt individ, herunder fx: Selvfølelse, selvopfattelse og selvtillid Kan forsvare sig selv og sætte grænser i forhold til andre Følelsen af at være god til noget og kunne tage imod ros Tilhørsforhold til familie og kammerater BILAG 9d SIDE 6

7 Viden om og opfattelse af ophav, hvad angår familie, slægt og evt. hjemland, sprog, kultur og religion. Oplevelser med diskrimination pga. race, religion, alder, køn, seksualitet eller handicap Alderssvarende indsigt i funktionsnedsættelse, diagnose eller særlige behov Hvis barnet er eller har været anbragt, er det vigtigt at se på, om barnet kender årsagen til sin anbringelse og hvordan barnet forklarer det til andre Social fremtræden Hvordan barnets opfattes af omverdenen og barnets indsigt i, hvordan omverdenen opfatter barnet, herunder fx: Selvstændighed Forståelsen af hvordan barnet opfattes af andre mennesker Omverdenens syn på barnets adfærd og eventuelle handicap Udseende (renlighed, påklædning) Alderssvarende evne til at gøre sig forståelig, tilpasse sig og aflæse sociale koder Alderssvarende evne til at udtrykke sin opfattelse og vilje i relation til voksne og kammerater Kommunikation om funktionsnedsættelse, diagnose eller særlige behov Sprog og adfærd er som regel socialt acceptabel Barnets evner og færdigheder i forhold til selvstændighed og uafhængighed til forældre og andre voksne samt praktiske formåen i dagligdagen, herunder fx: Færdigheder i forhold til uafhængighed til forældre og andre voksne svarende til alderen Evne til at tage vare på sig selv, aflæse farer og risikofyldte situationer Viden om hvor man kan henvende sig for at få hjælp, hvis der opstår problemer Evne til at give udtryk for egne behov, foretage valg og være bevidst om andre og deres behov. FAMILIEFORHOLD (PKT. 7) I forbindelse med dit faglige samvær med barnet har du eventuelt gjort iagttagelser af familieforhold omkring barnet. De iagttagelser du bedes beskrive kan have relevans for barnets trivsel, men ligger oftes uden for din primære faglige kompetence, eller iagttagelserne handler om barnets omgivelser, dvs. forældrekompetence, familieforhold og øvrige netværk. Kommunen vil ofte hente disse oplysninger fra familien selv, og du skal kun udfylde feltet, hvis du har gjort særlige observationer. BILAG 9d SIDE 7

8 Familierelationer Barnets mulighed for at opbygge og opretholde stabile og varme relationer til familie og netværk. Kommunen vil ofte hente disse oplysninger fra familien selv og du skal kun udfylde feltet, hvis du har gjort særlige observationer. Det kunne fx være Forældrekompetencer Udeboende storebror henter til fodboldkampe og overnatning Ser meget op til storebror, der har et vist omgang med misbrugermiljøet i nærområdet Her har du mulighed for at notere eventuelle bemærkninger om forældrekompetencer. Kommunen vil ofte hente disse oplysninger fra familien selv og du skal kun udfylde feltet, hvis du har gjort særlige observationer. Det kan fx være: Familie og omgivelser Forældrene støtter og hjælper barnet, hvis det udsættes for mobning Her har du mulighed for at notere eventuelle bemærkninger om den øvrige familie, dens netværk og betingelser (fx bolig, beskæftigelse, økonomi og lokalsamfund). Kommunen vil ofte hente disse oplysninger fra familien selv og du skal kun udfylde feltet, hvis du har gjort særlige observationer. Det kan fx være observationer ift: Barnets far bor langt fra skolen, og barnet giver udtryk for utryghed ved at skulle tage den lange vej hjem alene DIN FAGLIGE VURDERING (PKT. 8) Med udgangspunkt i din faglighed gives en vurdering af barnets behov indenfor dit fagområde. Beskriv både de behov, som jeres institution/tilbud/funktion kan imødekomme eller allerede imødekommer, samt de behov, som du vurderer, jeres institution/tilbud/funktion ikke kan rumme. Det er vigtigt, at din faglige vurdering er underbygget af din beskrivelse i resten af statusudtalelsen, da statusudtalelsen skal fungere som dokumentation i sagsbehandlingen. Derfor skal vurderingen afdække barnets behov inden for dit fagområde, men skal ikke indeholde forslag til, hvad der kan gøres ved problemet. OVERORDNET OG YDERLIGERE BESKRIVELSE AF BARNET SET FRA INSTITUTI- ONEN/TILBUDDET/FUNKTIONEN (PKT. 9) I punkt 9 er der mulighed for at beskrive barnets overordnede situation samt det man ikke har kunnet beskrive naturligt andre steder. Før tilknytning/kontakt Hvis du har viden om barnets situation fra tiden før I selv fik kontakt med barnet, har du mulighed for at beskrive dette her. Overordnet Her har du mulighed for at give en mere helhedsorienteret beskrivelse af barnet, hvis du som fagperson oplever, at beskrivelsen i forskellige livsområder ikke giver mulighed for at videregive et samlet billede af barnet situation. BILAG 9d SIDE 8

9 Nuværende indsats Her kan du beskrive hvad I allerede på nuværende tidspunkt gør i institutionen/tilbuddet/funktionen for at afhjælpe nogle af barnets behov. Det kan fx være, at en af pædagogerne tager sig særligt meget af barnet. Yderligere Hvis der er yderligere synspunkter, observationer eller overvejelser, som ikke passer ind andre steder, er der mulighed for at skrive det i dette felt. ORIENTERING OG INDDRAGELSE AF BARNET OG FORÆLDRENE (PKT. 10) I punkt 10 kan du beskrive, om oplysningerne er gennemgået med barnet og familien og hvad deres holdning er til oplysningerne. Dette er vigtigt for sagsbehandleren at vide, for at der efterfølgende kan blive et godt samarbejde med familien, som sikrer, at de bliver inddraget i sagsbehandlingen og en eventuel indsats overfor barnet og familien. BILAG 9d SIDE 9

Vejledning i brug af DUBU 120 Statusudtalelse - til skoleområdet

Vejledning i brug af DUBU 120 Statusudtalelse - til skoleområdet Vejledning i brug af DUBU 120 Statusudtalelse - til skoleområdet I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated Children s System i arbejdet med udsatte børn og unge. Når de gennemfører en socialfaglig

Læs mere

De nye Aldersopdelte Fokusområder

De nye Aldersopdelte Fokusområder SOCIALSTYRELSEN De nye Aldersopdelte Fokusområder ICS Indholdsfortegnelse DET UFØDTE BARN... 3 BARNET I 0-11-MÅNEDERS-ALDEREN... 8 DE 1-2-ÅRIGE... 19 DE 3-5-ÅRIGE... 31 DE 6-9-ÅRIGE... 44 DE 10-14-ÅRIGE...

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere