Samarbejdsplan Politi og kommuner i Nordsjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland"

Transkript

1 Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1

2 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende, da en række af de operative opgaver, som politikredsen står over for ikke mindst indsatsen mod indbrudskriminaliteten kun kan løses gennem inddragelse af det omgivende samfund. Dette gælder i første række kommunerne som naturlige eksponenter for lokalsamfundene, men også en række andre interessenter. Dette partnerskab ønsker Nordsjællands Politi ikke mindst at forankre gennem Kredsrådet og lokalrådsstrukturen, der er omdrejningspunkt for politiets samarbejde med kommuner og andre decentrale myndigheder samt interesseorganisationer m.v. Denne samarbejdsplan, som det i henhold til retsplejelovens 113 påhviler politidirektøren at udarbejde, skal ses som led heri. Med dette udgangspunkt og på grundlag af politikredsens mission, vision og overordnede målsætninger samt strategiske rammer præsenteres hermed samarbejdsplanen for Samarbejdsplanen udgør den strategiske ramme for politiets opgaveløsning i forhold til lokalsamfundet, men vil endvidere kunne danne afsæt for kommunernes og andre interessenters aktiviteter på det forebyggende og kriminalitetsbekæmpende område. Planen er således et grundlag for samarbejdet, men det forudsættes i denne kontekst, at dette understøttes og udvikles gennem de talrige institutionaliserede eller bilaterale kontakter i en lang række formelle og uformelle fora for samarbejde og informationsudveksling, der eksisterer i det løbende samarbejde mellem politi, kommuner og andre interessenter. Nordsjællands Politi og Kredsrådet forpligter sig til at virke herfor. Nordsjællands Politis mission, vision og overordnede målsætning Vi virker for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed (Nordsjællands Politis Mission) I samarbejde med det øvrige samfund sikrer vi, at Nordsjælland er et trygt og sikkert sted (Nordsjællands Politis vision) 2

3 Vi løser alle umiddelbare borgervendte opgaver med fokus på borgernes tryghed, efterforsker og opklarer alvorlig kriminalitet, sikrer borgerne hurtig og kompetent bistand i faresituationer, forudsiger og imødegår ændringer i kriminalitetsmønsteret, arbejder forebyggende og løser alle vores opgaver som en moderne samarbejdende offentlig virksomhed, der har fokus på en effektiv ressourceudnyttelse, innovation i opgaveløsningen og de ansattes kompetencer, trivsel og arbejdsmiljø. (Nordsjællands Politis overordnede målsætning). Tilbageblik på 2013 De overordnede rammer for Nordsjællands Politis virksomhed har i 2013 i lighed med tidligere år i væsentlig grad været bestemt både af politikredsens resultatkontrakt og den nationale strategiplan for politiets virksomhed. Politikredsens strategi for 2013 har afspejlet disse pejlemærker, men indeholdt også en række indsatsområder, der fokuserede på mere lokale problemfelter. Politikredsens ønske om lokal forankring og samarbejde med lokalsamfundet har været et centralt omdrejningspunkt for mange af de lokale indsatser. Et centralt eksempel herpå er den lokalrådskonference, der i efteråret 2013 afholdtes med stor tilslutning. Her fik politi og kommuner lejlighed til i fællesskab ikke alene at drøfte hvilke politimæssige indsatser, der skal prioriteres i 2014, men også hvorledes der kan ske en yderligere udbygning og optimering af Kredsråds- og lokalrådssamarbejdet og hvilke muligheder politi og kommuner har for at kunne indgå i nye former for partnerskaber. Der var i lyset af det positive og konstruktive forløb af konferencen bred enighed om at afholde et lignende arrangement i Den overordnede budgetprofil for politikredsen i de kommende år peger på, at politikredsen - ligesom i de foregående år - skal løse flere og mere komplicerede opgaver med mindre personale og for færre penge i Den økonomiske virkelighed illustreres ved nedenstående figur 1 3

4 Figur 1 Det økonomiske perspektiv indebar i 2013, at politikredsens medarbejderressourcer var reduceret med ca. 10 %. I 2013 påbegyndtes desuden en landsdækkende lederreform i såvel politi og anklagemyndighed, der implementeres den 1. april Lederreformen vil blandt andet indebære en reduktion af antallet af lederstillinger. På den baggrund er det tilfredsstillende at Nordsjællands Politi i 2013 har opnået en række positive driftsresultater, herunder ikke mindst en betydelig reduktion i antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse, ligesom politikredsen har markeret sig positivt i forbindelse med en række kampagner og andre forebyggende indsatser, der har betrådt nye veje for politimæssig indsats. Det drejer sig bl.a. om kampagner i forhold til tyverier i offentlige transportmidler og tryghed i forbindelse med julehandlen. Desuden er kampagnen vedrørende bedrageri ved handler på internettet videreført i 2013 med bistand fra de kommunale uddannelsescentre. Politikredsens enhed for særligt trygge boligområder (ETB), der blev etableret som et særligt lokalt indsatsområde i forbindelse med politikredsens resultatkontrakt 2012, og som tager afsæt i et udbygget samarbejde med de involverede kommuner, har også i 2013 opnået en 4

5 række gode resultater, ligesom det tværsektorielle samarbejde har vist sig at fungere efter hensigten og bidrage væsentligt til enhedens virksomhed. ETB forventes videreført i 2014 og 2015 i kraft af særlige puljemidler hertil. Politikredsens virksomhedsberetning, der udsendes samtidig hermed, indeholder en mere detaljeret gennemgang af politikredsens virksomhed. Forudsætninger i forhold til 2014 Denne samarbejdsplan, der sætter rammen for særlige fokusområder for den politimæssige indsats og det tværsektorielle samarbejde i 2014, hviler på en række forudsætninger og forventninger med hensyn til politikredsens handlefrihed i forhold til aftalemæssige og andre lignende bindinger, der supplerer Nordsjællands Politis strategiske plan for Af særlig betydning er: Politiets og anklagemyndighedens overordnede strategi for , der sætter retning for politiets og anklagemyndighedens virksomhed Rigspolitiets nationale strategiplan for politiets operative indsats i 2014, der udpeger en række særligt prioriterede indsatsområder Politikredsens resultatkontrakt, samt Finanslovaftalen for Det er inden for disse rammer afgørende for opgaveløsningen, at den enkelte opgave identificeres, analyseres, planlægges og udføres på en sådan måde, at der skabes sammenhæng i forhold til løsningen af samtlige politikredsens opgaver, at der sker inddragelse af samarbejdspartnerne i det omgivende samfund og lokal forankring i forhold til kredsråd og lokalråd. Selvom et problemfelt er uomtalt, er dette ikke udtryk for, at der ikke i 2014 vil være fokus på indsats og udvikling på dette område, men alene at der skønnes behov for klar og enkel udmelding i forhold til de væsentligste indsatsområder, såfremt der skal fastholdes en stærk fokusering herpå gennem hele året. Samarbejdsplanen har været drøftet i Kredsrådet. 5

6 Overordnede mål for samarbejdet mellem politi og samfund Det er det overordnede mål at bevare og udbygge kontakt, dialog og samarbejde mellem alle relevante interessenter i forhold til kriminalitetsforebyggelse og kriminalitetsbekæmpelse i Nordsjælland. Kredsrådet skal fungere som det strategiske forum, der fastlægger de overordnede og langsigtede mål for samarbejdet, og som samtidig i fornødent omfang prioriterer og koordinerer aktiviteter, metoder og ressourcer, der er fornødne herfor. Kredsrådet skal drøfte spørgsmål af overordnet karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politi og lokalsamfund. Det vil i denne forbindelse være relevant at drøfte områder, hvor der er behov for at sikre sammenhæng i politiets og kommunernes opgavevaretagelse, herunder ikke mindst i forbindelse med den kriminalitetsforebyggende indsats. Lokalrådene er udførende i forhold til opfyldelse af strategier og mål fastlagt af Kredsrådet. Det er sigtet hermed At kriminalitetsniveauet i lokalområderne reduceres At politiet opleves som synligt, samarbejdende, koordinerende og nærværende At samarbejdet på alle niveauer er velfungerende og tilrettelagt på en måde så information, viden og idéer kommunikeres og deles frit og levende mellem de forskellige parter til gavn for helheden At samarbejdet på alle niveauer medvirker til, at der skabes en sammenhængende indsats på det kriminalpræventive område for at sikre børns og unges trivsel og for at bryde fødekæden til det kriminelle miljø At samarbejdspartnere på alle niveauer har et godt kendskab til hinanden og hinandens samarbejdsområder samt At samarbejdspartnere på alle niveauer som led i en naturlig og dynamisk proces koordinerer med og inddrager hinanden i beslutningsprocesser omkring fælles aktiviteter. Lokalrådskonferencen 2013 var en god lejlighed til i en åben og inddragende dialog mellem politi og kommuner at afstemme forventninger og tage de indledende skridt til et mere ligeværdigt samarbejde omkring en udbygning og styrkelse af Kredsråds- og lokalrådssamarbejdet med henblik på fremme af pejlemærkerne ovenfor. Herved står det først 6

7 for i forlængelse af drøftelserne på lokalrådskonferencen at undersøge behovet og mulighederne for at forstærke og nytænke samarbejdet omkring fælles aktiviteter, bl.a. gennem en ny, robust, kontaktmodel og et samarbejde på strategisk niveau omkring fælles problemidentifikation og indsatstilrettelæggelse. Den kriminalitetsforbyggende indsats Strategi Politikredsens tværsektorielle samarbejde tager udgangspunkt i en tidlig, helhedsorienteret og sammenhængende indsats i forhold til de børn og unge, der udviser risikoadfærd. Nordsjællands Politis forebyggende indsats søger generelt at tage udgangspunkt i en erfaringsog evidensbaseret viden, og den har derfor fokus på situationsbestemt forebyggelse. Det forebyggende arbejde skal være tæt forankret i lokalsamfundet for at sikre en effektiv indsats. Det er politiets hensigt inden for rammerne af lokalrådene at arbejde med etablering af operative fora sammen med kommunerne, hvor der kan udveksles oplysninger om fokuspersoner, gennemføres fælles kriminalitetsanalyser, og hvor den samlede politimæssige og kommunale indsats i forhold til kriminalitet kan planlægges, iværksættes og evalueres. Det forventes i øvrigt at der i løbet af 2014 udarbejdes en ny national forebyggelsesstrategi. Organisering Omdrejningspunktet for den forebyggende indsats er forebyggelsesmedarbejderne i lokalpolitiet og i det kriminalpræventive sekretariat under EAE (Enheden for analyse og efterretninger, tidl. OPA). Det kriminalpræventive sekretariat har til opgave at koordinere og understøtte alle nationale og lokale forebyggende indsatser i Nordsjællands Politikreds. Baggrunden for forebyggelsen er dels Nordsjællands Politis politistrategiske handleplaner, dels lokalrådenes beslutninger. Hver lokalstation har et antal medarbejdere, der blandt andet i samarbejde med SSPorganisationen varetager det forebyggende arbejde i kommunerne. 7

8 Enheden for trygge boligområder har ansvaret for det forebyggende arbejde i de særligt udsatte boligområder. Indsatsområder Nordsjællands Politi prioriterer i overensstemmelse med nationale strategier og mål o.l. også på det forebyggende område at fokusere på en række konkrete indsatsområder. Det drejer sig om bl.a. indbrud i privat beboelse, borgerrettede tyverier og butikstyverier, tyveri fra svømmehal og idrætsanlæg, samt tyveri fra lomme/taske. Endvidere er der en række fast etablerede opgaver, som Nordsjællands Politi varetager på det forebyggende område. SSP-samarbejdet Nordsjællands Politi og SSP i Nordsjælland samarbejder omkring de tidlige og tværsektorielle kriminalpræventive indsatser. En af opgaverne for 2014 er bekymringsbreve og bekymringssamtaler, hvor sigtet er udvikling af et koncept til gennemførelse af bekymringssamtaler, der i første omgang skal implementeres i de udpegede særligt udsatte boligområder. Lokalrådet for Hillerød kommune har indstillet projektet til Den kriminalpræventive pris i 2014, der uddeles af Det Kriminalpræventive Råd. Kriminalpræventivt Sekretariat indgår i en arbejdsgruppe under Rigspolitiet, der har til opgave at foretage en kortlægning af politiets færdsels- og kriminalpræventive undervisning i folkeskolen, herunder også i Nordsjællands Politi. Der forestår tilbage en analyse af dataindsamlingen, der afsluttedes i december Rigspolitiet er ansvarlig for analysen, der forventes afsluttet i I øvrigt fastholdes og udvikles det eksisterende konstruktive samarbejde mellem kommunernes SSP-konsulenter og Nordsjællands Politi. Borgerinvolvering Nordsjællands Politi iværksatte i 2012 og 2013 en kraftig styrkelse af borgerinvolvering på en lang række områder, herunder TRYK POLITI (SMS service), ved særlige indsatser i forbindelse med politikredsens strategier og gennem etablering af en Facebook-side samt Twitter. 8

9 I løbet af 2013 er sms samarbejdet Tryk Politi vokset til at have et volumen på ca tilmeldte borgere. På Facebook har Nordsjællands Politis i løbet af 2013 set en stigning på ca. 72 % i antal følgere. Nordsjællands Politi bliver medio marts fulgt af ca borgere. Politiets historier til facebook har en høj indflydelsesrate. Eksempelvis nåede en efterlysning på en ung mand, der ikke var kommet hjem fra en bytur, ud til ca borgere i løbet af en weekend. På Twitter etablerede Nordsjællands Politi sig ultimo august Medio marts har Nordsjællands Politi ca følgere. Twitter er derfor meget egnet til at give et helt aktuelt situationsbillede omkring fx færdselsuheld og efterlysninger. Twitter er derfor et godt redskab til at nå ud til mange borgere med information, idet også mange medier bruger twitter aktivt. I forbindelse med stormene Allan og Bodil i oktober og december 2013 blev både twitter og facebook brugt som krisekommunikationsmiddel, og flere tweets blev læst op direkte på TV2 News. Både Facebook og Twitter vurderes på denne baggrund meget effektive redskaber til at skabe opmærksomhed og årvågenhed hos en større del af befolkningen i forhold til hændelser af politimæssig karakter. Borgerinvolvering, herunder også på de sociale medier er derfor af Nordsjællands Politi fortsat undergivet et særligt strategisk fokus, hvilket fremgår af et afsnit i denne plan. Radikalisering og Ekstremisme PET's afdeling for Forebyggende Sikkerhed samt Social-, Børne og Integrationsministeriet udrullede sammen med politikredsene og kommunerne i Danmark i 2011 et fælles program for en partnerskabsbaseret indsats. Kommunerne og politiet udvalgte via SSP-samarbejdet ressourcepersoner, der blev undervist og trænet i, hvorledes man kan forebygge og spotte spirende radikalisering og ekstremisme. Blandt andet krisen i Syrien og den gruppe af unge fra Danmark, der er rejst til Syrien for at deltage i krigen i Syrien, har medført, at der i Danmark fortsat er et stort fokus på radikalisering og ekstremisme. Det er derfor fortsat meget vigtigt at forankre den rette indsats blandt frontliniemedarbejdere. Nordsjællands politi og kommunerne vil således søge en 9

10 styrkelse og udbredelse af den lokale indsats samme med andre relevante samarbejdspartnere. Herunder har Kriminalforsorgen også fokus på udfordringen, og det har vist sig, at det i praksis kan lade sig gøre at inddrage og arbejde med alle parters viden i et partnerskab. EXIT-bandekriminalitet Justitsministeriet udmeldte i 2011 sammen med regeringen modellen: En Vej Ud - Rammemodel for exit-programmer for rocker- og bandemedlemmer, der ønsker at bryde ud af miljøet. Kommunerne, Kriminalforsorgen og Nordsjællands Politi har siden samarbejdet med denne model som udgangspunkt. Erfaringerne viser, at der er behov for en fortsat indsats, men også at der er behov for at inddrage og anvende de høstede erfaringer i udmøntningen af en ny og bedre strategi. Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter har for nyligt oplyst, at en ny vejledning er på vej på området. På baggrund af udviklingen i bandekriminaliteten har den tværgående indsats overfor denne et stort fokus hos alle relevante myndigheder. Det har endvidere nationalt vist sig, at mange af de unge, der drager til Syrien for at kæmpe, også har relationer til bandemiljøet. Nordsjællands politi vil derfor fortsat - i samarbejde med andre myndigheder og organisationer - fastholde en stærk og koncentreret EXIT-indsats. PSP-samarbejdet PSP-samarbejdet (Psykiatrien, Socialforvaltning og Politiet) har i Nordsjælland fokus på udvalgte personer i den målgruppe, som lovgrundlaget om PSP-samarbejdet har defineret. Der er tale om et formelt samarbejde, hvor der løbende identificeres og udføres en konkret indsats overfor fokuspersonerne. Erfaringerne viser, at alle har god gavn af netværket. Netværket og ressourcerne, der er lagt i PSP-samarbejdet, er af Politiets Efterretningstjenestes afdeling for Forebyggende Sikkerhed samt Social-, Børne- og Integrationsministeriet også fundet værdifuldt i det forebyggende arbejde omkring radikalisering og ekstremisme. KSP-samarbejdet KSP-samarbejdet mellem Kriminalforsorgen, Sociale myndigheder og Politiet blev formelt indført i 2011, som en del af regeringens indbrudspakke. Netværket i denne indsats er identisk 10

11 med de myndigheder og organisationer, der arbejder med EXIT-indsatsen. Udfordringer og muligheder på området er ligeledes identiske. I 2013 er der gennemført analyser og etableret forundersøgelser med inddragelse af viden fra Rigspolitiets afdelinger om de foreliggende muligheder og rammer - herunder retsplejelovens 115, der indeholder reglerne om udveksling af oplysninger i det formelle samarbejde mellem politi og myndighederne på det forebyggende område. Konfliktråd Konfliktråd er et mødeforum, hvor gerningspersonen og den forurettede mødes frivilligt og ved hjælp af en mægler sammen søger at finde en løsning på konflikten. Den grundlæggende tanke er, at konfliktrådet er et supplement til den sædvanlige straffeproces, og det har vist sig, at det samtidig har en kriminalpræventiv effekt i forhold til gerningspersonen. Nordsjællands politi har gennemført mange konfliktråd i 2013 og har rigtigt gode erfaringer med indsatsen. Arbejdet med konfliktråd fortsætter i Offerrådgivning Via Lokalrådene forestår Kriminalpræventivt Sekretariat information til kommunerne om den ved lovgivning fastlagte Offerrådgivning, der i politikredsens geografiske område varetages af organisationen Offerrådgivningen i Nordsjælland. VSP-samarbejdet VSP-samarbejdet vej, skole og politi omfatter den færdselspræventive skoleindsats der udføres i et partnerskab mellem den enkelte kommune og politikredsen. En VSP-netværksgruppe bestående af repræsentanter fra kommunens vej- og skoleforvaltninger og lokalpolitiets forebyggende enhed forventningsafstemmer indsatsen. Der udarbejdes en handlingsplan, der afstemmes med Lokalrådet med følgende punkter; elevdelmålskrav fastlagt af Undervisningsministeriet, undervisningskompetence i færdselslære, forældreforankring af ansvaret for børnenes forståelse af adfærd i trafikken og skolernes trafikpolitik. Dette arbejde er, bortset fra enkelte kommune, efterhånden udbredt til hele politikredsen. 11

12 Den kriminalitetsbekæmpende indsats Nordsjællands Politikreds er kendetegnet ved en relativt høj urbaniseringsgrad med udstrakte villakvarterer og en veludbygget infrastruktur både for så vidt angår motorveje og øvrigt vejnet og med hensyn til offentlig transport, herunder S-togsnet og lokalbaner. Herudover kendetegnes politikredsen af en i forhold til landsgennemsnittet høj gennemsnitlig disponibel familieindkomst, således som det illustreres i nedenstående figur 4. Figur 4: Gennemsnitlig disponibel familieindkomst 2011 (Danmarks Statistik). Det er på denne baggrund ikke overraskende, at politikredsens kriminalitetsmæssigt største udfordring er berigelseskriminalitet. På dette område udgør indbrud i privat beboelse et ganske særlig problemfelt. Uanset at det i 2013 lykkedes at reducere antallet af anmeldte indbrud i privat beboelse med 12 pct. i forhold til året forinden (fra i 2012 til i 2013), er antallet af indbrud i privat beboelse fortsat uacceptabelt højt, og Nordsjællands Politi har ikke oplevet en stagnation på dette kriminalitetsområde på linje med udviklingen i andre områder af landet. På samme måde kan det iagttages, at også andre former for borgerrettede tyverier og butikstyverier fortsat forekommer i uacceptabelt omfang i De borgerrettede tyverier 12

13 drejer sig bl.a. om tyveri af nummerplader, lommetyverier, tricktyverier og om end i betydeligt mindre omfang røveri mod borgere i egen bolig. De tilgængelige analyser og evalueringen af indbrudsindsatsen har vist, at stigningen i antallet af anmeldelser blandt andre faktorer fortsat kan tilskrives En stigning i antallet af tilrejsende kriminelle, der primært kommer fra Østeuropa og En større professionalisering og organisering blandt visse indbrudstyve, der går efter særligt efterspurgte varer som f.eks. designmøbler og som har tilknytning til organiserede kriminelle grupper og netværk. Det er oplagt, at bekæmpelse af indbrud i privat beboelse også i 2014 skal være et centralt indsatsområde for Nordsjællands Politi, ligesom politiet vil bevare fokus mod driverne bag indbrudskriminaliteten. Det vil sige aftagerne af tyvekoster og de efterfølgende hælerled. Herudover skal fokus endvidere skærpes i forhold til butikstyverier, borgerrettede tyverier og røveri mod borgere i eget hjem. De strategiske mål vil fortsat være: At antallet af indbrud i privat beboelse nedbringes; At antallet af sigtelser for indbrud i privat beboelse øges, særligt hvis antallet af anmeldelser ikke falder; At Nordsjællands Politi forbliver omdrejningspunkt for en særlig indsats mod indbrudskriminalitet, der rækker over politikredsgrænserne ( TFI / Task Force Indbrud ); At indsatsen mod hæleri fastholdes; At indsatsen mod udenlandske kriminelle, der begår indbrudskriminalitet, styrkes; At indsatsen mod borgerrettede tyverier og butikstyverier i øvrigt videreføres; samt At der er fokus på opklaringen af kvalificerede hjemmerøverier. Som et nyt element i strategien vil Nordsjællands Politi i 2014 i langt højere grad fokusere på kriminalitet, som kan ramme borgerne med afsæt i internettet, såkaldt cybercrime. Det betyder, at politikredsen - udover kampagnerne vedr. bedrageri ved handel via internettet på uddannelsesinstitutionerne i kommunerne - i nært samarbejde med Rigspolitiet vil opbygge kapacitet og særlige kompetencer til imødegåelse af denne form for kriminalitet. De første skridt er allerede taget i 2013, men udviklingen skal fortsættes og accelereres i

14 Enheden for Trygge Boligområder I 2012 etablerede Nordsjællands Politi med gode resultater til følge en særlig Enhed for Trygge Boligområder (ETB). Det strategiske mål hermed var At nedbringe kriminaliteten og øge opklaringen af kriminalitet i de særligt udsatte boligområder At øge trygheden for beboerne og de, der færdes i de særligt udsatte boligområder At bekæmpe og forebygge den kriminalitet, der udspringer fra de særligt udsatte boligområder At forhindre, at børn og unge i de særligt udsatte boligområder opnår tilknytning til de miljøer, herunder rocker/bandemiljøet, hvorfra kriminaliteten og den utrygheds- og uroskabende adfærd i områderne udspringer At sikre, at sager vedrørende overtrædelse af straffeloven begået i de særligt udsatte boligområder fremmes mest muligt og At sikre, at der laves planer for det kriminalpræventive arbejde i de særligt udsatte boligområder Denne strategiske hensigt skal videreføres i 2014 og opgaver for ETB defineres fortsat i overensstemmelse med udgangspunktet sådan: Enheden skal iværksætte en selvstændig kriminalitetsforebyggende og -bekæmpende indsats i de udvalgte udsatte boligområder. Dette skal ske på grundlag af en løbende monitering af kriminalitetsbilledet i de udvalgte områder. Enheden skal desuden koordinere Nordsjællands Politis samlede forebyggende, efterforskningsmæssige og operative indsats i de udvalgte særligt udsatte boligområder. Enheden skal tilbyde kommuner, boligforeninger og andre interessenter i de udvalgte udsatte boligområder at koordinere den samlede tryghedsskabende, kriminalitetsforbyggende og kriminalitetsbekæmpende indsats i disse områder. Nordsjællands Politi vil i forhold til indsatsen i særligt udsatte boligområder herudover betjene sig af et bredt metodevalg med indsats af alle til rådighed stående ressourcer. Afsættet vil være politiets kerneydelser: Efterforskning (og efterretning), operation samt forebyggelse (community policing). Konkret er der iværksat Task Forces i flere 14

15 kommuner, hvor der er sat særligt fokus på territorielle uroskabende ungdomsgrupperinger Indsatsen i særligt udsatte boligområder bygger på et gensidigt forpligtende samarbejde (partnerskab) mellem kommuner, boligselskaber og politi, hvor netop koordineringen af de mange indsatser er en af de vigtigste faktorer. Hovedvirkemidlet til at skubbe de uroskabende grupperinger ud, er at opruste den sociale kapital (sammenhængskraften) i boligområderne, og det sker på mange områder ved, at der arbejdes med begreberne netværksdannelse, retfærdighed og tillid. I øvrigt defineres ETB s geografiske arbejdsområde fortsat i overensstemmelse med drøftelserne herom i Kredsrådet. Partnerskab og borgerinvolvering Hvis Nordsjællands Politi skal nå sine mål, og hvis kriminaliteten, særligt indbrudskriminaliteten, skal bekæmpes effektivt, er det afgørende at opnå et godt og tillidsfuldt samarbejde med borgerne og andre interessenter i det omgivende samfund. Politikredsen skal derfor også i 2014 over en bred front arbejde for og tage initiativer til etablering af et sådant samvirke. Herved vil fokus særlig blive rettet mod mulighederne for nytænkning sammen med relevante interessenter (co-creation) med det formål at kunne implementere innovative løsninger, der tilgodeser både politiets mål for sikring af borgernes tryghed og interessenternes behov. I en kommunal sammenhæng vil interessen for effektiviseringer og innovative velfærdsløsninger være central. Herigennem skal også borgernes generelle opmærksomhed og tilskyndelse til at videregive informationer til politiet styrkes. For at styrke inddragelsen af borgerne vil politikredsen indhøste erfaringer med mulighederne for borgerdialog via de sociale medier gennem etablering af et borgerpanel. Desuden vil politiet udvikle måden, politiet bruger sociale medier på. Med projektet Tryk Politi SMS er der skabt nye veje for at øge trygheden i befolkningen og for bekæmpelsen af kriminalitet gennem borgerinvolvering. Der er betydelige potentialer og synergieffekter i en udbygning af indsatsen for at skabe opmærksomhed hos borgerne i bred forstand til fordel for tryghedsskabelse og bekæmpelsen af kriminalitet. 15

16 Nordsjællands Politi vil i 2014 forsætte udbygningen af anvendelsen af Tryk Politi SMS ved navnlig at øge antallet af tilmeldte borgere. Succesen med kommunernes tilmelding af medarbejdertelefoner til ordningen vil afgjort styrke denne aktivitet. Nordsjællands Politi skal endvidere fortsat udnytte mulighederne for at indgå lignende partnerskabsaftaler med andre institutioner og brancher. Der er i 2013 indgået aftaler med 5 private og offentlige virksomheder ved tilmelding til Tryk Politi SMS og i 2014 vil der blive taget kontakt til andre relevante private og offentlige institutioner. Nordsjællands Politi vil i en række boligområder med en særlig øget forekomst af indbrud i beboelse yderligere som et led i arbejdet med partnerskab og borgerinvolvering udbygge samarbejdet med bolig- og grundejerforeninger med henblik på en målrettet og effektfuld styrkelse af borgernes involvering bl.a. gennem tilmelding til Tryk Politi, vejledning om sikring af eget hjem og nabohjælpsordninger. Herved vil politikredsen fortsat inddrage Det Kriminalpræventive Råds Nabohjælp-kampagne som et integreret led i indsatsen. Borgerindsatsen vil endvidere blive understøttet ved anvendelse af Facebook. Som et led i samarbejdet og for at styrke den kriminalpræventive indsats gennemfører Nordsjællands Politikreds i 2014 en række borgerrettede kampagneindsatser, der sætter fokus på aktuelle kriminalitetstrends, og som særligt belyser forebyggende og adfærdsregulerende temaer. Kredsen vil herved fortsat arbejde for at udvikle en fælles opfattelse hos borgere og eksterne samarbejdspartnere om, at vi har fælles vision og mål om at skabe tryghed. Det vil sige en fortsat udvikling af et TRYG-univers, hvori indgår SMS-Tryk Politi og kampagnerne Tryg E-shopping og Tryg Rejse. Det strategiske mål i 2014 vil derfor være At der fortsat dannes (flere) partnerskaber i forhold til både offentlige og private interessenter At borgersamarbejdet gennem TRYK-POLITI fortsat styrkes og udbygges At der udvikles et borgerpanel koncept At politiets anvendelse af sociale medier udvikles At der gennemføres en række borgerrettede kampagner af forebyggende karakter. 16

17 Sammenfatning Efter behandling af denne plan i Kredsrådet er der mellem kommunerne i Nordsjællands Politikreds og politikredsen enighed om, at Nordsjællands Politi skal sikre at hensynet til borgerne er styrende for den politimæssige opgaveløsning i Nordsjællands Politi, og at politiets indsats tilrettelægges i overensstemmelse med borgernes behov og berettigede forventninger at politiets tilstedeværelse og tilgængelighed løbende evalueres og tilpasses af hensyn til en optimal opgaveløsning at borgerne får hurtig hjælp, når der er behov derfor at Kredsrådet, lokalrådene og andre relevante eksterne interessenter og fora inddrages i tilrettelæggelsen og prioriteringen af indsatsen at der i 2014 tages initiativ til afholdelse af en lokalrådskonference, dels til opfølgning på anbefalingerne fra konferencen i 2013, dels til drøftelse af nye initiativer af kriminalitetsforbyggende og kriminalitetsbekæmpende karakter at den forebyggende, operative og strafforfølgende indsats baseres på valide analyser samt et opdateret, relevant efterretningsbillede at politikredsens organisation og kompetencer til stadighed tilpasses og udvikles med henblik på at yde borgerne den bedst mulige politimæssige betjening at fokus på indsatsen mod borgerrettede tyverier, herunder særligt indbrud i beboelse, røveri i egen bolig og hæleri fastholdes, at indsatsen i forhold til borgerinddragelse og etablering af partnerskaber udbygges, herunder gennem TRYK-POLITI og andre elektroniske kommunikationsformer at indsatsen i forhold til tryghed i boligområder, herunder gennem Enheden for Trygge Boligområder, fastholdes at færdselssikkerheden fastholdes gennem en fokuseret politiindsats at produktivitet og effektivitet i straffesagsbehandlingen fastholdes samt at kommunerne i politikredsen skal: indgå i aktiviteterne omkring borgerinvolvering og partnerskaber tilstræbe at resultaterne af lokalrådskonferencen i 2013 videreføres og udvikles 17

18 holde fokus på at indgå i arbejdet med tryghed i boligområder, herunder navnlig i forhold til de identificerede særligt udfordrede boligområder i politikredsen, sikre en effektiv forebyggende indsats og det fornødne samarbejde til Nordsjællands Politi på alle niveauer. 18

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Samarbejdsplan 2015. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2015. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2015 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende, da en række

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi 2011 SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER Nordsjællands Politi 2 Indledning Det er afgørende for Nordsjællands Politi at have et tæt og frugtbart samarbejde med lokalsamfundet om de opgaver, der kun kan løses

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 31. maj 2016 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Vejle Lokalpoliti Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2016 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB.

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB. Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 27.marts 2014 Sted: Mejeriet Møde nr. 22 Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2014 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune SAMARBEJDSPLAN 2015 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS FORORD Strategien for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tager afsæt i de gældende langsigtede, landsdækkende politiske aftaler, de centrale strategier

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN 2016 Samarbejdsplan 2016 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

Handlingsplan for Lokalrådet i Skanderborg Kommune 2016.

Handlingsplan for Lokalrådet i Skanderborg Kommune 2016. Til Lokalrådets medlemmer 1. april 2016 Sagsbehandler: abh SYDØSTJYLLANDS POLITI Lokalpolitiet i Skanderborg Adelgade 38 8660 Skanderborg Tlf.: 7258 3505 (mobil) Mail.: abh001@politi.dk Handlingsplan for

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjylland.

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune -

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - SAMARBEJDSPLAN 2014 - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - 1 Samarbejdsplan 2014 Indledning I december måned 2012 besluttede kredsrådet at gøre samarbejdsplanen til et

Læs mere

KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11

KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11 KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11 POLITIDIREKTØREN (PD) OG BORGMESTRE POLITIETS VIRKSOMHED OG ORGANISATION KRIMINALITETSUDVIKLINGEN SAMARBEJDET MED LOKALSAMFUNDET LOKAL SAMARBEJDSPLAN ANTAL MØDER: MINDST

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 16 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Ledelsesstøtte & Kommunikation Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Sag 12/15137 Dok. 13499-15 Handlingsplan 2015 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Vold i det private og offentlige rum er i høj grad en forbrydelse, der påvirker borgerne.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe 1. Indledning Københavns Vestegns Politi, Herlev Kommune, Ballerup Kommune og Gladsaxe Kommune indgår

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder i kraft den

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2013 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012

Referat. Kredsrådets møde den 24-5-2012 14. juni 2012 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: lhk Referat Kredsrådets møde den 24-5-2012 Deltagere: Finn Borch Andersen (PD), Flemming Drejer (CPI), Mogens Hendriksen (VPD), Ida Sørensen (CA), Willy

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Borgmester Lars

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården.

Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl i Politidirektørens Parolesal på Politigården. KREDSRÅD KØBENHAVNS POLITIKREDS Referat fra mødet i Kredsrådet mandag den 26. marts 2012 kl. 12.00 i Politidirektørens Parolesal på Politigården. DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2017

POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2017 POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2017 TRYGHED, SIKKERHED OG TILGÆNGELIGHED ET BORGERNÆRT, EFFEKTIVT OG PROFESSIONELT POLITI Mission Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet En sammenfatning af idékataloget til det lokale kriminalpræventive samarbejde Indhold Indledning 3 Helhedsorienteret samarbejde 4 Kredsrådets organisering

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011.

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1291 Offentligt Tale 2 Dato: 17. august 2011 Dok.: 218125 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets

Læs mere

Dagsorden/referat. Kredsrådet i Fyns Politikreds. 37 Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden/referat. Kredsrådet i Fyns Politikreds. 37 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden/referat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Tirsdag den 24. november 2009 kl. 0930 Sted: Politigården i Odense, biblioteket 1. sal, 5000 Odense C. Afbud ingen Indholdsfortegnelse: 37. Godkendelse

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Sydøstjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Sydøstjyllands Politi. Planen træder

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 007 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 23-2-2012

Referat. Kredsrådets møde den 23-2-2012 29. februar 2012 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: fhm Referat Kredsrådets møde den 23-2-2012 Deltagere: Finn Borch Andersen (PD), Flemming Drejer (CPI), Arne Stevns (AS), Erik Lund, Allerød, (EL),

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Forord

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015

National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015 National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015 Indhold Baggrund og formål 2 Nationalt Forebyggelsescenter 2 Fokusområder 2014 2015 3 Rigspolitiets (NFC) målsætninger og leverencer i 2014

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 12-12-2012

Referat. Kredsrådets møde den 12-12-2012 8. januar 2013 Sagsbehandler: LHK NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 12-12-2012 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, vicepolitidirektør

Læs mere

Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By

Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU - aflæggerbordet Til orientering Cover til samarbejdsaftale mellem CSB og Københavns Politi vedr. Tryg By Baggrund Københavns Politi har ønsket at udforme en samarbejdsaftale,

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Forord

Læs mere

POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2018

POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2018 POLITIETS VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2018 TRYGHED, SIKKERHED OG TILGÆNGELIGHED ET BORGERNÆRT, EFFEKTIVT OG PROFESSIONELT POLITI. Mission Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Samarbejdsplanen for kredsrådet

Samarbejdsplanen for kredsrådet Kredsrådet Syd- og Sønderjylland Samarbejdsplanen for kredsrådet Indholdsfortegnelse 1. Organisering af samarbejdet mellem rne og politiet i Syd- og Sønderjylland... 2 1.1 Det strategiske niveau... 2 1.2

Læs mere

Oplæg til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune

Oplæg til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Bilag 1 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 16. marts 2017 Tryg i Aarhus Oplæg til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Tryghed er et grundlæggende behov for alle mennesker.

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

Kredsrådet i Sydøstjyllands Politikreds Samarbejdsplan 2014

Kredsrådet i Sydøstjyllands Politikreds Samarbejdsplan 2014 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. Organisering af samarbejdet mellem Sydøstjyllands Politi og kommunerne... 4 2.1 Det strategiske niveau... 4 2.2 Det operative niveau... 4 2.3 Det taktiske niveau

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere