familieforsikring Ring til os på eller besøg junoforsikring.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "familieforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk"

Transkript

1 familieforsikring Ring til os på eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr Gælder fra marts 2009

2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens kapitel 1 a om regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. samt som supplement til tilbud og/eller forsikringsbetingelser skal vi oplyse følgende: fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter Forsikringsaftaleloven 34, i. fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har modtaget meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du på skrift (fx på papir eller mail) har modtaget disse oplysninger om fortrydelsesretten. Hvis du fx modtager underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og samtidig har fået oplysning om fortrydelsesretten, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, fx onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den følgende hverdag, der er gældende. Vi gør opmærksom på, at for bygningsbrandforsikringer er fortrydelsesretten begrænset af Lov om finansiel virksomhed 6o, således at fortrydelse er betinget af, at du inden for 14-dages fristen dokumenterer, at bygningsbrandforsikring er tegnet i andet selskab med tilbagevirkende kraft. hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette If om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt fx pr. brev eller mail skal underretningen blot være afsendt inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: If Stamholmen o Hvidovre Mail: Telefon: 7o hvis du fortryder Hvis du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse dit policenummer.

3 Almindelige forsikringsvilkår indholdsfortegnelse 1. Fællesbestemmelser Hvilke personer dækker forsikringen? Hvor dækker forsikringen? Præmiebetaling, gebyr m.v Indeksregulering Forsikringens varighed og dens opsigelse FIytning og risikoændringer Anmeldelse af skade Forsikring i andet selskab Krigs-, jordskælv- og atomskader Klagemulighed...5 Dækningsskema Retshjælpsforsikring Glas- og kummeforsikring (Gælder kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret) Hvilke genstande er omfattet? Hvilke skader dækkes? Forsikringen dækker ikke Selvrisiko Indboforsikring Hvilke genstande er omfattet? Hvilke skader dækkes? Hvorledes beregnes erstatningen? Rejsegodsforsikring Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker Forsikringen dækker ikke Hvorledes beregnes erstatningen? Ansvarsforsikring Hvornår er man ansvarlig? Forsikringssum Hvilket ansvar er dækket? SærIige regler Familie-Xtra (Gælder kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret) If plusdækning If udvidet Elektronik- og hårde hvidevareforsikring Skadeopgørelse Selvrisiko Cykel-Xtra (Gælder kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret) Hvilke genstande er omfattet? Hvilke skader dækkes? Hvorledes beregnes erstatningen? Selvrisiko

4 Familieforsikringens dækningsomfang fremgår af policen samt evt. policetillæg. forsikringsvilkår for familieforsikring 1. Fællesbestemmelser I tilslutning til dansk lovgivning om forsikrings aftaler og om forsikringsvirksomhed. 1.1 hvilke personer dækker forsikringen? Når der i vilkårene står du eller dig, gælder vilkårene også for de personer, som er nævnt herunder: Dig og din husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos dig, samt personer der under ægteskabslignende forhold lever sammen med dig eller dine hjemmeboende børn. Det er dog en betingelse, at disse personer er tilmeldt Folkeregisteret på din adresse. Forsikringen dækker ikke logerende Ugifte børn under 21 år med bopæl uden for hjemmet, dog kun hvis de bor alene og ikke har børn Fastboende medhjælp i husholdningen Anden medhjælp er kun dækket under ansvarsforsikringen og kun for handlinger, der er foretaget som et led i din husførelse Ophører dækningen af en forsikret på grund af ændring i ovennævnte forhold, er den pågældende dækket indtil anden forsikring er tegnet, dog højst i indtil 3 måneder Bofællesskab bestående af maksimalt 2 per soner sidestilles med fast parforhold. 1.2 hvor dækker forsikringen? Indboforsikringen dækker i Danmark (undtagen Færøerne og Grønland). i og ved din helårsbolig, i kundeboks i pengeinstitut, når de forsikrede ting midlertidigt, i indtil 12 måneder, befinder sig uden for helårsboligen. I fritidshuse, campingvogne, motorkøretøjer der benyttes til beboelse, telte og lystfartøjer, dækker indboforsikringen kun når disse er beboede, dvs. at overnatning finder sted. Weekendophold alene bevirker ikke, at stedet kan betegnes som beboet i den mellemliggende tid. I perioden 1. juni til 31. august dækker indboforsikringen (efter samme regler som på helårsboligen) dog alm. indbo jvf. dækningsskemaet punkt 4, der er medbragt fra helårsboligen til fritidshuset, selv om dette ikke er beboet. Som midlertidigt befindende sig uden for forsikringsstedet anses også: genstande, der er bestemt til genanbringelse på forsikringsstedet. genstande, der er erhvervet med henblik på an bringelse på forsikringsstedet. genstande, der med salg for øje befinder sig uden for forsikringsstedet. Dog kun de første 2 måneder Ved flytning dækkes i indtil 1 måned fra den faktiske overtagelsesdag vedrørende den nye helårsbolig i såvel den gamle som i den nye helårsbolig Under rejser gælder særlige regler, se afsnit Ansvarsforsikringen og retshjælpsforsikringen dækker i Danmark og under rejser i indtil 3 måneder til udlandet (medregnet Færøerne og Grønland) Glas- og kummeforsikringen dækker i din helårsbolig, hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret. 1.3 præmiebetaling, gebyr m.v Præmien betales forud. Påkrav om betaling sendes til den af dig opgivne adresse I forbindelse med præmiens opkrævning og betaling er If berettiget til at opkræve et gebyr til dækning af administrations- og ekspeditionsomkostninger for opkrævninger, porto, inkasso samt dokumenter og serviceydelser af enhver art. Størrelsen af Ifs gebyrer fremgår af præmieopkrævningen og kan i øvrigt altid oplyses på forespørgsel Betales præmien ikke i henhold til 1. påkrav, sender If et skriftligt varsel om forsikringens ophør. Dette varsel vil indeholde oplysninger om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved udløbet af den anførte tidsfrist Hvis præmien først betales efter at dækningen er ophørt, og forsikringen kan genantages af If, opkræves et rykkergebyr til dækning af de udgifter, der er forbundet med udsendelse og håndtering af ekstraopkrævning, herunder porto. 1.4 indeksregulering Forsikringen indeksreguleres på baggrund af Lønindeks for den private sektor, der udgives af Danmarks Statistik Der reguleres hvert år på baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks Reguleringen af forsikringssummer, vilkårsbestemte beløbsgrænser og præmier sker ved forsikringens hovedforfald. De i forsikringsvilkårene anførte beløb er gældende i 2oo9. 4 Familieforsikring, forsikringsvilkår nr

5 1.4.4 Dækningssummerne og selvrisikobeløb for ansvars- og retshjælpsdækningerne indeksreguleres ikke Hvis udgivelsen af det anvendte indeks op hører, kan If fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 1.5 forsikringens varighed og dens opsigelse Forsikringen, der er tegnet for 1-årige perioder, er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb Efter enhver anmeldt skade og i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden, er såvel du som If berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for opsigelse af forsikringen, kan If indenfor samme periode vælge at foretage begrænsninger i dækningen, forhøje eller indføre særlig selvrisiko samt forhøje præmien Du kan opsige forsikringen med 3o dages varsel til udgangen af en kalendermåned mod et administrationsgebyr. Hvis forsikringen opsiges inden for det første forsikringsår opkræves et supplerende administrationsgebyr. Gebyrets størrelse kan ses på eller oplyses ved henvendelse. 1.6 flytning og risikoændringer If skal underrettes omgående: Hvis du flytter til en anden helårsbolig Hvis helårsboligens tag ændres til stråtag, eller fra stråtag til anden tagbeklædning Hvis indboet bortset fra beklædningsgenstande opmagasineres Undladelse af at give ovennævnte meddelelser kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvis. Disse forhold kan endvidere medføre en ændring af præmien i op- eller nedadgående retning. 1.7 anmeldelse af skade Enhver skade skal straks anmeldes til If Tyveri, ran, røveri, overfald og hærværk skal desuden straks anmeldes til politiet. Ved skade såvel i indland som i udland skal bekræftelse fra det stedlige politi vedlægges skadeanmeldelsen til If Undladelse af at efterkomme de i punkt nævnte forskrifter kan få betydning for opklaringen og erstatningen Ved anmeldelse af tyveriskade må du sandsynliggøre, at tyveri foreligger, idet glemte, tabte eller forlagte genstande ikke erstattes. 1.8 forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 1.9 krigs-, jordskælvs- og atomskader Forsikringen dækker ikke skader som følge af: Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige urolig heder. Forsikringen dækker dog, hvis sådanne forhold indtræffer i det land, hvori du opholder dig på rejse udenfor Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det forudsættes, at der ikke foretages rejse til et land, der befinder sig i en af de nævnte situationer Jordskælv eller anden naturforstyrrelse i Danmark, undtagen Færøerne og Grønland Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter klagemulighed Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse, som If har truffet, skal du kontakte den afdeling, som har behandlet din sag Kundeombudet hos If Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du inden 6 måneder fra sagens afslutning henvende dig til vores Kundeombud, som uden omkostninger behandler din klage. Du kan henvende dig direkte til Kundeombudet via vores hjemmeside klik på Kontakt os. Du er også velkommen til at ringe direkte til Kundeombudet på 7o 22 o Kundepanelet hos If Hvis du ikke er enig i Kundeombudets afgørelse kan du i de fleste tilfælde, inden 3 måneder fra sagens afslutning i Kundeombudet, bringe sagen videre til vores Kundepanel. I Kundepanelet er kunderne i flertal. Panelet kan dog ikke behandle sager om personskader, når der er tale om erstatningens størrelse, skyldsspørgsmål ved trafikuheld, sager, der vedrører arbejdsskade, krav fra andre selskaber, sager, hvor der er mistanke om forsikringssvindel, sager, der kan forelægges Stormrådet og sager, som allerede er indbragt for eksterne klageinstanser eller domstolene. Du kan henvende dig til Kundepanelet hos If ved at skrive til: If Stamholmen o Hvidovre att.: Kundepanelets sekretariat Familieforsikring, forsikringsvilkår nr

6 Ankenævnet for Forsikring Hvis du efter din fornyede henvendelse til If fortsat ikke er tilfreds, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon oo, kl. 1o-13. En klage til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som du kan få hos If eller Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen eller nævnet afviser at behandle klagen. 2. Indboforsikring risikobeskrivelse Det er med mindre andet fremgår af policen en betingelse, at den på policen anførte helårsbolig har hårdt tag. 2.1 hvilke genstande er omfattet? Indbo og andre private ejendele, som er nævnt i dækningsskemaet Forsikringen dækker ikke: motorkøretøjer, campingvogne, luft- og søfar tøjer, herunder windsurfere, kitesurfere og lignende samt dele og tilbehør hertil, medmindre de er særligt nævnt i dækningsskemaet under opmagasinering - bortset fra opmagasinering af beklædningsgenstande professionelt udstyr samt genstande, der anvendes erhvervsmæssigt, medmindre de er særligt nævnt i dækningsskemaet eller på policen. 2.2 hvilke skader dækkes? Se dækningsskemaet på midtersiderne Redningsudgifter, flytteomkostninger og merudgifter ved fraflytning Tab eller beskadigelse af de forsikrede gen stande i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af truende skade på personer eller ting, der tilhører andre I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, erstattes ud over forsikringssummen endvidere: rimelige udgifter til redning, bevaring og oprydning, rimelige udgifter til ud- og indflytning samt til opmagasinering som følge af, at helårsboligen må fraflyttes, i indtil 1 år, andre rimelige merudgifter i anledning af helårsboligens fraflytning i indtil 1 år. 2.3 hvorledes beregnes erstatningen? Generelle regler Erstatning for genstande, der er indkøbt som nye inden for de sidste 2 år før skaden, erstattes med genanskaffelsesprisen på opgørelsestidspunktet for tilsvarende nye genstande uden fradrag (nyværdi). Dog erstattes beklædningsgenstande kun med nyværdi, såfremt disse er indkøbt som nye indenfor det sidste år før skaden For andre genstande kan der foretages et rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Særlige regler For kortslutningsskader, skader på køle- og fryseanlæg, cykler, film og lignende gælder følgende regler: Kortslutningsskade på telefoner, husholdningsapparater, hobbyværktøj, radio-, video- og TV-apparater med tilbehør, bånd-, plade-, MP3-, DVD- og CD-afspillere samt spilkonsoller med tilbehør, mobiltelefoner, telefax, computere og andet EDB-udstyr samt tilbehør hertil, der er indkøbt som nye, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande uden fradrag (nyværdi) hvis skaden indtræffer i de første 2 år efter anskaffelsestidspunktet. Derefter erstattes med følgende procenter af nyværdien: Når genstanden er indtil 3 år erstattes med 8o% 4 år erstattes med 7o% 5 år erstattes med 6o% 6 år erstattes med 4o% 1o år erstattes med 2o% Efter det 1o. år dækker forsikringen ikke. Skader, som er omfattet af leverandør- eller forhandler-garanti, dækkes ikke. Der foretages ikke afskrivning på reparationsudgifter. Reparationsudgiften kan dog aldrig overstige den skadede genstands nedskrevne værdi Køle- og fryseanlæg, der beskadiges som følge af, at indholdet er blevet ødelagt på grund af en tilfældig strømafbrydelse til anlægget, erstattes efter samme regler som kortslutningsskade (pkt ) Cykler erstattes med følgende procent af genanskaffelsesprisen for en tilsvarende cykel: Cyklens alder: Procent: o-1 år 1oo% 1-2 år 9o% 2-3 år 81% 3-4 år 73% 4-5 år 66% 6 Familieforsikring, forsikringsvilkår nr

7 5-6 år 59% 6-7 år 53% 7-8 år 48% 8-9 år 43% 9-1o år 39% 1o-11 år 35% år 31% år 28% år 25% år 22% år 19% år 16% år 13% 18 år og ældre 1o% Dokumenteres cyklen købt som brugt, fuldstændig istandgjort, beregnes ovennævnte procenter fra købstidspunktet ud fra genanskaffelsesprisen for en tilsvarende brugt cykel. Cyklens stelnummer skal oplyses i modsat fald ydes ingen erstatning. Endvidere er det en betingelse, at cyklen er aflåst med en fastmonteret og af forsikringsselskaberne godkendt lås. Oplysning om, hvilke låsetyper, der er godkendt, kan fås hos If. Det er endvidere en betingelse, at nødvendig dokumentation i form af et af forhandleren udstedt bevis med oplysning om dato for låsens anskaffelse, indsendes sammen med anmeldelsen om tyveri af cyklen tillige med oplysning om cyklens stelnummer. Kravet om godkendt lås gælder ikke for børnecykler, hvorved forstås cykler med en hjuldiameter på 12 tommer eller derunder, som ikke er beregnet til brug for voksne Private optagelser på film, bånd, manuskripter e.l. erstattes kun med udgiften til genanskaffelse af anvendt råmateriale If kan erstatte en skade ved at: sætte beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden, godtgøre værdiforringelsen, overtage de skaderamte/stjålne genstande mod at levere genstande svarende til de skaderamte/stjålne (ved nyværdi tilsvarende nye genstande), ønskes genstandene ikke genleveret, som tilbudt af If, udbetales en kontanterstatning, svarende til den pris If skal betale for en tilsvarende genstand hos den eller de leverandør(er), If har anvist If har ret til at anvise reparatør. Dokumentation For at få erstatning må du kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at du har haft de beskadigede eller stjålne genstande, og at alder og genanskaffelsespriserne er som anført i skade-anmeldelsen. Dette kan gøres ved, at du sammen med anmeldelsen indsender originale kvitteringer/regninger for købet, købskontrakt samt fyldestgørende beskrivelse eller fotos. I egen interesse bør du derfor gemme købsnotaer for alle nyere ting, og i mindst 5 år for mere langvarige forbrugsgoder. Købes tingene privat, bør du sikre dig en dateret overtagelseserklæring med angivelse af hvad der købes, og hvad prisen er. Det hele kan suppleres med fotos af de mest værdifulde ting. Med hensyn til dokumentation for genanskaffelses priserne kan du som regel få de handlende til at udstede en erklæring. Kan du ikke dokumentere eller sandsynliggøre dit krav, risikerer du, at If kan afvise kravet eller fastsætte erstatningen efter et skøn. Selvrisiko Ved enhver skade modregnes den valgte selvrisiko. Denne fremgår af policen Selvrisikobeløbene indeksreguleres ikke. Forsikringssum underforsikring Den forsikringssum, der er anført på policens forside med senere indeksregulering, bør altid være tilstrækkelig til at dække værdien af samtlige forsikrede genstande Viser det sig i skadetilfælde, at værdien af samtlige forsikrede genstande hvad enten de er beskadigede eller ej overstiger forsikringssummen på skadetidspunktet, erstattes tabet kun forholdsmæssigt. 3. Rejsegodsforsikring 3.1 hvor dækker forsikringen? Rejsegodsforsikringen dækker under rejse til/ fra og i udlandet, Færøerne og Grønland i indtil 3 måneder regnet fra afrejsedato Ved længerevarende ophold/arbejde i udlandet regnes 3 måneders perioden fra 1. udrejsedato. Selvom opholdet bliver afbrudt i perioder, med fører dette ikke, at en ny 3 måneders periode på begyndes. 3.2 forsikringen dækker: Dækning ydes efter samme regler, som gælder for indboforsikringen når genstandene medbrin ges eller sendes som rejsegods Indskrevet bagage, bortset fra penge mv., guld, sølv og smykker mv. (jf. dækningsskemaet pkt. 6 og 7), der sendes med fly, bane eller fragtmand, er desuden dækket ved bortkomst eller beskadigelse, hvad enten bestemmelsesstedet er i Danmark eller i udlandet. Rejsegods, der er nævnt i dækningsskemaets pkt. 4, som medbringes og anbringes i et særligt bagagerum i en bus, er dækket ved bortkomst under selve transportforløbet ved rejse til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland. Det er en betingelse, at busrejsen er købt hos en sædvanlig rejseudbyder. Ved bortkomst dækkes efter reglerne om simpelt tyveri i dækningsskemaet kolonne E. Ved bortkomst eller beskadigelse skal der straks ske anmeldelse til transportøren (feks. tog-, bus-, eller flyselskab). Ved skadens anmel delse til If skal dokumentation for anmeldelse til transportøren vedlægges. Familieforsikring, forsikringsvilkår nr

8 3.3 forsikringen dækker ikke: Skader, som skyldes dårlig emballage eller udflyden af medbragte væsker Skader, som består i almindelig ramponering af kufferter og tasker Tab eller udgifter ved forsinket fremkomst af rejsegods Skader, der er omfattet af en anden forsikring, der dækker rejsegods. 3.4 hvorledes beregnes erstatningen? Erstatningen bliver opgjort efter reglerne for indboforsikringen afsnit Den samlede erstatning kan dog ikke over stige 1o% af policens forsikringssum. 4. Ansvarsforsikring 4.1 hvornår er man ansvarlig? Efter dansk ret er du juridisk ansvarlig, når du ved uagtsomhed, dvs. fejl eller forsømmelser, er skyld i den skete skade. Denne hovedregel skyldreglen står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem århundreders retspraksis. Er du uden skyld i skaden, kaldes den hændelig, og for hændelig skade er du ikke ansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet. Ansvarsforsikringens formål er at betale for dig, hvis du har pådraget dig et erstatningsansvar og at friholde dig, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod dig. If træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling overfor skadelidte. Hvis du anerkender et erstatningsansvar forpligter det kun dig selv ikke If. Du kan derfor ved at anerkende et erstatningsansvar risikere selv at måtte betale en erstatning, som ikke dækkes af forsikringen. 4.2 forsikringssum Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed med indtil: 1o.ooo.ooo kr. for personskade og 2.ooo.ooo kr. for skade på dyr og ting Udover erstatningen til den skadelidte dækkes omkostninger i forbindelse med erstatningssagen samt eventuelle renter af erstatningsbeløbet, selv om forsikringssummen derved overskrides. 4.3 hvilket ansvar er dækket? Juridisk ansvar Forsikringen dækker det erstatningsansvar, du som privatperson pådrager dig i forsikringstiden. Forsikringen dækker ikke under arbejde for andre eller under udøvelse af erhvervsvirks omhed. Selvom juridisk ansvar ikke foreligger dækker forsikringen alligevel: Gæstebudsskader Forsikringen dækker for gæstebudsskader, d.v.s. tingskader der ved fejl eller forsømmelse (uagtsomhed) forvoldes af dig under privat samvær. Forsikringen dækker max. 1o.ooo kr. pr. skadebegivenhed og der gælder en selvrisiko på 2.ooo kr. I det omfang forsikringen er tegnet med en højere selv risiko, er det denne højere selvrisiko, der gælder Skader forvoldt af børn Børn kan på samme måde som voksne pådrage sig et juridisk erstatningsansvar. Men i følge retspraksis vil man normalt ikke gøre børn under 5 år ansvarlige for deres handlinger og dermed pålægge dem et erstatningsansvar. På trods heraf dækker forsikringen personskade forvoldt af børn under 5 år, hvis det manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets alder eller manglende udvikling. Efter samme regler dækkes tingskade, dog gælder en selv risiko på 2.ooo kr. I det omfang forsikringen er tegnet med en højere selvrisiko, er det denne højere selvrisiko, der gælder. 4.4 særlige regler Aftaler Undtaget er ansvar, der udelukkende støttes på aftaler Antenner Dækket er ansvar for antenner, tekniske installationer og lign., herunder ansvar overfor husejeren Beruselse/narkotika Undtaget er ansvar for skade der uanset din sindstilstand er forvoldt under selvforskyldt beruselse eller påvirkning af narkotika Både Dækket er ansvar for skade forvoldt af kanoer, ro både og andre både samt windsurfere med begrænset længde og motorkraft. Undtaget er ansvar for: personskade forvoldt med både, hvis motorkraft overstiger 25 hk. skade på ting eller dyr forvoldt med både, som i skadeøjeblikket drives med en motor på over 5 hk. skade på ting eller dyr forvoldt med både, hvis længde overstiger 6 meter. skade på personer, ting og dyr forvoldt af jetski og vandscooter Flyvning Undtaget er ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af registreringspligtige luftfartøjer Forsæt Undtaget er ansvar for forsætlig skade, med mindre skadevolderen er under 14 år eller på grund af sin sindstilstand har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt. 8 Familieforsikring, forsikringsvilkår nr

9 Dækningsskema vedrørende indboforsikring A. Brand (ildsvåde) herunder: B. Kortslutningsskade C. Indbrudstyveri 1 forsikringen dækker Direkte lynnedslag, eksplosion, skade som følge af fyrværkeriafbrænding, smeltning af brandimprægneret indbo, pludselig tilsodning fra opvarmningsanlæg, nedstyrtning af luftfartøjer eller genstande derfra. Skade på maskiner og apparater som følge af kortslutning i disse. Tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale. (Ved forsvarligt aflåst bygning forstås, at vinduer er tillukkede og tilhaspede, yderdøre er aflåst, mv.) 2 forsikringen dækker ikke 3 Forsikrede genstande Forsikringen omfatter nedennævnte genstande, hvis du a. ejer dem b. bærer risikoen for dem ved lån eller leje Svidning eller smeltning af småhuller forårsaget af strygejern, tobaksrygning, pejs eller lignende. Skade på genstande der forsætligt udsættes for ild eller varme. Skade på genstande der er mere end 10 år gamle. Skade, som dækkes af garanti. Skade der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering eller fejlkonstruktion. Skade, der er omfattet af bygningsforsikring. (Se i øvrigt særlige regler for erstatningsberegning pkt ). Tyveri fra bolig der har været ubeboet i over 6 måneder. Som indbrudstyveri dækkes ikke: Tyveri fra hotelværelse, kahyt eller togkupé, når voldeligt opbrud hertil ikke kan konstateres. Tyveri fra lystfartøj. 4 Almindeligt privat indbo: Personlige ejendele samt alt, hvad der hører til et privat hjems normale udstyr, hertil barnevogne, almindelige og motoriserede haveredskaber indtil 20 hk. Cykler med en hjuldiameter på under 12. Private kørestole. Her dækkes tillige brand, forkulning, svidning, smeltning eller tørkogning af vasketøj i fuldautomatiske vaskemaskiner og tørretumblere, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. Kun alm. telefoner, husholdningsmaskiner og hobbyværktøj samt tilbehør hertil. Max kr. i a. loft- og kælderrum i etagebyggeri, b. udhuse og garager. 5 Særligt privat indbo: Radio-, video- og TV-apparater med tilbehør, bånd-, plade-, MP3-, DVD- og CD-afspiller samt spillekonsoller med tilbehør, forstærkere og højttaleranlæg, bånd, kassetter, compact discs og DVD-plader. Fotoudstyr og film, audio- og videoudstyr med tilbehør, GPS/navigationsudstyr (der ikke er beregnet til fastmontering i bil eller båd), kikkerter, ure, musikinstrumenter, våben og ammunition, vin og spiritus. Computere og andet EDB-udstyr med tilbehør. Mobiltelefoner med tilbehør, telefax, walkie-talkies og radio-amatørudstyr. Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, pelse, pelsværk, skind og skindtøj. Dækningen er max kr. for en enkelt genstand. Kun radio-, video- og TV-apparater med tilbehør, bånd-, plade-, MP3-, DVD- og CD-afspillere samt spillekonsoller med tilbehør, mobiltelefoner, telefax, computere og andet EDB-udstyr samt tilbehør hertil. Ikke i a. loft- og kælderrum i etagebyggeri, b. udhuse og garager. 6 Særlige private værdigenstande: Guld, sølv, platin, smykker, perler og ædelstene samt ting, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin. Endvidere genstande hvori perler og ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel, uanset om genstanden samtidig kan henføres til en af de andre grupper af forsikrede genstande. Ting fx af guld, sølv og platin, hvor forarbejdningen gør genstanden værdifuld. Hvis ikke andet fremgår af policen, dækkes max kr. pr. skade. Mønt- og frimærkesamlinger: Hvis ikke andet fremgår af policen, dækkes max kr. pr. skade. 7 Private penge, pengerepræsentativer, ubrugte frimærker, værdipapirer, feriemærker og møntkort. Dækningen er max kr. pr. skade. Ikke i: a. loft- og kælderrum i etagebyggeri, b. udhuse og garager. c. bolig, der er ubeboet i mere end 2 mdr. 8 Cykler, hvis stelnr. kan oplyses - se særlige regler for cykler pkt Dækningen er max kr. pr. cykel, dog max kr. pr. skade. 9 Robåde, kanoer og kajakker indtil 6 meter samt tilbehør hertil, herunder påhængsmotorer indtil 5 hk, men ikke trailere. Dækningen er max kr. pr. skade. 10 Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du ejer og som løn modtager benytter i dit erhverv. Dækningen er max kr. pr. skade. Dog ikke fra arbejdsskure og på byggepladser. 11 Almindelige husdyr, der ikke benyttes erhvervsmæssigt. Dækningen er max kr. pr. dyr, dog max kr. pr. skade. 12 Bygningsdele som du som lejer har vedligeholdelsespligten for hvis ejendommens bygningsforsikring ikke dækker. _ dækker dækker ikke Familieforsikring, forsikringsvilkår nr

10 D. Simpelt tyveri E. Simpelt tyveri F. Røveri, ran og overfald G. Hærværk H. Færdselsuheld Tyveri udenfor bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale. Tyveri fra biler, private sø- og luftfartøjer samt beboede campingvogne og telte. Tyveri af forsikrede genstande sket ved: Røveri: Under anvendelse eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. Ran: I din umiddelbare nærhed, hvis tyveriet er bemærket af dig eller en anden i det øjeblik, hvor gerningsmanden tager genstanden og der øjeblikkelig gøres anskrig. Overfald: Andre skader på forsikrede genstande som følge af overfald på dig. Skade forvoldt med forsæt og i ondsindet hensigt. Skader, hvor et trafikmiddel er indblandet (påkørsel, sammenstød, væltning). Som trafikmiddel anses: motordrevne køretøjer omfattet af færdselsloven (fx biler, knallerter, motorcykler, traktorer) tohjulede cykler med hjuldiameter over 12 tommer to- og trehjulede cykler med stelnr. hestevogne øvrige offentlige trafikmidler invalidekøretøjer Havaritilfælde med lystfartøj, som ikke tilhører dig, hvor der findes overdækkede sovepladser, hvor du har befundet sig som passager. Glemte, tabte eller forlagte genstande. Tyveri begået af dig, medhjælp, logerende og dermed ligestillede. Tyveri fra boligen, når den er ubeboet, udlånt eller udlejet. Tyveri fra kollegier, klubværelser, højskoler, efterskoler eller lignende. Under opmagasinering. Tyveri når du har udvist grov uagtsomhed. Glemte, tabte eller forlagte genstande. Tyveri begået af dig, medhjælp, logerende og dermed ligestillede. Tyveri fra uaflåsede og uaflukkede biler, campingvogne, telte, private sø- og luftfartøjer. Tyveri hvor voldeligt opbrud ikke kan konstateres. (Dog dækkes udvendig bagage på biler). Tyveri når du har udvist grov uagtsomhed. Skader på genstande, der befinder sig udendørs andre steder end ved din private helårsbolig. Under flytning dækkes dog hærværk på almindeligt privat indbo samt på særligt privat indbo. Hærværk på cykler i forbindelse med tyveri/ tyveriforsøg er dog også dækket udenfor forsikringsstedet. Skader på de forsikrede genstande forvoldt af dig eller af personer med lovlig adgang til dit private område. Skade på flyttegods. Skade på andet gods, der er overgivet til transport mod betaling. Færdselsuheld, hvor trafikmiddel ikke er indblandet. Skade på selve trafikmidlet. Skade på motoriserede haveredskaber. Max kr. i a. loft- og kælderrum i etagebyggeri, b. udhuse og garager. Max kr. dog max for udvendig bagage på biler, herunder genstande placeret i tagboks. Ved frarivning af taske med indhold og ved ran dækkes max kr. Max kr. i a. loft- og kælderrum i etagebyggeri, b. udhuse og garager, c. udenfor bygning. Max kr. dog ingen dækning i a. loft- og kælderrum i etagebyggeri, b. udhuse og garager. Max kr. og kun genstande, der har været anbragt i: aflukket handskerum aflukket bagagerum, hvor indholdet ikke er synligt udefra. Ikke i: a. loft- og kælderrum i etagebyggeri, b. udhuse og garager, c. udenfor bygning. Cykler skal være forsvarligt aflåst med godkendt lås. Kun hærværk på cykler i forbindelse med tyveri/tyveriforsøg. Ikke årer, sejl, mast eller andet udstyr. Udenfor forsikringsstedet dækkes kun, hvis genstanden er fastlåst til et fast punkt med lås, kæde eller lignende. Ikke årer, sejl, mast, eller andet udstyr. Kun både i bygning Kun i forbindelse med tyveri fra aflåset bygning eller lokale, men ikke fra arbejdsskure og på byggepladser. dækker dækker ikke Familieforsikring, forsikringsvilkår nr

11 I. Udstrømning af væsker Vand, olie, kølevæske eller lignende der pludselig strømmer ud (altså ikke udsivning eller dryp) fra installationer, akvarier eller fra andre beholdere med et rumindhold på 20 l eller derover. Hvis skaden stammer fra skjulte rør i bygningen dækkes tillige langsom udsivning. Nedløbsrør og tagrender betragtes ikke som installationer. J. Storm og visse nedbørsskader Oversvømmelse som følge af voldsomt sky- eller tøbrud, når vandet ikke kan få normalt afløb. Skade på indbogenstande, som følge af hagl, der slår hul i bygningen. Vandskade på lejers indbo ved nedbør, der trænger gennem tag, når dette alene skyldes forhold, der påhviler udlejer. K. Køle- og dybfrostskader Forårsaget af tilfældig strømafbrydelse. Herunder dækkes skader på selve køle- og fryseanlægget samt på indbogenstande, der er forvoldt af optøede varer. Skade som følge af frostsprængning i lokaler, som du disponerer over, med mindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning. Skade opstået under påfyldning af olietanke eller andre beholdere. Skade som følge af opstigning af grund- eller kloakvand, med mindre skaden skyldes voldsomt sky- eller tøbrud. Skade som følge af bygge- og reparationsarbejde. Skade på genstande udenfor bygning, herunder også halvtage og lignende. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Skade som følge af nedbør som trænger igennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af en pludselig skade på bygningen. Storm- eller haglskade, der ikke er en umiddelbar følge af pludselig skade på bygningen. Skade på selve køle- og fryseanlægget, når det er mere end 10 år gammelt. Skade som dækkes af garanti. Skade der skyldes at du har afbrudt strømtilførslen. Skade der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering eller fejlkonstruktion. Se i øvrigt særlige regler for erstatningsberegning pkt For varer i køle- og fryseanlæg, dog max kr. dækker dækker ikke Familieforsikring, forsikringsvilkår nr

12

13 < se skema

14 4.4.7 Forurening, olie m.v. Undtaget er ansvar for forurening af luft, jord- bund eller vand samt derved forvoldt skade på dyr og ting. Dog dækkes ansvaret, såfremt skaden: a. er opstået ved et enkeltstående uheld og b. ikke er en følge af, at du har tilsidesat de til enhver tid gældende forskrifter Fritidshus, -grund Dækket er ansvar som ejer eller bruger af fritidshus og -grund Helårshus, -grund Dækket er ansvar som ejer eller bruger af privat grund samt af en- og to-familieshus, hvis huset i overvejende grad anvendes til beboelse, og du bor i huset Heste og andre husdyr Dækket er ansvar som ejer eller bruger af heste og andre husdyr, der udelukkende benyttes privat. Dækket er også objektivt ansvar for løsgående heste, der udelukkende benyttes privat Hunde Undtaget er ansvar for skade forvoldt af hunde Hushjælp Dækket er ansvar for skade som en medhjælp forvolder under arbejde ved privat husførelse for dig Jagt Dækket er ansvar for skade forvoldt under jagt, men kun hvis ansvaret ikke er eller ikke ville være dækket under jagtforsikringen Lån, leje m.v. Undtaget er ansvar for skade på ting: som ejes af dig. som du har til brug, lån, leje, opbevaring eller har sat dig i besiddelse af. som du har til befordring, bearbejdelse eller behandling Motordrevne køretøjer Undtaget er ansvar for skade forvoldt med motordrevne køretøjer. Dog dækkes ansvar for motordrevne haveredskaber indtil 2o hk, når lovpligtig ansvarsforsikring ikke er eller skulle være tegnet. Hvis skaden sker under færdselslovens område, dækkes der efter færdselslovens regler og summer Motordrevet legetøj Dækket er ansvar for motordrevet legetøj under 1 hk Søfartøjer Undtaget er ansvar for søfartøjer (se dog punkt om både). 5. Retshjælpsforsikring Under Retshjælpsforsikringen er Ifs dækning begrænset til 1oo.oo kr. for en forsikringsbegivenhed og din selvrisiko er 1o% af de samlede omkostninger, dog mindst 2.ooo kr. Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne for retshjælpsforsikring. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne er senest revideret med virkning fra den 1. januar 2oo8. Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke har forbindelse med sikredes erhvervsudøvelse, se 2 og 3. Forsikringen dækker ikke udgifter til almindelig rådgivning, herunder advokatrådgivning. Anmodning om retshjælp skal indgives gennem en advokat, der har påtaget sig sagen. Advokaten skal indgive anmeldelse til selskabet, så snart denne har påtaget sig sagen, og inden yderligere skridt foretages, se 12. Advokaten kan dog straks foretage sådanne skridt, som ikke tåler opsættelse. I småsager indgiver sikrede selv anmeldelse på selskabets standardblanket for småsager, jf. 12, stk. 3. De private retshjælpssager, der falder ind under området for retshjælpsforsikring, dækkes efter deres art enten på bygningskaskoforsikring (villa- og fritidshusforsikring), motorkøretøjsforsikring med sæd vanlig kaskodækning, lystfartøjsforsikring med kasko dækning eller familieforsikring med indbodækning. Reglerne i 1-13 er fælles for alle retshjælpsforsik ringer. De særlige undtagelser for retshjælpsforsikring i tilknytning til henholdsvis bygningskaskoforsikring (villa- og fritidshusforsikring), motor-køretøjsforsikring med sædvanlig kaskodækning, lystfartøjsforsikring med kaskodækning og familie forsikring med indbodækning fremgår af 14 i vilkårene for den enkelte forsikring. 1. hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen? Dækket er de samme personer, der er omfattet af hovedpolicen (se denne). For gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, omfatter dækningen sikrede i sin egenskab af grupperepræsentant eller sikrede i sin egenskab af gruppemedlem i søgsmålet. Udgifter af enhver art i forbindelse med gruppesøgsmål, hvor frameldingsmodellen anvendes, dækkes ikke. 2. hvilke tvister er dækket af retshjælpsforsikringen? 1. Forsikringen dækker tvister, som er opstået i privatlivet, og som efter deres art vil kunne behandles af en domstol efter retsplejelovens regler om civile sager. Forsikringen dækker også tvister af denne art, som efter parternes aftale i stedet 14 Familieforsikring, forsikringsvilkår nr

15 behandles ved voldgift. 2. Ved tvister forstås konkrete aktuelle konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilretligt søgsmål. 3. Selskabet skal på det foreliggende grundlag afgive udtalelse om, hvorvidt tvisten er dækket af forsikringen eller ikke. Selskabet har både ret og pligt til at give udtryk for tvivl om sagens rimelighed. Dækningstilsagn er begrænset til omkostninger, der står i et rimeligt forhold til sagens genstand. 3. hvilke tvister er ikke dækket af retshjælpsforsikringen? 1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: a) Tvister vedrørende sikredes selvstændige virksomhed, hvad enten der er tale om hovederhverv, bierhverv eller hobbypræget erhverv. b) Formuedispositioner i forbindelse med de under a) nævnte forhold. c) Tvister af enhver art, opstået i forbindelse med sikredes ansættelsesforhold. 2. Tvister med myndigheder i skatte- og afgiftsspørgsmål. Andre tvister med offentlige myndigheder, så fremt den øverste administrative myndigheds realitetsafgørelse ikke kan påkendes af de almindelige domstole. 3. Tvister om separation, skilsmisse, forældremyndighed, samkvemsret og underholdspligt, bortset fra tvister i anden instans (evt. tredje instans), hvor sikrede har fået helt eller delvist medhold i første instans, for så vidt sagen behandles i Danmark. 4. Tvister om formueforhold, ejendomsret, samejeforhold eller andre rettigheder i forbindelse med indgåelse eller opløsning af ægteskab, registreret partnerskab, andre samlivsformer eller interessentskaber. 5. Tvister i forbindelse med dødsbobehandling og arv. 6. Private injuriesager a) hvor sikrede er sagsøger, medmindre sikrede får medhold i samtlige på stande. b) hvor sikrede er sagsøgt, medmindre sikrede frifindes for samtlige påstande. 7. Straffesager bortset fra omkostninger ved civilretlige spørgsmål, der afgøres i forbindelse med straffesagen. 8. Inkassosager mod sikrede, for så vidt fordringens rigtighed og størrelse er utvivlsom. Undtagelserne i stk. 1-8 gælder både ved sager i første og senere instans. 4. hvilke omkostninger er dækket af retshjælpsforsikringen? 1. Egne sagsomkostninger. For småsager gælder 11a. 2. Omkostninger til modpart, såfremt disse er pålagt sikrede under en rets- eller voldgiftssag eller er godkendt af selskabet. 3. Udgifter til syn og skøn, som under en retssag er udmeldt af retten. 4. Udgifter til syn og skøn efter retsplejelovens kapitel 32, når udmeldelsen på forhånd er godkendt af selskabet, se 5, stk. 1, eller når resultatet af syn og skønsrapporten giver sikrede rimelig grund til at fortsætte sagen. 5. Udgifter til ensidigt indhentede specialisterklæringer, såfremt indhentelsen af disse på forhånd er godkendt af selskabet. 6. Omkostninger i forbindelse med selve retsmæglingen efter retsplejelovens kapitel 27, såfremt retsmæglingen og de skønnede omkostninger forbundet hermed på forhånd er godkendt af selskabet. 7. Sagsomkostninger ved gruppesøgsmål efter tilmeldingsmodellen, herunder sagsomkostninger til grupperepræsentanten, som af retten pålægges de tilmeldte i gruppesøgsmålet. 8. Andre sagsomkostninger, såfremt disse på forhånd er godkendt eller ville være blevet godkendt af selskabet. 5. hvilke omkostninger er ikke dækket af retshjælpsforsikringen? 1. Omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund, fx fordi sikrede ikke skønnes at have rimelig grund til at føre sagen, eller fordi disse ikke står i rimeligt forhold til sagens genstand. 2. Sikredes egne rejseomkostninger eller tabt arbejdsfortjeneste. 3. Omkostninger ved de i 3, stk. 4 og 5 nævnte tvister er ikke dækket, uanset om tvisten afgøres ved et skifte eller ved en særskilt sag. 4. Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest, fogedforbud, herunder sikkerhedsstillelse, samt sikkerhedsstillelse i forbindelse med gruppesøgsmål, medmindre disse er afholdt efter aftale med selskabet. 5. Omkostninger ved tvister, der kunne have været behandlet ved et klagenævn, fx Forbrugerklagenævnet eller andet godkendt klagenævn, medmindre andet er aftalt med selskabet, eller det er åbenbart, at sagen på grund af sin karakter ville være blevet henvist til domstolene. 6. Forsømmer sikrede eller den af sikrede valgte advokat at foretage, hvad der er påkrævet til tvistens rette afgørelse, såsom at give møde i retten eller at fremskaffe begæret bevismateriale, eller foretages handlinger, der er urimelige, vanskeliggør eller forsinker sagens gennemførelse, hæfter selskabet kun i det omfang, hvori det godtgøres, at forsømmelsen har været uden indflydelse på sagens omkostninger. 6. fri proces Ophævet. Familieforsikring, forsikringsvilkår nr

16 7. klagenævn Kan tvisten behandles ved et klagenævn, fx Forbrugerklagenævnet eller andet godkendt klagenævn, er sikrede forpligtet til først at benytte denne mulighed, se 5, stk. 5. Omkostninger ved sådan klagenævnsbehandling er ikke dækket. 8. erstatning og selvrisiko 1. Erstatning ydes for de i 4 nævnte omkostninger med fradrag af de omkostninger, der opnås betalt af modparten, se 9, stk Selskabets erstatningspligt er for én forsikringsbegivenhed begrænset til det maksimumbeløb, som er fastsat i den individuelle hovedpolice eller i de individuelle forsikringsvilkår. Størrelsen af eventuel selvrisiko fremgår ligeledes af den individuelle hovedpolice eller af de individuelle forsikringsvilkår. Hvis sagen appelleres, gælder ovennævnte maksimumbeløb for den samlede behandling. Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans med fradrag af eventuel selvrisiko, herunder minimumselvrisiko for hver instans. Der beregnes ikke selvrisiko, hvis de økonomiske betingelser for at få fri proces er opfyldt. 3. Fører flere sikrede i samme eller flere selskaber sager, som har fælles oprindelse og opfylder betingelserne i retsplejelovens kapitel 23 om kumulation, gælder bestemmelserne om maksimumdækning og om selvrisiko for hver enkelt af de sikrede, se dog stk. 5 og 6. For sikrede deltagere i gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, gælder samme regler som for kumulerede sager. 4. Har tvistens afgørelse virkning for andre end de implicerede sikrede parter, fordeles omkostningerne på alle retligt interesserede, se i øvrigt stk Er antallet af sikrede i de i stk. 3 og 4 nævnte tilfælde mere end 5, begrænses den samlede erstatning til et beløb svarende til det største maksimumbeløb ganget med 5. Selvrisiko beregnes ud fra den laveste af eventuelt anvendte procentsatser, men udgør dog altid mindst det laveste selvrisiko- eller minimumselvrisikobeløb ganget med 5. Hvis sagen appelleres, gælder den i første punktum fastsatte maksimumdækning for den samlede behandling. Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans med fradrag af selvrisiko, herunder minimumselvrisiko, for hver instans. Omkostningerne fordeles på alle retligt interesserede, jf. stk. 4. Erstatning henholdsvis selvrisiko fordeles ligeligt blandt de sikrede. Disse regler gælder også for tvister, som sluttes udenretligt, og for tvister, der behandles i udlandet. 6. En tvist, hvor flere, der er sikret ved samme police, står på samme side, betragtes som én forsikringsbegivenhed. Det samme gælder en tvist mellem sikrede og flere modparter, hvis påstande støttes på væsentligt samme faktiske kendsgerninger. 7. A contoerstatning udlægges for positive udgifter herunder udlæg til advokatforbindelser når disse er afholdt. Advokatsalærer betales, når dom er afsagt, selv om dommen bliver appelleret. Advokaten skal dog forinden søge tillagte om kostninger indkrævet hos modparten, se 9, stk fordeling af omkostninger 1. Sikrede skal give retten alle nødvendige oplysninger, for at retten kan tage stilling til spørgsmålet om tilkendelse af omkostninger hos modparten. 2. Ved forlig uanset om disse indgås inden- eller udenretligt skal spørgsmålet om fordeling af sagens omkostninger begæres påkendt af retten eller godkendes af selskabet, inden bindende aftale indgås. 3. Ved voldgift forudsætter selskabet, at omkostningerne fordeles i overensstemmelse med principperne i retsplejelovens kapitel Eventuelt tillagte omkostninger hos modparten skal komme selskabet til gode. Sikrede, dennes advokat eller professionelle rettergangsfuldmægtig, jf. 11a, skal søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten. Er sådanne omkostninger uerholdelige, dækker selskabet disse omkostninger med fradrag af eventuel selvrisiko, og selskabet indtræder i sikredes ret. 5. Indgås forlig om betaling af hovedstol, renter og tilkendte omkostninger mod en saldokvittering, skal der ske forholdsmæssig fordeling af forligsbeløbet mellem på den ene side hovedstol og renter og på den anden side tilkendte omkostninger. 10. forsikringsperioden Forsikringen dækker kun omkostninger ved tvister, hvor søgsmålsgrunden er opstået samtidig med eller efter hovedpolicens ikrafttræden. Det er tillige en betingelse, at søgsmålsgrunden er opstået inden forsikringens ophør. 11. valg af advokat 1. Dækningen er betinget af, at sikrede har søgt bistand hos advokat, der har påtaget sig sagen. I gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, vælger grupperepræsentanten den sagsførende advokat. Sikrede vælger selv sin advokat blandt medlemmerne af Advokatsamfundet. For småsager gælder 11a. 2. Når selskabet har givet tilsagn om retshjælp, skal advokaten afstå fra at gøre salærkrav m.v. gældende hos sikrede. Dette gælder dog ikke: a) Selvrisiko og eventuelle beløb ud over forsikringens dækning, eller b) Udgifter, aftalt med sikrede inden eller senest samtidig med beslutningen om udgiftens af holdelse, når udgiften falder uden for forsikringsdækningen. 3. Nægter advokaten at afgive erklæring herom, kan der ikke gives dækning. 16 Familieforsikring, forsikringsvilkår nr

17 4. Advokaten har direkte krav mod selskabet på forsikringsydelsen og kan ikke med bindende virkning for selskabet indgå aftale om sit salær med sikrede. 5. Salæret beregnes i overensstemmelse med de retningslinjer for sagsomkostninger i borgerlige sager, som følges af domstolene. Tvister omfattet af retsplejelovens kapital 31 om offentlig advokatretshjælp afregnes i overensstemmelse med de deri anførte retningslinjer. 6. En advokat kan ikke føre sin egen sag. 7. Hvor tvisten føres uden for Danmark, sker valget af en udenlandsk advokat efter aftale med selskabet. 11a. særlige regler for småsager - sager med en sagsgenstand under kr.* - samt anerkendelsessøgsmål 1. 11, stk. 1, gælder ikke i sager, som behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 39 (småsagsproces). Dækningen af salæromkostninger efter stk. 5 er betinget af, at sikrede har søgt bistand hos en advokat eller en af selskabet godkendt professionel rettergangsfuldmægtig**, jf. retsplejelovens 26o, stk. 5. Reglerne i 11, stk. 2 til 7 gælder i de tilfælde tilsvarende for professionelle rettergangsfuldmægtige som for advokater, der vælges efter reglerne i 11, stk Bortset fra retsafgift og eventuelle udgifter til sagkyndig erklæring, der pålægges af retten, er eventuelle udgifter forud for hovedforhandlingen ikke omfattet af retshjælpsdækningen. Udgifter forbundet med hovedforhandlingen dækkes efter reglerne i stk. 5. Selskabet kan betinge dækningen af, at sikrede søger bistand hos advokat eller anden professionel rettergangsfuldmægtig, jf. stk Selskabet kan til enhver tid betinge dækningen af, at der indgives anmodning til retten om, at sagens behandling sker efter almindelige procesregler, jf. retsplejelovens En eventuel aftale mellem parterne om, hvorvidt en sag skal behandles efter reglerne om småsagsproces eller ej, skal på forhånd godkendes af selskabet. 5. Eventuelt salær til advokat eller den iht. retsplejeloven 260, stk. 5 anførte rettergangsfuldmægtige beregnes i overensstemmelse med landsretternes vejledende salærtakster for hovedforhandlingen i straffesager, jf. retsplejelovens 4o anmeldelse til selskabet 1. Anmeldelse til selskabet skal ske snarest. 2. Anmeldelse til selskabet skal så vidt muligt indeholde: a) Angivelse af modparten. b) Påstand (eventuelt tillige modpartens påstand). c) Kort sagsfremstilling med angivelse af de an bringender, hvorpå påstanden støttes. Selskabet kan endvidere, når det er nødvendigt af hensyn til sagens belysning, forlange dokumenter og bevisligheder forelagt. Endelig vil selskabet kunne forlange en juridisk begrundelse for påstanden. d) Oplysning om, hvilke processkridt af udgiftskrævende art der planlægges eller undtagelsesvis måtte være indledt. e) Advokatens eller den i henhold til retsplejeloven 26o, stk. 5 anførte rettergangsfuldmægtiges erklæring om, at denne med hensyn til salærkrav m.v. (se 11, stk. 2) vil holde sig til selskabet. f) Eventuel dokumentation for, at de økonomiske betingelser for at opnå fri proces er opfyldt. g) I gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, indgiver grupperepræsentantens advokat ud over de i 12, stk. 2a-f nævnte oplysninger, desuden en liste med oplysning om navn og retshjælpsforsikring for hver af de enkelte gruppemedlemmer i gruppesøgsmålet. 3. Anmeldelse indgives af advokaten eller i de i 11, stk. 7 og i de i 11a nævnte tilfælde af sikrede selv. For de i 11a nævnte tilfælde indgives anmeldelse på selskabets blanket for småsager***. 4. Under sagens gang giver advokaten selskabet underretning om processkridt af væsentlig om kostningsmæssig betydning. 13. generelle bestemmelser 1. Retshjælpsforsikringen følger hovedpolicen og de for denne gældende vilkår i det omfang, de kan finde anvendelse og ikke særligt er fraveget ved nærværende policetillæg. 2. Er omkostninger i forbindelse med en tvist om erstatningskrav mod sikrede dækket af en ansvarsforsikring, dækkes disse omkostninger ikke af retshjælpsforsikringen, men er omfattet af ansvars forsikringen i det omfang, det følger af denne polices bestemmelser. 14d. særlige vilkår for retshjælpsforsikring i tilknytning til familieforsikring med indbodækning Fra retshjælpsforsikringen i tilknytning til familieforsikringen er yderligere undtaget følgende: 1. Tvister, hvori sikrede er part som ejer af fast ejendom eller som bruger af fast ejendom i dens helhed. Forsikringen dækker dog: a) I indtil 14 dage efter, at sikrede er blevet ejer af en fast ejendom, hvis der ikke forinden er tegnet bygningskaskoforsikring (villa- eller fritidshusforsikring). b) Tvister i forbindelse med ubebyggede grunde, der anvendes til fritidsbrug eller er anskaffet med henblik på opførelse af et parcel- eller fritidshus til sikredes private brug. Denne dækning vedvarer i indtil 14 dage efter, at byggeriet er påbegyndt, og kun hvis der ikke forinden er tegnet bygningskaskoforsikring (villa- eller fritidshusforsikring). Familieforsikring, forsikringsvilkår nr

18 c) Tvister vedrørende brug af fast ejendom i dens helhed mellem sikrede som bruger og ejeren. d) Tvister, hvori sikrede er selvstændig part som indehaver eller bruger af en andels- eller ejerlejlighed i dens helhed, og som hovedsageligt anvendes til sikredes private beboelse. Såfremt der for sikredes andels- eller ejerbolig er tegnet bygningsforsikring med retshjælpsdækning, dækker nærværende forsikring ikke. Andelsboligforeninger og ejerforeninger er ikke dækket af forsikringen. 2. Tvister, hvori sikrede er part som ejer eller bruger af lystfartøj, som for så vidt angår længde og motorkraft ikke er dækket af hovedpolicen. Forsikringen dækker dog i indtil 14 dage efter, at sikrede er blevet ejer af et sådant lystfartøj, hvis der ikke forinden er tegnet lystfartøjsforsikring. Retshjælpssager, der som følge af denne bestemmelse er undtaget fra dækning i henhold til nærværende police, er dækket af en retshjælpsforsikring i tilknytning til lystfartøjsforsikring med kaskodækning. 3. Tvister, hvori sikrede er part som ejer, bruger eller fører af motordrevet køretøj, herunder campingog påhængsvogne. Retshjælpssager, der som følge af denne bestemmelse er undtaget fra dækning i henhold til nærværende police, er dækket af en retshjælpsforsikring i tilknytning til motorkøretøjsforsikring med sædvanlig kaskodækning. * Beløbsgrænsen gælder fra den 1. januar 2oo8. ** Anvendelsen af professionel rettergangsfuldmægtig er afgrænset til bistand fra en rettergangsfuldmægtig, der erhvervsmæssigt repræsenterer en part. Bistanden skal være ydet som led i rettergangsfuldmægtigens erhvervsvirksomhed med indtægt for øje, og det vil normalt være en forudsætning, at den pågældende har særlige forudsætninger for at repræsentere parten ved en domsforhandling. Bistand fra en parts familiemedlem, ven, nabo eller lignende, der ydes som en vennetjeneste dækkes ikke. *** Blanketten er udarbejdet af Forsikring & Pension og kan bestilles på eller i dit forsikringsselskab. OBS: 14A, 14B og 14C er udeladt i disse vilkår, da de ikke er relevante i forhold til Familieforsikringens retshjælpsforsikring. 6. Glas- og kummeforsikring (Tillægsforsikring - gælder kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret). 6.1 hvilke genstande er omfattet? Glas, der er bygningsbestanddele WC-kummer, bidets, håndvaske og badekar. Det fremgår af policen, om både glas og kummer er omfattet. 6.2 hvilke skader dækkes? Forsikringen dækker i helårsboligen brud på de forsikrede genstande, efter disse er indsat, indrammet eller på anden måde endeligt anbragt i hel stand på deres plads som bygningsbestanddele, og så længe de forbliver der. 6.3 forsikringen dækker ikke: Ridsning efter afskrabning eller anden beskadigelse, der ikke er brud, og som ikke har gjort installationerne uanvendelige Skade sket, mens der foretages reparation af det forsikrede, dets tilbehør, dets rammer, indfatning eller murværket deromkring Skader, som er dækket under bygningsforsikringen Skade på glas og kummer i erhvervslokaler samt drivhuse Punktering af eller utætheder i sammensætningen af termoruder betragtes ikke som brud og erstattes derfor ikke. 6.4 selvrisiko Selvrisiko fratrækkes erstatningen efter reglerne i afsnit Familie-Xtra (Tillægsforsikring gælder kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret) 7.1 if plusdækning Hvilke genstande er omfattet? Forsikringen dækker de genstande, som fremgår af vilkårenes punkt 2.1, med undtagelse af lånte genstande Hvilke skader dækkes? Forsikringen er udvidet til at dække andre pludselige skader end dem, der er omfattet af eller undtaget fra familieforsikringen. Ved pludselig skade forstås en skade, hvor både årsag og virkning skal ske på et tidspunkt og ikke over et tidsrum Forsikringen dækker ikke: Skader, der kan henføres til de øvrige dækninger og undtagelser i vilkårene Skader, der er fremkommet ved almindelig brug (herunder rengøring og reparation), fx ridser, skrammer, tilsmudsning, stænk samt spild af fødevarer og væsker heller ikke når det er børn eller husdyr, der laver disse skader Skader, der er forvoldt af dyr Skader, der er dækket af garanti- eller serviceordning Skade, når du har udvist grov uagtsomhed Glemte, bortkomne eller forlagte ting. 18 Familieforsikring, forsikringsvilkår nr

19 Skade, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, slitage, fejlkonstruktion, fejlbetjening eller anden fejl ved den ødelagte genstand Påregnelige skader 7.2 if udvidet Værktøj Forsikringen er udvidet til at dække indbrudstyveri af værktøj i loft- og kælderrum i etagebyggeri samt i udhuse og garager med 2o.ooo kr. udover standarddækningen. 7.3 elektronik- og hårde hvidevareforsikring Hvilke genstande er omfattet? Forsikringen dækker elektroniske apparater, herunder også hårde hvidevarer, støvsugere, køkkenmaskiner, mv., der lovligt kan forhandles og lovligt må anvendes i Danmark. De forsikrede genstande skal tilhøre dig og udelukkende være til privat brug Forsikringen dækker i 4 år fra apparatets første købsdato. Forsikringen omfatter kun apparater som er anskaffet som nye Hvilke skader dækkes? Forsikringen dækker alle indefrakommende skader på genstande nævnt under afsnit Skaderne skal være konstateret og anmeldt indenfor den 4-årige periode nævnt under punkt Forsikring dækker ikke: Skader der er omfattet af leverandør- eller forhandlergaranti, en serviceordning eller købelovens 2-årige reklamationsret Skader der er opstået som følge af, at apparatet er overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelser/formål samt skader, der skyldes slitage, mangelfuld vedligeholdelse, fejlbehandling, fejltilslutning, fejlmontering, forkert reparation eller skader, der opstår under reparation Skader på motoriserede haveredskaber, autoog bådtilbehør, elektriske køretøjer og elektriske genstande, der udelukkende er beregnet til udendørs brug samt skader på elektrisk værktøj Skader der består af ridser, skrammer, tilsmudsning, kosmetiske skader (fx farveforskelle) og afskalning Skader, hvor du har udvist grov uagtsomhed og/eller skader, der skyldes forsæt Skader forvoldt af dyr. 7.4 skadeopgørelse Erstatningen fastsættes efter reglerne for indboforsikringen jf. afsnit 2.3. Skader omfattet af Elektronik- og hårde hvidevareforsikringen erstattes i den 4-årige periode med genanskaffelsesprisen på opgørelsestidspunktet for tilsvarende nye genstande uden fradrag (nyværdi). Ved skader under Elektronik- og hårde hvidevareforsikringen samt ved pludselig skade (If plusdækning) dækkes max 4o.469 kr. pr. skadebegivenhed If er berettiget til at anvise leverandør/reparatør. 7.5 selvrisiko Ved skade beregnes selvrisiko efter reglerne i afsnit Ved pludselig skade (If Plusdækning) beregnes selvrisiko efter reglerne i afsnit , dog mindst 2.ooo kr. Ved skader under elektronik- og hårde hvidevareforsikringen beregnes selvrisiko efter reglerne i afsnit , dog mindst 1.ooo kr. 8. Cykel-Xtra (Tillægsforsikring gælder kun hvis det fremgår af policen, at denne risiko er medforsikret) 8.1 hvilke genstande er omfattet? Forsikringen er udvidet til at dække cykler med 15.ooo kr. pr. cykel udover standarddækningen, dog max 45.ooo kr. pr. skadebegivenhed. Se særlige regler for cykler under pkt hvilke skader dækkes? 8.2.1Se dækningsskemaet på midtersiderne. 8.3 hvorledes beregnes erstatningen? Forsikringen dækker cykler med 15.ooo kr. pr. cykel udover standarddækningen, dog max 45.ooo kr. pr. skadebegivenhed. Se særlige regler for cykler under pkt selvrisiko Ved skade beregnes selvrisiko efter reglerne i afsnit Fejl i og tab af software og data samt pixelfejl. Familieforsikring, forsikringsvilkår nr

20 vil du vide mere? Hvis du vil vide mere om dine forsikringer, har du mulighed for at hente hjælp fra følgende steder: Juno Forsikring Stamholmen Hvidovre Telefon: Telefax: IF SKADEFORSIKRING, FILIAL AF IF SKADEFORSIKRING AB (PUBL), Sverige CVR nr:

1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås:

1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: 3. Hvilke tvister er ikke dækket af retshjælpsforsikringen? 1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: a) Tvister vedrørende sikredes selvstændige virksomhed, hvad enten

Læs mere

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103 RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (0.06.0) 003 Side Sikrede............................................. Forsikringen dækker............................... 3 Forsikringen dækker ikke..........................

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring. Nr. 9021. Retshjælpsforsikring

Betingelser. Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring. Nr. 9021. Retshjælpsforsikring Betingelser Retshjælpsforsikring Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring Retshjælpsforsikring Nr. 9021 Indholdsfortegnelse Side 2 Retshjælpsforsikring Forsikringens

Læs mere

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008

Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008 Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

(iii) Tvister af enhver art, opstået i forbindelse med sikredes ansættelsesforhold.

(iii) Tvister af enhver art, opstået i forbindelse med sikredes ansættelsesforhold. QBE 09200 DK - Retshjælpsforsikring 1. Hvem dækker forsikringen? Forsikrede Dækket er de samme personer, der er omfattet af hovedpolicen (se denne). For gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen Side 31 af 35 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Dækningens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretten.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Vilkår for Retshjælp 6306-5 Oktober 2010

Vilkår for Retshjælp 6306-5 Oktober 2010 Vilkår for Retshjælp 6306-5 Oktober 2010 2 Indholdsfortegnelse Side Et par ord om Retshjælp.............................................................4 Fælles vilkår 1. Hvem er dækket (sikret) af forsikringen?.........................................5

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING VERSION PRIVAT Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Retshjælpsforsikring

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Retshjælpsforsikring. Nr. RH Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Retshjælpsforsikring. Nr. RH Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 12 Alm. Brand Retshjælpsforsikring Betingelser Nr. RH 1601 Indholdsfortegnelse Side 2 af 12 Retshjælpsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket

Læs mere

AltPrivat Retshjælpsforsikring

AltPrivat Retshjælpsforsikring AltPrivat Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår 6054r VI ER MED DIG Indholdsfortegnelse Hvilke forsikringer indeholder retshjælpsforsikring 1. Anmeldelse 2. Hvad dækker retshjælpsforsikringen 3. Dækningsperiode

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdt af den aftale, der gælder

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring. Januar 2016

Vilkår for retshjælpsforsikring. Januar 2016 Vilkår for retshjælpsforsikring Januar 2016 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Vilkår for. Erhvervsretshjælpsdækning

Vilkår for. Erhvervsretshjælpsdækning Vilkår for Erhvervsretshjælpsdækning 6393-6 September 2008 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/SE-/CVR-nummer. 2 Indhold Indledning

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug RETSHJÆLPSFORSIKRING. Betingelser nr

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug RETSHJÆLPSFORSIKRING. Betingelser nr ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug RETSHJÆLPSFORSIKRING Betingelser nr. 4000-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1. Hvilke forsikringer indeholder retshjælpsforsikring 1 2. Anmeldelse 1 2.1 Anmeldelse

Læs mere

Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2016

Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2016 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2016 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Retshjælp Vilkår nr. RH-6, januar 2016

Retshjælp Vilkår nr. RH-6, januar 2016 Retshjælp Vilkår nr. RH-6, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

BETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING

BETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING BETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1. Hvilke forsikringer indeholder retshjælpsforsikring 2 2. Anmeldelse 2 2.1 Anmeldelse ved advokat 2 2.2 Valg af advokat 2 2.3 Hvad skal anmeldelsen

Læs mere

Retshjælps- forsikring

Retshjælps- forsikring Retshjælps- forsikring Betingelser DM maj 2016 DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring DM Forsikring Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf. 38 15 66 00 dmforsikring@dm.dk www.dm.dk/forsikring

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation.

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation. Retshjælpsforsikring anmeldelse under den private retshjælpsforsikring (se forsikringsvilkår, herunder 12 om anmeldelse)? Som advokat for (Forsikringstagers navn og evt. CPR-nr.) anmoder jeg med henvisning

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

DF Januar 2014 VILKÅR FOR RETSHJÆLP

DF Januar 2014 VILKÅR FOR RETSHJÆLP DF20018-6 Januar 2014 VILKÅR FOR RETSHJÆLP Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Familieforsikring. forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Familieforsikring. forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Familieforsikring forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

1. Hvad omfatter dækningen. 2. Dækningsperiode. 3. Hvordan beregnes erstatningen. 4. Anden forsikring. Side 31 af 39

1. Hvad omfatter dækningen. 2. Dækningsperiode. 3. Hvordan beregnes erstatningen. 4. Anden forsikring. Side 31 af 39 Side 31 af 39 1. Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - udgifter til genhusning af lejere, der må fraflytte boligen på grund af en dækningsberettiget skade på

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Retshjælp - erhverv. Forsikringsbetingelser

Retshjælp - erhverv. Forsikringsbetingelser Retshjælp - erhverv Forsikringsbetingelser 520210 Gælder fra marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forsikringsbetingelser for Retshjælp - erhverv Side 3 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter Tlf.: 70

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 56-02 Gælder fra marts 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Familieforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson

Læs mere om udgivelsen på  Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Familieforsikring en kommentar 5. udgave Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Jørgen Gawinetski og Henning Jønsson Familieforsikring 5. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3551-9

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5037 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5038 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Sammenligning Familieforsikring Side 1

Sammenligning Familieforsikring Side 1 Sammenligning Familieforsikring Side 1 2. Hvem er omfattet af forsikringen? Forsikringen dækker: 1.1.1. Forsikringstager og dennes husstand. Til husstanden regnes de fa- husstand. Forsikringstageren og

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere