Familieforsikring. forsikringsvilkår nr gælder fra oktober Ring til os på eller besøg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familieforsikring. forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk"

Transkript

1 Familieforsikring forsikringsvilkår nr gælder fra oktober 2010 Ring til os på eller besøg

2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens kapitel Ia om regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. samt som supplement til tilbud og/eller forsikringsbetingelser skal vi oplyse følgende: fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter Forsikringsaftaleloven 34, i. hvornår kan jeg fortryde min forsikring? Når du køber en forsikring hos os, har du selvfølgelig altid ret til at fortryde købet - bare du overholder fortrydelsesfristen. Vi skelner imellem om din forsikring, træder i kraft senere eller den træder i kraft med det samme. min forsikring træder i kraft senere Hvis du køber en forsikring som fx træder i kraft om 4 måneder, kan du fortryde købet af forsikringen i indtil 14 dage fra forsikringen træder i kraft. min forsikring træder i kraft med det samme Hvis du køber en forsikring, som skal træde i kraft med det samme, kan du fortryde købet af forsikringen i indtil 14 dage efter du har modtaget policen. sådan fortryder du Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller via mail. Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. generelt Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den følgende hverdag, der er gældende. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: If Stamholmen o Hvidovre Mail: Telefon: 7o hvis du fortryder Hvis du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse dit policenummer. 2

3 Dækningsoversigt En nærmere beskrivelse af betingelserne for at opnå erstatning, under de enkelte dækninger, kan du læse om i vilkårene. Familieforsikring Brand Kortslutningsskade Indbrudstyveri Simpelt tyveri Røveri, ran og overfald Hærværk Færdselsuheld Udstrømning af væsker Storm og visse nedbørsskader Køle og dybfrostskader Rejsegods Ansvar Retshjælp Pludselig skade Værktøj (med yderligere 2o.ooo kr.) Elektronik og hårde hvidevarer Familie Standard Familie Super Tilvalgsdækninger: Cykel Super (med yderligere 3o.ooo kr. pr. cykel) Glas- og kummeforsikring Rejseforsikring Golfdækning Gravstedsdækning Familie Standard Familie Super 3

4 hvordan skal vilkårene læses? Familieforsikringen dækker mange forskellige slags skader, men den kan naturligvis ikke dække enhver skade eller alle tab, du kan komme ud for. I så fald ville den blive alt for dyr. Det er derfor vigtigt, at du ved, hvilke skader den dækker, samt hvor, hvornår og hvordan den gælder. Af praktiske grunde har vi samlet alt, hvad Familieforsikringen kan omfatte i ét vilkårshæfte. Når du læser vilkårene, er det derfor vigtigt at have forsikringspolicen ved hånden, så du samtidig kan se, præcis hvilke dækninger du har købt. ordforklaring I vilkårene vil du støde på ord, der er markeret med fed skrift og en *. Det betyder, at ordet er nærmere forklaret i ordforklaringen, som du finder på side 22. hvis der sker en skade, er det vigtigt at vide hvem forsikringen gælder for se afsnit 1.1. om den/de ting, som er blevet skadet, er dækket af forsikringen se dækningsskemaet. om den type skade, der er sket, er dækket af forsikringen se dækningsskemaet. om der er selvrisiko. Der findes naturligvis begrænsninger, og derudover er der nogle forholdsregler, som du skal følge for at mindske risikoen for skader. hvad gør du, hvis skaden sker? 1. Du skal efter bedste evne begrænse skaden. 2. Ring til os så hurtigt som muligt og fortæl, hvad der er sket. Vi har døgnvagt ved akutte skader. 3. Smid ikke skadede genstande ud og lad dem heller ikke reparere, før vi har sagt ok til det. Når en skade anmeldes, er det vigtigt, at vi får nøjagtige oplysninger om, hvad der er sket. På den måde kan vi hurtigere og lettere sørge for den rigtige behandling af skaden og finde frem til den rigtige erstatning og/eller reparatør. hvad skal du også anmelde? Vær opmærksom på at anmelde risikoforandringer til os. Anmeldelsen skal ske inden forandringen foretages. hvis du ikke er tilfreds Ring eller skriv til os, hvis policen ikke stemmer overens med det aftalte, eller hvis du er utilfreds med den måde, vi har gjort en skade op på. Der kan være sket en fejl, eller måske har vi ikke fået oplysninger nok. Se i øvrigt vilkårenes afsnit se også vores hjemmeside Her finder du bl.a. gode råd om skadeforebyggelse begrænsning af skader klagevejledning Du kan også anmelde skader på vores hjemmeside. 4

5 Almindelige forsikringsvilkår indholdsfortegnelse 1. Fællesbestemmelser Hvilke personer dækker forsikringen? Hvor dækker forsikringen? Præmiebetaling, gebyr m.v Indeksregulering Forsikringens varighed og dens opsigelse FIytning og risikoændringer Anmeldelse af skade Forsikring i andet selskab Dækningsundtagelser som følge af gyldige sanktioner og opsigelsesesklausul Krigs-, jordskælvs- og atomskader Klagemulighed Indboforsikring Hvilke genstande er omfattet? Hvilke skader dækkes? Hvorledes beregnes erstatningen? Selvrisiko Dækningsskema Rejsegodsforsikring Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker Forsikringen dækker ikke Hvorledes beregnes erstatningen? Ansvarsforsikring Hvornår er man ansvarlig? Forsikringssum Hvilket ansvar er dækket? Følgende ansvar er dækket Følgende ansvar er ikke dækket Familie Super* Pludselig skade Værktøj Elektronik- og hårde hvidevareforsikring Skadeopgørelse Selvrisiko Tilvalgsdækninger* Cykel Super Glas- og kummeforsikring Rejseforsikring Golfdækning Gravstedsdækning Retshjælpsforsikring Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen? Hvilke tvister er dækket af retshjælpsforsikringen? Hvilke tvister er ikke dækket af retshjælpsforsikringen? Hvilke omkostninger er dækket af retshjælpsforsikringen? Hvilke omkostninger er ikke dækket af retshjælpsforsikringen? Fri proces Klagenævn Erstatning og selvrisiko Fordeling af omkostninger Forsikringsperioden Valg af advokat A. Særlige regler for småsager - sager med en sagsgenstand under kr. - samt anerkendelsessøgsmål Anmeldelse til selskabet Generelle bestemmelser D. Særlige vilkår for retshjælpsforsikring i tilknytning til familieforsikring med indbodækning...21 Ordforklaring...22 *) Gælder kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret. 5

6 Familieforsikringens dækningsomfang fremgår af policen samt evt. policetillæg. forsikringsvilkår for familieforsikring 1. Fællesbestemmelser I tilslutning til dansk lovgivning om forsikrings aftaler og om forsikringsvirksomhed. 1.1 hvilke personer dækker forsikringen? Når der i vilkårene står du eller dig, gælder vilkårene også for de personer, som er nævnt herunder: Dig og din husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos dig, samt personer der under ægteskabslignende forhold lever sammen med dig eller dine hjemmeboende børn. Det er dog en betingelse, at disse personer er tilmeldt Folkeregisteret på din helårsadresse. Forsikringen dækker ikke logerende Ugifte børn under 21 år med bopæl uden for hjemmet, dog kun hvis de bor alene og ikke har børn Fastboende medhjælp i husholdningen Anden medhjælp er kun dækket under ansvarsforsikringen og kun for handlinger, der er foretaget som et led i din husførelse Ophører dækningen af en forsikret på grund af ændring i ovennævnte forhold, er den pågældende dækket indtil anden forsikring er tegnet, dog højst i indtil 3 måneder Bofællesskab bestående af maksimalt 2 per soner sidestilles med fast parforhold. 1.2 hvor dækker forsikringen? Indboforsikringen dækker i Danmark (undtagen Færøerne og Grønland), i og ved din helårsbolig. i kundeboks i pengeinstitut. i et af If godkendt opbevaringsmagasin, container eller flyttefirma, i indtil 12 måneder. når de forsikrede ting midlertidigt, i indtil 12 måneder, befinder sig uden for helårsboligen. I fritidshuse, campingvogne, motorkøretøjer der benyttes til beboelse, telte og lystfartøjer, dækker indboforsikringen kun når disse er beboede, dvs. at overnatning finder sted. Weekendophold alene bevirker ikke, at stedet kan betegnes som beboet i den mellemliggende tid. I perioden 1. juni til 31. august dækker indboforsikringen (efter samme regler som på helårsboligen) dog alm. indbo jf. dækningsskemaet punkt 4, der er medbragt fra helårsboligen til fritidshuset, selv om dette ikke er beboet. Som midlertidigt befindende sig uden for forsikringsstedet* anses også: Genstande, der er bestemt til genanbringelse på forsikringsstedet*. Genstande, der er erhvervet med henblik på an - bringelse på forsikringsstedet*. Genstande, der med salg for øje befinder sig uden for forsikringsstedet*. Dog kun de første 2 måneder Ved flytning dækkes i indtil 1 måned fra den faktiske overtagelsesdag vedrørende den nye helårsbolig i såvel den gamle som i den nye helårsbolig Under rejser gælder særlige regler, se afsnit 3 Rejsegodsforsikring Ansvarsforsikringen og retshjælpsforsikringen dækker i Danmark og under rejser i indtil 3 måneder til udlandet (medregnet Færøerne og Grønland) Glas- og kummeforsikringen dækker i din helårsbolig, hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret. 1.3 præmiebetaling, gebyr m.v Præmien betales forud. Påkrav om betaling sendes til den adresse du har opgivet I forbindelse med præmiens opkrævning og betaling er If berettiget til at opkræve et gebyr til dækning af administrations- og ekspeditionsomkostninger for opkrævninger, porto, inkasso samt dokumenter og serviceydelser af enhver art. Størrelsen af Ifs gebyrer fremgår af præmieopkrævningen og kan i øvrigt altid oplyses på forespørgsel Betales præmien ikke i henhold til 1. påkrav, sender If et skriftligt varsel om forsikringens ophør. Dette varsel vil indeholde oplysninger om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved udløbet af den anførte tidsfrist Hvis præmien først betales efter at dækningen er ophørt, og forsikringen kan genantages af If, opkræves et rykkergebyr til dækning af de udgifter, der er forbundet med udsendelse og håndtering af ekstraopkrævning, herunder porto. 1.4 indeksregulering Forsikringen indeksreguleres på baggrund af Lønindeks for den private sektor, der udgives af Danmarks Statistik Der reguleres hvert år på baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks Reguleringen af forsikringssummer, vilkårsbestemte beløbsgrænser og præmier sker ved forsikringens hovedforfald. De i forsikringsvilkårene anførte beløb er gældende i 2o1o. 6 Familieforsikring, forsikringsvilkår nr

7 1.4.4 Dækningssummerne og selvrisikobeløb for ansvars- og retshjælpsdækningerne indeksreguleres ikke Hvis udgivelsen af det anvendte indeks op hører, kan If fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 1.5 forsikringens varighed og dens opsigelse Forsikringen, der er tegnet for 1-årige perioder, er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb Efter enhver anmeldt skade og i op til 14 dage efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden, er såvel du som If berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for opsigelse af forsikringen, kan If inden for samme periode vælge at foretage begrænsninger i dækningen, forhøje eller indføre særlig selvrisiko* samt forhøje præmien Du kan opsige forsikringen med 3o dages varsel til udgangen af en kalendermåned mod et administrationsgebyr. Hvis forsikringen opsiges inden for det første forsikringsår opkræves et supplerende administrationsgebyr. Gebyrets størrelse kan ses på eller oplyses ved henvendelse. 1.6 flytning og risikoændringer If skal underrettes omgående hvis du flytter til en anden helårsbolig. helårsboligens tag ændres til stråtag, eller fra stråtag til anden tagbeklædning. du opmagasinerer dit indbo. Undladelse af at give ovennævnte meddelelser kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvis. Disse forhold kan endvidere medføre en ændring af præmien i op- eller nedadgående retning. 1.7 anmeldelse af skade Enhver skade skal straks anmeldes til If Tyveri*, ran*, røveri*, overfald og hærværk* skal desuden straks anmeldes til politiet. Ved skade såvel i indland som i udland skal bekræftelse fra det stedlige politi vedlægges skadeanmeldelsen til If Undladelse af at efterkomme de, i punkt og 1.7.2, nævnte forskrifter, kan få betydning for opklaringen og erstatningen Ved anmeldelse af tyveriskade må du sandsynliggøre, at tyveri foreligger, idet glemte, tabte eller forlagte genstande ikke erstattes. 1.8 forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 1.9 dækningsundtagelser som følge af gyldige sanktioner og opsigelsesesklausul Uanset evt. modstående aftale kan denne forsikring aldrig give dækning for krav eller skade eller nogen anden form for ydelse eller fordel for sikrede eller andre, i det omfang en sådan dækning vil kunne udsætte forsikringsgiver for nogen som helst sanktion, forbud eller anden retsfølge besluttet af Forenede Nationer, eller sanktioner eller andre retsfølger besluttet af den Europæiske Union eller af Storbritannien eller USA krigs-, jordskælvs- og atomskader Forsikringen dækker ikke skader som følge af: Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige urolig heder. Forsikringen dækker dog, hvis sådanne forhold indtræffer i det land, hvori du opholder dig på rejse udenfor Danmark i op til 1 måned fra konfliktens udbrud. Det forudsættes, at der ikke foretages rejse til et land, der befinder sig i en af de nævnte situationer Jordskælv eller anden naturforstyrrelse i Danmark, undtagen Færøerne og Grønland Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter klagemulighed Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse, som If har truffet, skal du kontakte den afdeling, som har behandlet din sag Kundeombudet hos If. Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du inden 6 måneder fra sagens afslutning henvende dig til vores Kundeombud, som uden omkostninger behandler din klage. Du kan henvende dig direkte til Kundeombudet via vores hjemmeside klik på Kontakt os. Du er også velkommen til at ringe direkte til Kundeombudet på telefon 7o 22 o Kundepanelet hos If. Hvis du ikke er enig i Kundeombudets afgørelse kan du i de fleste tilfælde, inden 3 måneder fra sagens afslutning i Kundeombudet, bringe sagen videre til vores Kundepanel. I Kundepanelet er kunderne i flertal. Panelet kan dog ikke behandle sager om personskader, når der er tale om erstatningens størrelse, skyldsspørgsmål ved trafikuheld, sager der vedrører arbejdsskade, krav fra andre selskaber, sager hvor der er mistanke om forsikringssvindel, sager der kan forelægges Stormrådet og sager, som allerede er indbragt for eksterne klageinstanser eller domstolene. Du kan henvende dig til Kundepanelet hos If ved at skrive til: Familieforsikring, forsikringsvilkår nr

8 If Stamholmen o Hvidovre att.: Kundepanelets sekretariat Ankenævnet for Forsikring. Hvis du efter din fornyede henvendelse til If fortsat ikke er tilfreds, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon oo En klage til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som du kan få hos If eller Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen eller nævnet afviser at behandle klagen. 2. Indboforsikring risikobeskrivelse Det er med mindre andet fremgår af policen en betingelse, at den på policen anførte helårsbolig har hårdt tag. 2.1 hvilke genstande er omfattet? Indbo og andre private ejendele, som er nævnt i dækningsskemaet side 1o Forsikringen dækker ikke: Motorkøretøjer, campingvogne, luft- og søfar tøjer, herunder windsurfere, kitesurfere og lignende samt dele og tilbehør hertil, medmindre de er særligt nævnt i dækningsskemaet. Under opmagasinering bortset fra opmagasinering af beklædningsgenstande. Professionelt udstyr samt genstande, der anvendes erhvervsmæssigt, medmindre de er særligt nævnt i dækningsskemaet eller på policen. Hospitalsudstyr. 2.2 hvilke skader dækkes? Se dækningsskemaet Redningsudgifter, flytteomkostninger og merudgifter ved fraflytning Tab eller beskadigelse af de forsikrede gen stande i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af truende skade på personer eller ting, der tilhører andre I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, erstattes ud over forsikringssummen endvidere: Rimelige udgifter til redning, bevaring og oprydning. Rimelige udgifter til ud- og indflytning samt til opmagasinering som følge af, at helårsboligen må fraflyttes, i op til 1 år. Andre rimelige merudgifter i anledning af helårsboligens fraflytning i op til 1 år De under punkt nævnte udgifter erstattes endvidere, hvis en lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver, som følge af en skade, der ville være dækket af en sædvanlig bygningsforsikring, er ude af stand til at bebo helårsboligen og udgifterne ikke kan forlanges afholdt af ejeren. 2.3 hvorledes beregnes erstatningen? Generelle regler Erstatning for genstande, der er indkøbt som nye inden for de sidste 2 år før skaden, erstattes med genanskaffelsesprisen på opgørelsestidspunktet for tilsvarende nye genstande uden fradrag (nyværdi). Dog erstattes beklædningsgenstande kun med nyværdi, såfremt disse er indkøbt som nye indenfor det sidste år før skaden For andre genstande kan der foretages et rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Særlige regler For kortslutningsskader, skader på køle- og fryseanlæg, cykler, film og lignende gælder følgende regler: Kortslutningsskade på telefoner, husholdningsapparater, hobbyværktøj, radio-, video- og TV-apparater med tilbehør, bånd-, plade-, MP3-, DVD- og CD-afspillere samt spilkonsoller med tilbehør, mobiltelefoner, telefax, computere og andet EDB-udstyr samt tilbehør hertil, der er indkøbt som nye, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande uden fradrag (nyværdi) hvis skaden indtræffer i de første 2 år efter anskaffelsestidspunktet. Derefter erstattes med følgende procenter af nyværdien: Når genstanden er op til 3 år erstattes med 8o% 4 år erstattes med 7o% 5 år erstattes med 6o% 6 år erstattes med 4o% 1o år erstattes med 2o% Efter det 1o. år dækker forsikringen ikke. Skader, som er omfattet af leverandør- eller forhandlergaranti, dækkes ikke. Der foretages ikke afskrivning på reparationsudgifter. Reparationsudgiften kan dog aldrig overstige den skadede genstands nedskrevne værdi Køle- og fryseanlæg, der beskadiges som følge af, at indholdet er blevet ødelagt på grund af en tilfældig strømafbrydelse*. til anlægget, erstattes efter samme regler som kortslutningsskade, jf. punkt Familieforsikring, forsikringsvilkår nr

9 2.3.5 Cykler erstattes med følgende procent af genanskaffelsesprisen for en tilsvarende cykel: Cyklens alder: Procent: 0-1 år 100 % 1-2 år 90 % 2-3 år 81 % 3-4 år 73 % 4-5 år 66 % 5-6 år 59 % 6-7 år 53 % 7-8 år 48 % 8-9 år 43 % 9-10 år 39 % år 35 % år 31 % år 28 % år 25 % år 22 % år 19 % år 16 % år 13 % 18 år og ældre 10 % Dokumenteres cyklen købt som brugt, fuldstændig istandgjort, beregnes ovennævnte procenter fra købstidspunktet ud fra genanskaffelsesprisen for en tilsvarende brugt cykel. Ved tyveri er det et krav, at cyklens stelnummer oplyses. Ved simpelt tyveri er det en betingelse for dækning, at cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af DVN (Dansk Varefakta Nævn). Det er endvidere en betingelse, at nødvendig dokumentation i form af et, af forhandleren udstedt, bevis med oplysning om dato for låsens anskaffelse, indsendes sammen med anmeldelsen om tyveri af cyklen tillige med oplysning om cyklens stelnummer. Kravet om godkendt lås gælder ikke for børnecykler, hvorved forstås cykler med en hjuldiameter på 12 tommer eller derunder, som ikke er beregnet til brug for voksne. Dokumentation For at få erstatning må du kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at du har haft de beskadigede eller stjålne genstande, og at alder og genanskaffelsespriserne er som anført i skadeanmeldelsen. Dette kan gøres ved, at du sammen med anmeldelsen indsender originale kvitteringer/regninger for købet, købskontrakt samt fyldestgørende beskrivelse eller fotos. I egen interesse bør du derfor gemme købsnotaer for alle nyere ting, og i mindst 5 år for mere langvarige forbrugsgoder. Købes tingene privat, bør du sikre dig en dateret overtagelseserklæring med angivelse af hvad der købes, og hvad prisen er. Det hele kan suppleres med fotos af de mest værdifulde ting. Med hensyn til dokumentation for genanskaffelses priserne kan du som regel få de handlende til at udstede en erklæring. Kan du ikke dokumentere eller sandsynliggøre dit krav, risikerer du, at If kan afvise kravet eller fastsætte erstatningen efter et skøn. Forsikringssum underforsikring Den forsikringssum, der er anført på policens forside med senere indeksregulering, bør altid være tilstrækkelig til at dække værdien af samtlige forsikrede genstande Viser det sig i skadetilfælde, at værdien af samtlige forsikrede genstande hvad enten de er beskadigede eller ej overstiger forsikringssummen på skadetidspunktet, erstattes tabet kun forholdsmæssigt. 2.4 selvrisiko* Ved enhver skade modregnes den valgte selvrisiko. Denne fremgår af policen Selvrisikobeløbene indeksreguleres ikke Private optagelser på film, bånd, manuskripter eller lignende erstattes kun med udgiften til genanskaffelse af anvendt råmateriale. Erstatningsmetoder If kan erstatte en skade ved at, sætte beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden. godtgøre værdiforringelsen. overtage de skaderamte/stjålne genstande mod at levere genstande svarende til de skaderamte/stjålne (ved nyværdi tilsvarende nye genstande). Ønskes genstandene ikke genleveret, som tilbudt af If, udbetales en kontanterstatning, svarende til den pris If skal betale for en tilsvarende genstand hos den eller de leverandør(er), If har anvist If har ret til at anvise reparatør. Familieforsikring, forsikringsvilkår nr

10 2.5 Dækningsskema for indboforsikring A. Brand* (ildsvåde) herunder B. Kortslutningsskade C. Indbrudstyveri 1. Forsikringen dækker: (jf. punkt 2.1.1) Direkte lynnedslag*, eksplosion*, skade som følge af fyrværkeriafbrænding, smeltning af brandimprægneret indbo, pludselig tilsodning* fra opvarmningsanlæg, nedstyrtning af luftfartøjer eller genstande derfra. Skade på maskiner og apparater som følge af kortslutning* i disse. Tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning* eller lokale. 2. Forsikringen dækker ikke: (jf. punkt 2.1.2) 3. Forsikrede genstande: Forsikringen omfatter nedennævnte genstande, hvis du 1. ejer dem. 2. bærer risikoen for dem ved lån eller leje. Svidning eller smeltning af småhuller forårsaget af strygejern, tobaksrygning, pejs eller lignende. Skade på genstande der forsætligt udsættes for ild eller varme. Skade på genstande der er mere end 10 år gamle. Skade, som dækkes af garanti. Skade der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering eller fejlkonstruktion. Skade, der er omfattet af bygningsforsikring. Se i øvrigt særlige regler for erstatningsberegning, jf. punkt Tyveri fra bolig der har været ubeboet* i over 6 måneder. Som indbrudstyveri dækkes ikke: 1. Tyveri fra hotelværelse, kahyt eller togkupé, når voldeligt opbrud* hertil ikke kan konstateres. 2. Tyveri fra lystfartøj. Se dog punkt D2. 4. Almindeligt privat indbo: Personlige ejendele samt alt, hvad der hører til et privat hjems normale udstyr, hertil barnevogne, almindelige og motoriserede haveredskaber op til 20 hk. Cykler med en hjuldiameter på under 12. Private kørestole. Her dækkes tillige brand*, forkulning, svidning, smeltning eller tørkogning af vasketøj i fuldautomatiske vaskemaskiner og tørretumblere, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. Kun alm. telefoner, husholdningsmaskiner, hårde hvidevarer, motorer til elevationssenge og hobbyværktøj samt tilbehør hertil. Maks kr. i 1. loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. udhuse og garager. 5. Særligt privat indbo: Radio-, video- og TV-apparater med tilbehør, bånd-, plade-, MP3-, DVD- og CD-afspiller samt spillekonsoller med tilbehør, forstærkere og højttaleranlæg, bånd, kassetter, compact discs og DVD-plader. Fotoudstyr og film, audioog videoudstyr med tilbehør, GPS/navigationsudstyr (der ikke er beregnet til fastmontering i bil eller båd), kikkerter, ure, musikinstrumenter, våben og ammunition, vin og spiritus. Computere og andet IT-udstyr med tilbehør. Mobiltelefoner med tilbehør, telefax, walkie-talkies og radio-amatørudstyr. Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, pelse, pelsværk, skind og skindtøj. Dækningen er maks kr. for en enkelt genstand. Kun radio-, video- og TV-apparater med tilbehør, bånd-, plade-, MP3-, DVD- og CD-afspillere samt spillekonsoller med tilbehør, mobiltelefoner, telefax, computere og andet IT-udstyr samt tilbehør hertil. Ikke i 1. loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. udhuse og garager. 6. Særlige private værdigenstande: Guld, sølv, platin, smykker, perler og ædelstene samt ting, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin. Endvidere genstande hvori perler og ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel, uanset om genstanden samtidig kan henføres til en af de andre grupper af forsikrede genstande. Ting fx af guld, sølv og platin, hvor forarbejdningen gør genstanden værdifuld. Hvis ikke andet fremgår af policen, dækkes maks kr. pr. skade. Mønt- og frimærkesamlinger: Hvis ikke andet fremgår af policen, dækkes maks kr. pr. skade. Ikke i 1. loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. udhuse og garager. 3. bolig, der er ubeboet* i mere end 2 mdr. 7. Private penge, pengerepræsentativer, ubrugte frimærker, værdipapirer, feriemærker og møntkort. Dækningen er maks kr. pr. skade. 8. Cykler, hvis stelnr. kan oplyses - se særlige regler for cykler, jf. punkt Dækningen er maks kr. pr. cykel, dog maks kr. pr. skade. 9. Småbåde op til 5,5 meters længde, herunder kanoer og kajakker med tilbehør hertil. Dækningen er maks kr. pr. forsikringsbegivenhed. Påhængsmotorer op til 5 hk er dækket på forsikringen. Windsurfere og sejlbrætter med tilbehør er ikke omfattet af forsikringen. 10. Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du ejer og som løn modtager benytter i dit erhverv. Dækningen er maks kr. pr. skade. Dog ikke fra arbejdsskure og på byggepladser. 11. Almindelige husdyr, der ikke benyttes erhvervsmæssigt. Dækningen er maks kr. pr. dyr, dog maks kr. pr. skade. 12. Bygningsdele som du som lejer har vedligeholdelsespligten for hvis ejendommens bygningsforsikring ikke dækker. _ dækker dækker ikke 10 Familieforsikring, forsikringsvilkår nr

11 D1. Simpelt tyveri D2. Simpelt tyveri E. Røveri*, ran* og overfald F. Hærværk* G. Færdselsuheld Tyveri udenfor bygning eller fra uaflåst bygning* eller lokale. Tyveri fra biler, private sø- og luftfartøjer samt beboede campingvogne og telte. Tyveri af forsikrede genstande sket ved røveri* eller ran*. Andre skader på forsikrede genstande som følge af overfald på dig. Skade forvoldt med forsæt og i ondsindet hensigt. Skader, hvor et trafikmiddel er indblandet (påkørsel, sammenstød, væltning). Som trafikmiddel anses motordrevne køretøjer omfattet af færdselsloven (fx biler, knallerter, motorcykler, traktorer). tohjulede cykler med hjuldiameter over 12 tommer. to- og trehjulede cykler med stelnr. hestevogne. øvrige offentlige trafikmidler. invalidekøretøjer. havaritilfælde med lystfartøj, som ikke til hører dig, hvor der findes overdækkede sovepladser, hvor du har befundet dig som passager. Glemte, tabte eller forlagte genstande. Tyveri begået af dig, medhjælp, logerende og dermed ligestillede. Tyveri fra boligen, når den er ubeboet*, udlånt eller udlejet. Tyveri fra kollegier, klubværelser, højskoler, efterskoler eller lignende. Under opmagasinering. Tyveri når du har udvist grov uagtsomhed. Glemte, tabte eller forlagte genstande. Tyveri begået af dig, medhjælp, logerende og dermed ligestillede. Tyveri fra uaflåsede og uaflukkede biler, campingvogne, telte, private sø- og luftfartøjer. Tyveri hvor voldeligt opbrud* ikke kan konstateres. (Dog dækkes udvendig bagage på biler). Tyveri når du har udvist grov uagtsomhed. Skader på genstande, der befinder sig udendørs andre steder end ved din private helårsbolig. Under flytning dækkes dog hærværk* på almindeligt privat indbo samt på særligt privat indbo. Hærværk* på cykler i forbindelse med tyveri/ tyveriforsøg er dog også dækket udenfor forsikringsstedet*. Skader på de forsikrede genstande forvoldt af dig eller af personer med lovlig adgang til dit private område. Skade på flyttegods. Skade på andet gods, der er overgivet til transport mod betaling. Færdselsuheld, hvor trafikmiddel ikke er indblandet. Skade på selve trafikmidlet. Skade på motoriserede haveredskaber. Maks kr. i 1. loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. udhuse og garager. Maks kr. dog maks kr. for udvendig bagage på biler, herunder genstande placeret i tagboks. Ved frarivning af taske med indhold og ved ran* dækkes maks kr. Maks kr. i 1. loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. udhuse og garager. 3. udenfor bygning*. Maks kr. dog ingen dækning i 1. loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. udhuse og garager. Maks kr. dog kun genstande der har været anbragt i 1. aflukket rum i bil, beboet campingvogn eller telt. 2. aflukket bagagerum, hvor indholdet ikke er synligt udefra. Ikke i 1. loft- og kælderrum i etage byggeri. 2. udhuse og garager. 3. udenfor bygning*. Cykler skal være forsvarligt aflåst med en Forsikringsgodkendt lås, jf. pkt Cykler skal være forsvarligt aflåst med en Forsikringsgodkendt lås, jf. pkt Kun hærværk* på cykler i forbindelse med tyveri/tyveriforsøg. Ikke årer, sejl, mast eller andet udstyr. Udenfor forsikringsstedet* dækkes kun, hvis genstanden er fastlåst til et fast punkt med lås, kæde eller lignende. Ikke årer, sejl, mast, eller andet udstyr. Kun båd i bygning*. Kun i forbindelse med tyveri fra aflåset bygning* eller lokale, men ikke fra arbejdsskure og på byggepladser. dækker dækker ikke Familieforsikring, forsikringsvilkår nr

12 Dækningsskema for indboforsikring H. Udstrømning af væsker I. Storm* og visse nedbørsskader J. Køle- og dybfrostskader 1. Forsikringen dækker: (jf. punkt 2.1.1) Vand, olie, kølevæske eller lignende der pludselig strømmer ud (altså ikke udsivning eller dryp) fra installationer, akvarier eller fra andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover. Hvis skaden stammer fra skjulte rør* i bygningen* dækkes tillige langsom udsivning. Nedløbsrør og tagrender betragtes ikke som installationer. Oversvømmelse som følge af voldsomt skybrud* - eller tøbrud*, når vandet ikke kan få normalt afløb*. Skade på indbogenstande, som følge af hagl, der slår hul i bygningen*. Forårsaget af tilfældig strømafbrydelse*. Herunder dækkes skader på selve køle- og fryseanlægget samt på indbogenstande, der er forvoldt af optøede varer. 2. Forsikringen dækker ikke: (jf. punkt 2.1.2) 3. Forsikrede genstande: Forsikringen omfatter nedennævnte genstande, hvis du 1. ejer dem. 2. bærer risikoen for dem ved lån eller leje. Skade som følge af frostsprængning i lokaler, som du disponerer over, med mindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning*. Skade opstået under påfyldning af olietanke eller andre beholdere. Skade som følge af opstigning af grund- eller kloakvand, medmindre skaden skyldes voldsomt skybrud*- eller tøbrud*. Skade som følge af bygge- og reparationsarbejde. Skade på genstande udenfor bygning*, herunder også halvtage og lignende. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Skade som følge af nedbør som trænger igennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af en pludselig skade* på bygningen*. Storm- eller haglskade, der ikke er en umiddelbar følge af pludselig skade* på bygningen*. Skade på selve køle- og fryseanlægget, når det er mere end 10 år gammelt. Skade som dækkes af garanti. Skade der skyldes at du har afbrudt strømtilførslen. Skade der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering eller fejlkonstruktion. Se i øvrigt særlige regler for erstatningsberegning, jf. punkt Almindeligt privat indbo: Personlige ejendele samt alt, hvad der hører til et privat hjems normale udstyr, hertil barnevogne, almindelige og motoriserede haveredskaber op til 20 hk. Cykler med en hjuldiameter på under 12. Private kørestole. For varer i køle- og fryseanlæg, dog maks kr. 5. Særligt privat indbo: Radio-, video- og TV-apparater med tilbehør, bånd-, plade-, MP3-, DVDog CD-afspiller samt spillekonsoller med tilbehør, forstærkere og højttaleranlæg, bånd, kassetter, compact discs og DVD-plader. Fotoudstyr og film, audio- og videoudstyr med tilbehør, GPS/navigationsudstyr (der ikke er beregnet til fastmontering i bil eller båd), kikkerter, ure, musikinstrumenter, våben og ammunition, vin og spiritus. Computere og andet IT-udstyr med tilbehør. Mobiltelefoner med tilbehør, telefax, walkie-talkies og radio-amatørudstyr. Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, pelse, pelsværk, skind og skindtøj. Dækningen er maks kr. for en enkelt genstand. 6. Særlige private værdigenstande: Guld, sølv, platin, smykker, perler og ædelstene samt ting, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin. Endvidere genstande hvori perler og ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel, uanset om genstanden samtidig kan henføres til en af de andre grupper af forsikrede gen stande. Ting fx af guld, sølv og platin, hvor forarbejdningen gør genstanden værdifuld. Hvis ikke andet fremgår af policen, dækkes maks kr. pr. skade. Mønt- og frimærkesamlinger: Hvis ikke andet fremgår af policen, dækkes maks kr. pr. skade. 7. Private penge, pengerepræsentativer, ubrugte frimærker, værdipapirer, feriemærker og møntkort. Dækningen er maks kr. pr. skade. 8. Cykler, hvis stelnr. kan oplyses - se særlige regler for cykler, jf. punkt Dækningen er maks kr. pr. cykel, dog maks kr. pr. skade. 9. Småbåde op til 5,5 meters længde, herunder kanoer og kajakker med tilbehør hertil. Dækningen er maks kr. pr. forsikringsbegivenhed. Påhængsmotorer op til 5 hk er dækket på forsikringen. Windsurfere og sejlbrætter med tilbehør er ikke omfattet af forsikringen. 10. Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du ejer og som løn modtager benytter i dit erhverv. Dækningen er maks kr. pr. skade. 11. Almindelige husdyr, der ikke benyttes erhvervsmæssigt. Dækningen er maks kr. pr. dyr, dog maks kr. pr. skade. 12. Bygningsdele som du som lejer har vedligeholdelsespligten for hvis ejendommens bygningsforsikring ikke dækker. _ dækker dækker ikke 12 Familieforsikring, forsikringsvilkår nr

13 K. Vandskade på lejers indbo ved nedbør Vandskade på lejers indbo, når vand trænger ind gennem utætheder i bygningen*, samt skade på lejers indbo, fra vand der siver ud fra røranlæg, der befinder sig uden for lokaler der er omfattet af sikredes lejemål. De skader hvor udlejeren i henhold til lejeloven eller lejeaftalen har erstatningspligten. De krav som er betalt af udlejeren. Skader hvor sikrede ikke har begrænset skaden på indboet, selvom det var muligt, samt skade på genstande der befinder sig uden for bygningen*. Bygningsskade, hvor lejeren har pligten til at udbedre årsagen til vandskaden. dækker dækker ikke Familieforsikring, forsikringsvilkår nr

14 3. Rejsegodsforsikring 3.1 hvor dækker forsikringen? Rejsegodsforsikringen dækker under rejse til/ fra og i udlandet, Færøerne og Grønland i op til 3 måneder regnet fra afrejsedato Ved længerevarende ophold/arbejde i udlandet regnes 3 måneders perioden fra 1. udrejsedato. Selvom opholdet bliver afbrudt i perioder, med fører dette ikke, at en ny 3 måneders periode på begyndes. 3.2 forsikringen dækker: Dækning ydes efter samme regler, som gælder for indboforsikringen når genstandene medbrin ges eller sendes som rejsegods Indskrevet bagage, bortset fra penge m.v., guld, sølv og smykker m.v., jf. dækningsskemaet punkt 6 og 7, der sendes med fly, bane eller fragtmand, er desuden dækket ved bortkomst eller beskadigelse, hvad enten bestemmelsesstedet er i Danmark eller i udlandet. Rejsegods, der er nævnt i dækningsskemaets punkt 4, som medbringes og anbringes i et særligt bagagerum i en bus, er dækket ved bortkomst under selve transportforløbet ved rejse til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland. Det er en betingelse, at busrejsen er købt hos en sædvanlig rejseudbyder. Ved bortkomst dækkes efter reglerne om simpelt tyveri i dækningsskemaet kolonne D1. Ved bortkomst eller beskadigelse skal der straks ske anmeldelse til transportøren fx tog-, bus-, eller flyselskab. Ved skadens anmel delse til If skal dokumentation for anmeldelse til transportøren vedlægges. 3.3 forsikringen dækker ikke: Skader, som skyldes dårlig emballage eller udflyden af medbragte væsker Skader, som består i almindelig ramponering af kufferter og tasker Tab eller udgifter ved forsinket fremkomst af rejsegods Skader, der er omfattet af en anden forsikring, der dækker rejsegods. 3.4 hvorledes beregnes erstatningen? Erstatningen bliver opgjort efter reglerne for indboforsikringen, jf. afsnit Den samlede erstatning kan dog ikke over stige 1o% af policens forsikringssum. 4. Ansvarsforsikring 4.1 hvornår er man ansvarlig? Efter dansk ret er du juridisk ansvarlig, når du ved uagtsomhed, dvs. fejl eller forsømmelser, er skyld i den skete skade. Denne hovedregel skyldreglen står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem århundreders retspraksis. Er du uden skyld i skaden, kaldes den hændelig, og for hændelig skade er du ikke ansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet. Ansvarsforsikringens formål er at betale for dig, hvis du har pådraget dig et erstatningsansvar og at friholde dig, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod dig. If træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling overfor skadelidte. Hvis du anerkender et erstatningsansvar forpligter det kun dig selv ikke If. Du kan derfor ved at anerkende et erstatningsansvar risikere selv at måtte betale en erstatning, som ikke dækkes af forsikringen. 4.2 forsikringssum Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed med indtil: 1o mio. kr. for personskade og 2 mio. kr. for skade på dyr og ting Udover erstatningen til den skadelidte dækkes omkostninger i forbindelse med erstatningssagen samt eventuelle renter af erstatningsbeløbet, selv om forsikringssummen derved overskrides. 4.3 hvilket ansvar er dækket? Juridisk ansvar. Forsikringen dækker det erstatningsansvar, du som privatperson pådrager dig i forsikringstiden. Forsikringen dækker ikke under arbejde for andre eller under udøvelse af erhvervsvirks omhed. Selvom juridisk ansvar ikke foreligger, dækker forsikringen alligevel: Gæstebudsskader. Forsikringen dækker for gæstebudsskader, dvs. tingskader der ved fejl eller forsømmelse (uagtsomhed) forvoldes af dig under privat samvær. Forsikringen dækker maks. 1o.ooo kr. pr. skadebegivenhed og der gælder en selvrisiko* på 2.ooo kr. I det omfang forsikringen er tegnet med en højere selvrisiko*, er det denne højere selvrisiko*, der gælder Skader forvoldt af børn. Børn kan på samme måde som voksne pådrage sig et juridisk erstatningsansvar. Men i følge retspraksis vil man normalt ikke gøre børn under 5 år ansvarlige for deres handlinger og dermed pålægge dem et erstatningsansvar. På trods heraf dækker forsikringen personskade forvoldt af børn under 5 år, hvis det manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets alder eller manglende udvikling. Efter samme regler dækkes tingskade, dog gælder en selvrisiko* på 2.ooo kr. I det omfang forsikringen er tegnet med en højere selvrisiko*, er det denne højere selvrisiko*, der gælder. 4.4 følgende ansvar er dækket Installationer. Ansvar som lejer over for husejeren i henhold til lejelovens bestemmelser om lejers erstatningspligt for skade, som er forårsaget af de installationer som lejeren, 14 Familieforsikring, forsikringsvilkår nr

15 med udlejers godkendelse, har foretaget. NB: Lejers ansvar for det lejede er i øvrigt ikke omfattet af forsikringen Både. Ansvar for skade forvoldt af kanoer, ro både og andre både samt windsurfere med begrænset længde og motorkraft. Enhver skade på ovennævnte, som følge af brug, dækkes ikke. Undtaget er ansvar for: Personskade forvoldt med både, hvis motorkraft overstiger 25 hk. Skade på ting eller dyr forvoldt med både, som i skadeøjeblikket drives med en motor på over 5 hk. Skade på ting eller dyr forvoldt med både, hvis længde overstiger 6 meter. Skade på personer, ting og dyr forvoldt af jetski og vandscooter Fritidshus, -grund. Hvis der ikke forefindes en bygningsforsikring med en ansvarsforsikring i kraft Helårshus, -grund. Ansvar som ejer eller bruger af privat grund samt af enog to-familieshus, hvis huset i overvejende grad anvendes til beboelse, og du bor i huset Heste og andre husdyr. Ansvar som ejer eller bruger af heste og andre husdyr, der udelukkende benyttes privat. Dækket er også objektivt ansvar for løsgående heste, der udelukkende benyttes privat Hushjælp. Ansvar for skade som en medhjælp forvolder under arbejde ved privat husførelse for dig Jagt. Ansvar for skade forvoldt under jagt, men kun hvis ansvaret ikke er, eller ikke ville være dækket under jagtforsikringen Motordrevne køretøjer. Undtaget er ansvar for skade forvoldt med motordrevne køretøjer. Dog dækkes ansvar for motordrevne haveredskaber op til 2o hk, når lovpligtig ansvarsforsikring ikke er eller skulle være tegnet. Hvis skaden sker under færdselslovens område, dækkes der efter færdselslovens regler og summer Beruselse/narkotika. Ansvar for skade der uanset din sindstilstand er forvoldt under selvforskyldt beruselse eller påvirkning af narkotika Flyvning. Ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af registreringspligtige luftfartøjer Forsæt. Ansvar for forsætlig skade, medmindre skadevolderen er under 14 år eller på grund af sin sindstilstand har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt Forurening, olie m.v. Ansvar for forurening af luft, jordbund eller vand samt derved forvoldt skade på dyr og ting. Dog dækkes ansvaret, såfremt skaden er opstået ved et enkeltstående uheld og ikke er en følge af, at du har tilsidesat de til enhver tid gældende foreskrifter Hunde. Ansvar for skade forvoldt af hunde Lån, leje m.v. Ansvaret for skade på ting som ejes af dig. som du har til brug, lån, leje, opbevaring eller har sat dig i besiddelse af. som du har til befordring, bearbejdelse eller behandling. Dog dækker forsikringen ansvar for skade på lånte og lejede genstande af de arter, der er nævnt i dækningsskemaets punkt 4, 5, 8 og 11, når der er tale om en pludselig skade*, der indtræffer inden for de første 3o dage af låne- eller lejeperioden. Dækningen for cykler omfatter dog kun børnecykler tilhørende børn på 12 år og derunder. Dækningen har en selvrisiko* på 1o % af skadens størrelse, dog mindst 5oo kr. Er den generelle selvrisiko* på forsikringen højere er det den, der er gældende Søfartøjer. Undtaget er ansvar for søfartøjer, se dog punkt om både Motordrevet legetøj. Dækket er ansvar for motordrevet legetøj under 1 hk. 4.5 følgende ansvar er ikke dækket Aftaler. Ansvar, der udelukkende støttes på aftaler. Familieforsikring, forsikringsvilkår nr

16 5. Familie Super (Tilvalgsdækning gælder kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret.) 5.1 pludselig skade* Hvilke genstande er omfattet? Forsikringen dækker de genstande, som fremgår af vilkårenes punkt 2.1, med undtagelse af lånte genstande Hvilke skader dækkes? Forsikringen er udvidet til at dække de pludselige skader på de forsikrede genstande, som ikke er omfattet eller undtaget på forsikringens øvrige dækninger og tilvalgsdækninger Forsikringen dækker ikke: a Skader, der kan henføres til de øvrige dækninger og undtagelser i vilkårene b Skader, der er fremkommet ved almindelig brug (herunder rengøring og reparation), fx ridser, skrammer, tilsmudsning, stænk samt spild af fødevarer og væsker heller ikke når det er børn eller husdyr, der laver disse skader c Skader, der er forvoldt af dyr d Skader, der er dækket af garanti- eller serviceordning e Skade, når du har udvist grov uagtsomhed f Glemte, bortkomne eller forlagte ting g Skade, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, slitage, fejlkonstruktion, fejlbetjening eller anden fejl ved den ødelagte genstand h Påregnelige skader. 5.2 værktøj Forsikringen er udvidet til at dække indbrudstyveri af værktøj i loft- og kælderrum i etagebyggeri samt i udhuse og garager med 2o.ooo kr. udover standarddækningen. 5.3 elektronik- og hårde hvidevareforsikring Hvilke genstande er omfattet? a Forsikringen dækker elektroniske apparater, herunder også hårde hvidevarer, støvsugere, køkkenmaskiner, m.v., der lovligt kan forhandles og lovligt må anvendes i Danmark. De forsikrede genstande skal tilhøre dig og udelukkende være til privat brug b Forsikringen dækker i 4 år fra apparatets første købsdato. Forsikringen omfatter kun apparater som er anskaffet som nye Hvilke skader dækkes? a Forsikringen dækker alle indefrakommende skader på genstande nævnt under afsnit a b Skaderne skal være konstateret og anmeldt indenfor den 4-årige periode nævnt under punkt b Forsikring dækker ikke: a Skader der er omfattet af leverandør- eller forhandlergaranti, en serviceordning eller købelovens 2-årige reklamationsret b Skader der er opstået som følge af, at apparatet er overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelser/formål samt skader, der skyldes slitage, mangelfuld vedligeholdelse, fejlbehandling, fejltilslutning, fejlmontering, forkert reparation eller skader, der opstår under reparation c Skader på motoriserede haveredskaber, autoog bådtilbehør, elektriske køretøjer og elektriske genstande, der udelukkende er beregnet til udendørs brug samt skader på elektrisk værktøj d Skader der består af ridser, skrammer, tilsmudsning, kosmetiske skader (fx farveforskelle) og afskalning e Fejl i og tab af software og data samt pixelfejl f Skader, hvor du har udvist grov uagtsomhed og/eller skader, der skyldes forsæt g Skader forvoldt af dyr. 5.4 skadeopgørelse Erstatningen fastsættes efter reglerne for indboforsikringen, jf. afsnit 2.3. Skader omfattet af Elektronik- og hårde hvidevareforsikringen erstattes i den 4-årige periode med genanskaffelsesprisen på opgørelsestidspunktet for tilsvarende nye genstande uden fradrag (nyværdi). Ved skader under Elektronik- og hårde hvidevareforsikringen samt under Pludselig skade*-dækningen, dækkes maks kr. pr. skadebegivenhed If er berettiget til at anvise leverandør/reparatør. 5.5 selvrisiko* Ved skade beregnes selvrisiko* efter reglerne i afsnit 2.4. Under Pludselig skade*-dækningen beregnes selvrisiko* efter reglerne i afsnit 2.4, dog mindst 2.ooo kr. Ved skader under elektronik- og hårde hvidevareforsikringen beregnes selvrisiko* efter reglerne i afsnit 2.4, dog mindst 1.ooo kr. 16 Familieforsikring, forsikringsvilkår nr

17 6. Tilvalgsdækninger 6.1 cykel super (Tilvalgsdækning gælder kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret.) Hvilke genstande er omfattet? Forsikringen er udvidet til at dække cykler med 3o.ooo kr. pr. cykel udover standarddækningen, dog maks. 6o.ooo kr. pr. skadebegivenhed. Se særlige regler for cykler under punkt Hvilke skader dækkes? Se dækningsskemaets punkt Hvorledes beregnes erstatningen? Forsikringen dækker cykler med 3o.ooo kr. pr. cykel udover standarddækningen, dog maks. 6o.ooo kr. pr. skadebegivenhed. Se særlige regler for cykler under punkt Selvrisiko*. Dækningen har en selvrisiko* på mindst 1.ooo kr. Er den generelle selvrisiko* på forsikringen højere, er den generelle selvrisiko gældende. 6.2 glas- og kummeforsikring (Tilvalgsdækning gælder kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret.) Hvilke genstande er omfattet? Glas, der er bygningsbestanddele. WC-kummer, bideter, håndvaske og badekar. Det fremgår af policen, om glas og kummer er omfattet Hvilke skader dækkes? Forsikringen dækker i helårsboligen brud på de forsikrede genstande, efter disse er indsat, indrammet eller på anden måde endeligt anbragt i hel stand på deres plads som bygningsbestanddele, og så længe de forbliver der Forsikringen dækker ikke: a Ridsning efter afskrabning eller anden beskadigelse, der ikke er brud, og som ikke har gjort installationerne uanvendelige b Skade sket, mens der foretages reparation af det forsikrede, dets tilbehør, dets rammer, indfatning eller murværket deromkring Selvrisiko*. Selvrisiko* fratrækkes erstatningen efter reglerne i afsnit rejseforsikring Se særskilte vilkår for rejseforsikring. 6.4 golfdækning (Tilvalgsdækning gælder kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret.) Hvilke genstande er omfattet? Golfudstyr (bags, bolde, køller og vogn) samt rede penge Hvilke skader dækkes? a Forsikringen dækker tyveri af golfudstyr fra aflåst skab i registreret golfklub med op til 25.ooo kr. pr. skade, samt tyveri af rede penge i aflåst skab i registreret golfklub med op til 1.5oo kr. pr. skade b Forsikringen dækker pludselige skader på egne golfkøller, bags og vogne (uden motor) på golfklubbens område med op til 5.ooo kr. pr. skade Forsikringen dækker ikke: a Skader opstået som følge af fejl og slidtage på de beskadigede genstande b Golfudstyr og rede penge, som er glemt, forlagt eller tabt c Pludseligt opståede skader, som kun har en kosmetisk karakter og ikke forringer genstandens brugsværdi. 6.5 gravstedsdækning (Tilvalgsdækning gælder kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret.) Hvilke genstande er omfattet? Gravsteder man ejer eller har vedligeholdelsespligten for Hvilke skader dækkes? Forsikringen dækker tyveri* og hærværk* med op til kr. pr. skade c Skader, som er dækket under bygningsforsikringen d Skade på glas og kummer i erhvervslokaler samt drivhuse e Punktering af eller utætheder i sammensætningen af termoruder betragtes ikke som brud og erstattes derfor ikke. Familieforsikring, forsikringsvilkår nr

18 Retshjælpsforsikring Under Retshjælpsforsikringen er Ifs dækning begrænset til 1oo.ooo kr. for en forsikringsbegivenhed og din selvrisiko* er 1o% af de samlede omkostninger, dog mindst 2.5oo kr. Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne for retshjælpsforsikring. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne er senest revideret med virkning fra den 1. januar 2oo8. Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke har forbindelse med sikredes erhvervsudøvelse, se 2 og 3. Forsikringen dækker ikke udgifter til almindelig rådgivning, herunder advokatrådgivning. Anmodning om retshjælp skal indgives gennem en advokat, der har påtaget sig sagen. Advokaten skal indgive anmeldelse til selskabet, så snart denne har påtaget sig sagen, og inden yderligere skridt foretages, se 12. Advokaten kan dog straks foretage sådanne skridt, som ikke tåler opsættelse. I småsager indgiver sikrede selv anmeldelse på selskabets standardblanket for småsager, jf. 12, stk. 3. De private retshjælpssager, der falder ind under området for retshjælpsforsikring, dækkes efter deres art enten på bygningskaskoforsikring (villa- og fritidshusforsikring), motorkøretøjsforsikring med sæd vanlig kaskodækning, lystfartøjsforsikring med kaskodækning eller familieforsikring med indbodækning. Reglerne i 1-13 er fælles for alle retshjælpsforsikringer. De særlige undtagelser for retshjælpsforsikring i tilknytning til henholdsvis bygningskaskoforsikring (villa- og fritidshusforsikring), motor-køretøjsforsikring med sædvanlig kaskodækning, lystfartøjsforsikring med kaskodækning og familie forsikring med indbodækning fremgår af 14 i vilkårene for den enkelte forsikring. 1. hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen? Dækket er de samme personer, der er omfattet af hovedpolicen (se denne). For gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, omfatter dækningen sikrede i sin egenskab af grupperepræsentant eller sikrede i sin egenskab af gruppemedlem i søgsmålet. Udgifter af enhver art i forbindelse med gruppesøgsmål, hvor frameldingsmodellen anvendes, dækkes ikke. 2. hvilke tvister er dækket af retshjælpsforsikringen? 1. Forsikringen dækker tvister, som er opstået i privatlivet, og som efter deres art vil kunne behandles af en domstol efter retsplejelovens regler om civile sager. Forsikringen dækker også tvister af denne art, som efter parternes aftale i stedet behandles ved voldgift. 2. Ved tvister forstås konkrete aktuelle konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilretligt søgsmål. 3. Selskabet skal på det foreliggende grundlag afgive udtalelse om, hvorvidt tvisten er dækket af forsikringen eller ikke. Selskabet har både ret og pligt til at give udtryk for tvivl om sagens rimelighed. Dækningstilsagn er begrænset til omkostninger, der står i et rimeligt forhold til sagens genstand. 3. hvilke tvister er ikke dækket af retshjælpsforsikringen? 1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: a) Tvister vedrørende sikredes selvstændige virksomhed, hvad enten der er tale om hovederhverv, bierhverv eller hobbypræget erhverv. b) Formuedispositioner i forbindelse med de under a) nævnte forhold. c) Tvister af enhver art, opstået i forbindelse med sikredes ansættelsesforhold. 2. Tvister med myndigheder i skatte- og afgiftsspørgsmål. Andre tvister med offentlige myndigheder, så - fremt den øverste administrative myndigheds realitetsafgørelse ikke kan påkendes af de almindelige domstole. 3. Tvister om separation, skilsmisse, forældremyndighed, samkvemsret og underholdspligt, bortset fra tvister i anden instans (evt. tredje instans), hvor sikrede har fået helt eller delvist medhold i første instans, for så vidt sagen behandles i Danmark. 4. Tvister om formueforhold, ejendomsret, samejeforhold eller andre rettigheder i forbindelse med indgåelse eller opløsning af ægteskab, registreret partnerskab, andre samlivsformer eller interessentskaber. 5. Tvister i forbindelse med dødsbobehandling og arv. 6. Private injuriesager a) hvor sikrede er sagsøger, medmindre sikrede får medhold i samtlige på - stande. b) hvor sikrede er sagsøgt, medmindre sikrede frifindes for samtlige påstande. 7. Straffesager bortset fra omkostninger ved civilretlige spørgsmål, der afgøres i forbindelse med straffesagen. 8. Inkassosager mod sikrede, for så vidt fordringens rigtighed og størrelse er utvivlsom. Undtagelserne i stk. 1-8 gælder både ved sager i første og senere instans. 4. hvilke omkostninger er dækket af retshjælpsforsikringen? 1. Egne sagsomkostninger. For småsager gælder 11a. 2. Omkostninger til modpart, såfremt disse er 18 Familieforsikring, forsikringsvilkår nr

19 pålagt sikrede under en rets- eller voldgiftssag eller er godkendt af selskabet. 3. Udgifter til syn og skøn, som under en retssag er udmeldt af retten. 4. Udgifter til syn og skøn efter retsplejelovens kapitel 32, når udmeldelsen på forhånd er godkendt af selskabet, se 5, stk. 1, eller når resultatet af syn og skønsrapporten giver sikrede rimelig grund til at fortsætte sagen. 5. Udgifter til ensidigt indhentede specialisterklæringer, såfremt indhentelsen af disse på forhånd er godkendt af selskabet. 6. Omkostninger i forbindelse med selve retsmæglingen efter retsplejelovens kapitel 27, såfremt retsmæglingen og de skønnede omkostninger forbundet hermed på forhånd er godkendt af selskabet. 7. Sagsomkostninger ved gruppesøgsmål efter tilmeldingsmodellen, herunder sagsomkostninger til grupperepræsentanten, som af retten pålægges de tilmeldte i gruppesøgsmålet. 8. Andre sagsomkostninger, såfremt disse på forhånd er godkendt eller ville være blevet godkendt af selskabet. 5. hvilke omkostninger er ikke dækket af retshjælpsforsikringen? 1. Omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund, fx fordi sikrede ikke skønnes at have rimelig grund til at føre sagen, eller fordi disse ikke står i rimeligt forhold til sagens genstand. 2. Sikredes egne rejseomkostninger eller tabt arbejdsfortjeneste. 3. Omkostninger ved de i 3, stk. 4 og 5 nævnte tvister er ikke dækket, uanset om tvisten afgøres ved et skifte eller ved en særskilt sag. 4. Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest, fogedforbud, herunder sikkerhedsstillelse, samt sikkerhedsstillelse i forbindelse med gruppesøgsmål, medmindre disse er afholdt efter aftale med selskabet. 5. Omkostninger ved tvister, der kunne have været behandlet ved et klagenævn, fx Forbrugerklagenævnet eller andet godkendt klagenævn, medmindre andet er aftalt med selskabet, eller det er åbenbart, at sagen på grund af sin karakter ville være blevet henvist til domstolene. 6. Forsømmer sikrede eller den af sikrede valgte advokat at foretage, hvad der er påkrævet til tvistens rette afgørelse, såsom at give møde i retten eller at fremskaffe begæret bevismateriale, eller foretages handlinger, der er urimelige, vanskeliggør eller forsinker sagens gennemførelse, hæfter selskabet kun i det omfang, hvori det godtgøres, at forsømmelsen har været uden indflydelse på sagens omkostninger. 6. fri proces Ophævet. 7. klagenævn Kan tvisten behandles ved et klagenævn, fx Forbrugerklagenævnet eller andet godkendt klagenævn, er sikrede forpligtet til først at benytte denne mulighed, se 5, stk. 5. Omkostninger ved sådan klagenævnsbehandling er ikke dækket. 8. erstatning og selvrisiko* 1. Erstatning ydes for de i 4 nævnte omkostninger med fradrag af de omkostninger, der opnås betalt af modparten, se 9, stk Selskabets erstatningspligt er for én forsikringsbegivenhed begrænset til det maksimumbeløb, som er fastsat i den individuelle hovedpolice eller i de individuelle forsikringsvilkår. Størrelsen af eventuel selvrisiko fremgår ligeledes af den individuelle hovedpolice eller af de individuelle forsikringsvilkår. Hvis sagen appelleres, gælder ovennævnte maksimumbeløb for den samlede behandling. Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans med fradrag af eventuel selvrisiko, herunder minimumselvrisiko for hver instans. Der beregnes ikke selvrisiko, hvis de økonomiske betingelser for at få fri proces er opfyldt. 3. Fører flere sikrede i samme eller flere selskaber sager, som har fælles oprindelse og opfylder betingelserne i retsplejelovens kapitel 23 om kumulation, gælder bestemmelserne om maksimumdækning og om selvrisiko for hver enkelt af de sikrede, se dog stk. 5 og 6. For sikrede deltagere i gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, gælder samme regler som for kumulerede sager. 4. Har tvistens afgørelse virkning for andre end de implicerede sikrede parter, fordeles omkostningerne på alle retligt interesserede, se i øvrigt stk Er antallet af sikrede i de i stk. 3 og 4 nævnte tilfælde mere end 5, begrænses den samlede erstatning til et beløb svarende til det største maksimumbeløb ganget med 5. Selvrisiko beregnes ud fra den laveste af eventuelt anvendte procentsatser, men udgør dog altid mindst det laveste selvrisiko- eller minimumselvrisikobeløb ganget med 5. Hvis sagen appelleres, gælder den i første punktum fastsatte maksimumdækning for den samlede behandling. Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans med fradrag af selvrisiko, herunder minimumselvrisiko, for hver instans. Omkostningerne fordeles på alle retligt interesserede, jf. stk. 4. Erstatning henholdsvis selvrisiko fordeles ligeligt blandt de sikrede. Disse regler gælder også for tvister, som sluttes udenretligt, og for tvister, der behandles i udlandet. 6. En tvist, hvor flere, der er sikret ved samme police, står på samme side, betragtes som én forsikringsbegivenhed. Det samme gælder en tvist mellem sikrede og flere modparter, hvis påstande støttes på væsentligt samme faktiske kendsgerninger. Familieforsikring, forsikringsvilkår nr

20 7. A contoerstatning udlægges for positive udgifter herunder udlæg til advokatforbindelser når disse er afholdt. Advokatsalærer betales, når dom er afsagt, selv om dommen bliver appelleret. Advokaten skal dog forinden søge tillagte om - kostninger indkrævet hos modparten, se 9, stk fordeling af omkostninger 1. Sikrede skal give retten alle nødvendige oplysninger, for at retten kan tage stilling til spørgsmålet om tilkendelse af omkostninger hos modparten. 2. Ved forlig uanset om disse indgås inden- eller udenretligt skal spørgsmålet om fordeling af sagens omkostninger begæres påkendt af retten eller godkendes af selskabet, inden bindende aftale indgås. 3. Ved voldgift forudsætter selskabet, at omkostningerne fordeles i overensstemmelse med principperne i retsplejelovens kapitel 3o. 4. Eventuelt tillagte omkostninger hos modparten skal komme selskabet til gode. Sikrede, dennes advokat eller professionelle rettergangsfuldmægtig, jf. 11a, skal søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten. Er sådanne omkostninger uerholdelige, dækker selskabet disse omkostninger med fradrag af eventuel selvrisiko, og selskabet indtræder i sikredes ret. 5. Indgås forlig om betaling af hovedstol, renter og tilkendte omkostninger mod en saldokvittering, skal der ske forholdsmæssig fordeling af forligsbeløbet mellem på den ene side hovedstol og renter og på den anden side tilkendte omkostninger. 10. forsikringsperioden Forsikringen dækker kun omkostninger ved tvister, hvor søgsmålsgrunden er opstået samtidig med eller efter hovedpolicens ikrafttræden. Det er tillige en betingelse, at søgsmålsgrunden er opstået inden forsikringens ophør. 11. valg af advokat 1. Dækningen er betinget af, at sikrede har søgt bistand hos advokat, der har påtaget sig sagen. I gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, vælger grupperepræsentanten den sagsførende advokat. Sikrede vælger selv sin advokat blandt medlemmerne af Advokatsamfundet. For småsager gælder 11a. 2. Når selskabet har givet tilsagn om retshjælp, skal advokaten afstå fra at gøre salærkrav m.v. gældende hos sikrede. Dette gælder dog ikke: a) Selvrisiko og eventuelle beløb ud over forsikringens dækning, eller b) Udgifter, aftalt med sikrede inden eller senest samtidig med beslutningen om udgiftens af - holdelse, når udgiften falder uden for forsikringsdækningen. 3. Nægter advokaten at afgive erklæring herom, kan der ikke gives dækning. 4. Advokaten har direkte krav mod selskabet på forsikringsydelsen og kan ikke med bindende virkning for selskabet indgå aftale om sit salær med sikrede. 5. Salæret beregnes i overensstemmelse med de retningslinjer for sagsomkostninger i borgerlige sager, som følges af domstolene. Tvister omfattet af retsplejelovens kapital 31 om offentlig advokatretshjælp afregnes i overensstemmelse med de deri anførte retningslinjer. 6. En advokat kan ikke føre sin egen sag. 7. Hvor tvisten føres uden for Danmark, sker valget af en udenlandsk advokat efter aftale med selskabet. 11a. særlige regler for småsager - sager med en sagsgenstand under kr.* - samt anerkendelsessøgsmål 1. 11, stk. 1, gælder ikke i sager, som behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 39 (småsagsproces). Dækningen af salæromkostninger efter stk. 5 er betinget af, at sikrede har søgt bistand hos en advokat eller en af selskabet godkendt professionel rettergangsfuldmægtig**, jf. retsplejelovens 26o, stk. 5. Reglerne i 11, stk. 2 til 7 gælder i de tilfælde tilsvarende for professionelle rettergangsfuldmægtige som for advokater, der vælges efter reglerne i 11, stk Bortset fra retsafgift og eventuelle udgifter til sagkyndig erklæring, der pålægges af retten, er eventuelle udgifter forud for hovedforhandlingen ikke omfattet af retshjælpsdækningen. Udgifter forbundet med hovedforhandlingen dækkes efter reglerne i stk. 5. Selskabet kan betinge dækningen af, at sikrede søger bistand hos advokat eller anden professionel rettergangsfuldmægtig, jf. stk Selskabet kan til enhver tid betinge dækningen af, at der indgives anmodning til retten om, at sagens behandling sker efter almindelige procesregler, jf. retsplejelovens 4o2. 4. En eventuel aftale mellem parterne om, hvorvidt en sag skal behandles efter reglerne om småsagsproces eller ej, skal på forhånd godkendes af selskabet. 5. Eventuelt salær til advokat eller den iht. retsplejeloven 26o, stk. 5 anførte rettergangsfuldmægtige beregnes i overensstemmelse med landsretternes vejledende salærtakster for hovedforhandlingen i straffesager, jf. retsplejelovens 4o anmeldelse til selskabet 1. Anmeldelse til selskabet skal ske snarest. 2. Anmeldelse til selskabet skal så vidt muligt indeholde: a) Angivelse af modparten. b) Påstand (eventuelt tillige modpartens påstand). c) Kort sagsfremstilling med angivelse af de an - bringender, hvorpå påstanden støttes. Selskabet kan endvidere, når det er nødvendigt af hensyn til sagens belysning, forlange dokumenter og bevisligheder forelagt. Endelig vil 20 Familieforsikring, forsikringsvilkår nr

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

familieforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

familieforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk familieforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 15-09 Gælder fra marts 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Sammenligning Familieforsikring Side 1

Sammenligning Familieforsikring Side 1 Sammenligning Familieforsikring Side 1 2. Hvem er omfattet af forsikringen? Forsikringen dækker: 1.1.1. Forsikringstager og dennes husstand. Til husstanden regnes de fa- husstand. Forsikringstageren og

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5037 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5038 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson

Læs mere om udgivelsen på  Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Familieforsikring en kommentar 5. udgave Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Jørgen Gawinetski og Henning Jønsson Familieforsikring 5. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3551-9

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Familieforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FAM-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FAM-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. FAM-01 Når du har tegnet Familieforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon Yndlings.dk. Side 1 af 22. Alm. Brand Yndlings. Betingelser. Nr.

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon Yndlings.dk. Side 1 af 22. Alm. Brand Yndlings. Betingelser. Nr. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Yndlings.dk Side 1 af 22 Alm. Brand Yndlings Betingelser Nr. YD 1709 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 1 Fællesbestemmelser 4 1.1

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Vilkår for Hjemforsikring

Vilkår for Hjemforsikring Vilkår for Hjemforsikring 6650-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Familieforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01 Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra oktober 2015 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 56-02 Gælder fra marts 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5071 Gælder fra 01.10.2008 TJM 95961-10 (03.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring 6650-3 Oktober 2013 vilkår for Hjemforsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus indbo

Vilkår for. Fritidshus indbo Vilkår for Fritidshus indbo 06-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. UNG INDBO 01-08-2014 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet, når

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 PRIVAT FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Indbo- og ansvarsforsikring 01 1 Privat FÅ SIKRET DINE VÆRDIER Så du og din familie får dækket jeres behov For de fleste mennesker er ubehagelige overraskelser ikke noget,

Læs mere

FamiliePlus. Forsikringsbetingelser. Version 10-401

FamiliePlus. Forsikringsbetingelser. Version 10-401 FamiliePlus Version 10-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy Konto nr.: 9090-0000159735

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING Pkt. Side 1.0. Sikrede 1 2.0. Hvor dækker forsikringen 1 3.0. Forsikrede genstande 2 Hvilke skader dækker forsikringen 4.0. Brand m.v. 3 5.0. Kortslutning 3 6.0. Vandskade m.v. 4 7.0.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Vilkår for. Familieforsikring

Vilkår for. Familieforsikring Vilkår for Familieforsikring 05-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 3924 Gælder fra 01.08.1992 TJM 90395-2 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

ISIC Care. Betingelsesnummer: ISIC Care 1.0

ISIC Care. Betingelsesnummer: ISIC Care 1.0 ISIC Care Betingelsesnummer: ISIC Care 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere