Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014"

Transkript

1 Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Merudgifter til arbejdsværelse i hjemmet Der lægges op til en drøftelse af, hvorvidt Hans Hjulmand kan fratrække sine merudgifter til arbejdsværelse i hjemmet i medfør af SL 6 a. Afgørende herfor er ifølge praksis, om arbejdsværelset fortsat hører til boligens almindelige opholdsrum eller ej. Det fremgår af opgaven, at værelset siden 1. juli 2012 alene er anvendt arbejdsmæssigt. Alligevel bør fradragsret som udgangspunkt afvises, idet arbejdsværelset ikke er indrettet på en måde, der bevirker, at værelset ikke længere kan anses som en del af boligens almindelige opholdsrum. Dermed adskiller situationen sig i betydelig grad fra TfS 1996, 210 H, hvor fradragsret blev indrømmet. I den pågældende afgørelse blev værelset benyttet 7-8 timer dagligt og henstod aflåst, når det ikke blev benyttet pga. opbevaring af fortroligt materiale. Besvarelsen bør dog indeholde en drøftelse af, hvilken betydning det har, at Hans Hjulmand er selvstændig og ikke lønmodtager. Praksis synes således at være mere lempelig i forhold til selvstændige. Fradragsret bør dog formentlig også afvises i denne konkrete situation med henvisning til, at størstedelen af arbejdet i Hjulmand Haveservice foregår ude hos kunderne. Afgørende for besvarelsens kvalitet er dog navnlig, at den studerende identificerer problemstillingen og anviser en begrundet løsning. Såfremt det i besvarelsen konkluderes, at der er fradrag for merudgifterne, bør det ligeledes af besvarelsen fremgå, at fradraget udgør 10 % af udgifterne til ejendomsskat, el, vand og varme udgørende kr , dvs. kr Det bør således anføres, at der ikke er mulighed for at fratrække en forholdsmæssig del af låneafdragene. Litteratur: Skatteretten 1, 6. udgave, p. 252f. og p. 363f. Køb af kædesav og muldjord Det bør anføres, at anskaffelsessummen udgørende kr til køb af en kædesav er en anlægsudgift, der kan afskrives efter afskrivningslovens regler. Afskrivningen sker som udgangspunkt efter AFL 5. Den gode besvarelse anfører dels, at anskaffelsessummen kan straksafskrives efter AFL 6 og dels, at det ingen betydning har for afskrivningsmulighederne, at anskaffelsen af kædesaven er sket midt i indkomståret. Fradraget sker i den personlige indkomst, jf. PSL 3, stk. 2. Besvarelsen bør desuden indeholde en stillingtagen til indkøbet af muldjord. Der bør i den forbindelse henvises til den særlige praksis vedrørende erhvervsdrivendes forbrug af egne varer, og det bør på den baggrund konkluderes, at den del af det allerede foretagne fradrag, der kan henføres til den privat anvendte muldjord udgørende kr , ifølge praksis skal udlignes derved, at Hans Hjulmand indtægtsfører kr i sin indkomstopgørelse i

2 2012. Såvel fradrag som beskatning sker i den personlige indkomst, jf. PSL 3, stk. 1 og 2. Litteratur: Skatteretten 1, 6. udgave, p. 453ff. samt p. 188f. Brolægningskursus Der lægges i opgaven op til en drøftelse af, hvorvidt udgiften på kr til deltagelse i brolægningskurset kan fratrækkes som en driftsomkostning efter SL 6 a. Det bør først og fremmest anføres, at den afholdte udgift har den fornødne forbindelse til indkomsterhvervelsen. Herefter bør besvarelsen indeholde en drøftelse af, hvorvidt der for Hans Hjulmands vedkommende er tale om en fradragsberettiget ajourføringsudgift eller en ikke-fradragsberettiget videreuddannelsesudgift. Opgaven indeholder næppe tilstrækkelige oplysninger til en endelig konklusion, hvorfor det afgørende for besvarelsens kvalitet er, at problemstillingen identificeres, og at der anvises en løsning. I forhold til Frederik Hjulmands deltagelse i kurset bør det fastslås, at udgiften er fradragsberettiget som en personaleomkostning for Hans Hjulmand i medfør af SL 6 a. Fradraget sker i den personlige indkomst, jf. PSL 3, stk. 2. Videre bør det fastslås, at der ikke udløses beskatning af værdien af kurset hos Frederik Hjulmand, hvilket fremgår af LL 31. Kurset har således en arbejdsmæssig begrundelse, jf. LL 31, stk. 2. Litteratur: Skatteretten 1, 6. udgave, p. 226ff., p. 244f., 256f. samt p Beskadigelse af cykel Det bør af besvarelsen fremgå, at udgiften på kr , som Hans Hjulmand afholder som følge af påkørslen af den parkerede cykel, må anses for et fradragsberettiget driftstab, jf. SL 6 a. Tabet er således opstået som led i indkomsterhvervelsen, og må anses for driftsmæssigt. Fradraget sker i den personlige indkomst, jf. PSL 3, stk. 2. Litteratur: Skatteretten 1, 6. udgave, p Spørgsmål 1.2 Salg af sommerhus Indledningsvis bør besvarelsen indeholde en drøftelse af, hvorvidt Hans Hjulmand må anses for næringsdrivende med fast ejendom. Det fremgår af opgavens oplysninger, at Hans Hjulmand af fast ejendom alene har ejet sin private ejerbolig. Begrundelsen for næringsstatuering skulle herefter være, at erhvervelsen af sommerhuset sker i sameje med Hans Hjulmands bror, der er næringsdrivende med fast ejendom. Det er med andre ord et spørgsmål, om Peter Hjulmands næringsstatus har afsmittende virkning i forhold til Hans Hjulmand. Praksis kan bedst sammenfattes således, at Peter Hjulmands næringsstatus alene kan få bevismæssig betydning ved bedømmelsen af Hans

3 Hjulmand. Med henvisning til, dels at Hans Hjulmand ikke tidligere har handlet med fast ejendom, og dels at der ikke gælder en almindelig smittelære i dansk skatteret, må det konkluderes, at Hans Hjulmand ikke er næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom. Avanceopgørelsen må derfor ske efter regelsættet i ejendomsavancebeskatningsloven. EBL 8, stk. 2 bør i den forbindelse afvises med henvisning til, at sommerhusgrunden overstiger m2 og at grunden er udstykningsegnet. Det fremgår af opgavens oplysninger, at Hans Hjulmands ven, advokat Morten Madsen, har udarbejdet slutseddel i forbindelse med handlen. Som modydelse udfører Hans Hjulmand anlægsarbejde for Morten Madsen. Da der er tale om udveksling af kommercielle ydelser mellem private venner, må problemet kvalificeres til at være et spørgsmål om vederlagsnæring. Hans Hjulmands omkostning i forbindelse med sommerhushandlen kan på den baggrund fastsættes til kr svarende til værdien af havearbejdet, som fragår ved opgørelsen af afståelsessummen. Særligt i forhold til fastsættelsen af afståelsessummen bør besvarelsen indeholde en henvisning til EBL 3, stk. 2, hvorefter afståelsessummen skal fastsættes til den værdi der er lagt til grund ved beregningen af gaveafgift/indkomstskat. Afståelsessum: kr , jf. EBL 3, stk. 2 Omkostninger: kr Anskaffelsessum: kr , jf. EBL 4, stk. 2 - tillæg ½ x kr , jf. EBL 5, stk Fortjeneste kr Fortjenesten er skattepligtig, jf. EBL 6, stk. 1 og beskattes som kapitalindkomst, jf. PSL 4, stk. 1, nr. 14. Litteratur: Skatteretten 1, 6. udgave, p. 185f., p. 204f. samt p. 546ff. Gave fra Peter Hjulmand til Hans Hjulmand Endelig bør besvarelsen indeholde en stillingtagen til, hvorvidt der er ydet en gave fra Peter til Hans Hjulmand i forbindelse med førstnævntes køb af sommerhuset. Således sker overdragelsen af halvparten for kr , mens den seneste offentlige vurdering af ejendommen udgjorde kr. 4 mio., ligesom handelsværdien af to uafhængige mæglere er angivet til kr. 4.2 mio. Det bør af besvarelsen fremgå, at værdiansættelsescirkulæret fra 1982 og den heri indeholdte +/- 15 % regel ikke finder anvendelse ved overdragelse mellem søskende, da disse er uden for BAL 22 s personkreds.

4 Overdragelsen må i stedet tage udgangspunkt i den seneste offentliggjorte ejendomsvurdering på sommerhuset udgørende kr. 4 mio. Hverken SKAT eller skatteyder er imidlertid bundet af denne vurdering, såfremt handelsværdien er en anden. Med henvisning til at to uafhængige mæglere har vurderet sommerhusets handelsværdi til kr. 4.2 mio., bør gavens størrelse formentlig fastsættes med udgangspunkt heri. En besvarelse, hvori det fastslås, at fastsættelsen af gavens størrelse må ske med udgangspunkt i ejendomsvurderingen med henvisning til, at den anslåede handelsværdi ikke afviger væsentligt fra vurderingen, er dog fuldt acceptabel. Besvarelsen bør herefter konkludere, at der er ydet en gave fra Peter Hjulmand til Hans Hjulmand på kr Eftersom søskende ikke er omfattede af personkredsen i BAL 22, skal der betales indkomstskat af gavens værdi. Beløbet henføres til den personlige indkomst, jf. PSL 3, stk. 1. Litteratur: Skatteretten 1, 6. udgave, p. 421f., p. 423f samt p Haveanlæg ved Morten Madsens firmadomicil Det bør fastslås, at Morten Madsen har modtaget et usædvanligt betalingsmiddel i form af haveanlægget som vederlag for sin udarbejdelse af skøde. Værdien af havearbejdet udgørende kr skal herefter indtægtsføres i Morten Madsens personlige indkomst, jf. SL 4 smh. PSL 3, stk. 1. Tilsvarende har Hans Hjulmand modtaget et usædvanligt betalingsmiddel i form af skødeskrivning, hvorfor værdien heraf skal indtægtsføres i Hans Hjulmands personlige indkomst, jf. SL 4 smh. PSL 3, stk. 1. Litteratur: Skatteretten 1, 6. udgave, p. 185f. Maj 2014/Malene Kerzel

5 Opgave 2 Spørgsmål Aflønning Det bør være angivet, at KK er skattepligtig af sit lønvederlag jf. SL 4 a. Beløbet henføres under den personlige indkomst jf. PSL 3. Besvarelsen bør indeholde en stillingtagen til periodiseringen af decemberlønnen, og det bør være angivet, at beskatningen foretages på udbetalingstidspunktet den 3. januar Litt.: SR 1, 6. udg., p. 78, p. 173, p. 286 og p Befordringsudgifter Det bør være angivet, at Knud Kordsen opfylder betingelserne i LL 9 B for modtagelse af skattefri kørselsgodtgørelse, da der foreligger flere samtidige arbejdspladser. Den gode besvarelse nævner, at det er en betingelse, at arbejdsgiveren har foretaget behørig kontrol af opgørelsen. Litt.: SR 1, 6. udg., p 351. Det bør samtidig være angivet, at KK kan foretage fradrag efter LL 9 C for kørslen mellem hjem og arbejdsplads i det omfang, den daglige transportvej overstiger 24 km. Det er oplyst, at Skatterådets takster for 2012 udgjorde 2,10 kr. pr. km. Fradraget kan herefter opgøres til 60 x (74 24 km) x 2,10 kr. = kr. Beløbet fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. LL 9 C og PSL 3, stk. 2 e.c. Den gode besvarelse anfører, at fradraget ikke er omfattet af reglen i LL 9 om begrænsning af lønmodtageres fradrag for beløb, der ikke overstiger kr. Det bør samtidig være angivet, at KK s faktiske benzinudgifter til transporten mellem hjem og arbejdsplads på kr. ikke er fradragsberettigede, da de udgør private udgifter. Dette gælder så meget desto mere udgifterne til motorreparation på kr. Litt.: SR1, 6. udg., p. 350 og p. 369 f. Dennis Dohn kan foretage tilsvarende fradrag efter LL 9 C som KK, da befordringsfradraget ikke forudsætter, at der hverken helt eller delvist er afholde udgifter. Litt.: SR 1, 6. udg., p 164 f, p. 251 og p KK s låneoptagelse - Rentefradrag Det bør være angivet, at KK i 2012 har fradrag for forfaldne rentebetalinger på kr. jf. SL 6, litra e. Fradraget foretages ved opgørelse af kapitalindkomsten jf. PSL 4, stk. 1, nr. 1. Det bør være anført, at fradragsretten ikke bortfalder, selvom beløbet først betales i 2013 efter forfaldstid, da der ikke forud for forfaldstid er givet henstand, og da betingelserne for fradragsbortfald ved renterestancer i LL 5, stk. 8 ikke er opfyldt. Det bør ligeledes være angivet, at Auto Finans A/S er omfattet af renteperiodiseringsreglerne i LL 5, stk. 4 og derfor medregner renteindtægter efter påløbsprincippet. Dette medfører, at Auto Finans A/S skal medregne rentebeløbet på kr. i indkomståret Litt.: SR 1, 6. udg., p. 388 f og p. 401.

6 1.4 Kursgevinst og kurstab Det bør være anført, at Auto Finans A/S opnår en kursgevinst på kr. ved transport af gældsbrevet til Børge Bahn. Kursgevinsten er skattepligtig efter KGL 2 jf. 3. Kursgevinsten opgøres efter KGL 25. Den meget gode besvarelse er opmærksom på, at selskaber som udgangspunkt beskattes efter lagerprincippet jf. KGL 25, stk. 2. Det bør endvidere være angivet, at Børge Bahn ved indfrielsen realiserer en skattepligtig kursgevinst på kr. jf. KGL 12 jf. 14, idet kursgevinsten overstiger bagatelgrænsen på kr. Opgørelsen foretages efter KGL 25 jf. 26. Den gode besvarelse drøfter muligheden for, at Børge Bahn er næringsdrivende finansiering og omsætning af fordringer. Da det er angivet, at Børge Bahn ikke omsætter de fordringer, der investeres i, er der ikke grundlag for en næringsstatuering. Det bør samtidig være angivet, at KK som debitor lider et kurstab på kr. ved indfrielsen af lånet til kr., idet lånet alene blev ydet med kr. jfr. KGL 26, stk. 3. Det bør være angivet, at fradragsret for en debitors kurstab reguleres af KGL 20 og alene kan foretages ved særlig hjemmel. En sådan forefindes ikke for den omhandlede situation, hvorfor kurstabet er ikkefradragsberettiget. Litt.: SR 1, 6. udg., p. 610, p. 617, p. 619 f. og p. 627 f. Spørgsmål Ægtefællehæftelse Besvarelsen bør angive, at Dorthe Kordsen under ægteskabet er pålagt en subsidiær hæftelse for ægtefællens skattegæld jf. Inddrivelseslovens 12. Det bør være angivet, at hæftelsen efter praksis forudsætter et aktuelt fysisk samliv på fælles adresse. Da Dorthe Kordsen umiddelbart forinden er fraflyttet og har meldt flytning til forældrenes adresse, og da samlivsophævelsen skyldtes ægteskabelige problemer, kan Dorthe Kordsen ikke pålægges subsidiær hæftelse. Litt.: SR 1, 6. udg., p Renter af gæld i ejerlejlighed Det bør være angivet, at ægteparrets samliv i skattemæssig henseende er ophørt med udgangen af 2012, idet Dorthe Kordsen i oktober er fraflyttet det fælles hjem. Dette indebærer, at ægtefællernes indkomstopgørelse for 2013 skal foretages efter reglerne for ugifte. Dette betyder, at rentefradrag efter SL 6 litra e fordeles mellem de tidligere ægtefæller på grundlag af den formueretlige hæftelse og ikke de foretagne rentebetalinger. KK har derfor alene fradrag for 50 % af rentebetalingerne, da parret har ejet ejendommen i lige sameje. Fradraget udgør derfor kr., der medregnes ved opgørelsen af kapitalindkomsten. Litt.: SR 1, 6. udg., p Bodeling og aktiesalg

7 Det bør være angivet, at en bodeling ved skilsmisse kan foretages uden skattemæssige konsekvenser, og at parterne succederer i den anden parts skattemæssige forhold, såfremt aktiver overgår fra den ene parts bodel til den anden parts boslod. KK succederer derfor i Dorthe Kordsens anskaffelsessummer for aktierne i Danish Energy A/S. Ved salg af en del af denne aktiepost opgøres aktieavancen efter gennemsnitsmetoden jf. ABL 26: Anskaffelsessum Køb af pålydende kr. for Køb af pålydende kr. for Anskaffelsessum pålydende kr. Anskaffelsessum for solgte kr. Afståelsessum for solgte kr. Aktieavance: kr kr kr kr kr kr. Avancen er skattepligtig efter ABL 12 og medregnes ved opgørelse af aktieindkomsten jf. PSL 4 a, stk. 1, nr. 2. Litt.: SR 1, 6. udg., 843 og p Aarhus, maj 2014 Jan Pedersen

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås.

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Skatteretten er et meget regeltungt område i konstant udvikling, og det er desværre ikke muligt at udgive nye udgaver af kompendiet, så snart der sker ændringer.

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Ejendomsavancebeskatning - beskatning ved afståelse af fast ejendom Speciale Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Juni 2014 Claus Poulsen 1 Titelblad Titel Uddannelse Uddannelsessted Forfatter Vejleder Ejendomsavancebeskatning

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014 Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Udarbejdet af: Annette Hasselbrinck Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen

Læs mere

Sælgers skattemæssige stilling

Sælgers skattemæssige stilling Sælgers skattemæssige stilling Virksomhedsoverdragelse Indledning Hvem er sælger? Aktieoverdragelse => sælger er aktionærerne (kan være en person eller et selskab) Personer beskattes som altovervejende

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Cirkulære nr. 1 af 15. januar 2002 om skattemæssige afskrivninger m.v. Indledende bemærkninger.

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt 2-2014 4 6 Inden for ansættelsesretten anvendes udtrykket bortvisning, når en arbejdsgiver ophæver ansættelsesforholdet uden varsel. Bortvisning adskiller sig derved fra en opsigelse ved, at medarbejderen

Læs mere

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen 1 1. Indledning Flere undersøgelser har vist, at små og mellemstore

Læs mere

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed.

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed. PASSIV VIRKSOMHED UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk kursus\passiv virksomhed.docx 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVENS KRAV... 5 3 SÆRLIGE VIRKSOMHEDSTYPER...

Læs mere

Beskatning af aktielån og repo'er

Beskatning af aktielån og repo'er Beskatning af aktielån og repo'er Af Katja Joo Dyppel, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory 1. Introduktion I denne artikel analyseres udviklingen i administrativ praksis i relation til

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011 Danske Revisorer Nr. 1 37. Årgang Marts 2011 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej 10

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år.

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til Medlemmerne af Dansk Komponist Forening Lautrupgade 9, 5. 2100 København K SELVANGIVELSEN FOR 2014 Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til skatteydere, der ikke

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie 3-2012 5 7 Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og elafgifter Nye administrative bøder Siden 1. maj 2012 har medarbejdere haft ret til erstatningsferie efter de 5 første

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven.

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Afsnit 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Skatteministeren nedsatte i november 1996 en arbejdsgruppe til

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere