Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune"

Transkript

1

2 Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret. På anlægsområdet er det glædeligt at det er lykkedes at gennemføre anlæg for 112,2 mio. kr. hvilket er ca. 45 mio. kr. mere end i Med regnskab 2013 fortsættes den gode tendens med at holde de budgetter der er lagt i fællesskab. På alle områder er udvist rettidig omhu. Til service for vore borgere har vi brugt 1,6 mia. kr. Af det resterende budget til service på 47,6 mio. kr. overføres de 35,4 mio. kr. til brug i En række store anlægsprojekter er gennemført mens andre er godt i gang som Sundhedshuset i Skærbæk og renovering af Tønder Sports- og Fritidscenter. Vi har afdraget 18,9 mio. kr. på vores gæld og optaget nye lån for 20,7 mio. kr. en nettolåneoptagelse på 1,8 mio. kr. De likvide beholdninger har været 176,8 mio. kr. i gennemsnit i 2013 hvilket er et fald på ca. 45 mio. kr. i forhold til Alt i alt et regnskabsresultat som peger fremad og giver os tro på at vi har lagt den rigtige kurs for Kommunens økonomiske styring. Laurids Rudebeck Borgmester

3 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 4 Påtegninger 5 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Kommunens årsberetning 8 Generelle bemærkninger 8 Regnskabsmæssig udvikling 9 Hoved- og nøgletal 15 Regnskabsopgørelse 16 Balance 18 Noter til driftsregnskab og balance 19 Opgaver udført for andre myndigheder 54 Bilag A 55 Anvendt regnskabspraksis 55 Indholdsfortegnelse

4 Kommuneoplysninger Kommune Tønder Kommune Kongevej Tønder Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hjemsted: Regnskabsår: Tønder 1. januar december Revision BDO Kommunernes Revision Aktieselskab Birkemose Alle 31 st Kolding Kommuneoplysninger 4

5 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 10. april 2014 aflagt årsregnskab for 2013 for Tønder Kommune til Kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes styrelse og reglerne i Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver Kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Tønder Kommune, den 24. april 2014 Laurids Rudebeck Borgmester Svend Erik Møller Kommunaldirektør Påtegninger 5

6 Den uafhængige revisors påtegning Kommunens eksterne revision skal i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskabsvæsen, revision m.v. senest den 15. august forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning. Årsregnskabet med revisionspåtegning vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Påtegninger 6

7 Påtegninger 7

8 Kommunens årsberetning Generelle bemærkninger Regnskabet Tønder Kommunes regnskab er udarbejdet efter de retningslinjer, som er fastlagt i Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner. Kommunen har valgt at aflægge et regnskab, som indeholder de oversigter, der er obligatoriske i forhold til et udgiftsbaseret regnskab, idet det afspejler det styringsgrundlag, der ligger til grund for den daglige drift og suppleret dette med oversigter og noter efter en konkret vurdering. Regnskab efter omkostningsbaserede principper er fravalgt. Kommunens Anvendte regnskabspraksis som væsentligst er en opsummering af budget- og regnskabssystemets retningslinjer kan ses i bilag A. Budgetgrundlaget Det oprindelige budget: Indtægter består af indtægter fra skatter, tilskud og udligning, hvor kommunen har anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Driftsudgifter er baseret på en rammeudmelding som er en fremskrivning af 2012 budgettet ved anvendelse af KL s anbefalede pris- og lønskøn. Rammen er herefter korrigeret for konkrete reduktions- og udvidelsestiltag baseret på de politiske prioriteringer i forbindelse med budgetarbejdet. På anlægssiden er der i budgettet afsat rådighedsbeløb til allerede igangsatte anlægsarbejder samt nye anlæg i overensstemmelse med investeringsoversigten. Finansieringsdelen indeholder en nettoeffekt af lån og øvrige finansforskydninger med en forventning om positivt bidrag herfra, således budgettet er bragt i balance ved et forventet forøgelse af de likvide aktiver. Kommunens budget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 11. oktober Det korrigerede budget: I det korrigerede budget indgår de tillægsbevillinger, som er blevet givet i løbet af året. Tillægsbevillinger, som påvirker kassebeholdningen gives af Kommunalbestyrelsen. Omplaceringer mellem bevillingsområder uden påvirkning af kassebeholdning kan godkendes af Økonomiudvalget. På driftssiden gives der som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger, som påvirker kassebeholdningen i henhold til kommunens økonomiske politik. Undtaget herfra er de overførsler af driftsbevillinger, som sker fra gammelt til nyt regnskabsår efter Kommunalbestyrelsens godkendelse. Tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på anlæg og ændringer til finansiering godkendes løbende af Kommunalbestyrelsen i løbet af året. Ved udarbejdelse af driftsbudgettet har kommunen iagttaget sin forpligtelse i forbindelse med økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening, som blandt andet indeholder et loft over kommunernes samlede serviceudgifter med risiko for sanktionering såfremt aftalen ikke overholdes af alle landets kommuner under ét. Generelle bemærkninger 8

9 Regnskabsmæssig udvikling Tønder Kommunes regnskab for 2013 afspejler effekten af tidligere års kommunale tiltag ligesom ude fra kommende tiltag også kan aflæses af regnskabet. På driftssiden blev der for 2013 i økonomiaftalen mellem KL og regeringen fastholdt en sanktionsmulighed, såfremt kommunerne samlet set ikke holdt sig inden for rammerne af det oprindelige budget på serviceudgifterne. Tønder Kommune har allerede i budgetfasen ageret loyalt over for denne aftale og regnskabet viser, at Tønder Kommune bidrager positivt til aftaleopfyldelsen, idet der på servicerammen er et mindreforbrug på 43,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette er udtryk for, at der på stort set alle områder har været udvist tilbageholdenhed i forbruget, hvor de væsentlige bidragsydere findes på politikområde Administration med bidrag fra fællesområder og puljer samt politikområde Uddannelse med bidrag fra lærer-lock-out og fællesområder. På anlægssiden har der i 2013 været fastholdt det igangsatte fokus på, at anlægsarbejder igangsættes og gennemføres som planlagt. Regnskabet afspejler også, at dette fokus har haft en effekt, idet anlægsaktiviteten er steget med 40 mio. kr. fra 2012 til Dette indikerer også, at der på anlægsområdet gnaves af på puklen mellem ønskede og gennemførte investeringer. Når der ses på regnskabsudviklingen på finansierings- og balancemæssige forskydninger, så afspejler disse blandt andet effekten af overdragelsen af udbetalingsopgaven af flere sociale ydelser fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Dette har betydet en væsentlig omlægning af cashflowet i kommunen, hvor periodemæssige forskydninger mellem udbetaling, afregning og refusion på disse områder kan aflæses i regnskabet. Generelle bemærkninger 9

10 Regnskabsoversigt Mio. kr. Indtægter Oprindelig B 2013 (1) Regnskab 2013 (2) Afvigelse 2013 (3 = 2-1) Tillægsbevillinger 2013 Personskatter , ,5-1,6-0,6 Selskabsskatter m.v. -25,9-25,9 0,0 0,0 Grundskyld -90,7-88,6 2,1 1,4 Generelle tilskud m.v -951,7-932,6 19,1 19,4 Indtægter i alt , ,5 19,6 20,1 Serviceudgifter 1.646, ,1-43,5 4,1 Uden for servicerammen 127,3 128,5 1,2-1,2 Overførselsudgifter 535,9 532,9-3,0 0,6 Driftsudgifter i alt 2.309, ,5-45,2 3,5 Renter 10,3 5,0-5,2-3,5 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT -65,1-95,9-30,9 20,1 Anlægsudgifter (ex. Jordforsyning) 93,6 112,2 18,6 62,4 Jordforsyning -3,0-5,0-2,0 1,4 RESULTAT SKATTEFINANSIERET I ALT 25,5 11,2-14,2 83,8 Forsyningsvirksomheder (brugerfinansieret) Affaldshåndtering 0,0 6,4 6,4 0,0 RESULTAT Forsyningsvirksomheder 0,0 6,4 6,4 0,0 RESULTAT I ALT 25,5 17,6-7,9 83,8 Afvigelse: + angiver mindreindtægter eller merforbrug, - angiver merindtægter eller mindreforbrug Forskellen mellem det oprindelige budget og regnskabet 2013 er udtryk for ændringer i aktivitetsniveauet i Tønder Kommune. Tillægsbevillinger er Kommunalbestyrelsens godkendelse af ændret aktivitetsniveau i forhold til det oprindelige budget. Tabellen viser i kolonne 2 regnskabet for Tønder Kommune Indtægter i alt på 2.365,5 mio. kr. Udgifter i alt på 2.264,5 mio. kr. Overskud på ordinær drift 95,9 mio. kr. Anlægsudgifter på 107,2 mio. kr. Indenrigsministeriet har indskærpet, at kommunens regnskab skal indeholde oplysning om resultatet og mellemværendet på forsyningsområdet affald også selv om området er lagt ud i et særskilt selskab. Derfor er resultatet indarbejdet i regnskabsoversigten og mellemværendet indarbejdet i balancen, men forholdet har mere teknisk end reel karakter, da området fortsat varetages af Tønder Affald A/S. Oprindeligt budget I forhold til det oprindelige budget har der i 2013 været fastholdt fokus på serviceudgifterne, hvor Tønder Kommune har ønsket at leve op til sin del af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Med et mindreforbrug på serviceudgifterne på 43,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget ses dette mål at være nået. Med ganske få undtagelser er det alle politikområder, der bidrager til mindreforbruget. Væsentligste bidragsydere er administrationsområdet og uddannelse. Generelle bemærkninger 10

11 Tillægsbevillinger Årets tillægsbevillinger fordeler sig således: Note Vedrører Indtægter 1 Overførsler fra 2012 til 2013 Drift Anlæg Renter Likvider og finansforsk. 0,0 40,1 46,2 0,0-86,3 1 Pulje til overførsler 0,0-15,0 0,0 0,0 15, kvartalsregnskab 0,0 2,5 0,0-3,1 0,6 3 Halvårsregnskab 20,1-19,9 0,1 0,0-0,4 0,0 0,2-0,2 0,0 0,0 4 Andre 0,0-4,5 17,7-0,4-12,7 I alt 20,1 3,5 63,8-3,5-83,8 (+ = udgiftsbevilling/likvidforøgelse og - = indtægtsbevilling/likvidforbrug) 1) Overførsler fra 2012 til 2013 har en direkte påvirkning af kassebeholdningen, men er reelt finansieret af mer- og mindreforbrug i det foregående år. I det oprindelige budget for 2013 var der afsat en pulje på 15 mio. kr. til delvis imødegåelse af overførsler. 2) Ved 1. kvartalsregnskab er de væsentligste bevillingsændringer en forøgelse af driftsbudgettet med 4,3 mio. kr. vedrørende vejafvandingsbidrag til forsyningen og modsatrettet en nedbringelse af driften med 2 mio. kr. efter udbud af taxakørsel. Bevillingsændring på renter med 3,1 mio. kr. er indtægt på byggelånsrenter Løgumgård så netto er kassebeholdningen tilført 0,6 mio. kr. 3) Ved halvårsregnskabet er den væsentligste ændring midtvejsregulering af beskæftigelses- og kommunale tilskud, som medførte en samlet afregning til staten på 19,4 mio. kr. Beløbet blev finansieret af central pulje fra reducerede lønfremskrivninger samt afsat central pulje under overførselsudgifter skabt ved mindreforbrug i ) Andre bevillinger tilfører bevilling til anlægsområdet og er primært finansieret fra driften og likvidbeholdningen. Bevillingerne er givet løbende over året og kan blandt andet henføres til sundhedshus i Skærbæk, påbud vedrørende jobcentret, Ulrikskollegiet og etablering af lærerarbejdspladser. Kommunalbestyrelsen vedtog i 2010 en økonomisk politik med henblik på at sikre en styrket økonomisk frihed. Et væsentligt element i denne politik er, at der ikke gives tillægsbevillinger til driften finansieret via kassebeholdningen. Bevillinger til driften kan opdeles således: Mio. kr. 3. kvartalsregnskab Overførsler *) Ved denne opdeling er det reelt de øvrige tillægsbevillinger, som skal holdes op mod den økonomiske politik. I 2013 udviser nettoeffekten af disse 1,5 mio. kr., som er tilført kassebeholdningen eller overført til anlæg. Årets resultat Korr. Budget Mio. kr. Indt. og udg. bevilling Øvrige tillægsbevillinger * I alt Indtægter 0,0 19,4 0,7 20,1 Serviceudgifter Overførselsudgifter Udg. udenf. Serviceram Pulje til overførsler 30,6-9,9-1,6 19,1 9,5-9,5 0,6 0,6 0,0 0,0-1,2-1,2-15,0 0,0 0,0-15,0 I alt 25,1 0,0-1,5 23,6 (+ = udgiftsbevilling og - = indtægtsbevilling) Regnskab Afvigelse Overført til 2014 mm. Indtægter , ,5-0,5 0,0 Serviceudgifter 1.650, ,1-47,6 36,8 Udenfor servicerammen 126,1 128,5 2,4 0,0 Overførselsudgifter 536,5 532,9-3,6 3,6 Renter 6,7 5,0-1,7 0,0 Ordinær drift i alt -45,0-95,9-51,0 40,4 Anlæg 154,3 107,2-47,1 47,5 Resultat skattefinansieret i alt Forsyningsvirksomhed 109,3 11,2-98,1 87,9 0,0 6,4 6,4 0,0 Resultat i alt 109,3 17,6-91,7 87,9 Generelle bemærkninger 11

12 Resultatet af den ordinære drift viser et overskud på 95,9 mio. kr. hvilket er 30,9 mio. kr. bedre end forventet i det oprindelige budget. Da der i løbet af året er tillægsbevilget 20,1 mio. kr. bliver årets mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 51 mio. kr. Væsentligste årsag findes på serviceudgifterne med et mindreforbrug på ca. 47 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. med tillægsbevilling på ca. 64 mio. kr. ender anlæg med et mindreforbrug på ca. 47 mio. kr. Det samlede mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget udgør 92 mio. kr. og heraf overføres til efterfølgende år: Drift 40,4 mio. kr. til efterfølgende år Anlæg 47,5 mio. kr. På anlægsområdet er forbruget ca. 17 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret, men Oprindeligt Finansieringsoversigt (mio. kr.) budget 2013 Regnskab 2013 Likvide beholdninger primo: 111,7 Budget vs. Regnskab Tilgang af likvide aktiver +/- Årets resultat -25,5-17,6 7,9 +/- Låneoptagelse 19,5 20,7 1,2 +/- Øvrige finansforskydninger 41,5-23,0-64,5 Anvendelse - Afdrag på lån -22,4-18,9 3,5 - Kursreg. likvide aktiver 0,0-0,1-0,1 Ændring af likvide aktiver 13,1-38,9-52,0 Likvide beholdninger ultimo: 72,8 Positive tal er forøgelse af likvide beholdninger De likvide beholdninger er i 2013 formindsket med 38,9 mio.kr., hvilket er 52 mio. kr. mere end forventet i det oprindelige budget. Væsentligste årsag til afvigelsen i forhold til budgettet findes på finansforskydninger - det vil sige udviklingen af øvrige balanceposter af betydning for likviditeten. En stor del af forklaringen ligger i, at kommunen tidligere år har haft forholdsvis store forudbetalinger af refusion til sociale ydelser, hvorved finansforskydningerne tidligere har givet et positivt bidrag til de likvide beholdninger. I løbet af 2013 sker de sidste opgaveoverdragelser til Udbetaling Danmark og kommunen modtager således ikke forudbetalte refusioner i nær samme omfang som tidligere. Dette medfører, at nettoeffekten af finansforskydningerne i 2013 påvirker likvidbeholdningen i nedadgående retning (udviklingen i kommunens tilgodehavender er større end udviklingen på gælden og derved sker der en pengebinding i tilgodehavender fremfor en tilførelse til likvid beholdningerne.) Årets resultat medfører også et træk på de likvide beholdninger på 17,6 mio. kr., hvilket dog er 7,9 mio. kr. mindre end forventet. Nettoeffekten af kommunens lånoptagelse (20,7 mio. kr.) og afdrag på lån (18,9 mio. kr.) medfører en forøgelse af de likvide beholdninger på 1,8 mio. kr. Generelle bemærkninger 12

13 Balance (mio.kr.) Primo 2013 Ultimo 2013 Anlægsaktiver - materielle og finansielle Omsætningsaktiver Likvide beholdninger AKTIVER I ALT Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser PASSIVER I ALT Egenkapitalen er reelt udtryk for forskellen mellem kommunens aktiver og forpligtelser. I 2013 er egenkapitalen blevet ca. 26 mio. kr. større. Stigningen er væsentligst drevet af en forøgelse af anlægsaktiverne, værdiregulering af aktier og andelsbeviser samt en nedbringelse af de hensatte forpligtelser samlet positiv effekt for disse er ca. 63 mio. kr. Modsatrettet effekt har årets resultat og indarbejdelse af lån til Arbejdsmarkedets Feriefond samlet negativ påvirkning herfra ca. 40 mio. kr. Årets underskud på godt 17 mio. kr. er også en væsentlig faktor i forhold til udviklingen på de likvide beholdninger, som er faldet med 39 mio. kr. Udviklingen er dog også påvirket af årets finansforskydninger, der medvirker til en nedbringelse af likviderne på 23 mio kr. primært på grund af, at forudbetalte refusioner er faldet væsentligt efter etableringen af Udbetaling Danmark. Den bogførte værdi af kommunens anlægsaktiver er steget med 41 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med det øgede fokus, der har været på at få gennemført kommunens anlægsarbejde som planlagt. Det betyder at kommunens investeringer i nye anlæg og forbedringer på eksisterende anlæg nu overstiger afskrivningerne på de eksisterende anlæg. Det positive resultat på den ordinære drift er med til at skabe rum for de øgede investeringer. Den langfristede gæld er også stigende med 29 mio. kr., men altså ikke i samme takt som anlægsaktiverne. Det betyder i grove træk, at kommunen fastholder og udvider produktionsapparatet (anlægsaktiver til vedvarende eje og brug) ved dels en langfristet finansiering i form af lån og dels en kortfristet finansiering fra de likvide beholdninger. Omsætningsaktiver og kortfristet gæld er principielt udtryk for en kortvarig præsentation i balancen indtil den endelige påvirkning af de likvide beholdninger i form af betalinger (eks. tilgodehavender eller kreditorer) eller driften (eks. mellemregning eller mellemregning mellem årene) falder på plads. I 2013 ses en væsentlig forøgelse af omsætningsaktiverne på 108 mio. kr., hvilket kan henføres til udviklingen i de kortfristede tilgodehavender. Kommunen har tidligere præsenteret alle poster i for- og eftersupplementsperioderne omkring årsskiftet, som mellemregning mellem årene under kortfristede tilgodehavender. Indenrigsministeriet har præciseret, at mellemregning mellem årene kun skal anvendes til poster i forsupplement, hvorimod eftersupplement skal opdeles i tilgodehavender og gæld. Den ændrede praksis påvirker tilgodehavender med ca. 43 mio. kr. Derudover var der i 2012 regnskabet registreret forudbetalte refusioner til sociale ydelser med 64 mio. kr. på mellemregning mellem årene. Da en lang række af disse ydelser er overgivet til Udbetaling Danmark er der ikke en tilsvarende forudbetaling af refusioner i Generelle bemærkninger 13

14 Den kortfristede gæld stiger med 68 mio. kr., hvoraf de 27 mio. kr. kan henføres til den ændrede registreringspraksis på mellemregning mellem årene. Derudover er den kortfristede gæld også væsentligt påvirket af udviklingen på de mellemregnings-/afregningskonti, som vedrører områder der er overgivet til Udbetaling Danmark hvor blandt andet det store pensionsområde er en væsentlig bidragsyder. Generelle bemærkninger 14

15 Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal I hele kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder, drift Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Likvide beholdninger Balance, passiver Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristet gæld heraf ældreboliger Kortfristet gæld Gennemsnitlig likviditet (Kassekreditreglen) Likvide aktiver pr. indbygger (hele kr.) Langfristet gæld pr. indbygger (hele kr.) Langfristet gæld eksl. ældreboliger pr. indbygger Skatteudskrivning (Kilde ØIM s nøgletal) Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (statsgaranteret) Udskrivningsprocent kommuneskat 25,0 25,0 25,3 25,3 25,3 Grundskyldspromille 21,24 21,24 21,24 21,24 21,24 Indbyggertal 1. januar (Kilde ØIM s nøgletal) *) Fra og med 2010 er kommunens regnskabspraksis ændret så feriepengeforpligtelsen ikke indgår i kommunens regnskabsaflæggelse for Hoved- og nøgletal 15

16 Regnskabsopgørelse Noter I kr. Det skattefinansierede område 1 Indtægter Regnskab 2012 Regnskab 2013 Vedtaget budget 2013 Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed) 2 Økonomiudvalg Erhverv Beredskab Administration Borgerservice - overførselsudgifter Centrale puljer Teknik- og Miljøudvalg Vej, park og kommunale bygninger Miljø og natur Jordforsyning Entreprenørafdelingen Socialudvalg Voksen/Social Førtidspensioner m.v., overførselsudg Voksen/Social, udenfor servicerammen Sundhedsudvalg Sundhed Pleje og omsorg Aktivitetsbestemt medfinansiering Pleje og omsorg, udenfor servicerammen Kultur- og Fritidsudvalg Kultur Fritid og idræt Landdistrikter Arbejdsmarkedsudvalg Kontante ydelser, overførselsudg Arbejdsmarkedsforanstaltning Driftsudgifter til aktivering, ovf.udg Forsikrede ledige Børn- og Skoleudvalg Uddannelse Dagtilbud Forebyggelse og anbringelse Uddannelse, overførselsudgifter Forebyggelse og anbringelse, ovf.udg Forebyg. og anbring., udenfor serviceram Driftsudgifter før finansiering Renter m.v RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Regnskabsopgørelse 16

17 Noter I kr. Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirkomshed) Regnskab 2012 Regnskab 2013 Vedtaget budget 2013 Økonomiudvalg Teknik- og Miljøudvalg Socialudvalg Sundhedsudvalg Kultur- og Fritidsudvalg Arbejdsmarkedsudvalg Børn- og Skoleudvalg Anlægsudgifter i alt Jordforsyning (Netto køb og salg af jord) Ekstraordinære poster RESULTAT SKATTEFINANSIERET I ALT Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering Det brugerfinansierede område RESULTAT I ALT Indtægter/overskud angives med (-) Regnskabsopgørelse 17

18 Balance Noter Balance (1.000) AKTIVER Primo 2013 Ultimo Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg, maskiner m.v Inventar Anlæg under udførelse I alt Immaterielle anlægsaktiver 0 0 Finansielle anlægsaktiver 13 Aktier og andelsbeviser m.v Langfristede tilgodehavender Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomheder I alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Fysiske anlæg til salg Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger I alt AKTIVER I ALT PASSIVER 16 EGENKAPITAL Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger Balancekonto I alt HENSATTE FORPLIGTELSER LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPO- SITA M.V KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER I ALT Total (Aktiver - passiver) 0 0 Positive tal er aktiver, negative tal er passiver 18 Kautions- og garantiforpligtigelse Swapaftaler Balance 18

19 Noter til driftsregnskab og balance Note 1 Skatter, tilskud og udligning (hele kr.) Budget 2013 Korr. Budget 2013 Regnskab 2013 Skatter Kommunal indkomstskat Afregning vedrørende Det skrå skatteloft Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Kommunens andel af skat af dødsboer Grundskyld Grundskyld udgifter hovedart Tilskud vedr. nedsat grundskyld Kompensation uretmæssigt opkrævet grundskyld Anden skat på fast ejendom Samlede skatter i alt Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Efterregulering Udligning af selskabsskat Betinget balancetilskud Udligning vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Tilskud særligt vanskeligt stillet kommune Tilskud fra Kvalitetsfonden Beskæftigelsestilskud Tilskud til generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Udligning og generelle tilskud i alt Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms Tilbagebetaling Refus. Købsmoms (huslejeindt.) Korrektion vedr. byggemodninger Tilbageb.købsm.tidligere regnskabsår Korr.vedr.delvis momsreg.virksomheder Korrektion vedr. tilskud Tilbagebetaling købsmoms byggemodninger Momsrefusionsordning i alt Skatter, tilskud og udligning i alt Noter 19

20 Note 2 Økonomiudvalget 10. Generelt På Økonomiudvalgets område har der været et mindreforbrug på i alt 31,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og 26,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Af de 26,7 mio. kr. i samlet mindreforbrug kommer godt 4 mio. kr. fra erhvervsområdet, hvor det primært er erhvervs- og turismepuljer der bidrager. Godt 24,0 mio. kr. kommer fra administration, hvor både de egentlige driftsenheder (7,0 mio. kr.) og fællesområder (17,0 mio. kr.) bidrager til mindreforbruget. 11. Erhverv I 2013 har der på erhvervsområdet været fokus på etablering af foreningen Tønder Erhvervsråd. Og den 1. juli 2013 kunne erhvervsrådet således gå i drift. Tønder Erhvervsråd har overtaget flere medarbejdere og opgaver fra den tidligere erhvervsafdeling og bliver derfor en væsentlig samarbejdspartner i forhold til realiseringen af Tønder Kommunes erhvervsstrategi. Tønder Erhvervsråd skal aktivt medvirke til vækst og udvikling i Tønder Kommune med et strategisk fokus på skabelse af arbejdspladser. Erhvervsrådet er således tiltænkt en væsentlig rolle, som bindeled mellem erhvervsliv, detailog turisterhvervene og Tønder Kommune. I kommunalt regi videreføres en række medlemskaber og samarbejder i forskellige fora på det tværkommunale og regionale plan - Vækstforum, SVUF, URS, Væksthus Syddanmark mv. Noter 20

21 Under erhvervsområdet blev der i 2013 også bevilget en etårig pulje på 5,0 mio. kr. til erhvervsformål. Den er blandt andet blevet udmøntet til igangsætning af initiativer som helikopterlandeplads samt forprojekter for videncenter Nationalpark Vadehavet og eksportcenter. Da puljen ikke er fuldt udmøntet i 2013, ligesom igangsatte initiativer ikke er afsluttet, er uforbrugte midler på 2,6 mio. kr. søgt overført til Den flerårige visionspulje for turisme havde i 2013 en ramme på godt 3,0 mio. kr. Den er blandt andet gået til igangsætning eller gennemførelse af markedsføringstiltag, byturisme, bycenterchef og destination Sønderjylland m.m. Ved årets udgang er der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på turismepuljen, som er søgt overført til erhvervspuljen i 2014, da der i forvejen er afsat 3,1 mio. kr. til visionspuljen for turisme i Samlet ender erhvervsområdet med et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 4,8 mio. kr., som primært opstår ved ikke forbrugte midler på de 2 nævnte puljer. 12. Beredskab Tønder Brandvæsen varetager opgaven med at forebygge, planlægge og afhjælpe ulykker og katastrofer på liv, ejendom og miljø, jfr. Beredskabsloven. Herudover drives en del af hjemmeplejens nødkald via brandvæsenets vagtcentral. I brandvæsenets administration er der 6 fastansatte, der primært udfører opgaver inden for forebyggelse og planlægning samt uddannelse. Administrationen er placeret på rådhuset i Tønder. I det afhjælpende beredskab er der tilknyttet ca. 250 frivillige og deltidsansatte. Der er i alt 11 brandstationer (2 Falckstationer og 9 brandstationer betjent af Frivillige Brandværn) samt en Beredskabsgård og et Ungdomsbrandværn. Politisk refererer Tønder Brandvæsen til Beredskabskommissionen, der udover Borgmesteren, har 3 repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, 1 repræsentant fra politidirektørembedet samt 3 observatører fra de frivillige. Beredskabskommissionen har ansvaret for det samlede kommunale beredskab, som i overskrifter omhandler forebyggelse, beredskabsplanlægning og indsats ved skader på personer, ejendom og miljø. Den samlede nettoudgift for driften var i 2013 ca. 11,2 mio. kr. I 2011 blev et INTERREG projekt Beredskab uden grænser opstartet. Projektet har været gennemført i 2012 og 2013 og forventes afsluttet medio Udgifterne afholdes over Brandvæsenets budget. Udgifterne refunderes senere af Regionen via de bevilgede INTERREG midler. Brandvæsenets administration har i 2013, på vegne af risikostyringsgruppen, gennemført RABB-besøg (Risikostyring, Arbejdsmiljø, Bygningsforhold og Brandforhold). Brandvæsenets administration har i 2013, på vegne af risikostyringsgruppen, administreret driften af en tyverivagtordning samt etablering og vedligeholdelse af tyverianlæggene i kommunens bygninger. Underskuddet i forbindelse med etablering af servicevagten forventes tilbagebetalt af driftsoverskuddet indenfor de kommende 2 3 år. Hvis regnskabet justeres for udgifter til INTER- REG projektet samt etableringsudgifter til tyverisikring er regnskabet i balance. På anlægsbudgettet blev der foretaget investeringer i autosprøjte på Rømø samt mandskabsvogne til Bedsted, Visby og Øster Højst. 13. Administration Puljer I budgettet under administration indgår blandt andet kommunens barselsudligningspulje og selvforsikringsområder. Barselsudligningspuljen er skabt ved en fælles reduktion af alle lønbudgetter og fordeles løbende til de enheder, som har ansatte på barsel. Formålet er at give budgetmæssig kompensation af forskellen mellem barselsdagpenge og den faktiske lønudgift. Fra 2010 har kommunen været selvforsikrende på arbejdsskadeområdet. Der er derfor afsat budgetbeløb under politikområde administration, som skal dække kommunens samlede udgifter til arbejdsskader, som ikke længere er afdækket af et forsikringsselskab. Noter 21

Borgmesterens forord. En økonomi i god balance i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. En økonomi i god balance i Tønder Kommune 2014 Borgmesterens forord En økonomi i god balance i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2014 med et overskud på driften på 139,1 mio. kr. Det er dermed 58,1 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere