Ring 5 Fejlinvestering og overflødig miljøødelæggelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ring 5 Fejlinvestering og overflødig miljøødelæggelse"

Transkript

1 Ring 5 Fejlinvestering og overflødig miljøødelæggelse Foreningen Naturparkens Venner Baseret på IBU s rapporter - med FNV s kommentarer 20/6 2011

2 2 Danske prioriteringer for vækst i Ørestaden Overordnet dansk prioritering Ørestadens kraftcenter: København Malmø + Lund / Roskilde Kastrup-knudepunkt (Overborgmester Frank Jensen) Trekanten Ørestaden Århus Hamborg (DI) Dansk Industri Volumen Uddannelse Interkontinental forbindelse Transportministeriets og DI s konference 9/ om vækst Infrastrukturinvesteringer giver kun vækst, når eksisterende uudnyttet potentiale understøttes. Ellers blot omrokeringer. (Professor Kurt van Dender, OECD) Hovedtrafikårers sårbarhed reduceres. (Direktør Michael Svane, DI) Fingerplanens byer har (får) motorvejsforbindelse til vækstcentret, så Ring 5 får begrænset væksteffekt i Nordsjælland. Ekstra spor over Kastrup i stedet for HH dobbeltsikrer vækstcentrets navlestreng og øger fleksibilitet. Svensk regeringsrapport peger nu også på metro.

3 3 IBU-projektet Godskorridor B: Napoli - IBU Øresund er et skånsk ledet projektsamarbejde under Øresundsregionerne HH - Ring 5 Forsiden af Rambølls rapport om Ring 5 Stockholms konkurrerende projekt til Ørestaden Diffus infrastruktur omkring et vandhul! Svensk problemeksport : Ødelægger Nordsjællands natur- og boligområder i stedet for Skåne og blokerer iflg. IBU s analyser Ørestadens Hamburg-forbindelser. Sverige mister incitamentet til at konvertere til CO 2 - venlig bane, da problemet overlades til Danmark. Stockholm udvander Kastrup som trafikknudepunkt. Ørestaden

4 4 HH-tunnelanlæg Projektet består reelt af 3 tunnelanlæg, hvor et eller flere kan fravælges. Kastrup-shunt billigere end HH og fordobler kapacitet. DTU Både HH- og Kastrup-tunnel 15 km pga. dybden ved HH. Tunnelprojektet begrundes med svensk ønske om miljøvenlig konvertering af gods fra lastbil til tog (IBU). Hvis formålet er konvertering til tog, bygger man ikke vejtunnel, som modvirker konvertering. Ring 5 ikke en følge af en HH-transit under biler jævnt fordelt (IBU) - mod samlet ringvejstrafik på Derfor skal Ring 5 kun besluttes ud fra danske hensyn. Persontog Motorvej Godstog Godstogs- og motorvejs-tunnel ved HH bør fravælges. Nyt spor bør anlægges i Kastrup-korridor, når intelligent styring ikke længere rækker. Sverige får derved dansk hjælp til at konvertere gods og pendling til tog.

5 5 Støj og boligmiljø Eksempel: Støjhandlingsplan Furesø Kommune 21 % af Furesø Kommunes boliger er belastet med støj over Miljøstyrelsens vejledende grænse for vejstøj. Furesø Kommune / Rambøll juni 2009 Generelt boligmiljø-hensyn: Trafikken bør samles i få, allerede ødelagte korridorer i stedet for at spredes over hele Nordsjælland. Billiggør effektiv støjdæmpning. FNV

6 6 Ring 5 s linjeføring og naturen Iflg transport -minister 3/4 mia. Flyveplads Reservationer i Landsplandirektiv 2007 Regionshospital Tunnel IBU s linjeføring i nord Transportkorridoren Det logiske valg af hensyn til fredet natur og regionshospital: Forlængelsen af Overdrevsvejen om nødvendigt

7 7 Naturparken mellem Farum og Slangerup Miljøministeren 27/ om Naturparken: Uerstattelig natur... Vi skal se på, hvad alternativerne er EU s Natura 2000: Mølleåens habitatområde for 15 danske naturtyper og 7 arter. Tunnel Ring 5 A6 Fredet 23/ af Naturklagenævnet Sidste del af Staunings plan fra Hele Naturparken er nationalt geologisk interesseområde Etablerede fredninger og stier har sikret kvalitet som nationalpark Naturpark Fredning Fredsskov Natura 2000

8 8 Korridoren skærer her Mølleåens habitatområde EU s Natura 2000 for 15 danske naturtyper og 7 arter EU-sag sandsynlig. Regionen har erkendt behov for boret tunnel til 2 mia. kr. IBU s anlægsskøn: Motorvej 9,2 mia. kr. Bane 9,5 mia. kr. Miljømilliard-projektet Klevad Eng Korridoren i baggrunden

9 9 Naturparkens seneste fredning Bundsådalen / Oremosen 2 kilometer af transportkorridoren blev fredet af Naturklagenævnet så sent som 23/ , hvorved fredningsværdien er aktuelt fastslået efter IBU s offentliggørelse af projektet. Både en maksimalt mulig afstand på 600 meter fra Ganløse og de store højdeforskelle taler for, at en nedgravning bliver nødvendig.

10 10 Ring 5 nødvendig? Vurdering ud fra nuværende pendling Grundlag: Danmarks Statistik eindkomst 1/ Bopæl / Arbejdsplads både bil, bus og tog Pendling mellem kvadranterne: Begrænset pendlingsbehov mellem gamle amter pga. arbejdspladsmangel* og tilpasset erhvervs-/boligmønster. *76% % % * Pendlingsbehov påvirkes af %-tal = arbejdspladser / arbejdstagere Ring 3 mfl.: Da 86% af pendlerne skal inden for Ring 4, vil Ring 5 ikke aflaste Ring 3 og de nordlige motorveje nævneværdigt i myldretiden. 103% Køge Bugt Motorvejen: Da 94% af pendlingen ved Solrød skal inden for Ring 4, vil Køge Bugt-motorvejen ikke kunne aflastes nævneværdigt af Ring 5 i myldretiden, men af en parallelvej til Tåstrup/Albertslund. *82% % 116% NB! Trafikmodel-tal skal kunne forklares i forhold til ovenstående % af kommer fra syd for linjen % Indbyggere i en kvadrant med arbejde i modsatte kvadrant (inkl. Syd- og Vestsjælland). Tallene er årsdøgntrafik hver vej.

11 11 IBU s egen Ring 5-vision Trafikbelastningsforskelle (ÅDT) ved max. 110 km/t. IBU-modifikation af rapport bestilt af Transportministeriet hos Tetraplan (OTM 5.1) Tal fra ny Landstrafikmodel endnu ikke offentliggjort. Er modellen brugbar: Biler i Region H uden for Storkbh. (Tetraplan 2010): Pendling = 31% Fritid=50% Mistolkes modeltallene? Basis Ændring % A % Lyngevej* % Ring ** Ballerupvej* % Ring % Herlev Ringvej* % Ring % * Kommunens basistal. Ændringstal anslåede. FNV s tolkning af tallene: Ring 5 genererer nye bilture svarende til 49% af vejens trafik. De tages bl.a. fra kollektiv trafik (Tetraplan) ** 12% Årsdøgntrafik kan derfor være irrelevant for myldretidstrængsel. Basismodel var for Storkbh.. Måske derfor uforklarede spring ved Espergærde = Køge = !!! Der er ikke taget højde for fremtidig parkering og road pricing!! Ring 5 aflaster ikke Ring 3 nævneværdigt, hvilket var formålet med vejen. Både modeltal og historiske pendlertal peger på ca. 10%. HH / Femern indgår med biler. Antallet er uvæsentligt for spidsbelastningen, da transit fordeles jævnt.

12 12 Ring 5 s samfundsøkonomiske lønsomhed: * Tetraplans analyse forelagt Region Hovedstadens trafikudvalg 2/ Beregning Afkast 5,9% Transportministeriets minimumskrav 5,0% Marginal fordel Baseret på en personbilstigning på 1,9% p.a.* til * DTU s gennemsnit for primært statsvejnet på landsbasis Forudsætninger holder ikke: Fald i befolkning i Ring 5-opland. Antageligt beregnet på 130 km/t*, som giver urealistiske besparelser. * Tetraplans/Rambølls Scenarie 1 Beregningerne tager ikke hensyn til samfundsmæssige tab af natur og trivsel i boligområder. Grøn = Fald i befolkning til 2030 Danmarks statistik / Region Hovedstaden Ring 5 næppe lønsom, når man korrigerer forudsætninger. Fejlinvestering og overflødig miljøødelæggelse. Analyse af alternativer mangler.

13 13 Klima- og energihensyn Fremtidens miljøpolitik: Både klima- og energipolitik kræver flest mulige pendlere til kollektiv trafik hvilket giver plads på vejene. Københavns kollektive trafikandel i europæisk bundklasse for storbyer. Aktuelt dilemma: Hellere sidde lunt i bilen i en kø end at betale dyrt for at vente frysende på en ståplads i et tog, som kommer for sent. Man skal ud af den onde cirkel: Investering i kollektiv trafik før motorveje er tvingende nødvendig. Øget brugerbetaling for bilister ( road pricing ) og billige bus-/togkort. Regionens tognet: Øget dækning / hyppighed ~ større andel / signalsystem. Separat spor pr. S-linje reducerer sårbarhed og øger mulig hyppighed. Park & Ride. Modificeret DTU-forslag 2008

14 14 Oversigt over vejprojekter : Frederikssundsmotorvej og Ring 4 mv. IBUs Ring 5 Otto Anker Nielsens Ring 5½ Ring 6 som hovedvej før udretninger Eksempel på mulig trafiksikring syd for Ølstykke (svensk 2+1): E4 Ljungby - Värnamo

15 15 FNV s forslag Prioritering af en effektiv kollektiv trafik frem for nye motorveje. Flaskehalsløsninger A6 Ring 6 bør trafiksikres Ring 5-motorvejen overflødig. og evt. forlænges. A6 Evt. sammenkobles købstadslinje (S-tog) Ring 5-bane fejlplaceret Evt. nye godsspor i Kastrup-korridor. Ring 4 Evt. parallel til Køge Bugt Motorvej Muliggør fleksible etapeløsninger og senere valg i stedet for at starte med varige ødelæggelser i blinde. A6

16 16 Naturparken mellem Farum og Slangerup Gedevase Bro og Ganløse Orned Spredte glimt fra Naturparken Læs nærmere på Farum Sø Bastruptårnet og Bastrup Sø Majgøgeurt Krogesø i Ganløse Orned Overdrev, Farum Kildeenge Kollensødalen mod Ølstykke Bronzealderhøjen Ryethøj, Værløse Bastrup Sø Mølleådalen / Klevad Eng Klokkekilde Bakke, Slagslunde Buresø Hvidernes kirke i Jørlunde Nældesø ved Ganløse Eged

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Undersøgelsens baggrund

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen R A PP PPO O RT R 4 4 0-20 2013 13 RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen Rapport 440-2013

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Metro, letbane, nærbane og cykler

Metro, letbane, nærbane og cykler Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Metro, letbane, nærbane og cykler 12. juni 2014 1 Reservation til afgreningskammer

Læs mere

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 1 af 22 F Forslag til Fingerplan 2013 Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 2 af 22 Forslag til Fingerplan 2013 - Hovedbudskaber Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT

ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013 REGION HOVEDSTADEN ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT

Læs mere

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 Fælles Passageranalyse Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fælles Passageranalyse

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

DRIFTSOPPLEGG FOR BYBANE OG BUSS VED BYBANENS BYGGETRINN 2

DRIFTSOPPLEGG FOR BYBANE OG BUSS VED BYBANENS BYGGETRINN 2 Februar 2011 DRIFTSOPPLEGG FOR BYBANE OG BUSS VED BYBANENS BYGGETRINN 2 Foto: Fred Jonny Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss SKYSS KOLLEKTIV TRAFIK VED BYBANENS BYGGETRIN 2 NOTAT ADRESSE

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG

Læs mere

Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport

Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport Transportministeriet og Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Kort om analysen 3 1 Sammenfatning 4 2 Indledning 6 2.1 Oversigt over scenarier

Læs mere

Flere buspassagerer Hvad skal der til?

Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? April 2011 Titel: Flere buspassagerer Hvad skal der til? Tekst og grafik: Tetraplan & Incentive Partners Udgiver: Danske Regioner,

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere