Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006"

Transkript

1 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås. Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p Dobbelt husførelse Da det i opgaven er oplyst, at baggrunden for opretholdelsen af to husstande er hensynet til hhv. ægtefællens arbejde samt børnenes skolegang, må fradrag for merudgifter til dobbelt husførelse afvises. Det kan endvidere anføres, at der ifølge opgavens oplysninger er tale om tiltrædelse af en fast stilling, hvilket tillige afskærer fradragsmuligheden. Merudgifterne udgør herefter ikkefradragsberettigede privatudgifter, jf. statsskattelovens 6, stk. 2. Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 330f. Personalelån Eftersom Anders Ahler af sin arbejdsgiver er blevet ydet et lån til en aftalt rente under markedsrenten, må udgangspunktet være, at Anders Ahler skal beskattes af denne fordel i medfør af ligningslovens 16. Beskatningen kan fastsættes til forskellen mellem mindsterenten og den aftalte rente. Beløbet beskattes som personlig indkomst, jf. personskattelovens 3. Den virkelig gode besvarelse henviser imidlertid til den særligt gældende praksis for ansatte i finanssektoren, hvorefter der alene sker beskatning i det omfang, der er ydet den ansatte et lån til en lavere rente end arbejdsgiverens omkostninger i forbindelse med lånet. Om dette konkret er tilfældet fremgår ikke af opgavens oplysninger. Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p Computer med tilbehør

2 2 Eftersom computeren er stillet til rådighed til brug for arbejdet, udløses der ingen beskatning hos Anders Ahler, jf. ligningslovens 16, stk. 12. Udgiften til indkøb af computeren kan Nordic-Bank afskrive i medfør af afskrivningslovens 5. Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 307f. Tyverialarm Udgangspunktet må være, at Nordic-Banks afholdelse af udgiften til tyverialarmen er skattepligtig for Anders Ahler i medfør af ligningslovens 16, stk. 1. Det bør dog drøftes, om forholdet eventuelt er omfattet af bagatelgrænsen i ligningslovens 16, stk. 3. Afgørende herfor er, om udgiften kan siges primært at være afholdt i Nordic-Banks interesse. Til støtte for et sådant synspunkt kan anføres det forhold, at Nordic-Bank de facto vælger at afholde udgiften. Heroverfor kan imidlertid anføres, at også Anders Ahlers øvrige indbo sikres med installationen af tyverialarmen, hvorfor denne tillige tjener et privat formål. Skatterådet har i SKM fastslået, at en tyverialarm i et sådant tilfælde ikke er omfattet af bagatelgrænsen. Resultatet kan dog ikke anses for åbenbart, hvorfor det afgørende for besvarelsen bør være, at den studerende ser problemstillingen og forholder sig til denne. Udgiften på kr kan af Nordic-Bank fratrækkes som en driftsomkostning, jf. statsskattelovens 6 a. Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 221f. samt p. 293f. Dagbladet Børsen Bagatelgrænsen bør tilsvarende diskuteres i forhold til Nordic-Banks afholdelse af udgifterne på kr til et årsabonnement på Dagbladet Børsen. Med henvisning til dels, at Anders Ahler er ansat i netop finanssektoren, dels at arbejdsgiveren de facto afholder udgiften, må abonnementet formentlig anses for at have den tilstrækkelige erhvervsmæssige tilknytning, og det er som følge heraf omfattet af bagatelgrænsen i ligningslovens 16, stk. 3. Eftersom udgiften til abonnementet ikke overstiger det i bestemmelsen regulerede grundbeløb, skal Anders Ahler herefter ikke beskattes.

3 3 Nordic-Bank kan på den anden side fratrække udgiften som en driftsomkostning, jf. statsskattelovens 6 a. Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 221f. samt p. 293f. Penge og Privatøkonomi Spørgsmålet omhandler afgrænsningen mellem de fradragsberettigede driftsomkostninger, jf. statsskattelovens 6 a og de ikke fradragsberettigede private udgifter, jf. statsskattelovens 6, stk. 2. Der bør henvises til det almindelige udgangspunkt vedrørende lønmodtageres fradragsret, hvorefter der er en formodning for, at arbejdsgiveren afholder de nødvendige udgifter i forbindelse med udførelsen af arbejdet. Den studerende bør herefter konkludere, at der er tale om en privat og dermed ikke fradragsberettiget udgift. Dette kan dels begrundes med, at Nordic-Bank - i modsætning til abonnementet på Børsen - ikke har afholdt udgiften, hvilken skaber en formodning for udgiftens private karakter, dels med at der i højere grad er tale om et populærvidenskabeligt værk, end der er tale om egentlig faglitteratur. Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p Salget af ejerlejligheden Salget af ejerlejligheden lægger op til en diskussion af, hvorvidt den konstaterede fortjeneste i forbindelse med salget af ejerlejligheden er skattepligtig eller ej. Afgørende for besvarelsen af dette spørgsmål er, om salget kan anses for omfattet af den såkaldte parcelhusregel i ejendomsavancebeskatningslovens 8, stk. 1. Problemet er nærmere bestemt, om ejerlejligheden kan siges at have tjent til bolig for Anders Ahler i dennes ejertid. Spørgsmålet er ikke fuldt afklaret i praksis. Således har Vestre Landsret i TfS V udtalt, at to boliger ikke samtidig kan tjene som bolig for en skatteyder. Afgørelsen er dog indbragt for Højesteret. Afgørende for besvarelsen er herefter ikke så meget resultatet som det forhold, at den studerende ser og diskuterer problemstillingen. Hvis ejendommen ikke anses for omfattet af parcelhusreglen, må den skattepligtige fortjeneste opgøres efter ejendomsavancebeskatningslovens almindelige regler:

4 4 Afståelsessum, jf 4.4 kr Omkostninger Anskaffelsessum, 4.2 kr Tillæg, jf. 5, stk Skattepligtig fortjeneste Fortjenesten beskattes som kapitalindkomst, jf. personskattelovens 4, stk. 1, nr. 15. Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 462ff. samt p. 473ff. Flytteudgifterne Udgifterne på i alt kr til flytning af bohave fra København til Århus må anses for private udgifter, idet der ikke er den fornødne relation til indkomsterhvervelsen, jf. statsskattelovens 6 a. De kr , som Anders Ahler i forbindelse med flytningen modtager fra Nordic Bank, er på den anden side skattepligtige i medfør af statsskattelovens 4. Beløbet beskattes som personlig indkomst, jf. personskattelovens 3. Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 293ff. samt p Spørgsmål 1.2 Ménerstatningen Det bør fastslås, at erstatningen på kr for varigt mén er en skattefri formueindtægt, jf. statsskattelovens 5. Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p Anders Ahlers skattemæssige status i forbindelse med aktiehandlerne Opgaven lægger indledningsvis op til en diskussion af, hvorvidt Anders Ahler kan anses for næringsdrivende med køb og salg af aktier, hvilket er af afgørende betydning for det endelige beskatningsmæssige resultat. Uanset at Anders Ahlers ansættelse i finanssektoren skaber en forhåndsformodning for næring, bør det fastslås, at der alene er tale om anlægsinvesteringer. Dette

5 5 må begrundes med, at det i opgaven er oplyst, at Anders Ahler ikke tidligere har foretaget aktieinvesteringer, ligesom de anbragte midler hidrører fra en erstatningsudbetaling. Anders Ahler kan på den baggrund ikke anses for næringsdrivende med køb og salg af aktier. Litteratur: Kompendium aktieavancebeskatning, p. 25ff. Aktiesalget i august måned 2006: Da der er tale om salg af en del af en aktiebeholdning, skal fortjeneste og tab opgøres efter den såkaldte gennemsnitsmetode, jf. aktieavancebeskatningslovens 24, stk. 1 smh. 26, stk. 6 (identifikation af de solgte aktier sker efter FiFo-princippet): Januar 2006: Køb nom. kr aktier til kurs 150 = April 2006: Fondsaktier nominelt kr = 0 April 2006 Køb nom. kr kurs 200 = Juli 2006: Salg nom. kr kurs 400 = Anskaffelsessum: / x = Fortjeneste: = Fortjenesten er skattepligtig i medfør af aktieavancebeskatningslovens 12 og beskattes som aktieindkomst, jf. personskattelovens 4 a, stk. 1, nr. 4. Litteratur: Kompendium aktieavancebeskatning, p. 18ff. Konkursen: Det bør indledningsvis konstateres, at et selskabs konkurs uden udlodning til aktionærerne for disse betyder, at de skattemæssigt stilles, som om de har solgt deres aktieposter til kr. 0. Afståelsestidspunktet fastsættes til tidspunktet for konkursens afslutning, jf. TfS H d.v.s. i den konkrete situation til januar Der skal herefter foretages en tabsopgørelse ved hjælp af gennemsnitsmetoden:

6 6 Gennemsnitlig anskaffelsessum på de resterende aktier, jf. aktieavancebeskatningslovens 26, stk. 6, 6. pkt.: = Afståelsessum: 0 Tab: = kr. Eftersom der er tale om et tab på børsnoterede aktier afhænger fradragsretten af aktieavancebeskatningslovens 14. Der er i bestemmelsen tale om et såkaldt kildeartsbegrænset tabsfradrag, hvilket betyder, at det realiserede tab alene kan modregnes i senere udbytter, gevinster og afståelsessummer, der vedrører børsnoterede aktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens 12, og som beskattes som aktieindkomst. Det bør navnlig understreges, at tabet ikke kan modregnes i den i indkomståret 2006 konstaterede gevinst, da der ikke er hjemmel til såkaldt carry back. Litteratur: Kompendium aktieavancebeskatning, p. 18ff. Opgave 2 Spørgsmål 2.1 Selvstændig ctr. lønmodtager Opgaven lægger indledningsvis op til en diskussion af, hvorvidt Carsten Conrad er selvstændig erhvervsdrivende, eller om han i stedet skattemæssigt må anses som lønmodtager. Det bør af den studerende nævnes, at afvejningen heraf beror på de momenter, som er angivet i personskattelovens cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 pkt En samlet vurdering bør konkret føre til at anse Carsten Conrad for selvstændigt erhvervsdrivende, hvilket resultat understøttes af, at Carsten Conrad har tilkendegivet over for omverdenen, at han har etableret virksomhed, at han har tegnet en

7 7 erhvervsansvarsforsikring, at CC byggestyring var frit stillet m.h.t. at påtage sig opgaver over for andre, at afregning sker ved månedlig fremsendelse af faktura etc. Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p Lejebetalingen: Udgiften til husleje er fradragsberettiget, jf. statsskattelovens 6 a. Uanset, at der er tale om en uopsigelig lejekontrakt, bør lejebetalingerne dog periodiseres over den periode de vedrører. Carsten Conrad kan herefter fratrække kr i hvert af indkomstårene 2006 og 2007 i sin personlige indkomst, jf. personskattelovens 3, stk. 2. Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p Udgift til advokat Udgangspunktet er, at der er tale om en ikke-fradragsberettiget etableringsudgift. I ligningslovens 8 J er der imidlertid særskilt hjemmel til at fratrække advokatudgifter pådraget i forbindelse med etableringen af en erhvervsmæssig virksomhed. Den afholdte udgift på kr kan herefter fratrækkes i den personlige indkomst, jf. personskattelovens 3, stk. 2. Det kan diskuteres, om Carsten Conrad bør beskattes af differencen mellem den afholdte udgift på kr og markedsprisen på advokatydelsen på kr Dette må ud fra en teoretisk betragtning anses for tilfældet, idet der er tale om en ydelse inden for Dennis Dirks erhverv, som udløser en besparelse i Carsten Conrads privatforbrug. Carsten Conrad skal herefter beskattes af en gave på kr , jf. statsskattelovens 4, litra c. Beløbet beskattes som personlig indkomst, jf. personskattelovens 3. For Dennis Dirks vedkommende bør det diskuteres, om han skal beskattes af kr eller af kr svarende til markedsprisen for den leverede ydelse. Eftersom Dennis Dirk alene har modtaget en betaling på kr , skal han udelukkende beskattes af dette beløb. Beløbet beskattes som personlig indkomst, jf. PSL 3. Det har i den forbindelse ingen betydning, at ydelsen er udført inden for Dennis Dirks erhverv. Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 167ff. samt p. 218f.

8 8 Forsikringspræmien: Den afholdte forsikringspræmie på kr kan Carsten Conrad fratrække som en driftsomkostning, jf. statsskattelovens 6, litra a. Udgiften kan fratrækkes i den personlige indkomst, jf. personskattelovens 3, stk. 2. Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 221ff. Indkøb af kontorartikler: Udgiften på kr til indkøb af kontorartikler er fradragsberettiget i medfør af statsskattelovens 6 a. Den studerende bør forholde sig til konsekvenserne af, at alene halvdelen af kontorartiklerne er forbrugt ved udgangen af indkomståret. Udgiften må herefter aktiveres og fratrækkes løbende i takt med forbruget. Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 196ff. Arbejdet for Erik Elmer: Bilen, som Carsten Conrad vederlægges med, må anses for erhvervet som vederlag i næring. Carsten Conrad skal derfor indtægtsføre og dermed beskattes af værdien af det modtagne, der trods Erik Elmers modstående udsagn bør fastsættes til kr Ved videresalget konstaterer Carsten Conrad et tab på kr , og det må i den forbindelse overvejes, om tabet eventuelt kan fratrækkes som et næringstab. Afgørende herfor er om bilen er modtaget m.h.p. senere omsætning. Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 179ff.e Spørgsmål 2.2 Aflønningen af Louise Conrad: Også ægtefæller kan indgå lønaftaler med hinanden. En sådan aftale er dog alene gyldig i skattemæssig henseende i det omfang, aftalen opfylder betingelserne i kildeskattelovens 25 A, stk. 7. Det er herefter bl.a. en betingelse, at lønnen ikke står i misforhold til den ansatte ægtefælles arbejdsindsats, hvilket der ikke er noget i opgaven, der indikerer, idet Louise Conrad har modtaget kr for 100 timers arbejde. Det er imidlertid en gyldighedsbetingelse, at Carsten Conrad har

9 9 opfyldt sin forpligtelse til at indeholde og indbetale A-skat efter reglerne i kildeskattelovens Da dette ifølge opgavens oplysninger ikke er sket, anses lønaftalen skattemæssigt for bortfaldet, og den afholdte udgift på kr er dermed ikke fradragsberettiget for Carsten Conrad. Litteratur: Skatteretten 1, 4.udgave, p. 747f. November 2006/Malene Kerzel

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Skatteministeriet Betænkning nr. 1296/Juni 1995 Købes hos boghandleren eller hos

Læs mere

Beskatning af aktielån og repo'er

Beskatning af aktielån og repo'er Beskatning af aktielån og repo'er Af Katja Joo Dyppel, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory 1. Introduktion I denne artikel analyseres udviklingen i administrativ praksis i relation til

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014 Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Udarbejdet af: Annette Hasselbrinck Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Cirkulære nr. 1 af 15. januar 2002 om skattemæssige afskrivninger m.v. Indledende bemærkninger.

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie 3-2012 5 7 Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og elafgifter Nye administrative bøder Siden 1. maj 2012 har medarbejdere haft ret til erstatningsferie efter de 5 første

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011 Danske Revisorer Nr. 1 37. Årgang Marts 2011 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej 10

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Foreningen har ønsket følgende program:

Foreningen har ønsket følgende program: Muligheder og faldgruber i Virksomhedsordningen Danmarks Skatteadvokater København og Århus, januar 2014 Frans Eskil Nørgaard Dagens program Foreningen har ønsket følgende program: Indlæg om nyeste praksis,

Læs mere

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT

Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT Master i skat, 5. februar 2013 Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager Agenda Afgrænsning af en selskabsdeltager i skatteretlig henseende Indkomstflytning rette indkomstmodtager Kapitalafkast dobbeltbeskatningsprincippet

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere