Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune"

Transkript

1

2 Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret. På anlægsområdet er det glædeligt at det er lykkedes at gennemføre anlæg for 112,2 mio. kr. hvilket er ca. 45 mio. kr. mere end i Med regnskab 2013 fortsættes den gode tendens med at holde de budgetter der er lagt i fællesskab. På alle områder er udvist rettidig omhu. Til service for vore borgere har vi brugt 1,6 mia. kr. Af det resterende budget til service på 47,6 mio. kr. overføres de 35,4 mio. kr. til brug i En række store anlægsprojekter er gennemført mens andre er godt i gang som Sundhedshuset i Skærbæk og renovering af Tønder Sports- og Fritidscenter. Vi har afdraget 18,9 mio. kr. på vores gæld og optaget nye lån for 20,7 mio. kr. en nettolåneoptagelse på 1,8 mio. kr. De likvide beholdninger har været 176,8 mio. kr. i gennemsnit i 2013 hvilket er et fald på ca. 45 mio. kr. i forhold til Alt i alt et regnskabsresultat som peger fremad og giver os tro på at vi har lagt den rigtige kurs for Kommunens økonomiske styring. Laurids Rudebeck Borgmester

3 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 4 Påtegninger 5 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Kommunens årsberetning 8 Generelle bemærkninger 8 Regnskabsmæssig udvikling 9 Hoved- og nøgletal 15 Regnskabsopgørelse 16 Balance 18 Noter til driftsregnskab og balance 19 Opgaver udført for andre myndigheder 54 Bilag A 55 Anvendt regnskabspraksis 55 Indholdsfortegnelse

4 Kommuneoplysninger Kommune Tønder Kommune Kongevej Tønder Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hjemsted: Regnskabsår: Tønder 1. januar december Revision BDO Kommunernes Revision Aktieselskab Birkemose Alle 31 st Kolding Kommuneoplysninger 4

5 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 10. april 2014 aflagt årsregnskab for 2013 for Tønder Kommune til Kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes styrelse og reglerne i Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver Kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Tønder Kommune, den 24. april 2014 Laurids Rudebeck Borgmester Svend Erik Møller Kommunaldirektør Påtegninger 5

6 Den uafhængige revisors påtegning Kommunens eksterne revision skal i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskabsvæsen, revision m.v. senest den 15. august forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning. Årsregnskabet med revisionspåtegning vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Påtegninger 6

7 Påtegninger 7

8 Kommunens årsberetning Generelle bemærkninger Regnskabet Tønder Kommunes regnskab er udarbejdet efter de retningslinjer, som er fastlagt i Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner. Kommunen har valgt at aflægge et regnskab, som indeholder de oversigter, der er obligatoriske i forhold til et udgiftsbaseret regnskab, idet det afspejler det styringsgrundlag, der ligger til grund for den daglige drift og suppleret dette med oversigter og noter efter en konkret vurdering. Regnskab efter omkostningsbaserede principper er fravalgt. Kommunens Anvendte regnskabspraksis som væsentligst er en opsummering af budget- og regnskabssystemets retningslinjer kan ses i bilag A. Budgetgrundlaget Det oprindelige budget: Indtægter består af indtægter fra skatter, tilskud og udligning, hvor kommunen har anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Driftsudgifter er baseret på en rammeudmelding som er en fremskrivning af 2012 budgettet ved anvendelse af KL s anbefalede pris- og lønskøn. Rammen er herefter korrigeret for konkrete reduktions- og udvidelsestiltag baseret på de politiske prioriteringer i forbindelse med budgetarbejdet. På anlægssiden er der i budgettet afsat rådighedsbeløb til allerede igangsatte anlægsarbejder samt nye anlæg i overensstemmelse med investeringsoversigten. Finansieringsdelen indeholder en nettoeffekt af lån og øvrige finansforskydninger med en forventning om positivt bidrag herfra, således budgettet er bragt i balance ved et forventet forøgelse af de likvide aktiver. Kommunens budget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 11. oktober Det korrigerede budget: I det korrigerede budget indgår de tillægsbevillinger, som er blevet givet i løbet af året. Tillægsbevillinger, som påvirker kassebeholdningen gives af Kommunalbestyrelsen. Omplaceringer mellem bevillingsområder uden påvirkning af kassebeholdning kan godkendes af Økonomiudvalget. På driftssiden gives der som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger, som påvirker kassebeholdningen i henhold til kommunens økonomiske politik. Undtaget herfra er de overførsler af driftsbevillinger, som sker fra gammelt til nyt regnskabsår efter Kommunalbestyrelsens godkendelse. Tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på anlæg og ændringer til finansiering godkendes løbende af Kommunalbestyrelsen i løbet af året. Ved udarbejdelse af driftsbudgettet har kommunen iagttaget sin forpligtelse i forbindelse med økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening, som blandt andet indeholder et loft over kommunernes samlede serviceudgifter med risiko for sanktionering såfremt aftalen ikke overholdes af alle landets kommuner under ét. Generelle bemærkninger 8

9 Regnskabsmæssig udvikling Tønder Kommunes regnskab for 2013 afspejler effekten af tidligere års kommunale tiltag ligesom ude fra kommende tiltag også kan aflæses af regnskabet. På driftssiden blev der for 2013 i økonomiaftalen mellem KL og regeringen fastholdt en sanktionsmulighed, såfremt kommunerne samlet set ikke holdt sig inden for rammerne af det oprindelige budget på serviceudgifterne. Tønder Kommune har allerede i budgetfasen ageret loyalt over for denne aftale og regnskabet viser, at Tønder Kommune bidrager positivt til aftaleopfyldelsen, idet der på servicerammen er et mindreforbrug på 43,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette er udtryk for, at der på stort set alle områder har været udvist tilbageholdenhed i forbruget, hvor de væsentlige bidragsydere findes på politikområde Administration med bidrag fra fællesområder og puljer samt politikområde Uddannelse med bidrag fra lærer-lock-out og fællesområder. På anlægssiden har der i 2013 været fastholdt det igangsatte fokus på, at anlægsarbejder igangsættes og gennemføres som planlagt. Regnskabet afspejler også, at dette fokus har haft en effekt, idet anlægsaktiviteten er steget med 40 mio. kr. fra 2012 til Dette indikerer også, at der på anlægsområdet gnaves af på puklen mellem ønskede og gennemførte investeringer. Når der ses på regnskabsudviklingen på finansierings- og balancemæssige forskydninger, så afspejler disse blandt andet effekten af overdragelsen af udbetalingsopgaven af flere sociale ydelser fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Dette har betydet en væsentlig omlægning af cashflowet i kommunen, hvor periodemæssige forskydninger mellem udbetaling, afregning og refusion på disse områder kan aflæses i regnskabet. Generelle bemærkninger 9

10 Regnskabsoversigt Mio. kr. Indtægter Oprindelig B 2013 (1) Regnskab 2013 (2) Afvigelse 2013 (3 = 2-1) Tillægsbevillinger 2013 Personskatter , ,5-1,6-0,6 Selskabsskatter m.v. -25,9-25,9 0,0 0,0 Grundskyld -90,7-88,6 2,1 1,4 Generelle tilskud m.v -951,7-932,6 19,1 19,4 Indtægter i alt , ,5 19,6 20,1 Serviceudgifter 1.646, ,1-43,5 4,1 Uden for servicerammen 127,3 128,5 1,2-1,2 Overførselsudgifter 535,9 532,9-3,0 0,6 Driftsudgifter i alt 2.309, ,5-45,2 3,5 Renter 10,3 5,0-5,2-3,5 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT -65,1-95,9-30,9 20,1 Anlægsudgifter (ex. Jordforsyning) 93,6 112,2 18,6 62,4 Jordforsyning -3,0-5,0-2,0 1,4 RESULTAT SKATTEFINANSIERET I ALT 25,5 11,2-14,2 83,8 Forsyningsvirksomheder (brugerfinansieret) Affaldshåndtering 0,0 6,4 6,4 0,0 RESULTAT Forsyningsvirksomheder 0,0 6,4 6,4 0,0 RESULTAT I ALT 25,5 17,6-7,9 83,8 Afvigelse: + angiver mindreindtægter eller merforbrug, - angiver merindtægter eller mindreforbrug Forskellen mellem det oprindelige budget og regnskabet 2013 er udtryk for ændringer i aktivitetsniveauet i Tønder Kommune. Tillægsbevillinger er Kommunalbestyrelsens godkendelse af ændret aktivitetsniveau i forhold til det oprindelige budget. Tabellen viser i kolonne 2 regnskabet for Tønder Kommune Indtægter i alt på 2.365,5 mio. kr. Udgifter i alt på 2.264,5 mio. kr. Overskud på ordinær drift 95,9 mio. kr. Anlægsudgifter på 107,2 mio. kr. Indenrigsministeriet har indskærpet, at kommunens regnskab skal indeholde oplysning om resultatet og mellemværendet på forsyningsområdet affald også selv om området er lagt ud i et særskilt selskab. Derfor er resultatet indarbejdet i regnskabsoversigten og mellemværendet indarbejdet i balancen, men forholdet har mere teknisk end reel karakter, da området fortsat varetages af Tønder Affald A/S. Oprindeligt budget I forhold til det oprindelige budget har der i 2013 været fastholdt fokus på serviceudgifterne, hvor Tønder Kommune har ønsket at leve op til sin del af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Med et mindreforbrug på serviceudgifterne på 43,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget ses dette mål at være nået. Med ganske få undtagelser er det alle politikområder, der bidrager til mindreforbruget. Væsentligste bidragsydere er administrationsområdet og uddannelse. Generelle bemærkninger 10

11 Tillægsbevillinger Årets tillægsbevillinger fordeler sig således: Note Vedrører Indtægter 1 Overførsler fra 2012 til 2013 Drift Anlæg Renter Likvider og finansforsk. 0,0 40,1 46,2 0,0-86,3 1 Pulje til overførsler 0,0-15,0 0,0 0,0 15, kvartalsregnskab 0,0 2,5 0,0-3,1 0,6 3 Halvårsregnskab 20,1-19,9 0,1 0,0-0,4 0,0 0,2-0,2 0,0 0,0 4 Andre 0,0-4,5 17,7-0,4-12,7 I alt 20,1 3,5 63,8-3,5-83,8 (+ = udgiftsbevilling/likvidforøgelse og - = indtægtsbevilling/likvidforbrug) 1) Overførsler fra 2012 til 2013 har en direkte påvirkning af kassebeholdningen, men er reelt finansieret af mer- og mindreforbrug i det foregående år. I det oprindelige budget for 2013 var der afsat en pulje på 15 mio. kr. til delvis imødegåelse af overførsler. 2) Ved 1. kvartalsregnskab er de væsentligste bevillingsændringer en forøgelse af driftsbudgettet med 4,3 mio. kr. vedrørende vejafvandingsbidrag til forsyningen og modsatrettet en nedbringelse af driften med 2 mio. kr. efter udbud af taxakørsel. Bevillingsændring på renter med 3,1 mio. kr. er indtægt på byggelånsrenter Løgumgård så netto er kassebeholdningen tilført 0,6 mio. kr. 3) Ved halvårsregnskabet er den væsentligste ændring midtvejsregulering af beskæftigelses- og kommunale tilskud, som medførte en samlet afregning til staten på 19,4 mio. kr. Beløbet blev finansieret af central pulje fra reducerede lønfremskrivninger samt afsat central pulje under overførselsudgifter skabt ved mindreforbrug i ) Andre bevillinger tilfører bevilling til anlægsområdet og er primært finansieret fra driften og likvidbeholdningen. Bevillingerne er givet løbende over året og kan blandt andet henføres til sundhedshus i Skærbæk, påbud vedrørende jobcentret, Ulrikskollegiet og etablering af lærerarbejdspladser. Kommunalbestyrelsen vedtog i 2010 en økonomisk politik med henblik på at sikre en styrket økonomisk frihed. Et væsentligt element i denne politik er, at der ikke gives tillægsbevillinger til driften finansieret via kassebeholdningen. Bevillinger til driften kan opdeles således: Mio. kr. 3. kvartalsregnskab Overførsler *) Ved denne opdeling er det reelt de øvrige tillægsbevillinger, som skal holdes op mod den økonomiske politik. I 2013 udviser nettoeffekten af disse 1,5 mio. kr., som er tilført kassebeholdningen eller overført til anlæg. Årets resultat Korr. Budget Mio. kr. Indt. og udg. bevilling Øvrige tillægsbevillinger * I alt Indtægter 0,0 19,4 0,7 20,1 Serviceudgifter Overførselsudgifter Udg. udenf. Serviceram Pulje til overførsler 30,6-9,9-1,6 19,1 9,5-9,5 0,6 0,6 0,0 0,0-1,2-1,2-15,0 0,0 0,0-15,0 I alt 25,1 0,0-1,5 23,6 (+ = udgiftsbevilling og - = indtægtsbevilling) Regnskab Afvigelse Overført til 2014 mm. Indtægter , ,5-0,5 0,0 Serviceudgifter 1.650, ,1-47,6 36,8 Udenfor servicerammen 126,1 128,5 2,4 0,0 Overførselsudgifter 536,5 532,9-3,6 3,6 Renter 6,7 5,0-1,7 0,0 Ordinær drift i alt -45,0-95,9-51,0 40,4 Anlæg 154,3 107,2-47,1 47,5 Resultat skattefinansieret i alt Forsyningsvirksomhed 109,3 11,2-98,1 87,9 0,0 6,4 6,4 0,0 Resultat i alt 109,3 17,6-91,7 87,9 Generelle bemærkninger 11

12 Resultatet af den ordinære drift viser et overskud på 95,9 mio. kr. hvilket er 30,9 mio. kr. bedre end forventet i det oprindelige budget. Da der i løbet af året er tillægsbevilget 20,1 mio. kr. bliver årets mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 51 mio. kr. Væsentligste årsag findes på serviceudgifterne med et mindreforbrug på ca. 47 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. med tillægsbevilling på ca. 64 mio. kr. ender anlæg med et mindreforbrug på ca. 47 mio. kr. Det samlede mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget udgør 92 mio. kr. og heraf overføres til efterfølgende år: Drift 40,4 mio. kr. til efterfølgende år Anlæg 47,5 mio. kr. På anlægsområdet er forbruget ca. 17 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret, men Oprindeligt Finansieringsoversigt (mio. kr.) budget 2013 Regnskab 2013 Likvide beholdninger primo: 111,7 Budget vs. Regnskab Tilgang af likvide aktiver +/- Årets resultat -25,5-17,6 7,9 +/- Låneoptagelse 19,5 20,7 1,2 +/- Øvrige finansforskydninger 41,5-23,0-64,5 Anvendelse - Afdrag på lån -22,4-18,9 3,5 - Kursreg. likvide aktiver 0,0-0,1-0,1 Ændring af likvide aktiver 13,1-38,9-52,0 Likvide beholdninger ultimo: 72,8 Positive tal er forøgelse af likvide beholdninger De likvide beholdninger er i 2013 formindsket med 38,9 mio.kr., hvilket er 52 mio. kr. mere end forventet i det oprindelige budget. Væsentligste årsag til afvigelsen i forhold til budgettet findes på finansforskydninger - det vil sige udviklingen af øvrige balanceposter af betydning for likviditeten. En stor del af forklaringen ligger i, at kommunen tidligere år har haft forholdsvis store forudbetalinger af refusion til sociale ydelser, hvorved finansforskydningerne tidligere har givet et positivt bidrag til de likvide beholdninger. I løbet af 2013 sker de sidste opgaveoverdragelser til Udbetaling Danmark og kommunen modtager således ikke forudbetalte refusioner i nær samme omfang som tidligere. Dette medfører, at nettoeffekten af finansforskydningerne i 2013 påvirker likvidbeholdningen i nedadgående retning (udviklingen i kommunens tilgodehavender er større end udviklingen på gælden og derved sker der en pengebinding i tilgodehavender fremfor en tilførelse til likvid beholdningerne.) Årets resultat medfører også et træk på de likvide beholdninger på 17,6 mio. kr., hvilket dog er 7,9 mio. kr. mindre end forventet. Nettoeffekten af kommunens lånoptagelse (20,7 mio. kr.) og afdrag på lån (18,9 mio. kr.) medfører en forøgelse af de likvide beholdninger på 1,8 mio. kr. Generelle bemærkninger 12

13 Balance (mio.kr.) Primo 2013 Ultimo 2013 Anlægsaktiver - materielle og finansielle Omsætningsaktiver Likvide beholdninger AKTIVER I ALT Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser PASSIVER I ALT Egenkapitalen er reelt udtryk for forskellen mellem kommunens aktiver og forpligtelser. I 2013 er egenkapitalen blevet ca. 26 mio. kr. større. Stigningen er væsentligst drevet af en forøgelse af anlægsaktiverne, værdiregulering af aktier og andelsbeviser samt en nedbringelse af de hensatte forpligtelser samlet positiv effekt for disse er ca. 63 mio. kr. Modsatrettet effekt har årets resultat og indarbejdelse af lån til Arbejdsmarkedets Feriefond samlet negativ påvirkning herfra ca. 40 mio. kr. Årets underskud på godt 17 mio. kr. er også en væsentlig faktor i forhold til udviklingen på de likvide beholdninger, som er faldet med 39 mio. kr. Udviklingen er dog også påvirket af årets finansforskydninger, der medvirker til en nedbringelse af likviderne på 23 mio kr. primært på grund af, at forudbetalte refusioner er faldet væsentligt efter etableringen af Udbetaling Danmark. Den bogførte værdi af kommunens anlægsaktiver er steget med 41 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med det øgede fokus, der har været på at få gennemført kommunens anlægsarbejde som planlagt. Det betyder at kommunens investeringer i nye anlæg og forbedringer på eksisterende anlæg nu overstiger afskrivningerne på de eksisterende anlæg. Det positive resultat på den ordinære drift er med til at skabe rum for de øgede investeringer. Den langfristede gæld er også stigende med 29 mio. kr., men altså ikke i samme takt som anlægsaktiverne. Det betyder i grove træk, at kommunen fastholder og udvider produktionsapparatet (anlægsaktiver til vedvarende eje og brug) ved dels en langfristet finansiering i form af lån og dels en kortfristet finansiering fra de likvide beholdninger. Omsætningsaktiver og kortfristet gæld er principielt udtryk for en kortvarig præsentation i balancen indtil den endelige påvirkning af de likvide beholdninger i form af betalinger (eks. tilgodehavender eller kreditorer) eller driften (eks. mellemregning eller mellemregning mellem årene) falder på plads. I 2013 ses en væsentlig forøgelse af omsætningsaktiverne på 108 mio. kr., hvilket kan henføres til udviklingen i de kortfristede tilgodehavender. Kommunen har tidligere præsenteret alle poster i for- og eftersupplementsperioderne omkring årsskiftet, som mellemregning mellem årene under kortfristede tilgodehavender. Indenrigsministeriet har præciseret, at mellemregning mellem årene kun skal anvendes til poster i forsupplement, hvorimod eftersupplement skal opdeles i tilgodehavender og gæld. Den ændrede praksis påvirker tilgodehavender med ca. 43 mio. kr. Derudover var der i 2012 regnskabet registreret forudbetalte refusioner til sociale ydelser med 64 mio. kr. på mellemregning mellem årene. Da en lang række af disse ydelser er overgivet til Udbetaling Danmark er der ikke en tilsvarende forudbetaling af refusioner i Generelle bemærkninger 13

14 Den kortfristede gæld stiger med 68 mio. kr., hvoraf de 27 mio. kr. kan henføres til den ændrede registreringspraksis på mellemregning mellem årene. Derudover er den kortfristede gæld også væsentligt påvirket af udviklingen på de mellemregnings-/afregningskonti, som vedrører områder der er overgivet til Udbetaling Danmark hvor blandt andet det store pensionsområde er en væsentlig bidragsyder. Generelle bemærkninger 14

15 Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal I hele kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder, drift Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Likvide beholdninger Balance, passiver Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristet gæld heraf ældreboliger Kortfristet gæld Gennemsnitlig likviditet (Kassekreditreglen) Likvide aktiver pr. indbygger (hele kr.) Langfristet gæld pr. indbygger (hele kr.) Langfristet gæld eksl. ældreboliger pr. indbygger Skatteudskrivning (Kilde ØIM s nøgletal) Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (statsgaranteret) Udskrivningsprocent kommuneskat 25,0 25,0 25,3 25,3 25,3 Grundskyldspromille 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 Indbyggertal 1. januar (Kilde ØIM s nøgletal) *) Fra og med 2010 er kommunens regnskabspraksis ændret så feriepengeforpligtelsen ikke indgår i kommunens regnskabsaflæggelse for Hoved- og nøgletal 15

16 Regnskabsopgørelse Noter I kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter Regnskab 2012 Regnskab 2013 Vedtaget budget 2013 Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed) 2 Økonomiudvalg Erhverv Beredskab Administration Borgerservice - overførselsudgifter Centrale puljer Teknik- og Miljøudvalg Vej, park og kommunale bygninger Miljø og natur Jordforsyning Entreprenørafdelingen Socialudvalg Voksen/Social Førtidspensioner m.v., overførselsudg Voksen/Social, udenfor servicerammen Sundhedsudvalg Sundhed Pleje og omsorg Aktivitetsbestemt medfinansiering Pleje og omsorg, udenfor servicerammen Kultur- og Fritidsudvalg Kultur Fritid og idræt Landdistrikter Arbejdsmarkedsudvalg Kontante ydelser, overførselsudg Arbejdsmarkedsforanstaltning Driftsudgifter til aktivering, ovf.udg Forsikrede ledige Børn- og Skoleudvalg Uddannelse Dagtilbud Forebyggelse og anbringelse Uddannelse, overførselsudgifter Forebyggelse og anbringelse, ovf.udg Forebyg. og anbring., udenfor serviceram Driftsudgifter før finansiering Renter m.v RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Regnskabsopgørelse 16

17 Noter I kr. Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirkomshed) Regnskab 2012 Regnskab 2013 Vedtaget budget 2013 Økonomiudvalg Teknik- og Miljøudvalg Socialudvalg Sundhedsudvalg Kultur- og Fritidsudvalg Arbejdsmarkedsudvalg Børn- og Skoleudvalg Anlægsudgifter i alt Jordforsyning (Netto køb og salg af jord) Ekstraordinære poster RESULTAT SKATTEFINANSIERET I ALT Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering Det brugerfinansierede område RESULTAT I ALT Indtægter/overskud angives med (-) Regnskabsopgørelse 17

18 Balance Noter Balance (1.000) AKTIVER Primo 2013 Ultimo Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg, maskiner m.v Inventar Anlæg under udførelse I alt Immaterielle anlægsaktiver 0 0 Finansielle anlægsaktiver 13 Aktier og andelsbeviser m.v Langfristede tilgodehavender Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomheder I alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Fysiske anlæg til salg Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger I alt AKTIVER I ALT PASSIVER 16 EGENKAPITAL Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger Balancekonto I alt HENSATTE FORPLIGTELSER LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPO- SITA M.V KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER I ALT Total (Aktiver - passiver) 0 0 Positive tal er aktiver, negative tal er passiver 18 Kautions- og garantiforpligtigelse Swapaftaler Balance 18

19 Noter til driftsregnskab og balance Note 1 Skatter, tilskud og udligning (hele kr.) Budget 2013 Korr. Budget 2013 Regnskab 2013 Skatter Kommunal indkomstskat Afregning vedrørende Det skrå skatteloft Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Kommunens andel af skat af dødsboer Grundskyld Grundskyld udgifter hovedart Tilskud vedr. nedsat grundskyld Kompensation uretmæssigt opkrævet grundskyld Anden skat på fast ejendom Samlede skatter i alt Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Efterregulering Udligning af selskabsskat Betinget balancetilskud Udligning vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Tilskud særligt vanskeligt stillet kommune Tilskud fra Kvalitetsfonden Beskæftigelsestilskud Tilskud til generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Udligning og generelle tilskud i alt Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms Tilbagebetaling Refus. Købsmoms (huslejeindt.) Korrektion vedr. byggemodninger Tilbageb.købsm.tidligere regnskabsår Korr.vedr.delvis momsreg.virksomheder Korrektion vedr. tilskud Tilbagebetaling købsmoms byggemodninger Momsrefusionsordning i alt Skatter, tilskud og udligning i alt Noter 19

20 Note 2 Økonomiudvalget 10. Generelt På Økonomiudvalgets område har der været et mindreforbrug på i alt 31,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og 26,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Af de 26,7 mio. kr. i samlet mindreforbrug kommer godt 4 mio. kr. fra erhvervsområdet, hvor det primært er erhvervs- og turismepuljer der bidrager. Godt 24,0 mio. kr. kommer fra administration, hvor både de egentlige driftsenheder (7,0 mio. kr.) og fællesområder (17,0 mio. kr.) bidrager til mindreforbruget. 11. Erhverv I 2013 har der på erhvervsområdet været fokus på etablering af foreningen Tønder Erhvervsråd. Og den 1. juli 2013 kunne erhvervsrådet således gå i drift. Tønder Erhvervsråd har overtaget flere medarbejdere og opgaver fra den tidligere erhvervsafdeling og bliver derfor en væsentlig samarbejdspartner i forhold til realiseringen af Tønder Kommunes erhvervsstrategi. Tønder Erhvervsråd skal aktivt medvirke til vækst og udvikling i Tønder Kommune med et strategisk fokus på skabelse af arbejdspladser. Erhvervsrådet er således tiltænkt en væsentlig rolle, som bindeled mellem erhvervsliv, detailog turisterhvervene og Tønder Kommune. I kommunalt regi videreføres en række medlemskaber og samarbejder i forskellige fora på det tværkommunale og regionale plan - Vækstforum, SVUF, URS, Væksthus Syddanmark mv. Noter 20

21 Under erhvervsområdet blev der i 2013 også bevilget en etårig pulje på 5,0 mio. kr. til erhvervsformål. Den er blandt andet blevet udmøntet til igangsætning af initiativer som helikopterlandeplads samt forprojekter for videncenter Nationalpark Vadehavet og eksportcenter. Da puljen ikke er fuldt udmøntet i 2013, ligesom igangsatte initiativer ikke er afsluttet, er uforbrugte midler på 2,6 mio. kr. søgt overført til Den flerårige visionspulje for turisme havde i 2013 en ramme på godt 3,0 mio. kr. Den er blandt andet gået til igangsætning eller gennemførelse af markedsføringstiltag, byturisme, bycenterchef og destination Sønderjylland m.m. Ved årets udgang er der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på turismepuljen, som er søgt overført til erhvervspuljen i 2014, da der i forvejen er afsat 3,1 mio. kr. til visionspuljen for turisme i Samlet ender erhvervsområdet med et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 4,8 mio. kr., som primært opstår ved ikke forbrugte midler på de 2 nævnte puljer. 12. Beredskab Tønder Brandvæsen varetager opgaven med at forebygge, planlægge og afhjælpe ulykker og katastrofer på liv, ejendom og miljø, jfr. Beredskabsloven. Herudover drives en del af hjemmeplejens nødkald via brandvæsenets vagtcentral. I brandvæsenets administration er der 6 fastansatte, der primært udfører opgaver inden for forebyggelse og planlægning samt uddannelse. Administrationen er placeret på rådhuset i Tønder. I det afhjælpende beredskab er der tilknyttet ca. 250 frivillige og deltidsansatte. Der er i alt 11 brandstationer (2 Falckstationer og 9 brandstationer betjent af Frivillige Brandværn) samt en Beredskabsgård og et Ungdomsbrandværn. Politisk refererer Tønder Brandvæsen til Beredskabskommissionen, der udover Borgmesteren, har 3 repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, 1 repræsentant fra politidirektørembedet samt 3 observatører fra de frivillige. Beredskabskommissionen har ansvaret for det samlede kommunale beredskab, som i overskrifter omhandler forebyggelse, beredskabsplanlægning og indsats ved skader på personer, ejendom og miljø. Den samlede nettoudgift for driften var i 2013 ca. 11,2 mio. kr. I 2011 blev et INTERREG projekt Beredskab uden grænser opstartet. Projektet har været gennemført i 2012 og 2013 og forventes afsluttet medio Udgifterne afholdes over Brandvæsenets budget. Udgifterne refunderes senere af Regionen via de bevilgede INTERREG midler. Brandvæsenets administration har i 2013, på vegne af risikostyringsgruppen, gennemført RABB-besøg (Risikostyring, Arbejdsmiljø, Bygningsforhold og Brandforhold). Brandvæsenets administration har i 2013, på vegne af risikostyringsgruppen, administreret driften af en tyverivagtordning samt etablering og vedligeholdelse af tyverianlæggene i kommunens bygninger. Underskuddet i forbindelse med etablering af servicevagten forventes tilbagebetalt af driftsoverskuddet indenfor de kommende 2 3 år. Hvis regnskabet justeres for udgifter til INTER- REG projektet samt etableringsudgifter til tyverisikring er regnskabet i balance. På anlægsbudgettet blev der foretaget investeringer i autosprøjte på Rømø samt mandskabsvogne til Bedsted, Visby og Øster Højst. 13. Administration Puljer I budgettet under administration indgår blandt andet kommunens barselsudligningspulje og selvforsikringsområder. Barselsudligningspuljen er skabt ved en fælles reduktion af alle lønbudgetter og fordeles løbende til de enheder, som har ansatte på barsel. Formålet er at give budgetmæssig kompensation af forskellen mellem barselsdagpenge og den faktiske lønudgift. Fra 2010 har kommunen været selvforsikrende på arbejdsskadeområdet. Der er derfor afsat budgetbeløb under politikområde administration, som skal dække kommunens samlede udgifter til arbejdsskader, som ikke længere er afdækket af et forsikringsselskab. Noter 21

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Borgmesterens forord. En økonomi i god balance i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. En økonomi i god balance i Tønder Kommune 2014 Borgmesterens forord En økonomi i god balance i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2014 med et overskud på driften på 139,1 mio. kr. Det er dermed 58,1 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Sundhedsudvalget. Kvartalsregnskab

Sundhedsudvalget. Kvartalsregnskab Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

ØDC Økonomistyring

ØDC Økonomistyring NOTAT ØDC Økonomistyring 05-03-2015 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Med ansvarlig økonomisk styring har Høje-Taastrup Kommune sikret en robust økonomi. Det har betydet, at det i i høj grad har været

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Teknik- og Miljøudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016)

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016) Regnskab for perioden 1. januar 2016 30. juni 2016. (Halvårsregnskab 2016) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2016 samt forventet

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere