Samarbejdsplan Politi og kommuner i Nordsjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland"

Transkript

1 Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1

2 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende, da en række af de operative opgaver, som politikredsen står over for ikke mindst indsatsen mod indbrudskriminaliteten kun kan løses gennem inddragelse af det omgivende samfund. Dette gælder i første række kommunerne som naturlige eksponenter for lokalsamfundene, men også en række andre interessenter. Dette partnerskab ønsker Nordsjællands Politi ikke mindst at forankre gennem Kredsrådet og lokalrådsstrukturen, der er omdrejningspunkt for politiets samarbejde med kommuner og andre decentrale myndigheder samt interesseorganisationer m.v. Denne samarbejdsplan, som det i henhold til retsplejelovens 113 påhviler politidirektøren at udarbejde, skal ses som led heri. Med dette udgangspunkt og på grundlag af politikredsens mission, vision og overordnede målsætninger samt strategiske rammer præsenteres hermed samarbejdsplanen for Samarbejdsplanen udgør den strategiske ramme for politiets opgaveløsning i forhold til lokalsamfundet, men vil endvidere kunne danne afsæt for kommunernes og andre interessenters aktiviteter på det forebyggende og kriminalitetsbekæmpende område. Planen er således et grundlag for samarbejdet, men det forudsættes i denne kontekst, at dette understøttes og udvikles gennem de talrige institutionaliserede eller bilaterale kontakter i en lang række formelle og uformelle fora for samarbejde og informationsudveksling, der eksisterer i det løbende samarbejde mellem politi, kommuner og andre interessenter. Nordsjællands Politi og Kredsrådet forpligter sig til at virke herfor. Nordsjællands Politis mission, vision og overordnede målsætning Vi virker for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed (Nordsjællands Politis Mission) I samarbejde med det øvrige samfund sikrer vi, at Nordsjælland er et trygt og sikkert sted (Nordsjællands Politis vision) 2

3 Vi løser alle umiddelbare borgervendte opgaver med fokus på borgernes tryghed, efterforsker og opklarer alvorlig kriminalitet, sikrer borgerne hurtig og kompetent bistand i faresituationer, forudsiger og imødegår ændringer i kriminalitetsmønsteret, arbejder forebyggende og løser alle vores opgaver som en moderne samarbejdende offentlig virksomhed, der har fokus på en effektiv ressourceudnyttelse, innovation i opgaveløsningen og de ansattes kompetencer, trivsel og arbejdsmiljø. (Nordsjællands Politis overordnede målsætning). Tilbageblik på 2013 De overordnede rammer for Nordsjællands Politis virksomhed har i 2013 i lighed med tidligere år i væsentlig grad været bestemt både af politikredsens resultatkontrakt og den nationale strategiplan for politiets virksomhed. Politikredsens strategi for 2013 har afspejlet disse pejlemærker, men indeholdt også en række indsatsområder, der fokuserede på mere lokale problemfelter. Politikredsens ønske om lokal forankring og samarbejde med lokalsamfundet har været et centralt omdrejningspunkt for mange af de lokale indsatser. Et centralt eksempel herpå er den lokalrådskonference, der i efteråret 2013 afholdtes med stor tilslutning. Her fik politi og kommuner lejlighed til i fællesskab ikke alene at drøfte hvilke politimæssige indsatser, der skal prioriteres i 2014, men også hvorledes der kan ske en yderligere udbygning og optimering af Kredsråds- og lokalrådssamarbejdet og hvilke muligheder politi og kommuner har for at kunne indgå i nye former for partnerskaber. Der var i lyset af det positive og konstruktive forløb af konferencen bred enighed om at afholde et lignende arrangement i Den overordnede budgetprofil for politikredsen i de kommende år peger på, at politikredsen - ligesom i de foregående år - skal løse flere og mere komplicerede opgaver med mindre personale og for færre penge i Den økonomiske virkelighed illustreres ved nedenstående figur 1 3

4 Figur 1 Det økonomiske perspektiv indebar i 2013, at politikredsens medarbejderressourcer var reduceret med ca. 10 %. I 2013 påbegyndtes desuden en landsdækkende lederreform i såvel politi og anklagemyndighed, der implementeres den 1. april Lederreformen vil blandt andet indebære en reduktion af antallet af lederstillinger. På den baggrund er det tilfredsstillende at Nordsjællands Politi i 2013 har opnået en række positive driftsresultater, herunder ikke mindst en betydelig reduktion i antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse, ligesom politikredsen har markeret sig positivt i forbindelse med en række kampagner og andre forebyggende indsatser, der har betrådt nye veje for politimæssig indsats. Det drejer sig bl.a. om kampagner i forhold til tyverier i offentlige transportmidler og tryghed i forbindelse med julehandlen. Desuden er kampagnen vedrørende bedrageri ved handler på internettet videreført i 2013 med bistand fra de kommunale uddannelsescentre. Politikredsens enhed for særligt trygge boligområder (ETB), der blev etableret som et særligt lokalt indsatsområde i forbindelse med politikredsens resultatkontrakt 2012, og som tager afsæt i et udbygget samarbejde med de involverede kommuner, har også i 2013 opnået en 4

5 række gode resultater, ligesom det tværsektorielle samarbejde har vist sig at fungere efter hensigten og bidrage væsentligt til enhedens virksomhed. ETB forventes videreført i 2014 og 2015 i kraft af særlige puljemidler hertil. Politikredsens virksomhedsberetning, der udsendes samtidig hermed, indeholder en mere detaljeret gennemgang af politikredsens virksomhed. Forudsætninger i forhold til 2014 Denne samarbejdsplan, der sætter rammen for særlige fokusområder for den politimæssige indsats og det tværsektorielle samarbejde i 2014, hviler på en række forudsætninger og forventninger med hensyn til politikredsens handlefrihed i forhold til aftalemæssige og andre lignende bindinger, der supplerer Nordsjællands Politis strategiske plan for Af særlig betydning er: Politiets og anklagemyndighedens overordnede strategi for , der sætter retning for politiets og anklagemyndighedens virksomhed Rigspolitiets nationale strategiplan for politiets operative indsats i 2014, der udpeger en række særligt prioriterede indsatsområder Politikredsens resultatkontrakt, samt Finanslovaftalen for Det er inden for disse rammer afgørende for opgaveløsningen, at den enkelte opgave identificeres, analyseres, planlægges og udføres på en sådan måde, at der skabes sammenhæng i forhold til løsningen af samtlige politikredsens opgaver, at der sker inddragelse af samarbejdspartnerne i det omgivende samfund og lokal forankring i forhold til kredsråd og lokalråd. Selvom et problemfelt er uomtalt, er dette ikke udtryk for, at der ikke i 2014 vil være fokus på indsats og udvikling på dette område, men alene at der skønnes behov for klar og enkel udmelding i forhold til de væsentligste indsatsområder, såfremt der skal fastholdes en stærk fokusering herpå gennem hele året. Samarbejdsplanen har været drøftet i Kredsrådet. 5

6 Overordnede mål for samarbejdet mellem politi og samfund Det er det overordnede mål at bevare og udbygge kontakt, dialog og samarbejde mellem alle relevante interessenter i forhold til kriminalitetsforebyggelse og kriminalitetsbekæmpelse i Nordsjælland. Kredsrådet skal fungere som det strategiske forum, der fastlægger de overordnede og langsigtede mål for samarbejdet, og som samtidig i fornødent omfang prioriterer og koordinerer aktiviteter, metoder og ressourcer, der er fornødne herfor. Kredsrådet skal drøfte spørgsmål af overordnet karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politi og lokalsamfund. Det vil i denne forbindelse være relevant at drøfte områder, hvor der er behov for at sikre sammenhæng i politiets og kommunernes opgavevaretagelse, herunder ikke mindst i forbindelse med den kriminalitetsforebyggende indsats. Lokalrådene er udførende i forhold til opfyldelse af strategier og mål fastlagt af Kredsrådet. Det er sigtet hermed At kriminalitetsniveauet i lokalområderne reduceres At politiet opleves som synligt, samarbejdende, koordinerende og nærværende At samarbejdet på alle niveauer er velfungerende og tilrettelagt på en måde så information, viden og idéer kommunikeres og deles frit og levende mellem de forskellige parter til gavn for helheden At samarbejdet på alle niveauer medvirker til, at der skabes en sammenhængende indsats på det kriminalpræventive område for at sikre børns og unges trivsel og for at bryde fødekæden til det kriminelle miljø At samarbejdspartnere på alle niveauer har et godt kendskab til hinanden og hinandens samarbejdsområder samt At samarbejdspartnere på alle niveauer som led i en naturlig og dynamisk proces koordinerer med og inddrager hinanden i beslutningsprocesser omkring fælles aktiviteter. Lokalrådskonferencen 2013 var en god lejlighed til i en åben og inddragende dialog mellem politi og kommuner at afstemme forventninger og tage de indledende skridt til et mere ligeværdigt samarbejde omkring en udbygning og styrkelse af Kredsråds- og lokalrådssamarbejdet med henblik på fremme af pejlemærkerne ovenfor. Herved står det først 6

7 for i forlængelse af drøftelserne på lokalrådskonferencen at undersøge behovet og mulighederne for at forstærke og nytænke samarbejdet omkring fælles aktiviteter, bl.a. gennem en ny, robust, kontaktmodel og et samarbejde på strategisk niveau omkring fælles problemidentifikation og indsatstilrettelæggelse. Den kriminalitetsforbyggende indsats Strategi Politikredsens tværsektorielle samarbejde tager udgangspunkt i en tidlig, helhedsorienteret og sammenhængende indsats i forhold til de børn og unge, der udviser risikoadfærd. Nordsjællands Politis forebyggende indsats søger generelt at tage udgangspunkt i en erfaringsog evidensbaseret viden, og den har derfor fokus på situationsbestemt forebyggelse. Det forebyggende arbejde skal være tæt forankret i lokalsamfundet for at sikre en effektiv indsats. Det er politiets hensigt inden for rammerne af lokalrådene at arbejde med etablering af operative fora sammen med kommunerne, hvor der kan udveksles oplysninger om fokuspersoner, gennemføres fælles kriminalitetsanalyser, og hvor den samlede politimæssige og kommunale indsats i forhold til kriminalitet kan planlægges, iværksættes og evalueres. Det forventes i øvrigt at der i løbet af 2014 udarbejdes en ny national forebyggelsesstrategi. Organisering Omdrejningspunktet for den forebyggende indsats er forebyggelsesmedarbejderne i lokalpolitiet og i det kriminalpræventive sekretariat under EAE (Enheden for analyse og efterretninger, tidl. OPA). Det kriminalpræventive sekretariat har til opgave at koordinere og understøtte alle nationale og lokale forebyggende indsatser i Nordsjællands Politikreds. Baggrunden for forebyggelsen er dels Nordsjællands Politis politistrategiske handleplaner, dels lokalrådenes beslutninger. Hver lokalstation har et antal medarbejdere, der blandt andet i samarbejde med SSPorganisationen varetager det forebyggende arbejde i kommunerne. 7

8 Enheden for trygge boligområder har ansvaret for det forebyggende arbejde i de særligt udsatte boligområder. Indsatsområder Nordsjællands Politi prioriterer i overensstemmelse med nationale strategier og mål o.l. også på det forebyggende område at fokusere på en række konkrete indsatsområder. Det drejer sig om bl.a. indbrud i privat beboelse, borgerrettede tyverier og butikstyverier, tyveri fra svømmehal og idrætsanlæg, samt tyveri fra lomme/taske. Endvidere er der en række fast etablerede opgaver, som Nordsjællands Politi varetager på det forebyggende område. SSP-samarbejdet Nordsjællands Politi og SSP i Nordsjælland samarbejder omkring de tidlige og tværsektorielle kriminalpræventive indsatser. En af opgaverne for 2014 er bekymringsbreve og bekymringssamtaler, hvor sigtet er udvikling af et koncept til gennemførelse af bekymringssamtaler, der i første omgang skal implementeres i de udpegede særligt udsatte boligområder. Lokalrådet for Hillerød kommune har indstillet projektet til Den kriminalpræventive pris i 2014, der uddeles af Det Kriminalpræventive Råd. Kriminalpræventivt Sekretariat indgår i en arbejdsgruppe under Rigspolitiet, der har til opgave at foretage en kortlægning af politiets færdsels- og kriminalpræventive undervisning i folkeskolen, herunder også i Nordsjællands Politi. Der forestår tilbage en analyse af dataindsamlingen, der afsluttedes i december Rigspolitiet er ansvarlig for analysen, der forventes afsluttet i I øvrigt fastholdes og udvikles det eksisterende konstruktive samarbejde mellem kommunernes SSP-konsulenter og Nordsjællands Politi. Borgerinvolvering Nordsjællands Politi iværksatte i 2012 og 2013 en kraftig styrkelse af borgerinvolvering på en lang række områder, herunder TRYK POLITI (SMS service), ved særlige indsatser i forbindelse med politikredsens strategier og gennem etablering af en Facebook-side samt Twitter. 8

9 I løbet af 2013 er sms samarbejdet Tryk Politi vokset til at have et volumen på ca tilmeldte borgere. På Facebook har Nordsjællands Politis i løbet af 2013 set en stigning på ca. 72 % i antal følgere. Nordsjællands Politi bliver medio marts fulgt af ca borgere. Politiets historier til facebook har en høj indflydelsesrate. Eksempelvis nåede en efterlysning på en ung mand, der ikke var kommet hjem fra en bytur, ud til ca borgere i løbet af en weekend. På Twitter etablerede Nordsjællands Politi sig ultimo august Medio marts har Nordsjællands Politi ca følgere. Twitter er derfor meget egnet til at give et helt aktuelt situationsbillede omkring fx færdselsuheld og efterlysninger. Twitter er derfor et godt redskab til at nå ud til mange borgere med information, idet også mange medier bruger twitter aktivt. I forbindelse med stormene Allan og Bodil i oktober og december 2013 blev både twitter og facebook brugt som krisekommunikationsmiddel, og flere tweets blev læst op direkte på TV2 News. Både Facebook og Twitter vurderes på denne baggrund meget effektive redskaber til at skabe opmærksomhed og årvågenhed hos en større del af befolkningen i forhold til hændelser af politimæssig karakter. Borgerinvolvering, herunder også på de sociale medier er derfor af Nordsjællands Politi fortsat undergivet et særligt strategisk fokus, hvilket fremgår af et afsnit i denne plan. Radikalisering og Ekstremisme PET's afdeling for Forebyggende Sikkerhed samt Social-, Børne og Integrationsministeriet udrullede sammen med politikredsene og kommunerne i Danmark i 2011 et fælles program for en partnerskabsbaseret indsats. Kommunerne og politiet udvalgte via SSP-samarbejdet ressourcepersoner, der blev undervist og trænet i, hvorledes man kan forebygge og spotte spirende radikalisering og ekstremisme. Blandt andet krisen i Syrien og den gruppe af unge fra Danmark, der er rejst til Syrien for at deltage i krigen i Syrien, har medført, at der i Danmark fortsat er et stort fokus på radikalisering og ekstremisme. Det er derfor fortsat meget vigtigt at forankre den rette indsats blandt frontliniemedarbejdere. Nordsjællands politi og kommunerne vil således søge en 9

10 styrkelse og udbredelse af den lokale indsats samme med andre relevante samarbejdspartnere. Herunder har Kriminalforsorgen også fokus på udfordringen, og det har vist sig, at det i praksis kan lade sig gøre at inddrage og arbejde med alle parters viden i et partnerskab. EXIT-bandekriminalitet Justitsministeriet udmeldte i 2011 sammen med regeringen modellen: En Vej Ud - Rammemodel for exit-programmer for rocker- og bandemedlemmer, der ønsker at bryde ud af miljøet. Kommunerne, Kriminalforsorgen og Nordsjællands Politi har siden samarbejdet med denne model som udgangspunkt. Erfaringerne viser, at der er behov for en fortsat indsats, men også at der er behov for at inddrage og anvende de høstede erfaringer i udmøntningen af en ny og bedre strategi. Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter har for nyligt oplyst, at en ny vejledning er på vej på området. På baggrund af udviklingen i bandekriminaliteten har den tværgående indsats overfor denne et stort fokus hos alle relevante myndigheder. Det har endvidere nationalt vist sig, at mange af de unge, der drager til Syrien for at kæmpe, også har relationer til bandemiljøet. Nordsjællands politi vil derfor fortsat - i samarbejde med andre myndigheder og organisationer - fastholde en stærk og koncentreret EXIT-indsats. PSP-samarbejdet PSP-samarbejdet (Psykiatrien, Socialforvaltning og Politiet) har i Nordsjælland fokus på udvalgte personer i den målgruppe, som lovgrundlaget om PSP-samarbejdet har defineret. Der er tale om et formelt samarbejde, hvor der løbende identificeres og udføres en konkret indsats overfor fokuspersonerne. Erfaringerne viser, at alle har god gavn af netværket. Netværket og ressourcerne, der er lagt i PSP-samarbejdet, er af Politiets Efterretningstjenestes afdeling for Forebyggende Sikkerhed samt Social-, Børne- og Integrationsministeriet også fundet værdifuldt i det forebyggende arbejde omkring radikalisering og ekstremisme. KSP-samarbejdet KSP-samarbejdet mellem Kriminalforsorgen, Sociale myndigheder og Politiet blev formelt indført i 2011, som en del af regeringens indbrudspakke. Netværket i denne indsats er identisk 10

11 med de myndigheder og organisationer, der arbejder med EXIT-indsatsen. Udfordringer og muligheder på området er ligeledes identiske. I 2013 er der gennemført analyser og etableret forundersøgelser med inddragelse af viden fra Rigspolitiets afdelinger om de foreliggende muligheder og rammer - herunder retsplejelovens 115, der indeholder reglerne om udveksling af oplysninger i det formelle samarbejde mellem politi og myndighederne på det forebyggende område. Konfliktråd Konfliktråd er et mødeforum, hvor gerningspersonen og den forurettede mødes frivilligt og ved hjælp af en mægler sammen søger at finde en løsning på konflikten. Den grundlæggende tanke er, at konfliktrådet er et supplement til den sædvanlige straffeproces, og det har vist sig, at det samtidig har en kriminalpræventiv effekt i forhold til gerningspersonen. Nordsjællands politi har gennemført mange konfliktråd i 2013 og har rigtigt gode erfaringer med indsatsen. Arbejdet med konfliktråd fortsætter i Offerrådgivning Via Lokalrådene forestår Kriminalpræventivt Sekretariat information til kommunerne om den ved lovgivning fastlagte Offerrådgivning, der i politikredsens geografiske område varetages af organisationen Offerrådgivningen i Nordsjælland. VSP-samarbejdet VSP-samarbejdet vej, skole og politi omfatter den færdselspræventive skoleindsats der udføres i et partnerskab mellem den enkelte kommune og politikredsen. En VSP-netværksgruppe bestående af repræsentanter fra kommunens vej- og skoleforvaltninger og lokalpolitiets forebyggende enhed forventningsafstemmer indsatsen. Der udarbejdes en handlingsplan, der afstemmes med Lokalrådet med følgende punkter; elevdelmålskrav fastlagt af Undervisningsministeriet, undervisningskompetence i færdselslære, forældreforankring af ansvaret for børnenes forståelse af adfærd i trafikken og skolernes trafikpolitik. Dette arbejde er, bortset fra enkelte kommune, efterhånden udbredt til hele politikredsen. 11

12 Den kriminalitetsbekæmpende indsats Nordsjællands Politikreds er kendetegnet ved en relativt høj urbaniseringsgrad med udstrakte villakvarterer og en veludbygget infrastruktur både for så vidt angår motorveje og øvrigt vejnet og med hensyn til offentlig transport, herunder S-togsnet og lokalbaner. Herudover kendetegnes politikredsen af en i forhold til landsgennemsnittet høj gennemsnitlig disponibel familieindkomst, således som det illustreres i nedenstående figur 4. Figur 4: Gennemsnitlig disponibel familieindkomst 2011 (Danmarks Statistik). Det er på denne baggrund ikke overraskende, at politikredsens kriminalitetsmæssigt største udfordring er berigelseskriminalitet. På dette område udgør indbrud i privat beboelse et ganske særlig problemfelt. Uanset at det i 2013 lykkedes at reducere antallet af anmeldte indbrud i privat beboelse med 12 pct. i forhold til året forinden (fra i 2012 til i 2013), er antallet af indbrud i privat beboelse fortsat uacceptabelt højt, og Nordsjællands Politi har ikke oplevet en stagnation på dette kriminalitetsområde på linje med udviklingen i andre områder af landet. På samme måde kan det iagttages, at også andre former for borgerrettede tyverier og butikstyverier fortsat forekommer i uacceptabelt omfang i De borgerrettede tyverier 12

13 drejer sig bl.a. om tyveri af nummerplader, lommetyverier, tricktyverier og om end i betydeligt mindre omfang røveri mod borgere i egen bolig. De tilgængelige analyser og evalueringen af indbrudsindsatsen har vist, at stigningen i antallet af anmeldelser blandt andre faktorer fortsat kan tilskrives En stigning i antallet af tilrejsende kriminelle, der primært kommer fra Østeuropa og En større professionalisering og organisering blandt visse indbrudstyve, der går efter særligt efterspurgte varer som f.eks. designmøbler og som har tilknytning til organiserede kriminelle grupper og netværk. Det er oplagt, at bekæmpelse af indbrud i privat beboelse også i 2014 skal være et centralt indsatsområde for Nordsjællands Politi, ligesom politiet vil bevare fokus mod driverne bag indbrudskriminaliteten. Det vil sige aftagerne af tyvekoster og de efterfølgende hælerled. Herudover skal fokus endvidere skærpes i forhold til butikstyverier, borgerrettede tyverier og røveri mod borgere i eget hjem. De strategiske mål vil fortsat være: At antallet af indbrud i privat beboelse nedbringes; At antallet af sigtelser for indbrud i privat beboelse øges, særligt hvis antallet af anmeldelser ikke falder; At Nordsjællands Politi forbliver omdrejningspunkt for en særlig indsats mod indbrudskriminalitet, der rækker over politikredsgrænserne ( TFI / Task Force Indbrud ); At indsatsen mod hæleri fastholdes; At indsatsen mod udenlandske kriminelle, der begår indbrudskriminalitet, styrkes; At indsatsen mod borgerrettede tyverier og butikstyverier i øvrigt videreføres; samt At der er fokus på opklaringen af kvalificerede hjemmerøverier. Som et nyt element i strategien vil Nordsjællands Politi i 2014 i langt højere grad fokusere på kriminalitet, som kan ramme borgerne med afsæt i internettet, såkaldt cybercrime. Det betyder, at politikredsen - udover kampagnerne vedr. bedrageri ved handel via internettet på uddannelsesinstitutionerne i kommunerne - i nært samarbejde med Rigspolitiet vil opbygge kapacitet og særlige kompetencer til imødegåelse af denne form for kriminalitet. De første skridt er allerede taget i 2013, men udviklingen skal fortsættes og accelereres i

14 Enheden for Trygge Boligområder I 2012 etablerede Nordsjællands Politi med gode resultater til følge en særlig Enhed for Trygge Boligområder (ETB). Det strategiske mål hermed var At nedbringe kriminaliteten og øge opklaringen af kriminalitet i de særligt udsatte boligområder At øge trygheden for beboerne og de, der færdes i de særligt udsatte boligområder At bekæmpe og forebygge den kriminalitet, der udspringer fra de særligt udsatte boligområder At forhindre, at børn og unge i de særligt udsatte boligområder opnår tilknytning til de miljøer, herunder rocker/bandemiljøet, hvorfra kriminaliteten og den utrygheds- og uroskabende adfærd i områderne udspringer At sikre, at sager vedrørende overtrædelse af straffeloven begået i de særligt udsatte boligområder fremmes mest muligt og At sikre, at der laves planer for det kriminalpræventive arbejde i de særligt udsatte boligområder Denne strategiske hensigt skal videreføres i 2014 og opgaver for ETB defineres fortsat i overensstemmelse med udgangspunktet sådan: Enheden skal iværksætte en selvstændig kriminalitetsforebyggende og -bekæmpende indsats i de udvalgte udsatte boligområder. Dette skal ske på grundlag af en løbende monitering af kriminalitetsbilledet i de udvalgte områder. Enheden skal desuden koordinere Nordsjællands Politis samlede forebyggende, efterforskningsmæssige og operative indsats i de udvalgte særligt udsatte boligområder. Enheden skal tilbyde kommuner, boligforeninger og andre interessenter i de udvalgte udsatte boligområder at koordinere den samlede tryghedsskabende, kriminalitetsforbyggende og kriminalitetsbekæmpende indsats i disse områder. Nordsjællands Politi vil i forhold til indsatsen i særligt udsatte boligområder herudover betjene sig af et bredt metodevalg med indsats af alle til rådighed stående ressourcer. Afsættet vil være politiets kerneydelser: Efterforskning (og efterretning), operation samt forebyggelse (community policing). Konkret er der iværksat Task Forces i flere 14

15 kommuner, hvor der er sat særligt fokus på territorielle uroskabende ungdomsgrupperinger Indsatsen i særligt udsatte boligområder bygger på et gensidigt forpligtende samarbejde (partnerskab) mellem kommuner, boligselskaber og politi, hvor netop koordineringen af de mange indsatser er en af de vigtigste faktorer. Hovedvirkemidlet til at skubbe de uroskabende grupperinger ud, er at opruste den sociale kapital (sammenhængskraften) i boligområderne, og det sker på mange områder ved, at der arbejdes med begreberne netværksdannelse, retfærdighed og tillid. I øvrigt defineres ETB s geografiske arbejdsområde fortsat i overensstemmelse med drøftelserne herom i Kredsrådet. Partnerskab og borgerinvolvering Hvis Nordsjællands Politi skal nå sine mål, og hvis kriminaliteten, særligt indbrudskriminaliteten, skal bekæmpes effektivt, er det afgørende at opnå et godt og tillidsfuldt samarbejde med borgerne og andre interessenter i det omgivende samfund. Politikredsen skal derfor også i 2014 over en bred front arbejde for og tage initiativer til etablering af et sådant samvirke. Herved vil fokus særlig blive rettet mod mulighederne for nytænkning sammen med relevante interessenter (co-creation) med det formål at kunne implementere innovative løsninger, der tilgodeser både politiets mål for sikring af borgernes tryghed og interessenternes behov. I en kommunal sammenhæng vil interessen for effektiviseringer og innovative velfærdsløsninger være central. Herigennem skal også borgernes generelle opmærksomhed og tilskyndelse til at videregive informationer til politiet styrkes. For at styrke inddragelsen af borgerne vil politikredsen indhøste erfaringer med mulighederne for borgerdialog via de sociale medier gennem etablering af et borgerpanel. Desuden vil politiet udvikle måden, politiet bruger sociale medier på. Med projektet Tryk Politi SMS er der skabt nye veje for at øge trygheden i befolkningen og for bekæmpelsen af kriminalitet gennem borgerinvolvering. Der er betydelige potentialer og synergieffekter i en udbygning af indsatsen for at skabe opmærksomhed hos borgerne i bred forstand til fordel for tryghedsskabelse og bekæmpelsen af kriminalitet. 15

16 Nordsjællands Politi vil i 2014 forsætte udbygningen af anvendelsen af Tryk Politi SMS ved navnlig at øge antallet af tilmeldte borgere. Succesen med kommunernes tilmelding af medarbejdertelefoner til ordningen vil afgjort styrke denne aktivitet. Nordsjællands Politi skal endvidere fortsat udnytte mulighederne for at indgå lignende partnerskabsaftaler med andre institutioner og brancher. Der er i 2013 indgået aftaler med 5 private og offentlige virksomheder ved tilmelding til Tryk Politi SMS og i 2014 vil der blive taget kontakt til andre relevante private og offentlige institutioner. Nordsjællands Politi vil i en række boligområder med en særlig øget forekomst af indbrud i beboelse yderligere som et led i arbejdet med partnerskab og borgerinvolvering udbygge samarbejdet med bolig- og grundejerforeninger med henblik på en målrettet og effektfuld styrkelse af borgernes involvering bl.a. gennem tilmelding til Tryk Politi, vejledning om sikring af eget hjem og nabohjælpsordninger. Herved vil politikredsen fortsat inddrage Det Kriminalpræventive Råds Nabohjælp-kampagne som et integreret led i indsatsen. Borgerindsatsen vil endvidere blive understøttet ved anvendelse af Facebook. Som et led i samarbejdet og for at styrke den kriminalpræventive indsats gennemfører Nordsjællands Politikreds i 2014 en række borgerrettede kampagneindsatser, der sætter fokus på aktuelle kriminalitetstrends, og som særligt belyser forebyggende og adfærdsregulerende temaer. Kredsen vil herved fortsat arbejde for at udvikle en fælles opfattelse hos borgere og eksterne samarbejdspartnere om, at vi har fælles vision og mål om at skabe tryghed. Det vil sige en fortsat udvikling af et TRYG-univers, hvori indgår SMS-Tryk Politi og kampagnerne Tryg E-shopping og Tryg Rejse. Det strategiske mål i 2014 vil derfor være At der fortsat dannes (flere) partnerskaber i forhold til både offentlige og private interessenter At borgersamarbejdet gennem TRYK-POLITI fortsat styrkes og udbygges At der udvikles et borgerpanel koncept At politiets anvendelse af sociale medier udvikles At der gennemføres en række borgerrettede kampagner af forebyggende karakter. 16

17 Sammenfatning Efter behandling af denne plan i Kredsrådet er der mellem kommunerne i Nordsjællands Politikreds og politikredsen enighed om, at Nordsjællands Politi skal sikre at hensynet til borgerne er styrende for den politimæssige opgaveløsning i Nordsjællands Politi, og at politiets indsats tilrettelægges i overensstemmelse med borgernes behov og berettigede forventninger at politiets tilstedeværelse og tilgængelighed løbende evalueres og tilpasses af hensyn til en optimal opgaveløsning at borgerne får hurtig hjælp, når der er behov derfor at Kredsrådet, lokalrådene og andre relevante eksterne interessenter og fora inddrages i tilrettelæggelsen og prioriteringen af indsatsen at der i 2014 tages initiativ til afholdelse af en lokalrådskonference, dels til opfølgning på anbefalingerne fra konferencen i 2013, dels til drøftelse af nye initiativer af kriminalitetsforbyggende og kriminalitetsbekæmpende karakter at den forebyggende, operative og strafforfølgende indsats baseres på valide analyser samt et opdateret, relevant efterretningsbillede at politikredsens organisation og kompetencer til stadighed tilpasses og udvikles med henblik på at yde borgerne den bedst mulige politimæssige betjening at fokus på indsatsen mod borgerrettede tyverier, herunder særligt indbrud i beboelse, røveri i egen bolig og hæleri fastholdes, at indsatsen i forhold til borgerinddragelse og etablering af partnerskaber udbygges, herunder gennem TRYK-POLITI og andre elektroniske kommunikationsformer at indsatsen i forhold til tryghed i boligområder, herunder gennem Enheden for Trygge Boligområder, fastholdes at færdselssikkerheden fastholdes gennem en fokuseret politiindsats at produktivitet og effektivitet i straffesagsbehandlingen fastholdes samt at kommunerne i politikredsen skal: indgå i aktiviteterne omkring borgerinvolvering og partnerskaber tilstræbe at resultaterne af lokalrådskonferencen i 2013 videreføres og udvikles 17

18 holde fokus på at indgå i arbejdet med tryghed i boligområder, herunder navnlig i forhold til de identificerede særligt udfordrede boligområder i politikredsen, sikre en effektiv forebyggende indsats og det fornødne samarbejde til Nordsjællands Politi på alle niveauer. 18

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

Mål- og resultatplan for politiet

Mål- og resultatplan for politiet JUSTITSMINISTERIET RIGSPOLITIET RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for politiet 2015 Politiets strategiske målbillede Politiets mission og vision I politiets og anklagemyndighedens fælles strategi for 2011-2015

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN 2015 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 SIDE FORORD 3 MISSION, VISION OG MÅL 4 RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 5 SAMARBEJDSFORA 6 SÅDAN ARBEJDER VI 7 LOKALPOLITIET 7 EFTERFORSKNINGEN

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

SSP - en guide til samarbejdet

SSP - en guide til samarbejdet SSP - en guide til samarbejdet Indhold SSP - en guide til samarbejdet...................................................... 3 Kapitel 1: SSP før og nu... 5 Kapitel 2: Model for forebyggelse... 8 Kapitel

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 INDHOLD Forord...4 Indledning...5

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror Vi lever i en verden, hvor voldelige kræfter vil

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet i Stevns Kommune 2011 2014 SSP samarbejdet 1 Indhold Forord... 4 Formålet... 5 Mål... 5 Hvad er SSP-samarbejdet... 6 Tryghed... 7 Opbyggende indsats... 7 Forebyggende

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Årsberetning ÅRS BERET NING. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI. fortsættes på side 2 >>

Årsberetning ÅRS BERET NING. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI. fortsættes på side 2 >> Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI Årsberetning Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI 2011 2011 ÅRS BERET NING fortsættes på side 2 >> Forord Endnu et år er gået, og det er blevet tid til at gøre

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes!

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Når man bliver udsat for et indbrud, mister man ikke kun ting af økonomisk eller affektionsværdi. Når en fremmed har været trængt ind og gennemrodet ens bolig,

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014 Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014 Indhold Forord 1 Indledning 2 Nye aktiviteter 6 Den gode indsats fortsætter 14 Organisering og aktører 24 Implementering og opfølgning 29 Forord

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere