ÆNDRINGER I BEVÆRTER LOVGIVNINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆNDRINGER I BEVÆRTER LOVGIVNINGEN"

Transkript

1 BETÆNKNING VEDRØRENDE ÆNDRINGER I BEVÆRTER LOVGIVNINGEN ANDEN DEL AFGIVET AF KOMMISSIONEN AF 1947 ANGÅENDE ALKOHOLSPØRGSMÅLET BETÆNKNING NR

2 A/S J. H. SCHULTZ UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI - KØBENHAVN

3 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Betænkning. Side 1. Indledende bemærkninger 5 2. Almindelige bemærkninger 6 3. Gæstgireradkomst i købstæder Spørgsmålet om oprettelse af en næringsadkomst som iskonditor Bestemmelsen af begrebet stærkt øl" Udlejning af lokaler Berillingers gyldighedstid og indhold Påbegyndelse af berærter- eller gæstgirernæring Flytning af adkomst Beføjelsen til at dispensere fra berærterlorens Forening af berærter- eller gæstgirerrirksomhed med anden næring Købstadregler Antallet af berillinger Berillingsnærnenes sammensætning De til orerberillingsnærnet henlagte sager Berærtning i forsamlingshuse Staderirksomhed Berærtning for sluttede selskaber m. r Marketenderirirksomhed Berærtningernes lukketid Berærtning i selskabslokaler, herunder red foreningsfester Lorudkast Bemærkninger til lorudkastet 138 II. Bilag til betænkningen. 1. En undersøgelse af berærtningsforholdene i forsamlingshusene Skrirelser og henrendelser angående berærterlorens rerision m. v 175

4

5 Kommissionen af 1947 angående alkoholspørgsmålet består af følgende medlemmer: Tidl. kammeradrokat, højesteretssagfører Arne Kemp, formand. Medlem af bestyrelsen for Amtsrådsforeningen i Danmark, sognefoged, gårdejer Chr. Bendixen, der d. 18. august 1950 har afløst gårdejer Lauge Pedersen. Sundhedsstyrelsens konsulent i psykiatri, orerlæge dr. med. C. Clemmesen, der d. 30. august 1950 har afløst afdøde orerlæge Jens Chr. Smith. Formand for De danske Husmoderforeninger, fru Johanne Dahlerup-Petersen. Formand for Centralforeningen af Hotelrærtforeninger og Restauratørforeninger i Danmark, restauratør Knud Ernst. Medlem af bestyrelsen for Danske Afholdsselskabers Landsforbund, sekretær Adolph Hansen. Formand for Danske Afholdsselskabers Landsforbund, inspektør F. Markersen. Politiinspektør E. Mellerup. Medlem af bestyrelsen for Den danske Købstadforening, redaktør Vilh. Nielsen. Direktør Peder Nørgaard, der d. 18. marts 1954 har afløst økonomi- og arbejdsminister J. O. Krag, som d. 10. april 1953 indtrådte i kommissionen i stedet for formanden for arbejderberægelsens erhrerrsråd, fhr. minister Ludrig Christensen. Orertoldinspektør B. B. Nørregaard. Fhr. formand for Kristelig Afholdsforening Det blaa Kors", sognepræst M. N. Randkær. Direktør W. Reinhard, der d. 18. marts 1952 har afløst grosserer Laue P. Lauemøller. Kontorchef i handelsministeriet Axel Roelsen, der samtidig fungerer som kommissionens sekretær. Indenrigsministeriets konsulent i ædruelighedssager Jens Rosenkjær. Docent Sren Røgind. Formand for orerberillingsnærnet, højesteretsdommer Jesper Simonsen. Kontorchef i socialministeriet V. Baron Wedell-Wedellsborg. Direktør i Bryggeriforeningen A. L. Østerberg. Fung. fuldmægtig i handelsministeriet K. E. Eriksen har bistået kommissionens sekretær. Nærrærende kommissions 1. betænkning redrørende ændringer i berærterlorgirningen bler afgiret i december måned Som udtalt i denne betænkning, har kommissionen nedsat et udralg til at gennemgå berærterlorens bestemmelser, hrilket udralg har følgende sammensætning: Formanden, Bendixen, Knud Ernst, Adolph Hansen, Markersen, Mellerup, Roelsen, Jesper Simonsen og Østerberg. Udralget er senere suppleret med docent Sren Røgind, ligesom udralget under behandlingen af de skiftende spørgsmål har tilkaldt andre medlemmer af kommissionen som særligt sagkyndige. Udralget har modtaget en række skriftligt fremsatte ønsker om ændringer af berærterloren, hrilke henrendelser er optaget som bilag til betænkningen. Endridere har udralget forhandlet med repræsentanter for interesserede organisationer m. r. angående foreliggende spørgsmål. Efter afslutningen af udralgets arbejde er det tilrejebragte materiale tilligemed et betænkningsudkast forelagt den samlede kommission, der som resultat af sine drøftelser herred afgirer nærrærende betænkning.

6 Almindelige bemærkninger. For at få et grundlag for en gennemgang af bestemmelserne i berærterloren af 15. marts 1939 med henblik på erentuelle ændringer af og tilføjelser til loren har kommissionen søgt at skaffe sig et indtryk af, om de forhold, der er bestemmende for berærtningsliret, er undergået ræsentlige forandringer i tiden siden 1. januar 1940, tidspunktet for berærterlorens ikrafttræden. Hris dette rar tilfældet, måtte det rære naturligt at genoptage de principielle spørgsmål, som de tidligere kommissioner har beskæftiget sig med, og underkaste disse spørgsmål en fornyet prørelse. Kommissionen er efter de stedfundne orerrejelser af den opfattelse, at forholdene i det store og hele ikke har ændret sig således, at der er anledning til at foreslå rideregående principielle ændringer i lorens grundlæggende bestemmelser. Kommissionen har dog anset det for rigtigt at fremkomme med forslag om risse nye principielle regler, ligesom man har stillet forslag om sådanne ændringer af og tilføjelser til loren, som de indhøstede erfaringer efter kommissionens skøn har gjort naturlige. Kommissionen har under gennemgangen af berærterlorens bestemmelser haft opmærksomheden henrendt på den store stigning i omsætningsafgiften på udskænkning af stærke drikke. Da kommissionen af 1934 gennemgik berærterloren af 29. marts 1924 med henblik på forslag om en rerision, androg omsætningafgiften 6 pct., se lor nr. 83 af 22. marts 1930, jfr. lor nr. 188 af 23. juni I den siden da forløbne tid er denne afgiftssats forøget stærkt. Ved lor nr. 100 af 27. marts 1940 bler afgiften forhøjet til 10 pct., hrilken procentsats bler bibeholdt senest red lor nr. 109 af 25. marts Ved lor nr. 274 af 2. juni 1943 bler procenten forhøjet til 25 og red lor nr. 447 af 14. august 1946 til 35. Afgiften bler nedsat til 3373 pct. red lor nr. 537 af 31. oktober 1946 og yderligere til 25 pct. red lor nr. 127 af 31. marts 1950, og denne procentsats har herefter fortsat ræret gældende, jfr. senest lor nr. 73 af 31. marts 1954, der har gyldighed til udgangen af marts måned Omsætningsafgiften, der indregnes i restaurationspriserne, og som således medrirker til at forhøje priserne på stærke drikke i restaurationerne, har i takt med forhøjelserne i stedse stigende omfang skabt en tilbøjelighed til at søge selskabs- og restaurationsforbruget henlagt til lokaler, der ikke er omfattet af afgiftsbestemmelserne. Kommissionen er ganske rist opmærksom på, at denne tendens ikke alene skyldes omsætningsafgiften, men tillige, at restauratøren naturligris må beregne sig en arance, og at drikkepengeydelserne må blire større i restaurationer end i andre lokaler. Den angirne forskydning kan også for en del skyldes ændringer i de almindelige økonomiske forhold, som influerer på restaurantsøgningen f. eks. formindskelse af den red krigens ophør herskende pengerigelighed og forøgelsen af den direkte beskatning. De offentlige afgifter som sådanne synes dog imidlertid at rære så høje, at arrangementer, der hidtil har ræret henlagt til de kontrollerede restaurationer, i ridt omfang foregår uden for de offentlige restaurationer, og når forholdet samtidig er dette, at der skønnes lige så megen grund til at

7 7 bringe berærterlorens kontrolbestemmelser til anrendelse på sådanne festligheder, er der efter kommissionens opfattelse anledning til at henlede opmærksomheden på spørgsmålet og til at stille de forslag, der kan bringe forholdene under kontrol. Selre afgiftsspørgsmålet ril blire behandlet i en senere betænkning, men kommissionen har ønsket at nærne spørgsmålet her. I nærrærende betænkning skal alene foretages en rurdering af, hrilke ændringer og tilføjelser det på grund af det foran nærnte forhold må anses for hensigtsmæssigt at stille forslag om indenfor berærterlorens rammer, og i så henseende henrises til de følgende afsnit bl. a. om afholdelse af festligheder i lejede lokaler. Kommissionen har under orerrejelserne angående de herhenhørende spørgsmål endridere ræret opmærksom på den kritik, der fra tid til anden rettes mod risse restaurationers drift, og man har i anledning af denne kritik søgt at danne sig et billede af, om ædrueligheden som helhed kan siges at rære gået tilbage, hrortil de under krigen rådende forhold kan tænkes at hare ræret medrirkende, og om i giret fald dette kan siges alene at hare ræret en følge af uheldig restaurationsdrift. Kommissionen kommer i en senere betænkning nærmere ind herpå. I sammenhæng hermed har kommissionen tillige orerrejet, om de ydre forhold, hrorunder berærtning, herunder i særdeleshed berærtning med stærke drikke, finder sted, er tilfredsstillende. De regler, der indeholder bestemmelser om berærtningslokalers indretning, findes i lorens 9. Der er for hrer enkelt politikreds godkendt en politiredtægt, og disse politiredtægter hriler på et af justitsministeriet udarbejdet udkast til normal politiredtægt for henholdsris købstæder og landdistrikter. Krarene i politiredtægten er mindstekrar, hrorfra der dog kan dispenseres. Kommissionen har i denne forbindelse forespurgt sundhedskommissionen for Københarn om, hrilke retningslinier der af sundhedskommissionen følges red godkendelse af berærtningslokaler i kældre og lign. Herpå har sundhedskommissionen giret nedenstående srar: Således foranlediget skal man herred udtale, at sundhedskommissionen red godkendelse af indretning af ny berærtningslokaler følger bestemmelsen i 71 c i tillæg af 1. marts 1926 til Københarns politiredtægt, hrorefter gulret i alle til berærtningen hørende lokaler ikke må ligge mere end 0,3 m under det tilgrænsende terræns nireau. For ældre eksisterende kælderberærtninger, hris gulr ligger mere end 0,3 m under det tilgrænsende terræns nireau, har sundhedskommissionen i de senere år fulgt den praksis., at disse berærtninger red brugerskifte med få undtagelser kun godkendes for en kortere årrække fra 5 til 10 år alt efter berærtningernes beskaffenhed. Hror en kælderberærtning er beliggende red et torr som Grønttorret, Fisketorret eller lignende steder, hror der må skønnes at rære særlig trang for berærtninger, som kun holdes åbne fra tidlig morgen til hen på eftermiddagen eller til torrets ophør, er sådanne kælderberærtninger i risse tilfælde, når berærtningens beskaffenhed ikke har ræret for ringe, godkendt uden tidsbegrænsning eller erentuelt så længe torrets beliggenhed ikke ændres. Hrad angår de mange kælderberærtninger i Nyharn har man ment, at disse indtager en særstilling, idet de indgår i bybilledet på en særlig måde og har en ris turistmæssig betydning, og man har derfor i nogle tilfælde også her lempet fordringerne, når det har drejet sig om forhold, der ikke har kunnet afhjælpes, men man har ment det hygiejnisk forsrarligt, fordi Nyharns brede kanal sikrer facaderne lys, sol og luft. Det kan til slut anføres, at 71 c, stk. 1 nr. 11 i forslag til ændringer i politiredtægten har følgende formulering: I de til en berærtning hørende lokaler må gulret ikke ligge mere end 0,3 m under det tilgrænsende terræns nireau, ej heller må berærtninger indrettes i etager, som ikke fyldestgør bygningslorgirningens forskrifter med hensyn til beboelsesrum. Politiet og sundhedskommissionen kan dog, når forholdene taler derfor, dispensere fra disse bestemmelser."

8 8 Ved dette forslag har man dels søgt at skabe en klarere hjemmel til den af sundhedskommissionen redrørende de bestående kælderberærtninger hidtil fulgte fremgangsmåde og dels skabt mulighed for, at man fremtidig kan tillade indretning af nye kælderberærtninger, når der skønnes at rære særligt krar herfor, f. eks. som foran omtalt red torre- og harnekrarterer." Angående antallet af kælderberærtninger i Københarn er det oplyst orerfor kommissionen, at der i øjeblikket findes 70. I tiden fra 1926 til 1940 er der bleret nedlagt 60 kælderberærtninger. I tiden fra 1940 til 1953 er der yderligere nedlagt ca. 12, og af de nu eksisterende 70 kælderberærtninger er ca. 20 kun godkendt midlertidigt. Kommissionen har red et udralg foretaget en gennemgang af en række berærtninger i forskellige krarterer i Københarn, således i Nyharn, risse krarterer på Nørrebro og omkring Istedgade. De pågældende lokaler er for størstedelen trange og for fleres redkommende, selrom politiredtægtens fordringer måtte rære opfyldt, mindre egnede til berærtningsbrug. Gæstelokalerne i de 19 restaurationer i Nyharnskrarteret har således et areal på fra 40 til 128,50 m 2 eller gennemsnitligt 72 m 2 pr. restauration. Politiredtægternes bestemmelser synes ikke at indebære nogen garanti for, at lokalerne er tilfredsstillende, og fra flere sider indenfor kommissionen er man af den opfattelse, at politiredtægternes herhenhørende bestemmelser bør tages op til rerision ud fra den betragtning, at trange og lidet tiltalende lokaler ikke er en tidssrarende ramme omkring den særlige rirksomhed, som berærtningsdrift er, og at større og lysere lokaler ril kunne højne berærtningsnireauet. Under de stedfundne drøftelser er der herorerfor fra anden side henrist til, at spørgsmålet om, hrorridt lokaler er hensigtsmæssige til berærtningsbrug, ikke afhænger af, om lokalerne er små eller store, og at en række små restaurationer, såfremt lokalekrarene bler ændrede, måtte ophøre det pågældende sted, således at flere fra gammel tid stammende, reldrerne rirksomheder måtte søge andetsteds hen. Rent bortset fra, at den nurærende byggesituation girer spørgsmålet et særligt perspektir, er det indenfor kommissionen anført, at den mod berærtninger, narnlig i risse krarterer, rettede kritik ikke alene tager sigte på lokalernes størrelsesorden, men også på den som regel meget beskedne komfort, der bydes gæsterne. Nogle af kommissionens medlemmer henriser til, at motiret for at komme på en sådan restauration i første række må rære at drikke, og at det er ønskeligt, at sådanne lokaler får en højere standard, hrorred interessen for drikkeriet afledes. Fra anden side fremføres det, at restaurationer af den pågældende art kan drires, fordi det publikum, der opsøger sådanne restaurationer, ikke lægger rægt på stedets udstyr, således at en smukkere indretning af lokalerne ikke kan antages at rille lægge en dæmper på drikkeriet. Efter en nærmere drøftelse af de her henhørende forslag er kommissionen dog af den opfattelse, at man bør tilstræbe større og bedre indrettede lokaler. Kommissionen henstiller derfor, at spørgsmålet om politiredtægternes krar til berærtningslokaler tages 0f til rerision, ligesom kommissionen henstiller til berillingsmyndighederne i større omfang end hidtil under orerrejelserne af, om berilling bør gires eller fornyes, at tage hensyn til forholdene, som de er de enkelte steder. Der er endridere i diskussionen om de heromhandlede forhold henrist til, at det må anses for uheldigt, at berærtninger af lar standard er placeret så nær op ad hinanden, som tilfældet er i risse krarterer. Nogle af kommissionens medlemmer ser i en sådan sammenhobning af restaurationer en fare for, at gæster af rastløshed og ud fra ønsket om stadig at oplere noget nyt går fra den ene restauration til den anden, hrilket ril medføre et øget forbrug og betyde en fare for ædrueligheden. Om det heromhandlede spørgsmål kan i det hele henrises til bemærkningerne nedenfor side 42, hror kommissionen ud fra den begrun-

9 9 delse, at det omhandlede forhold kan rirke uheldigt, har stillet forslag om, at berillingsnærnets tilladelse udkræres til flytning af berærtningsrirksomheder i Københarn og købstæderne. Forsåridt angår de allerede eksisterende koncentrationer bemærkes, at det næppe ril rære en farbar rej at nægte fornyelse af berillinger knyttet til restaurationer, der ligger i klump", på grund af det nære naboskab med andre restaurationer, men der ril efter kommissionens opfattelse rære en ris anledning for berillingsnærnene til i tilfælde af, at den pågældende restauration afhændes til en ny berærter, at hare opmærksomheden henrendt på dette problem. Når der kan rettes kritik mod adskillige restaurationers drift, er årsagerne hertil imidlertid efter kommissionens skøn ikke isoleret disse, at lokalerne er for små, at indretningen af lokalerne er for beskeden, og at berærtningerne ligger for tæt, men tillige og narnlig den, at der i flere restaurationsrirksomheder synes at blire udskænket i ridere omfang, end berærterloren åbner adgang til, med andre ord, at nogle restauratører ikke drirer berærtningen i orerensstemmelse med berærterlorens bestemmelser. Efter den nugældende bestemmelse i 33, stk. 2, er det forbudt at skænke eller lade skænke stærke drikke for personer, der må antages at rære berusede. Berærterloren af 1924 lagde rægt på, om den pågældende rar kendeligt beruset. Kommissionen af 1934 foreslog i sit udkast, at ordet kendeligt" bler slettet, hrilket rille betyde en skærpelse af lorreglen. I det folketingsudralg, der i 1939 bler nedsat til behandling af forslaget, bler udkastet ændret derhen, at forbudet tog sigte på udska3nkning for personer, der må antages at rære berusede. I henhold til folketingsudralgets bemærkninger tilsigtede ændringen at åbne adgang til, at der red afgørelsen af spørgsmålet om, hrorridt der har fundet en orertrædelse af forbudet sted, kan lægges rægt på, om det har ræret muligt for betjeningen eller indehareren af rirksomheden at skønne, at den pågældende, da han indfandt sig i etablissementet, rar eller red opholdet dér er bleret beruset. Under den senere behandling i rigsdagen bler der af et medlem giret udtryk for, at personer, der må antages at rære berusede, måtte betyde, at disse mennesker enten red deres tale og adfærd ser ud, som om de rar berusede, eller at de har indtaget et sådant krantum, at berærteren må gå ud fra, at de er berusede, selrom dette ikke har rist sig gennem deres tale og adfærd." Vedrørende kommissionens syn på spørgsmålet om, hrorridt der er anledning til at stille forslag om en ændring af den nærnte bestemmelse, henrises til bemærkningerne nedenfor side Kommissionen har i denne forbindelse endridere haft opmærksomheden henrendt på et andet forhold i forbindelse med bestemmelsen i 33, stk. 2, som der kunne rære grund til at tage op til orerrejelse, nemlig spørgsmålet om rærtens ansrar for de heromhandlede forseelser. Højesteret har i en dom af 24. maj 1948, U. f. R. 1948, side 849, statueret, at 33, stk. 2, ikke hjemler strafansrar for rærten, såfremt der for hans redkommende ikke kan siges at foreligge direkte medskyld. Sagen drejede sig om en berærter, der sårel mundtligt som skriftligt harde tilkendegiret sine tjenere, at de ikke måtte skænke for berusede personer, og at en handlen herimod måtte betragtes som ubetinget afskedigelsesgrund. Den aften, hror udskænkningen fandt sted, opholdt rærten sig ikke i restaurationslokalerne. Tilsrarende afgørelser er truffet senere, jfr. således Østre Landsrets dom af 25. februar 1949, U. f. R. 1949, side 683, Højesterets dom af 30. januar 1950, U. f. R. 1950, side 323, og Østre Landsrets dom af 10. oktober 1950, U. f. E. 1951, side 203. Domstolenes bedømmelse hriler således på den betragtning, at der i mangel af positir bestemmelse herom ikke kan pålægges en restauratør, som ikke har udrist nogen personlig skyld, et strafansrar, når ejheller de almindelige regler om meddelagtighed har

10 10 kunnet føre til et sådant resultat. De omhandlede domme udtaler derimod intet om det ædruelighedspolitisk hensigtsmæssige i en sådan lorfortolkning. Om kommissionens orerrejelser redrørende dette spørgsmål henrises til bemærkningerne nedenfor side For at få et orerblik orer, i hrilket omfang bestemmelsen i ß 33, stk. 2, om forbud mod udskænkning for berusede orertrædes, har kommissionen foranlediget indhentet oplysninger fra Københarns magistrat, politidirektøren i Københarn og nogle politikredse udenfor Københarn, nemlig Helsingør, Nakskor, Odense, Kolding, Vejle, Aarhus, Aalborg og Esbjerg politikredse. Samtidig har kommissionen bedt oplyst, i hrilket omfang det i den nærnte bestemmelse indeholdte forbud mod udskænkning for mindreårige orertrædes. Der er herom oplyst af: 1. Politidirektøren i Københarn: Der er indenfor årene indenfor Københarns politikreds ialt rejst sigtelse*) for orertrædelse af det i 33, stk. 2, omhandlede forbud mod udskænkning for berusede eller mindreårige personer i henholdsris 233, 160 og 206 tilfælde. Man har endridere oplyst, at politiet ikke er uridende om, at der narnlig i risse dansebarer forekommer udskænkning af stærke drikke til mindreårige i ikke uræsentligt omfang, men disse forhold har sjældent giret anledning til berusersager eller til uorden iørrigt og unddrager sig derfor i det hele politiets erkendelse. I konsekrens heraf føres der ingen særskilt statistik redrørende sådanne forhold, men det er oplyst, at der i de orenanførte tal kun indgår ganske enkelte sager af denne art. 2. Politimesteren i Helsingør: Der har i årene 1950, 1951 og 1952 indenfor politikredsen fundet ialt 3 domfældelser sted een i hrert år for orertrædelse af forbudet mod udskænkning for berusede, medens der ikke har fundet domfældelser sted for udskænkning for mindreårige. 3. Politimesteren i Nakskor: I løbet af årene har der indenfor politikredsen ikke ræret rejst sager af nogen art for orertrædelse af det omhandlede forbud. 4. Politimesteren i Odense: I 1950 har der ræret 2 tilfælde af tiltalerejsning for udskænkning for berusede personer, medens der de to følgende år ikke har ræret sager af sådan art, ligesom der ej heller er rejst tiltale for ulorlig udskænkning for mindreårige. 5. Politimesteren i Kolding: Indenfor det nærnte åremål har der ikke fundet tiltalerejsning sted for orertrædelse af forbudet mod udskænkning for berusede, medens der derimod i 3 tilfælde i året 1951 er forefaldet bøderedtagelser for orertrædelse af forbudet mod udskænkning for mindreårige. 6. Politimesteren i Vejle: Antallet af domfældelser eller bøderedtagelser for orertrædelse af forbudet mod udskænkning for berusede personer har i årene andraget henholdsris 1, 3 og 5, medens der indenfor samme tidsrum kun i året 1951 har foreligget et enkelt tilfælde af domfældelse for orertrædelse af forbudet mod udskænkning for mindreårige. 7. Politimesteren i Aarhus: I årene er der i intet tilfælde forefaldet domfældelse eller inden- eller udenretlig bøderedtagelse for orertrædelse af forbudet mod udskænkning for berusede eller mindreårige personer. Der har *) Der sarnes en opgørelse orer, hrilke afgørelser de rejste sigtelser har ført til.

11 11 indenfor det nærnte tidsrum ræret rejst enkelte sådanne sager, som alle er bleret henlagt på grund af berisets stilling. 8. Politimesteren i Aalborg: I årene er der ialt forefaldet henholdsris 3, 3 og 4 tilfælde af domfældelse eller bøderedtagelse for orertrædelse af forbudet mod udskænkning for berusede personer, medens der indenfor samme tidsrum i de to sidste år er forefaldet henholdsris 3 og 2 tilsrarende afgørelser for orertrædelse af forbudet mod udskænkning for mindreårige. 9. Politimesteren i Esbjerg: Der er indenfor det nærnte tidsrum i årene 1951 og 1952 forefaldet ialt 2 tilfælde af domfældelse eller bøderedtagelse for orertrædelse af forbudet mod udskænkning for berusede, medens der ingen sager af denne art har ræret rejst for orertrædelse af forbudet mod udskænkning for mindreårige. Politidirektøren i Københarn har i anledning af det af kommissionen stillede spørgsmål iørrigt anført følgende betragtninger: Som en prærentir foranstaltning mod umådeholden spiritusnydelse på offentlige berærtninger har politiet stedse i ridest muligt omfang søgt at håndhære forbudet i berærterlorens 33, stk. 2, mod at udskænke eller lade udskænke stærke drikke for personer, der må antages at rære berusede. Tidligere har man i sager af denne art som regel rejst og kunnet gennemføre tiltale sårel mod den tjener, der har foretaget serreringen, som mod redkommende berærter, idet tidligere retspraksis har rist tilbøjelighed til i orerensstemmelse med politiets opfattelse at tillægge sidstnærntes ansrar en ris objektir karakter, således at kun særligt undskyldende grunde disculperede. Denne retstilstand er imidlertid ændret i de senere år, således at det nu må anses for fast praksis, at ansrar for orertrædelse af berajrterlorens 33, stk. 2, ikke kan gøres gældende mod en berærter, når redkommende urnodberist henriser til, at han ikke rar til stede i berærtningen, da den ulorlige serrering fandt sted, og at hans personale i forrejen rar nøje instrueret om ikke at serrere for berusede personer. Politiet mødes af berærterne i så godt som alle disse sager med den anførte påstand, og som følge af, at de fleste orertrædelser af denne art først konstateres, efter at udskænkning har fundet sted, og gæsten har forladt berærtningen, er politiet så godt som altid afskåret fra at modberise berærterens påstand om ikke at hare ræret til stede og må som følge heraf undlade at rejse tiltale. Politiet må beklage den således skete forflygtigelse af berærternes ansrar, idet det skønnes af stor prærentir betydning i kampen mod umådeholdent drikkeri på offentlige berærtninger, at berærterne i ridest muligt omfang drages til ansrar for orertrædelser af nærnte bestemmelse. Selrom det anerkendes, at håndhærelsen af et objektirt strafansrar i almindelighed strider imod anerkendte strafferetlige principper, må man dog mene, at retten til offentligt at udskænke stærke drikke er et sådant pririlegium, at det bør modsrares af ganske særlige krar til rettens udørelse, og det skønnes derfor ikke uforeneligt med retsberidstheden at statuere et objektireret ansrar for berærterne i den nærnte henseende. Det henstilles derfor til orerrejelse, at formuleringen af berærterlorens 33, stk. 2, søges ændret, således at det udtrykkeligt tilkendegires, at berærternes ansrar i medfør af paragraffen, er af objektir karakter." Københarns magistrat har med henrisning til det rejste spørgsmål om berærteres ansrar for udskænkningen anført følgende: Foranlediget red det af politidirektøren fremsatte ønske om erentuelt gennem en lorændring at kunne opnå større sikkerhed imod ulorlighed red at pålægge berillingshareren et objektirt ansrar, undlader magistraten ikke efter de med berillingsnærnet førte forhandlinger at udtale følgende: Man er enig i, at der bør søges tilrejebragt større sikkerhed for, at berillingsharerne fører et effektirt tilsyn med, at lorens forskrifter orerholdes, i hrilken forbindelse berillingsnærnet peger på en udridet brug af de i berærterlorens 36 indeholdte foranstaltninger. Man har derimod ikke kunnet slutte sig til ønsket om at udride de gældende lorbestemmelser således, at der pålægges en berillingsharer det ubetingede objektire ansrar for orertrædelser af berærterlorens bestemmelser indenfor den pågældendes forretningsområde. Politidirektørens repræsentant i berillingsnærnet fastholdt dog dennes ønske." Kommissionen har drøftet, om der er anledning til at søge ændret bestemmelsen i berærterlorens 33, stk. 2, om forbud mod udskænkning af stærke drikke for personer, der

12 12 må antages at rære berusede. Flertallet er dog af den opfattelse, at reglen synes så klar, som den kan blire, og at der næppe heller ril kunne opnås noget red at søge reglen ændret.*) Et mindretal (Bendixen, Johanne Dahlerup-Petersen, Adolph Hansen, Markersen, Randkær, Rosenkjær og Røgind) harde gerne set, at den pågældende bestemmelse bler ændret til at angå personer, der er åbenbart alkoholpårirkede, hrilken formulering af mindretallet formenes at rille rære udtryk for en udridelse af den gældende regel. Efter mindretallets forslag skulle allerede den omstændighed, at en restaurationsgæst red sin hele adfærd røber sig som alkoholpårirket, indeholde tilstrækkelig begrundelse for at nægte eller indstille serrering af stærke drikke for ham, selrom han ikke kan karakteriseres som beruset i egentlig forstand. Kommissionens flertal anser det imidlertid som nærnt for lidet opportunt at ændre beruselseskriteriet. Kommissionen har endridere drøftet spørgsmålet om rærtens strafansrar. Kommissionens flertal har i orerensstemmelse med det af politidirektøren i Københarn anførte henrist til, at det for opretholdelse af en ønskelig standard for udskænkningen på restaurationer er rigtigt, at rærten har et ridtgående ansrar for, hrad der passerer i rirksomheden, og at det ikke findes betryggende, at rærten blot gennem fornødne instruktioner skal kunne unddrage sig ethrert ansrar red at holde sig borte fra rirksomheden, idet den tjenerne meddelte instruktion let ril kunne rirke som en sorepude. Flertallet anfører endridere, at det efter berærterlorens 6, stk. 1, er berærteren selr, der skal drire rirksomheden, og at praksis op til den foran nærnte ændring i denne rar, at rærten harde det rideregående ansrar en praksis, der ikke gar anledning til betænkeligheder. En lorfæstelse af dette rideregående ansrar for rærten er således i realiteten ikke udtryk for nogen nydannelse. Når det er anført, at det må anses som ønskeligt, at der åbnes mulighed for, at den agtpågirende rært fritages for ansrar, bemærker flertallet, at en sådan berærter næppe kan tænkes at komme i forlegenhed på grund af det heromhandlede forhold, idet der i giret fald formentlig ril blire taget hensyn til alt foreliggende, herunder i særdeleshed den måde, hrorpå den pågældende forretning i det hele drires. En skærpelse af reglen ril derimod få betydning for den mindre samrittighedsfulde berærter, for hris moral den nugældende domspraksis ril kunne betyde en srækkelse. Det må heller ikke glemmes, at sårel rært som tjener har økonomisk udbytte af den ulorlige udskænkning. Kommissionens flertal ser ikke rettere, end at det set ud fra et helhedssynspunkt ril rære rigtigt at foreslå optaget en bestemmelse, gående ud på at lægge et selrstændigt ansrar på rærten, under hris personlige ledelse og i hris interesse serreringsrirksomheden foregår, og som er enebestemmende orer antagelse og afskedigelse af personalet. I denne forbindelse bemærkes, at kommissionens flertal skønner, at dette rideregående ansrar også må omfatte erentuel udskænkning for personer, der ikke er fyldt og heller ikke kan antages at rære fyldt 18 år. Flertallet har i orerensstemmelse hermed stillet et hertil sigtende forslag, hrorefter rærten kun ril kunne fritages for ansrar, såfremt der i orerensstemmelse med reglerne i 6 godkendes en bestyrer til at lede den daglige drift. Et mindretal (Ernst, Nørgaard, Reinhard og Østerberg) kan ikke tiltræde forslaget, som i strid med almindelige strafferetlige principper ril pålægge rærten et strafansrar for lororertrædelser begået af hans personale, ganske uanset, at han har foretaget enhrer mulig foranstaltning for at undgå, at sådanne orertrædelser finder sted, således at han ikke kan siges at rære medskyldig i forseelsen. Enhrer restauratør kan red giren lejlighed rære forhindret i at rære til stede i sin forretning i et kortrarigt tidsrum, og når han tilbørligt har *) Det kan meget rel tænkes, at en person anses som beruset" i berærter lorens forstand, selrom han på grundlag af en retsmedicinsk bedømmelse kun betragtes som pårirket" i en nærmere angiren grad, jfr. motorlorens 24.

FORSORGEN FOR ALKOHOLLIDENDE

FORSORGEN FOR ALKOHOLLIDENDE FORSORGEN FOR ALKOHOLLIDENDE BETÆNKNING AFGIVET AF UDVALGET ANGÅENDE FORSORGEN FOR DE I FORSORGSLOVENS KAPITLER XXIV-XXVII OMHANDLEDE PERSONER BETÆNKNING NR. 208 1958 Indholdsfortegnelse FORORD V A. Anvendelsen

Læs mere

VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE

VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE BETÆNKNING ANGÅENDE VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE AFGIVET AF DET AF HANDELSMINISTERIET UNDER 15. MAJ 1957 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 230 1959 Det administrative bibliotek

Læs mere

Betænkning om Åger. Afgivet af det af justitsministeriet den 11. juni 1968 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 604

Betænkning om Åger. Afgivet af det af justitsministeriet den 11. juni 1968 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 604 Betænkning om Åger Afgivet af det af justitsministeriet den 11. juni 1968 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 604 1971 SCHULTZJBOGTRYKKERI. KØBENHAVN Indhold Side Kapitel 1: Indledning 5 Kapitel 2: Ugyldighedsreglen

Læs mere

BETÆNKNING SKATTEFRI AFSKRIVNINGER PÅ BYGNINGER M.V.

BETÆNKNING SKATTEFRI AFSKRIVNINGER PÅ BYGNINGER M.V. BETÆNKNING OM SKATTEFRI AFSKRIVNINGER PÅ BYGNINGER M.V. Afgivet den 5. marts 1968 af det under finansministeriet nedsatte udvalg til undersøgelse af spørgsmål om skattefri afskrivninger m.v. BETÆNKNING

Læs mere

TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278

TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278 TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278 1961 S. L. MOLLERS HOGTRYKKtRI, KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSFORSORGENS PÆDAGOGISKE NÆVN

BØRNE- OG UNGDOMSFORSORGENS PÆDAGOGISKE NÆVN BETÆNKNING FRA BØRNE- OG UNGDOMSFORSORGENS PÆDAGOGISKE NÆVN vedrørende behandlingen af unge med særligt alvorlige tilpasningsvanskeligheder BETÆNKNING NR. 25 5 1960 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN

Læs mere

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar Straffelovrådets betænkning om juridiske personers bødeansvar BETÆNKNING NR. 1289 1995 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009 København K Telf. 33 37 92 28,

Læs mere

BETÆNKNING UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE

BETÆNKNING UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE BETÆNKNING VEDRØRENDE UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE BETÆNKNING NR. 507 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Indledning 5 Kapitel I. Den gældende ordning

Læs mere

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber BETÆNKNING OM Vagtvirksomhed Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber Betænkning nr. 1048 København 1985 Ju 00-173-bet. ISBN 87-503-5710-7 JJ trykteknik a-s, København

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER

EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER BETÆNKNING VEDRØRENDE EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER Udarbejdet af den af handelsministeriet under 8. december 1949 nedsatte kommission i samarbejde med tilsvarende finske, norske og svenske kommissioner

Læs mere

BETÆNKNING. ændring af reglerne om erstatning for skader voldt ved brugen af motorkøretøjer og om tvungen forsikring til dækning af skaderne

BETÆNKNING. ændring af reglerne om erstatning for skader voldt ved brugen af motorkøretøjer og om tvungen forsikring til dækning af skaderne BETÆNKNING om ændring af reglerne om erstatning for skader voldt ved brugen af motorkøretøjer og om tvungen forsikring til dækning af skaderne BETÆNKNING NR. 179 1957 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERE KØBENHAVN

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER

REGISTREREDE REVISORER BETÆNKNING OM REGISTREREDE REVISORER Afgivet af det af Handelsministeriet den 6. oktober 1967 nedsatte revisorudvalg BETÆNKNING NR. 534 KØBENHAVN 1969 L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN INDHOLD Indledende

Læs mere

LÆGEMIDDELDISTRIBUTION I DANMARK

LÆGEMIDDELDISTRIBUTION I DANMARK LÆGEMIDDELDISTRIBUTION I DANMARK Betænkning afgivet af den af indenrigsministeriet den 22. september 1972 nedsatte ekspertgruppe BETÆNKNING NR. 725 KØBENHAVN 1974 In 00-326-bet ISBN 87 503 1655 9 Nørhaven

Læs mere

BETÆNKNING VEDRØRENDE STATSHUSMANDSLOVEN OG LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDERBOLIGER PÅ LANDET

BETÆNKNING VEDRØRENDE STATSHUSMANDSLOVEN OG LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDERBOLIGER PÅ LANDET BETÆNKNING VEDRØRENDE STATSHUSMANDSLOVEN OG LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDERBOLIGER PÅ LANDET AFGIVET AF DEN AF LANDBRUGSMINISTERIET VED SKRIVELSE AF 26. AUGUST 1957 NEDSATTE KOMMISSION ANG. STATSHUSMANDSLOVEN

Læs mere

FUNKTIONÆRLOVENS 1,8 og10

FUNKTIONÆRLOVENS 1,8 og10 BETÆNKNING OM FUNKTIONÆRLOVENS 1,8 og10 Afgivet af det af arbejdsministeriet den 20. maj 1964 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 513 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Side Indledning.

Læs mere

BETÆNKNING. om FORBUD MOD RACEDISKRIMINATION. Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg

BETÆNKNING. om FORBUD MOD RACEDISKRIMINATION. Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg BETÆNKNING om FORBUD MOD RACEDISKRIMINATION Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 553 1969 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Kap.

Læs mere

Forskellige spørgsmål vedrørende arbejdsløshedslovgivningen inden for søfartens område

Forskellige spørgsmål vedrørende arbejdsløshedslovgivningen inden for søfartens område BETÆNKNING om Forskellige spørgsmål vedrørende arbejdsløshedslovgivningen inden for søfartens område Afgivet af et af arbejdsministeren i 1969 nedsat udvalg BETÆNKNING NR. 603 1971 ISBN 87 503 1051 8 S.

Læs mere

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning nr. 1110 København 1987 ISBN 87-503-6799-4 Ju00-192-bet.

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

Politikommissionen. Betænkning om politilovgivning

Politikommissionen. Betænkning om politilovgivning Politikommissionen Betænkning om politilovgivning - 2 - - 3 - - 4 - Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Politikommissionens nedsættelse og kommissorium.... 9 Kapitel 2. Politikommissionens arbejde... 13 2.1.

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

BETÆNKNING OFFENTLIG FOREBYGGENDE BØRNETANDPLEJE AFGIVET AF DEN AF INDENRIGSMINISTERIET NEDSATTE KOMMISSION BETÆNKNING NR.

BETÆNKNING OFFENTLIG FOREBYGGENDE BØRNETANDPLEJE AFGIVET AF DEN AF INDENRIGSMINISTERIET NEDSATTE KOMMISSION BETÆNKNING NR. BETÆNKNING OM OFFENTLIG FOREBYGGENDE BØRNETANDPLEJE AFGIVET AF DEN AF INDENRIGSMINISTERIET NEDSATTE KOMMISSION BETÆNKNING NR. 427 1966 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 I Tidligere reformbestræbelser 9

Læs mere

Retslægerådet 1909-2009

Retslægerådet 1909-2009 Retslægerådet 1909-2009 1 ISBN 87-89648-11-0 Udgivet 2009 Omslag: Charlotte Oehlenschlæger Sats og tryk: Jespersen Tryk+Digital 2 Forord I alle samfund er det nødvendigt, at de dømmende eller udøvende

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen).

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). H. D. 12. marts 1975 i sag II 161/1973 Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). Forvaltningsret 123.1 Forvaltningsret

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

PRAKTIK I UDDANNELSER TIL DET SOCIALE OMRÅDE

PRAKTIK I UDDANNELSER TIL DET SOCIALE OMRÅDE PRAKTIK I UDDANNELSER TIL DET SOCIALE OMRÅDE Betænkning afgivet af praktikudvalget under uddannelseskommissionen for det sociale område BETÆNKNING NR. 524 1969 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere