Samarbejdsplan Politi og kommuner i Nordsjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland"

Transkript

1 Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1

2 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende, da en række af de operative opgaver, som politikredsen står over for ikke mindst indsatsen mod indbrudskriminaliteten kun kan løses gennem inddragelse af det omgivende samfund. Dette gælder i første række kommunerne som naturlige eksponenter for lokalsamfundene, men også en række andre interessenter. Dette partnerskab ønsker Nordsjællands Politi ikke mindst at forankre gennem Kredsrådet og lokalrådsstrukturen, der er omdrejningspunkt for politiets samarbejde med kommuner og andre decentrale myndigheder samt interesseorganisationer m.v. Denne samarbejdsplan, som det i henhold til retsplejelovens 113 påhviler politidirektøren at udarbejde, skal ses som led heri. Med dette udgangspunkt og på grundlag af politikredsens mission, vision og overordnede målsætninger samt strategiske rammer præsenteres hermed samarbejdsplanen for Samarbejdsplanen udgør den strategiske ramme for politiets opgaveløsning i forhold til lokalsamfundet, men vil endvidere kunne danne afsæt for kommunernes og andre interessenters aktiviteter på det forebyggende og kriminalitetsbekæmpende område. Planen er således et grundlag for samarbejdet, men det forudsættes i denne kontekst, at dette understøttes og udvikles gennem de talrige institutionaliserede eller bilaterale kontakter i en lang række formelle og uformelle fora for samarbejde og informationsudveksling, der eksisterer i det løbende samarbejde mellem politi, kommuner og andre interessenter. Nordsjællands Politi og Kredsrådet forpligter sig til at virke herfor. Nordsjællands Politis mission, vision og overordnede målsætning Vi virker for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed (Nordsjællands Politis Mission) I samarbejde med det øvrige samfund sikrer vi, at Nordsjælland er et trygt og sikkert sted (Nordsjællands Politis vision) 2

3 Vi løser alle umiddelbare borgervendte opgaver med fokus på borgernes tryghed, efterforsker og opklarer alvorlig kriminalitet, sikrer borgerne hurtig og kompetent bistand i faresituationer, forudsiger og imødegår ændringer i kriminalitetsmønsteret, arbejder forebyggende og løser alle vores opgaver som en moderne samarbejdende offentlig virksomhed, der har fokus på en effektiv ressourceudnyttelse, innovation i opgaveløsningen og de ansattes kompetencer, trivsel og arbejdsmiljø. (Nordsjællands Politis overordnede målsætning). Tilbageblik på 2013 De overordnede rammer for Nordsjællands Politis virksomhed har i 2013 i lighed med tidligere år i væsentlig grad været bestemt både af politikredsens resultatkontrakt og den nationale strategiplan for politiets virksomhed. Politikredsens strategi for 2013 har afspejlet disse pejlemærker, men indeholdt også en række indsatsområder, der fokuserede på mere lokale problemfelter. Politikredsens ønske om lokal forankring og samarbejde med lokalsamfundet har været et centralt omdrejningspunkt for mange af de lokale indsatser. Et centralt eksempel herpå er den lokalrådskonference, der i efteråret 2013 afholdtes med stor tilslutning. Her fik politi og kommuner lejlighed til i fællesskab ikke alene at drøfte hvilke politimæssige indsatser, der skal prioriteres i 2014, men også hvorledes der kan ske en yderligere udbygning og optimering af Kredsråds- og lokalrådssamarbejdet og hvilke muligheder politi og kommuner har for at kunne indgå i nye former for partnerskaber. Der var i lyset af det positive og konstruktive forløb af konferencen bred enighed om at afholde et lignende arrangement i Den overordnede budgetprofil for politikredsen i de kommende år peger på, at politikredsen - ligesom i de foregående år - skal løse flere og mere komplicerede opgaver med mindre personale og for færre penge i Den økonomiske virkelighed illustreres ved nedenstående figur 1 3

4 Figur 1 Det økonomiske perspektiv indebar i 2013, at politikredsens medarbejderressourcer var reduceret med ca. 10 %. I 2013 påbegyndtes desuden en landsdækkende lederreform i såvel politi og anklagemyndighed, der implementeres den 1. april Lederreformen vil blandt andet indebære en reduktion af antallet af lederstillinger. På den baggrund er det tilfredsstillende at Nordsjællands Politi i 2013 har opnået en række positive driftsresultater, herunder ikke mindst en betydelig reduktion i antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse, ligesom politikredsen har markeret sig positivt i forbindelse med en række kampagner og andre forebyggende indsatser, der har betrådt nye veje for politimæssig indsats. Det drejer sig bl.a. om kampagner i forhold til tyverier i offentlige transportmidler og tryghed i forbindelse med julehandlen. Desuden er kampagnen vedrørende bedrageri ved handler på internettet videreført i 2013 med bistand fra de kommunale uddannelsescentre. Politikredsens enhed for særligt trygge boligområder (ETB), der blev etableret som et særligt lokalt indsatsområde i forbindelse med politikredsens resultatkontrakt 2012, og som tager afsæt i et udbygget samarbejde med de involverede kommuner, har også i 2013 opnået en 4

5 række gode resultater, ligesom det tværsektorielle samarbejde har vist sig at fungere efter hensigten og bidrage væsentligt til enhedens virksomhed. ETB forventes videreført i 2014 og 2015 i kraft af særlige puljemidler hertil. Politikredsens virksomhedsberetning, der udsendes samtidig hermed, indeholder en mere detaljeret gennemgang af politikredsens virksomhed. Forudsætninger i forhold til 2014 Denne samarbejdsplan, der sætter rammen for særlige fokusområder for den politimæssige indsats og det tværsektorielle samarbejde i 2014, hviler på en række forudsætninger og forventninger med hensyn til politikredsens handlefrihed i forhold til aftalemæssige og andre lignende bindinger, der supplerer Nordsjællands Politis strategiske plan for Af særlig betydning er: Politiets og anklagemyndighedens overordnede strategi for , der sætter retning for politiets og anklagemyndighedens virksomhed Rigspolitiets nationale strategiplan for politiets operative indsats i 2014, der udpeger en række særligt prioriterede indsatsområder Politikredsens resultatkontrakt, samt Finanslovaftalen for Det er inden for disse rammer afgørende for opgaveløsningen, at den enkelte opgave identificeres, analyseres, planlægges og udføres på en sådan måde, at der skabes sammenhæng i forhold til løsningen af samtlige politikredsens opgaver, at der sker inddragelse af samarbejdspartnerne i det omgivende samfund og lokal forankring i forhold til kredsråd og lokalråd. Selvom et problemfelt er uomtalt, er dette ikke udtryk for, at der ikke i 2014 vil være fokus på indsats og udvikling på dette område, men alene at der skønnes behov for klar og enkel udmelding i forhold til de væsentligste indsatsområder, såfremt der skal fastholdes en stærk fokusering herpå gennem hele året. Samarbejdsplanen har været drøftet i Kredsrådet. 5

6 Overordnede mål for samarbejdet mellem politi og samfund Det er det overordnede mål at bevare og udbygge kontakt, dialog og samarbejde mellem alle relevante interessenter i forhold til kriminalitetsforebyggelse og kriminalitetsbekæmpelse i Nordsjælland. Kredsrådet skal fungere som det strategiske forum, der fastlægger de overordnede og langsigtede mål for samarbejdet, og som samtidig i fornødent omfang prioriterer og koordinerer aktiviteter, metoder og ressourcer, der er fornødne herfor. Kredsrådet skal drøfte spørgsmål af overordnet karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politi og lokalsamfund. Det vil i denne forbindelse være relevant at drøfte områder, hvor der er behov for at sikre sammenhæng i politiets og kommunernes opgavevaretagelse, herunder ikke mindst i forbindelse med den kriminalitetsforebyggende indsats. Lokalrådene er udførende i forhold til opfyldelse af strategier og mål fastlagt af Kredsrådet. Det er sigtet hermed At kriminalitetsniveauet i lokalområderne reduceres At politiet opleves som synligt, samarbejdende, koordinerende og nærværende At samarbejdet på alle niveauer er velfungerende og tilrettelagt på en måde så information, viden og idéer kommunikeres og deles frit og levende mellem de forskellige parter til gavn for helheden At samarbejdet på alle niveauer medvirker til, at der skabes en sammenhængende indsats på det kriminalpræventive område for at sikre børns og unges trivsel og for at bryde fødekæden til det kriminelle miljø At samarbejdspartnere på alle niveauer har et godt kendskab til hinanden og hinandens samarbejdsområder samt At samarbejdspartnere på alle niveauer som led i en naturlig og dynamisk proces koordinerer med og inddrager hinanden i beslutningsprocesser omkring fælles aktiviteter. Lokalrådskonferencen 2013 var en god lejlighed til i en åben og inddragende dialog mellem politi og kommuner at afstemme forventninger og tage de indledende skridt til et mere ligeværdigt samarbejde omkring en udbygning og styrkelse af Kredsråds- og lokalrådssamarbejdet med henblik på fremme af pejlemærkerne ovenfor. Herved står det først 6

7 for i forlængelse af drøftelserne på lokalrådskonferencen at undersøge behovet og mulighederne for at forstærke og nytænke samarbejdet omkring fælles aktiviteter, bl.a. gennem en ny, robust, kontaktmodel og et samarbejde på strategisk niveau omkring fælles problemidentifikation og indsatstilrettelæggelse. Den kriminalitetsforbyggende indsats Strategi Politikredsens tværsektorielle samarbejde tager udgangspunkt i en tidlig, helhedsorienteret og sammenhængende indsats i forhold til de børn og unge, der udviser risikoadfærd. Nordsjællands Politis forebyggende indsats søger generelt at tage udgangspunkt i en erfaringsog evidensbaseret viden, og den har derfor fokus på situationsbestemt forebyggelse. Det forebyggende arbejde skal være tæt forankret i lokalsamfundet for at sikre en effektiv indsats. Det er politiets hensigt inden for rammerne af lokalrådene at arbejde med etablering af operative fora sammen med kommunerne, hvor der kan udveksles oplysninger om fokuspersoner, gennemføres fælles kriminalitetsanalyser, og hvor den samlede politimæssige og kommunale indsats i forhold til kriminalitet kan planlægges, iværksættes og evalueres. Det forventes i øvrigt at der i løbet af 2014 udarbejdes en ny national forebyggelsesstrategi. Organisering Omdrejningspunktet for den forebyggende indsats er forebyggelsesmedarbejderne i lokalpolitiet og i det kriminalpræventive sekretariat under EAE (Enheden for analyse og efterretninger, tidl. OPA). Det kriminalpræventive sekretariat har til opgave at koordinere og understøtte alle nationale og lokale forebyggende indsatser i Nordsjællands Politikreds. Baggrunden for forebyggelsen er dels Nordsjællands Politis politistrategiske handleplaner, dels lokalrådenes beslutninger. Hver lokalstation har et antal medarbejdere, der blandt andet i samarbejde med SSPorganisationen varetager det forebyggende arbejde i kommunerne. 7

8 Enheden for trygge boligområder har ansvaret for det forebyggende arbejde i de særligt udsatte boligområder. Indsatsområder Nordsjællands Politi prioriterer i overensstemmelse med nationale strategier og mål o.l. også på det forebyggende område at fokusere på en række konkrete indsatsområder. Det drejer sig om bl.a. indbrud i privat beboelse, borgerrettede tyverier og butikstyverier, tyveri fra svømmehal og idrætsanlæg, samt tyveri fra lomme/taske. Endvidere er der en række fast etablerede opgaver, som Nordsjællands Politi varetager på det forebyggende område. SSP-samarbejdet Nordsjællands Politi og SSP i Nordsjælland samarbejder omkring de tidlige og tværsektorielle kriminalpræventive indsatser. En af opgaverne for 2014 er bekymringsbreve og bekymringssamtaler, hvor sigtet er udvikling af et koncept til gennemførelse af bekymringssamtaler, der i første omgang skal implementeres i de udpegede særligt udsatte boligområder. Lokalrådet for Hillerød kommune har indstillet projektet til Den kriminalpræventive pris i 2014, der uddeles af Det Kriminalpræventive Råd. Kriminalpræventivt Sekretariat indgår i en arbejdsgruppe under Rigspolitiet, der har til opgave at foretage en kortlægning af politiets færdsels- og kriminalpræventive undervisning i folkeskolen, herunder også i Nordsjællands Politi. Der forestår tilbage en analyse af dataindsamlingen, der afsluttedes i december Rigspolitiet er ansvarlig for analysen, der forventes afsluttet i I øvrigt fastholdes og udvikles det eksisterende konstruktive samarbejde mellem kommunernes SSP-konsulenter og Nordsjællands Politi. Borgerinvolvering Nordsjællands Politi iværksatte i 2012 og 2013 en kraftig styrkelse af borgerinvolvering på en lang række områder, herunder TRYK POLITI (SMS service), ved særlige indsatser i forbindelse med politikredsens strategier og gennem etablering af en Facebook-side samt Twitter. 8

9 I løbet af 2013 er sms samarbejdet Tryk Politi vokset til at have et volumen på ca tilmeldte borgere. På Facebook har Nordsjællands Politis i løbet af 2013 set en stigning på ca. 72 % i antal følgere. Nordsjællands Politi bliver medio marts fulgt af ca borgere. Politiets historier til facebook har en høj indflydelsesrate. Eksempelvis nåede en efterlysning på en ung mand, der ikke var kommet hjem fra en bytur, ud til ca borgere i løbet af en weekend. På Twitter etablerede Nordsjællands Politi sig ultimo august Medio marts har Nordsjællands Politi ca følgere. Twitter er derfor meget egnet til at give et helt aktuelt situationsbillede omkring fx færdselsuheld og efterlysninger. Twitter er derfor et godt redskab til at nå ud til mange borgere med information, idet også mange medier bruger twitter aktivt. I forbindelse med stormene Allan og Bodil i oktober og december 2013 blev både twitter og facebook brugt som krisekommunikationsmiddel, og flere tweets blev læst op direkte på TV2 News. Både Facebook og Twitter vurderes på denne baggrund meget effektive redskaber til at skabe opmærksomhed og årvågenhed hos en større del af befolkningen i forhold til hændelser af politimæssig karakter. Borgerinvolvering, herunder også på de sociale medier er derfor af Nordsjællands Politi fortsat undergivet et særligt strategisk fokus, hvilket fremgår af et afsnit i denne plan. Radikalisering og Ekstremisme PET's afdeling for Forebyggende Sikkerhed samt Social-, Børne og Integrationsministeriet udrullede sammen med politikredsene og kommunerne i Danmark i 2011 et fælles program for en partnerskabsbaseret indsats. Kommunerne og politiet udvalgte via SSP-samarbejdet ressourcepersoner, der blev undervist og trænet i, hvorledes man kan forebygge og spotte spirende radikalisering og ekstremisme. Blandt andet krisen i Syrien og den gruppe af unge fra Danmark, der er rejst til Syrien for at deltage i krigen i Syrien, har medført, at der i Danmark fortsat er et stort fokus på radikalisering og ekstremisme. Det er derfor fortsat meget vigtigt at forankre den rette indsats blandt frontliniemedarbejdere. Nordsjællands politi og kommunerne vil således søge en 9

10 styrkelse og udbredelse af den lokale indsats samme med andre relevante samarbejdspartnere. Herunder har Kriminalforsorgen også fokus på udfordringen, og det har vist sig, at det i praksis kan lade sig gøre at inddrage og arbejde med alle parters viden i et partnerskab. EXIT-bandekriminalitet Justitsministeriet udmeldte i 2011 sammen med regeringen modellen: En Vej Ud - Rammemodel for exit-programmer for rocker- og bandemedlemmer, der ønsker at bryde ud af miljøet. Kommunerne, Kriminalforsorgen og Nordsjællands Politi har siden samarbejdet med denne model som udgangspunkt. Erfaringerne viser, at der er behov for en fortsat indsats, men også at der er behov for at inddrage og anvende de høstede erfaringer i udmøntningen af en ny og bedre strategi. Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter har for nyligt oplyst, at en ny vejledning er på vej på området. På baggrund af udviklingen i bandekriminaliteten har den tværgående indsats overfor denne et stort fokus hos alle relevante myndigheder. Det har endvidere nationalt vist sig, at mange af de unge, der drager til Syrien for at kæmpe, også har relationer til bandemiljøet. Nordsjællands politi vil derfor fortsat - i samarbejde med andre myndigheder og organisationer - fastholde en stærk og koncentreret EXIT-indsats. PSP-samarbejdet PSP-samarbejdet (Psykiatrien, Socialforvaltning og Politiet) har i Nordsjælland fokus på udvalgte personer i den målgruppe, som lovgrundlaget om PSP-samarbejdet har defineret. Der er tale om et formelt samarbejde, hvor der løbende identificeres og udføres en konkret indsats overfor fokuspersonerne. Erfaringerne viser, at alle har god gavn af netværket. Netværket og ressourcerne, der er lagt i PSP-samarbejdet, er af Politiets Efterretningstjenestes afdeling for Forebyggende Sikkerhed samt Social-, Børne- og Integrationsministeriet også fundet værdifuldt i det forebyggende arbejde omkring radikalisering og ekstremisme. KSP-samarbejdet KSP-samarbejdet mellem Kriminalforsorgen, Sociale myndigheder og Politiet blev formelt indført i 2011, som en del af regeringens indbrudspakke. Netværket i denne indsats er identisk 10

11 med de myndigheder og organisationer, der arbejder med EXIT-indsatsen. Udfordringer og muligheder på området er ligeledes identiske. I 2013 er der gennemført analyser og etableret forundersøgelser med inddragelse af viden fra Rigspolitiets afdelinger om de foreliggende muligheder og rammer - herunder retsplejelovens 115, der indeholder reglerne om udveksling af oplysninger i det formelle samarbejde mellem politi og myndighederne på det forebyggende område. Konfliktråd Konfliktråd er et mødeforum, hvor gerningspersonen og den forurettede mødes frivilligt og ved hjælp af en mægler sammen søger at finde en løsning på konflikten. Den grundlæggende tanke er, at konfliktrådet er et supplement til den sædvanlige straffeproces, og det har vist sig, at det samtidig har en kriminalpræventiv effekt i forhold til gerningspersonen. Nordsjællands politi har gennemført mange konfliktråd i 2013 og har rigtigt gode erfaringer med indsatsen. Arbejdet med konfliktråd fortsætter i Offerrådgivning Via Lokalrådene forestår Kriminalpræventivt Sekretariat information til kommunerne om den ved lovgivning fastlagte Offerrådgivning, der i politikredsens geografiske område varetages af organisationen Offerrådgivningen i Nordsjælland. VSP-samarbejdet VSP-samarbejdet vej, skole og politi omfatter den færdselspræventive skoleindsats der udføres i et partnerskab mellem den enkelte kommune og politikredsen. En VSP-netværksgruppe bestående af repræsentanter fra kommunens vej- og skoleforvaltninger og lokalpolitiets forebyggende enhed forventningsafstemmer indsatsen. Der udarbejdes en handlingsplan, der afstemmes med Lokalrådet med følgende punkter; elevdelmålskrav fastlagt af Undervisningsministeriet, undervisningskompetence i færdselslære, forældreforankring af ansvaret for børnenes forståelse af adfærd i trafikken og skolernes trafikpolitik. Dette arbejde er, bortset fra enkelte kommune, efterhånden udbredt til hele politikredsen. 11

12 Den kriminalitetsbekæmpende indsats Nordsjællands Politikreds er kendetegnet ved en relativt høj urbaniseringsgrad med udstrakte villakvarterer og en veludbygget infrastruktur både for så vidt angår motorveje og øvrigt vejnet og med hensyn til offentlig transport, herunder S-togsnet og lokalbaner. Herudover kendetegnes politikredsen af en i forhold til landsgennemsnittet høj gennemsnitlig disponibel familieindkomst, således som det illustreres i nedenstående figur 4. Figur 4: Gennemsnitlig disponibel familieindkomst 2011 (Danmarks Statistik). Det er på denne baggrund ikke overraskende, at politikredsens kriminalitetsmæssigt største udfordring er berigelseskriminalitet. På dette område udgør indbrud i privat beboelse et ganske særlig problemfelt. Uanset at det i 2013 lykkedes at reducere antallet af anmeldte indbrud i privat beboelse med 12 pct. i forhold til året forinden (fra i 2012 til i 2013), er antallet af indbrud i privat beboelse fortsat uacceptabelt højt, og Nordsjællands Politi har ikke oplevet en stagnation på dette kriminalitetsområde på linje med udviklingen i andre områder af landet. På samme måde kan det iagttages, at også andre former for borgerrettede tyverier og butikstyverier fortsat forekommer i uacceptabelt omfang i De borgerrettede tyverier 12

13 drejer sig bl.a. om tyveri af nummerplader, lommetyverier, tricktyverier og om end i betydeligt mindre omfang røveri mod borgere i egen bolig. De tilgængelige analyser og evalueringen af indbrudsindsatsen har vist, at stigningen i antallet af anmeldelser blandt andre faktorer fortsat kan tilskrives En stigning i antallet af tilrejsende kriminelle, der primært kommer fra Østeuropa og En større professionalisering og organisering blandt visse indbrudstyve, der går efter særligt efterspurgte varer som f.eks. designmøbler og som har tilknytning til organiserede kriminelle grupper og netværk. Det er oplagt, at bekæmpelse af indbrud i privat beboelse også i 2014 skal være et centralt indsatsområde for Nordsjællands Politi, ligesom politiet vil bevare fokus mod driverne bag indbrudskriminaliteten. Det vil sige aftagerne af tyvekoster og de efterfølgende hælerled. Herudover skal fokus endvidere skærpes i forhold til butikstyverier, borgerrettede tyverier og røveri mod borgere i eget hjem. De strategiske mål vil fortsat være: At antallet af indbrud i privat beboelse nedbringes; At antallet af sigtelser for indbrud i privat beboelse øges, særligt hvis antallet af anmeldelser ikke falder; At Nordsjællands Politi forbliver omdrejningspunkt for en særlig indsats mod indbrudskriminalitet, der rækker over politikredsgrænserne ( TFI / Task Force Indbrud ); At indsatsen mod hæleri fastholdes; At indsatsen mod udenlandske kriminelle, der begår indbrudskriminalitet, styrkes; At indsatsen mod borgerrettede tyverier og butikstyverier i øvrigt videreføres; samt At der er fokus på opklaringen af kvalificerede hjemmerøverier. Som et nyt element i strategien vil Nordsjællands Politi i 2014 i langt højere grad fokusere på kriminalitet, som kan ramme borgerne med afsæt i internettet, såkaldt cybercrime. Det betyder, at politikredsen - udover kampagnerne vedr. bedrageri ved handel via internettet på uddannelsesinstitutionerne i kommunerne - i nært samarbejde med Rigspolitiet vil opbygge kapacitet og særlige kompetencer til imødegåelse af denne form for kriminalitet. De første skridt er allerede taget i 2013, men udviklingen skal fortsættes og accelereres i

14 Enheden for Trygge Boligområder I 2012 etablerede Nordsjællands Politi med gode resultater til følge en særlig Enhed for Trygge Boligområder (ETB). Det strategiske mål hermed var At nedbringe kriminaliteten og øge opklaringen af kriminalitet i de særligt udsatte boligområder At øge trygheden for beboerne og de, der færdes i de særligt udsatte boligområder At bekæmpe og forebygge den kriminalitet, der udspringer fra de særligt udsatte boligområder At forhindre, at børn og unge i de særligt udsatte boligområder opnår tilknytning til de miljøer, herunder rocker/bandemiljøet, hvorfra kriminaliteten og den utrygheds- og uroskabende adfærd i områderne udspringer At sikre, at sager vedrørende overtrædelse af straffeloven begået i de særligt udsatte boligområder fremmes mest muligt og At sikre, at der laves planer for det kriminalpræventive arbejde i de særligt udsatte boligområder Denne strategiske hensigt skal videreføres i 2014 og opgaver for ETB defineres fortsat i overensstemmelse med udgangspunktet sådan: Enheden skal iværksætte en selvstændig kriminalitetsforebyggende og -bekæmpende indsats i de udvalgte udsatte boligområder. Dette skal ske på grundlag af en løbende monitering af kriminalitetsbilledet i de udvalgte områder. Enheden skal desuden koordinere Nordsjællands Politis samlede forebyggende, efterforskningsmæssige og operative indsats i de udvalgte særligt udsatte boligområder. Enheden skal tilbyde kommuner, boligforeninger og andre interessenter i de udvalgte udsatte boligområder at koordinere den samlede tryghedsskabende, kriminalitetsforbyggende og kriminalitetsbekæmpende indsats i disse områder. Nordsjællands Politi vil i forhold til indsatsen i særligt udsatte boligområder herudover betjene sig af et bredt metodevalg med indsats af alle til rådighed stående ressourcer. Afsættet vil være politiets kerneydelser: Efterforskning (og efterretning), operation samt forebyggelse (community policing). Konkret er der iværksat Task Forces i flere 14

15 kommuner, hvor der er sat særligt fokus på territorielle uroskabende ungdomsgrupperinger Indsatsen i særligt udsatte boligområder bygger på et gensidigt forpligtende samarbejde (partnerskab) mellem kommuner, boligselskaber og politi, hvor netop koordineringen af de mange indsatser er en af de vigtigste faktorer. Hovedvirkemidlet til at skubbe de uroskabende grupperinger ud, er at opruste den sociale kapital (sammenhængskraften) i boligområderne, og det sker på mange områder ved, at der arbejdes med begreberne netværksdannelse, retfærdighed og tillid. I øvrigt defineres ETB s geografiske arbejdsområde fortsat i overensstemmelse med drøftelserne herom i Kredsrådet. Partnerskab og borgerinvolvering Hvis Nordsjællands Politi skal nå sine mål, og hvis kriminaliteten, særligt indbrudskriminaliteten, skal bekæmpes effektivt, er det afgørende at opnå et godt og tillidsfuldt samarbejde med borgerne og andre interessenter i det omgivende samfund. Politikredsen skal derfor også i 2014 over en bred front arbejde for og tage initiativer til etablering af et sådant samvirke. Herved vil fokus særlig blive rettet mod mulighederne for nytænkning sammen med relevante interessenter (co-creation) med det formål at kunne implementere innovative løsninger, der tilgodeser både politiets mål for sikring af borgernes tryghed og interessenternes behov. I en kommunal sammenhæng vil interessen for effektiviseringer og innovative velfærdsløsninger være central. Herigennem skal også borgernes generelle opmærksomhed og tilskyndelse til at videregive informationer til politiet styrkes. For at styrke inddragelsen af borgerne vil politikredsen indhøste erfaringer med mulighederne for borgerdialog via de sociale medier gennem etablering af et borgerpanel. Desuden vil politiet udvikle måden, politiet bruger sociale medier på. Med projektet Tryk Politi SMS er der skabt nye veje for at øge trygheden i befolkningen og for bekæmpelsen af kriminalitet gennem borgerinvolvering. Der er betydelige potentialer og synergieffekter i en udbygning af indsatsen for at skabe opmærksomhed hos borgerne i bred forstand til fordel for tryghedsskabelse og bekæmpelsen af kriminalitet. 15

16 Nordsjællands Politi vil i 2014 forsætte udbygningen af anvendelsen af Tryk Politi SMS ved navnlig at øge antallet af tilmeldte borgere. Succesen med kommunernes tilmelding af medarbejdertelefoner til ordningen vil afgjort styrke denne aktivitet. Nordsjællands Politi skal endvidere fortsat udnytte mulighederne for at indgå lignende partnerskabsaftaler med andre institutioner og brancher. Der er i 2013 indgået aftaler med 5 private og offentlige virksomheder ved tilmelding til Tryk Politi SMS og i 2014 vil der blive taget kontakt til andre relevante private og offentlige institutioner. Nordsjællands Politi vil i en række boligområder med en særlig øget forekomst af indbrud i beboelse yderligere som et led i arbejdet med partnerskab og borgerinvolvering udbygge samarbejdet med bolig- og grundejerforeninger med henblik på en målrettet og effektfuld styrkelse af borgernes involvering bl.a. gennem tilmelding til Tryk Politi, vejledning om sikring af eget hjem og nabohjælpsordninger. Herved vil politikredsen fortsat inddrage Det Kriminalpræventive Råds Nabohjælp-kampagne som et integreret led i indsatsen. Borgerindsatsen vil endvidere blive understøttet ved anvendelse af Facebook. Som et led i samarbejdet og for at styrke den kriminalpræventive indsats gennemfører Nordsjællands Politikreds i 2014 en række borgerrettede kampagneindsatser, der sætter fokus på aktuelle kriminalitetstrends, og som særligt belyser forebyggende og adfærdsregulerende temaer. Kredsen vil herved fortsat arbejde for at udvikle en fælles opfattelse hos borgere og eksterne samarbejdspartnere om, at vi har fælles vision og mål om at skabe tryghed. Det vil sige en fortsat udvikling af et TRYG-univers, hvori indgår SMS-Tryk Politi og kampagnerne Tryg E-shopping og Tryg Rejse. Det strategiske mål i 2014 vil derfor være At der fortsat dannes (flere) partnerskaber i forhold til både offentlige og private interessenter At borgersamarbejdet gennem TRYK-POLITI fortsat styrkes og udbygges At der udvikles et borgerpanel koncept At politiets anvendelse af sociale medier udvikles At der gennemføres en række borgerrettede kampagner af forebyggende karakter. 16

17 Sammenfatning Efter behandling af denne plan i Kredsrådet er der mellem kommunerne i Nordsjællands Politikreds og politikredsen enighed om, at Nordsjællands Politi skal sikre at hensynet til borgerne er styrende for den politimæssige opgaveløsning i Nordsjællands Politi, og at politiets indsats tilrettelægges i overensstemmelse med borgernes behov og berettigede forventninger at politiets tilstedeværelse og tilgængelighed løbende evalueres og tilpasses af hensyn til en optimal opgaveløsning at borgerne får hurtig hjælp, når der er behov derfor at Kredsrådet, lokalrådene og andre relevante eksterne interessenter og fora inddrages i tilrettelæggelsen og prioriteringen af indsatsen at der i 2014 tages initiativ til afholdelse af en lokalrådskonference, dels til opfølgning på anbefalingerne fra konferencen i 2013, dels til drøftelse af nye initiativer af kriminalitetsforbyggende og kriminalitetsbekæmpende karakter at den forebyggende, operative og strafforfølgende indsats baseres på valide analyser samt et opdateret, relevant efterretningsbillede at politikredsens organisation og kompetencer til stadighed tilpasses og udvikles med henblik på at yde borgerne den bedst mulige politimæssige betjening at fokus på indsatsen mod borgerrettede tyverier, herunder særligt indbrud i beboelse, røveri i egen bolig og hæleri fastholdes, at indsatsen i forhold til borgerinddragelse og etablering af partnerskaber udbygges, herunder gennem TRYK-POLITI og andre elektroniske kommunikationsformer at indsatsen i forhold til tryghed i boligområder, herunder gennem Enheden for Trygge Boligområder, fastholdes at færdselssikkerheden fastholdes gennem en fokuseret politiindsats at produktivitet og effektivitet i straffesagsbehandlingen fastholdes samt at kommunerne i politikredsen skal: indgå i aktiviteterne omkring borgerinvolvering og partnerskaber tilstræbe at resultaterne af lokalrådskonferencen i 2013 videreføres og udvikles 17

18 holde fokus på at indgå i arbejdet med tryghed i boligområder, herunder navnlig i forhold til de identificerede særligt udfordrede boligområder i politikredsen, sikre en effektiv forebyggende indsats og det fornødne samarbejde til Nordsjællands Politi på alle niveauer. 18

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015

National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015 National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015 Indhold Baggrund og formål 2 Nationalt Forebyggelsescenter 2 Fokusområder 2014 2015 3 Rigspolitiets (NFC) målsætninger og leverencer i 2014

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen Journalistisk bearbejdning: Jakob Vedelsby Illustration: Vivi Barsted Linnemann Tryk: KL

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde BAGGRUND Denne handleplan er lavet med baggrund i samarbejdsplan 2012 og de forventede opgaver for 2013 for kredsrådet for Syd- og Sønderjylland. Denne samarbejdsplan indeholder en overordnet beskrivelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. Samarbejdsplan 2012 24. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune SSP-model 2011 15. marts 2011 Organisering af SSP i Silkeborg Kommune Indhold: Organisering af SSP i Silkeborg Kommune...1 Mission...1 Vision...1 Værdier...1 Formålet med SSP-samarbejdet...2 På forebyggelsesniveau...2

Læs mere

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Organisering af samarbejdet mellem Esbjerg kommune & Esbjerg lokalpoliti Den samordnede handlingsplan er udarbejdet i overensstemmelse med

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes!

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Når man bliver udsat for et indbrud, mister man ikke kun ting af økonomisk eller affektionsværdi. Når en fremmed har været trængt ind og gennemrodet ens bolig,

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune HANDLEPLAN 2014 for Lokalrådet i Aalborg Kommune 1 1. Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen.

Læs mere

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Formålet med Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggelsesindsats er, at skabe muligheder og betingelser for, at

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2014 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Dette kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN 2014 FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE

KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN 2014 FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN FOR KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Københanvs Politi 3 1.2 Vision og pejlemærker

Læs mere

Projektgruppen består af:

Projektgruppen består af: Forord Der er et helt grundlæggende behov for dialog, der bygger på tillid og tryghed, såfremt man skal have mulighed for at få taleret i andre menneskers liv. En bekymringssamtale kan gennemført under

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013. Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 16. december 2013 Jour.nr.: 1200-10219-00007-13

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune.

BERETNING TIL. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune. KREDSRÅDET 2009 Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

PERSPEKTIVER PÅ KRIMINALITETSFOREBYGGELSE. Peter Rymann

PERSPEKTIVER PÅ KRIMINALITETSFOREBYGGELSE. Peter Rymann PERSPEKTIVER PÅ KRIMINALITETSFOREBYGGELSE Peter Rymann Agenda Tænk SSP-samarbejdet? Et behov for nye strategier? It is not the strongest species that survive, nor the smartest, but the ones most responsive

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

BERETNING TIL KREDSRÅDET 2013. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

BERETNING TIL KREDSRÅDET 2013. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune BERETNING Rebild Kommune TIL KREDSRÅDET 2013 Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds 20. juli 2007 Sagsbehandler: Truels Schultz FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6471 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail: tsc007@politi.dk Forslag til styrkelse

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Kredsråd. Den: 20. maj 2015

Kredsråd. Den: 20. maj 2015 Kredsråd Den: 20. maj 2015 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens Hendriksen, politiinspektør Helge Holbek, chefanklager Ida Sørensen, borgmestrene Willy Eliasen (Egedal), Benedikte

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde

PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde PROJEKTRAPPORT vedrørende den fremtidige organisering af det kriminalpræventive arbejde December 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Etablering af arbejdsgruppen...3 2.1.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Lokalråd Køges Kommune. Referat af lokalrådsmøde onsdag den 15. oktober 2014 på Køge Politistation

Lokalråd Køges Kommune. Referat af lokalrådsmøde onsdag den 15. oktober 2014 på Køge Politistation 1 Referat af lokalrådsmøde onsdag den 15. oktober 2014 på Køge Politistation Til stede: Claus Darling Hansen Francisco Ortega Francisco Ortega Helle Ziersen John Jensen Kaj Schmidt Mogens Pejtersen Pia

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

Midt- og Vestjyllands Politi

Midt- og Vestjyllands Politi Midt- og Vestjyllands Politi ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 Politidirektørens redegørelse til kredsrådet om Politiets virksomhed i politikredsen det forløbne år INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen

Læs mere

Oplæg Odense SSP, årsag og forebyggelse; at arbejde vidensbaseret. v/maria Bislev og Gitte Lildholdt, DKR.

Oplæg Odense SSP, årsag og forebyggelse; at arbejde vidensbaseret. v/maria Bislev og Gitte Lildholdt, DKR. Oplæg Odense SSP, årsag og forebyggelse; at arbejde vidensbaseret v/maria Bislev og Gitte Lildholdt, DKR. Konsulent Cand. scient. soc. Maria Bislev Forebyggelsesenheden, DKR mbi@dkr.dk Specialkonsulent

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere