BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER"

Transkript

1 BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER Høringsversion Juli 2015

2 Indhold 1. Forord Det formelle grundlag for beredskabsplanen Beredskabspligt Beredskabsplanens overordnede struktur Ledelse og krisestyring Beredskabsudvalg Beredskabsgrupper Beredskabsledelsen Beredskabsstaben Det somatiske beredskab Krisekommunikation Opgaver Kirurgisk/Medicinsk beredskab CBRNE-beredskab Modtagelse på Psykiatrisk Akutmodtagelse i Roskilde eller Vordingborg Modtagelse i andre lokaliteter i Psykiatrien Efter aftale med indsatsledelsen eller politiet modtagelse i evakuering og pårørendecenter i alle trin(epc) Uddannelse Evaluering Vejledninger, retningslinjer og procedurer Øvrigt

3 1. Forord Sygehusberedskabet består af sygehusområderne Roskilde/Køge sygehuse, Slagelse sygehus, Holbæk sygehus, Nykøbing Falster sygehus, Næstved/Ringsted sygehuse og Psykiatrien. Sygehusberedskabsplaner søges harmoniseret i helhedsorienterede beredskabsplaner. Planerne følger gældende Sundhedsberedskabsplan for Region Sjælland. Hvert sygehus har deres egen sygehusberedskabsplan. Denne er delt op i en operativ del og en administrativ del. Planen tilgås i D4, hvor der via et link fra forsiden, beredskab, vælges geografi og herefter findes et flow i to beredskabskuber. Alle medarbejdere introduceres til beredskabet ved ansættelse, hvor de præsenteres for kuberne samt læser dokumentet Beredskabet kort fortalt. Afdelingsledere har ansvaret for, at medarbejdere i egen afdeling kender funktioner og roller der vedrører de beredskabsmoduler afdelingen/afsnittet er involveret i. Alle opgaver skal kunne læses som actioncards. Det er vigtigt, at disse actioncards følges, således at planen er robust og kan fungere effektivt i kritiske situationer. Brug af print og mapper minimeres til det absolut nødvendige. Dette for at sikre, at planen hurtigt kan opdateres. Der forefindes i stedet en backup af D4 på enkelte udvalgte pc er hvor beredskabsdokumenterne altid kan findes. Sygehusene er ansvarlige for at udpege de pc er på sygehuset der altid skal virke i en beredskabssituation. 1.1 Det formelle grundlag for beredskabsplanen Beredskabet skal planlægges i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens "Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab (2011)" og tilhørende bilagssamling "Bilag til vejledning om planlægning af sundhedsberedskab (2011)". Der skal endvidere planlægges i henhold til "Indsatstaktiske retningslinjer og samarbejdsprincipper ved CBRNE-terrorhændelser". Planlægningen skal tage udgangspunkt i det daglige beredskab. Beredskabet skal være fleksibelt og kunne optrappes og tilpasses den aktuelle hændelse, således at patienterne sikres behandling på niveau med den daglige standard. 1.2 Beredskabspligt Beredskabsledelsen er i kraft af sin funktion berettiget til, at pålægge deltagelse i sygehusberedskabet. Der henvises til Lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 om beredskab, herfra følgende: 56: Den, der har bopæl eller ophold her i landet, kan fra det tidspunkt, hvor den pågældende er fyldt 18 år, indtil det tidspunkt, hvor den pågældende fylder 65 år, pålægges at gøre tjeneste i redningsberedskabet 3

4 (beredskabspligt), hvis særlige omstændigheder gør det påkrævet. Forsvarsministeren kan fastsætte regler herom, herunder hvilke myndigheder, der kan pålægges beredskabspligt. 57: Offentligt ansatte og ansatte i offentlige og private virksomheder og institutioner skal udføre de opgaver inden for redningsberedskabet og den civile sektors beredskab, der pålægges dem. 1.3 Beredskabsplanens overordnede struktur Beredskabsplanerne er udarbejdet på baggrund af en skabelon, der sikrer ensartet opbygning af alle beredskabsplanerne i Region Sjælland. Skabelonen er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen og kaldes Den helhedsorienterede beredskabsmodel. Den operative del fungerer som støtte for beredskabsledelsen og de afdelinger der skal iværksætte specielle beredskabsmoduler. Den administrative del blå kuber beskriver dokumentationen og er tænkt som et arbejdsredskab for ledelsen, beredskabsgruppen, kvalitetsmedarbejdere m.v. Beredskabsplanen beskriver ledelse, organisation, aktivering, informationshåndtering, koordination og samarbejde, krisekommunikation, indsatsplan, uddannelse og øvelser samt evalueringsprincipper. Planen er opdelt i en intern og en ekstern plan i overensstemmelse med standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel, hvor den interne plan beskriver tiltag i forbindelse med interne hændelser på sygehuset inklusiv forsyningssvigt, og den eksterne beskriver tiltag i forbindelse med modtagelse af mange patienter. 2. Ledelse og krisestyring 2.1 Beredskabsudvalg I Region Sjælland er der nedsat et Beredskabsudvalg bestående repræsentanter for regionens 5 sygehusenheder på vicedirektør niveau. Dette for at forestå organisering af en fælles ensretning af beredskabsplanlægningen for de 5 sygehusenheder samt for at give sygehusledelserne mulighed for at monitorere udviklingen af sygehusets beredskabsplaner og for i fællesskab at stile mod et afprøvet og jævnligt øvet helhedsorienteret beredskab. Beredskabsudvalget afholder 3-4 møder om året. Dagsorden og referater organiseres af regionens beredskabskonsulent. Denne er ansat i beredskabssekretariatet der er organisatorisk placeret i Præhospitalt Center. Formanden for beredskabsudvalget er direktøren for Præhospitalt Center. 2.2 Beredskabsgrupper Sygehusledelserne i hvert sygehusområde nedsætter en beredskabsgruppe for at sikre, at sygehusene ved større ulykker og katastrofer i både ind- og udland kan yde en koordineret indsats, der samtidig opfylder 4

5 Sundhedsstyrelsens krav til beredskabsplaner. Beredskabsgruppernes opgave er, at udfærdige en rammeberedskabsplan for sygehusene med baggrund i Region Sjællands sundhedsberedskabsplan. 2.3 Beredskabsledelsen Beredskabsledelsen på de somatiske sygehuse består af personale der er særligt udpeget til opgaven. Der indgår altid en læge i beredskabsledelsen, der sammen med den triagerende/koordinerende sygeplejerske udgør beredskabsledelsen. Hvis ovennævnte i startfasen er optaget af andre opgaver, indgår deres naturlige stedfortrædere i funktionen. Beredskabsledelsen suppleres med en sekretær. Beredskabsplanen aktiveres af beredskabsledelsen. Funktionen opretholdes herefter, til beredskabet afblæses af beredskabsledelsen. Beredskabet i psykiatrien ledes af den psykiatriske beredskabslæge, der er bagvagt på Psykiatrisk Akutmodtagelse i hhv. Roskilde og Vordingborg. Sammen med ansvarshavende sygeplejerske i Psykiatrisk Akutmodtagelse, udgør denne beredskabsledelsen. Beredskabsledelsen suppleres med en sekretær. Psykiatrisk kontaktperson (KOP) udpeges af beredskabsledelsen og fungerer som beredskabslægens øjne og ører på skadestedet eller andre steder hvor der er behov for det. 2.4 Beredskabsstaben Beredskabsstaben er støttegruppe for beredskabsledelsen i forbindelse med større hændelser. Medlemskabet af beredskabsstaben er funktionsbestemt, og sammensætningen er beskrevet i et actioncard for beredskabsstaben. Beredskabsstaben skal - sammen med beredskabsledelsen - have overblik over sygehusområdets samlede kapacitet og ressourcer, herunder operations-, intensiv- og sengekapacitet. Staben fungerer som kriseledelse og koordinerer den samlede personaleressource og er kontaktorgan til pressen. Beredskabsstaben tager stilling til nødudskrivning af patienter jf. gældende beredskabsmodul. 2.5 Det somatiske beredskab De afdelinger der kan blive berørt af en aktivering af beredskabsplanen kan indgår i særlige beredskabsmoduler. Modulerne skal sikre, at afdelingens deltagelse i beredskabet er i overensstemmelse med den overordnede plan samt håndtere helt særlige udfordringer ved et øget indtag af akutte patienter. Personale i nøgleafdelinger vil gennem øvelser blive sikret et øget kendskab til beredskabsplanen og modulerne. Evalueringer fra øvelser vil blive gennemgået på kommende møde i sygehusets beredskabsgruppe. Evalueringsmetoden er den samme grundige evaluering der udarbejdes ved faktiske beredskabshændelser. Det er beredskabssekretariatets opgave at planlægge og afvikle øvelser i samarbejde med sygehusets beredskabsgruppe. 5

6 Det er den enkelte ansattes pligt at være orienteret om egen funktion i en beredskabssituation. Det psykosociale beredskab i Psykiatrien Region Sjælland organiseres i 2 beredskabsområder: Beredskabsområde Nord der består af Psykiatrien Øst og dele af Psykiatrien Vest. Beredskabsledelsen etableres på afdelingssygeplejerskens kontor på Psykiatrisk Akutmodtagelse i Roskilde. Beredskabsområde Syd der består af Psykiatrien Syd og dele af Psykiatrien Vest. Beredskabsledelsen etableres på afdelingssygeplejerskens kontor på Psykiatrisk Akutmodtagelse i Vordingborg. Psykiatrisk Akutmodtagelse i Slagelse inddrages efter behov og aftale i den konkrete situation. Krise- og katastrofeberedskabet består af minimum 170 medarbejdere samt præster tilknyttet Folkekirkens katastrofeberedskab. Afdelingsledelserne har ansvaret for at der er minimum 50 medarbejdere fra hver af afdelingerne i voksenpsykiatrien (heraf 25 fra Psykiatrisk Akutmodtagelse) og minimum 20 medarbejdere fra Børne- og ungdomspsykiatrien, der kan fungere som beredskabsledelse og kriseteams. Fælles for de somatiske sygehuse og psykiatrien gælder, at det er afdelingsledelsernes ansvar, at afdelingernes actioncards er opdaterede, ligesom det er beredskabsgruppens ansvar at sikre, at beredskabsplanen er opdateret. Dette sker i samarbejde med beredskabssekretariatet i Præhospitalt Center. 2.6 Krisekommunikation Beredskabsledelsen/beredskabsstaben har ansvaret for kommunikation med AMK (Akut medicinsk koordination). I tilfælde af større hændelser koordineres al information med politiet. Dette foregår i nært samarbejde med AMK. Ved større hændelser har beredskabsledelsen/beredskabsstaben til opgave at informere direktionen i Region Sjælland samt rekvirere assistance fra regionens presseansvarlige. Beredskabsledelsen har ansvaret for kontakten til pressen vedrørende forhold på eget sygehus. Indkalder beredskabsledelsen beredskabsstaben, overgår opgaven med kontakt til pressen til beredskabsstaben. Politiet har ansvaret for kontakten til pressen for så vidt angår situationen i øvrigt. 3. Opgaver 3.1 Kirurgisk/Medicinsk beredskab Trin 0: Normalt beredskab. Gælder ved melding om 1 2 svært tilskadekomne/medicinsk syge. Trin 1: Aktiveres ved melding om 3-5 svært tilskadekomne/medicinsk syge. Trin 2: Aktiveres ved melding om 6-10 svært tilskadekomne/medicinsk syge. Trin 3: Aktiveres ved melding om mere end 10 svært tilskadekomne/medicinsk syge. 6

7 3.2 CBRNE-beredskab Trin 0: Normalt beredskab. Gælder ved melding om 1-3 eksponerede personer eller patienter. Trin 1: Aktiveres ved melding om 3-5 eksponerede personer eller patienter. Trin 2: Aktiveres ved melding om 6-10 eksponerede personer eller patienter. Trin 3: Aktiveres ved melding om mere end 10 eksponerede personer eller patienter. Beredskabsledelsen har ansvaret for den samlede operative indsats på de somatiske sygehuse og støttes af sygehusledelsen, der i krisesituationer fungerer som en beredskabsstab. Der findes action cards gældende for beredskabslederen og beredskabsstaben. Beredskabsledelsen kommunikerer med AMK, som ved større ulykker koordinerer den samlede sundhedsberedskabsmæssige indsats i Region Sjælland. AMK skal altid orienteres ved aktivering af kemikalie, biologisk, radiologisk, nukleart beredskab på regionens sygehuse. AMK er i kontakt med politikredsene og de øvrige indsatskomponenter samt kommunikerer med beredskabsledelsen på regionens sygehuse og med Indsatsleder Sundhed i indsatsområdet. Når AMK er aktiveret, er det AMK der er sygehusvæsenets kontakt til skadestedet og til andre indsatsenheder og myndigheder. AMK meddeler til Indsatsleder Sundhed, hvortil patienterne skal visiteres, idet AMK har det samlede overblik over kapaciteten på regionens sygehuse. Det er beredskabsledelsens/beredskabsstabens ansvar at sikre relevant kommunikation med AMK med henblik på at optimere responsen på den givne hændelse. Det er beredskabsledelsens/beredskabsstabens ansvar, at der etableres kriseterapeutisk assistance i forbindelse med voldsomme hændelser (aktiveres via AMK). Det er ligeledes beredskabsledelsens/beredskabsstabens ansvar at sikre relevant kommunikation med politiet, med henblik på registrering og information og andre politimæssige opgaver i forbindelse med beredskabsplanens aktivering. 3.3 Modtagelse på Psykiatrisk Akutmodtagelse i Roskilde eller Vordingborg Trin 1 modtagelse af op til ca. 10 personer 3.4 Modtagelse i andre lokaliteter i Psykiatrien Trin 2 op til ca. 40 personer Trin 3 mere end 40 personer. 7

8 3.5 Efter aftale med indsatsledelsen eller politiet modtagelse i evakuering og pårørendecenter i alle trin(epc) En varslet beredskabsopgave der er karakteriseret ved et længere tidsforløb, før beredskabet iværksættes vil typisk tilgå Psykiatriledelsen fra Indenrigs- og sundhedsministeriet eller Udenrigsministeriet via Akut Medicinsk Koordination (AMK). En uvarslet beredskabsopgave er karakteriseret ved at den iværksættes umiddelbart via Akut Medicinsk Koordination (AMK). Psykiatriens beredskabsopgave består i, at yde krisestøtte og terapi, og hvor det er relevant at koordinere de faglige ressourcers indsats til identifikation af behandlingsbehov og ydelse af akut krisebehandling. Det betyder at opgaven er, at etablere og lede krise- og katastrofeberedskabet efter ulykker og større hændelser som, selv om de ikke medfører fysiske skader, kan have psykotraumatiske konsekvenser for de berørte pårørende, vidner og beredskabspersonale. Krisestøtte skal altid betragtes som et tilbud, hvori der indgår omsorg, støtte og aflastning. I det omfang dette ikke kan opnås i den akutte fase, kan der evt. henvises til anden ambulant behandling i psykiatrisk regi. Den opfølgende indsats sorterer under psykiatriledelsens ansvar i regionen. Et kriseteam består af minimum 4-5 personer: Læger, psykologer, plejepersonale og sekretærer, suppleret med præster fra Folkekirkens katastrofeberedskab. På Psykiatrisk Akutmodtagelse i Roskilde, Vordingborg og Slagelse, samt i Psykiatrien Vest i Holbæk findes udrykningsudstyr til Psykiatrisk kontaktperson (KOP) og til kriseteams. Udstyret består bl.a. af mobiltelefon, markeringsveste, navneskilte, legetøj til aktivering af berørte børn, stetoskop, blodtryksmåler, lygte, elkedel, pulverkaffe, the, kiks samt engangskopper. 3.6 Uddannelse Medarbejdere med nøglefunktioner på de somatiske sygehuse tilbydes en beredskabslederuddannelse. Uddannelsen kan foregå lokalt på sygehuset eller på et af de andre sygehuse i regionen. Uddannelsen planlægges, tilrettelægges og gennemføres af beredskabssekretariatet. Formålet med uddannelsen er at give sundhedspersonalet teoretisk viden og praktiske færdigheder således, at personalet kan anvende beredskabsplaner og regionale beredskabsinstrukser i virket som sundhedsberedskabets beredskabsledere på regionens sygehuse. Målet er at bibringe deltageren de kompetencer der sætter vedkommende i stand til at modtage orientering, varsling og alarmering fra regionens AMK Vagtcentral og derved fungere som beredskabsleder ved et aktiveret sundhedsberedskab. Deltageren skal gennem uddannelsen have udviklet sine kompetencer som beredskabsleder og skal 8

9 efterfølgende: Kunne iværksætte sygehusets beredskabsplan på trin 1, 2 eller 3 og navigere i beredskabsplanens moduler således, at sygehusets kapacitet imødegår de udfordringer beredskabsaktiveringen byder på. Kunne forestå de procedurer der sikrer, at beredskabet nedskalleres/afsluttes og iværksætte debriefing af involverede ansatte. Aktivt kunne lede aktiveringsprocessen, kaosfasen, handlingsfasen og ved evalueringen af indsatsen aktivt lede og koordinere aktiviteter og sikre en løbende dokumentation i minutrapporten. I samtlige beredskabsfaser levere og modtage supplerende meldinger til/fra AMK Vagtcentral ved brug af kommandoer og nødvendig radiodisciplin. Kunne anvende forskellige ledelses- og kommunikationsmetoder i forbindelse med aktiveringsfasen, kaosfasen, handlingsfasen og ved evalueringen. Herunder have løbende dialog med sygehusets ledelse, der fungerer som beredskabsstab. Kunne anvende viden om indsatstaktiske retningslinjer for indsatsleder sundhed, forstå den samlede præhospitale indsats ved et aktiveret sundhedsberedskab og medvirke til et robust beredskab hvor behandlingskapaciteten kommer under pres. De medarbejdere der er tilknyttet Psykiatriens krise og katastrofeberedskab skal gennemføre nedenstående uddannelse: Kort introduktion til Krise- og katastrofeberedskabsplanen gives i forbindelse med den lokale introduktion i afdelingerne. Heldagskurser afholdes to gange årligt i Ringsted. Kurset tilrettelægges af Krise- og katastrofeberedskabsudvalgets arbejdsgruppe. På kurset orienteres om organisering af beredskabet og der trænes vha. case og dilemmaøvelser. Dilemmaøvelser afholdes én gang årligt i hhv. Beredskabsområde Syd og Nord. Prøvealarmering foretages 1 gang årligt i beredskabet i hhv. Beredskabsområde Syd og Nord. Psykiatrien deltager endvidere i øvelser i Region Sjælland sammen med de somatiske sygehuse. 3.7 Evaluering Beredskabsgrupperne evaluerer hændelser og indsatser efter iværksat beredskab med henblik på læring og evt. justering af organisering o.l. Region Sjælland har ifølge lovgivningen, en forpligtelse til at kunne yde bistand i forbindelse med såvel større som mindre ulykker. Også til de personer, der ikke er fysisk tilskadekomne, men som efter direkte eller indirekte involvering i traumatiske ekstraordinære hændelser, har risiko for at udvikle psykiske belastningsreaktioner. 9

10 4. Vejledninger, retningslinjer og procedurer De enkelte afdelingsledelser skal selv etablere et alarmeringssystem der sikrer, at nødvendigt personale indkaldes i henhold til de afdelingsspecifikke beredskabsplaner. Der skal tilstræbes at anvende et system, der belaster hospitalets telefoner mindst muligt. 5. Øvrigt Sygehusberedskabsplanerne akkrediteres jf. DDKM standarderne og Sygehusberedskabsplanerne findes opdateret i dokumentportalen D4. 10

PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER

PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER December 2015 Indhold SIDE 1. FORORD 3 1.1 Det formelle grundlag for beredskabsplanen 3 1.2 Beredskabspligt 3 1.3 Beredskabsplanens overordnede

Læs mere

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger Lokal beredskabsplan for Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING 3 2. FLOWCHART VED KIRURGISK (+E) OG CBRN- BEREDSKAB 5 9. OVERORDNEDE ANSVARSOMRÅDER 7 10. GENERELLE OPLYSNINGER 9 11.

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden. Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet

Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden. Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Nanna Grave Poulsen

Læs mere

Beredskabsplan for OUH, Sygehusenheden Ærø

Beredskabsplan for OUH, Sygehusenheden Ærø Beredskabsplan for OUH, Sygehusenheden Ærø Version 2 1 OUH, Sygehusenheden Ærø Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Vigtige begreber i beredskabsplanen... 5 3. Organisation... 5 4. Planens opbygning...

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet i Region Syddanmark 2016 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: Dato:14 februar 2014 Udarbejdet af: Maiken Klitgaard Høst E-mail: maiken.klitgaard.host@rsyd.dk Telefon: 21 58 99 64 Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN Høringsversion Juli 2015 Indhold DEL 1: Krisestyringsorganisationen... 5 1.1 Indledning... 6 1.1.1 Formål... 6 1.1.2 Planens præmisser... 7 1.1.3 Gyldighedsområde...

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2014 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Side 2 Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle..

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle.. Samfundets beredskab - Og virksomhedernes egen rolle.. Dagsorden Samfundets beredskab principper og opbygning Redningsberedskabet Sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab Poli@et Beredskabsreformen,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan 1 - Høringssvar fra Sundhedsstyrelsen Hører til journalnummer: 29.30.10-P15-1-15 Herning Kommune Att: Mie Kaastrup Toft Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail

Læs mere

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN December 2015 Indhold SIDE DEL 1: KRISESTYRINGSORGANISATIONEN 6 1.1 Indledning 7 1.1.1 Formål 7 1.1.2 Planens præmisser 8 1.1.3 Gyldighedsområde 8 1.1.4 Ajourføring

Læs mere

PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION

PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION BILAG 1 PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION December 2015 Indhold SIDE 1. FORMÅL MED PLANEN 6 1.1 Sundhedsberedskab 6 1.1.1 Aktivering af sundhedsberedskabet 7 1.2 Akut Medicinsk Koordination 7 1.2.1

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Frederiksberg Kommune Att.: Susanne Mikkelsen Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Med mail af 27. juni 2013 har Frederiksberg Kommune fremsendt

Læs mere

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland v/chefkonsulent Frede Dueholm Nørgaard 16.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Lov- og plangrundlaget Ansvaret for sundhedsberedskabet ligger

Læs mere

Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail

Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail Dato 24. maj 2006 Til Sundhedsforvaltning Københavns Kommune Sjællandsgade 40 22 København N Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail Sundhedsfaglig Afdeling 3348 3814 3348 3829 fkl@hsd.hosp.dk Høringssvar

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelses- og øvelsesudvalget 2016 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Side 3 Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Freddy Lippert Direktør, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet, København Region Hovedstaden lippert @ regionh.dk Overskrifterne

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Med mail af 28. juni 2017 har Høje Taastrup Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017

Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017 Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Formål... 3 Gyldighedsområde... 3 Lovgrundlag... 3 Ajourføring og afprøvning... 3 Opbygning... 4 Præmisser...

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Holbæk kommunes generelle beredskabsplan, Plan for fortsat drift. UDKAST Dato for gennemgang: 051113 Planens dato: 23. oktober 2013 BRS sagsnr.

Læs mere

Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord

Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord Til: Regionsrådet Dato: 3. marts 2011 Brevid: 1239846 Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord Den store ulykke på Præstø Fjord og den tilhørende store

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen og beredskabet

Sundhedsstyrelsen og beredskabet Sundhedsstyrelsen og beredskabet Panel: Beredskabsplanlægning en kapacitet i sig selv DIIS seminar 17. juni 2009: Dansk beredskab perspektiver for et samfund i konstant forandring Disposition 1. Sundhedsberedskabets

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 NOTAT Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 Baggrund og lovgrundlag KOOL funktionen er beskrevet i henholdsvis Beredskabsloven og Sundhedsloven/Den

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II

Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II Billund Kommune Sundhedsberedskabsplan Niveau II Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganisationen... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Overordnede opgaver... 5 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

Sundhedsberedskabs planen

Sundhedsberedskabs planen Sundhedsberedskabs planen Historik Godkendt af Byrådet 8/1 2013 Skal revideres og godkendes i indeværende byrådsperiode Revisionen har afventet Ny overordnet kommunal beredskabsplan Udmelding af tidsplan

Læs mere

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel Sille Arildsen Konst. Administrationschef Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i dag Regionens AMK-Vagtcentral (

Læs mere

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT Version 11.01.2017 POLITIK FOR FORTSAT DRIFT for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Baggrund for politikken Når alvorlige hændelser som hackerangreb, større forsyningssvigt, forulykket skolebus,

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 16. december 2009 1 INDLEDNING Den primære sundhedstjeneste er forankret i både regionalt og kommunalt regi. Sundhedsberedskabet

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan

Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan Del 1 Organisering af krisestyringen... 3 1. Indledning... 3 Formål... 3 Gyldighedsområde... 3 Lovgrundlag... 4 Ajourføring og afprøvning... 4 Opbygning... 4 Præmisser...

Læs mere

PLAN FOR REGION SJÆLLANDS KRISESTYRINGS- ORGANISATION

PLAN FOR REGION SJÆLLANDS KRISESTYRINGS- ORGANISATION BILAG 2 PLAN FOR REGION SJÆLLANDS KRISESTYRINGS- ORGANISATION December 2015 Indhold 1 Indledning 3 SIDE 2 Opgaver 3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab 3 4 Aktivering og drift af den

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG 9 MASSEVACCINATION

BILAG 9 MASSEVACCINATION BILAG 9 December 2015 Beslutning om at vaccinere hele befolkningen eller større grupper heraf udmeldes af Sundhedsstyrelsen sammen med den overordnede handleplan. Sundhedsstyrelsen er endvidere ansvarlig

Læs mere

Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan

Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan, 2013 Region Hovedstaden Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan Region Hovedstaden Sundhedsberedskabsplan, 2013 Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 4 Indledning...4

Læs mere

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab i Region Midtjylland December 2013 Region Midtjylland Sundhed 1. Indledning... 5 1.1 Planens opbygning...5 1.2 Lov- og plangrundlaget...6 1.3

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune 1. Forord:...2 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...2 2.1. Det kommunale ansvar:...3 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...4 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

Krisestøttende beredskab

Krisestøttende beredskab Krisestøttende beredskab Opgave Aalborg kommunes sundhedspersonale skal kende til krisehåndtering og kunne identificere behandlingsbehov både når det gælder psykosocial omsorg og støtte for en kollega

Læs mere

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Beredskabsplanlægning som grundlag for effektiv indsats ved oversvømmelser Helhedsorienteret beredskabsplanlægning som grundlag for indsatsen dvs.

Læs mere

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 3 NOTAT Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Det er en ambition at sikre befolkningen og virksomhederne tryghed i såvel hverdagen

Læs mere

Principper for god beredskabsplanlægning

Principper for god beredskabsplanlægning Principper for god beredskabsplanlægning Fg. kontorchef Mads Ecklon Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Programteori - krisestyring Effekt Mindske konsekvenser Normalisere situationen Proces Krisestyring

Læs mere

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune Indledning Frederiksberg Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift. Beredskabspolitikken

Læs mere

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Til Ishøj Kommune Att: Heidi Jensen Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail af 27. august 2013, har Ishøj Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til

Læs mere

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune Odense Kommune Beredskabsplan Odense Kommune 11-10-2012 Odense Kommune Internbrug Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Information om beredskabsplanen... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

Sundheds- beredskabsplan. - for Region Nordjylland

Sundheds- beredskabsplan. - for Region Nordjylland Sundheds- beredskabsplan - for Region Nordjylland Vedtaget af Regionsrådet d. 12. november 2013 Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf. 99324445 November

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Generel Beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner. Dato for gennemgang: 7. april 2016 Planens dato: 2016 BRS sagsnr. 2016/039668 Anledning

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB Beredskab Værd at vide om beredskab Indledning Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker, katastrofer og andre ekstraordinære

Læs mere

Beredskabsplan Ortopædkirurgisk afdeling November 2013

Beredskabsplan Ortopædkirurgisk afdeling November 2013 1 Beredskabsplan Ortopædkirurgisk afdeling November 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Afdeling O ved aktivering af beredskab 1.1.1. Tilkaldsliste læger 1.1.2. Tilkaldsliste plejepersonale 1.1.3.

Læs mere

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Planlægning og implementering af sundhedsberedskab Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Torvehallerne i Vejle 21. september 2011 Beredskabsplan og sundhedsberedskab Omfattende krise

Læs mere

Sundhedsfaglig indsats under IOS. - ansvarsfordeling og organisering

Sundhedsfaglig indsats under IOS. - ansvarsfordeling og organisering Sundhedsfaglig indsats under IOS - ansvarsfordeling og organisering Sundhedsfaglig indsats under IOS ansvarsfordeling og organisering Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft Rådgivning til Rebild Kommune Med mail af 28. februar 2013 har Rebild Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med henblik på

Læs mere

Styrkelse af den psykosociale indsats ved beredskabshændelser

Styrkelse af den psykosociale indsats ved beredskabshændelser Styrkelse af den psykosociale indsats ved beredskabshændelser 2014 udkast til høring Styrkelse af den psykosociale indsats ved beredskabshændelser Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

Faxe Kommune Beredskabsplan

Faxe Kommune Beredskabsplan Faxe Kommune Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Information om Bredeskabsplan... 2 1.1 Formål.... 2 1.2 Planens opbygning... 2 1.3 Planen i relation til eksterne planer... 3 2. Beredskabsniveauer

Læs mere

Sundheds- beredskabsplan

Sundheds- beredskabsplan Sundheds- beredskabsplan - for Region Nordjylland August 2013, Høringsversion Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf. 99324445 Høringsversion, august

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

Beredskabsplan for Holstebro Kommune

Beredskabsplan for Holstebro Kommune Beredskabsplan for Holstebro Kommune Ajourført september 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 1.1 Formål...2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner...2 1.3 Opbygning...2 1.4 Afprøvning

Læs mere

Evaluering af Sundhedsstyrelsens krisestyringsorganisation efter influenzapandemien i 2009

Evaluering af Sundhedsstyrelsens krisestyringsorganisation efter influenzapandemien i 2009 Evaluering af Sundhedsstyrelsens krisestyringsorganisation efter influenzapandemien i 2009 - evalueringsproces, konklusioner og implementering af læringspunkter Øvelsesseminar den 11. maj 2011 Sigrid Paulsen,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2010 Erstatter kapitel 7 i: 2. udgave af Håndbog om sundhedsberedskab, 2007 Kriseterapeutisk beredskab, Planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

Har I styr på sikkerheden? Hans Bruhn Spontesua (den der hjælper)

Har I styr på sikkerheden? Hans Bruhn Spontesua (den der hjælper) Har I styr på sikkerheden? Hans Bruhn Spontesua (den der hjælper) HVORFOR SKAL VI ARBEJDE MED SIKKERHED? Diskuter med sidemanden Diskuter kort med din sidemand, hvorfor sikkerhed er vigtig for DIT arrangement

Læs mere

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013 Direktionssekretariatet Beredskabsplan Generel del Norddjurs Kommune 2013 Sidst opdateret den: 17-12-2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Forord og formål... 1 1.2 Planens opbygning... 1 1.3

Læs mere

VEJLEDNING OM PLANLÆGNING AF SUNDHEDSBEREDSKAB

VEJLEDNING OM PLANLÆGNING AF SUNDHEDSBEREDSKAB VEJLEDNING OM PLANLÆGNING AF SUNDHEDSBEREDSKAB 2011 Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab Sundhedsstyrelsen, 2011 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

BILAG 10 ORDFORKLARINGER

BILAG 10 ORDFORKLARINGER BILAG 10 December 2015 1-1-2 akuthjælpere: Frivillige fra et lokalområde, udpeget af regionen. 1-1- 2 akuthjælpere tilkaldes ved behov som supplerende præhospital ressource. For at indgå i ordningen skal

Læs mere

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus CBRN-beredskab

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus CBRN-beredskab Lokal beredskabsplan for CBRN-beredskab Indholdsfortegnelse: 1. BEREDSKABSPLAN FAM OUH SVENDBORG SYGEHUS CBRN- BEREDSKAB (KEMISK, BIOLOGISK, RADIOLOGISK OG NUKLEAR). 4 2. SAMLET BEMANDING VED CBRN- BEREDSKAB

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift - Skanderborg Kommune Dato for gennemgang: 17. maj 2013 Planens dato: 9. april 2013 BRS sagsnr. 2010/015296 Anledning til

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres

Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres Lars Høg Schou Kolonnechef Souschef Nationalt Beredskab Beredskabsstyrelsen

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

Karantæneplan for Region Nordjylland

Karantæneplan for Region Nordjylland Karantæneplan for Region Nordjylland udgivet af Den Præhospitale Virksomhed 1 Karantæneplan for Region Nordjylland Udgivet af Præhospitalt Beredskab Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Region Nordjylland Niels

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Hvidovre Kommunes Beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes det daglige beredskab kan omstilles til at kunne håndtere mere omfattende hændelser i situationer, hvor et vist varsel

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side

Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side 1. Krisestyringsorganiseringen 3 1.0 Indledning 3 1.1 Opgaver 4 1.2 Organisering og ledelse af regionens sundhedsberedskab 5 1.3 Aktivering af regionens sundhedsberedskab 6 1.4

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse

0.0 Indholdsfortegnelse 0.0 Indholdsfortegnelse 0.0 Indholdsfortegnelse... 1 Bilag... 2 Oversigt over Indsatsplaner... 2 0.1 Forord... 3 1.0 Anvendelse, lovgrundlag, formål og mål... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Lovgrundlaget...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Viborg Kommunes Beredskabshandleplan Dato for gennemgang: 23. september 2014 Planens dato: 21. maj 2014 BRS sagsnr. 2014/033669 Anledning til planens

Læs mere

Styrkelse af den psykosociale indsats ved beredskabshændelser

Styrkelse af den psykosociale indsats ved beredskabshændelser Styrkelse af den psykosociale indsats ved beredskabshændelser 2014 Styrkelse af den psykosociale indsats ved beredskabshændelser Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan http://beredskab.htk.dk November 2010 1 Beredskab Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Anæstesiolisk afdeling R Nr.: BEREDSKABSPLAN AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Ansvar: Afdelingsledelsen Baggrund kvalitetsmål: Formål: Afgrænsning:

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM

INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM INSTRUKS FOR INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM INDRETNING AF KRISESTYRINGSRUM Indretning af krisestyringsrum Udarbejdet 30.oktober 2017 At sikre tilgængelighed af nødvendigt udstyr for iværksættelse af hurtig

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere