ÆNDRINGER I BEVÆRTER LOVGIVNINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆNDRINGER I BEVÆRTER LOVGIVNINGEN"

Transkript

1 BETÆNKNING VEDRØRENDE ÆNDRINGER I BEVÆRTER LOVGIVNINGEN ANDEN DEL AFGIVET AF KOMMISSIONEN AF 1947 ANGÅENDE ALKOHOLSPØRGSMÅLET BETÆNKNING NR

2 A/S J. H. SCHULTZ UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI - KØBENHAVN

3 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Betænkning. Side 1. Indledende bemærkninger 5 2. Almindelige bemærkninger 6 3. Gæstgireradkomst i købstæder Spørgsmålet om oprettelse af en næringsadkomst som iskonditor Bestemmelsen af begrebet stærkt øl" Udlejning af lokaler Berillingers gyldighedstid og indhold Påbegyndelse af berærter- eller gæstgirernæring Flytning af adkomst Beføjelsen til at dispensere fra berærterlorens Forening af berærter- eller gæstgirerrirksomhed med anden næring Købstadregler Antallet af berillinger Berillingsnærnenes sammensætning De til orerberillingsnærnet henlagte sager Berærtning i forsamlingshuse Staderirksomhed Berærtning for sluttede selskaber m. r Marketenderirirksomhed Berærtningernes lukketid Berærtning i selskabslokaler, herunder red foreningsfester Lorudkast Bemærkninger til lorudkastet 138 II. Bilag til betænkningen. 1. En undersøgelse af berærtningsforholdene i forsamlingshusene Skrirelser og henrendelser angående berærterlorens rerision m. v 175

4

5 Kommissionen af 1947 angående alkoholspørgsmålet består af følgende medlemmer: Tidl. kammeradrokat, højesteretssagfører Arne Kemp, formand. Medlem af bestyrelsen for Amtsrådsforeningen i Danmark, sognefoged, gårdejer Chr. Bendixen, der d. 18. august 1950 har afløst gårdejer Lauge Pedersen. Sundhedsstyrelsens konsulent i psykiatri, orerlæge dr. med. C. Clemmesen, der d. 30. august 1950 har afløst afdøde orerlæge Jens Chr. Smith. Formand for De danske Husmoderforeninger, fru Johanne Dahlerup-Petersen. Formand for Centralforeningen af Hotelrærtforeninger og Restauratørforeninger i Danmark, restauratør Knud Ernst. Medlem af bestyrelsen for Danske Afholdsselskabers Landsforbund, sekretær Adolph Hansen. Formand for Danske Afholdsselskabers Landsforbund, inspektør F. Markersen. Politiinspektør E. Mellerup. Medlem af bestyrelsen for Den danske Købstadforening, redaktør Vilh. Nielsen. Direktør Peder Nørgaard, der d. 18. marts 1954 har afløst økonomi- og arbejdsminister J. O. Krag, som d. 10. april 1953 indtrådte i kommissionen i stedet for formanden for arbejderberægelsens erhrerrsråd, fhr. minister Ludrig Christensen. Orertoldinspektør B. B. Nørregaard. Fhr. formand for Kristelig Afholdsforening Det blaa Kors", sognepræst M. N. Randkær. Direktør W. Reinhard, der d. 18. marts 1952 har afløst grosserer Laue P. Lauemøller. Kontorchef i handelsministeriet Axel Roelsen, der samtidig fungerer som kommissionens sekretær. Indenrigsministeriets konsulent i ædruelighedssager Jens Rosenkjær. Docent Sren Røgind. Formand for orerberillingsnærnet, højesteretsdommer Jesper Simonsen. Kontorchef i socialministeriet V. Baron Wedell-Wedellsborg. Direktør i Bryggeriforeningen A. L. Østerberg. Fung. fuldmægtig i handelsministeriet K. E. Eriksen har bistået kommissionens sekretær. Nærrærende kommissions 1. betænkning redrørende ændringer i berærterlorgirningen bler afgiret i december måned Som udtalt i denne betænkning, har kommissionen nedsat et udralg til at gennemgå berærterlorens bestemmelser, hrilket udralg har følgende sammensætning: Formanden, Bendixen, Knud Ernst, Adolph Hansen, Markersen, Mellerup, Roelsen, Jesper Simonsen og Østerberg. Udralget er senere suppleret med docent Sren Røgind, ligesom udralget under behandlingen af de skiftende spørgsmål har tilkaldt andre medlemmer af kommissionen som særligt sagkyndige. Udralget har modtaget en række skriftligt fremsatte ønsker om ændringer af berærterloren, hrilke henrendelser er optaget som bilag til betænkningen. Endridere har udralget forhandlet med repræsentanter for interesserede organisationer m. r. angående foreliggende spørgsmål. Efter afslutningen af udralgets arbejde er det tilrejebragte materiale tilligemed et betænkningsudkast forelagt den samlede kommission, der som resultat af sine drøftelser herred afgirer nærrærende betænkning.

6 Almindelige bemærkninger. For at få et grundlag for en gennemgang af bestemmelserne i berærterloren af 15. marts 1939 med henblik på erentuelle ændringer af og tilføjelser til loren har kommissionen søgt at skaffe sig et indtryk af, om de forhold, der er bestemmende for berærtningsliret, er undergået ræsentlige forandringer i tiden siden 1. januar 1940, tidspunktet for berærterlorens ikrafttræden. Hris dette rar tilfældet, måtte det rære naturligt at genoptage de principielle spørgsmål, som de tidligere kommissioner har beskæftiget sig med, og underkaste disse spørgsmål en fornyet prørelse. Kommissionen er efter de stedfundne orerrejelser af den opfattelse, at forholdene i det store og hele ikke har ændret sig således, at der er anledning til at foreslå rideregående principielle ændringer i lorens grundlæggende bestemmelser. Kommissionen har dog anset det for rigtigt at fremkomme med forslag om risse nye principielle regler, ligesom man har stillet forslag om sådanne ændringer af og tilføjelser til loren, som de indhøstede erfaringer efter kommissionens skøn har gjort naturlige. Kommissionen har under gennemgangen af berærterlorens bestemmelser haft opmærksomheden henrendt på den store stigning i omsætningsafgiften på udskænkning af stærke drikke. Da kommissionen af 1934 gennemgik berærterloren af 29. marts 1924 med henblik på forslag om en rerision, androg omsætningafgiften 6 pct., se lor nr. 83 af 22. marts 1930, jfr. lor nr. 188 af 23. juni I den siden da forløbne tid er denne afgiftssats forøget stærkt. Ved lor nr. 100 af 27. marts 1940 bler afgiften forhøjet til 10 pct., hrilken procentsats bler bibeholdt senest red lor nr. 109 af 25. marts Ved lor nr. 274 af 2. juni 1943 bler procenten forhøjet til 25 og red lor nr. 447 af 14. august 1946 til 35. Afgiften bler nedsat til 3373 pct. red lor nr. 537 af 31. oktober 1946 og yderligere til 25 pct. red lor nr. 127 af 31. marts 1950, og denne procentsats har herefter fortsat ræret gældende, jfr. senest lor nr. 73 af 31. marts 1954, der har gyldighed til udgangen af marts måned Omsætningsafgiften, der indregnes i restaurationspriserne, og som således medrirker til at forhøje priserne på stærke drikke i restaurationerne, har i takt med forhøjelserne i stedse stigende omfang skabt en tilbøjelighed til at søge selskabs- og restaurationsforbruget henlagt til lokaler, der ikke er omfattet af afgiftsbestemmelserne. Kommissionen er ganske rist opmærksom på, at denne tendens ikke alene skyldes omsætningsafgiften, men tillige, at restauratøren naturligris må beregne sig en arance, og at drikkepengeydelserne må blire større i restaurationer end i andre lokaler. Den angirne forskydning kan også for en del skyldes ændringer i de almindelige økonomiske forhold, som influerer på restaurantsøgningen f. eks. formindskelse af den red krigens ophør herskende pengerigelighed og forøgelsen af den direkte beskatning. De offentlige afgifter som sådanne synes dog imidlertid at rære så høje, at arrangementer, der hidtil har ræret henlagt til de kontrollerede restaurationer, i ridt omfang foregår uden for de offentlige restaurationer, og når forholdet samtidig er dette, at der skønnes lige så megen grund til at

7 7 bringe berærterlorens kontrolbestemmelser til anrendelse på sådanne festligheder, er der efter kommissionens opfattelse anledning til at henlede opmærksomheden på spørgsmålet og til at stille de forslag, der kan bringe forholdene under kontrol. Selre afgiftsspørgsmålet ril blire behandlet i en senere betænkning, men kommissionen har ønsket at nærne spørgsmålet her. I nærrærende betænkning skal alene foretages en rurdering af, hrilke ændringer og tilføjelser det på grund af det foran nærnte forhold må anses for hensigtsmæssigt at stille forslag om indenfor berærterlorens rammer, og i så henseende henrises til de følgende afsnit bl. a. om afholdelse af festligheder i lejede lokaler. Kommissionen har under orerrejelserne angående de herhenhørende spørgsmål endridere ræret opmærksom på den kritik, der fra tid til anden rettes mod risse restaurationers drift, og man har i anledning af denne kritik søgt at danne sig et billede af, om ædrueligheden som helhed kan siges at rære gået tilbage, hrortil de under krigen rådende forhold kan tænkes at hare ræret medrirkende, og om i giret fald dette kan siges alene at hare ræret en følge af uheldig restaurationsdrift. Kommissionen kommer i en senere betænkning nærmere ind herpå. I sammenhæng hermed har kommissionen tillige orerrejet, om de ydre forhold, hrorunder berærtning, herunder i særdeleshed berærtning med stærke drikke, finder sted, er tilfredsstillende. De regler, der indeholder bestemmelser om berærtningslokalers indretning, findes i lorens 9. Der er for hrer enkelt politikreds godkendt en politiredtægt, og disse politiredtægter hriler på et af justitsministeriet udarbejdet udkast til normal politiredtægt for henholdsris købstæder og landdistrikter. Krarene i politiredtægten er mindstekrar, hrorfra der dog kan dispenseres. Kommissionen har i denne forbindelse forespurgt sundhedskommissionen for Københarn om, hrilke retningslinier der af sundhedskommissionen følges red godkendelse af berærtningslokaler i kældre og lign. Herpå har sundhedskommissionen giret nedenstående srar: Således foranlediget skal man herred udtale, at sundhedskommissionen red godkendelse af indretning af ny berærtningslokaler følger bestemmelsen i 71 c i tillæg af 1. marts 1926 til Københarns politiredtægt, hrorefter gulret i alle til berærtningen hørende lokaler ikke må ligge mere end 0,3 m under det tilgrænsende terræns nireau. For ældre eksisterende kælderberærtninger, hris gulr ligger mere end 0,3 m under det tilgrænsende terræns nireau, har sundhedskommissionen i de senere år fulgt den praksis., at disse berærtninger red brugerskifte med få undtagelser kun godkendes for en kortere årrække fra 5 til 10 år alt efter berærtningernes beskaffenhed. Hror en kælderberærtning er beliggende red et torr som Grønttorret, Fisketorret eller lignende steder, hror der må skønnes at rære særlig trang for berærtninger, som kun holdes åbne fra tidlig morgen til hen på eftermiddagen eller til torrets ophør, er sådanne kælderberærtninger i risse tilfælde, når berærtningens beskaffenhed ikke har ræret for ringe, godkendt uden tidsbegrænsning eller erentuelt så længe torrets beliggenhed ikke ændres. Hrad angår de mange kælderberærtninger i Nyharn har man ment, at disse indtager en særstilling, idet de indgår i bybilledet på en særlig måde og har en ris turistmæssig betydning, og man har derfor i nogle tilfælde også her lempet fordringerne, når det har drejet sig om forhold, der ikke har kunnet afhjælpes, men man har ment det hygiejnisk forsrarligt, fordi Nyharns brede kanal sikrer facaderne lys, sol og luft. Det kan til slut anføres, at 71 c, stk. 1 nr. 11 i forslag til ændringer i politiredtægten har følgende formulering: I de til en berærtning hørende lokaler må gulret ikke ligge mere end 0,3 m under det tilgrænsende terræns nireau, ej heller må berærtninger indrettes i etager, som ikke fyldestgør bygningslorgirningens forskrifter med hensyn til beboelsesrum. Politiet og sundhedskommissionen kan dog, når forholdene taler derfor, dispensere fra disse bestemmelser."

8 8 Ved dette forslag har man dels søgt at skabe en klarere hjemmel til den af sundhedskommissionen redrørende de bestående kælderberærtninger hidtil fulgte fremgangsmåde og dels skabt mulighed for, at man fremtidig kan tillade indretning af nye kælderberærtninger, når der skønnes at rære særligt krar herfor, f. eks. som foran omtalt red torre- og harnekrarterer." Angående antallet af kælderberærtninger i Københarn er det oplyst orerfor kommissionen, at der i øjeblikket findes 70. I tiden fra 1926 til 1940 er der bleret nedlagt 60 kælderberærtninger. I tiden fra 1940 til 1953 er der yderligere nedlagt ca. 12, og af de nu eksisterende 70 kælderberærtninger er ca. 20 kun godkendt midlertidigt. Kommissionen har red et udralg foretaget en gennemgang af en række berærtninger i forskellige krarterer i Københarn, således i Nyharn, risse krarterer på Nørrebro og omkring Istedgade. De pågældende lokaler er for størstedelen trange og for fleres redkommende, selrom politiredtægtens fordringer måtte rære opfyldt, mindre egnede til berærtningsbrug. Gæstelokalerne i de 19 restaurationer i Nyharnskrarteret har således et areal på fra 40 til 128,50 m 2 eller gennemsnitligt 72 m 2 pr. restauration. Politiredtægternes bestemmelser synes ikke at indebære nogen garanti for, at lokalerne er tilfredsstillende, og fra flere sider indenfor kommissionen er man af den opfattelse, at politiredtægternes herhenhørende bestemmelser bør tages op til rerision ud fra den betragtning, at trange og lidet tiltalende lokaler ikke er en tidssrarende ramme omkring den særlige rirksomhed, som berærtningsdrift er, og at større og lysere lokaler ril kunne højne berærtningsnireauet. Under de stedfundne drøftelser er der herorerfor fra anden side henrist til, at spørgsmålet om, hrorridt lokaler er hensigtsmæssige til berærtningsbrug, ikke afhænger af, om lokalerne er små eller store, og at en række små restaurationer, såfremt lokalekrarene bler ændrede, måtte ophøre det pågældende sted, således at flere fra gammel tid stammende, reldrerne rirksomheder måtte søge andetsteds hen. Rent bortset fra, at den nurærende byggesituation girer spørgsmålet et særligt perspektir, er det indenfor kommissionen anført, at den mod berærtninger, narnlig i risse krarterer, rettede kritik ikke alene tager sigte på lokalernes størrelsesorden, men også på den som regel meget beskedne komfort, der bydes gæsterne. Nogle af kommissionens medlemmer henriser til, at motiret for at komme på en sådan restauration i første række må rære at drikke, og at det er ønskeligt, at sådanne lokaler får en højere standard, hrorred interessen for drikkeriet afledes. Fra anden side fremføres det, at restaurationer af den pågældende art kan drires, fordi det publikum, der opsøger sådanne restaurationer, ikke lægger rægt på stedets udstyr, således at en smukkere indretning af lokalerne ikke kan antages at rille lægge en dæmper på drikkeriet. Efter en nærmere drøftelse af de her henhørende forslag er kommissionen dog af den opfattelse, at man bør tilstræbe større og bedre indrettede lokaler. Kommissionen henstiller derfor, at spørgsmålet om politiredtægternes krar til berærtningslokaler tages 0f til rerision, ligesom kommissionen henstiller til berillingsmyndighederne i større omfang end hidtil under orerrejelserne af, om berilling bør gires eller fornyes, at tage hensyn til forholdene, som de er de enkelte steder. Der er endridere i diskussionen om de heromhandlede forhold henrist til, at det må anses for uheldigt, at berærtninger af lar standard er placeret så nær op ad hinanden, som tilfældet er i risse krarterer. Nogle af kommissionens medlemmer ser i en sådan sammenhobning af restaurationer en fare for, at gæster af rastløshed og ud fra ønsket om stadig at oplere noget nyt går fra den ene restauration til den anden, hrilket ril medføre et øget forbrug og betyde en fare for ædrueligheden. Om det heromhandlede spørgsmål kan i det hele henrises til bemærkningerne nedenfor side 42, hror kommissionen ud fra den begrun-

9 9 delse, at det omhandlede forhold kan rirke uheldigt, har stillet forslag om, at berillingsnærnets tilladelse udkræres til flytning af berærtningsrirksomheder i Københarn og købstæderne. Forsåridt angår de allerede eksisterende koncentrationer bemærkes, at det næppe ril rære en farbar rej at nægte fornyelse af berillinger knyttet til restaurationer, der ligger i klump", på grund af det nære naboskab med andre restaurationer, men der ril efter kommissionens opfattelse rære en ris anledning for berillingsnærnene til i tilfælde af, at den pågældende restauration afhændes til en ny berærter, at hare opmærksomheden henrendt på dette problem. Når der kan rettes kritik mod adskillige restaurationers drift, er årsagerne hertil imidlertid efter kommissionens skøn ikke isoleret disse, at lokalerne er for små, at indretningen af lokalerne er for beskeden, og at berærtningerne ligger for tæt, men tillige og narnlig den, at der i flere restaurationsrirksomheder synes at blire udskænket i ridere omfang, end berærterloren åbner adgang til, med andre ord, at nogle restauratører ikke drirer berærtningen i orerensstemmelse med berærterlorens bestemmelser. Efter den nugældende bestemmelse i 33, stk. 2, er det forbudt at skænke eller lade skænke stærke drikke for personer, der må antages at rære berusede. Berærterloren af 1924 lagde rægt på, om den pågældende rar kendeligt beruset. Kommissionen af 1934 foreslog i sit udkast, at ordet kendeligt" bler slettet, hrilket rille betyde en skærpelse af lorreglen. I det folketingsudralg, der i 1939 bler nedsat til behandling af forslaget, bler udkastet ændret derhen, at forbudet tog sigte på udska3nkning for personer, der må antages at rære berusede. I henhold til folketingsudralgets bemærkninger tilsigtede ændringen at åbne adgang til, at der red afgørelsen af spørgsmålet om, hrorridt der har fundet en orertrædelse af forbudet sted, kan lægges rægt på, om det har ræret muligt for betjeningen eller indehareren af rirksomheden at skønne, at den pågældende, da han indfandt sig i etablissementet, rar eller red opholdet dér er bleret beruset. Under den senere behandling i rigsdagen bler der af et medlem giret udtryk for, at personer, der må antages at rære berusede, måtte betyde, at disse mennesker enten red deres tale og adfærd ser ud, som om de rar berusede, eller at de har indtaget et sådant krantum, at berærteren må gå ud fra, at de er berusede, selrom dette ikke har rist sig gennem deres tale og adfærd." Vedrørende kommissionens syn på spørgsmålet om, hrorridt der er anledning til at stille forslag om en ændring af den nærnte bestemmelse, henrises til bemærkningerne nedenfor side Kommissionen har i denne forbindelse endridere haft opmærksomheden henrendt på et andet forhold i forbindelse med bestemmelsen i 33, stk. 2, som der kunne rære grund til at tage op til orerrejelse, nemlig spørgsmålet om rærtens ansrar for de heromhandlede forseelser. Højesteret har i en dom af 24. maj 1948, U. f. R. 1948, side 849, statueret, at 33, stk. 2, ikke hjemler strafansrar for rærten, såfremt der for hans redkommende ikke kan siges at foreligge direkte medskyld. Sagen drejede sig om en berærter, der sårel mundtligt som skriftligt harde tilkendegiret sine tjenere, at de ikke måtte skænke for berusede personer, og at en handlen herimod måtte betragtes som ubetinget afskedigelsesgrund. Den aften, hror udskænkningen fandt sted, opholdt rærten sig ikke i restaurationslokalerne. Tilsrarende afgørelser er truffet senere, jfr. således Østre Landsrets dom af 25. februar 1949, U. f. R. 1949, side 683, Højesterets dom af 30. januar 1950, U. f. R. 1950, side 323, og Østre Landsrets dom af 10. oktober 1950, U. f. E. 1951, side 203. Domstolenes bedømmelse hriler således på den betragtning, at der i mangel af positir bestemmelse herom ikke kan pålægges en restauratør, som ikke har udrist nogen personlig skyld, et strafansrar, når ejheller de almindelige regler om meddelagtighed har

10 10 kunnet føre til et sådant resultat. De omhandlede domme udtaler derimod intet om det ædruelighedspolitisk hensigtsmæssige i en sådan lorfortolkning. Om kommissionens orerrejelser redrørende dette spørgsmål henrises til bemærkningerne nedenfor side For at få et orerblik orer, i hrilket omfang bestemmelsen i ß 33, stk. 2, om forbud mod udskænkning for berusede orertrædes, har kommissionen foranlediget indhentet oplysninger fra Københarns magistrat, politidirektøren i Københarn og nogle politikredse udenfor Københarn, nemlig Helsingør, Nakskor, Odense, Kolding, Vejle, Aarhus, Aalborg og Esbjerg politikredse. Samtidig har kommissionen bedt oplyst, i hrilket omfang det i den nærnte bestemmelse indeholdte forbud mod udskænkning for mindreårige orertrædes. Der er herom oplyst af: 1. Politidirektøren i Københarn: Der er indenfor årene indenfor Københarns politikreds ialt rejst sigtelse*) for orertrædelse af det i 33, stk. 2, omhandlede forbud mod udskænkning for berusede eller mindreårige personer i henholdsris 233, 160 og 206 tilfælde. Man har endridere oplyst, at politiet ikke er uridende om, at der narnlig i risse dansebarer forekommer udskænkning af stærke drikke til mindreårige i ikke uræsentligt omfang, men disse forhold har sjældent giret anledning til berusersager eller til uorden iørrigt og unddrager sig derfor i det hele politiets erkendelse. I konsekrens heraf føres der ingen særskilt statistik redrørende sådanne forhold, men det er oplyst, at der i de orenanførte tal kun indgår ganske enkelte sager af denne art. 2. Politimesteren i Helsingør: Der har i årene 1950, 1951 og 1952 indenfor politikredsen fundet ialt 3 domfældelser sted een i hrert år for orertrædelse af forbudet mod udskænkning for berusede, medens der ikke har fundet domfældelser sted for udskænkning for mindreårige. 3. Politimesteren i Nakskor: I løbet af årene har der indenfor politikredsen ikke ræret rejst sager af nogen art for orertrædelse af det omhandlede forbud. 4. Politimesteren i Odense: I 1950 har der ræret 2 tilfælde af tiltalerejsning for udskænkning for berusede personer, medens der de to følgende år ikke har ræret sager af sådan art, ligesom der ej heller er rejst tiltale for ulorlig udskænkning for mindreårige. 5. Politimesteren i Kolding: Indenfor det nærnte åremål har der ikke fundet tiltalerejsning sted for orertrædelse af forbudet mod udskænkning for berusede, medens der derimod i 3 tilfælde i året 1951 er forefaldet bøderedtagelser for orertrædelse af forbudet mod udskænkning for mindreårige. 6. Politimesteren i Vejle: Antallet af domfældelser eller bøderedtagelser for orertrædelse af forbudet mod udskænkning for berusede personer har i årene andraget henholdsris 1, 3 og 5, medens der indenfor samme tidsrum kun i året 1951 har foreligget et enkelt tilfælde af domfældelse for orertrædelse af forbudet mod udskænkning for mindreårige. 7. Politimesteren i Aarhus: I årene er der i intet tilfælde forefaldet domfældelse eller inden- eller udenretlig bøderedtagelse for orertrædelse af forbudet mod udskænkning for berusede eller mindreårige personer. Der har *) Der sarnes en opgørelse orer, hrilke afgørelser de rejste sigtelser har ført til.

11 11 indenfor det nærnte tidsrum ræret rejst enkelte sådanne sager, som alle er bleret henlagt på grund af berisets stilling. 8. Politimesteren i Aalborg: I årene er der ialt forefaldet henholdsris 3, 3 og 4 tilfælde af domfældelse eller bøderedtagelse for orertrædelse af forbudet mod udskænkning for berusede personer, medens der indenfor samme tidsrum i de to sidste år er forefaldet henholdsris 3 og 2 tilsrarende afgørelser for orertrædelse af forbudet mod udskænkning for mindreårige. 9. Politimesteren i Esbjerg: Der er indenfor det nærnte tidsrum i årene 1951 og 1952 forefaldet ialt 2 tilfælde af domfældelse eller bøderedtagelse for orertrædelse af forbudet mod udskænkning for berusede, medens der ingen sager af denne art har ræret rejst for orertrædelse af forbudet mod udskænkning for mindreårige. Politidirektøren i Københarn har i anledning af det af kommissionen stillede spørgsmål iørrigt anført følgende betragtninger: Som en prærentir foranstaltning mod umådeholden spiritusnydelse på offentlige berærtninger har politiet stedse i ridest muligt omfang søgt at håndhære forbudet i berærterlorens 33, stk. 2, mod at udskænke eller lade udskænke stærke drikke for personer, der må antages at rære berusede. Tidligere har man i sager af denne art som regel rejst og kunnet gennemføre tiltale sårel mod den tjener, der har foretaget serreringen, som mod redkommende berærter, idet tidligere retspraksis har rist tilbøjelighed til i orerensstemmelse med politiets opfattelse at tillægge sidstnærntes ansrar en ris objektir karakter, således at kun særligt undskyldende grunde disculperede. Denne retstilstand er imidlertid ændret i de senere år, således at det nu må anses for fast praksis, at ansrar for orertrædelse af berajrterlorens 33, stk. 2, ikke kan gøres gældende mod en berærter, når redkommende urnodberist henriser til, at han ikke rar til stede i berærtningen, da den ulorlige serrering fandt sted, og at hans personale i forrejen rar nøje instrueret om ikke at serrere for berusede personer. Politiet mødes af berærterne i så godt som alle disse sager med den anførte påstand, og som følge af, at de fleste orertrædelser af denne art først konstateres, efter at udskænkning har fundet sted, og gæsten har forladt berærtningen, er politiet så godt som altid afskåret fra at modberise berærterens påstand om ikke at hare ræret til stede og må som følge heraf undlade at rejse tiltale. Politiet må beklage den således skete forflygtigelse af berærternes ansrar, idet det skønnes af stor prærentir betydning i kampen mod umådeholdent drikkeri på offentlige berærtninger, at berærterne i ridest muligt omfang drages til ansrar for orertrædelser af nærnte bestemmelse. Selrom det anerkendes, at håndhærelsen af et objektirt strafansrar i almindelighed strider imod anerkendte strafferetlige principper, må man dog mene, at retten til offentligt at udskænke stærke drikke er et sådant pririlegium, at det bør modsrares af ganske særlige krar til rettens udørelse, og det skønnes derfor ikke uforeneligt med retsberidstheden at statuere et objektireret ansrar for berærterne i den nærnte henseende. Det henstilles derfor til orerrejelse, at formuleringen af berærterlorens 33, stk. 2, søges ændret, således at det udtrykkeligt tilkendegires, at berærternes ansrar i medfør af paragraffen, er af objektir karakter." Københarns magistrat har med henrisning til det rejste spørgsmål om berærteres ansrar for udskænkningen anført følgende: Foranlediget red det af politidirektøren fremsatte ønske om erentuelt gennem en lorændring at kunne opnå større sikkerhed imod ulorlighed red at pålægge berillingshareren et objektirt ansrar, undlader magistraten ikke efter de med berillingsnærnet førte forhandlinger at udtale følgende: Man er enig i, at der bør søges tilrejebragt større sikkerhed for, at berillingsharerne fører et effektirt tilsyn med, at lorens forskrifter orerholdes, i hrilken forbindelse berillingsnærnet peger på en udridet brug af de i berærterlorens 36 indeholdte foranstaltninger. Man har derimod ikke kunnet slutte sig til ønsket om at udride de gældende lorbestemmelser således, at der pålægges en berillingsharer det ubetingede objektire ansrar for orertrædelser af berærterlorens bestemmelser indenfor den pågældendes forretningsområde. Politidirektørens repræsentant i berillingsnærnet fastholdt dog dennes ønske." Kommissionen har drøftet, om der er anledning til at søge ændret bestemmelsen i berærterlorens 33, stk. 2, om forbud mod udskænkning af stærke drikke for personer, der

12 12 må antages at rære berusede. Flertallet er dog af den opfattelse, at reglen synes så klar, som den kan blire, og at der næppe heller ril kunne opnås noget red at søge reglen ændret.*) Et mindretal (Bendixen, Johanne Dahlerup-Petersen, Adolph Hansen, Markersen, Randkær, Rosenkjær og Røgind) harde gerne set, at den pågældende bestemmelse bler ændret til at angå personer, der er åbenbart alkoholpårirkede, hrilken formulering af mindretallet formenes at rille rære udtryk for en udridelse af den gældende regel. Efter mindretallets forslag skulle allerede den omstændighed, at en restaurationsgæst red sin hele adfærd røber sig som alkoholpårirket, indeholde tilstrækkelig begrundelse for at nægte eller indstille serrering af stærke drikke for ham, selrom han ikke kan karakteriseres som beruset i egentlig forstand. Kommissionens flertal anser det imidlertid som nærnt for lidet opportunt at ændre beruselseskriteriet. Kommissionen har endridere drøftet spørgsmålet om rærtens strafansrar. Kommissionens flertal har i orerensstemmelse med det af politidirektøren i Københarn anførte henrist til, at det for opretholdelse af en ønskelig standard for udskænkningen på restaurationer er rigtigt, at rærten har et ridtgående ansrar for, hrad der passerer i rirksomheden, og at det ikke findes betryggende, at rærten blot gennem fornødne instruktioner skal kunne unddrage sig ethrert ansrar red at holde sig borte fra rirksomheden, idet den tjenerne meddelte instruktion let ril kunne rirke som en sorepude. Flertallet anfører endridere, at det efter berærterlorens 6, stk. 1, er berærteren selr, der skal drire rirksomheden, og at praksis op til den foran nærnte ændring i denne rar, at rærten harde det rideregående ansrar en praksis, der ikke gar anledning til betænkeligheder. En lorfæstelse af dette rideregående ansrar for rærten er således i realiteten ikke udtryk for nogen nydannelse. Når det er anført, at det må anses som ønskeligt, at der åbnes mulighed for, at den agtpågirende rært fritages for ansrar, bemærker flertallet, at en sådan berærter næppe kan tænkes at komme i forlegenhed på grund af det heromhandlede forhold, idet der i giret fald formentlig ril blire taget hensyn til alt foreliggende, herunder i særdeleshed den måde, hrorpå den pågældende forretning i det hele drires. En skærpelse af reglen ril derimod få betydning for den mindre samrittighedsfulde berærter, for hris moral den nugældende domspraksis ril kunne betyde en srækkelse. Det må heller ikke glemmes, at sårel rært som tjener har økonomisk udbytte af den ulorlige udskænkning. Kommissionens flertal ser ikke rettere, end at det set ud fra et helhedssynspunkt ril rære rigtigt at foreslå optaget en bestemmelse, gående ud på at lægge et selrstændigt ansrar på rærten, under hris personlige ledelse og i hris interesse serreringsrirksomheden foregår, og som er enebestemmende orer antagelse og afskedigelse af personalet. I denne forbindelse bemærkes, at kommissionens flertal skønner, at dette rideregående ansrar også må omfatte erentuel udskænkning for personer, der ikke er fyldt og heller ikke kan antages at rære fyldt 18 år. Flertallet har i orerensstemmelse hermed stillet et hertil sigtende forslag, hrorefter rærten kun ril kunne fritages for ansrar, såfremt der i orerensstemmelse med reglerne i 6 godkendes en bestyrer til at lede den daglige drift. Et mindretal (Ernst, Nørgaard, Reinhard og Østerberg) kan ikke tiltræde forslaget, som i strid med almindelige strafferetlige principper ril pålægge rærten et strafansrar for lororertrædelser begået af hans personale, ganske uanset, at han har foretaget enhrer mulig foranstaltning for at undgå, at sådanne orertrædelser finder sted, således at han ikke kan siges at rære medskyldig i forseelsen. Enhrer restauratør kan red giren lejlighed rære forhindret i at rære til stede i sin forretning i et kortrarigt tidsrum, og når han tilbørligt har *) Det kan meget rel tænkes, at en person anses som beruset" i berærter lorens forstand, selrom han på grundlag af en retsmedicinsk bedømmelse kun betragtes som pårirket" i en nærmere angiren grad, jfr. motorlorens 24.

13 13 instrueret sit personale om orerholdelse af berærterlorens 33, ril det efter mindretallets anskuelse rære urimeligt at pålægge ham et strafansrar, hris een blandt personalet orertræder disse bestemmelser. Straffen herfor må under sådanne omstændigheder udelukkende falde på den, som begår lororertrædelsen. At krære, at restauratøren for at sikre sig mod et erentuelt strafansrar skulle søge bestyrertilladelse for et frarær på måske nogle timer, rille rære urimeligt og i praksis formentlig uigennemførligt. Det af kommissionens flertal stillede forslag omfatter ikke 33, stk. 3, hrorefter det er forbudt næringsdrirende eller brugsforeninger at udlerere stærke drikke til personer, der må antages at rære berusede, eller til mindreårige, forsåridt der er grund til at formode, at disse agter at anrende rarerne til eget forbrug, idet de for restaurationsdrift særlige forhold ikke synes at foreligge, når talen er om salg og udlerering. Man har endridere udbedt sig oplysning om, i hror mange tilfælde der i årene har fundet domfældelse eller bøderedtagelse sted i sager redrørende orertrædelse af berærterlorens 29, stk. 2, om forbud mod udskænkning af stærke drikke i butikslokaler m. r*) Der er herom oplyst følgende: 1. Politidirektøren i Københarn: Der er indenfor nærnte årrække ialt rejst sigtelse**) i sådanne tilfælde i henholdsris 306, 308 og 238 tilfælde. 2. Politimesteren i Helsingør: Der er i årene ialt forefaldet henholdsris 4, 6 og 3 sådanne afgørelser for orertrædelse af nærnte forbud. 3. Politimesteren i Nakskor: Der er i årene forefaldet ialt 4, 7 og 6 sådanne afgørelser redrørende orertrædelse af nærnte forbud samt for ulorlig smugkrorirksomhed, jfr. iørrigt nedenfor. Kun 3 af disse ialt 17 tilfælde oplyses at rære fra Nakskor købstad, medens resten er fra landdistriktet, hrilket efter politimesterens udtalelse formentlig skyldes det forhold, at der indenfor distriktet kun forefindes få kroer. 4. Politimesteren i Odense: Der er i årene ialt forefaldet henholdsris 3, 5 og 1 sådanne afgørelser redrørende orertrædelse af nærnte forbud. 5. Politimesteren i Kolding: Der er i årene forefaldet henholdsris 2, 0 og 1 sådanne afgørelser redrørende orertrædelse af nærnte forbud. 6. Politimesteren i Vejle: I årene har der hrerken fundet domfældelse eller bøderedtagelse sted for orertrædelse af nærnte forbud. 7. Politimesteren i Aarhus: I årene er der ialt forefaldet 28, 12 og 19 udenretlige bøderedtagelser for orertrædelse af nærnte forbud, medens der indenfor samme tidsrum hrerken er forefaldet tilfælde af domfældelse eller indenretlige bøderedtagelser. *) De heromhandlede orertrædelser er ofte ranskelige at skille ud fra orertrædelserne for smugkrorirksomhed. **) Der sarnes en opgørelse orer, hrilke afgørelser de rejste sigtelser har ført til.

14 14 8. Politimesteren i Aalborg: Indenfor årene er der ialt forefaldet henholdsris 1, 2 og 2 bøderedtagelser for orertrædelse af nærnte forbud, hrorimod der ikke har ræret tilfælde af domfældelser. 9. Politimesteren i Esbjerg: Der har indenfor det nærnte tidsrum ikke ræret tilfælde af domfældelse eller bøderedtagelse for orertrædelse af nærnte forbud. Man har fremdeles rettet henrendelse til de samme politikredse med anmodning om oplysning om, i hrilket omfang der indenfor samme tidsrum har fundet afgørelser sted i sager redrørende orertrædelse af berærterlorens bestemmelser om, at der til berærtningsrirksomhed udkræres adkomst efter berærterloren (smugkrorirksomhed). Der er herom oplyst følgende: 1. Politidirektøren i Københarn: Der har indenfor årene ialt ræret rejst sigtelse*) i sager om smugkrorirksomhed i henholdsris 123, 101 og 73 tilfælde. 2. Politimesteren i Helsingør: Der er i årene 1950, 1951 og 1952 forefaldet 0, 1 og 1 tilfælde af bøderedtagelse for smugkrorirksomhed. 3. Politimesteren i Nakskor: Den orenfor omhandlede besrarelse af forespørgslen redrørende sager for orertrædelse af forbudet i 29, stk. 2, mod udskænkning af stærke drikke i butikslokaler m. r. har også omfattet almindelig smugkrorirksomhed. 4. Politimesteren i Odense: Der er i årene forefaldet henholdsris 6, 4 og 7 tilfælde af domfældelse eller bøde red tagelse for smugkrorirksomhed. 5. Politimesteren i Kolding: Der er i årene forefaldet henholdsris 1, 3 og 2 tilfælde af domfældelse eller bøderedtagelse for smugkrorirksomhed. 6. Politimesteren i Vejle: Der har indenfor det nærnte åremål ikke ræret sager af nærnte art indenfor politikredsen. 7. Politimesteren i Aarhus: Der er i årene indenfor politikredsen forefaldet henholdsris 100, 72 og 20 domfældelser eller bøderedtagelser for smugkrorirksomhed. Af disse sager er henholdsris 2, 4 og 1 resulteret i idømmelse af hæftestraf, medens resten omfatter idømte eller redtagne bøder. 8. Politimesteren i Aalborg: Der er i årene forefaldet henholdsris 8, 7 og 10 tilfælde af domfældelse eller bøde redtagelser for smugkro rirksomhed. 9. Politimesteren i Esbjerg: Der har i årene ikke ræret sager af den pågældende art indenfor politikredsen. *) Der sarnes en opgørelse orer, hrilke afgørelser de rejste sigtelser har ført til.

15 15 Endelig har man anmodet de pågældende politikredse om at gire oplysning om antallet af personer, der indenfor kredsen i løbet af nærnte 3 år er indbragt for beruselse.*) Der foreligger herom følgende oplysninger: 1. Politidirektøren i Københarn: 1950: 5 612; 1951: 5 855; 1952: Politimesteren i Helsingør: 1950: 351; 1951: 332; 1952: Politimesteren i Nakskor: 1950: 73; 1951: 92; 1952: Politimesteren i Odense: 1950: 640; 1951: 634; 1952: 542, 5. Politimesteren i Kolding: 1950: 202; 1951: 179; 1952: Politimesteren i Vejle: 1950: 256; 1951: 279; 1952: Politimesteren i Aarhus: 1950: 655; 1951: 701; 1952: Politimesteren i Aalborg: 1950: 485; 1951: 401; 1952: Politimesteren i Esbjerg: 1950: 420; 1951: 506; 1952: 421. Det er af forskellige politimestre endridere anført, at en del af de indbragte tillige har ræret sigtet for andre forseelser end orertrædelse af politiredtægtens bestemmelser om forbud mod færden i beruset tilstand, hrilket formentlig gælder tallene fra samtlige politikredse. Endelig har man orerfor de pågældende politimestre udtalt, at man rille rære interesseret i en nærmere redegørelse for politimesterens erfaringer angående berærterrirksomhederne indenfor politikredsen, herunder specielt forså ridt angår de i urolige krarterer" beliggende rirksomheder, ligesom man har anmodet de pågældende politimestre om til brug for kommissionen at rille fremkomme med de bemærkninger, hrortil berærtningsforholdene indenfor politikredsen måtte kunne gire anledning. Udorer, hrad der nedenfor af politidirektøren i Københarn og Københarns magistrat er anført om forholdene i Københarn, har de enkelte politimestre herom oplyst: 1. Politimesteren i Helsingør: I Helsingør findes ikke udpræget urolige krarterer; der findes derimod 2 3 restaurationer, hror der af og til riser sig nogen urolighed, men disse er til stadighed under hyppigt polititilsyn. *) Det kan ikke anses for udelukket, at den samme person flere gange indbringes for beruselse.

16 16 Berærtningsforholdene indenfor politikredsen girer iørrigt ikke anledning til bemærkninger. Det anføres dog, at forholdene er stærkt præget af turismen og for købstadens redkommende tillige af srenskere. Forholdene redrørende disse sidste har giret anledning til, at politimyndighederne i Helsingborg og Helsingør i 1952 traf den aftale, at der i alle sager redrørende berusede srenskere bler sendt en genpart af rapporten til politimesteren i Helsingborg med det formål at tillægge disse sager betydning i forbindelse med opståede sager i Srerige, f. eks. førerberis, anbringelse på trangsarbejdsanstalt, afrænningsanstalt el. lign. 2. Politimesteren i Nakskor: Restaurationsliret i herrærende politikreds er i stadig tilbagegang. Indtil for få år siden rar der i Nakskor købstad 6 restaurationer med musik og dans på alle ugens dage. Dette tal er nu kun 3, og der er ikke udsigt til, at dette tal forøges. I landdistriktet findes kun 4 kroer, der alle drires stilfærdigt. I en af købstadens restaurationer,, der drires som danserestaurant, har der enkelte gange ræret slagsmål og rærtshusuroligheder, men da den som horedregel drires fornuftigt, og det i en harneby på Nakskors størrelse formentlig ikke kan undgås, at sådanne episoder kan opstå, er der ikke herfra fundet anledning til at gribe ind med drastiske midler." 3. Politimesteren i Odense: Der findes i politikredsen mange mindre og enkelte store berærterrirksomheder, som besøges af folk fra arbejderklassen, der i stort antal særlig på lønningsdage indfinder sig og drikker store dele af fortjenesten op. Det undgås ikke, at der jærnlig opstår uro i og omkring disse berærtningssteder, og at politiet tilkaldes på grund af opstået slagsmål eller anden uorden. Der idømmes bøder til de implicerede, og under sagernes behandling er man opmærksom på bestemmelserne i berærterlorens 33, 2. stk., men det riser sig ofte umuligt at føre sagen til bøde eller dom. Da man i den senere tid fra forskellig side har hørt ytringer om, at arbejderne på lønningsdage begynder drikkeriet i marketenderiet på arbejdspladsen, har man nu påbegyndt en undersøgelse af dette forhold, og der ril blire rejst tiltale i alle de tufælde, hror orertrædelse af bestemmelserne om marketenderidrift konstateres." Herudorer girer berærtningsforholdene i kredsen ikke anledning til bemærkninger. 4. Politimesteren i Kolding: Det anføres, at der tidligere er forefaldet uroligheder i forbindelse med driften af et enkelt etablissement i byen, men en håndfast indskriden mod urostifterne fra politiets side bragte urolighederne til ophør, og herudorer har berærtningsforholdene i politikredsen ikke giret anledning til bemærkninger. 5. Politimesteren i Vejle: En enkelt restauration i harnekrarteret og en større danserestaurant i ganske kort afstand fra harnen girer ret ofte anledning til politisager, og red den ene af de nærnte restauranter er forholdene af en sådan karakter, at politiet må hare fast ragt red restaurationen red dennes lukketid for at forebygge gadeuorden. De to restauranter anføres endridere at rære tilholdssted for løsagtige krinder. Endelig oplyses det, at en restauration uden udskænkning af stærke drikke i byen må siges i stor udstrækning at rære dagligt tilholdssted for kortspillere med forbrug af indtjent ugeløn og i risse tilfælde af stjålne penge til følge. Derudorer skønnes berærtningsforholdene indenfor kredsen ikke at gire anledning til bemærkninger. 6. Politimesteren i Aarhus: Da Aarhus er en harneby, kan det ikke undgås, at der findes udprægede harneberærtninger, og bortset fra harnekrarteret findes der også enkelte berærtninger, der søges af et noget trirlsomt publikum. Der foretages hrer uge inspektioner om aftenen af berærtningerne og derunder narnlig af berærtninger af den noget trirlsomme karakter. Det kan dog siges, at der yderst sjældent forefalder slagsmål og uorden i større omfang i berærtningerne. Jeg må formode, at de regelmæssige inspektioner, der foretages, i høj grad er medrirkende til, at forholdene i de trirlsomme berærtninger er tålelige. Det kan her nærnes, at et af byens mindre hoteller, der tillige drer restaurationsrirksomhed, en orergang for et års tid siden drer en mindre pæn rirksomhed, der narnlig fik sin søgning fra amerikanske søfolk og løsagtige piger,

17 17 hrorred der ofte forefaldt uheldige forhold dels i restauranten og dels red driften af hotelrirksomheden. Ved energisk indsats fra politiets og berærterberillingsnærnets side bler der sat en stopper for denne rirksomhed. Det er min opfattelse, at.berærtningsforholdene har ændret sig en del indenfor den sidste halre snes år, idet jeg har indtryk af, at mange af de kunder, der tidligere besøgte de mindre berærtninger, nu får tilfredsstillet deres trang til spiritus i de mange marketenderier, der er oprettet på de større arbejdssteder. lørrigt kan det anføres, at restauratørerne her som andetsteds for tiden har risse økonomiske ranskeligheder at kæmpe med. Flere har besrær med at udrede afgifterne til toldræsenet. Aarsagerns hertil er mange, således bl. a. ændringer i befolkningens økonomiske forhold og restaurationsskatten. I henhold til berærterlorens 13 er det tilladt at hare en berærterberilling med ret til udskænkning af stærke drikke pr. 550 indbyggere. I herrærende berærterredtægt er tallet nedsat til een berilling pr øjeblikket er der i forhold til redtægtens maksimumstal 25 berærterberillinger med ret til udskænkning af stærke drikke ledige, og der kan formentlig regnes med, at tendensen til nedbringelse af berærtningsantallet fortsætter." 7. Politimesteren i Aalborg: Det oplyses, at der ikke findes krarterer i byen, der kan. betegnes som urolige", men 5 berærtninger i byen må skønnes på grund af deres publikum og driftsmåde at rære af særlig politimæssig interesse. Driften af byens restaurationer har iørrigt i en længere årrække ikke giret anledning til politimæssig indskriden af betydning, og politiredtægtens bestemmelse om, at en berærtning i tilfælde af uorden kan lukkes for resten af dagen, har ikke ræret anrendt siden besættelsen. Det anføres endelig, at det ringe antal sager angående smugkroer ikke girer noget billede af denne rirksomheds rirkelige omfang, som det af berismæssige grunde ikke er muligt at klarlægge, men det tør formodes, at der finder en ret betydelig ulorlig udskænkning sted i lejligheder i det saneringsmodne krarter i den indre by. 8. Politimesteren i Esbjerg: Det oplyses, at de berærtninger, der særlig er sigtet til i forespørgslen, drires på en ret tilfredsstillende måde, selrom man gennem de sidste år har fundet anledning til at anmode kommunalbestyrelsen om at bringe bestemmelsen i 31, stk. 1, om lukning til et tidligere tidspunkt end almindelig lukketid i anrendelse orerfor et par berærtere, i hris lokaler drukkenskab og anden uorden harde fundet sted. På tidspunktet for forespørgslen rar det for en forretnings redkommende anordnet, at den indtil ridere skulle lukke kl. 21. Herudorer har politimesteren ikke fundet anledning til bemærkninger. lørrigt har politidirektøren i Københarn herom udtalt følgende:,,der drires for tiden i Københarn 940 berærtnings rirksomheder med ret til udskænkning af stærke drikke, og når henses hertil, skønnes antallet af de i berærtninger forekommende lororertrædelser herunder sårel af berærterloren som den ørrige lorgirning ikke bemærkelsesrærdig stort. Det er i det hele politiets erfaring, at størstedelen af de københarnske berærtninger drires på lorlig og ordentlig ris, og at de forekommende lororertrædelser horedsageligt samler sig om risse krarterer, herunder narnlig Nyharn og en del af Vesterbro, hror der iblandt berærtningspubhkummet forekommer et ikke ubetydeligt islæt af prostituerede krinder og asociale elementer iørrigt, og hror tilsidesættelse af hensynet til ordenen, ædrueligheden og sædeligheden derfor ifølge sagens natur narnlig finder sted. Der føres fra politiets side så nøje indsigt som muligt med sådanne berærtningsrirksomheders drift, og narnlig forsåridt angår Nyharn bemærkes, at politiet for nogen tid siden har fundet anledning til under eet at indskærpe samtlige restauratører i Nyharn at drire deres berærtninger på ordentlig ris og herunder orerråge, at der ikke skænkes for berusede personer. Samtidigt meddeltes der hrer enkelt berærter påbud i medfør af berærterlorens 37 om ikke i sin rirksomhed eller sin i nærheden beliggende bolig eller ejendom som gæst, logerende, medhjælper eller lignende at hare 14 nærmere angirne krinder, som søger fortjeneste red utugt. Med henrisning til orenstående bemærkninger om risse berærtninger, hror tilsidesættelse af hensynet til sædelighed, ædruelighed og orden i særlig grad konstateres, findes det derhos ønskeligt, om berærter- og gæstgirerberillinger med ret til udskænkning af stærke drikke fremtidig, hror forholdene

18 18 taler derfor, kunne meddeles og fornyes af den lokale berillingsmyndighed på egen hånd orer et kortere åremål end anført i den nugældende berærterlors 4, stk. 1. Endelig bemærkes, at Københarns politi i den senere tid har obserreret, at narnlig en ris kategori af dansebarer blandt deres stampublikum om aftenen tæller et ikke uræsentligt antal personer under 18 år, narnlig årige piger, som i disse omgirelser, hror mindreårige absolut ikke hører hjemme, nemt drires ud i prostitutionen eller i kriminelle forhold. Det kan således anføres, at der af herrærende sædelighedspoliti indenfor de sidste 4 måneder er anholdt 12 unge krinder under 18 år (een endog kun 15 år gammel), som rar hyppige gæster på dansebarer i den indre by, og som anholdtes dels de pågældende steder, dels i hoteller, hror de harde søgt fælles logi med tilfældige herrebekendtskaber, som rar indledt på dansebar. Af nærnte unge krinder rar størsteparten lidende af kønssygdom. Der udskænkes som horedregel ikke stærke drikke for de pågældende unge (eller det unddrager sig i hrert fald som foran anført normalt politiets erkendelse, at sådan udskænkning har fundet sted), og politiet er med den nugældende lorgirning derfor afskåret fra direkte at skride ind mod dette uræsen. Det henstilles derfor indtrængende, at der søges tilrejebragt hjemmel for politiet til, hror forholdene taler derfor, at påbyde en berærter ikke at lade personer under 18 år tage ophold som gæster i berærtningen, samt at den erentuelle bestemmelse herom formuleres således, at det påhriler berærteren at påse, at kun personer orer 18 år tilstedes adgang, og at ansraret for fejlskøn med hensyn til en gæsts alder ubetinget påhriler ham." Til disse udtalelser har Københarns magistrat knyttet følgende bemærkninger: I tilslutning til politidirektørens i fornærnte skrirelse fremsatte forslag er man af den opfattelse, at det ril rære formålstjenligt, om berærterloren ændredes således, at det københarnske nærn i særlige tilfælde opnår hjemmel til at udstede berillinger på kortere åremål end det sædranlige. Under de anførte forhandlinger, hrori også deltog repræsentanter fra politiet, rar der derhos enighed om, at berillingsnærnet ligeledes i særlige tilfælde bør kunne binde en berilling til stedet. Man kunne derhos tiltræde det af politidirektøren i sagen stillede forslag om, at der tilrejebringes hjemmel for, at politiet i særlige tilfælde kan påbyde en berærter ikke at lade personer under 18 år tage ophold som gæster i berærtningen idet man forudsætter, at sådant forbud kun nedlægges orerfor berærtninger, hris særlige karakter gør dette påkræret for at rærne de ganske unge." Forsåridt angår forslagene om at gire det lokale berillingsnærn bemyndigelse til at meddele berærterberillinger for et kortere åremål end det redtægtsmæssige og til i særlige tilfælde at binde en berilling til stedet, henriser man til kommissionens bemærkninger nedenfor side 36 og side 42. Vedrørende det af politidirektøren i Københarn stillede forslag om tilrejebringelse af hjemmel for politimesteren til i særlige tilfælde at kunne påbyde en berærter ikke at lade personer under 18 år tage ophold som gæster i redkommende berærtning bemærkes, at den gældende berærterlor indeholder risse regler til beskyttelse af de unge. Der kan her henrises til den foran omtalte regel i 33, stk. 2, om forbud mod udskænkning for personer, der ikke er fyldt, og som heller ikke kan antages at rære fyldt 18 år, samt bestemmelsen i samme paragrafs stk. 3 om forbud mod udlerering af stærke drikke fra butikslokale til sådanne unge, som kan formodes at købe stærke drikke til eget forbrug. Der kan endridere henrises til reglen i lorens 30, stk. 3, jfr. 25 i lor nr. 286 af 18. juni 1951, der foreskrirer, at der i berærtninger og gæstgirerier med ret til udskænkning af stærke drikke, bortset fra rærtens hjemmerærende børn og børnebørn, ikke må anrendes krindeligt serreringspersonale under 18 år, jfr. dog herred lor nr. 261 af 27. maj 1950, hrorefter der kan gøres undtagelse fra denne bestemmelse forsåridt angår lærlinge, der antages til oplæring i tjenerfaget. Endridere kan henrises til, at der i nærnte bestemmelse i berærterloren tillige er gjort risse indskrænkninger forsåridt angår antagelse af unge til garderobebetjening og toiletbetjening. Kommissionen har nøje drøftet det af politidirektøren med støtte af magistraten stillede forslag, og kommissionen er af den opfattelse, at også ædruelighedshensyn taler for at søge den rejste tanke realiseret, ligesom man er enig i, at den udridede regel om rærtens

19 19 ubetingede strafansrar også bør omfatte dette forhold. Et hertil sigtende forslag er optaget i forslaget til ændring af lorens 33, stk. 2. Hrad endelig angår de af politidirektøren og politimestrene girne oplysninger om smugkrorirksomhed m. r., kan man henrise til kommissionens bemærkninger nedenfor side 126, hror sådan rirksomhed er drøftet i forbindelse med restaurationers lukketid. Sluttelig bemærkes, at et mindretal inden for kommissionen (Bendixen, Johanne Dahlerup-Petersen, Adolph Hansen, Markersen, Randkær, Rosenkjær og Røgind) er af den opfattelse, at de i 24 omhandlede musiktilladelser i hrert fald i Københarns kommune meddeles i så stort omfang (tallet skal ligge mellem 600 og 650 årligt) og under så liberale betingelser, at praktisk taget enhrer berærter, der ønsker det, kan komme i betragtning. Mindretallet mener derfor i orerensstemmelse hermed, at der bør indføjes rideregående begrænsende regler herom end de allerede i den nærnte paragraf girne. Mindretallet ledes herred af den opfattelse, at musiktilladelserne i et stort antal tilfælde tjener alene som et middel til at animere gæsterne til at drikke (underholdningens karakter efterlader som regel ingen trirl i så henseende). Nyharns og Istedgade-krarterets småberærtninger, som ristnok næsten alle er forsynet med musiktilladelse, opnår derred større tiltrækningskraft med den følge, at de farer for ædruelighed og moral, som en ræsentlig del af berærtningsdriften her rummer, forstærkes. Mindretallet foreslår under henrisning hertil, at stk. 2 i 24 suppleres med en tilføjelse om, at politiet red disse tilladelsers meddelelse skal hare for øje, at de lokaler, hrori tilladelsen skal udøres, har en sådan størrelse og indretning, at det ud fra ordensmæssige og ædruelighedsmæssige hensyn ikke kan anses for betænkeligt, at der gires adgang til at afholde musikalsk underholdning og lade gæsterne danse, samt at tilladelsen nårsomhelst skal kunne tilbagekaldes, hris det riser sig, at der i den pågældende berærtning oftere forefalder drukkenskab eller slagsmålsoptrin (jfr. 36, stk. 4). Kommissionens flertal er af den mening, at politiet allerede har de foran påpegede forhold for øje, og at bestemmelsen indeholder fornøden mulighed for kommunalbestyrelsen til at foretage erentuelle begrænsninger. Flertallet er enigt i, at de nærnte tilladelser ikke bør gire anledning til misbrug, og at de ikke bør fornyes, såfremt sådant finder sted. Selrom berærtningsliret najppe nu har så stor indflydelse på ædrueligheden, som det harde i den billige brænderins tid, da et stort antal småberærtere harde deres horedindtægt af udskænkning af brænderin, rummer udskænkningsrirksomheden i det hele sociale faremomenter. Hris den udøres under uheldige former i et større antal forretninger i en giren kommune eller i risse dele af en kommune, medfører det tillige, at de berærtere, som lægger rægt på at drire deres rirksomhed korrekt og uangribeligt, udsættes for en unfair konkurrence, som måske kan friste dem til at gå på akkord med deres forretningsprincipper. Også derfor kan af samfundsmæssige grunde dårlig berærtningsdrift ikke tolereres. Omrendt kan imidlertid berærternæringens udørere, orerfor hrilke lorgirningen stiller ret ridtgående krar, med rette forlange, at lorgirningsmagten og administrationen søger at beskytte dem imod forsøg fra andre næringsdrirendes side på at gribe ind på deres forretningsområde til skade for deres legitime afsætningsmuligheder. I lys heraf må de af kommissionen stillede forslag til ændringer af berærterloren ses. Hror stor betydning det end har, at selre lorteksten i de angirne formåls tjeneste er så klar og følgerigtigt udformet som muligt, er det imidlertid i lige så høj grad et spørgsmål om berillingsmyndighedernes krar til de personlige kralifikationer hos dem, der tildeles berillinger,

20 20 og om politiets kontrolmuligheder og magtmidler, om det skal lykkes på den ene side at undertrykke uheldig berærtningsdrift, på den anden side i berærternæringens interesse at hindre omgåelsesforsøg af den netop nærnte karakter. Allerede nu må det betegnes som en særdeles krærende opgare for politiet at orerråge berærtningsliret i dets talrige former og afskygninger, men af ordensmæssige og ædruelighedsmæssige hensyn må kommissionen dog anse det for ønskeligt, at politiet oreralt blirer i stand til effektirt at sikre sunde og betryggende forhold på dette i så mange henseender betydningsfulde erhrerrsområde. Det er kommissionens håb, at man red orerrejelser redrørende mandskabsstyrke og tjenestetilrettelæggelse ril hare de her omtalte forhold for øje.

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma Notat om regulering af legepladssikkerhed Til: Brancheforeningen P.I.L. Fra: Gorrissen Federspiel Kierkegaard Dato: 23. februar 2006 Legepladssikkerhed 1. Generelt lovgrundlag Det generelle udgangspunktet

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 Sag 185/2012 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen) mod A (advokat Jan Schøtt-Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 143/2014 (1. afdeling) Boet efter A, Boet efter B og C (advokat Dorthe Østerby for alle, beskikket) mod D (advokat Paul Björn, beskikket) I tidligere

Læs mere