Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune"

Transkript

1

2 Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret. På anlægsområdet er det glædeligt at det er lykkedes at gennemføre anlæg for 112,2 mio. kr. hvilket er ca. 45 mio. kr. mere end i Med regnskab 2013 fortsættes den gode tendens med at holde de budgetter der er lagt i fællesskab. På alle områder er udvist rettidig omhu. Til service for vore borgere har vi brugt 1,6 mia. kr. Af det resterende budget til service på 47,6 mio. kr. overføres de 35,4 mio. kr. til brug i En række store anlægsprojekter er gennemført mens andre er godt i gang som Sundhedshuset i Skærbæk og renovering af Tønder Sports- og Fritidscenter. Vi har afdraget 18,9 mio. kr. på vores gæld og optaget nye lån for 20,7 mio. kr. en nettolåneoptagelse på 1,8 mio. kr. De likvide beholdninger har været 176,8 mio. kr. i gennemsnit i 2013 hvilket er et fald på ca. 45 mio. kr. i forhold til Alt i alt et regnskabsresultat som peger fremad og giver os tro på at vi har lagt den rigtige kurs for Kommunens økonomiske styring. Laurids Rudebeck Borgmester

3 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 4 Påtegninger 5 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Kommunens årsberetning 8 Generelle bemærkninger 8 Regnskabsmæssig udvikling 9 Hoved- og nøgletal 15 Regnskabsopgørelse 16 Balance 18 Noter til driftsregnskab og balance 19 Opgaver udført for andre myndigheder 54 Bilag A 55 Anvendt regnskabspraksis 55 Indholdsfortegnelse

4 Kommuneoplysninger Kommune Tønder Kommune Kongevej Tønder Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hjemsted: Regnskabsår: Tønder 1. januar december Revision BDO Kommunernes Revision Aktieselskab Birkemose Alle 31 st Kolding Kommuneoplysninger 4

5 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 10. april 2014 aflagt årsregnskab for 2013 for Tønder Kommune til Kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes styrelse og reglerne i Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver Kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Tønder Kommune, den 24. april 2014 Laurids Rudebeck Borgmester Svend Erik Møller Kommunaldirektør Påtegninger 5

6 Den uafhængige revisors påtegning Kommunens eksterne revision skal i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskabsvæsen, revision m.v. senest den 15. august forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning. Årsregnskabet med revisionspåtegning vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Påtegninger 6

7 Påtegninger 7

8 Kommunens årsberetning Generelle bemærkninger Regnskabet Tønder Kommunes regnskab er udarbejdet efter de retningslinjer, som er fastlagt i Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner. Kommunen har valgt at aflægge et regnskab, som indeholder de oversigter, der er obligatoriske i forhold til et udgiftsbaseret regnskab, idet det afspejler det styringsgrundlag, der ligger til grund for den daglige drift og suppleret dette med oversigter og noter efter en konkret vurdering. Regnskab efter omkostningsbaserede principper er fravalgt. Kommunens Anvendte regnskabspraksis som væsentligst er en opsummering af budget- og regnskabssystemets retningslinjer kan ses i bilag A. Budgetgrundlaget Det oprindelige budget: Indtægter består af indtægter fra skatter, tilskud og udligning, hvor kommunen har anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Driftsudgifter er baseret på en rammeudmelding som er en fremskrivning af 2012 budgettet ved anvendelse af KL s anbefalede pris- og lønskøn. Rammen er herefter korrigeret for konkrete reduktions- og udvidelsestiltag baseret på de politiske prioriteringer i forbindelse med budgetarbejdet. På anlægssiden er der i budgettet afsat rådighedsbeløb til allerede igangsatte anlægsarbejder samt nye anlæg i overensstemmelse med investeringsoversigten. Finansieringsdelen indeholder en nettoeffekt af lån og øvrige finansforskydninger med en forventning om positivt bidrag herfra, således budgettet er bragt i balance ved et forventet forøgelse af de likvide aktiver. Kommunens budget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 11. oktober Det korrigerede budget: I det korrigerede budget indgår de tillægsbevillinger, som er blevet givet i løbet af året. Tillægsbevillinger, som påvirker kassebeholdningen gives af Kommunalbestyrelsen. Omplaceringer mellem bevillingsområder uden påvirkning af kassebeholdning kan godkendes af Økonomiudvalget. På driftssiden gives der som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger, som påvirker kassebeholdningen i henhold til kommunens økonomiske politik. Undtaget herfra er de overførsler af driftsbevillinger, som sker fra gammelt til nyt regnskabsår efter Kommunalbestyrelsens godkendelse. Tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på anlæg og ændringer til finansiering godkendes løbende af Kommunalbestyrelsen i løbet af året. Ved udarbejdelse af driftsbudgettet har kommunen iagttaget sin forpligtelse i forbindelse med økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening, som blandt andet indeholder et loft over kommunernes samlede serviceudgifter med risiko for sanktionering såfremt aftalen ikke overholdes af alle landets kommuner under ét. Generelle bemærkninger 8

9 Regnskabsmæssig udvikling Tønder Kommunes regnskab for 2013 afspejler effekten af tidligere års kommunale tiltag ligesom ude fra kommende tiltag også kan aflæses af regnskabet. På driftssiden blev der for 2013 i økonomiaftalen mellem KL og regeringen fastholdt en sanktionsmulighed, såfremt kommunerne samlet set ikke holdt sig inden for rammerne af det oprindelige budget på serviceudgifterne. Tønder Kommune har allerede i budgetfasen ageret loyalt over for denne aftale og regnskabet viser, at Tønder Kommune bidrager positivt til aftaleopfyldelsen, idet der på servicerammen er et mindreforbrug på 43,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette er udtryk for, at der på stort set alle områder har været udvist tilbageholdenhed i forbruget, hvor de væsentlige bidragsydere findes på politikområde Administration med bidrag fra fællesområder og puljer samt politikområde Uddannelse med bidrag fra lærer-lock-out og fællesområder. På anlægssiden har der i 2013 været fastholdt det igangsatte fokus på, at anlægsarbejder igangsættes og gennemføres som planlagt. Regnskabet afspejler også, at dette fokus har haft en effekt, idet anlægsaktiviteten er steget med 40 mio. kr. fra 2012 til Dette indikerer også, at der på anlægsområdet gnaves af på puklen mellem ønskede og gennemførte investeringer. Når der ses på regnskabsudviklingen på finansierings- og balancemæssige forskydninger, så afspejler disse blandt andet effekten af overdragelsen af udbetalingsopgaven af flere sociale ydelser fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Dette har betydet en væsentlig omlægning af cashflowet i kommunen, hvor periodemæssige forskydninger mellem udbetaling, afregning og refusion på disse områder kan aflæses i regnskabet. Generelle bemærkninger 9

10 Regnskabsoversigt Mio. kr. Indtægter Oprindelig B 2013 (1) Regnskab 2013 (2) Afvigelse 2013 (3 = 2-1) Tillægsbevillinger 2013 Personskatter , ,5-1,6-0,6 Selskabsskatter m.v. -25,9-25,9 0,0 0,0 Grundskyld -90,7-88,6 2,1 1,4 Generelle tilskud m.v -951,7-932,6 19,1 19,4 Indtægter i alt , ,5 19,6 20,1 Serviceudgifter 1.646, ,1-43,5 4,1 Uden for servicerammen 127,3 128,5 1,2-1,2 Overførselsudgifter 535,9 532,9-3,0 0,6 Driftsudgifter i alt 2.309, ,5-45,2 3,5 Renter 10,3 5,0-5,2-3,5 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT -65,1-95,9-30,9 20,1 Anlægsudgifter (ex. Jordforsyning) 93,6 112,2 18,6 62,4 Jordforsyning -3,0-5,0-2,0 1,4 RESULTAT SKATTEFINANSIERET I ALT 25,5 11,2-14,2 83,8 Forsyningsvirksomheder (brugerfinansieret) Affaldshåndtering 0,0 6,4 6,4 0,0 RESULTAT Forsyningsvirksomheder 0,0 6,4 6,4 0,0 RESULTAT I ALT 25,5 17,6-7,9 83,8 Afvigelse: + angiver mindreindtægter eller merforbrug, - angiver merindtægter eller mindreforbrug Forskellen mellem det oprindelige budget og regnskabet 2013 er udtryk for ændringer i aktivitetsniveauet i Tønder Kommune. Tillægsbevillinger er Kommunalbestyrelsens godkendelse af ændret aktivitetsniveau i forhold til det oprindelige budget. Tabellen viser i kolonne 2 regnskabet for Tønder Kommune Indtægter i alt på 2.365,5 mio. kr. Udgifter i alt på 2.264,5 mio. kr. Overskud på ordinær drift 95,9 mio. kr. Anlægsudgifter på 107,2 mio. kr. Indenrigsministeriet har indskærpet, at kommunens regnskab skal indeholde oplysning om resultatet og mellemværendet på forsyningsområdet affald også selv om området er lagt ud i et særskilt selskab. Derfor er resultatet indarbejdet i regnskabsoversigten og mellemværendet indarbejdet i balancen, men forholdet har mere teknisk end reel karakter, da området fortsat varetages af Tønder Affald A/S. Oprindeligt budget I forhold til det oprindelige budget har der i 2013 været fastholdt fokus på serviceudgifterne, hvor Tønder Kommune har ønsket at leve op til sin del af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Med et mindreforbrug på serviceudgifterne på 43,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget ses dette mål at være nået. Med ganske få undtagelser er det alle politikområder, der bidrager til mindreforbruget. Væsentligste bidragsydere er administrationsområdet og uddannelse. Generelle bemærkninger 10

11 Tillægsbevillinger Årets tillægsbevillinger fordeler sig således: Note Vedrører Indtægter 1 Overførsler fra 2012 til 2013 Drift Anlæg Renter Likvider og finansforsk. 0,0 40,1 46,2 0,0-86,3 1 Pulje til overførsler 0,0-15,0 0,0 0,0 15, kvartalsregnskab 0,0 2,5 0,0-3,1 0,6 3 Halvårsregnskab 20,1-19,9 0,1 0,0-0,4 0,0 0,2-0,2 0,0 0,0 4 Andre 0,0-4,5 17,7-0,4-12,7 I alt 20,1 3,5 63,8-3,5-83,8 (+ = udgiftsbevilling/likvidforøgelse og - = indtægtsbevilling/likvidforbrug) 1) Overførsler fra 2012 til 2013 har en direkte påvirkning af kassebeholdningen, men er reelt finansieret af mer- og mindreforbrug i det foregående år. I det oprindelige budget for 2013 var der afsat en pulje på 15 mio. kr. til delvis imødegåelse af overførsler. 2) Ved 1. kvartalsregnskab er de væsentligste bevillingsændringer en forøgelse af driftsbudgettet med 4,3 mio. kr. vedrørende vejafvandingsbidrag til forsyningen og modsatrettet en nedbringelse af driften med 2 mio. kr. efter udbud af taxakørsel. Bevillingsændring på renter med 3,1 mio. kr. er indtægt på byggelånsrenter Løgumgård så netto er kassebeholdningen tilført 0,6 mio. kr. 3) Ved halvårsregnskabet er den væsentligste ændring midtvejsregulering af beskæftigelses- og kommunale tilskud, som medførte en samlet afregning til staten på 19,4 mio. kr. Beløbet blev finansieret af central pulje fra reducerede lønfremskrivninger samt afsat central pulje under overførselsudgifter skabt ved mindreforbrug i ) Andre bevillinger tilfører bevilling til anlægsområdet og er primært finansieret fra driften og likvidbeholdningen. Bevillingerne er givet løbende over året og kan blandt andet henføres til sundhedshus i Skærbæk, påbud vedrørende jobcentret, Ulrikskollegiet og etablering af lærerarbejdspladser. Kommunalbestyrelsen vedtog i 2010 en økonomisk politik med henblik på at sikre en styrket økonomisk frihed. Et væsentligt element i denne politik er, at der ikke gives tillægsbevillinger til driften finansieret via kassebeholdningen. Bevillinger til driften kan opdeles således: Mio. kr. 3. kvartalsregnskab Overførsler *) Ved denne opdeling er det reelt de øvrige tillægsbevillinger, som skal holdes op mod den økonomiske politik. I 2013 udviser nettoeffekten af disse 1,5 mio. kr., som er tilført kassebeholdningen eller overført til anlæg. Årets resultat Korr. Budget Mio. kr. Indt. og udg. bevilling Øvrige tillægsbevillinger * I alt Indtægter 0,0 19,4 0,7 20,1 Serviceudgifter Overførselsudgifter Udg. udenf. Serviceram Pulje til overførsler 30,6-9,9-1,6 19,1 9,5-9,5 0,6 0,6 0,0 0,0-1,2-1,2-15,0 0,0 0,0-15,0 I alt 25,1 0,0-1,5 23,6 (+ = udgiftsbevilling og - = indtægtsbevilling) Regnskab Afvigelse Overført til 2014 mm. Indtægter , ,5-0,5 0,0 Serviceudgifter 1.650, ,1-47,6 36,8 Udenfor servicerammen 126,1 128,5 2,4 0,0 Overførselsudgifter 536,5 532,9-3,6 3,6 Renter 6,7 5,0-1,7 0,0 Ordinær drift i alt -45,0-95,9-51,0 40,4 Anlæg 154,3 107,2-47,1 47,5 Resultat skattefinansieret i alt Forsyningsvirksomhed 109,3 11,2-98,1 87,9 0,0 6,4 6,4 0,0 Resultat i alt 109,3 17,6-91,7 87,9 Generelle bemærkninger 11

12 Resultatet af den ordinære drift viser et overskud på 95,9 mio. kr. hvilket er 30,9 mio. kr. bedre end forventet i det oprindelige budget. Da der i løbet af året er tillægsbevilget 20,1 mio. kr. bliver årets mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 51 mio. kr. Væsentligste årsag findes på serviceudgifterne med et mindreforbrug på ca. 47 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. med tillægsbevilling på ca. 64 mio. kr. ender anlæg med et mindreforbrug på ca. 47 mio. kr. Det samlede mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget udgør 92 mio. kr. og heraf overføres til efterfølgende år: Drift 40,4 mio. kr. til efterfølgende år Anlæg 47,5 mio. kr. På anlægsområdet er forbruget ca. 17 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret, men Oprindeligt Finansieringsoversigt (mio. kr.) budget 2013 Regnskab 2013 Likvide beholdninger primo: 111,7 Budget vs. Regnskab Tilgang af likvide aktiver +/- Årets resultat -25,5-17,6 7,9 +/- Låneoptagelse 19,5 20,7 1,2 +/- Øvrige finansforskydninger 41,5-23,0-64,5 Anvendelse - Afdrag på lån -22,4-18,9 3,5 - Kursreg. likvide aktiver 0,0-0,1-0,1 Ændring af likvide aktiver 13,1-38,9-52,0 Likvide beholdninger ultimo: 72,8 Positive tal er forøgelse af likvide beholdninger De likvide beholdninger er i 2013 formindsket med 38,9 mio.kr., hvilket er 52 mio. kr. mere end forventet i det oprindelige budget. Væsentligste årsag til afvigelsen i forhold til budgettet findes på finansforskydninger - det vil sige udviklingen af øvrige balanceposter af betydning for likviditeten. En stor del af forklaringen ligger i, at kommunen tidligere år har haft forholdsvis store forudbetalinger af refusion til sociale ydelser, hvorved finansforskydningerne tidligere har givet et positivt bidrag til de likvide beholdninger. I løbet af 2013 sker de sidste opgaveoverdragelser til Udbetaling Danmark og kommunen modtager således ikke forudbetalte refusioner i nær samme omfang som tidligere. Dette medfører, at nettoeffekten af finansforskydningerne i 2013 påvirker likvidbeholdningen i nedadgående retning (udviklingen i kommunens tilgodehavender er større end udviklingen på gælden og derved sker der en pengebinding i tilgodehavender fremfor en tilførelse til likvid beholdningerne.) Årets resultat medfører også et træk på de likvide beholdninger på 17,6 mio. kr., hvilket dog er 7,9 mio. kr. mindre end forventet. Nettoeffekten af kommunens lånoptagelse (20,7 mio. kr.) og afdrag på lån (18,9 mio. kr.) medfører en forøgelse af de likvide beholdninger på 1,8 mio. kr. Generelle bemærkninger 12

13 Balance (mio.kr.) Primo 2013 Ultimo 2013 Anlægsaktiver - materielle og finansielle Omsætningsaktiver Likvide beholdninger AKTIVER I ALT Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser PASSIVER I ALT Egenkapitalen er reelt udtryk for forskellen mellem kommunens aktiver og forpligtelser. I 2013 er egenkapitalen blevet ca. 26 mio. kr. større. Stigningen er væsentligst drevet af en forøgelse af anlægsaktiverne, værdiregulering af aktier og andelsbeviser samt en nedbringelse af de hensatte forpligtelser samlet positiv effekt for disse er ca. 63 mio. kr. Modsatrettet effekt har årets resultat og indarbejdelse af lån til Arbejdsmarkedets Feriefond samlet negativ påvirkning herfra ca. 40 mio. kr. Årets underskud på godt 17 mio. kr. er også en væsentlig faktor i forhold til udviklingen på de likvide beholdninger, som er faldet med 39 mio. kr. Udviklingen er dog også påvirket af årets finansforskydninger, der medvirker til en nedbringelse af likviderne på 23 mio kr. primært på grund af, at forudbetalte refusioner er faldet væsentligt efter etableringen af Udbetaling Danmark. Den bogførte værdi af kommunens anlægsaktiver er steget med 41 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med det øgede fokus, der har været på at få gennemført kommunens anlægsarbejde som planlagt. Det betyder at kommunens investeringer i nye anlæg og forbedringer på eksisterende anlæg nu overstiger afskrivningerne på de eksisterende anlæg. Det positive resultat på den ordinære drift er med til at skabe rum for de øgede investeringer. Den langfristede gæld er også stigende med 29 mio. kr., men altså ikke i samme takt som anlægsaktiverne. Det betyder i grove træk, at kommunen fastholder og udvider produktionsapparatet (anlægsaktiver til vedvarende eje og brug) ved dels en langfristet finansiering i form af lån og dels en kortfristet finansiering fra de likvide beholdninger. Omsætningsaktiver og kortfristet gæld er principielt udtryk for en kortvarig præsentation i balancen indtil den endelige påvirkning af de likvide beholdninger i form af betalinger (eks. tilgodehavender eller kreditorer) eller driften (eks. mellemregning eller mellemregning mellem årene) falder på plads. I 2013 ses en væsentlig forøgelse af omsætningsaktiverne på 108 mio. kr., hvilket kan henføres til udviklingen i de kortfristede tilgodehavender. Kommunen har tidligere præsenteret alle poster i for- og eftersupplementsperioderne omkring årsskiftet, som mellemregning mellem årene under kortfristede tilgodehavender. Indenrigsministeriet har præciseret, at mellemregning mellem årene kun skal anvendes til poster i forsupplement, hvorimod eftersupplement skal opdeles i tilgodehavender og gæld. Den ændrede praksis påvirker tilgodehavender med ca. 43 mio. kr. Derudover var der i 2012 regnskabet registreret forudbetalte refusioner til sociale ydelser med 64 mio. kr. på mellemregning mellem årene. Da en lang række af disse ydelser er overgivet til Udbetaling Danmark er der ikke en tilsvarende forudbetaling af refusioner i Generelle bemærkninger 13

14 Den kortfristede gæld stiger med 68 mio. kr., hvoraf de 27 mio. kr. kan henføres til den ændrede registreringspraksis på mellemregning mellem årene. Derudover er den kortfristede gæld også væsentligt påvirket af udviklingen på de mellemregnings-/afregningskonti, som vedrører områder der er overgivet til Udbetaling Danmark hvor blandt andet det store pensionsområde er en væsentlig bidragsyder. Generelle bemærkninger 14

15 Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal I hele kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder, drift Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Likvide beholdninger Balance, passiver Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristet gæld heraf ældreboliger Kortfristet gæld Gennemsnitlig likviditet (Kassekreditreglen) Likvide aktiver pr. indbygger (hele kr.) Langfristet gæld pr. indbygger (hele kr.) Langfristet gæld eksl. ældreboliger pr. indbygger Skatteudskrivning (Kilde ØIM s nøgletal) Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (statsgaranteret) Udskrivningsprocent kommuneskat 25,0 25,0 25,3 25,3 25,3 Grundskyldspromille 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 Indbyggertal 1. januar (Kilde ØIM s nøgletal) *) Fra og med 2010 er kommunens regnskabspraksis ændret så feriepengeforpligtelsen ikke indgår i kommunens regnskabsaflæggelse for Hoved- og nøgletal 15

16 Regnskabsopgørelse Noter I kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter Regnskab 2012 Regnskab 2013 Vedtaget budget 2013 Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed) 2 Økonomiudvalg Erhverv Beredskab Administration Borgerservice - overførselsudgifter Centrale puljer Teknik- og Miljøudvalg Vej, park og kommunale bygninger Miljø og natur Jordforsyning Entreprenørafdelingen Socialudvalg Voksen/Social Førtidspensioner m.v., overførselsudg Voksen/Social, udenfor servicerammen Sundhedsudvalg Sundhed Pleje og omsorg Aktivitetsbestemt medfinansiering Pleje og omsorg, udenfor servicerammen Kultur- og Fritidsudvalg Kultur Fritid og idræt Landdistrikter Arbejdsmarkedsudvalg Kontante ydelser, overførselsudg Arbejdsmarkedsforanstaltning Driftsudgifter til aktivering, ovf.udg Forsikrede ledige Børn- og Skoleudvalg Uddannelse Dagtilbud Forebyggelse og anbringelse Uddannelse, overførselsudgifter Forebyggelse og anbringelse, ovf.udg Forebyg. og anbring., udenfor serviceram Driftsudgifter før finansiering Renter m.v RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Regnskabsopgørelse 16

17 Noter I kr. Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirkomshed) Regnskab 2012 Regnskab 2013 Vedtaget budget 2013 Økonomiudvalg Teknik- og Miljøudvalg Socialudvalg Sundhedsudvalg Kultur- og Fritidsudvalg Arbejdsmarkedsudvalg Børn- og Skoleudvalg Anlægsudgifter i alt Jordforsyning (Netto køb og salg af jord) Ekstraordinære poster RESULTAT SKATTEFINANSIERET I ALT Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering Det brugerfinansierede område RESULTAT I ALT Indtægter/overskud angives med (-) Regnskabsopgørelse 17

18 Balance Noter Balance (1.000) AKTIVER Primo 2013 Ultimo Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg, maskiner m.v Inventar Anlæg under udførelse I alt Immaterielle anlægsaktiver 0 0 Finansielle anlægsaktiver 13 Aktier og andelsbeviser m.v Langfristede tilgodehavender Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomheder I alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Fysiske anlæg til salg Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger I alt AKTIVER I ALT PASSIVER 16 EGENKAPITAL Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger Balancekonto I alt HENSATTE FORPLIGTELSER LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPO- SITA M.V KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER I ALT Total (Aktiver - passiver) 0 0 Positive tal er aktiver, negative tal er passiver 18 Kautions- og garantiforpligtigelse Swapaftaler Balance 18

19 Noter til driftsregnskab og balance Note 1 Skatter, tilskud og udligning (hele kr.) Budget 2013 Korr. Budget 2013 Regnskab 2013 Skatter Kommunal indkomstskat Afregning vedrørende Det skrå skatteloft Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Kommunens andel af skat af dødsboer Grundskyld Grundskyld udgifter hovedart Tilskud vedr. nedsat grundskyld Kompensation uretmæssigt opkrævet grundskyld Anden skat på fast ejendom Samlede skatter i alt Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Efterregulering Udligning af selskabsskat Betinget balancetilskud Udligning vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Tilskud særligt vanskeligt stillet kommune Tilskud fra Kvalitetsfonden Beskæftigelsestilskud Tilskud til generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Udligning og generelle tilskud i alt Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms Tilbagebetaling Refus. Købsmoms (huslejeindt.) Korrektion vedr. byggemodninger Tilbageb.købsm.tidligere regnskabsår Korr.vedr.delvis momsreg.virksomheder Korrektion vedr. tilskud Tilbagebetaling købsmoms byggemodninger Momsrefusionsordning i alt Skatter, tilskud og udligning i alt Noter 19

20 Note 2 Økonomiudvalget 10. Generelt På Økonomiudvalgets område har der været et mindreforbrug på i alt 31,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og 26,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Af de 26,7 mio. kr. i samlet mindreforbrug kommer godt 4 mio. kr. fra erhvervsområdet, hvor det primært er erhvervs- og turismepuljer der bidrager. Godt 24,0 mio. kr. kommer fra administration, hvor både de egentlige driftsenheder (7,0 mio. kr.) og fællesområder (17,0 mio. kr.) bidrager til mindreforbruget. 11. Erhverv I 2013 har der på erhvervsområdet været fokus på etablering af foreningen Tønder Erhvervsråd. Og den 1. juli 2013 kunne erhvervsrådet således gå i drift. Tønder Erhvervsråd har overtaget flere medarbejdere og opgaver fra den tidligere erhvervsafdeling og bliver derfor en væsentlig samarbejdspartner i forhold til realiseringen af Tønder Kommunes erhvervsstrategi. Tønder Erhvervsråd skal aktivt medvirke til vækst og udvikling i Tønder Kommune med et strategisk fokus på skabelse af arbejdspladser. Erhvervsrådet er således tiltænkt en væsentlig rolle, som bindeled mellem erhvervsliv, detailog turisterhvervene og Tønder Kommune. I kommunalt regi videreføres en række medlemskaber og samarbejder i forskellige fora på det tværkommunale og regionale plan - Vækstforum, SVUF, URS, Væksthus Syddanmark mv. Noter 20

21 Under erhvervsområdet blev der i 2013 også bevilget en etårig pulje på 5,0 mio. kr. til erhvervsformål. Den er blandt andet blevet udmøntet til igangsætning af initiativer som helikopterlandeplads samt forprojekter for videncenter Nationalpark Vadehavet og eksportcenter. Da puljen ikke er fuldt udmøntet i 2013, ligesom igangsatte initiativer ikke er afsluttet, er uforbrugte midler på 2,6 mio. kr. søgt overført til Den flerårige visionspulje for turisme havde i 2013 en ramme på godt 3,0 mio. kr. Den er blandt andet gået til igangsætning eller gennemførelse af markedsføringstiltag, byturisme, bycenterchef og destination Sønderjylland m.m. Ved årets udgang er der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på turismepuljen, som er søgt overført til erhvervspuljen i 2014, da der i forvejen er afsat 3,1 mio. kr. til visionspuljen for turisme i Samlet ender erhvervsområdet med et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 4,8 mio. kr., som primært opstår ved ikke forbrugte midler på de 2 nævnte puljer. 12. Beredskab Tønder Brandvæsen varetager opgaven med at forebygge, planlægge og afhjælpe ulykker og katastrofer på liv, ejendom og miljø, jfr. Beredskabsloven. Herudover drives en del af hjemmeplejens nødkald via brandvæsenets vagtcentral. I brandvæsenets administration er der 6 fastansatte, der primært udfører opgaver inden for forebyggelse og planlægning samt uddannelse. Administrationen er placeret på rådhuset i Tønder. I det afhjælpende beredskab er der tilknyttet ca. 250 frivillige og deltidsansatte. Der er i alt 11 brandstationer (2 Falckstationer og 9 brandstationer betjent af Frivillige Brandværn) samt en Beredskabsgård og et Ungdomsbrandværn. Politisk refererer Tønder Brandvæsen til Beredskabskommissionen, der udover Borgmesteren, har 3 repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, 1 repræsentant fra politidirektørembedet samt 3 observatører fra de frivillige. Beredskabskommissionen har ansvaret for det samlede kommunale beredskab, som i overskrifter omhandler forebyggelse, beredskabsplanlægning og indsats ved skader på personer, ejendom og miljø. Den samlede nettoudgift for driften var i 2013 ca. 11,2 mio. kr. I 2011 blev et INTERREG projekt Beredskab uden grænser opstartet. Projektet har været gennemført i 2012 og 2013 og forventes afsluttet medio Udgifterne afholdes over Brandvæsenets budget. Udgifterne refunderes senere af Regionen via de bevilgede INTERREG midler. Brandvæsenets administration har i 2013, på vegne af risikostyringsgruppen, gennemført RABB-besøg (Risikostyring, Arbejdsmiljø, Bygningsforhold og Brandforhold). Brandvæsenets administration har i 2013, på vegne af risikostyringsgruppen, administreret driften af en tyverivagtordning samt etablering og vedligeholdelse af tyverianlæggene i kommunens bygninger. Underskuddet i forbindelse med etablering af servicevagten forventes tilbagebetalt af driftsoverskuddet indenfor de kommende 2 3 år. Hvis regnskabet justeres for udgifter til INTER- REG projektet samt etableringsudgifter til tyverisikring er regnskabet i balance. På anlægsbudgettet blev der foretaget investeringer i autosprøjte på Rømø samt mandskabsvogne til Bedsted, Visby og Øster Højst. 13. Administration Puljer I budgettet under administration indgår blandt andet kommunens barselsudligningspulje og selvforsikringsområder. Barselsudligningspuljen er skabt ved en fælles reduktion af alle lønbudgetter og fordeles løbende til de enheder, som har ansatte på barsel. Formålet er at give budgetmæssig kompensation af forskellen mellem barselsdagpenge og den faktiske lønudgift. Fra 2010 har kommunen været selvforsikrende på arbejdsskadeområdet. Der er derfor afsat budgetbeløb under politikområde administration, som skal dække kommunens samlede udgifter til arbejdsskader, som ikke længere er afdækket af et forsikringsselskab. Noter 21

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL...

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL... Årsberetning Vordingborg Kommune 2014 201 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk.

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. ÅRS er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. Derved er det hurtigt og let at navigere rundt i årsberetningen ved at klikke på billeder, overskrifter, i menuen

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere