TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? OPGAVE 3.01 Luftfugtighed og skyhøjde. (s. 69)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? OPGAVE 3.01 Luftfugtighed og skyhøjde. (s. 69)"

Transkript

1 TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? 3-01.a Når vinden blæser op over bjerge og ned i lavland bag bjergene, ændres luftens temperatur og fugtighed ofte. Der dannes fønvind, som forekommer i alle store bjergegne. (s. 69) OPGAVE 3.01 Luftfugtighed og skyhøjde Hvad sker der med luft, som blæser fra nordvest op over de norske fjelde og ned til Oslo eller Skagen? Vi sætter luften til at have en temperatur på 15 C og en absolut luftfugtighed på 10 g/m 3, og fjeldene er 1,5 km. høje. Når luften er mættet med vanddamp, danner den skyer (se ill a). Luft, som ikke er mættet med vanddamp, afkøles 1 C pr. 100 m s stigning, mens luft, som er mættet med vanddamp afkøles 1 C pr. 100 m s stigning. Under nedstigning sker der en tilsvarende opvarmning. I følgende beregning antager vi, at alle van ddråber i skyen falder som regn (se fig. 3.5 nedenfor). I hvilken højde og ved hvilken temperatur dannes skyer? Hvor kold er luften på toppen, og hvor meget fugtighed er der i luften? Hvilken temperatur har luften i lavlandet på læsiden af fjeldene? Hvor meget vanddamp indeholder den? Hvad er den relative fugtighed på hhv. vindsiden og læsiden af fjeldene? Vi kan også måle den relative fugtighed i % og temperaturen i C i luften det sted, vi befinder os med en almindelig fugtighedsmåler og med et almindeligt termometer, eller f. eks. med en mobil klimastation (Kestrel 4000, ill b). Ud fra grafen med luftens mætningskurve (fig. 3.5) kan vi beregne luftens absolutte fugtighed. Hvis vi foretager disse målinger af luften både indenfor og udenfor, kan vi sammenligne den relative og den absolutte fugtighed begge steder. Typisk finder man i fyringssæsonen den højeste relative fugtighed udenfor, og den højeste absolutte fugtighed indenfor. G 3-01.b En mobil klimastation som f.eks. Kestrel 4000 kan automatisk registrere vejret i en periode.

2 Luftfugtighed i g vanddamp/m³ luft Luftens mætningskurve Temperatur i C 3.5 Kurve over den maksimale mængde vanddamp, som kan være i luft ved forskellige temperaturer. Ved 20 C er der f.eks. plads til 16 g vanddamp/m3 luft, mens der ved 10 C kun er plads til 9 g/m3. Vi kan også beregne hvor mange liter vand, som findes i det lokale, hvor vi opholder os ud fra luftens absolutte fugtighed og lokalets rumfang. Hvorfor er det sådan? Hvilken praktisk betydning har det for os? Hvad kan vi gøre ved det? Vi kan også beregne, hvor meget luften lige udenfor vores lokale skal hæves, for at den når sit dugpunktsniveau og danner skyer, og hvor koldt der er i den højde (fig. 3.6). Hvor højt vil skyernes underside ligge, hvis de er skabt ved hævning af luften lige udenfor? Hvor koldt er der i den højde? Samtidig kan man med et infrarødt termometer (IR-måler) måle temperaturen på skyernes underside. Et infrarødt termometer måler temperaturen af det, man peger på, vha. de infrarøde bølger (varmebølger) som genstanden udsender f.eks. skyens underside. Hvilken temperatur har skyens underside? Hvor højt ligger skyens underside, hvis vi antager, at den er skabt af luft, som den vi har lige uden for vores lokale? Hvordan passer det med beregningen af temperatur og højde af skyens underside ved hjælp af luftens fugtighed? 3.6 Når luft stiger, vil temperaturen falde. Skyen dannes, når luften på grund af afkøling bliver mættet med vanddamp: Luftens dugpunkt er nået. Højden af skyens underside er bestemt af luftens temperatur og dens absolutte fugtighed Højde i meter Afkøling: 1/2 C pr. 100 meter Dugpunktsniveau 1000 Afkøling: 1 C pr. 100 meter Den opstigende lufts temperatur ( C)

3 (s. 74) OPGAVE 3.02 Hårdhedsgrader Vandets hårdhed defineres ud fra indholdet af calciumioner (Ca 2+ ) og magnesiumioner (Mg 2+ ). Hårdhed måles i hårdhedsgrader, hvor 1 dh (udtales én hårdhedsgrad ) er defineret som den hårdhed, man opnår ved at opløse 10 mg calciumoxid (CaO) i 1 liter vand. Det er calciumionerne, der giver hårdheden. Hvilken hårdhedsgrad opnår man ved at opløse 100 mg calciumoxid i vand? Hvor mange mol calciumioner er der i 10 mg calciumoxid? Hvad er hårdheden af en vandprøve, der indeholder 0,004 mol calciumioner? K 3.15 Tilkalket varmelegeme i vaskemaskine. Belægningen består af calciumcarbonat (kalk, CaCO 3 ). Når hårdheden måles i en vandprøve, er det både indholdet af calciumioner (Ca 2+ ) og magnesiumioner (Mg 2+ ), der bestemmes. Magnesiumionerne tæller med på samme måde som calciumioner. En vandprøve, der indeholder 0,002 mol calciumioner og 0,002 mol magnesiumioner, har altså samme hårdhed som en vandprøve, der indeholder 0,004 mol calciumioner. Hvad er hårdheden af en vandprøve, der indeholder 0,001 mol calciumioner og 0,002 mol magnesiumioner? (s. 75) OPGAVE 3.03 Bakteriers vækstfaser B Antal levende celler Tid fra start 3.18 Bakteriers vækstfaser. Et vækstforløb hos en population af mikroorganismer vil se ud som på figur Hvad kaldes hver af de fire faser? I det følgende skal I nu vise denne udvikling vha. et par håndfulde perler, ærter, bønner, legoklodser eller lign. Forestil dig, at hver af dem er en bakterie. Tegn kurven over de fire vækstfaser på et stort stykke papir, og læg det på bordet foran dig. Tag nu en bakterie frem og forestil dig, at den er nået frem til din tarm og at den er begyndelsen på en hel bakteriepopulation.

4 Fortæl nu højt, hvad der sker i hver af de fire vækstfaser, brug fagudtryk korrekt, og læg forskelligt antal bakterier de rigtige steder på kurven over vækstfaserne. Udfyld dette skema: 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase Fasens navn Hvordan ændrer antallet af mikroorganismer sig? Kurvens form Hvad laver mikroorganismerne? (s. 78) OPGAVE 3.04 Grundvand og grundvandsforurening Vi vil undersøge, hvor godt vores lokale drikkevand er sikret. Det kan vi se med oplysninger fra hjemmeside Danmarks Miljøportal. Find et kortudsnit over stedet, hvor du bor. Du kan f.eks. finde det ved at aktivere Her kan jeg finde, Vejnavn og husnr. Her skriver du så din adresse Søg. På websiden ses derefter et kort over det pågældende sted. Du kan selv ændre udsnittet ved hjælp af skyderen til venstre og ved at trække i kortet. Tryk på den lille vinkel øverst til venstre. Der fremkommer en lang række muligheder for temaer, som vi kan aktivere ved at sætte flueben. Vi vælger Kortlag Drikkevand og grundvand Drikkevandsinteresser og Områder med saerlige (drikkevandsinteresser). Med skyderen til højre for tasten: Drikke- vand og grundvand, kan man gøre laget gennemsigtigt, så man samtidig kan se det underliggende kortlag. Hvor skabes det grundvand, som vi indvinder til drikkevand i vores lokalområde? Er der skove, landbrug, natur eller byer i de områder, hvor der er drikkevandsinteresser? Hvilken rolle spiller det for dannelsen af vores drikkevand? G

5 3-04 Endelave er meget afhængig af sit lokale grundvand, da der er 10 km til Jylland. Den lyseblå farve viser, hvor der er drikkevandsinteresser, og den mellemblå farve viser, hvor der er særlige drikkevandsinteresser. Den røde stjerne viser placeringen af vandværket, og det får vand fra nærliggende boringer. Det kræver en særlig indsats at sikre grundvandet mod forurening med nitrat. Vi vælger Kortlag Jordforurening. Er der jordforurening i dit område? Er der konflikt mellem med jordforurening og dannelse af drikkevand i dit område? Vi vælger Kortlag Drikkevand og grundvand Nitratfølsomme områder og Indsatsområder mht. nitrat. Hvor er der i lokalområdet risiko for, at nitrat når ned til det grundvand, hvorfra vi henter vores drikkevand? Hvor vil man gøre noget ved dette problem? Særligt interesserede kan finde oplysninger om de enkelte boringer på Danmarks Miljøportal under Boringer (GEUS). Oplysninger om de enkelte vandværker findes på GEUS hjemmeside.

6 (s. 85) OPGAVE 3.05 Fældningsreaktioner Der er forskel på ionforbindelsers opløselighed i vand. Nedenstående skema viser, hvilke ionkombinationer der er letopløselige, og hvilke der er tungtopløselige. Natriumchlorid er letopløseligt, så hvis man går lodret nedad i kolonnen under Na + og vandret hen i rækken ud for Cl -, står der et L. Jern(III)phosphat er tungtopløseligt, så der hvor kolonnnen Fe 3+ møder rækken PO 4 3- står der T. K 3-05 Her dannes et fast stof ud fra ionforbin delser i vandig opløsning. Opskriv et reaktionsskema, der beskriver den reaktion, der sker, når en opløsning med calciumioner blandes med en opløsning med carbonat. Opskriv et reaktionsskema, der beskriver den reaktion, der sker, når en opløsning af natrium chlorid blandes med en opløsning af sølvnitrat. (Hjælp: I de nævnte opløsninger indgår også ioner, der ikke deltager i fældningsreaktionen. Dem kalder vi tilskuerioner) Hvilke ionforbindelser kan bruges som reaktanter, hvis man gerne vil danne bly(ii)sulfid ved en fældningsreaktion? (Hjælp: Der er mere end én rigtig løsning.) NH 4 + Na + K + Mg 2+ Ca 2+ Fe 3+ Pb 2+ Ag + NO 3 - L L L L L L L L Cl - L L L L L L T T SO 4 2- L L L L T L T T CO 3 2- L L L T T T T OH - L L T T L T S 2- L L L T T T T PO 4 3- L L L T T T T T

7 (s. 90) OPGAVE 3.06 Spildevandsrensning I et rensningsanlæg renses spildevand især for organisk stof, phosphor og kvælstof. Det sker via mekanisk, kemisk og biologisk rensning som beskrevet på s (se også fig. 3.40). Udfyld nedenstående tabel mht., hvor og hvordan man i rensningsanlægget fjerner organisk stof, phosphor og kvælstof. B Organisk stof Phosphor (P) Kvælstof (N) Hvor? Hvordan? Evt. reaktionsskema 3.40 Et moderne rensningsanlæg behandler spildevandet grundigt.

8 (s. 91) OPGAVE 3.06 (supplerende) Besøg på et rensningsanlæg Vi har hjemmefra forstået, hvordan rensningsanlæg fungerer generelt, men hvert anlæg har sine egne specielle forhold. En ekspert guider os rundt, eller måske kan læreren selv. Gennemgå, hvordan man på det lokale rensningsanlæg løser de forskellige opgaver. Spørg efter oplysninger om både indløbsvandet og afløbsvandet: Hvor store vandmængder er der? Hvor stort er indholdet af organisk materiale, phosphat og nitrat og ammoniak. Det er en fordel at have stillet disse spørgsmål skriftligt inden besøget. Beregn, hvor effektiv rensningsanlægget fungerer. Lever rensningsanlægget op til kravene i vandmiljøplanerne? Spørg om det sker, at rensningsanlægget må lukke urenset spildevand ud i naturen? Hvad gør man for at undgå det? Til slut er det værd at overveje, hvilket helhedsindtryk vi fik af rensningsanlægget. Var det velordnet, moderne, pænt, effektivt, interessant, økonomisk, miljøvenligt? eller var det måske klamt og mere af samme skuffe?. Husk også at overveje, hvad alternativet tidligere var til kloakker og rensningsanlæg. G 3-07 Vejle Centralrenseanlæg er normalt velfungerende, men kraftig regn leder meget ekstra vand til byens kloakker. Så leder man kloakvand udenom den normale rensning gennem et enkelt bundfældningsbassin ud i en lokal bæk, der fører det beskidte vand ud i Vejle Å og videre ud i Vejle Fjord. Til venstre ses bundfældningsbassinet, i midten afløb for kloakvand til bækken, og til højre tankene, hvor slam danner metangas til produktion af el og varme til drift af rensningsanlægget.

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

Fremstilling af HCl-gas

Fremstilling af HCl-gas Ionforbindelser Fremstilling af HCl-gas 2 teskefulde vandfrit natriumhydrogensulfat blandes med 1 teskefuld natriumchlorid på et stykke filtrerpapir og hældes i et reagensglas. Der laves en opstilling

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale Danmarks jordbund passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale om jordforurening Videncenter for jordforurening og geografilærerforeningen for gymnasiet og hf BIRGIT SANDERMANN JUSTESEN LARS

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet.

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet. 5 Når to havområder er forskellige, er det fordi de fysiske forhold er forskellige. Forholdene i omgivelserne er meget vigtige for, de planter og dyr, der lever her. Det kan være temperatur-, ilt- eller

Læs mere

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand?

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? En undervisningsavis fra og vand 2004 Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? Volmer Vandhunds Store Vandvids-Quiz Hvad sker der,når vi trækker ud i toilettet?

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Vejret - hvad er det?

Vejret - hvad er det? Dette lille vejrkompendium er tænkt som baggrund til lærerne og vil dels prøve at afklare forskellige begreber omkring vejret, dels komme med forslag til, hvordan man kan arbejde med emnet. At arbejde

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere